Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 78 от 12.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2023 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2023 Г.

В сила от 12.09.2023 г.

Обн. ДВ. бр.78 от 12 Септември 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) По бюджета на Министерството на енергетиката за 2023 г. да се възстановят средства в размер 1 159 000 лв. от сметката за чужди средства по чл. 3, ал. 3 от Постановление № 492 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2022 г.; доп., бр. 17 и 35 от 2023 г.).

(2) Министърът на енергетиката да извърши по бюджета на Министерството на енергетиката за 2023 г. произтичащите от ал. 1 промени в разходите и бюджетното взаимоотношение с централния бюджет и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 2. С размера на средствата по чл. 1, ал. 1 министърът на финансите да извърши съответната промяна по централния бюджет за 2023 г., включително на бюджетното взаимоотношение с бюджета на Министерството на енергетиката.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 15 от Закона за публичните финанси, чл. 3, ал. 3 от Постановление № 492 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г. и в изпълнение на Решение № 381 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на финансиране на Министерството на младежта и спорта за 2023 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на енергетиката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките