Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 78 от 12.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2023 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2023 Г.

В сила от 12.09.2023 г.

Обн. ДВ. бр.78 от 12 Септември 2023г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 г. в размер 1 159 000 лв. за подпомагане на организирането и провеждането на Европейско първенство по волейбол за мъже за 2023 г. във връзка с инфлационното нарастване на разходите.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет на 2023 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на спорта за високи постижения", бюджетна програма "Спорт за високи постижения", по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 г.

(2) Със сумата по чл. 1 да се увеличат показателите по чл. 27, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 4. Министърът на младежта и спорта да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 3, ал. 3 от Постановление № 492 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г. и в изпълнение на т. 4 от Решение № 381 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на финансиране на Министерството на младежта и спорта за 2023 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на младежта и спорта.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките