Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 79 от 15.IX

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-1010 ОТ 2015 Г. ЗА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО И РАБОТНОТО ОБЛЕКЛО ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 68 ОТ 2015 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-1010 ОТ 2015 Г. ЗА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО И РАБОТНОТО ОБЛЕКЛО ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 68 ОТ 2015 Г.)

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.79 от 15 Септември 2023г.

§ 1. В чл. 6 думите "мобилните гранично-полицейски групи и взводове при РДГП (МГПГ и МГПВ при РДГП)" се заменят с "мобилните гранично-полицейски групи и взводове при граничните полицейски управления (МГПГ и МГПВ при ГПУ)".

§ 2. Член 15 се изменя така:

"Чл. 15. Държавните служители от отдел "Гранично наблюдение" (ГН) към дирекция "Граничен контрол" (ДГК) при ГДГП, ССТД, ГСТД, ГОДГ, МГПГ и МГПВ при ГПУ, СПС при СДВР, СПС при ОДМВР, секторите "Патрулно-постова дейност и масови мероприятия" към дирекция "Жандармерия" (ДЖ) при ГДЖСОБТ и водачите на служебни кучета към всички структури изпълняват служебните си задължения в униформено облекло, а в тактическа униформа и работно облекло при специални задачи и тренировъчна дейност съобразно конкретната оперативна обстановка по разпореждане на директорите на съответните структури."

§ 3. В чл. 16, ал. 3 думите "ДЖ при ГДНП" се заменят с "ДЖ при ГДЖСОБТ".

§ 4. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 "Униформено облекло за държавните служители от МВР", в т. ІІІ "Работно облекло и снаряжение за служебно ползване за държавните служители от МВР" се правят следните изменения и допълнения:

1. Основният текст на т. 1 се изменя така:

"1. Тактическо облекло за държавните служители от ГДЖСОБТ; ГДБОП; служителите от отдел ГН към ДГК при ГДГП; МГПГ и МГПВ при ГПУ; ССТД; ГСТД; СПС при СДВР; групите СПС при ОДМВР и водачите на служебни кучета към всички структури."

2. В т. 2 думите "МГПГ и МГПВ на РДГП" се заменят с "МГПГ и МГПВ при ГПУ".

3. В т. 3.18 думите "МГПГ и МГПВ при РДГП" се заменят с "МГПГ и МГПВ при ГПУ".

Промени настройката на бисквитките