Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 79 от 15.IX

РЕШЕНИЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ" ПРЕЗ 2022 Г.

 

РЕШЕНИЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ" ПРЕЗ 2022 Г.

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.79 от 15 Септември 2023г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 6 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност


РЕШИ:


Приема Годишния доклад за дейността на Служба "Военно разузнаване" през 2022 г. (секретен).

------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 8 септември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките