Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 79 от 15.IX

РЕШЕНИЕ ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ, ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ 2023 Г. (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 83 ОТ 2023 Г.)

 

РЕШЕНИЕ ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ, ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ 2023 Г. (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 83 ОТ 2023 Г.)

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.79 от 15 Септември 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 3 Октомври 2023г.

Народното събрание на основание чл. 74 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България


РЕШИ:


1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2023 г.) Народното събрание провежда пленарни заседания на 18, 19, 25 и 26 септември 2023 г.

2. Народното събрание не провежда пленарни заседания във времето:

а) (доп. - ДВ, бр. 83 от 2023 г.) 4 и 11 - 13 октомври 2023 г. включително;

б) 18 - 20 октомври 2023 г. включително;

в) 25 - 27 октомври 2023 г. включително;

г) (нова - ДВ, бр. 83 от 2023 г.) 1 - 3 ноември 2023 г. включително.

3. Във времето по т. 2 се провеждат заседания на парламентарните комисии.

4. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2023 г.) За периода 29 септември - 5 ноември 2023 г. на народните представители се признават транспортни разходи, извършени само по повод участие в пленарни заседания и заседания на парламентарните комисии.

------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 14 септември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Промени настройката на бисквитките