Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 19.IX

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


Избира Байрам Юзкан Байрам за член на Комисията по бюджет и финанси.

------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 14 септември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките