Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 19.IX

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА И РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО И ЕВРОЗОНАТА

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА И РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО И ЕВРОЗОНАТА

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 18, ал. 3 и чл. 19, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Освобождава Цветан Иванов Енчев като член и заместник-председател на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната.

2. Избира Мюмюн Сали Мюмюн и Мирослава Петрова Петрова за членове на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната.

3. Избира Мюмюн Сали Мюмюн за заместник-председател на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната.

------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 14 септември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките