Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 19.IX

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА И ПОПЪЛВАНЕ РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА И ПОПЪЛВАНЕ РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 3 и чл. 19, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Освобождава Мюмюн Сали Мюмюн и Антоанета Димитрова Цонева като членове на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.

2. Избира Валентин Йовков Тончев и Росица Василева Пандова-Йовкова за членове на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.

3. Избира Валентин Йовков Тончев за председател на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.

------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 14 септември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките