Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 19.IX

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 18, ал. 3 и чл. 19, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Освобождава Бойко Илиев Рашков като член на Комисията по превенция и противодействие на корупцията.

2. Избира Димитрина Любомирова Хаджиева-Недина за член на Комисията по превенция и противодействие на корупцията.

------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 14 септември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките