Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 19.IX

ИНСТРУКЦИЯ № И-3 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ГОТОВНОСТТА И РЕДА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ДЕЖУРНИТЕ СИЛИ И СРЕДСТВА ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ КОНТРОЛ НАД ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО ПРИ ОХРАНА НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ИНСТРУКЦИЯ № И-3 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ГОТОВНОСТТА И РЕДА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ДЕЖУРНИТЕ СИЛИ И СРЕДСТВА ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ КОНТРОЛ НАД ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО ПРИ ОХРАНА НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 19.09.2023 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023г.

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 1. С тази инструкция се определят организацията, готовността и редът за действие на дежурните сили и средства от Българската армия, осъществяващи контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република България.

Чл. 2. Настоящата инструкция се прилага във:

1. въздушното пространство над територията на Република България, включително над вътрешните и териториалните ѝ води, върху които Република България има пълен, изключителен и неотменим суверенитет;

2. въздушното пространство над открито море съгласно съюзническите задължения на Република България като страна - членка на НАТО, и за което Република България е поела отговорността да предоставя аеронавигационно обслужване, без да се нарушават правата и задълженията на държавите членки по Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване;

3. въздушното пространство на страните - членки на НАТО, в съответствие с договори, произтичащи от целите на колективната отбрана, по които Република България е страна;

4. въздушното пространство по договори с други държави, по които Република България е страна.

Чл. 3. Правилата, регулиращи полетите в обслужваното въздушно пространство на Република България, са регламентирани в наредбата по чл. 49, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване.

Раздел II.
Организация, готовност и ред за действие на дежурните сили и средства от Българската армия

Чл. 4. В Българската армия се носи бойно дежурство за контрол над въздухоплаването по чл. 130, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, охрана на въздушното пространство на Република България и изпълнение на съюзническите задължения в Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в мирно време (Air Policing). Бойното дежурство се носи от назначени сили и средства на Военновъздушните сили, а при необходимост - и от формирования за противовъздушна отбрана (ПВО) на Сухопътните войски и сили и средства за ПВО на Военноморските сили.

Чл. 5. Организацията, готовността и редът за действие на дежурните сили и средства от Българската армия, носещи бойното дежурство по чл. 4, се определят съгласно приложение № 1 (поверително).

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на инструкцията:

1. "Бойно дежурство" е изпълнение на бойна задача за контрол над въздухоплаването по чл. 130, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, охрана на въздушното пространство на Република България и изпълнение на съюзническите задължения в Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в мирно време (Air Policing).

2. "Въздухоплавателно средство" е всяко средство, което може да получи поддържане в атмосферата за сметка на реакцията на въздуха, освен реакцията на въздуха от земната повърхност.

Заключителни разпоредби

§ 2. Инструкцията се издава на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за контрол над въздухоплаването във въздушното пространство на Република България при охрана на въздушното пространство на Република България, приета с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2010 г.

§ 3. Тази инструкция отменя Инструкция № И-1 от 14.06.2011 г. за организацията, готовността и реда за действие на дежурните сили и средства от Българската армия за контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република България (обн., ДВ, бр. 49 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2012 г.).

§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 5


(Поверително)

Промени настройката на бисквитките