Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 19.IX

НАРЕДБА № 2 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО КАРДИОЛОГИЯ

 

НАРЕДБА № 2 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО КАРДИОЛОГИЯ

Издадена от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Обн. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023г.

Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство по кардиология съгласно приложението.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на "Държавен вестник".

§ 2. Тази наредба се приема на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти съгласно Протокол № 564 от 7.09.2023 г.


Приложение към член единствен


Фармако-терапевтично ръководство по кардиология


(Обнародвано като притурка на Държавен вестник)

Промени настройката на бисквитките