Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 82 от 29.IX

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДВ, БР. 55 ОТ 2000 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДВ, БР. 55 ОТ 2000 Г.)

В сила от 29.09.2023 г.

Обн. ДВ. бр.82 от 29 Септември 2023г.

Проект: 49-302-01-10/13.04.2023 г.

§ 1. В чл. 2а ал. 1 се изменя така:

"(1) Повторно използване на информация от обществения сектор е използването на:

1. информация от обществения сектор, включително информация, която съдържа пространствени данни, за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която е била създадена и събрана в рамките на правомощията или функциите на организация от обществения сектор;

2. научноизследователски данни за търговски или нетърговски цели, при условие че са създадени и събрани чрез публично финансиране и са направени публично достояние от изследователите, организациите, осъществяващи научни изследвания, или организациите, финансиращи научни изследвания."

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В заглавието накрая се добавя "за предоставяне на достъп до обществена информация".

2. Алинеи 3 и 4 се отменят.

§ 3. Създава се чл. 3а:

"Задължени субекти за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Чл. 3а. (1) Този закон се прилага за повторно използване на информация от обществения сектор, която се създава или се съхранява от следните организации от обществения сектор:

1. държавните органи, техните териториални звена, териториалните органи на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление в Република България;

2. публичноправните организации;

3. организации, осъществяващи научни изследвания, и организации, финансиращи научни изследвания, включително висши училища за научноизследователските данни по чл. 41а2.

(2) Организациите от обществения сектор са длъжни да предоставят информация от обществения сектор за повторно използване, с изключение на предвидените в този закон случаи."

§ 4. В чл. 6, ал. 2 се правят следните допълнения:

1. В текста преди т. 1 след думата "при" се добавя "създаване, съхраняване и".

2. Създава се т. 5:

"5. отвореност по замисъл и по подразбиране."

§ 5. В чл. 7, ал. 2 думите "може да бъде пълен или частичен" се заменят с "и предоставянето на информация от обществения сектор за повторно използване могат да бъдат пълни или частични".

§ 6. В чл. 15, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 3 се изменя така:

"3. описание на информационните масиви, наборите от данни и ресурсите, създавани и съхранявани от съответната администрация;".

2. В т. 13 думите "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" се заменят със "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".

§ 7. В чл. 15а, ал. 3 думата "обявява" се заменя с "публикува в секция "Достъп до информация" на интернет страниците по ал. 1".

§ 8. В чл. 15б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "и ресурси" се заменят с "наборите от данни и ресурсите".

2. Създават се ал. 4 - 6:

"(4) Министърът на електронното управление може да изисква от органите на изпълнителната власт да публикуват на Портала за отворени данни създавана и съхранявана от тях информация от обществения сектор в машинночетим отворен формат, като определя срок, в който информацията да бъде публикувана.

(5) В определения от министъра на електронното управление срок организацията от обществения сектор, до която е отправено искането за информация по ал. 4, я публикува в машинночетим отворен формат на портала по чл. 15г.

(6) При разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или регистри организациите от обществения сектор реализират приложно-програмни интерфейси (API) за осигуряване на свободен публичен достъп до електронните документи, информацията и данните в машинночетим отворен формат за целите на публикуване в портала по чл. 15г."

§ 9. В чл. 15в се правят следните изменения и допълнения:

1. (В сила от 31.12.2023 г.) Алинея 3 се изменя така:

"(3) Всеки задължен субект по чл. 3, ал. 1 публикува на платформата по ал. 1:

1. решенията и обществената информация в отговор на подадени чрез платформата заявления;

2. решенията и обществената информация в машинночетим формат в отговор на подадени по електронен път заявления на адреса на електронната поща по чл. 15, ал. 1, т. 4, освен ако заявителят изрично е поискал заявлението, решението и информацията да не се публикуват на платформата."

2. Създава се нова ал. 4:

"(4) Публикуването на документите и информацията по ал. 3 се извършва при спазване на изискванията за защита на личните данни."

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 10. Член 16а се изменя така:

"Отчетност относно повторно използване на информация

Чл. 16а. (1) Министерството на електронното управление ежегодно изготвя обобщен доклад за състоянието на повторното използване на информация от обществения сектор и въздействието на наборите от данни с висока стойност.

(2) Организациите от обществения сектор ежегодно предоставят по електронен път на Министерството на електронното управление информацията, необходима за изготвяне на обобщения доклад по ал. 1.

(3) Докладът по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Министерството на електронното управление."

§ 11. В чл. 25, ал. 1 се правят следните допълнения:

1. В т. 3 накрая се добавя "освен когато заявлението е подадено чрез платформата за достъп до обществена информация".

2. В т. 4 накрая се добавя "или съгласие за използване на профил в системата за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление".

3. Създава се т. 5:

"5. отказ на заявителя за публикуване на платформата за достъп до обществена информация на заявлението му, подадено чрез електронна поща по чл. 15, ал. 1, т. 4 и на решението и предоставената обществена информация по него."

§ 12. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 5:

"5. публикуване на информацията на платформата за достъп до обществена информация."

2. Създава се нова ал. 4:

"(4) Когато заявлението е подадено чрез платформата за достъп до обществена информация, формата за предоставяне на достъп до обществена информация е по ал. 1, т. 5."

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 13. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 4:

"4. е заявена чрез платформата за достъп до обществена информация."

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) В случаите по ал. 1, т. 1 - 3 достъп до информацията се предоставя във форма, която се определя от съответния орган, а в случаите по ал. 1, т. 4 - чрез публикуване на платформата за достъп до обществена информация."

§ 14. В чл. 39 накрая се поставя запетая и се добавя "или се изпраща на посочения от заявителя профил в системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Министерството на електронното управление като модул на Портала на електронно управление по смисъла на Закона за електронното управление".

§ 15. В чл. 40, ал. 1 се създава изречение второ: "При решаване на въпроса относно разноските се взема предвид наличието на данни за злоупотреба с право."

§ 16. В чл. 41а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 накрая се добавя "от друга организация от обществения сектор или всяко друго лице".

2. Алинея 4 се изменя така:

"(4) По искане на заявителя и при възможност исканата информация се предоставя по електронен път:

1. чрез публикуване на портала за отворени данни;

2. чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща;

3. чрез системата за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление, поддържана от Министерството на електронното управление като модул на Портала на електронно управление по смисъла на Закона за електронното управление;

4. на адреса на електронна поща или по други подходящи начини за предоставяне на информацията в електронна форма."

3. В ал. 5, изречение първо след думите "стандартни условия" се добавя "(стандартни лицензи)".

§ 17. Създават се чл. 41а1 и 41а2:

"Предоставяне на динамични данни

Чл. 41а1. (1) Организациите от обществения сектор предоставят динамични данни за повторно използване с помощта на подходящи приложно-програмни интерфейси (API) непосредствено след придобиването на данните, а когато е приложимо - под формата на информационен масив за изтегляне.

(2) Когато предоставянето на динамичните данни за повторно използване непосредствено след тяхното придобиване би надхвърлило финансовите и техническите възможности на организацията от обществения сектор, налагайки по този начин непропорционално усилие, тези динамични данни се предоставят за повторно използване в срок или с временни технически ограничения, които не накърняват неоправдано използването на техния икономически и социален потенциал.

Предоставяне на научноизследователски данни и набори от данни с висока стойност

Чл. 41а2. (1) Организациите от обществения сектор, организациите, осъществяващи научни изследвания, и организациите, финансиращи научни изследвания, предоставят в отворен машинночетим формат със свободен достъп научноизследователските данни, получили публично финансиране и представляващи набори от данни с висока стойност.

(2) Публично финансираните научноизследователски данни могат да се използват повторно за търговски или нетърговски цели, когато вече са публично достъпни чрез институционален или тематичен регистър. Този тип данни се структурират от лицата по ал. 1 и се придържат към установените стандарти и правила съгласно наредбата по чл. 15г, ал. 3.

(3) Наборите от данни с висока стойност са достъпни за изтегляне безплатно в съответствие с чл. 41ж в машинночетим формат, предоставят се чрез приложно-програмен интерфейс (API) и ако е приложимо - се предоставят под формата на информационен масив за изтегляне."

§ 18. В чл. 41б, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 2:

"2. съхранявана от публичноправни организации, осъществяващи търговски дейности, когато информацията е създадена или събрана извън обхвата на предоставянето на обществени услуги;".

2. Досегашната т. 2 става т. 3 и в нея накрая се добавя "като, в случай че правото на интелектуална собственост на трето лице е върху база данни, правото на създателя на базата данни съгласно Закона за авторското право и сродните му права не се упражнява от организациите от обществения сектор с цел да се предотврати повторното използване на документи или да се ограничи повторното използване".

3. Досегашната т. 3 става т. 4.

4. Досегашната т. 4 става т. 5 и в нея в началото се добавя "различна от посочените данни в чл. 41а2".

5. Досегашните т. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно т. 6, 7, 8, 9, 10 и 11.

6. Създава се т. 12:

"12. която се отнася до документи, обект на право на индустриална собственост."

§ 19. В чл. 41г се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в изречение второ накрая се добавя "и осигуряват възможност за обобщаване на метаданните".

2. Създават се ал. 2 и 3:

"(2) Организациите от обществения сектор предвиждат практически механизми за улесняване на ефективното повторно използване на информация от обществения сектор, включително чрез предоставяне на информация относно правата за повторно използване и осигуряване на помощ и насоки.

(3) Министърът на електронното управление или оправомощени от него лица създават възможност за улесняване на достъпа до набори от данни чрез осигуряване на единна точка за достъп и чрез постепенно предоставяне на подходящи набори от данни, съхранявани от организациите от обществения сектор, по отношение на информацията от обществения сектор, предоставяна за повторно използване, както и до данни, съхранявани от организациите от обществения сектор във формати, които са достъпни, лесно откриваеми и повторно използваеми чрез електронни средства."

§ 20. В чл. 41д, ал. 1 накрая се добавя "както и на договори, които, без изрично да са за изключително предоставяне на информация от обществения сектор, целят или могат да доведат до ограничаване на повторното използване на информация от обществения сектор от субекти, различни от третата страна, участваща в договора".

§ 21. В чл. 41е се създава ал. 3:

"(3) Когато искането е подадено чрез портала по чл. 15г, организациите от обществения сектор публикуват исканата информация на портала."

§ 22. В чл. 41ж се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя "както и за анонимизирането на личните данни и мерките, взети за защита на производствена или търговска тайна".

2. Създава се нова ал. 2:

"(2) Повторното използване на научноизследователските данни и наборите от данни с висока стойност по чл. 41а2 е безплатно."

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:

"(3) Принципът за определяне на таксата по ал. 1 не се прилага за таксите, събирани:

1. от организации от обществения сектор, които по силата на акта за възлагане на обществената задача са задължени да реализират приходи за покриване на значителна част от разходите, свързани с изпълнението на обществената задача; задължението за реализиране на приходи се определя предварително и се публикува по електронен път;

2. от библиотеки, включително библиотеки на висши училища, музеи и архиви;

3. за конкретни набори от данни с висока стойност, съхранявани от публичноправни организации, осъществяващи търговски дейности, когато това би довело до нарушаване на конкуренцията на съответните пазари;

4. когато безплатното предоставяне на набори от данни с висока стойност от страна на организациите от обществения сектор, от които се изисква да генерират приходи за покриване на значителна част от разходите им, свързани с изпълнението на обществените им функции, би довело до съществено въздействие върху бюджета им;

5. за научноизследователските данни, за които правата върху интелектуалната собственост се държат от трети страни."

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите "ал. 2, т. 1 и 2" се заменят с "ал. 3, т. 1" и след думата "разпространението" се добавя "съхранението и, когато е приложимо, анонимизирането на личните данни и мерките, взети за защита на производствена или търговска тайна".

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите "ал. 2, т. 3" се заменят с "ал. 3, т. 2" и след думите "ползването на информацията" се добавя "и, когато е приложимо, анонимизирането на личните данни и мерките, взети за защита на производствена или търговска тайна".

6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в т. 1 след думите "държавен орган" се добавя "и неговите териториални звена".

7. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.

8. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите "ал. 3" се заменят с "ал. 4".

9. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея навсякъде думите "ал. 5" се заменят с "ал. 6".

§ 23. В чл. 41и се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3, изречение второ думите "т. 2" се заменят с "т. 3".

2. Създава се ал. 5:

"(5) Не може да е основание за отказ наличието на права върху бази данни по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, упражнявани с цел да се ограничи повторното използване на информацията от обществения сектор, която е поискана по реда на тази глава."

§ 24. В чл. 42 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите "чл. 15г, ал. 2, чл. 15б, 15в" се заменят с "чл. 15б, ал. 2, 5 и 6, чл. 15в, ал. 3, чл. 15г, ал. 2", думите "50 до 100 лв." се заменят със "100 до 200 лв." и думите "100 до 200 лв." се заменят с "200 до 400 лв.".

2. В ал. 4 думите "100 до 200 лв." се заменят с "200 до 400 лв.".

3. В ал. 5 думите "чл. 3, ал. 2" се заменят с "чл. 3а, ал. 1, т. 2" и думите "50 до 200 лв." се заменят със "100 до 400 лв.".

§ 25. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Нарушенията по този закон се установяват от:

1. длъжностни лица от администрацията на Министерския съвет, оправомощени от министър-председателя - за нарушенията на чл. 15в, ал. 3;

2. длъжностните лица, оправомощени от министъра на електронното управление - за нарушенията по чл. 15б, ал. 2, 5 и 6 и чл. 15г, ал. 2;

3. длъжностните лица, определени от министъра на правосъдието в случаите по чл. 3, ал. 2, или от съответния орган на власт в останалите случаи - за нарушенията извън случаите по т. 1 и 2."

2. В ал. 2:

а) в т. 1 след думите "чл. 3, ал. 1" се добавя "съответно - по чл. 3а, ал. 1, т. 1";

б) в т. 3 думите "15б, чл. 15в, ал. 3" се заличават, а след думите "в чл. 3, ал. 2" се добавя "или в чл. 3а, ал. 1, т. 2 или 3";

в) в т. 4 след думата "относно" се добавя "чл. 15б, ал. 2, 5 и 6 и";

г) създава се т. 6:

"6. по чл. 42, ал. 3 относно чл. 15в, ал. 3 - от министър-председателя или от овластено от него длъжностно лице от администрацията на Министерския съвет."

§ 26. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Наименованието на подразделението се изменя така: "Допълнителни разпоредби".

2. В § 1:

а) в т. 4:

аа) в буква "а" думите "бюджети или от" се заменят с "бюджети, от" и накрая се добавя "от Министерския съвет или от орган на местното самоуправление";

бб) в буква "б" след думите "Закона за обществените поръчки" се добавя "от Министерския съвет или от орган на местното самоуправление";

вв) в буква "в" след думите "Закона за обществените поръчки" се добавя "от Министерския съвет или от орган на местното самоуправление" и накрая след думите "друго лице" се добавя "или";

гг) създава се буква "г":

"г) над 50 на сто от капитала е собственост на държавата, община или на друга публичноправна организация.";

б) в т. 5:

аа) в буква "б" след думите "чл. 3, ал. 1" се добавя "съответно - чл. 3а, ал. 1, т. 1 и 2";

бб) в буква "в" накрая се добавя "или чл. 3а";

вв) в буква "е" накрая се добавя "или чл. 3а";

в) в т. 6 накрая се добавя "или чл. 3а";

г) създават се т. 16 - 29:

"16. "Разумна възвръщаемост на инвестицията" е процент от общата сума на таксите, освен онези, които са необходими за възстановяване на допустими разходи, който не надвишава с повече от 5 процентни пункта основния лихвен процент на Българската народна банка.

17. "Стандартен лиценз" е набор от предварително определени условия за повторно използване в цифров формат, по възможност съвместими със стандартизирани публични лицензи, достъпни онлайн.

18. "Динамични данни" е информация в цифрова форма, която се актуализира често или в реално време, по-специално поради нейната променливост или бързо остаряване; данните, генерирани от сензори, както и данни за околната среда, трафика, спътникови данни и метеорологичните данни са типичен пример за данни, разглеждани като динамични.

19. "Научноизследователски данни" е информация в цифрова форма, различна от научните публикации, която е събрана или генерирана в хода на научноизследователската дейност и се използва като доказателство в процеса на научното изследване, или е общоприета в научноизследователската общност като необходима за потвърждаване на констатациите и резултатите от изследванията.

20. "Набори от данни с висока стойност" е информация от обществения сектор, чието повторно използване се свързва със значителни ползи за обществото, околната среда и икономиката, по-специално поради нейната пригодност за създаване на услуги с добавена стойност, приложения и нови висококачествени и достойни работни места, както и поради броя на потенциалните ползватели на услуги с добавена стойност и на приложенията, създадени въз основа на тези набори от данни. Наборите от данни с висока стойност са част от тематични категории, определени от Европейската комисия, като геопространствени данни, данни за наблюдение на Земята и околната среда, метеорологични данни, както и статистически данни, данни за дружества и собственост на дружествата и за мобилност.

21. "Анонимизиране" е процесът на промяна на документи в анонимни документи, които да не се свързват с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, или с процеса на превръщането на лични данни в анонимни по такъв начин, че субектът на данните да не може да бъде идентифициран или повече да не може да бъде идентифициран. Техническите изисквания към процеса, по който се осъществява анонимизацията, се определят с наредбата по чл. 7г, ал. 6 и чл. 12, ал. 4 от Закона за електронното управление.

22. "Трета страна" е физическо или юридическо лице, различно от организацията от обществения сектор и което е притежател на създадена, съхранявана и разпространявана от него информация.

23. "Приложно-програмен интерфейс (API)" е автоматизиран софтуерен слой или компонент, с който една информационна система предоставя онлайн достъп до своя функционалност, включително приемане или предаване на данни, на други информационни системи или софтуерни приложения.

24. "Отвореност по замисъл и по подразбиране" е принцип, според който организациите от обществения сектор осигуряват достъпност на информацията от обществения сектор на всеки етап от създаването, съхраняването и предоставянето на информацията, освен когато се засягат права на трети лица с предоставянето на информацията.

25. "Информационен масив" е съвкупността от набори от данни с общо предназначение в дадена информационна система.

26. "Набор от данни" е съвкупност от информация, която е съставена от различни елементи, но съставлява единна смислова единица и може да бъде обработвана като такава машинно. Наборите от данни могат да съдържат неограничен брой ресурси с еднаква структура.

27. "Ресурс" е извадка от набор от данни с единна структура и определен обхват, реализирана като единичен документ.

28. "Обществени услуги" са услугите съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление.

29. "Пространствени данни" са данни по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за достъп до пространствени данни."

3. Създава се § 1а:

"§ 1а. Този закон въвежда разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор (ОВ, L 172/56 от 26 юни 2019 г.)."

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 27. (1) В срок до два месеца от влизането в сила на този закон организациите от обществения сектор публикуват на интернет страницата си договорите по чл. 41д, ал. 2 и 3, сключени на 16 юли 2019 г. или след тази дата до влизането в сила на този закон.

(2) Организациите от обществения сектор публикуват на интернет страницата си сключените след влизането в сила на този закон договори по чл. 41д, ал. 2 и 3 най-малко два месеца преди тяхното влизане в сила.

§ 28. Сключените до 17 юли 2013 г. договори за изключително предоставяне на информация от обществения сектор, които не отговарят на изискванията по чл. 41д, ал. 2 - 6, се прекратяват с изтичането на срока им, но не по-късно от 18 юли 2043 г.

§ 29. Сключените от публичноправни организации, осъществяващи търговски дейности, до 16 юли 2019 г. договори за изключително предоставяне на информация от обществения сектор, които не отговарят на изискванията по чл. 41д, ал. 2 - 6, се прекратяват с изтичането на срока им, но не по-късно от 17 юли 2049 г.

§ 30. Този закон се прилага и за всяка съществуваща към влизането му в сила информация, предоставена за повторно ползване.

§ 31. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 9, т. 1, който влиза в сила от 31 декември 2023 г.

-------------------------

Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 15 септември 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Промени настройката на бисквитките