Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 82 от 29.IX

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (ДВ, БР. 70 ОТ 1998 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (ДВ, БР. 70 ОТ 1998 Г.)

В сила от 29.09.2023 г.

Обн. ДВ. бр.82 от 29 Септември 2023г.

Проект: 49-354-01-79/14.07.2023 г.

§ 1. В чл. 6, ал. 3, т. 2 накрая се добавя "и подуправителят".

§ 2. В чл. 15, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 4а думите "механизъм, гарантиращ" се заменят с "механизмите, гарантиращи" и накрая се добавя "и 35".

2. В т. 5 думата "директорите" се заменя с "подуправителя и на директорите".

§ 3. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Управителят и подуправителят на НЗОК се избират от Народното събрание за срок от 5 години. При изтичане на техния мандат управителят на НЗОК и подуправителят на НЗОК продължават да изпълняват функциите си до избирането на нов управител, съответно на нов подуправител."

2. В ал. 2 след думата "управител" се добавя "и на подуправител".

3. Създава се ал. 3а:

"(3а) Подуправител на НЗОК може да бъде лице, което отговаря на следните изисквания:

1. има придобито висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър";

2. има минимум една година професионален опит в областта на управлението на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело."

4. В ал. 4:

а) в текста преди т. 1 след думите "на НЗОК" се добавя "съответно на подуправителя на НЗОК";

б) в т. 4 след думата "управител" се добавя "съответно като подуправител".

5. Създава се ал. 5а:

"(5а) При предсрочно прекратяване на мандата на управителя на НЗОК, съответно на подуправителя на НЗОК, Народното събрание избира нов управител, съответно нов подуправител за остатъка от мандата по ал. 1, изречение първо."

6. В ал. 6 след думата "управителя" се добавя "съответно подуправителя".

7. В ал. 7:

а) в т. 11 думите "подуправителя на НЗОК и" се заличават;

б) в т. 18 думите "механизма по чл. 45, ал. 31" се заменят с "механизмите по чл. 45, ал. 31 и 35".

8. Създават се ал. 8 и 9:

"(8) Подуправителят на НЗОК:

1. подпомага управителя на НЗОК при осъществяване на неговите правомощия;

2. подпомага дейността на управителя по организирането и ръководенето на оперативната дейност на НЗОК;

3. подпомага дейността на управителя по изготвянето на проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК, годишния отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и годишния отчет за дейността на НЗОК;

4. съгласува документите, които управителят внася за разглеждане и одобрение от надзорния съвет на НЗОК;

5. участва в преговорите за сключване на националните рамкови договори по чл. 53, ал. 1 и на условията и реда за сключване на индивидуални договори по чл. 45, ал. 17;

6. координира дейността на постоянно действащите комисии в централното управление на НЗОК и в РЗОК;

7. осъществява контрол върху работата на комисиите по чл. 79;

8. координира взаимодействието на НЗОК с представители на съсловните организации, пациентските организации, научните медицински дружества и с други лица по въпроси, свързани с дейността на НЗОК;

9. изпълнява длъжността управител на НЗОК при отсъствие на управителя;

10. временно изпълнява длъжността управител на НЗОК в случаите по ал. 4;

11. упражнява и други правомощия, възложени му от управителя.

(9) При упражняване на своите правомощия по ал. 8 подуправителят се подпомага от администрацията на НЗОК и има право на достъп до информацията, свързана с дейността на НЗОК."

§ 4. Член 19а се отменя.

§ 5. В чл. 71 след думата "управителя" се добавя "и подуправителя".

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 6. В срок до два месеца от влизането в сила на този закон Народното събрание избира подуправител на Националната здравноосигурителна каса по новия ред.

§ 7. Трудовото правоотношение с подуправителя на НЗОК, заварено до влизането в сила на този закон, се прекратява от деня на избор на подуправител от Народното събрание.

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

-------------------------

Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 15 септември 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките