Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 21.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 17 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2023 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 17 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2023 Г.

В сила от 21.11.2023 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 21 Ноември 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 160 100 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието за 2023 г. за изплащане на обезщетения по чл. 60з от Закона за съдебната власт за периода от 1 юли 2023 г. до 30 септември 2023 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на правосъдието", бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система", по бюджета на Министерството на правосъдието за 2023 г.

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 4. Министърът на правосъдието да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на правосъдието за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 60к от Закона за съдебната власт.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на правосъдието.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките