Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 81 от 28.IX

РЕШЕНИЕ № 8248 ОТ 25 ЮНИ 2020 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 13652 ОТ 2019 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2021 Г.)