Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 30.IV

ДОГОВОР ЗА ПРИЯТЕЛСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО И ДОБРОСЪСЕДСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

 

ДОГОВОР ЗА ПРИЯТЕЛСТВО, СЪТРУДНИЧЕСТВО И ДОБРОСЪСЕДСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

Обн. ДВ. бр.37 от 30 Април 1993г.

ПреамбюлРепублика България и Румъния, (наричани по-нататък "договарящите се страни")

основавайки се на традициите на приятелство, сътрудничество и добросъседство в отношенията между българския и румънския народ,

преценявайки, че дълбоките политически и икономически промени, настъпили в последно време в двете държави, в Европа и света откриват нови благоприятни перспективи за развитие на българо-румънските отношения,

потвърждавайки привързаността си към целите и принципите на Устава на Организацията на обединените нации, Заключителния акт от Хелзинки, Парижката харта за нова Европа и другите договорености в рамките на общоевропейския процес,

подчертавайки, че тяхната сигурност е неразривно свързана със сигурността на всички държави - участнички в Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, и заявявайки своята воля да съдействат за развитието на отношения и формирането на ефикасни механизми, които да гарантират сигурността на всяка от държавите участнички,

водени от разбирането, че стабилността, сигурността и сътрудничеството на Балканите изисква укрепване на доверието и развитие на взаимодействието между държавите от региона във всички области на основата на равноправието и взаимната изгода и съзнавайки своята отговорност за превръщането на полуострова в район на траен мир и разбирателство,

решиха да развиват и задълбочават на качествено нова основа своите отношения и за целта се договориха да сключат този договор.

Член 1


Договарящите се страни ще развиват отношенията си на приятелство, сътрудничество и добросъседство на основата на доверието и взаимното уважение.

Член 2


Договарящите се страни потвърждават решимостта си да се ръководят в двустранните си отношения, както и в отношенията си с други държави, от принципите, залегнали в Устава на Организацията на обединените нации и Заключителния акт от Хелзинки: суверенно равенство и зачитане на правата, присъщи на суверенитета, неупотреба на сила или заплаха със сила, неприкосновеност на границите, териториалната цялост на държавите, уреждане на споровете изключително с мирни средства, ненамеса във вътрешните работи, зачитане основните права и свободи на човека, равноправие на народите и правото им да се разпореждат със своята съдба, сътрудничество между държавите, добросъвестно изпълнение на задълженията, както и от другите общоприети принципи и норми на международното право.

Член 3


Договарящите се страни ще действат в духа на Парижката харта за нова Европа за превръщането на Европа в единно пространство на траен мир, правов ред и демокрация и за създаване на ефективни механизми за сигурност и сътрудничество на континента.

Двете страни ще съдействат за развитието на сътрудничеството между балканските държави, за укрепване на разбирателството, мира и стабилността на Балканите и при осъществяването на регионални проекти като елемент от процеса на създаване на единна Европа.

Член 4


Договарящите се страни ще се въздържат от заплаха със сила или употреба на сила в международните отношения и ще решават всички свои спорове изключително с мирни средства. Ще подкрепят мерките за колективна сигурност, приети съгласно устава на Организацията на обединените нации.

Член 5


Договарящите се страни ще действат за намаляване на въоръжените сили и въоръженията в Европа на колкото е възможно по-ниски и балансирани равнища, достатъчни за отбрана, включително за съгласуване на допълнителни мерки, освен предвидените в Договора за обикновените въоръжени сили в Европа.

Те ще приемат и прилагат нови мерки за доверие и стабилност в общоевропейски план, включително и в областта на военните доктрини и обмена на информации относно военните дейности.

Те ще се договарят да прилагат в двустранен план, както и в района на Балканите с цел укрепване на климата на доверие и прозрачност във военната им дейност допълнителни мерки за доверие и стабилност освен предвидените в документите на СССЕ.

Член 6


Нито една от договарящите се страни няма да позволява територията й да бъде използвана от трета страна за извършване на агресивни въоръжени действия против другата договаряща се страна и няма да оказва никаква помощ на тази трета страна.

В случай, когато една от страните счита, че се е създала ситуация, която застрашава или нарушава нейните основни интереси на сигурност или териториалната й цялост, тя може да поиска незабавни консултации с другата страна с цел обсъждане и съгласуване на адекватни мерки, включително в рамките на европейските институции, за предотвратяване отрицателното развитие на положението.

Член 7


Договарящите се страни ще развиват взаимно изгодно икономическо сътрудничество, включително и на местно равнище и между предприятия. Ще осигуряват в съответствие със законодателството си най-благоприятни условия за предприемаческа, търговска и друга стопанска дейност на своя територия на физически и юридически лица на другата страна. Ще стимулират преди всичко развитието на различни форми на коопериране в областта на промишлеността и селското стопанство, преките връзки, размяна на информация и опит между предприятия, фирми и други стопански субекти на двете страни, както и създаването на смесени предприятия и банки, в т. ч. и с участието на партньори от трети страни.

Страните ще насърчават взаимните инвестиции и ще осигуряват тяхната защита.

Ще подкрепят разширяването на туристическия обмен между двете страни, както и развитието на подходящи форми на сътрудничество в областта на туризма.

Страните ще действат за създаването на европейско икономическо пространство и за разширяването на обмена и сътрудничеството на континента.

Член 8


Договарящите се страни ще разширяват сътрудничеството си в областта на науката и техниката, на фундаменталните и приложните научни изследвания с оглед въвеждането на модерни технически постижения в промишлените и други отрасли на националното си стопанство.

Ще насърчават преките контакти и осъществяването на съвместни инициативи в тези области, както и сътрудничеството между научноизследователски звена, библиотеки и други сродни институции.

Член 9


Договарящите се страни ще разширяват и усъвършенстват транспортните връзки и комуникациите между тях, включително транзитните връзки и тези в зоната на границата.

Ще действат за облекчаване на митническите и граничните формалности за пътниците и стоките, които се придвижват между и през двете страни.

Член 10


Договарящите се страни ще развиват сътрудничеството в областта на културата, образованието, здравеопазването, социалните грижи и спорта.

На основата на съответни договори и програми страните ще разширяват културния обмен във всички области на всички равнища. Ще поощряват сътрудничеството между културни институти, творчески съюзи, висши учебни заведения, издателства, архиви, средства за масово осведомяване, както и преките контакти между дейци на изкуството и културата на двете държави.

Ще стимулират сътрудничеството и обмена в областта на радиото и телевизията, кинематографията, театъра, музиката и изобразителното изкуство.

Страните ще полагат грижи за културното наследство, за опазването и поддържането на историческите паметници на всяка от договарящите се страни, намиращи се на територията на другата държава.

Всяка от договарящите се страни ще съдейства за разширяване на възможностите за преподаване на езика на другата страна в училища, висши учебни заведения и други институции и за тази цел ще подпомага другата страна в организиране преподаването на езика и повишаване на квалификацията на учителските кадри.

Член 11


Двете страни придават приоритетно значение на сътрудничеството си по опазване на околната среда както в двустранен план, така и заедно с трети страни и международни организации. По същия начин ще сътрудничат за поддържането на екологическа чистота и безопасност на Балканите, Дунава и Черно море.

Двете страни ще взаимодействат в областта на предвиждането на природни бедствия и за ликвидирането на последиците от тях.

Член 12


Договарящите се страни ще подпомагат разширяването на контактите между гражданите на двете страни, както и развитието на сътрудничеството между синдикални, женски, младежки, спортни и други организации, между църкви и религиозни общности, фондации, политически партии и движения.

Член 13


Договарящите се страни ще разширяват сътрудничеството си в правната и консулската област и по-специално по граждански, наказателни и административни въпроси както с цел улесняване на пътуванията и посещенията на своите граждани, така и за решаване на техните хуманитарни и социални проблеми.

Двете страни ще усъвършенстват правната база на двустранните си отношения.

Член 14


Договарящите се страни ще си сътрудничат в борбата срещу организираната престъпност, незаконния трафик на наркотици и оръжие, контрабандата, международния тероризъм и незаконния износ на произведения на изкуството.

Член 15


Договарящите се страни ще взаимодействат както с другите дунавски държави, така и с другите черноморски държави за развитието на корабоплаването и за разширяване на сътрудничеството в областта на икономиката, транспорта, риболова и в други дейности от общ интерес съответно по Дунава и в Черно море.

Член 16


Договарящите се страни ще развиват взаимните си отношения чрез осъществяването на контакти на всички равнища във всички области. Ще провеждат консултации на равнище държавни и правителствени ръководители по международни и двустранни въпроси от взаимен интерес.

Специално внимание ще отделят на разширяване на контактите между парламентите на двете държави, както и между местните органи, особено в крайграничните райони.

Ще стимулират също така контактите и сътрудничеството между военните институции на двете страни, включително периодични срещи на ниво генерални щабове и други съгласувани нива.

Член 17


Този договор не е насочен срещу която и да било трета държава. Той не засяга правата и задълженията, произтичащи от действащите двустранни и многостранни договори и споразумения, сключени от всяка от договарящите се страни с други държави.

Член 18


Този договор се сключва за срок от 20 години. Той подлежи на ратификация съгласно конституционните процедури на всяка от договарящите се страни и ще влезе в сила в деня на размяна на ратификационните документи.

Неговото действие ще се продължава автоматично за всеки следващ петгодишен период, освен ако някоя от договарящите се страни не уведоми писмено другата страна за решението си да денонсира договора най-късно една година преди изтичането на съответния срок на действие.

Член 19


С влизането в сила на този договор се прекратява действието на Договора за дружба, сътрудничество и взаимна помощ, подписан от двете страни на 19 ноември 1970 г.


Подписан в София на 27 януари 1992 г. в два оригинални екземпляра, всеки на български и румънски език, като и двата текста имат еднаква сила.

Промени настройката на бисквитките