Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 117 от 17.XII

  • УКАЗ № 410 ОТ 10.12.2002 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА АНЕКСИ КЪМ ДОГОВОРА ЗА ЗАЕМ, ФИНАНСИРАНЕ И ПРОЕКТИ И ДОГОВОРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ МЕЖДУ КРЕДИТАНЩАЛТ ФЮР ВИДЕРАУФБАУ ­ ФРАНКФУРТ НА МАЙН, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И "НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА" ­ АД Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА АНЕКСИ КЪМ ДОГОВОРА ЗА ЗАЕМ, ФИНАНСИРАНЕ И ПРОЕКТИ И ДОГОВОРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ МЕЖДУ КРЕДИТАНЩАЛТ ФЮР ВИДЕРАУФБАУ - ФРАНКФУРТ НА МАЙН, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И "НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА" - АД Виж повече
  • УКАЗ № 414 ОТ 12.12.2002 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ОБН., ДВ, БР. 153 ОТ 1998 Г.; ПОПР., БР. 1 ОТ 1999 Г.; ИЗМ., БР. 44, 62, 64, 103 И 111 ОТ 1999 Г., БР. 63, 78 И 102 ОТ 2000 Г., БР. 109 ОТ 2001 Г. И БР. 28 И 45 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 415 ОТ 12.12.2002 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛ № 13 КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ ОТНОСНО ПРЕМАХВАНЕТО НА СМЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ ПРИ ВСИЧКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА НА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛ № 13 КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ ОТНОСНО ПРЕМАХВАНЕТО НА СМЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ ПРИ ВСИЧКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗТИЧАНЕ МАНДАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА Виж повече
  • ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ОТ КОПЕНХАГЕН (13 ДЕКЕМВРИ 2002 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 405 ОТ 03.12.2002 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ПОЛ ГОДАРД - ЛОЦМАН В КОМПАНИЯТА WIJSMULLER MARINE LTD. НА ТЕРМИНАЛА АС ШЕХИР В ЙЕМЕН, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече