Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 24 от 21.III

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ

ЗАПОВЕД № 99 от 11 март 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21, чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 5 ЗППДОбП, чл. 4 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на търговски обект - магазин “Хляб и мляко”, с площ 67,60 кв. м в Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 75, обособена част от “Марица-изток - Комерс” - ЕООД, Раднево.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните материални активи на обособената част по т. 1, да не се сключват договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания, както и договори за кредит, с които да се обременява имуществото на обособената част.

3. Да се извърши анализ на правното състояние и приватизационна оценка на обособената част по т. 1.

Министър: Г. Стоилов

39864

 

ЗАПОВЕД № 100 от 11 март 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21, чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 5 ЗППДОбП, чл. 4 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на търговски обект - магазин “Хляб и мляко”, с площ 133,24 кв. м в Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 97, обособена част от “Марица-изток - Комерс” - ЕООД, Раднево.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните материални активи на обособената част по т. 1, да не се сключват договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания, както и договори за кредит, с които да се обременява имуществото на обособената част.

3. Да се извърши анализ на правното състояние и приватизационна оценка на обособената част по т. 1.

Министър: Г. Стоилов

39865

ЗАПОВЕД № 101 от 11 март 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21, чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 5 ЗППДОбП, чл. 4 от На-редбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на търговски обект - магазин “Облекло”, с площ 369,93 кв. м в Раднево, ул. Г. Димитров 15, обособена част от “Марица-изток - Комерс” - ЕООД, Раднево.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните материални активи на обособената част по т. 1, да не се сключват договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания, както и договори за кредит, с които да се обременява имуществото на обособената част.

3. Да се извърши анализ на правното състояние и приватизационна оценка на обособената част по т. 1.

Министър: Г. Стоилов

39866

 

ЗАПОВЕД № 102 от 11 март 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21, чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 5 ЗППДОбП, чл. 4 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на търговски обект - “Зеленчуков магазин”, с площ 89 кв. м в Раднево, ул. Г. Димитров 26, обособена част от “Марица-изток - Комерс” - ЕООД, Раднево.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните материални активи на обособената част по т. 1, да не се сключват договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания, както и договори за кредит, с които да се обременява имуществото на обособената част.

3. Да се извърши анализ на правното състояние и приватизационна оценка на обособената част по т. 1.

Министър: Г. Стоилов

39867

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД-09-118 от 10 март 1997 г.

На основание чл. 2, ал. 3 и 4 от Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина определям:

1. За действаща в страната фармакопея третото издание на Европейската фармакопея, което да замени нейното второ издание, считано от 1.VII.1997 г.

2. Публикуваните свитъци с временни монографии и методи за анализ, разработени въз основа на Европейската фармакопея, са действащи до цялостно издаване на Българска фармакопея и влизане в сила един месец след издаването им.

3. За лекарствени вещества, помощни вещества и готови лекарствени форми, за които няма монографии в Европейската фармакопея, да се вземат предвид изискванията на текущите издания на фармакопеите на страните от Международната конференция по хармонизация (Европейския съюз, САЩ и Япония).

Заповедта отменя Заповед № РД-09-350 от 29 юли 1995 г. (ДВ, бр. 65 от 1995 г.).

Министър: Е. Таков

39725

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-14-141 от 28 декември 1996 г.

На основние чл. 10, ал. 3 ЗНП и чл. 12, ал. 1 ППЗНП считано от 1.II.1997 г. закривам Дом за професионално-творческо развитие на учителите - гр. Кубрат.

Имуществото на дома да се предостави на Регионалния инспекторат на МОНТ - Разград. Остатъците по банковите сметки да се прехвърлят в извънбюджетната сметка на Регионалния инспекторат на МОНТ - Разград.

Министър: И. Димитров

39715

 

ЗАПОВЕД № РД-14-142 от 28 декември 1996 г.

На основание чл. 10, ал. 3 ЗНП и чл. 12, ал. 1 ППЗНП считано от 1.II.1997 г. закривам Дом за професионално-творческо развитие на учителите - гр. Сандански.

Имуществото на дома да се предостави на Регионалния инспекторат на МОНТ - Благоев-град. Остатъците по банковите сметки да се прехвърлят в извънбюджетната сметка на Регионалния инспекторат на МОНТ - Благоевград.

Министър: И. Димитров

39716

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 406-П от 7 март 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 22 ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции - собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции - собственост на държавата и Решение № 231 от 23.I.1995 г. за откриване на процедура за приватизация на “Кристал - 91” - ЕООД, Пловдив, Агенцията за приватизация реши за начална дата на продажба на дяловете до 15 % от капитала на “Кристал - 91” - ЕООД, Пловдив, при облекчени условия да се счита датата на обнародването на решението в “Държавен вестник”. Заявления за придобиване на дялове при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата.

Изпълнителен директор: В. Благоев

39868

 

РЕШЕНИЕ № 465 от 7 март 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 21 ЗППДОбП Агенцията за приватизация реши:

1. Да се открие процедура за приватизиране на “Агромашина” - ЕАД, Русе.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на дружеството, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити освен с разрешение на съответния орган по чл. 3 ЗППДОбП.

Изпълнителен директор: В. Благоев

39869

 

ОБЩИНА - БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 11 от 18 февруари 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 и § 2а ЗППДОбП, чл. 22, ал. 1 ЗМСМА и чл. 4 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП Общинският съвет - Благоевград, реши:

1. Открива процедура за приватизация по реда на чл. 35, т. 2 ЗППДОбП на общински нежилищен обект - търговски обект № 55 в ж.к. Запад (до трафопоста), при бл. 29, с арендатор X.X..

2. Задължава кмета на общината да възложи извършването на правен анализ на обекта и да сключи договор с лицензиран оценител за извършване на оценка на обекта съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредбата за оценка на обекти, подлежащи на приватизация.

Председател: Н. Стоева

39286

 

РЕШЕНИЕ № 17 от 18 февруари 1997 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете Общинският съвет - Благоевград, реши:

1. Да се проведе на 30 април 1997 г. в 10 ч. в сградата на общината, пл. Г. Измирлиев 1, зала 101, търг с тайно наддаване за продажба на обект - ресторант “Места”, ул. Ал. Стамболийски 60, заедно с прилежащ терен 870 кв. м при начална тръжна цена левовата равностойност на 37 248,38 щатски долара по курса на БНБ към деня на извършване на плащането.

2. Депозитната вноска в размер 10 % от обявената цена за обекта се внася до деня, предхождащ търга, по левовата равностойност на щатския долар по фиксинга на БНБ за деня по банковата сметка на Община - Благоевград, фонд “Приватизация”, № 501 000 923 6, ТБ “Хеброс” - клон Благоевград.

3. Упълномощава кмета на общината да одобри тръжната документация, да проведе търга и да сключи договора за продажба.

4. Таксата за закупуване на тръжна документация в размер 2500 лв. се заплаща в брой в касата на общината до деня, предхождащ търга.

5. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация.

6. При необходимост следващият търг да се проведе на 29 май 1997 г. в 10 ч. в зала 101 на общината.

Председател: Н. Стоева

39287

 

ОБЩИНА - ВЕЛИНГРАД

РЕШЕНИЕ № 151 от 28 ноември 1996 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 16, чл. 30, ал. 1 и § 2 ЗППДОбП Общинският съвет - Велинград, реши:

1. Открива процедура за приватизация на обект “Транспортна” чрез преговори с потенциални купувачи.

2. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на правен анализ и оценка на обекта.

3. Възлага на комисията за преговори с потенциални купувачи да проведе преговори за продажба на обекта по утвърдени от съвета условия.

Председател: Ек. Каферинова

39280

 

РЕШЕНИЕ № 11 от 6 февруари 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 1, ал. 3, т. 2 ЗППДОбП Общинският съвет - Велинград, реши:

1. Открива процедура за приватизиране чрез преговори с потенциални купувачи на следните дълготрайни материални активи на ликвидираното предприятие ПП “В. Горанов”: понижаващ трансформатор с мощност 400 кW; разпределително табло “Ниско напрежение” на трансформатора.

2. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на оценка на дълготрайните материални активи от лицензирани оценители.

Председател: Ек. Каферинова

39281

 

РЕШЕНИЕ № 12 от 6 февруари 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП Общинският съвет - Велинград, реши:

1. Открива процедура за приватизация чрез преговори с потенциален купувач за продажба на обект “Недовършен покрит плувен басейн”.

2. Резултатите от преговорите с потенциалните купувачи да се внесат в общинския съвет за обсъждане и вземане на решение.

Председател: Ек. Каферинова

39282

62. - Икономическият университет - Варна, обявява конкурси за асистенти по приложение на изчислителната техника в икономиката (компютърно програмиране СИ” - един; информатика - един) със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в университета, тел. 22-91-76.

39702

2. - Русенският университет “X.X.” обявява конкурси за: професор по 02.19.06 ергономия и промишлен дизайн със срок 4 месеца; доценти по: 02.20.09 индустриална електроника (основи на преобразувателната техника) - един; 03.01.58 физиотерапия, курортология и рехабилитация - един; 05.07.03 методика на обучението (физика и физически науки) - един; 01.06.03 ботаника - един, за Педагогическия филиал - Силистра, със срок 3 месеца; асистенти по: гражданско и семейно право (търговско право) - един; граждански процес - един; финансово право - двама; гражданско и семейно право (облигационно право) - един; наказателно право - един, със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи - в отдел КНП, тел. 44-507-455.

39703

785. - Висшият институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност при МВР - София, обявява конкурси за: доцент по 05.05.16 наказателно право със срок 3 месеца; асистенти по: криминология - един, със срок 2 месеца; противопожарна тактика - един, със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи във - ВИПОНД - МВР, п.к. 555, тел. 82-97-21-05.

39878

292. - Висшето военно общовойсково училище “X.X.” - Велико Търново, обявява конкурси за доценти по: 05.01.15 съвременни философски учения (философска антропология) - един; 05.11.02 политология - един; 01.01.05 диференциални уравнения - един; 02.07.03 радиолокация и радионавигация (усилвателни устройства и основи на звукотехниката) - един; 02.01.13 рязане на материалите и режещи инструменти (металорежещи машини и технология на машиностроенето) - един, със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки - на тел.062-26-61 (24-04).

40214

107. - Институтът по биофизика при БАН - София, обявява конкурс за ст.н.с. II ст. по биофизика за нуждите на секция “Моделни мембрани” със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21.

39724

36. - Институтът по математика и информатика при БАН - София, обявява конкурси за двама научни сътрудници по информатика за нуждите на Института по математика и информатика, от които единият по чл. 68 КТ, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 713-28-48.

39877

80. - Институтът по хидротехника и мелиорации - София, обявява конкурси за старши научни сътрудници II ст. по: 02.15.15 хидромелиоративно строителство - един; 04.01.13 мелиорации (вкл. почвената ерозия и борбата с нея) - един, двата със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, бул. Цар Борис III № 136, тел.55-41-65.

40208

145. - Университетската болница “Царица Йоанна” към МУ - София, обявява конкурс за асистент по физиотерапия и рехабилитация в отделението по физиотерапия и рехабилитация със срок от 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в отделението, ул. Бяло море 8, тел. 43-44-298.

39720

6. - Териториалното управление “Данъчна администрация” - гр. Хасково, на основание чл. 37, ал. 1 ЗСДВ обявява на 11.IV.1997 г. в 10 ч. в сградата на ТУДА - Хасково, ет. 4, стая 402, търг с явно наддаване за продажба на недвижимо имущество, принадлежащо на “Ива - 91” - ЕООД, Свиленград, за удовлетворяване на държавни вземания, както следва: нов кроялен цех - обособена част № 1 с обща застроена площ 433 кв. м, с първоначална тръжна цена 11 079 500 лв. (без ДДС), обособена част № 2 с обща застроена площ 156 кв. м, с първоначална тръжна цена 3 685 200 лв. (без ДДС). Книжата, свързани с търга, са на разположение на интересуващите се в ТУДА - Хасково, стая 401. Времето за оглед на имотите е от 9 до 17 ч. всеки работен ден. Задатъкът за участие съгласно чл. 40 ЗСДВ е 10 % от началната тръжна цена и се внася по сметка № 5010113929, код 20085219, при ТБ “ОББ” - АД, Хасково, или в брой в сградата на ТУДА - Хасково, най-късно 3 дни преди датата на търга. Евентуално повторен търг ще се проведе на 18.IV.1997 г. при същите условия, като депозити за него ще се внасят до 14.IV.1997 г. За допълнителна информация - тел. 2-44-12.

39699

 

СЪДИЛИЩА

Габровският окръжен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Габрово, ул. Хр. Ботев 12, вх. А, ет. 3, ап. 9, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.V.1997 г. в 10 ч. и 20 мин. като ответник по гр.д. № 621/96, заведено от X.X.X. от Габрово, ул. Шипка 13, за иск за 129 782 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37191

Плевенският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Койнаре, ул. П. Симеонов 20, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.V.1997 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 990/96, заведено от X.X.X. от Плевен, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39060

Плевенският окръжен съд призовава X.X.X. - ЕТ “Карамджа - Емял Сюлейман”, с последен адрес Шумен, ул. Д. Попов 13, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.V.1997 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 873/96, заведено от съвета на правоимащите с председател X.X.X. от Тръстеник, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39096

Пловдивският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ул. Екзарх Йосиф 13, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.V.1997 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 4164/96, заведено от X.X.X., за издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39824

Пловдивският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Житница, Пловдивска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.V.1997 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 2093/93, заведено от X.X.X. от Пловдив, против одобрения план за земеразделяне на с. Житница, Пловдивска област. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37823

Русенският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Чавдар войвода 22, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.V.1997 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 1749/96, заведено от ЕТ “Иви - Ив” - X.X. - София, ул. Лозенец 34А, по чл. 79 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39106

Търговищкият окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Врани кон, Русенска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.V.1997 г. в 9 ч. и 30 мин. на I с.з. и на 3.VI с.г. в 9 ч. и 30 мин. на II с.з. като ответник по гр.д. № 497/96, заведено от ЕТ “Интерпетрол” - гр. Омуртаг, представляван от Хасан Чърак от гр. Омуртаг, Русенска област, ул. Цар Освободител 15, за иск за 219 194 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35163

Търговищкият окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Кралево, Русенска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.V.1997 г. в 9 ч. на I с.з. като ответник по гр.д. № 111/97, заведено от X.X.X. като майка и законна представителка на малолетната си дъщеря X.X.X. и от X.X.X., действащ със съгласието на майка си X.X.X. - всички от с. Кралево, Русенска област, за иск за увеличение на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

36387

Шуменският окръжен съд призовава СД “Сидана - Петров и съдружие” - Шумен, чрез управителя X.X.X., с последен адрес София, ул. Д. Благоев 17, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.V.1997 г. в 8 ч. като ответник по гр.д. № 112/96, заведено от “КММ - 68” - ЕООД, Шумен, за 233 700 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32830

Благоевградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Кипър, Гърция, гр. Коринт (Каристос), ул. Св. Никола 9, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.V.1997 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 471/94, заведено от X.X.X. от Благоевград, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35455

Варненският районен съд, 13 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Варна, ул. Карамфил, бл. 15, вх. А, ап. 36, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.V.1997 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1494/96, заведено от X.X.X. от Варна, по чл. 21, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39705

Варненският районен съд, 23 състав, призовава X.X.X. с последен адрес с. Подгорец, Бургаска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.V.1997 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1878/96, заведено от X.X.X. от Варна, ул. А. Кънчев 60, за увеличение на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

36390

Великопреславският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Сушина, Варненска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.V.1997 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 632/96, заведено от Община - Велики Преслав, по чл. 87 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35456

Видинският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Видин, ул. Владикина 2, бл. 48/1, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.V.1997 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 535/96, заведено от X.X.X. от Видин, за делба по чл. 69 ЗН. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39989

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Габрово, ул. Хр. Ботев 12, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.V.1997 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1052/96, заведено от X.X.X. от Габрово, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

40225

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Габрово, ул. Хр. Ботев 12, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.V.1997 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1053/96, заведено от X.X.X. от Габрово, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

40226

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Габрово, ул. Хр. Ботев 12, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.V.1997 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1051/96, заведено от X.X.X. от Стара Загора, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

40227

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Габрово, ул. Хр. Ботев 12, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.V.1997 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 996/96, заведено от X.X.X. от Стара Загора, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

40228

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Габрово, ул. Хр. Ботев 12, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.V.1997 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 997/96, заведено от X.X.X. от Стара Загора, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

40229

Генералтошевският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Йовково, община Генерал Тошево, Варненска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.V.1997 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 308/95, заведено от X.X.X. от същото село, за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34780

Девинският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Девин, ул. Гордьо войвода 39, Пловдивска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.IV.1997 г. в 8 ч. и 45 мин. на I с.з. и на 5.V с.г. в 8 ч. и 45 мин. на II с.з. като ответник по гр.д. № 368/96, заведено от X.X.X., по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39706

Девненският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Крушари, община Добрич, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.V.1997 г. в 8 ч. и 30 мин. на I с.з. като ответница по гр.д. № 132/96, заведено от X.X.X. от гр. Вълчи дол, ул. Кирил и Методий 6, за иск по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39227

Девненският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Варна, ул. Черноризец Храбър 16, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.V.1997 г. в 9 ч. на I с.з. и на 21.V с.г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 45/97, заведено от X.X.X. и X.X.X., и двете от Девня, кв. Девня, бул. Съединение, бл. 1, вх. В, ап.42, за увеличение на издръжка по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38424

Добричкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Стожер, община Добрич, Варненска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.V.1997 г. в 10 ч. като ответник по бр.д. № 119/95, заведено от X.X.X., за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

26574

Дуловският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Руйно, Русенска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.V.1997 г. в 9 ч. като ответник по бр.д. № 37/96, заведено от X.X.X. от същото село, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37188

Дупнишкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Дупница, ул. Бричи бор 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.V.1997 г. в 10 ч. и 40 мин. като ответница по гр.д. № 178/97, заведено от X.X.X., за иск за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35457

Дупнишкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Дупница, ул. Бричи бор 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.V.1997 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 177/97, заведено от X.X.X., за иск за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35458

Елинпелинският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Лесново, Софийска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.V.1997 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 237/96, заведено от X.X.X. от Бургас, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37447

Златоградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Ерма река, Пловдивска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.V.1997 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 37/97, заведено от X.X.X. от Златоград, Пловдивска област, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39887

Кърджалийският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Меричлери, ул. Иван Катъров 49, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.V.1997 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 33/97, заведено от X.X.X. от Кърджали, по чл. 75, ал. 2 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

40236

Ловешкият районен съд, IV гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес с. Крушево, община Габрово, Ловешка област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.IV.1997 г. в 8 ч. и 40 мин. като ответница по гр.д. № 788/96, заведено от X.X.X. от Ловеч, по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39820

Павликенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Павликени, ул. Хаджи Димитър 43, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.IV.1997 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 53/97, заведено от Зорница и Стела Каменови Казакови със съгласието на майка си X.X.X., всички от Павликени, за искове по чл. 82, ал. 2 и чл. 86 СК. Ответникът за посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39882

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Мечка, Ловешка област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.V.1997 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1760/96, заведено от X.X.X. от гр. Априлци, за договор за заем. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

30287

Плевенският районен съд призовава БСФ “Ирис” с последен адрес Димитровград, ул. Д. Благоев 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.V.1997 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2131/96, заведено от “Технология на металите” - ЕАД, Плевен, по чл. 258 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37423

Пловдивският районен съд, 5 гр. състав, призовава Хайсент Океке с последен адрес Пловдив, ул. Санкт Петербург 30, бл. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.V.1997 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 321/97, заведено от непълнолетната Мария Хайсента Океке със съгласието на майка си X.X.X. от Пловдив, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39990

Пловдивският районен съд, 2 бр. състав, призовава Малай Митра с последен адрес Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 217, вх. Б, ап. 24, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.V.1997 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 836/96, заведено от X.X.X. от Пловдив, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39819

Поповският районен съд призовава X.X.X. Ауад с последен адрес Хасково, кв. Каменец, ул. Зайчар 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.V.1997 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 168/97, заведено от X.X.X. Ауад от с. Водица, Русенска област, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38345

Поповският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Попово, ул. Зараевска 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.V.1997 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 41/97, заведено от X.X.X. от Попово, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38421

Поповският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Чернокапци, община Омуртаг, сега в Израел с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.V.1997 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 102/97, заведено от X.X.X. от Попово, кв. Невски, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38422

Радневският районен съд призовава X.X.X. - президент на ЕТ “Кастт - 4”, с последен адрес с. Коларово, Хасковска област, сега в чужбина с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.V.1997 г. в 11 ч. като ответница по гр.д. № 310/94, заведено от ТПК “Успех” - Харманли, по чл. 87 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34363

Радневският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Трояново, бл. 10, вх. 5, ет. 2, Хасковска област, сега в чужбина с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.V.1997 г. в 11 ч. като ответница по гр.д. № 437/96, заведено от X.X.X. от с. Бели бряг, по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34362

Радомирският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Крушевски връх 2, сега с неизвестен адрес, и X.X.X. с последен адрес Радомир, ул. Октомврийска 32, сега с неизвестен адрес, да се явят в съда на 29.V.1997 г. в 10 ч. като ответници по гр.д. № 168/96, заведено от ДСК - Перник-изток, по чл. 138 и 240 ЗЗД. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

36209

Русенският районен съд, 2 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Люлин планина 1, бл. Родопи, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.V.1997 г. в 8 ч. и 15 мин. като ответник по гр.д. № 2951/96, заведено от “Роял - Бали” - ООД, чрез X.X.X. от Русе, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

37444

Русенският районен съд, 1 бр. състав, призовава X.X.X. Сайади с последен адрес Русе, ул. Борисова 96, вх. А, ет. 8, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.V.1997 г. в 8 ч. и 15 мин. като ответник по гр.д. № Б-612/96, заведено от X.X.X. от Русе, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

40238

Русенският районен съд, V гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ж.к. Родина-2, бл. X.X., вх. Д, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.V.1997 г. в 8 ч. и 15 мин. като ответница по гр.д. № 291/97, заведено от X.X.X. от Русе, за иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

40239

Русенският районен съд, 1 бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, кв. Дружба 1, ул. Христо Ясенов 1, бл. 7, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.V.1997 г. в 8 ч. и 15 мин. като ответник по гр.д. № Б-39/97, заведено от X.X.X. от Русе, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

40240

Свищовският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Царевец, Ловешка област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.V.1997 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 82/97, заведено от X.X.X. от същото село, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

40242

Софийският районен съд, гр. колегия, 25 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Обеля, бл. 107, вх. В, ап. 59, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.IV.1997 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 5674/96, заведено от Софийска районна прокуратура, за родителски права. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39719

Софийският районен съд, гр. колегия, 29 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Батак 18, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.V.1997 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 6633/95, заведено от X.X.X., за непозволено увреждане. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

40243

Софийският районен съд, гр. колегия, 29 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, кв. Горубляне, ул. Борис Рангелов 25, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.V.1997 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2770/93, заведено от “Птиком” - ЕООД, гр. Монтана, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

40244

Софийският районен съд, 49 състав, призовава X.X.X. и X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Младост 1 - Полигона, бл. 8, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 5.V.1997 г. в 9 ч. като ответници по гр.д. № 6849/95, заведено от X.X.X., за вещен иск. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

26559

Софийският районен съд, гр. колегия, 34 състав, призовава ФБК “Лекс” - ООД, с последен адрес София, ул. Пиротска 5, ет. 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.V.1997 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 3922/96, заведено от X.X.X., за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39818

Софийският районен съд, гр. колегия, 24 състав, призовава “Транс строй комерс” - ЕООД, с последен адрес София, ул. Драган Цанков 4, ет. 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.V.1997 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 7007/95, заведено от X.X.X., за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39821

Софийският районен съд, гр. колегия, 57 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Денкоглу 23, вх. 1, ет. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.V.1997 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 6108/96, заведено от X.X.X. от София, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39822

Средецкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Златар, ул. Шипка 14 или 15, Варненска област,сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.V.1997 г. в 10 ч. и 15 мин. като ответница по гр.д. № 124/96, заведено от X.X.X., по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39709

Старозагорският районен съд, гр. отделение, призовава X.X.X. с последен адрес Слънчев бряг, хотел “Парк”, стая 157, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.V.1997 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1756/96, заведено от X.X.X. и X.X.X., двамата от Стара Загора, кв. Железник, ул. Арх. Хр. Димов 28, вх. А, ап. 27, за иск за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39073

Тервелският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Зърнево, Варненска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.V.1997 г. в 9 ч. и 40 мин. като ответница по гр.д. № 329/96, заведено от X.X.X. от същото село, по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39710

Търговищкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Търговище, кв. Запад, бл. 63, вх. Г, ап. 83, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.V.1997 г. в 8 ч. и 30 мин. на I с.з. и на 16.V с.г. в 8 ч. и 30 мин. на II с.з. като ответник по гр.д. № 960/96, заведено от X.X.X. от Търговище, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38347

Шуменският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Борци, ул. Камчия 10, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.V.1997 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1889/96, заведено от Бюрото по труда - Шумен, по чл. 55 ЗЗД във връзка с чл. 97 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34314

Шуменският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Шумен, ул. Цар Освободител 103, вх. 2, ап. 58, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.V.1997 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 144/97, заведено от X.X.X. от Шумен, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

36007

Шуменският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Шумен, ул. Цар Освободител 103, вх. 2, ап. 58, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.V.1997 г. в 8 ч. и 30 мин. на I с.з. като ответник по гр.д. № 1895/96, заведено от X.X.X. от същия град, по чл. 336 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

33631

Шуменският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Шумен, ул. Цар Освободител 103, вх. 2, ап. 58, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.V.1997 г. в 9 ч. и 30 мин. на I с.з. като ответник по гр.д. № 1947/96, заведено от X.X.X. от Шумен, против действията на съдия-изпълнител. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

38348

Варненският окръжен съд, търг. отделение, на основание чл. 710 ТЗ с решение от 6.II.1997 г. по гр.д. № 135/96 обявява длъжника “Бокс” - ЕООД, с. Л. Каравелово, Варненска област, в несъстоятелност; прекратява дейността и правомощията на органите на длъжника да се разпореждат с имуществото, включено в масата на несъстоятелността; постановява започване на осребряване на масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество.

39884

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 630, ал. 2 във връзка с чл. 710 ТЗ с решение от 11.II.1997 г. по гр.т.д. № 221/95 обявява длъжника “Моравия” - ЕООД, с.Морава, в несъстоятелност; прекратява дейността; прекратява правомощията на органите на длъжника “Моравия” - ЕООД, с. Морава, да управляват и се разпореждат с имуществото, включено в масата на несъстоятелността.

39827

Видинският окръжен съд на основание чл. 45, ал. 2 ЗК с решение № 30 от 3.II.1997 г. по ф.д. № 167/95 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на Потребителна кооперация “Фамилия” - с. Градец, област Монтана, с ликвидатор X.X.X..

40098

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 630 във връзка с чл. 626 ТЗ с решение от 18.II.1997 г. по гр.д. № 486/97 обявява неплатежоспособността на “Електронни и магнитни продукти” - ЕООД, Пловдив, с начална дата 1.XII.1995 г.; открива производство по несъстоятелност на дружеството; назначава за временен синдик X.X.X. от Пловдив, ул. Д. Талев 84, ап. 6, с месечно възнаграждение 60 000 лв.; задължава длъжника да предостави на синдика информацията по чл. 640 ТЗ; спира съдебните и арбитражните производства по имуществени граждански и търговски дела срещу дружеството, както и изпълнителните производства срещу имуществото, включено в масата на несъстоятелността; определя за дата на първото събрание на кредиторите 25.III.1997 г. в 14 ч. в сградата на окръжния съд при следния дневен ред: изслушване доклада на временния синдик; избиране на постоянен синдик и определяне на възнаграждението му; избиране на комитет на кредиторите.

39825

Силистренският окръжен съд на основание чл. 622 във връзка с чл. 630, ал. 1 ТЗ обявява, че с решение от 6.III.1997 г. по гр.д. № 382/96 е обявена неплатежоспособността на “Лесилхарт” - ЕАД, Силистра, Русенска област, с начална дата 31.VIII.1996 г.; открито е производство по несъстоятелност; за временен синдик е назначена X.X.X. от Силистра; постановена е обща възбрана и запор върху имуществото; насрочва първото събрание на кредиторите на 4.IV.1997 г. в 9 ч. в залата на окръжния съд.

40117

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под № 334, т. 4, стр. 11, по ф.д.№ 5227/91 на 2 състав промени за “Централна кооперативна банка” - АД: увеличава капитала от 1 000 000 000 лв. на 2 000 000 000 лв. чрез издаване на нови акции, разпределен в 2 000 000 акции, от които 1 850 000 поименни акции и 150 000 акции на приносител с номинална стойност 1000 лв.

35567

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под № 796, т. 21, стр. 20, по ф.д. № 25660/91 на 2 състав промени за “Застрахователна и презастрахователна компания “Орел” - АД: вписа промени в устава, приети на общото събрание на акционерите на 16.XII.1996 г.; заличава члена на съвета на директорите X.X.X.; вписва промяна на предмета на дейност: застраховане и презастраховане, дружеството сключва следните видове застраховки: застраховка “злополука”, застраховка “заболяване”, застраховка на сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства), застраховка на релсови превозни средства, застраховка на летателни апарати, застраховка на плавателни съдове, застраховка на товари по време на превоз, застраховка “пожар и природни бедствия”, застраховка “щети на имущество”, застраховка “гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства”, застраховка “гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове”, застраховка “гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати”, застраховка “обща гражданска отговорност”, застраховка на кредити, застраховка на гаранции, застраховка на разни финансови загуби, застраховка на правни разноски (правна защита), помощ при пътуване, посредническа дейност и представителство на застрахователни и презастрахователни дружества.

39762

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под № 17884, т. 223, стр. 36, по ф.д. № 7152/94 на 2 състав промени за “Химимпорт инвест” - АД: вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 25.XI.1996 г.; промяна на предмета на дейност: придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, финансиране на дружества, в които дружеството участва, производство и покупка на стоки в първоначален, преработен или обработен вид или други вещи с цел продажба, комисионна и складова дейност и търговско представителство и посредничество.

39794

Софийският градски съд на основание чл. 10 ЗПП регистрира с решение от 17.III.1997 г. по ф.д. № 2505/97 политическа партия с наименование “Движение за социална защита” със седалище София, район “Красно село”, ж.к. Бъкстон, бл. 36 - 37, вх. А, ет. 7, ап. 19. Уставът на политическата партия, приет на 22.II.1997 г., се счита неразделна част от решението. Националното изпълнително бюро на партията е в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, X.X.X. - зам.-председател, X.X.X. - зам.-председател, X.X.X. - главен секретар, и членове - X.X.X. и X.X.X.. Партията се представлява съгласно чл. 50 от устава си от председателя X.X.X..

40205

Софийският градски съд на основание чл. 10 ЗПП регистрира под № 175, т. IV, р.  Х, стр.  187, по ф.д. № 10721/96 политическа партия “Свободна България” със седалище София, район “Витоша”, ул. Боянски възход 68, със следните цели: установяване на неотменните човешки права и свободи на гражданите и защитаването им по установения от закона ред, политически и икономически реформи за премахване на белезите и последиците от негативните явления на комунистическия тоталитарен период в историята на страната, изграждането на България като правова държава, приобщена към европейските структури и ценности, устояване на националните политически и икономически интереси против посегателства откъдето и да било, подмладяване на българската нация. Уставът на партията е приет на 26.VIII.1996 г. от учредителите и съставлява неразделна част от решението. Органи на партията са: Национална конференция, Национален съвет, председател и контрольор.  Националният съвет е в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - подпредседател, X.X.X. - секретар, и членове - X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Партията се представлява от председателя X.X.X..

40205

 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

194. - Съветът на директорите на ЗПД “Витоша” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на 22.IV.1997 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, София, район “Средец”, ул. 6 септември 7, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. увеличение на капитала на дружеството; 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

38990

82. - Съветът на директорите на “България строй-инвест” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.IV.1997 г. в 14 ч. на бул. Княз Дондуков 59 при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 1996 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка за 1996 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1996 г.; 4. решение за разпределение на печалбата за 1996 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 1996 г.; 6. промени в състава на съвета на директорите; 7. избор на експерт-счетоводител за 1997 г.; 8. разни. Материалите, свързани с дневния ред на събранието, се намират на посочения адрес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39582

37. - Съветът на директорите на “Фохар” - ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ и по искане на акционер, притежаващ над 10 % от капитала на дружеството - ПФ “Албена инвест” - АД, свиква общо събрание на акционерите на 5.V.1997 г. в 10 ч. в седалището на дружеството при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружеството; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 1996 г.; 3. вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; 4. промени в състава на ръководните органи на дружеството; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 1997 г. Писмените материали за общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39301

98. - Съветът на директорите на “Интерхотел грандхотел София” - ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 2.V.1997 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, пл. Народно събрание 4, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството и анализ на финансово-икономическото състояние към 31.XII.1996 г.; 2. приемане промени в устава на дружеството; 3. освобождаване членовете на съвета на директорите и освобождаването им от отговорност; избор на нов орган за управление и определяне на възнаграждението на неговите членове; 4. избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител; 5. разни. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Началото на регистрацията на акционерите е в 13 ч. и 30 мин. Поканват се да присъстват всички акционери или техни писмено упълномощени представители. Акционерите да носят личен паспорт и документ (депозитарна разписка или поименно удостоверение) за притежаваните от тях акции, а пълномощниците - и писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39635

62. - Съветът на директорите на БК “Интер инс” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 29.IV.1997 г. в 11 ч. в София, ул. Генерал Гурко 45, ет. 3, в заседателната зала на дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1996 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет за 1997 г.; 4. одобряване на предложение на съвета на директорите за разпределение на печалбата; 5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 1996 г.; 6. назначаване на експерт-счетоводител за 1997 г.; 7. изменения и допълнения в устава на дружеството; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39814

25. - Съветът на директорите на “Интерлийз” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акционер, притежаващ повече от 1/10 от капитала на дружеството, свиква общо събрание на акционерите на 25.IV.1997 г. в 10 ч. в сградата на Българска стопанска камара - София, ул. Алабин 16 - 20, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството; 2. одобряване на проверения и заверен от експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет за 1996 г.; 3. приемане на изменения в устава на дружеството; 4. предлагане и гласуване на промени в броя и състава на съвета на директорите; 5. вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаването на нови акции; 6. вземане на решение за реда, начините и сроковете за придобиване на акции от новата емисия съгласно чл. 16, ал. 6 от устава на дружеството; 7. разни. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

39815

3. - Съветът на директорите на “Предприятие за производство на мебели” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 25.IV.1997 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Стара планина 38, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1996 г.; 2. изслушване на доклада на експерт-счетоводителя и одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса за 1996 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; 4. избор на експерт-счетоводител за 1997 г.; 5. избор на нов съвет на директорите; 6. други въпроси. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39718

12. - Съветът на директорите на “Елис” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.IV.1997 г. в 14 ч. във фирмата при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет за 1996 г. и разпределяне на печалбата; 2. доклад на експерт-счетоводител; 3. освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност; 4. избор на експерт-счетоводител за 1997 г.; 5. увеличаване на уставния капитал; 6. разни.

39873

16. - Съветът на директорите на Застрахователна и презастрахователна компания “Бояна” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 30.IV.1997 г. в 11 ч. в офиса на дружеството, пл. Славейков 2А, при следния дневен ред: 1. приемане на баланса и отчета за приходи и разходи на дружеството за 1996 г.; 2. вземане на решение за преобразуване (вливане или сливане) на дружеството; 3. други. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

39874

53. - Съветът на директорите на Застрахователна компания “Гарант” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 30.IV.1997 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, пл. Славейков 2А, при следния дневен ред: 1. приемане на баланса и отчета за приходи и разходи на дружеството за 1996 г.; 2. избор на нови експерт-счетоводители за 1997 г.; 3. промени в устава на дружеството; 4. промени в броя и състава на съвета на директорите; 5. увеличение на капитала на дружеството; 6. вземане на решение за преобразуване (вливане или сливане) на дружеството; 7. други. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

39875

472. - Съветът на директорите на “Астера” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 30.IV.1997 г. в 11 ч. в офиса на дружеството, алея Яворов, бл. 73, ет. 7, офис 13, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 1996 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланс за 1996 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 1996 г. и назначаване на експерт-счетоводител; 4. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 1996 г.

39872

1. - Съветът на директорите на “Приватизационен фонд “Изгрев” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.IV.1997 г. в 11 ч. в сградата на Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, бул. Евлоги Георгиев 169 (киносалона), при следния дневен ред: 1. разглеждане отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1996 г. и приемане на годишния счетоводен отчет; 2. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите и определяне на годишното възнаграждение на членовете; 3. промяна на устава на дружеството; 4. избор на нов състав на ръководните органи; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 1997 г.; 6. разни. Регистрацията за участие в събранието започва в 8 ч. Всички участници в събранието се легитимират с представяне на личен паспорт и временно удостоверение, а пълномощниците - с изрично писмено пълномощно за участие в общото събрание и временното удостоверение на упълномощителя, като се явят за регистрация не по-късно от 9 ч. същия ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

40010

1. - Съветът на директорите на “Балкан - агротех” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 28.IV.1997 г. в 13 ч. в седалището на дружеството, бул. Ситняково 23, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1996 г.; 2. приемане на заверения годишен счетоводен отчет за 1996 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 1996 г.; 4. разпределение на печалбата за 1996 г.; 5. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 1997 г.; 6. определяне възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 1997 г.; 7. разни. Поканват се да присъстват всички акционери или техни упълномощени представители. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

40008

348. - Съветът на директорите на “Българска презастрахователна компания” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 24.IV.1997 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, ул. Велико Търново 11, при следния дневен ред: 1. доклад от съвета на директорите за дейността на дружеството през 1996 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя по годишния отчет на дружеството за 1996 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за 1996 г. и разпределение на печалбата; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; 5. промени в устава на дружеството; 6. увеличаване на капитала на дружеството; 7. избор на експерт-счетоводители за 1997 г.; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч.

40047

45. - Управителният съвет на Приватизационен фонд “Лозенец - Консулт” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на фонда на 30.IV.1997 г. в 11 ч. в централната зала на Културен център “Красно село”, София, бул. Цар Борис III № 41, при следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 1996 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет за 1996 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за 1996 г.; проект за решение - общото събрание приема годишния счетоводен отчет за 1996 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 1996 г.; проект за решение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 1996 г.; 5. изменение на устава на дружеството; проект за решение - общото събрание приема предложените от управителния съвет промени в устава; 6. промени в състава на надзорния съвет; проект за решение - общото събрание приема предложението на председателя на надзорния съвет; 7. определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет; проект за решение - общото събрание приема предложението на управителния съвет; 8. избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет за 1997 г.; проект за решение - общото събрание избира предложения от управителния съвет дипломиран експерт-счетоводител; 9. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в централния офис на фонда, София, ж.к. Белите брези, бул. Кюстендил 21, всеки работен ден от 9 до 18 ч. Регистрацията на участниците в общото събрание ще се извърши от 8 ч. и 30 мин. до 10 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

40048

24. - Съветът на директорите на “Саня - Б” - ЕАД, Белене, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 26.IV.1997 г. в 9 ч. в салона на читалище “Хр.  Ботев” - Белене, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 1996 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен баланс за 1996 г.; 3. приемане на годишния счетоводен баланс за 1996 г. и отчета за приходите и разходите; 4. освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 1996 г.; 5. приемане на устав на акционерното дружество; 6. избор на органи на управление и определяне на възнаграждението; 7. избор на експерт-счетоводител; 8. промяна в наименованието на дружеството; 9. приемане програма за развитие на фирмата; 10. разни. Поканват се да присъстват всички акционери с представяне на документи, удостоверяващи легитимността им, или техни писмено упълномощени представители. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали за събранието ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството, ул. Войнишка 6.

39985

955. - Съветът на директорите на КМХ “Белово” - ЕАД, Белово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 23.IV.1997 г. в 13 ч. в голямата зала на Читалищния дом - Белово, при следния дневен ред: 1. приемане на финансовия отчет и доклада за дейността на дружеството през 1996 г.; 2. преобразуване на дружеството от ЕАД в АД; 3. промени в устава на дружеството; 4. промени в ръководните органи на дружеството (при необходимост); 5. утвърждаване на бизнеспрограмата на дружеството за 1997 г.; 6. промяна в капитала на дружеството; 7. разни. Поканват се да присъстват всички акционери или упълномощени техни представители. Регистрацията ще се проведе от 11 ч. във фоайето на читалищния дом с представяне на документи, удостоверяващи легитимността. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 13 до 16 ч.

39806

84. - Съветът на директорите на “Милена” - ЕАД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 6.V.1997 г. в 10 ч. в конферентната зала на хотел “Ален мак” при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружеството; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 1996 г.; 3. освобождаване на съвета на директорите от отговорност; 4. избор на експерт-счетоводител за 1997 г.; 5. промяна на устава на дружеството; 6. избор на ръководни органи на дружеството; 7. разни. Поканват се акционерите или писмено упълномощени от тях лица да вземат участие в събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред се намират в дружеството, ул. Даме Груев 4.

39979

4. - Съветът на директорите на “Бургаска борса” - АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 22.IV.1997 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, ул. Л. Каравелов 12, вх. Б, при следния дневен ред: 1. отчет за работата на дружеството през 1996 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет; 3. приемане на баланса, годишния счетоводен отчет и разпределение на печалбата за 1996 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1996 г.; 5. перспективи за развитие на дружеството; 6. промени в устава на дружеството; 7. избор на съвет на директорите; 8. избор на експерт-счетоводител за 1997 г.; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39805

30. - Съветът на директорите на “Автотрафик” - ЕАД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акционер, притежаващ над 1/10 част от капитала, свиква общо събрание на акционерите на 29.IV.1997 г. в 16 ч. в Бургас, залата на дружеството, кв. Победа, ул. Индустриална 2, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен баланс, отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя за 1996 г.; 2. освобождаване от отговорност на съвета на директорите; 3. преобразуване на “Автотрафик” - ЕАД, Бургас; 4. промени в устава на дружеството; 5. избор на управителен орган; 6. определяне на възнаграждението на съвета на директорите; 7. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет за 1997 г.; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

39993

126. - Съветът на директорите на “Промишлена енергетика - Варна” - ЕАД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 8.V.1997 г. в 14 ч. в сградата на дружеството, бул. 3 март, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 1996 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за завършения годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 1996 г.; 3. промени в устава на дружеството; 4. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; 5. промени в органите на управление; 6. разни. Поканват се всички акционери да участват в събранието лично или чрез законно упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39816

1. - Съветът на директорите на “Явор Златни пясъци” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 30.IV.1997 г. в 10 ч. в приемната на хотел “Явор”, Златни пясъци, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на съвета на директорите за годишните резултати за 1996 г.; 2. приемане на годишния баланс и доклада на експерт-счетоводителя за 1996 г.; 3. утвърждаване на план-програма за 1997 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

40207

29. - Съветът на директорите на “Тексим-транс” - ЕАД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акционер, притежаващ над 1/10 част от капитала, свиква общо събрание на акционерите на 29.IV.1997 г. в 8 ч. във Варна, залата на бул. Владислав Варненчик 158, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен баланс, отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя за 1996 г.; 2. освобождаване от отговорност на съвета на директорите; 3. преобразуване на “Тексимтранс” - ЕАД, Варна; 4. промени в устава на дружеството; 5. избор на управителен орган; 6. определяне на възнаграждението на съвета на директорите; 7. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет за 1997 г.; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

39994

35. - Съветът на директорите на “Велина” - ЕАД, Велинград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 25.IV.1997 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, хотел “Велина”, при следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава на дружеството; 2. доклад за дейността и състоянието на дружеството за 1996 г.; приемане на годишния счетоводен отчет за 1996 г. и разпределение на дивидентите; 3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за досегашната им дейност; 4. промени в съвета на директорите и определяне на възнаграждението на неговите членове; 5. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 1997 г.; 6. разни.

40203

26. - Съветът на директорите на “Транспорт гарант” - ЕАД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акционер, притежаващ над 1/10 част от капитала, свиква общо събрание на акционерите на 6.V.1997 г. в 9 ч. във Велико Търново, залата на дружеството, ул. Шемшевско шосе 74, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен баланс, отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя за 1996 г.; 2. освобождаване от отговорност на съвета на директорите; 3. преобразуване на “Транспорт гарант” - ЕАД, Велико Търново; 4. промени в устава на дружеството; 5. избор на управителен орган; 6. определяне на възнаграждението на съвета на директорите; 7. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет за 1997 г.; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

39995

37. - Съветът на директорите на “Товарни превози 91” - ЕАД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акционер, притежаващ над 1/10 част от капитала, свиква общо събрание на акционерите на 25.IV.1997 г. в 15 ч. във Видин, залата на дружеството, “Пътя към ферибота”, Северна промишлена зона, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен баланс, отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя за 1996 г.; 2. освобождаване от отговорност на съвета на директорите; 3. преобразуване на “Товарни превози 91” - ЕАД, Видин; 4. промени в устава на дружеството; 5. избор на управителен орган; 6. определяне на възнаграждението на съвета на директорите; 7. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет за 1997 г.; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

39996

84. - Съветът на директорите на “Елхово - автотранспорт” - ЕАД, Елхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 29.IV.1997 г. в 10 ч. в София, заседателната зала на Съюза на военноинвалидите, ул. Христо Белчев 21, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1996 г.; 2. доклад по проверката на годишния счетоводен отчет за 1996 г. от назначените експерт-счетоводители; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет и приемане на баланса към 31.XII.1996 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; 5. промяна във фирмата на дружеството на основание чл. 158 ТЗ; 6. приемане на нов устав на дружеството; 7. избор на нов съвет на директорите на дружеството и определяне на възнаграждението му; 8. назначаване на експерт-счетоводител за 1997 г.; 9. приемане на бизнесплан за дейността на дружеството през 1997 г.; 10. разни. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени техни представители да вземат участие в събранието. Всички акционери да носят със себе си личен паспорт и депозитарна разписка за притежаваните акции. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39888

31. - Съветът на директорите на “Таис - 91” - ЕАД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 22.IV.1997 г. в 13 ч. в управлението на дружеството, ул. 23 шипченски пехотен полк 11, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1996 г.; 2. приемане на годишен счетоводен отчет на дружеството; 3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; 4. преобразуване от ЕАД в АД; 5. приемане на устав; 6. намаление на капитала; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 1997 г.; 8. промяна на седалището; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в дружеството.

40007

12. - Съветът на директорите на “Кричим индустрия” - АД, гр.  Кричим, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 3.V.1997 г. в 10 ч. в читалищния салон на гр.  Кричим при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1996 г.; 2. приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за 1996 г., заверен от експерт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1996 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 1997 г.; 5. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39880

32. - Съветът на директорите на “Лом авто-транспорт” - ЕАД, Лом, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акционер, притежаващ над 1/10 част от капитала, свиква общо събрание на акционерите на 25.IV.1997 г. в 9 ч. в Лом, залата на дружеството, ул. Миланези 5, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен баланс, отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя за 1996 г.; 2. освобождаване от отговорност на съвета на директорите; 3. преобразуване на “Лом автотранспорт” - ЕАД, Лом; 4. промени в устава на дружеството; 5. избор на управителен орган; 6. определяне на възнаграждението на съвета на директорите; 7. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет за 1997 г.; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

39999

34. - Съветът на директорите на “Автотранс” - ЕАД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акционер, притежаващ над 1/10 част от капитала, свиква общо събрание на акционерите на 24.IV.1997 г. в 17 ч. в Монтана, залата на дружеството, ул. Трети март 145, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен баланс, отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя за 1996 г.; 2. освобождаване от отговорност на съвета на директорите; 3. преобразуване на “Автотранс” - ЕАД, Монтана; 4. промени в устава на дружеството; 5. избор на управителен орган; 6. определяне на възнаграждението на съвета на директорите; 7. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет за 1997 г.; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

40000

93. - Съветът на директорите на “Хидком” - ЕАД, Оряхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общото събрание на акционерите на редовно заседание на 30.IV.1997 г. в 10 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад за състоянието на капитала; 2. приемане на изменения и допълнения на устава; 3. доклад за дейността на дружеството и приемане на годишния счетоводен отчет за 1996 г.; освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите и определяне възнагражденията им; 4. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на счетоводния баланс за 1997 г.; 5. приемане на промени в състава на съвета на директорите. Участието в събранието може да стане и чрез писмено упълномощено лице. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

39809

1. - Съветът на директорите на “Фериботен комплекс” - АД, Оряхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.IV.1997 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Крум Попов 6, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1996 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителите по годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1996 г. и предложение на съвета на директорите за разпределение на печалбата; 4. избор на експерт-счетоводител за 1997 г. и определяне на възнаграждението му за 1997 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите и определяне възнаграждението им за 1997 г.; 6. разни. Материалите по дневния ред са на разположение в офиса на дружеството - София, ул. Крум Попов 6, седем дни преди датата на събранието. Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

40210

35. - Съветът на директорите на “Хебър транспорт” - ЕАД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акционер, притежаващ над 1/10 част от капитала, свиква общо събрание на акционерите на 23.IV.1997 г. в 9 ч. в Пазарджик, залата на дружеството, ул. Хр.  Смирненски 52, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен баланс, отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя за 1996 г.; 2. освобождаване от отговорност на съвета на директорите; 3. преобразуване на “Хебър транспорт” - ЕАД, Пазарджик; 4. промени в устава на дружеството; 5. избор на управителен орган; 6. определяне на възнаграждението на съвета на директорите; 7. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет за 1997 г.; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

40001

80. - Съветът на директорите на “Фуражи - Джордан” - АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.IV.1997 г. в 14 ч. в Пазарджик, ул. Синитевско шосе 14, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1996 г.; проект за решение - общото събрание приема отчета за дейността на дружеството през 1996 г.; 2. доклад на дипломираните експерт-счетоводители по счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за 1996 г.; проект за решение - общото събрание приема годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за 1996 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1996 г.; проект за решение - общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 1996 г.; 4. предложение за разпределение на печалбата; проект за решение - общото събрание приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата за дейността на “Фуражи - Джордан” - АД, през 1996 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 1996 г.; проект за решение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 1996 г.; 6. промени в съвета на директорите; проект за решение - общото събрание освобождава като членове на съвета на директорите и избира за членове на съвета на директорите предложените от акционерите лица; 7. определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 1997 г.; проект за решение - общото събрание одобрява предложението на съвета на директорите за определяне възнаграждението на неговите членове за 1997 г.; 8. назначаване на дипломирани експерт-счетоводители за 1997 г.; проект за решение - общото събрание назначава предложените от съвета на директорите дипломирани експерт-счетоводители, които да проверят годишния счетоводен отчет на дружеството за 1997 г. Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание. Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упълномощени по чл. 226 ТЗ да представляват акционерите, ще се извърши същия ден от 13 до 13 ч. и 45 мин. в канцеларията на дружеството срещу представяне на временни удостоверения, редовно вписани в книгата на поименните акционери. Материалите по дневния ред са на разположение в канцеларията на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39723

48. - Съветът на директорите на “Елпром - П” - АД, Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 24.IV.1997 г. в 14 ч. в офиса на дружеството, ул. Варна 1, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 1996 г.; проект за решение - приема доклада; 2. доклад на експерт-счетоводителя за заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 1996 г.; проект за решение - приема доклада; 3. одобряване на заверения от експерт-счетоводителя годишен счетоводен отчет на дружеството за 1996 г.; проект за решение - одобрява заверения годишен счетоводен отчет; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; проект за решение - освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите; 5. предложение за преобразуване на дружеството от ЕАД в АД; проект за решение - приема предложението за преобразуване; 6. приемане на нов устав на дружеството; проект за решение - приема новия устав на дружеството; 7. предложение за избор на членове на съвета на директорите и определяне на възнаграждението им; проект за решение - приема предложението; 8. предложение за назначаване на експерт-счетоводител на дружеството за 1997 г.; проект за решение - приема предложението; 9. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки присъствен ден от 8 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите.

39810

62. - Съветът на директорите на “Биляна - Трико” - АД, Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 21.IV.1997 г. в 13 ч. в клуба на дружеството при следния дневен ред: 1. приемане промени в устава на дружеството; 2. доклад за дейността и състоянието на дружеството за 1996 г., приемане на годишния счетоводен отчет за 1996 г. и разпределение на дивидентите; 3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за досегашната им дейност; 4. промени в съвета на директорите и определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите; 5. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 1997 г.; 6. разни. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки присъствен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

40204

36. - Съветът на директорите на “Транс юг” - ЕАД, Петрич, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акционер, притежаващ над 1/10 част от капитала, свиква общо събрание на акционерите на 24.IV.1997 г. в 8 ч. в Петрич, залата на дружеството, ул. Свобода 6, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен баланс, отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя за 1996 г.; 2. освобождаване от отговорност на съвета на директорите; 3. преобразуване на “Транс юг” - ЕАД, Петрич; 4. промени в устава на дружеството; 5. избор на управителен орган; 6. определяне на възнаграждението на съвета на директорите; 7. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет за 1997 г.; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

40002

43. - Съветът на директорите на “Сирма” - ЕАД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 24.IV.1997 г. в 10 ч. в Дома на техниката, Пловдив, при следния дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава на дружеството, вкл. промяна в наименованието на дружеството; 2. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1996 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1996 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; 5. избор на органи на управление и определяне възнагражденията на членовете им; 6. приемане на бизнесплан за 1997 г.; 7. избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 1997 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9 ч. на 24.IV.1997 г. Предложенията за решения по посочения дневен ред са на разположение на заинтересуваните акционери в административната сграда на “Сирма” - ЕАД, Пловдив, ул. Брезовско шосе 145.

39813

24. - Съветът на директорите на “Филтранс” - ЕАД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акционер, притежаващ над 1/10 част от капитала, свиква общо събрание на акционерите на 22.IV.1997 г. в 9 ч. в Пловдив, залата на “Трансинг” - ЕООД, бул. Хр.  Ботев 82, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен баланс, отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя за 1996 г.; 2. освобождаване от отговорност на съвета на директорите; 3. преобразуване на “Филтранс” - ЕАД, Пловдив; 4. промени в устава на дружеството; 5. избор на управителен орган; 6. определяне на възнаграждението на съвета на директорите; 7. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет за 1997 г.; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, бул. Кукленско шосе 34.

40003

27. - Съветът на директорите на “Вита 6” - ЕАД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акционер, притежаващ над 1/10 част от капитала, свиква общо събрание на акционерите на 22.IV.1997 г. в 15 ч. в Пловдив, залата на “Трансинг” - ЕООД, бул. Хр.  Ботев 82, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен баланс, отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя за 1996 г.; 2. освобождаване от отговорност на съвета на директорите; 3. преобразуване на “Вита 6” - ЕАД, Пловдив; 4. промени в устава на дружеството; 5. избор на управителен орган; 6. определяне на възнаграждението на съвета на директорите; 7. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет за 1997 г.; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, бул. 6 септември 242.

40004

103. - Съветът на директорите на “Термотехника” - ЕАД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акционерите Обединен национален приватизационен фонд “Златен лев” - АД, София, и Приватизационен фонд “Нов век” - АД, София, притежаващи повече от 10 на сто от акциите на дружеството, свиква общо събрание на акционерите на 25.IV.1997 г. в 13 ч. в стола на дружеството, ул. Братя Бъкстон 136, при следния дневен ред: 1. промяна в наименованието (фирмата) на дружеството; проект за решение - общото събрание на акционерите приема предложената от акционерите ОНПФ “Златен лев” - АД, и ПФ “Нов век” - АД, промяна в наименованието на дружеството; 2. приемане на нов устав на дружеството; проект за решение - общото събрание на акционерите приема предложения от акционерите ОНПФ “Златен лев” - АД, и ПФ “Нов век” - АД, нов устав на дружеството; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 1996 г. и вземане на решение за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност; проект за решение - общото събрание приема годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 1996 г. и освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност; 4. разпределение на печалбата за 1996 г.; проект за решение - общото събрание приема предложението на акционерите ОНПФ “Златен лев” - АД, и ПФ “Нов век” - АД, относно разпределението на печалбата за 1996 г.; 5. промяна в структурата и персоналния състав на органите на управление на дружеството; проект за решение - общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите ОНПФ “Златен лев” - АД, и ПФ “Нов век” - АД, промени в структурата на органите за управление, както и предложения персонален състав на тези органи; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 1997г .; проект за решение - общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите ОНПФ “Златен лев” - АД, и ПФ “Нов век” - АД, относно избор на дипломиран експерт-счетоводител за 1997 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на заседанието брой акции. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

39870

95. - Съветът на директорите на “Изомина” - ЕАД, Полски Тръмбеш, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 8.V.1997 г. в 10 ч. в салона на народно читалище “Отец Паисий” - Полски Тръмбеш, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността и състоянието на акционерното дружество за 1996 г.; 2. доклад за извършена проверка на годишния счетоводен отчет за 1996 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 1996 г.; 4. промени в устава на акционерното дружество; 5. избор на органи за управление (промени в състава на ръководните органи); 6. избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет през 1997 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

40054

81. - Съветът на директорите на “Полисеп” - ЕАД, Попово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.IV.1997 г. в 11 ч. в залата на Дома на културата - Попово, пл. Ал. Стамболийски 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1996 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния отчет; 3. приемане на годишния отчет за 1996 г. и освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; 4. решение за разпределение на печалбата за 1996 г.; 5. изменения и допълнения в устава на дружеството; 6. промени в съвета на директорите и определяне възнаграждението им; 7. избор на експерт-счетоводител; 8. разни. Поканват се за участие в събранието акционерите на дружеството или упълномощени техни представители. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39572

73. - Съветът на директорите на “Езтур” - ЕАД, Правец, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.IV.1997 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, хотел “Правец” - Правец, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността и състоянието на дружеството за 1996 г. и приемане на годишния счетоводен отчет за 1996 г.; 2. промени в устава на дружеството; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за досегашната им дейност; 4. промени в състава на ръководните органи; 5. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 1997 г.; 6. разни. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39812

157. - Съветът на директорите на “Мехомия - 49” - ЕАД, Разлог, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.IV.1997 г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството, ул. Опълченска 13, при следния дневен ред: 1. преобразуване на дружеството в акционерно дружество; 2. приемане нов устав на дружеството; 3. приемане отчет за дейността на дружеството през 1996 г.; 4. избор на управителни органи на дружеството; освобождаване от отговорност членовете на досегашния съвет на директорите; 5. назначаване на експерт-счетоводител за 1997 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39447

11. - Съветът на директорите на “Минералсувенир” - ЕАД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 24.IV.1997 г. в 11 ч. в салона на Дома на учените в Русе, ул. Константин Иречек 16, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството и приемане на годишния счетоводен отчет за 1996 г.; 2. изменения и допълнения на устава на дружеството; 3. промени в ръководните органи на дружеството и определяне на възнаграждението им; 4. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител; 5. вземане на решение за ревизия за дейността на членовете на съвета на директорите с оглед последващото им освобождаване от отговорност; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите след 14.IV.1997 г. в офиса на дружеството всеки присъствен ден от 10 до 12 ч.

39981

12. - Съветът на директорите на “Интертрейд” - АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 8.V.1997 г. в 13 ч. в Русе, ул. Шипка 118, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите на акционерното дружество за дейността на дружеството и одобряване на годишния счетоводен отчет; 2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите и ликвидаторите; 3. промени в устава на акционерното дружество; 4. определяне на максималното възнаграждение на членовете на съвета на директорите; 5. други въпроси. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в дружеството и ще се предоставят при поискване. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.V.1997 г. в 13 ч. на същото място и при същия дневен ред.

40058

79. - Съветът на директорите на “Дунавски драгажен флот” - ЕАД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 5.V.1997 г. в 11 ч. в работнически стол на “Тежко машиностроене” - ЕАД, Русе, бул. Тутракан 100, при следния дневен ред: 1. приемане на нов устав на дружеството; 2. доклад за дейността и състоянието на дружеството за 1996 г., приемане на годишния счетоводен отчет за 1996 г. и разпределение на дивиденти; 3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за досегашната им дейност; 4. промени в съвета на директорите и определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите; 5. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 1997 г.; 6. разни. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки присъствен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

40056

47. - Съветът на директорите на “Зора” - ЕАД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акционерите ОНПФ “Златен лев” - АД, София, и ПФ “Нов век” - АД, София, притежаващи повече от 10 % от акциите на дружеството, свиква общо събрание на акционерите на 30.IV.1997 г. в 13 ч. в салона на ТЗЗ “Проф. X.X.” - Русе, ул. Димитър Баларев 2, при следния дневен ред: 1. промяна в наименованието (фирмата) на дружеството; проект на решение - общото събрание на акционерите приема предложената от акционерите ОНПФ “Златен лев” - АД, и ПФ “Нов век” - АД, промяна в наименованието на дружеството; 2. приемане на нов устав на “Зора” - ЕАД; проект на решение - общото събрание на акционерите приема предложения от акционерите ОНПФ “Златен лев” - АД, и ПФ “Нов век” - АД, нов устав на дружеството; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 1996 г. и вземане на решение за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност; проект на решение - общото събрание приема годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 1996 г. и освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност; 4. разпределение на печалбата за 1996 г.; проект на решение - общото събрание приема предложението на акционерите ОНПФ “Златен лев” - АД, и ПФ “Нов век” - АД, относно разпределението на печалбата за 1996 г.; 5. промяна в структурата и персоналния състав на органите за управление на дружеството; проект на решение - общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите ОНПФ “Златен лев” - АД, и ПФ “Нов век” - АД, промени в структурата на органите за управление, както и предложения персонален състав на тези органи; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 1997 г.; проект на решение - общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите ОНПФ “Златен лев” - АД, и ПФ “Нов век” - АД, относно избор на дипломиран експерт-счетоводител за 1997 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представените акции. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При поискване се предоставят безплатно на акционерите.

40055

33. - Съветът на директорите на “Автостарт” - ЕАД, Самоков, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акционер, притежаващ над 1/10 част от капитала, свиква общо събрание на акционерите на 23.IV.1997 г. в 15 ч. в Самоков, залата на дружеството, ул. Македония 76, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен баланс, отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя за 1996 г.; 2. освобождаване от отговорност на съвета на директорите; 3. преобразуване на “Автостарт” - ЕАД, Самоков; 4. промени в устава на дружеството; 5. избор на управителен орган; 6. определяне на възнаграждението на съвета на директорите; 7. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет за 1997 г.; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

40005

1. - Управителният съвет на “Силистраинвест” - АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на 3.V.1997 г. в 10 ч. в Силистра, ул. Симеон Велики 17, при следния дневен ред: 1. приемане отчет за дейността на дружеството през 1996 г.; 2. приемане на отчет и баланс на дружеството за 1996 г.; 3. освобождаване членовете на управителния и надзорния съвет от отговорност за 1996 г.; 4. промени в устава; 5. промени в надзорния съвет; 6. избор на експерт-счетоводител за 1997 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39566

18. - Съветът на директорите на “Мебеллукс” - ЕАД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ и по искане на акционери, притежаващи над 10 % от капитала на дружеството - ПФ “Албена инвест” - АД, и Югоизточен приватизационен фонд, свиква общо събрание на акционерите на 30.IV.1997 г. в 10 ч. в дружеството при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружеството; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 1996 г.; 3. вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; 4. промени в състава на ръководните органи; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 1997 г. Писмените материали за общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39632

38. - Съветът на директорите на “Дезинтегратор” - ЕАД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акционера “Агроинвест национален приватизационен фонд” - АД, притежаващ повече от 10 % от акциите на дружеството, свиква общо събрание на акционерите на 24.IV.1997 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Стара Загора, ул. Руски 4, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1996 г.; 2. приемане нов устав на дружеството; 3. избор на нов съвет на директорите; 4. приемане на годишния счетоводен отчет за 1996 г.; 5. приемане на предложение по разпределяне на печалбата за 1996 г.; 6. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 1997 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 7.V.1997 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на заседанието брой акции. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

40059

57. - Съветът на директорите при АЗД “Хисар” - АД, Хисаря, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 25.IV.1997 г. в 14 ч. в управлението на дружеството (залата на бара) при следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет на съвета на директорите за дейността и резултатите на дружеството за 1996 г.; приемане на баланса, отчета за приходите и разходите и одобряване разпределението на печалбата за 1996 г.; освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 1996 г.; 2. вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството и в резултат на това извършване на частична промяна в устава; 3. информация за дейността на дружеството за 1997 г. - производствена, финансова и трудова отговорност. Материалите са на разположение при главния счетоводител на дружеството за ползване.

39978

31. - Съветът на директорите на “Странджа автотранспорт” - ЕАД, гр.  Царево, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акционер, притежаващ над 1/10 част от капитала, свиква общо събрание на акционерите на 30.IV.1997 г. в 10 ч. в гр.  Царево, залата на дружеството, ул. М. Герджиков 21, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен баланс, отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя за 1996 г.; 2. освобождаване от отговорност на съвета на директорите; 3. преобразуване на “Странджа автотранспорт” - ЕАД, гр.  Царево; 4. промени в устава на дружеството; 5. избор на управителен орган; 6. определяне на възнаграждението на съвета на директорите; 7. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет за 1997 г.; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

40006

293. - Съветът на директорите на “Мадара” - ЕАД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 29.IV.1997 г. в 13 ч. в червения салон на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за стопанската 1996 г.; 2. преобразуване на дружеството от ЕАД в АД; 3. утвърждаване на бизнеспрограма на дружеството за 1997 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени от тях лица да вземат участие.

39811

97. - Съветът на директорите на “Лавена” - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акционерите ПФ “Калиман” - АД, и ПФ “България” - АД, притежаващи повече от 10 % от капитала на дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 23.IV.1997 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Шумен, Индустриален квартал, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 1996 г.; проект за решение - общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството за 1996 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка за 1996 г.; проект за решение - общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка за 1996 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса за 1996 г.; проект за решение - общото събрание на акционерите одобрява годишния счетоводен отчет и баланса за 1996 г.; 4. решение за разпределение на печалбата за 1996 г.; проект за решение - общото събрание на акционерите одобрява предложението за разпределяне на печалбата за 1996 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; проект за решение - общото събрание на акционерите приема предложението на ПФ “Калиман” - АД, и ПФ “България” - АД, за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; 6. промени в устава на дружеството; проект за решение - общото събрание на акционерите приема предложението на ПФ “Калиман” - АД, и ПФ “България” - АД, за промени в устава на дружеството; 7. промени в наименованието на дружеството; проект за решение - общото събрание на акционерите приема предложението на ПФ “Калиман” - АД, и ПФ “България” - АД, за промени в наименованието на дружеството; 8. избор на органи за управление на дружеството и определяне на тяхното възнаграждение; проект за решение - общото събрание на акционерите приема предложението на ПФ “Калиман” - АД, и ПФ “България” - АД, за избор на органи за управление на дружеството и определяне на тяхното възнаграждение; 9. избор на експерт-счетоводител за 1997 г.; проект за решение - общото събрание на акционерите приема предложението на ПФ “Калиман” - АД, и ПФ “България” - АД, за избор на експерт-счетоводител за 1997 г.; 10. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч. в дружеството независимо от представения на събранието брой акции. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

40061

3. - Съветът на директорите на “Липен” - АД, с. Липен, област Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 24.IV.1997 г. в 14 ч. в заседателната зала на “Це

Промени настройката на бисквитките