Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 115 от 10.XII

  • НАРЕДБА ЗА ЕДИНИЦИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ, РАЗРЕШЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ С ОРЪЖИЕ И СЪС СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ С ВЪЗМОЖНА ДВОЙНА УПОТРЕБА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 29 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ С ОРЪЖИЕ И СЪС СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ С ВЪЗМОЖНА ДВОЙНА УПОТРЕБА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧЕНИ ВЪВ ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ЗА ЧЕСТВАНЕ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - 25 НОЕМВРИ, И ПРОВЕЖДАНЕ СРЕЩА НА РЕКТОРИ НА УНИВЕРСИТЕТИ ОТ ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОЗЕМЛЯВАНЕ НА БЕЗИМОТНИ И МАЛОИМОТНИ ГРАЖДАНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ОБН., ДВ, БР. 87 ОТ 2000 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 101 ОТ 200 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 ОТ 29 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ЕДИНИЦИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ, РАЗРЕШЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече