Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 53 от 10.VI

  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ, ОТКАЗ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО Виж повече
  • НАРЕДБА № I-59 ОТ 12 МАРТ 1999 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ Виж повече
  • НАРЕДБА № I-61 ОТ 12 МАРТ 1999 Г. ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ Виж повече
  • НАРЕДБА № 9 ОТ 14 АВГУСТ 1998 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА ОТ СПИСЪКА ПО § 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ОДЪРЖАВЕНИ ИМОТИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 29 МАРТ 1994 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЛИМИТ ОТ СВРЪХСРОЧНОСЛУЖЕЩИ СЕРЖАНТИ ЗА ПОДЕЛЕНИЕ 22680 "К" - КАРЛОВО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 НА МС ОТ 6.09.1994 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА Виж повече