Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 53 от 10.VI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-09-411 от 30 май 2003 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност във връзка с констатиране на заболяването спонгиформна енцефалопатия по говедата в Канада и за предпазване на страната от заболяването допълвам заповед № РД 09-229 от 18.III.2003 г., като в т. 2, след думите “Република Гърция” се добавя “и Канада”.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на НВМС.

Заповедта влиза в сила три дни от датата на обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: М. Дикме

32626

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-598 от 16 май 2003 г.

На основание чл. 7, ал. 1, т. 9 и чл. 43, ал. 3 във връзка с чл. 42, т. 3 от Закона за подземните богатства нареждам да се проведе неприсъствен конкурс за определяне на титуляр на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, т. 5 ЗПБ - строителни материали.

1. Обектът на разрешението е площ “Инджейско блато” с размер 1,49 кв. км, разположена в землището на община Несебър, област Бургас.

2. Срокът на разрешението е до три години.

3. Конкурсът да се проведе до 60 дни от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”. В случай на обжалване съгласно чл. 47, ал. 2 ЗПБ срокът за провеждане на конкурса се удължава с броя на дните за приемане на решение по обжалването, за което участниците, допуснати до конкурса, писмено се уведомяват.

4. Конкурсната документация се закупува в сградата на МОСВ, бул. Кн. Мария-Луиза 22, ет. 4, стая 427, срещу 2500 лв., платими в брой в касите на МОСВ или по сметка на МОСВ № 3000138700; БИН 6301301150 и код 66196611, при БНБ - Централно управление, София. При получаване на конкурсната документация лицето с представителна власт по регистрацията на търговеца подписва декларация за опазване тайната на сведенията, съдържащи се в нея.

5. В 15-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” кандидатите подават заявление за участие в конкурса в деловодството на министерството на ул. У. Гладстон 67, ет. 4, стая 403, до 17 ч.

5.1. Към заявлението се прилагат:

а) удостоверение за регистрация на участника като търговец;

б) извлечение от годишните счетоводни отчети за последните 3 години;

в) доказателства за закупена конкурсна документация;

г) документ за платена такса за участие в размер на 300 лв.;

д) документ за внесен депозит в размер на 1500 лв.;

е) декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната документация.

5.2. Сумата по т. 5.1, буква “г” се внася в касите на МОСВ или по сметка на МОСВ № 3000138700; БИН 6301301150 и код 66196611, при БНБ - Централно управление, София, а сумата по т. 5.1, буква “д” - по сметка на МОСВ № 5000138730; БИН 6301301150, код 66196611, при БНБ - Централно управление.

6. Конкурсните предложения, изготвени съгласно изискванията в конкурсната документация, се подават в деловодството на МОСВ в срок до 14 дни от датата на получаването на уведомлението на комисията до кандидата за допускане до участие в конкурса.

7. Участниците в конкурса се уведомяват в 14-дневен срок от приключването на конкурса за резултатите от него.

Министър: Д. Арсенова

31856

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМф.427 от 29 май 2003 г.

На основание § 20, ал. 3 ДПК във връзка със заповед № 1 от 4.I.2000 г. (обн., ДВ, бр. 4 от 2000 г.; изм., бр. 78 от 2001 г., бр. 116 от 2002 г.) утвърждавам промени в типовата функционална структура на данъчната администрация, както следва:

1. В Главна данъчна дирекция се закриват отделите “Данъчна методология”, “Обжалване”, “Управление на проекти”, “Управление на промяната”, “Големи данъкоплатци” и се създават отдели “Методология и обжалване” и “Централно звено за връзка”, считано от 1.VI.2003 г.

2. В териториалните данъчни дирекции (ТДД) - Варна, Пловдив, София-град, Велико Търново и “Големи данъкоплатци” - София, се закрива отдел “Обжалване” и се създават отдели “Методология и обжалване” и “Правен” (“Правно обслужване на ТДД”), считано от 1.VII.2003 г.

3. Закрива се ТДД - Бургас, в т.ч. данъчните подразделения (ДП): “Възраждане”, “Изгрев”, “Освобождение”, “Приморие”, “Зора”, “Айтос”, “Карнобат”, “Несебър”, “Поморие”, “Созопол”, и се създават ТДД “Републикански данъци” - Бургас и ТДД “Местни данъци и такси” - Бургас, считано от 1.VII.2003 г.

В рамките на утвърдената обща численост на данъчната администрация главният данъчен директор да извърши съответните промени в длъжностните и поименни щатни разписания.

Министър: М. Велчев

33316

 

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ № 2 от 26 май 2003 г.

На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и във връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за прилагането му и решение на общинските съвети управителния съвет утвърждава промяна в числения и персоналния състав на местна комисия по чл. 8, ал. 2 от закона, както следва:

Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУЖВГМЖСВ при община “Свиленград”, област Хасково (ДВ, бр. 31 от 2001 г.), като:

- намалява числения състав на местната комисия от 9 на 7 членове;

- освобождава X.X.X. - председател на местната комисия;

- утвърждава X.X.X. за нов председател на местната комисия.

Промяната е предложена с решение № 396 на Общинския съвет - Свиленград, прието с протокол от 31.III.2003 г.

Новоутвърденият председател на местната комисия е легитимен да взема управленски решения и подписва протоколите й от деня на обнародване решението в “Държавен вестник” и действа през мандата на предложилия го общински съвет.

Председател: Ст. Тодоров

32013

 

АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА

ЗАПОВЕД № 300-5-34 от 21 май 2003 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на група имоти 13072.209.1743, 13072.209.1783 и 13072.209.1784, с. Владая, район “Витоша”, Столична община, изработени по реда на § 3 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и приети с протокол от 12.III.2003 г. на Службата по кадастъра - област София.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” по реда на ЗАП пред Софийския градски съд.

Изп. директор: Цв. Боев

33037

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 2939 от 20 май 2003 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32 ал. 1, т. 3 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 4, 5, 7 от Наредбата за конкурсите и Решение № 25ч от 9.Х.2002 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на обект: подземен гараж пред бл. 24, ж.к. Овча купел 2, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Овча купел”, заедно със съответното право на строеж.

2. Конкурсът се провежда при определена минимална конкурсна цена в размер 125 000 лв. и запазване предмета на дейност за срок 3 г.

3. Конкурсната документация се закупува в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, всеки работен ден от 14 до 16 ч. в срок до 9.VII.2003 г. след заплащане на сума в размер 200 лева.

4. Конкурсната документация съдържа декларация за неразгласяване на информация, която е условие за допускане до участие в предварителния етап на конкурса. След закупуване на конкурсната документация лицата подписват декларация за неразгласяване на информация. В случаите на упълномощаване пълномощникът подписва декларация за неразгласяване на информация лично от свое име, а от името на упълномощителя се представя нотариално заверена декларация за неразгласяване на информация. Лицата, закупили конкурсна документация и подписали декларация за неразгласяване на информация, закупуват информационен меморандум и получават сертификат за регистрация в предварителния етап на конкурса.

5. В срок до 9.VII.2003 г. лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят писмени искания до СОАП за даване на разяснения по процедурата на провеждане на конкурса.

6. Участниците в конкурса изготвят предварителни оферти в съответствие с конкурсната документация, които се подават в Столичната общинска агенция за приватизация, София, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 1, в срок до 16.VII.2003 г., 16 ч. Изпращане на предварителни оферти по пощенски път не се допуска.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

31879

 

РЕШЕНИЕ № 2947 от 20 май 2003 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32 ал. 1, т. 3 ЗПСК, чл. 2 ал. 1, т. 3, чл. 4, 5, 7 от Наредбата за конкурсите и Решение № 25ч от 9.Х.2002 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на обект: подземен гараж пред бл. 25, ж.к. Овча купел 2, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Овча купел”, заедно със съответното право на строеж.

2. Конкурсът се провежда при определена минимална конкурсна цена в размер 125 000 лв. и запазване предмета на дейност за срок 3 г.

3. Конкурсна документация се закупува в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, всеки работен ден от 14 до 16 ч. в срок до 9.VII.2003 г. след заплащане на сума в размер 200 лв.

4. Конкурсната документация съдържа декларация за неразгласяване на информация, която е условие за допускане до участие в предварителния етап на конкурса. След закупуване на конкурсната документация лицата подписват декларация за неразгласяване на информация. В случаите на упълномощаване пълномощникът подписва декларация за неразгласяване на информация лично от свое име, а от името на упълномощителя се представя нотариално заверена декларация за неразгласяване на информация. Лицата, закупили конкурсна документация и подписали декларация за неразгласяване на информация, закупуват информационен меморандум и получават сертификат за регистрация в предварителния етап на конкурса.

5. В срок до 9.VII.2003 г. лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят писмени искания до СОАП за даване на разяснения по процедурата на провеждане на конкурса.

6. Участниците в конкурса изготвят предварителни оферти в съответствие с конкурсната документация, които се подават в Столичната общинска агенция за приватизация, София, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 6, в срок до 16.VII.2003 г., 16 ч. Изпращане на предварителни оферти по пощенски път не се допуска.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

31880

 

СЪДИЛИЩА

Софийският районен съд, гр. колегия, 37 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ж.к. Дружба, бл. 9, вх. Е, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.VII.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 13536/2002, заведено от X.X.X., за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34292

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 674, ал. 1 и чл. 677, ал. 1, т. 8 ТЗ свиква общо събрание на кредиторите на длъжника ЕТ “Жлебинков и син - X.X.” (Н), Благоевград, по гр. д. № 496/98 на 27.VI.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. в зала № 4 с дневен ред - определяне метода и условията за оценяване на имуществото на длъжника и размера на възнаграждението на оценителите.

31886

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа промени с решение № 963 от 13.III.2003 г. по ф.д. № 1868/97 за “Банско - Спорт” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; освобождава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X., ЕГН **********, заедно и поотделно.

20684

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 572 от 7.II.2003 г. по ф.д. № 4759/92 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма “X.X. - Ник” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - Ник - X.X.”.

20685

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261 ТЗ вписа с решение № 579 от 7.II.2003 г. по ф.д. № 441/90 преобразуване на събирателно дружество “Мери - ММ - Мазнейкови” в дружество с ограничена отговорност “Мери - ММ” - ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Калабак 38, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

20686

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 592 от 10.II.2003 г. по ф.д. № 314/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Розово и синьо” - ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Пере Тошев 2, с предмет на дейност: продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георгиос Константинос Гиамарис и Константинос Георгиос Гиамарис, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

20687

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа с решение № 666 от 14.II.2003 г. промени по ф.д. № 61/96 за “Струматекс” - АД: освобождава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписа за нов член на съвета на директорите X.X.X.; освобождава като председател на съвета на директорите X.X.X.; вписа като председател на съвета на директорите X.X.X..

20688

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 522 от 5.II.2003 г. промени по ф.д. № 9/2000 за “Диагностично-консултативен център I - Благоевград” - ЕООД: намаление на капитала от 266 490 лв. на 176 840 лв.

20689

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 571 от 7.II.2003 г. по ф.д. № 5478/91 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма “Ива - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Ива - X.X. - X.X.”.

20690

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 616 от 11.II.2003 г. по ф.д. № 1645/94 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма “X.X. - Слави - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.”.

20691

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 650 от 13.II.2003 г. по ф.д. № 336/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Рила Инфотех” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Тодор Александров 39Б, с предмет на дейност: компютърни услуги, геодезия и картография, кадастър, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, рекламни, туристически, информационни, програмни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

20692

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промени с решение № 3159 от 20.ХII.2002 г. по ф.д. № 1588/96 за “Пиринско пиво” - АД: промяна на системата на управление от едностепенна на двустепенна; освобождава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа надзорен съвет в състав: Бьорн Маргидо Виген, Йорн Педерсен и Фикрет Кушуджу; вписа управителен съвет в състав: X.X.X., Бьоре Лангум и Микаел Петерсен; вписа като изпълнителен директор X.X.X., който ще представлява дружеството; прилага нов устав.

20693

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 591 от 10.II.2003 г. по ф.д. № 313/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Лакс” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Кресна, ул. Вардар 44, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, печатни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

20694

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 627 от 11.II.2003 г. по ф.д. № 327/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ди Джей Жоро” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Димо Хаджидимов 37, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и импресарски услуги, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

20695

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 673 от 14.II.2003 г. по ф.д. № 348/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Аванти” - ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Дружба 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

20696

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа с решение № 635 от 12.II.2003 г. по ф.д. № 116/2003 прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ “X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Ремедия” - ООД.

20697

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 638 от 12.II.2003 г. по ф.д. № 1030/2000 преобразуване на дружество с ограничена отговорност “Стива” - ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Огражден 3, в еднолично дружество с ограничена отговорност “Стива” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Места 3; освобождава като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X.; вписа като едноличен собственик на капитала X.X., който управлява и представлява дружеството.

20698

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.II.2003 г. по ф.д. № 381/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “К и П - 03” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 18, вх. 4, ет. 3, и с предмет на дейност: проектиране и строителство на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти, туристически, туроператорски и турагентски сделки, хотелиерство и ресторантьорство, производство и търговия със стоки и услуги, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, превозни сделки, вътрешен и международен транспорт, посреднически, външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5100 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

19880

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.II.2003 г. по ф.д. № 433/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Свети Влас, ул. Цар Симеон 31, и с предмет на дейност: търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, атракционна, импресарска дейност, предоставяне на туристически услуги, информационни и управленски услуги, както и туроператорска, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа дейност, външна и вътрешна търговия. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19881

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.II.2003 г. по ф.д. № 432/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Уником” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Айтос, ул. Паскал Янакиев 5, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, внос-износ, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, хотелиерство и ресторантьорство, бартерни сделки, туроператорски и турагентски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

19882

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.II.2003 г. по ф.д. № 430/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Зора 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Еделвайс 8, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, внос-износ, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, хотелиерство и ресторантьорство, обмен на валута (след регистрация по Закона за банките), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19883

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.II.2003 г. по ф.д. № 424/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Еуро пласт 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Айтос, ул. Цар Освободител 10, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, в т.ч. и международен транспорт, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, външнотърговски сделки, счетоводни, програмни, импресарски, консултантски, рекламни, маркетингови услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с хранителни и промишлени стоки на едро и дребно. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Франческо Алдо Авитабиле.

19884

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 24.I.2003 г. по ф.д. № 1534/93 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ “Соти - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Соти - X.X.”.

19885

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 23.I.2003 г. по ф.д. № 7890/92 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ “Спринт - X.X.” от едноличния търговец X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Спринт - X.X.”.

19886

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.II.2003 г. по ф.д. № 404/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Агенция за промоции и реклама Промос” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Шейново 60, ет. 4, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вкл. търговия със строителни материали, външнотърговски, комисионни, складови, спедиционни сделки, стоков контрол, лизинг, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски и туристически услуги (след получаване на съответния лиценз), ресторантьорски услуги, промоции и реклама в страната и в чужбина, програмни, импресарски, информационни, компютърни услуги, предоставяне на интернет или други услуги, организиране на образователни и квалификационни курсове, програми и школи, сделки с покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19887

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.II.2003 г. по ф.д. № 382/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Проектант Бургас 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, бул. Стефан Стамболов 120, и с предмет на дейност: проучване и проектиране в сферата на териториалното устройство, жилищните сгради, обектите на общественото обслужване, промишлените и селскостопанските сгради, инженерната инфраструктура, транспортно-комуникационните обекти, благоустройство, геодезически и геоложки услуги, озеленяване, отдаване на движимо и недвижимо имущество под наем, както и всякакви търговски и стопански сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

19888

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.II.2003 г. по ф.д. № 2965/2000 вписа промени за “Агропрофит” - ЕООД: вписва нов предмет на дейност: производство, търговия и износ на селскостопански стоки, търговия с торове, в т.ч. внос и износ, и препарати за растителна защита, внос и търговия със семена, семепроизводство и производство на посадъчен материал, фумигация (обгазяване) на кораби, складове, силози, дезинфекция и дератизация на помещения, паркови площи и плажове, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, в т.ч. международен транспорт, търговско представителство и посредничество, складови сделки, лизинг, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговски сделки, обмяна на валута и разкриване на обменни бюра; заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

19800

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 4.II.2003 г. по ф.д. № 2015/96 вписва промяна за “Омега” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

19801

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.II.2003 г. по ф.д. № 475/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “X.X. 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 70, вх. 4, ет. 4, и с предмет на дейност: осъществяване на търговски сделки, свързани с покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки, външна и вътрешна търговия, търговия с петролни продукти, течни горива и смазочни масла, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, счетоводни, програмни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19889

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.II.2003 г. по ф.д. № 469/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Тракер” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 49, вх. 5, ап. 7, и с предмет на дейност: съхранение и търговия на едро и дребно чрез собствена или наета материална база с газ пропан-бутан за промишлени и битови нужди, изграждане на обекти за съхранение и продажба на горива, покупко-продажба на имущество, консултации, посредничество и представителство на наши и чуждестранни фирми в областта на съхранението и търговията с горива, както и всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19890

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.II.2003 г. по ф.д. № 467/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ивкострой” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 58, вх. А, ет. 5, ап. 28, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и/или в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови сделки, спедиция, сделки по обслужване на кораби (стифадоринг), агентиране, митнически консултации, лицензионни сделки, стоков контрол, лизинг, търговия с нефтопродукти, строителство и ремонт на недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19891

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 23.I.2003 г. по ф.д. № 3844/90 вписа прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ “Кейт - 50 - X.X.X.” на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Кейт - 50 - X.X.”.

19892

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 22.I.2003 г. по ф.д. № 4691/92 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ “Таурус - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Таурус - X.X.”.

19893

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.II.2003 г. по ф.д. № 464/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Агрос 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Поморие, ул. Княз Борис I № 33, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисиони, спедиционни и превозни сделки, вкл. превоз на стоки и пътници в страната и в чужбина, валутни сделки, външнотърговски сделки, вкл. със селскостопански продукти, материали, оборудване и препарати, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туроператорски и турагентски сделки, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Георгиос Николаос Препалас.

19894

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 5.II.2003 г. по ф.д. № 4566/93 вписа промени за “Метални изделия” - АД: освобождава като член на управителния съвет и представляващ дружеството X.X.X.; вписва като член на управителния съвет X.X.X.; дружеството ще се представлява от всеки двама от следните трима членове на управителния съвет: X.X.X. - управител, X.X.X. - зам.-управител, и X.X.X. - зам.-управител.

19865

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.II.2003 г. по ф.д. № 130/2001 вписа промени за “Агроброкер” - ООД: освобождава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

19866

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.II.2003 г. по ф.д. № 3155/99 вписа промяна за “Вирджиния - Ер Ен” - ЕООД: вписва нов предмет на дейност: радио- и телевизионна дейност (след съответно лицензиране), производство на филми и видеоматериали, излъчване на ефирна, кабелна и сателитна телевизия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос-износ.

19867

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.II.2003 г. по ф.д. № 3420/94 вписа промени за “Възход - 94” - ЕООД: вписва прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ “Атаген - X.X.”, Бургас, на “Възход - 94” - ЕООД; вписва промяна в наименованието: “Атаген 91” - ЕООД.

19868

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 4.II.2003 г. по ф.д. № 154/2003 вписа прехвърляне на търговското предприятие на СД “ДГМ - Джесика” на “Джесика” - ООД.

19869

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 10.II.2003 г. по ф.д. № 607/99 вписва промяна за “Малибу” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

19870

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.II.2003 г. по ф.д. № 24/95 вписа промени за “Аякс” - ООД: освобождава като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X.; преобразува “Аякс” - ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност “Аякс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Зорница, бл. 47, вх. Д, ет. 4, ап. 12; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19871

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.II.2003 г. по ф.д. № 462/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Лъки Моторс” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Мария-Луиза 12, и с предмет на дейност: ремонт на автомобили и кари, таксиметрови услуги, покупко-продажба на автомобили, автомивка, смяна на масла, автобоядисване, превоз на пътници, стоки и товари в страната и в чужбина, предоставяне на хотелиерски, туристически, рекламни или други услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска (животинска и растителна) продукция, билки, торове, препарати, комисионни, спедиционни и складови сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос, износ, реекспорт, както и всякакви незабранени със закон сделки и услуги. Дружеството е с капитал 8000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

19872

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 22.I.2003 г. по ф.д. № 3469/99 вписа промени за “Поморийски солници” - АД: освобождава като член на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X..

19873

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.I.2003 г. по ф.д. № 3453/94 вписа промени за “Тиста - 13 - X.X.” - ЕООД: вписва нов предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, лизингови, комисионни, спедиционни сделки, превоз на пътници, стоки и товари в страната и в чужбина, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, обредни, погребални и ритуални услуги, търговия със стоки, всякакви атрибути и артикули за погребални услуги, охрана на физически и юридически лица, сигурност и отбрана, охрана на транспорт, пари и други ценности, движими и недвижими имущества, охранителни услуги със СОТ техника, детективски услуги, производство, ремонт, поддръжка на телефонна и сигнално-охранителна техника, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателски и печатарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг; вписва промяна в наименованието: “Тиста - 13” - ЕООД.

19874

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.II.2003 г. по ф.д. № 2395/99 вписа промяна за “Корект - Контрол” - ООД: освобождава като съдружник X.X.X..

19875

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.II.2003 г. по ф.д. № 1565/99 вписа промени за “Карата” - ООД: освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X..

19876

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 30.I.2003 г. по ф.д. № 1702/2002 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ “Василеви - 1928 - X.X.” заедно с всички активи и пасиви на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Василеви - 1928 - X.X.”.

19877

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 4.II.2003 г. по ф.д. № 1036/90 вписа поемане предприятието на ЕТ “Сени - X.X.” от X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Сени - X.X.”.

19878

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.II.2003 г. по ф.д. № 425/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Стил Так” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, ул. Залесителна 26, вх. Б, ет. 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вътрешен и международен превоз на товари и пътници, таксиметров превоз, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, магазинерство и ресторантьорство, туристически, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

19879

Варненският окръжен съд на основание чл. 710 ТЗ с решение от 20.V.2003 г. по т.д. № 679/2001, обявява кооперация “Доверие” със седалище и адрес на управление с. Садово, Варненска област, в несъстоятелност; постановява обща възбрана и запор върху имуществото на кооперация “Доверие”; прекратява правомощията на органите на кооперацията да управляват и да се разпореждат с имуществото, включено в масата на несъстоятелност; постановява започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество; задължава длъжника във фирмата си да прави добавка “в несъстоятелност”.

32657

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.II.2003 г. по ф.д. № 522/2003 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Пирамид” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 15, вх. 2, ет. 5, ап. 28, с предмет на дейност: транспортни услуги, превоз на пътници и товари, изкупуване, обработка и търговия със стоки в страната и в чужбина, транспортна дейност (след получаване на лиценз), битови услуги, консултантски услуги, разработка на нови технологии, сделки с интелектуална собственост, маркетинг и рекламна дейност, лизинг, спедиционни и превозни сделки, вътрешно- и външнотърговска дейност, доставка на стоки по адреси на клиенти (след снабдяване с лиценз за дейностите, за които се изисква такъв), търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

20699

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.III.2003 г. по ф.д. № 5404/94 вписа промени за “АВС-груп Ойл” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва за съдружници X.X.X. и X.X.X..

20700

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.III.2003 г. по ф.д. № 1064/2000 вписа промени за “Ели” - ЕООД: заличава като едноличен собственик, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа като едноличен собственик, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа нов адрес на управление - Варна, местност Акчелар 159.

20701

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.III.2003 г. по ф.д. № 1581/96 вписа промяна за “Тонико” - ООД: вписа нов адрес на управление - Варна, к.к. Златни пясъци, хотел “Перла”.

20702

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.III.2003 г. по ф.д. № 1522/2001 вписа промени за “Три старс” - ООД: заличава като съдружник “Марин стар” - ООД; вписа ново наименование: “Три старс” - ЕООД; едноличен собственик на капитала е “Трайдънт фрейт” - ООД; заличава като управител X.X.X..

20703

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.III.2003 г. по ф.д. № 847/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Инг Ойл” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Възраждане, бл. 52, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно със стоки от всякакъв вид, вкл. петролни продукти, внос, износ, реекспорт, търговско представителство и посредничество, комисионна, консигнационна и оказионна търговия, бартерни сделки, таксиметрови и други транспортни услуги, строително-монтажна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

20704

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.III.2003 г. по ф.д. № 3909/2000 вписа промени за “Стели роуд” - ЕООД: вписва нов адрес на управление - Варна, местност Манастирски рид 29 (Ботаническа градина); допълва предмета на дейност с “транспортна дейност в страната и в чужбина”; заличава като управител и представляващ дружеството X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

20705

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.III.2003 г. по ф.д. № 4797/97 вписа промени за “Птицеком” - ЕООД: вписва нов адрес на управление - Варна, местност Манастирски рид (Ботаническа градина); допълва предмета на дейност с “транспортна дейност в страната и в чужбина”.

20706

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.III.2003 г. по ф.д. № 1660/2000 вписа промяна за “Меркурий 3” - ООД: вписва нов адрес на управление - Варна, кв. Чайка, бл. 32, вх. Б, ет. 5, ап. 72.

20707

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.III.2003 г. по ф.д. № 744/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Блек Сий Яхтинг” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, кв. Чайка, бл. 67, вх. Г, ет. 8, ап. 84, с предмет на дейност: ремонт, чартиране, сервиз, поддръжка на яхти, вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, лизинг, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерски, туристически, рекламни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети за бита. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

20708

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 21.III.2003 г. по ф.д. № 823/2003 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “Вили 2000 - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Вили - 2000 - X.X.”.

20709

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 26.IХ.2002 г. по ф.д. № 2403/94 вписа прекратяването на “Хима - Хинов, Сидерова” - ООД, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца.

20710

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 28.II.2003 г. по ф.д. № 693/2003 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “Найт - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Найт - X.X.”.

20711

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.VI.2002 г. по ф.д. № 885/99 вписа промяна за “Ник - 2000” - ЕООД: вписа нов адрес на управление - Варна, ул. Арх. X.X. 17, ет. 3, ап. 9.

20712

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.II.2003 г. по ф.д. № 613/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Линия Нет” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Топ Хисар 11Б, ап. 9, с предмет на дейност: програмно-информационно обслужване, проучване и анализ на данни, интернет клубове, копирни услуги, внос, износ, производство, покупка, опаковка и продажба в страната и в чужбина на стоки и вещи, проектантски, инженерингови и строително-монтажни услуги, посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и в чужбина (след лиценз), търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, рекламна, печатна и информационна дейност, международен превоз на пътници и товари със собствен и нает транспорт, хотелиерски, ресторантьорски и туристически (след лиценз) услуги, покупка, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

20713

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.II.2003 г. по ф.д. № 406/2003 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Мототехника - Варна” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Трошево, бл. 55, вх. Е, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: производство и покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, хотелиерство и ресторантьорство, туристическа и туроператорска дейност, мениджмънт, маркетинг и реклама, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, внос, износ и реекспорт на стоки, суровини и изделия, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

20720

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 17.I.2003 г. по ф.д. № 3026/2002 вписа в регистъра за търговски дружества акционерно дружество “Булфудс” - АД, със седалище и адрес на управление Варна, местност Евксиноград, ул. 16 № 13, с предмет на дейност: представителство и посредничество на български и чуждестранни партньори, търговия на едро и дребно със стоки на бита и индустриални стоки, международен автомобилен превоз на пътници и товари, международна спедиция, внос и износ, извършване в страната и в чужбина на сделки от всякакъв вид, вкл. придобиване и отчуждаване на недвижими и движими вещи, вещни права, права върху изобретения, търговски марки, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, придобиване на права от всякакъв вид и поемане на задължения по всякакъв начин, производство, маркетинг и реализация на хранителни стоки, мебели, стоки за бита и строителството. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 акции на приносител и поименни с номинал 100 лв., управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от X.X.X..

20721

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.III.2003 г. по ф.д. № 4447/99 вписа промени за “Амбулатория - Медицински център за специализирана медицинска помощ - Очен медицински център Света Петка” - ООД: вписва като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X.-X., X.X.X. и X.X.X.; вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 10 000 лв.; заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

20722

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.III.2003 г. по ф.д. № 780/2003 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Ива 73” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Младост, бл. 110, вх. 2, ап. 22, с предмет на дейност: таксиметрови услуги, превоз на пътници и товари, производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба, комисионна, спедиторска, лизингова, складова дейност, търговско представителство и посредничество, вътрешно- и външнотърговска дейност, хотелиерска, ресторантьорска, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, издателска и печатарска дейност, покупка, строителство или обзавеждане на недвижим имот с цел продажба, мениджмънт, предоставяне на всякакъв вид услуги за населението, туристическа дейност, строителна дейност, дърводелски и предоставяне на други услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

20723

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.III.2003 г. по ф.д. № 3733/2000 вписа промени за “Валвес” - ЕООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X..

20724

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.III.2003 г. по ф.д. № 627/2003 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ - д-р Генева” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Константин Фотинов 16, с предмет на дейност: извънболнична първична стоматологична помощ. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

20725

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.II.2003 г. по ф.д. № 711/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Транс Систем” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Братя Георгиевич 15, вх. Б, ет. 4, ап. 78, с предмет на дейност: проектиране, монтаж и експлоатация на газопреносни системи, водопроводни и отоплителни системи плюс проектантска, маркетингова, промишлена и транспортна дейност в страната и в чужбина, строително-монтажна дейност, електромонтажна и ремонтна дейност, туристически услуги, хотелиерство, ресторантьорство и селскостопанско производство, ремонт на автомобили и пътна помощ. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

20726

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.II.2003 г. по ф.д. № 1812/99 вписа промяна за “Драгомир” - ЕООД: заличава като управител и представляващ X.X.X..

20727

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.III.2003 г. по ф.д. № 4796/96 вписа промяна за “Сей Хай” - ООД: вписа нов адрес на управление - Варна, ул. Ян Хунияди 2.

20728

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 28.II.2003 г. по ф.д. № 656/2003 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “Вален - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Вален - X.X. - X.X.”.

20729

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.III.2003 г. по ф.д. № 830/2000 вписа промяна за “Строймонтаж - Камчия - 2000” - ЕООД: допълва предмета на дейност със “сметосъбиране, сметоизвозване, снегопочистване”.

20730

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.III.2003 г. по ф.д. № 1933/99 вписа промени за “Планекс стил” - ООД: заличава като управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа като управител и представляващ дружеството X.X.X..

20731

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.II.2003 г. по ф.д. № 322/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Джи енд Джи” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, Южна промишлена зона, пл. 67, с предмет на дейност: спедиция, логистика, митническо агентиране, складиране в собствени и наети площи, туристически услуги - хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска и турагентска дейност (след лиценз) и други услуги, свързани с вътрешния и международния туризъм, екскурзии в страната и в чужбина, търговска, посредническа и комисионерска дейност, импорт-експорт, реекспорт, търговия на едро и дребно, представителство на местни и чуждестранни юридически и физически лица в страната и в чужбина, рекламна дейност, маркетинг и мениджмънт, сделки с интелектуална собственост, импресарска дейност, извършване на счетоводни услуги, производство и продажба на стоки, сувенири и услуги, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска и животинска продукция, транспортни услуги - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, строителна и инвеститорска дейност в строителството. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

20732

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.I.2003 г. по ф.д. № 286/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Цунами” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, кв. Аспарухово, ж.к. Дружба, бл. 12, вх. Б, ет. 3, ап. 14, и с предмет на дейност: продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външна търговия, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лизингова и бартерна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия с черни цветни метали, техните сплави и отпадъци в страната и в чужбина (след лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от всичките съдружници.

20745

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.II.2003 г. по ф.д. № 506/2003 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Варна транс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Дрин 10, ап. 71, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, информационна, програмна и импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, транспортни и таксиметрови услуги, битови услуги, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговия с хранителни стоки, стоки за бита, алкохол и цигари, производство и реализация на селскостопанска продукция, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

20746

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.II.2003 г. по ф.д. № 1637/2001 вписа промени за “Карамфилови” - ООД: вписва нов адрес на управление - с. Аксаково, област Варна, ул. М. Палаузов 41; вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 12 000 лв.

20747

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 30.I.2003 г. по ф.д. № 1169/2002 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ “Сокато - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на “Виктори - Ко” - ЕООД.

20748

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.I.2003 г. по ф.д. № 1328/2000 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Амбулатория - медицински център за специализирана помощ - Корпус” - ООД: вписва като втори управител и представляващ дружеството X.X.X., Варна, ул. Стефан Караджа 43, ет. 2, ап. 4, ЕГН **********, чието нотариално заверено съгласие с образец от подписа да се приложи към търговския регистър; дружеството ще се представлява от двамата управители заедно и поотделно.

20749

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.I.2003 г. по ф.д. № 2685/2000 вписа промени за “Баромедика” - ООД: вписва за прокурист X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от съдружниците и прокуриста заедно и поотделно.

20750

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 3.II.2003 г. по ф.д. № 1997/2001 вписа промени за “ГЛОББ” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; завереният и приет годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. е приложен към търговския регистър.

20751

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 30.I.2003 г. по ф.д. № 631/96 вписа прекратяването на “Триада комерс” - ООД, го обявява в ликвидация, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца.

20752

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че по ф.д. № 3881/93 провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Екарисаж - Варна” - ЕООД, е представен в търговския регистър.

20753

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VII.2001 г. по ф.д. № 3728/99 вписа в търговския регистър прекратяване дейността на “ТПО - Варна - 99” - ООД, Варна, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. (ЕГН **********).

20754

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.I.2003 г. по ф.д. № 555/2001 вписа промени за “Май” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.-X.; вписва като съдружник “Шугар” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X.-X. заедно и поотделно.

20755

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.II.2003 г. по ф.д. № 243/2000 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за “Коортех” - ООД: премества адреса на управление на ул. Осми септември 10А.

19773

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.II.2003 г. по ф.д. № 1142/2000 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Силзаб” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва новите съдружници X.X.X. и X.X.X..

19774

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 13.II.2003 г. по ф.д. № 555/2003 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “Чарли - 92 - Стоян Гондас” от едноличния търговец Стоян Сотир Гондас на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “Чарли - 92 - X.X.”.

19775

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 5.II.2003 г. по ф.д. № 7/2003 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “Булрид - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “Булрид - X.X.”.

19776

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.I.2003 г. по ф.д. № 200/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Хлебозавод Варна” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Академик Курчатов 1, и с предмет на дейност: производство и търговия с хляб, хлебни и сладкарски изделия, търговия с промишлени, битови, хранителни и нехранителни стоки, обществено хранене, производство на стоки и услуги, туризъм, външнотърговска дейност, представителство и посредничество, рекламна и изложбена дейност, транспортна и спедиторска дейност и услуги, отдаване под наем на ДМА - търговски, складови и административни площи, авторемонтна и сервизна дейност, хотелиерство, туристически услуги и ресторантьорство, подготовка и квалификация на кадри и други незабранени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

19777

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.II.2003 г. по ф.д. № 514/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Дизарх” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Цар Асен 48, и с предмет на дейност: проучване и проектиране по реда на ЗУТ, предоставяне на архитектурни услуги, строително-монтажни работи, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионни и консултантски сделки, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

19778

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.II.2003 г. по ф.д. № 558/2003 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Бай Бисер” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Тодор Влайков 14Б, вх. В, ап. 10, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на селскостопанска, животновъдна, рибовъдна или друга продукция, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова и франчайзингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска (след лиценз), туристическа, ресторантьорска (след лиценз), рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително-ремонтна дейност, консултантски и финансово-счетоводни услуги, външнотърговска дейност, сделки със земя - възмездни и безвъзмездни, обработка на земеделска земя, превоз на стоки и товари в страната и в чужбина със собствен или нает транспорт, международен транспорт и международни превози, търговия и отдаване под наем на дискети и видеокасети, игрални автомати и атракционни заведения (след лиценз), с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

20714

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.II.2003 г. по ф.д. № 606/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Нотикал асосиатс” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Мир 10, вх. В, ет. 2, ап. 13, с предмет на дейност: морски сървеи, инспекции и експертизи, лабораторни анализи, консултантска дейност, корабен мениджмънт, наем на кораби и брокераж, нарязване (разрушаване) на кораби, проектиране на плавателни съдове, корабостроене и кораборемонт, корабно агентиране, шипшандър, набиране на корабни екипажи, смяна на екипажи, провеждане на курсове за обучение, вътрешна и международна търговия, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски и други услуги, туроператорска дейност, вътрешен и международен транспорт и спедиция, строителство, търговско представителство и посредничество, продажба на стоки собствено производство, покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

20715

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.III.2003 г. по ф.д. № 739/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Иратон - груп” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Доктор Пискюлиев 30, вх. Б, ет. 8, ап. 23, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, в т.ч. производство и търговия на стоки и съоръжения за бита и промишлеността, продажба на стоки от собствено производство, рекламни, информационни, програмни, импресарски, хотелиерски, туристически или други услуги, търговско представителство и посредничество, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповеди и чекове, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и съдружници X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

20716

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.III.2003 г. по ф.д. № 791/2003 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Агрикалчър” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Генерал Колев 12, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, производствена дейност, туристическа и хотелиерска дейност (след разрешение), извършване на маркетингови услуги, извършване на кореспондентски услуги, инженерингова и консултантска дейност, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, строителна, ремонтна, монтажна и сервизна дейност, превоз на пътници и товари (след разрешение), сделки с интелектуална собственост, покупко-продажба на движими и недвижими имоти, услуги на физически и юридически лица, търговия с препарати за растителна защита и торове и консултации по приложението им, производство и търговия на посевен и посадъчен материал, търговия с петрол и петролни продукти. Дружеството е с капитал 5000 лв. с едноличен собственик на капитала “Булагро земеделска компания” - ООД, и се управлява и представлява от двамата управители заедно X.X.X. и X.X.X..

20717

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.III.2003 г. по ф.д. № 793/2003 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Агроеър” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Генерал Колев 12, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, производствена дейност, извършване на маркетингови услуги, извършване на кореспондентски услуги, инженерингова и консултантска дейност, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, строителна, ремонтна, монтажна и сервизна дейност, превоз на пътници и товари (след разрешение), сделки с интелектуална собственост, покупко-продажба на движими и недвижими имоти, услуги на физически и юридически лица, търговия с препарати за растителна защита и торове и консултации по приложението им, производство и търговия с посевен и посадъчен материал, търговия с петрол и петролни продукти, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Булагро земеделска компания” - ООД, и се управлява и представлява от двамата управители заедно X.X.X. и X.X.X..

20718

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.II.2003 г. по ф.д. № 300/2003 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Агри лаб контрол” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Ген. Колев 12, с предмет на дейност: вземане и разработване на средни проби, лабораторни анализи и изследвания на качеството, независим контрол по качеството и количеството на стоки, аварийни констатации и експертни оценки с произход от български и чуждестранни производители, изпращачи и вносители в страната и в чужбина, фумигационни складови и спедиторски услуги, аварийни констатации, експертни оценки, сертификация и освидетелстване на стоки, комисионна дейност, агентиране, спедиции в страната и в чужбина, консултантска, инвестиционна, посредническа и рекламна дейност, изграждане, консултиране и сертифициране на системи по качество и системи за управление на качество съгласно нормативни документи, външна и вътрешна търговия, производствена дейност, туристическа и хотелиерска дейност, след разрешение, извършване на маркетингови услуги, инженерингова и консултантска дейност, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, строителна, ремонтна, монтажна и сервизна дейност, превоз на пътници и товари (след разрешение), покупко-продажба на недвижими имоти, услуги на физически и юридически лица, търговия с препарати за растителна защита и торове и посевен материал, търговия с петрол и петролни продукти. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Гифта” - АД, и се управлява и представлява от X.X.X..

20719

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.I.2003 г. по ф.д. № 3155/97 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Балканстрой инвест” - ООД: вписва нов адрес на управление - Варна, ж.к. Възраждане 45, вх. 4, ет. 3, ап. 81; заличава като съдружник, управляващ и представляващ дружеството X.X.X.; вписва ново наименование на дружеството - “Балканстрой инвест” - ЕООД.

20733

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.II.2003 г. по ф.д. № 2584/98 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “НАП спед” - ООД: заличава съдружника и управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

20734

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.I.2003 г. по ф.д. № 3154/93 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за “НАП шипинг” - ООД: заличава съдружника X.X.X..

20735

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.II.2003 г. по ф.д. № 4622/94 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “НАП транс” - ООД: заличава съдружника X.X.X.; заличава като управители X.X.X. и X.X.X..

20736

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.I.2003 г. по ф.д. № 3014/2000 вписа промяна за “Джи Еф Си” - ЕООД: увеличава капитала от 5000 лв. на 30 000 лв.

20737

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 30.I.2003 г. по ф.д. № 2/2003 вписа прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ “Мадолена - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Мадолена - X.X.”.

20738

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.II.2003 г. по ф.д. № 498/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Томизида” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Иван Драсов 7, и с предмет на дейност: експорт, импорт, транспорт по суша, вода и небе, производство и покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, в т.ч. на горива и смазочни материали, резервни части, автомобилни гуми, тютюн и неговите изделия, ценни метали, при спазване на съответните законови изисквания, складова, спедиционна, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, извършване на сделки с произведения на изкуството, авторско право и интелектуална собственост, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство (след лиценз), издателска дейност, всички видове услуги, покупка на недвижими имоти и обзавеждане с цел продажба, строителство, откриване на представителства в чужбина, съобразно законодателството, международен автомобилен транспорт на товари и пътници, предприемаческа и инвестиционна дейност в страната и в чужбина, организиране на сезонен и почасов труд по надлежен ред, наемане на машини и обекти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници “Б - плюс” - ЕООД, и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

20739

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.II.2003 г. по ф.д. № 488/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Скайтекс” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Княз Александър Батенберг 8, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, изработка на ишлеме и за собствена сметка на конфекция и облекла, рибовъдство и улов на риба във вътрешни и морски водоеми (след получаване на надлежно разрешение). Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Юсуф Тургут Хасеки, Суна Бойнуиндже и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

20740

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.I.2003 г. по ф.д. № 58/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Родис Консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Генерал Цимерман 44, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, извършване на финансово-счетоводни услуги, счетоводни и данъчни консултации, одиторски експертизи и други експертни оценки, обучение на счетоводни кадри. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

20741

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.II.2003 г. по ф.д. № 478/2003 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Варнапак” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 4, вх. 9, ет. 7, ап. 58, и с предмет на дейност: рекламни и информационни услуги, издателска и печатарска дейност, производство на опаковки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство и посредничество, производство, вътрешна и външна търговия с промишлени и селскостопански продукти, производство на стоки и услуги за бита и промишлеността, спедиционни, превозни и комисионни сделки, складови сделки, стоков контрол, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

20742

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 11.II.2003 г. по ф.д. № 344/2003 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Сити студио” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Битоля 10, ап. 10, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, рекламно-информационна дейност, проектиране, монтаж, строителство, ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X.; “Сити студио” - ЕООД, е универсален правоприемник на “Транскапитал инвест” - ООД, и е солидарно отговорно за задълженията му, възникнали до разделянето му; новообразуваното дружество поема активи и пасиви на “Транскапитал инвест” - ООД, съобразно решение на ОС на съдружниците от 21.I.2003 г. и разделителен баланс към 21.I.2003 г.

20743

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 11.II.2003 г. по ф.д. № 341/2003 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Рива Нотис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Съединение, бл. 9, вх. Б, ет. 5, ап. 29, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, рекламно-информационна дейност, проектиране, монтаж, строителство, ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X.; “Рива нотис” - ЕООД, е универсален правоприемник на “Транскапитал инвест” - ООД, и е солидарно отговорно за задълженията му, възникнали до разделянето му; новообразуваното дружество поема активи и пасиви на “Транскапитал инвест” - ООД, съобразно решение на ОС на съдружниците от 21.I.2003 г. и разделителен баланс към 21.I.2003 г.

20744

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 692, ал. 1 ТЗ с определение от 9.V.2003 г. по гр. т. д. 146/2002 одобрява списъка на приетите от синдика на ЗПК “Изгрев - 94” - в несъстоятелност, с. Джулюница, област Велико Търново, вземания. Одобреният от съда списък може да се допълва с последващите допълнително предявени и приети вземания единствено при условията на чл. 695 ТЗ.

32617

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 710 и 711 ТЗ с решение от 29.V.2003 г. по гр.т.д. № 476/2001: обявява в несъстоятелност “Дервент” - ООД, с. Самоводене; прекратява дейността на дружеството; постановява обща възбрана и запор върху имуществото на “Дервент” - ООД, с. Самоводене; лишава органите на дружеството от право да управляват и да се разпореждат с имуществото, включено в масата на несъстоятелността; постановява започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество.

32616

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.III.2003 г. по ф.д. № 1070/2001 вписа в търговския регистър промени за “Нике 1” - ЕООД, Велико Търново: заличи като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X..

19802

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 19.III.2003 г. по ф.д. № 912/94 вписа в търговския регистър промени за “Арбанаси” - АД, Велико Търново: заличи като членове на СД X.X.X. и X.X.X.; вписа като член на СД “Арбанаси 2000” - АД, Велико Търново, представлявано от X.X.X.-X..

19803

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.III.2003 г. по ф.д. № 1080/2001 вписа в търговския регистър промени за “Форстранс” - ЕООД, Велико Търново: заличи като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството Елена Сборщик.

19804

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.III.2003 г. по ф.д. № 363/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Агрофорте” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Цветарска 15, с предмет на дейност: производство, преработка и търговия със селскостопански продукти, покупка на животни, покупка на петрол и петролни продукти, на други стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19805

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.III.2003 г. по ф.д. № 369/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Скарабей” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Ален мак 3, вх. Б, ап. 18, с предмет на дейност: търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, издателска, рекламна и импресарска дейност, заложни къщи, производство и търговия с хранителни и нехранителни стоки, машини, съоръжения, резервни части, автомобили, външнотърговска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен транспорт, таксиметров превоз и управление на таксиметров превоз и други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19806

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.III.2003 г. по ф.д. № 289/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Счетоводна кантора - Гетова” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, бул. България 21, вх. Г, с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, експертни оценки и анализи и други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19807

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.III.2003 г. по ф.д. № 304/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Технобилд” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Зеленка 29, ет. 2, с предмет на дейност: проучване, проектиране и строеж на обекти за промишлено, гражданско, селскостопанско и хидромелиоративно строителство, строително-монтажни и ремонтни работи в страната и в чужбина, хидроизолационни дейности, покупко-продажба на недвижими имоти, превозна, рекламна и информационна дейност, издирване и заявка на водещи технологии, нови образци и конструкции с цел внедряването им в производството, други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници “Екстрапак” - ООД, Велико Търново, и X.X.X., който го управлява и представлява.

19808

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.III.2003 г. по ф.д. № 432/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Металик груп - 03” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Горна Оряховица, ул. Св. Княз Борис I № 1, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, външнотърговска дейност (внос и износ), търговия с метали и машини, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, консултантска дейност, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

19809

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 244 от 4.II.2003 г. по ф.д. № 7/99 вписва в търговския регистър промени за “Видин спед” - ООД: допълва предмета на дейност с “обмяна на валута (след съответната регистрация)”; вписва промени в дружествения договор.

20756

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 216 от 31.I.2003 г. по ф.д. № 46/93 вписа в търговския регистър промени за “Видин - прес” - ООД: вписва освобождаване на съдружниците X.X.X. и X.X.X.; вписва преобразуването на “Видин - прес” - ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност “Видин - прес” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Видин, ул. Найчо Цанов 6, с нов предмет на дейност: издателска дейност - подготовка, изработка и разпространение на вестници, списания и други периодични издания, книги (научна, техническа, художествена, популярна, образователна, оригинална и преводна литература), учебни и методически помагала, рекламни печатни материали, брошури, диплянки, календари, каталози, акциденция и всякакъв вид полиграфически изделия и услуги, информационна, рекламна и импресарска дейност чрез печатни и електронни медии, вкл. и интернет, вътрешно- и външнотърговска дейност с печатни изделия, канцеларски и книжарски стоки, информационни носители (аудио-, видео-), художествени произведения и предмети с антикварна стойност и всички незабранени от закона стоки - чрез собствени павилиони, магазини, бюра, кантори, клубове и пресцентър, туристическа дейност в страната и в чужбина, включваща туристически и спортни услуги, социален, специализиран и стопански туризъм, отдаване под наем и за съвместна дейност на обекти и имущество, вкл. и предоставени от други физически и юридически лица, разработка и реализация на екологични мероприятия и програми, производство и търговия със стоки и услуги в страната и в чужбина, в т.ч. оказионна, комисионна и аукционна търговия - в магазини и разносна, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция, транспортна дейност - всички видове транспорт, в т.ч. таксиметрова и автосервизна, посредничество и представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, консултантска дейност, в т.ч. икономически, правни и инженерингови услуги, външноикономическа дейност, както и други дейности, незабранени със закон в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 14 850 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

20757

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 291 от 14.II.2003 г. по ф.д. № 194/2003 вписва в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ “Мимоза - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ “Мимоза - X.X.”.

20759

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 283 от 13.II.2003 г. по ф.д. № 190/2003 вписва в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ “Ирми - Пи - 92 - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ “Ирми - Пи - 92 - X.X.”.

20758

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 306 от 17.II.2003 г. по ф.д. № 202/2003 вписва в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ “Камзай - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ “Камзай - X.X.”.

20760

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 303 от 17.II.2003 г. по ф.д. № 201/2003 вписва в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ “Мерикан - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ “Мерикан - X.X.”.

20761

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър по ф.д. № 241/2003 поемане на фирма “Йони - 2001 - X.X.X.” на едноличния търговец X.X.X. от наследницата му X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Йони - 2001 - X.X.”.

19779

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър по ф.д. № 243/2003 поемане на фирма “Извор - X.X.” на едноличния търговец X.X.X. от наследницата му X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Извор - X.X.”.

19780

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в регистъра за едноличните търговци по ф.д. № 242/2003 прехвърляне на фирма “Компас - 97 - X.X.” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. на трето лице X.X.X., който поема активите и пасивите на прехвърленото предприятие, и го вписва като едноличен търговец с фирма “Компас - 97 - X.X.”.

19781

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д. № 764/96 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Б - 63 - Д” - АД, Добрич.

19782

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 764/96 за “Б - 63 - Д” - АД: заличава досегашния съвет на директорите; вписва съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. и X.X.X.; вписва като изпълнителен директор и представляващ дружеството X.X.X..

19783

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д. № 531/96 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Комерсинвест” - АД, Добрич.

19784

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 476 от 17.II.2003 г. по ф.д. № 253/2003 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Ире” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ж.к. Христо Ботев, бл. 3, вх. Д, ет. 1, ап. 2, и с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външно- и вътрешнотърговски сделки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, строително-ремонтни услуги и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., който го управлява и представлява.

19785

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 493 от 19.II.2003 г. по ф.д. № 263/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Випринцев и Ко” - ООД, със седалище и адрес на управление Балчик, ул. Черно море 73Б, и с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, внос, износ, производство на стоки с цел продажба, производство и търговия със семена и посадъчен материал, арендуване на земеделска земя, селскостопански услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, бартерни и обменни сделки, лизинг, комисионни, спедициони и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина по суша и море, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

19786

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 491 от 19.II.2003 г. по ф.д. № 261/2003 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Сенси” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Екзарх Йосиф 3, и с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, комисионни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, таксиметрови услуги, сервизна дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни и други услуги, строителна дейност и монтаж, изграждане и експлоатация на фирмени магазини, туроператорска дейност, търговия, всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., която го управлява и представлява.

19787

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 424 от 12.II.2003 г. по ф.д. № 225/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Неогеймър” - ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Сан Стефано 6, ет. 4, ап. 9, и с предмет на дейност: издателска дейност, външна и вътрешна търговия, фирмено представителство, търговско посредничество, интернет клубове, услуги в областта на софтуера и хардуера и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

19788

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 531/96 за “Комерсинвест” - АД: заличава досегашния съвет на директорите; вписва съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. и X.X.X.; вписва като изпълнителен директор и представляващ дружеството X.X.X..

19789

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д. № 816/98 за “Имидж” - ООД, Добрич: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 10 000 лв.; вписва нов адрес на управление: Добрич, ул. Захари Стоянов 75, вх. Г, ап. 1; заличава като съуправител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

19852

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 374/96 прехвърлянето чрез дарение на предприятие с фирма “Санта Мария - X.X.” на едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Санта Мария - 03” - ООД, Кърджали.

20762

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 50 от 5.II.2003 г. по ф.д. № 41/2003 дружество с ограничена отговорност “2М - Ком” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Островец, област Кърджали, ул. Тинтява 2, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, производство и търговия с животинска и селскостопанска продукция, търговия с движими и недвижими имоти, организиране на търгове, базари и изложби в страната и в чужбина, всякаква строителна дейност, търговия на едро и дребно с компютри и компютърни компоненти, телефони и аксесоари, бяла и черна техника, изграждане, ремонт и поддръжка на локални мрежи, интернет услуги, телефонни услуги, изработка и поддръжка на уеб страници, производство и търговия с билки,търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство, мотелиерство и ресторантьорство, експлоатация на заведения за обществено хранене, издателска, полиграфическа и разпространителска дейност, преводи и легализация, рекламна дейност, вътрешна и международна туристическа, транспортна дейност и автомонтьорски услуги, търговия с транспортни средства и петролни продукти, внос и износ на всякакъв вид стоки, както и всякакви други дейности и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Феим Мустафа Мюмюн и Динчер Мустафа Мюмюн и се управлява и представлява от управителите Феим Мустафа Мюмюн и Динчер Мустафа Мюмюн заедно и поотделно.

19921

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 52 от 28.I.2003 г. по ф.д. № 43/2003 еднолично дружество с ограничена отговорност “Секвоя” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Болярци, област Кърджали, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с всякакви хранителни, промишлени, селскостопански и други стоки в първоначален, преработен или обработен вид, животни и животинска продукция, внос и износ на стоки, производство и продажба на хранителни, промишлени и други стоки, ресторантьорство, кафетерия, строителна, превозна и таксиметрова дейност, предоставяне на други услуги, добив на дърва и дървен материал и търговия с тях или извършване на всякаква друга стопанска и търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Фирдес Тасим Юсуф, който го представлява и управлява.

19922

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 31 от 13.I.2003 г. по ф.д. № 22/2003 дружество с ограничена отговорност “Гарант - консулт - 1” - ООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, ул. Волга 4, с предмет на дейност: оценки на цели предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения, финансови, юридически и технически консултации, анализи, експертизи, придобиване и отчуждаване на недвжими и движими вещи и вещни права, отдаване под наем, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, валутни, складови и лицензионни сделки, рекламни, посреднически, информационни, програмни дейности и услуги, лизинг, транспортни, таксиметрови и туристически услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

19923

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение № 193 от 10.II.2003 г. по ф.д. № 132/91 промяна за “Яйцепром” - АД, Кърджали: премества адреса на управление на дружеството в Кърджали от ул. Отец Паисий 32 на бул. България 61.

19924

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 176 от 10.II.2003 г. по ф.д. № 108/2003 еднолично дружество с ограничена отговорност “Симекс - СБР” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, ул. Джебелска 8, вх. Б, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: търговска дейност, експорт, импорт и реекспорт с всички видове течни, твърди и газообразни горива и с всякакви стоки и продукти, незабранени със закон, производство и преработка на земеделски продукти и търговия със земеделска продукция, участие със стопанска цел на панаири и изложби, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го представлява и управлява.

19925

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 183 от 12.II.2003 г. по ф.д. № 115/2003 дружество с ограничена отговорност “Димитърстрой” - ООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, ул. Омуртаг, вх. Г, ет. 7, ап. 53, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, менителници, записи на заповед и чекове, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякакви други дейности и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците управители заедно и поотделно.

19926

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 197 от 11.II.2003 г. по ф.д. № 545/99 промени в “Стил - стандарт - 99” - ООД, Кърджали: освобождава като съдружник “Стил - 96” - ООД, Кърджали; приема за съдружник X.X.X.; вписва промяна в адреса на управление от ул. Първи май 92А на ул. Републиканска 21.

19927

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 215 от 14.II.2003 г. по ф.д. № 134/2003 еднолично дружество с ограничена отговорност “Стройкомплект” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, бул. Тракия 23, вх. В, ет. 1, ап. 17, с предмет на дейност: извършване на счетоводни и консултантски услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, производство, изкупуване и пласмент на селскостопанска продукция, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, транспортна, таксиметрова, хотелиерска, ресторантска, туристическа, рекламна, импресарска, посредническа, външнотърговска, оказионна антикварна, търговска, таксиметрова, бартерна дейност, отдаване на вещи под наем, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти, авторемонтни, електрически, В и К, машинописни, шивашки, плетачески, бояджийски, железарски, дърводелски, видео- и звукозаписни услуги, бръснаро-фризьорски услуги, електронни игри, художествена реклама и татуировка, производство на хляб и хлебни изделия и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X. и ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

19928

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 948 от 10.IХ.2002 г. по ф.д. № 350/2002 дружество с ограничена отговорност “Ерногруп” - ООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, ул. Ардинска 2, с предмет на дейност: внос-износ и търговия на едро и дребно с всички видове хранителни и промишлени стоки, изграждане и експлоатация на търговски обекти, транспортни услуги - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, в т.ч. и ТИР превози, покупко-продажба на нови и употребявани МПС и на резервни части за тях, покупко-продажба на петрол и петролни продукти, мениджмънт и маркетинг, авторемонтни услуги, дървообработване, производство и търговия с мебели и всякакви други дърводелски услуги, лизинг, търговско представителство и посредничество, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, бартерни сделки, валутни сделки, производство, изкупуване, преработка и продажба на всички видове селскостопанска продукция и извършване на всички останали видове услуги и сделки, с изключение на изрично забранените със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Ерол Али Тюлмен, Нури Нуридин Ибряхим, Рушен Тасим Юмер и се управлява и представлява от управителите Ерол Али Тюлмен, Нури Нуридин Ибряхим, Рушен Тасим Юмер заедно и поотделно.

19929

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.II.2003 г. по ф.д. № 624/96 регистрира промени за “Алко - груп” - ООД, Троян, както следва: заличава като съдружник, управляващ и представляващ дружеството X.X.X.; вписва като съдружник, управляващ и представляващ дружеството X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.

20763

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.III.2003 г. по ф.д. № 62/2001 регистрира промени за “ДИП” - ООД, Троян, както следва: заличава като съдружници и управители на дружеството X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва увеличаване на капитала от 5010 лв. на 5200 лв.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.

20764

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60 с решение № 330 от 14.II.2003 г. по ф.д. № 1626/96 вписа в търговския регистър прехвърляне на търговското предприятие заедно с фирмата “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.”.

20765

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 322 от 14.II.2003 г. по ф.д. № 201/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Маджик - 777” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление гр. Пещера, пл. България, Търговски център, с предмет на дейност: консултантски услуги, рекламна дейност, производствена и търговска дейност със стоки на едро и дребно в страната и в чужбина, внос, износ и реекспорт на всякакви незабранени стоки, комисионна и консигнационна търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешен и международен туризъм, транспортни и спедиторски услуги в страната и в чужбина, разкриване на складова и магазинна мрежа за продажба на стоки и други услуги и всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от двамата съдружници и управители X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

20766

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 296 от 13.II.2003 г. по ф.д. № 175/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “С.С. Имение” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Септември, ул. Май 6, с предмет на дейност: покупка на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, отглеждане на животни, бубарство, пчеларство, рибарство и аквакултури, коневъдство, гъбопроизводство, преработка на етеричномаслени култури, лечебни растения и гъби, отглеждане на животни и месопроизводство, мляко и млекопроизводство, отглеждане на зеленчуци, цветя, многогодишни етеричномаслени, зърнени, маслодайни култури, многодишни лечебни растения, тютюн, памук, лозя, овощни дървета и др., транспортни, селскостопански, туристически, информационни, програмни и предоставяне на други услуги, незабранени със закон, кафе-аперитив, ресторантьорство, откриване на магазин за продажба на стоки от най-различен вид, като плодове и зеленчуци, фураж и фуражни смески, месо и месни произведения, мляко и млечни продукти, риба и рибни продукти, хлебни изделия, посредническа дейност в страната и в чужбина, комисионни и спедиционни сделки, откриване на магазинна и складова мрежа за развитие на търговска дейност, външна и вътрешна търговия, импорт, експорт, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

20767

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 302 от 13.II.2003 г. по ф.д. № 177/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Уникат” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Болнична 40, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна дейност, търговско представителство, превозна дейност и предоставяне на други услуги на граждани, фирми и организации в страната и в чужбина, всякакви дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

20768

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 324 от 12.II.2003 г. по ф.д. № 93/2003 вписа в търговския регистър промени за “Каит” - ООД, Велинград: заличава като управител X.X.X.; вписва като управители X.X.X. и X.X.X., които ще представляват дружеството заедно и поотделно.

20769

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 323 от 13.II.2003 г. по ф.д. № 1073/2000 вписа в търговския регистър промяна за “Ен ефект” - ЕООД, Пазарджик: вписва X.X.X. като постоянно изпълняващ длъжността управител на дружеството.

20770

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска по ф.д. № 535/90 прилагането на представения счетоводен отчет за 2001 г. на “Здравец - Велинград” - АД, гр. Пещера.

20771

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 329 от 14.II.2003 г. по ф.д. № 135/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Д-р Герова - ИППСП” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Панагюрище, ул. Завоя на Черна 32, с предмет на дейност: диагностика, лечение на стоматологично болни, консултации и профилактика на стоматологични заболявания, предписване на лабораторни и други изследвания, стоматологични дейности и манипулации под контрол и отговорност на стоматолога, предписване на обема, вида домашни грижи и помощ за стоматологично болни, предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия, експертиза на временна нетрудоспособност, дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи, издаване на документи, свързани с посочената дейност, и насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

20772

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 297 от 13.II.2003 г. по ф.д. № 35/98 вписа в търговския регистър промени за “Дитемекс” - ООД, Пазарджик: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X., които прехвърлят дружествените си дялове на новия съдружник; заличава X.X.X. като управител на дружеството; вписва като съдружник Михайло Джурич; преобразува дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Дитемекс” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала Михайло Джурич, който ще представлява и управлява дружеството.

20773

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60 с решение № 293 от 11.II.2003 г. по ф.д. № 1176/98 вписа в търговския регистър прехвърляне чрез покупко-продажба като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на фирма “X.X. - 98” на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - 98 - X.X.”.

20774

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60 ТЗ с решение № 294 от 11.II.2003 г. по ф.д. № 174/99 вписа в търговския регистър прехвърляне чрез покупко-продажба като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на фирма “Торнадо - X.X.” на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Торнадо - X.X. - X.X.”.

20775

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60 ТЗ с решение № 292 от 11.II.2003 г. по ф.д. № 998/98 вписа в търговския регистър прехвърляне чрез покупко-продажба като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на фирма “X.X.” на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.”.

20776

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 264 от 5.II.2003 г. по ф.д. № 1524/94 вписа в търговския регистър промяна за “Агрофарм” - ООД, Пазарджик: премества седалището и адреса на управление на дружеството в Пазарджик, ул. Царица Йоанна 6Е.

20777

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 286 от 10.II.2003 г. по ф.д. № 663/97 вписа в търговския регистър промяна за “Брокс - 90” - АД, Пазарджик: увеличава капитала от 66 000 лв. на 69 961 лв., разпределен в 69 961 поименни неделими акции, всяка на стойност по 1 лв.

20778

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 291 от 11.II.2003 г. по ф.д. № 183/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Еврооптик - 2” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. М.Г. Атанасов 8, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

20779

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 338 от 17.II.2003 г. по ф.д. № 416/2000 вписа в търговския регистър промени за “Булкол” - ООД, Пазарджик: заличава като съдружници и управители на дружеството X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; преобразува дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Булкол” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството.

20780

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 406 от 24.III.2003 г. по ф.д. № 245/2003 вписа в търговския регистър “И Ки Ел” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, кв. Изток, ул. Благой Гебрев, бл. 64, вх. К, ет. 6, ап. 16, с предмет на дейност: транспортна дейност в страната и в чужбина, в т.ч. и автопревози, спедиторска дейност и карго в страната и в чужбина, дървообработване и мебелна промишленост, производство, преработка и търговия с метали, изработка на моделна екипировка, вътрешно- и външнотърговска дейност, импорт и експорт в пълен обем, маркетинг, лизингова и консултантска дейност, проектантска и строително-предприемаческа дейност, сделки с недвижими имоти, производствена дейност в пълен обем, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, производство и търговия със спиртни напитки и тютюневи изделия, сделки с интелектуална собственост, изкупуване и реализация на суровини и отпадъци, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, изграждане и експлоатация на всякакъв вид промишлени, търговски и туристически обекти, ремонтно-сервизна и всякакви други дейности в сферата на услугите, незабранени със закон, образователна дейност за подготовка, квалификация и преквалификация на кадри, външноикономическа и всякаква друга дейност за постигане целите на търговеца, незабранена със закон, като дейностите, за които се изисква специално разрешение или са обект на специално регулиране, ще се извършват след надлежно снабдяване с такова или при съответното спазване на нормативните разпоредби. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който ще го управлява и представлява.

20781

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 309/95 промени за “Кондор”, Перник: вписа промяна на наименованието на дружеството - “Шотландско-българска компания Кондор Дистилърс” - ООД; вписа като съдружници в дружеството Андрю Робърт Янг и X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Шотландско-българска компания Кондор Дистилърс” - ООД; вписа промени в дружествения договор, приети на общото събрание на съдружниците на 29.ХII.2002 г.

20782

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ обявява, че по ф.д. № 3740/91 е представен приетият годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Инкомс - Токоизправители” - АД, Перник.

20783

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.II.2003 г. по ф.д. № 189/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Теменуга - Стил” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Захари Зограф 15, вх. А, ап. 1, и с предмет на дейност: производство на промишлени и селскостопански стоки, в т.ч. битова техника, облекла, трикотаж, обувки, сувенири, зеленчукопроизводство, животновъдство, занаятчийство и всестранни услуги, транспорт, търговия, вкл. внос и износ, производство на безалкохолни напитки, строителство, даване под наем на видеокасети и други незабранени със закон дейности, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

19820

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 13.II.2003 г. по ф.д. № 1198/2002 вписа промени за “Индустриални технологии” - ЕООД, Плевен: вписва прехвърлянето на “Такон” - ЕООД, Ловеч (рег. по ф.д. № 447/2001), като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, представлявано от едноличния собственик на капитала X.X.X., на “Индустриални технологии” - ЕООД, Плевен.

19821

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.II.2003 г. по ф.д. № 220/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Каменчов” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Гривица, област Плевен, и с предмет на дейност: производство и продажба на машини за преработка на пластмаса, производство и търговия с пластмасови детайли за бита и промишлеността, вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки и услуги, вкл. внос и износ, реекспорт на стоки, суровини, материали, съоръжения, промишлени и непромишлени стоки, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще го управляват и представляват заедно и поотделно.

19822

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.II.2003 г. по ф.д. № 206/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Еми - груп” - ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Хаджи Димитър 31, вх. В, ап. 2, и с предмет на дейност: рекламна и издателска дейност, продажба на компютри, програмни и софтуерни продукти за тях, изграждане на интернет клубове и мрежи, покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен и обработен вид, таксиметрова, транспортна, комисионна и консигнационна дейност, спедиционна, производствена и търговска дейност на едро и дребно с всякакви стоки и вещи, промишлени, стоки за бита и суровини в страната и в чужбина, представителна дейност (без процесуално представителство), посредническа и външнотърговска дейност, дистрибуция, експорт и импорт на всякакви стоки, вещи, хранителни, промишлени и стоки за бита, бартерни сделки, производство и търговия в страната и в чужбина с хранителни продукти, производство, преработка и търговия в страната и в чужбина със селскостопанска продукция и дървен материал, продажба на алкохол и цигари (след лиценз), изграждане и експлоатация на магазинна мрежа, кафетерия, хотелиерство, ресторантьорство, туризъм, фризьорски услуги, покупко-продажба и отдаване под наем на движими вещи и недвижими имоти, таксиметров и товарен транспорт на пътници и стоки и всякаква друга дейност, незабранена със закон и която по смисъла на Търговския закон има характер на търговска дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

19823

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 12.II.2003 г. по ф.д. № 27/2003 вписа промени за “Пластстрой” - ООД, Кнежа: вписва прехвърляне на ЕТ “Полипласт монтажи - X.X.” (рег. по ф.д. № 123/2002), представляван от собственика X.X.X., на “Пластстрой” - ООД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения по балансова стойност към 31.I.2003 г.

19824

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.I.2003 г. по ф.д. № 1505/2002 вписа промени за “Меникс” - ЕООД, Плевен: заличава като предмет на дейност на дружеството: както и всякаква друга дейност, разрешена със закон; допълва предмета на дейност с “организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството на юридически лица, търговци, неперсонифицирани дружества, физически лица и други, както и други дейности, незабранени изрично със закон”.

19825

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.II.2003 г. по ф.д. № 4567/91 вписа в търговския регистър промени за “Водоснабдяване и канализация” - ЕООД, Плевен: заличава като управител и представляващ дружеството X.X.X. и вписва като управител и представляващ дружеството X.X.X..

19826

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.II.2003 г. по ф.д. № 4544/91 вписа промени за “Ипсаф и Сие” - ООД, Плевен: допълва предмета на дейност с “внос на лекарствени продукти съгласно Наредба № 15 на МЗ от 2000 г. по чл. 3, ал. 3 ЗЛАХМ, в т.ч. всички активни имплантируеми медицински изделия и проникващите чрез хирургична намеса, предназначени за продължителна употреба, ин витро диагностични медицински изделия, както и внос на медицински и измервателни апарати и уреди и изделия съгласно Наредба № 27 от 1995 г. на МЗ за вноса на стоки, имащи значение за здравето на населението”.

19827

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 7.II.2003 г. по ф.д. № 2511/91 вписа прехвърляне на търговското предприятие с фирма “Ива - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения и го вписва като едноличен търговец с фирма “Ива - X.X.”.

19828

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.II.2003 г. по ф.д. № 7/98 вписа промени за “Евростарт” - ЕООД, Плевен: вписва прехвърляне на дружествени дялове; заличава като едноличен собственик на капитала на дружеството X.X.X. поради прехвърляне на дружествените дялове; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва решение на едноличния собственик на капитала от 6.II.2003 г. за изменения и допълнения на дружествения договор; дружеството ще се представлява от управителя X.X.X..

19829

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.II.2003 г. по ф.д. № 3361/92 вписа промени за “Подем - пласт” - ООД, с. Подем: заличава като управител на дружеството X.X.X.; вписва като управител на дружеството X.X.X., който ще представлява дружеството; заличава като съдружник X.X.X.; вписва нов дружествен договор, приет на общото събрание на съдружниците на 28.ХII.2002 г.

19830

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.I.2003 г. по ф.д. № 1125/96 вписа промени за “Астраком” - ООД, Плевен: премества адреса на управление на дружеството от Плевен, ул. Скобелев 20, бл. 2, в Плевен, ул. Марица 44, ет. 2, ап. 2; вписва увеличение на капитала на дружеството от 50 на 7150 лв. чрез нова непарична вноска; вписа промени в дружествения договор съобразно решенията на общото събрание на съдружниците от 15.Х.2002 г.

19831

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 6.II.2003 г. по ф.д. № 2147/2001 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “X.X.”.

19832

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 10.II.2003 г. по ф.д. № 1701/98 вписа прехвърляне на търговското предприятие на едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X.” на ЕТ “Алфа - X.X.” с едноличен търговец X.X.X..

19833

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.I.2003 г. по ф.д. № 1380/98 вписа промени за “Мончев груп” - ООД, Плевен: премества адреса на управление на дружеството от Плевен, пл. Република 3, в Плевен, пл. Свобода 1.

19834

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.II.2003 г. по ф.д. № 2569/93 вписа промени за “Санит” - ЕООД, плевен: вписва прехвърляне на дружествени дялове; заличава като едноличен собственик на капитала на дружеството фондация “Самърейн” - Лихтенщайн, представлявана от X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала на “Санит” - ЕООД, “Сентърпойнт Клотинг къмпани лимитед” - Обединено кралство, представлявана от Хилтън Ралф Леополд Гинли; дружеството ще се представлява от управителя X.X.X.; вписа предмет на дейност: производство и реализация на трикотажни изделия, търговия във всички разрешени със закон области и форми, като всички дейности ще се извършват в страната и в чужбина.

19835

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 8.VI.2001 г. по ф.д. № 1315/97 вписа промяна за “Сто Вен” - ООД, Плевен: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

19836

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 12.II.2003 г. по ф.д. № 1407/95 вписа прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ “X.X. - Хриси”, Червен бряг, от X.X.X. на наследницата X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Хриси - X.X.”.

20784

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.II.2003 г. по ф.д. № 208/2002 вписа промени за “Инфент компютри” - ООД, Плевен: вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като съдружник Имре Вьорьош.

20785

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 6.II.2003 г. по ф.д. № 1081/2001 вписа прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ “Сиском - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения и я вписва като едноличен търговец с фирма “Сиском - X.X., X.X.”.

20786

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.II.2003 г. по ф.д. № 171/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Вектор инвест” - ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, бул. Русе 6, вх. Г, ап. 10, и с предмет на дейност: изкупуване, производство, преработка и продажба в страната и в чужбина на селскостопанска продукция - растителна и животинска, производство на промишлени, хранителни, селскостопански, битови и други видове стоки, вътрешна и външна търговия, посреднически и комисионни услуги, търговско представителство (без процесуално), пътнически и товарнотранспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна и информационна дейност, строителство и ремонт на жилища, офиси и селскостопански сгради, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, счетоводна и консултантска дейност, маркетингови проучвания, организиране на курсове и семинари, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от тримата съдружници заедно и поотделно.

20787

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.II.2003 г. по ф.д. № 1983/94 вписа промени за “Еврострой” - ЕООД, Плевен: вписва прехвърлянето на дружествени дялове; заличава като едноличен собственик на капитала на дружеството ЕТ “X.X. - Строител 2000” (рег. по ф.д. № 622/94), представляван от X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала на дружеството X.X.X.; заличава досегашното седалище и адрес на управление - Плевен, ул. Г. Кочев 37; вписва за седалище и адрес на управление на дружеството - Пордим, ул. Янтра 7; заличава като управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписва като управител и представляващ дружеството X.X.X..

20788

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 6.II.2003 г. по ф.д. № 2122/94 вписа промени за “Енергостроймонтаж - ПС - Белене” - ЕАД, Белене: вписва намаляване броя на членовете на съвета на директорите от четирима на трима; заличава като членове на СД X.X.X. и X.X.X.; вписва като член на СД на дружеството X.X.X.; заличава като изпълнителен директор на дружеството X.X.X.; вписва като изпълнителен директор X.X.X., който ще представлява дружеството.

20789

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.I.2003 г. по ф.д. № 89/2003 вписа промени в търговския регистър за “Ависта Трейд 2000” - ЕООД, гр. Елин Пелин, Софийска област: заличава досегашното седалище и адрес на управление - гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска област, бул. Витоша 4, ет. 3, и вписва ново седалище и адрес на управление - Плевен, ул. Васил Левски 82.

20790

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.II.2003 г. по ф.д. № 74/2000 вписа промени за “Андромеда” - ООД, Плевен: вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X..

20791

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.II.2003 г. по ф.д. № 594/97 вписа промени за “Топстрой” - ООД, гр. Белене: вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като съдружник и управител на дружеството X.X.X.; вписва за съдружник и управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов адрес на управление - гр. Белене, ул. Беласица 7; вписва нов дружествен договор, приет от съдружниците на 22.I.2003 г.

20792

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 4.II.2003 г. по ф.д. № 1267/98 вписа поемане на предприятие с фирма ЕТ “Мирибор - X.X.” на едноличния търговец X.X.X. от наследницата й X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Мирибор - X.X. - X.X.”.

20793

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.II.2003 г. по ф.д. № 149/2003 вписа в търговския регистър промени за “Ега” - ООД (рег. по ф.д. № 591/2001 на Русенския окръжен съд): заличава седалището и адреса на управление - Русе, ул. Райко Даскалов 13; вписа седалище и адрес на управление - Плевен, ул. Неофит Рилски 46, вх. Б, ет. 5, ап. 12; заличава X.X.X. и X.X.X. като управители и представляващи дружеството; заличава наименованието на фирмата - “Ега” - ООД, и я вписа с наименование “Ега” - ЕООД; вписва X.X.X. за едноличен собственик на капитала, управляващ и представляващ дружеството.

20794

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.II.2003 г. по ф.д. № 178/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Желев и Човиков” - ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, кв. Дружба, бл. 426, вх. Г, ап. 15, и с предмет на дейност: покупка, производство, преработка, пласмент и търговия на едро и дребно със селскостопанска и животинска продукция в страната и в чужбина, хранителни стоки - алкохолни (след лиценз) и безалкохолни напитки, сокове, кафе, студени и топли закуски, перилни препарати, тютюневи изделия (след лиценз), стоки за бита и промишлени стоки, битова техника, земеделска техника, шивашки услуги, земеделски услуги, видеокасети под наем, производство на мляко и млечни продукти, хляб и хлебни продукти, фризьорски и козметични услуги, ресторантьорство и хотелиерство, посредничество при отдаване под наем и продажба на недвижими имоти, сделки с интелектуална собственост, транспортни услуги на фирми и граждани в страната и в чужбина (след разрешение), проверка, изпитване и калибриране на средства за измерване, компютърни услуги и игри (без хазарт), машинописни услуги, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране, монтаж, строителство, ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения, производство на строителни материали, вътрешно- и външнотърговска дейност на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, както и на стоки собствено производство, нефтопродукти (след разрешение) и на продукти на химическата промишленост, търговско представителство (без процесуално) на местни и чуждестранни лица и фирми, извършване на комисионна, спедиционна и складова дейност, както и външнотърговска дейност във връзка със заявения предмет на дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от двамата съдружници заедно и поотделно.

20795

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 674 ТЗ съобщава, че с определение от 23.V.2003 г. по т.д. № 762/2002 насрочва събрание на кредиторите на “Целхарт” - АД, в несъстоятелност, гр. Стамболийски, на 11.VI.2003 г. в 11 ч. в зала № 310 на трети етаж в сградата на съдебната палата, Пловдив, бул. Шести септември 167, при следния дневен ред: 1. вземане на становище от кредиторите относно наличие на маса на несъстоятелността и възможности за нейното попълване; 2. вземане на становище от кредиторите относно поемане на досегашните и евентуални бъдещи разноски за производството по несъстоятелността; 3. вземане на становище относно възможностите и перспективите за продължаване на производството по несъстоятелността.

33023

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2560 от 24.III.2003 г. по ф.д. № 1270/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Титаник - такси” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Македония 29, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с автомобили - внос, износ и ремонт, внос и износ на автомобилни резервни части, търговия с автобои, производство на стоки с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, икономически, счетоводни и други консултантски услуги, превозна (превоз на пътници и товари в страната и в чужбина), таксиметрова дейност, информационна дейност, както и предоставянето на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външноикономическа дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Абдулкерим Челиктепе и Медет Ай и се представлява и управлява от Абдулкерим Челиктепе.

19851

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 960 от 31.I.2003 г. по ф.д. № 436/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Паралакс груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Константин Величков 73, ет. 5, ап. 18, с предмет на дейност: производство и търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с промишлени и селскостопански стоки, незабранени със закон, внос, износ и реекспорт на стоки, незабранени със закон, транспортна дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, консултантски, строителни и проектантски услуги, хотелиерство и ресторантьорство, други услуги и дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

20807

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1256 от 10.II.2003 г. по ф.д. № 613/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Профит - ФД” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сопот, ул. Иван Вазов 29, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешно- и външнотърговска дейност - внос, износ и реекспорт на стоки и материали, търговско посредничество и представителство в страната и в чужбина, други дейности, производства и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

20808

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1249 от 10.II.2003 г. по ф.д. № 573/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Филипополис Фрозен” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Войводиново, област Пловдив, с предмет на дейност: производство и преработка на земеделски култури, търговско представителство в страната и в чужбина, външна и вътрешна търговия, международен превоз на пътници и товари, търговско посредничество, комисионна, спедиционна, рекламна и лизингова дейност, както и всякакви дейности, сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Тракия Уотер” - АД, и “Ребус Комерсиял” - ЕООД, и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X.заедно и поотделно.

20809

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1250 от 10.II.2003 г. по ф.д. № 574/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Бълич” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Любен Каравелов 9Б, с предмет на дейност: производство и търговия на едро и дребно с всякакви стоки, внос и износ, вътрешен и международен транспорт, рекламна дейност, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

20810

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1247 от 10.II.2003 г. по ф.д. № 360/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Вида Ойл” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Княз Богориди 5, ет. 2, с предмет на дейност: търговия с петролни продукти, строителство и експлоатация на бензиностанции, производство и търговия с промишлени стоки, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и “Олимпия Комерсиал” - ООД, София, и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. само заедно.

20811

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1257 от 10.II.2003 г. по ф.д. № 369/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Дрийм билд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 110, вх. Д, ет. 8, ап. 24, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., собственост на X.X.X., която го представлява и управлява.

20812

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1277 от 10.II.2003 г. по ф.д. № 435/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Суанс Лейк” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Любен Каравелов 9, с предмет на дейност: ресторантьорство, хотелиерски и туристически услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, външнотърговски сделки във всичките им разновидности, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, рекламни, информационни, програмни или други услуги, сделки или дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

20813

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1259 от 10.II.2003 г. по ф.д. № 608/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Лоджикам груп - България” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Булаир 26, с предмет на дейност: производствена, търговска, комисионна, посредническа дейност, търговско представителство, вътрешна и външна търговия, складова, рекламна, информационна дейност, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

20814

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1266 от 10.II.2003 г. по ф.д. № 619/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Виелен” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Д-р Владо 5, с предмет на дейност: внос-износ на стоки, търговия с хранителни и промишлени стоки, ресторантьорство и хотелиерство и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. които го управляват и представляват заедно и поотделно.

20815

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1267 от 10.II.2003 г. по ф.д. № 622/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Еуросервиз - 91” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Никола Обретенов 38, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина с всякакви стоки и вещи - с резервни части за автомобили, хранителни, промишлени, стоки за бита, конфекция, кинкалерия, шоколадови изделия, алкохолни и безалкохолни напитки (след получаване на разрешение), битови уреди и електроника, магазинна мрежа и разносна търговия, комисионна, оказионна, консигнационна търговия с всякакви вещи и стоки, външнотърговска дейност с всякакви вещи и стоки, бартерни сделки и посредничество на чужди фирми, рекламна дейност, услуги, технически услуги, автомонтьорство, тенекеджийски и бояджийски, електроуслуги, хотелиерство, ресторантьорство, фризьорски услуги, масажи, транспортно-таксиметрови услуги за превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, автошкола, спедиционни и превозни сделки, бюро за пътувания и туризъм, производство на стоки с цел продажба, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова дейност и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Енрико Паниго.

20816

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 17.I.2003 г. допуска прилагането по ф.д. № 2193/94 на представения годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Ринимекс” - АД.

20817

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1254 от 10.II.2003 г. оп ф.д. № 577/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Стефани - 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Димитър Цончев 3, с предмет на дейност: производство и търговия със селскостопанска продукция и хранителни стоки, търговско представителство и посредничество, търговия, внос-износ, комисионна, хотелиерска, ресторантьорска дейност, туристически услуги, маркетинг, агентство и представителство в страната и в чужбина, продажба на цигари и алкохолни напитки (след вземане на съответното разрешение по установения ред), автомобилен транспорт на пътници и товари в страната и в чужбина, както и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

20818

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1270 от 10.I.2003 г. по ф.д. № 624/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Тонимекс” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Куклен, ул. Георги С. Раковски 12, с предмет на дейност: търговия с резервни части за машини и съоръжения, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Серхан Фаик Кяшиф и Елтефан Мами Фарзин Моганло и се представлява и управлява от Серхан Фаик Кяшиф.

20819

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1251 от 10.II.2003 г. по ф.д. № 572/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Радев” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Младост 6, с предмет на дейност: строителство и търговия със строителни материали, търговско представителство в страната и в чужбина, външна и вътрешна търговия, търговско посредничество, комисионна, спедиционна, рекламна и лизингова дейност, както и всякакви дейности, сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X..

20820

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1223 от 7.II.2003 г. по ф.д. № 540/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Мега експрес” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Княз Богориди 5, с предмет на дейност: търговска дейност - търговия с алкохолни продукти, търговия на едро и дребно, внос и износ на всякакви промишлени стоки и стоки за бита, маркетингова, рекламна и проучвателна дейност, всякакви услуги - посреднически, консултантски, комисионерски, ремонтни, спедиторски, транспортни, туристически и други услуги в страната и в чужбина, разкриване на заведения за обществено хранене и др., всякакви дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X..

20821

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1051 от 4.II.2003 г. по ф.д. № 1179/91 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “Ком 4581 - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Ком 4581 - X.X.”.

20822

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 840 от 28.I.2003 г. по ф.д. № 1956/89 вписа прехвърляне на търговското предприятие от едноличния търговец X.X.X. с фирма “Шанс - 1/13 X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Ялта - 1 - X.X.”.

20823

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 681 от 23.I.2003 г. регистрира по ф.д. № 3355/91 преобразуване на СД “Урумов и сие” в дружество с ограничена отговорност “ПИК компютър” - ООД (рег. по ф.д. № 177/2003), със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Източен 51, ет. 1, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, ремонт, съхранение и продажба на компютърни модули и системи, промишлени стоки и предмети за бита, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

20824

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 1081 от 4.II.2003 г. по ф.д. № 3610/2002 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Тектос стил” - ЕООД, с. Крумово.

20825

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение от 27.ХI.2002 г. по ф.д. № 6510/94 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на кооперация “Хермес - Инвест” - с. Калояново, със срок за ликвидация 3 месеца и с ликвидатори X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

20826

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 2862 от 8.V.2002 г. по ф.д. № 8668/92 вписа прекратяването на кооперация “Мисота АТД” и обявяването й в ликвидация, със срок на ликвидация 3 месеца и с ликвидатор X.X.X..

20827

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1200 от 7.II.2003 г. по ф.д. № 732/2002 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “Сатурн - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Сатурн - X.X.”.

20828

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1431 от 14.II.2003 г. по ф.д. № 12863/91 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “Деляна - 92 - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Деляна - 92 - X.X.”.

20829

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1438 от 14.II.2003 г. по ф.д. № 843/92 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на Бакие Мехмед Моллаюмер и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - Бакие Моллаюмер”.

20830

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1420 от 13.II.2003 г. по ф.д. № 744/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Екстрахоум ЕООД България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Карлово, ул. Теофан Райнов 69, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: всякакви дейности по чл. 1, ал. 1 ТЗ, и с капитал 5000 лв., собственост на “Екстрахоум Лимитид” - Великобритания. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от X.X.X..

20831

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 12.II.2003 г. допуска прилагането по ф.д. № 6993/91 на представения годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Интердео” - ЕООД.

20832

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2418 от 17.III.2003 г. по ф.д. № 5420/99 вписа прехвърляне на фирмата с предприятието от едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X. - Електро 2000” на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - Електро 2000”.

20796

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2467 от 19.III.2003 г. по ф.д. № 1212/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Бонг Инс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Васил Левски 144, с предмет на дейност: производство на трикотажни и текстилни облекла, услуги и ишлемета за трикотажната и шевната промишленост, вътрешна търговия и външноикономическа дейност, организиране на други видове производства и услуги в областта на промишлеността, селското стопанство, транспорта, строителството, туризма, хотелиерството, рекламна и маркетингова дейност, всички останали разрешени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

20797

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2432 от 17.III.2003 г. по ф.д. № 1204/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Счетоводна кантора ФМС” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Средна гора 9, с предмет на дейност: извършване на счетоводни и финансови консултации и услуги, съставяне и заверяване на годишни счетоводни отчети, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

20798

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2424 от 17.III.2003 г. по ф.д. № 1201/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Консулт агро” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Константин Стоилов 11, с предмет на дейност: производство и търговия със селскостопански стоки, суровини, материали, търговия с промишлени и хранителни стоки, дистрибуторство в страната и в чужбина, лизинг, маркетинг, търговско представителство и посредничество, транспортна и спедиторска дейност, разработване на финансово-икономически проекти и обосновки за организационни и производствени структури в областта на селското стопанство, консултантска дейност при реализирането на проекти и програми в селското стопанство, рекламна и информационна дейност, сделки с обекти на интелектуалната собственост, счетоводно-икономически анализи и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

20799

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2436 от 18.III.2003 г. по ф.д. № 1084/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Мирабо 2003” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Албена 18, с предмет на дейност: производствена, търговска, комисионна, складова, спедиторска, превозна, хотелиерска дейност, международен пътнически и товарен транспорт, туристическа, рекламна, информационна, външнотърговска дейност, покупко-продажба на стоки, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон или подзаконов нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и “Бобчев” - ЕООД, Пловдив, и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

20801

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2433 от 17.III.2003 г. по ф.д. № 1118/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Скандал” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, пл. Шахбазян 11, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: производство, преработка и търговия с хранителни, промишлени и петролни продукти, рекламна и информационна дейност, ресторантьорство, хотелиерство и битови услуги, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, международен и вътрешен туризъм, транспортна, таксиметрова и спедиторска дейност, автомобилен превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Сунай Лютви Сали.

20802

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1279 от 10.II.2003 г. по ф.д. № 534/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Унивърс” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Рогош, област Пловдив, с предмет на дейност: полиграфична дейност, други услуги и дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

20803

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1244 от 10.II.2003 г. по ф.д. № 565/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Волта 2000” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Полковник Бонев 4, ет. 4, ап. 5, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговски, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензонни и сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни услуги и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон или подзаконов нормативен акт, лизинг, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, предоставяне на допълнителни туристически услуги, екскурзии, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, визови услуги, конгресни и делови прояви, отдаване под наем на плажни съоръжения, екипировка и превозни средства, школи и клубове по езда, яхтинг, сърф и други услуги, способстващи развитието на туризма. Дружеството е снеопределен срок, с капитал 5000 лв., собственост на X.X.X., който го управлява и представлява.

20804

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1260 от 10.II.2003 г. по ф.д. № 632/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Аутогеорг” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Крайречна 4, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: вулканизаторни услуги, пране на килими, външно и вътрешно почистване на автомобили, автомонтьорски услуги, годишен преглед на автомобили, консултантска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, посредническа, комисионна, рекламна, маркетингова, транспортна, спедиционна дейност, производство и търговия с хранителни стоки, разкриване и експлоатация на ресторанти, магазини, кафенета и други такива в сферата на общественото хранене, сделки с недвижими имоти и ограничени вещни права с тях, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

20805

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1262 от 10.II.2003 г. по ф.д. № 644/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Клима - Вал” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Май 2А, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, експорт, импорт и реекспорт, посреднически и комисионни услуги, пътнически и товарни транспортни превози в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., собственост на X.X.X., който го управлява и представлява.

20806

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1326 от 11.II.2003 г. по ф.д. № 670/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Канто Трейд” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Скопие 1, ет. 7, ап. 19, с предмет на дейност: внос-износ, реекспорт, бартерни и обменни операции, комисионна и консигнационна търговия, посредничество, агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и организации, предприемачество, спедиционна, транспортна, складова и лизингова дейност, сделки с обекти на интелектуалната собственост, вътрешен и международен туризъм, откриване на магазини, складове и кантори във връзка с дейността на дружеството, отдаване на вещи, машини и автомобили под наем, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, организиране на съвместни производства, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, шивашки услуги, както и други дейности, незабранени със закон или подзаконов акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 100 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и СД “X.X. и с-ие” и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

20833

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1286 от 11.II.2003 г. по ф.д. № 1931/94 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.”.

20834

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7706 от 28.ХII.2002 г. по ф.д. № 3673/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Йонивма” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Граф Игнатиев 3, ет. 2, с предмет на дейност: хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, битови и комунални услуги, строителство и строителни услуги, автосервиз, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, лизингова и външнотърговска дейност, фотокопирни, машинописни и преводачески услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

20835

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение от 23.IХ.2002 г. по ф.д. № 3084/96 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на кооперация “Кооперация на водоползвателите в земеделието Момино 95 - с. Момино село” - с. Момино село, със срок на ликвидация 3 месеца, с ликвидатори X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

20936

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение от 26.ХII.2002 г. по ф.д. № 321/93 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на кооперация “ППЗК Надежда” - с. Катуница, със срок на ликвидация 3 месеца, с ликвидатори X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

20837

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение от 6.ХII.2002 г. по ф.д. № 223/97 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на Междукооперативно предприятие “Междукооперативно предприятие Средна гора” - с. Дрангово, със срок на ликвидация 3 месеца, с ликвидатор X.X.X..

20838

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1362 от 12.II.2003 г. по ф.д. № 698/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Иком Компютърс” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Васил Априлов 132, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: търговия с компютри, офис техника и консумативи, изработка на софтуер, компютърни и телекомуникационни услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, строителство, предприемачество, проектиране, дизайн, търговско представителство и посредничество, външнотърговска дейност, комисионни, спедиционни и складови сделки, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, хотелиерска дейност, ресторантьорство, обществено хранене, туристически, рекламни, информационни, програмни, консултантски, продуцентска, импресарски или други услуги, издателска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

20839

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2664 от 26.III.2003 г. по ф.д. № 2990/99 вписа промени за “Търговско-рекламен център по строителство” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник; вписва промяна на фирмата на дружеството от “Търговско-рекламен център по строителство” - ООД, на “Търговско-рекламен център по строителство” - ЕООД; вписва “Рестрой” - ООД, София, като едноличен собственик на капитала; вписва учредителен акт; дружеството ще се управлява и представлява заедно от X.X.X. и X.X.X..

20840

Разградският окръжен съд на основание чл. 656 ТЗ с определение от 22.V.2003 г. по гр.д. № 128/2003 на ЗК “Златна нива” - с. Лъвино, назначава за синдик по производството по несъстоятелност X.X.X. от Разград, ул. Дондуков 3, вх. Б, ап. 9, ет. 4, считано от 26.V.2003 г.

32641

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира с решение № 54 от 17.I.2003 г. по ф. д. № 342/98 прехвърляне на търговското предприятие с фирма “X.X.” като права и задължения от едноличния търговец X.X.X. на приобретателя “Ауто Николови” - ООД.

9031

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира с решение № 37 от 10.I.2003 г. по ф. д. № 457/90 прехвърляне на търговското предприятие на СД “Универсал - 4 - Гойчев и сие” - Силистра, като права и задължения на приобретателя “Алта Виста” - ЕООД.

9032

Сливенският окръжен съд на основание чл. 750 и сл. ТЗ обявява, че е постъпила молба от длъжника ЕТ “Транс - X.X.” - Злати войвода, по т.д. № 173/96 за възстановяване на правата му.

31915

Сливенският окръжен съд на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ обявява ЕТ “Жули - 91” - X.X.X., Сливен, в несъстоятелност; прекратява производството по несъстоятелност по т. д. № 903/98 поради неналичие на имущество за покриване на разноските по несъстоятелността.

32603

Смолянският окръжен съд на основание чл. 623 ТЗ с определение № 5-5 от 21.V.2003 г. по т.д. № 5/2001 назначава за синдик в производството по несъстоятелност на “Родопска тъкан” - АД, Смолян, X.X.X., ЕГН 661121923, от Враца, ул. Дико Илиев 6; определя дата на встъпване на синдика в длъжност - 30.V.2003 г.

32610

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 692, ал. 1 и 4 и чл. 695 ТЗ с определение № 152 от 19.V.2003 г. по т.д. № 243/2002 одобрява втори окончателен списък на приетите от синдика на ЕТ “X.X.” (в несъстоятелност), Стара Загора, ул. Радецки 4, ап. 11, вземания на кредитори, допълнен с допълнително приети вземания на кредитори, предявени по чл. 688, ал. 3 ТЗ, представен в Старозагорския окръжен съд на 18.IV.2003 г.; допълва този втори окончателен списък на приети от синдика на ЕТ “X.X.” (в несъстоятелност), Стара Загора, ул. Радецки 4, ап. 11, вземания на кредитори, депозиран в съда на 18.IV.2003 г. съобразно допълнително предявените и приети вземания по чл. 688, ал. 3 ТЗ, представени от синдика във втори допълнителен списък в съда на 18.IV.2003 г. относно вземанията на кредитора X.X.X., съответно в размер 6903,22 лв. и 2002 лв.

33024

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 655, 656 и чл. 657, ал. 7 ТЗ с определение № 159 от 26.V.2003 г. по т.д. № 243/2003 освобождава назначения от съда служебен синдик на ЕТ “X.X.” (в несъстоятелност), Стара Загора, X.X.X.-X. от Стара Загора считано от 26.V.2003 г.; назначава за синдик на ЕТ “X.X.” (в несъстоятелност), Стара Загора, ул. Раковски 4, ап. 11, X.X.X. от Стара Загора, ул. Г. Михайловски 7, вх. А, ет. 1, ап. 13, ЕГН **********, считано от 26.V.2003 г.; задължава освободения служебен синдик и назначения за синдик Лесов да извършат приемане-предаване на съответната документация по производството по несъстоятелност.

33025

Хасковският окръжен съд с определение от 10.V.2003 г. на основание чл. 661, ал. 6 ТЗ назначава за синдици в производството по несъстоятелност на “Интерфууд” - АД (в несъстоятелност), със седалище и адрес на управление Хасково, Северна индустриална зона, ул. Димитровградско шосе, X.X.X. от Хасково, ул. Братя Миладинови 1, ЕГН **********, и X.X.X. от Свиленград, ул. Христо Смирненски 30, ЕГН **********, които да встъпят в длъжност считано от 12.V.2003 г., с месечно възнаграждение по 180 лв.

32654

Софийският градски съд на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ по т.д. № 82/96 обявява в несъстоятелност “Ес Пи Ай” - холдингово дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление София, ул. Кричим 14-Б, рег. по ф.д. № 11011/94; прекратява производството по несъстоятелност на “Ес Пи Ай” - холдингово дружество с ограничена отговорност.

32046

Софийският градски съд на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ обявява по т.д. № 986/99 неплатежоспособността на ЕТ “Вердо - 13 - X.X.” със седалище и адрес на управление София, ул. Неофит Рилски 21, с начална дата 1.IV.1999 г.; обявява ЕТ “Вердо - 13 - X.X.” в несъстоятелност; прекратява производството по делото.

32047

Софийският градски съд на основание чл. 631 ТЗ по т.д. № 236/2001 отхвърля като неоснователна молбата по чл. 625 ТЗ на X.X.X., София, ж.к. Овча купел 1, бл. 408, вх. А, ап. 27, за откриване производство по несъстоятелност на “Театър Движение” - ЕООД, София, ул. Лозенец 24 - 34, вх. Б, ап. 22.

32048

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1896/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Прайм тайм студио” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Кишинев 5А, с предмет на дейност: организация на цялостна реклама и рекламни кампании, организация, презентации и мероприятия и свързаната с тях рекламна дейност, продуцентска, импресарска и консултантска дейност, производство, изграждане и поддържане на рекламни материали и съоръжения, маркетингови проучвания и рекламни стратегии, връзки с обществеността, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни фирми, търговска дейност в страната и в чужбина с материали и услуги в областта на рекламата и с рекламни произведения от всякакъв характер, както и с права върху тях, право на търговска марка, авторски произведения, произведения на интелектуалната собственост и ноу-хау и придобиване на такива и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X.-X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X.-X. заедно и поотделно.

14072

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2210/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Голф - Априлци 2003” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, бул. Княз Дондуков 113, с предмет на дейност: цялостно изграждане, експлоатация, управление на спортни обекти и съоръжения за голф и свързаните с тях инфраструктурни обекти за развлечение и отдих, търговска дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от Стефан Жил Дьолае.

14409

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2218/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бисито” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Котел 6, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

14410

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 4020/2002 промени за “Булхотел” - ООД: вписва като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще представлява дружеството заедно с досегашния управител X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

14411

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 20.II.2003 г. вписва по ф.д. № 756/99 промяна за “Банка ДСК” - ЕАД: вписва изменения и допълнения на устава съгласно протоколно решение № 3 от 4.II.2003 г. на съвета на директорите на “БКК” - АД.

14412

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 13.II.2003 г. вписва по ф.д. № 6868/96 промени за “Евротест - Контрол” - АД: вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите, проведено на 14.I.2003 г.; вписва промяна в предмета на дейност: лабораторни геохимични изследвания и проучвания в геологията, химията и екологията, техноложки и инженерингови изследвания, изработване и изпитване на качеството на различни суровини и материали (геоложки проби, метали, концентрати, води, почви, нефт, строителни материали, торове, реактиви, картон, хартия, стандартни образци за състав), контрол и сертификация на продукти, развойна дейност, разработка на нови методи и технологии за съхранение и обработка на информация, свързана с изброените дейности, комисионна, спедиционна, складова, лизингова и дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.

14413

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 7581/94 промяна за “София Мюзик Ентерпрайсис” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

14414

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 24.II.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1989/89 на проверените и приети годишни счетоводни отчети за 2000 и 2001 г. на “Къртис - Балкан” - ЕООД.

14415

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2288/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Керамични материали” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Иван Вазов 30, с предмет на дейност: производство и търговия с керамични материали, представителство, посредничество, агентство и мениджмънт на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, за която не се изисква предварително разрешение (лицензия) от държавен орган, като в случай че за някоя от изброените дейности се изисква разрешение, тя ще бъде извършвана след получаването му. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., с едноличен собственик на капитала “Каолин” - АД (рег. по ф.д. № 72/92 на Разградския окръжен съд), и се управлява и представлява от управителя X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

14416

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 8710/97 промени за “Михаел Хубер България” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала “МХМ холдинг” - ООД; вписва като едноличен собственик на капитала “Левърсън инвестмънт - Лимитид”; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X.; вписва нов устав на дружеството.

14417

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 20.II.2003 г. по ф.д. № 1938/2003 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Ампал Енерджи България” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, бул. Витоша 8, с предмет на дейност: оценка, структуриране, проектиране, изграждане и експлоатация на водни електроцентрали, инженеринг, консултантска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 200 000 лв., разпределен в 2000 поименни акции с номинална стойност 100 лв., със съвет на директорите в състав от 5 членове за срок 3 години: Дан Гивони - председател, Йорам Йехуда Фирон, Ирит Елуз - изпълнителен директор, Джак Бигио и Йорам Ландау, и се представлява от изпълнителния директор Ирит Елуз и прокуриста X.X.X. заедно.

14418

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 25.II.2003 г. вписва промени по ф.д. № 23891/94 за Търговска банка “Инвестбанк” - АД: вписва като член на управителния съвет X.X.X.; вписва като прокурист X.X.X.; вписва промени в управлението и представителството: дружеството се управлява от управителен съвет в състав: X.X.X. - председател и изпълнителен директор, X.X.X. - изпълнителен директор, X.X.X. - изпълнителен директор, и X.X.X., и се представлява от председателя на управителния съвет X.X.X. или прокуриста X.X.X. заедно с който и да е от изпълнителните директори X.X.X. или X.X.X..

14419

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 14276/94 промяна за “Софкнига” - ЕООД (в ликвидация): вписа удължаване на срока за ликвидация до 31.ХII.2003 г.

14420

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 27.II.2003 г. вписва по ф.д. № 23891/94 промяна за Търговска банка “Инвестбанк” - АД: вписва намаление на капитала на дружеството от 47 981 530 лв. на 16 000 017 лв. чрез обезсилване на 31 981 513 поименни акции с номинална стойност 1 лв. след придобиването им в банката.

14421

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 7.II.2003 г. по ф.д. № 17799/97 промени за “Телервис България” - ЕАД: вписва промяна на наименованието - “Ти Би Ай Кредит” - ЕАД; заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва изменение на устава съгласно решението на едноличния собственик от 4.II.2003 г.

14422

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1485/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ - Д-р Борисов” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Христо Смирненски, бл. 33А, ет. 4, ап. 19, с предмет на дейност: извънболнична първична стоматологична помощ, диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други изследвания, стоматологични дейности и манипулации. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

14763

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 27.II.2003 г. по ф.д. № 2710/92 промени за “Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество “Булстрад” - АД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 9 400 000 лв. на 14 100 000 лв. чрез издаване на нови 470 000 поименни акции с номинална стойност 10 лв.; вписва решението на ОС на акционерите от 17.IV.2002 г. за промени в устава.

14764

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2289/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Виел - М.К” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, кв. Княжево, ул. Комините 3, п.к. 1619, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, лизингова дейност, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, издателска или печатарска дейност, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

14765

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени с решение от 21.II.2003 г. по ф.д. № 9478/2001 за “ПроКредит Банк” - АД: заличава като член, председател на управителния съвет и изпълнителен директор Кристоф Андреас Фрайтаг.

14889

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени с решение от 21.II.2003 г. по ф.д. № 10646/91 за “Българска пощенска банка” - АД: заличава като член на управителния съвет и изпълнителен директор Константинос Константелос; вписва като член на управителния съвет X.X.X.; дружеството ще се представлява заедно от всеки двама от изпълнителните директори Панайотис Варелас, Теодор Каракасис и Атанасиус Дионисиус Петропулос.

14890

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2196/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Каргобул Сервиз” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ул. Резбарска 9, с предмет на дейност: ремонт на товарни автомобили, влекачи, ремаркета и полуремаркета, внос и продажба на резервни части, гуми и масла (след получаване на лиценз), внос, продажба, лизинг и отдаване под наем на товарни автомобили, влекачи, ремаркета и полуремаркета, международен транспорт и спедиция (след получаване на лиценз), покупка, продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти (след получаване на лицензи), покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, както и всякакви други незабранена със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X., който го управлява и представлява.

14891

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1501/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Стил - Комплекс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Борово, бл. 222Б, вх. Е, ап. 123, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова и лизингова, инженерингова, консултантска, строително-монтажна и ремонтна дейност, проектиране и строителство, изолация и хидроизолация, вътрешна и външна търговия, реклама, търговско посредничество и представителство, транспортна, автосервизна, авторемонтна, импресарска и рекламно-издателска дейност, производство и реализация на стоки и услуги за населението, бита и промишлеността, хотелиерство, дизайн, организация, производство, реклама и търговия с произведения на изкуството, уникати и сувенири, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

14892

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2142/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Стоа - груп” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Акация 12, с предмет на дейност: строителна и проектантска дейност в страната и в чужбина на стопански и промишлени обекти, производство и търговия в страната и в чужбина със строителни материали, алуминиева дограма, каменни облицовки и настилки, маркетинг и реклама, вътрешно- и външнотърговска, транспортна, сервизна, консултантска дейност, организация, координиране и коопериране в областта на строителството, посредническа дейност при информиране и наемане на български граждани в страната и в чужбина, дистрибуцията, продажбата и маркетинг на стоки за строителството, консултантска дейност, организация, координиране и коопериране в областта на строителството, мениджмънт на дружествата с наименование “Стоа”, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Стоа Монолит” - ЕООД, “Стоа Алумин” - ООД, и “Стоа - инженеринг” - ООД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

14893

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5995/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Дева - Болница за активно лечение” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Суха река, ул. Гаврил Кръстевич, бл. 133, вх. В, ет. 5, ап. 54, с предмет на дейност: търговска дейност за нуждите на осъществяваните медицински дейности - лечебно заведение за болнична помощ, болница за активно лечение - диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ, диагностика и консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения, клинични изпитвания и медицинска апаратура (съгласно законодателството), учебна и научна дейност, провеждане на обучение на студенти и/или обучение на специализанти и/или продължителна квалификация, лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, оказване родилна помощ и медико-козметични услуги, издаване документи, свързани с дейността (след разрешение за осъществяване на лечебна дейност за болнична помощ от министъра на здравеопазването съгласно разпоредбите на чл. 47 ЗЛЗ). Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно, и е с неопределен срок.

14894

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 5791/2002 за “Българиан индор адвъртайзинг” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X. и като съдружници Яков Нив, X.X.X. и X.X.X.; вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 6000 лв.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно; вписва нов дружествен договор.

14895

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с определение от 20.II.2003 г. вписа по ф.д. № 14195/94 промени за “Райфайзенбанк (България)” - АД: вписа увеличение на капитала на дружеството под условие от 16 700 000 лв. на 26 478 852 лв. чрез издаване на нови 29 278 поименни акции с номинална стойност 334 лв. съгласно решение на ОСА от 30.ХI.2002 г.; вписва решението на ОС на акционерите от 30.ХI.2002 г. за промени в устава.

14896

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 24.II.2003 г. по ф.д. № 2352/2003 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Г и К Финанси” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, пл. Възраждане 8, с предмет на дейност: покупка на менителници и записи на заповед, финансов лизинг, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно портфейлни инвестиции, факторинг, гаранционни сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 100 000 лв., разпределен в 100 поименни акции с номинална стойност 1000 лв., със съвет на директорите в състав от 3 членове с мандат 3 г.: X.X.X. - изпълнителен директор, X.X.X. - изпълнителен директор, и X.X.X., и се управлява и представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

14897

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 4431/98 за “Матео 69” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като управител X.X.X.-X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Красна поляна”, ж.к. Красна поляна, бл. 37А, вх. А, ет. 6, ап. 16; вписва промяна в предмета на дейност: транспорт, спедиция, логистика, таксиметрови превози, външно- и вътрешнотърговска дейност, издателска и рекламна дейност, маркетинг, участие в местни и чуждестранни сдружения, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X.-X..

14898

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2044/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Бул Ком Тех” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, кв. Иван Вазов, ул. Бурел 66 - 68, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, в т.ч. асемблиране и продажба на компютърни системи, изграждане и проектиране на компютърни мрежи, електронна търговия, както разработка и продажба на софтуерни продукти, транспортна дейност, придобиване, управление и сделки с дялови участия и акции, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, реклама и маркетинг, други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

14899

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 14.III.2003 г. по ф.д. № 3138/2003 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Ловико лозари” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ул. Скайлер 41, с предмет на дейност: производство и търговия със селскостопанска продукция, отглеждане и стопанисване на лозови насаждения; производство и търговия на грозде; производство и търговия с производните на гроздето продукти; външно- и вътрешнотърговска дейност с грозде и неговите производни, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 366 523 лв., разпределен в 366 523 поименни акции с номинална стойност 1 лв. Капиталът е формиран от апортни вноски на учредителите. Дружеството е със съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

18235

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1529/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Вариофотофилм” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, ж.к. Младост 1, бл. 87, вх. 8, ет. 8, ап. 113, с предмет на дейност: фотореклама, фотографски услуги, рекламна дейност, търговия, вкл. и с рекламни материали, сувенири и аксесоари, комисионни сделки, търговско представителство и посредничество, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

16073

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1331/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Медик 1 Директ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, ул. Трайко Станоев, бл. 1, вх. В, ап. 55, с предмет на дейност: производство и търговия с всякакви стоки и услуги, за които няма забранителен или разрешителен режим, внос, износ, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна, промоционална, комисионна, спедиционна, складова дейност, дистрибуторство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

16074

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1428/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мултимедиа - ДД” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 711, вх. А, ап. 90, с предмет на дейност: изграждане и експлоатация на кабелни разпределителни мрежи, телекомуникационна, радио- и телевизионна дейност, счетоводни и строителни услуги и дейности, както и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Мултимедиа” - ООД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

16075

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1426/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Позитано” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Евлоги Георгиев 133, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредническа и консултантска дейност при продажба или отдаване под наем на недвижими имоти и всякакви други (правно регламентирани) сделки с недвижими имоти и с вещни права върху тях, отдаване под наем на недвижими имоти, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, транспортни услуги, търговия на едро и дребно с всякакви стоки, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, консултантски и други услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

16076

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 626/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Бриф Консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Цар Асен 11, ет. 4, ап. 16, с предмет на дейност: правно, счетоводно и търговско обслужване на дейността на български и чуждестранни юридически и физически лица, вкл. консултации и други услуги в областта на търговското и дружественото право, чуждестранните инвестиции, смесените дружества и търговските представителства, изготвяне на приватизационни анализи и оценки, консултации и обслужване в областта на финансите и счетоводството, транспортно обслужване на клиентите на дружеството, строителна дейност и сделки с недвижими имоти, покупка, продажба, търговия и отдаване под наем на информационни системи, електронноизчислителна и климатична техника и компоненти, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

16077

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1126/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “М - Импекс 1” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ул. Бесарабия 108, с предмет на дейност: посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, туроператор, туристически агент, транспорт, вътрешен и международен превоз на товари и пътници, случаен превоз на пътници в страната и в чужбина, совалкови превози на туристически групи в страната и в чужбина, вътрешен и международен превоз на пътници по редовни линии, туризъм и туристически услуги, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, автосервизни услуги, покупко-продажба и търговия с плодове, зеленчуци, животни, със стоки за бита и промишлеността, собствено и на други фирми производство, продажба на горива и петролни продукти, организиране на курсове за обучение по маркетинг, чужди езици и работа с компютри, импресарско-концертна дейност в областта на изпълнителните изкуства, покупко-продажба, наеми, лизингови, концесионни и други сделки с движимо и недвижимо имущество в страната и в чужбина, вкл. и реекспортни и други специфични операции, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, преводи и легализиране на документи, външноикономическа дейност, бутилиране на минерални води и безалкохолни напитки, проучване, проектиране, производство, възстановяване, сервиз, даване на технически консултации, инженерингова дейност в областта на електронно и технологично оборудване и информационни системи, изработване и разпространение на програмни продукти, подготовка и разпространение на аудио- и видеоинформация. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

16078

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1533/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Интернешънъл Трансфер оф енерджи текнолоджис” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Антим I № 89 - 91, с предмет на дейност: производствена и търговска дейност в страната и в чужбина, търговско посредничество и представителство, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдуржници X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

16079

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 840/2002 за “Аврикос” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

16086

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 5.II.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 424/95 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Инкарпет” - АД.

16087

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписва по ф.д. № 14005/90 поемане на предприятието с фирма “Дан - X.X.” на едноличниятърговец X.X.X. от неговия наследник X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Дан - X.X.”.

16088

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписва с решение от 27.I.2003 г. промени по ф.д. № 13887/92 за “Бултрако” - АД: вписва промяна в представителството на дружеството: дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

16089

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписва по ф.д. № 13922/93 прехвърляне на предприятието с фирма “Брани - X.X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Брани - X.X.”.

16090

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 8826/93 за “Голден арт” - ООД: заличава като съдружник X.X.X..

16091

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 14414/95 за “Волекс - 95” - ЕООД: вписва увеличение на капитала от 287 000 лв. на 437 000 лв.; вписва нов дружествен договор.

16092

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 12893/96 за “С.А.Р.” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

16093

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 14607/97 за “Медикал Консулт” - ООД: вписва промяна в адреса на управление: район “Искър”, ж.к. Дружба 1, бл. 29, ет. 1; заличава като прокурист X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

16094

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 14607/97 за “Медикал Консулт” - ООД: заличава като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Медикал Консулт” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от собственика X.X.X..

16095

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 1252/98 за “Авелис” - ООД: вписва като съдружник и управител Бадри Еликашвили; вписва промяна на адреса на управление - София, район “Надежда”, ул. Генерал X.X. 22; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X., Йосеф Еликашвили и Бадри Еликашвили заедно и поотделно.

16096

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 6969/2001 за “АК - 2” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

16097

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1136/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Юнайтед реджистрар ъв системс - България (Ю Ар Ес - България)” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Пиер Дегейтър 4, ет. 6, ап. 22, с предмет на дейност: консултантски, експертни и одитни услуги, услуги и обучение в областта на качеството, опазване на околната среда, както и всякакви дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

16098

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1038/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мемтекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, бул. Цар Борис III № 431, с предмет на дейност: производство и продажба на мембрани и уплътнители, вътрешна и външна търговия със стоки за бита, продажба на хранителни стоки, плодове, зеленчуци, дрехи и обувки, хотелиерство и ресторантьорство, маркетинг и реклама, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортни услуги, както и всякаква друга търговска дейност, сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

16099

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 320/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Италиън консултинг офис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, бул. Васил Левски 112, ап. 1, с предмет на дейност: консултации и услуги на български и чуждестранни физически и юридически лица, изготвяне на приватизационни проекти, участие в национални и международни обществени поръчки за услуги и/или труд, трансфер на технологии, ноу-хау, маркетинг, консултинг, агентска дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, рекламна и информационна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, превозна, спедиционна, складова и лизингова дейност, сделки с движимо и недвижимо имущество, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, участие в други дружества, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Масимо Маринелли, който го управлява и представлява.

16100

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1402/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Радикс Оптик” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 327, вх. 4, ет. 4, ап. 116, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно със стоки на очната оптика, изработване, ремонт на очила и други услуги, свързани с очната оптика, осигуряване консултации за установяване наличие на рефракция, покупка на стоки или други вещи с цел продажба, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, посредничество, складови, комисионни, спедиционни, превозни сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

16101

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1135/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Копилинк Монтана” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, бул. Цар Борис III № 248, с предмет на дейност: всякакви търговски дейности, вътрешна и външна търговия, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, в т.ч. обслужване на автобусни и маршрутни линии, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

16102

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 608/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мегамайзър Лимитид България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Данте 1, вх. А, ап. 15, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия (внос, износ и реекспорт), транспорт и туризъм, строителство, обзавеждане и търговия с недвижими имоти, посредничество, лизингови сделки, ресторантьорство, хотелиерство и кафетария и всякакви други търговски сделки, разрешени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Мегамайзър Лимитид” и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

16103

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1035/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Росан” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Княз Борис I № 1, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговска дейност на едро и дребно, вътрешен и международен транспорт, туристически услуги, посредническа, спедиторска, консултантска, производствена, рекламна и маркетингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, строителство и ремонт, както и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

16104

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1630/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Пенгуен Глобус България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Кричим 12Б, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: производство на зеленчукови и плодови сокове, консерви, пюрета, салца, конфитюр и др., хранителни стоки от плодове и зеленчуци, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия, внос, износ и реекспорт, търговско представителство, посредничество и комисионерство, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Турхан Генчоглу и се управлява и представлява от управителя Сали Салим Мустафа.

16105

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписва по ф.д. № 1414/2003 прехвърляне на предприятието с фирма “М - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Й. - X.X.”.

16106

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3334/99 промени за “Риск консулт” - ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва промени в учредителния акт.

16107

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 945/99 прехвърляне на предприятие ЕТ “Ревю - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Ревю” - ООД (рег. по ф.д. № 11955/2002).

16108

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 8572/99 промени за “Дундзин” - ООД: заличава като съдружник Дзин Лифен.

16109

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5033/99 промени за “Булеб” - ЕООД: вписва като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Булеб” - ООД, и ще се управлява и представлява от X.X.X..

16110

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10697/99 промени за “Дардан 1” - ООД: вписва промяна в адреса на управление: ж.к. Люлин 2, бл. 239, вх. А, ет. 3, ап. 11; вписва промяна в предмета на дейност: търговия на едро и дребно, търговска, маркетингова и посредническа дейност на вътрешния и международния пазар, туристически и консултантски услуги, спедиторска дейност, търговско представителство, счетоводни консултации и услуги, заверка на годишни счетоводни отчети и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон.

16111

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2564/98 промени за “Дентарекс - самостоятелна медико-диагностична лаборатория” - ООД: променя наименованието на “Дентарекс - самостоятелна медико-техническа лаборатория” - ООД.

16112

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 14397/98 промени за “Бизнес център Соравия” - ООД: променя наименованието на съдружника “Соравия Консултинг” - ГмбХ, на “Х и Е Консултинг” - ГмбХ.

16113

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 8131/97 промени за “Райзебюро Хорнит” - ООД: променя наименованието на “Райзебюро сити сентър” - ООД; вписва промени в дружествени договор.

16114

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 6894/96 промени за “Пи Ем Би” - ЕООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 50 000 лв.

16115

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 22.I.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 8120/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Искабул” - АД.

16116

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 5.II.2003 г. регистрира по ф.д. № 2757/95 промени за “Стопанска и инвестиционна банка” - АД: заличава като изпълнителен директор X.X.X.; заличава като член на управителния съвет X.X.X.; вписва като член на управителния съвет X.X.X.; вписва като изпълнителен директор X.X.X.; дружеството ще се представлява заедно от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X., като всеки от тях осъществява своите правомощия заедно с който и да е друг изпълнителен директор, прокурист или търговски пълномощник на банката.

16117

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 17171/95 промяна за “Плена България” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, ул. Данте 1, вх. Б, ет. 2, ап. 26.

16118

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 29.I.2003 г. регистрира по ф.д. № 10854/91 промени за “Еврорент” - АД: заличава като представляващ дружеството X.X.X.; вписва като прокурист X.X.X.; дружеството ще се представлява от прокуриста X.X.X..

16119

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 29.I.2003 г. регистрира по ф.д. № 10854/91 промени за “Еврорент” - АД: заличава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X.; вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 10.I.2003 г.

16120

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.I.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 10854/91 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Еврорент” - АД.

16121

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 11.II.2003 г. регистрира по ф.д. № 185/2003 промени за “Берг Тур” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва промяна в представителството: дружеството ще се представлява от изпълнителния член X.X.X..

16122

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1323/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ивалена - М” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 2, бл. 209, вх. 11, ет. 3, ап. 109, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, предоставяне на консултантски услуги, покупко-продажба на всякакви стоки и вещи в първоначален, преработен или обработен вид, както и от собствено производство, външнотърговска дейност - внос, износ и реекспорт на стоки, търговско представителство и посредничество, издателска и таксиметрова дейност, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., която го управлява и представлява.

16123

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 979/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бетон - груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 74, вх. 2, ет. 3, ап. 102, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

16124

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 10563/2002 за “Дарк Киа” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Триадица”, ул. Неофит Рилски 19, ет. 3, ап. 13.

16125

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 9757/2002 за “Чет” - ООД: вписва вливане на “Рава ТВ” - ООД (рег. по ф.д. № 11010/2000), в “Чет” - ЕООД, при условията на универсалното правоприемство; след вливането капиталът на поемащото дружество “Чет” - ЕООД, става 11 000 лв.; вписва като съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Чет” - ООД; премества седалището и адреса на управление в София, район “Красно село”, ул. 20 април 6, ет. 1, ап. 1; вписва нов дружествен договор; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

16126

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 3343/2001 за “Улпиан” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Красно село”, ул. Лайош Кошут 30, ет. 4, ап. 8.

16127

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 13492/2000 за “Еспетек” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

16128

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 15728/99 за “Дит 2001” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Дит 2001” - ЕООД; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

16129

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 8749/98 за “Полет 21” - ООД: вписва като съдружник “Минремонт - Р” - ООД (рег. по ф.д. № 2823/2002); заличава като съдружник X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва промени в дружествения договор, приети на общото събрание на съдружниците, проведено на 20.I.2003 г.

16130

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1507/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Уест голд енд силвер” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 41, с предмет на дейност: изработка и покупко-продажба на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни (след издаване на съответния лиценз), консултантска дейност, счетоводни услуги (счетоводна къща), дейност като заложна къща, вътрешна и външна търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

16131

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1276/2003 за “Изгрев - И - 2002” - ООД: премества седалището и адреса на управление от Костинброд в София, район “Средец”, ул. Г. С. Раковски 153Б, ет. 5, ап. 19; вписва промяна в дружествения договор.

16132

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1197/2003 за “П.Е.Б. Прополис” - ООД: премества седалището и адреса на управление от Видин, ж.к. Ал. Стамболийски, бл. 2, вх. Г, ап. 44, в София, район “Лозенец”, ул. Банат 21, вх. А, ет. 3, ап. 7; вписва нов дружествен договор.

16133

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 13.ХII.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 13439/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Симек” - ООД.

16134

Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа грешка в решението си от 9.I.2003 г. по ф.д. № 12902/2000 за “Конфтекс” - ЕООД: представителството да се чете “дружеството се управлява от управителя Джакомо Греко”.

16135

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 9775/2000 за “Ведатекс калър” - ООД: заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

16136

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 9755/2002 за “Пет 2003” - ЕООД: вписва вливане на “ЕТА ТВ” - ООД (рег. по ф.д. № 9856/96) в “Пет 2003” - ЕООД, при условията на универсалното правоприемство; след вливането капиталът на поемащото дружество “Пет 2003” - ЕООД, става 10 000 лв.; вписва като съдружник X.X.X.-X.; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Пет 2003” - ООД; премества седалището и адреса на управление в София, район “Красно село”, ул. 20 април 6, ет. 1, ап. 1; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

16137

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 6395/2002 за “Петком 2002” - ООД: вписва вливане на “Брам” - ООД (рег. по ф.д. № 15238/99) в “Петком 2002” - ЕООД, при условията на универсалното правоприемство; след вливането капиталът на поемащото дружество “Петком 2002” - ЕООД, става 11 000 лв.; вписва като съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Петком 2002” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

16138

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира с решение от 5.II.2003 г. по ф.д. № 2139/2002 преобразуване на “Арекс - Арга” - ООД, в акционерно дружество “Арекс - Арго” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Бузлуджа 46, ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност: производство, вътрешна и международна търговия със земеделска продукция, участие в проекти за развитието на селското стопанство, маркетингови проучвания в областта на земеделието, посредничество и агентство във връзка с доставка на селскостопанска техника и инвентар, производство, износ и внос, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с екстракти от медицински билки, етерични масла, органични субстанции и плодови екстракти, производство и търговия с крайни продукти от екстракти от медицински билки, етерични масла, органични субстанции и плодови екстракти. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател и изп. директор, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X., като поема активите и пасивите на “Арекс - Арго” - ООД.

16139

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1418/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Кортен” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ж.к. Банишора, бл. 69, вх. Б, ет. 8, ап. 45, с предмет на дейност: проектно-конструкторска дейност, търговия, транспорт, програмиране, производствена и сервизна дейност, както и всякаква друга незабранена със закон дейност, която не подлежи на специален лицензионен режим. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

16140

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира по ф.д. № 17064/92 прехвърляне на предприятието с фирма “Ками - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X.-X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Ками - X.X. - X.X.-Алексова”.

16141

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1458/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ейч Би Ар България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Васил Левски 24, ет. 1, с предмет на дейност: консултантски услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, превозни и сделки, свързани с интелектуална собственост, покупка, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, лизингови дейности, всякакви други дейности, разрешени с нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Робърт Хю Криспиан Хейхърст, който го управлява и представлява.

16142

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1717/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “СВБ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 27, вх. Г ет. 1, ап. 57, с предмет на дейност: автомонтьорски и автокозметични услуги (автомивка), производство и търговия (вътрешна и външна) с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина (след получаване на лиценз), хотелиерство, ресторантьорство, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

16143

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 15924/90 за “Нефтимпекс” - ООД: заличава като съдружник “Банка за земеделски кредит” - АД (в несъстоятелност); дружеството продължава дейността си като “Нефтоимпекс” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала “ЛУКойл Нефтохим Бургас” - АД, и ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

16144

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 19153/92 промени за “Асиго” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Триадица”, ул. Г.С. Раковски 99, ет. 9, офис 8; вписва промени в дружествения договор.

16145

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ вписва промени по ф.д. № 10851/93 за “Евард” - ООД: вписва вливане на “Алинея” - ООД, в “Евард” - ООД, при условията на универсалното правоприемство; вписва увеличение на капитала на “Евард” - ООД, от 5000 лв. на 10 000 лв.; вписва като съдружник X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

16146

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 19780/93 за “Кристико” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, ул. Алабин 39.

16147

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 6531/94 за “АКБ - Компания за инвестиции и сигурност” - ООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 10 000 лв. на 15 000 лв.

16148

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписва по ф.д. № 8285/97 прехвърляне на предприятието с фирма “Антарес - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Антарес - Либра - X.X.”.

16149

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ вписва по ф.д. № 13372/2000 заличаването на “Икаунт България” - ЕООД.

16150

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира с решение от 27.V.2002 г. по ф.д. № 17300/95 промени за “Мостстрой - Инженеринг” - АД: вписва изменения и допълнения на устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 18.IV.2002 г.; вписва промяна в предмета на дейност: производство и услуги, както и други дейности, разрешени със закон; деноминира капитала от 55 000 000 лв. на 55 000 лв., разпределен в 5500 акции, от които 1465 поименни привилегировани акции без право на глас и 4035 обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв.; вписва промяна във вида на акциите, като всички акции от капитала на дружеството стават обикновени поименни акции с право на глас; заличава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. - председател, и X.X.X. - изпълнителен директор; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

16151

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 и чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 464/2001 промени за “Яна Трейдинг” - ООД: вписва прехвърляне на ЕТ “Яна Тур - X.X.” (рег. по ф.д. № 23169/92) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Яна Трейдинг” - ООД; заличава като съдружник X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.-X.; променя наименованието на “Яна Тур - България” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.-X..

16152

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1538/2001 промяна за “Металкорект - Ком” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, ж.к. Слатина, бл. 80, ет. 9, ап. 41.

16153

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 8916/2001 промени за “Техноколор” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството; вписва промени в дружествения договор.

16154

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1403/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Слейт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Калоян 5, с предмет на дейност: производство, преработка и търговия с всякакви стоки за бита и производството, внос, износ, реекспорт и бартерни сделки с всякакви стоки, вътрешна и външна търговия - продажба на едро и дребно, препродажби, вътрешна и международна дейност в областта на туризма, наемане, закупуване и експлоатация на промишлени обекти от всякакъв вид, рекламна и маркетингова дейност, всякакви дейности, свързани с представителство, агентство и комисионерство, всякакви превозни и транспортни услуги, комисионерство със земя, покупка и предоставяне на лицензии, патентни и ноу-хау, покупко-продажба на всякакви недвижими имоти, производство и износ на лекарства и медикаменти, сключване на договори с български и чуждестранни фирми за съвместна дейност, консултантска дейност и услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

16155

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1368/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Счетоводна къща “Г. Тошев” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 3, бл. 315, вх. А, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, данъчни консултации, външна и вътрешна търговия във всички разрешени форми, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, транспортна и спедиторска дейност, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, продажба и монтаж на елементи и системи за сигурност, комуникационна техника и технологии, търговия с недвижими имоти, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

16156

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 922/2003 промени за “Ризинг” - ЕООД: вписва вливане на “Гарант М” - ЕООД (рег. по ф.д. № 1559/2002 по описа на Плевенския ОС), и “Булмет - 2000” - ЕООД (рег. по ф.д. № 1083/2001 по описа на Плевенския ОС), в “Ризинг” - ЕООД, при условията на универсалното правоприемство; вписва увеличение на капитала на “Ризинг” - ЕООД, от 5000 лв. на 15 000 лв.; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Ризинг” - ООД.

16157

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1343/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “АС. Тано” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, бул. Черни връх 18Б, ет. 9, ап. 34, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговска дейност, мениджмънт, маркетинг, строителство, ремонт, търговско представителство и посредничество, консултантска, рекламно-информационна, превозна и спедиторска дейност и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

16158

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1034/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Имекс БГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Даскал Манол 1, вх. Г, ет. 4, ап. 42, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговска дейност на едро и дребно, вътрешен и международен транспорт, туристически услуги, посредническа, спедиторска, консултантска, производствена, рекламна и маркетингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, строителство и ремонт, както и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

16159

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1589/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бодема - М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Лев Толстой, бл. 53, вх. А, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: търговска дейност, търговско представителство, посредничество, дистрибуторска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

16160

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1345/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Геоинженеринг - 92” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Доспат 12, с предмет на дейност: инженерногеоложки, хидрогеоложки, геотехнически, геофизични и геоложки проучвания, проекти, консултации и експертизи, сеизмични оценки, проектиране, строителство, търсене, проучване и оценка на запасите на подземни богатства, проучвателни работи и оценка на ресурсите на подземни води, в т.ч. минерални води, проучвателни работи за зауствания и подземно магазиниране на отпадъчни води, депозити на твърди и течни промишлени и стопански битови отпадъци, лабораторни анализи и изследвания, свързани с подземни богатства и подземни води, геолого-еколожки и хидрогеологоеколожки оценки, добив, обработка и търговия със скалнооблицовъчни материали, полускъпоценни камъни и изработка на изделия от тях, ремонтни работи, извличане, преработване, бутилиране и продажба на минерални води, предприемачество, инженерингова дейност, търговска дейност в страната и в чужбина, транспорт, добив на инертни материали, производство, реализация и изкупуване на селскостопанска продукция, добив на геотермална енергия, производство и реализация на измервателна и контролна апаратура, спедиторска дейност, административно-правни услуги, екологични и концесионни оценки, реализация на софтуерни продукти, посредническа и представителна дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, туризъм, изкупуване и реализация на вторични суровини, както и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

16161

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1585/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Куадра Инс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, кв. Димитър Миленков, ул. Победа 219, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, издателски, консултантски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, външнотърговска дейност - импорт и експорт, бартерни и реекспортни сделки, както и всякаква друга търговска и стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

16162

Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа грешка по ф.д. № 451/2003 по партидата на “Агрива” - ЕООД, относно района, който вместо “Триадица” следва да се чете “Оборище”.

16163

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 18257/93 за “Арко” - ООД: премества адреса на управление от ул. Драговица 21, вх. Ж, на ул. Марагидик 9, вх. Б, ет. 4, ап. 31; вписва като управител за срок 5 години X.X.X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

16164

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 8396/96 за “Алфибул” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

16165

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 9814/95 промени за “Ахад - Бизнес Универсал” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписва прехвърляне на предприятието заедно с фирмата “Ахад - Бизнес Универсал” - ЕООД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от X.X.X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва нов учредителен акт; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

16166

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира по ф.д. № 3174/93 прехвърляне на предприятие с фирма “X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление София, район “Кремиковци”, кв. Кремиковци, ул. Бузлуджа 9.

16167

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 3620/97 за “Юпитер - 1” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, ул. Златовръх 37.

16168

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 7632/99 за “Армстройинвест” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, ул. Иван Вазов 12, ет. 3.

16169

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 10948/2001 за “А2” - ООД: заличава като съдружник и управител Айруц Ованес Латифян; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

16170

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 10697/2002 за “Акцент 2” - ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 10 000 лв. на 15 000 лв.

16171

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира по ф.д. № 11463/2002 прехвърляне на предприятието с фирма “Танев и Танев - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Мобил лукс - X.X.”.

16172

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 8724/2002 за “Сибекс груп” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

16173

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1362/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Виго Трейдинг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, ж.к. Дървеница, бл. 28, вх. В, ет. 6, ап. 60, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност с петролни продукти и други химически вещества и субстанции, спедиторство, превоз, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

16174

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 10.II.2003 г. по ф.д. № 1202/2003 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Консорциум Ново поколение” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Калоян 6, хотел “Рила”, офис 814, с предмет на дейност: дружеството има право да се занимава с всякакви дейности и извършва всякакви сделки, които не противоречат на действащото в Република България законодателство: строителство, монтаж и експлоатация на обекти и съоръжения на ядрената енергетика, дейност на пазара за електроенергия в качеството продавач и купувач, в т.ч. и по отношение на вещни права върху ядрени съоръжения, техническо обслужване на ядрени съоръжения, представителство и комисионерство с цел обезпечаване на свой на дружеството или чужди - за други юридически и физически лица, интереси в качеството пълномощник или комисионер, организация на доставки, в т.ч. адресно, и обезпечаване на доставка на електроенергия на потребители, изграждане, организация и внедряване на автоматизирани и други специализирани системи в ядрената енергетика, изграждане и експлоатация на финансови, материални ресурси и организационни структури за поддържане нивото на безопасност за срока на вече изградени или изграждащи се ядрени съоръжения, при управление на радиоактивни отпадъци и отработеното гориво, както и извеждането му от експлоатация, обучение, подготовка на специализиран персонал за всички дейности по експлоатация на ядреното съоръжение, изграждане на конструкции, системи и оборудване, свързани с ядрената безопасност и радиационна защита, изграждане и определяне на условия и предели за безопасна експлоатация посредством програми, инструкции и технологични регламенти, разработване, регистрация и внедряване на технологии, промишлени образци и полезни модели в областта на ядрената енергетика. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 60 000 лв., разпределен в 600 поименни акции с номинална стойност 100 лв., със съвет на директорите в състав: Роман Мирецки - председател, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X., и се представлява от изпълнителните директори Роман Мирецки и X.X.X. заедно и поотделно.

16175

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1564/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Кристал - А - Експрес” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ул. Буземска 15, вх. А, ет. 1, ап. 74, с предмет на дейност: производство и търговия (вътрешна и външна) с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина (след получаване на надлежен лиценз), предоставяне на франчайз, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X.-X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X.-X..

16197

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1617/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Авеню Пъблишинг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Леонардо да Винчи 9, с предмет на дейност: издателска дейност, в т.ч. музикално-издателска, книгоиздателска и други свързани с това дейности, търговска дейност във всички разрешени от закона форми с всички разрешени от закона стоки, производствена, строителна, инженерингова, маркетингова, спедиционна, транспортна, складова, лизингова, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, консултантска, информационна, външнотърговска дейност, представителство, агентство, комисионерство и посредничество на български и чуждестранни фирми и физически лица в страната и в чужбина, изграждане и експлоатация на заложни къщи и оказионни магазини, както и всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

16198

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1215/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Левски - Динамо” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. 11 август 21, с предмет на дейност: външнотърговска дейност и посредничество с местни и чуждестранни фирми - физически и юридически лица, експорт и реекспорт, маркетинг, лизинг и рекламна дейност (без кино и печат), вътрешен и международен туризъм, спортен обмен, ресторантьорство, хотелиерство, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, проектно-конструкторска, инженерингова, производствена и предприемаческа дейност в областта на строителството, строителна индустрия, геодезия и кадастър, машиностроене, лека промишленост, дървообработване, вторични суровини, правна помощ, юридическа консултация, посредничество или извършване на нотариални сделки, процесуално посредничество и всякакви други дейности, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Спортен клуб “Левски”, “ММ 98” - ООД, “Еврокомерс БГ” - ЕООД, “Елизар - 13” - ООД, “Ита Ефект” - ООД, “Спартак Интерхолдинг - С.И.Х.” - АД, X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

16199

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1615/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Нике 2003” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Лозенец 24, бл. 24, вх. В, ет. 4, ап. 46, с предмет на дейност: търговска, посредническа и комисионна дейност с всички видове стоки и услуги, експлоатация на всякакви видове заведения за хранене и развлечения, спортни и туристически дейности, вкл. туроператорска и агентска дейност, търговско представителство на местни и чуждестранни лица, външноикономическа дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

16200

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1516/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ЧВО” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Димитър Димов 12, с предмет на дейност: проектиране, строителство, транспортна, авторемонтна дейност, както и всякаква друга дейност, съответстваща на чл. 1 ТЗ, за която не същестува изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

16201

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1726/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Екосистем проект” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Рачо Димчев 6, с предмет на дейност: проектиране и изграждане на технологични системи, приложими в областта на хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето и енергийната ефективност, консултантска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

16202

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1475/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Рентстрой - КИ - 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 623, вх. В, ап. 54, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски (след лиценз), туристически (след лиценз), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

16203

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 485/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Дата Арт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Левски - Зона В, ул. Летоструй 1, с предмет на дейност: консултантска дейност и ноу-хау в областта на дизайна, предпечатната подготовка, рекламата, електронните медии, компютърната техника и софтуер, издателска дейност, спортен мениджмънт, спортна статистика, организационно и техническо обслужване на спортни състезания, организация и провеждане на национални и международни конференции, форуми, спортни състезания, импресарска дейност, представителство, образователни курсове, вътрешен и международен туризъм, туроператорска дейност, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, както и други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

16204

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1283/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Марк 5 сикюрити” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 715, вх. Г, ет. 3, ап. 66, с предмет на дейност: охранителна дейност, физическа и техническа охрана на лица и обекти, компютърни услуги, свързани с извършваната дейност, компютърни справки за лица и обекти и всякакви търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

16205

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1109/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Кандиларов и Кандиларов” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Бузлуджа 64, партер, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, импорт, експорт, търговия с медицинско оборудване и апаратура, консумативи и обслужващи стоки, доставка и дистрибуция на изделия в областта на медицинската техника и осъществяването на сервизна дейност (монтаж, ремонт и поддръжка) във връзка с изделия на медицинската техника на територията на страната, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, лизингови сделки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни или други услуги, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

16206

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1218/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Джей Еф Еф България” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Гео Милев, бул. Цариградско шосе 91, бл. 113, вх. А, ет. 5, ап. 12, с предмет на дейност: консултантски услуги, подбор и обучение на персонал, представителство на чуждестранни и/или български фирми, икономически анализи и маркетингови проучвания, търговска дейност и всякаква друга дейност, изрично незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

16207

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1616/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Рамзес БГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ж.к. Разсадника, ул. Райна Княгиня, бл. 78, вх. Б, ап. 27, с предмет на дейност: охранителна дейност (след получаване на съответните разрешения), покупко-продажба, внос-износ на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

16208

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 11294/2001 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ д-р X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Княз Борис I № 60Б, с предмет на дейност: извършване на диагностика, лечение и наблюдение на болни в областта на акушерството и гинекологията, консултации, профилактика, лечение на стерилитет, асистирани репродуктивни технологии, други дейности в областта на акушерството и гинекологията, както и извършването на търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

16209

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6068/2001 промяна за “Интернешънъл Рисорс Мениджмънт” - ЕООД: заличава като прокурист X.X.X..

16210

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2366/2000 промени за “Петрос Петропулос - България” - ЕООД: заличава като управител Георгиос Йоанис Якубинис; вписва като управител Михаил Георгиос Андрикопулос.

16211

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 19.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 16159/90 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Ер Кона” - ЕООД.

16212

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 16091/90 за “Булгарплодекспорт” - ООД: деноминира капитала на дружеството от 35 031 746 лв. на 35 032 лв.

16213

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 24616/92 за “Так - Такси” - ООД: заличава като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва нов предмет на дейност: вътрешен и международен туризъм, туроператор, туристически агент, транспорт, вътрешен и международен превоз на товари и пътници, случаен превоз на пътници в страната и в чужбина, совалкови превози на туристически групи в страната и в чужбина, вътрешен превоз на пътници по редовни линии, международен превоз на пътници по редовни линии, посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и в чужбина, производство, отглеждане и продажба на риба в страната и в чужбина, промишлен риболов, промишлено отглеждане и реализация на готови продукти от риба и на личинки и хайвер в страната и в чужбина и всякакви други дейности, незабранени със закон; вписва нов дружествен договор; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

16214

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 7896/93 за “Металон” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Витоша”, ул. Преки път 23.

16215

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 6555/95 за “Ата - Тандем” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Студентски”, бул. Климент Охридски 65; вписва промяна в дружествения договор.

16216

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 4992/2000 за “Моко Проект” - ЕООД: допълва предмета на дейност със “създаване на кадастър и извършване на геодезически измервания”.

16217

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 10754/2001 промяна за “В.М.В. - Деневи” - ЕООД: вписва прехвърляне на ЕТ “Васел - X.X.” (рег. по ф.д. № 2034/91 на СГС) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “В.М.В. - Деневи” - ЕООД.

16218

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1502/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Вектор - Образователни програми” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, пл. Райко Даскалов 2, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лизингови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туроператорска и агентска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически лица, външноикономическа дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

16219

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1505/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мобиарх” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Софийски герой, бл. 116, вх. А, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: проектиране, дизайн, строителство и ремонт, осъществяване на поръчки в строителството - гражданско и промишлено, продажби на готов строителен продукт, реконструкции и модернизации, търговия, внос и износ на стоки и суровини, посредническа и комисионерска дейност, търговско представителство на други фирми, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управителят X.X.X..

16220

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1284/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Консултинг Комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба 1, бл. 51, вх. Б, ет. 5, ап. 83, с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, търговия на едро и дребно, отдаване под наем на застроени и незастроени площи, движими имоти и недвижими вещи, разкриване на заведения за обществено хранене, туристическа и друга спортна дейност, туроператорска и агентска дейност, реклама, както и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

16221

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1069/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Дзян - Ху” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Светослав Тертер 29, с предмет на дейност: ресторантьорство, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина, складова, комисионна, дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна и програмна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Дзян Гуанмин и Ху Лихуа и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

16222

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 8673/2000 промени за “Илек Интерсервиз” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.-X.; дружеството продължава дейността си като “Илек Бизнес Груп” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала X.X.X.; премества седалището и адреса на управление от бул. Александър Стамболийски 50 на бул. Александър Стамболийски 30Б; вписва промяна в предмета на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

16223

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписва по ф.д. № 1268/2000 прехвърляне на предприятието с фирма “Долис 21 - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Долис 21 - X.X.”.

16224

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписва по ф.д. № 5693/2001 прехвърляне на предприятието с фирма “М X.X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “М Консулт - X.X.”.

16225

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1415/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Резон - България” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Карнеги 11А, ет. 3, с предмет на дейност: директен маркетинг, реклама, извършване на маркетингови, социологически и други проучвания, външна и вътрешна търговия, дистрибуция, търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, изследвания, консултантска дейност, разработване на софтуер, преводи и легализация на документи, издателска дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

16226

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1084/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Самостоятелна медико-диагностична лаборатория 3 дент” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Връбница”, с. Мрамор, ул. Пламък 10, с предмет на дейност: извършване от лекар рентгенолог с помощта на други специалисти на предписани от лекар или стоматолог специализирани рентгенови изследвания - интерорални снимки и панорамни графии, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници “Дентал депо Р и К” - ООД, и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

16227

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1599/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Универ Комплекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, бул. Овча купел 6, с предмет на дейност: производство и търговия с различни видове стоки, външна търговия, международен и вътрешен транспорт, покупка, строеж и сделки с недвижими имоти, сервизна дейност, консултантска и рекламна дейност и различни видове услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

16228

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1594/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Адлон плюс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Любен Каравелов 73, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, независим финансов одит на финансови отчети на предприятия, консултантски и административни услуги, производство и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

16229

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1189/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Елинор С” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Левски Г, бл. 7, вх. Д, ет. 4, ап. 128, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

16230

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 640/2003 за “Дискавъри 2003” - ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Сердика”, ул. Козлодуй 129.

16231

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 208/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Нелман” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Връбница”, кв. Модерно предградие, ул. Ведрина 7, с предмет на дейност: строителство, комплексно проектиране в областта на строителството, технически надзор в строителството, посредничество, маркетинг и консултантска дейност в областта на строителството и всякаква друга дейност, за която няма изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

16232

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1496/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Теотех” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 981, вх. Б, ет. 8, ап. 50, с предмет на дейност: внос и износ на стоки, разрешени със закон, разкриване и експлоатация на търговски обекти, авторемонтна, автосервизна дейност, както и извършване на всякакъв вид услуги, маркетинг и реклама, комисионерство, продажба на автомобили и авточасти, консултантска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

16233

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1173/90 промени за “Мит” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X..

16234

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 27036/93 промени за “Фикс - 1” - ЕООД: вписва увеличение на капитала от 70 000 лв. на 75 000 лв.; вписва нов дружествен договор.

16235

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 11950/95 промени за “МИМ България” - ООД: вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва промени в дружествения договор.

16236

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 14993/2000 промени за “Урбан 3000” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София от район “Оборище”, ул. Оборище 22, ет. 1, ап. 1, в район “Триадица”, ул. Цар Самуил 37, ет. 2, ап. 8; вписва нов дружествен договор.

16237

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2314/2000 промени за “Кади груп” - ЕООД: вписва като съдружник Хусеин Слейман Хамдан; дружеството продължава дейността си като “Кади груп” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от Паул Карам Кади.

16238

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 17.II.2003 г. по ф.д. № 1861/2003 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Фиона Комерс” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, бул. Черни връх 41, вх. Ж, ет. 1, ап. 95, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, търговско посредничество и представителство, консултантска и маркетингова дейност, пазарни и социологически проучвания, предпечатна подготовка, рекламна и информационна дейност, преводачески услуги и машинопис, комисионни услуги, инженерингова дейност, сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1000 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X. - изпълнителен директор, и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

16670

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 10800/98 за “Карина - Адела” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, ул. Георги С. Раковски 154; вписва като съдружник X.X.X..

16671

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д. № 12378/98 за “Малта Хим - България” - ООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; заличава като съдружник X.X.X..

16672

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 9101/98 за “Силита Развитие” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Слатина”, ул. Георги Пеячевич 63.

16673

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 7838/98 за “БДО България” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва промяна в предмета на дейност: в съответствие с чл. 2 от Закона за независимия финансов одит предметът на дейност на дружеството е независим финансов одит на финансовите отчети на предприятия и организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството; вписва промени в дружествения договор, приети на общото събрание на съдружниците, проведено на 7.II.2003 г.

16674

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 13.II.2003 г. регистрира промени по ф.д. № 1627/89 за “Международен център по фирмено управление” - АД: заличава като член на управителния съвет и изпълнителен директор Мустафа Есман Карасали; вписва като член на управителния съвет и изпълнителен директор X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

16675

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 15527/99 прекратяването на “Монтажи - приват 99” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. 165 № 3, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца.

16676

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 5595/99 за “Бизнес парк София” - ЕООД: заличава като управител Гудрун Дегенхарт; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от Щефан Льонекер и X.X.X. само заедно.

16677

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 1899/2001 за “Санимпекс сервиз” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, бул. Никола Вапцаров 23.

16678

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 6186/2001 за “Интерикоминженеринг” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Подуяне”, ж.к. Сухата река, ул. Константин Фотинов, бл. 70, вх. А, ет. 1, ап. 3.

16679

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 1746/2002 за “Борсалино - БГ” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Илинден”, ж.к. Света Троица, бл. 367, вх. В, ет. 2, ап. 43.

16680

Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа грешка по ф.д. № 1746/2002 в решението си от 8.IV.2002 г. за “Борсалино - БГ” - ЕООД, относно представителството: дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

16691

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 7183/2002 за “МЕМ България” - ООД: вписва нов дружествен договор.

16682

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1601/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Булфин 03” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 4, бл. 444, вх. В, ап. 33, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство (без процесуално) на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Ву Ан Зунг, който го управлява и представлява.

16683

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 960/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Арт Лаундж” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Мургаш 6, с предмет на дейност: производство и търговия с произведения на изкуството и ценни предмети в страната и в чужбина, производство и търговия със стоки и услуги в страната и в чужбина, рекламна дейност във връзка с производството и търговията с произведения на изкуството, ценни предмети и стоки и услуги в страната и в чужбина, посредничество, комисионерство и агентска дейност на български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица и други дейности, незабранени с нормативен акт и при спазване нормативните изисквания на законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Мариана Крутилин и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Мариана Крутилин и управителя X.X.X. заедно и поотделно.

16684

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1444/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Акаунтекс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Плана планина 6, вх. Г, ет. 4, ап. 20, с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, вътрешно- и външнотърговска дейност, хотелиерство, туристически услуги в страната и в чужбина, представителство на физически и юридически лица (без процесуално), посредническа дейност, ресторантьорство, производство, издателска, антикварна, сервизна, строителна и предприемаческа дейност, както и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

16685

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1211/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бългериън Туризъм Сървисис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Доспат 14, с предмет на дейност: продажба на самолетни билети, услуги, свързани с авиационна дейност, туроператорска и куриерска дейност, чартиране на пътнически и товарни самолети, хотелиерство, туристически услуги, отдаване на автомобили под наем, вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно, транспортни услуги, всякакви дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

16686

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1500/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Манхатън партнерс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Генерал Паренсов 39, ет. 1, с предмет на дейност: строителство и ремонт, изграждане и отдаване под наем на търговски площи, производство и търговия със стоки за бита на гражданите, промишлени изделия и хранителни продукти, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, внос и износ, всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Рони Ахрак, Хаим Майдан и Яков Манор и се управлява и представлява от Рони Ахрак.

16687

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1827/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Цзин Лихуа” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Зона В, бл. 5, вх. Б, ет. 8, ап. 35, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, ресторантьорство, хотелиерство, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Цзин Лихуа, който го управлява и представлява.

16688

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 12915/2000 за “Пест Контрол” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

16689

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1498/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Диалог 21” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, бул. Самоков, бл. 47, вх. Б, ет. 2, с предмет на дейност: психологически консултации и изследвания, психологическа терапия на граждани, проучване, изготвяне и реализиране на проекти, свързани с психологическата дейност, управление и администриране на проекти и програми, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ и реекспорт, търговско представителство и посредничество, изграждане и експлоатация на търговски обекти и щандове, хотелиерство и ресторантьорство, производство и търговия със селскостопански продукти, оказионна, комисионна и консигнационна дейност, строителна, предприемаческа и спедиторска дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

16690

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1325/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Маривел” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Сан Стефано 24, ет. 3, с предмет на дейност: управление, стопанисване, отдаване под наем, покупко-продажба и извършване на други позволени от закона сделки с недвижимо и движимо имущество, както и ремонт и реставрация на същото, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем и др., покупко-продажба, препродажба в първоначален или преработен вид, както и производство на стоки или други вещи, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски и други услуги, други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

16691

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 7413/93 за “Организация за релативни анализи и консултации О.Р.А.К.” - ООД: променя наименованието на “X.X., Петров и Ко.” - ООД; премества адреса на управление в София, район “Илинден”, ул. Цар Симеон 261, бл. 125, вх. Б, ет. 6, ап. 42; вписва като съдружник X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

18513

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 5.II.2003 г. вписва промени по ф.д. № 424/95 за “Инкарпет” - АД: вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 17.ХII.2002 г.; вписва промяна във вида на акциите, както следва: капиталът в размер 450 000 лв. е разпределен в 450 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.; заличава членовете на съвета на директорите; вписва за срок 5 г. съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

18514

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 11.II.2003 г. по ф.д. № 10088/2000 промени за “Нютон енерго” - АД: заличава досегашния съвет на директорите в състав: X.X.X. - изп. директор, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

18543

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1393/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мея медика - индивидуална практика за първична медицинска помощ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 4, бл. 401, вх. 4, ет. 7, ап. 63, с предмет на дейност: диагностика, лечение и рехабилитация, консултации и наблюдение на болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, мерки за укрепване и опазване на здравето, първична медицинска помощ, извършване на дейност по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и имунизации. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

18544

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6961/97 промени за “Еон България” - ООД: вписва промяна в адреса на управление от бул. Климент Охридски 16, ет. 5, стая 9, на ул. Академик X.X. 9, ет. 1, ап. 2; вписва промяна в наименованието: “Новия” - ООД; вписва нов дружествен договор.

18545

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10679/97 промени за “Палада консулт” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

18546

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 4979/94 промяна за “Томел” - ЕООД: вписва промяна в адреса на управление - София, район “Илинден”, кв. Захарна фабрика, бл. 24, вх. А, ет. 3, ап. 5.

18547

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 4618/93 промени за “Вартекс” - ЕООД: вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

18548

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира по ф.д. № 18592/91 прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ “Боби - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като еднолричен търговец с фирма ЕТ “Боби - X.X., X.X.” със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Суха река, бл. 86, вх. Г, ет. 8, ап. 87.

18549

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 9279/2000 промени за “Медико-стоматологичен център Закрила” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

18550

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 14676/2000 промени за “Кромпет” - ЕООД: заличава като едноличен собственик X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

18551

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5321/2001 промени за “Хелви пластикс” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

18552

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 874/2002 промени за “Демира С” - ЕООД: вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Слатина”, ул. Симеонов век 4, вх. В, ет. 3, ап. 45; заличава като управител X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от собственика X.X.X..

18553

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10281/2002 промени за “Лъчо транс” - ООД: вписва изменения в дружествения договор с решение на ОС, проведено на 5.II.2003 г.; вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 25 000 лв.; допуска поправка на явна фактическа грешка в решение на СГС от 24.I.2003 г. в наименованието на ЕТ “X.X.X.”, което следва да се чете “ЕТ X.X.”.

18554

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 11.II.2003 г. регистрира по ф.д. № 2476/2002 промени за “Строителна механизация инженеринг - приват” - АД: заличава като изпълнителен директор X.X.X.; вписва като изпълнителен директор X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

18555

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5834/2002 промени за “Бизнес технопарк Варна” - ЕООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 3 265 000 лв.; вписва промени в дружествения договор.

18556

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 10241/2002 промени за “Яфа - 2” - ООД: вписва прехвърляне на ЕТ “Яфа 2 - X.X.” (рег. по ф.д. № 19925/91) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Яфа - 2” - ООД.

18557

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5040/2002 промени за “Меджик сълюшънс” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

18558

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1205/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Билд консулт инженеринг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ул. Георги Гачев 24, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 11, вх. 1, ап. 3, с предмет на дейност: строителство, строително-ремонтна дейност, консултантска дейност, маркетинг и проучване, търговия, внос, износ на моторни превозни средства, производство и търговия на аудиокасети и записи, търговия с черни и цветни метали, мениджърска, импресарска, продуцентска, рекламна дейност, посредническа, покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова и дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, покупка, обзавеждане и строеж на недвижими имоти с цел продажба, внос и износ на стоки и всички други дейности и услуги, които не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

18559

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 6485/2002 промени за “Веспо” - ООД: заличава като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X.; вписва промени в дружествения договор; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

18560

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6188/2001 промени за “Макам 2001” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала “Сайбъртроникс Инкорпорейтид”; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

18673

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1279/2001 промени за “Деметра 2001” - ЕООД: вписва увеличение на капитала с непарична вноска от 5000 лв. на 175 000 лв.; вписва като съдружник “Булсофарго - сортови семена” - АД (рег. по ф.д. № 13527/97); дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Деметра 2001” - ООД; вписва нов дружествен договор, приет на общо събрание на съдружниците, проведено на 6.II.2003 г.

18574

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 7021/2001 промени за “Ай Пи Ен строй” - ООД: вписва промяна в адреса на управление - София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел, бл. 608, вх. А, ет. 8, ап. 21; вписва промяна в наименованието от “Ай Пи Ен строй” - ООД, на “И.С.А. - 3” - ООД.

18575

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1614/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “А Лион” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба, бл. 121, вх. Б, ет. 11, ап. 109, с предмет на дейност: производство и търговска дейност в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт, външноикономическа дейност, комисионерство, посредничество, представителство, предприемачество, агентство, консигнация, маркетингова, консултантска и рекламна дейност, отдаване под наем на движими и недвижими вещи, транспорт и спедиция, наемане и лизинг на превозни средства от всякакъв вид, производство, преработка и търговия с меса и месни продукти, изграждане и експлоатация на търговски и производствени обекти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, проучване, проектиране, ноу-хау, производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон в страната. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18576

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1055/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Данов - Консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Юри Венелин 17, вх. А, ет. 4, ап. 15, с предмет на дейност: разработване и консултации при разработването на системи по качеството и екология, търговско представителство и посредничество, вътрешно- и външнотърговска дейност, рекламни и други услуги, след получаването на съответните разрешителни и лицензии в случай, че се изискват такива, и всички други незабранени от закона дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

18577

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1514/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Карамела 7” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, бул. Витоша 76, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

18578

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1515/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ви Ал - В” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, бул. X.X.X. 82, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги в страната и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

18579

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1476/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Арт Електроник” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 504, вх. В, ет. 4, ап. 80, с предмет на дейност: рекламни или други услуги, производство и монтаж на реклами, монтаж на охранителни системи, продажба на охранителни системи, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, външна и вътрешна търговия, след получаването на съответните разрешителни в случай, че се изискват такива, и всички други незабранени от закона дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

18580

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1483/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Поли Макс - 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 4, бл. 460, вх. Б, ет. 2, ап. 55, с предмет на дейност: консултантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, разработване на комуникационни системи и съоръжения и тяхната експлоатация, дейност по обслужване на входящи повиквания към мобилни телефони с добавена стойност, вътрешно- и външнотърговска дейност - внос и износ, дейност на търговско представителство и посредничество на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, комисионна дейност, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

18581

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 10978/95 за “Би Ем с-ие Гочев - Станков” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва промяна на наименованието: “Нати” - ООД.

18594

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 10.II.2003 г. вписва промени по ф.д. № 17300/95 за “Мостстрой - инжинеринг” - АД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Витоша”, ул. Еровете 12, партер; вписва увеличение на капитала на дружеството от 55 000 лв. на 82 500 лв. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите от 10 лв. на 15 лв. всяка една; вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 18.Х.2002 г.

18595

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.II.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 17300/95 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Мостстрой - инжинеринг” - АД.

18596

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 5631/97 за “Суперснак - Фантазия” - ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва промяна в представителството, както следва: дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X., като всеки от управителите може да представлява дружеството самостоятелно за суми до 5000 лв., за суми над 5000 лв., както и при всички действия относно договори за покупко-продажба, реконструкция, отдаване под наем на части или цели имоти, учредяване на ипотека и други тежести върху недвижими имоти на дружеството представителството е само съвместно от двамата управители; вписва нов дружествен договор.

18597

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 3571/97 за “Нова звезда - 1” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, ул. Златовръх 37.

18598

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 2109/97 за “Санимпекс” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

18599

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 2109/97 за “Санимпекс” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, бул. Никола Вапцаров 23.

18600

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1411/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Рекламна къща Фактор” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Майор Томпсън, бл. 1 - 7, вх. Б, ап. 16, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, лизингова, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно, с изключение за вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за извършване на разпоредителни действия с активи на дружеството на стойност над 3000 лв., както и за сключването на договори или други сделки със стойност над 3000 лв.

18601

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 1411/2000 за “Рекламна къща Фактор” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

18602

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 5881/2000 за “Бибендум” - ЕООД: вписва като прокурист X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X. и прокуриста X.X.X..

18603

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 969/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Клуб 19” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Корал, бл. 11, с предмет на дейност: извършване на фотоуслуги, търговия с фотоматериали, консумативи и предмети на фотографското изкуство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Клуб 18” - ООД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

18604

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира по ф.д. № 20404/91 прехвърляне на предприятието с фирма “Бимекс - X.X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Бимекс - X.X.”.

18605

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира по ф.д. № 11129/98 прехвърляне на предприятието с фирма “Майор груп - 2 - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Майор груп - 2 - X.X. - X.X.”.

18606

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 66/93 за “Рейтрон” - ЕООД: вписва като прокурист X.X.X.-X.; дружеството ще се управлява и представлява от прокуриста X.X.X.-X. и собственика X.X.X. заедно и поотделно.

18607

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 4.II.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 5102/94 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Ем Джи Трейд” - АД.

18608

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 4.II.2003 г. по ф.д. № 5102/94 промени за “Ем Джи Трейд” - АД: заличава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; заличава като изпълнителни директори X.X.X. и X.X.X.; вписва като изпълнителен директор X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X..

18609

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 20237/94 за “Голден Рул” - ООД: вписва промяна в адреса на управление: София, район “Възраждане”, ул. Стефан Стамболов 16.

18610

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 17.I.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 2476/95 на проверените и приети годишни счетоводни отчети за 2000 и 2001 г. на “Балкантурист Рент а кар” - АД.

18611

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 17.I.2003 г. по ф.д. № 2476/95 промени за “Балкантурист Рент а кар” - АД: вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 8.I.2003 г.; заличава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите “Ем Джи Асет Мениджмънт” - ЕАД (рег. по ф.д. № 14215/2000 на СГС), представлявано от X.X.X. и X.X.X.заедно и поотделно.

18612

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1579/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Джуел” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Цар Симеон 77, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Бассам Якуб Абдалла.

18623

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 8414/2001 за “София импорт” - ООД: вписва като съдружници Музаффер Кескин, Ахмет Кахя, Мазаффер Казанджъ, Васфи Учар, Бекир Мерт Чалъшкан и Мете Ояр; вписва промяна на наименованието: “София мениджмънт” - ООД; вписва промени в дружествения договор; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Ахмет Кахя.

18624

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 3390/96 за “Кристи” - ООД: заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

18625

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 31.I.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 2395/98 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “СЛ - Компания” - АД.

18626

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 11706/2001 за “Дечи тур” - ООД: заличава като съдружник “Дечи - А.С.П.” - ООД; дружеството продължава дейността си като “Дечи тур” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

18627

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 690/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Фейдър” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ж.к. Зона Б-5, бл. 10, вх. Б, ет. 15, ап. 139, с предмет на дейност: предоставяне на стоки и услуги на български и чуждестранни граждани, информационно-рекламно обслужване на туризма, социологически и маркетингови проучвания, реклама на стоки и услуги, търговия със спортни и туристически стоки и услуги, стоки за бита и продукция на леката промишленост, вътрешно- и външнотърговска дейност, сделки с интелектуална собственост, търговия и посредничество при сключване на сделки с недвижими имоти, строителна, предприемаческа и ремонтна дейност, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна и спедиционна, складова дейност, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и “ЕТ X.X. - В” и се управлява и представлява от X.X.X..

18628

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1527/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Център Космос” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 37, вх. Б, ап. 15, с предмет на дейност: организация и провеждане на курсове и уроци за ученици и студенти, преподавателска, консултантска дейност, обучение за професионална квалификация съобразно законовите изисквания в страната, превод и легализация на документи, производствена, вътрешно- и външнотърговска, комисионна, спедиторска, складова, превозна, лизингова, маркетингова и рекламна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, производство на стоки с цел продажба и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

18629

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1429/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Институт за биографични категоризации” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, бул. Пенчо Славейков 21, с предмет на дейност: научноизследователска и развойна дейност, трансфер на технологии, ноу-хау, разработване, управление, оценка на програми и проекти, управленско консултиране, антикризисно управление, доверително управление, оценка на стоки и услуги, оценка на приноси, научна категоризация и почетни звания, импакт фактор, експертизи, пазарни и социологически проучвания, анализи и прогнрози, имиджмейкърство, пъбликрилейшънз, управление на пъбликрилейшънз събития, реклама, издателска и импресарска дейност, подготовка и провеждане на конгреси, конференции, семинари, изложби, базари, кастинги, ревюта, промоции образование, обучение и професионална квалификация, езикова подготовка, преводи, легализация, строителство, дизайн, интериор, посредничество при информация и наемане на работа на български граждани в други страни и на български и чуждестранни граждани в Република България (след съответно разрешение), търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, информационни, транспортни, спедиционни, лизингови и складови услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, когато за отделни дейности и услуги се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, дружеството ще ги осъществява след неговот получаване. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

18630

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1315/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Интелис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Марко Бочар, бл. 43, вх. А, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност: внос, износ, реекспорт, производствена, търговска и комисионна дейност, маркетингови проучвания, консултантска дейност, информационни технологии, компютри, програмни продукти, сервизно обслужване, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, обучение, предприемачество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

18631

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира с решение от 24.I.2003 г. по ф.д. № 13588/96 промени за “Индустриална холдингова компания” - АД: вписва отделяне от “Индустриална холдингова компания” - АД, на ново дружество “ИнтерСтандартс” - АД; “ИнтерСтандартс” - АД, поема съответната част от активите и пасивите на “Индустриална холдингова компания” - АД, съгласно план за преобразуване на “Индустриална холдингова компания” - АД; вписва намаляване на капитала на “Индустриална холдингова компания” - АД, от 319 000 лв. на 231 224 лв. чрез намаление с 87 776 акции; капиталът на дружеството е 231 224 лв., разпределен в 231 224 поименни и безналични акции с номинална стойност 1 лв. всяка една; заличава досегашния съвет на директорите; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател на СД и изпълнителен директор, X.X.X. и “Полимекс - София” - ООД; дружеството ще се представлява от председателя на СД и изпълнителен директор X.X.X..

18632

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 5662/97 за “Естрой” - ООД: вписва като прокурист X.X.X..

18672

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 8053/2000 за “Белла” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Овча купел”, кв. Горна баня, ул. 753 № 2.

18673

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 11955/2001 за “Силвър Фърст” - ООД: премества адреса на управление в София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 904Б, вх. А, ап. 14; заличава като управител X.X.X.; вписва като управители X.X.X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно; вписва промени в дружествения договор.

18674

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 11847/2002 за “Села Стил” - ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

18675

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 10821/2002 за “Венис Казинос” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Оборище”, ул. Стара планина 37; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

18676

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 10912/2002 за “Лерата” - ЕООД: заличава като едноличен собственик X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Връбница”, ж.к. Връбница 1, бл. 504, вх. Б, ет. 4, ап. 37; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

18677

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1787/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Фад 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ул. Буземска 13, бл. 3, вх. Б, ап. 34, с предмет на дейност: обучение на водачи на МПС, логопедични услуги, търговска дейност - търговия в страната и в чужбина, строителна дейност, обзавеждане на недвижими имоти, транспортни и спедиторски услуги в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, електронни игри (без хазарт), туристическа дейност в страната и в чужбина, организиране на компютърни игри в мрежата, интернет услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

18678

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1040/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Селена - В” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Триадица 5Б, ет. 3, офис 310, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство и търговско агентство на местни и чуждестранни лица, търговия с недвижими имоти, проектантска и строителна дейност, производство и търговия със строителни материали, маркетингови проучвания, посредническа, лизингова дейност, посреднически и комисионерски услуги, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, транспортни и други услуги за населението, свързани с дейността на дружеството, реализация на стоки и услуги за населението, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 480 000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

18679

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1096/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Батак Екосистемс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Тича 3, с предмет на дейност: създаване на пречиствателни съоръжения и екосистеми, оборудване и експлоатация на преработвателни и производствени екосистеми и търговски обекти, опазване на околната среда в областта на събиране и преработка на битови, строителни, промишлени и други отпадъци, разработка и реализация на екологични проекти, технологии, свързани с околната среда и водите, лазерна технология за обработка и разпад на пестициди и химични съединения на продукти от екологично чисти компоненти, съхраняване на екосистеми, хотелиерство, туристическа дейност, рекламна, информационна и маркетингова дейност, вътрешна и външна търговска дейност, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници община Батак, X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

18680

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 12.II.2003 г. по ф.д. № 1738/2003 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество “Бизнес център София” - ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, бул. Прага 17, вх. 1, ап. 3, с предмет на дейност: строителство, покупко-продажба на сгради, офиси, отдаване под наем на недвижими имоти, посредническа дейност и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 акции на приносител с номинална стойност 1 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., със съвет на директорите с мандат 3 г. в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - изпълнителен директор, и X.X.X., и се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X..

18681

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 11527/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Деруик Асет Мениджмънт - България” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ж.к. Света Троица, бл. 145В, вх. Г, ет. 6, ап. 169, с предмет на дейност: придобиване на интелектуална собственост, внос, износ и дистрибуция на стоки, консултантски, рекламни, маркетингови, спедиторски, транспортни, складови и лизингови услуги, търговско представителство и посредничество, както и на всякаква друга разрешена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Деруик Асет Мениджмънт L.L.C.” и X.X.X., който го управлява и представлява.

18689

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1281/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Лега Инфрагруп” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Коста Лулчев, бл. 135, ап. 1, с предмет на дейност: консултантска дейност, изготвяне на проекти, проучвания и анализи, организация и управление на бизнесмероприятия, управленски и маркетингови консултации, представителство на местни и чуждестранни лица, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, като дейностите, за които съгласно българското законодателство се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт, ще се осъществяват след получаването му. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., която го управлява и представлява.

18690

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1768/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Трибони” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Бели брези, ул. Смърч 27, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност - внос и износ, търговия и производство на всякакви незабранени със закон промишлени, хранителни и селскостопански стоки, дейност на търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, превозна дейност - превоз на пътници и товари, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

18691

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 391/2003 за “Алджинон” - ЕООД: вписва прехвърляне на търговското предприятие с фирма ЕТ “Алджинон - X.X.” (рег. по ф.д. № 12728/93) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Алджинон” - ЕООД.

18692

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1844/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Абисиния 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, кв. Димитър Миленков 243, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, производство на стоки с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, складова и лизингова, транспортна, таксиметрова, комисионна, спедиторска, оказионна, консигнационна, туристическа дейност, търговия в безмитни зони, хотелиерска, ресторантьорска дейност (след лицензиране), сделки с интелектуална собственост, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, агентийна дейност, видео- и звукозаписи и филми, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти и комплексни обекти с цел продажба, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, информационни услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

18693

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1602/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Тан - Фат” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 2, бл. 241, вх. А, ап. 18, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство (без процесуално) на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Ле Хонг Хай, който го управлява и представлява.

18694

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1711/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Дийор Принт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Красно село, бл. 213, вх. А, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, консултантска, печатна, рекламна дейност, изработване на рекламни продукти, графичен дизайн, фирмени знаци, уебдизайн, предпечат, печат, книговезване, фотография, дигитално сканиране на всички диапозитиви и други изображения и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

18695

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1423/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “БГТП - ОР” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Княз Борис 135А, с предмет на дейност: консултантска дейност в сферата на финансите, търговия на едро и дребно, експорт и импорт, посредничество, комисионерство, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., Мустафа Радуан, Орай Туглан и Мухаррем Чухадароглу и се управлява и представлява от X.X.X. и Мустафа Радуан заедно и поотделно.

18696

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1067/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Дари Корп” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Чавдар войвода 4, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност: търговия, услуги, внос и износ, транспортна, производствена, рекламна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, организация и експлоатация на търговски обекти, разпространение на печатни издания, издателска дейност, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена изрично със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и Валентина Наденич и се управлява и представлява от X.X.X..

18697

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1451/2003 за “Фертитрон България” - ЕООД: премества адреса на управление в София, район “Средец”, ул. Хаджи Димитър 9 - 11.

18713

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1893/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Стил 71” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Бунтовник 35, бл. 78, ет. 5, ап. 19, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

18714

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1606/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Съни - 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Редута, ул. Дечо Стефанов 38, вх. А (партер), магазин 2, с предмет на дейност: консултантска дейност, устни и писмени преводи и услуги във връзка с легализация на документи, производство и търговия на едро и дребно със стоки от всякакъв вид, разрешени от законодателството, внос и износ на стоки и услуги от всякакъв вид, незабранени със закон, посредническа, търговска и пласментна дейност на посочените стоки и услуги, маркетингова дейност, покупко-продажба на всякакви вещи - движими и недвижими, отдаване на вещи под наем, вкл. отдаване на обекти под аренда, бартерни операции, търговско представителство, посредническа, комисионна, спедиторска, лицензионна дейност, туристически, хотелиерски и ресторантьорски услуги, сделки с интелектуална собственост, рекламна и външноикономическа дейност във връзка с посочения предмет на дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

18715

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 652/2003 за “ПА Янус” - ЕООД: вписва прехвърляне на предприятието ЕТ “Погребална агенция - X.X.” (рег. по ф.д. № 1241/98) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения заедно с фирмата на “ПА Янус” - ЕООД.

18716

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 13081/2000 за “Промишлено-инженерингова компания” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

18717

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6427/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Посредническа осигурителна компания” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Страцин 11, с предмет на дейност: посредническа дейност в областта на задължителното пенсионно и здравно осигуряване за лица със свободни професии и доброволно пенсионно и здравно осигуряване на всички категории граждани, посреднически и търговски сделки от всякакъв вид, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18718

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 6427/2000 за “Посредническа осигурителна компания” - ООД: заличава като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Медионикс” - ЕООД; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Красно село”, бул. Св. X.X. 54; вписва промяна в предмета на дейност: търговия с медицинска техника и медицинско оборудване, специализирани транспортни средства, консултантска дейност, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

18719

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 13087/2000 за “Медицински център Спектромед” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

18720

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 12.II.2003 г. по ф.д. № 1450/2003 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество “Бългериан риъл естейт фонд” - ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Генерал Паренсов 17, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантски услуги във връзка с основния предмет на дейност на дружеството, външна и вътрешна търговска дейност, производство и продажба на стоки в страната и в чужбина, посредническа дейност, създаване на агентски и представителни офиси в страната и в чужбина, транспортна дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 акции на приносител с номинална стойност 100 лв., с едноличен собственик на капитала Фондация за развитие на Източна Европа - Княжество Лихтенщайн, със съвет на директорите в състав: X.X.X. - изп. директор, X.X.X. - председател, и X.X.X. - зам.-председател, и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

18721

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1124/2003 за “Промсофт” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от Костинброд в София, район “Овча купел”, ул. Киевска 1, ет. 3, ап. 8.

18722

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1539/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бонония 2000” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Евлоги Георгиев 72, ет. 6, ап. 17, с предмет на дейност: транспортна дейност, ресторантьорство, производство и търговия с хранителни стоки, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

18735

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1443/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Данни - X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Витоша 1, ет. 4, кантора 420, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос, износ, търговско представителство и посредничество, рекламни и други видове услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

18736

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 9762/2002 за “Пътническа агенция Маланд” - ЕООД: премества седалището в район “Средец”.

18737

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 11799/2002 за “Екоин” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от гр. Етрополе в София, район “Възраждане”, ул. Гюешево 83; заличава като едноличен собственик на капитала “ИГ Кермен Комерс” - ЕООД; заличава като управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

18738

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 985/2003 за “Кронус - 2002” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от Варна в София, район “Средец”, ул. Шипка 46.

18739

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1573/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “София Гифт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Лидице 8, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени и селскостопански стоки и услуги в страната и в чужбина (без забранените със закон), търговско представителство и посредничество, рекламна дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18740

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1753/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Борил груп” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Пенчо Славейков 19, ет. 2, с предмет на дейност: проектиране и дизайн, рекламни услуги, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, информационни, програмни и импресарски услуги, ресторантьорство, строеж и търговия с недвижими имоти, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

18741

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1482/2001 за “Лориян” - ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Банкя”, гр. Банкя, ул. Роза 7; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

18742

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 11423/94 за “Ди Джи Джонс и съдружници” - ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление, както следва: София, район “Триадица”, ул. Хан Аспарух 7.

18743

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 5114/2001 за “Мирикал” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Мирикал” - ООД; вписва промяна в предмета на дейност: търговия и превоз на петролни продукти, строително-монтажни работи, инженеринг, маркетинг, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, реклама, производство на оборудване и стоки за широко потребление, разкриване и експлоатация на търговски обекти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

18744

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 8584/2000 за “Еврогруп Консулт” - ООД: заличава като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X. и като съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

18745

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8584/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Еврогруп Консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Георг Вашингтон 42, с предмет на дейност: комисионна, спедиционна, складова, превозна, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност и дейност на търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни, консигнационни и лизингови сделки, борсова, заложна, научно-внедрителска и консултантска дейност, франчайзинг, факторинг, икономическо, административно и правно консултиране, митническо и данъчно представителство, анализи и обосновки, участия в други дружества, придобиване права от всякакъв вид и задължаване по всякакъв начин, доколкото това не противоречи на разпоредбите на закона, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18746

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 458/2001 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Деконд - България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ул. Долна махала 3а, с предмет на дейност: счетоводни и консултантски услуги, спедиторски и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешно- и външнотърговска дейност, производство и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, производство, ремонт и търговия с хардуерни и софтуерни продукти, лизинг, маркетинг, инженерингова дейност, организиране и провеждне на образователни курсове и школи, преводи, туристически услуги в страната и в чужбина, сервизна и издателска дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

18769

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 5098/94 за “Орбит” - ЕООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 1 370 000 лв.; вписва промяна в предмета на дейност: международна спедиторска дейност, вътрешна и външна търговия, вътрешен и международен транспорт, сделки по складиране, опаковане, куриерски услуги, логистика, закупуване на стоки или друго движимо имущество с цел препродажбата им в първоначален вид след обработка или в завършен вид, продажба на стоки от собствено производство, закупуване на ценни книжа с цел препродажбата им, търговско-посредническа и брокерска дейност, комисионерство, надзор върху стоки, информация и други услуги, закупуване, строителство или предоставяне на недвижимо имущество с цел продажба, лизинг и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон; вписва нов учредителен акт.

18770

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3054/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Програм Принт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Бели брези 11, ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност: изработване на програмни продукти за издателска и полиграфическа дейност, компютърни и интернет услуги, производство, изкупуване, транспортиране, съхранение и търговия (вкл. внос и износ) със селскостопанска продукция, хранителни стоки и стоки за бита, транспортни и таксиметрови услуги, комисионна и консигнационна търговия, рекламна, моделиерска, импресарска, издателска, предприемаческа дейност, книгоразпространение, преводаческа дейност, предпечатна подготовка, туристически услуги и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5400 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

18771

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 14818/98 за “Интер Мост 2000” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Изгрев”, ж.к. Дианабад, бл. 38, вх. Б, ап. 43; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва промени в дружествения договор.

18772

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д. № 7246/99 за “Оливет” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; заличава като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Оливет” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик и управител X.X.X.; вписва нов учредителен акт съгласно протоколно решение на едноличния собственик от 7.III.2003 г.

18773

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2883/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Синтекс България” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 124, вх. Б, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: търговско представителство (без процесуално), услуги на физически и юридически лица, маркетинг, реклама, посредническа дейност, внос и износ на стоки и услуги, незабранени със закон, сделки с недвижими имоти, всякаква друга стопанска и финансова дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 10 000 лв., със съдружници Франко Кампани, Паоло Фучи и X.X.X., която го управлява и представлява.

18774

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2889/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Сами МСД” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ж.к. Илинден, бл. 114, вх. Г, ап. 67, с предмет на дейност: търговия с резервни части за машини за тютюневата промишленост, търговия на едро и дребно с промишлени стоки и суровини, с хранителни стоки и козметика, проектантска дейност, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, спедиторска и транспортна дейност в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, туристически услуги, консултантска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Самуил Моис Молхо, който го управлява и представлява.

18775

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 262/2000 за “Глобула” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X..

18747

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 11532/2000 за “Тиинтенис” - ООД: заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. Фелеки.

18748

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1480/2001 за “Прима 75” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от собственика X.X.X..

18749

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 778/2001 за “Светлана 2001” - ЕООД: вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, бул. Христо Смирненски 64, ет. 5, ап. 15; заличава като управител Генадий Малий; дружеството ще се управлява и представлява от собственика X.X.X..

18750

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 778/2001 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Светлана 2001” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Владайска 47, вх. Б, ет. 1, с предмет на дейност: внос и износ на хранителни стоки с цел търговия, внос и износ на селскостопанска продукция, живи животни и месо, международен и вътрешен туризъм, хотелиерство, откриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, отдих и развлечение, ресторантьорство, откриване и експлоатация на кулинарни работилници и магазини, посредническа дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност в страната и в чужбина, производство на стоки и услуги, информационна и рекламна дейност (без кино и печат), транспортни, превозни и таксиметрови услуги, маркетингови сделки, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, строителна, ремонтна, сервизна и монтажна дейност, сделки с недвижими имоти, друга стопанска и търговска дейност, за които няма законова забрана. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика Генадий Малий.

18751

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 3205/2001 за “Вижън филм” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

18752

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 5278/2001 за “Пулс - 2001” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Пулс - 2001” - ЕООД; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

18753

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 6.III.2003 г. по ф.д. № 2760/2003 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Хотели - Мениджмънт 2003” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Свобода, бл. 2, вх. Д, ап. 74, с предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, консултантска дейност, инвестиционни проучвания и проекти, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова и маркетингова дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външноикономическа дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 поименни акции с номинална стойност 10 лв., със съвет на директорите от 5 членове за срок от 3 години в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - изпълнителен директор, X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се управлява и представлява от председателя X.X.X. и изпълнителния директор X.X.X. заедно.

18536

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1531/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Марта - В” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, кв. Малинова долина, ул. 183 № 16, с предмет на дейност: производство и търговия на едро и дребно с промишлени и селскостопански стоки, суровини и полуфабрикати, в т.ч. каучукови и пластмасови изделия, сервизиране на леки и тежкотоварни автомобили, поправка и регенерат на гуми, превоз на хора и товари в страната и извън нея, сделки с недвижими имоти, строителна и строително-ремонтна дейност, проектиране, хотелиерска, туристическа и туроператорска дейност, изграждане и експлоатация на заведения за обществено хранене и отдих, на питейни и увеселителни заведения, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X., която го управлява и представлява.

18537

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1530/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Доби-И” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, кв. Малинова долина, ул. 183 № 16, с предмет на дейност: производство и търговия на едро и дребно с промишлени и селскостопански стоки, суровини и полуфабрикати, в т.ч. каучукови и пластмасови изделия, сервизиране на леки и тежкотоварни автомобили, поправка и регенерат на гуми, превоз на хора и товари в страната и извън нея, сделки с недвижими имоти, строителна и строително-ремонтна дейност, проектиране, хотелиерска, туристическа и туроператорска дейност, изграждане и експлоатация на заведения за обществено хранене и отдих, на питейни и увеселителни заведения, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

18538

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1580/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Колор Системс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, бул. Дондуков 37, с предмет на дейност: внос, износ и търговия на едро и дребно с бои, лакове, разтворители, мазилки, строителни материали, изолационни материали, фаянс, теракота, аксесоари за баня, санитария, стоки за бита, текстил, мебели, вътрешно обзавеждане на офиси и домове, консултантска дейност в областта на вътрешния и външния дизайн и обзавеждане, ремонтни и довършителни работи, строителни услуги, транспортни услуги, комисионни услуги, осъществяване на бартерни, реекспортни и компенсационни сделки, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

18539

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1719/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Техноколд Инженеринг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Сухата река, бл. 208, вх. Б, ет. 9, ап. 23, с предмет на дейност: проектиране и изпълнение на хладилни и климатични инсталации, представителство на производители и дистрибутори на хладилна и климатична техника, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия със стоки и услуги, внос и износ на стоки и услуги, сделки с недвижими имоти, превозна и спедиторска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, всякаква незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

18540

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1584/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Рефран” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Петър Парчевич 12, с предмет на дейност: изработка на софтуер, производство и търговия на едро и дребно с модни облекла, дизайн, рекламна и импресарска дейност, транспорт на стоки и товари, ремонт на електро- и мотокари, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

18541

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5577/99 промяна за “Армония” - ООД: вписва промяна в предмета на дейност: производство и търговия с мебели и нестандартно обзавеждане, внос, износ на дървен материал и всички негови производни, внос-износ на селскостопанска продукция, живи животни и месо, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантски услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна дейност, издателска дейност, складови и спедиционни услуги, импресарска дейност, строително-ремонтна и монтажна дейност, сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

18542

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 2808/2002 промяна за “Помест Комерс” - ООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление - София, район “Оборище”, ул. Русалка 4.

18561

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 6362/95 промени за “Жи Се Деко Неонлайт” - ООД: вписа промяна в наименованието на съдружника от “Клод Пюблисите” - АД, Франция, на “Жи Се Деко Люблисите Люминьоз” - АД, Франция; вписва като съдружник “Европлакат Интернешънал” - ООД; заличава като съдружник “Жи Си Деко”.

18562

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписва по ф.д. № 10929/95 промени за “Корект Консулт 97” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

18563

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1862/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Делика - Интернешънъл” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 200, вх. А, ап. 15, с предмет на дейност: производство и търговия със стоки и услуги с изключение на забранените със закон, комисионна дейност, външноикономическа дейност, търговско посредничество и представителство и всякакви други дейности с изключение на забранените със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Йонг Те Парк, който го управлява и представлява.

18564

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1628/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “МСБ Трейд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Витоша 1, ет. 4, кантора 420, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ, търговско представителство и посредничество, рекламни и други видове услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

18565

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1201/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Елли Експрес 2003” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда, бл. 333, вх. В, ет. 6, ап. 61, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени, селскостопански и други стоки, консултантска, информационна дейност, вътрешна и външна търговия, предприемаческа дейност в страната и в чужбина в областта на строителството, информационна, маркетингова, инженерингова, лизингова и рекламна дейност, турагент и туроператор (след издаване на лиценз) и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

18566

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1621/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Лафко” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Хан Аспарух 52, ет. 3, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия със стоки и услуги, разрешени със закон, вкл. промишлени стоки, международен и вътрешен транспорт, експлоатация на складове и магазини, посредничество и комисионерска дейност, търговско представителство на наши и чуждестранни физически и юридически лица, консултантски услуги, производствена дейност, маркетинг и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

18567

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1434/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Топ транс - М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Цар Борис III № 126, офис 702, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, внос и износ на стоки, хотелиерство, ресторантьорство, строителство, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, транспортна дейност, както и всякакви други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

18568

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1118/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Апос” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 327, вх. 7, ет. 3, ап. 44, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, външнотърговска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, търговия с промишлени стоки, покупка и производство на стоки с цел продажба, откриване на магазини за продажба на хранителни и промишлени стоки, строително-ремонтни услуги, дърводелски услуги, електроуслуги, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, превозна, таксиметрова, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, международен и вътрешен стопански туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижим имоти с цел продажба, внос, износ, реекспорт, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

18569

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1740/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Евротурс 2003” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ж.к. Света Троица, бл. 138, вх. А, ап. 17, с предмет на дейност: производство и търговия с всякакъв вид стоки и услуги, за които няма разрешителен или лицензионен режим, консултантски услуги, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, рекламна, информационна дейност, посредничество, представителство и агентство на чуждестранни лица в страната, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18570

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 998/2003 прехвърляне на предприятието на ЕТ “Мери Тер - Мария Рожко” (рег. по ф.д. № 28176/91) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Меритур” - ООД.

18571

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 2152/2001 промени за “Нико - Комерс” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

18572

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1814/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Издателство Проф. X.X.” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Младен Павлов 1, с предмет на дейност: издаване на всички видове периодични и непериодични издания и търговия с тях, съставителство, художествено редактиране и оформление на издания, редактиране, коригиране, техническо редактиране на издания, включващо цялостна издателска и предпечатна подготовка на издания - книги, учебници, брошури, дипляни, вестници, и всички видове полиграфически изделия, реклама, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

18582

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира с решение от 6.III.2003 г. по ф.д. № 13825/94 промени за “Приста Ойл” - АД: вписва вливане на “Приста Продакшън” - АД, в “Приста Ойл” - АД; вписва прекратяване без ликвидация на “Приста Продакшън” - АД, чрез вливането му в “Приста Ойл” - АД, при условията на универсалното правоприемство; вписва увеличение на капитала на “Приста Ойл” - АД, от 18 997 000 лв. на 26 010 600 лв., разпределен в 260 106 поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 лв.; вписва нов устав, приет на общото събрание на акционерите, проведено на 12.II.2003 г.

18583

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 4281/90 за “ЦАПК “Прогрес” (Център за автоматизация на проектирането и конструирането “Прогрес”) - ООД: вписва като съдружници “Комплекс - Сервиз” - ООД, “Вега - 21” - ООД, X.X.X. и X.X.X.; заличава като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

18584

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 8747/91 промени за “Виена Стайл” - ЕООД: вписва промяна на наименованието: “Еко Енерджи Консулт” - ЕООД; премества седалището и адреса на управление в София, район “Триадица”, ул. Цар Самуил 39, ет. 1; вписва промяна в предмета на дейност: консултантска дейност, търговия, придобиване, оценка и продажба на патенти и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.

18585

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2752/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Амбаро” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Проф. д-р X.X. 14, ателие 5, с предмет на дейност: търговска дейност - производство на захарен памук, пакетиране и продажба на собствена продукция, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Фън Суийт Интернешънъл Б.В.”, гр. Бавел, Кралство Нидерландия, и се управлява и представлява от управителя Йозефус Якобус Йоханес Хайнен.

18586

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 6.III.2003 г. по ф.д. № 2780/2003 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Булстрад - Здравно осигуряване” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Света София 6, с предмет на дейност: доброволно здравно осигуряване. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 500 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с номинална стойност 10 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X., Нисим Зарфати и X.X.X., и се представлява от прокуриста X.X.X..

18587

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 4872/2002 промени за “Интериор 2002” - ООД: вписва като съдружник X.X.X.; вписва увеличение на капитала с апортна вноска, направена от новоприетия съдружник, от 5000 лв. на 17 650 лв.; вписва нов дружествен договор.

18588

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 8490/2002 за “Мадлен - 91” - ЕООД: допуска поправка на явна фактическа грешка в изписването на собственото име на едноличния собственик на капитала X.X.X., което да се чете “X.X.X.”; вписва прехвърляне на търговското предприятие с фирма “X.X. - Мадлен 91” (рег. по ф.д. № 1879/90 на Кюстендилския окръжен съд) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Мадлен 91” - ЕООД.

18589

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2853/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Афин Иншурънс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, бул. Драган Цанков 36, СТЦ Интерпред, офис 616 - 617, с предмет на дейност: посредничество като застрахователен брокер за сключване и изпълнение на застрахователни договори по възлагане от застрахован, а за презастрахователни договори - от застраховател. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Афин България” - ЕАД, и се управлява и представлява от управителя Елена Клаудиа Вилку.

18590

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2749/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Балкания 2003” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, бул. Христо Ботев 77, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: производство на конфекция, стоки за бита, хранителни и промишлени стоки, внос и износ, посредничество, представителство, рекламна, спедиторска дейност (без пощенски пратки), хотелиерство, туризъм, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Йосиф Дав Клайн, Шниор Залман Денсигер и Ицхак Инон и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

18591

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 833/94 за “Див - Импекс” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

18592

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1772/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ОПТ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Света гора 17, с предмет на дейност: консултантски услуги в областта на интериора и вътрешното обзавеждане, дистрибуция на мебели, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и лицензионни сделки, информационни и рекламни услуги, както и всякакви други дейности и сделки, съответстващи на чл. 1 ТЗ, за които не съществува изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

18593

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 11719/95 за “Хоби - Такт” - ЕООД: вписва като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Хоби - Такт” - ООД; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

18613

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписва по ф.д. № 13669/96 заличаването на “АСН - България” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Христо Ботев 5, ет. 1.

18614

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 7434/96 за “Бакол” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, ул. Шосе Банкя 3; вписва промяна в предмета на дейност: образователни услуги и свързаните с тях дейности, издателска дейност, консултантски услуги, дейности в областта на транспорта, туризма и селското стопанство, както и други дейности, разрешени със закон; вписва промени в дружествения договор, приети на общото събрание на съдружниците, проведено на 4.ХII.2002 г.

18615

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени с решение от 12.II.2003 г. по ф.д. № 5060/96 за “Нютон Финанс България” - АД: заличава като членове на управителния съвет X.X.X. и X.X.; заличава като председател на управителния съвет и изпълнителен директор X.X.X.; вписва като членове на управителния съвет X.X.X. и X.X.X.; вписва като председател на управителния съвет и изпълнителен директор X.X.X..

18616

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 833/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Аякс - Ойл” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, кв. Левски Г, бл. 23, вх. Б, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност, всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

18617

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1455/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Здрава храна” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, бул. Цариградско шосе 10, вх. А, ап. 9, с предмет на дейност: производство и търговия със стоки от хранително-вкусовата промишленост, ресторантьорство, външно- и вътрешнотърговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки, реекспорт, всякаква друга дейност, за която няма законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

18618

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1512/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ареал СК” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Иван Асен II № 75, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги в страната и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

18619

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1511/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Мистър Ал 1” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, пл. Македония 4, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

18620

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1739/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Данале” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, бул. Рожен 31, с предмет на дейност: транспортна дейност в страната и в чужбина, външно- и вътрешнотърговска дейност, международни преводи, животновъдство, селско стопанство и търговия с производни продукти, ресторантьорство и хотелиерство, експорт, импорт, бартерни сделки, пласментно-снабдителна дейност, комисионна и консигнационна търговия, производство и търговия с промишлени стоки, продажба, поддръжка и ремонт на битова техника и резервни части за нея, строителна дейност, търговия с недвижими имоти, дърводелски и мебелни услуги, доставки и сервиз на офис техника и оборудване, търговия с хранителни стоки и стоки за бита, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X.-X..

18621

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1748/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Фютчър саунд оф мюзик” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Кутловица 9, с предмет на дейност: продуцентска дейност, издателство и разпространение на музикални носители, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

18622

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1567/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ивеста 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, кв. Бояна, ул. Герганица 8, с предмет на дейност: производствена, търговска, превозна, комисионна, посредническа дейност и търговско представителство, външна и вътрешна търговия, хотелиерство, ресторантьорство, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, откриване на магазини и ателиета и свързаните с това дейности, издателска, рекламна, антикварна, сервизна, строителна и предприемаческа дейност, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

18660

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 13.II.2003 г. по ф.д. № 625/2003 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Ей Пи Ес България” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Свети X.X., бл. 15А, вх. В, ет. 1, ап. 21, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 поименни неделими акции с номинална стойност 10 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X. - изпълнителен директор, и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

18661

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 17.II.2003 г. по ф.д. № 1620/2003 вписа в търговския регистър акционерно дружество “М 2002” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Аксаков 7А, с предмет на дейност: търговия и услуги, производство, строителство, посредничество и комисионна дейност, консултантска, вътрешнотърговска, лизингова и рекламна дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 поименни акции с номинална стойност 1000 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

18662

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1624/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Фючърсконсулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Патриарх Евтимий 21, вх. В, ет. 1, с предмет на дейност: консултиране относно предприсъединителните фондове на Европейския съюз и относно други фондове и програми на международни организации, вкл. подготовка на документи и бизнеспланове, договорно представителство (без процесуално) и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

18663

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 7738/95 за “Титан Комерс” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

18664

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 4152/90 за “Сика - 99” - ООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 10 000 лв.

18665

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 19702/91 за “Факто” - ЕООД (в ликвидация): заличава като ликвидатор X.X.X.; вписва като ликвидатор X.X.X..

18666

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 13.II.2003 г. вписва промени по ф.д. № 14279/91 за “Институт по заваряване” - АД: вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 29.ХI.2002 г.; вписва промяна в адреса на управление - ул. Асен Йорданов 10; заличава членовете на съвета на директорите; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X. - изпълнителен директор; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

18667

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписва по ф.д. № 29473/91 прехвърляне на търговско предприятие с фирма “X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.”.

18668

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 33542/92 за “Спортно строителство Левски” - ЕООД: променя наименованието на “Левски Спорт Инженеринг” - ЕООД; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

18669

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 9662/2000 прекратяването на “Киновелт - България” - ООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца.

18670

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 897/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Свобода груп” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Одрин 95, ап. 6, с предмет на дейност: комисионни, спедиционни и превозни сделки, международен транспорт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, складови и лицензионни сделки, ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., който го управлява и представлява.

18671

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира с решение от 11.II.2003 г. по ф.д. № 2584/90 промени за “Видекс” - ЕООД: вписва вливане на “Минджур 99” - АД (рег. по ф.д. № 2296/2000), и “Нитробалкан” - ООД (рег. по ф.д. № 11101/94), във “Видекс” - ЕООД, при условията на универсалното правоприемство; вписва увеличение на капитала на “Видекс” - ЕООД, от 5000 лв. на 330 000 лв.; вписва като съдружници в дружеството съдружници и акционерите на вливащите се дружества: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; преобразува дружеството в акционерно дружество “Видекс” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ж.к. Банишора, бл. 39, ап. 11, и с предмет на дейност: изследване, проектиране, разработване производство на взривни материали, взривни работи, вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортна, спедиторска, охранителна, консултантска дейност и услуги, представителство, посредничество, агентство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или подзаконов нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 330 000 лв., разпределен в 3300 поименни акции с номинална стойност 100 лв., със съвет на директорите: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X., като поема активите и пасивите на преобразуваното дружество.

18682

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 7376/92 за “Марес” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Оборище”, ул. Марагидик 9, вх. Б, ет. 4, ап. 31.

18683

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 12564/93 за “Братя Симеонови” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

18684

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 5267/2002 за “Комфорт 2001” - ЕООД: вписва като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Комфорт 2001” - ООД; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

18685

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 697/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “БГД” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел, бл. 604, вх. В, ет. 2, ап. 38, с предмет на дейност: внос-износ, реекспорт и бартерни сделки със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и международна транспортна дейност, търговия с транспортни средства и петролни продукти, комисионна, спедиторска, складова, лизингова дейност, агентство, търговско представителство и посредничество, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, както и всякакви други незабранени със закон дейности и услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

18686

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1445/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Актив Сълушънс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Тотлебен 34, с предмет на дейност: анализи, проектиране, разработване и внедряване на софтуерни продукти, консултантски услуги и обучение в сферата на информационните технологии, разработване на интернет приложения и дизайн на уеб страници, бизнес, свързан с интернет електронна търговия, борси, търсене и предоставяне на информация, както и всякакви други законни информационни услуги, извършвани по интернет, проектиране, създаване и поддръжка на хардуерни устройства, мрежи и компютърни конфигурации, представителство и дистрибуторска дейност на други производители на софтуер и хардуер, анализи, проучване, проектиране, доставка, изграждане, поддръжка, ремонт и пълен инженеринг на енергийни обекти, консултантска, маркетингова, рекламна и импресарска дейност, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, посредническа дейност, организиране на разрешените със закон услуги на български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешнотърговска дейност - покупка на разрешените със закон стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност - импорт, експорт, реекспорт, бартерни и консигнационни сделки с всякакви стоки, машини и съоръжения, разрешени със закон, производство на разрешените със закон стоки, покупка и продажба на недвижими имоти, всякакви други дейности и услуги, разрешени със закон, като дейностите, за които е необходимо предварително издаване на разрешение (лиценз) от съответните държавни или общински органи, ще бъдат извършвани след набавянето на необходимите документи. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Риск Инженеринг” - АД, X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

18687

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 11523/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Фриско Асет Мениджмънт - България” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Чумерна 20, с предмет на дейност: придобиване на интелектуална собственост, внос, износ и дистрибуция на стоки, консултантски, рекламни, маркетингови, спедиторски, транспортни, складови и лизингови услуги, търговско представителство и посредничество, както и всякаква разрешена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Фриско Асет Мениджмънт” - ООД, и X.X.X., който го управлява и представлява.

18688

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1716/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ТИР - сервиз” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 27, вх. Г, ет. 1, ап. 57, с предмет на дейност: автомонтьорски и автокозметични услуги (автомивка), производство и търговия (вътрешна и външна) с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина (след получаване на лиценз), хотелиерство, ресторантьорство, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

18698

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 5819/02 за “Агенция Бранд” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

18699

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 1317/2002 за “Мак 2002” - ЕООД: вписва като прокуристи X.X.X. и X.X.X.; вписва промяна в предмета на дейност: финансово-счетоводни услуги, консултантска, комисионна, рекламна и информационна дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и износ, комисионна и консигнационна дейност, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

18700

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 11290/2001 за “Агенция дипломатически имоти в страната” - ЕООД: вписва намаляване на капитала от 78 954 860 лв. на 77 578 510 лв.; вписва увеличение на капитала от 77 578 510 лв. на 77 601 510 лв.

18701

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 6350/2001 за “Юнивърсъл Кетъринг” - ООД: променя наименованието на “Юнивърсъл Консултинг” - ООД.

18702

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 4.II.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 2935/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Нетера” - ЕООД.

18703

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 15880/96 промени за “Топливо-юг” - ЕООД: вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

18704

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 11.II.2003 г. регистрира по ф.д. № 10562/2002 промяна за “Юнайтед Консултинг” - ЕАД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Оборище”, ул. Герлово 4.

18705

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 8470/97 промени за “Интелком Компютърс” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

18706

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 7548/97 промени за “А и Б - Евротурс” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Триадица”, бул. П.Ю. Тодоров, бл. 5, вх. Б, ет. 3, ап. 25.

18707

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ регистрира по ф.д. № 9975/98 заличаването на “Мелисея” - ООД.

18708

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 14400/98 промени за “К - Шипинг” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

18709

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1607/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ел-Али” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Кръстю Сарафов 27, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, внос и износ, рекламна дейност, вътрешно- и външнотърговски операции, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, производствена, складова, транспортна и спедиторска дейност, консултантски услуги, строителни и предприемачески услуги, покупка на недвижими имоти с цел отдаване под наем и продажба, всякакви услуги, незабранени със закон, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X.-X., която го управлява и представлява.

18710

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1720/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Беата - БГ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, кв. Симеоново, ул. Шумака 11, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия със стоки и услуги, внос и износ на стоки и услуги, хотелиерство и ресторантьорство, сделки с недвижими имоти, превозна и спедиторска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с чуждестранна валута като обменно бюро, заложна къща, сделки с интелектуална собственост, всякаква незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X.-X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18711

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1852/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ГРД” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба, бл. 157, вх. А, ет. 6, ап. 17, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия със стоки и услуги, внос и износ на стоки и услуги, хотелиерство и ресторантьорство, сделки с недвижими имоти, превозна и спедиторска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост, всякаква незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

18712

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1610/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Робо 68 - 66” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ж.к. Захарна фабрика, бл. 57, вх. 1, ет. 6, ап. 28, с предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, информационни, програмни и импресарски услуги, ресторантьорство, строеж и търговия с недвижими имоти, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18723

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 14.II.2003 г. по ф.д. № 1919/2003 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Интернешънъл гейм дизайн студио” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Алабин 34, с предмет на дейност: дизайнерска, проектантска и консултантска дейност, вътрешна и външна търговия, комисионерство, представителство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 500 000 лв., разпределен в 500 поименни акции с номинална стойност 1000 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател и изпълнителен директор, X.X.X. и X.X.X., и се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X..

18724

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 735/2003 за “М.С. 2003” - ООД: дружеството ще се управлява и представлява от Нгуен Тханх Май.

18725

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 16101/97 за “Рекламна агенция Евромедия” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

18726

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1777/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Легарта” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Македония 16, ет. 6, ап. 47, с предмет на дейност: предоставяне на информационни и консултантски услуги в интернет пространство, финансово-счетоводни и други консултации, проучвания и анализи, изготвяне на мениджърски стратегии, прогнози и експертизи, маркетингови проучвания и анализи, представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, вкл. при сделки с недвижими имоти, вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, доверително управление на недвижими имоти, търговска дейност, вкл. разкриване и експлоатация на търговски обекти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

18727

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1700/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Биемжи” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда, бл. 234, вх. А, ет. 7, ап. 39, с предмет на дейност: производство на хранителни стоки и изделия и търговия с тях, покупка на стопански или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид на територията на страната и в чужбина, производство на стоки с цел препродажба в страната и в чужбина, комисионна, складова, спедиционна, лизингова дейност, търговска представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, реклама, маркетинг, покупко-продажба на недвижими имоти, превозна, туристическа, информационна, счетоводна, консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство и хотелиерство, външноикономическа дейност, покупко-продажба на електронна техника, средства за комуникация, ремонт и поддръжката им. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

18728

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 13.II.2003 г. по ф.д. № 25301/91 промени за “Електрон Прогрес” - АД: заличава като изпълнителен директор X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от председателя на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X..

18729

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 23688/91 промяна за “Георедмет” - ЕООД (в ликвидация): удължава срока за ликвидация до 31.ХII.2005 г.

18730

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 11315/91 за “Джеф Трейдинг” - ООД: заличава като управител Жозеф Абдо Фегали; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

18731

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 14625/91 за “Монетен двор” - ЕООД: вписва увеличение на капитала от 160 000 лв. на 1 260 000 лв.; вписва промени в устава.

18732

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.II.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 10764/95 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 и 2001 г. на “Униагро” - АД.

18733

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1884/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Пирели 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, ж.к. Младост 1, бл. 84, вх. Б, ет. 6, ап. 39, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

18734

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 4274/2002 за “Ейч Ем Си Хотел Интернешънъл” - ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството с апортна вноска от 5000 лв. на 4 404 000 лв.; вписва нов дружествен договор.

18759

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 7.III.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 14489/2000 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2002 г. на “Индустриален лизинг” - ЕООД.

18760

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 12.III.2003 г. вписва по ф.д. № 13600/96 прекратяването на “МТМ холдинг” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, бул. Г.М. Димитров, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 1 година считано от деня на обнародването в “Държавен вестник” на поканата до кредиторите.

18761

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3066/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Медискан” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Кривина 5, с предмет на дейност: производство и търговия, външнотърговска дейност - внос, износ и реекспорт, рекламна дейност, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, импресарска, информационна, издателска, печатарска дейност, сделки с интелектуална собственост, инвеститорска, спедиционна, складова, лизингова, хотелиерска, туристическа, транспортна, сервизна, строителна дейност, както и всякаква търговска и друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

18762

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 7175/93 за “Тоби - СО” - ЕООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 255 000 лв.; допълва предмета на дейност с “безмитна търговия”; вписва промени в учредителния акт.

18763

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 21020/95 за “Мико” - ЕООД: вписва вливане на “Ер Ес Би - Консулт” - ЕООД (рег. по ф.д. № 1121/2002 на Великотърновския окръжен съд), и “Талери” - ЕООД (рег. по ф.д. № 1397/2002 на Старозагорския окръжен съд), в “Мико” - ЕООД, при условията на универсалното правоприемство; вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 15 000 лв.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Мико” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

18764

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 17.III.2003 г. по ф.д. № 9375/95 промени за “Телевизия Седем дни” - АД: вписва преминаване от двустепенна към едностепенна система на управление; заличава членовете на надзорния и управителния съвет; вписва съвет на директорите с мандат 3 години в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - изпълнителен директор, X.X.X., X.X.X. и X.X.X.-X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X.; вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 6.III.2003 г.

18765

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3314/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ц - Консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ул. Яшарица 23, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени, хранителни и битови стоки, производство, изкупуване, преработка и реализация на всякаква селскостопанска и животинска продукция в страната и в чужбина, организиране и осъществяване на вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, организиране и осъществяване на вътрешен и международен пътнически и товарен транспорт, търговия на едро и чрез магазинна мрежа, експорт и импорт на стоки, търговия с алкохол и тютюневи изделия, посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

18766

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 11.III.2003 г. вписва промени по ф.д. № 5140/99 за “Орел - Лизинг” - АД: вписва като едноличен собственик на капитала Банка “Хеброс” - АД (рег. по ф.д. № 4858/93 на Пловдивския окръжен съд); променя наименованието на “Хеброс - Лизинг” - ЕАД; премества седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, ул. Златен рог 22; вписва нов устав на “Хеброс - Лизинг” - ЕАД; заличава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите Гаутам Вир, X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се управлява от съвета на директорите в състав: Гаутам Вир - председател, X.X.X. - зам.-председател, X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

18767

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1257/2002 за “Лилиум - 2002” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

18768

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2294/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Стевана” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ж.к. Света Троица, бл. 377, вх. Г, ет. 5, ап. 75, с предмет на дейност: търговска дейност, внос и износ на стоки, строително-ремонтни дейности, проектиране и вътрешен дизайн, производство, складова дейност, ноу-хау, експертна оценка, маркетинг, мениджмънт, реклама, лизинг, търговско представителство, посредничество и комисионерство, компютърен софтуер, хардуер, уеб дизайн и програмиране, услуги (без кино и печат) и сервизна дейност, консултантски услуги, консигнационни и бартерни сделки, както и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

19961

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1804/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Стил 3” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 23, вх. 8, ет. 4, ап. 104, с предмет на дейност: строителство, проектиране, инвестиции, търговска дейност, транспорт, счетоводни услуги и всичко друго, незабранено със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

19962

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ по ф.д. № 2926/90 с решение от 19.II.2003 г. вписва промени за “Метрополитен” - ЕАД, с държавно имущество: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като председател на съвета на директорите X.X.X.; вписва като зам.-председател на съвета на директорите X.X.X..

19963

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ по ф.д. № 28473/92 вписва прехвърляне на “ЕТ Тончев и син - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като ЕТ “Тончев и син - X.X.”; предприятието се управлява и представлява от X.X.X., София, ж.к. Западен парк, бл. 116, вх. Б, ет. 4, ап. 13.

19964

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ по ф.д. № 18407/92 вписва прехвърляне на предприятие ЕТ “X.X. - Артвита” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като ЕТ “Артвита - X.X.”; предприятието се управлява и представлява от X.X.X., София, район “Витоша”, ул. Цар Борис III № 121.

19965

Софийският градски съд на основание чл. 491, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 17.II.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 8580/94 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Пирин - турист” - ООД.

19966

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 27461/93 за “ЛТТ - 91” - ООД: вписва промяна в адреса на управление - София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел, бл. 408, вх. А, ап. 23.

19967

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2093/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ферател България” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Горски пътник 54, с предмет на дейност: предоставяне и поддържане на системи за туристическа информация и резервации, вкл. и всички необходими компоненти, базирани на продуктите на “Ферател Медиа Технолоджис” - АД, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 10 000 лв., със съдружници “Ферател Медиа Технолоджис” - АД, X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

19969

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2081/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Н и Д - инвест” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ж.к. Бъкстон, бл. 17, вх. Б, с предмет на дейност: проектиране, строителство, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти с цел продажба, консултантска дейност, счетоводни услуги, посредническа дейност, дейност на търговско представителство, реклама и информационни услуги, търговия със стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, лизингова дейност, проектиране, строителство, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска дейност, транспортни услуги, маркетинг, дистрибуция, отдаване на МПС под наем, спедиционно-складова дейност, импресарски услуги, външнотърговска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

19970

 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

X.X. - министър на здравеопазването, в качеството си на представител на държавата - акционер, притежаващ 51% от капитала на “Многопрофилна болница за активно лечение “X.X.” - АД, Враца, на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ и определение на Врачанския окръжен съд № 436 от 7.V.2003 г. по ф.д. № 819/2000, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 11.VII.2003 г. в 14 ч. в сградата на Министерството на здравеопазването, пл. Света Неделя 5, ет. 2, ст. 211, при следния дневен ред: 1. промяна в състава на съвета на директорите - проект за решение: общото събрание приема предложената промяна в състава на съвета на директорите; 2. определяне на възнагражденията на членовете на избрания съвет на директорите и на изпълнителния директор - проект за решение - общото събрание определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите и на изпълнителния директор; 3. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в Министерството на здравеопазването, София, пл. Света Неделя 5, ет. 2, ст. 211, всеки присъствен ден от 10 до 16 ч. Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на участващите в общото събрание започва в 10 ч. и ще приключи в 11 ч. пред залата на провеждането му. Всички акционери представят документ за самоличност, а пълномощниците на акционерите се легитимират и с изрично писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

21556

37. - Управителният съвет на НЗОК на основание чл. 9, ал. 1 ЗЗО свиква редовно заседание на събранието на представителтие на НЗОК на 25.VI.2003 г. в 10 ч. в сградата на ВВМА, зала 10, при следния дневен ред: 1. предложение за одобряване на годишния финансов отчет на НЗОК за 2002 г.; 2. предложение за одобряване отчета за изпълнение на бюджета на НЗОК за 2002 г.; 3. предложение за одобряване на отчета за дейността на НЗОК за 2002 г.; 4. предложение за освобождаване от отговорност на членовете на УС на НЗОК за 2002 г.; 5. предложение за правила за дейността на комисията в централното управление на НЗОК и реда за извършване на експертизи на основание чл. 78 ЗЗО.

00000

45. - Съветът на директорите на “Енергокабел” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на “Енергокабел” - АД, на 11.VII.2003 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в София, ул. Владимир Зографов 81, при следния дневен ред: 1. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им до датата на провеждане на извънредното общо събрание; проект за решение: ОСА освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на извънредното общо събрание; 2. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение: ОСА приема предложението на СД да не се правят промени в състава на съвета на директорите; 3. определяне възнагражданието на членовете на СД за 2003 г.; проект за решение: ОСА взема решение да не се заплаща възнаграждение на членовете на СД за 2003 г.; 4. промени в устава на дружеството в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК; проект за решение: ОСА приема предложените от съвета на директорите промени в устава на дружеството в съответствие с изискванията на ЗППЦК; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч. Акционерите могат да участват в работата на общото събрание лично или чрез представител, притежаващ пълномощно, което отговаря на изискванията на Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

00000

3. - Управителният съвет на Училищното настоятелство на Техникума по лека промишленост и икономика “X.X.” - Горна Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на настоятелството на 14.VII.2003 г. в 10 ч. в седалището на настоятелството в Горна Оряховица при следния дневен ред: 1. промяна в наименованието на настоятелството съобразно промяната в наименованието на Техникума по лека промишленост и икономика “X.X.”, Горна Оряховица (обн., ДВ, бр. 39 от 2003 г.); 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

00000

1. - Надзорният съвет на “Вулкан” - АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 28, ал. 1 от устава на дружеството прави изменение и допълнение в дневния ред на свиканото годишно общо събрание на акционерите (ДВ, бр. 50 от 2003 г., обявление № 516): 1. включва се нова т. 4 със следното съдържание: “4. промени в надзорния съвет на “Вулкан” - АД; проект за решение - ОС приема предложението на основния акционер за промени в надзорния съвет на дружеството;”; 2. точки 4 и 5 стават съответно т. 5 и 6.

00000

1.- Управителният съвет на “Българска роза Севтополис” - АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 16.VII.2003 г. в 9 ч. в административната сграда на седалището на дружеството, Казанлък, ул. 23 пехотен Шипченски полк 110, при следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2002 г.; проекторешение - ОС приема доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и междинен счетоводен отчет за периода 1.I.2003 - 15.VII.2003 г.; проекторешение - ОС приема и одобрява заверения доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г. и заверения междинен счетоводен отчет за периода 1.I.2003 - 15.VII.2003 г.; 3. освобождаване и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител; проекторешение - ОС освобождава и избира експерт-счетоводител на дружеството съобразно гласуваните предложения на акционерите; 4. освобождаване от отговорност освободените членове на надзорния съвет на дружеството; проекторешение - ОС освобождава от отговорност за дейността от избирането до освобождаването им членовете на надзорния съвет на дружеството, освободени с решение на извънредното общо събрание на 1.III.2003 г.; 5. освобождаване от длъжност на членове на надзорния съвет, избиране на нови членове на надзорния съвет; определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет и техните представители; проекторешение - ОС освобождава от длъжност членове на надзорния съвет и избира нови членове на надзорния съвет и определя възнаграждението им съобразно предложенията и резултатите от гласуването на акционерите; 6. освобождаване от отговорност на членове на управителния съвет и определяне размера на гаранцията им за управление; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членове на управителния съвет и определя размера на гаранцията им за управление съобразно предложенията и резултатите от гласуването по тях на акционерите; 7. разни. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. За участие в събранието акционерите представят депозитарните си разписки и документ за самоличност, а пълномощниците и изрично писмено пълномощно с минимално съдържание, определено в Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 16.VII.2003 г. в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.

00000

15. - Управителният съвет на тенис клуб “Локомотив” - Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 12.VII.2003 г. в 11 ч. в Пловдив, Тенис комплекс “Локомотив”, при следния дневен ред: 1. запознаване членовете на общото събрание с актуалното състояние за ползване на базата от Тенис клуб “Локомотив”; 2. избор на нов управителен съвет; 3. приемане на правилник за ползване на тенис базата; 4. организационни въпроси; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите.

00000

79. - Съветът на директорите на “Фриго - ХМ” - АД, Сливница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 11.VII.2003 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Сливница, ул. Гео Милев 3, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет и баланс за 2002 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет и баланс за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите и прокуриста за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите и прокуриста за дейността им през 2002 г.; 4. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава; 5. промени в състава на членовете на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложените промени в състава на членовете на съвета на директорите; 6. вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството; проект за решение - ОС приема предложеното увеличение на капитала на дружеството; 7. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС приема предложения от съвета на директорите експерт-счетоводител за 2003 г.; 8. разни. Поканват се всички акционери лично или чрез писмено упълномощени от тях лица с нотариално заверени пълномощни да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва същия ден в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

00000

10. - Съветът на директорите на “Еледжик” - АД, с. Веринско, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 11.VII.2003 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в с. Веринско, Фуражен завод, административна сграда, при следния дневен ред: 1. промени в състава на съвета на директорите; 2. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; 3. разни. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие започва в 9 ч. в деня на събранието срещу представяне на временно удостоверение и лична карта, а за пълномощниците - и срещу представяне на изрично пълномощно. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в с. Веринско, Фуражен завод, административна сграда, от 9 до 16 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

00000

633. - Управителният съвет на ТБ “Юнионбанк” - АД, София, обявява издаването на емисия облигации при следните условия: издател ТБ “Юнионбанк” - АД; пореден номер на емисията - 1; размер на облигационния заем 5 000 000 евро, номинална и емисионна стойност на една облигация - 1000 евро; вид на облигациите - обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми; дата, от която тече срокът до падежа - 31 май 2003 г.; срочност - 36 месеца; дата на падежа на главницата - 31 май 2006 г.; лихвен процент - 7,7 % годишно; период на лихвено плащане - шестмесечен; дати на падежите на лихвените плащания: 30 ноември 2003 г.; 31 май 2004 г.; 30 ноември 2004 г.; 31 май 2005 г.; 30 ноември 2005 г.; 31 май 2006 г. Всички плащания по облигационния заем се обслужват от ТБ “Юнионбанк” - АД, София, ул. Дамян Груев 10-12. На основание чл. 206, ал. 6 и 7 ТЗ се свиква първо събрание на облигационерите от първа емисия облигации на 3 юли 2003 г. в 10 ч. в София, централно управление на ТБ “Юнионбанк” - АД, ул. Дамян Груев 10-12, при следния дневен ред: 1. избор на представители на облигационерите; 2. разни. Канят се всички облигационери, притежаващи облигации от първата емисия облигации на ТБ “Юнионбанк” - АД, да присъстват лично или чрез упълномощени техни представители. Всички облигационери са длъжни да представят документ, удостоверяващ правата на притежаваните от тях облигации (депозитарни разписки, издадени от Централен депозитар - АД), документ за самоличност, писмено пълномощно, ако са упълномощени, и удостоверение за актуално състояние за облигационерите - юридически лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на облигационерите ще се проведе същия ден в11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

00000

204. - “Каолин” - АД, гр. Сеново, на основание чл. 206, ал. 6 и 7 ТЗ обявява сключването на облигационен заем при следните условия: 1. размер - 5 000 000 евро; 2. дата, от която започва да тече срокът до падежа - 9 юни 2003 г.; 3. дати на падежите за лихвените плащания - 9 декември 2003 г., 9 юни 2004 г., 9 декември 2004 г., 9 юни 2005 г., 9 декември 2005 г., 9 юни 2006 г., 9 декември 2006 г., 9 юни 2007 г., 9 декември 2007 г., 9 юни 2008 г.; 4. дата на последно лихвено плащане - 9 юни 2008 г.; 5. дати на плащане на главницата - 9 юни 2006 г., 9 декември 2006 г., 9 юни 2007 г., 9 декември 2007 г., 9 юни 2008 г.; 6. банка, обслужваща плащанията по облигационния заем - “Обединена българска банка” - АД; 7. първото общо събрание на облигационерите ще се проведе на 23.VI.2003 г. в 13 ч. в София, ул. Дъбрава 8, при следния дневен ред: а) избор на представител на облигационерите; б) определяне на възнаграждение на представителя на облигационерите; в) други. Поканват се облигационерите или техни упълномощени в съответствие със закона представители да присъстват на събранието. При липса на кворум събранието ще се състои същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

00000

БЮЛЕТИН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

904. - Министерството на отбраната, дирекция “Управление на доставките”, София, ул. Дякон Игнатий 3, тел.: (02) 9220 648; факс: (02) 987 96 93; 9222 969, на основание чл. 34, ал. 2 ЗОП и решение № 138 от 26.V.2003 г. на министъра на отбраната отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: ремонт на автобуси “Чавдар”: “Чавдар” 11М4 - 3 броя; “Чавдар” 11М3 - 3 броя; възстановяване моторесурсите на 3 броя автобуси “Чавдар” 11М4 и 3 броя автобуси “Чавдар” 11М3 с пробег от 200 000 км за всички автобуси: извършване основен ремонт на двигателя, трансмисията, ходовата част и окачването; възстановяване и боядисване на купето; подмяна на тапицерията на салона и седалките и възстановяване на пода; подмяна на гумите; подмяна на електроинсталацията. 2. Място и срок на основния ремонт: място - производствената база на изпълнителя; срок - до 30.ХI.2003 г. 3. Квалификационни изисквания към кандидатите: да отговарят на изискванията на чл. 23 и 24 ЗОП; да притежават необходимите специалисти и техника, гарантиращи изпълнението на поръчката; подизпълнители, участващи в изпълнението на поръчката, следва да докажат своите възможности съгласно чл. 27, ал. 1, т. 5 и чл. 28 ЗОП; кандидатите да имат изградена, внедрена и функционираща система за контрол на качеството, отговаряща на изискванията на ISO 9001 и AQAP - 110 (Изисквания на НАТО за осигуряване качеството на проектирането, разработването и производството), което да докаже чрез представяне на съответните сертификати. 4. Изисквания за качество: качеството на извършения ремонт да осигурява безопасно и безаварийно експлоатиране на отремонтираните автобуси до следващия базов ремонт; качеството на ремонта ще се контролира съгласно Правилника за осигуряване и управление на качеството на военната и специална продукция в МО и БА (ДВ, бр. 79 от 2000 г.). 5. Начин на образуване на предлаганата цена: предлаганата единична цена на базов ремонт на съответната позиция по т. 1 да бъде в левове, с включен ДДС. 6. Начин на плащане: в левове, по един от следните начини: 6.1. с платежно нареждане в срок 15 дни след извършване на ремонта, срещу представяне на следните документи: надлежно оформена данъчна фактура; приемно-предавателен протокол за всеки автобус; сертификат за качество; протокол за оценка на съответствието съгласно Правилника за осигуряване и управление на качеството на военната и специална продукция в МО и БА; 6.2. с акредитив; 6.3. с авансов превод - срещу банкова гаранция за 100%-ия размер на авансово преведената сума. 7. Срок на валидност на предложенията: 90 календарни дни. 8. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора: гаранция за участие в процедурата - парична сума в размер на 1000 лв., внесени по сметката на Дирекция “Финансово-стопански дейности” - МО: ТБ “Биохим” - АД, клон “Батенберг”, София, с/ка № 5010282235, код 66084219, или банкова гаранция за същата сума; гаранция за изпълнение на договора - 5 % от стойността на договора; задържането и освобождаването на гаранциите ще става по реда на чл. 32 и 33 ЗОП; в предложението да бъде приложен документ за внесена гаранция за участие в процедурата - копие на нареждане за превод, заверено от банката на наредителя, или оригинал на банкова гаранция. 9. Критерии за оценка и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложенията: критерии: К1 - най-ниска единична цена на базов ремонт - в левове, с включен ДДС; К2 - най-дълъг гаранционен пробег - в км; К3 - най-кратък срок за отстраняване на рекламации - в дни; К4 - най-кратък срок за изпълнение на поръчката - в дни; К5 - най-изгоден за МО начин на плащане: при плащане чрез акредитив - К5=0; при авансово плащане - К5=0,5; при плащане след извършване на ремонта - К5=0,7; тежест на критериите за оценка в комплексната оценка (КО) на предложенията, изразена чрез теглови коефициенти (Q): Q1=0,7; Q2=0,05; Q3=0,05; Q4=0,1; Q5=0,1; комплексната оценка на всяко предложение се изчислява по следната формула:

КО = А1 x Q1 + А2 x Q2 + А3 x Q3 +A4 x Q4 +A5 x Q5,

където:

K1min

 

Ki2

 

К3min

 

K4min

Ai.1=

––––;

Ai.2 =

––––;

Аi.3 =

––––;

Ai4=

––––;

Кi.1

 

К2max

 

Кi3

 

Ki4

Ai5=Ki5.

Кmin и Кmax са съответно минималното и максималното предложение за дадения критерий. Ki е предложението на i-тия кандидат в откритата процедура; на първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висока комплексна оценка КО. 10. Място, ден и час за оценяване на предложенията: разглеждането, оценяването и класирането на предложенията ще се извърши от комисия, назначена със заповед на министъра на отбраната, в дирекция “Управление на доставките”, ул. Ив. Вазов 12, в тридневен срок след 30-ия календарен ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 11. Документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка ще се продава всеки работен ден от 10 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 15 ч. от представители на дирекция “Управление на доставките” на адрес ул. Ив. Вазов 12, телефон 92 20675, от следващия до 25-ия календарен ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”; ако последният календарен ден е неработен ден, да се разбира следващият работен ден. 12. Цената на документацията за участие в откритата процедура е 200 лв. 13. Предложенията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка да се представят на адрес: Министерство на отбраната - София, дирекция “Управление на доставките”, ул. Ив. Вазов 12, тел. 92 20675, от 10 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 15 ч. всеки работен ден с краен срок до 15 ч. на 30-ия календарен ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”; ако последният календарен ден е неработен ден, да се разбира следващият работен ден. 14. Предложенията задължително да съдържат документите по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗОП, представени и приети в съответствие с чл. 27, ал. 4, 5, 6 и 7 ЗОП.

32020

33. - Министерството на отбраната - София, ул. Дякон Игнатий 3, на основание чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 14 и глава четвърта от ЗОП, Инструкция № 1 от 7.II.2001 г., заявка-спецификация № 22-02-633/26.II.2003 г. на началника на Главно управление МТМО - ГЩ, и решение на министъра на отбраната № 115 от 19.V.2003 г. обявява открита процедура за доставка на акумулаторни батерии при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на акумулаторни батерии, както следва:

по

ред

Тип акуму-

латорни

батерии

Коли-

чес-

тво

(бр.)

Схема

на свър-

зване

Стандарти,

на които да

съответстват

Срок на

доставка

Гаран-

ция за

учас-

тие (лв.)

1.

12V 55A.h

129

“+” ляв

БДС EN 60095-2+А11

30.Х.2003 г.

90

2.

12V 60A.h

126

“+” десен

БДС EN 60095-2+А11

30.Х.2003 г.

90

3.

12V 63A.h

201

“+” десен

БДС EN 60095-2+А11

30.Х.2003 г.

105

4.

12V 70A.h

50

“+” десен

БДС EN 60095-2+А11

30.Х.2003 г.

44

5.

12V 75A.h

30

“+” ляв

БДС EN 60095-2+А11

30.Х.2003 г.

30

 

(за ЗРТ)

         

6.

12V 88A.h

760

“+” десен

БДС EN 60095-2+А11

30.Х.2003 г.

760

7.

12V 90A.h

150

“+” ляв

БДС EN 60095-2+А11

30.Х.2003 г.

150

 

(за ЗРТ)

         

8.

12V 100A.h

150

“+” десен

БДС EN 60095-2+А11

30.Х.2003 г.

160

9.

12V 135A.h

430

“+” десен

БДС EN 60095-2+А11

30.Х.2003 г.

640

10.

12V 140A.h

50

“+” ляв

военен ст .СИВ 89-81

30.Х.2003 г.

75

 

(за ЗРТ)

         

11.

12V 160A.h

50

“+” десен

БДС EN 60095-2+А11

30.Х.2003 г.

83

12.

12V 160A.h

680

“+” десен

военен ст. СИВ 89-81;

30.Х.2003 г.

1120

 

(РК)

   

ТИАКУ-ТСВ 01-94

   

13.

12V 165A.h

334

“+” десен

БДС EN 60095-2+А11

30.Х.2003 г.

590

14.

12V 180A.h

360

“+” десен

БДС EN 60095-2+А11

30.Х.2003 г.

715

15.

2 x 40 x 160

17

 

БДС 5845-90

30.Х.2003 г.

300

 

A.h

         

16.

2 x 40 x 200

15

 

БДС 5845-90

30.Х.2003 г.

290

 

A.h

         

Акумулаторните батерии да са сухо заредени, херметизирани и произведени през 2003 г. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, ал. 1, т. 1, буква “а” и чл. 14 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита, съгласно глава четвърта от ЗОП. 4. Място за изпълнение на поръчката - на територията на страната франко складовете на поделение 52370 - Негушево. 5. Срок за изпълнение на поръчката - не по-късно от визирания в т. 1 (таблицата), като дотогава акумулаторните батерии да се доставят при условията на договора. 6. Квалификационни изисквания - в процедурата се допускат кандидати съгласно чл. 5 ЗОП; всички кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 23 и 24 ЗОП. Кандидатите да са официално упълномощени от фирмите производители и да са изпълнявали подобни обществени поръчки, като за целта представят списък на основните такива за последната година със стойността на сключените договори и фирмите - получатели на акумулаторните батерии. Кандидатите могат да участват както за всяка отделна позиция, за няколко от тях, така и за всички позиции комплексно. 7. Изисквания за качество - акумулаторните батерии, предмет на процедурата, да бъдат произведени след 1.I.2003 г. с качество, отговарящо на заложените стандарти в т.1. Акумулаторните батерии да са преминали изпитване в акредитирана лаборатория през последните 12 месеца, което се установява от протокола за изпитването им. Качеството на всяка партида се удостоверява със сертификат за качество, издаден от акредитирана лаборатория. Контролът на качеството и приемането да се осъществят съгласно изискванията на Правилника за осигуряване и управление на качеството на военната и специална продукция в МО и БА (ДВ, бр. 79 от 2000 г.). 8. Начин на образуване на предлаганата цена (вкл. и за плащане) - цената за всеки предложен тип акумулаторни батерии да се формира с включен ДДС и всички присъщи разходи по доставката франко крайния получател - поделение 52370 - Негушево, както и поддръжката и обслужването им по време на гаранционния срок (на съхранение и на експлоатация). 9. Начин на плащане - чрез банков превод по сметката на изпълнителя до 15 дни след доставката и представянето на оформени съгласно изискванията платежни документи в дирекция “Управление на доставките”. 10. Срок на валидност на предложението - 90 календарни дни считано от датата на провеждане на процедурата (датата, на която се разглеждат предложенията). 11. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - банкова гаранция или парична сума, внесена по сметката на дирекция “Финансово-стопански дейности” - МО, ТБ “Биохим” - АД, клон Батенберг, София, сметка № 5010282235, код 66114219, в размер, посочен в т.1. Кандидатът, определен за изпълнител на поръчката, е длъжен да представи банкова гаранция за изпълнение в размер 8 % от предлаганата цена в полза на възложителя при подписването на договора за доставка, съгласно приложения в документацията образец, с валидност през цялото времетраене на договора плюс 10 работни дни след изтичането му. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие ще става по реда на чл. 32 и 33 ЗОП. В набора от документи, внесени като предложение в дирекция “Управление на доставките” - МО, да бъде приложено бордерото за внесената парична сума или копие на нареждането за превода, заверено от банката на наредителя. 12. Документацията за участие в открития конкурс за възлагане на обществената поръчка ще се продава всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 13 до 15 ч. от представител на дирекция “Управление на доставките” в периода от следващия до 25-ия календарен ден от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Продажбата ще се извършва в дирекция “Управление на доставките”, София 1080, ул. Иван Вазов 12, ет. 5, стая 1, на цена 300 лв., за контакти - тел. 92-20642. 13. Критерии за оценка и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - оценката на предложенията ще се извърши по определени критерии (К), всеки със своята тежест (С) в комплексната оценка (КО), както следва: а) критериите за оценка на предложението (К) са, както следва: К1 - най-ниска цена за доставка на акумулаторните батерии с транспорт до поделението краен получател; К2 - най-кратък срок на доставка на акумулаторните батерии; К3 - най-голяма пригодност за съхранение на сухо заредени акумулаторни батерии, измерена чрез продължителността на разреждане в секунди; б) тежест на отделните критерии в комплексната оценка (КО) на предложенията, изразени чрез алгебричната величина на коефициентите (С): С1 - алгебричната величина на коефициента за стойността на акумулаторните батерии в тежестта на комплексната оценка - 70; С2 - алгебричната величина на коефициента за най-кратък срок на доставка на сухо заредени акумулаторни батерии при въвеждане в работно състояние в секунди в тежестта на комплексната оценка - 10; С3 - алгебричната величина на коефициента за най-голяма пригодност за съхранение на сухо заредени акумулаторни батерии, измерена чрез продължителността на разреждане в секунди - 20. Класирането да се извършва по методика за оценка на предложенията, както следва:

   

Цmin

 
 

К1 =

–––––

x С1;

   

Ц канд.

 
   

срок доставка минимум

 
 

К2 =

––––––––––––––––

x С2;

   

срок на доставка на кандидата

 
   

продължителност на

 
   

разреждане на кандидата

 
 

К3 =

––––––––––––––––––

x С3.

   

Продължителност на разреж-

 
   

дане максимум

 

На първо място да бъде класиран кандидатът, получил най-високата комплексна оценка (КО):

КО = К1 + К2 + К3.

14. Предложенията за участие в открития конкурс за възлагане на обществената поръчка да се представят от кандидатите и да се приемат от възложителя на адрес: дирекция “Управление на доставките” - Министерство на отбраната, София, ул. Иван Вазов 12, всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 13 до 15 ч. в стая 1, ет. 5, тел. 92-20642. Краен срок за приемането им е 15 ч. на 30-ия календарен ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Когато посочената дата съвпадне с почивен или официален неработен ден, да се счита за краен първият работен ден след това. 15. Предложенията задължително да съдържат изискващите се документи по чл. 24 и чл. 27, ал. 1 и 2 ЗОП и да се представят в непрозрачен запечатан плик съгласно чл. 27, ал. 3 ЗОП. 16. При изготвянето и предаването от кандидатите и приемането на предложенията от възложителя стриктно да се спазват изискванията на глава трета, раздел II от ЗОП. Ценовите предложения да бъдат представени в отделен запечатан плик към общия набор от документи. Предложения, неотговарящи на посочените условия, ще се отстраняват от процедурата и няма да се разглеждат и класират. 17. Възложителят си запазва правото да възложи при условията на чл. 16, ал. 1, т. 3, буква “г” ЗОП допълнителна поръчка към кандидата, избран за изпълнител. 18. Комисия ще разгледа постъпилите предложения на 2-ия работен ден след крайния срок на представянето им от 10 ч. в дирекция “Управление на доставките” - София, ул. Иван Вазов 12, ет. 5.

32050

6. - Министерството на отбраната - София, ул. Дякон Игнатий 3, тел. 92 20 749, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а”, чл. 4, ал. 1, т. 1, буква “а” и чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП и решение № 140 от 28.V.2003 г. на министъра на отбраната открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - изпълнение на ремонтни строително-монтажни работи на обект 1551/ХБЛ - строителни и монтажни работи и частична подмяна на технологично оборудване на хранителен блок за летци в поделение 32040 - Крумово. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: 2.1. правно - чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а”, чл. 4, ал. 1, т. 1, буква “а” и чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП; 2.2. фактическо - обектът е включен за изпълнение в утвърдената от министъра частична корекция на Единен поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги в Министерството на отбраната през 2003 г. 3. Вид на процедурата - открита, по глава четвърта ЗОП. 4. Срок за изпълнение на обществената поръчка - възможно най-кратък за строежа като цяло, предложен от кандидатите, но не по късно от 20.VIII.2003 г. 5. Място за изпълнение на обществената поръчка - мястото на строежа е в поделение 32040 - Крумово, област Пловдив. 6. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка: а) предложените гаранционни срокове за видовете ремонтни строително-монтажни работи на кандидатите да не са по-малки от минималните гаранционни срокове съгласно чл. 173, ал. 4 ЗУТ; б) размерът на искания аванс за изпълнение на поръчката не може да надвишава 30% от предложената цена на кандидата с включен ДДС. 7. Изисквания към кандидатите: а) да отговарят на условията на чл. 23, 24, 27 и 28 ЗОП; б) да са съгласни с условията на чл. 21, ал. 1, т. 5 ЗОП. 8. Квалификационни изисквания към кандидатите: а) сведение за образователната и професионалната квалификация на кандидата съгласно § 1, т. 13, буква “а” ЗОП; б) списък на основните поръчки за изпълнени строежи през 2002 г., свързани с предмета на поръчката (ремонт на сгради), с цена (с ДДС), срокове и клиенти съгласно § 1, т. 13, буква “б” ЗОП. 9. Изисквания за качество - вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажните работи да отговарят на техническите изисквания към строителни продукти съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 230 от 2000 г. (ДВ, бр. 93 от 2000 г.); съответствието се удостоверява по реда, предвиден в наредбата. 10. Цени и начин на плащане - ценовото предложение да бъде изготвено в съответствие с изискванията на документацията за участие и представено в отделен запечатан плик, поставен в плика с предложението; заплащането да се осъществи в левове, по банков път. 11. Срок на валидност на предложението - 90 календарни дни считано от датата на крайния срок за представянето им. 12. Размер и условия на гаранциите: гаранцията за участие е безусловна и неотменяема банкова гаранция по смисъла на чл. 31, т. 1 ЗОП, в размер на 2700 лв. със срок на валидност 90 дни считано от датата на крайния срок за представяне на предложенията и се освобождава по реда, посочен в чл. 33 ЗОП; кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора - оригинал на банкова гаранция в размер 5% от стойността на договора преди неговото подписване и оригинал на банкова гаранция до размера на искания аванс; гаранцията за изпълнение се освобождава в тридневен срок след подписване на акт образец 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 55 от 2001 г.). 13. При възникване на необходимост възложителят си запазва правото да възложи допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП. 14. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - оценяването на предложенията на кандидатите да се извърши на база комплексна оценка, определяща икономически най-изгодното предложение; на първо място се класира предложението, получило най-висока оценка Кобщо; комплексната оценка Кобщо да бъде формирана като

Кобщо =К1 x Кт1 + К2 x Kт2 + К3 x Kт3 + К4 x x Kт4 + К5 x Kт5,

където: 14.1. предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка - К1, с коефициент за тежест на цената в комплексната оценка на предложението Кт1 = 75%; 14.2. гаранционен срок - К2, с коефициент за тежест на гаранционния срок в комплексната оценка на предложението Кт2 = 5%; 14.3. срок за изпълнение на обществената поръчка - К3, с коефициент за тежест в комплексната оценка на предложението Кт3 =10 %; 14.4. доказана търговска репутация и технически възможности на кандидата - К4, с коефициент за тежест в комплексната оценка на предложението Кт4 = 5 %; 14.5. размер на авансов превод за изпълнение на поръчката - К5, като процент от крайната предлагана цена за строително-монтажните работи, с коефициент за тежест в комплексната оценка на предложението Кт5=5%; размерът на аванса да не е повече от 30%; методиката, определяща икономически най-изгодното предложение, е разработена в документацията за участие в процедурата. Документацията за участие се закупува всеки работен ден считано от деня, следващ датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” от 16 до 17 ч. от приемната на Министерството на отбраната, ул. Дякон Игнатий 3, тел. 20 749 и 20 735, като цената на комплект документация е 240 лв. Краен срок за закупуване на документацията за участие - 17 ч. на 25-ия ден от деня, следващ датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 16. Предложенията да се представят в срок до 17 ч. на 30-ия ден вкл. от деня, следващ датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”, а ако денят е неприсъствен - до 12 ч. на следващия присъствен ден в приемната на Министерството на отбраната, София, ул. Дякон Игнатий 3, тел. 20 749 и 20 735, в запечатан непрозрачен плик. Постъпили предложения след този срок не се приемат от възложителя. 17. Разглеждането, оценяването и класирането на предложенията ще се извърши от комисия, която ще проведе заседание за извършване класиране на кандидатите на следващия работен ден след определения срок за приемане на предложенията от 14 ч. в сградата на Министерството на отбраната - София, ул. Дякон Игнатий 3.

33998

3931. - Комисията за регулиране на съобщенията, София 1000, ул. Гурко 6, тел. 949 22 39, факс 949 22 46, на основание чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП с оглед необходимостта от закупуване на технически средства с цел осигуряване на работата на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и нейната администрация и решение № 422 от 15.V.2003 г. отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет - доставка, инсталиране и обучение за работа със специализиран софтуерен пакет, предназначен за честотно планиране, оптимизация и управление на аналогови и цифрови радиомрежи (PMR, PAMR, радио и ТВ); микровълнови (Р-Р и Р-МР) и сателитни приложения, включващ 7 клиентски места: а) 3 клиентски места с инсталиран софтуер, отговарящ на всички условия на техническото задание; и б) 4 клиентски места с инсталиран софтуер, отговарящ на условията на т. от I до VIII, т. ХV, ХIХ, ХХ и ХХI от техническото задание. 2. Срок за доставка и инсталиране - до 1 месец от датата на подписване на договора за възлагането на поръчката. 3. Място за изпълнение - 1 клиентско място по буква “б” от предмета - София, пл. Славейков 11; 1 клиентско място по буква “б” от предмета - София, бул. Шипченски проход 69; останалите клиентски места - София, ул. Гурко 6. 4. Квалификационни изисквания към кандидатите - да имат висок професионален опит при изпълнение на поръчки със сходен предмет; да имат квалифициран персонал и техническа възможност за изпълнение на поръчката; кандидатите да представят референции, свързани с изпълнение на поръчки от подобен вид. 5. Валидност на подадените предложения - 90 календарни дни считано от датата на отварянето им. 6. Гаранция за участие в откритата процедура - парична сума в размер 4500 лв.; кандидатът превежда гаранцията предварително по сметка на КРС - БНБ, Централно управление, банков код 66196611, банкова сметка № 5000122630; гаранцията на некласираните кандидати се освобождава в срок 3 работни дни от изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за класиране на кандидатите; гаранцията на класирания кандидат се освобождава в срок 3 работни дни след сключване на договора. 7. Кандидатът, определен за изпълнител, при сключване на договора представя гаранция за изпълнение на договора в размер 10 % от предложената цена, която се превежда по посочената сметка на КРС по т. 6; гаранцията се освобождава след приключване на изпълнението на договора. 8. Начин на образуване на цената - да се представи цена за доставката и цена за обучение и обща цена; предложената цена да е окончателна и да включва всички разходи на кандидата по изпълнението на поръчката, цената да е в левове с включен ДДС. 9. Заплащането на сумата по договора се извършва в левове чрез банков превод по сметката на изпълнителя по следния начин: възложителят заплаща 40 % от дължимата съгласно договора за възлагане на обществената поръчка цена в 5-дневен срок от сключване на договора, останалите 60 % от цената по договора се заплащат в 5-дневен срок от подписване на приемно-предавателен протокол за доставката и инсталацията. 10. Критериите за оценка на икономически най-изгодните предложения за всички позиции са следните: технически (функционални) характеристики - 45 %, макс. 45 т.; цена - 35 %, макс. 35 т.; поддръжка и актуализация (update) - 14 %, макс. 14 т.; срок за инсталиране и условия за обучение - 6 %, макс. 6 т. Общата тежест на всички критерии е 100 % (макс. 100 т.); оценката по критерия цена се формира по формулата: минималната предложена цена/ предложената цена x 35; оценката на останалите критерии се извършва в диапазона от 0 до максималния брой точки, предвиден за съответния критерий; най-доброто предложение получава максималния брой точки, а всяко следващо в зависимост от класирането получава точките, съответстващи на стъпките, определени за съответния критерий; броят на стъпките отговаря на броя на кандидатите; тежестта в точки за всяка стъпка по критериите се определя по формулата: макс. бр. т./броя на стъпките. 11. При възникване на необходимост КРС може да възложи допълнителна поръчка при условията и по реда на чл. 16, ал. 1, т. 3 ЗОП. 12. Документацията за участие в откритата процедура на стойност 100 лв. след нейното заплащане в касата на КРС (работно време на касата - от 9 до 16 ч. и 30 мин.), ет. 2, ул. Гурко 6, може да бъде получена всеки работен ден от 9 до 17 ч. в стая 203, ет. 2, ул. Гурко 6, от деня, следващ датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”, до крайната дата за подаване на предложенията. 13. Предложенията за участие се подават лично от кандидатите или техни упълномощени представители или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в запечатан непрозрачен плик с посочен адрес за кореспонденция и име на кандидата всеки работен ден от 9 до 17 ч. в стая 201, ет. 2 - деловодство на КРС, ул. Гурко 6, до 45 дни от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Предлаганата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с предложението. 14. Предложенията ще бъдат отворени от комисия по чл. 37 ЗОП, назначена от председателя на КРС, на следващия работен ден след изтичане на срока по т. 13 от 14 ч. в сградата на КРС, ул. Гурко 6, София; желаещите кандидати могат да присъстват на отварянето на предложенията.

31987

357. - Национална служба “Гранична полиция” - МВР, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 46, тел. 02/982 23 88, 982 40 92, на основание чл. 13, ал. 2 и чл. 34, ал. 1 ЗОП и решение № 16355 от 21.V.2003 г. обявява процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на фирма доставчик на 20 т корабно масло за осигуряване потребностите на Национална служба “Гранична полиция” (НСГП). Вид на процедурата - открита. Срок за изпълнение на поръчката - до 30.ХII.2003 г. Количеството на стоката може да се увеличи или намали в зависимост от бюджетната субсидия, за което продавачът ще бъде своевременно уведомен, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3, букви “а”, “б” и “г” ЗОП.Място за изпълнение на поръчката - РГС - Видин, Русе, Бургас, и ГПУ-I ст. - Варна. Отделните доставки да се изпълняват съгласно приложен график, който да бъде неразделна част от договора, при своевременни заявки. Квалификационни изисквания - до участие в откритата процедура се допускат производители, търговски представители или фирми - дистрибутори на производители, и отговарящи на условията по чл. 24 ЗОП. Изпълнителят по договора за обществена поръчка трябва да отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 1 ЗОП. Всеки кандидат в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само едно предложение, при изготвянето на което да включи задължителните изисквания по чл. 27 ЗОП, както следва: 1. документи за регистрация - решение за съдебна регистрация; решение за данъчна регистрация; удостоверение от НСИ за регистрация по БУЛСТАТ; 2. препоръки от предишни възложители, ако кандидатът е участвал в други процедури за възлагане на обществени поръчки, или от постоянни партньори; 3. доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката; 4. имена на подизпълнители, ако има такива; 5. документ за внесена банкова гаранция; 6. копие от: годишния баланс за предходната година (2002 г.), заверен от експерт-счетоводител; отчет за приходите и разходите за предходната година; 7. удостоверение от съответните компетентни органи относно отсъствието на обстоятелства по: чл. 24, ал. 1, т. 1 и 3 - удостоверение за актуално състояние от фирменото отделение на съответния съд, където е регистриран като търговец кандидатът; чл. 24, ал. 1, т. 5 - удостоверение от съответната данъчна служба, че няма задължения към държавата или задължения към осигурителни фондове; 8. декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6 ЗОП. При липса на един от изискуемите документи, посочени в предложението-образец, кандидатът се отстранява от по-нататъшно участие. Критерий за оценка на предложенията - икономически най-изгодното предложение. Тежестта на критериите в общата оценка на предложенията е, както следва: 1. техническа оценка - 80 %; 2. финансова оценка - 20 %. Техническа оценка - максимум 100 т. (с коефициент 0,8). Фирмите, представили прецизно и изчерпателно изготвени документи, ще получат следния брой точки: 1. техническо описание - 5 т.; 2. предимства - 5 т.; 3. приложение - 10 т.; 4. браковъчни стойности - 20 т.; 5. типична характеристика - 5 т.; 6. моторни тестове - 15 т. за пълно описание, 10 т. за непълно описание и 0 т. при непредставени тестове; 7. гарантиран пробег - 40 т. за най-висок пробег, за всеки 50 м/ч. по-малко точките се намаляват с по 10. Финансова оценка - максимум 100 т. (с коефициент 0,2): 1. цена - 50 т. за най-ниска, за всяка следваща по-висока цена с по 10 т. по-малко; 2. условия на плащане - 30 т. за най-дълъг срок на разсрочено плащане, за всеки следващ по-къс срок - с по 5 т. по-малко; 3. условия за мониторинг - 20 т. за сметка на доставчика ежемесечно за срока на договора, 10 т. за равни финансови тежести и 0 т. за сметка на възложителя. Изисквания за качество - да отговарят на изискванията за корабни масла SAE - 40, SAE - 50. Корабното масло да е със сертификат за качество и произход и да отговаря на изискванията, приложени към документацията за участие в процедурата (приложение № 1). Предлагана цена - да е крайна с включени разходи по доставката с включен ДДС. Всички предлагани цени да бъдат франко складови бази на възложителя. Начин на плащане - 100 % банков превод. Плащанията ще се извършват по банков път след издаване на надлежно оформена фактура. Срок на валидност на предложенията - 90 дни от датата на представянето им. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - банкова гаранция 800 лв. съгласно чл. 30, ал. 1 ЗОП. Срок на валидност на гаранцията - 90 дни от датата на представянето й. Гаранцията на некласираните кандидати ще се освобождава в срок три работни дни след изтичане на срока за подаване на жалба по чл. 45, ал. 1 ЗОП, а гаранциите на класираните кандидати - в срок три работни дни след сключване на договорите. Фирмата, класирана на първо място, преди сключване на договора е необходимо да представи банкова гаранция за изпълнението му в размер 8 % от стойността на договора. Кандидатите могат да получат документация за участие в откритата процедура на адрес: София, бул. Княгиня Мария-Луиза 46, и внесена сума в касата на стойност 30 лв. след предварителна заявка на тел. 02/982 23 88. Предложението за участие в процедурата да се представи в запечатан непрозрачен плик с надпис: “За откритата процедура за доставка на корабно масло”, от кандидата или от негов упълномощен представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Предлаганата цена да се представи в отделен запечатан плик с надпис: “Предлагана цена”, поставен в плика с предложението. Предложения ще се приемат в деловодството на дирекция “Гранична полиция”, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 46, всеки работен ден от 10 ч. и 30 мин. до 12 ч. и от 13 ч. и 30 мин. до 15 ч. Краен срок за подаване на предложенията - 11.VIII.2003 г. Справки - на тел. 02/982 23 88, 982 40 92. При приемане на предложенията върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването. Посочените данни се записват в регистъра за обществени поръчки, за което на приносителя се издава документ. Разглеждане и оценяване на предложенията - в 10 ч. на 12.VIII.2003 г. в дирекция “Гранична полиция”, София, от комисия. Не се приемат предложения, поставени в прозрачен или с наранена цялост плик. Лице за контакти: X.X., тел. 02/982 23 88.

31321

37. - “Национална електрическа компания” - ЕАД, София, ул. Триадица 8, тел. 02 9818164, факс: 02 9801971, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 4, ал.1, т. 4, буква “а” във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 14 ЗОП и решение на съвета на директорите на НЕК - ЕАД, взето с протокол № 17 от 20.V.2003 г., обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на трансформаторни масла - общо 200 тона, съгласно IEC 60296 и техническа спецификация, приложена към документацията за участие. До участие в откритата процедура се допускат преки производители или надлежно упълномощени от тях търговци, които отговарят на условията на чл. 5, ал. 1 и чл. 24 ЗОП. Срок и място за изпълнение на поръчката: до 2 месеца след сключването на договор, в съответствие с графика на доставки, приложен към документацията; доставките се осъществяват по график, съгласуван с възложителя към момента на подписване на договора. Предложението се изготвя в две части: техническо предложение и финансово предложение; техническото предложение трябва да съдържа: подробна техническа спецификация на предлаганата марка трансформаторно масло, физико-химични показатели, сертификати от изпитания в независими лаборатории, график за извършване на доставките, възможности за технически консултации в хода на използване на минералните масла; финансовото предложение се изготвя съгласно изискванията на документацията и съдържа: ценова таблица, изготвена в съответствие с глава V на документацията, с посочване на единични цени по отделни позиции, начин на транспортиране, наименование и местонахождение на завода производител, начин на плащане. Ограниченията при изпълнението на поръчката са следните: опит на фирмата в изпълнението на доставки в тази област, стриктно спазване на графика за изпълнение на поръчката, представяне на необходимите сертификати и удостоверения съгласно изискванията на документацията. Предложенията трябва да бъдат с валидност 90 дни след датата на отварянето им. Предлаганата цена трябва да бъде твърда за целия срок на изпълнение на поръчката, като плащането е в левове или валута; авансови плащания се допускат само обезпечени с неотменяема и безусловна банкова гаранция; кандидатите посочват във финансовото си предложение единична цена FCA по отделни позиции, размер на транспортните разходи и застраховка до обект на получаване, единична и обща цена DDU обект на получаване за количествата по отделни категории; условията на доставка са съгласно Инкотермс’ 2000. Начин на плащане: авансово плащане в размер до 20% от стойността на доставките срещу неотменяема и безусловна банкова гаранция, 80% от стойността на всяка частична доставка - чрез банков превод до 14 работни дни от получаване на маслото и извършване на входящ контрол. Кандидатите в откритата процедура представят като част от предложението си гаранция за участие, издадена от реномирана банка, на стойност 2000 лв., в съответствие с глава VII на документацията; кандидатът може да направи депозит в полза на НЕК - ЕАД, за същата сума по посочените в поканата банкови сметки. Кандидатът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен в срок до 15 дни след подписването на договора за доставка да представи гаранция за изпълнение на договорните задължения на стойност 5 % от стойността на договора; гаранцията може да е под формата на банкова гаранция или паричен депозит на същата стойност. Класирането на постъпилите предложения ще се извърши на база икономически най-изгодно предложение (чл. 41, ал. 2 ЗОП); оценката ще се извършва на два етапа: първи етап - техническа оценка, и втори етап - финансова оценка; критериите за оценка и коефициентите на тежест съгласно условията на откритата процедура са: 1. технически критерии: технически характеристики на предлаганите трансформаторни масла, съответствие на техническата спецификация, наличие на сертификати и удостоверения, съгласно документацията - к. 0,5, референции и опит на кандидата в подобни доставки - к.0,2, срок и график на доставките - к. 0,3; само предложения, получили 70 и повече точки от техническата оценка, ще бъдат разглеждани като съответстващи на техническите изисквания на възложителя и ще бъдат допуснати до финансова оценка; отварянето на финансовите предложения се извършва в присъствието на кандидатите, за което възложителят ги информира писмено; предложения, които не се допускат до финансова оценка, се връщат неразпечатани на кандидатите след приключване на процедурата; 2. финансови критерии: офертна цена - к. 1,0; сравнението ще се извършва при условие на доставка DDU обект на получаване, като се добавят разходите за мита и други такси по вноса, без ДДС; финансовото предложение на кандидатите се завишава със съответните лихви и банкови разноски, при предложена схема на плащане, различна от схемата на плащане, посочена в проектодоговора към документацията за участие; лихвите се изчисляват на база ОЛП на БНБ плюс 3 пункта за времето от извършване на авансовото плащане; съотношението на техническата и финансовата оценка в крайната оценка е 0,4/0,6. Възложителят си запазва правото да възлага допълнителна поръчка в съответствие с чл. 16, ал. 1, т. 3 ЗОП. Предложенията трябва да се представят в деловодството на НЕК - ЕАД, в срок до 12 ч. на 30-ия календарен ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник”; денят на обнародването се брои; ако този ден е неработен, предложения се приемат до 12 ч. на първия следващ работен ден; в случай, че до указания срок за подаване на предложенията са постъпили по-малко от три предложения, възложителят си запазва правото да удължи срока за подаване на предложения до 30 дни. Техническите предложения ще бъдат отворени в 14 ч. и 15 мин. същия ден в НЕК - ЕАД, у-ние “Търговия”; желаещите кандидати могат да присъстват на отварянето на пликовете с предложенията. Документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде получена в ЦУ на НЕК - ЕАД, София на адрес: “Национална електрическа компания” - ЕАД, 1040 София, ул. Веслец 5, у-ние “Търговия”, тел.: (+3592) 9818164, 9865782, 5490272, факс: (+ 3592) 9801971, банка: Стопанска и инвестиционна банка, банков код: 8889 8882, с/ка № 1000501215 в лв. и № 1900501202 в евро, срещу представяне на документ за платени 200 лв. (с вкл. ДДС) по посочените сметки; сумата може да се плати в левове и в касата на НЕК - ЕАД; сумата не се връща. Начален срок за продажба на документите - следващия ден след обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Допълнителна информация: ЦУ на НЕК - ЕАД, у-ние “ЕПЕЕС”, г-н Димитър Ив. Димитров, тел. 987 10 90, у-ние “Търговия”, г-н Б. Александров, тел: 981 81 64, e-mail: balexandrov@nek.bg, факс: 980 19 71; Предприятие “Мрежи високо напрежение” - г-н Т. Кацарски, тел. 969 68 25; г-н X.X., тел. 950 23 05.

32017

39. - “Национална електрическа компания” - ЕАД, София, ул. Триадица 8, тел. 54909, факс 9872550, на основание чл. 7, ал. 4 ЗОП, чл. 2, чл. 6, т. 2 и чл. 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение на съвета на директорите на НЕК - ЕАД, взето с протокол № 17 от 20.V.2003 г., т. 2, обявява открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка: 1. Предмет на малката обществена поръчка: доставка и монтаж на обзавеждане на сгради в язовирни райони “Стамболийски” и “Родопи”. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл.7, ал. 4 ЗОП, чл. 2, чл. 6, т. 2 и чл. 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открит конкурс. 4. Срок и място за изпълнение на малката обществена поръчка: а) краен срок за изпълнение на услугите - 3 месеца от влизане на договора в сила; б) място на изпълнение - язовирни райони “Стамболийски” и “Родопи”. 5. Изисквания към кандидатите - да бъдат физически или юридически лица, както и техни обединения, отговарящи на условията по чл. 20 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП; кандидатите да притежават опит при изпълнението на услугите, предмет на открития конкурс; до участие ще се допускат производители или надлежно упълномощени лица; изисквания за качество - в съответствие с изискванията на възложителя, включени в документацията. 6. Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане - предлаганата цена трябва да бъде твърда договорена цена за целия срок на изпълнение на поръчката, без ДДС; начин на образуване на предлаганата цена: а) единична и обща цена за всяка позиция; общата цена е сумата от всички общи стойности в левове; начин на плащане: 95 % от стойността на всеки извършен етап - чрез банков превод до 10 дни след представяне на констативен протокол, доставено и монтирано обзавеждане и данъчна фактура; останалите 5 % от стойността - чрез банков превод след приключване на задачата. 7. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни, считано от датата на отваряне на предложенията. 8. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за добро изпълнение - неотменяема и безусловна банкова гаранция в размер 500 лв. с валидност 90 календарни дни считано от датата на отваряне на предложенията или депозит на същата стойност, внесен в Стопанска и инвестиционна банка по сметка на НЕК: № 1000501215, банков код 88898882; определеният за изпълнител кандидат следва да внесе гаранция за изпълнение в размер 5 % от стойността на предложението; гаранцията за добро изпълнение ще бъде освободена след изтичане на гаранционния срок, в случай че не се появят недостатъци; за периода на задържане на тази сума възложителят не дължи лихва. 9. Критерии за оценка на предложенията - класирането ще се извърши по метод икономически най-изгодното предложение въз основа на комплексна оценка, получена сумарно от техническата и финансовата оценка, в съотношение 50 % към 50 %: техническата оценка се формира по следните критерии: а) вид и качество на предлаганото обзавеждане - к 0,45; б) опит и референции в обзавеждането на подобни обекти - к 0,20; в) гаранционен срок - к 0,25; г) срок на изпълнение - к 0,10; всеки показател се оценява от 0 до 100 точки; само кандидати, получили техническа оценка минимум 70 точки, ще се класират за финансова оценка; на некласираните по технически показатели ценовата оферта няма да се разглежда; финансовата оценка се формира от цените на предлаганата услуга - 100 %:

Ф = (Цmin/Цi) x 100;

при равни резултати преимущество ще имат участниците, които са малко или средно предприятие, регистрирани по реда на отделен закон. 10. Документацията за участие в открития конкурс може да бъде закупена в ЦУ на НЕК - ЕАД, София, ул. Веслец 5, срещу невъзвръщаема сума от 100 лв., с включен ДДС, платима в касата на ЦУ на НЕК - ЕАД, на същия адрес; начален срок за продажба на документацията за участие в процедурата - денят, следващ датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 11. Предложенията ще се приемат до 14 ч. на първия работен ден след изтичане на 20 календарни дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 12. Техническите предложения ще бъдат отворени в 14 ч. и 15 мин. същия ден в сградата на НЕК - ЕАД, София, ул. Веслец 5, управление “Търговия”; представители на кандидатите могат да присъстват на отварянето на предложенията при желание от тяхна страна. 13. Допълнителна информация - в Централно управление на НЕК - ЕАД, г-жа X.X., отдел “Административен”, тел. 5490-489, 986 08 88, г-н X.X. - тел.9818164, факс: 980 19 71.

32018

38. - “Национална електрическа компания” - ЕАД, София, ул. Триадица 8, тел. 54 90 9, факс 987 25 50, на основание чл. 4, т. 4, буква “а”, чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 2 ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка, както следва: Предмет на процедурата: изработване, доставка, шефмонтаж и въвеждане в експлоатация на 1 силов трансформатор 10 MVA 110/6,5 kV със система за охлаждане ONAN за ВЕЦ “Бели Искър”. Вид на процедурата: открита процедура. Срок за изпълнение на поръчката: 6 месеца от влизане на договора в сила. Мястото на изпълнението на поръчката е заводът на кандидата за участие в процедурата и на територията на ВЕЦ “Бели Искър”. Ограничения при изпълнението на поръчката: не се допуска участието в процедурата на кандидат, който участва в предложението на друг кандидат като подизпълнител; не се допуска участието в процедурата на кандидат, който предлага доставка на машини, съоръжения или оборудване от производител, който също е представил предложение за участие в обществената поръчка; до участие в процедурата се допускат преки производители или надлежно упълномощени от тях фирми, отговарящи на условията на чл. 5 и 24 ЗОП. Квалификационни изисквания към кандидатите: кандидатите за участие в процедурата следва да имат опит в производството и изпълнението на доставката на подобни трансформатори; стриктно да спазват графика за изпълнение на поръчката, да разполагат с висококвалифициран персонал, да са с доказани финансови възможности и да представят доказателства за съответствието на изискванията на документацията за участие в процедурата и всички изискуеми документи съгласно чл. 27 ЗОП, както и копие от документ за закупена документация за участие в процедурата. Изисквания за качество: качеството на доставените трансформатори, вложените материали и технологии да отговаря на изискванията на стандартите, описани в т. 5 на техническото задание, материалите и окомплектовката да бъдат с доказан произход и качество, равно или по-добро от това, специфицирано в техническата спецификация, да отговаря на изискванията на приложимите за случая стандарти на реномираните европейски и световни производители на подобно оборудване. Начин на образуване на предлаганата цена: предлаганата цена трябва да бъде в левове или в друга конвертируема валута и да бъде твърдо договорена цена за целия срок на изпълнение на поръчката с посочване на FCA цена, цена на транспорт и застраховки до ВЕЦ “Бели Искър” и единична и обща цена CIP ВЕЦ “Бели Искър” в съответствие с Incoterms’2000, издаден от Международната търговска камара в Париж, или до ВЕЦ “Бели Искър”, без ДДС, за българските кандидати, на базата на предложените от участника във финансовото предложение фабрично-заводски цени, опаковка, транспортни разходи до ВЕЦ “Бели Искър”, застраховки и др. Начин на плащане: възложителят може да предостави аванс в размер до 15 % от стойността на трансформатора в срок 30 дни срещу безусловна неотменяема банкова гаранция в полза на НЕК - ЕАД; плащането на цената на оборудването по договора ще се извършва поетапно, както следва: 90 % от стойността на всяка частична доставка - чрез банков превод до 30 дни след получаване на стоката; 10 % от стойността на доставяното оборудване - чрез банков превод след пускане в експлоатация; стойността на услугите, предмет на договора, ще бъде заплатена след извършването им; подробностите по условията на плащане са дадени в образеца на договор - приложение № 4 към документацията за участие в процедурата. Срок на валидност на предложенията: срокът на валидност на предложенията следва да бъде 90 календарни дни от определената в поканата дата за отваряне на техническите предложения за участие в процедурата. Гаранция за участие: кандидатите за участие в процедурата са длъжни да представят като част от предложението си безусловна неотменяема банкова гаранция за участие, издадена от първокласна банка, в размер 4000 лв. или документ за паричен депозит, внесен по банковата сметка на НЕК - ЕАД, в размер 4000 лв. със срок на валидност 30 дни след валидността на предложението. В срок до 15 дни след подписване на договор кандидатът следва да предостави на възложителя неотменяема, безусловна банкова гаранция за изпълнение, издадена от първокласна банка, на стойност 10 % от стойността на договора или платежно нареждане за внесен паричен депозит по посочената банкова сметка на НЕК - ЕАД, в същия размер; тази банкова гаранция за добро изпълнение ще бъде редуцирана до 5 % след успешното пускане в експлоатация на трансформаторите и ще бъде изцяло освободена от възложителя и върната на изпълнителя не по-късно от 30 дни след датата на изпълнение на задълженията му по договора, вкл. и гаранционните му задължения. Откритата процедура за възлагане на обществената поръчка ще се проведе на два етапа, във връзка с което кандидатите се задължават да представят предложенията си разделени на техническа и финансова част в два отделно запечатани плика, надписани съответно “Техническо предложение” и “Предлагана цена”; през първия етап от процедурата ще бъдат отворени и оценени съгласно утвърдени критерии само техническите предложения; датата, часът и мястото на отварянето са съобщени в поканата за участие; през втория етап ще бъде извършена финансова оценка на онези предложения, които отговарят на изискванията на техническата спецификация и са получили не по-малко от 70 точки при техническата оценка на предложенията си; датата, часът и мястото на отварянето на финансовите предложения ще бъдат съобщени допълнително на кандидатите; възложителят ще класира на първо място икономически най-изгодното предложение съгласно чл. 41, ал. 2 ЗОП въз основа на следните критерии и коефициенти на тежест (Кт) при комплексната оценка: критерий за оценка: техническа оценка с коефициент на тежест 0,50, включваща съответствие на техническите характеристики на предлаганите изделия с изискванията на техническата спецификация - Кт 0,60; опит и референции - Кт 0,20; график и срок на доставка - Кт 0,10; гаранционен срок - Кт 0,10; за комплексната финансова оценка: цената на предлаганото оборудване и услуги - Кт 1,0, като сравняването ще се извърши при условия на доставка CIP ВЕЦ “Бели Искър”, като се прибавят разходите за мита и други такси по вноса, или до ВЕЦ “Бели Искър” без ДДС (за българските участници) плюс допълнителните разходи (лихви и банкови разноски), възникващи при предложената схема на плащане, различна от схемата на плащане, посочена в договора към документацията, изчислени на базата на ОЛП на БНБ за деня на отваряне на техническите предложения + 3; съотношението между комплексната техническа и финансовата оценка е 50/50, като в крайното класиране участват само предложенията, съответстващи на изискванията на документацията за участие. НЕК - ЕАД, може да възложи допълнителна поръчка при условията на чл. 16, ал. 1, т. 3 ЗОП. Документацията за участие в откритата процедура може да бъде получена в централно управление на НЕК - ЕАД, София, ул. Веслец 5, срещу невъзстановими 150 лв., с включен ДДС, платими в касата на ЦУ на НЕК - ЕАД, на същия адрес. Начален срок за продажба на документацията за участие в процедурата - денят, следващ датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Място, ден и час за отваряне на предложенията: предложенията трябва да бъдат представени в деловодството на НЕК - ЕАД, София, ул. Веслец 5, не по-късно от 12 ч. на 30-ия календарен ден, считано от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”, като датата на обнародването не се брои. Техническите предложения ще бъдат отворени в 14 ч. същия ден в управление “Търговия” на НЕК - ЕАД, София, ул. Веслец 5, ет. 6. Желаещите участници могат да присъстват на отварянето на предложенията. Сметка: “Стопанска и инвестиционна банка” - АД, код 88898882, с/ка № 100 050 12 15 в левове и № 190 050 12 02 в EUR. Допълнителна информация: по технически въпроси: в НЕК - ЕАД, клон “ВЕЦ група “Рила” - София, г-н В. Начев, тел. 962 05 28; факс: 962 14 55; по общи въпроси - в ЦУ на НЕК - ЕАД, г-н Б. Александров, тел.(+3592) 986-57-82; 981-81-64, факс (+3592) 980-19-71; г-жа М. Георгиева (+3592) 987-41-28. НЕК - ЕАД, не носи отговорност за загубени или представени предложения за участие след посочената дата.

32019

41. - “Национална електрическа компания” - ЕАД, София, ул. Триадица 8, тел. 54 909, на основание чл. 4, ал. 1, т. 4, буква “а” във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1, букви “б”, “в” и “г” ЗОП и решение на съвета на директорите от 20.V.2003 г. обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за подмяна на железобетонни портали в подстанция “Белово”. Срок за изпълнение на поръчката - 60 календарни дни от подписване на протокол за предаване на строителната площадка. Място за изпълнение - подстанция “Белово”. Работите по подмяна на железобетонни портали се извършват съгласно разработения от “Електро Енергопроект” - ООД, работен проект. До участие в откритата процедура се допускат български физически или юридически лица, както и техни обединения, отговарящи на условията на чл. 5 и 24 ЗОП. Изисквания към кандидатите: опит в изпълнение на СМР в ОРУ и ВЛ високо напрежение; стриктно спазване на графика за изпълнение на СМР; качествено изпълнение на СМР съгласно проекта и съответните стандарти; вложените материали да бъдат с доказан произход и качество, равно или по-добро от това, специфицирано в проекта. Кандидатите следва да имат висококвалифициран персонал, да представят доказателства за съответствие на предложението с изискванията на документацията, всички документи съгласно чл. 27, ал. 1 ЗОП и копие от документ за закупена документация за участие в процедурата. Предлаганата цена трябва да бъде твърда договорена цена за целия срок за изпълнение на поръчката, без ДДС. Начин на образуване на предлаганата цена: а) цена на материалите - по позиции, с посочени: количество, единична и обща цена за всяка позиция поотделно; б) единична и обща цена за всяка позиция от количествената сметка за СМР; в) единична и обща цена за всяка позиция от количествената сметка за демонтажни работи; г) единична и обща цена за всяка позиция от количествената сметка за предпускови изпитания; д) единична и обща цена на допълнителните работи, които са предложени по преценка на кандидата. Общата цена е сумата от всички посочени общи стойности и следва да бъде в левове. Начин на плащане - 95 % от стойността на договора, след завършване на СМР - чрез банков превод до 10 дни след подписване на констативен протокол; 5 % от стойността на договора - чрез банков превод след пускане на строежа в експлоатация. Процедурата за възлагане на обществена поръчка ще се проведе на два етапа; във връзка с това кандидатите се задължават да представят предложенията си разделени на техническа и финансова част в два отделни запечатани плика, надписани съответно “Техническо предложение” и “Финансово предложение”. През първия етап на процедурата възложителят ще отвори и оцени съгласно съответните критерии само техническите предложения. През втория етап ще бъде извършена финансова оценка на онези предложения, които имат техническа оценка минимум 70 точки. Датата, часът и мястото на отварянето на финансовите предложения се съобщава допълнително. Срокът на валидност на предложенията трябва да бъде 90 календарни дни от датата, определена за отваряне на техническите предложения. Кандидатите са длъжни да представят като част от предложението си безусловна и неотменяема гаранция за участие, издадена от първокласна банка, на стойност 400 лв. със срок на валидност 120 дни считано от датата на отваряне на техническите предложения или депозит в същия размер, внесен по посочената банкова сметка на НЕК - ЕАД. Гаранцията за участие се задържа от възложителя в случай, че кандидатът оттегли своето предложение по време на неговата валидност и/или откаже изпълнението, и/или не подпише договора, след като той му е бил възложен, и/или подаде жалба срещу решението на възложителя и решението на съда е в полза на възложителя. Размерът на банковата гаранция за изпълнение на договора е 10 % от стойността му, като същата се задържа от възложителя при неизпълнение на част или всичките задължения на изпълнителя по договора. Възложителят ще извърши класирането на представените предложения на два етапа на база икономически най-изгодното предложение (чл. 41, ал. 2 ЗОП) въз основа на следните критерии и коефициенти на тежест: I етап - техническа оценка: пълнота и техническа обоснованост на РПОИС на СМР - 0,30; опит в строителството и ремонта на ОРУ и ВЛ за ВН - 0,30; срок за изпълнение на ремонта - 0,20; гаранционен срок -  0,10; собствена материална база - 0,10; предложения, получили 70 и повече точки, се допускат до участие във II етап. II етап - финансова оценка: цена на предлаганата услуга - 100 %, като се вземе предвид общата цена на предложението, вкл. цената на материалите и СМР плюс допълнителните разходи (лихви и други разходи), възникващи при предложена схема на плащане, различна от схемата на плащане, посочена в проектодоговора от документацията, изчислена на база на текущия ОЛП на БНБ за деня на отваряне на техническите предложения + 3. Съотношението между финансовата и комплексната техническа оценка е 60/40, като в крайното класиране участват само предложенията, съответстващи на изискванията на техническата документация. Възложителят си запазва правото да възложи допълнителна поръчка в съответствие с чл. 16 ЗОП. Документацията за участие в процедурата може да бъде получена в Централно управление на НЕК - ЕАД, София, ул. Триадица 8, срещу невъзстановими 200 лв., с включен ДДС, платими в касата на ЦУ на НЕК - ЕАД, на същия адрес или по банков път по посочените сметки. Начален срок за продажба на документацията за участие в процедурата - денят, следващ датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Предложенията трябва да бъдат представени в деловодството на ЦУ на НЕК - ЕАД, София, ул. Веслец 5, не по-късно от 14 ч. на 30-ия календарен ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”, като денят на обнародване не се брои. Техническите предложения ще бъдат отворени в 14 ч. и 15 мин. същия ден в управление “Търговия” на НЕК - ЕАД, София, ул. Веслец 5, ет. 6. Ако този ден е неработен, предложенията се приемат до 14 ч. на първия работен ден и се отварят в 14 ч. и 15 мин. на същия ден. Желаещите кандидати могат да присъстват на отварянето на техническите предложения. Допълнителна информация - в ЦУ на НЕК - ЕАД, г-н X.X., тел.: (+3592) 987 10 90; г-н X.X., тел.: (+3592) 987 68 92, факс: (+ 3592) 9801971. Сметка: “Стопанска и инвестиционна банка” - АД, код 88898882, банкови сметки: № 100 050 12 15 в левове и № 1900501202 в евро.

33062

40. - “Национална електрическа компания” - ЕАД, София, ул. Триадица 8, тел. 54 909, на основание чл. 4, ал. 1, т. 4, буква “а” във връзка с чл. 3 ал. 1, т. 1, букви “б”, “в” и “г” ЗОП и решение на съвета на директорите от 20.V.2003 г. обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за подмяна на железобетонни трафопортали в подстанция “Асеновград”. Срок за изпълнение на поръчката - 60 календарни дни от подписване на протокол за предаване на строителната площадка. Място за изпълнение: подстанция “Асеновград”. Работите по подмяна на железобетонни портали се извършват съгласно разработения от “Електро Енергопроект” - ООД, работен проект. До участие в откритата процедура се допускат български физически или юридически лица, както и техни обединения, отговарящи на условията на чл. 5 и 24 ЗОП. Изисквания към кандидатите: опит в изпълнение на СМР в ОРУ и ВЛ високо напрежение; стриктно спазване на графика за изпълнение на СМР; качествено изпълнение на СМР съгласно проекта и съответните стандарти; вложените материали да бъдат с доказан произход и качество, равно или по-добро от това, специфицирано в проекта. Кандидатите следва да имат висококвалифициран персонал, да представят доказателства за съответствие на предложението с изискванията на документацията, всички документи съгласно чл. 27, ал. 1 ЗОП и копие от документ за закупена документация за участие в процедурата. Предлаганата цена трябва да бъде твърда договорена цена за целия срок за изпълнение на поръчката, без ДДС. Начин на образуване на предлаганата цена: а) цена на материалите - по позиции, с посочени: количество, единична и обща цена за всяка позиция поотделно; б) единична и обща цена за всяка позиция от количествената сметка за СМР; в) единична и обща цена за всяка позиция от количествената сметка за демонтажни работи; г) единична и обща цена за всяка позиция от количествената сметка за предпускови изпитания; д) единична и обща цена на допълнителните работи, които са предложени по преценка на кандидата. Общата цена е сумата от всички посочени общи стойности и следва да бъде в левове. Начин на плащане - 95 % от стойността на договора, след завършване на СМР - чрез банков превод до 10 дни след подписване на констативен протокол; 5 % от стойността на договора - чрез банков превод след пускане на строежа в експлоатация. Процедурата за възлагане на обществена поръчка ще се проведе на два етапа. Във връзка с това кандидатите се задължават да представят предложенията си разделени на техническа и финансова част в два отделни запечатани плика, надписани съответно “Техническо предложение” и “Финансово предложение”. През първия етап на процедурата възложителят ще отвори и оцени съгласно съответните критерии само техническите предложения. През втория етап ще бъде извършена финансова оценка на онези предложения, които имат техническа оценка минимум 70 точки. Датата, часът и мястото на отварянето на финансовите предложения се съобщават допълнително. Срокът на валидност на предложенията трябва да бъде 90 календарни дни от датата, определена за отваряне на техническите предложения. Кандидатите са длъжни да представят като част от предложението си безусловна и неотменяема гаранция за участие, издадена от първокласна банка, на стойност 700 лв. със срок на валидност 120 дни считано от датата на отваряне на техническите предложения или депозит в същия размер, внесен по посочената банкова сметка на НЕК - ЕАД. Гаранцията за участие се задържа от възложителя в случай, че кандидатът оттегли своето предложение по време на неговата валидност и/или откаже изпълнението, и/или не подпише договора, след като той му е бил възложен, и/или подаде жалба срещу решението на възложителя и решението на съда е в полза на възложителя. Размерът на банковата гаранция за изпълнение на договора е 10 % от стойността му, като тя се задържа от възложителя при неизпълнение на част или всичките задължения на изпълнителя по договора. Възложителят ще извърши класирането на представените предложения на два етапа, на база икономически най-изгодното предложение (чл. 41, ал. 2 ЗОП) въз основа на следните критерии и коефициенти на тежест: I етап - техническа оценка: пълнота и техническа обоснованост на РПОИС на СМР - 0,30; опит в строителството и ремонта на ОРУ и ВЛ за ВН - 0,30; срок за изпълнение на ремонта - 0,20; гаранционен срок - 0,10; собствена материална база - 0,10. Предложения, получили 70 и повече точки, се допускат до участие във II етап. II етап - финансова оценка: цена на предлаганата услуга - 100 %, като се вземе предвид общата цена на предложението, вкл. цената на материалите и СМР плюс допълнителните разходи (лихви и други разходи), възникващи при предложена схема на плащане, различна от схемата на плащане, посочена в проектодоговора от документацията, изчислена на база на текущия ОЛП на БНБ за деня на отваряне на техническите предложения + 3. Съотношението между финансовата и комплексната техническа оценка е 60/40, като в крайното класиране участват само предложенията, съответстващи на изискванията на техническата документация. Възложителят си запазва правото да възложи допълнителна поръчка в съответствие с чл. 16 ЗОП. Документацията за участие в процедурата може да бъде получена в Централно управление на НЕК - ЕАД, София, ул. Триадица 8, срещу невъзстановими 200 лв., с включен ДДС, платими в касата на ЦУ на НЕК - ЕАД, на същия адрес или по банков път по посочените сметки. Начален срок за продажба на документацията за участие в процедурата - денят, следващ датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Предложенията трябва да бъдат представени в деловодството на ЦУ на НЕК - ЕАД, София, ул. Веслец 5, не по-късно от 14 ч. на 30-ия календарен ден от деня на обнародване на поканата в “Държавен вестник”, като датата на обнародване не се брои. Техническите предложения ще бъдат отворени в 14 ч. и 15 мин. същия ден в управление “Търговия” на НЕК - ЕАД, София, ул. Веслец 5, ет.6. Ако този ден е неработен, предложенията се приемат до 14 ч. на първия работен ден и се отварят в 14 ч. и 15 мин. на същия ден. Желаещите кандидати могат да присъстват на отварянето на техническите предложения. Допълнителна информация - в ЦУ на НЕК - ЕАД, г-н X.X., тел.: (+3592) 987 10 90; г-н X.X., тел.: (+3592) 987 68 92, факс: (+ 3592) 9801971; сметка: “Стопанска и инвестиционна банка” - АД, код 88898882, банкови сметки: № 100 050 12 15 в левове и № 1900501202 в евро.

33063

1128. - Община Каварна, ул. Добротица 50, лице за контакти - X.X., тел. 0570/8-31-15 или 0570/8-60-61, в. 46, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 3 и чл. 14 ЗОП и заповед № 219 от 26.V.2003 г. на кмета на общината открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: доставка на хранителни продукти чрез периодично повтарящи се заявки на възложителя за бюджетните звена, субсидирани от общинския бюджет: всички ЦДГ на територията на гр. Каварна - “Радост”, “Здравец”, “Детелина”, и в селата Българево, Вранино, Септемврийци, Раковски, ученически стол - с. Белгун, Домашен социален патронаж, ДВУИ - с. Българево, детска ясла - гр. Каварна, по следните позиции: 1.1. хляб и хлебни изделия; 1.2. мляко и млечни продукти; 1.3. месо и месни продукти; 1.4. плодове и зеленчуци; 1.5. тестени изделия; 1.6. варива; 1.7. консерви; 1.8. бакалия. 2. Правно основание: чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП. 3. Вид на процедурата: открита процедура. 4. Срок на изпълнение на обществената поръчка: една година считано от датата на подписване на договора. 5. Място на изпълнение: хранителните складове на бюджетните звена към община Каварна на територията на община Каварна; хранителните продукти да се доставят не по-късно от 48 часа след представяне на предварителна писмена заявка от бюджетните звена по видове и количества; доставка за хляб и мляко - ежедневно, а за останалите хранителни продукти - периодично. 6. Ограничения: хранителните продукти да се доставят франко складовете на бюджетните звена; кандидатите да имат възможност и за минимални доставки; кандидатите могат да подават както общо предложение, така и предложение за участие в процедурата за една или няколко отделни позиции. 7. Изисквания към кандидатите: да отговарят на изискванията на чл. 23, 24 и 27 ЗОП, да са регистрирани по Търговския закон, притежаващи разрешение за търговия с хранителни продукти, и да са данъчно регистрирани в ДП - Каварна. 8. Изисквания за качество: хранителните продукти да бъдат I качество по БДС, да са придружени със съответните документи за качество и годност, срок на годност на хранителните продукти не по-малък от 75 % от остатъчния срок на годност към момента на доставката; некачествени или несвоевременно доставени хранителни продукти не се заплащат, като това се установява с двустранен протокол. 9. Квалификационни изисквания: кандидатът да е извършвал или изпълнявал подобен вид поръчки, като представи списък на основните поръчки и справка за оборудването, с които разполага за изпълнение на поръчката. 10. Начин на образуване на предлаганата цена, вкл. и заплащане: предлаганите цени да се формират за единица мярка в левове с вкл. ДДС и всички други разходи за доставката франко складовете на обектите за доставяне, но не по-високи от цените на дребно в търговската мрежа; по време на действие на договора цените на продуктите могат да бъдат променяни по взаимно съгласие на страните при съществени промени на основни макроикономически показатели за страната; начин на плащане - безкасово, разсрочено, след издаване на фактура за извършени доставки, придружена от приемателно-предавателни протоколи, подписани от представители на двете страни. 11. Вид и размер на гаранциите: а) гаранция за участие - депозитна вноска по 100 лв. за всяка една позиция, вносими в касата на община Каварна, която се задържа или освобождава съгласно чл. 32 и 33 ЗОП; б) кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер 1000 лв., която се освобождава след приключване на договора. 12. Критерии за определяне на предложенията по позиции и начин за определяне на тежестта им: а) най-ниска предложена цена в предложението на кандидата - 60 точки; б) най-дълъг срок на разсрочено плащане (изчислява се в дни) - 30 точки; в) минимален срок за изпълнение (изчислява се в дни) - 10 точки; г) спонсорство и дарение към звената на бюджетна издръжка - 20 точки; при еднакви оценки за изпълнител се определя кандидатът, предложил най-ниска цена; позиция 1.1 се оценява самостоятелно, а позиции от 1.2 до 1.8 се оценяват по следната формула:

К = 3 x С1.2 + 3,5 x С1.3 + 2,5 x С1.4 + 1 x С1.5 + 1,5 x x С1.6 + 1 x С1.7 + 0,5 x С1.8 + В1 + В2 + В3,

където С1.2 до С1.8 е балната оценка, варираща от 0 до 60 точки в зависимост от класирането на база предложена цена в съответната позиция; В1 е балната оценка, варираща от 0 до 30 точки в зависимост от класирането на база срока на разплащане; В2 е балната оценка, варираща от 0 до 10 точки в зависимост от класирането на база срок за изпълнение; В3 е балната оценка, варираща от 0 до 20 точки в зависимост от класирането на база спонсорството и дарение. 13. Документацията за участие в откритата процедура за доставка се получава от касата на община Каварна, ул. Добротица 50, тел. 0570/8-60-61, в. 35 или 46; 0570/8-31-15 - X.X.; факс 8-20-02; цената на документацията е 50 лв., платима в касата на общината. 14. Представяне на предложенията: участниците в откритата процедура представят предложенията си в запечатан плик в деловодството на общината в срок до 45 календарни дни считано от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 15. Разглеждането и оценяването на предложенията ще започне в първия работен ден след изтичане на 45-дневен срок от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” от 14 ч. в заседателната зала на общината.

33095

4. - Община Левски, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 688 от 28.V.2003 г. на кмета на общината обявява ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка за третиране на битови отпадъци - почистване, сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на депо за твърди битови отпадъци в гр. Левски. Заявления за участие в предварителния подбор да се представят в запечатан непрозрачен плик лично от кандидата или от негов упълномощен представител в срок до 17 ч. на 15-ия календарен ден след обнародване на поканата в “Държавен вестник” в община гр. Левски, дирекция “ФСД и УС”, отдел “УС”. Процедурата ще се реализира на два етапа, като съгласно чл. 48, ал. 7 ЗОП кандидатите не трябва да представят предложения при първия етап - предварителния подбор. Възложителят ще изпрати до определените след предварителния подбор кандидати писмени покани по реда на чл. 49, ал. 4 ЗОП, в които ще са посочени мястото за получаване, срокът, цената, начинът на плащане на документацията за участие в ограничената процедура, както и точната методика за прилагане на критериите за оценка на предложенията. Критерии за предварителния подбор на кандидатите - опит в извършване на посочената дейност; наличие на квалифициран изпълнителски и управленски персонал; финансова и материална обезпеченост на поръчката. Кандидатите следва да съберат най-малко 70 точки от общо 100 присъдени от комисията за подбора им по следните критерии: финансова възможност за изпълнение на обществената поръчка - от 0 до 20 т.; наличие на квалифициран персонал - от 0 до 25 т.; опит в извършване на подобен род дейност - от 0 до 50 т.; обезпечаване с необходимия транспорт - от 0 до 25 т. Кандидатите да отговарят на условията по чл. 5, 24 и 27 ЗОП, като представят необходимите документи с дата на издаването им не по-рано от 60 календарни дни преди датата на заявлението за участие. Всички представени документи следва да бъдат оригинални или ако са ксерокопия - да са заверени нотариално или заверени “Вярно с оригинала”, подпис и мокър печат от кандидата. Кандидатите да имат опит в подобен род доставки; да притежават собствен транспорт и квалифициран персонал. Всеки кандидат и неговото предложение да отговарят на чл. 48, ал. 3 и 4 ЗОП. Заявленията ще се оценяват от комисия, назначена по изискванията на закона, която ще започне заседанието си в 11 ч. на следващия ден след изтичане на срока за подаване на заявленията в стая 312 в сградата на община Левски, бул. България 58, тел. 24-48, 21-08, факс 31-95.

33258

5. - Община Левски, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 689 от 27.V.2003 г. на кмета на общината обявява ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти, хляб, месо и месни продукти, яйца, риба и рибни продукти, мляко и млечни продукти, трайни хранителни продукти, плодови и зеленчукови консерви, пресни плодове и зеленчуци за заведенията за социални услуги в община Левски. Заявления за участие в предварителния подбор да се представят в запечатан непрозрачен плик лично от кандидата или от негов упълномощен представител в срок до 17 ч. на 15-ия календарен ден след обнародване на поканата в “Държавен вестник” в община гр. Левски, дирекция “ФСД и УС”, отдел “УС”. Процедурата ще се реализира на два етапа, като съгласно чл. 48, ал. 7 ЗОП кандидатите не трябва да представят предложения при първия етап - предварителния подбор. Възложителят ще изпрати до определените след предварителния подбор кандидати писмени покани по реда на чл. 49, ал. 4 ЗОП, в които ще са посочени мястото за получаване, срокът, цената, начинът на плащане на документацията за участие в ограничената процедура, както и точната методика за прилагане на критериите за оценка на предложенията. Критерии за предварителния подбор на кандидатите - опит в извършване на доставките; наличие на квалифициран изпълнителски и управленски персонал; финансова и материална обезпеченост на доставките. Кандидатите следва да съберат най-малко 70 точки от общо 100 присъдени от комисията за подбора им по следните критерии: финансова възможност за изпълнение на обществената поръчка - от 0 до 20 т.; наличие на квалифициран персонал - от 0 до 25 т.; опит в извършване на подобни доставки - от 0 до 50 т.; обезпечаване с необходимия транспорт - от 0 до 25 т. Кандидатите да отговарят на условията по чл. 5, 24 и 27 ЗОП, като представят необходимите документи с дата на издаването им не по-рано от 60 календарни дни преди датата на заявлението за участие. Всички представени документи следва да бъдат оригинални или ако са ксерокопия - да са заверени нотариално или заверени “Вярно с оригинала”, подпис и мокър печат от кандидата. Кандидатите да имат опит в подобен род доставки; да притежават собствен транспорт и квалифициран персонал. Всеки кандидат и неговото предложение да отговарят на чл. 48, ал. 3 и 4 ЗОП. Заявленията ще се оценяват от комисия, назначена по изискванията на закона, която ще започне заседанието си в 10 ч. и 30 мин. на следващия ден след изтичане на срока за подаване на заявленията в стая 312 в сградата на община Левски, бул. България 58, тел. 0650/24-48, 21-08, факс 31-95.

33259

1404. - Община Павликени, бул. Руски 4, тел. (0610) 35-80, факс 61-95, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 14 и чл. 22, ал. 1 и 3 ЗОП във връзка със заповед № РД-02-11-542 от 28.V.2003 г. на кмета на община Павликени отправя покана към всички кандидати за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за доставка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за заведенията на бюджетна издръжка - детски градини, Детска ясла, социални домове и Домашен социален патронаж на територията на община Павликени по следните самостоятелно обособени позиции: 1.1. хляб и хлебни изделия, брашно; 1.2. месо и месни продукти, риба; 1.3. мляко и млечни продукти; 1.4. плодове и зеленчуци; 1.5. захарни изделия; 1.6. растителна и животинска мазнина; 1.7. бакалски и други нехранителни продукти и стоки; производните на обособените позиции са описани обстойно в приложение № 1 към заповедта на възложителя. Всеки кандидат може да подава както общо предложение, така и предложение, включващо една или няколко от обособените позиции. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: процедурата се открива на основание чл. 7, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 2 ЗОП, както и необходимостта от годишно зареждане с хранителни и нехранителни продукти и стоки по предварителна заявка. 3. Вид на процедурата: открита. 4. Срок за изпълнение на поръчката: една година от сключване на договора. 5. Място на изпълнение: до обектите, описани в приложение № 2 към заповедта на възложителя - доставката да се извършва на база писмени заявки от възложителя до доставчика. 6. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка: предвид спецификата на доставяната стока, кандидатите да разполагат със специализирани автомобили за транспорт и доставка на храните, които да съответстват на всички норми, действащи във връзка с този вид дейност. 7. Квалификационни изисквания към кандидатите: кандидатите, които ще участват в процедурата по възлагане на обществена поръчка, да бъдат физически или юридически лица, регистрирани по ТЗ и отговарящи на условията по чл. 23 и чл. 24, ал. 1 и 2 ЗОП; кандидатите да имат поне 2-годишен опит в производството или търговията с хранителни продукти и/или нехранителни стоки. 8. Изисквания за качество: качеството на доставяните хранителни и нехранителни продукти и стоки да отговаря на БДС, да бъдат придружени със сертификат за качество, произход и срок на годност с не по-малко от 70 % остатъчна годност към момента на доставката. 9. Начин на образуване на предлаганата цена: стойността на доставените продукти и стоки да включва ДДС и всички разходи по доставката (транспорт, мита, такси, акцизи и др.). 10. Начин на плащане: в левове по банков път, разсрочено, съгласно уговореното при подписване на договора. 11. Срок на валидност на предложенията: до 90 календарни дни, считано от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”; промени в оферираните цени се правят при нормативна промяна, като цените се коригират с процента на увеличение (намаление). 12. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата: парична гаранция в размер 600 лв. за цялата поръчка, а при участие в една или повече обособени позиции - по 60 лв. на позиция, вносими в ТБ “Хеброс”, клон Павликени, б. с/ка № 5001042036, б. код. 80070848, при подаване на предложението в община Павликени. 13. Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка: основен критерий е икономически най-изгодното предложение при следната относителна тежест в общата оценка: предложена най-ниска цена с ДДС в левове - 50 %; най-кратък срок на доставката в календарни дни от датата на заявката - 20 %; най-дълъг срок на разсрочено плащане - 15 %; най-дълъг срок на годност на предложените продукти и стоки - 10 %; най-дълъг опит в производството или търговията с хранителни продукти и/или нехранителни стоки - 5 %; при равен краен резултат предимство ще се дава на кандидата, предложил преференции в полза на общината. 14. Срок за закупуване на документация за участие в откритата процедура: документация за участие в процедурата се закупува от община Павликени, бул. Руски 4, стая 207, в срок до 17 ч. на 40-ия ден от обнародването на поканата за участие в “Държавен вестник” срещу 50 лева, платени в брой в касата на общината, и представена квитанция за платена такса. 15. Предложенията се изготвят, комплектоват и представят съгласно изискванията на ЗОП в деловодството на общината, стая 115, до 17 ч. на 45-ия ден след обнародването на поканата за участие в “Държавен вестник”. 16. Място, ден и час на разглеждане и оценяване на предложенията и провеждане на открита процедура - от 10 ч. в заседателната зала на община Павликени, ет. 2, на 46-ия ден от обнародване на поканата за участие в “Държавен вестник”.

33068

12. - Община Плевен, пл. Възраждане 2, тел. 064/23209, 22411 (централа), на основание чл. 22, ал. 1 и чл. 34, ал. 2 ЗОП и заповед № РД-10-420 от 28.V.2003 г. на кмета на общината отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: текущ ремонт на училища, детски ясли и детски градини на територията на община Плевен по позиции, посочени в документацията; кандидатите могат да подават предложение както за отделна позиция, така и за всички позиции с отделни предложения. 2. Правно основание за възлагане: чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а”, чл. 4, т. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП; средствата за изпълнение на поръчката са подсигурени от собствения бюджет на община Плевен за 2003 г. 3. Вид на процедурата - открита процедура. 4. Място и срок за изпълнение на обществената поръчка: място: училища, детски ясли и детски градини на територията на община Плевен; срок - до 10.IХ.2003 г. 5. Ограничения при изпълнението - правата и задълженията на тази обществена поръчка не могат да се прехвърлят на трети лица; допуска се използване на подизпълнители в рамките на не повече от 30 на сто от цената; дейността да се изпълнява при спазване на всички нормативни разпоредби в строителството, вкл. и тези за опазване на околната среда; подава се предложение за всички видове строително-монтажни работи, за всеки обект от позицията; възможно е възлагането на допълнителна поръчка при условията и по реда на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП; на основание чл. 16 ЗАП възложителят допуска предварително изпълнение на поръчката с цел защита на обществения интерес, изразяващ се в осигуряване на нормални условия за обучение на учениците през новата учебна година, както и на такива за децата, посещаващи детските градини и ясли. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - до участие се допускат всички физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, имащи предмет на дейност строителство и притежаващи професионален опит в извършване на подобни поръчки; кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 24 и 27 ЗОП и да притежават необходимия брой квалифицирана работна ръка. 7. Изисквания за качество - за всички използвани материали при изпълнение на поръчката да се представят сертификати за съответствие с БДС; кандидатите да притежават необходимата техника; да спазват технологичните изисквания при осъществяване на обществената поръчка; персоналът да е достатъчно на брой с необходимата подготовка. 8. Начин на образуване на предлаганата цена, вкл. и заплащане - начинът на образуване на предлаганата от кандидатите цена следва да е съобразен с представените от тях единични цени и показатели за образуването им; плащанията се извършват по банков път по сметка, посочена от кандидата, в срок, договорен с възложителя. 9. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни от изтичане на срока за подаване на предложенията; за кандидатите, класирани на първите три места, този срок се удължава до момента на сключване на договора за възлагане на поръчката. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане и на гаранцията за изпълнение на договора: 10.1. размерът на гаранцията за участие в процедурата за възлагане е по 100 лв. за всяка една позиция; 10.2. гаранцията за изпълнение на поръчката е по 1000 лв. за всяка една от позициите; видът на гаранцията е банкова гаранция или парична сума, внесена по сметка № 5010060032, банков код 13077120, “Общинска банка” - АД, клон Плевен; гаранциите се задържат и освобождават по реда на чл. 32 и 33 ЗОП; кандидатът, определен за изпълнител, внася гаранцията за изпълнение на договора преди подписването му в размер, посочен в т. 10.2, за съответната позиция. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - основен критерий: икономически най-изгодното предложение; тежестта на компонентите на комплексното предложение е, както следва: цена - 60 %, срок на разплащане - 20 %, опит на кандидата и референции - 10 %, други предложения в полза на община Плевен - 10 %; предложенията се оценяват въз основа на комплексна оценка (К) по следната формула:

К компл. = С1 x Б1+С2 x Б2+С3 x Б3+С4 x Б4,

където С1 = 60 %, С2 = 20 %, С3 = 10 %, С4 = 10 %, Б1, Б2, Б3 и Б4 са балните оценки, вариращи от 10 до 50 т., като за първо място - 50 т., за второ място - 40 т., за трето място - 30 т., за четвърто място - 20 т., класираните след четвърто място получават по 10 т. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - първото заседание на комисията по класиране на участниците в откритата процедура е на 30.VI.2003 г. от 14 ч. в актовата зала, ет. 1 на община Плевен; при отваряне на предложенията от комисията могат да присъстват кандидатите, участващи в процедурата; допускането, оценяването и класирането на предложенията се извършват на закрити заседания на комисията; документацията за участие в процедурата се получава в стая 7 на община Плевен в срок от 16.VI.2003 г. до 16 ч. на 23.VI.2003 г. срещу квитанция за платена такса 200 лв. в стая 2 на общината лично от кандидата или от негов упълномощен представител срещу представяне на лична карта, пълномощно и заверено копие от решението на съда за регистрация. Предложенията се подават в запечатан непрозрачен плик в стая 7 на община Плевен от 24.VI.2003 г. до 16 ч. на 27.VI.2003 г. за всяка отделна позиция.

32023

62. - Община Първомай, ул. Братя Миладинови-юг 50, тел. 0336/44-97, 20-96, лице за контакт: директор поделение “Просвета” - X.X., гл. счетоводител - X.X. - тел. 0336/22-05, на основание чл. 5, ал. 2, чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и чл. 22 ЗОП и заповед № РД-15-262 от 20.V.2003 г. на кмета на общината кани за участие в открит конкурс за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет - доставка на дърва за огрев за сезон 2003/2004 г. за нуждите на община Първомай, подробно описани в приложението към документацията за кандидатите. Правно основание - чл. 5, ал. 2, чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 2 ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП. Начин на възлагане - открит конкурс. Изисквания към кандидатите - да отговарят на изискванията на чл. 5, 23, чл. 24, ал. 1 и 2 и чл. 27 ЗОП; да имат опит в тези дейности с доказателства за търговска регистрация. Място на изпълнение на поръчката - складовите помещения на отделните обекти в рамките на община Първомай. Срок на изпълнение на поръчката - едногодишен считано от датата на подписване на договора за възлагането й, с периодично повтарящи се доставки след подадени заявки от възложителя. Изисквания за качество - изпълнителят да осъществява доставките, като дървата да отговарят на БДС и да са придружени със сертификат за качество и годност. Начин на образуване на предлаганата цена - цената включва всички разходи и ДДС до мястото на доставката. Начин на плащане - плащанията ще се извършват с банкови преводи по сметки, посочени от изпълнителя, в срок, договорен с възложителя; при равни други условия предимство има кандидатът, предложил възможност за разсрочено или отложено плащане. Валидност на предложението - времето до сключване на договора. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - 200 лв.; гаранциите на некласираните кандидати се освобождават от възложителя в срок 3 работни дни след изтичане на срока за подаване на жалба срещу решението по чл. 45, ал. 1 ЗОП; в същия срок се освобождават и гаранциите на всички кандидати при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка; гаранциите на класираните кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след сключването договор за обществена поръчка. Вид и размер на гаранцията за изпълнение - кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер 200 лв., която се освобождава след неговото приключване. Критерии за оценка на предложенията - комплексна оценка, формирана с тежест, както следва: основен критерий - икономически най-изгодно и ефективно предложение - от 1 до 10 точки; възможност за разсрочено или отложено плащане - от 1 до 10 точки; срок за изпълнение на доставката - от 1 до 5 точки; кандидатите ще бъдат класирани от комисията по посочените критерии на основание на представените документи. Документация за участие може да бъде закупена срещу 10 лв. (вносими в касата на община Първомай) от деловодството от 8 до 16 ч. Продажбата на документите ще се осъществява 14 дни считано от датата на обнародване на поканата за конкурса в “Държавен вестник”. Срок и място на представяне на предложенията - кандидатите представят предложенията си в съответствие с изискванията на чл. 25 - 29 ЗОП в деловодството на община Първомай, стая 104, до 15 дни от датата на обнародването на поканата (вкл.) в запечатан непрозрачен плик с надпис, посочващ предмета на поръчката и предложението (офертата) в малък плик с надпис “Предложена цена”, поставен в голям плик с документите за участие. Място, ден и час за отваряне на предложенията на кандидатите и провеждане на конкурса - сградата на община Първомай, стая 216, 9 ч. на 17-ия ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”.

31423

63. - Община Първомай, ул. Братя Миладинови-юг 50, тел. 0336/44-97, 20-96, лице за контакти: директор поделение “Просвета” - X.X., гл. счетоводител - X.X., тел. 0336/22-05, на основание чл. 5, ал. 2, чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП, чл. 22 ЗОП и заповед № РД-15-263 от 20.V.2003 г. на кмета на общината кани за участие в открит конкурс за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет - доставка на дизелово гориво за сезон 2003/2004 за нуждите на община Първомай, подробно описани в приложението към документацията за кандидатите. Правно основание - чл. 5, ал. 2, чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП. Начин на възлагане - открит конкурс. Изисквания към кандидатите - да отговарят на изискванията на чл. 5, 23, чл. 24, ал. 1 и 2 и чл. 27 ЗОП; да имат опит в тези дейности с доказателства за търговска регистрация. Място на изпълнение на поръчката - складовите помещения на отделните обекти в рамките на община Първомай. Срок на изпълнение на поръчката - едногодишен считано от датата на подписване на договора за възлагането й с периодично повтарящи се доставки след подадени заявки от възложителя. Изисквания за качество - изпълнителят да осъществява доставките, като дизеловото гориво да отговаря на БДС и да е придружено със сертификат за качество и годност. Начин на образуване на предлаганата цена - цената включва всички разходи и ДДС до мястото на доставката. Начин на плащане - плащанията ще се извършват с банкови преводи по сметки, посочени от изпълнителя, в срок, договорен с възложителя; при равни други условия предимство има кандидатът, предложил възможност за разсрочено или отложено плащане. Валидност на предложението - времето до сключване на договора. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - 200 лв.; гаранциите на некласираните кандидати се освобождават от възложителя в срок 3 работни дни след изтичане на срока за подаване на жалба срещу решението по чл. 45, ал. 1 ЗОП; в същия срок се освобождават и гаранциите на всички кандидати при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка; гаранциите на класираните кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след сключването на договора за обществена поръчка. Вид и размер на гаранцията за изпълнение - кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер 200 лв., която се освобождава след неговото приключване. Критерии за оценка на предложенията - комплексна оценка, формирана с тежест, както следва: основен критерий - икономически най-изгодно и ефективно предложение - от 1 до 10 точки; възможност за разсрочено или отложено плащане - от 1 до 10 точки; срок за изпълнение на доставката - от 1 до 5 точки. Кандидатите ще бъдат класирани от комисията по посочените критерии на основание на представените документи. Документация за участие може да бъде закупена срещу 10 лв. (вносими в касата на община Първомай) от деловодството от 8 до 16 ч. Продажбата на документите ще се осъществява 14 дни считано от датата на обнародване на поканата за конкурса в “Държавен вестник”. Срок и място на представяне на предложенията - кандидатите представят предложенията си в съответствие с изискванията на чл. 25 - 29 ЗОП в деловодството на община Първомай, стая 104, до 15 дни от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник” (вкл.) в запечатан непрозрачен плик с надпис, посочващ предмета на поръчката и предложението (офертата) в малък плик с надпис “Предложена цена”, поставен в голям плик с документите за участие. Място, ден и час за отваряне на предл