Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 85 от 22.IX

 

ОБЩИНИ

325. - Община - гр. Балчик, на основание чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със заповед № 768 от 7.IX.1995 г. на кмета на общината е одобрен застроителният и регулационен план на курортна зона “Двореца”, част - север и юг, по плана на града, който е изложен в общината. На основание чл. 138, ал. 1 ЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването недоволните могат да обжалват плана пред окръжния съд.

59736

3630. - Общинската поземлена комисия - гр. Вълчедръм, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава, че е одобрен планът за земеразделяне на землището на с. Септемврийци, който е изложен в кметството му. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ жалби срещу одобрения план за земеразделяне могат да се подават в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез общинската поземлена комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменение, изготвена от включени в списъка по чл. 59, т. 11 ППЗСПЗЗ правоспособни лица.

59639

94. - Община - гр. Добрич, на основание чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със заповед № 2237 от 12.IX.1995 г. на кмета на общината е одобрен застроителният и регулационен план на ж.к. Знаме на мира, съставляващ значителна част по плана на града, който е изложен в общината. На основание чл. 138, ал. 1 ЗТСУ недоволните могат да обжалват плана при условията на ЗАП пред Окръжния съд - Добрич.

59643

324. - Общинската поземлена комисия - гр. Казанлък, на основание чл. 26, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че са одобрени проектите за частична корекция на плановете за земеразделяне на селата Бузовград (ЕКНМ 6848) и Черганово (ЕКНМ 80532), Хасковска област, които са изложени в кметствата им. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ жалби срещу одобрените планове за земеразделяне могат да се подават в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до Окръжния съд - Стара Загора. Жалбата се придружава от скица-проект за изменение, изготвена от включени в списъка по чл. 59, т. 11 ППЗСПЗЗ правоспособни лица.

59737

323. - Общинската поземлена комисия - гр. Казанлък, Хасковска област, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землищата на селата Кънчево (ЕКНМ 40868) и Ръжена (ЕКНМ 63570) в срок 50 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване границите на земеделските земи, разположени в териториите по чл. 18г, ал. 1, т. 2 и 3 ППЗСПЗЗ. Графиците за уточняване на земите по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметствата на селата. Земите с неуточнена собственост на основание чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

59738

1192. - Общинската поземлена комисия - гр. Кюстендил, на основание чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделска земя в землището на с. Буново (ЕКНМ 07048) в срок 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в поземлената комисия за извършване на въвод във владение. Графикът за извършване на въвода във владение по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметството на селото. Земите, върху които не се извърши въвод, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

59670

1217. - Общинската поземлена комисия - Момчилград, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени проекти на плановете за земеразделяне на землищата на Момчилград (ЕКНМ 48996) и селата Гургулица (ЕКНМ 18126) и Прогрес (ЕКНМ 59364), които са изложени в кметствата им. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения по проектите на плановете за земеразделяне пред общинската поземлена комисия.

59674

709. - Община - гр. Монтана, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ съобщава, че списъкът на правоимащите жилищноспестовни вложители е изложен пред общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на обжалване по реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

59669

241. - Общинската поземлена комисия - гр. Радомир, Софийска област, на основание чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделска земя в землището на с. Червена могила (ЕКНМ 80488), Софийска област, в срок 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в общинската поземлена комисия за извършване на въвод във владение. Графикът за извършване на въвода във владение по масиви и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметството на селото. Земите, върху които не се извърши въвод, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

59617

306. - Общинската поземлена комисия - гр. Сандански, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изготвен проект на плана за земеразделяне на землището на с. Джигурово (ЕКНМ 20780), Софийска област, който е изложен в кметството му. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения по проекта на плана пред общинската поземлена комисия.

59673

198. - Общинската поземлена комисия - гр. Трън, Софийска област, на основание чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделска земя в землищата на селата Слишовци и Къшле в срок 35 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в поземлената комисия за извършване на въвод във владение. Графиците за извършване на въвода във владение по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметствата на селата. Земите, върху които не се извърши въвод, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

59633

451. - Общинската поземлена комисия - гр. Угърчин, Ловешка област, на основание чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделска земя в землището на с. Драгана (ЕКНМ 23060) в срок 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в поземлената комисия за извършване на въвод във владение. Графикът за извършване на въвода във владение по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметството на селото. Земите, върху които не се извърши въвод, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

59740

1024. - Общинската поземлена комисия - с. Аксаково, Варненска област, на основание чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделска земя в землището на с. Любен Каравелово (ЕКНМ 44519) в срок 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в кметството за извършване на въвод във владение. Графикът за извършване на въвода във владение по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в кметството на с. Любен Каравелово. Земите, върху които не се извърши въвод, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

59739

88. - Община - с. Горна Малина, Софийска област, на основание чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със заповед № 153 от 11.IX.1995 г. на кмета на общината са одобрени застроителни решения и планове на уличната мрежа на местностите Киси кория и Минков трап в землището на с. Долно Камарци и местност Мангулски дол в землището на с. Гайтанево, които са изложени в кметствата им. На основание чл. 138, ал. 1 ЗТСУ заповедта подлежи на обжалване пред окръжния съд.

59662

240. - Общинската поземлена комисия - с. Чавдар, Софийска област, на основание чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделска земя в землището на с. Чавдар (ЕКНМ 80011) в срок 40 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в поземлената комисия за извършване на въвод във владение. Графикът за извършване на въвода във владение по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия. Земите, върху които не се извърши въвод, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

59644

410. - Община - гр. Лом, на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява, че през периода 10.III.1994 г. - 15.VIII.1995 г. са извършени следните продажби на обекти:

1. магазин, общински нежилищен имот, ул. Славянска 13, продаден чрез търг на Първа източна международна банка за 2 040 000 лв., изплатени изцяло;

2. магазин (бивш бръснарски салон), общински нежилищен имот, ул. Пристанищна 2, продаден чрез търг на X.X.X. за 283 800 лв., изплатени изцяло;

3. бивш ОФ клуб, общински нежилищен имот, ул. Вакуумна фабрика, кв. Младеново, продаден чрез търг на X.X.X. за 71 000 лв., изплатени изцяло;

4. сграда, бивше военно окръжие, общински нежилищен имот, ул. Дунавска 63, продадена на “Хексим” - ЕООД, чрез конкурс за 3 100 119 лв., изплатени изцяло;

5. кулинарен магазин, обособена част от “ХОХ” - ЕООД, с. Ковачица, продаден чрез търг на РПК “Наркооп” за 245 500 лв., изплатени изцяло;

6. закусвалня “Дунавска среща”, обособена част от “ХОХ” - ЕООД, ул. Пристанищна 26, продадена по реда на чл. 35 ЗППДОбП на X.X.X. за 386 000 лв. чрез разсрочено плащане;

7. павилион “Бърза закуска”, обособена част от “ХОХ” - ЕООД, ул. Георги Манавски, продаден по реда на чл. 35 ЗППДОбП на X.X.X. за 135 000 лв. чрез разсрочено плащане;

8. сграда, бивша ЦДГ № 8, общински нежилищен имот, ул. Драгоман 22, продадена чрез търг на X.X.X. за 883 000 лв., изплатени изцяло;

9. сграда, бивша лодкостоянка, общински нежилищен имот, ул. Гургулят 22, продадена чрез търг на X.X.X.-X. за 296 000 лв., изплатени изцяло;

10. сладкарница “Пролет”, обособена част от “ХОХ” - ЕООД, ул. Дунавска 10, продадена по реда на чл. 35 ЗППДОбП на СД “Наслада Владо Маринов и сие” за 2 118 000 лв. чрез разсрочено плащане;

11. бивш клуб “Кръстьо Пишурка”, общински нежилищен имот, ул. Дунавска 10, продаден по реда на чл. 35 ЗППДОбП на ЕТ “Фармаком” - X.X.X., за 711 000 лв. чрез разсрочено плащане;

12. ресторант, бар и лятна градина “Москва”, общински нежилищен имот, ул. Дунавска 14, продаден чрез търг на “Кремакс” - ЕООД, София, за 4 720 000 лв., изплатени изцяло;

13. павилион, обособена част от СП “Търговия”, ул. Славянска 68, продаден чрез търг на ЕТ “Владес” - Цветан Илиев, за 74 000 лв., изплатени изцяло;

14. павилион, обособена част от СП “Търговия”, ул. Пристанищна, продаден чрез търг на ЕТ “Владес” - Цветан Илиев, за 46 400 лв., изплатени изцяло;

15. ресторант “Интернационал”, обособена част от “ХОХ” - ЕООД, ул. Дунавска 20, продаден чрез търг на ТБ “Балканбанк” - АД, за 4 450 000 лв., изплатени изцяло;

16. кулинарен магазин, обособена част от “ХОХ” - ЕООД, кв. Младеново, продаден чрез търг на ЕТ “Сребрин Софрониев” - X.X.X., за 160 000 лв., изплатени изцяло;

17. магазин, бивш фризьорски салон, общински нежилищен имот, ул. Пристанищна 2, продаден чрез търг на ЕТ “Либра Н.П.” - X.X.X., за 900 000 лв., изплатени изцяло.

59644

 

СЪДИЛИЩА

Бургаският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ул. Сливница 66, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.XI.1995 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 104/95, заведено от ЛС на ТКЗС в ликвидация - с. Малко Тръново, Хасковска област, за иск за 2 015 182 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

55118

Варненският окръжен съд, търг. отделение, призовава X.X.X. с последен адрес Провадия, кв. Север, бл. 10, вх. Б, ет. 7, ап. 56, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.XI.1995 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 216/95, заведено от “Товарни превози” - ЕООД, Варна, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58424

Варненският окръжен съд, търг. отделение, призовава X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. с последен адрес Варна, ул. Самарско знаме 1А, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 1.XI.1995 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответници по гр.д. № 1505/94, заведено от “Главболгарстой” - ЕООД (за клон Девня), П.П. база - Варна, за иск. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58425

Пловдивският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, бул. Въстанически 118, ет. 3, ап. 48, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.XI.1995 г. в 11 ч. като ответник по гр.д. № 4191/94, заведено от X.X.X., за иск за 129 011,83 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

59162

Русенският окръжен съд призовава ЕТ “Барс - Христо Йорданов” с последен адрес Русе, ул. Борисова 10, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.XI.1995 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 794/95, заведено от “Булгартабак” - ЕАД, холдинг - София, по чл. 79 ЗЗД, за 6 774 752 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

59004

Силистренският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Калипетрово, Русенска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.XI.1995 г. в 8 ч. и 30 мин. на I с.з. и на 14.XI с.г. в 8 ч. и 30 мин. на II с.з. като ответник по гр.д. № 368/95, заведено от X.X.X. от гр. Дулово, за иск за 470 496 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

56044

Старозагорският окръжен съд призовава “Балказ” - ООД, Казанлък, чрез управителя му X.X.X. с последен адрес Казанлък, ул. Граф Игнатиев 6, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.XI.1995 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 597/95, заведено от X.X.X. от Казанлък, за иск по чл. 155, т. 1 ТЗ. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

59742

Старозагорският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Казанлък, бул. Маршал Толбухин 111, вх. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.XI.1995 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 355/95, заведено от X.X.X., X.X.X., X.X.X. от Казанлък, за иск по чл. 95 ТЗ. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

597431

Софийският градски съд, VIд търг. отделение, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 509, вх. А, ет. 1, ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.XI.1995 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1094/94, заведено от “Бояна” - ЕООД, София, пл. Народно събрание 12, за 611 841,76 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

56658

Софийският градски съд, 7 бр. състав, призовава X.X.X.-X. с последен адрес София, бул. Ал. Толстой 86, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.XI.1995 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 161/95, заведено от X.X.X. от София, за оспорване на бащинство. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

56425

Айтоският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Соколец, Бургаска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.XI.1995 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 558/95, заведено от X.X.X. от същото село, за увеличение на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57704

Благоевградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Благоевград, ул. Сотир Лазаров 10, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.XI.1995 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 450/95, заведено от X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., всички от Благоевград, по чл. 97 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

55002

Бургаският районен съд призовава X.X.X., в Украйна с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.XI.1995 г. в 9 ч. и на 29.XI.1995 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 2174/95, заведено от X.X.X. и X.X.X. от Созопол, за осиновяване. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

59755

Великотърновският районен съд, VI гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Добрич, ул. Кубадин 1, бл. Чавдар, ет. 6, ап. 38, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.XI.1995 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2108/94, заведено от X.X.X. от Велико Търново, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57370

Видинският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Свищов, ул. Черни връх 29, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.XI.1995 г. в 9 ч. и 15 мин. като ответница по гр.д. № 2380/93, заведено от “Сукмо” - ООД, София, за иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

55529

Девинският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Девин, ул. Слави Кацаров 18, сега в чужбина с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.Х.1995 г. в 11 ч. на I с.з. и на 13.XI с.г. в 11 ч. на II с.з. като ответник по гр.д. № 278/95, заведено от X.X.X. със съгласието на майка си X.X.X., по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

59726

Девинският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Девин, ул. Слави Кацаров 18, сега в чужбина с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.Х.1995 г. в 11 ч. и 15 мин. на I с.з. и на 13.XI с.г. в 11 ч. и 15 мин. на II с.з. като ответник по гр.д. № 279/95, заведено от X.X.X. от Девин, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

59725

Крумовградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Долно Черковище, община Стамболово, Хасковска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.XI.1995 г. в 11 ч. и 45 мин. като ответник по гр.д. № 169/95, заведено от X.X.X. от с. Подрумче, община Крумовград, Хасковска област, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

59462

Кърджалийският районен съд призовава Етем Саити с последен адрес Кърджали, кв. Студен кладенец, ул. Веслец 26, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.XI.1995 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 733/95, заведено от X.X.X. от Кърджали, кв. Студен кладенец, ул. Веслец 26, по чл. 79 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

59620

Кърджалийският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Кърджали, ул. Раковски 108, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.XI.1995 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 747/95, заведено от X.X.X. от Кърджали, по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

59761

Кърджалийският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Кърджали, ул. Средна гора 35, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.XI.1995 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 746/95, заведено от X.X.X. от Кърджали, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

59762

Районният съд - гр. Левски, призовава X.X.X. с последен адрес с. Ковачевец, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.XI.1995 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 232/95, заведено от X.X.X. от гр. Левски, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

55013

Омуртагският районен съд призовава X.X.X. и X.X.X. с последен адрес с. Презвитер Козма, Русенска област, сега в Турция с неизвестни адреси, да се явят в съда на 2.XI.1995 г. в 9 ч. като ответници по гр.д. № 514/95, заведено от X.X.X. от гр. Омуртаг, по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57741

Павликенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Летница, ул. Г.Димитров 78, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.XI.1995 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 159/95, заведено от X.X.X. от гр. Бяла черква, по чл. 71, ал. 2 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

56874

Павликенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Варна, ул. Сливница, бл. 16, ет. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.XI.1995 г. в 11 ч. като ответник по гр.д. № 163/95, заведено от X.X.X. от София, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58486

Павликенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Михалци, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.XI.1995 г. в 11 ч. като ответница по гр.д. № 163/95, заведено от X.X.X. от София, за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58490

Панагюрският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Суха река, бл. 219, ап. 210, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.XI.1995 г. в 11 ч. като ответник по гр.д. № 242/95, заведено от X.X.X. от София, ул. Христо Смирненски 30, по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

59465

Пернишкият районен съд призовава X.X.X. Гутиерес с последен адрес Перник, ул. Юрий Гагарин, бл. 31, вх. Д, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.XI.1995 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 4059/95, заведено от X.X.X.-X. от Перник, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

59594

Пловдивският районен съд, 20 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, бул. Хр. Ботев 38, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.XI.1995 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 3087/95, заведено от НК - БДЖ - ЖП управление, Пловдив, за иск на основание чл. 36 ЗНО. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

56619

Пловдивският районен съд, 15 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Брацигово, ул. Ана Гиздова 24, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.XI.1995 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 2770/95, заведено от X.X.X. от Пловдив, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

56992

Пловдивският районен съд, 2 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, бул. Източен 22, ет. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.XI.1995 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1766/95, заведено от X.X.X. от Пловдив, за увеличение на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58178

Пловдивският районен съд, 15 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Димитър Талев 15, ет. 1, ап. 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.XI.1995 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 2910/95, заведено от “Тракия автотранспорт” - ООД, Пловдив, за иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58922

Русенският районен съд, 8 гр.състав, призовава едноличния търговец X.X.X. с фирма “Майк - 64 - Димитър Димитров” с последен адрес Русе, ул. Екзарх Йосиф 24, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.XI.1995 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1338/95, заведено от “Сирма Приста” - ЕООД, Русе, бул. Трети март 1, за иск по чл. 200, ал. 2 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57349

Русенският районен съд, 7 гр.състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Никола Обретенов 36, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.XI.1995 г. в 8 ч. и 15 мин. като ответник по гр.д. № 1854/95, заведено от “Водно стопанство” - ЕАД, София, клон Русе, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57971

Русенският районен съд, 8 гр.състав, призовава едноличния търговец Ердинч Ахмед Хакъ с фирма “Веба - Ердинч Ахмед” с последен адрес Русе, ул. Опълченска 8, вх. 1, ет. 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.XI.1995 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1337/95, заведено от “Сирма Приста” - ЕООД, Русе, бул. Трети март 1, за иск по чл. 200, ал. 2 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58340

Свищовският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Хаджи Димитрово, Ловешка област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.XI.1995 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 621/95, заведено от X.X.X. от същото село, за иск по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57586

Свищовският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Русия, Санкт Петербург, проспект Римски-Корсаков 101, кв. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.XI.1995 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 671/95, заведено от X.X.X. от Свищов, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

59754

Сливенският районен съд, 3 гр.състав, призовава “Експрес Сини камъни” - ЕООД, Сливен, представлявано от едноличния собственик X.X.X. с последен адрес Сливен, НТС, ет. 11, стая 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.XI.1995 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 3094/94, заведено от “Деметра” - ЕООД, Сливен, по чл. 200 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58855

Софийският районен съд, 52 състав, призовава X.X.X., X.X.X. и X.X.X. с неизвестни адреси в страната и в чужбина да се явят в съда на 8.XI.1995 г. в 9 ч. като ответници по гр.д. № 5123/95, заведено от X.X.X. от София, за делба. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

59605

Софийският районен съд, гр. колегия, 36 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Дружба, бл. 504, вх. Д, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.XI.1995 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 10404/95, заведено от “Булавтотранс” - ЕООД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

54817

Софийският районен съд, гр. колегия, 30 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 504, вх. Д, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.XI.1995 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 197/95, заведено от предприятие “Булгарплод” - София, за личен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

55527

Софийският районен съд, гр. колегия, 36 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, бул. Христо Ботев 38, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.XI.1995 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 10746/94, заведено от “Булавтотранс” - ЕООД, за личен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

55638

Софийският районен съд, гр. колегия, 36 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София,ж.к. Люлин, бл.513, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.XI.1995 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 5251/94, заведено от “Булприк - Инженеринг” - ЕООД, София, за личен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

56228

Софийският районен съд, гр. колегия, 27 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Проф. Вайганд, бл. 15А, вх. А, ап. 9, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.XI.1995 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 8619/94, заведено от фирма “Хлебни изделия” - София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57969

Софийският районен съд, гр. колегия, 31 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Красна поляна, бл. 42, вх. А, ет. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.XI.1995 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2251/93, заведено от ДФ “Социален отдих”, за личен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58420

Софийският районен съд, 63 състав, призовава X.X.X. - съдружник и представител на СД “Димиана ­ Вуков, Георгиева с-ие”, с последен адрес София, ж.к. Надежда 4, бл. 444, вх. Г, ет. 2, ап. 42, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.XI.1995 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 10238/94, заведено от Кооперативно предприятие “Колина” - София, за личен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57377

Софийският районен съд, гр. колегия, 36 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Младост, бл. 50, вх. 4, ап. 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.XI.1995 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 558/93, заведено от общинска фирма “Софтакси” - София, за начет. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57485

Софийският районен съд, гр. колегия, 36 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Кортен 31, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.XI.1995 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 4810/95, заведено от X.X.X., за личен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58487

Софийският районен съд, гр. колегия, 36 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 546, вх. В, ап. 15, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.XI.1995 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 11728/94, заведено от “Булстрад” - АД, за личен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58955

Софийският районен съд, 63 състав, призовава X.X.X. - съдружник и представител на СД “Димиана - Вуков, Георгиева с-ие”, с последен адрес София, ж.к. Хр. Смирненски, бл. 31Б, вх. Б, ет. 5, ап. 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.XI.1995 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 10238/94, заведено от Кооперативно предприятие “Колина” - София, за личен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57376

Софийският районен съд, гр. колегия, 36 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Лазар Станев 25, бл. 245, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.XI.1995 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 2010/95, заведено от X.X.X. от София, за иск на основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

52999

Софийският районен съд, гр. колегия, 77 състав, призовава ЕТ “Кемикълс енд фуудс комерс”, представляван от Никола Стeфанов Николов с последен адрес София, ул. Цар Симеон 312, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.XI.1995 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 516/93, заведено от “Лакпром” - Световрачене, София, за личен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51831

Софийският районен съд, 55 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, бул. Руски 17, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.XI.1995 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 2387/92, заведено от X.X.X.-X. от София, за иск за собственост. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

56348

Софийският районен съд, бр. колегия, 86 състав, призовава X.X.X.я с последен адрес София, ул. Цар Шишман 27а, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.XI.1995 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 969/95, заведено от X.X.X. от София, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

56349

Софийският районен съд, бр. колегия, 83 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Кремиковци, ул. Цветан Филибинов 21, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.XI.1995 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 3021/94, заведено от X.X.X. от София, за издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

56355

Софийският районен съд, 46 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Младост, бл. 67, ет. 1, ап. 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.XI.1995 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 6422/94, заведено от Федерацията на независимите синдикални организации в Българската армия, за начет. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

56778

Софийският районен съд, гр. колегия, 37 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, кв. Емил Марков, бл. 238, вх. 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.XI.1995 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 9989/94, заведено от X.X.X. от София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57483

Софийският районен съд, гр. колегия, 65 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Раковски 26, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.XI.1995 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1124/95, заведено от Кооперативно предприятие “Колина”, за личен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57967

Софийският районен съд, бр.колегия, 82 състав, призовава X.X.X. Руис с последен адрес Перник, кв. Ленин, ул. Рашо Димитров, бл. 95, вх. В, ап. 53, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.XI.1995 г. в 14 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1717/95, заведено от X.X.X. от София, за изменение на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58463

Софийският районен съд, гр.колегия, 41 състав, призовава X.X.X. и X.X.X. двете с последен адрес София, ул. Невестина скала, бл. 13А, вх. А, ет. 8, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 23.XI.1995 г. в 10 ч. като ответници по гр.д. № 1598/94, заведено от X.X.X. и др. от София, за др.вещ.искове. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

59496

Софийският районен съд, бр.колегия, 82 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Тинтява, бл. 3, вх. В (пълномощник Людмил Д. Желев), сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.XI.1995 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 3018/94, заведено от X.X.X. със съгласието на своята майка и законен представител X.X.X. от София, за изменение на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

59497

Софийският районен съд, бр.колегия, 82 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Буря 26, бл. 3, ет. 2, ап. 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.XI.1995 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1950/95, заведено от X.X.X. от София, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

59498

Софийският районен съд, гр. колегия, 75 състав, призовава ЕТ “Менди Комерсен” - X.X.X., с последен адрес София, община “Възраждане”, ул. Братя Миладинови 82, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.XI.1995 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 9550/94, заведено от “Вратица” - ЕАД, Враца, за иск за 35 932,57 лв. по чл. 200 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

54814

Софийският районен съд, гр. колегия, 28 състав, призовава X.X.X. - гражданин на Унгария, с неизвестен адрес в Република България, да се яви в съда на 20.XI.1995 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 4478/95, заведено от X.X.X. от София, за личен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

56046

Търговищкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Преслав, ул. Борис Спиров 13, вх. А, община Шумен, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.XI.1995 г. в 8 ч. и 30 мин. на I с.з. и на 17.XI с.г. в 8 ч. и 30 мин. на II с.з. като ответник по гр.д. № 737/95, заведено от X.X.X. от с. Подгорица, община Търговище, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

59604

Търговищкият районен съд призовава X.X.X. (X.X.X.) с последен адрес с. Кралево, община Търговище, Русенска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.XI.1995 г. в 8 ч. и 30 мин. на I с.з. и на 13.XI с.г. в 8 ч. и 30 мин. на II с.з. като ответник по гр.д. № 711/95, заведено от X.X.X. от с. Баячево, община Търговище, за разваляне на нотариален акт, цена на имота 5445 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58857

Търговищкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Буховци, Русенска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.XI.1995 г. в 8 ч. и 30 мин. на I с.з. и на 10.XI с.г. в 8 ч. и 30 мин. на II с.з. като ответник по гр.д. № 639/95, заведено от X.X.X. от Търговище, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

59313

Чирпанският районен съд призовава Иван Ней-ков Иванов с последен адрес с. Димитриево, община Чирпан, Хасковска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.XI.1995 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 48/95, заведено от X.X.X. от Пловдив, по чл. 97 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57299

Харманлийският районен съд, призовава ЕТ “X.X.X.”, представляван от X.X.X., с последен адрес Харманли, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.XI.1995 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 397/94, заведено от “Хасковофилм” - ЕООД, Хасково, за иск за 32 445 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

59385

Ямболският районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Ямбол, ул. Проф. Нойков 55, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.XI.1995 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2616/94, заведено от ДЗИ - Ямбол, по чл. 344 ЗЗД и чл. 30 ЗЗИ. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

54553

Ямболският районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 64, вх. А, ет. 1, ап. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.XI.1995 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 548/95, заведено от X.X.X. от с. Млекарево, община Нова Загора, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

55523

Варненският окръжен съд на основание чл. 622 във връзка с чл. 630, ал. 1 ТЗ с решение от 29.VIII.1995 г. по гр.д.№ 660/95 обявява неплатежоспособността на СД “Прам - Христов и с-ие” - Варна, и определя началната є дата 1.V.1995 г. Открива производство по несъстоятелност на дружеството; назначава за временен синдик X.X.X. - експерт-счетоводител от Варна, ул. Младежка 142, бл.55, вх. В, ап. 3; определя за дата на първото събрание на кредиторите и за разглеждане и евентуално приемане на плана на оздравяване, предложен от длъжника СД “Прам - Христов и сие” - Варна, 28.IX.1995 г. в 11 ч. в заседателната зала на Окръжния съд - Варна.

59646

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 710 във връзка с чл. 632, ал. 1 ТЗ с решение от 3.VII.1995 г. по гр.д.№ 351/94 обявява неплатежоспособността на едноличния търговец X.X.X. с фирма ЕТ “Филип Дянков” от Велико Търново с начална дата 30.Х.1992 г.; обявява несъстоятелността му и прекратява производството по делото.

59926

Габровският окръжен съд на основание чл. 45 ЗК вписа в регистъра по ф.д. № 187/89 прекратяването и обявяването в ликвидация на потребителна кооперация “Надежда” - Дряново, с ликвидатор X.X.X..

59792

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 327 от 9.III.1994 г. вписа по ф.д. № 267/94 еднолично дружество с ограничена отговорност “Прокафин - Производство на фини кафета” - ЕООД, със собственик на капитала “Прокафин - Производство на фини кафета” - гр. Уилмингтън, щат Делауер, САЩ, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Средец 1, и с предмет на дейност: производство и дистрибуция на фини продукти на база кафе, какао, захар, чай и други подобни, и с капитал 50 000 лв., разпределен в 100 дяла по 500 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

5755

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3203 от 24.II.1994 г. по т.д. № 1389/94 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Строител - 94” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Пенчо Славейков 6, с предмет на дейност: строително-монтажна, предприемаческа, проектантска, транспортна, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и износ, представителство, посредничество, агентство, откриване на магазини за строителни материали и други промишлени и хранителни стоки и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 54 000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява от управителя X.X.X..

5958

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3274 от 1.III.1994 г. по т.д. № 1441/94 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Тангра” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Иглика 2, с предмет на дейност: научноизследователска дейност, проектиране, производство, монтаж и сервиз, както и търговия с всякакви средства за производство и технологии за тях, предназначени за всички стопански отрасли, резервни части и екипировка, проектиране, строителство и ремонт на всякакви сгради и други строителни обекти, всякакви транспортни услуги и автосервиз, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопански продукти, пособия и инвентар, хотелиерска и ресторантьорска дейност, туристически услуги, организиран отдих и развлечения, всякакви битови услуги, дизайнерство, аранжиране, интериорни и екстериорни услуги, проектиране, производство и търговия с всякакви изделия за бита, инженерингова дейност, организиране на маркетингови проучвания и търговски сделки с всякакви средства за производство, средства за потребление, материали и други стоки, разрешени със закон, вътрешна и външна търговия, брокерска дейност, рекламна и издателска дейност, организиране професионални курсове, всякакви производствени и непроизводствени услуги, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява от X.X.X..

5959

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3380 от 9.III.1994 г. по т.д. № 1538/94 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Евромакс” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Любляна 1, с предмет на дейност: производство и търговия със строителни материали, уплътнители и облицовъчни системи за ремонт на стари сгради, виброелементи, дограми, цимент, бетон и дърводелски изделия, комплексна, строително-монтажна и ремонтна дейност, изпълнение на ниско и високо строителство, на благоустройствени обекти на фирми и частни лица, проектиране и строителство на сгради, екстериорно и интериорно оформление, дизайн, предприемаческа, инвестиционна и научно- инженерингова дейност и експертизи, проектно-проучвателна и конструкторска дейност, консултации по инвестиционни проекти, управление на инвестиции, външноикономическа дейност, импорт, експорт и реекспорт, транспортна дейност в страната и в чужбина, посредничество, представителство, лизинг и маркетинг и всякакви дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници Орлин Петков и Румен Григоров и се представлява от управителя X.X.X..

5960

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3386 от 10.III.1994 г. по т.д. № 1544/94 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Евро Комерс - 94” - ЕООД, със седалище Пловдив, безмитна зона, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени и селскостопански стоки, оказионна, комисионна и консигнационна търговия, организиране, развитие и експлоатация на заведения за обществено хранене и увеселителни заведения, хотелиерство и туризъм, транспортна дейност и спедиторство, внос и износ и всички дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява от управителя и собственик на капитала Теофанис Сисамберис.

5961

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3275 от 2.III.1994 г. по т.д. № 1442/94 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Тайфун - 94” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. България 64, с предмет на дейност: производствена, търговска, комисионна, складова, спедиторска, хотелиерска, туристическа, рекламна и информационна дейност, покупко-продажба на стоки, външнотърговска дейност и други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява от съдружниците управители Ибрахим Йълдъръм и Окан Кунтероглу заедно и поотделно.

5962

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3235 от 1.III.1994 г. по т.д. № 1408/94 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Кинг Де Банио” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Отец Паисий 4, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, вътрешен и международен туризъм, финансово-брокерска дейност, посредническа и комисионна дейност, рекламна дейност и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и Антонио Наполитано, с неопределен срок и се представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

5963

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 333 от 21.II.1994 г. по т.д. № 1491/94 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “В юга” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Независимост 148, ап. 28, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство, маркетинг, предприемаческа дейност, транспортна, спедиционна, складова и лизингова дейност, рекламна, информационна и програмна дейност и всякакви дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява от собственика на капитала Вехлов Геннадий Анатолиевич и управителя X.X.X. заедно и поотделно.

5964

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3552 от 15.III.1994 г. по т.д. № 11769/91 вписа промяна за “Спас Гинов” - ЕООД (обявление № 10768, ДВ, бр. 5/92): нов управител X.X.X..

5965

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3247 от 28.II.1994 г. по т.д. № 1420/94 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Еделвайс - Китен” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Шести септември 53, с предмет на дейност: построяване и завършване на държавна многофункционална база в землището на с. Китен, община Царево, съгласно заповед № 374 от 27.IX.1986 г. на Министерството на земеделието, и с капитал 120 000 лв., разпределен в 120 дяла по 1000 лв. Дружеството е със съдружници Обединена българска банка - София, “Домостроене” - ЕООД, Бургас, “Струма” - ЕООД, Перник, “Горкомерс” - ЕООД, Ловеч, Районната дирекция по горите в Пазарджик, Пловдив, Ловеч, Велико Търново и Стара Загора, Държавно лесничейство - Пловдив, “Мазалат” - ЕООД, Велико Търново, и “Брезите” - ЕООД, Кърджали, и се представлява от управителя X.X.X..

5966

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1331 от 18.II.1994 г. по т.д. № 1146/94 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Формина” - ЕООД, със седалище Пловдив, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява от едноличния собственик X.X.X..

5967

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3296 от 7.III.1994 г. по т.д. № 1472/94 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Джой - 94” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Трети март 24, ет. 6, с предмет на дейност: търговска дейност от всякакъв вид, външнотърговска дейност, търговско посредничество и представителство в страната и в чужбина, производство на алкохолни напитки (след разрешение), покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, бартерни сделки, ресторантьорство, маркетинг, транспортна и спедиторска дейност и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници ЕТ “Бобо - Любомир Мангелов” чрез представителя си X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява от управителя X.X.X..

5969

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3328 от 7.III.1994 г. по т.д. № 1487/94 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Тиса” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Яне Сандански 19, с предмет на дейност: производство на реклами и рекламни изделия, печати и клишета за печат, опаковки и етикети, дейности по опазване на околната среда, рекултивация на терени, преработка на отпадъци, търговия с продукти, вкл. внос, износ, реекспорт и други сделки, сделки в страната и в чужбина с права върху изобретения, търговски марки, авторски произведения, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост, сделки с недвижима собственост и всякаква друга производствена, търговска и рекламна дейност и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява от управителя X.X.X..

5970

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3338 от 7.III.1994 г. по т.д. № 1494/94 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Атина Палада” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Копривщица 16, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, посредничество, представителство и комисионерство, изкупуване и търговия със селскостопански произведения, диворастящи билки и плодове, обществено хранене и хотелиерство, производство на стоки за бита и конфекция, обменно бюро и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява от управителя X.X.X..

5971

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3339 от 7.III.1994 г. по т.д. № 1495/94 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Енев Транс” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Копривщица 7, с предмет на дейност: производствена, търговска, комисионна, складова, спедиторска, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна и информационна дейност, покупко-продажба на стоки, външнотърговска дейност и услуги и дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X.-X. и се представлява от управителя X.X.X..

5972

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3354 от 7.III.1994 г. по т.д. № 1510/94 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Рена - 73” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Ламби Кандев 36, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност и всички други дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява от управителя X.X.X..

5973

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3377 от 7.III.1994 г. по т.д. № 1534/94 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Джемкол” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.Чемшир 1, с предмет на дейност: туристическа дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство и посредничество, хотелиерство и други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява от собственика на капитала Ахмед Джемал Юнлю.

5975

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3370 от 7.III.1994 г. по т.д. № 1526/94 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Таск” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 331, вх. А, с предмет на дейност: търговско-икономическа дейност в страната и в чужбина, посредничество и представителство на наши и чуждестранни фирми, консултантски и маркетингови услуги, трансфер на технологии, организиране на школи за обучение, комисионна дейност, вътрешен и международен туризъм, съхранение и предоставяне на пазарна информация на фирми и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява от едноличния собственик X.X.X..

5974

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3366 от 8.III.1994 г. по т.д. № 1522/94 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Попов Груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. София 18, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова и друга дейност на търговско представителство и посредничество, реекспорт, туристическа дейност, производство и продажба на алкохол и производните му спиртни напитки, предоставяне на други услуги, разрешени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

5976

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3364 от 8.III.1994 г. по т.д. № 1520/94 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Ефиртекс” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Сливница 6, с предмет на дейност: производство на бельо от трико и други шивашки изделия, вътрешно- и външнотърговска дейност и други услуги и дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява от X.X.X..

5977

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3450 от 12.III.1994 г. по т.д. № 1588/94 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Чехобул” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Константин Геров 2, с предмет на дейност: търговскопосредническа дейност, търговия на едро и дребно, внос и износ на различни видове стоки, резервни части за транспортни средства, суровини, материали, полуфабрикати, химикали, машини, съоръжения, електроника и др., производствена дейност и търговски сделки от всякакъв вид, вкл. придобиване и отчуждаване в съответствие със закона недвижими имоти и вещни права, ценни книжа, права върху обекти на интелектуалната собственост и всякакви дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява от управителя X.X.X..

6864

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3530 от 14.III.1994 г. по т.д. № 1663/94 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Саром” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Опълченска 1, с предмет на дейност: търговия със стоки от всякакъв вид, вътрешен и международен туризъм, селскостопанска дейност, производство и реализация на хранителни стоки, търговия с технологии в областта на селското стопанство и животновъдството, външнотърговска дейност, импорт, експорт, реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство, транспортна дейност, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява от собственика на капитала Исак Михаел Бичочо.

6865

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3536 от 12.III.1994 г. по т.д. № 1667/94 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Премиер” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Чернишевски 44, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, в т.ч. бартер, реекспорт и специфични операции, производство, преработка и обработка на хранителни и нехранителни стоки, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство, агентство и посредничество в страната и в чужбина, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна и издателска дейност, проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти - търговски и производствени обекти и жилища, производство и търговия с вина, спирт и спиртни напитки, търговия с тютюневи изделия и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява от управителя X.X.X..

6866

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3549 от 14.III.1994 г. по т.д. № 1675/94 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Тетово - 90” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Цар Освободител 16В, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, посредничество, комисионерство и търговско представителство, международен и вътрешен туризъм, превозна, спедиционна и производствена дейност, хотелиерство, ресторантьорство и други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява от собственика на капитала X.X.X..

6867

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3592 от 16.III.1994 г. по т.д. № 1707/94 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Сани Хоп” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Санкт Петербург 61, с предмет на дейност: производствена, комисионна, складова, спедиторска, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна и информационна дейност, покупко-продажба на стоки, външнотърговска дейност и други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X.осян, Кристина Джоники Геворкян и X.X.X. и се представлява от управителя X.X.X..

6868

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3557 от 15.III.1994 г. по т.д. № 1683/94 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Булинвест” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Възраждане 149, вх.Б, ет.1, с предмет на дейност: производство, посредничество и търговско разпространение на офисоборудване, всякакви произведения на електрониката, компютърни програми и технологии и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е безсрочно и се представлява от съдружниците управители X.X.X. и X.X.X. - поотделно за сделки до 10 000 000 лв., а за сделки над 10 000 000 лв. се изисква писменото съгласие на двамата съдружници учредители.

6871

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3591 от 16.III.1994 г. по т.д. № 1708/94 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Ромфея” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Марица 83, с предмет на дейност: представителство на български и чуждестранни лица и фирми, транспортна, посредническа и агентска дейност, търговия с недвижими имоти, производствена и търговска дейност, външноикономическа дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници ЕТ “Арексим - Кирил Асенов” и СД “Ромфея” и се представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

6869

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3588 от 15.III.1994 г. по т.д. № 1711/94 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Шафер” - ООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Кресна 7, с предмет на дейност: търговия с нови и употребявани товарни и леки автомобили и строителна техника и резервни части за тях, външноикономическа дейност, упражняване на всякакви дейности от кръга на дейностите на търговските дружества, незабранени със закон, и с капитал 51 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и Даниел Шафер и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

6870

Русенският окръжен съд на основание чл. 45, ал. 2 ЗК с решение № 2084 от 1.VIII.1995 г. по ф.д. № 1627/92 вписа в кооперативния регистър, т. 4, парт. 276/2, стр. 102, прекратяването и обявяването в ликвидация на “Студентска кооперация - Дестини 7” с ликвидатор X.X.X..

59700

Софийският окръжен съд на основание чл. 622 във връзка с чл. 630, ал. 1 ТЗ с решение от 10.VII.1995 г. по гр.д.№ 1001/94 обявява неплатежоспособността на “Витиня” - АД, Ботевград; открива производство по несъстоятелност на “Витиня” - АД; назначава X.X.X. от Ботевград, ул. Славейков 8, ап. 7, за временен синдик и му определя месечно възнаграждение 10 000 лв., платими от ликвидационната сметка на дружеството; налага обща възбрана върху всички недвижими вещи и вещни права, собственост на дружеството, налага запор върху всички движими вещи, вземания и парични сметки на “Витиня” - АД; свиква кредиторите на първо събрание на 16.Х.1995 г. в 10 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството; събранието ще се проведе при условията на чл. 670 ТЗ.

59777

Софийският окръжен съд на основание чл. 622 във връзка с чл. 630, ал. 1 ТЗ с решение от 10.VII.1995 г. по гр.д.№ 1759/94 обявява от 30.XI.1992 г. неплатежоспособността на едноличния търговец X.X.X. като собственик на предприятие с фирма “Сирма - СМ” със седалище и адрес на управление Ботевград, ул. Григор Иванов 13; открива производството и обявява в несъстоятелност едноличния търговец X.X.X. с фирма “Сирма - СМ” - Ботевград, прекратява производството по гр.д. № 1759/94 по описа на Софийския окръжен съд поради липса на имущество на длъжника.

59778

Софийският окръжен съд на основание чл. 622 във връзка с чл. 630, ал. 1 ТЗ с решение от 17.VII.1995 г. по гр.д.№ 521/95 обявява от 16.III.1995 г. неплатежоспособността на СД “Чами - 3 - Чапанов и с-ие” - Ботевград; открива производството и обявява в несъстоятелност СД “Чами - 3 - Чапанов и с-ие” - Ботевград, и съдружниците X.X.X. от Ботевград, ул. Свобода 14, и X.X.X. от София, ж.к. Младост, бл. 28а, вх.А, ет. 5, ап. 24; прекратява дейността на събирателното дружество; назначава X.X.X. от София, ж.к. Дианабад, бл. 31а, вх. Б, ап. 35, за временен синдик и му определя месечно възнаграждение 10 000 лв., платими от ликвидационната сметка на дружеството; налага обща възбрана на всички недвижими вещи и вещни права, собственост на дружеството, на длъжниците X.X.X. и X.X.X. и върху една втора от недвижимите вещи съпружеска имуществена общност; налага запор върху всички движими вещи, собственост на дружеството, на длъжниците X.X.X. и X.X.X. и върху една втора от движимите вещи съпружеска имуществена общност; свиква кредиторите на първо събрание на 16.Х.1995 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, ул. Матей Цветков 16, което ще се проведе при условията на чл. 670 ТЗ.

59779

Софийският окръжен съд на основание чл. 622 във връзка с чл. 630, ал. 1 ТЗ с решение от 17.VII.1995 г. по гр.д.№ 520/95 обявява от 16.III.1995 г. неплатежоспособността на СД “Бим - 90 - Чапанов и с-ие” - Ботевград; открива производството и обявява в несъстоятелност СД “Бим - 90 - Чапанов и с-ие” - Ботев-град, и съдружниците X.X.X. от София, ж.к. Младост, бл. 28а, вх. А, ет. 5, ап. 24, X.X.X. от София, ж.к. Младост, бл. 419, вх.1, ет. 2, ап. 4, и X.X.X. от Ботевград, ул. Свобода 14; прекратява дейността на събирателното дружество; назначава X.X.X. от София, ж.к. Дианабад, бл. 31а, вх. Б, ап. 35, за временен синдик и му определя месечно възнаграждение 10 000 лв., платими от ликвидационната сметка на дружеството; налага обща възбрана на всички недвижими имоти и вещни права, собственост на дружеството, на длъжниците X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и върху една втора от недвижимите вещи съпружеска имуществена общност; налага запор върху всички недвижими вещи, собственост на дружеството, на длъжниците X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и върху една втора от движимите вещи съпружеска имуществена общност; свиква кредиторите на първо събрание на 16.Х.1995 г. в 10 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството, което ще се проведе при условията на чл. 670 ТЗ.

59780

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 122 от 23.II.1994 г. по ф.д. № 122/93 вписа в търговския регистър промени за “Дицит” - ООД, Шумен (обявление № 13430, ДВ, бр. 4/94): заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник “Димекс” - ООД, Шумен; ново наименование на дружеството - “Димекс - Комерс” - ООД.

5552

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 157 от 23.II.1994 г. по ф.д. № 157/92 вписа в търговския регистър промени за “Яшасин” - ООД, Преслав (обявление № 16313, ДВ, бр. 12/93): заличава като съдружник и управител на дружеството Азис Руфат Молла Мустафа; вписва прехвърляне на 50 дяла по 500 лв., равняващи се на 25 000 лв., от Азис Руфат Молла Мустафа на съдружника Ясин Яшасин; управител на дружеството е Ясин Яшасин.

5553

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 74 от 23.II.1994 г. по ф.д. № 74/93 вписа в търговския регистър промяна за “Сирена” - ЕООД, Шумен (обявление № 7455, ДВ, бр.78/93): дружеството ще се представлява от управителя X.X.X..

5554

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 112 от 19.I.1994 г. по ф.д. № 112/91 вписа в търговския регистър промени за “Метал - Шумен” - ЕАД (обявление № 8637, ДВ, бр. 93/91): вписва увеличаване на капитала на дружеството с издаване на нови 7162 акции по 1000 лв., като капиталът става 11 000 000 лв.; заличава от състава на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X., като вписва за член X.X.X..

5555

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 36 от 23.II.1994 г. по ф.д. № 36/94 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност на чуждестранно лице “Торс ЛТД” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. София 7, с предмет на дейност: туризъм, ресторантьорство, импорт, експорт, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява и управлява от Ханс Торе Гудбрандсен.

5558

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 34 от 23.II.1994 г. по ф.д. № 34/94 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност с чуждестранно участие “Мелиса” - ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул.Генерал Драгомиров 22, бл. 1, вх. А, ап. 12, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи в страната и в чужбина с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, спедиционна, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационно-програмна и импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внедряване и трансфер на технологии, външнотърговска дейност, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява от управителя Емел Шишман и съдружника Билял Шишман заедно и поотделно.

5559

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 19 от 2.II.1994 г. по ф.д. № 19/94 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност с чуждестранно участие “ДБ - експорт-импорт” - ООД, със седалище и адрес на управление Велики Преслав, ул. Читалищна 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, отдаване на леки автомобили под наем, покупко-продажба на всички моторни превозни средства и сервизно обслужване с пътна помощ, товаро-пътнически транспорт и търговия с петролни продукти, комисионна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, валутни сделки (след разрешение), превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна дейност или предоставянето на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, бартерни сделки, външнотърговска и външноикономическа дейност, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява и управлява от управителя X.X.X..

5560

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 35 от 23.II.1994 г. по ф.д. № 35/94 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Дибич” - ООД, със седалище с. Дибич, Варненска област, с предмет на дейност: мелничарска дейност, която изисква воденето на делата по търговски начин по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ, търговия със зърнени храни, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа и производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, инфомационна, програмна и импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, производство на видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, и с капитал 52 800 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява от управителя X.X.X..

5561

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 32 от 23.II.1994 г. по ф.д. № 32/94 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Юмер Байрактар” - ЕООД, със седалище Шумен, ул. Цар Освободител 3, ап. 36, и с предмет на дейност: покупка на стоки, в т.ч. на дървен материал, с цел търговия, откриване на цехове за производство на пластмасови изделия и дървени изделия от дъб и друг дървен материал по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ, търговия с алкохолни, безалкохолни напитки, кафе, цигари, хранителни и нехранителни продукти, промишлени стоки, ел. материали, кожи и кожени изделия, търговия с петролни продукти, откриване на бензиностанции за търговия с петролни продукти и масла, външнотърговска и външноикономическа дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел търговия, складова, туристическа, спедиционна, импресарска и посредническа дейност, валутни сделки (след разрешение), бартерни сделки, таксиметрова дейност с лек и товарен автомобил в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, производство и търговия със селскостопанска растителна и животинска продукция, откриване на магазини и заведения в цялата страна за търговия с посочените по-горе стоки, хотелиерство, ресторантьорство, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява и управлява от Юмер Байрактар.

5562

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 33 от 23.II.1994 г. по ф.д. № 33/94 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Мега - Балкан” - ООД, със седалище Шумен, ул.Патлейна 2, вх. Б, ет. 3, ап. 29, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационно-програмна и импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внедряване и трансфер на технологии, външнотърговска дейност, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява от управителите Йомер Чойгун и Мехмет Илмаз Араштъран заедно и поотделно.

5563

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 13713, т. 178, р. 1, стр. 68, по ф.д. № 27862/93 на 3 състав промени за “Евромаркет” - ЕООД: вписва ново седалище и адрес на управление - София, община “Триадица”, ул. Самуил 48, ет. 3, ап. 7; заличава управителя X.X.X.; вписва нов управител X.X.X..

11248

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 13906, т. 183, р. I, стр. 58, по ф.д. № 31/94 на 1 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Люмимакс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Слатина”, ул. Момина чешма 18, и с предмет на дейност: производство и търговия със стоки за бита на гражданите, хранителни продукти и промишлени изделия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, търговия с всички стоки, разрешени със закон, разпространение на печатни произведения, рекламна и външнотърговска дейност, инвестиране в икономически структури и определени дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

5808

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 14197, т. 186, р. I, стр. 32, по ф.д. № 759/94 на 1 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Бояна - филм Ефект” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 110, вх. Д, ап. 134, и с предмет на дейност: производство на филми, видеозаписи и услуги в областта на филмопроизводството, всякакви търговски услуги във връзка с видео- и филмозаснемането и тяхното разпространение, рекламна дейност, внос и износ на всякакви незабранени със закон стоки, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни фирми и лица в страната и в чужбина, откриване на магазини в собствени и наети помещения за продажба и препродажба на стоки, както и всякаква търговска дейност, разрешена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от X.X.X..

5813

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 14184, т. 186, р. I, стр. 6, по ф.д. № 621/94 на 1 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Бали” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Изгрев”, ж.к. Дианабад, бл. 30, вх. Ж, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на всякакви стоки и изделия, комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, лизингова, хотелиерска, рекламна, импресарска, туристическа и програмна дейност, ноу-хау, софтуер, хардуер, бартерни сделки, компенсационни и ликвидационни сделки, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лицензионна дейност, както и всякакви дейности и услуги, разрешени със закон, в т.ч. внос, износ и китайска медицина. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от Ченг Шу и Йе Дзиен Чюн заедно и поотделно.

5814

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 13983, т. 184, р. I, стр. 12, по ф.д. № 259/94 на 1 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Ей­Би­Ай” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Оборище”, бул. Евлоги Георгиев 36, и с предмет на дейност: производство и продажба на селскостопански произведения и стоки за широко потребление, продажба на доставени стоки, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство и посредничество, охрана на лица, обекти и имущества, организиране на развлекателни игри и забавления (без хазарт), строително-ремонтна, транспортна, рекламна (без собствен печат), туристическа дейност в страната и в чужбина, външнотърговска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

5815

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 14196, т. 186, р. I, стр.30, по ф.д. № 368/94 на 1 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Мотърбрад” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Надежда”, ж.к. Надежда, бл. 205, вх. А, ет. 3, ап. 12, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия със стоки, изделия и суровини, незабранени със закон, производство, пласмент и маркетинг на стоки за бита, производство и транспортна дейност, мениджмънт и представителство на чужди фирми в страната и на български фирми в чужбина, комисионерство и посредничество в дейността на фирми от производството, промишлеността, транспорта, посредничество на застрахователни компании (без собствена застрахователна дейност), строителството и туризма, както и друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от X.X.X..

5816

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл.119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 13931, т. 183, р. 1, стр. 108, по ф.д. № 304/94 на 1 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Мауед” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Красно село”, ул. К. Пейчиновски 1А, и с предмет на дейност: производство, вътрешна и външна търговия на едро и дребно с всички стоки, разрешени със закон, търговско посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни фирми и лица в страната и в чужбина, превоз на товари и пътници в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, бартерни сделки, посреднически операции, комисионна и консигнационна търговия (без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата) и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от Ахмад Мауед Махамад Радиа.

5817

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 14220, т. 186, р. I, стр. 78, по ф.д. № 130/94 на 1 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Селсоа Комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Студентска”, Студентски град, бл. 40, вх. А, стая 608, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, външна и вътрешна търговия с посочените стоки и услуги, комисионна, спедиционна, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество на физически и юридически лица в страната и в чужбина, рекламна и информационна дейност, както и всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от Езаз Рауман.

5809

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 14673, т. 190, р. I, стр. 182, по ф.д. № 834/94 на 1 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Риймекс 94” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Лозенец”, бул. Свети Наум 60, и с предмет на дейност: търговска дейност и специфични търговски сделки, външноикономическа дейност. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от X.X.X..

5810

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 13939, т. 183, р. I, стр. 124, по ф.д. № 424/94 на 1 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Тайгър” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Надежда”, ж.к. Надежда, бл. 264, вх. А, ап.64, и с предмет на дейност: внос и износ, бартерни сделки, търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, оказионна, комисионна и консигнационна търговия, комисионерство, агентство, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство на всякакви стоки, незабранени със закон, строителни и предприемачески услуги, инженерингова дейност, изкупуване, преработка и търговска реализация на селскостопанска продукция, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, рекламна дейност, маркетингови проучвания, транспортни и спедиторски услуги с лек и товарен превоз, сделки с обекти на интелектуалната собственост, складова дейност, информационни услуги, производство и презапис на видео- и аудиокасети (при спазване на Закона за авторското право), организиране на търгове, базари, томболи и лотарии, кафетерия, оборудване и експлоатация на свързаните с предмета на дейност на дружеството хотели, магазини, търговски обекти и всякаква производствена и посредническа дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от Дураид С. Абоуди.

5806

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под № 50, т. 2, р. 2, стр. 36, по ф.д. 2500/90 промени за “Банка за земеделски кредит” - АД, както следва: освобождават се X.X.X. и Банкова консолидационна компания като членове на съвета на директорите; вписва нови членове на съвета на директорите: X.X.X. и X.X.X.; вписва промяна на фирмата, както следва: Банка за земеделски кредит “Витоша” - АД (БЗК “Витоша” - АД); банката се управлява и представлява от изпълнителните директори X.X.X., X.X.X. и X.X.X., като представителството се осъществява от най-малко двама от тях.

59972

 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

42. - Съветът на директорите на “Енергия 94” - АД, Холдинг, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 26.Х.1995 г. в 10 ч. в София, бул. Драган Цанков 172, при следния дневен ред: 1. промени в състава на съвета на директорите на дружеството; 2. разни. Всички материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в сградата на дружеството.

59784

189. - Съветът на директорите на “Българска Инвестиционна Банка” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 26.Х.1995 г. в 9 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството, ул. Сердика 20, при следния дневен ред: 1. приемане решение за увеличаване капитала на дружеството; 2. промени в устава на дружеството. Поканват се да участват всички акционери лично или чрез надлежно упълномощени представители. Писмените пълномощни да бъдат представени в офиса на дружеството не по-късно от 48 часа преди началото на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

59928

459. - “ГБС - Приват” - АД, София, на основание чл. 189, ал. 2 ТЗ уведомява акционерите, които са записали акции от капитала на дружеството, че ако не направят дължимите вноски, съответни на номиналната стойност на записаните акции, в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”, ще се считат за изключени.

59949

460. - Съветът на директорите на “ГБС - Приват” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 26.X.1995 г. в 11 ч. в Самоков, к.к. Боровец, к/с Флора, при следния дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава на дружеството; 2. увеличение на капитала на дружеството; 3. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 2.XI.1995 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

59948

195. - Съветът на директорите на “Булкем” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 26.Х.1995 г. в 16 ч. във Варна, ул. Околчица 8, при следния дневен ред: 1. промяна на устава; 2. назначаване на експерт-счетоводител; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за 1994 г. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 3.XI.1995 г. в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение в офиса на дружеството.

59668

33. - “Тракийски плод” - ООД, с. Огняново, Пловдивска област, на основание чл. 150, ал. 1 ТЗ обявява, че с решение на общото събрание на съдружниците от 14.VIII.1995 г. капиталът на дружеството се намалява от 350 000 лв. на 60 000 лв. поради напускане и изключване на съдружници и намаляване на стойността на дружествените дялове от 3500 лв. на 1000 лв. Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към тях към датата на обнародването в “Държавен вестник”.

59676

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

X.X.X. - ликвидатор на СД “МА - 91” - Кърджали, в ликвидация по ф.д. № 867/91 на Кърджалийския окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59758

X.X.X. - ликвидатор на СД “Сервизкомплект - Михайлов, Гешев и с-ие” - София, в ликвидация по ф.д. № 7008/90, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59640

X.X.X. и X.X.X. - ликвидатори на СД “Рафи - Ж - 4 - Желев и сие” - Бургас, в ликвидация по ф.д. № 4476/90, на основание чл. 267 ТЗ канят кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59636

X.X.X. - ликвидатор на СД “Итема” - София, в ликвидация по ф.д. № 8406/91, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59587

X.X.X. - ликвидатор на “Инаматик” - ООД, София, в ликвидация по ф.д. № 2746/93, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59086

X.X.X. - ликвидатор на “Денима” - ООД, Варна, в ликвидация по ф.д. № 9333/91, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59558

X.X.X. - ликвидатор на СД “Завой - 90” - Хасково, в ликвидация по ф.д. № 5108/90, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

58946

X.X.X. - ликвидатор на СД “Коджабашеви - ДИ” - гр. Нова Загора, Бургаска област, в ликвидация по ф.д. № 155/91 на Сливенския окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59478

X.X.X. - ликвидатор на СД “Галия Стоянов и сие” - Димитровград, в ликвидация по ф.д. № 963/90 на Хасковския окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59175

X.X.X. - ликвидатор на “Анди” - ООД, Сливен, в ликвидация по ф.д. № 964/94, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59100

X.X.X. - ликвидатор на СД “Шаул” - с. Веселиново, Бургаска област, в ликвидация по ф.д. № 1872/90 на Ямболския окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59622

X.X.X. - ликвидатор на “Кентавър - 7” - ООД, София, в ликвидация по ф.д. № 27296/93, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

58849

X.X.X. - ликвидатор на СД “Виктори - Манолов, Колев и с-ие” - Хасково, в ликвидация по ф.д. № 567/90 на Хасковския окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

58674

X.X.X. - ликвидатор на СД “Проданов - сие” - Хасково, в ликвидация по ф.д. № 38/92, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59653

Зоран Маринко Стойнич - ликвидатор на СД “Бео - Соф - Стойнич и с-ие” - София, в ликвидация по ф.д. № 12491/91, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59592

X.X.X. - ликвидатор на “СТФ - Сима” - ЕООД, Стражица, в ликвидация по ф.д. № 520/90 на Великотърновския окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59468

X.X.X. - ликвидатор на СД “Кипарисите” - Айтос, в ликвидация по ф.д. № 3388/95 на Бургаския окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59092

X.X.X. - ликвидатор на СД “Пантеон” - с. Оборище, Пловдивска област, в ликвидация по ф.д. № 1727/91, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59672

X.X.X. - ликвидатор на СД “Девари” - Видин, в ликвидация по ф.д. № 284/91, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59654

X.X.X. - ликвидатор на СД “СИНС - 90 Василеви и с-ие” - Перник, в ликвидация по ф.д. № 1598/90, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

58617

X.X.X. - ликвидатор на СД “ЕПАК” - Велинград, в ликвидация по ф.д. № 2157/91, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59236

X.X.X. - ликвидатор на СД “Иржи - СК” - Стара Загора, в ликвидация по ф.д. № 6363/90, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59173

X.X.X. - ликвидатор на СД “Предел - СИ - Йонков и Георгиев”, в ликвидация по ф.д. № 1600/90 на Ловешкия окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

58937

X.X.X. - ликвидатор на СД “Иори - Иванов - сие” - Радомир, в ликвидация по ф.д. № 542/90 на Пернишкия окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

58999

X.X.X. - ликвидатор на СД “Мираж - КГ” - Пазарджик, в ликвидация по ф.д. № 1552/90, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59150

X.X.X. - ликвидатор на “Транском” - ООД, Белоградчик, в ликвидация по ф.д. № 1583/91, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59099

X.X.X. - ликвидатор на “Транс Ориент” - ООД, Бургас, в ликвидация по ф.д. № 6594/92, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59422

X.X.X. - ликвидатор на СД “Специал - СП” - Хасково, в ликвидация по ф.д. № 2123/91, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59102

X.X.X. - ликвидатор на СД “Интернационал престиж - Фаная - Станчева - Пенева и сие” - София, в ликвидация по ф.д. № 27574/92, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59578

X.X.X. - ликвидатор на “Джокер Фаворит” - ООД, София, в ликвидация по ф.д. № 33670/92 на Софийския градски съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

58801

X.X.X. - ликвидатор на “Тополница” - ЕООД, с. Лесичово, в ликвидация по ф.д. № 105/89, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59125

X.X.X. - ликвидатор на СД “Амазонка - Колеви” - Бургас, в ликвидация по ф.д. № 5253/90, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59387

X.X.X. - ликвидатор на СД “Недялков с-ие” - Варна, в ликвидация по ф.д. № 6589/91, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59555

X.X.X. - ликвидатор на СД “Икон - 91” - Пазарджик, в ликвидация по ф.д. № 1030/91, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59149

X.X.X. - ликвидатор на СД “Иванови и сие” - Димитровград, в ликвидация по ф.д. № 2238/91 на Хасковския окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59174

X.X.X. и X.X.X. - ликвидатори на СД “Ванипет” - Берковица, в ликвидация по ф.д. № 491/91 на Окръжния съд - Монтана, на основание чл. 267 ТЗ канят кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59470

X.X.X. - ликвидатор на СД “Чутна Яна” - Пазарджик, в ликвидация по ф.д. № 1762/91, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59151

X.X.X. - ликвидатор на СД “Рики - Рея” - с. Старо Оряхово, Варненска област, в ликвидация по ф.д. № 2678/91, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59214

X.X.X. - ликвидатор на СД “Узунови - 90 и сие” - с. Свети Влас, Бургаска област, в ликвидация по ф.д. № 1802/90, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

58798

X.X.X. - ликвидатор на СД “Кос - 91” - Костинброд, в ликвидация по ф.д. № 1651/91, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59469

X.X.X. - ликвидатор на СД “Силви - СТ” - Варна, в ликвидация по ф.д. № 2553/90, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59205

X.X.X. - ликвидатор на “Конкон” - ООД, Хасково, в ликвидация по ф.д. № 70/94, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

58848

X.X.X. - ликвидатор на СД “Боев - Попова” - Пазарджик, в ликвидация по ф.д. № 1121/90, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59447

X.X.X. - ликвидатор на СД “Събсидин - Станкови” - Сливен, в ликвидация по ф.д. № 1035/91, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59482

X.X.X. - ликвидатор на СД “Арес - Проданова и сие” - Бургас, в ликвидация по ф.д. № 6152/93, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59746

X.X.X. - ликвидатор на “Строител - 88” - ЕООД, Варна, в ликвидация по ф.д. № 1732/93, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59182

X.X.X. - ликвидатор на СД “Малев и с-ие” - с. Самуилово, община Сливен, в ликвидация по ф.д. № 2205/90 на Сливенския окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59475

X.X.X. - ликвидатор на СД “Перла - Христов и сие” - с. Левка, община Свиленград, в ликвидация по ф.д. № 1807/91 на Хасковския окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

59176

Хюсню Хюсмен Миман - ликвидатор на СД “Лайка” - Кърджали, в ликв