Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 110 от 19.XII

  • ЗАКОН ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА РЕЗЕРВИТЕ, НАПРАВЕНИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 37, АЛ. 1 ОТ НАКАЗАТЕЛНАТА КОНВЕНЦИЯ ОТНОСНО КОРУПЦИЯТА Виж повече
  • СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ ЗА ФИНАНСОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО (2002 Г.) (Ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 2 октомври 2003 г. - ДВ, бр. 91 от 2003 Виж повече
  • СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН В БЪЛГАРИЯ" МЕЖДУ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ(Ратифицирано със за Виж повече
  • НАРЕДБА № 12 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА НАЧИНА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНАТА ДОХОДНОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗА ПОКРИВАНЕ НА РАЗЛИКАТА ДО МИНИМАЛНАТА ДОХОДНОСТ И ЗА ФОРМИРАНЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 1998 Г. ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА БАНКИ В ЛЕВОВЕ СРЕЩУ ОБЕЗПЕЧЕНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 28 ОТ 1998 Г.; ИЗМ., БР. 118 ОТ 1998 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 1998 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ, КОИТО БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА (ОБН., ДВ, БР. 28 ОТ 1998 Г.; ИЗМ., БР. 118 ОТ 1998 Г.; ПОПР., БР. 124 ОТ 1998 Г.; ИЗМ., БР. 50 ОТ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 1999 Г. ЗА МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ (ОБН., ДВ, БР. 101 ОТ 1999 Г.; ИЗМ., БР. 20 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗПРАЩАНЕТО НА НЕВЪОРЪЖЕНИ ОФИЦЕРИ НА КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ВОЕННИ НАБЛЮДАТЕЛИ В МИСИЯТА НА ООН В ЛИБЕРИЯ (UNMIL) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА Виж повече