Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 69 от 5.VIII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА

ЗАПОВЕД № 300-5-36 от 12 юни 2003 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на имоти 75263.49.219 и 75263.49.369, с. Панчарево, район “Панчарево”, Столична община, изработени по реда на § 3 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и приети с протокол от 12.II.2003 г. на Службата по кадастъра - област София.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” по реда на ЗАП пред Софийския градски съд.

Изпълнителен директор: Цв. Боев

44831

 

ЗАПОВЕД № 300-5-38 от 19 юни 2003 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на курорт “Пчелински бани” в землищата на селата Пчелин и Горна Василица, общ. Костенец, област Софийска, съдебен район Ихтиман, в граници: запад - земеделски земи и земи от горския фонд на селата Очуша и Пчелин, север - земи от горския фонд на с. Пчелин, изток - земеделски земи и земи от горския фонд на с. Горна Василица, юг - земеделски земи на селата Горна Василица и Пчелин. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол № 41 от 2.ХII.2002 г. на Службата по кадастъра - Софийска област.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” по реда на ЗАП пред Софийския градски съд.

Изпълнителен директор: Цв. Боев

43573

 

ЗАПОВЕД № 300-5-40 от 20 юни 2003 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 07357.120.37 в землището на с. Български извор, община Тетевен, област Ловеч изработени по реда на § 3 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и приети с протокол от 31.I.2003 г. на Службата по кадастъра - Ловеч.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” по реда на ЗАП пред Софийския градски съд.

Изпълнителен директор: Цв. Боев

43574

ЗАПОВЕД № 300-5-41 от 3 юли 2003 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 75263.49.257, м. “Дупките”, с. Панчарево, район “Панчарево”, Столична община, изработени по реда на § 3 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и приети с протокол от 2.IV.2003 г. на Службата по кадастъра - област София.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” по реда на ЗАП пред Софийския градски съд.

Изпълнителен директор: Цв. Боев

43575

 

ЗАПОВЕД № 300-5-42 от 3 юли 2003 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 41229-230-21 в землището на с. Кривина, район “Кремиковци”, Столична община, изработени по реда на § 3 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и приети с протокол от 2.IV.2003 г. на Службата по кадастъра - област София.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” по реда на ЗАП пред Софийския градски съд.

Изпълнителен директор: Цв. Боев

42885

 

ЗАПОВЕД № 300-5-43 от 3 юли 2003 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти 13086.106.172 и 13086.106.173 в м. “Бел камък”, с. Обеля, район “Връбница”, Столична община, изработени по реда на § 3 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и приети с протокол от 17.III.2002 г. на Службата по кадастъра - област София.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” по реда на ЗАП пред Софийския градски съд.

Изпълнителен директор: Цв. Боев

43576

 

ЗАПОВЕД № 300-5-44 от 4 юли 2003 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на имот 13072.221.912 в м. “Казанджията”, в.з. Бояна, район “Витоша”, Столична община, изработени по реда на § 3 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и приети с протокол от 12.II.2003 г. на Службата по кадастъра - област София.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” по реда на ЗАП пред Софийския градски съд.

Изпълнителен директор: Цв. Боев

44832

 

ЗАПОВЕД № 300-5-45 от 8 юли 2003 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 41201.18.910, кв. Суходол, район “Красна поляна”, Столична община, изработени по реда на § 3 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и приети с протокол от 24.IV.2003 г. на Службата по кадастъра - област София.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” по реда на ЗАП пред Софийския градски съд.

Изпълнителен директор: Цв. Боев

44833

 

ЗАПОВЕД № 300-5-46 от 8 юли 2003 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти 54571.193.1076 и 54571.193.1123, м. “Калище”, в.з. Горна баня, район “Овча купел”, Столична община, изработени по реда на § 3 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и приети с протокол от 24.IV.2003 г. на Службата по кадастъра - област София.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” по реда на ЗАП пред Софийския градски съд.

Изпълнителен директор: Цв. Боев

44834

 

ЗАПОВЕД № 300-5-47 от 8 юли 2003 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 44923.8.1141, м. “Погледец”, кв. Суходол, район “Люлин”, Столична община, изработени по реда на § 3 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и приети с протокол от 2.IV.2003 г. на Службата по кадастъра - област София.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” по реда на ЗАП пред Софийския градски съд.

Изпълнителен директор: Цв. Боев

44835

ЗАПОВЕД № 300-5-48 от 8 юли 2003 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрява кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 49669.4.1306, м. “Камбаните”, Южна градска територия - II част, район “Младост”, Столична община, изработени по реда на § 3 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и приети с протокол от 2.IV.2003 г. на Службата по кадастъра - област София.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” по реда на ЗАП пред Софийския градски съд.

Изпълнителен директор: Цв. Боев

44836

 

ЗАПОВЕД № 300-5-49 от 10 юли 2003 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 07956.249.490, м. “Страната”, с. Иваняне, район “Банкя”, Столична община, изработени по реда на § 3 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и приети с протокол от 2.IV.2003 г. на Службата по кадастъра - област София.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” по реда на ЗАП пред Софийския градски съд.

Изпълнителен директор: Цв. Боев

44837

 

ЗАПОВЕД № 300-5-50 от 10 юли 2003 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 75263.158.265, м. “Кръсто”, с. Герман, район “Панчарево”, Столична община, изработени по реда на § 3 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и приети с протокол от 24.IV.2003 г. на Службата по кадастъра - област София.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” по реда на ЗАП пред Софийския градски съд.

Изпълнителен директор: Цв. Боев

44838

 

ЗАПОВЕД № 300-5-51 от 10 юли 2003 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 13072.208.538, с. Мърчаево, район “Витоша”, Столична община, изработени по реда на § 3 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и приети с протокол от 24.IV.2003 г. на Службата по кадастъра - област София.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” по реда на ЗАП пред Софийския градски съд.

Изпълнителен директор: Цв. Боев

44839

ЗАПОВЕД № 300-5-53 от 16 юли 2003 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 44094.3.515 в землището на с. Лозенец, община Царево, област Бургас, изработени по реда на § 3 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и приети с протокол от 17.II.2003 г. на Службата по кадастъра - Бургас.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред окръжния съд.

Изпълнителен директор: Цв. Боев

45202

 

ЗАПОВЕД № 300-5-59 от 23 юли 2003 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти 75263.170.1466 и 75263.170.1467, с. Казичене, район “Панчарево”, Столична община, изработени по реда на § 3 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и приети с протокол от 22.V.2003 г. на Службата по кадастъра - област София.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред Софийския градски съд.

Изпълнителен директор: Цв. Боев

45048

 

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 821 от 26 ноември 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 12, ал. 5, чл. 69, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 67, ал. 1, чл. 71, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 72 ЗОС, чл. 24, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за общинска собственост и Наредбата за предоставяне на общински концесии Общинският съвет - Асеновград, определя следните условия за общинска концесия:

1. Предмет на концесията - учредяване на особено право на ползване на обект - плувен комплекс (общински плаж) в УПИ-II, плувен комплекс кв. 390 по плана на Асеновград.

2. Срок на концесията - 20 години с възможност концесионният договор да бъде продължен със съгласието на страните по него въз основа на решение на общинския съвет. Срокът на концесията започва да тече от датата на сключване на концесионния договор.

3. Начин за определяне на концесионера - чрез конкурс.

4. Депозит за участие в конкурса - 2000 лв., вносим в касата на общината. Депозитът, внесен от спечелилия конкурса, се прихваща от размера на дължимото концесионно възнаграждение.

5. Видове концесионни възнаграждения:

5.1. първоначална концесионна такса - 2000 лв. без ДДС, платима в 10-дневен срок от сключване на договора;

5.2. еднократно концесионно възнаграждение за покриване на разходите на концедента и компенсиране на разходите на трети лица по подписването на концесионния договор в размер 5000 лв. (без ДДС);

5.3. годишно концесионно възнаграждение в размер левовата равностойност на 4600 евро без ДДС, платими на 2 равни вноски до 30 юни и до 30 септември всяка година, актуализирана ежегодно с коефициента на инфлацията за страната.

6. Задължителна инвестиционна програма, включваща минимални инвестиции, в размер 115 000 лв., осигурени през първите три календарни години на договора за концесия.

7. Права и задължения на концесионера.

7.1. задължения на концесионера:

а) да използва обекта за непосредственото му предназначение - плувен басейн (лятна къпалня - плаж) и свързаните с това допълнителни дейности;

б) да осигури пълноценното използване на обекта по предназначението му (лятна къпалня - плаж) през летния сезон, който да включва задължително периода 1.VI - 31.VIII;

в) да организира дейността по начин, който да не препятства свободния достъп на граждани и деца до обекта, съобразно съгласувани с концедента правила (входни такси, работно време, охрана и др.);

г) да заплаща изцяло и в срок дължимото концесионно възнаграждение при условията, определени в концесионния договор;

д) да извърши предвидените в договора инвестиции, като ги докаже с официални счетоводни документи;

е) да спазва нормативните изисквания за функционирането на обекта, в т.ч. задължението за охрана на живота и здравето на ползвателите, както и санитарно-хигиенните изисквания за плувни басейни;

ж) да не осъществява дейността чрез лица и способи, чрез които се заобикаля законовата забрана за прехвърляне на правата на концесията;

з) да поеме текущите капиталови разходи, както и разходите по поддържането, опазване и охрана на обекта;

и) да предава на концедента цялата документация, съдържаща новопридобита информация за концесионния обекти да не я предоставя на трети лица;

к) да уведомява незабавно концедента и компетентните държавни органи за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред и околната среда;

л) да разработва и представя за съгласуване от концедента и от компетентните държавни органи минимална екологична програма за всеки петгодишен период от срока на концесията, както и да осигури средства за изпълнението на мероприятията от програмата;

м) да съгласува с концедента цялостен проект за ползването на обекта на концесията;

н) да предостави на концедента план за предвижданите инвестиции;

о) да приеме и търси при наличие на обстоятелства, засягащи националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, трети лица, посочени от концедента, да ползват обекта на концесия, в този случай концесионерът няма право на обезщетение освен за вредите , причинени виновно от трети лица;

п) да осигурява на концедента и компетентните държавни органи достъп до документацията и обекта на концесия по всяка време;

р) да предаде на концедента пълната документация за извършените подобрения и приращения в обекта, както и за новоизградените обекти в срок 30 дни след изтичане срока на концесията.

7.2. права на концесионера:

а) да ползва и експлоатира обекта съобразно основното му предназначение и свързаните с това допълнителни дейности;

б) право да организира и развива дейности и предлага услуги в обекта, свързани с основното му предназначение за постигане на максимална икономическа и социална ефективност.

в) право на достъп до съществуващата документация относно обекта;

г) право да ползва възмездно вода за дейности по непосредственото предназначение на обекта - плувните басейни и обслужващите ги съоръжения, от общински водоизточник по ежегодно съгласуван с концедента график и количества при заплащане и условия, определени в договора на цена не по-малка от 50 % от цената на питейната вода за Асеновград, като при промяна на същата цената на водата, ползвана за плувните басейни и обслужващите ги съоръжения, автоматично се актуализира;

д) да търси съдействие от концедента при осъществяването на концесията;

е) да събира входни такси за ползване на плажа при цени, съгласувани с концедента;

ж) да определя цени на услугите, предлагани на територията на обекта;

з) право да сезира концедента при нарушения на правата му по концесионния договор от страна на трети лица, както и да иска намеса на концедента за отстраняване на нарушенията.

и) право на предсрочно изпълнение на задълженията по концесионния договор;

к) право след изтичане на срока на концесионния договор при равни условия да бъде предпочетен като концесионер за същата концесия.

8. Права и задължения на концедента.

а) да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията, освен в предвидените в нормативен акт и в концесионния договор случаи;

б) да осъществява своевременен и правилен контрол по изпълнение на концесията съобразно установеното в концесионния договор;

в) да придобие правото на собственост върху всички подобрения и приращения в обекта, както и върху новоизградени такива;

г) да осъществява контрол по цялостното изпълнение на концесионния договор и по изпълнение задълженията на концесионера и да налага предвидените в договора санкции при констатиране на неизпълнение, забавено или лошо изпълнение;

д) да прекрати едностранно договора за концесия при неизпълнение от страна на концесионера на задължения, предвидени в концесионния договор, или при нарушаване на условията на концесията, както и при нормативно предвидени основания;

е) право на неограничен достъп до обекта, както и да получава регулярно отчети съобразно установеното в концесионния договор и да получава съответната техническа и друга специализирана информация и документация, касаеща обекта на концесията;

ж) да получи пълната документация за извършените подобрения и приращения в обекта, както и за новоизградените обекти в срок 30 дни след изтичане срока на концесията.

9. Гаранция за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор за заплащане на годишното концесионно възнаграждение - безусловна неотменима банкова гаранция от българска банка в размер 1/4 от годишното концесионно възнаграждение за всяка година от срока на концесията.

10. При извънредни обстоятелства: природни бедствия, земетресения и други водещи до нарушаване или ликвидиране на дебита на водата или на самия общински водоизточник и съоръженията му, концедентът не носи отговорност и няма задължения към концесионера да осигурява възмездно вода от общински или друг водоизточник.

11. Неустойка при неизпълнение на договорните задължения - за всяко неизпълнение на свое задължение по договора концесионерът дължи на концедента неустойка в размер 5000 лв.

12. Възлага на кмета на общината да организира конкурс за избор на концесионер и определя заместник-кмета за председател на 7-членната комисия, която да го проведе.

Председател: К. Трендафилов

43988

РЕШЕНИЕ № 999 от 1 юли 2003 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 32, ал.1, т. 1, чл. 28, ал. 1, т. 4 от Наредбата за общински концесии и ДЗ вх. № 170-ДЗ от 27.VI.2003 г. Общинският съвет - Асеновград, реши:

1. В т. 4 на Решение № 821 от 26.ХI.2002 г. числото “2000” се заменя с числото “15 000”.

2. В т. 5.3 на Решение № 821 от 26.ХI.2002 г. числото “4600” се заменя с числото “7500”.

3. Да се проведе нов конкурс за предоставяне на общинска концесия с предмет - учредяване на особено право на ползване на обект - плувен комплекс (общински плаж) в УПИ II - плувен комплекс, кв. 390 по плана на Асеновград, при условията на Решение № 821 от 26.ХI.2002 г. и това решение.

4. Възлага на кмета на общината да организира конкурс за избор на концесионер и определя зам.-кмета за председател на 7-членната комисия, която да го проведе.

Председател: К. Трендафилов

43989

 

ОБЩИНА МАДЖАРОВО

РЕШЕНИЕ № 254 от 30 юни 2003 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 5, ал. 2, чл. 32, ал. 2, § 13, ал. 2 ЗПСК, чл. 3, ал. 1, 2 и 4 и чл. 6, ал. 1 и 5 от Наредбата за търговете Общинският съвет - гр. Маджарово, реши:

1. Утвърди приватизационна оценка, правен анализ и информационен меморандум за приватизацията на 5195 дяла, представляващи 100 % от капитала на БКС - ЕООД, Маджарово.

2. Процедурата за продажба на 5195 дяла да бъде публичен търг с явно наддаване.

3. Началната тръжна цена съгласно приватизационната оценка е 75 196 лв.

4. Правото на собственост по дяловете - предмет на продажба, се прехвърля в полза на купувача със сключване на приватизационния договор, което не може да бъде по-късно от 14 дни след провеждане на търга.

5. Покриване на всички дългосрочни и текущи задължения на дружеството и други задължения съгласно тръжната документация.

6. Тръжната документация се получава от общинска администрация срещу 150 лв., платени в касата на община Маджарово до 25 дни след обнародването на решението в “Държавен вестник”.

7. Депозитът за участие в търга е парична вноска в размер 10 % от началната тръжна цена, платима по банков път: община Маджарово, банкова сметка № 3037028809, БИН 7304000002, банков код 88871010, СИБанка - Хасково.

8. Документите за участие в търга се подават в запечатан плик в общинската администрация Маджарово, до 16 ч. на 30-ия ден след обнародване на решението в “Държавен вестник”.

9. Търгът ще се проведе на 31-ия ден след обнародването на решението в “Държавен вестник” в сградата на общинската администрация Маджарово.

10. Упълномощава кмета на общината за организиране и подготовка на търга и сключване на приватизационния договор.

11. В случай че не се вят кандидати за участие в търга, следващи търгове да се провеждат през 15 дни в същия час и на същото място.

Председател: Д. Стоянов

44182

РЕШЕНИЕ № 265 от 30 юни 2003 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 67, ал. 1, чл. 71, ал. 1, т. 1 и чл. 72 ЗОС Общинският съвет - гр. Маджарово, открива процедура за предоставяне на концесия при следните условия:

1. Предмет на концесията - предоставяне на особено право на ползване върху обект, публична общинска собственост - воден обект в местността “Еникьой” в землището на с. Бориславци, община Маджарово, област Хасково, заедно с прилежащия му терен - имот № 000077, ЕКАТТЕ 05503, с площ 107,295 дка, при граници: имоти с номера 000032 - залесена територия; 000073, 000076, 000090 и 000260 - всички пасище, мера; 000074 и 000091 - полски пътища.

2. Срок на концесията - 20 г. считано от датата на подписване на договора за концесия.

3. Начин на определяне на концесионера - чрез едностепенен неприсъствен конкурс, проведен по реда на Наредбата за общинските концесии на ОбС - Маджарово.

4. Депозит за участие в конкурса - 700 лв.

5. Годишно концесионно възнаграждение - най-малко 700 лв., платими на две равни годишни вноски. Първата концесионна вноска се заплаща непосредствено преди подписване на договора за концесия. Другите вноски се заплащат съгласно договора.

6. Основни права и задължения на концесионера: ползване на обекта съобразно предназначението му - за рибовъдство и напояване; поддържането му съобразно установените норми и правила; заплащане на концесионното възнаграждение. Други права и задължения - съгласно концесионния договор.

7. Основни права и задължения на концедента: неограничен достъп до обекта; контрол върху начина на ползване и спазване на изискванията за поддържане и експлоатация на обекта; осигуряване на концесионера възможност за ползване на обекта. Други права и задължения - съгласно договора за концесия.

8. Гаранции за изпълнение задълженията на концесионера по концесионния договор: ежегодно представяне на банкови референции, договорни неустойки и договорни възможности за предсрочно прекратяване на договора за концесия при неизпълнението му.

9. Срок за подаване на документи за участие в конкурса и заплащане на депозита - до 20 дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

10. Решението на конкурсната комисия за предлагане на концесионера да се утвърди от кмета на общината. Договорът за концесия да се утвърди и подпише от кмета на общината.

Председател: Д. Стоянов

44183

 

ОБЩИНА САМОКОВ

ЗАПОВЕД № ЛС-01-678 от 14 юли 2003 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете и Решение № 1749 от 19.VI.2003 г. на Общинския съвет - гр. Самоков, нареждам:

1. Да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародването на заповедта в “Държавен вестник” от 10 ч. в заседателната зала, ет. 3 на общината, търг с тайно наддаване за продажба на УПИ, както следва:

вилна зона “Калковско манастирче” - кв. 1 - парцели I-17, IV-16 и парцел V-16; кв. 5 - парцел VI-8;

вилна зона “Горни Окол” - кв. 7 - парцел II-33 и парцел III-34,

по регулационните планове на вилните зони при начална тръжна цена 10 лв./кв. м.

2. Депозитът за участие в търга, представляващ 10 % от посочената в тръжната документация начална тръжна цена, да се внася по банковата сметка на община Самоков в ТБ “Биохим” - АД, клон Самоков, банков код 66076490, сметка № 5091686034, до деня преди търга.

3. Тръжната документация да се получава в стая 420 на община Самоков след заплащане на такса 50 лв. в касата на общината.

4. При неявяване на кандидат-купувачи повторен търг да се проведе на 28-ия ден от датата на обнародването на заповедта в “Държавен вестник” при същите условия.

Кмет: А. Немов

44011

 

ЗАПОВЕД № ЛС-01-679 от 14 юли 2003 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете и Решение № 1801 от 19.VI.2003 г. на Общинския съвет - гр. Самоков, нареждам:

1. Да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародването на заповедта в “Държавен вестник” от 11 ч. в заседателната зала, ет. 3 на общината, търг с тайно наддаване за продажба на УПИ, както следва:

кв. 8 - парцели VIII-5,ХI-общ и парцел ХII-общ;

кв. 14 - парцели I-1, 2, II-2,3, IV-6, 7;

кв. 15 - парцел VIII-42;

кв. 16 - парцел III-19;

кв. 18 - парцел II-71 и парцел VII - 76;

кв. 18А - парцел VIII-общ;

кв. 19 - парцел II-98;

кв. 21 - парцел ХV-137;

кв. 22 - парцел IV-143 и парцел ХI-178;

кв. 26 - парцел ХIII-263;

кв. 27 - парцели III-244; V-246, ХVII-248 и ХVIII-249;

кв. 28 - парцел II-269;

кв. 35 - парцел IV-302;

кв. 37 - парцел II-317 и парцел III-316;

кв. 38 - парцел IV-324;

по регулационния план на в.з. “Ярема” при начална тръжна цена 8 лв. на квадратен метър.

2. Депозитът за участие в търга, представляващ 10 % от посочената в тръжната документация начална тръжна цена, да се внася по банковата сметка на община Самоков в ТБ “Биохим” - АД, клон Самоков, банков код 66076490, сметка № 5091686034, до деня преди търга.

3. Тръжната документация да се получава в стая 420 на община Самоков след заплащане на такса 50 лв. в касата на общината.

4. При неявяване на кандидат-купувачи повторен търг да се проведе на 28-ия ден от датата на обнародването на заповедта в “Държавен вестник” при същите условия.

Кмет: А. Немов

44012

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ № 1135 от 8 юли 2003 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК, чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете Надзорният съвет на Общинската агенция за приватизация - Стара Загора, реши:

1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, в Стара Загора, ул. Пазарска 31 (бивша сладкарница “Нектар”), със застроена площ 146,72 кв.м.

2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер левовата равностойност на 95 000 щ. д. по централния курс на БНБ към деня на търга.

3. Утвърждава начин на плащане - с парични платежни средства в левовата равностойност на достигнатата тръжна цена в щ. д. към деня на търга, намалена с внесения депозит, внесени по сметка № 3010000127, БИН 7444520007, б. код 13075030 “Общинска банка” - клон Стара Загора, в деня на сключване на договора.

4. Утвърждава депозит в размер 17 000 лв., преведени по банкова сметка № 5010000136, б. код 13075030, “Общинска банка” - клон Стара Загора.

5. Публичният търг да се проведе на 15.IХ.2003 г. от 10 ч. в община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала 1. Подаването на документите за участие се извършва в деня на търга в същата зала.

6. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на същото място на 29.IХ.2003 г. от 10 ч.

7. Тръжната документация за обекта се закупува в стая 621 на община Стара Загора срещу платени в брой 200 лв. на касата в информационния център на общината.

Изпълнителен директор: К. Димов

43907

 

РЕШЕНИЕ № 1136 от 8 юли 2003 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК, чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете Надзорният съвет на Общинската агенция за приватизация - Стара Загора, реши:

1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, в Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 110 (бивша художествена галерия) - дворно място 538 кв. м с построените в него двуетажна масивна сграда с РЗП 927,75 кв. м и гаражи 51,80 кв. м.

2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер левовата равностойност на 1 023 300 евро по централния курс на БНБ към деня на търга.

3. Утвърждава начин на плащане - с парични платежни средства в левовата равностойност на достигнатата тръжна цена, намалена с внесения депозит, внесени по сметка № 3010000127, БИН 7444520007, б. код 13075030, “Общинска банка” - клон Стара Загора, в деня на сключване на договора.

4. Утвърждава депозит в размер 200 000 лв., преведени по банкова сметка № 5010000136, б. код 13075030, “Общинска банка” - клон Стара Загора.

5. Публичният търг да се проведе на 16.IХ.2003 г. от 10 ч. в община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала 1. Подаването на документите за участие се извършва в деня на търга в същата зала.

6. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на същото място на 30.IХ.2003 г. от 10 ч.

7. Тръжната документация за обекта се закупува в стая 621 на община Стара Загора срещу платени в брой 500 лв. на касата в информационния център на общината.

Изпълнителен директор: К. Димов

43908

 

РЕШЕНИЕ № 1137 от 8 юли 2003 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК, чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете Надзорният съвет на Общинската агенция за приватизация - Стара Загора, реши:

1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, в Стара Загора, ул. Парчевич 55 (обособен обект кухненски блок към ресторант “Ловна среща”) - с едноетажна масивна сграда с РЗП 168,76 кв. м.

2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер левовата равностойност на 40 000 щ. д. по централния курс на БНБ към деня на търга.

3. Утвърджава начин на плащане - с парични платежни средства в левовата равностойност на достигнатата тръжна цена в щ. д. към деня на търга, намалена с внесения депозит, внесени по сметка № 3010000127, БИН 7444520007, б. код 13075030, “Общинска банка” - клон Стара Загора, в деня на сключване на договора.

4. Утвърждава депозит в размер 7000 лв., преведени по банкова сметка № 5010000136, б. код 13075030, “Общинска банка” - клон Стара Загора.

5. Публичният търг да се проведе на 15.IХ.2003 г. от 14 ч. в община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала 1. Подаването на документите за участие се извършва в деня на търга в същата зала.

6. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на същото място на 29.IХ.2003 г. от 14 ч.

7. Тръжната документация за обекта се закупува в стая 621 на община Стара Загора срещу платени в брой 100 лв. на касата в информационния център на общината.

Изпълнителен директор: К. Димов

43909

 

РЕШЕНИЕ № 1140 от 8 юли 2003 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК, чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете Надзорният съвет на Общинската агенция за приватизация - Стара Загора, реши:

1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, съставляващ УПИ - VIII в кв. 22, с. Опан, област Стара Загора (бивша автобаза - дв. място 10 181 кв. м и сгради с РЗП 1347,33 кв. м), по реда на ЗПСК.

2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер 58 000 лв.

3. Утвърджава начин на плащане - с парични платежни средства на достигнатата тръжна цена, намалена с внесения депозит, внесени по сметка № 3010000127, БИН 7444520007, б. код 13075030, “Общинска банка” - клон Стара Загора, в деня на сключване на договора.

4. Утвърждава депозит в размер 5800 лв., преведени по банкова сметка № 5010000136, б. код 13075030, “Общинска банка” - клон Стара Загора.

5. Публичният търг да се проведе на 16.IХ.2003 г. от 14 ч. в община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала 1. Подаването на документите за участие се извършва в деня на търга в същата зала.

6. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на същото място на 30.IХ.2003 г. от 14 ч.

7. Тръжната документация за обекта се закупува в стая 621 на община Стара Загора срещу платени в брой 100 лв. на касата в информационния център на общината.

Изпълнителен директор: К. Димов

43910

 

ОБЩИНА ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № 685 от 4 юли 2003 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 67, ал. 1, чл. 71, ал. 1, т. 1 и чл. 72 ЗОС, чл. 10, ал. 1 от Наредбата за концесиите Общинският съвет - гр. Хасково, реши:

1. Открива процедура по предоставяне на концесия при следните условия:

1.1. Предмет на концесията - учредяване на особено право на ползване върху имот публична общинска собственост - пазар в ж.к. Орфей, представляващ УПИ ХI в кв. 651 по плана на Хасково, с обща площ 786,56 кв. м, съгласно акт за публична общинска собственост № 1994 от 19.II.2003 г., при граници: УПИ III и VIII в кв. 651 и улица.

1.2. Срок на концесията - 20 години с възможност за продължение по решение на общинския съвет с още 15 години. Срокът започва да тече от сключване на концесионния договор.

1.3. Начин на определяне на концесионера - чрез конкурс.

1.4. Депозит за участие в конкурса - 1000 лв. без ДДС. Начин на плащане - по банкова сметка, посочена от концедента.

1.5. Определя концесионното възнаграждение, както следва:

1.5.1. еднократно концесионно възнаграждение 2000 лв. без ДДС, платими по банкова сметка на концедента непосредствено преди подписване на концесионния договор;

1.5.2. годишно концесионно възнаграждение 2161 лв. без ДДС; изплащането на годишното концесионно възнаграждение ще започне 12 месеца след подписване на концесионния договор; всяка годишна вноска е с падеж 31.III на следващата година; вноските по договора да бъдат плащани чрез левовата равностойност на евро; в договора да бъде включена клауза, свързана с инфлационните процеси.

1.6. Основни права и задължения на концесионера:

1.6.1. основни задължения на концесионера.

- да разработи инвестиционна програма за една година за осъществяване на дейността, която става неразделна част от концесионния договор, съдържаща задължително:

а) полагане на асфалтова настилка - 786,56 кв. м;

б) създаване на пазар с 30 бр. маси;

в) бордюр - 200 м;

г) осветление - 4 бр. паркови осветителни тела;

д) изграждане на чешма;

е) контейнер за боклук;

ж) монтиране на кошчета за отпадъци - 4 бр.;

з) поддържане в района на комплекса за целия срок на договора на концесия - съгласно нормативните изисквания.

Бъдещите инвестиции ще се реализират след изготвяне на работни проекти за новите СМР, одобрени от ОбС Хасково.

- да застрахова обекта, отдаден на концесия;

- да плаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при условия и срокове, определени в концесионния договор;

- да поеме текущите капиталови разходи, както и разходите по опазване и поддържане на обекта;

- да спазва изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти (паметници на културата), националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;

- за намаляване на отрицателните въздействия от шума и от изпусканите от автомобилите вредни газове да се извърши залесяване с устойчиви на вредните газове дървесни и храстови видове;

- да запази съществуващата растителност;

- да съгласува идейните и работните проекти и да получи разрешение от съответните компетентни органи;

- да не прехвърля на трети лица правата и задълженията по концесионния договор без съгласуване с концедента;

- да не променя предназначението на обекта.

В срок 12 месеца от подписване на договора да се изпълни задължителната инвестиционна програма в размер 83 290 лв.;

1.6.2. основни права на концесионера:

- изключително право на концесионера да експлоатира обекта;

- да сезира концедента, когато трети лица нарушават правата му, предоставени чрез договора, и да иска намеса на концедента за отстраняване на нарушенията;

- правото след изтичане на срока на концесионния договор при равни други условия да бъде предпочетен като концесионер за същия обект;

- право на предсрочно изпълнение на задълженията по концесионния договор.

1.7. Права и задължения на концедента:

1.7.1. основни права на концедента са:

- да получава дължимите от концесионера концесионни възнаграждения при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

- придобива право на собственост върху построените и доставени съоръжения и инфраструктура, както и пълната съпътстваща документация;

- има право да прекрати едностранно договора за концесия при неизпълнение от страна на концесионера на основни задължения и условия по концесията;

- да контролира изпълнението на задълженията от страна на концесионера по концесионния договор;

- да има неограничен достъп до обекта, както и правото да получава всякаква допълнителна информация и съответната документация;

1.7.2. основни задължения на концедента:

- своевременно да съгласува предоставения от концесионера комплексен план, инвестиционна програма и работни проекти;

- да съдейства на концесионера при осъществяване правата по концесията.

1.8. В концесионния договор могат да бъдат включени и други права и задължения на страните извън посочените по-горе.

1.9. Гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

1.9.1. безусловни неотменяеми банкови гаранции от българска банка за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионното възнаграждение:

- първата година след изтичане на 12 месеца от сключване на концесионния договор гаранцията е в размер 20 % от 2161 лв. и се представя до 31 януари на обезпечената година;

- за всяка следваща година гаранцията е в размер 10 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо за съответната година, и се представя до 31 януари на обезпечената година;

1.9.2. за обезпечаване на задължението за изпълнение на инвестиционната програма:

- 10 % от стойността на съгласуваните с концедента инвестиционни разходи за годината на изпълнение на инвестиционната програма; паричната гаранция се внася в 30-дневен срок след приемане на инвестиционната програма; след получаване на разрешение за ползване на обекта концесионерът получава обратно внесената парична гаранция, обезпечаваща изпълнението на инвестиционната програма;

- след изтичане на гаранционния срок, определен с протокол за въвеждане на обекта в експлоатация, концесионерът получава обратно внесените гаранции, обезпечаващи изграждането на обекта и съоръженията.

1.10. Неустойки при неизпълнение, забавено или лошо изпълнение от страна на концесионера на договорните задължения се предвиждат в самия концесионен договор.

2. Възлага на кмета на община Хасково да организира конкурса.

Председател: Ил. Василев

44750

19. - Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на постигнатата средногодишна доходност на аукциона за тримесечни ДЦК, организиран от Министерството на финансите на 28.VII.2003 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 2,52 на сто, считано от 30.VII.2003 г.

45300

66. - Агенцията за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че са сключени следните сделки през периода май - юни 2003 г.:

I. Основни продажби:

“Техноимпортекспорт” - ЕАД, София - 95% от капитала са продадени на “Блясък” - ООД, за 500 000 лв., платими: 100% от цената чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; за срок 3 г.: да запази основния предмет на дейност на дружеството; да инвестира 780 000 лв.; да увеличи средносписъчния брой на заетите от 50 на 70 души; да погаси задълженията на дружеството в размер 1 992 873,40 лв.; да не намалява акционерното си участие в капитала на дружеството под 51% освен с предварителното писмено съгласие на АСК; да не предприема действия за ликвидация на дружеството освен с разрешението на Агенцията за следприватизационен контрол; да не прехвърля собствеността върху дяловете, както и да не прехвърля на трето лице правата и задълженията, произтичащи от договора, освен с предварителното писмено разрешение на АСК; “Амбалаж - София област” - ЕООД, София, 100% от капитала са продадени на X.X.X. за 15 000 лв., платими: 50% от цената чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 50% от цената чрез банков превод по сметка на АП в срок до 15 календарни дни от датата на подписване на договора; за срок 3 г.: да не намалява дяловото си участие в капитала на дружеството под 51% освен с предварителното писмено съгласие на АСК; да не предприема действия за ликвидация на дружеството освен с предварителното писмено съгласие на АСК; да не прехвърля на трето лице придобитите по силата на този договор дялове, както и да не прехвърля на трето лице правата и задълженията, произтичащи от договора, освен с предварително писмено съгласие на АСК; “Автогарант - С” - ЕООД, Пазарджик - 100% от капитала са продадени на “Тойота Тиксим” - ЕООД, за 290 000 лв., платими: 50% от цената чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 50% от цената чрез банков превод по сметка на АП в срок до 15 календарни дни от датата на подписване на договора; за срок от 3 г.: да запази основния предмет на дейност на дружеството освен с предварителното писмено съгласие на АСК; да не намалява дяловото си участие в капитала на дружеството под 75% освен с предварителното писмено съгласие на АСК; да не предприема действия за ликвидация на дружеството освен с предварителното писмено съгласие на АСК; да не прехвърля правото на собственост върху придобитите дялове освен с предварително писмено съгласие на АСК; да не се разпорежда с дълготрайни материални активи на дружеството, чиято балансова стойност надвишава 25% от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството за предходната година освен с разрешението на АСК; “Елит - Меспром” - ЕООД, Генерал Кантарджиево - 100% от капитала са продадени на X.X.X. за 410 000 лв., платими: 10% от цената чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 90% от цената чрез компенсаторни инструменти по ЗСКИ в срок до 15 дни от датата на подписване на договора; за срок 3 г.: да не променя основния предмет на дейност на дружеството; да не прехвърля собствеността върху дяловете, както и да не прехвърля на трето лице правата и задълженията, произтичащи от договора, освен с предварителното писмено разрешение на АСК; да не намалява дяловото си участие в капитала на дружеството под 51% освен с предварителното писмено разрешение на АСК; да не предприема действия за ликвидация на дружеството освен с предварителното писмено разрешение на АСК; “Агромелиорации - Струместа” - ЕООД, Благоевград - 100% от капитала са продадени на “Растер-юг” - ООД, за 240 000 лв., платими: 50% от цената чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 50% от цената чрез банков превод по сметка на АП в срок до 15 дни от датата на подписване на договора; за срок 3 г.: да не променя основния предмет на дейност на дружеството; да не намалява дяловото си участие в капитала на дружеството под 51% освен с предварителното писмено разрешение на АСК; да не прехвърля правото на собственост върху дяловете, предмет на този договор, освен с предварителното писмено разрешение на АСК; да не предприема действия за ликвидация на дружеството освен с предварителното писмено разрешение на АСК; да не извършва разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, чиято балансова стойност надвишава 25% от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година, освен с предварителното писмено съгласие на АСК; “Булгарплод” - ЕООД, Перник - 100% от капитала са продадени на “Недев” - ЕООД, за 370 000 лв., платими: 50% от цената чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 50% от цената чрез банков превод по сметка на АП в срок до 15 календарни дни от датата на подписване на договора; за срок 3 г.: да не намалява размера на дяловото си участие в капитала на дружеството под 51% освен с предварителното писмено съгласие на АСК; да не предприема действия за ликвидация на дружеството освен с предварителното писмено съгласие на АСК; да не извършва разпоредителни сделки с дълготрайни материални активи, надвишаващи 25% от общата балансова стойност на дълготрайните материални активи на дружеството към предходната година, освен с предварителното писмено съгласие на АСК; “Оазис” - ЕООД, Варна - 100% от капитала са продадени на “Мал.Ком” - ЕООД, за 300 000 лв., платими: 100% от цената чрез банков превод по сметка на АП преди подписване на договора; за срок от 3 г.: да инвестира 500 000 лв.; да поддържа средносписъчен брой на заетите от 11 души; да не допуска извършването на разпоредителни сделки с недвижими имоти на дружеството освен с изричното писмено съгласие на АСК; да не намалява размера на дяловото си участие в капитала на дружеството под 75% освен с разрешението на АСК; да не предприема действия за ликвидация на дружеството освен с разрешението на АСК; да не продава или прехвърля дяловете, както и да не прехвърля правата и задълженията, произтичащи от договора, на трето лице освен с предварително писмено съгласие на АСК; “Пътни строежи - Велико Търново” - ЕООД, Велико Търново - 100% от капитала са продадени на “Булстрой - 21” - АД, за 3 800 000 лв., платими: 1 000 000 лв. чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 2 800 000 лв. - по Рамковото споразумение за прилагането на компенсационен механизъм за изплащането на дълга на “Минералбанк” посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия; за срок от 3 г.: да инвестира 5 850 000 лв.; да увеличи средносписъчния брой на заетите от 137 на 187 души; да запази предмета на дейност на дружеството; да не намалява участието си в капитала на дружеството под 75% освен с предварителното писмено съгласие на АСК; да не предприема действия за ликвидация на дружеството; да не прехвърля на трето лице придобитите по силата на този договор дялове, както и да не прехвърля на трето лице правата и задълженията, произтичащи от договора, освен с предварително писмено съгласие на АСК; “Мина Черно море - Бургас” - ЕАД, Поморие - 100% от капитала са продадени на “Въгледобив Черно море” - ООД, за 4 000 000 лв., платими: 50 % от цената чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 30 % от цената чрез банков превод по сметка на АП в срок до 20 календарни дни от датата на подписване на договора; 20 % от цената чрез банков превод по доверителна сметка в срок до 20 дни от датата на подписване на договора; за срок 3 г.: да не намалява акционерното си участие в капитала на дружеството под 75 % освен със съгласието на АСК; да не продава или прехвърля на трето лице придобитите по силата на този договор акции, както и да не прехвърля на трето лице правата и задълженията, произтичащи от договора, освен с предварително писмено съгласие на АСК; да не предприема действия за ликвидация на дружеството; да инвестира 1 150 000 лв.; да увеличи средносписъчния брой на заетите от 660 на 680 души; да не извършва действия на разпореждане с дълготрайни материални активи на дружеството на стойност над 25 % от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година освен с предварително писмено съгласие на АСК; да погаси задълженията на дружеството в срок до 1 година; “Нуклеусна база - Пловдив” - ЕООД, Пловдив - 100 % от капитала са продадени на “Ивком Трейд” - ЕООД, за 1 120 000 лв., платими: 50 % от цената чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 50 % от цената чрез банков превод по сметка на АП в срок до 15 календарни дни от датата на подписване на договора; за срок 3 г.: да не променя основния предмет на дейност на дружеството; да не намалява размера на дяловото си участие в капитала на дружеството под 51 % освен с предварителното писмено съгласие на АСК; да не прехвърля правото на собственост върху придобитите дялове, предмет на този договор, освен с предварителното писмено съгласие на АСК; да не предприема действия за ликвидация на дружеството освен с предварителното писмено съгласие на АСК; “Атоменергоремонт” - ЕАД, Козлодуй - 70 % от капитала са продадени на “Българска енергийна компания” - ЕООД, за 15 630 000 лв., платими: 50 % от цената чрез банков превод по сметка на АП преди подписването на договора, 30 % от цената чрез банков превод по сметка на АП в срок до 20 дни от датата на подписване на договора, 20 % от цената чрез банков превод в доверителна сметка в срок до 20 дни от датата на подписване на договора; за срок 5 г.: да не променя основния предмет на дейност на дружеството; да не намалява участието си в капитала на дружеството под 70 % освен с предварителното писмено съгласие на АСК; да не прехвърля правото на собственост върху придобитите акции, предмет на този договор, освен с предварителното писмено съгласие на АСК; да не предприема действия за ликвидация на дружеството; да инвестира 6 190 000 лв.; да поддържа средносписъчен брой на заетите - 781 души; “Технологичен център - Институт по микроелектроника” - ЕАД, София - 100 % от капитала са продадени на “КЕН Трейд” - ЕООД, за 2 220 000 лв., платими: 50 % от цената чрез банков превод по сметка на АП преди подписването на договора, 50 % от цената чрез банков превод по сметка на АП в срок до 20 дни от датата на подписване на договора; за срок 3 г.: да не променя основния предмет на дейност на дружеството; да не намалява участието си в капитала на дружеството под 51 % освен с предварителното писмено съгласие на АСК; да не прехвърля на трето лице придобитите по силата на този договор акции, както и да не прехвърля на трето лице правата и задълженията, произтичащи от договора, освен с предварителното писмено съгласие на АСК; да не предприема действия за ликвидация на дружеството; да инвестира 100 000 щ.д.; да оптимизира средносписъчния брой на заетите от 25 през 2004 г. до 15 души през 2006 г.

II. Сделки по чл. 1, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗПСК

“Кислородна станция” - обособена част от “Железопътен завод - София” - ЕАД, София - продадена на “Сити - ЛП” - ООД, за 230 000 лв., платими: 50 % от цената чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 50 % от цената чрез банков превод по сметка на АП в срок до 15 календарни дни от датата на подписване на договора.

III. Сделки за продажба на остатъчни пакети акции или дялове

“Витамина” - АД, гр. Стамболийски - 18 % от капитала са продадени на “ТКМ фрутс енд джусис менифактчъринг” - ООД, за 45 990 лв., платими: 10 % от цената чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 90 % от цената чрез компенсаторни инструменти по ЗСКИ в срок до 15 дни считано от датата на подписване на договора; “Сортоизпитване - Сунгурларе” - ООД, Сунгурларе - 20 % от капитала са продадени на “Винекс - Славянци” - АД, за 25 253 лв., платими: 10 % от цената чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 90 % от цената чрез компенсаторни инструменти по ЗСКИ в срок до 15 дни считано от датата на подписване на договора; “Заводски строежи - Козлодуй” - АД, Козлодуй - 13,4 % от капитала са продадени на “Дюлгер” - ООД, за 224 962,92 лв., платими: 10 % от цената чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 90 % от цената чрез компенсаторни инструменти по ЗСКИ в срок до 15 дни считано от датата на подписване на договора; “Витрен” - АД, Кюстендил - 20 % от капитала са продадени на “Каусто-Голд” - АД, за 431 000 лв., платими: 50 000 лв. - чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 381 000 лв. чрез компенсаторни инструменти по ЗСКИ в срок до 15 дни считано от датата на подписване на договора; “Инкомс - Токоизправители” - АД, Перник - 43,51 % от капитала са продадени на “Инкомс - Телеком Холдинг” - АД, за 360 000 лв., платими: 40 000 лв. чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 320 000 лв. чрез компенсаторни инструменти по ЗСКИ в срок до 15 дни считано от датата на подписване на договора; “Росела” - ООД, Симитли - 20 % от капитала са продадени на “Марбо - 97” - ООД, за 133 333,40 лв., платими: 10 % от цената чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 90 % от цената чрез компенсаторни инструменти по ЗСКИ в срок до 15 дни считано от датата на подписване на договора; “Инкомс - Контактни елементи” - АД, гр. Зверино - 4,68 % от капитала са продадени на “Контактни елементи - 99” - АД, за 18 815,53 щ.д., платими: 10 % от цената чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 90 % от цената чрез компенсаторни инструменти по ЗСКИ в срок до 15 дни считано от датата на подписване на договора; “Товарен автотранспорт Враца” - ООД, Враца - 20 % от капитала са продадени на “Товарен автотранспорт Враца 98” - АД, за 55 060,40 щ.д., платими: 10 % от цената чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 90 % от цената чрез компенсаторни инструменти по ЗСКИ в срок до 15 дни считано от датата на подписване на договора; “Кабелкомерс” - ООД, Бургас - 3,89 % от капитала са продадени на ЕТ “X.X. - Каприкорнус” за 162 465,72 лв., платими: 100 % от цената чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; “Феникс гарант” - ООД, Бургас - 10 % от капитала са продадени на “Феникс Инвест” - ООД, за 71 000 лв., платими: 10 % от цената чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 90 % от цената чрез компенсаторни инструменти по ЗСКИ в срок до 15 дни считано от датата на подписване на договора; “Зебра” - АД, гр. Нови Искър - 4,69 % от капитала са продадени на “Зебра” - АД, за 93 624,48 щ.д., платими: 10 % от цената чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 90 % от цената чрез компенсаторни инструменти по ЗСКИ в срок до 15 дни считано от датата на подписване на договора; “Инструмент” - ООД, Петрич - 33,03 % от капитала са продадени на “Инструмент - ПТ” - АД, за 24 000 лв., платими: 10 % от цената чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 90 % от цената чрез компенсаторни инструменти по ЗСКИ в срок до 15 дни считано от датата на подписване на договора; “Видин филм” - ООД, Видин - 20,04 % от капитала са продадени на “Видин филм - 98” - ООД, за 44 396,20 щ.д., платими: 10 % от цената чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 90 % от цената чрез компенсаторни инструменти по ЗСКИ в срок до 15 дни считано от датата на подписване на договора; “Руседеспред” - ООД, Русе - 15,44 % от капитала са продадени на X.X.X. за 64 500 лв., платими: 10 % от цената чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 90 % от цената чрез компенсаторни инструменти по ЗСКИ в срок до 15 дни считано от датата на подписване на договора; “Вулкан” - АД, Димитровград - 24,95 % от капитала са продадени на “Девня цимент” - АД, за 1 700 000 лв., платими: 70 % от цената чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 30 % от цената чрез компенсаторни инструменти по ЗСКИ в срок до 15 дни считано от датата на подписване на договора; “Автотехника - Троян” - ООД, Троян - 21,31 % от капитала са продадени на “Ангелов” - ЕООД, за 28 371,80 щ.д., платими: 10 % от цената чрез банков превод по сметка на АП в деня на подписване на договора; 90 % от цената чрез компенсаторни инструменти по ЗСКИ в срок до 15 дни считано от датата на подписване на договора.

44188

249. - Община Бургас, Общинска агенция за приватизация, на основание чл. 30 ЗПСК обявява извършени продажби от 1.I. до 15.VII.2003 г.: 1. бивша фитнес зала, ул. Велико Търново 14, чрез търг на 21.I.2003 г., цена 150 000 лв., на “В.С.Д.” - ЕООД, ж.к. Лазур, бл. 72, ет. 16, Бургас, изплатена; 2. магазин за хранителни стоки, ж.к. Славейков, бл. 10, чрез търг на 18.II.2003 г., цена 78 500 лв., на “Соня - 60” - ООД, ж.к. Зорница, бл. 24, вх. 1, ет. 4, Бургас, изплатена; 3. магазин, ул. Христо Ботев 50, чрез търг на 25.II.2003 г., цена 174 000 лв., на ЕТ “X.X. - Трейдинг”, ул. Славейков 3А, Айтос, изплатен; 4. РУМ “Резвая”, ж.к. Меден рудник, чрез търг на 17.III.2003 г., цена 550 000 лв., на СД “Сара - Атанасови сие”, ул. Княз Борис 21, вх. А, Бургас, изплатен; 5. почивна база “Делфин”, парк Росенец, чрез търг на 22.IV.2003 г., цена 58 000 лв., на “АПЕС” - ЕООД, ул. Хан Крум 47, Несебър, изплатена; 6. стопански сгради с двор, кв. Победа, ул. Вая 2, чрез търг на 13.V.2003 г., цена 65 000 лв., на ЕТ “X.X.”, ж.к. Лазур, бл. 79, вх. Б, ет. 5, Бургас, изплатени; 7. бръснарски и козметичен салон, ж.к. Изгрев, бл. 53, чрез търг на 13.V.2003 г., цена 66 000 лв., на X.X.X., ул. Абоба 15, ет. 2, Бургас, изплатен; 8. парокотелно, ж.к. Зорница, бл. 23 и 29, чрез търг на 17.VI.2003 г., цена 15 500 лв., на “Бултехкар” - ЕООД, ул. Сливница 40, ет. 3, Бургас, изплатено; 9. магазин за промишлени стоки “А”,ул. Мария-Луиза 5, чрез търг на 23.VI.2003 г., цена 188 000 лв., на “Гломън” - ООД, ул. Гладстон 19, Бургас, изплатен; 10. магазин за промишлени стоки “Б”, ул. Мария-Луиза 5, чрез търг на 23.VI.2003 г., цена 188 000 лв., на “Гломън” - ООД, ул. Гладстон 19, Бургас, изплатен; 11. парокотелно, ж.к. Лазур, до бл. 71, чрез търг на 23.VI.2003 г., цена 23 000 лв., на СД “Латине - Николова и Врачкова сие”, ж.к. Зорница, бл. 7, ет. 14, Бургас, изплатено; 12. магазин, ул. Цар Симеон 61, чрез търг на 7.VII.2003 г., цена 130 000 лв., на ЕТ “Крамър - X.X.”, ж.к. Изгрев, бл. 15, вх. 4, ет. 3, Бургас, изплатен; 13. магазин, кв. Победа, ул. Телериг 30, чрез търг на 7.VII.2003 г., цена 6100 лв., на Сабрие Сали Мехмед, Бургас, кв. Победа, ул. Гоце Делчев 22, изплатен.

44386

694. - Община Велико Търново на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през периода април - юни 2003 г. е извършила продажби на следните общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели: 1. помещение за услуги № 7, ул. Васил Левски 21, Велико Търново - общински нежилищен имот, собственост на община Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на X.X.X. от Велико Търново, ул. България 33, вх. В, ап. 15, за 12 832 лв., на разсрочено плащане със срок 10.IV.2004 г.; 2. бар с интернет клуб, ул. Марно поле 21, Велико Търново - общински нежилищен имот, собственост на община Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на “Самостоятелна медико-диагностична лаборатория “Медика - д-р X.X.” - ООД, Велико Търново, ул. Козлодуй 17, за 81 097 лв., платени изцяло от купувача; 3. магазин 1, ул. Христо Ботев 13, Велико Търново - общински нежилищен имот, собственост на община Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на X.X.X., Велико Търново, ул. X.X.X. 27, за 100 000 лв., платени изцяло от купувача; 4. магазин 2, ул. Христо Ботев 13, Велико Търново - общински нежилищен имот, собственост на община Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на X.X.X., Велико Търново, ул. X.X.X. 27, за 100 000 лв., платени изцяло от купувача; 5. магазин 10, ул. Васил Левски 21, Велико Търново - общински нежилищен имот, собственост на община Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на “Вали компютърс” - ООД, Велико Търново, ул. Самуил 6, за 10 489 лв., на разсрочено плащане със срок 10.V.2004 г.; 6. магазин 11, ул. Васил Левски 21, Велико Търново - общински нежилищен имот, собственост на община Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на “Вали компютърс” - ООД, Велико Търново, ул. Самуил 6, за 12 915 лв., на разсрочено плащане със срок 10.V.2004 г.; 7. магазин 12, ул. Васил Левски 21, Велико Търново - общински нежилищен имот, собственост на община Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на “Вали компютърс” - ООД, Велико Търново, ул. Самуил 6, за 12 173 лв., на разсрочено плащане със срок 10.V.2004 г.; 8. механа “Самоводска среща”, Велико Търново, ул. Г.С. Раковски 33 - общински нежилищен имот, собственост на община Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на X.X.X. от Велико Търново, ул. Шипка 9, за 39 350 лв., платени изцяло от купувача; 9. урегулиран поземлен имот VII в кв. 237 - за търговия и услуги, във Велико Търново, ж.к. Колю Фичето - общински нежилищен имот, собственост на община Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на “Контакт инвест холдинг” - ЕООД, Велико Търново, ул. Иван Вазов 1, за 55 321 лв., платени изцяло от купувача; 10. обект Дял III - обособена част от втори етаж на триетажна производствена сграда в цех “Метал”, обособена част от имуществото на общинско дружество “Десислава” - ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на “Олимпик АМ” - ООД, Велико Търново, ул. Симеон Велики 1, вх. В, за 45 310 лв., на разсрочено плащане със срок 9.VI.2004 г.; 11. обект Дял IV - обособена част от трети етаж на триетажна производствена сграда в цех “Метал”, обособена част от имуществото на общинско дружество “Десислава” - ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на “Олимпик АМ” - ООД, Велико Търново, ул. Симеон Велики 1, вх. В, за 29 750 лв., на разсрочено плащане със срок 9.VI.2004 г.; 12. магазин № 4 (източен) на ул. Освобождение 48А, Велико Търново, общински нежилищен имот, собственост на община Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на “ВАЦИ” - ЕООД, Велико Търново, ул. Краков 8, вх. Б, ап. 23, за 11 847 лв., платени изцяло от купувача; 13. офис № 2 на ул. Васил Левски 21, Велико Търново - общински нежилищен имот, собственост на община Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на X.X.X. от Велико Търново, ул. Тракия 1, ап. 5, за 28 945 лв., платени изцяло от купувача; 14. бивша занималня във Велико Търново, ул. Мария Габровска 4Г - общински нежилищен имот, собственост на община Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на X.X.X. от Велико Търново, ул. Драган Цончев 2, чрез пълномощника си X.X.X. от Велико Търново, ул. Средна гора 8, за 4877 лв., платени изцяло от купувача.

44312

121. - Община Плевен на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през февруари 2003 г. са извършени продажби на следните обособени обекти: 1. хранителен комплекс (ресторант, сладкарница и кулинарен магазин) в Плевен, ж.к. Сторгозия, продаден на X.X.X., по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК - чрез публичен търг с тайно наддаване, за 215 000 лв., на разсрочено плащане за една година при първоначална вноска 60 %; 2. ателие - магазин в Плевен, ул. Шипка 24, вх. В, продаден на ЕТ “21 век - X.X.”, представляван от X.X.X., по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК - чрез публичен търг с тайно наддаване за 4405 лв., изплатени изцяло; 3. сграда и склад (бивше училище) с дворно място 3630 кв.м, в с. Радишево, община Плевен, продадени на X.X.X., по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК - чрез публичен търг с тайно наддаване, за 18 820 лв., изплатени изцяло.

43552

205. - Службата по кадастъра - област София, на основание чл. 46, ал. 1 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти: № 24904.136.290, 24904.136.291 и 24904.136.304, с. Подгумер, район “Нови Искър”, Столична община, които са в службата по кадастъра. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по кадастъра - област София.

42481

225. - Службата по кадастъра - област София, на основание чл. 46, ал. 1 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот: 44923.160.174, м. Милево ханче, район “Люлин” - Столична община, които са в службата по кадастъра. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по кадастъра - област София.

44708

226. - Службата по кадастъра - област София, на основание чл. 46, ал. 1 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот: 41229.115.1101, м. Триъгълника - Ботевградско шосе, кв. Враждебна, район “Кремиковци” - Столична община, които са в службата по кадастъра. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по кадастъра - област София.

44709

42б. - Службата по кадастъра - Враца, на основание чл. 46, ал. 1 ЗКИР във връзка с § 6 на Наредба № 14 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри съобщава, че е изработен кадастралният план на район Враца на ДП “Строителство и възстановяване”, поделение Плевен, попадащ в кв. 10, парцел I, Враца, който е в службата по кадастъра. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плана пред Службата по кадастъра - Враца.

43579

42. - Службата по кадастъра - Плевен, на основание чл. 46, ал. 1 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на имоти № 486, 507, 518, 19051, 19053 и 19054 в землището на Плевен, които са в службата по кадастъра. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по кадастъра - Плевен.

43577

42а. - Службата по кадастъра - Пловдив, на основание чл. 46, ал. 1 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на селата Избегли, Конуш и Патриарх Евтимово, община Асеновград, които са в службата по кадастъра. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред службата по кадастъра Пловдив.

43578

18. - Община Айтос на основание чл. 6 ППЗУЖВГМЖСВ съобщава, че новият списък на правоимащи граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове е изложен в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на обжалване по ред на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

44762

958. - Община Балчик на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект - ПЗ (план за застрояване) за техническа инфраструктура - рехабилитация на водопровод в землищата на селата Оброчище и Църква, община Балчик. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, искания и предложения по проекта до общината.

44128

959. - Община Балчик на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана за застрояване и регулация за кв. 126, 127, 129, 130 и 132 по плана на ж.к. Балик, Балчик. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, искания и предложения по проекта до общината.

44129

6. - Областният управител на област с административен център Бургас на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издал разрешение за строеж № 5 от 16.VII.2003 г. за обект на техническата инфраструктура “Разширение В и К и ел. мрежи в кв. Сарафово - ТП и КПС с тласкател”.

44415

122. - Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издал строително разрешение № 19 от 4.VII.2003 г. на строеж - участък от пикет ПК0+000 до пикет ПК73+16.23 на “Газопровод от пикет ПК0+000 до компресорна станция Провадия - линейна част” - част от обект: “Газопровод от находище “Галата” до Провадия и обслужващите го съоръжения”.

43999

568. - Областният управител на област с административен център Габрово на основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28, ал. 8 ППЗСПЗЗ съобщава, че със заповед № 174 от 9.VII.2003 г. е одобрен планът на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ за землища селата Бангейци - Божковци, Бижовци, Престой и Черновръх, Плачковци и Трявна, всички на територията на община Трявна, област Габрово, който е изложен в техническата служба на общината. Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областен управител до Габровския окръжен съд в 14-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник”.

43842

19. - Общинският съвет - Димитровград, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ съобщава, че списъкът на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове с времепрестой на влоговете от 5 до 20 години е изложен в кметството на община Димитровград. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

43992

6. - Община Дряново, област Габрово, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен помощен план и план на новообразуваните имоти съгласно § 4 ЗСПЗЗ в границите на община Дряново, който е изложен в общината, стая 204. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения до община Дряново.

44206

75. - Общинската служба по земеделие и гори - Мездра, на основание чл. 32, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните заявители на земеделски земи в землището на с. Царевец (ЕКАТТЕ 78135), община Мездра, област Враца, че 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” ще бъде извършен въвод във владение съгласно влезлия в сила частично преработен план за земеразделяне, изменен със заповед № РД-47-971 от 16.VIII.2002 г., на масив 64. Графикът и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в кметство с. Царевец и в Общинската служба по земеделие и гори - Мездра.

44387

743. - Общинската служба по земеделие и гори - Перник, на основание чл. 18д, ал. 7 във връзка с чл. 26 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделски земи в землището на с. Кладница (ЕКАТТЕ 37174), област Перник, че са изработени карта и регистър на имотите в съществуващи стари реални граници на масив 12, парцел 20, които са изложени в кметството на селото. На основание чл. 18д, ал. 8 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по картата пред общинската служба в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

44691

648. - Община Пловдив на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за кв. Освобождение - X.X. - план за регулация, застрояване и схеми: водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, телефонизация, вертикално планиране и транспортни комуникации в граници улиците Ген. Кюркчиев, Волга, парк “Хълм на Освободителите”, улиците X.X., X.X., X.X., X.X. и бул. Васил Априлов, които са изложени за запознаване в район “Централен” на община Пловдив. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до община Пловдив, чрез район “Централен”.

43971

436. - Общинската служба по земеделие и гори - Сливен, на основание чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 26 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделските земи в землището на кв. Речица (ЕКАТТЕ 91112), област Сливен, че е одобрена частичната преработка на влезлия в сила план за земеразделяне, който е изложен за разглеждане в кметството. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от датата на обнародването му в “Държавен вестник” чрез общинската служба по земеделие и гори до окръжен съд. Жалбите се придружават от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

44289

436а. - Общинската служба по земеделие и гори - Сливен, на основание чл. 31, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на кв. Речица (ЕКАТТЕ 99112), област Сливен, че 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” започва въводът във владение съгласно влезлия в сила план за земеразделяне. Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в кметството. При извършване на въвода общинската служба по земеделие и гори ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

44290

338. - Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ съобщава, че с решение № 1034 от протокол № 53 от заседание на Общинския съвет - Стара Загора, от 19.VI.2003 г. е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на кв. Лозенец - разширение, в който влизат кв. № 24, 55, 55а, 55б, 56, 57, 60, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 69а, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 по плана на Стара Загора. На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в “Държавен вестник” решението подлежи на обжалване в Старозагорския окръжен съд чрез община Стара Загора.

44717

533. - Общинската служба по земеделие и гори - Трявна, област Габрово, на основание чл. 32, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите или упълномощени от тях лица за възстановяване на собственост върху земеделски земи в землището на с. Черновръх (ЕКАТТЕ 81058), в масиви № 302, 304, 309, 311, 313, 323, 325, 337, 339, 343, 344, 346, 348, 351, 355, 357, 362, 363, 373, 375, че 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” ще започне въводът във владение съгласно влязлата в сила частична преработка на основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с комисия по чл. 26 ППЗСПЗЗ. Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в кметството и ОС “Земеделие и гори”. При извършване на въвода във владение ОСЗГ ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

44299

9. - Общинската администрация - гр. Царево, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 10 ЗУТ съобщава, че е изработена частична преработка на плана за улична регулация на м. Белия бряг, засягаща улица между о.т.599, 600, 601, 602 и улица между о.т.593, 610, кв. 155, 156, 161, 162, както и промяната на регулацията на ПИ 2454. Проектът е изложен в дирекция “Устройство на територията” при общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта до общинския експертен съвет по устройство на територията на Общинската администрация - гр. Царево.

44287

10. - Общинската администрация - гр. Царево, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за линеен обект - полски път № 100026 от имот № 1218 до имот № 2251 по КВС, м. Поляните, с. Синеморец. Проектът е изложен в дирекция “Устройство на територията” при Общинската администрация - гр. Царево. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта до Общинския експертен съвет по устройство на територията при Общинската администрация - гр. Царево.

44288

 

СЪДИЛИЩА

Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж. к. Надежда I, бл. 120, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.Х.2003 г. в 10 ч. и 20 мин. като ответница по гр. д. № 2637/2002, заведено от “Профилактика, рехабилитация и отдих” - ЕАД, клон Бургас, по иск за 210,25 лв. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

45252

Варненският районен съд, 24 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ж.к. Възраждане, бл. 54, вх. 8, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.Х.2003 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 1876/2003, заведено от БТК - ЕАД, Варна, по чл. 79 и 86 ЗЗД, за иск за 219,97 лв. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

45257

Добричкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Добрич, ул. Спартак 14, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.IХ.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по бр. д. № 193/2003, заведено от X.X.X., по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

45494

Добричкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Добрич, ж. к. Балик, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.IХ.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по бр. д. № 181/2003, заведено от X.X.X., по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

45493

Карловският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Силистра 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.IХ.2003 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 732/2003, заведено от X.X.X. от Пловдив, по чл. 72 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

45254

Кюстендилският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Кюстендил, ул. Цветна градина 3А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.IХ.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 306/2003, заведено от X.X.X., по иск за издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

45345

Павликенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Бяла черква, община Павликени, ул. Брегова 22, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.IХ.2003 г. в 11 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 171/2003, заведено от X.X.X. от Бяла черква, по иск за развод по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

45248

Пещерският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Батак, ул. Антонивановци 182, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.ХI.2003 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 95/2003, заведено от X.X.X., по чл. 32 ЗС. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

45221

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, ж. к. Лев Толстой, бл. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.IХ.2003 г. в 10 ч. като ответник по гр. д. № 1162/2002, заведено от X.X.X. от Плевен, по чл. 227, ал. 1, буква “в” ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

45523

Разложкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Разлог, ул. Марица 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.Х.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 146/2003, заведено от “Българска телекомуникационна компания” - ЕАД, София, по чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 86, ал. 1 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

45256

Русенският районен съд, VII гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Сан Стефано, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.IХ.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2826/2003, заведено от X.X.X. от Русе, за родителски права. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

45251

Севлиевският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Севлиево, ул. Славянска 10, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.IХ.2003 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 467/2003, заведено от X.X.X. от Севлиево, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

45201

Софийският районен съд, 49 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 228, вх. А, и X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Свобода, бл. 10а, вх. А, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 13.Х.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответници по гр.д. № 5316/2002, заведено от X.X.X., за вещен иск. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

45216

Софийският районен съд, бр. колегия, 83 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ж.к. Младост 1, бл. 124, вх. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.Х.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1576/2003, заведено от X.X.X.-X. от София, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

45347

Софийският районен съд, бр. колегия, 83 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ул. Иван Йончев 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.Х.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 5084/2002, заведено от X.X.X. от София, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

45346

Софийският районен съд, бр. колегия, 89 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Дядо X.X. 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.Х.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1009/2003, заведено от X.X.X. от София, по чл. 82 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

45348

Софийският районен съд, бр. колегия, 87 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Банишора, бл. 53, вх. Д, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.Х.2003 г. в 14 ч. и 40 мин. като ответник по гр.д. № 2107/2003, заведено от X.X.X. от София, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

45350

Софийският районен съд, гр. колегия, 29 състав, призовава X.X.X. с последен адрес Перник, ул. Благой Гебрев 19, вх. Б, X.X.X. с последен адрес Радомир, ж. к. Мечта, бл. 7, и X.X.X. с последен адрес с. Извор, област Перник, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 2.ХII.2003 г. в 14 ч. като ответници по гр. д. № 1959/2000, заведено от “Българска телекомуникационна компания” - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

45358

Тетевенският районен съд призовава X.X.X. от София, ж. к. Младост, бл. 313, вх. Г, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.Х.2003 г. и на 17.ХI. с. г. в 11 ч. като ответник по гр. д. № 504/2001, заведено от X.X.X. от София, по иск за обявяване нищожност на нот. акт. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

45250

Тутраканският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Тутракан, ул. Марица 25, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.IХ.2003 г. в 9 ч. като ответница по бр.д. № 27/2003, заведено от X.X.X. от Тутракан, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

45255

Чирпанският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Чирпан, ул. Фридрих Енгелс 32, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.Х.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 224/2003, заведено от X.X.X. от Чирпан, за развод по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

45246

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 975 от 14.III.2003 г. по ф.д. № 506/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Леоне” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 13, вх. А, ет. 6, ап. 16, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба и препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, добив, преработка и търговия с дървен материал, производство и търговия с изделия от дърво. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, с едноличен собственик на капитала X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

28642

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1009 от 19.III.2003 г. по ф.д. № 518/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Халембаков и син” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. X.X., ул. Никола Петков 4, с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, счетоводни услуги и консултации, финансови консултации. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които управляват и представляват дружеството заедно и поотделно, и е с неограничен срок.

28643

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 779 от 24.II.2003 г. по ф.д. № 406/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “М.М.Р.” - ООД, със седалище и адрес на управление Банско, ул. Неофит Рилски 8, с предмет на дейност: хотелиерски, туристически, туроператорски, ресторантьорски, рекламни, програмни, информационни услуги, проучвателни, проектантски, консултантски, строително-доставни и монтажни услуги, проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, спортно-туристически услуги, вкл. ски-гардероб, ски-учител чрез организиране на ски-училище, високопланинско водачество, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция, диворастящи плодове, билки, гъби, мед и пчелни продукти в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни, складови, лизингови, консигнационни, оказионни, лицензионни сделки, търговско представителство и посредничество, агентство, превозни сделки в страната и в чужбина, таксиметрови услуги, дърводелски услуги, дърводобив и дървообработка (след получаване на разрешение по съответния нормативен ред). Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно, и е с неограничен срок.

28644

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 982 от 14.III.2003 г. по ф.д. № 717/93 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “X.X.-Църнева - СМЦ” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X.-X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.-Църнева - СМЦ - X.X.” със седалище и адрес на управление Благоевград, бул. Васил Левски 13, вх. В, ет. 3, ап. 5.

28645

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 979 от 14.III.2003 г. по ф.д. № 381/96 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “X.X. - Онима” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - Онима - X.X.” със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. Първи май 9.

28646

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ вписа с решение № 989 от 18.III.2003 г. по ф.д. № 1881/95 прехвърляне на ЕТ “X.X. - Аксел - 95” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Аксел - 95” - ООД (рег. по ф.д. № 5266/2002 на СГС).

28647

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 981 от 14.III.2003 г. по ф.д. № 982/93 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “X.X. - Бакал” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X. - Бакал” със седалище с. Хвостяне, община Гърмен.

28648

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 978 от 14.III.2003 г. по ф.д. № 3861/92 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “X.X. - Анжела” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - Анжела - X.X.” със седалище гр. Хаджидимово.

28649

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна с решение № 977 от 14.III.2003 г. по ф.д. № 73/91 за “Якорудски бор” - ООД: вписа новия съдружник ЕТ “Камбитов и син - X.X.”, Благоевград.

28650

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 897 от 7.III.2003 г. по ф.д. № 1563/90 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “Ким - ИК - X.X.” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Ким - ИК - X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 62, вх. А, ет. 1, ап. 2.

28651

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 947 от 12.III.2003 г. по ф.д. № 972/90 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “X.X. - Мараша” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - Мараша - X.X.” със седалище с. Кочан, община Сатовча.

28652

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени с решение № 986 от 17.III.2003 г. по ф.д. № 1668/99 за “Якоруда - Петрол” - ООД: освобождава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

28653

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промени с решение № 988 от 18.III.2003 г. по ф.д. № 653/99 за “Калабак - 99” - ЕАД, в ликвидация: освобождава като ликвидатор X.X.X.; вписа новия ликвидатор X.X.X.; удължава срока на ликвидация до 1 година от датата на вписване в търговския регистър.

28654

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промени с решение № 938 от 12.III.2003 г. по ф.д. № 917/96 за “Мина Пирин” - ЕАД: вписа вливане на “Мина “Канина” - ЕООД, в ликвидация, с. Балдево (рег. по ф.д. № 1524/2000), в “Мина Пирин” - ЕАД; вписа увеличение на капитала от 1 468 316 лв., разпределен в 1 468 316 акции с номинална стойност 1 лв. всяка една, на 1 522 976 лв., разпределен в 1 522 976 акции с номинална стойност 1 лв. всяка една.

28655

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 980 от 14.III.2003 г. по ф.д. № 1985/98 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “X.X. - Светла, Ивайло, Георги” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - Светла, Ивайло, Георги - X.X.” със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Илинден 10; вписа промяна на наименованието на фирмата: ЕТ “X.X. - СИГ”.

28656

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 976 от 14.III.2003 г. по ф.д. № 507/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Кей - Ес - Ви - Авто” - ООД, със седалище и адрес на управление Банско, ул. Цар Симеон 73, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни услуги, оборудване и експлоатация на места за паркиране на МПС, внос и продажба на всякакъв вид моторни превозни средства и мотопеди - нови и втора употреба, сервизна дейност, свързана с автомобилите, покупко-продажба на валута, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които управляват и представляват дружеството заедно и поотделно, и е с неограничен срок.

28657

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решени № 928 от 11.III.2003 г. по ф.д. № 3210/91 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “Санди - В - X.X.” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Санди - В - X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление Симитли, ул. Бенковски 13.

28658

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 908 от 10.III.2003 г. по ф.д. № 5278/92 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “Монтесакро - X.X.” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Монтесакро - X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление с. Горна Брезница, община Кресна.

28659

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 911 от 10.III.2003 г. по ф.д. № 138/92 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “X.X. - М+В - Батката - X.X.” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.” със седалище и адрес на управление гр. Белица, ул. Владимир Поптомов 146.

28660

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа промени с решение № 961 от 13.III.2003 г. по ф.д. № 2493/92 за “Чайнабул” - ООД: премества адреса на управление в Благоевград от ж.к. Еленово, бл. 10, вх. А, ет. 1, ап. 2, на ул. Стефан Стамболов 54; деноминира капитала от 5 050 000 лв. на 5050 лв.

28661

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 931 от 12.III.2003 г. по ф.д. № 488/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Живаго” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. X.X., ул. Хан Крум, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство на изделия от текстил и трикотаж, ишлеме, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, ремонтни, сервизни, информационни, програмни, компютърни, машинописни, импресарски и счетоводни услуги, химическо почистване на облекла, покупка, стореж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.

28662

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 932 от 12.III.2003 г. по ф.д. № 489/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Домкострой” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Абланица, ул. Александър Стамболйски 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство на изделия от текстил и трикотаж, ишлеме, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, ремонтни, сервизни, информационни, програмни, компютърни, машинописни, импресарски и счетоводни услуги, химическо почистване на облекла, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.

28663

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 969 от 14.III.2003 г. по ф.д. № 500/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Елпи” - ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Никола Вапцаров 23, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които управляват и представляват дружеството заедно и поотделно, и е с неограничен срок.

28664

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 983 от 17.III.2003 г. по ф.д. № 508/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Пелмида Консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Кулата, ул. Васил Левски 12, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., представлява се и се управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно и е с неограничен срок.

28665

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка § 5 ЗДЛ вписа промяна с решение № 941 от 12.III.2003 г. по ф.д. № 1238/96 за “Табаков” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

28666

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 948 от 12.III.2003 г. по ф.д. № 1214/96 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “X.X.” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X., X.X.” със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Иван Вазов 2.

28667

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 906 от 10.III.2003 г. по ф.д. № 586/97 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “Тотал агро - 88 - X.X.” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Тотал агро - 88 - X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление Банско, ул. Братя Велеганови 13.

28668

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени с решение № 945 от 12.III.2003 г. по ф.д. № 1588/97 за “Корнер - Алексия” - ООД: освобождава като съдружник Георгиос Теодорос Иконому; вписа новия съдружник Йоанис Василеос Лиамос.

28669

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна с решение № 942 от 12.III.2003 г. по ф.д. № 1040/97 за “Аналист - ЖБС” - ООД: освобождава като съдружник X.X.X..

28670

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени с решение № 881 от 6.III.2003 г. по ф.д. № 1012/97 за “Никмар - 61” - ООД: освобождава като съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа преместване на адреса на управление в Петрич от ул. Димитър Благоев 75 на ул. България 75.

28671

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени с решение № 914 от 11.III.2003 г. по ф.д. № 642/97 за “Аверс” - ООД: вписа новите съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва новия управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно.

28672

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна с решение № 943 от 12.III.2003 г. по ф.д. № 1034/98 за “Алма ЕООД” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

28673

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени с решение № 884 от 6.III.2003 г. по ф.д. № 2217/96 за “Бул Фасион” - ЕООД: освобождава като управител Ефтимиос Никитас Парменидис; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Панайотис Хараламбос Узунопулос; вписа промяна на наименованието: “Бест оф Некст - България” - ЕООД.

28674

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна с решение № 934 от 12.III.2003 г. по ф.д. № 1081/96 за “Гама” - ООД: вписа новия съдружник Ставрос Димитриус Мауромихалис.

28675

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени с решение № 939 от 12.III.2003 г. по ф.д. № 2455/95 за “Еврокомерс - 95” - ЕООД: освобождава като управител Йоаннис Панайотис Папагеоргиу; вписва новия управител Илия Георгиос Тоноглу.

28676

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 920 от 12.III.2003 г. по ф.д. № 481/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Гео Консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ж.к. Ален мак 23, с предмет на дейност: счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, компютърни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които управляват и представляват дружеството заедно и поотделно, и е с неограничен срок.

28677

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени с решение № 875 от 6.III.2003 г. по ф.д. № 3286/93 за “Дани - Х” - ООД: освобождава като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа новия съдружник X.X.X.; освобождава като управители X.X.X. и X.X.X. вписа като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

28678

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна с решение № 944 от 12.III.2003 г. по ф.д. № 1003/95 за “Майк Трейдинг” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

28679

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени с решение № 936 от 12.III.2003 г. по ф.д. № 444/2001 за “Мариам 2001” - ЕООД: освобождава като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството; премества адреса на управление в с. Кулата от ул. Връх китка 1, ап. 4, в район “Митница”.

28680

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266 ТЗ вписа с решение № 876 от 6.III.2003 г. по ф.д. № 1064/95 прекратяване дейността на “Поли - Принт” - ООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок на ликвидация 6 месеца.

28681

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени с решение № 879 от 6.III.2003 г. по ф.д. № 1920/94 за “Конет” - ООД: вписва преместване на адреса на управление от пл. Македония 3 на ул. Христо Смирненски 8; освобождава като управител X.X.X.; вписва новите управители X.X.X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

28682

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промяна с решение № 877 от 6.III.2003 г. по ф.д. № 1402/96 за “Фарма - Петра” - ЕАД: вписа промяна на бащиното име на члена на СД X.X.X. поради допусната техническа грешка, което да се чете “X.X.X.”.

28683

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 1 ТЗ с решение от 6.III.2003 г. по ф.д. № 1232/2000 вписа прекратяването на “Вато - Комерс” - ООД, и открива производство по ликвидация на дружеството, с ликвидатор X.X.X. и със срок на ликвидацията 6 месеца.

28483

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 25.II.2003 г. по ф.д. № 1790/2002 вписа промяна за “Слънчев бряг Хотел Холдинг С” - АД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 400 000 лв., разпределен в 100 акции с номинална стойност 54 000 лв. всяка една.

28484

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 28.II.2003 г. по ф.д. № 1790/2002 вписа промяна за “Слънчев бряг Хотел Холдинг С” - АД: увеличава капитала от 5 400 000 лв. на 6 426 000 лв., разпределен в 119 акции с номинална стойност 54 000 лв. всяка една.

28485

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 13.III.2003 г. по ф.д. № 3136/97 вписа промяна за “МД Комерс” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

28486

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 11.III.2003 г. по ф.д. № 2129/2001 вписа промени за “Френдс” - ЕООД: вписа като съдружник X.X.X.; преобразува дружеството в дружество с ограничена отговорност “Френдс” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

28512

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.III.2003 г. по ф.д. № 257/2000 вписа промени за “Фърндейл трейдинг енд шипинг” - ООД: освобождава като съдружник Ян Мартин Шепард; вписва като съдружник X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

28513

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 6.III.2003 г. по ф.д. № 464/2000 вписа промени за “Ем - Джи” - ЕООД: вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; преобразува дружеството в дружество с ограничена отговорност “Ем - Джи” - ООД; освобождава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

28514

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266 ТЗ с решение от 13.III.2003 г. по ф.д. № 2009/97 вписа прекратяването на “Руссвет” - ООД; освобождава като съдружник X.X.X.; открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор X.X.X.; определя срок на ликвидацията 6 месеца.

28515

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.III.2003 г. по ф.д. № 1618/95 вписа промени за “Кариброк” - ООД: освобождава като управител Фарид Хасан Мохамед Карабибар; вписва като управител Ибрахим Али Баракат.

28516

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.III.2003 г. по ф.д. № 5858/92 вписа промяна за “Вастел шипинг и търговия” - ООД: допълва предмета на дейност с “извършване на преводи от български език на чужди езици и от чужди езици на български език (преводаческа дейност)”.

28517

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 12.III.2003 г. по ф.д. № 420/92 вписа промени за “Атлантик” - ООД: вписа прекратяване без ликвидация на “Атлантик” - ООД, поради преобразуването му в акционерно дружество “Атлантик” - АД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Индустриална 3, с предмет на дейност: търговия с риба и рибни продукти, външнотърговска дейност, улов, замразяване и преработка на риба, и с капитал 50 200 лв., разпределен в 50 200 акции на приносител с номинална стойност 1 лв. Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

28518

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 13.III.2003 г. по ф.д. № 530/91 вписа промяна за “Агрохимгарант” - ЕООД, в ликвидация: удължава срока на ликвидация до 30.IХ.2003 г.

28519

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.II.2003 г. по ф.д. № 3881/95 вписа промени за “Балканпарадайз” - ЕООД: заличава едноличния собственик на капитала X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва нов адрес на управление: Бургас, ж.к. Лазур, бл. 71, ет. 6, ап. 33; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

28520

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.III.2003 г. по ф.д. № 645/93 вписа промяна за “Комунално-битово стопанство” - ООД: вписва нов адрес на управление - Приморско, хотел “Белица”.

28521

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.III.2003 г. по ф.д. № 645/93 вписа промяна за “Комунално-битово стопанство” - ООД: вписва като управител X.X.X. за срок 1 година.

28522

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 7.III.2003 г. по ф.д. № 2231/94 вписа промени за “Карго Сървей енд Софтуеър” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X..

28523

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 12.III.2003 г. по ф.д. № 1474/2002 вписа промяна за “Лозина” - АД: увеличава капитала от 101 448 лв. на 465 929 лв., разпределен в 465 929 поименни акции с номинална стойност 1 лв.

28524

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.III.2003 г. по ф.д. № 7969/91 вписа промени за “Бургас Такси” - ООД: вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; освобождава като съдружник “Илви Брокърс Груп” - ООД.

28525

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.III.2003 г. по ф.д. № 940/95 вписа промени за “Форос Солна Офсет” - ООД: освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва промяна в наименованието на съдружника от “БЛ Булгарлизинг” - АД, на “БЛ Финансова компания” - АД.

28526

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 28.II.2003 г. по ф.д. № 2344/99 вписа промени за “Булмарин” - ООД: освобождава съдружниците X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; преобразува дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Булмарин” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

28527

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.III.2003 г. по ф.д. № 2476/99 вписа промяна за “Севериан” - ООД: увеличава капитала от 5400 лв. на 10 000 лв.

28528

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.III.2003 г. по ф.д. № 1627/96 вписа промени за “АСМ груп” - ООД: освобождава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; променя наименованието на “Ем Си Ем груп” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

28605

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.II.2003 г. по ф.д. № 4346/97 вписа промени за “Пиргос” - ООД: вписва нов адрес на управление - Бургас, ул. Александър Велики 1, ет. 2; увеличава капитала от 5000 лв. на 100 000 лв.

28606

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 5.III.2003 г. по ф.д. № 356/98 вписа промени за “Водно стопанство - 98” - АД: вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X. и председателя на СД X.X.X. заедно и поотделно.

28607

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 28.II.2003 г. по ф.д. № 3516/98 вписа промени за “Димекс” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; освобождава като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; променя наименованието на “Аква Инвест” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

28608

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.III.2003 г. по ф.д. № 2065/2001 вписа промени за “Еброс” - ЕООД: вписва нов адрес на управление - Бургас, ж.к. Лазур, ул. Перущица 19, ет. 4, ап. 14.

28872

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 19.III.2003 г. по ф.д. № 2817/96 вписа заличаване на “Верон” - ООД, в ликвидация.

28873

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.III.2003 г. по ф.д. № 8806/90 вписа промени за “Ремус” - ЕООД: прехвърля 100 % от капитала на дружеството от държавата на “Куш Мода” - ООД; освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител Фатме Али Куш.

28874

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.III.2003 г. по ф.д. № 2571/2001 вписа промени за “Макс Транс” - ЕООД: увеличава капитала от 5000 лв. на 25 150 лв.

28875

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VI.2002 г. по ф.д. № 1199/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Бряг на радостта” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Александър Велики 13, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, сделки със селскостопанска продукция, импресарски и други услуги, внос, износ и търговия с МПС, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултации при покупко-продажба на недвижими имоти, лизинг, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

28876

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.III.2003 г. по ф.д. № 1199/2002 вписа промени за “Бряг на радостта” - ООД: освобождава като съдружник и управител X.X.X.; преобразува “Бряг на радостта” - ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност “Бряг на Радостта” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

28877

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.III.2003 г. по ф.д. № 351/2003 вписа промени за “Строително дружество - Стрезови” - ООД: вписва промяна на наименованието от “Строително дружество - Стрезови” - ООД, на “Стрезови” - ООД.

28878

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 14.III.2003 г. по ф.д. № 614/98 вписа промени за “Сортови семена” - АД: освобождава като член на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X..

28879

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 21.III.2003 г. по ф.д. № 2256/97 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2002 г. на “Никика 90” - ООД.

28880

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.III.2003 г. по ф.д. № 4612/95 вписа промени за “Импулс 96” - ООД: освобождава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X..

28881

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.III.2003 г. по ф.д. № 1560/97 вписа промени за “Кохима” - ООД: изключва от предмета на дейност “рекламна дейност”.

28882

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 21.III.2003 г. по ф.д. № 56/97 вписва промяна за “Бошнаков” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

28883

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.III.2003 г. по ф.д. № 3430/94 вписа промени за “Полюси” - АД: вписва нов съвет на директорите с мандат 5 години в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X.; капиталът е 50 000 лв., разпределен в 1000 поименни акции с номинална стойност 50 лв. Дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

28884

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.III.2003 г. по ф.д. № 2414/92 вписа промени за “Ремонт - сервиз” - ЕООД: увеличава капитала от 17 273 лв. на 17 300 лв.

28885

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.III.2003 г. по ф.д. № 798/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Спайдър Секюрити” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Морска 26, и с предмет на дейност: физическа и техническа охрана на лица и обекти - след получаване на лиценз за дейността, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вкл. земеделска продукция, продажба на стоки от собствено производство, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лизингови сделки, складови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

28886

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.III.2003 г. по ф.д. № 799/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Арагона - Ж.М.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 48, вх. 1, ет. 7, ап. 43, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, на едро и дребно, както и с автомобили, селскостопански машини и съоръжения и съответните резервни части за тях, продажба на стоки от собствено производство, вкл. и селскостопанска продукция, покупка, строеж, обзавеждане и ремонт нанедвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и дистрибуторски сделки, автомобилен транспорт в страната и в чужбина, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, издателска и печатарска дейност, лизинг и външнотърговски сделки по разрешения от закона начин, както и други разрешени със закон сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

28887

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.III.2003 г. по ф.д. № 748/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Истейт инвест” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Македония 41, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, внос-износ, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, хотелиерство и ресторантьорство, бартерни сделки, туроператорски и турагентски услуги, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

28888

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.III.2003 г. по ф.д. № 747/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Имобилиа” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Митрополит Симеон 25, и с предмет на дейност: покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външнотърговски сделки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, информационни, програмни, рекламни, хотелиерски и туристически услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X. и прокуриста X.X.X. заедно и поотделно.

28889

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.III.2003 г. по ф.д. № 751/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Респект - 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Карнобат, ул. Георги Кирков 15, и с предмет на дейнсот: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия със селскостопанска и животинска продукция, търговия на едро и дребно, импорт-експорт, реекспорт с козметични, фармацевтични стоки и оборудване, промишлени и хранителни стоки, търговия с алкохолни напитки и продукти на пивоварното производство, с химически продукти (минерални торове), с автомобили и резервни части за тях, със строителни материали, оборудване и резервни части за селскостопански и промишлени предприятия и всякакви други стоки и вещи, продажба на стоки от собствено производство, търговски, превозни сделки, валутни сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, маркетинг, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателство, печат и разпространение на печатни произведения, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски, посреднически сделки и услуги, предоставяне на услуги в туристическата област, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

28890

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.III.2003 г. по ф.д. № 777/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Моник” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 20, вх. 6, ет. 3, и с предмет на дейност: фризьорски и козметични услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, внос и износ, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, магазинерство и ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

28891

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.III.2003 г. по ф.д. № 774/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Автотех” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Зорница, бл. 38, вх. 2, ет. 4, ап. 11, и с предмет на дейност: покупка на леки автомобили и мотоциклети с цел препродажба или учредяване на вещни права върху тях, покупка на горива и смазочни материали, резервни части и окомплектовка за леки автомобили и мотоциклети с цел продажба, монтаж на алармени системи и климатици за автомобили, извършване на транспортни услуги с леки автомобили и мотоциклети, извършване на ремонт и поддръжка на леки автомобили и мотоциклети, отдаване под наем на леки автомобили и мотоциклети, покупко-продажба на стоки и други вещи, вкл. собствено производство или след преработването и обработването им, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, лизинг, предоставяне на хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, външнотърговски сделки и маркетинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

28892

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.III.2003 г. по ф.д. № 776/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Славяни 1” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Черноморец, ул. Славянска 21, и с предмет на дейност: туроператорска и туристическа агентска дейност (след издаване на съответен лиценз), хотелиерство и ресторантьорство, предоставяне на допълнителни туристически услуги, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, импорт и експорт на стоки и услуги, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, селскостопанска дейност, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

28893

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.III.2003 г. по ф.д. № 775/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “СТАФ - 95” - ООД, със седалище и адрес на управление с Кошарица, ул. Желю войвода 24, и с предмет на дейност: ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, валутни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, вътрешна и външна търговия, производство и търговия с мебели, проектиране и вътрешно оформление на сгради, дизайн, както и всички други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

28894

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.III.2003 г. по ф.д. № 797/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Миойл” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Македония 31, и с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, дистрибуторски сделки, продажба на стоки от собствено производство, складови, комисионни, превозни сделки, спедиционни сделки, маркетингови услуги, сделки чрез внос, износ и реекспорт на стоки, международен транспорт (след получаване на лиценз), продажба на горива и нефтопродукти. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

28895

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.III.2003 г. по ф.д. № 812/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Прима тур” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Равда, ул. Бриз 4, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, таксиметрови и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, ресторантьорски, туроператорски и турагентски сделки, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки, външнотърговски и валутни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

28896

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.III.2003 г. по ф.д. № 813/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Аква - 8” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 66, вх. 2, ет. 8, ап. 45, и с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки и други вещи, вкл. собствено производство или след преработването и обработването им, обмяна на валута, комисионни, спедиционни, складови, лицензионни, превозни и валутни сделки, лизинг, сделки с интелектуална собственост, предоставяне на хотелиерски, туристически, информационни, програмни услуги и маркетинг, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради, консултации за строителство, изготвяне на проекти, градоустройство, интериор и дизайн, външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X.-X..

28897

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.III.2003 г. по ф.д. № 752/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Кеди” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 70, вх. 2, ет. 6, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж, проектиране или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

28898

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.III.2003 г. по ф.д. № 191/2003 вписа промени за “Диметра” - ЕООД: освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

28899

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.III.2003 г. по ф.д. № 1741/2002 вписа промени за “Три” - ООД: освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

28701

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 12701/92 промени за “Це Це Ес - България” - ООД: заличава като управител Йоханес Франц Ксавер Хофбауер; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

25658

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 10.III.2003 г. регистрира по ф.д. № 25485/91 промени за “Инкомс - телеком холдинг” - АД: вписва като член на управителния съвет X.X.X.; вписва като главен изпълнителен директор X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от главния изпълнителен директор X.X.X. - самостоятелно, от изпълнителния директор Ерик Шпан - самостоятелно, и от изпълнителните директори X.X.X., X.X.X. и X.X.X. само заедно с един от другите изпълнителни директори.

25659

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2642/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ФТФ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Красно село, бл. 198, вх. А, ет. 12, ап. 48, с предмет на дейност: производство и търговия (вътрешна и външна) с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина (след получаване на надлежен лиценз), вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, всички други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

25660

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2424/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Феникс ЕМ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Христо Смирненски, бл. 31В, вх. Б, ет. 3, ап. 24, с предмет на дейност: търговия, услуги, производство на стоки, външноикономическа дейност, посредническа дейност, инженерингова дейност, консултации, разработване на прогнози и стратегии, както и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

25661

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 394/2003 прехвърляне на търговско предприятие с фирма ЕТ “Индустриален софтуер - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Индустриален софтуер” - ООД.

25636

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2030/2003 промени за “Автогаз - М” - ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Искър”, гара Искър, ул. 5003, автобусен гараж “Дружба”; вписва промени в дружествения договор; вписва като управител X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

25637

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 11815/2002 промени за “СИМС акаунт” - ЕООД: допълва предмета на дейност с “организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети”.

25638

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 12015/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Арико Инженеринг 2000” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Бачо Киро 6, с предмет на дейност: проучване и проектиране в сферата на градоустройството, териториално и селищно устройство, линейни обекти, геодезически работи, строителство, реконструкции, ремонт, модернизация и обслужване на комплексни обекти - хотелски и туристически, търговски, транспортни, индустриални, селскостопански и свързаните с това услуги, инженерингова и научноизследователска дейност, производство на материали за строителство и обзавеждане, дизайн, обзавеждане и предприемаческа дейност, търговско-пласментна дейност със същите, моделиерство и производство на облекла, бутик, аксесоари (без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата) към тях, търговско представителство в страната и в чужбина от всякакъв вид и по установения в страната ред, външноикономическа дейност, внос, износ, реекспорт, компенсационни и бартерни сделки, лизингова дейност, маркетинг, ноу-хау, програмни продукти, информационни, туристически и импресарски услуги, хотелиерство и ресторантьорство, оказион и антиквариат (без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата), организиране на екскурзии в страната и в чужбина, изложби и др., създаване и участие в хотелски и търговски вериги и експлоатацията им, фото- и видеозаснемане на сватби, тържества и други мероприятия, производство, преработка и реализация на промишлена и селскостопанска продукция, транспортни услуги, превоз на пътници и товари, товаро-разтоварни работи с превозни средства на фирмите и наети такива в страната и в чужбина по установения ред, всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

25639

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 10757/2002 за “Транссофт и сие” - ЕООД: вписва прехвърляне на предприятие СД “Транссофт - X.X. и сие” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Транссофт и сие” - ЕООД, съгласно нотариално заверен договор от 9.ХII.2002 г.

25640

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 7.III.2003 г. по ф.д. № 8400/2002 промени за “Елник” - АД: вписва увеличение на капитала от 50 000 лв. на 60 000 лв. чрез издаване на нови 10 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.; заличава като член на съвета на директорите “Никели” - ЕООД, представлявано от X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите от 5.II.2003 г.

25641

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 7.III.2003 г. промени по ф.д. № 4354/99 за “Краун хотел мениджмънт” - АД: заличава като прокурист X.X.X..

25642

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5826/99 промени за “Хипоферайнс имобилен” - ЕООД: вписва преместване седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, ул. Любен Каравелов 27; вписва промяна в предмета на дейност: търговия с недвижими имоти, строителна дейност, отдаване под наем и лизинг (вкл. финансов лизинг) на недвижими имоти, консултантска дейност в областта на сделките с недвижими имоти, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, дружеството може да осъществява и всякаква друга дейност, която не е забранена от българското законодателство.

25643

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6453/99 промени за “Хуа Фън - 1” - ООД: заличава като съдружник Лю Жианронг; вписва нов дружествен договор.

25644

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6508/99 промени за “Да Ша” - ООД: заличава като съдружници Ксиа Конгйе, Ху Хайсян, Ян Чинхуа, Лиу Яо.

25645

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 11368/99 промени за “Група за глобални изследвания” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Група за глобални изследвания” - ЕООД, и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

25646

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.III.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 14888/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Хеброс - П” - АД.

25647

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 10.III.2003 г. по ф.д. № 14888/99 промени за “Хеброс - П” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X..

25648

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13170/99 промени за “Хайнан - внос-износ” - ООД: заличава като съдружник Дзън Минджън.

25649

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ регистрира с решение от 11.III.2003 г. заличаване по ф.д. № 9755/98 на “Трансстрой 98” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ул. Клокотница 29.

25650

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10491/98 промени за “Еко Шипка” - ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

25651

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10612/98 промени за “Ао Юн” - ООД: заличава като управител Чен Джъдзън; заличава като съдружници Чен Джъдзън, Су Куанбиау и Чжан Дзумин.

25652

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 12.III.2003 г. по ф.д. № 11991/98 промени за “Инс експрес” - АД: заличава като член на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; дружеството ще се управлява от изпълнителния директор X.X.X..

25653

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 11691/96 промени за “Елкас - 96” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписва прехвърлянето на предприятие с фирма “Ивас - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Елкас - 96” - ЕООД.

25152

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2495/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Конкорд Брокерс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Янко Софийски войвода 22, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска, производствена дейност, разкриване и експлоатация на търговска мрежа, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, съответстваща на чл. 1 ТЗ, за която не съществува изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и Тибор Балог и се управлява и представлява от X.X.X..

25153

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2633/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Иванди” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Христо Смирненски, бл. 37, вх. 1, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: международен и вътрешен транспорт, спедиционни и превозни сделки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външна търговия, търговско представителство и посредничество, комисионни, складови и лицензионни сделки, рекламни, информационни или други услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

25154

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2681/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ситистройком” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, бул. Цариградско шосе 48 - 50, с предмет на дейност: строителна, проектантска, строително-монтажна, инженерингова, ремонтна, реставрационна дейност, високо и ниско строителство, промишлено строителство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, производство и продажба на строителни материали, както и всякаква друга разрешена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

25155

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2626/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “А.Л.С. - 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Гео Милев, ул. Христо Чернопеев 3, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, производствена дейност, услуги, ресторантьорство, вътрешен и международен транспорт, вкл. и със специализирани МПС, превоз на пътници и товари, карго и спедиторска дейност в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм и туристически услуги, хотелиерство, комисионерство, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, рекламно-информационна дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

25156

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 26.II.2003 г. по ф.д. № 1892/2003 вписа в търговския регистър акционерно дружество “ТСБ холдинг” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ул. Кукуш 1, с предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, осъществяване на далекосъобщителни, електроенергийни, електродобивни услуги, изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителни мрежи и системи (след получаване на лицензия), производство и обслужване на електронно, телекомуникационно и електромеханично оборудване, консултации, маркетинг, проектиране и управление на телекомуникационна мрежа, развойна, проектантска, инженерингова и сервизна дейност на телекомуникационни, топло- и електроенергийни съоръжения, мрежи и системи, производство на топлоенергия, предоставяне ползването на топлоенергия, сервиз и ремонт на топлофикационна техника, вътрешна и външна търговия, печатна и рекламна дейност, както и всякакви други дейности и търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 87 822 лв., разпределен в 87 822 акции на приносител с номинална стойност 1 лв., като капиталът е формиран чрез непарични вноски. Дружеството е със съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - изпълнителен директор, и X.X.X., и се представлява от всеки от членовете на съвета на директорите поотделно.

25157

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3528/92 промени за “Софконтрол” - ООД: заличава съдружниците X.X.X. и X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

25158

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 11844/93 промени за “Напредък - НПИ” - ЕООД: вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; заличава като едноличен собственик на капитала “Бул Милк” - ООД; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Напредък - НПИ” - ООД; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

25159

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 29950/93 промени за “Холидей - Сървиз” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Възраждане”, ж.к. Зона Б-18, бл. 3, ет. 13, ап. 47; деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

25160

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 5.III.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 23618/93 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2002 г. на “Приста Продакшън” - АД.

25161

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5057/98 промени за “Балмира - 98” - ООД: заличава като съдружник и управител Мохамад Кхеир Кандакжи; вписва като съдружник и управител Хасан Бадр, който ще управлява и представлява дружеството.

25162

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 7.III.2003 г. по ф.д. № 7569/96 промени за “Зърнени храни” - ЕАД, с държавно имущество (в ликвидация): удължава срока за ликвидацията до 30.VI.2003 г.

25163

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 25.II.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 17215/95 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Атанинс” - АД.

25164

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 15403/99 промени за “Ди Макс Ком” - ЕООД: вписва вливане на “Шококом” - ЕООД, в “Ди Макс Ком” - ЕООД; вписва прекратяване без ликвидация на “Шококом” - ЕООД, чрез вливането му в “Ди Макс Ком” - ЕООД, при условията на универсалното правоприемство; вписва увеличение на капитала на “Ди Макс Ком” - ЕООД, от 35 000 лв. на 40 000 лв.

25165

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2371/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Стар Иа” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Македония 2, ет. 4, ап. 5, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки с цел печалба, консултантска дейност, посредническа дейност, информационна дейност, предприемаческа дейност, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

25194

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1917/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ел Азар” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ж.к. Дианабад, бл. 16, ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност: производство и търговия с хранителни продукти, транспортна и спедиторска дейност, инженерингова, маркетингова, лизингова, рекламна, консултантска дейност, извършване на сделки с недвижими имоти, наемане и отдаване под наем на недвижими имоти, осъществяване на търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички разрешени от закона стоки, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, извършване на всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Стела Яко Елазар, Моше Елазар и Яков Израели и се управлява и представлява от Стела Яко Елазар.

25195

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2526/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Сика 90” - ЕООД, образувано чрез отделяне от “Сика 99” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ул. Вихрен 40, ап. 9, с предмет на дейност: проектантска, инженерингова, производствена, строително-монтажна, рекламна, транспортна, вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Степан Артин Алтунян, който го управлява и представлява.

25196

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2663/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Медисат Комюникейшънс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ул. Обиколна, бл. 423, ап. 8, с предмет на дейност: изграждане, поддържане и експлоатация на локални телекомуникационни системи за разпространение на радио- и телевизионни програми, извършване на всякакви други сделки и дейности, които се извършват или могат да бъдат извършвани от търговски дружества в Република България и не са изрично забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

25197

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2673/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Инт Медиа” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ж.к. Дианабад, бл. 30, вх. Е, ап. 99, с предмет на дейност: издателска дейност и печат, рекламна и информационна дейност, производство и търговия с различни видове стоки и услуги, външнотърговска дейност, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, консултантски услуги, отдаване, наемане, покупка и продажба на движими и недвижими имущества вътре и извън страната, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.-X., която го управлява и представлява.

27032

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5771/99 промени за “Малина - К” - ООД: вписва като съдружник X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

27033

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 6.III.2003 г. регистрира по ф.д. № 11505/2001 промени за “Комекско” - АД: заличава като членове на надзорния съвет Курт Зеделмайер и X.X.X.; вписва като членове на надзорния съвет Михаел Пьон и X.X.X.; вписва надзорен съвет в състав: Михаел Пьон - председател, X.X.X. - зам.-председател, X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; заличава като член на управителния съвет X.X.X.; вписва като членове на управителния съвет Ерик Шпан, X.X.X. и X.X.X.; вписва управителен съвет в състав: Ерик Шпан - председател, X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява заедно от всеки двама от членовете на управителния съвет.

27034

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6275/2001 промени за “Чукурово приват” - ООД: заличава като съдружници X.X.X., X.X.X., “Деметра 2001” - ЕООД; вписва като едноличен собственик “Минстрой холдинг” - АД; дружеството продължава дейността си като “Персонал инженеринг” - ЕООД; вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Студентски”, бул. Драган Цанков 172; вписва нов предмет на дейност: производство и търговия с продукция, предназначена за нуждите на миннодобивното дело, промишлеността и строителството, строителна дейност, миннодобивна дейност, търговия и пренасяне на взривни вещества и средства за взривяване, транспортна дейност и извършване на международни превози, извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов учредителен акт.

27035

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 и чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 14.III.2003 г. регистрира по ф.д. № 662/2001 промени за “Зином” - ООД: вписва преобразуване на дружество с ограничена отговорност “Зином” - ООД, в акционерно дружество “Зином” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Сребърна 3, и с предмет на дейност: проектиране и изработване на нестандартна инструментална и технологична екипировка, машини, резервни части, нестандартно и технологично оборудване за строителната промишленост, търговия и услуги в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 поименни акции с номинална стойност 100 лв.; дружеството е със съвет на директорите в състав: председател - “Дунав тур” - ООД, представлявано от X.X.X., “ДИППА” - ООД, представлявано от X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X.; дружеството поема активите и пасивите на “Зином” - ООД.

27036

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 12072/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Алфатимбър индъстри” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Ивайло 10, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, търговия с дървен материал и производни продукти в натурално състояние или след предварителна обработка и преработка или трансформация, търговия с машини, уреди, устройства и съоръжения за рязане и преработка на дървен материал, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Луиджино Карлон и Анджело Фракаро и се управлява и представлява от Луиджино Карлон.

27037

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5790/2002 вписва промени за “Тена импекс” - ЕООД: вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва промяна в предмета на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговски сделки, внос, износ, реекспорт, както и всички други търговски сделки и услуги незабранени със закон. Дружеството се управлява и представлява от собственика X.X.X..

27038

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2418/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Тандем 24” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 4, бл. 433, вх. 1, ет. 3, ап. 11, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия със стоки и услуги, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, извършване на обществен превоз на товари (след получаване на съответния лиценз), производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, хотелиерство, ресторантьорство, както и други дейности, чието извършване не е забранено от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

27039

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2891/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Евро - партньори - България” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Граф Игнатиев 12, ет. 4, с предмет на дейност: подпомагане на сътрудничеството между български и чуждестранни търговски и нестопански организации за съвместно управление на проекти, подпомагане на чуждестранни и български организации в разработването на нови проектни области и предложения за участие в проекти, съветване на български и чуждестранни организации в подготовката на документация за участие в търгове по правилата на международните донори, предлагане съвместно с чуждестранни организации или самостоятелно консутланти за управление на проекти, финансирани от български и международни организации, подпомагане намаляването на икономическите и социалните различия в развитието на страните от Югоизточна Европа; подпомагане на управлението на регионални проекти за развитие в сътрудничество с местните, регионалните и националните власти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

27040

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 12.III.2003 г. по ф.д. № 2902/2003 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Ларексо” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Фритьоф Нансен 29, с предмет на дейност: научноизследователска, конструкторска и развойна дейност в областта на информационните и телекомуникационните технологии, системи за управление на управленчески и производствени процеси, нестандартно оборудване и изделия, търговия в страната и в чужбина (импорт-експорт), покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки - произведени от компанията, производствена дейност, търговско представителство и търговско агентство на български и чуждестранни юридически и физически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, маркетингови и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви други стопански дейности и услуги, незабранени от българските закони. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

27041

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 800/2003 прехвърляне на ЕТ “X.X.X. - Резон” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Център за преводи - Резон” - ЕООД.

27042

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 995/2003 промени за “Медицински център и индивидуална практика за първична и специализирана медицинска помощ “Бели брези” - ЕООД: вписва промяна в наименованието на дружеството - “Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ “Бели брези” - ЕООД; вписва нов предмет на дейност: извършване на специална и извънболнична медицинска помощ, както и дейности, свързани с тях.

27043

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3037/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Здраве - РВД” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Мърфи 19, ет.1, офис 1, с предмет на дейност: търговия, експлоатация и сервизно обслужване на медицинска техника, търговско представителство, маркетинг и реклама, компютърни, преводачески и транспортни услуги, вътрешна и външна търговия със стоки за бита, хотелиерство и ресторантьорство, както и всякаква друга търговска дейност, сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

27044

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2724/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Атлас Консултинг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Струма 2А, ет. 2, с предмет на дейност: организиране и провеждане на семинари, конгреси, курсове и други форми за обучение, квалификация и преквалификация на кадри в страната и в чужбина, туроператорска дейност - формиране пряко или чрез агентска мрежа на туристически услуги, в т.ч. инклузивни турове и ваканции, бизнестуризъм, екскурзии в страната и в чужбина, резервация и продажба на хотелски, екскурзоводни, транспортни и други услуги, издателска дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Атина Николаос Мавридис-Василева и X.X.X. и се управлява и представлява от Атина Николаос Мавридис-Василева.

27045

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2919/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Миранел” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост, бл. 59, вх. Б, ет. 7, ап. 19, с предмет на дейност: изготвяне на годишни финансови отчети и оперативно осчетоводяване дейността на предприятия, финансови и данъчни консултации, доверително управление на предприятия, търговско посредничество и представителство, всякакъв вид търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

27046

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 2544/2002 за “Тритон - Станкови” - ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X.; вписва промени в учредителния акт.

27047

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5783/2002 промяна за “Фландърс” - ООД: заличава като съдружник Жан Мари Анри Бугенаут.

27048

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 11444/2002 промени за “Инфодизайн България” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Слатина”, ж.к. Гео Милев, ул. Александър фон Хумболт 36А, ет. 1, ап. 2; вписва промени в дружествения договор.

27049

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 7291/2001 промяна за “Проком Инс” - ЕООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление - София, район “Триадица”, ул. Княз Борис I № 77, вх. Б, ет. 4, ап. 10.

27050

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 8623/2001 промени за “Авто селект” - ООД: заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от собственика X.X.X..

27051

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6959/2001 промени за “Адонис травел” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

27052

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 8037/2000 промени за “Асист брокер” - ООД: вписва като съдружник Пиетро Луиджи Гиа; вписва промени в дружествения договор.

27053

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 9160/2000 промени за “Мелексис България” - ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството с непарична вноска от 5000 лв. на 15 646 000 лв.; вписва промени в учредителния акт.

27054

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5569/2000 промени за “Виктори 2002” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Оборище”, бул. Княз Дондуков-Корсаков 57, вх. В, ет. 4, ап. 25; вписва промени в учредителния акт.

27055

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 15608/99 промени за “Медико-стоматологичен център - Персеполис” - ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва нов дружествен договор; дружеството се управлява и представлява от Махмуд Ахмади Мотлак.

27056

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13164/99 промени за “Ин Дриймс” - ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управители X.X.X. и X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

27057

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 196/98 промени за “Инсал” - ЕООД (в ликвидация): заличава като ликвидатор X.X.X.; вписва като ликвидатор X.X.X.; вписва промяна в срока за ликвидация на дружеството от 7 месеца на 6 месеца.

27058

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 4509/97 промени за “Мебел Нова” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписва като управител X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. само заедно.

27059

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 12306/96 промени за “Роял Център” - ООД: вписва изключване на съдружника X.X.; заличава като управител X.X.; вписва намаление на капитала на дружеството с 2500 лв., представляващи дела от капитала на изключения съдружник; вписва увеличение на капитала на дружеството с 2500 лв.; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Роял център” - ЕООД, и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

27060

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5423/2002 промени за “Техноекспорт инженеринг” - ООД: вписва преместване седалището и адреса на управление в София, район “Витоша”, кв. Симеоново, ул. Погледец 4.

27061

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 5975/98 за “Елитфарм” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

27062

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 11.III.2003 г. вписва промени по ф.д. № 3727/2001 за “Марица Екофроуз” - АД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Слатина”, ул. Постоянство 67А; вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите от 28.ХII.2002 г.

27063

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2848/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорсност “България медиа груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 364, вх. 4, ет. 11, ап. 50, с предмет на дейност: рекламна дейност, издаване на вестници, електронни вестници и списания, маркетинг, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, информационни, програмни и импресарски услуги, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “О Донъл Файненсиз Инк.” и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

27064

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2817/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Медицински център Здраве - 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Асенова крепост 10А, с предмет на дейност: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, физикална терапия, консултации, профилактика, лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицинска дейност и манипулации под лекарски контрол и отговорност, домашни грижи и помощ за болни, предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване на експертиза на временна нетрудоспособност, извършване на наблюдение и оказване медицинска помощ при бременност и майчинство, наблюдаване, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години, извършване на дейност по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани с дейността, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на домашно лечение, когато състоянието на болните налага това, медико-козметични услуги, извършване на ирисов анализ, фитотерапия, извършване на образна диагностика. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

27065

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2900/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Абралинк” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Сухата река-запад, бл. 224, вх. Г, ет. 6, ап. 74, с предмет на дейност: осъществяване на вътрешно- и външнотърговска дейност с промишлени стоки, индустриални машини и трактори, резервни части, покупка на трактори, резервни части, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско посредничество и представителство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски, видео- и звукозаписни услуги, екскурзоводство, ресторантьорство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, строително-предприемаческа дейност, доставка и монтаж на охранителни системи, издателска дейност и преводачески услуги, производство и продажба на селскостопанска продукция, производство, ремонт и търговия с хардуер и софтуерни продукти, осъществяване на сервизна дейност, технологичен транфсер и предоставяне на ноу-хау в автоматизацията на производството, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Абратекс” - ООД, X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

27066

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2847/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “БКС - X.X.” - ЕООД, образувано чрез разделяне на “БКС” - Люлин” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, ул. 722 № 2, ет. 2, с предмет на дейност: озеленяване, ниско строителство, ремонт и строителство на улични и пътни настилки, вертикални планировки, ремонт и поддържане на държавен, жилищен и нежилищен фонд, наемоотдаване, ел. услуги и В и К услуги, дърводелски, бояджийски, железарски, тенекеджийски услуги, хидроизолация, зимно снегопочистване, поддържане и ремонт на механизация и автотранспорт, сметоизвозване, почистване на улици, паркинги, подлези и обществени тоалетни, внос-износ, реекспортна и търговска дейност, транспортни, бартерни, обменни, посреднически услуги, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 149 990 лв., поема съответна част от активите и пасивите на “БКС - Люлин” - ЕООД, съгласно разделителен протокол от 20.II.2003 г., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

27067

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3073/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Рутгерс България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, бул. Христо Смирненски 63, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно в страната и в чужбина със стоки и услуги, търговско представителство, посредничество и агентство, комисионерство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Рутгерс Импорт” - АД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

27068

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2791/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Пунто” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба, бл. 72, вх. Д, ет. 4, ап. 101, с предмет на дейност: организиране и осъществяване на вътрешно- и външнотърговска дейност, продажба на стоки от собствено и чуждо производство, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица и фирми в страната и в чужбина, комисионни, бартерни и лизингови сделки, складови, спедиционни и превозни сделки, рекламно-издателска дейност, туристически услуги, автомонтьорски, тенекеджийски и бояджийски услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

27069

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2321/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ронидент - групова практика за първична стоматологична помощ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, пл. Райко Даскалов 1, вх. А, ап. 2, с предмет на дейност: амбулатория за първична извънболнична стоматологична помощ - диагностика, лечение, консултации, профилактика, физиотерапия, хирургична стоматология. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X.-X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

27070

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2562/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Шаума Инти” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 802, вх. Г, ет. 3, ап. 76, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност - внос и износ, търговия и производство на всякакви незабранени със закон промишлени, хранителни и селскостопански стоки, дейност на търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, превозна дейност - превоз на пътници и товари, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

27071

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3132/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Денива - Г” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Топли дол 11, вх. Б, ет. 8, ап. 38, с предмет на дейност: търговия с канцеларски материали, офис консумативи, книги, компактдискове, аудио- и видеокасети, вестници, детски играчки, сувенири и други, копирни услуги, подвързване, ламиниране, реклама, печат, фотоуслуги, интернет и компютърни игри, производство, дистрибуция и продажба на спортни артикули, продажба на мобилни телефони, футболносъдийски курсове, внос, износ, спедиторска и транспортна дейност и други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

27072

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2077/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Консултантска кантора д-р Денчев” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Асен Халачев 6, с предмет на дейност: консултантска дейност в областта на политиката, политическия маркетинг и мениджмънт, бизнес и икономически консултации, изготвяне и осъществяване на комплексни програми и кампании по корпоративни комуникации, лобистка дейност, рекламна дейност, издателска дейност, маркетинг, мениджмънт и развитие на интелектуални продукти и собственост, управление на проекти, консултации по фирмена, общинска и държавна администрация, всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

27073

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2795/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Диана ПМ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Княз Борис I № 12, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и износ, търговия и производство на всякакви незабранени със закон промишлени, хранителни и селскостопански стоки, дейност на търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, превозна дейност, превоз на пътници и товари, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, когато за отделни дейности и услуги се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, дружеството ще ги осъществява след неговото получаване. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

27074

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2932/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Медицински системи” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 12, вх. Г, ап. 3, с предмет на дейност: търговия и сервиз с медицинска апаратура, производство и търговия с всякакъв вид стоки и услуги, търговско представителство, посредничество и агентство, консултантски услуги, спедиционна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

27075

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10979/2002 промени за “Сцент” - ЕООД: допълва предмета на дейност с “вкл. организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството”; вписва промени в учредителния акт.

27076

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 21474/95 за “Клио” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

27134

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 9803/98 за “Лим Дизайн” - ООД: заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.-X..

27135

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 15075/98 за “Българска билкова компания” - ООД: заличава като съдружник “Омега Стил” - ООД; вписва промяна в предмета на дейност: строителство и ремонтни работи, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и реализация на билки и билкови продукти, както и на всякакви промишлени и потребителски стоки в страната и в чужбина, външна и вътрешна търговия с билки и билкови продукти, както и всякакви други стоки и услуги, лизингови сделки, комисионерска и други посреднически сделки, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната и в чужбина, както и всякаква дейност, незабранена със закон.

27136

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 16100/98 за “Елит - Ар Консулт” - ООД: вписва промяна във фамилното име на съдружника и управител X.X.X.: X.X.X.; заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; вписва промяна във фамилното име на съдружника X.X.X.: X.X.X.-X.; вписва промени в дружествения договор; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

27137

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 3115/99 за “Джу - Джан” - ООД: заличава като съдружник и управител Джу Суъ; заличава като съдружник Ян Дзиенфей; вписва като управител Джан Сюе Уей; вписва промени в дружествения договор.

27138

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 11026/2000 за “Радоп - 2000” - ООД: заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

27139

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 8113/2000 за “Комакс 2001” - ЕООД: вписа като едноличен собственик на капитала X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

27140

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 5324/2001 за “Родина Турист - 97 - дъщерно” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.-X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

27141

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1063/2001 за “Минералтехникс” - ООД: вписва като съдружници X.X.X. и “Елви груп холдинг” - холдингово АД (рег. по ф.д. № 14555/96); заличава като съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

27142

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.III.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 4185/2001 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Еко Стил Ресурс” - АД.

27143

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2907/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Даст Тех” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Солунска 8, с предмет на дейност: проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, превозна, складова, лизингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, външноикономическа и външнотърговска дейност и всякаква друга разрешена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Интко Трейд” - ЕООД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

27144

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2392/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Екодар Юниън” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ул. Видул войвода 1, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, рекламно-консултантска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, транспортна и складова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, предоставяне на услуги, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

27145

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2316/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Октарин” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 2, с предмет на дейност: търговско представителство, посредничество и агентство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или предоставяне на туристически услуги, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни дейности и свързаните с тях услуги, както и друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мартин Шортхоус и Карълайн Маргарет Алкок, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

27146

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3048/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мили Комерц” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба 1, бл. 13, вх. А, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Жарко Илич, който го управлява и представлява.

27147

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2796/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Артифайс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 3, бл. 302, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и износ, търговия и производство на всякакви незабранени със закон промишлени, хранителни и селскостопански стоки, дейност на търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, превозна дейност - превоз на пътници и товари, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон (когато за отделни дейности и услуги се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, дружеството ще ги осъществява след неговото получаване). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

27148

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2977/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Весси” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Св.св. Кирил и Методий 106, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мурад Мохамед Мустафа и Уалид Саид Шарру и се управлява и представлява от Мурад Мохамед Мустафа.

27149

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2979/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “М и Г Пласт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, кв. Малашевци, ул. Сулина 1, с предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

27150

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2867/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Реклама 9” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Уилям Гладстон 65, вх. Б, ет. 1, ап. 14, с предмет на дейност: рекламна дейност и търговия с рекламни материали, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна, спедиторска, туристическа, инженерингова и маркетингова дейност, ресторантьорство и хотелиерство и всякави други стопански дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

27151

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2534/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Нунус” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 2, с предмет на дейност: търговско представителство, посредничество и агентство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или предоставяне на туристически услуги, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни дейности и свързани с тях услуги, както и друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Луиз Уолдрън, който го управлява и представлява.

27152

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2688/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “СК Кръстев 2003” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 4, бл. 405, вх. 6, ап. 32, с предмет на дейност: счетоводни услуги, производство и търговия с всякакви стоки и услуги, за които няма разрешителен или лицензионен режим, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

27153

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2095/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с огранчена отговорност “Елбрус Холидейс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Данте 1, вх. Б, ет. 2, ап. 26, с предмет на дейност: хотелиерски и туристически услуги, туроператорска дейност, покупка на стоки и всякакви други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, информационни, консултантски и рекламни услуги, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, както и всякаква друга дейност, незабранена с нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Огняново К” - АД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

27154

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3090/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Рекс 92” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба, бл. 61, вх. А, ап. 11, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5040 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

27155

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 2431/2002 за “Би Ейч Ейч - България” - ЕООД: заличава като управител X.X.X..

27156

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 10937/2000 за “Богева” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Богева” - ЕООД, с едноличен собственик X.X.X., който го управлява и представлява.

27157

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 10706/90 за “Имовина” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, ул. Неофит Рилски 68.

27158

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени с решение от 14.III.2003 г. по ф.д. № 25913/93 за “Балкан Билдинг” - АД: заличава като изпълнителен директор X.X.X.; вписва като изпълнителен директор X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

27159

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ регистрира с решение от 10.III.2003 г. по ф.д. № 22946/94 заличаване на “Пагарт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ж.к. Илинден, бл. 299, ет. 18, ап. 64.

27160

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2678/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Международен рибен пазар (МРП)” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Ген. Гурко 62, вх. Б, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: внос-износ на риба и рибни деликатеси, кетеринг, авиотуристическа и транспортна дейност, както и всякаква друга незабранена от законодателството дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., който го управлява и представлява.

27161

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 12.III.2003 г. по ф.д. № 2881/2003 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество “Съни Сенд” - ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Бисер 16, ет. 3, с предмет на дейност: стопанисване, управление и извършване на сделки с недвижими имоти, търговия с всякакви стоки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми, внос и износ, производствена, спедиционна, транспортна, складова, лизингова дейност в страната и в чужбина, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв., с едноличен собственик на капитала ЕТ “X.X.”, със съвет на директорите с мандат 3 г. в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и “Джорджио” - ЕООД, представлявано от X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

27162

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 14567/2000 за “Комбо 1” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

27163

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 14132/2000 за “Дезирерата” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 6000 лв.; вписва промени в дружествения договор.

27164

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 14131/2000 за “Пресмаркет” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 6000 лв.; заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

27165

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 14133/2000 за “Пи Си клуб” - ООД: заличава като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 6000 лв.

27166

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 14130/2000 за “Калифорния Дринк” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 6000 лв.; заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

27167

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 27.II.2003 г. регистрира прекратяване по ф.д. № 12129/2000 на “Диагностично-консултативен център Люлин - X.X.X.” - АД, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидацията 6 месеца.

27168

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 15139/94 за “Еко - Строй - 94” - ООД: заличава като съдружници X.X. и “Левандовски” - ООД.

27169

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 7.III.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 20741/93 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Тексим Трейдинг” - АД.

27170

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 7.III.2003 г. по ф.д. № 20741/93 промени за “Тексим Трейдинг” - АД: заличава като член на надзорния съвет X.X.X.; вписва като член на надзорния съвет X.X.X..

27171

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д. № 207/96 за “Трансконсулт Инженеринг” - ООД: заличава като управител X.X.X.; вписа като управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

27172

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д. № 11237/96 за “Интрейдинг” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписа промени в дружествения договор.

27173

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д. № 2581/97 за “Н.А. Ком.” - ЕООД: вписа като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Н.А. Ком” - ООД; вписа промяна в предмета на дейност: търговия в страната и в чужбина, ресторантьорство, инженерингова, производствена, транспортна, спедиторска, охранителна, консултантска дейност и услуги, педагогически услуги, представителство, посредничество, агентство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или подзаконов нормативен акт или има специален режим на осъществяване; вписа като управител X.X.X.; вписа дружествен договор, приет на общото събрание на съдружниците, проведено на 17.II.2003 г.

27174

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 4551/97 за “Дакон” - ЕООД: вписа увеличение на капитала на дружеството на 5000 лв.

27175

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 12.III.2003 г. вписа промени по ф.д. № 10159/99 за “Юниордент 2000” - АД: вписа промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 10.II.2003 г.; вписа увеличение на капитала от 217 000 лв. на 255 860 лв., разпределен в 25 586 поименни акции с номинална стойност 10 лв.

27176

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 7.III.2003 г. вписа промени по ф.д. № 11300/2002 за “Пирин филм” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, ул. Алабин 33, Търговски дом, вх. А, кантора 237; вписа като съдружник “Ес Ен Ес Глобал” - АД (рег. по ф.д. № 6434/2000); вписа промяна в предмета на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, разпространение и показ на филми и други аудио-визуални произведения; вписа промени в дружествения договор.

27177

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа по ф.д. № 166/2002 прехвърляне на предприятието с фирма “X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Радо - X.X.” със седалище и адрес на управление с. Иваняне, район “Банкя”, ул. Тимок 3.

27178

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3045/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ФСБ 2000” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Васил Левски 35А, партер, с предмет на дейност: строителство, придобиване, управление и разпореждане с движими и недвижими имоти на територията на страната и с участия в български и чуждестранни дружества, инженерингова, производствена, търговска, маркетингова дейност в областта на промишлеността, строителството, транспорта, селското стопанство, туризма и услугите, ресторантьорство, хотелиерство, външнотърговска дейност, износ, компенсационни, обменни, бартерни, реекспортни и други операции, както и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

27179

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2934/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Алдоски” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Връбница”, ул. Стефан Дуньов 47, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Бленд М.А. Мохамед Ахмед, който го управлява и представлява.

27180

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2844/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Айсиджен” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Академик X.X., БАН, бл. 13, с предмет на дейност: изработка и поддържане на интернет страници и уеб сайтове, интернет, маркетинг и стратегии, създаване и поддържане на програми и информационни системи, търговия със софтуер, хардуер, експорт, импорт, реекспорт, маркетинг, мениджмънт, консултантска (без юридическа дейност) в изброените производства и дейности, поддръжка на компютърни системи и компютри (по законоустановения ред), изработване и развиване на високотехнологични паркове, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

27181

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2459/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Инджидент - групова практика за извънболнична първична стоматологична помощ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Добрила 11 - 14, бл. 12, вх. Б, ет. 1, ап. 12, с предмет на дейност: извънболнична първична стоматологична помощ - профилактика и лечение на стоматологични и други лицево-челюстни заболявания, възстановителна дейност за отстраняване отклонения от нормалното функциониране на дъвкателния апарат, обучение (след положителна акредитация) на студенти и специалисти по стоматология, маркетингова, издателска и рекламна дейност, посредничество и представителство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, работещи в областта на стоматологията, както и всичко друго, незабранено със закон, свързано с повишаване ефективността на посочените дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

27182

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2939/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Каримпекс - 1” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 538, вх. А, ет. 13, ап. 63, с предмет на дейност: производство и търговия (вътрешна и външна) с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги и спедиция в страната и в чужбина (след получаване на лиценз), вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, строително-монтажни дейности и предприемачество, покупко-продажба и отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, финансови консултации и счетоводни услуги, рекламно-информационна дейност, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

27183

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2317/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ханрок” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 2, с предмет на дейност: търговско представителство, посредничество и агентство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или предоставяне на туристически услуги, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни дейности и свързаните с тях услуги, както и друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Джереми Спенсър Корнах, който го управлява и представлява.

27184

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2938/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Карго БГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 69, партер, с предмет на дейност: интернет услуги, функционален дизайн, програмиране и уеб интегриране на база данни, електронна търговия, уеб маркетинг и реклама, продажба на стоки и услуги в областта на електрониката, хардуер и софтуер, вътрешно- и външнотърговски сделки, рекламна дейност, обслужване на транспортна и спедиторска дейност, както и всякакви други търговски сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

27185

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2935/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Стивал” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, бул. Мадрид 47, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност във всички форми и с всякакви стоки, разрешени със закон, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, проектиране, производство и реализация на обекти на интелектуалната собственост, производство, изкупуване и реализация на изделия в областта на селското стопанство и промишлеността, външно- и вътрешнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, продажба на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни от местно производство и от внос, покупка на стоки и други вещи в първоначален, преработен и обработен вид с цел продажба в страната и в чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност, незабранена изрично със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

27186

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2512/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мултимедиа - СС” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 711, вх. А, ап. 90, с предмет на дейност: изграждане и експлоатация на кабелни разпределителни мрежи, телекомуникационна, радио- и телевизионна дейност, счетоводни услуги, строителни услуги и дейности, както и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Мултимедиа” - ООД (рег. по ф.д. № 20574/94), и се управлява и представлява от управителя X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

27187

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1509/2003 за “Темекс груп” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от Бургас в София, район “Възраждане”, ж.к. Зона Б-5, бл. 2, вх. В, ет. 4, ап. 148.

27188

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 15988/97 за “МСА Сервиз Симекс” - ООД: заличава като съдружник “Симекс” - ООД; вписва като съдружник “Интернешънъл бизнес адвайзърс” - ООД; заличава като съдружник “МСА Сервиз” - АД; вписва като съдружник “Арматури груп” - АД; вписва прехвърляне на “МСА сервиз” - АД, като съвкупност от права и задължения на “Арматури груп” - АД, като в предприятието е включено и дяловото участие на “МСА сервиз” - АД, в “МСА Сервиз - Симекс” - ООД.

27189

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 13.III.2003 г. регистрира по ф.д. № 27655/91 промени за “Интерхотел грандхотел София” - АД: вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 28.II.2003 г.; вписва увеличение на капитала с апортна вноска от 64 952 лв. на 1 000 000 лв. чрез издаване на нови 935 048 поименни акции с номинална стойност 1 лв.; заличава като член на съвета на директорите Марк Стивън Кранц; вписва като член на съвета на директорите Карл Лоурент Блаха.

27190

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 30985/92 промени за “Базитекс” - ООД: заличава като съдружник Али Хадар Аббас; дружеството продължава дейността си като “Базитекс” - ЕООД; вписва като едноличен собственик на капитала Ясер Ахмед Бази, който ще управлява и представлява дружеството.

27191

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 15706/92 промени за “Хелм България” - ЕООД: вписва като управител Ханс-Кристиян Зиверс; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и Ханс-Кристиян Зиверс заедно и поотделно.

27192

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 11320/2002 за “Ритекс Ко” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Овча купел”, ул. Народен герой 6, вх. Д, ап. 19.

27193

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 9527/2002 за “Магазини Фамилия плюс” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

27194

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 18766/93 промени за “Тера - 5” - ООД: заличава като управител X.X.X.; вписа като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

27195

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 11460/94 промени за “Петстарс” - ООД: вписа като управител Мохамад Найеф Мерхи; дружеството ще се управлява и представлява от Хани Найеф Мерхи и Мохамад Найеф Мерхи заедно и поотделно.

27196

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 14.III.2003 г. регистрира по ф.д. № 23891/94 промени за “Търговска банка “Инвестбанк” - АД: заличава като членове на управителния съвет и изпълнителни директори X.X.X. и X.X.X.; вписа като член на управителния съвет и изпълнителен директор X.X.X.; дружеството ще се управлява от управителен съвет в състав: X.X.X. - председател и изпълнителен директор, X.X.X. - изпълнителен директор, и X.X.X., и ще се представлява от всеки двама от председателя на управителния съвет X.X.X., изпълнителния директор X.X.X. и прокуриста X.X.X. заедно.

27197

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 16352/95 промяна за “Форт Нокс” - ООД: вписа увеличение на капитала от 6000 лв. на 1 506 000 лв.

27198

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 7957/98 промени за “Бинго номер 5” - ЕООД: вписа като едноличен собственик на капитала X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписа нов дружествен договор.

27199

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира по ф.д. № 13187/98 прехвърляне на фирма “Дия - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Дия - X.X.”.

27200

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1006/98 промени за “Смартуер” - ЕООД: вписа като едноличен собственик на капитала X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

27201

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5174/2000 промени за “МТК - Спорт” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписа като съдружник X.X.X.; вписа нов дружествен договор.

27202

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1227/2000 промени за “Мост - Транс” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписа като съдружник X.X.X.; вписа изменение и допълнение на устава на дружеството.

27204

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6545/2001 промени за “Никели” - ЕООД: вписа увеличение на капитала от 5000 лв. на 15 000 лв.; вписа промяна в учредителния акт.

27204

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5553/2002 промени за “Линекса” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Линекса” - ЕООД, и ще се управлява и представлява от собственика X.X.X..

27205

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1400/2002 промени за “Интеркар - 2002 г.” - ЕООД: вписа като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Интеркар - 2002 г.” - ООД, и ще се управлява и представлява от X.X.X..

27206

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2920/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ейч Дабъл Ю Лейжър” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 2, с предмет на дейност: търговско представителство, посредничество и агентство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижми имоти с цел продажба или предоставяне на туристически услуги, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни дейности и свързаните с тях услуги, както и друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Хелън Уайт, който го управлява и представлява.

27207

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2538/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Надя - 94” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 89, вх. А, ет. 7, ап. 20, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Надер Михиедин, който го управлява и представлява.

27208

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4129/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Омегамед” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Симеоново 25, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: търговия в страната и в чужбина, внос и износ на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, услуги, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска, рекламна, импресарска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Янош Ваник и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

27588

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4459/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Регулус” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Иван Вазов 24 - 26, ет. 1, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, консултации, маркетинг и реклама, производство на стоки и услуги, незабранени със закон, комисионна, спедиторска, складова и лизингова дейност, външноикономическа дейност и реекспорт, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Котра Лимитид” - X.X. острови, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

27589

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4170/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Нютрон България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Княз Борис I № 36, с предмет на дейност: продажба на територията на Република България на продуктите на “Нютрон” (Nu Tron), търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство, консултантска дейност и маркетинг, други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X. и от управителя X.X.X. заедно и поотделно.

27590

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4470/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ивоком” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ж.к. Разсадника, бл. 24, вх. А, партер, с предмет на дейност: изграждане и сервиз на кабелни телевизионни системи и търговия с антенна техника, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, рекламна, информационна, програмна, комисионна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество, както и друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

27591

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ вписа по ф.д. № 10235/2001 прехвърляне на ЕТ “Дани - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Тушев Комерс” - ООД (рег. по ф.д. № 2556/2003).

27592

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени с решение от 18.IV.2003 г. по ф.д. № 7290/93 за “Агрима” - АД: вписа вливане на “Агрима - Водолей 90” - ЕООД (рег. по ф.д. № 3455/93), в “Агрима” - АД, при условията на универсалното правоприемство; вписа увеличение на капитала от 11 165 986 лв. на 11 170 986 лв. чрез издаване на нови 5000 обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лв.; вписа решение на общото събрание на акционерите, проведено на 27.II.2003 г., за промени в устава.

27593

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1339/2001 за “Милиян” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Красно село”, ул. Смърч 2, ет. 3, ап. 6.

27623

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10524/2002 промяна за “Кристиан - Нейко - 90” - ЕООД: допълва предмета на дейност с “международен превоз и спедиция”.

27624

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 9236/2002 промени за “Веди - ММ” - ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва промяна в адреса на управление: ж.к. Зона Б-5, ул. Любо Карталев, бл. 15, вх. Д; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

27625

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6512/2002 промени за “Кал и вода - Вратцата” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, ул. Мара Бунева 35.

27626

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 5.III.2003 г. регистрира по ф.д. № 266/2002 промени за “Агрихол” - АД: заличава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; заличава като изпълнителен директор и председател на съвета на директорите X.X.X.; вписва като изпълнителен директор и председател на съвета на директорите X.X.X.; дружеството се представлява от изпълнителния директор и председател на съвета на директорите X.X.X..

27628

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 7532/2002 промени за “Сирил” - ЕООД: вписва като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Сирил” - ООД; вписва нов дружествен договор; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

27629

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 4554/2002 промени за “Лойс” - ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

27630

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 12307/97 промени за “Трансиндустриал - 3” - ООД: вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.

27631

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2854/97 промени за “Стелит - Б” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

27632

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 14394/96 промени за “Софтрейд интернешънъл” - ЕООД (в ликвидация): удължава срока за ликвидация с 12 месеца.

27633

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2497/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Аркас - Д” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба, ресторант “Еделвайс”, до бл. 7, с предмет на дейност: ресторантьорство, хотелиерство, туристически услуги, предприемаческа и строителна дейност, консултации, маркетинг, представителство и посредничество, транспортни услуги в страната и в чужбина, сервизно обслужване на леки и товарни автомобили, производство, преработка и пласмент на селскостопански продукти, външна и вътрешна търговия с всички видове стоки и услуги, с изключение на забранените със закон, извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни преврозни средства от всички класове - леки, товарни, пътнически и специализирани (след необходимото лицензиране от съответните органи), както и всякакви други дейности, незабранени изрично със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

27634

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 6748/2001 за “Тандем 2001” - ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, ул. Златен рог 22, ет. 10, офис 26; вписва промени в учредителния акт.

27679

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени с решение от 17.III.2003 г. по ф.д. № 1587/2001 за “Американски строителни продукти” - АД: заличава като изпълнителен директор X.X.X.; вписва като изпълнителен директор X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

27680

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 4961/99 за “Клеопатра 66” - ООД: заличава като съдружник Мохамад Тарек Абара; вписва като съдружник Айман Адрис; вписва промяна в името на съдружника и управител Ясер Могхрбл, което да се чете “Ясер Мугарбел”.

27681

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 26653/92 за “СКФ - България” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

27682

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 25.II.2003 г. вписва промени по ф.д. № 15837/93 за “Агроводинвест” - АД: заличава като председател и член на съвета на директорите Салиха Хакиф Емин; вписва като председател и член на съвета на директорите Шенай Мюмюн Юмер.

27683

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3257/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ина - С.Д.И.” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 427, вх. В, ет. 7, ап. 60, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско предсставителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и Станчу Дан и се управлява и представлява от X.X.X..

27684

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2971/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Л Транс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Кремиковци”, ж.к. Враждебна, ул. 5-а № 6, с предмет на дейност: международен и вътрешен и транспорт и спедиция, вътрешна и външна търговия, услуги, ресторантьорство, хотелиерство, производство на промишлени и потребителски стоки, реекспорт, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

27685

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3205/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Же Те Зед - София” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Димитър Несторов 26, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, производство, дистрибуция, инсталиране, ремонт и поддръжка на стоки и техническо оборудване, търговско представителство, посредническа дейност и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външно- и вътрешнотърговска дейност, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Фабрис Тисе, Жорж Дебур, Ален Гийман и Ален Руе и се управлява и представлява от Ален Руе.

27686

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ по ф.д. № 21178/93 вписва промени за “Мантел” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Мантел” - ЕООД; премества седалището и адреса на управление в София, район “Илинден”, ж.к. Илинден, бл. 54, вх. Б, ап. 35; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

27687

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5070/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ретсофт Комюникейшънс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ул. Димитър Шурлев 14а, с предмет на дейност: телекомуникации, информационно-инфраструктурни мрежи, софтуер, търговия с телекомуникационни компоненти, интернет, внос, износ, реекспорт, вътрешно- и външнотърговска дейност, импорт, експорт и реекспорт, както и търговия с всички видове стоки, незабранени със закон, производство, преработка и търговия със селскостопански произведения и стоки, търговско представителство, посредническа и комисионна дейност, търговия с български и чуждестранни фирми и физически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, спедиция, транспорт, строителство, други дейности, незабранени със закон, като дейностите, за чието упражняване се изисква разрешително или лиценз, ще бъдат упражнявани след получаването му. Дружеството е с капитал 5100 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

27688

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ по ф.д. № 5070/2000 вписа промени за “Ретсофт Комюникейшънс” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X..

27689

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3108/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Софкорект - 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ж.к. Западен парк, ул. Зли дол, бл. 131, вх. В, ет. 1, ап. 39, с предмет на дейност: производство и търговия с облекла, хотелиерство, ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, транспортна и спедиторска дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

27690

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3099/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Меги Ан Комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Кричим 12 - 14, вх. А, ет. 3, ап. 10, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и износ, търговия и производство на всякакви незабранени със закон промишлени, хранителни и селскостопански стоки, дейност на търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, превозна дейност, превоз на пътници и товари, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

27691

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ по ф.д. № 8907/2002 вписа промени за “Тирсан Балкан” - ООД: заличава като управител Айгон Билгихан; вписва като управител Орхун Акпънар, който ще управлява и представлява дружеството.

27692

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ по ф.д. № 8916/2001 вписа промени за “Техноколор” - ООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 60 000 лв.; вписва нов дружествен договор.

27693

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ по ф.д. № 18369/95 вписва промени за “Димел Комерс” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Димел Комерс” - ЕООД.

27694

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3049/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Джемтръст” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ул. Тимок 4, ет. 4, с предмет на дейност: покупка и продажба на стоки на едро и дребно в страната и в чужбина в първоначален или преработен вид, външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост, комисионна, спедиционна и лизингова дейност, рекламна, информационна и импресарска дейност, туроператорска и туристическа агентска дейност (след получаване на лиценз), хотелиерство и ресторантьорство, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Юмер Авни Юлкер.

27695

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2364/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Логистика 21” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Дамян Груев 15, с предмет на дейност: консултантска дейност в областта на строителството, инфраструктурното развитие и транспорта, специализирано обучение и провеждане на конференции и семинари, рекламна дейност, всякаква друга дейност, за която няма изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Трансконсулт - БГ” - ООД, X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

27696

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3039/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Изитрейд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда, бл. 270, вх. Ж, ап. 152, с предмет надейност: архитектура и строителство, сделки с недвижими имоти, внос, износ, търговско представителство, посредничество и агентство, консултантски услуги, реклама, спедиционна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

27697

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3050/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Меди Шик” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Никола Й. Вапцаров 15, вх. В, ет. 2, ап. 35, с предмет на дейност: производство и търговия със стоки и услуги, външнотърговска дейност, конфекция, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна и спедиторска дейност, представителство (без процесуално) на физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

27698

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3156/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Доброславски бор” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Нови Искър”, с. Доброславци, ул. Бял камък 9, с предмет на дейност: сервизно обслужване на автомобили, вкл. автотенекеджийство и боядисване, ремонт и поддръжка на автомобили, контролно-измервателни прибори на фирмата “Кинцле” и други фирми, даване на автомобили под наем, дърводелски услуги, фотографски услуги, звуко- и видеозапис, производство и реализация на селскостопанска продукция, производство и продажба на безалкохолни напитки, чай, кафе, сокове, алкохолни напитки (без производството им), тестени и сладкарски изделия, хотелиерство и ресторантьорство, транспортни услуги - автомобилни превози на товари и пътници в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност, както и всякаква дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

27699

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 2530/2003 за “Бааю Дженерал Трейдинг” - ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление от Луковит в София, район “Лозенец”, ул. Рилски езера 20, ет. 5, ап. 22.

27700

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 2529/2003 за “Белламин Риал Истейд” - ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление от Луковит в София, район “Лозенец”, ул. Рилски езера 20, ет. 5, ап. 22.

27701

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3271/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Родим” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, кв. Павлово, ул. Купените 16, ет. 4, ап. 13, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, реекспортни, лизингови, комисионни, спедиционни и транспортни сделки, вътрешен и международен туризъм, сделки с интелектуална собственост, информационни, консултантски, образователни, издателски, рекламни, мениджърски и управленски дейности, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

27702

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 12089/92 за “А.И.Е. - импорт-експот” - ЕООД: вписва като съдружник “Командитно дружество Ленокс търговско и спедиционно дружество с ограничена отговорност Ко”; дружеството продължава дейността си като “А.И.Е. - Агро - импорт-експорт” - ООД; вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Красно село”, ул. Проф. X.X. 13, вх. Б, ап. 1; вписва дружествен договор; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

27703

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2931/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мегом” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, кв. Владая, ул. Пирин 2, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външна търговия и други дейности, незабранени от българското законодателство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 470 000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

27704

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 19393/95 за “Бозен” - ЕООД: вписва увеличение на капитала от 95 000 лв. на 250 000 лв.; вписва промени в учредителния акт.

27726

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени с решение от 10.III.2003 г. по ф.д. № 24156/91 за “ЗММ” - АД: вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 18.II.2003 г.; заличава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва като председател на съвета на директорите X.X.X. и като зам.-председател на съвета на директорите X.X.X.; вписва промени в представителството: дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

27727

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени с решение от 11.III.2003 г. по ф.д. № 10902/90 за “Завод Витоша” - АД: заличава X.X.X. като представител на “Персей Трейдинг” - ЕООД, в съвета на директорите; вписва X.X.X. като представител на “Персей Трейдинг” - ЕООД, в съвета на директорите; заличава X.X.X. като представител на “Ведар консулт” - ЕООД, в съвета на директорите; вписва X.X.X. като представител на “Ведар консулт” - ЕООД, в съвета на директорите.

27728

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 16968/95 промени за “Скандинавия” - ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

27729

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 15275/96 за “Юролайнс - България” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

27730

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 15275/96 за “Юролайнс - България” - ООД: допълва предмета на дейност с “посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и в чужбина”.

27731

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени с решение от 13.III.2003 г. по ф.д. № 6322/99 за “Енергийна компания Марица изток III” - АД: вписва изменения и допълнения на устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 5.II.2003 г. и 14.II.2003 г.; вписва особените условия за прехвърляне на акции, предвидени в чл. 11, 11а и 11б от устава; вписва промяна в броя на членовете на управителния съвет от 2 на 4; заличава като член на управителния съвет X.X.X.; вписва като членове на управителния съвет X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.

27732

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3098/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Джимсън” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 2, бл. 252, вх. Б, ет. 4, ап. 27, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и износ, търговия и производство на всякакви незабранени със закон промишлени, хранителни и селскостопански стоки, дейност на търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, превозна дейност, превоз на пътници и товари, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

27733

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3097/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Сиена Стар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Ивайло 6 - 8, вх. 1, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и износ, търговия и производство на всякакви незабранени със закон промишлени, хранителни и селскостопански стоки, дейност на търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, превозна дейност, превоз на пътници и товари, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

27734

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3281/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Водоканалпроект - София” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Житница 22А, вх. Е, ет. 7, ап. 43, с предмет на дейност: проектиране, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и преврозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, търговия с недвижими имоти, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

27735

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3258/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Коринс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Княз Борис I № 77, вх. Б, ет. 4, ап. 10, с предмет надейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Проком Инс” - ЕООД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

27736

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3213/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Денива 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, бул. Сливница 183, с предмет на дейност: консултантски услуги, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност, транспорт на товари и пътници в страната и в чужбина, сделки с недвижими имоти, проектантска, инженерингова и строителна дейност, производство и търговия с промишлени, хранителни и селскостопански стоки и услуги, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

27737

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени с решение от 14.III.2003 г. по ф.д. № 2421/2003 за “Седимент Приват” - АД: премества седалището и адреса на управление от Враца в София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 2, бл. 235, вх. А, ет. 11, ап. 60; вписва промяна в броя на членовете на съвета на директорите от 3 на 5; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X. - изпълнителен директор, X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X.; вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 23.II.2003 г.

27738

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3180/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Карло Фешън България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Дедеагач 34, с предмет на дейност: производство и търговия с бутикови облекла, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

27739

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3091/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “МВТ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, бул. Сливница 158, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, автосервизна и транспортна дейност, превоз на товари в страната и в чужбина, производство в областта на леката и хранително-вкусовата промишленост, услуги, туристическа дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионерство, консултантски услуги, складова и маркетингова дейност, както и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

27740

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3142/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кейп Ейнджънтс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ж.к. Красна поляна 2,бл. 228А, вх. единствен, ап. 19, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, внос и износ, експертна, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, разкриване и експлоатация на търговски обекти, маркетингова и рекламна дейност, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, посредническа дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

27741

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 2547/2003 за “Рамина” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от Монтана в София, район “Искър”, ж.к. Дружба 2, бл. 317, вх. В, ет. 5, ап. 15; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

27742

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени с решение от 18.III.2003 г. по ф.д. № 4003/2002 за “КИА Моторс България” - АД: заличава като член и председател на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член и председател на съвета на директорите X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно с изключение на решенията по чл. 39, ал. 3 от устава на дружеството, които решения следва да се вземат от двамата изпълнителни директори винаги заедно.

27743

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 10093/2001 за “Пастор Комерс” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.; вписва като съдружник X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

27744

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1749/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Екстрийм Зоун” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Средна гора 82, с предмет на дейност: производство, търговия и услуги, представителство и търговия със спортни стоки, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

27745

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1749/2001 промени за “Екстрийм Зоун” - ООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 50 000 лв.; вписва промени в дружествения договор.

27746

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3036/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Консулт Трейд 2003” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Левски, Зона В, бл. 2, вх. А, ет. 8, ап. 46, с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, вътрешна и външна търговия със стоки за бита, маркетинг и реклама, компютърни услуги, преводачески услуги, търговия с храни, хотелиерство и ресторантьорство, както и всякаква друга търговска дейност, сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

27747

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2833/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Тайм Консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 3, бл. 312, вх. Б, ет. 5, ап. 37, с предмет надейност: вътрешно- и външнотърговска дейност - внос и износ, търговия и производство на всякакви незабранени със закон промишлени, хранителни и селскостопански стоки, дейност на търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, превозна дейност - превоз на пътници и товари, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

27748

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3081/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “СБ Принт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, кв. Бояна, ул. Севастократор Калоян 73, с предмет на дейност: производство на стикери и рекламни материали, печат и ситопечат, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, вътрешен и международен транспорт и спедиторска дейност, рекламна дейност и всякакви други търговски дейносит, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

27749

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 2643/2003 за “Богрос” - ЕООД: вписва прехвърляне на предприятието на “Б и Б - X.X.” (рег. по ф.д. № 12325/2001) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Богрос” - ЕООД.

27750

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 19.III.2003 г. вписва промени по ф.д. № 16210/94 за “София Мел” - АД: заличава като член на управителния съвет и изпълнителен директор Михаил Елефтериос Леусис; вписва като член на управителния съвет и изпълнителен директор Константинос Йоанис Ставру; дружеството ще се управлява и представлява от тримата изпълнителни директори Димитриос Хараламбос Куцукос, Пантазис Евстатиос Савопулос и Константинос Йоанис Ставру заедно и поотделно.

27751

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2834/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Пелеадео” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ул. Орешарска 8, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност - внос и износ, търговия и производство на всякакви незабранени със закон промишлени, хранителни и селскостопански стоки, дейност на търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, превозна дейност - превоз напътници и товари, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

27752

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписва промени по ф.д. № 18927/95 за “Принцеса Шеих Кхалед и с-ие” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; вписва като съдружници Аруа Шейх Халид и Харун Киртил; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Принцеса Шеих Кхалед и с-ие” - ООД; вписва нов дружествен договор.

27753

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д. № 1526/97 за “Магазини Фамилия” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

27754

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 6382/2000 за “Радио и мобилни сълюшънс” - ЕООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 10 000 лв.

27755

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3041/2003 вписа в търговски ярегистър дружество с ограничена отговорност “Сибирско здраве” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Тотлебен 6, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: търговия със стоки на едро и дребно, преработка на стоки, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, рекламна, превозна, маркетингова и информационна дейност, разкриване на магазини, външнотърговска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и Ирина Батурина и се управлява и представлява от X.X.X..

27756

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 439/2003 за “Биотранс” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Оборище”, бул. Дондуков 52, ет. 2.

27757

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3134/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Сарцами” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, кв. Лозенец, ул. Голо бърдо 15, офис 1, с предмет на дейност: педикюр, маникюр, фризьорски и козметични услуги, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рпекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

27758

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3149/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Боби 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Връбница”, ж.к. Връбница 1, бл. 526, вх. А, ет. 3, ап. 4, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, хотелиерство, туристически услуги в страната и в чужбина, представителство на физически и юридически лица (без процесуално представителство), посредническа дейност, ресторантьорство, производство, издателска, антикварна, сервизна, строителна и предприемаческа дейност, както и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

27759

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 18.III.2003 г. по ф.д. № 3197/2003 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество “Интерагро - БГ” - ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Кричим 44, с предмет на дейност: производство и търговия с всякакви стоки, външнотърговска дейност, маркетинг, инженеринг, създаване и реализация на интелектуална собственост и научно-техническа продукция, информационна и издателска дейност, бизнес и инвестиционни дейности, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 100 000 лв., разпределен в 1000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 лв., с едноличен собственик на капитала “Билгин Дъш Тиджарет Аноним Ширкети” - АД, Турция (рег. № 493147/440729 на Истанбулското търговско управление), с едностепенна система на управление - съвет на директорите от 3 членове с мандат 3 години в състав: Гюнсели Ахмет Махмуд - председател и изпълнителен директор, X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от изпълнителния директор Гюнсели Ахмет Махмуд.

27760

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ вписа по ф.д. № 12133/96 прекратяването на “Ирина - 97” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, кв. Лозенец, ул. Свети Наум 36, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца.

27761

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13167/98 промени за “САГ Комерс” - ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

27762

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13898/98 промени за “Акаунт - Консулт” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Акаунт - Консулт” - ЕООД; вписва промяна в предмета на дейност: счетоводно и правно обслужване на юридически и физически лица, вътрешнотърговска и външноикономическа дейност, представителство, посредничество, комисионерство, лизинг, маркетинг, консултантски услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети в качеството на специализирано счетоводно предприятие по реда и смисъла на Закона за счетоводството, посредничество, както и други дейности, незабранени със закон.

27763

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 7723/98 за “Хасан 1” - ООД: заличава като съдружници Мохамед Басам Сафи и Айман Кандакджи.

27764

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 685/98 за “М и М Ер карго сървис БГ” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управители X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

27765

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3408/99 промени за “Строймат 2000” - ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

27766

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2363/2000 промени за “Пресиян” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Красно село”, ул. Ивайло 25, вх. Б, ап. 19; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

27767

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 13.III.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 8159/2000 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2002 г. на “Оникс 200” - ООД.

27769

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3245/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Интер Филмс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ул. Гьорче Петров, бл. 120, вх. В, ет. 1, ап. 48, с предмет на дейност: видео- и аудиоразпространение и производство на видео- и аудиоматериали, филмопроизводство и филморазпространение, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

27770

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3247/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Елиат - 2003” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, кв. Илиянци, ул. Братия 26, с предмет на дейност: търговия, внос, износ, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и търговия с дървен материал, административни услуги и консултации, таксиметрови превози на пътници и товари - вътрешни и международни, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

27771

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2906/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Братя Иргянови” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин 7, бл. 709, вх. В, ет. 7, ап. 75, с предмет на дейност: разкриване и експлоатация на кафетерии, бирарии и други заведения, ресторантьорство, хотелиерство, маркетингова и лизингова дейност, покупка на стоки с цел препродажба в страната и в чужбина, производство и продажба на стоки за широко потребление в страната и в чужбина, превозни, спедиционни и сервизни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, външнотърговска дейност, внос, износ и реекспорт на стоки в страната и в чужбина, както и всякакви сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

27772

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3106/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Скул Мениджмънт” - ООД, със седалище и адрес на упраление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 178, вх. Д, ет. 6, ап. 36, с предмет на дейност: осигуряване на персонал за провеждане на чуждоезиково обучение и обучение за професионална квалификация, обучение, квалификация и преквалификация на преподаватели по чужди езици, съставяне и консултации за изпълнение на образователни програми, разработване на методики в обучението и стандарти на преподаване и консултации за прилагането им, разработване и осъществяване на проекти за изплзване на информационни технологии в обучението, образователни, информационни, програмни и други услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., който го управлява и представлява.

27773

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2872/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Сфайра” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Козяк 19, с предмет надейност: консултантски услуги, дейности в областта на транспорта, туризма и селското стопанство, издателска, образователни услуги и свързаните с тях дейности, както и други дейности, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

27774

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2898/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Мин Инжинеринг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 540, вх. А, ет. 4, ап. 16, с преднмет на дейност: монтажна, производствена и предприемаческа дейност в областта на строителството, проектиране на строителни обекти, инженеринг, ремонтни дейности, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, изграждане и експлоатация на заведения за обществено хранене, туризъм и забавления, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, туристическа дейност в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, външноикономическа дейност, експорт, импорт, реекспорт, бартер, организиране и осъществяване на производствена, търговско-посредническа, пласментно-снабдителна дейност, предпечатна подготовка, търговско представителство, посредничество, комисионерство, агентство и консултантска дейност, административноправни услуги без процесуално представителство), счетоводни услуги, посредническа дейност за приемане на чуждестранни граждани за обучение в България, организиране и провеждане на курсове за обучение на чужди езици, преводи, рекламна дейност, книгоразпространение - продажба на художествена, техническа, научна и друга литература и канцеларски материали, полиграфически, ксероксни, фото- и видеоуслуги, оказион и антикварна дейност (без паметници на културата), производство и реализация на хранителни стоки, безалкохолни напитки, чай, кафе, сандвичи, ястия, сладкарски изделия, сладоледи, ядки, стоки на леката промишленост от метал (без благородни метали), стъкло, дърво и керамика, тъкани, плетива, както и галантерийни, кинкалерийни и парфюмерийни стоки, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., Ертугрул Чънар и X.X.X., който го управлява и представлява.

27775

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3109/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Камелот 2010” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 240, вх. единствен, ателие 4, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство на промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, транспортна и строителна дейност, шивашки услуги, хлебарство, сладкарство, посредничество, търговия и ремонт на всякакви електроуреди, търговия и ремонт на телевизори, аудио- и видеотехника, проектиране на сателитни системи и кабелни мрежи и консултации във връзка с тяхното изграждане и експлоатация и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

27776

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 7739/2002 за “Свебо” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Свебо” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява; вписва нов учредителен акт.

27777

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 10803/2000 за “Стенс 1” - ООД: допълва предмета на дейност с “хидрогеоложки проучвания, оценки за въздействие върху околната среда, проектиране на санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване”.

27778

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 14128/2000 за “Престрафик” - ООД: заличава като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X.; вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 6000 лв.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

27779

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 9665/99 за “Сиско” - ЕООД: заличава като едноличен собственик X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

27780

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 10768/98 за “РТС Онлайн” - ООД: вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ “Р.Т.С. - X.X.” (рег. по ф.д. № 401/91 на Врачанския окръжен съд) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “РТС Онлайн” - ООД; променя наименованието от “РТС Онлайн” - ООД, на “ПиСи Експерт” - ООД; вписва промени в дружествения договор.

27781

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени с решение от 12.III.2003 г. по ф.д. № 13466/97 за “Спестовно кооперативна пенсионно осигурителна компания “Родина” - АД: вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 12.II.2003 г.; премества адреса на управление в София, район “Оборище”, ул. Оборище 47; заличава като член на надзорния съвет Българо-американски инвестиционен фонд; вписва като член на надзорния съвет X.X.X.; заличава като член на управителния съвет и като изпълнителен директор X.X.X.; вписва като член на управителния съвет X.X.X.; дружеството ще се управлява от управителен съвет в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се управлява от изпълнителния директор X.X.X. самостоятелно.

27782

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3220/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Жира 03” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ж.к. Света Троица, бл. 327, вх. Б, ет. 3, ап. 31, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, издателска и печатарска дейност, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

27783

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 2104/2003 за “М и О Трейдинг България” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от гр. Твърдица в София, район “Средец”, ул. Г.С. Раковски 145, вх. Б, ет. 1, ап. 4.

27784

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 2105/2003 за “Продумакс” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от гр. Твърдица в София, район “Средец”, ул. Г.С. Раковски 145, вх. Б, ет. 1, ап. 4.

27785

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2792/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Зет - Тел - 7” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ж.к. Бъкстон, бл. 15, вх. Д, ап. 1, с предмет на дейност: търговска дейност (внос, износ, реекспорт, лизинг, консигнация), рекламно-информационна дейност, търговия с хотелско и ресторантско обзавеждане и оборудване, компютри, компютърни аксесоари и компоненти, сделки с интелектуална собственост, информационни и програмин технологии, проучване, проектиране, изграждане и системна поддръжка на софтуерни и хардуерни системи, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица (при спазване на съответните нормативни разпоредби), както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

27786

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3216/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ай Екс Пи Консултинг груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Софоя, район “Оборище”, ул. Искър 15, ет. 5, с предмет на дейност: производство и покупко-продажба на стоки, външнотърговска дейност, внос, износ и реекспорт на стоки в страната и в чужбина, откриване на магазини и кафетерии, производство и търговия с парфюмерийни продукти, търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, ресторантьорство и хотелиерство, както и всякакви допустими по закон дейности, за които не съществуват нормативни ограничения или допълнителни разрешения от държавни органи. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

27787

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2790/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Контрол Солушънс” - ООД, със седалище и адрес на упраление София, район “Възраждане”, ул. Кирил и Методий 186, с предмет на дейност: автоматизация в промишлеността и строителството, проектиране, производство и монтаж на електронни, електрически и системи за автоматизация, разработка и търговия със софтуер, търговия с компютри и хардуерни компоненти, производство, търговия, проектиране, монтаж и сервиз на системи за сигурност, системи за комуникации и структурно окабеляване, търговия, разработка, монтаж и сервиз на системи за контрол на достъпа и cctv системи, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и “Гриком - инженеринг и оборудване” - ООД (рег. по ф.д. № 9078/99), и се управлява и представлява от X.X.X..

27788

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3137/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Хейдей” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ул. Велики прелом 8, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност - внос и износ, търговия и производство на всякакви незабранени със закон промишлени, хранителни и селскостопански стоки, дейност на търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, превозна дейност - превоз на пътници и товари, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон (когато за отделни дейности и услуги се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, дружеството ще ги осъществява след неговото получаване). Дружеството е с неопрелен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

27789

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2940/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Конкорд Консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Христо Смирненски, бл. 46А, вх. А, ет. 5, ап. 12, с предмет на дейност: преводи и заверки на документи, издателска дейност, организиране на езикови курсове, посредничество и представителство на местни и чуждестранни лица, туристическа дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ и реекспорт, производство и търговия със стоки, хотелиерство и ресторантьорство, откриване и експлоатация на търговски обекти и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

27790

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 18.III.2003 г. регистрира по ф.д. № 2828/2003 промени за “Техникъл асистънс къмпани” - ЕАД: вписва като едноличен собственик на капитала “Тъбако кепитъл партнърс” - АД.

27791

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира по ф.д. № 7055/98 прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ “Диана - 78 - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “Диана - 78 - X.X.”.

25178

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 4208/99 промени за “Оста” - ООД: вписва като съдружник и управител Бюттем Синан; дружеството ще се управлява и представлява от Бюлент Тъкназ, Бурак Тъкназ и Бюттем Синан заедно и поотделно.

25179

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3269/99 промени за “Пам 2000” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Пам 2000” - ЕООД; вписва промяна на седалището и адреса на управление - София, район “Красно село”, ж.к. Борово, ул. Родопски извор 36, ап. 8; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва нов учредителен акт.

25180

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 6375/2000 прекратяване дейността на “Метроленд лимитид България” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Жолио-Кюри 52, и го обвява в ликвидация, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца.

25181

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3762/2000 прометни за “Декс Транс” - ООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 23 100 лв. на 29 100 лв.; вписва нов дружествен договор.

25182

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 6.III.2003 г. по ф.д. № 12666/2001 промени за “Ситрад еърлайн” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X..

25183

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 4.ХI.2002 г. по ф.д. № 6717/2001 промяна за “Ричлайн България” - ЕАД: вписва увеличение на капитала от 510 000 лв. на 1 010 000 лв., разпределен в 1 010 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.

25184

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 7.ХI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 6717/2001 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Ричлайн България” - ЕАД.

25185

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 4.ХI.2002 г. по ф.д. № 6717/2001промени за “Ричлайн България” - ЕАД: вписва увеличение на капиала от 1 010 000 лв. на 1 200 000 лв. чрез издаване на 190 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.; вписва промени в устава съгласно протоколно решение на едноличния собственик от 27.II.2003 г.; вписва промяна в адреса на управление - София, район “Средец”, ул. Алабин 48.

25186

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2278/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Стебо - 1” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър, ул. 5004 № 2, с предмет на дейност: производство, преработка и търговия с екологично чисти селскостопански продукти и техни производни, маркетинг и проучване, посредничество и търговия с недвижими имоти, консултантска и инженерингова дейност в областта на химическата промишленост, транспортна и спедиторска дейност, всякаква друга търговска дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

25187

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2500/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Сигнакард” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ул. Любляна 46, с предмет на дейност: производство на медицинска техника, вътрешно- и външнотърговска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

25188

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2666/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Раас” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Д-р Калинков 18, вх. А, ет. 4, ап. 5, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, маркетингови проучвания, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, транспортни и импресарски услуги, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X., X.X.X., X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

25189

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1825/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Брадърс и с-ие 03” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, бул. Дондуков 26, с предмет на дейност: ресторантьорска дейност, производство и търговия с промишлени, потребителски и селскостопански стоки, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и износ, транспортна и спедиторска дейност, туристическа дейност - организиране на екскурзии в страната и в чужбина, създаване и експлоатация на зала за компютърни игри в мрежа, организиране на курсове за обучение, рекламни и копирни услуги, посредническа дейност, всякаква друга дейност по смисъла на чл. 1 ТЗ, с изключение на тези, за които се изисква специално разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ангелос Георгиу Гоцис, X.X.X. и X.X.X. и се управлява и педставлява от Ангелос Георгиу Гоцис.

25190

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2378/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Дидима” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, бул. Ботевградско шосе, бл. 52, вх. Г, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство на български и чуждестранни фирми, посредничество при търговия с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, проектантска, консултантска и инженерингова дейност, строителни и строително-ремонтни услуги, маркетинг и реклама, комисионни, спедиционни и превозни сделки, транспортна дейност, сделки с интелектуална собственост, информационни, програмни услуги, туроператорска дейност и туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство и всякакви други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георгиос Исаиас Ангелис и X.X.X.-X. и се управлява и представлява от X.X.X.-X..

25191

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1823/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ей Ен Ей - груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Богатица 3 - 5, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, доставка на хартия и други консумативи за печатарската промишленост, организиране на вътрешен и международен туризъм, транспортни услуги, както и всякакви други дейности, за чието осъществяване не съществува законова забрана или ограничение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и преставлява.

25192

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2533/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Джигсоу” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 2, с предмет на дейност: търговско представителство, посредничество и агентство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба или предоставяне на туристически услуги, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни дейности и свързаните с тях услуги, както и друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Карл Дезмънд Лейси и Джилиан Стоунстрийт и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

25193

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3308/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по дермато-венерология - д-р Нинов” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 2, бл. 254, вх. Б, ет. 8, ап. 46, с предмет на дейност: осъществяване на извънболнична специализирана медицинска помощ чрез диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване на медицински дейности и манипулации, извършване на експертизи на временна нетрудоспособност, издаване на документи, свързани с дейността, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на такива търговски сделки, които са необходими за осъществяване на медицинската дейност и за обслужване на пациенти. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

28922

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 2968/2003 за “Транс - сервиз” - ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление от Силистра, Индустриална зона - “Меком” - АД, в София, район “Изгрев”, ул. Юрий Гагарин, бл. 97, вх. Б, ет. 2; вписва промяна на наименованието - “Добруджанска месна компания 2003” - ООД; вписва промяна в предмета на дейност: транспортна дейност в страната и в чужбина, автосервизна дейност, селскостопанска дейност, покупка на стоки, машини и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, производство на стоки с цел продажба, вътрешна и външна търговия, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, информационна дейност, отглеждане на животни, развъдно-племенна дейност и угояване, производство на разфасовано месо, кайма и месни произведения, търговия с животни, месо и месни произведения, внос и износ на всякакви стоки и услуги.

28923

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3203/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “С.Д.Е. - Транс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел 1, бл. 401, вх. Б, ап. 12, с предмет на дейност: внос, износ и търговия с всякакъв вид стоки и услуги, търговско представителство, посредничество и агентство, консултантски услуги, транспортна, складова, лизингова, спедиционна дейност, реклама, хотелиерство, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

28924

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3317/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Витесс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Белите брези, бл. 4, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: външнотърговска дейност (експорт и импорт), консултантска дейност, хотелиерство, туроператорска дейност и туристическо агентство, транспортна и спедиторска дейност, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, търговия на едро и дребно, рекламна дейност, посредничество и комисионерство, сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

28925

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2769/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Про лайт БГ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 325, вх. 2, ет. 5, ап. 7, с предмет на дейност: производство, продажба и дистрибуция на осветителна, маркировъчна, предупредителна, сигнална, информационна, рекламна и друга електронна техника и изделия на базата на светодиоди, маркетинг, проучване, проектиране, разработване, програмиране, внедряване и експлоатация на технологии за производство на светодиодни изделия, трансфер на технологии и ноу-хау (know-how), усвояване на лицензи за производство на светодиодни изделия, производство, развой и търговия на енергоспестяващи електронни изделия и програми, производство, развой и търговия с изделия и системи за контрол по опазване на околната среда, проектиране, развой и търговия със системи за създаване на екологична среда, външнотърговска, посредническа и мениджърска дейност, търговско представителство по смисъла на глава 6 от ТЗ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

28926

Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа грешка в съдебно решение от 18.I.1995 г. по ф. д. № 3078/90, както следва: вписва за председател на БРСП X.X.X. вместо X.X.X.. Българска работническо-селска партия се представлява от X.X.X. - председател.

45475

Софийският градски съд на основание чл. 9 ЗПП регистрира под № 276, т. 9, рег. Х, стр. 70, по ф. д. № 4997/2003 политическа партия “Гражданско движение за равноправие” със седалище Бургас и адрес на управление бул. Демокрация 28, вх. 1, ет. 1, устав на политическата партия - приет на учредителното събрание, проведено на 12.I.2003 г., изпълнително бюро: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.-X., X.X.X.. Партията се представлява от председателя Ахмед Рашид Хасан.

45474

Софийският градски съд на основание чл. 9 ЗПП регистрира под № 278, т. 9, рег. Х, стр. 80, по ф. д. № 11650/2002 политическа партия “Национално движение за спасение на отечеството” (НДСО) със седалище София, район “Лозенец”, ул. Елин Пелин 17. Уставът на политическата партия е приет на учредително събрание от 22.III.2003 г. и допълнително такъв от 21.V.2003 г. с цели, подробно описани в чл. 5 от глава I на устава. Ръководни органи на партията са: конгрес, централен съвет, изпълнителен комитет, централна контролно-ревизионна комисия. Вписва изпълнителен комитет: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Партията се представлява от X.X.X. или упълномощен от него заместник - чл. 2 от устава.

45476

Софийският градски съд на основание чл. 9 ЗПП регистрира под № 277, рег. Х, т. 9, стр. 75, политическа партия “Движение кредитор на доверие” със седалище Варна, община Варна, адрес ул. Иван Драсов 4. Уставът на политическата партия е приет на учредително събрание, проведено на 13.II.2003 г., и се счита неразделна част от това решение. Ръководен орган: X.X.X. - председател, X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Партията се представлява от председателя й X.X.X..

45477

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

1. - “Българо-американска кредитна банка” - АД, София, на основание чл. 206, ал. 6 ТЗ обявява издаването на емисия корпоративни облигации при следните условия: издател: “Българо-американска кредитна банка” - АД; размер на облигационния заем: 3 000 000 щатски долара, като банката издател има право в срок до 31.ХII.2003 г. да увеличи размера на емисията корпоративни облигации до 6 000 000 щатски долара при същите условия за срочност, вид на валута и размер на лихвата; номинална стойност на една облигация: 1000 евро; вид на облигациите: обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени; дата, от която тече срокът до падежа: 1.VIII.2003 г.; срочност: 36 месеца; дата на падежа на главницата: 1.VIII.2006 г.; лихва: фиксиран лихвен процент в размер 5,87 % годишно; период на лихвено плащане: 1-годишен; дати на падежите на лихвените плащания: 1.VIII.2004 г.; 1.VIII.2005 г.; 1.VIII.2006 г.; всички плащания по облигационния заем се обслужват от “Българо-американска кредитна банка” - АД, София, ул. Кракра 16. На основание чл. 206, ал. 6 и 7 ТЗ съветът на директорите на “Българо-американска кредитна банка” - АД, София, свиква първо общо събрание на облигационерите от описаната по-горе емисия корпоративни облигации на 2.IХ.2003 г. в 11 ч., което ще се проведе в централния офис на “Българо-американска кредитна банка” - АД, София, ул. Кракра 16, при следния дневен ред: 1. избор на представители на облигационерите, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации на “БАКБ” - АД; 2. разни. Канят се всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации на “БАКБ” - АД, да присъстват лично или чрез упълномощени техни представители. Всички облигационери се длъжни да представят документ, удостоверяващ правата върху притежаваните от тях облигации (депозитарни разписки, издадени от “Централен депозитар” - АД), документ за самоличност, писмено пълномощно, ако са упълномощени, и удостоверение за актуално състояние за облигационерите - юридически лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на облигационерите ще се проведе на 16.IХ.2003 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

45467

1. - Съветът на директорите на “Алтрида” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 7.IХ.2003 г. в 12 ч. в София, ж. к. Люлин, бл. 329, вх. Б, ет. 3, ап. 30, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на доклада на назначения експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на назначения експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 4. приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 6. промени в състава на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в състава на СД; 7. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 8. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС избира експерт-счетоводител за 2003 г. Поканват се акционерите на дружеството или писмено упълномощените им представители да вземат участие в събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта и временно удостоверение за притежавани акции, а пълномощниците на акционери - с лична карта, писмено пълномощно и копие от временното удостоверение на упълномощителя. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, София, пл. Славейков 11, ет. 1, стая 7, в 30-дневен срок преди датата на събранието.

41893

5. - Съветът на директорите на ИД “Индустриален фонд” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 8.IХ.2003 г. в 11 ч. в седалището на дружеството - София, ул. Милин камък 18 - 20, ет. 4, при дневен ред - приемане на промени в броя и състава на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в броя и състава на СД. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. срещу представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно, съобразено с чл. 116 ЗППЦК. Писмените материали свързани с дневния ред на извънредното общо събрание са на разположение на акционерите всеки ден от 10 до 12 ч. в офиса на дружеството - София, ул. Милин камък 18 - 20.

43599

1. - Управителният съвет на “Академичен спортен клуб на преподавателите и служителите от УНСС - Св. Георги Победоносец” на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 8.IХ.2003 г. в 11 ч. в София, Студентски град “X.X.”, Университет за национално и световно стопанство, при дневен ред - обсъждане и приемане на нов устав на “Академичен спортен клуб на преподавателите и служителите от УНСС - Св. Георги Победоносец” с цел привеждането му в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ. Писмените материали по дневния ред са на разположение в адреса на управление на сдружението.

39952

10. - Съветът на директорите на “Балкантурист Рент а кар” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 8.IХ.2003 г. в 14 ч. в седалището на дружеството в София, бул. Витоша 1, при следния дневен ред: 1. приемане годишния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 3. приемане нов устав на дружеството; проект за решение: ОС приема новия устав на дружеството; 4. промени в органите за управление; проект за решение: ОС приема предложените промени в органите за управление; 5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение: ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. разни. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ редовното общо събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

41832

1. - Управителният съвет на Южноевропейска баскетболна конференция със седалище и адрес на управление София на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 8.IХ.2003 г. в 11 ч. в София, ул. Съборна 4, ет. 3, ап. 9, при следния дневен ред: 1. отчет за изминалия едногодишен период; 2. приемане на нови членове; 3. промени в ръководните органи на сдружението; 4. разни.

41896

48. - Съветът на директорите на “Интерхотел Гранд Хотел София” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 9.IХ.2003 г. в 11 ч. в София, пл. Народно събрание 4, в сградата на “Радисън Сас Грандхотел Сас”, при дневен ред: промени в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема промените в състава на съвета на директорите. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в “Радисън Сас Грандхотел Сас”, пл. Народно събрание 4, всеки работен ден от 10 до 17 ч. Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще започне в 10 ч. и 30 мин. в деня на провеждане на събранието. Регистрирането се извършва срещу представяне на документ за самоличност, писмено пълномощно (за пълномощниците) и документ, удостоверяващ броя на притежаваните акции. Акционерите юридически лица се легитимират за участие в събранието, като представят допълнително удостоверение за актуално съдебно състояние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 24.IХ.2003 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

41836

1. - Съветът на директорите на “Аксон - България” - АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 10.IХ.2003 г. в 10 ч. в София, ж.к. Младост IV, бул. Александър Малинов 4, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса за 2002 г.; 2. други. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.IХ.2003 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представените на заседанието брой акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

44178

1. - Управителният съвет на спортен клуб “Триадица”, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 10.IХ.2003 г. в 10 ч. в София, район “Триадица”, ул. Йордан Йовков 13, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на спортен клуб “Триадица” за едногодишен период 2002 - 2003 г.; 2. отчет на контролния съвет на спортен клуб “Триадица” за едногодишен период 2002 - 2003 г.; 3. избор на ръководни органи; 4. приемане на нови членове на спортен клуб “Триадица”; 5. решения за отпадане членство в спортен клуб “Триадица” на негови членове; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

38722

114. - Управителният съвет на Национална волейболна лига, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на НВЛ на 10.IХ.2003 г. в 10 ч. в заседателната зала на ММС - София, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на НВЛ през спортно-състезателната 2002/2003 г.; 2. приемане план за дейността на НВЛ през спортно-състезателната 2003/2004 г.; 3. промени в устава; 4. промени в състава на УС на НВЛ; 5. изменение и допълнение на Правилника за вътрешния ред и приемане на Правилник за провеждане на Шампионата на НВЛ за спортно-състезателната 2003/2004 г.; 6. организационни въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите делегати.

42191

4. - Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Училищен спортен клуб “Здраве” - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 11.IХ.2003 г. в 11 ч. в София, район “Подуяне”, ж.к. Левски Г - Запад, 199 ОУ “Свети X.X.X.”, при дневен ред: приемане на промени в устава на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.

42579

17. - Управителният съвет на Корпорацията на автомобилните превозвачи в България (КАПБ) - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на КАПБ на 11.IХ.2003 г. в 10 ч. в София, в заседателната зала на Централна жп гара София, бул. Княгиня Мария-Луиза, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на КАПБ за дейността на организацията през 2002 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет на КАПБ; 3. приемане бюджета на КАПБ за 2003 г. и определяне на членския внос; 4. промени в устава на корпорацията; 5. промени в състава на управителния съвет. Регистрацията за участие в общото събрание ще се извърши срещу лична карта и документ за представляване на юридическите лица.

43010

5. - Съветът на директорите на “Буллип” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 12.IХ.2003 г. в 10 ч. в София, бул. Цар Борис III № 272, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на регистрирания одитор; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 4. промени в състава на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в състава на СД; 5. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от СД промени в устава на дружеството; 6. разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за решение - ОС приема решение за разпределение на печалбата за 2002 г.; 7. избор на регистриран одитор за 2003 г.; проект за решение - ОС приема предложението за избор на регистриран одитор за 2003 г. Материалите на общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

43590

1. - Управителният съвет на сдружението “Изследователски проекти за европейска и атлантическа интеграция”, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.IХ.2003 г. в 13 ч. и 30 мин., в зала 8301 на ул. Гео Милев 158, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. отчет за дейността на сдружението; 3. обсъждане на промени в устава на сдружението; 4. разни. Материалите, свързани с насроченото заседание, са на разположение на членовете на сдружението в неговото управление.

40509

7. - Управителният съвет на сдружение “Семейна федерация за световен мир и обединение” (СФСМО) - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани членовете си на общо събрание на 12.IХ.2003 г. в 19 ч. в София, ул. Княз Борис I № 160А, ет. 2, ап. 11, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на СФСМО; 2. отчет на УС за дейността до 30.VII.2003 г., промени в УС; 3. доклади на инвентаризационните комисии относно материалните и нематериалните активи и пасиви на СФСМО и причините за това; 4. промени в устава на СФСМО - относно свикване на ОС, уведомяване, процедури за вземане на решения и др. Писмени предложения по точките в дневния ред се приемат на същия адрес не по-късно от 7 дни преди общото събрание.

44116

151. - Съветът на директорите на “Автотрансснаб” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 12.IХ.2003 г. в 10 ч. в сградата на дружеството, София, ул. Елов дол 1, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет за 2002 г. и доклада на ДЕС; проект за решение - ОС одобрява и приема годишния финансов отчет за 2002 г. и доклада на ДЕС; 3. разпределение печалбата от дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема направените предложения от СД; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 5. избор и назначаване на регистриран одитор за 2003 г.; проект за решение - ОС избира и назначава предложения от СД одитор за 2003 г. Поканват се всички акицонери да участват лично или чрез упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. на 12.IХ.2003 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представените на събранието брой акции. Участието в ОС се извършва при спазване изискванията на действащото законодателство.

40690

1. - Съветът на директорите на “Фланко” - АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 8.IХ.2003 г. в 10 ч. в Бургас, Южна промишлена зона, сградата на “Комуналтехмаш” - ООД, при дневен ред: 1. освобождаване от длъжност съвета на директорите в състава му, избран на общите събрания на акционерите от 11.V.2000 г., от 30.VI.2001 г. и от 17.VI.2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от длъжност съвета на директорите в състава му, избран на общите събрания на акционерите от 11.V.2000 г., от 30.VI.2001 г. и от 17.VI.2002 г.; 2. избор на нов съвет на директорите; проект за решение - ОС избира нов съвет на директорите. Поканват се всички акционери с право на глас или писмено упълномощени техни представители да вземат участие в събранието. Писмените материали са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството в Бургас. Регистрацията на акционерите за участие започва в 9 ч. и 30 мин. срещу представен документ за самоличност - лична карта, за юридическите лица - удостоверение за актуално правно състояние, депозитарна разписка, а в случай на упълномощаване - и пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 23.IХ.2003 г. от 12 ч. при същия дневен ред и на същото място.

45231

1. - Управителният съвет на Регионална агенция за икономическо развитие - Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 10.IХ.2003 г. в 17 ч., в офиса на РАИР - Благоевград, ул. Трайчо Китанчев 1, ет. 5, при следния дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава на РАИР съгласно ЗЮЛНЦ; 2. приемане на нови членове; 3. избор на управителен съвет; 4. разни. Писмените материали по дневния ред на общото събрание се намират в офиса на РАИР на разположение на членовете на сдружението всеки ден от 9 до 18 ч. Регистрацията на членовете на сдружението и на упълномощените лица ще се извършва на датата на провеждане на общото събрание в 16 ч. на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, колкото и членове да се явят.

43514

32. - Съветът на директорите на “Яна” - АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 12.IХ.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството в Бургас, ул. Индустриална 90, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС одобрява доклада на СД за 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. предложение за разпределение на печалбата; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 5. предложение на СД за промени в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложението за промени в състава на съвета на директорите; 6. определяне на възнаграждението на членовете на СД за 2003 г.; проект за решение - ОС приема предложеното от СД възнаграждение за 2003 г.; 7. избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; 8. разни. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне от 9 ч. в деня на заседанието на ОС. Акционерите се легитимират с личен паспорт/лична карта, респ. удостоверение за актуално състояние на юридическите лица, а пълномощниците - с изрично писмено пълномощно, съдържащо пълни паспортни данни и номера на удостоверението, респ. депозитарната разписка за притежаваните от упълномощителя акции. Писмените материали за заседанието на ОС са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ заседанието на ОС ще се проведе на 26.IХ.2003 г. в 10 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

42897

1. - Съветът на директорите на “Одесос инвест” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 6.IХ.2003 г. в 10 ч. в Клуба на стопанския деятел, ул. Драгоман 25, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема отчета; 2. приемане годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет; 3. предложение на СД за разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за решение - ОС приема направеното предложение; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им за 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им за 2002 г.; 5. избор и назначаване на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС приема и назначава предложения от СД експерт-счетоводител; 6. увеличаване капитала на дружеството; проект за решение - ОС приема увеличаване на капитала на основание чл. 194, ал. 1 ТЗ; 7. определяне възнаграждение на изпълнителния директор; проект за решение - ОС приема направеното от СД предложение за възнаграждение. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в администрацията на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.IХ.2003 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.

44385

326. - Съветът на директорите на “Чайка” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 10.IХ.2003 г. в 9 ч. в седалището на дружеството, Варна, Западна промишлена зона, при следния дневен ред: 1. промени в членовете на съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС освобождава досегашни членове на съвета на директорите, освобождава ги от отговорност за дейността им до освобождаването и избира нови членове на освободените места; 2. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.IХ.2003 г. в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

43646

42. - Съветът на директорите на “Мехтранскомерс” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 11.IХ.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството във Варна, Западна промишлена зона, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС одобрява доклада на СД за 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. предложение за разпределение на печалбата; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата; 4. освобождаване от отговорност на СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 5. предложение на СД за промени в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложението за промени в състава на съвета на директорите; 6. определяне на възнаграждението на членовете на СД за 2003 г.; проект за решение - ОС приема предложеното от СД възнаграждение за 2003 г.; 7. избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; 8. разни. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне от 9 ч. и 30 мин. в деня на заседанието на ОС. Акционерите се легитимират с личен паспорт/лична карта, респ. удостоверение за актуално състояние на юридическите лица, а пълномощниците - с изрично пълномощно, съдържащо пълни паспортни данни и номера на удостоверението, респ. депозитарната разписка за притежаваните от упълномощителя акции. Писмените материали за заседанието на ОС са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ заседанието на ОС ще се проведе на 25.IХ.2003 г. в 10 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

42896

1. - Съветът на директорите на “Проджеко България” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 18.IХ.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, Варна, м. Лъджата, производствена база на “Терем” - ЕАД, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през отчетната 2002 г.; проект за решение - ОС приема отчета на съвета на директорите; 2. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за финансовата 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 4. приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за управлението им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за управлението им през 2002 г.; 5. определяне на експерт-счетоводител за финансовата 2003 г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител за финансовата 2003 г.; 6. промени в съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложените промени в съвета на директорите. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 17 ч. в офиса на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

41863

1. - Управителният съвет на Асоциация за трансгранично сътрудничество и развитие на Северозападна България - Видин, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на асоциацията на 15.IХ.2003 г. в 10 ч. в ресторант “Бонония”, Видин, при следния дневен ред: 1. откриване на общото събрание; доклад за кворума; 2. приемане и утвърждаване на нови членове на АТСРСБ; 3. доклад на УС за дейността през 2002 г.; 4. доклад на контролния съвет за 2002 г. и приемане на финансовия отчет за 2002 г.; 5. изменение и допълнение на устава; 6. приемане на бюджет за 2003 г.; 7. стратегическо планиране, утвърждаване на мисията, визията и стратегическите цели на АТСРСБ; 8. изработване и утвърждаване на стратегическия 5-годишен план за развитие на асоциацията и план за действие до следващото общо събрание; 9. разни. На събранието се поканват всички членове на асоциацията. Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на асоциацията. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.

41074

37. - Съветът на директорите на “Горхим” - АД, Кочериново, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 10.IХ.2003 г. в 10 ч. в заседателната зала на дружеството, Кочериново, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за прекратяване на дружеството на основание чл. 252, т. 1 ТЗ; проект за решение - ОС приема решение за прекратяване на дружеството на основание чл. 252, ал. 1 ТЗ; 2. приемане на решение за откриване на производство по ликвидация и определяне на срок за ликвидация на дружеството; проект за решение - ОС приема решение за откриване на производство по ликвидация и определя срок за ликвидация шест месеца; 3. избор на ликвидатор (ликвидатори); проект за решение - ОС избира предложения от акционерите ликвидатор (ликвидатори). Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 13 до 17 ч. Регистрацията за участие в събранието започва в 9 ч. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта и оригинална депозитарна разписка. Пълномощниците на акционерите представят копие от депозитарна разписка на упълномощителя и пълномощно, отговарящо на изискванията на закона. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.IХ.2003 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред при условията на чл. 23, ал. 1 от устава.

43507

72. - Съветът на директорите на “Яйцепром” - АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 10.IХ.2003 г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2001 и 2002 г.; проект за решение - ОС одобрява и приема отчета за дейността на СД за работата му през 2001 и 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 и 2002 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 и 2002 г.; 3. приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 и 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 и 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 и 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 и 2002 г.; 5. промени в списъка на акционерите; проект за решение - ОС приема предложението за промени в списъка на акционерите; 6. промяна в състава на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в състава на СД; 7. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на посочения адрес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

41668

2. - Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Спортен карате клуб - Диамант - Кърджали” - Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на сдружението на 11.IХ.2003 г. в 17 ч. в Кърджали в седалището на сдружението на ул. Мургаш, бл. 5, ап. 19, при дневен ред: приемане на решение за прекратяване на сдружението, извършване на ликвидация и назначаване на ликвидатор. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове. Канят се всички членове да присъстват.

41829

6. - Съветът на директорите на “Арпезос бус 2000” - АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно събрание на акционерите на 12.IХ.2003 г. в 11 ч. в Кърджали, бул. България 94, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на експерт-счетоводител за 2002 г. и избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г. и избира експерт-счетоводител за 2003 г.; 2. приемане на годишния отчет на дружеството и доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; 3. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за отчетния период; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през отчетния период - 2002 г.; 4. разни. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в общото събрание лично или чрез писмено упълномощени от тях лица. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

41988

1. - Съветът на директорите на “Винпром Плевен” - ЕАД, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на дружеството на 10.IХ.2003 г. в 11 ч. в Плевен, ул. Вит 7, административната сграда на дружеството, ет. 2, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема отчетния доклад на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя на дружестоито за 2002 г.; проект за решение - ОС одобрява доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството и баланса за 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител на дружеството за проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение - ОС одобрява предложението, направено на събранието за избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 5. приемане на нов устав на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението за нов устав на дружеството, направено на събранието; 6. освобождаване от длъжност членове на СД и избор на нови членове на СД на дружеството; проект за решение - ОС освобождава от длъжност членовете на СД и избира нови членове на СД; 7. определяне възнаграждението на членовете на СД и размер на гаранцията, която следва да внесат; проект за решение - ОС приема предложения размер на възнаграждение на членовете на СД и размера на гаранциите им. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. Акционерите се легитимират за участие с представяне на лична карта и временно удостоверение, а юридическите лица представят и удостоверение за актуално състояние. В случай че на обявения ден и час не присъстват акционери, притежаващи повече от 50 % от капитала на дружеството, общото събрание ще се проведе на 25.IХ.2003 г. в 11 ч. при същия дневен ред и на същото място независимо от представения капитал. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в управлението на дружеството, в работното време.

43870

123. - Съветът на директорите на “Динас 98” - АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 12.IХ.2003 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в Сливен, ул. Самуиловско шосе, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя и одобряване на заверения счетоводен отчет и консолидирания счетоводен отчет за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г. Регистрацията започва в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 30.IХ.2003 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

42899

124. - Съветът на директорите на “Динас” - АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 12.IХ.2003 г. в 12 ч. в седалището на дружеството в Сливен, ул. Самуиловско шосе, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя и одобряване на заверения счетоводен отчет за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите. Регистрацията започва в 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 30.IХ.2003 г. в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

42900

1. - Съветът на директорите на “Телеинженерингстрой” - ЕАД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 5.IХ.2003 г. в 10 ч. в Шумен, ул. Цар Освободител 97, ет. 1, кабинета на изпълнителния директор, при следния дневен ред: 1. промяна в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложените промени в състава на съвета на директорите; 2. решение за сключване на разпоредителни сделки с дълготрайни материални активи на дружеството; проект за решение - ОС взема решение за извършване на разпоредителни сделки с дълготрайни материални активи на дружеството; 3. решение за сключване на договори за ипотека и залог за обезпечаване на договори за кредит, които ще сключи дружеството; проект за решение - ОС дава съгласието си да бъдат сключени договори за ипотека и залог за обезпечаване на договори за кредит, които ще сключи дружеството; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през периода от 3.ХI.1999 г. до 26.V.2002 г.; проект за решение - съветът на директорите освобождава от отговорност X.X.X. и X.X.X.; не освобождава от отговорност члена на съвета на директорите Вахаршак Хачадурян Хачадур; 5. избиране на нов одитор за 2003 г.; проект за решение - ОС избира нов експерт-счетоводител; 6. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в управлението на дружеството, Шумен, ул. Цар Освободител 97, ет. 1. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. на 5.IХ.2003 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 22.IХ.2003 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

45718

БЮЛЕТИН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

26. - Народното събрание на Република България, София, пл. Народно събрание 2, тел. 939-31-90, на основание чл. 10 от Закона за обществените поръчки обявява, че през 2003 г. възнамерява да открие процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на автомобили.

45970

85. - Министерството на земеделието и горите, София, бул. Хр. Ботев 55, на основание чл. 6, т. 1 във връзка с чл. 10, чл. 11, ал. 1, чл. 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № РД 52-293 от 29.VII.2003 г. на министъра на земеделието и горите открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - строителство на обект - НС “Източно Софийско поле” - възстановяване облицовката на ИМК в участък от хкм 5+46 до хкм 11+50, област София. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 6, т. 1 във връзка с чл. 10, чл. 11, ал. 1, чл. 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и поименните списъци за обекти, финансирани от МЗГ за 2003 г. 3. Вид на процедурата - открит конкурс. 4. Срок и място за изпълнение на поръчката - 10.ХII.2003 г., землището на София, област София. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите: 5.1. да отговарят на условията и изискванията на чл. 5 и 24 ЗОП; в случаите, когато определеният за изпълнител кандидат е участвал като обединение на физически и/или юридически лица, се регистрира като търговско дружество по Търговския закон; 5.2. да имат опит в изграждането на подобни обекти с технически възможности и доказана търговска репутация; списък на поръчки (сходни с настоящата поръчка - облицовки от стоманоторкрет), изпълнени през последните три години от кандидата, с посочване на цена, място, срокове на изпълнение и клиенти; кратко описание на дейността на кандидата и неговите ресурсни и организационни възможности (свободен текст); списък с административна информация за планираните участници за изпълнение на обекта: ръководен, технически и изпълнителен персонал, налична собствена техника; кандидатът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности; 5.3. да имат изпълнен обем строително-монтажни работи за предходната 2002 г. не по-малко от 1 000 000 лв. 6. Изисквания за качество: изграждането на обекта да се осъществи съгласно утвърдената документация, вложените материали да отговарят на утвърдените стандарти за качество. 7. Начин на образуване на цената, предложена от кандидата - изготвяне на предложение за цена (ценова листа, стойностна сметка, детайлизирани по отделни видове строителни работи), приложена в документацията. Цените се посочват в левове без ДДС. 8. Начин и срок на плащане - в левове по банков път по начин и в срокове, определени в договора за строителство. 9. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни от датата на отварянето на предложенията. 10. Гаранция за участие: кандидатите представят гаранция за участие 2000 лв. в една от следните форми: а) банкова гаранция в полза на МЗГ; б) парична сума, внесена по сметката на МЗГ № 3000150006; БИН 6301301090; банков код 66196611; БНБ - ЦУ. Задържането и освобождаването на гаранцията - по реда на чл. 32 и 33 ЗОП. 11. Гаранция за изпълнение: кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер 10 % от стойността на договора, която се освобождава след неговото приключване. 12. Критерии за оценка на предложението на кандидата и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложенията, икономически най-изгодно предложение, в т.ч.: а) финансово предложение на кандидата; б) доказателства за квалификация, технически възможности и компетентност на кандидата за изпълнение на подобни обекти във всичките му части, (автореференция), в т.ч.: справка технически персонал, оборудване и софтуер, с които кандидатът разполага за изпълнение на строителните работи; в) наличие на препоръки (референции) за други подобни обекти; г) срок за изпълнение на поръчката. 13. Начин на определяне на тежестта на критериите в комплексната оценка на предложението - по т. 12, буква “а” - 40%; по т.12, буква “б” - 40%; по 12, буква “в” - 10%; по т. 12, буква “г” - 10%. 14. Място за получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: в София, Министерство на земеделието и горите, бул. Хр. Ботев 55, стая 419, най-късно до 15 ч. на 16-ия ден от обнародването на поканата за участие в “Държавен вестник” (в случай че 16-ият ден е почивен - на първия работен ден). Цената на документацията е 300 лв. и се заплаща по сметка на МЗГ - 3000150006, код 66196611, БИН 6301301090, БНБ - ЦУ, София. 15. Място и срок за подаване на предложенията - София, Министерство на земеделието и горите, бул. Хр. Ботев 55, в стая 419 до 16-ия ден от обнародването на поканата за участие в “Държавен вестник” (в случай че 16-ият ден е почивен - на първия работен ден). 16. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - предложенията ще бъдат отворени на следващия работен ден след изтичане на срока за подаване на предложенията в 10 ч. в сградата на Министерството на земеделието и горите, бул. Хр. Ботев 55, стая 400. 17. Разноски по процедурата пряко договаряне - разходите, свързани с изготвянето и подаването на предложенията, са за сметка на кандидата. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата. 18. При възникване на необходимост възложителят си запазва правото да възложи допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП.

45394

323. - Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков 2А, на основание чл. 13, ал. 2 във връзка с чл. 34 ЗОП и решение № 49 от 24.VII.2003 г. на министъра на образованието и науката отправя покана за участие в открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: инженеринг, включващ проектиране и изпълнение на дворна мрежа и преустройство на котелна централа на природен газ за следните обекти: ЛОТ 1: Професионална гимназия по туризъм (Техникум по туризъм) - Банкя; Комплексно-възстановителен център (КВЦ) - Банкя; Професионална техническа гимназия (Техникум по механоелектротехника) - Самоков; Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост (СПТУ по транспорт) - гр. Левски; Професионална гмназия по текстил и облекло (Техникум по текстил и облекло) - Мездра; ЛОТ 2: Професионална техническа гимназия (Техникум по механотехника) - Ямбол; Професионална гимназия по строителство и геодезия (Техникум по строителство) - Ямбол; Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника (СПТУ по строителна механизация) - Ямбол; Професионална гимназия (Техникум по металургия и механоелектротехника) - Асеновград; ДОВДЛРГ - Асеновград; ЛОТ 3: Професионална гимназия по техника и лека промишленост (СПТУ по лека промишленост, електротехника и химични технологии) - Попово; ДОВДЛРГ - Попово; ПУ “Станата” - Нови пазар; Професионална гимназия по транспорт и строителство (Техникум по транспорт) - Разград; ДОВДЛРГ - Исперих; ЛОТ 4: Професионална гимназия по механотехника и транспорт (Техникум по механотехника и транспорт) - Стара Загора; Търговска гимназия - Стара Загора; Професионална гимназия по електроника (Техникум по електроника) - Стара Загора; Професионална гимназия по биотехнологични и химични технологии (Техникум по биотехнологии и химическа промишленост) - Стара Загора; Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия (Техникум по строителство) - Стара Загора; Професионална гимназия по облекло и хранене (Техникум по облекло и хранене) - Стара Загора; ДОВДЛРГ - Стара Загора; Професионална гимназия по строителство и дървообработване (СПТУ по строителство и дървообработване) - Стара Загора. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “а” във връзка с чл. 22 ЗОП, обектите са включени за газифициране в инвестиционната програма на МОН. 3. Вид на процедурата: открита. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка: срок за изпълнение: до 90 дни от сключване на договора; място за изпълнение: училища и обслужващи звена. 5. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка: няма. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: кандидатите да представят доказателства за търговска репутация и за технически възможности съгласно § 1, т. 12 и 13 ЗОП, разрешения от ДИТН за извършване на дейности по Наредба № 15, Наредба № 30 и Наредбата за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ; всеки кандидат може да кандидатства за един или повече лотове; поръчката не може да се разделя само за отделни училища и обслужващи звена; договорите ще бъдат сключени за всеки ЛОТ поотделно; кандидатите да бъдат български или чуждестранни юридически или физически лица, които отговарят на чл. 5 ЗОП. 7. Изисквания за качество: влаганите материали да са по БДС или да имат разрешение за употреба от ДАМТН в съответствие с отрасловата нормала. 8. Начин за образуване на предлаганата цена: представя се в левове и представлява общата сума от изготвяне на проектната документация, изпълнение на СМР и доставка на съоръженията, монтаж, изпробване, без включен ДДС. 9. Начин на плащане: по банков път в левове. 10. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни след провеждане на процедурата. 11. Вид и размер на гаранциите - в една от формите съгласно чл. 31 ЗОП: 11.1. за участие в процедурата за възлагане: в размер 2000 лв. за всеки ЛОТ поотделно, представена от името на фирмата кандидат, съгласно чл. 30, ал. 1 ЗОП; задържането и освобождаването на гаранцията за участие на кандидатите става по реда на чл. 32 и 33 ЗОП; 11.2. за изпълнение: в размер 10 % от предложената цена се представя от спечелилия кандидат преди подписване на договора; при непредставянето й се поканва следващият кандидат в класирането; 11.3. банковата сметка на Министерството на образованието и науката е № 5000149138, банков код 66196611, БНБ - ЦУ, София, пл. Батенберг 1. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: икономически най-изгодното предложение от гледна точка на технология, вид, качество на влаганите материали и калкулация на крайната цена - до 50 т.; предложен срок за изпълнение на строителството с преценка за неговата реалност - до 5 т.; размер на аванса - до 5 т.; единични фирмени цени и елементи, които ги формират за допълнително възникнали работи - до 10 т.; гаранционни срокове - до 10 т.; доказан опит на участника при изпълнение на подобно строителство - до 20 т.; на първо място се класира кандидатът с най-голям общ коефициент К. 13. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: в сградата на Министерството на образованието и науката, заседателна зала № 5, на 46-ия календарен ден считано от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”, от 10 ч. 14. Цена на документацията: 200 лв., невъзстановими след приключване на процедурата; внасят се от името на фирмата кандидат по банков път в БНБ - ЦУ, банкова сметка № 300 014 910 8, банков код 661 966 11, БИН 630 130 1130; документацията се получава от деловодството на МОН срещу представяне на платежен документ от БНБ, в който изрично е записан предметът на поръчката, от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник” всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. до 45-ия календарен ден считано от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 15. Предложенията за участие в процедурата се приемат в деловодството на Министерството на образованието и науката всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. до 45-ия календарен ден считано от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 16. Предложенията се представят в непрозрачен запечатан плик лично от кандидатите или от упълномощени техни представители или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка; не се приемат предложения, получени по пощата след обявения краен срок. Лице за информация: инж. Божкова, тел. 92-17-493 и 981-01-94.

45570

207. - Агенция “Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии”, София, ул. Гурко 6, тел. 02/949 2151, на основание чл. 6, т. 2 във връзка с чл. 5, ал. 2, чл. 10 и 11 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № РД-77 от 29.VII.2003 г. на директора отправя покана за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс за доставка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - създаване на пилотна виртуална катедра по компютинг “X.X.”; доставка на компютърен мултимедиен прожектор - 12 бр. за нуждите на: Софийския университет “Св. X.X.”; Русенския университет “X.X.”; Техническия университет - София; Техническия университет - София; Филиал Пловдив; Техническия университет - Варна; Техническия университет - Габрово; Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”; Шуменския университет “X.X.X.”; Стопанка академия “X.X.” - Свищов; Тракийския университет - Стара Загора; Национален военен университет “X.X.”; Българска академия на науките - Централно управление. 2. За доставката на компютърните мултимедийни прожектори може да се ползват преференциите, предвидени по силата на чл. 93 от Закона за висшето образование - доставеното оборудване, предмет на поръчката, се освобождава от мита, такси и данък върху добавената стойност. 3. Място и срок на получаване на документацията за участие - Министерството на транспорта и съобщенията (Централна поща), София, ул. Гурко 6, Агенция “Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии”, ет. 3, стая 304, тел. 949 2305, в срок до 25.VIII.2003 г. срещу представяне на копие от платежно нареждане или вносна бележка за внесени по банков път невъзстановими 50 лв. по с/ка № 3035409806, БИН 7302010001, ТБ “Биохим”, клон “Батенберг”, б. код 66084219. 4. Място и срок за представяне на предложенията - Министерството на транспорта и съобщенията (Централна поща), София, ул. Гурко 6, Агенция “Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии”, ет. 3, стая 304, тел. 949 2305, в срок до 17 ч. и 30 мин. на 25.VIII.2003 г. Предложенията се представят на български език, в запечатан непрозрачен плик с изписани на него име, адрес и телефон на кандидата, както и наименованието на обекта на предложението. За контакти - X.X. - тел. 9492358, e-mail: kyotov@mtc.government.bg.

45547

203. - Агенция “Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии” - София, ул. Гурко 6, тел. 02/949 2151, на основание чл. 6, т. 2 във връзка с чл. 5, ал. 2, чл. 10 и 11 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № РД-76 от 29.VII.2003 г. на директора отправя покана за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс за доставка на компютърно оборудване при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на работни станции за потребителски цели от нисък клас - 11 бр., за нуждите на хора с физически увреждания. 2. Място и срок на получаване на документацията за участие - Министерството на транспорта и съобщенията (Централна поща), София, ул. Гурко 6, Агенция “Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии”, ет. 3, стая 304, тел. 949 2305, в срок до 25.VIII.2003 г. срещу представяне на копие от платежно нареждане или вносна бележка за внесени по банков път невъзстановими 50 лв. по с/ка № 3035409806, БИН 7302010001, ТБ “Биохим”, клон “Батенберг”, б.код 66084219. 3. Място и срок за представяне на предложенията - Министерството на транспорта и съобщенията (Централна поща), София, ул. Гурко 6, Агенция “Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии”, ет. 3, стая 304, тел. 949 2305, в срок до 17 ч. и 30 мин. на 25.VIII.2003 г. Предложенията се представят на български език в запечатан непрозрачен плик с изписани на него име, адрес и телефон на кандидата, както и наименованието на обекта на предложението. За контакти - X.X., тел. 9492358, е-mail: kyotov@mtc.government.bg.

45548

201. - Агенция “Развитие на съобщенията и на информациите и комуникационните технологии” - София, ул. Гурко 6, тел. 02/949 2305, факс 02/949 2277, e-mail: ict@mtc.government.bg, на основание чл. 6, т. 2, чл. 10 и 11 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № РД-75 от 29.VII.2003 г. на директора на агенцията открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на нов лек автомобил - миниван, за нуждите на Агенция “РСИКТ”. 2. Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата - сградата на Министерството на транспорта и съобщенията (Централна поща), София 1000, ул. Гурко 6, Агенция “Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии”, ет. 3, стая 304, тел. 949 2305, всеки работен ден от 14 до 17 ч. в срок до 25.VIII.2003 г. срещу представяне на вносна бележка или копие от платежно нареждане за внесени невъзстановими 30 лв. по сметката на Агенция “Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии” № 3035409806, банков код 66084219, БИН 7302010001, в ТБ “Биохим”, клон “Батенберг”. 3. Място и срок за подаване на предложенията - сградата на Министерството на транспорта и съобщенията (Централна поща), София, ул. Гурко 6, Агенция “Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии”, ет. 3, стая 304, тел. 949 2305, всеки работен ден от 9 до 17 ч. и 30 мин. в срок до 25.VIII.2003 г. За контакти - X.X., тел. 02/949 2358, e-mail:kyotov@mtc.government.bg.

45549

46. - Агенцията по заетостта, София, бул. Княз Дондуков 3, тел. 987 38 91, лице за контакти: X.X. - главен секретар, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, буква “а” ЗОП, чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 362 от 30.VII.2003 г. на изпълнителния директор на агенцията кани всички заинтересувани да участват в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - организиране и провеждане на серия от форуми, дискусии, срещи с работодатели и семинари на национално и регионално ниво, популяризиращи програмите и мерки по заетостта и дейността на Агенцията по заетостта. 2. Вид на процедурата - открит конкурс. 3. Срок на изпълнение - до 4 месеца от сключване на договора за възлагане на поръчката. 4. Място на изпълнение - територията на Република България. 5. Изисквания към кандидатите - кандидатите, които ще участват в процедурата по възлагане на обществената поръчка, е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 23 и 24 ЗОП, както и да са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон. 6. Ограничения при изпълнението - цената на предложението да е до 30 хил. лв. без ДДС. 7. Квалификационни изисквания - изпълнителят да е извършвал или изпълнявал подобен вид поръчки. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - предлаганата цена се формира за цялостното организиране и провеждане предмета на поръчката и се посочва в левове без ДДС и с ДДС, като се приема за окончателна и няма да подлежи на корекции в процеса на изпълнение. 9. Начин на плащане: авансово - не повече от 50 % от цената на предложението; окончателно разплащане - след приемане изпълнението на поръчката с двустранно подписан приемно-предавателен протокол; разплащането се извършва по банков път. 10. Срок за валидност на предложенията - 90 дни от датата на приемането им от възложителя. 11. Вид и размер на гаранциите: а) гаранцията за участие е 300 лв., внесени по сметка № 3000191005, БИН 7302010001, банков код 66196611, при БНБ - ЦУ, на Агенцията по заетостта; б) гаранцията за изпълнение на договора е парична сума по сметка № 3000191005, БИН 7302010001, банков код 66196611, при БНБ - ЦУ, на Агенцията по заетостта в размер 2000 лв. и се представя в момента на сключването на договора за обществена поръчка. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: оценката на подадените предложения за конкретната поръчка се извършва по критерия икономически най-изгодно предложение; съдържанието на критерия икономически най-изгодно предложение се определя от следните показатели: качество на техническата оферта; цена; съотношението между качеството на техническото предложение и цената в общата стойност на оценката е 80:20. Качеството на техническото предложение се оценява по специални критерии, даващи максимален брой точки - 100, които са: а) опит на кандидатстващата организация при извършване на подобна дейност (да се докаже със списък на осъществените проекти в тази сфера) - до 30 т.; б) опит на екипа, който ще реализира поръчката (доказва се с професионални автобиографични справки) - до 40 т.; в) съответствие на предложената от кандидата концепция за изпълнение на обекта на поръчката с формулираните цели на активната политика на пазара на труда и новия социален модел - до 30 т. Показателят цена се изчислява по следния начин: най-ниската ценова оферта получава 100 т. Точките на останалите ценови оферти се изчисляват по формулата:

Най-ниската предложена цена

 

–––––––––––––––––––––

x 100.

Цената на разглежданото предложение

 

Избирането на икономически най-изгодната оферта става, като се претеглят точките от техническото и финансовото предложение (в съотношение 80:20). Това се прави, като се умножат: точките на техническото предложение по 0,80; точките на финансовото предложение по 0,20. Така получените претеглени точки се събират и се избира офертата с най-висок общ сбор. 13. Цената на един комплект конкурсна документация по смисъла на чл. 18 от наредбата е в размер 30 лв., които се внасят в касата на Агенцията по заетостта, бул. Княз Дондуков 3. Документацията се получава от деловодството на агенцията срещу представен документ за платена цена. 14. Предложенията се представят в деловодството на агенцията, бул. Княз Дондуков 3, в запечатан непрозрачен плик, на който е написано името на участника и поръчката, за която кандидатства, до 17 ч. и 30 мин., в срок не по-късно от 15-ия календарен ден от обнародването в “Държавен вестник”. Ако този ден е неработен, срокът изтича на първия работен ден. Предложенията се подават лично или от упълномощен представител на кандидата. 15. Разглеждането и оценяването на предложенията ще започне от 10 ч. и 30 мин. на деня, следващ срока за представяне на предложенията, в сградата на Агенцията по заетостта, бул. Княз Дондуков 3. Ако този ден е неработен, предложенията ще бъдат разгледани на първия работен ден. 16. Възможно е възлагане на допълнителна услуга при условията на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП. 17. Кандидатите, подали предложения, могат да присъстват при отварянето им и проверката относно представянето на необходимите документи и пълнотата и съответствието на предложенията с обявените условия.

45696

47. - Агенцията по заетостта - София, бул. Княз Дондуков 3, тел. 987 38 91, лице за контакти: X.X. - главен секретар, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, буква “а” ЗОП, чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 363 от 30.VII.2003 г. на изпълнителния директор на агенцията кани всички заинтересувани да участват в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - изработване на концепция, сценарий, подготовка, заснемане и излъчване по ефирна телевизия с национален обхват на 5 информационно-популяризационни филма с времетраене до 10 минути всеки по следните теми: как да търсим ефективно работа; възможности за младежите; туризъм - семеен бизнес; помощ при пенсиониране; възможности за заетост на лица с увреждания. 2. Вид на процедурата - открит конкурс. 3. Срок на изпълнение - до 4 месеца от сключване на договора за възлагане на поръчката. 4. Място на изпълнение: излъчване по ефирна телевизия с национален обхват. 5. Изисквания към кандидатите - кандидатите, които ще участват в процедурата по възлагане на обществената поръчка, е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 23 и 24 ЗОП и да са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон. 6. Ограничения при изпълнението - цената на предложението да е до 30 хил. лв. без ДДС. 7. Квалификационни изисквания - изпълнителят да е извършвал или изпълнявал подобен вид поръчки. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - предлаганата цена се формира за цялостното изготвяне и излъчване на телевизионните филми, предмет на поръчката, и се посочва в левове без и със ДДС, като се приема за окончателна и няма да подлежи на корекции в процеса на изпълнение. 9. Начин на плащане: авансово - не повече от 50 % от цената на предложението; окончателно разплащане - след приемане изпълнението на поръчката с двустранно подписан протокол; разплащането се извършва по банков път. 10. Срок за валидност на предложенията - 90 дни от датата на приемането им от възложителя. 11. Вид и размер на гаранциите: а) гаранцията за участие е 300 лв., внесени по сметка № 3000191005, БИН 7302010001, банков код 66196611 при БНБ - ЦУ, на Агенцията по заетостта; б) гаранцията за изпълнение на договора е парична сума по сметка № 3000191005, БИН 7302010001, банков код 66196611 при БНБ - ЦУ, на Агенцията по заетостта, в размер 2000 лв. и се представя в момента на сключването на договора за обществена поръчка. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - оценката на подадените предложения за конкретната поръчка се извършва по критерия икономически най-изгодно предложение; съдържанието на критерия икономически най-изгодно предложение се определя от следните показатели: качество на техническата оферта; цена; съотношението между качеството на техническото предложение и цената в общата стойност на оценката е 80:20. Качеството на техническото предложение се оценява по специални критерии, даващи максимален брой точки - 100, които са: а) опит на кандидатстващата организация при извършване на подобна дейност (да се докаже със списък на осъществените проекти в тази сфера) - до 25 т.; б) опит на екипа, който ще реализира поръчката (доказва се с професионални автобиографични справки) - до 25 т.; в) техническа обезпеченост (наличие на собствена или наета техника/материална база за реализиране на поръчката) - до 25 т.; г) съответствие на предложената от кандидата концепция за изпълнение на обекта на поръчката с формулираните цели на активната политика на пазара на труда и новия социален модел - до 25 т. Показателят цена се изчислява по следния начин: най-ниската ценова оферта получава 100 т. Точките на останалите ценови оферти се изчисляват по формулата:

Най-ниската предложена цена

 

–––––––––––––––––––––

x 100.

Цената на разглежданото предложение

 

Избирането на икономически най-изгодната оферта става, като се претеглят точките от техническото и финансовото предложение (в съотношение 80:20). Това се прави, като се умножат: точките на техническото предложение по 0,80; точките на финансовото предложение по 0,20. Така получените претеглени точки се събират и се избира офертата с най-висок общ сбор. 13. Цената на един комплект конкурсна документация по смисъла на чл. 18 от наредбата е в размер 30 лв., които се внасят в касата на Агенцията по заетостта, бул. Княз Дондуков 3. Документацията се получава от деловодството на агенцията срещу представен документ за платена цена. 14. Предложенията се представят в деловодството на агенцията, бул. Княз Дондуков 3, в запечатан непрозрачен плик, на който е написано името на участника и поръчката, за която кандидатства, до 17 ч. и 30 мин., в срок не по-късно от 15-ия календарен ден от обнародването в “Държавен вестник”. Ако този ден е неработен, срокът изтича на първия работен ден. Предложенията се подават лично или от упълномощен представител на кандидата. 15. Разглеждането и оценяването на предложенията ще започне от 10 ч. и 30 мин. на деня, следващ срока за представяне на предложенията, в сградата на Агенцията по заетостта, бул. Княз Дондуков 3. Ако този ден е неработен, предложенията ще бъдат разгледани на първия работен ден. 16. Възможно е възлагане на допълнителна услуга при условията на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП. 17. Кандидатите, подали предложения, могат да присъстват при отварянето им и проверката относно представянето на необходимите документи и пълнотата и съответствието на предложенията с обявените условия.

45697

48. - Агенцията по заетостта - София, бул. Княз Дондуков 3, тел. 987 38 91, лице за контакти: X.X. - главен секретар, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, буква “а” ЗОП, чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 364 от 30.VII.2003 г. на изпълнителния директор на агенцията, кани всички заинтересувани да участват в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - производство и излъчване на кратки телевизионни филми по Българската национална телевизия и Сателитен канал “България” в цикъл от 15 кратки телевизионни форми, по 7 минути всяка. 2. Вид на процедурата - открит конкурс. 3. Срок на изпълнение - до 4 месеца от сключване на договора за възлагане на поръчката. 4. Място на изпълнение: излъчване по ефирна телевизия с национален обхват. 5. Изисквания към кандидатите - кандидатите, които ще участват в процедурата по възлагане на обществената поръчка, е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 23 и 24 ЗОП и да са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон. 6. Ограничения при изпълнението - цената на предложението да е до 30 хил. лв. без ДДС. 7. Квалификационни изисквания - изпълнителят да е извършвал или изпълнявал подобен вид поръчки. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - предлаганата цена се формира за цялостното изготвяне и излъчване на телевизионните филми, предмет на поръчката, и се посочва в левове, без и със ДДС, като се приема за окончателна и няма да подлежи на корекции в процеса на изпълнение. 9. Начин на плащане: авансово - не повече от 50 % от цената на предложението; окончателно разплащане - след приемане изпълнението на поръчката с двустранно подписан протокол; разплащането се извършва по банков път. 10. Срок за валидност на предложенията - 90 дни от датата на приемането им от възложителя. 11. Вид и размер на гаранциите: а) гаранцията за участие е 300 лв., внесени по сметка № 3000191005, БИН 7302010001, банков код 66196611 при БНБ - ЦУ, на Агенцията по заетостта; б) гаранцията за изпълнение на договора е парична сума по сметка № 3000191005, БИН 7302010001, банков код 66196611 при БНБ - ЦУ, на Агенцията по заетостта, в размер 2000 лв. и се представя в момента на сключването на договора за обществена поръчка. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - оценката на подадените предложения за конкретната поръчка се извършва по критерия икономически най-изгодно предложение; съдържанието на критерия икономически най-изгодно предложение се определя от следните показатели: качество на техническата оферта; цена; съотношението между качеството на техническото предложение и цената в общата стойност на оценката е 80:20. Качеството на техническото предложение се оценява по специални критерии, даващи максимален брой точки 100, които са: а) опит на кандидатстващата организация при извършване на подобна дейност (да се докаже със списък на осъществените проекти в тази сфера) - до 25 т.; б) опит на екипа, който ще реализира поръчката (доказва се с професионални автобиографични справки) - до 25 т.; в) техническа обезпеченост (наличие на собствена или наета техника/материална база за реализиране на поръчката) - до 25 т.; г) съответствие на предложената от кандидата концепция за изпълнение на обекта на поръчката с формулираните цели на активната политика на пазара на труда и новия социален модел - до 25 т. Показателят цена се изчислява по следния начин: най-ниската ценова оферта получава 100 т. Точките на останалите ценови оферти се изчисляват по формулата:

Най-ниската предложена цена

 

–––––––––––––––––––––

x 100.

Цената на разглежданото предложение

 

Избирането на икономически най-изгодната оферта става, като се претеглят точките от техническото и финансовото предложение (в съотношение 80:20). Това се прави, като се умножат: точките на техническото предложение по 0,80; точките на финансовото предложение по 0,20. Така получените претеглени точки се събират и се избира офертата с най-висок общ сбор. 13. Цената на един комплект конкурсна документация по смисъла на чл. 18 от наредбата е в размер 30 лв., които се внасят в касата на Агенцията по заетостта, бул. Княз Дондуков 3. Документацията се получава от деловодството на агенцията срещу представен документ за платена цена. 14. Предложенията се представят в деловодството на агенцията, бул. Княз Дондуков 3, в запечатан непрозрачен плик, на който е написано името на участника и поръчката, за която кандидатства, до 17 ч. и 30 мин., в срок не по-късно от 15-ия календарен ден от обнародването в “Държавен вестник”. Ако този ден е неработен, срокът изтича на първия работен ден. Предложенията се подават лично или от упълномощен представител на кандидата. 15. Разглеждането и оценяването на предложенията ще започне от 10 ч. и 30 мин. на деня, следващ срока за представяне на предложенията, в сградата на Агенцията по заетостта, бул. Княз Дондуков 3. Ако този ден е неработен, предложенията ще бъдат разгледани на първия работен ден. 16. Възможно е възлагане на допълнителна услуга при условията на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП. 17. Кандидатите, подали предложения, могат да присъстват при отварянето им и проверката относно представянето на необходимите документи и пълнотата и съответствието на предложенията с обявените условия.

45698

49. - Агенцията по заетостта, София, бул. Княз Дондуков 3, тел. 987 38 91, лице за контакти: X.X. - главен секретар, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, буква “а” ЗОП, чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 365 от 30.VII.2003 г. на изпълнителния директор на агенцията кани всички заинтересувани да участват в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - изработване на сценарий, заснемане и реализация на цикъл от 5 кратки образователни филма с времетраене по 5 минути, предназначени за излъчване от регионалните телевизионни канали в София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Хасково, Монтана, Ловеч и Благоевград. 2. Вид на процедурата - открит конкурс. 3. Срок на изпълнение - до 4 месеца от сключване на договора за възлагане на поръчката. 4. Място на изпълнение - излъчване по регионални телевизионни канали в София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Хасково, Монтана, Ловеч и Благоевград. 5. Изисквания към кандидатите - кандидатите, които ще участват в процедурата по възлагане на обществената поръчка, е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 23 и 24 ЗОП и да са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон. 6. Ограничения при изпълнението - цената на предложението да е до 30 хил. лв. без ДДС. 7. Квалификационни изисквания - изпълнителят да е извършвал или изпълнявал подобен вид поръчки. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - предлаганата цена се формира за цялостното изготвяне и излъчване на телевизионните филми - предмет на поръчката, и се посочва в левове без и със ДДС, като се приема за окончателна и няма да подлежи на корекции в процеса на изпълнение. 9. Начин на плащане - авансово - не повече от 50 % от цената на предложението; окончателно разплащане - след приемане изпълнението на поръчката с двустранно подписан протокол. Разплащането се извършва по банков път. 10. Срок за валидност на предложенията - 90 дни от датата на приемането им от възложителя. 11. Вид и размер на гаранцията: а) гаранцията за участие е 300 лв., внесени по сметка № 3000191005, БИН 7302010001, банков код 66196611 при БНБ-ЦУ, на Агенцията по заетостта; б) гаранцията за изпълнение на договора е парична сума по сметка № 3000191005, БИН 7302010001, банков код 66196611 при БНБ-ЦУ, на Агенцията по заетостта, в размер 2000 лв. и се представя в момента на сключването на договора за обществена поръчка. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - оценката на подадените предложения за конкретната поръчка се извършва по критерия икономически най-изгодно предложение; съдържанието на критерия икономически най-изгодно предложение се определя от следните показатели: качество на техническата оферта; цена; съотношението между качеството на техническото предложение и цената в общата стойност на оценката е 80:20. Качеството на техническото предложение се оценява по специални критерии, даващи максимален брой точки 100, които са: а) опит на кандидатстващата организация при извършване на подобна дейност (да се докаже със списък на осъществените проекти в тази сфера) - до 25 т.; б) опит на екипа, който ще реализира поръчката (доказва се с професионални автобиографични справки) - до 25 т.; в) техническа обезпеченост (наличие на собствена или наета техника/материална база за реализиране на поръчката) - до 25 т.; г) съответствие на предложената от кандидата концепция за изпълнение на обекта на поръчката с формулираните цели на активната политика на пазара на труда и новия социален модел - до 25 т. Показателят цена се изчислява по следния начин - най-ниската ценова оферта получава 100 т. Точките на останалите ценови оферти се изчисляват по формулата:

Най-ниската предложена цена

 

–––––––––––––––––––––

x 100.

Цената на разглежданото предложение

 

Избирането на икономически най-изгодната оферта става, като се претеглят точките от техническото и финансовото предложение (в съотношение 80:20). Това се прави, като се умножат: точките на техническото предложение по 0,80; точките на финансовото предложение по 0,20. Така получените претеглени точки се събират и се избира офертата с най-висок общ сбор. 13. Цената на един комплект конкурсна документация по смисъла на чл. 18 от наредбата е в размер 30 лв., които се внасят в касата на Агенцията по заетостта, бул. Княз Дондуков 3. Документацията се получава от деловодството на агенцията срещу представен документ за платена цена. 14. Предложенията се представят в деловодството на Агенция по заетостта, бул. Княз Дондуков 3, в запечатан непрозрачен плик, на който е написано името на участника и поръчката, за която кандидатства, до 17 ч. и 30 мин., в срок не по-късно от 15-ия календарен ден от обнародването в “Държавен вестник”. Ако този ден е неработен, срокът изтича на първия работен ден. Предложенията се подават лично или от упълномощен представител на кандидата. 15. Разглеждането и оценяването на предложенията ще започне от 10 ч. и 30 мин. на деня, следващ срока за представяне на предложенията, в сградата на Агенцията по заетостта, бул. Княз Дондуков 3. Ако този ден е неработен, предложенията ще бъдат разгледани на първия работен ден. 16. Възможно е възлагане на допълнителна услуга при условията на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП. 17. Кандидатите, подали предложения, могат да присъстват при отварянето им и проверката относно представянето на необходимите документи и пълнотата и съответствието на предложенията с обявените условия.

45699

50. - Агенцията по заетостта, София, бул. Княз Дондуков 3, тел. 987 38 91, лице за контакти : X.X. - главен секретар, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, буква “а” ЗОП, чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 366 от 30.VII.2003 г. на изпълнителния директор на агенцията кани всички заинтересувани да участват в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - изработване на обща концепция за графичен дизайн и отпечатване на информационно-популяризационни материали. 2. Вид на процедурата - открит конкурс. 3. Срок на изпълнение - до 4 месеца от сключване на договора за възлагане на поръчката. 4. Място на изпълнение - Агенцията по заетостта, бул. Княз Дондуков 3. 5. Изисквания към кандидатите - кандидатите, които ще участват в процедурата по възлагане на обществената поръчка, е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 23 и 24 ЗОП, както и да са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон. 6. Ограничения при изпълнението - цената на предложението да е до 30 хил. лв. без ДДС. 7. Квалификационни изисквания - изпълнителят да е извършвал или изпълнявал подобен вид поръчки. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - предлаганата цена се формира за цялостното организиране и провеждане на предмета на поръчката и се посочва в левове, без и със ДДС, като се приема за окончателна и няма да подлежи на корекции в процеса на изпълнение. 9. Начин на плащане: авансово - не повече от 50 % от цената на предложението; окончателно разплащане - след приемане изпълнението на поръчката с двустранно подписан приемно-предавателен протокол; разплащането се извършва по банков път. 10. Срок за валидност на предложенията - 90 дни от датата на приемането им от възложителя. 11. Вид и размер на гаранциите: а) гаранцията за участие е 300 лв., внесени по сметка № 3000191005, БИН 7302010001, банков код 66196611 при БНБ-ЦУ, на Агенцията по заетостта; б) гаранцията за изпълнение на договора е парична сума по сметка № 3000191005, БИН 7302010001, банков код 66196611 при БНБ-ЦУ, на Агенцията по заетостта, в размер 2000 лв. и се представя в момента на сключването на договора за обществена поръчка. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - оценката на подадените предложения за конкретната поръчка се извършва по критерия икономически най-изгодно предложение; съдържанието на критерия икономически най-изгодно предложение се определя от следните показатели: качество на техническата оферта; цена; съотношението между качеството на техническото предложение и цената в общата стойност на оценката е 80:20. Качеството на техническото предложение се оценява по специални критерии, даващи максимален брой точки 100, които са: а) опит на кандидатстващата организация при извършване на подобна дейност (да се докаже със списък на осъществените проекти в тази сфера) - до 30 т.; б) опит на екипа, който ще реализира поръчката (доказва се с професионални автобиографични справки) - до 40 т.; в) съответствие на предложената от кандидата концепция за изпълнение на обекта на поръчката с формулираните цели на активната политика на пазара на труда и новия социален модел - до 30 т. Показателят цена се изчислява по следния начин: най-ниската ценова оферта получава 100 т. Точките на останалите ценови оферти се изчисляват по формулата:

Най-ниската предложена цена

 

–––––––––––––––––––––

x 100.

Цената на разглежданото предложение

 

Избирането на икономически най-изгодната оферта става, като се претеглят точките от техническото и финансовото предложение (в съотношение 80:20). Това се прави, като се умножат: точките на техническото предложение по 0,80; точките на финансовото предложение по 0,20. Така получените претеглени точки се събират и се избира офертата с най-висок общ сбор. 13. Цената на един комплект конкурсна документация по смисъла на чл. 18 от наредбата е в размер 30 лв., които се внасят в касата на Агенцията по заетостта, бул. Княз Дондуков 3. Документацията се получава от деловодството на агенцията срещу представен документ за платена цена. 14. Предложенията се представят в деловодството на Агенцията по заетостта, бул. Княз Дондуков 3, в запечатан непрозрачен плик, на който е написано името на участника и поръчката, за която кандидатства, до 17 ч. и 30 мин., в срок не по-късно от 15-ия календарен ден от обнародването в “Държавен вестник”. Ако този ден е неработен, срокът изтича на първия работен ден. Предложенията се подават лично или от упълномощен представител на кандидата. 15. Разглеждането и оценяването на предложенията ще започне от 10 ч. и 30 мин. на деня, следващ срока за представяне на предложенията, в сградата на Агенцията по заетостта, бул. Княз Дондуков 3. Ако този ден е неработен, предложенията ще бъдат разгледани на първия работен ден. 16. Възможно е възлагане на допълнителна услуга при условията на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП. 17. Кандидатите, подали предложения, могат да присъстват при отварянето им и проверката относно представянето на необходимите документи и пълнотата и съответствието на предложенията с обявените условия.

45700

51. - Агенцията по заетостта, София, бул. Княз Дондуков 3, тел. 987 38 91, лице за контакти: X.X. - главен секретар, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, буква “а” ЗОП, чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 367 от 30.VII.2003 г. на изпълнителния директор на агенцията кани всички заинтересувани да участват в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - реализиране на медийно партньорство, изразяващо се в подготовка и реализиране на 5-минутна постоянна рубрика за новини, свързани с активните мерки и програми за заетост и развитието на пазара на труда в най-слушаните регионални радиостанции в София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Хасково, Монтана, Ловеч и Благоевград. 2. Вид на процедурата: открит конкурс. 3. Срок на изпълнение - до 4 месеца от сключване на договора за възлагане на поръчката. 4. Място на изпълнение - излъчване по ефирна телевизия с национален обхват. 5. Изисквания към кандидатите - кандидатите, които ще участват в процедурата по възлагане на обществената поръчка, е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 23 и 24 ЗОП, както и да са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон. 6. Ограничения при изпълнението - цената на предложението да е до 30 хил. лв. без ДДС. 7. Квалификационни изисквания - изпълнителят да е извършвал или изпълнявал подобен вид поръчки. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - предлаганата цена се формира за цялостното организиране и провеждане предмета на поръчката и се посочва в левове, без и със ДДС, като се приема за окончателна и няма да подлежи на корекции в процеса на изпълнение. 9. Начин на плащане: авансово - не повече от 50 % от цената на предложението; окончателно разплащане - след приемане изпълнението на поръчката с двустранно подписан приемно-предавателен протокол; разплащането се извършва по банков път. 10. Срок за валидност на предложенията - 90 дни от датата на приемането им от възложителя. 11. Вид и размер на гаранцията: а) гаранцията за участие е 300 лв., внесени по сметка № 3000191005, БИН 7302010001, банков код 66196611, при БНБ - ЦУ, на Агенцията по заетостта; б) гаранцията за изпълнение на договора е парична сума по сметка № 3000191005, БИН 7302010001, банков код 66196611, при БНБ - ЦУ, на Агенцията по заетостта, в размер 2000 лв. и се представя в момента на сключването на договора за обществена поръчка. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: оценката на подадените предложения за конкретната поръчка се извършва по критерия икономически най-изгодно предложение; съдържанието на критерия икономически най-изгодно предложение се определя от следните показатели: качество на техническата оферта; цена; съотношението между качеството на техническото предложение и цената в общата стойност на оценката е 80:20; качеството на техническото предложение се оценява по специални критерии, даващи максимален брой точки 100, които са: а) опит на кандидатстващата организация при извършване на подобна дейност (да се докаже със списък на осъществените проекти в тази сфера) - до 30 т.; б) опит на екипа, който ще реализира поръчката (доказва се с професионални автобиографични справки) - до 40 т.; в) съответствие на предложената от кандидата концепция за изпълнение на обекта на поръчката с формулираните цели на активната политика на пазара на труда и новия социален модел - до 30 т. Показателят цена се изчислява по следния начин - най-ниската ценова оферта получава 100 т. Точките на останалите ценови оферти се изчисляват по формулата:

Най-ниската предложена цена

 

–––––––––––––––––––––

x 100.

Цената на разглежданото предложение

 

Избирането на икономически най-изгодната оферта става, като се претеглят точките от техническото и финансовото предложение (в съотношение 80:20). Това се прави, като се умножат: точките на техническото предложение по 0,80; точките на финансовото предложение по 0,20. Така получените претеглени точки се събират и се избира офертата с най-висок общ сбор. 13. Цената на един комплект конкурсна документация по смисъла на чл. 18 от наредбата е в размер 30 лв., които се внасят в касата на Агенцията по заетостта, бул. Княз Дондуков 3. Документацията се получава от деловодството на агенцията срещу представен документ за платена цена. 14. Предложенията се представят в деловодството на агенцията, бул. Княз Дондуков 3, в запечатан непрозрачен плик, на който е написано името на участника и поръчката, за която кандидатства, до 17 ч. и 30 мин., в срок не по-късно от 15-ия календарен ден от обнародването в “Държавен вестник”. Ако този ден е неработен, срокът изтича на първия работен ден. Предложенията се подават лично или от упълномощен представител на кандидата. 15. Разглеждането и оценяването на предложенията ще започне от 10 ч. и 30 мин. на деня, следващ срока за представяне на предложенията в сградата на Агенция по заетостта, бул. Княз Дондуков 3. Ако този ден е неработен, предложенията ще бъдат разгледани на първия работен ден. 16. Възможно е възлагане на допълнителна услуга при условията на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП. 17. Кандидатите, подали предложения, могат да присъстват при отварянето им и проверката относно представянето на необходимите документи и пълнотата и съответствието на предложенията с обявените условия.

45701

52. - Агенцията по заетостта - София, бул. Княз Дондуков 3, тел. 987 38 91, лице за контакти: X.X. - главен секретар, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, буква “а” ЗОП, чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 368 от 30.VII.2003 г. на изпълнителния директор на агенцията кани всички заинтересувани да участват в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - разработка на концепция, изготвяне и реализация на цикъл от радиопредавания по радиостанция с национален обхват. 2. Вид на процедурата - открит конкурс. 3. Срок на изпълнение - до 4 месеца от сключване на договора за възлагане на поръчката. 4. Място на изпълнение - радиостанция с национален обхват. 5. Изисквания към кандидатите - кандидатите, които ще участват в процедурата по възлагане на обществената поръчка, е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 23 и 24 ЗОП, както и да са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон. 6. Ограничения при изпълнението - цената на предложението да е до 30 хил. лв. без ДДС. 7. Квалификационни изисквания - изпълнителят да е извършвал или изпълнявал подобен вид поръчки. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - предлаганата цена се формира за цялостното организиране и провеждане предмета на поръчката и се посочва в левове, без и със ДДС, като се приема за окончателна и няма да подлежи на корекции в процеса на изпълнение. 9. Начин на плащане: авансово - не повече от 50 % от цената на предложението; окончателно разплащане - след приемане изпълнението на поръчката с двустранно подписан приемно-предавателен протокол; разплащането се извършва по банков път. 10. Срок за валидност на предложенията - 90 дни от датата на приемането им от възложителя. 11. Вид и размер на гаранциите: а) гаранцията за участие е 300 лв., внесени по сметка № 3000191005, БИН 7302010001, банков код 66196611 при БНБ-ЦУ, на Агенцията по заетостта; б) гаранцията за изпълнение на договора е парична сума по сметка № 3000191005, БИН 7302010001, банков код 66196611 при БНБ-ЦУ, на Агенцията по заетостта, в размер 2000 лв. се представя в момента на сключването на договора за обществена поръчка. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - оценката на подадените предложения за конкретната поръчка се извършва по критерия икономически най-изгодно предложение; съдържанието на критерия икономически най-изгодно предложение се определя от следните показатели: качество на техническата оферта; цена; съотношението между качеството на техническото предложение и цената в общата стойност на оценката е 80:20. Качеството на техническото предложение се оценява по специални критерии, даващи максимален брой точки 100, които са: а) опит на кандидатстващата организация при извършване на подобна дейност (да се докаже със списък на осъществените проекти в тази сфера) - до 30 т.; б) опит на екипа, който ще реализира поръчката (доказва се с професионални автобиографични справки) - до 40 т.; в) съответствие на предложената от кандидата концепция за изпълнение на обекта на поръчката с формулираните цели на активната политика на пазара на труда и новия социален модел - до 30 т. Показателят цена се изчислява по следния начин: най-ниската ценова оферта получава 100 т. Точките на останалите ценови оферти се изчисляват по формулата:

Най-ниската предложена цена

 

–––––––––––––––––––––

x 100.

Цената на разглежданото предложение

 

Избирането на икономически най-изгодната оферта става, като се претеглят точките от техническото и финансовото предложение (в съотношение 80:20). Това се прави, като се умножат: точките на техническото предложение по 0,80; точките на финансовото предложение по 0,20. Така получените претеглени точки се събират и се избира офертата с най-висок общ сбор. 13. Цената на един комплект конкурсна документация по смисъла на чл. 18 от наредбата е в размер 30 лв., които се внасят в касата на Агенцията по заетостта, бул. Княз Дондуков 3. Документацията се получава от деловодството на агенцията срещу представен документ за платена цена. 14. Предложенията се представят в деловодството на агенцията, бул. Княз Дондуков 3, в запечатан непрозрачен плик, на който е написано името на участника и поръчката, за която кандидатства, до 17 ч. и 30 мин. в срок не по-късно от 15-ия календарен ден от обнародването в “Държавен вестник”. Ако този ден е неработен, срокът изтича на първия работен ден. Предложенията се подават лично или от упълномощен представител на кандидата. 15. Разглеждането и оценяването на предложенията ще започне от 10 ч. и 30 мин. на деня, следващ срока за представяне на предложенията, в сградата на Агенцията по заетостта, бул. Княз Дондуков 3. Ако този ден е неработен, предложенията ще бъдат разгледани на първия работен ден. 16. Възможно е възлагане на допълнителна услуга при условията на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП. 17. Кандидатите, подали предложения, могат да присъстват при отварянето им и проверката относно представянето на необходимите документи и пълнотата и съответствието на предложенията с обявените условия.

45702

53. - Агенцията по заетостта - София, бул. Княз Дондуков 3, тел. 987 38 91, лице за контакти: X.X. - главен секретар, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, буква “а” ЗОП, чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 369 от 30.VII.2003 г. на изпълнителния директор на агенцията кани всички заинтересувани да участват в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - подготовка, организиране и провеждане на курсове за обучение, насочени към повишаване на ефективността на дирекциите “Бюра по труда” в индивидуалната работа с безработни и работодатели по програмите и мерките за повишаване на заетостта. 2. Вид на процедурата - открит конкурс. 3. Срок на изпълнение - до 4 месеца от сключване на договора за възлагане на поръчката. 4. Място на изпълнение - територията на Република България. 5. Изисквания към кандидатите - кандидатите, които ще участвуват в процедурата по възлагане на обществената поръчка, е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 23 и 24 ЗОП и да са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон. 6. Ограничения при изпълнението - цената на предложението да е до 30 хил. лв. без ДДС. 7. Квалификационни изисквания - изпълнителят да е извършвал или изпълнявал подобен вид поръчки. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - предлаганата цена се формира за цялостното изготвяне на предмета на поръчката и се посочва в левове, без и със ДДС, като се приема за окончателна и няма да подлежи на корекции в процеса на изпълнение. 9. Начин на плащане: авансово - не повече от 50 % от цената на предложението; окончателно разплащане - след приемане изпълнението на поръчката с двустранно подписан протокол; разплащането се извършва по банков път. 10. Срок за валидност на предложенията - 90 дни от датата на приемането им от възложителя. 11. Вид и размер на гаранциите: а) гаранцията за участие е 300 лв., внесени по сметка № 3000191005, БИН 7302010001, банков код 66196611 при БНБ - ЦУ, на Агенцията по заетостта; б) гаранцията за изпълнение на договора е парична сума по сметка № 3000191005, БИН 7302010001, банков код 66196611 при БНБ - ЦУ, на Агенцията по заетостта, в размер 2000 лв. и се представя в момента на сключването на договора за обществена поръчка. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: оценката на подадените предложения за конкретната поръчка се извършва по критерия икономически най-изгодно предложение; съдържанието на критерия икономически най-изгодно предложение се определя от следните показатели: качество на техническата оферта; цена; съотношението между качеството на техническото предложение и цената в общата стойност на оценката е 80:20. Качеството на техническото предложение се оценява по специални критерии, даващи максимален брой точки 100, които са: а) опит на кандидатстващата организация при извършване на подобна дейност (да се докаже със списък на осъществените проекти в тази сфера) - до 25 т.; б) опит на екипа, който ще реализира поръчката (доказва се с професионални автобиографични справки) - до 25 т.; в) техническа обезпеченост (наличие на собствена или наета техника/материална база за реализиране на поръчката) - до 25 т.; г) съответствие на предложената от кандидата концепция за изпълнение на обекта на поръчката с формулираните цели на активната политика на пазара на труда и новия социален модел - до 25 т. Показателят цена се изчислява по следния начин - най-ниската ценова оферта получава 100 т. Точките на останалите ценови оферти се изчисляват по формулата:

Най-ниската предложена цена

 

–––––––––––––––––––––

x 100.

Цената на разглежданото предложение

 

Избирането на икономически най-изгодната оферта става, като се претеглят точките от техническото и финансовото предложение (в съотношение 80:20). Това се прави като се умножат: точките на техническото предложение по 0,80; точките на финансовото предложение по 0,20. Така получените претеглени точки се събират и се избира офертата с най-висок общ сбор. 13. Цената на един комплект конкурсна документация по смисъла на чл. 18 от наредбата е в размер 30 лв., които се внасят в касата на Агенцията по заетостта, бул. Княз Дондуков 3. Документацията се получава от деловодството на агенцията срещу представен документ за платена цена. 14. Предложенията се представят в деловодството на агенцията, бул. Княз Дондуков 3, в запечатан непрозрачен плик, на който е написано името на участника и поръчката, за която кандидатства, до 17 ч. и 30 мин. в срок не по-късно от 15-ия календарен ден от обнародването в “Държавен вестник”. Ако този ден е неработен, срокът изтича на първия работен ден. Предложенията се подават лично или от упълномощен представител на кандидата. 15. Разглеждането и оценяването на предложенията ще започне от 10 ч. и 30 мин. на деня, следващ срока за представяне на предложенията, в сградата на Агенцията по заетостта, бул. Княз Дондуков 3. Ако този ден е неработен, предложенията ще бъдат разгледани на първия работен ден. 16. Възможно е възлагане на допълнителна услуга при условията на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП. 17. Кандидатите, подали предложения, могат да присъстват при отварянето им и проверката относно представянето на необходимите документи и пълнотата и съответствието на предложенията с обявените условия.

45703

54. - Агенцията по заетостта - София, бул. Княз Дондуков 3, тел. 987 38 91, лице за контакти X.X. - главен секретар, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, буква “а” ЗОП, чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 370 от 30.VII.2003 г. на изпълнителния директор на агенцията кани всички заинтересувани да участват в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - изработването на концепция, сценарий, работна режисьорска книга, заснемане и излъчване на 25-минутен телевизионен документално-публицистичен филм за програмата “От социални помощи към заетост” по Българската национална телевизия. 2. Вид на процедурата - открит конкурс. 3. Срок на изпълнение - до 4 месеца от сключване на договора за възлагане на поръчката. 4. Място на изпълнение - излъчване по Българската национална телевизия. 5. Изисквания към кандидатите: кандидатите, които ще участват в процедурата по възлагане на обществената поръчка, е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 23 и 24 ЗОП и да са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон. 6. Ограничения при изпълнението: цената на предложението да е до 30 хил. лв. без ДДС. 7. Квалификационни изисквания: изпълнителят да е извършвал или изпълнявал подобен вид поръчки. 8. Начин на образуване на предлаганата цена: предлаганата цена се формира за цялостното изработване, заснемане и излъчване на телевизионния филм - предмет на поръчката, и се посочва в левове, без и със ДДС, като се приема за окончателна и няма да подлежи на корекции в процеса на изпълнение. 9. Начин на плащане: авансово - не повече от 50 % от цената на предложението; окончателно разплащане - след приемане изпълнението на поръчката с двустранно подписан протокол; разплащането се извършва по банков път. 10. Срок за валидност на предложенията: 90 дни от датата на приемането им от възложителя. 11. Вид и размер на гаранциите: а) гаранцията за участие е 300 лв., внесени по сметка № 3000191005, БИН 7302010001, банков код 66196611 при БНБ-ЦУ, на Агенцията по заетостта; б) гаранцията за изпълнение на договора е парична сума по сметка № 3000191005, БИН 7302010001, банков код 66196611 при БНБ - ЦУ, на Агенцията по заетостта в размер на 2000 лв. и се представя в момента на сключването на договора за обществена поръчка. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - оценката на подадените предложения за конкретната поръчка се извършва по критерия икономически най-изгодно предложение; съдържанието на критерия икономически най-изгодно предложение се определя от следните показатели: качество на техническата оферта; цена; съотношението между качеството на техническото предложение и цената в общата стойност на оценката е 80:20. Качеството на техническото предложение се оценява по специални критерии, даващи максимален брой точки 100, които са: а) опит на кандидатстващата организация при извършване на подобна дейност (да се докаже със списък на осъществените проекти в тази сфера) - до 25 т.; б) опит на екипа, който ще реализира поръчката (доказва се с професионални автобиографични справки) - до 25 т.; в) техническа обезпеченост (наличие на собствена или наета техника/материална база за реализиране на поръчката) - до 25 т.; г) съответствие на предложената от кандидата концепция за изпълнение на обекта на поръчката с формулираните цели на активната политика на пазара на труда и новия социален модел - до 25 т. Показателят цена се изчислява по следния начин: най-ниската ценова оферта получава 100 т. Точките на останалите ценови оферти се изчисляват по формулата:

Най-ниската предложена цена

 

–––––––––––––––––––––

x 100.

Цената на разглежданото предложение

 

Избирането на икономически най-изгодната оферта става, като се претеглят точките от техническото и финансовото предложение (в съотношение 80:20). Това се прави, като се умножат: точките на техническото предложение по 0,80; точките на финансовото предложение по 0,20. Така получените претеглени точки се събират и се избира офертата с най-висок общ сбор. 13. Цената на един комплект конкурсна документация по смисъла на чл. 18 от наредбата е в размер 30 лв., които се внасят в касата на Агенцията по заетостта, бул. Княз Дондуков 3. Документацията се получава от деловодството на агенцията срещу представен документ за платена цена. 14. Предложенията се представят в деловодството на агенцията, бул. Княз Дондуков 3, в запечатан непрозрачен плик, на който е написано името на участника и поръчката, за която кандидатства, до 17 ч. и 30 мин. в срок не по-късно от 15-ия календарен ден от обнародването в “Държавен вестник”. Ако този ден е неработен, срокът изтича на първия работен ден. Предложенията се подават лично или от упълномощен представител на кандидата. 15. Разглеждането и оценяването на предложенията ще започне от 10 ч. и 30 мин. на деня, следващ срока за представяне на предложенията, в сградата на Агенцията по заетостта, бул. Княз Дондуков 3. Ако този ден е неработен, предложенията ще бъдат разгледани на първия работен ден. 16. Възможно е възлагане на допълнителна услуга при условията на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП. 17. Кандидатите, подали предложения, могат да присъстват при отварянето им и проверката относно представянето на необходимите документи и пълнотата и съответствието на предложенията с обявените условия.

45704

55. - Агенцията по заетостта - София, бул. Княз Дондуков 3, тел. 987 38 91, лице за контакти : X.X. - главен секретар, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, буква “а” ЗОП, чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 371 от 30.VII.2003 г. на изпълнителния директор на агенцията кани всички заинтересувани да участват в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - подготовка и провеждане на 5 социологически проучвания. 2. Вид на процедурата - открит конкурс. 3. Срок на изпълнение - до 4 месеца от сключване на договора за възлагане на поръчката. 4. Място на изпълнение - територията на Република България. 5. Изисквания към кандидатите - кандидатите, които ще участват в процедурата по възлагане на обществената поръчка, е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 23 и 24 ЗОП, както и да са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон. 6. Ограничения при изпълнението - цената на предложението да е до 30 хил. лв. без ДДС. 7. Квалификационни изисквания - изпълнителят да е извършвал или изпълнявал подобен вид поръчки. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - предлаганата цена се формира за цялостното организиране и провеждане предмет на поръчката и се посочва в левове, без и със ДДС, като се приема за окончателна и няма да подлежи на корекции в процеса на изпълнение. 9. Начин на плащане: авансово - не повече от 50 % от цената на предложението; окончателно разплащане - след приемане изпълнението на поръчката с двустранно подписан приемно-предавателен протокол; разплащането се извършва по банков път. 10. Срок за валидност на предложенията - 90 дни от датата на приемането им от възложителя. 11. Вид и размер на гаранциите: а) гаранцията за участие е 300 лв., внесени по сметка № 3000191005, БИН 7302010001, банков код 66196611 при БНБ - ЦУ, на Агенцията по заетостта; б) гаранцията за изпълнение на договора е парична сума по сметка № 3000191005, БИН 7302010001, банков код 66196611 при БНБ - ЦУ, на Агенцията по заетостта, в размер 2000 лв. и се представя в момента на сключването на договора за обществена поръчка. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - оценката на подадените предложения за конкретната поръчка се извършва по критерия икономически най-изгодно предложение; съдържанието на критерия икономически най-изгодно предложение се определя от следните показатели: качество на техническата оферта; цена; съотношението между качеството на техническото предложение и цената в общата стойност на оценката е 80:20. Качеството на техническото предложение се оценява по специални критерии, даващи максимален брой точки 100, които са: а) опит на кандидатстващата организация при извършване на подобна дейност (да се докаже със списък на осъществените проекти в тази сфера) - до 30 т.; б) опит на екипа, който ще реализира поръчката (доказва се с професионални автобиографични справки) - до 40 т.; в) съответствие на предложената от кандидата концепция за изпълнение на обекта на поръчката с формулираните цели на активната политика на пазара на труда и новия социален модел - до 30 т. Показателят цена се изчислява по следния начин: най-ниската ценова оферта получава 100 т. Точките на останалите ценови оферти се изчисляват по формулата:

Най-ниската предложена цена

 

–––––––––––––––––––––

x 100.

Цената на разглежданото предложение

 

Избирането на икономически най-изгодната оферта става, като се претеглят точките от техническото и финансовото предложение (в съотношение 80:20). Това се прави, като се умножат: точките на техническото предложение по 0,80; точките на финансовото предложение по 0,20. Така получените претеглени точки се събират и се избира офертата с най-висок общ сбор. 13. Цената на един комплект конкурсна документация по смисъла на чл. 18 от наредбата е в размер 30 лв., които се внасят в касата на Агенцията по заетостта, бул. Княз Дондуков 3. Документацията се получава от деловодството на агенцията срещу представен документ за платена цена. 14. Предложенията се представят в деловодството на агенцията, бул. Княз Дондуков 3, в запечатан непрозрачен плик, на който е написано името на участника и поръчката, за която кандидатства, до 17 ч. и 30 мин. в срок не по-късно от 15-ия календарен ден от обнародването в “Държавен вестник”. Ако този ден е неработен, срокът изтича на първия работен ден. Предложенията се подават лично или от упълномощен представител на кандидата. 15. Разглеждането и оценяването на предложенията ще започне в 10 ч. и 30 мин. на деня, следващ срока за представяне на предложенията, в сградата на Агенцията по заетостта, бул. Княз Дондуков 3. Ако този ден е неработен, предложенията ще бъдат разгледани на първия работен ден. 16. Възможно е възлагане на допълнителна услуга при условията на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП. 17. Кандидатите, подали предложения, могат да присъстват при отварянето им и проверката относно представянето на необходимите документи и пълнотата и съответствието на предложенията с обявените условия.

45705

458. - Държавната агенция за метрология и технически надзор, София, ул. 6 септември 21, тел. 989-84-88, на основание чл. 15 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № А-221 от 23.VII.2003 г. отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка. Предмет на обществената поръчка - доставка на стоки по групи: група А - копирна, факс, принтерна, белова и карирана хартия, касови ролки и формуляри, подробно описани по вид и количество в приложение към документацията; група Б - канцеларски материали, подробно описани по вид и количество в приложение към документацията. Място за изпълнение на поръчката: сградите на ДАМТН във Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Велико Търново, Враца, Габрово, Ловеч, Пловдив, Плевен, Русе, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен. Срок за изпълнение на поръчката: една календарна година от сключване на договор по периодични заявки. Квалификационни изисквания към кандидатите: да отговарят на изискванията на чл. 5 и 24 ЗОП и да са регистрирани по Търговския закон; да представят референции от фирми и ведомства за извършване на подобен вид доставка; да представят списък на основни поръчки, извършени през последната година, с цена, срокове и клиенти; да представят списък на магазини или складове в посочените градове с адреси, телефони и лица за контакти; допускат се за участие и предложения само по една от групите А и Б. Изисквания за качество: съгласно техническата документация; необходимост от представяне на мостри по определени позиции; подмяна на рекламирана некачествена доставка. Начин на образуване на предлаганата цена: единични цени и крайна цена - в левове, с включени транспортни разходи и ДДС; крайна цена - не по-голяма от 50 000 лв. без ДДС; начин на плащане: плащането се извършва по банков път след изпълнение доставката по заявките. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни от датата на отваряне на предложенията. Вид и размер на гаранцията за участие: гаранцията за участие е 500 лв., представена като банкова гаранция или парична сума, внесена по сметка за гаранции на ДАМТН. Критерии за оценка: оценяването на предложенията ще се извършва по групи на база комплексна оценка К, получена по формулата:

К=0,40 x К1 + 0,20 x К2 + 0,20 x К3 + 0,20 x К4,

където: Кi е съответните коефициенти: К1 - цената на предложението; К2 - срокът за изпълнение на доставката след подаване на заявка; К3 - наличието на складова или магазинна мрежа в посочените градове; К4 - доказателствата за търговска репутация и технически възможности на кандидата. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: отварянето, разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши от 10 ч. в заседателната зала на ДАМТН на 22.VIII.2003 г. Получаване на документацията за участие в процедурата - в сградата на ДАМТН, отдел “Управление на собствеността” - стая 45, всеки работен ден от 14 до 16 ч. до 15.VIII.2003 г.; цената на документацията за участие в открит конкурс е 20 лв. и се заплаща в касата на ДАМТН, стая 44, преди получаването й. Предложенията за участие в открития конкурс, изготвени съгласно изискванията на документацията, се представят в деловодството на ДАМТН, ул. 6 септември 21, най-късно до 17 ч. на 21.VIII.2003 г.

45584

19. - Националната служба за растителна защита при Министерство на земеделието и горите, София, бул. X.X. 17, ет. 5, тел. 953-41-16, на основание чл. 31, ал. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1ЗОП и заповед № РД-10-198 от 29.VII.2003 г. на ген. директор кани кандидати за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за основен ремонт при следните условия: 1. Предмет на поръчката - основен ремонт на обект “II етаж на административна сграда” - РСРЗ - Варна. 2. Вид на процедурата - открит конкурс. 3. Срок за изпълнение на поръчката - 30 дни след подписването на протокол обр. № 2 от Наредба № 7 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство. 4. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 6, т. 3 във връзка с чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 5. Място на изпълнение на поръчката - РСРЗ - Варна, ул. Софроний Врачански 23. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - кандидати могат да бъдат физически или юридически лица, които имат опит в изграждането на подобни обекти, с технически възможности и доказана търговска репутация, да отговарят на условията в глава трета, раздели I, II и III от ЗОП и посочените в конкурсната документация изисквания. 7. Изисквания за качество - изграждането на обекта да се осъществи съгласно утвърдената документация, като вложените материали да отговарят на утвърдените стандарти за качество. 8. Начин за образуване на цената, предложена от кандидата - изготвяне на предложение за цена и количествено-стойностна сметка, приложени в документацията. Цените се посочват в левове без ДДС. 9. Начин и срок на плащане: в левове по банков път, в срок до 10 работни дни след приемане на обекта. 10. Срок на валидност на предложенията - 120 календарни дни от датата на отваряне на предложенията. 11. Гаранции за участие в процедурата и изпълнение на поръчката - за участие в процедурата - 200 лв.; гаранцията за изпълнение е в размер 10 % от ценовото предложение, внесени по банков път: “Булбанк” - АД, клон “Калоян”, сметка № 5038060835, банков код 62176307. Задържането и освобождаването на гаранциите става по реда на чл. 32 и 33 ЗОП. 12. Критерии за комплексна оценка на предложението на кандидата - икономически най-изгодно предложение, в т.ч.: а) най-ниска цена, предложена от кандидата; б) срок за изпълнение на поръчката; в) доказателства за техническите възможности и професионален опит на кандидата за изпълнение на поръчката; г) наличие на препоръки, автореференция, справка за изградени от кандидата обекти; д) изпълнение на обекти по ФАР; е) изпълнение на обекти на НСРЗ. 13.Начин за определяне на тежестта на критериите в комплексната оценка на предложението: т. 12. буква “а” - 40 %; т. 12, буква “б” - 20 %; т. 12, буква “в” - 10 %; т. 12, буква “г” - 10 %; т. 12, буква “д” - 10 %; т. 12, буква “е” - 10 %. 14. Документация за участие се закупува в стая 501 в сградата на НСРЗ, София, бул. Христо Ботев 17, ет. 5, срещу представяне на касов ордер за внесени невъзстановими 50 лв. 15. Предложения се приемат до 16 ч. на 16-ия ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник” в деловодството на НСРЗ, стая 501, София, бул. Христо Ботев 17, ет. 5. 16. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - на първия работен ден след изтичането на срока за подаване на предложенията в 14 ч. в сградата на бул. Христо Ботев 17, ет. 5. 17. Лице за контакти и информация - X.X., тел. 953-10-88.

45381

5607. - Дирекция МТОСО - МВР, София, ул. Княз Борис I № 124, тел. 982-25-94, на основание чл. 10, ал. 5 ЗОП обявява, че през 2003 г. планира да открие процедура за възлагане на обществена поръчка за издаване на кредитни карти (по регистрационен номер) за безналично плащане на горива - автомобилни бензини А-92Н, А-95Н, А-98Н и дизелово гориво, при зареждане на МПС - до 500 карти.

45340

274. - “Българска телекомуникационна компания” - ЕАД, София, бул. Тотлебен 8, тел. 934 17 00, 01, 02, на основание чл. 14 и 22 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП с цел обезпечаване експлоатационни нужди на БТК - ЕАД (РУД), през 2003 г. от масла, пластични смазки и технически течности кани потенционални кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Стопанска дирекция “Материално-техническо снабдяване на съобщенията” на основание решение № М-121/2003. 1. Предмет на откритата процедура: 1.1. Периодични доставки на масла, пластични смазки и технически течности, както следва: моторно масло за бензинови двигатели - SAE 15 W40 API SG, в разфасовки от 1 л, 4 - 5 л и 18 - 25 л; ориентировъчно количество - 20 000 л; моторно масло за дизелови двигатели - SAE 15W40 API CE, в разфасовки от 1 л, 4 - 5 л и 18 - 25 л; ориентировъчно количество - 10 000 л; моторно масло за двутактови бензинови двигатели - API TC, в разфасовки от 1 л; ориентировъчно количество - 2900 л; трансмисионно масло - SAE EP 90 API GL - 5, в разфасовки от 1 л и 10 л; ориентировъчно количество - 3600 л; трансформаторно масло легирано в разфасовка - варел (мин. 170 кг); ориентировъчно количество - 340 кг; компресорно масло в разфасовка - варел (мин. 170 кг); ориентировъчно количество - 900 кг; смазочно-охлаждаща течност в разфасовка - варел (мин. 170 кг); ориентировъчно количество - 570 кг; калциева антифрикционна смазка - AФС УН /ВУ/ К-2, в разфасовка до 1 кг; ориентировъчно количество - 531 кг; литиева антифрикционна смазка - АФС ЕР/ВУ/Л-2, в разфасовка до 1 кг; ориентировъчно количество - 760 кг; хидравлично масло МХ-Л 32, в разфасовка от 1 л, 10 л и 18 - 25 л; ориентировъчно количество - 4600 л; хидравлично масло МХ-46, в разфасовка от 1 л, 10 л и 18 - 25 л; ориентировъчно количество - 5200 л; спирачна течност(ДОТ-3) в разфасовка до 1 л; ориентировъчно количество - 2500 л; антифриз (­ 40*), в разфасовки от 1 л и 4 л; ориентировъчно количество - 10 600 л. 1.2. На база на договорената стойност е възможно договарянето на допълнителна доставка в размер до 30 % от стойността на договора. 2. Срок и място на изпълнение: 2.1. 12 месеца считано от датата на сключване на договора; 2.2. складова база на възложителя, кв. Илиянци, София. 3. Срок на доставка - до 7 работни дни, след конкретна заявка от възложителя. 4. Квалификационни изисквания към кандидатите: 4.1. да представят доказателства, че отговарят на условията и изискванията на чл. 24 и 27 ЗОП; документите да се представят в оригинал или нотариално заверени; обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6 се удостоверяват от кандидата с декларация(и) на управителите; когато кандидат е чуждестранно юридическо лице, документите по чл. 27 ЗОП следва да бъдат издадени в съответствие с националното му законодателство, съответно преведени и легализирани; 4.2. да представят пълномощно, договор или друг документ, от който е видно, че са надлежно упълномощени от производителя, в случай че те самите не са производители на предлаганите масла, пластични смазки и технически течности; 4.3. когато кандидатът е обединение/консорциум, документите по чл. 27 ЗОП следва да се представят за всеки от участниците в обединението/консорциума; 4.4. кандидат, който ползва подизпълнител, да посочи такъв при условията на чл. 28 ЗОП; в този случай кандидатът следва да представи доказателства, че подизпълнителят отговаря на всички изисквания, съгласно чл. 24, и представи за същия съответните документи по чл. 27 ЗОП; 4.5. да представят доказателства за търговска репутация по смисъла на § 1, т. 12 ЗОП; 4.6. предложението да съдържа начин и срок за уреждане на рекламации; 4.7. предложенията да са съпроводени с производствен сертификат и сертификат за произход на стоките (когато кандидатът не е производител). 5. Изисквания за качество: 5.1. предложените изделия да отговарят на техническите условия, посочени в приложение № 1; 5.2. предлаганите масла, пластични смазки и технически течности да са произведени през 2003 г.; 5.3. предложените изделия да имат анализно свидетелство от лицензирана лаборатория; 5.4. предложените изделия да имат производствена техническа спецификация, от която да се вижда: покриват ли се изискванията на БДС, ISO, SAE, API и др.; 5.5. гаранционният срок на всички изделия да бъде не по-малък от този по БДС и да важи считано от датата на доставката; 5.6. предложението на кандидата, както и придружаващите го документи да бъдат представени на български език или преведени от лицензиран преводач; 5.7. всички изисквани документи от производителя трябва да бъдат представени в оригинал или нотариално заверени копия. 6. Начин за образуване на предлаганата цена: 6.1. цената да се предложи в левове DDP София, в склад на БТК - ЕАД, СД “МТСС” съгласно Incoterms 2000, без да включва ДДС. 6.2. ценовата част на предложението да съдържа цената на всеки отделен вид опаковка (където са повече от една) от дадено изделие. 7. Начин и срок на плащане след доставка - в левове по предложение на кандидата. 8. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни считано от датата на отваряне на предложенията 9. Вид и размер на гаранциите: 9.1. банкова гаранция, издадена в полза на БТК - ЕАД, за участие в размер 1900 лв. с валидност 60 календарни дни считано от датата на подаване на предложението. Оригиналната банкова гаранция за участие да се приложи към предложението. Банковата гаранция следва да съдържа точно описание на наименованието на процедурата. Банкови гаранции за отделните позиции: моторно масло за бензинови двигатели - SAE 15 W40 API SG, в разфасовки от 1 л, 4 - 5 л и 18 - 25 л - 420 лв.; моторно масло за дизелови двигатели SAE 15W40 API CE, в разфасовки от 1 л, 4 - 5 л и 18 - 25 л - 208 лв.; моторно масло за двутактови бензинови двигатели - API TC, в разфасовки от 1 л - 70 лв.; трансмисионно масло SAE EP 90 API GL-5, в разфасовки от 1 л, 10 л - 80 лв.; трансформаторно масло легирано в разфасовка - варел - 120 лв.; компресорно масло в разфасовка - варел - 120 лв.; смазочно-охлаждаща течност, в разфасовка - варел - 110 лв.; калциева антифрикционна смазка AФС УН/ВУ/К-2, до 1 кг - 130 лв.; литиева антифрикционна смазка АФС ЕР/ ВУ/Л-2, до 1 кг - 190 лв.; хидравлично масло МХ Л 32, в разфасовка от 1 л, 10 л и 18 - 25 л - 150 лв.; хидравлично масло МХ-46, в разфасовка от 1 л, 10 л и 18 - 25 л - 150 лв.; спирачна течност (ДОТ-3) в разфасовка до 1 л - 76 лв.; антифриз (­ 40*), в разфасовки от 1 л и 4 л - 76 лв.; 9.2. кандидатът, определен за изпълнител на обществената поръчка, открива банкова гаранция за добро изпълнение в размер 5% от стойността на договора със срок на валидност 12 месеца от датата на сключване на договора, която се освобождава след издължаване на договорените количества. 10. Критерии за оценка: 10.1. Предложения, неотговарящи на предварително обявените условия, квалификационните и техническите изисквания на БТК - ЕАД, се отстраняват от участие в процедурата и комисията не пристъпва към разглеждане на ценовите предложения. 10.2. Класирането на допуснатите предложения се извършва на база комплексен коефициент Ккомпл., получен от сумата на стойностите на оценките по съответните критерии по следната формула: Ккомпл.= К1+К2+К3, където стойностите К1, К2 и К3 представляват произведението от съотношението на параметрите за съответния коефициент и неговата тежест в общата оценка. На първо място се класира участникът, получил най-висок Ккомпл.

Критерии:

К1 - ценово предложение;

 

минимална цена на един литър (кг) изделие

 

К1 =

–––––––––––––––––––––––––––

x 94;

 

предложена цена на един литър (кг) изделие

 

К2 - срок на разплащане;

 

предложен срок на разплащане

 

К2 =

–––––––––––––––––––––

x 3;

 

максимален срок на разплащане

 

К3 - гаранционен срок;

 

предложен гаранционен срок

 

К3 =

–––––––––––––––––––––

x 3.

 

максимален гаранционен срок

 

10.3. Комисията класира на първо място икономически най-изгодното предложение за всяка отделна позиция, получило най-висока комплексна оценка въз основа на посочените коефициенти и оценки. 10.4. Изпълнение на поръчката ще бъде възложено на класирания на първо място кандидат, като договор ще бъде сключен само при условията на чл. 18, т. 5 ЗОП. 11. Място на получаване на документацията за участие - София, СД “МТС на съобщенията” ж.к. Надежда VI част, ул. Тричко Велев 2, ет. 2, стая 226, всеки работен ден от 9 до 17 ч. срещу представяне на касов ордер за внесени невъзстановими 100 лв. в касата на СД “МТСС” в срок до 17 ч. на 16.IХ.2003 г. 12. Предаване на предложенията: 12.1. Предложенията се предават в СД “МТСС” - София, ж.к. Надежда VI част, ул. Тричко Велев 2, ет. 2, стая 226, в срок до 12 ч. на 17.IХ.2003 г. в запечатан непрозрачен плик от упълномощен представител. 12.2. Предложенията се изготвят в два екземпляра (1 оригинал и 1 копие) в две части: търговска част и технически параметри (на български език); ценово предложение (на български език), съдържащо единична цена и обща стойност на предложението. 12.3. Ценовото предложение се представя в отделен запечатан непрозрачен плик и се обозначава с надпис “Предлагана цена”, което се поставя и запечатва в опаковката на предложението, на което да е написано име, адрес и телефон за кореспонденция на участника. 13. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: 13.1. Разглеждането, анализирането и оценяването на предложенията се извършва от специално назначената по чл. 37 ЗОП комисия, която заседава в сградата на СД “МТСС” на 17.IХ.2003 г. в 14 ч. в стая 229. Кандидатите, участващи в процедурата, могат да присъстват при отваряне на търговската и техническата част на предложенията. 13.2. На първото заседание комисията проверява комплектността на предложенията, като ценовите предложения не се отварят. 13.3. Ценовите предложения се отварят и разглеждат от комисията след установяване на съответствие с предварително обявените изисквания. 13.4. Комисията си запазва правото да изиска от кандидатите допълнителна пояснителна техническа информация, като зададе въпросите си официално в писмена форма до участниците в откритата процедура.

45533

2849. - Национална компания “Железопътна инфраструктура”, София 1080, ул. Иван Вазов 3, на основание чл. 15 и чл. 31, ал. 1 от Наредба за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 87 от 14.VII.2003 г. отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за обект: отстраняване на дефекти от генерална ревизия на стоманени мостове в района на ПЕПЖИ - Пловдив, при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: отстраняване на дефекти от генерална ревизия на стоманени мостове в района на ПЕПЖИ - Пловдив, в т.ч.: доставка и смяна на оловни плочи на мостове на км 3+500 в междугарието Пловдив - Филипово - 4 бр., км 3+602 в междугарието Пловдив - Филипово - 20 бр., км 21+243 в междугарието Скутаре - Белозем - 4 бр., км 41+089 в междугарието Белозем - Оризово - 4 бр., и км 50+150 в междугарието Черна гора - Чирпан - 4 бр., по 8-а жп линия. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: 2.1. правно: чл. 10 във връзка с чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП; 2.2. фактическо: обектът се финансира по Проект № 3 от РИП на НК “ЖИ” за 2003 г. 3. Вид на процедурата: открит конкурс по условията на глава осма от наредбата. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка: 4.1. срок на изпълнение: 75 календарни дни от датата на подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка; 4.2. място на изпълнение: в района на ПЕПЖИ - Пловдив, дадено по километри и междугария, съгласно документацията за участие. 5. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка: 5.1. кандидати в процедурата могат да бъдат само физически или юридически лица, както и техните обединения, с доказан опит в изпълнение на подобни обекти; 5.2. само кандидати, закупили документация за участие и приложили документ за това, имат право да представят предложение за участие; 5.3. работите се извършват с прекъсване на влаковото движение; 5.4. Работниците и служителите на кандидатите да не са в трудовоправни отношения с НК “ЖИ” и нейните поделения; 5.5. кандидатът да не представлява “свързано лице” с възложителя по смисъла на Търговския закон; 5.6. не се допуска промяна на общата цена, единичните цени и цените на материалите по време на изпълнение на поръчката; 5.7. количествата работи по т. 1 и дадени в документацията за участие не подлежат на промяна при изпълнение на поръчката; 5.8. не се разрешава смяна на изпълнителския и квалифициран персонал за изпълнение на поръчката без разрешение на възложителя. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: 6.1. да имат персонал и механизация за изпълнение на поръчката; персоналът да притежава необходимата квалификация и правоспособност съгласно техническите условия за изпълнение на поръчката; 6.2 кандидатът да разполага с необходимия квалифициран и правоспособен за работа в условията на НК “ЖИ” персонал, с положен успешно изпит по наредби № 4, 47, 49 и 51 на нормативите на железопътния транспорт. 7. Изисквания за качество: 7.1. ремонтните работи по качество да отговарят на действащите нормативни документи в системата на НК “ЖИ” и на територията на България; влаганите материали да бъдат предназначени за мостови конструкции и да отговарят на БДС и техническите изисквания съгласно документацията за участие; 7.2. Гаранционният срок за качество на извършените работи да бъде минимум 4 години съгласно чл. 173, ал. 4, т. 8 ЗУТ; 7.3. при изпълнение на поръчката да се спазват техническите условия, дадени в документацията за участие. 8. Начин на образуване на предлаганата цена, вкл. и заплащане: 8.1. начин на образуване на предлаганата цена: посочва се общата цена на предложението в левове; в цената, посочена в предложението, да се отразят отделните елементи на ценообразуване (часова ставка, машиносмени на механизация, разход на труд, цени на материали, допълнителни разходи, доставно-складови разходи, печалба и др.) и начинът на определяне на общата цена; цените се посочват без ДДС; 8.2. заплащането ще се извършва в левове по банков път по сметка на изпълнителя въз основа на двустранно заверени акт обр. 19 за извършените видове работи и данъчна фактура на изпълнителя; 8. 3. авансово заплащане - до 20 % от стойността на договора, като се представя безусловна банкова гаранция върху размера на искания аванс за целия период на неговото погасяване. 9. Срок на валидност на предложенията: 90 календарни дни след крайния срок за подаване на предложенията. 10. Размер и условия на гаранцията за участие в процедурата и на гаранцията за изпълнение на договора: 10.1. гаранцията за участие в открития конкурс е 150 лв.; гаранцията следва да бъде внесена по сметка № 1094363315, код 92079240, в “Българска пощенска банка” на името на ПЕПЖИ - Пловдив, или в касата на ПЕПЖИ - Пловдив, бул. Македония 2, или да бъде оформена и представена във вид на неотменима банкова гаранция със срок на действие не по-малък от срока на валидност на предложението; за задържане и освобождаване на гаранцията за участие в процедурата се прилагат разпорежданията на чл. 16, ал. 3 от наредбата; 10.2. гаранцията за изпълнение на договора е в размер 10 % от стойността на договора; гаранцията следва да бъде внесена по сметка № 1094363315, код 92079240, в “Българска пощенска банка” на името на ПЕПЖИ - Пловдив, или в касата на ПЕПЖИ - Пловдив, бул. Македония 2, или да бъде оформена и представена във вид на неотменима банкова гаранция със срок на действие не по-малък от срока на действие на договора; гаранцията се представя при подписване на договора. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка: критерият за оценка е икономически най-изгодно предложение, като оценяването се извършва по следния начин: 11.1. техническа оценка - max 30 точки: 11.1.1. организация и методология за изпълнение на поръчката - max 20 точки; 11.1.2. срок за изпълнение на поръчката - max 10 точки; минималният срок се оценява с 10 точки, всички останали предложения по формулата: отношението на минимален срок / предлаган срок, умножено по 10; само предложения, получили повече от 20 точки на техническата оценка, ще бъдат допуснати до ценова оценка; 11.2. финансова оценка - max 70 точки: 11.2.1. предлаганата цена (стойност) е за целия обем; 11.2.2. най-ниската от всички предложени цени се оценява със 70 точки; останалите ценови предложения се оценяват по следната формула: отношението на минимална цена/предлагана цена, умножено по 70; окончателната оценка за всеки кандидат в открития конкурс се формира като сума на техническата и финансовата оценка. 12. Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в открития конкурс: документацията за участие в открития конкурс може да бъде закупена от касата на ПЕПЖИ - Пловдив, бул. Македония 2, всеки работен ден от 8 до 16 ч. срещу невъзвръщаемата сума 30 лв. без ДДС до 15-ия календарен ден от обнародването в “Държавен вестник” на поканата за участие в открития конкурс. 13. Място и срок за представяне на предложенията: предложенията на кандидатите се представят в деловодството на ПЕПЖИ - Пловдив, бул. Македония 2, до 16 ч. на 20-ия календарен ден от обнародването в “Държавен вестник” на поканата за участие в открития конкурс при спазване на изискванията на чл. 22 от наредбата. 14. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: предложенията ще се разглеждат и оценяват от комисия, назначена от възложителя, на втория работен ден след изтичане на срока за подаването им в НК “Железопътна инфраструктура”, София, ул. Ив. Вазов 3, от 10 ч. За справки и допълнителна информация: ПЕПЖИ - Пловдив, бул. Македония 2, тел./факс 032/92-20-13; 048/854-254; 088/56-40-57.

45543

71. - Столичната община, ул. Московска 33, тел. 986-12-21 - инж. Р. Дойкин, на основание чл. 5, ал. 2, чл. 6, т. 1 и чл. 31, ал. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и в изпълнение на заповед № РД-09-1351 от 17.VII.2003 г. на кмета на СО открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - ограда на 94 ОУ в кв. Хр.Ботев, район “Слатина” - инженеринг. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 5, ал. 2 и чл. 6, т. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открит конкурс. 4. Срок за изпълнение на поръчката - до 15.ХII.2003 г. 5. Място на изпълнение на поръчката: 94 ОУ, кв. Хр. Ботев, район “Слатина”. 6. Ограничения при изпълнение на поръчката: няма. 7. Изисквания за качество - изпълнението на поръчката да отговаря на нормативните разпоредби в строителството. 8. Квалификационни изисквания към кандидатите - физически или юридически лица, отговарящи на чл. 5 и 24 ЗОП, с професионален опит при изпълнение на подобни поръчки. 9. Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане - в съответствие с документацията; плащането се извършва в левове по банков път. 10. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни. 11. Вид и размер на гаранцията за участие в конкурса: 800 лв., представени в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на Столична община № 5001000133, банков код 13073590, “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; или банкова гаранция за срока на валидност на предложението. 12. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: 5 % от стойността на договора, представени в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на Столична община № 5001000133, банков код 13073590, “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; или банкова гаранция за срока на валидност на договора. 13. Критерии за оценка на предложенията: а) крайна цена като готов продукт; б) идейно решение; в) професионален опит. 14. Начин за определяне тежестта на критериите в комплексната оценка на предложенията по т. 13: буква “а” - 60 точки; буква “б” - 20 точки; буква “в” - 20 точки. 15. Документацията за участие на стойност 60 лв. с ДДС с подробни данни и изисквания, необходими за подготовка на предложенията, се получава след обнародването в “Държавен вестник” всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 15 ч. на ул. Париж 1, стая 3, след заплащането й в касата на ул. Париж 1, стая 206. 16. Предложенията за участие се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик до 10 ч. на 16-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник” на ул. Париж 1, стая 3. 17. Разглеждането и оценяването на предложенията ще започне от 14 ч. на 17-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник” на ул. Париж 5. 18. При възникване на необходимост възложителят си запазва правото да възложи допълнително обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП.

45275

2255. - Столичната община, ул. Московска 33, на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и в изпълнение на заповед № 09-1389 от 24.VII.2003 г. на кмета на СО обявява открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на офис обзавеждане за административната сграда на район “Панчарево”. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 5, ал. 2, чл. 6, т. 2, чл. 31 и сл. от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открит конкурс. 4. Срок за изпълнение на поръчката - 30.IХ.2003 г. 5. Място на изпълнение на поръчката: с. Панчарево, София. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: кандидати за участие в открития конкурс могат да бъдат български и чуждестранни физически или юридически лица, отговарящи на чл. 5 и 24 ЗОП. 7. Изисквания за качество - изпълнението на поръчката да отговаря на действащите нормативни разпоредби в страната. 8. Ограничения при изпълнение на поръчката - няма. 9. Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане - в съответствие с документацията; плащането се извършва в левове по банков път. 10. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни. 11. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата и на гаранцията за изпълнение на договора: 11.1. гаранцията за участие в процедурата е в размер 300 лв., представена в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на Столична община № 5001000133, банков код 13073590, “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; или банкова гаранция за срока на валидност на предложенията; 11.2. гаранцията за изпълнение на договора е в размер 5 % от стойността на договора, представена преди сключването му в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на Столична община № 5001000133, банков код 13073590, “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; или банкова гаранция за срока на договора. 12. Критерии за оценка и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложенията: а) предлагана цена - коефициент на тежест = 60 точки; б) срок на доставката - коефициент на тежест = 30 точки; в) гаранционен срок - коефициент на тежест = 10 точки. 13. Документацията за участие на стойност 60 лв. (с ДДС) с подробни данни и изисквания, необходими за подготовката на предложенията, се получава всеки работен ден на ул. Париж 1, стая 2, от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник” след заплащането й в касата на ул. Париж 1, ет. 3, стая 206, от 10 до 12 ч. и 14 до 15 ч. 14. Предложенията за участие се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик до 16 ч. на 16-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник” на ул. Париж 1, стая 2. 15. Разглеждането, оценяването и класирането на предложенията ще започне от 14 ч. на 17-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник” на ул. Париж 1, стая 2. 16. При възникване на необходимост възложителят си запазва правото да възложи допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 1, т. 3 ЗОП.

45588

23. - Столичната община, район “Студентски”, София, Студентски град, бл. 5, тел. 68 31 24, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП и заповед № РД-09-87 от 15.VII.2003 г. на кмета на район “Студентски” открива процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на доставчик на хранителни продукти и хигиенни материали за нуждите на детските ясли и градини и на хигиенни материали за нуждите на училищата в район “Студентски” и кани всички заинтересувани да участват в процедурата: 1. Предмет на поръчката - доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за нуждите на детските ясли и градини и на хигиенни материали за училищата. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок и място за изпълнение на поръчката: до 29.VIII.2003 г., район “Студентски”. 5. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка - няма. 6. Изисквания към кандидатите - български физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и отговарящи на чл. 23 ЗОП, с професионален опит при извършване на подобни поръчки. 7. Изисквания за качество - доставените стоки да бъдат съпроводени със сертификати за качество от производителя. 8. Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане - в съответствие с условията; плащането се извършва в левове по банков път. 9. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от датата на подписване на договора. 10. Вид и размер на гаранцията за участие - 1200 лв., вносими в брой в касата на район “Студентски”, Студентски град, бл. 5. 11. Критерии за оценка на предложенията - съгласно чл. 41 ЗОП икономически най-изгодно предложение, в т.ч.: а) професионален опит; б) предлаганите асортименти да бъдат с цени на производител; в) предлаганите асортименти да бъдат придружени със сертификат за качество, срок на годност и санитарно заключение; г) коректност и лоялност на кандидата по договори, сключени с други райони; начин на определяне тежестта на критериите в комплексната оценка на предложенията по т. 11: буква “а” - 10 точки; буква “б” - 40 точки; буква “в” - 30 точки; буква “г” - 20 точки. 12. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 1.IХ.2003 г. от 10 ч. в сградата на район “Студентски”; документацията за участие на стойност 120 лв. с подробни данни и изисквания, необходими за подготовка на предложенията, се получава в служба “БИАДО”, стая 316, ет. 3, в сградата на район “Студентски”. Предложенията се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик до 29.VIII.2003 г. в служба “БИАДО”, ет. 3, стая 316, бл. 5, Студентски град - район “Студентски”

45282

21. - Община Антоново, бул. Тозлушки герой 26, тел. 06071/2222, факс 2428, на основание чл. 6, т. 2, чл. 15 и 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 170 от 14.VII.2003 г. на кмета на общината отправя покана до всички заинтересувани за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка чрез покупка и зареждане на горива и горивно-смазочни материали за общинската администрация и мероприятия, както следва: газ пропан-бутан - 5,5 тона; дизелово гориво - 11,5 тона; бензин Н-92 - 11 тона; бензин Н-95 - 3,5 тона; масло М10Д - 470 литра; масло М16Д - 30 литра; масло “Приста” - супер - 30 литра; масло “Валволин” - 50 литра; масло - хидравлично - 40 литра; масло - диференциално - 50 литра. Забележка. Вариацията на доставените ГСМ е в диапазон (+,-) 10 % от посочените количества. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 2, 5, 6, 10, 15 и 31 от наредбата. 3. Вид на процедурата - открит конкурс. 4. Срок и място за изпълнение на поръчката - 12 месеца считано от датата на подписване на договора. 5. Изисквания към кандидатите - да отговарят на условията по чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 23 и чл. 24, ал. 1 и 2 ЗОП. 6. Изискванията за качеството на горивата и ГСМ да отговарят на изискванията на БДС, придружени със сертификат за качество и данни за произход. 7. Начин на образуване на предлаганата цена и начин на плащане - цената на доставения продукт да включва ДДС, в левове, плащане - в левове по банков път срещу издадена фактура от доставчика за период 1 месец. 8. Срок на валидност на предложенията - до 30 дни от датата на отварянето им. 9. Размер на гаранцията за участие - 200 лв. 10. Размер на гаранцията за изпълнение на договора - 200 лв., внесени в касата на общината. 11. Критерии за оценка на предложените позиции - обект на поръчката: доставна цена - относителен дял 65 %; техническа възможност за зареждане в рамките на гр. Антоново - 20 %; срок за отсрочено плащане - 10 %; други предложения в интерес на възложителя - 5 %. Кандидатите могат да подават предложения за една или за няколко отделни позиции. 12. Пакетът документи за участие в процедурата се получава в дирекция “Финансово-счетоводна дейност и управление на собствеността”, стая 12, срещу 20 лв., внесени в касата на общината. 13. Място и срок за подаване на предложенията - в стая 18, ет. 3, на ОбА, в срок до 7.VIII.2003 г. вкл. в рамките на работното време. Предложението се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от негов упълномощен представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 14. Място, ден и час за разглеждане, оценяване и класиране на подадените предложения - в заседателната зала на общинската администрация на 8.VIII.2003 г. от 10 ч. в заседателната зала на общината.

45186

28. - Община Дупница, пл. Свобода 1, тел. 0701/59210, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, буква “б”, чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП и заповед № 933 от 18.VII.2003 г. на кмета на общината отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на хранителни стоки, включващи следните групи стоки: 1.1. мляко и млечни продукти; 1.2. месо и месни продукти, пилета и пилешки продукти, яйца; 1.3. риба и рибни консерви; 1.4. плодове и зеленчуци - сурови, сушени, замразени и консерви, в т. ч. и диетични; 1.5. основни хранителни продукти (хляб и закуски, в т. ч. и диетични, брашно, захар, ориз, варива, олио, подправки и др.) съгласно приложена номенклатура за нуждите на Домашен социален патронаж и диетично столово хранене - гр. Дупница. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 4, ал. 1, т. 1, буква “б” и чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 13, ал. 2 ЗОП. Вид на процедурата - открита; възложителят си запазва правото за възлагане на допълнителна обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 и 4 ЗОП. 4. Срок на изпълнение - две години от датата на подписване на договора за възлагане на изпълнението. 5. Място на изпълнение - доставка до заведенията за социални услуги на територията на община Дупница - Домашен социален патронаж, ул. Охрид 2. 6. Ограничителни условия - при изпълнение на обществената поръчка да не се ползват подизпълнители. 7. Изисквания за качество - съгласно изискванията на Закона за храните и всички действащи към момента на изпълнение на поръчката подзаконови нормативни актове, като се представя сертификат за произхода и анализно свидетелство за качеството при всяка доставка; всяка доставка да бъде придружена от анализно свидетелство за срок на годност и за качество на всеки продукт, подпечатано с мокър печат, съгласно нормативната уредба; продуктите да бъдат доставени в подходяща за съхранение опаковка съгласно подадената заявка; кандидатите представят сертификати за стандарт, произход и качество на продуктите; производството, съхранението и транспортирането на стоките да се извършва в база и с транспорт, отговарящи на хигиенните изисквания за това съгласно нормативната уредба. 8. Квалификационни изисквания към кандидатите - да отговарят на изискванията по чл. 5, 23 и 24 ЗОП, с доказана търговска репутация в производството и/или търговията с хранителни стоки и доказани технически възможности за изпълнение на поръчката, вкл. база и транспорт, отговарящи на хигиенните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на стоките, съгласно нормативните изисквания; кандидатите да осъществяват част от дейността си по съхранение и търговия с хранителни стоки. 9. Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане: 9.1. цената за доставка на всяка стока се определя от цената за единица мярка (килограм, литър и бройка) според качеството, в левове и включва всички разходи на изпълнителя до мястото на изпълнение с ДДС и представлява крайна цена; 9.2. заплащането е в левове съгласно чл. 22, ал. 6 ЗОП, с банков превод; 9.3. отчитането на количеството и качеството на доставките се извършва с двустранно подписан протокол от упълномощен представител на възложителя и представител на фирмата изпълнител, съгласно който се изготвя и представя фактура за плащане; 9.4. предложената цена на определения за изпълнител на поръчката кандидат да бъде определена с възможност за промяна съобразно сезона, по предложение на потребителите. 10. Срок на валидност на офертата - 90 календарни дни след постъпване на предложението. 11. Паричната гаранция за участие в обществената поръчка в съответствие с чл. 30, ал. 1 ЗОП е в размер 2000 лв., платими в ТБ “Биохим” - АД, клон Дупница, по банкова сметка № 5012967439, банков код 66096608, и се освобождава в сроковете и при условията на чл. 32 и 33 ЗОП. 12. Паричната гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка се определя в левове в размер 2000 лв. съгласно чл. 30, ал. 2 ЗОП и приложение по ал. 3; гаранцията за изпълнение на договора се внася в ТБ “Биохим” - АД, клон Дупница, по банкова сметка № 5012967439, банков код 66096608, от кандидата, определен за изпълнител на обществената поръчка, и се освобождава след неговото приключване съгласно чл. 33 ЗОП. 13. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта в комплексната оценка на предложението: 13.1. предложена цена за доставка на мляко и млечни продукти в левове, включваща всички разходи на изпълнителя до мястото на изпълнение, с ДДС и представляваща крайна цена - 6 %; 13.2. предложена цена за доставка на месо и месни продукти, пилета и пилешки продукти, яйца в левове, включваща всички разходи на изпълнителя до мястото на изпълнение, с ДДС и представляваща крайна цена - 12 %; 13.3. предложена цена за доставка на риба и рибни консерви в левове, включваща всички разходи на изпълнителя до мястото на изпълнение, с ДДС и представляваща крайна цена - 3 %; 13.4. предложена цена за доставка на плодове и зеленчуци - сурови, сушени, замразени и консерви, в т. ч. и диетични, в левове, включваща всички разходи на изпълнителя до мястото на изпълнение, с ДДС и представляваща крайна цена - 21 %; 13.5. предложена цена за доставка на основни хранителни продукти (хляб и закуски, в т. ч. и диетични, брашно, захар, ориз, варива, олио, подправки и други) в левове, включваща всички разходи на изпълнителя до мястото на изпълнение, с ДДС и представляваща крайна цена - 23 %; 13.6. срок на отложено плащане - не по-малко от 20 дни и не повече от 70 дни - 10 %; 13.7. срок на изпълнение на доставката след получаване на заявка от възложителя - 10 %; 13.8. техническа възможност на кандидата и търговска репутация - 15 %; оценяването на офертите ще се извърши по формулата:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + С8,

където: К1, К2, К3, К4 и К5 са оценки по критерия предложена цена, изчислена по формулите:

К1 = [Цмин.(лв.)/Цучаст.(лв.)] x 6;

К2 = [Цмин.(лв.)/Цучаст.(лв.)] x 12;

К3 = [Цмин.(лв.)/Цучаст.(лв.)] x 3;

К4 = [Цмин.(лв.)/Цучаст.(лв.)] x 21;

К5 = [Цмин.(лв.)/Цучаст.(лв.)] x 23,

като Цмин.(лв.) е най-ниското ценово предложение за всяка група стоки, получено като средна цена от посочените видове стоки от зададената номенклатура в групата; Цучаст.(лв.) - предложението на оценявания участник по същия критерий; К6 - оценката по критерия срок на отложено плащане, изчислена по формулата:

К6 = [Сучаст.(дни)/Смакс.(дни)] x 10,

където Сучаст.(дни) е предложеният срок за отлагане на плащането (след издаване на данъчна фактура за доставката) от оценявания участник, а Смакс. (дни) - максималното предложение по същия критерий; К7 - оценката по критерия срок за изпълнение на доставката след подаване на заявка от възложителя, изчислена по формулата:

К7 = [(СДмин.(час)/СДучаст.(час)] x 10,

като СДмин.(час) е най-ниското предложение по критерия срок за изпълнение на доставката, СДучаст.(час) - предложението на оценявания участник по същия критерий; К8 - балната оценка по критерия техническа възможност на кандидата и търговска репутация - от 1 до 15 точки; критерият К8 включва: а) списък на работниците и служителите, наети по трудов договор; б) списък на основните поръчки, извършени през последните две години, със стойност, срокове и клиенти; в) справка за базата, оборудването, транспортните средства и техническите съоръжения, с които кандидатът разполага за изпълнение на поръчката, съпроводена с документи за собственост или ползване, в съответствие с обявените квалификационни изисквания; г) доказателства за търговска репутация. 14. Документацията за участие в откритата процедура се получава в деловодството на общинската администрация, партерен етаж, в община Дупница, пл. Свобода 1, срещу 100 лв., платими на касата на община Дупница. Продажбата на документацията започва от следващия работен ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник” и продължава до 11 ч. на 1.IХ.2003 г. 15. Срок за подаване на офертни документи - до 11 ч. на 1.IХ.2003 г. в деловодството на община Дупница, пл. Свобода 1. 16. Първото заседание на комисията ще се проведе на 2.IХ.2003 г. от 14 ч. в сградата на община Дупница, пл. Свобода 1, Кръглата зала.

45321

15. - Община Карлово, ул. Пл. 20 юли 10, тел. 03-35/948-26 и 934-88, факс 948-33, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП обявява провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на дизелово гориво за нуждите на учебните и детските заведения в община Карлово при следните условия: 1. Предмет на поръчката: доставка на дизелово гориво за нуждите на учебните и детските заведения на територията на община Карлово. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП и необходимостта от дизелово гориво за отопление на учебните и детските заведения в общината. 3. Вид на процедурата: открита. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка: от 1.ХI.2003 г. до 30.IV.2004 г., чрез периодично повтарящи се доставки по предварително подадени заявки от възложителя франко складовете на учебните и детските заведения съгласно приложения списък; доставките да се изпълняват в срок до 24 часа от подаване на заявката. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите: 5.1. местни и чуждестранни физически и юридически лица или техни обединения, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на изискванията на чл. 23, 24 и 27 ЗОП; 5.2. кандидатите да притежават или да са наели специализирани транспортни средства за доставка на горивото, оборудвани с броячи за отчитане на зареденото гориво; 5.3. кандидатите да имат опит в осъществяване предмета на обществената поръчка. 6. Изисквания за качество: горивото да отговаря на БДС и всяка доставка да бъде придружена със сертификат за качество. 7. Начин на образуване на предлаганата цена: да се предложи единична цена (в левове) за тон дизелово гориво с включени акциз, еко- и пътни такси, ДДС и транспортни разходи до мястото на доставка; да се посочи начинът на формиране на крайната цена: базовата цена (цена на производител) за тон дизелово гориво плюс процент надценка, плюс транспортни разходи, ДДС и всички дължими данъци и такси; надценката да се посочи в левове за тон гориво и в проценти спрямо базовата цена; надценката не се променя за целия срок на действие на договора за доставка; доставната (крайната) цена може да бъде променена в случаите на промяна на базовата цена, като това обстоятелство се удостоверява чрез официалния бюлетин за периодично изменение на цените на производителя или при нормативно увеличение на някои от елементите на ценообразуване (увеличение на размера на дължимите акциз, еко- и пътни такси). 8. Начин на плащане: по банков път с отсрочено плащане. 9. Срок на валидност на предложенията: 90 дни от подаване на предложението. 10. Гаранции: 10.1. размер на гаранцията за участие в процедурата: 5000 лв.; гаранцията за участие се внася в касата на отдел “Образование” или по банкова сметка № 3001034000, Първа инвестиционна банка - Карлово, б. код 15071053, БИН 6304000000; 10.2. размер на гаранцията за изпълнение на договора: 5 % от стойността на договора, вносими в касата на отдел “Образование” или по посочената в т. 10.1 банкова сметка; гаранцията на кандидата, определен за изпълнител, не се връща, а се трансформира в гаранция за изпълнение, като разликата до пълния размер на гаранцията се внася в деня на подписване на договора. 11. Критерии за оценка на предложенията и определяне на тежестта им в комплексна оценка на предложението: основен критерий за оценка на предложенията е икономически най-изгодното предложение, който включва: 11.1. К1 - най-ниска цена за тон дизелово гориво - 60 %; 11.2. К2 - най-дълъг срок за отсрочено плащане - 30 %; 11.3. К3 - допълнителни предложения в полза на община Карлово и/или учебните и детските заведения в общината - 10 %; 11.4. методика за оценяване на предложенията: критерият К1 отразява предлаганата от кандидата цена за доставката на тон дизелово гориво, в която са включени всички разходи до мястото на доставка и ДДС, и се оценява като съотношение на най-доброто ценово предложение към предложението на съответния кандидат и полученият резултат се умножава по коефициента за тежест на критерия 60; критерият К2 отразява срока за отсрочено плащане след фактуриране в края на текущия месец и се оценява като съотношение на предлагания от кандидата срок към най-дългия от всички предложения срок и полученият резултат се умножава по коефициента за тежест на критерия 30; критерият К3 отразява допълнителните предложения, които кандидатът предлага да извърши в полза на община Карлово и/или учебните и детските заведения в общината, и се оценява като съотношение на стойността на направените от съответния кандидат допълнителни предложения към най-високата стойност от всички представени предложения и полученият резултат се умножава по коефициента за тежест на критерия 10; комплексната оценка на предложенията е равна на критерия К3 - отразява допълнителните предложения, които кандидатът предлага, сбора от комплексните оценки по всеки един от критериите, изчислени по указания начин. 12. Документи за участие се закупуват от отдел “Образование” на община Карлово, стая 2, срещу 50 лв., вносими в касата на отдела или по банковата сметка, посочена в т. 10.1. 13. Място и срок за подаване на предложенията: лично или чрез упълномощен представител в отдел “Образование”, стая 2, до 17 ч. на 16.IХ.2003 г. или с препоръчано писмо с обратна разписка. 14. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: на 17.IХ.2003 г. от 12 ч. в заседателната зала на община Карлово.

45407

1898. - Община Ловеч, ул. Търговска 22, тел. 068/601303-262, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № Р-025 от 25.VII.2003 г. на кмета на община Ловеч отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: текущ ремонт на детска градина в с. Слатина, община Ловеч. 2. Правно основание за откриване на процедурата: чл. 6, т. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 3. Вид на процедурата: открит конкурс. 4. Срок и място за изпълнение на поръчката: до 60 календарни дни, детска градина в с. Слатина, община Ловеч. 5. Ограничение при изпълнение на поръчката: изпълнението на поръчката да е в рамките на осигурените средства за 2003 г. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: да имат съответната квалификация и опит за изпълнение на поръчката и да не са под забраната на чл. 24 ЗОП; всеки кандидат чрез своето предложение трябва да докаже търговската си репутация, материалната обезпеченост, техническите и професионалните си възможности да изпълни минимум 70 % от стойността на поръчката със свой персонал, реалността на цената и сроковете; всеки кандидат и неговото предложение трябва да отговарят на изискванията, посочени в документацията за участие. 7. Изискване за качество и гаранция: изпълнението на поръчката да отговаря на нормите и стандартите в страната. 8. Начин на образуване на предлаганата цена: часова ставка за работната ръка - до 1,40 лв./ч.; допълнителни разходи върху труда - до 100 %; допълнителни разходи върху механизацията - до 50 %; транспортни и доставно-складови разходи - до 8 %; печалба - до 10 %; начин на плащане: авансово плащане в размер до 10 % от предложената цена; плащане на останалите 90 % след приключване и приемане на изработеното. 9. Срок на валидност на предложенията: 90 календарни дни от датата на разглеждане и оценяване на предложенията. 10. Вид на гаранцията за участие: парична сума 250 лв., внесена по сметка № 5010009730 на община Ловеч в “Общинска банка” - АД, клон Ловеч, банков код 13073532; срок на плащане на гаранцията - крайният срок за подаване на предложенията; вид на гаранцията за изпълнение: парична сума 250 лв., внесена по сметка № 5010009730 на община Ловеч в “Общинска банка” - АД, клон Ловеч, банков код 13073532; срок на плащане на гаранцията - денят преди подписване на договор. 11. Критерии за оценка на предложенията: най-висока оценка К средно:

К средно=(К1 x Кт1+К2 x Кт2+К3 x Кт3+К4 x Кт4)/4,

където: Кi е критерият за оценка на предложението, закръглява се до 0,01; Ктi - коефициентът за тежест на съответния критерий; К1 - критерият за предлагана цена (в лв. с ДДС): К1=(Цmin/Цi) x 100, където: Цmin е предложената минимална цена; Цi - предложената цена от кандидата; Кт1=0,85; К2 - критерият за гаранционен срок на строително-монтажните работи (в години): К2=(Гi/Гmax) x 100, където: Гi е предложеният гаранционен срок от кандидата; Гmax - предложеният максимален гаранционен срок; минимален гаранционен срок - 5 г.; максимален гаранционен срок - 10 г.; Кт2=0,05; Кт3 - критерият за срок на изпълнение (в календарни дни): К3=(Сmin/Сi) x 100, където: Сmin е предложеният минимален срок за изпълнение; Сi - предложеният срок за изпълнение от кандидата; Кт3=0,05; К4 - критерият за търговска репутация и технически възможности: К4=(Pi/Pmax) x 100, където: Pi е броят препоръки за кандидата по предмета на поръчката от предишни възложители за предишните 2 години; Pmax - максималният брой препоръки по предмета на поръчката от предишни възложители за предишните 2 години; всяка препоръка трябва да съдържа обекта на поръчката, стойността (с ДДС), срок на изпълнение (от дата до дата), точно име на възложителя с адрес и телефон; Кт4=0,05. 12. Място, ден и час на разглеждане и оценяване на предложенията: предложенията ще се разглеждат и оценяват в стая 217 в сградата на общинската администрация от 10 ч. и 30 мин. на първия работен ден след 15-дневния срок от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 13. Цена на документацията за участие: 120 лв. 14. Място и срок за получаване на документацията за участие: документацията за участие се получава в стая 229 в сградата на общинската администрация срещу представена квитанция за платената й цена до 16 ч. на деня преди разглеждането и оценяването на предложенията. 15. Място и срок на подаване на предложенията: предложенията се подават в стая 217 в сградата на общинската администрация от 8 ч. и 30 мин. до 10 ч. на деня на разглеждането и оценяването им. Допълнителна информация: на тел 068/601303, вътр. 262 - инж. Н. К. Стоянов.

45405

1899. - Община Ловеч, ул. Търговска 22, тел. 068/601303-262, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № Р-024 от 25.VII.2003 г. на кмета на общината отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: изграждане на: спортна площадка в ж.к. Здравец, спортна площадка в ж. к. Младост, спортна площадка в ж. к. Червен бряг. 2. Правно основание за откриване на процедурата: чл. 6, т. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 3. Вид на процедурата: открит конкурс. 4. Срок и място за изпълнение на поръчката: до 70 календарни дни, Ловеч. 5. Ограничение при изпълнение на поръчката: изпълнението на поръчката да е в рамките на осигурените средства, изпълнението на поръчката ще се осъществява на етапи в зависимост от осигурените средства. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: да имат съответната квалификация и опит за изпълнение на поръчката и да не са под забраната на чл. 24 ЗОП; всеки кандидат чрез своето предложение трябва да докаже търговската си репутация, материалната обезпеченост, техническите и професионалните си възможности да изпълни минимум 70 % от стойността на поръчката със свой персонал, реалността на цената и сроковете; всеки кандидат и неговото предложение трябва да отговарят на изискванията, посочени в документацията за участие. 7. Изискване за качество и гаранция: изпълнението на поръчката да отговаря на нормите и стандартите в страната. 8. Начин на образуване на предлаганата цена: часова ставка за работната ръка - до 1,40 лв./ч.; допълнителни разходи върху труда - до 100 %; допълнителни разходи върху механизацията - до 50 %; транспортни и доставно-складови разходи - до 8 %; печалба - до 10 %; начин на плащане: авансово плащане в размер до 10 % от предложената цена; плащане на останалите 90 % след приключване и приемане на изработеното. 9. Срок на валидност на предложенията: 90 календарни дни от датата на разглеждане и оценяване на предложенията. 10. Вид на гаранцията за участие: парична сума 900 лв., внесена по сметка № 5010009730 на Община Ловеч в “Общинска банка” - АД, клон Ловеч, банков код 13073532; срок на плащане на гаранцията - крайният срок за подаване на предложенията; вид на гаранцията за изпълнение: парична сума 900 лв., внесена по сметка № 5010009730 на Община Ловеч в “Общинска банка” - АД, клон Ловеч, банков код 13073532, срок на плащане на гаранцията - денят преди подписване на договор. 11. Критерии за оценка на предложенията: най-висока оценка К средно:

К средно=(К1 x Кт1+К2 x Кт2+К3 x Кт3+К4 x Кт4)/4,

където: Кi е критерият за оценка на предложението, закръглява се до 0,01; Ктi - коефициентът за тежест на съответния критерий; К1 - критерият за предлагана цена (в лв. с ДДС): К1=(Цmin/Цi) x 100, където: Цmin е предложената минимална цена; Цi - предложената цена от кандидата; Кт1=0,85; К2 - критерият за гаранционен срок на строително-монтажните работи (в години): К2=(Гi/Гmax) x 100, където: Гi е предложеният гаранционен срок от кандидата; Гmax - предложеният максимален гаранционен срок; минимален гаранционен срок - 5 г.; максимален гаранционен срок - 10 г.; Кт2=0,05; Кт3 - критерият за срок на изпълнение (в календарни дни): К3=(Сmin/Сi) x 100, където: Сmin е предложеният минимален срок за изпълнение; Сi - предложеният срок за изпълнение от кандидата; Кт3=0,05; К4 - критерият за търговска репутация и технически възможности: К4=(Pi/Pmax) x 100, където: Pi е броят препоръки за кандидата по предмета на поръчката от предишни възложители за предишните 2 години; Pmax - максималният брой препоръки по предмета на поръчката от предишни възложители за предишните 2 години; всяка препоръка трябва да съдържа обекта на поръчката, стойността (с ДДС), срок на изпълнение (от дата до дата), точно име на възложителя с адрес и телефон; Кт4=0,05. 12. Място, ден и час на разглеждане и оценяване на предложенията: предложенията ще се разглеждат и оценяват в стая 217 в сградата на общинската администрация от 10 ч. и 30 мин. на първия работен ден след 15-дневния срок от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 13. Цена на документацията за участие: 120 лв. 14. Място и срок за получаване на документацията за участие: документацията за участие се получава в стая 229 в сградата на общинската администрация срещу представена квитанция за платената й цена до 16 ч. на деня преди разглеждането и оценяването на предложенията. 15. Място и срок на подаване на предложенията: предложенията се подават в стая 217 в сградата на общинската администрация от 8 ч. и 30 мин. до 10 ч. на деня на разглеждането и оценяването им. Допълнителна информация: на тел. 068/601303, вътр. 262 - инж. Н. К. Стоянов.

45406

1899. - Община Павликени, област Велико Търново, бул. Руски 4, тел. 0610-81-26, факс 0610-61-95, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 22 и 34 ЗОП, писмо № 91-00-38 от 30.V.2003 г. на МРРБ - София, за финансиране на ремонти на общинска пътна мрежа и заповед № РД-02-11-722 от 24.VII.2003 г. на кмета на общината обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - ремонт на дупки и пукнатини по асфалтовата настилка на път IV-40527 - (Сухиндол - Павликени) - Върбовка км 6+00 до 7+900. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 3, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 22 и 34 ЗОП и писмо № 91-00-38 от 30.V.2003 г. на МРРБ - София, за финансиране на ремонти на общинска пътна мрежа. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок за изпълнение на поръчката - 10.ХII.2003 г. 5. Място за изпълнение - път IV-40527 - (Сухиндол - Павликени) - Върбовка км 6+00 до 7+900. 6. Ограничения при изпълнението на поръчката - в процедурата могат да участват само юридически и физически лица, регистрирани по ТЗ и отговарящи на условията на чл. 23 и 24 ЗОП; стойността на обекта не може да надхвърля 53 600 лв. с ДДС; кандидатите нямат право да ползват подизпълнители за извършване на ремонта; кандидатите да притежават специализирана техника за изкърпване на асфалтови настилки (машини за изрязване на кръпките и валяк). 7. Квалификационни изисквания към кандидатите - кандидатите да имат най-малко 2-годишен опит в извършване на дейността и квалифициран персонал за изпълнение на видовете работи. 8. Изисквания за качество - кандидатите да извършват дейността си в съответствие със Закона за пътищата, като спазват изискванията в Технически правила за поддържане и ремонт на пътищата (ГУП, 1989 г.) и технологията за извършване на дейността; обектът да бъде изпълнен с добро качество при спазване на всички изисквания на нормативната уредба в страната. 9. Начин за образуване на предлаганата цена - анализни цени за изрязване на кръпки на метър линеен; анализни цени за почистване, грундиране и асфалтиране за метър квадратен кръпка; доставяните материали - съгласно фактурни цени; часова ставка за работната ръка - до 1,50 лв. на час; допълнителни разходи върху труда - до 100 %, а върху механизацията - до 50 %; доставно-складови разходи - до 8 %; печалба върху СМР - до 10 %. 10. Допълнителни изисквания за изпълнение на поръчката - стойността на обекта не може да надхвърля 53 600 лв. с ДДС; изкърпването да се извърши с гореща асфалтова смес. 11. Срок на валидност на предложението - 60 дни от датата на разглеждането му. 12. Вид и размер на гаранциите - за участие в процедурата - 500 лв., внесени по сметка на община Павликени № 5001042036 в ТБ “Хеброс” - АД, клон Павликени, или в касата на общината, стая 106; за изпълнение на договора - на определения за изпълнител на поръчката кандидат гаранцията за участие в процедурата се трансформира в гаранция за изпълнение на договора. 13. Критерии за оценка на предложенията: основният критерий за оценка е най-ниската предлагана цена; тежестта на всички критерии в определяне на комплексната оценка е: най-ниска цена на изрязване на кръпки - 20 %; най-ниска цена на изкърпване - 50 %; най-дълъг срок на отложено плащане - 20 %; използване на местна работна ръка - 10 %. 14. Срок за закупуване на документацията за участие в процедурата - до 17 ч. на 20.VIII.2003 г. срещу 100 лв., платени в брой в стая 115 (деловодството) на общината. 15. Срок за представяне на предложенията - до 17 ч. на 8.IХ.2003 г. в деловодството на общината. 16. Място, ден и час за разглеждане на предложенията - 10.IХ.2003 г. от 10 ч. в заседателната зала на община Павликени.

45338

16. - Община Плевен, пл. Възраждане 2, тел. 064/23209, 22411 (централа), на основание чл. 22, ал. 1, чл. 34, ал. 2 ЗОП и заповед № РД-10-654 от 28.VII.2003 г. на кмета на общината отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - укрепване свлачище детска ясла “Гергана”. Средствата за изпълнение на поръчката са подсигурени по т. 8 от разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2003 г. 2. Правно основание за възлагане на тази поръчка - чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а”, чл. 4, т. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Място и срок за изпълнение на обществената поръчка - Плевен, детска ясла “Гергана”, срок до 30.ХI.2003 г. 5. Ограничения при изпълнението - правата и задълженията по поръчката не могат да се прехвърлят на трети лица; допуска се използване на подизпълнители в рамките на не повече от 30 на сто от цената; дейността да се изпълнява при спазване на всички нормативни разпоредби в строителството, вкл. и тези за опазване на околната среда; подава се предложение за всички видове строително-монтажни работи; възможно е възлагането на допълнителна поръчка при условията и по реда на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП; на основание чл. 16 ЗАП възложителят допуска предварително изпълнение на поръчката с цел защита на обществения интерес, изразяващ се в осигуряване на нормални условия за обучение и възпитание на децата, посещаващи детска ясла “Гергана”. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - до участие се допускат физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и притежаващи професионален опит в извършване на подобни поръчки; кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 24 и 27 ЗОП и да притежават необходимия брой квалифицирана работна ръка. 7. Изисквания за качество - за всички използвани материали при изпълнение на поръчката да се представят сертификати за съответствие с БДС и НСИОССП; кандидатите да притежават необходимата техника; да спазват технологичните изисквания при осъществяване на обществената поръчка; персоналът да е достатъчно на брой с необходимата подготовка. 8. Начин на образуване на предлаганата цена, вкл. и заплащане - начинът на образуване на предлаганата от кандидатите цена следва да е съобразен с представената от тях количествено-стойностна сметка и показателите за образуване на единични цени. Плащанията се извършват по банков път по сметка, посочена от кандидата, в срок, договорен с възложителя. 9. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни от изтичане на срока за подаването им. За кандидатите, класирани на първите 3 места, този срок се удължава до момента на сключване на договора за възлагане на поръчката. 10. Вид и размер на гаранциите: 10.1. размерът на гаранцията за участие в процедурата за възлагане е 600 лв.; 10.2. гаранцията за изпълнение на поръчката е 2000 лв.; видът на гаранцията е банкова гаранция или парична сума, внесена по сметка № 5010060032, банков код 13077120, “Общинска банка” - АД, клон Плевен; гаранциите се задържат и освобождават по реда на чл. 32 и 33 ЗОП. Кандидатът, определен за изпълнител, внася гаранцията за изпълнение на договора преди подписването му в размер, посочен в т. 10.2. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - основен критерий - икономически най-изгодното предложение; тежестта на компонентите на комплексното предложение е, както следва: цена - 60 %; срок на разплащане - 20 %; опит на кандидата и референции - 10 %; други предложения в полза на община Плевен - 10 %. Предложенията се оценяват въз основа на комплексна оценка - К, по следната формула:

Ккомпл. = С1 x Б1 + С2 x Б2 + С3 x Б3 + С4 x Б4,

където: С1=60%, С2=20%, С3=10%, С4=10%, Б1 до Б4 - балната оценка, варираща от 10 до 50 т., като за първо място - 50 т., за второ място - 40 т., за трето място - 30 т., за четвърто място - 20 т., класираните след четвърто място получават по 10 т. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - първото заседание на комисията по класиране на участниците в откритата процедура е на 29.VIII.2003 г. от 14 ч. в актовата зала, ет. 1, на общината. При отваряне на предложенията от комисията могат да присъстват кандидатите, участващи в процедурата. Допускането, оценяването и класирането на предложенията се извършват в закрити заседания на комисията. Документацията за участие в процедурата се получава в стая 7 на община Плевен в срок от 18.VIII.2003 г. до 16 ч. на 22.VIII.2003 г. срещу квитанция за платена такса 150 лв. в стая 2 на общината лично от кандидата или от негов упълномощен представител срещу представяне на лична карта, пълномощно и заварено копие от решението на съда за регистрация. Предложенията се подават в запечатан непрозрачен плик в стая 7 на община Плевен от 25.VIII.2003 г. до 16 ч. на 28.VIII.2003 г.

45557

3055. - Община Стражица, ул. Дончо Узунов 5, тел. 06161/2050, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 14 и 22 ЗОП и заповед № 1374 от 23.VII.2003 г. на кмета на общината открива процедура за възлагане на обществена поръчка и кани всички заинтересувани да участват в процедурата при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на промишлен газьол (213 000 л) и дизелово гориво (20 000 л) за звената на бюджетна издръжка за отоплителния сезон 2003 - 2004 г. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП и необходимостта от доставка на промишлен газьол и дизелово гориво. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка - една година считано от датата на подписване на договора, чрез периодично повтарящи се доставки в срок до 3 дни след подаване на заявката франко обектите: община, училища, детски и социални заведения. 5. Изисквания към кандидатите за участие в откритата процедура - български и чуждестранни физически и юридически лица, отговарящи на условията на чл. 5 ЗОП; ограничения при изпълнение на обществената поръчка - по чл. 24 ЗОП. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - да доставят горивото до потребителя със собствен транспорт, снабден с измервателни уреди (брояч), одобрени и контролирани от Държавната агенция за метрология и технически надзор; да имат опит в доставянето на горива през последните 2 години. 7. Изисквания за качество - сертификат от завода производител за качеството на промишления газьол и дизеловото гориво при всяка доставка. 8. Начин на образуване на предлаганата цена, вкл. и заплащане - заплащане и фактуриране по цена на литър промишлен газьол и литър дизелово гориво франко отделните бюджетни потребители на територията на община Стражица; предложената цена да е с включени акциз, ДДС, еко- и пътни такси; плащането се извършва в левове по банков път. 9. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни от датата на представянето им. 10. Вид и размер на гаранциите: за участие в процедурата за възлагане - парична сума в размер 1500 лв., внесена по банкова сметка № 5001101036, банков код 30004117, при “Банка ДСК” - ЕАД, клон Стражица, за изпълнение на поръчката - парична сума в размер 5000 лв.; гаранцията за участие на кандидата, определен за изпълнител, се трансформира в гаранция за изпълнение, а разликата се внася при подписването на договора. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - предложена най-ниска цена на литър промишлен газьол и дизелово гориво - 55 точки, за всяка следваща по-висока цена броят на точките се намалява с 5; референции за опит на доставчика в изпълнението на подобни доставки за 2 години - 10 точки; най-дълъг срок за разсрочено плащане не по-малък от 20 дни - 30 точки; за следващ по-кратък срок на разсрочено плащане броят на точките се намалява с 5; ангажимент по спазване възложените заявки до 3 дни - 5 т.; при равни точки с предимство се класира фирмата със седалище община Стражица. 12. Място за получаване на документацията - документация за участие на стойност 50 лв., платими в касата на общинска администрация Стражица, ул. Дончо Узунов 5, се получава в стая 27 всеки работен ден от 9 до 16 ч. 13. Място и срок за подаване на предложенията - подават се лично от кандидатите или от упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик с надпис “Доставка на течни горива” в сградата на община Стражица, стая 19, до 16 ч. на 19.IХ.2003 г. 14. Място и срок за разглеждане и оценяване на предложенията - сградата на община Стражица, залата на ет. 3, на 23.IХ.2003 г. от 13 ч. 15. В случай че в определения срок не са постъпили необходимият брой предложения, срокът за подаване на документацията се удължава до 16 ч. на 6.Х.2003 г. Предложенията ще бъдат разгледани и оценени на 7.Х.2003 г. от 13 ч. При възникване на необходимост възложителят си запазва правото да възложи допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП. За допълнителна информация: тел. 06161/20-28.

45337

20. - Община Харманли, пл. Възраждане 1, на основание чл. 34, ал. 6 ЗОП удължава срока за участие в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: специализиран превоз на ученици и служители през 2003 - 2004 г., 2004 - 2005 г. и 2005 - 2006 г. по автобусна линия с. Българин - Изворово - Черепово - Браница - Овчарово - Шишманово (обявление № 29214, ДВ, бр. 51 от 2003 г.), със 7 календарни дни считано от датата на обнародването в “Държавен вестник”. Предложенията ще бъдат отворени на първия работен ден след изтичане на 7-дневен срок. Условията на участие, посочени в обнародваната покана, остават непроменени.

45412

21. - Община Харманли, пл. Възраждане 1, тел. (0373) 27-16, на основание чл. 13, ал. 5 във връзка с чл. 47 и сл. ЗОП и решение № 1453 от 14.VII.2003 г. на кмета на общината отправя покана за участие в предварителен подбор на кандидати за ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на хранителни продукти за хранене на децата в целодневните детски градини. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 13, ал. 5 във връзка с чл. 47 и сл. ЗОП. 3. Вид на процедурата - ограничена. 4. Срок на изпълнение на процедурата - 5 години от подписване на договора за периодична доставка след писмена заявка. 5. Място на изпълнение - централния блок за хранене на децата в целодневните детски градини. 6. Квалификационни изисквания - изпълнителят да е извършвал или изпълнявал подобен вид поръчки; за целта е необходимо представянето на списък на основните поръчки, извършвани от изпълнителя през последните 2 години, и справка за наличната техника, с която кандидатът разполага за изпълнение на поръчката. 7. Начин на образуване на предлаганата цена - цена за единица мярка в левове с включени транспортни разходи до обекта на доставка и ДДС. 8. Начин на плащане - разсрочено. 9. Срок на валидност на предложението - 90 дни от датата на приемането им от възложителя. 10. Вид и размер на гаранцията за участие - 2000 лв., внесена в ТБ “Биохим” - АД, банков код 66075265, банкова сметка № 5000900038. 11. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора - 2000 лв. 12. Критерий за оценка на предложенията - най-ниска предложена цена. 13. Заявленията за участие в предварителния подбор се подават в деловодството на община Харманли до 16 ч. на 15-ия календарен ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 14. Критерии за подбор на кандидатите за участие в предварителния подбор - основен критерий е финансовата и техническата възможност за изпълнение на предмета на обществената поръчка; за участие в предварителния подбор кандидатите подават заявление, което трябва да съдържа: документ за регистрация на кандидата; доказателства за търговската репутация на кандидата; копие от годишния счетоводен баланс за приходите и разходите на фирмата за предходната година (с изключение на новорегистрираните); доказателства за техническата възможност на кандидата за изпълнение на поръчката; удостоверение от съответните компетентни органи за отсъствието на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 1, 3 и 5 ЗОП; декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6 ЗОП. 15. Подборът ще бъде извършен от 14 ч. на следващия работен ден след обявената дата за подаването им.

45579

22. - Община Харманли, пл. Възраждане 1, тел. (0373)27-16, на основание чл. 13, ал. 5 във връзка с чл. 47 и сл. ЗОП и решение №1202 от 17.VI.2003 г. на кмета на общината отправя покана за участие в предварителен подбор на кандидати за ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на дизелово гориво за нуждите на учебните заведения и общинската администрация за отоплителен период 2003 - 2006 г. при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на дизелово гориво за нуждите на учебните заведения и общинската администрация - съответно за отоплителен период 2003 - 2004 г., 2004 - 2005 г., 2005 - 2006 г., при прогнозно количество 800 тона, доставено по заявка съгласно потребностите на съответните учреждения. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 13, ал. 5 във връзка с чл. 47 и сл. ЗОП. 3. Вид на процедурата - ограничена. 4. Срок на изпълнение на процедурата - доставката на дизелово гориво да става в срок 3 работни дни от подаване на заявката. 5. Място на изпълнение - франко складове на заявителя, намиращи се в детските градини, училищата, общинската болница и сградата на общинската администрация в Харманли. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - кандидатът да притежава техническа възможност за изпълнение на обществената поръчка - да разполага със собствен транспорт и собствена база, намираща се до 50 км от Харманли с цел избягване на забавяне изпълнението на обществената поръчка през зимния период, и да е извършвал или изпълнявал подобен вид поръчки; за целта е необходимо представянето на списък на основните поръчки, извършвани от кандидата през последните 3 години, и справка за наличната техника, с която кандидатът разполага за изпълнение на поръчката. 7. Начин на образуване на предлаганата цена - цена за 1 тон гориво с вкл. ДДС. 8. Начин на плащане - по банков път в левове с отложено плащане. 9. Срок на валидност на предложението - 90 дни от датата на приемането им от възложителя. 10. Вид и размер на гаранцията за участие - 5000 лв., внесена в ТБ “Биохим” - АД, банков код 66075265, банкова сметка № 5000900038. 11. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора - 5000 лв. 12. Критерии за оценка на предложенията: а) най-ниска предложена цена на 1 тон гориво с вкл. ДДС; б) срок на отсрочено плащане; тежестта на критериите в комплексната оценка на офертите в процентно изражение е, както следва: а) 60 %; б) 40 %. 13. Заявленията за участие в предварителния подбор се подават в деловодството на община Харманли до 16 ч. на 15-ия календарен ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 14. Критерии за подбор на кандидатите за участие в предварителния подбор - основен критерий е финансовата и техническата възможност за изпълнение на предмета на обществената поръчка; за участие в предварителния подбор кандидатите подават заявление, което трябва да съдържа: документ за регистрация на кандидата; доказателства за търговската репутация на кандидата; копие от годишния счетоводен баланс за приходите и разходите на фирмата за предходната година (с изключение на новорегистрираните); доказателства за техническата възможност на кандидата за изпълнение на поръчката; удостоверение от съответните компетентни органи за отсъствието на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 1, 3 и 5 ЗОП; декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6 ЗОП; справка за наличната техника, с която кандидатът разполага за изпълнение на поръчката; списък на основните поръчки, извършвани от кандидата през последните 3 години. 15. Подборът ще бъде извършен от 14 ч. на следващия работен ден след обявената дата за подаването им.

45580

177. - Община Хисаря, област Пловдив, бул. Гурко 14, тел. 0337/62180, на основание чл. 6 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № РД-06-158 от 23.VII.2003 г. на кмета на общината обявява открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за транспрот на ученици, деца от подготвителни групи и учители през учебната 2003/2004 г. Документацията се получава всеки работен ден от 8 до 17 ч. до 19.VIII.2003 г. от касиера на поделение “Образование” при цена 50 лв. за комплект. Предложенията на кандидатите се подават в деловодството на общината, бул. Гурко 14, всеки работен ден до 20.VIII.2003 г. - 17 ч., лично от кандидата или от негов упълномощен представител. Предложенията ще се разглеждат на 21.VIII.2003 г. в 10 ч. в заседателната зала на ОбА - гр. Хисаря, област Пловдив, бул. Гурко14.

45582

37. - Община Кирково, област Кърджали, на основание чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗОП и решение № 27 от 18.VII.2003 г. на кмета на общината обявява възлагане на открита процедура при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - изграждане на етап от канализация на с. Чорбаджийско - община Кирково, област Кърджали. 2. Вид и цел на процедурата - открита, за определяне на изпълнител за обществената поръчка. 3. Срок за изпълнение на поръчката - съгласно приложен график. 4. Място за изпълнение на поръчката - с. Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали. 5. Изисквания към кандидатите - в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат на участват като кандидати български или чуждестранни физически или юридически лица, които са регистрирани като търговци по ТЗ, вкл. техни обединения, които: закупят от възложителя в определения срок документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка; отговарят на изискванията на чл. 23 и 24 ЗОП; представят предложение, изготвено и комплектувано с документи, съобразно изискванията, предвидени в чл. 25 - 28 ЗОП и съобразно условията, реда и сроковете, определени от възложителя; имат опит от последните 3 години като главен изпълнител на СМР на поне един строителен обект от същия вид и обем като този, предмет на процедурата; имат регистрация по ДДС. 6. Изисквания за качество - съгласно изисквания на действащите в България нормативни документи, заданието за СМР, работния проект и количествената сметка; вложените материали да отговарят на действащите стандарти, като се представят необходимите документи и сертификати за качество; да се спазват гаранционните срокове съгласно чл. 173, ал. 4 ЗУТ. 7. Начин на образуване на предлаганата цена и плащане - съгласно количествената сметка и съобразно нормите за разход на строителни материали и механизация - по УСН, норми за разход на труд - по ТНС, средна часова ставка - до 1,20 лв./час, доставно-складови разходи - до 8 %, допълнителни начисления върху труда - до 90 %, допълнителни начисления върху механизация: за малка механизация - до 35 %, за тежка механизация - до 50 %, предварително залагане на печалба - до 10 %. 8. Срок на валидност на предложението - до изпълнение на поръчката. 9. Вид и размер на гаранциите: гаранцията за участие е парична в размер 2000 лв. и се задържа и освобождава по реда на чл. 32 и 33 ЗОП; гаранцията за изпълнение е парична в размер до 10 % от стойността на договора, подписан с изпълнителя. 10. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - 10.1. икономически най-изгодно и ефективно предложение - 70 т.: цена - 50 т. (50 т. получава най-близката предложена цена като горна граница до средната между предложената най-висока и най-ниска цена; спрямо определената цена най-близка до средната се изчисляват и другите оферти); срок за изпълнение - 10 т. (10 т. получава не най-краткият срок за изпълнение, а най-реалният срок за изпълнение на поръчката); гаранционен срок над определения в ЗУТ - 10 т. (най-малко точки се дават за посочени нереалистични срокове); 10.2. квалификация и опит на кандидатите за изпълнение на конкретната поръчка - 15 т.; 10.3. референции, свързани с канализационни обекти - 15 т. 11. Срок, цена и начин на плащане, място за получаване на документацията за участие в процедурата - до 30-ия календарен ден от датата, следваща датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”, от 9 до 12 ч. и от 13 ч. и 30 мин. до 16 ч. и 30 мин. в община Кирково, стая 13, срещу представена квитанция за внесени 100 лв. от касата на общината. 12. Срок и място за представяне на предложенията - предложенията се приемат до 17 ч. на 40-ия календарен ден вкл. от датата, следваща датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”, в деловодството на община Кирково. 13. Място, ден и час за разглеждане на предложенията за участие в процедурата - предложенията, представени в определения срок, се отварят на 45-ия календарен ден от датата, следваща деня на обнародване на поканата в “Държавен вестник”, от 13 ч. в залата на община Кирково, ет. 1, ул. Дружба 1.

45269

63. - Община с. Ковачевци, област Перник, п.к. 2450, с. Ковачевци, област Перник, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 ЗОП и чл. 31, ал. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 1 от 28.VII.2003 г. на кмета на общината и разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2003 г. на община Ковачевци обявява процедура за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: Вид на процедурата - открит конкурс съгласно разпоредбите на Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. Предмет на поръчката - изграждане на обект (строеж) - водоснабдяване на с. Егълница - II етап. Правно и фактическо основание - чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗОП, чл. 6, т. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП, чл. 9 ЗОП и разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2003 г. Срок на изпълнение - започва с откриване на строителната площадка (протокол образец № 2) и завършва с поетапното приемане на извършените видове строително-монтажни работи. Място на изпълнение - с. Егълница, община Ковачевци, област Перник. Документация се закупува всеки работен ден от 9 до 17 ч. в касата на община Ковачевци считано от датата на изпращане на поканите до “Държавен вестник” от дирекция “ФСО” на общинска администрация с. Ковачевци. Краен срок за закупуване на документацията - до 17 ч. на 11.VIII.2003 г. Цена на комплект документи - 100 лв. Предложенията да се подават в запечатан непрозрачен плик от представители на кандидатите в дирекция “ФСО” при общинска администрация с. Ковачевци до 12 ч. на 13.VIII.2003 г. в деловодството срещу входящ номер. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка: кандидатите да са съгласни с условията с чл. 40, ал. 1, т. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП; да са съгласни с поетапното изграждане на обекта съобразно поетапното осигуряване на финансови средства съгласно утвърдените списъци за капиталови разходи през съответната финансова година; образуването на предлаганата цена на обществената поръчка да се определи на базата на количествените сметки за отделните видове СМР и предложените единични цени с включен ДДС; заплащането да се осъществява в левове, по банков път. Всеки кандидат да представи предлаганата цена в отделен запечатан плик, обозначен с надпис “Предлагана цена”. Срокът на валидност на предложенията е до усвояване поетапно на средствата, заложени в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2003 г., и следва да продължи и през следващите финансови години до окончателно завършване на обекта. За участие в процедурата кандидатите да представят гаранция под формата на парична сума, вносима в касата на община Ковачевци, област Перник, като задържането и освобождаването й се извършват при спазване на чл. 32 и 33 ЗОП. Крайната оценка - К средно на предложението, да се извърши по следните критерии и формула:

 

К1 x Кт.1 + К2 x Кт.2 + К3 x Кт.3

Ксредно =

––––––––––––––––––––––– ,

 

3

където: К1 до К3 са критериите за оценка на предложенията, а Кт.1 до Кт.3 - коефициентите за тежестта на съответния критерий; получената оценка се закръглява с точност до 0,01; предлагана цена на обществената поръчка - К1, по формула:

 

минимална предложена цена

 

К1 =

––––––––––––––––––––

x 100;

 

предложена цена на кандидата

 

Кт.1 = 70 %; начин на разплащане и размер на авансов превод - К2 = 20 - 100 точки; К2 = 100 точки - за разплащане по банков път без аванс; К2 = 20 точки - за разплащане по банков път с най-голям аванс; за останалите предложения за разплащане с междинен аванс точките се изчисляват чрез интерполация в зависимост от броя от допуснатите до участие предложения с точност 0,01; Кт.2 = 5 %; квалификация, професионален опит и доказателства за търговската репутация на фирмата - К3 = 20 - 100 точки; К3 = 100 точки - за доказан най-голям професионален опит и референции; К3 = 20 точки - за доказан най-малък професионален опит и референции; за останалите предложения точките се изчисляват чрез интерполация в зависимост от броя на допуснатите до участие предложения с точност до 0,01; Кт.3 = 25 %; получената оценка се закръглява с точност до 0,01. На първо място се класира предложението, получило най-висока оценка К средно. Разглеждането, оценяването и класирането на предложенията се извършват от комисия, назначена със заповед на кмета. Комисията трябва да проведе заседание на следващия ден след определения срок за приемане на предложенията от 10 ч. на 14.VIII.2003 г. в заседателната зала на общинския съвет в община Ковачевци. Плащането по договора ще бъде извършено в левове, по банков път.

45328

1608. - Община с. Куклен, област Пловдив, ул. Ал. Стамболийски 43, тел. 03115/2120; факс 03115/2165, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 2 ЗОП и необходимостта от осигуряване на гориво за отопление за отоплителния сезон 2003 - 2004 г. за нуждите на обществени сгради на територията на общината кани желаещите да участват в открита процедура за определяне на изпълнител на обществена поръка с предмет: доставка на 56 тона дизелово котелно гориво за отопление на обществени сгради в с. Куклен за отоплителния сезон 2003 - 2004 г. 1. Предмет на поръчката: доставка на 56 тона дизелово котелно гориво за отопление на обществени сгради в с. Куклен за отоплителния сезон 2003/2004 г. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП, решение № 192 от 25.VII.2003 г. на кмета на общината и необходимостта от осигуряване на отопление на обществени сгради на територията на общината. 3. Вид на процедурата: открита. 4. Срок на изпълнение на поръчката - до края на отоплителния сезон 2003/2004 г. 5. Място за изпълнение: с. Куклен, община Куклен, складови наличности на възложителя, съответно - сграда на Обединено детско заведение, ул. Славянска 5, и сградата на общинската администрация, ул. Александър Стамболийски 43. 6. Изисквания към кандидатите: кандидатите, които ще участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка, да са регистрирани по Търговския закон, да не са в процедура по ликвидация и/или процедура по обявяване в несъстоятелност, да нямат задължения към данъчни и осигурителни институции. 7. Изисквания за качество: горивото да отговаря на изискванията на действащите стандарти, установими от представен сертификат, неразделна част от предложението. 8. Квалификационни изисквания: изпълнителят да е изпълнявал подобен вид поръчки; за целта е необходимо представянето на списък на поне 3 поръчки, извършвани от изпълнителя през последните 2 години, справка за специализирана транспортна техника (цистерни), с която кандидатът разполага за изпълнение на поръчката, и поне 2 референции. 9. Начин на образуване на предлаганата цена - пределна за 1 тон в левове с включени в нея ДДС и транспортни разходи до обектите на възложителя. 10. Начин на плащане: плащанията се извършват чрез банков превод по сметка, посочена от изпълнителя, в срок, договорен с възложителя. 11. Срок на валидност на предложенията: 60 дни от датата на приемането им от възложителя. 12. Гаранция за участие: парична сума в размер 680 лв., внесена по сметка на възложителя. 13. Гаранция за изпълнение: спечелилият кандидат депозира сума в размер 3 % от стойността на поръчката без включен ДДС по сметка, посочена от възложителя; гаранцията се освобождава след изпълнение на договора по реда, описан в него. 14. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им: а) най-ниска предложена цена - франко складовите вместимости (резервоарите) на възложителя, с ДДС - 60 точки; б) срок за доставка (след заявка) - 15 точки; в) възможност за разсрочено плащане, в календарни дни - 15 точки; г) квалификационен опит, доказуем с минимум 3 преференции - 10 точки. 15. Възложителят си запазва възможността за възлагане на допълнителна обществена поръка по чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП. 16. Предложенията за участие следва да се депозират в деловодството на общинската администрация в 45-дневен срок от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 17. Разглеждането и оценяването на предложенията ще започне на 46-ия ден от обнародването в “Държавен вестник” от 10 ч. в сградата на общинската администрация, с. Куклен, ул. Ал. Стамболийски 43, ет. 2, стая 9; в случай че 46-ият ден е неработен, разглеждането на предложенията ще започне в първия следващ работен ден от 10 ч. 18. Документацията за участие в откритата процедура се закупува срещу 200 лв. в сградата на общинската администрация с. Куклен, ул. Ал. Стамболийски 43, ет. 2, стая 8, в срок до 17 ч. на 44-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. За справки и допълнителна информация: тел. 03115/2120,факс 03115/2165.

45577

1. - Върховният административен съд на основание чл. 14 във връзка с чл. 7, ал. 2 ЗОП и решение № 740 от 28.VII.2003 г. на председателя на ВАС отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на RISC базиран сървър и софтуер за автоматизиран BACKUP и архивиране на данни съгласно техническа спецификация, приложена към документацията за участие и обнародвана в “Държавен вестник”. 2. Срок на доставка - до 30 календарни дни след сключване на договора. 3. Цена на конкурсната документация - 20 лв., които след приключване на процедурата не се възстановяват. 4. Квалификационни изисквания към кандидатите - до участие се допускат производители или оторизирани търговци на компютърни системи, произведени или официално закупени от водещи световноизвестни производители, и всички желаещи кандидати, отговарящи на условията по чл. 23 и 24 ЗОП. 5. Размер на гаранцията - 600 лв. неотменима и безусловна гаранция, издадена в полза на ВАС; задържането и освобождаването на гаранцията - по реда на чл. 32 и 33 ЗОП. 6. Място за получаване на конкурсната документация - Върховен административен съд, бул. Ал. Стамболийски 18. 7. Допълнителна информация се дава само чрез писмено запитване, отправено до председателя на ВАС, бул. Ал. Стамболийски 18. 8. Срок за закупуване на конкурсната документация - 15 календарни дни считано от датата на обнародването в “Държавен вестник”. 9. Краен срок за представяне на офертните материали - 30 дни след обнародването в “Държавен вестник”.

45392

723. - Военномедицинската академия, София, ул. Св. X.X. 3, факс 952-65-36, тел. 922-25235 и 922-25179, на основание чл. 15, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, букви “б” и “л” и чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП в съответствие с Инструкция № 1 от 7.II.2001 г. за планирането, организацията на възлагането и контрола на материално-техническото осигуряване, строителството и строителните услуги в Министерството на отбраната и заповед № 687 от 14.VII.2003 г. на началника на ВМА открива процедура за възлагане на обществена поръчка. 1. Предмет на поръчката - заснемане за узаконяване на сгради и съоръжения на ВМА съгласно техническо задание. 2. Вид на процедурата - ограничена. 3. Място и срок за подаване на заявления за участие в предварителния подбор: в деловодството на ВМА, София, ул. Св. X.X. 3, ет. 2, стая 26, в срок до 15 ч. на 15-ия ден след обнародването в “Държавен вестник”. Заявлението се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 4 ЗОП, като му бъде издаден документ при условията на чл. 27, ал. 5 ЗОП. 4. Заявлението за участие трябва да съдържа документите съгласно чл. 48, ал. 3 ЗОП. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 5 и 24 ЗОП. 5. Критерии за подбор на кандидатите: тяхната финансова и техническа възможност за изпълнение на обществената поръчка. 6. Място и време за провеждане на предварителния подбор на кандидатите - комисията ще разгледа постъпилите заявления за участие в предварителен подбор на 16-ия ден от обнародването в “Държавен вестник” в 13 ч. в зала 10, ет. 1 на ВМА. Военномедицинска академия си запазва правото за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне по реда на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП.

45386

1. - Медицинският институт - МВР, София, на основание чл. 22 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, т. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП и решение № 8093 от 25.VII.2003 г. на директора на МИ - МВР открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична, микробиологична и патологоанатомична лаборатория на Медицинския институт на МВР: група № 1: реактиви и консумативи за клинична лаборатория; група № 2: реактиви и консумативи за микробиологична лаборатория, и група № 3: реактиви и консумативи за патологоанатомична лаборатория. Допуска се участие за цялата поръчка, за всяка група поотделно или по отделни позиции в групата. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка: срок за изпълнение - една година от датата на сключване на договора; място за изпълнение - Медицински институт - МВР, след дадена заявка съгласно нуждите му. 5. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка - кандидатите да представят документ за наличие на лицензиран склад в София; реактивите и консумативите да бъдат с не по-малко от 75 % остатъчен срок на годност, означен върху опаковката; количествата на реактивите и консумативите по отделните групи са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръчва в пълен обем. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - всички местни и чуждестранни физически и юридически лица и техните обединения, регистрирани по ТЗ и притежаващи разрешение по чл. 55 във връзка с чл. 54 ЗЛАХМ; кандидатите да представят доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката и доказателства за търговска репутация съгласно § 1, т. 12 и 13 ЗОП. 7. Изисквания за качество - европейски сертификат за въведена система за управление на качеството за фирмите производители с легализиран превод на български език и разрешение за употреба на реактивите от Изпълнителната агенция по лекарствата. 8. Начин за образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане - в левове, с включен ДДС и всички разходи до склада на МИ - МВР; плащане - чрез 100 % банков превод от 1 до 3 месеца след доставката. 9. Валидност на предложенията - 90 календарни дни считано от датата на отварянето им. 10. Размер и условия на гаранциите: гаранция за участие в процедурата за възлагане - безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка със срок на валидност 90 календарни дни от датата на подаване на предложението в размер 4000 лв. за група № 1, 790 лв. за група № 2 и 74 лв. за група № 3 или парична сума на същите стойности - 1 % от стойността на поръчката, преведена по банков път: Търговска банка “Биохим” - АД, клон “Батенберг”, сметка № 3010276706, банков код 66084219, БИН 7302010001 на Медицински институт - МВР, съгласно чл. 31, т. 1 и 3 ЗОП. Кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка, която се освобождава след неговото приключване, в размер 3 % от стойността на договора; задържането и освобождаването на гаранциите на кандидатите се извършват по реда на чл. 32 и 33 ЗОП. 11. Възложителят си запазва правото при необходимост да възложи допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 1, т. 3 ЗОП. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - оценяването на предложенията се извършва по всяка позиция от номенклатурата в приложения № 1, № 2 и № 3 за всеки от участниците. Класирането на участниците се извършва на основата на комплексна оценка Ккомпл., определена на базата на предложената цена и посочените критерии, която осигурява избор на икономически най-изгодното предложение при гарантирано качество на избраното предложение:

№ по

ред

Критерии

Оценка на кри-

терия (точки)

К1

оторизационни писма от произ-

0 - 30

 

водителя за всяка отделна

 
 

позиция

 

К2

комплексност на предложението

0 - 20

 

по позиции в рамките на една

 
 

група (20 точки получава канди-

 
 

датът, подал предложение за

 
 

най-голям брой позиции)

 

Всички критерии, за които не са определени точен брой точки, се оценяват като отношение на предложението на съответния кандидат към най-доброто предложение. Изчисляване на комплексната оценка Ккомпл.: комплексната оценка на всеки кандидат за всяка позиция от номенклатурата в приложения № 1, № 2 и № 3 се изчислява по следната формула:

Ккомпл. = Цпрет. x Тц + Кпрет. x Тк,

където: Цпрет. е претеглената цена от предложението на кандидата, Тц - тегловият коефициент на цената в общата оценка, Кпрет. - претегленият брой точки по критериите за предложението на кандидата, Тк - тегловият коефициент на критерия в общата оценка;

 

Цмин. (най-ниската предложена цена

 
 

за съответната позиция)

 

Цпрет. =

–––––––––––––––––––––––

;

 

Цпредл. (цена, предложена от кандидата)

 

Тц = 50 % тежест на цената в общата оценка;

 

Кпр. (сбор от точките по критериите

 
 

за предложението на кандидата)

 

Кпрет. =

–––––––––––––––––––––––

;

 

Кмакс. (максимален брой точки по

 
 

критериите за съответната позиция)

 

Тк = 50 % - тежест на критериите в общата оценка;

Кмакс. = К1 + К2 = 50 точки.

На първо място се класира предложението, получило най-висока комплексна оценка Ккомпл.. 13. Място, ден и час за отваряне на предложенията - на 23.IХ.2003 г. от 10 ч. в стола на Медицински институт - МВР. 14. Цена на конкурсната документация - 100 лв., внесени в касата на института (невъзстановими след приключване на процедурата). Конкурсната документация се закупува от счетоводството на Медицинския институт до 19.IХ.2003 г. вкл. всеки работен ден от 9 до 16 ч. 15. Предложенията за участие в процедурата се приемат в деловодството на Медицински институт - МВР, всеки работен ден от 9 до 16 ч. в срок до 16 ч. на 19.IХ.2003 г. вкл. 16. Предложенията да се представят в непрозрачен чист запечатан плик, в който освен всички изискуеми документи да се приложи запечатан плик с цените и надпис “Предлагана цена”. В този плик цените да бъдат представени на хартия и магнитен носител. Предложенията да се представят лично от кандидатите или от упълномощени техни представители до 19.IХ.2003 г. вкл. Документи, изпратени по пощата, няма да бъдат приемани. За справки - тел. 982 73 973.

45329

331. - Пловдивският университет “X.X.”, Пловдив, ул. Цар Асен 24, тел. 625-552, 628-389, на основание чл. 6, т. 2 във връзка с чл. 10, чл. 31 и сл. от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП обявява процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на компютърна, аудио-визуална и комуникационна техника, описана подробно в приложенията към условията за участие; обществената поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на открит конкурс по чл. 31 от наредбата. Предложенията се приемат всеки работен ден в срок до 7.IХ.2003 г. вкл. от 10 до 12 ч. в служба “Деловодство” на ПУ “X.X.”, Пловдив, ул. Цар Асен 24, в непрозрачен запечатан плик. Срок и място за изпълнение на поръчката: срок на доставката: до 30 календарни дни от датата на сключване на договора; място на доставката: ПУ “X.X.”, Пловдив, ул. Цар Асен 24. Срок на валидност на предложенията - до настъпване крайните срокове за доставка, посочени в решението и сключения договор. Размер на гаранцията за участие в конкурса - 400 лв., вносими в касата на ПУ до 7.IХ.2003 г. Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка на предолженията: икономически най-изгодно предложение - К компл.: технически характеристики (0-5 точки) - К1; гаранционен срок (0-5 точки) - К2; облекчения в начина на плащане - разсрочено, без аванс (0-5 точки) - К3; срок на изпълнение на доставката (0-5 точки) - К4; точност на изпълнение според изискванията на предложението (0-5 точки) - К5; комплексната оценка се изчислява по следната формула:

Ккомпл. = (Кмин/К) x 40 % + (К1/5) x 25 % + (К2/5) x x 20 % + (К3/5) x 5 % + (К4/5) x 5 % + (К5/5) x 5 %,

където: Кмин е най-ниската предложена цена от участник в процедурата, а К - предложената цена от кандидата. Място, ден и час за провеждане на открития конкурс - 8.IХ.2003 г. от 10 ч. в заседателната зала на ПУ “X.X.”, Пловдив, ул. Цар Асен 24. Цена на конкурсната документация - 50 лв. без ДДС; документацията се закупува в касата на ПУ всеки работен ден от 10 до 12 ч. до 7.IХ.2003 г. Квалификационни изисквания към участниците - български или чуждестранни юридически лица или еднолични търговци, за които не са налице ограниченията, предвидени в чл. 24, ал. 1, т. 1 - 6 и ал. 2 ЗОП, с възможност за доставка по реда на чл. 93 ЗВО.

45576

222. - Аграрният университет - Пловдив, бул. Менделеев 12, тел. 633-232, на основание чл. 7, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗОП обявява процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на котелно гориво - 450 тона, и нафта - 23 тона. Възможност за възлагане на допълнителна поръчка до 30 % при условията на чл. 16, ал. 1, т. 3 ЗОП. Обществената поръчка да бъде възложена чрез провеждане на открита процедура по чл. 13, ал. 2 във връзка с чл. 34 и сл. ЗОП. Предложенията да се приемат всеки работен ден в срок до 15.IХ.2003 г. вкл. от 10 до 12 ч. в служба “Деловодство” на университета - Пловдив, ул. Менделеев 12, в непрозрачен запечатан плик. Срок и място за изпълнение на поръчката: а) срок на доставката - от 1.Х. до 20.ХII.2003 г. - доставка на 300 тона мазут и 7 тона нафта; от 5 до 20.II.2004 г. - доставка на 150 тона мазут; от 1.II.2004 г. до 1.ХI.2004 г. - доставка на 15 тона нафта; б) място на доставката - Аграрния университет - Пловдив, ул. Менделеев 12. Срок на валидност на предложенията - до настъпване крайните срокове за доставка, посочени в решението, но не по-малко от 150 дни след провеждане на конкурса. Размер на гаранцията за участие в конкурса - 3000 лв., вносими в касата на университета до 15.IХ.2003 г. Основни показатели за оценка на предложенията: 1. доставна цена; 2. начин на плащане; 3. срок на доставка; 4. сертификат за качество. Място, ден и час за провеждане на откритата процедура за доставка на котелно гориво и нафта - 16.IХ.2003 г. от 10 ч. в заседателна зала на Аграрен университет - Пловдив, ул. Менделеев 12. Цена на конкурсната документация - 100 лв. без ДДС. Документацията да се закупува от касата на университета всеки работен ден от 10 до 12 ч. до 15.IХ.2003 г. Квалификационни изисквания към участниците - български или чуждестранни юридически лица или еднолични търговци, за които не са налице ограниченията, предвидени в чл. 24, ал. 1, т. 1 - 6 и ал. 2 ЗОП.

45322

40. - “Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Анна” - София” - АД, София, на основание чл. 34, ал. 2 ЗОП и решение № 161 от 23.VII.2003 г. на изпълнителния директор на болницата отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - поддръжка, текущ и основен ремонт на сградния фонд и комуникациите на “МБАЛ “Света Анна” - София” - АД, през 2003 - 2004 г. на стойност до 100 000 лв., без ДДС, включващ строително-ремонтни работи по всички части - АС, В и К, ОВ, ремонт на ел.инсталации, бояджийски и други строителни работи. 2. Вид на процедурата - открита. 3. Срок на изпълнение на поръчката - до изчерпване на средствата по договор, като всяка конкретна услуга се изпълнява след писмена заявка от възложителя. 4. Място за изпълнение на поръчката - при възлагане, сграден фонд и комуникации на “МБАЛ “Света Анна” - София” - АД. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите - до участие в процедурата се допускат български и чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или по националното си законодателство, както и техни обединения, които отговарят на условията на чл. 24 и 27 ЗОП; да притежават професионална компетентност по предмета на поръчката, технически възможности и доказана търговска репутация. 6. Изисквания за качество - изпълнените видове работи да отговарят на изискванията на ПИПСМР, а влаганите материали - на БДС, при спазване на съответните технологии за изпълнение; некачествено изпълнените работи не се заплащат, като това се установява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени от възложителя. 7. Начин на образуване на предлаганата цена - цените на отделните видове СРР се доказват с анализ, цена - фирмите участници посочват показателите, чрез които се формира цената: часова ставка - средна за фирмата в лв./час; допълнителни разходи върху труд - в %; допълнителни разходи върху механизация - в %; транспортни и доставно-складови разходи - в %; печалба - в %. 8. Начин на плащане - чрез банков превод в зависимост от предложените от участниците срокове, които следва да бъдат не по-кратки от 20 дни след представяне на фактура и двустранно подписани протоколи обр. 19. Представената в процедурата документация да съдържа в раздел предложена цена анализни цени на всички отделни дейности - строително-монтажни/ремонтни работи. Ценовото предложение да бъде изготвено в съответствие с изискванията на документацията за участие и представено в отделен запечатан плик, поставен в плика с предложението. 9. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от датата на отварянето им. 10. Гаранция за участие в процедурата - парична сума в размер 1000 лв., която се представя в една от следните форми, посочени в чл. 31 ЗОП: банкова в оригинал, издадена от българска или чуждестранна банка в полза на “МБАЛ “Света Анна” - София” - АД, със срок на валидност 90 дни от датата на отваряне на предложенията; парична сума, в левове, преведена по банкова сметка на “МБАЛ “Света Анна” - София” - АД, № 1036680300, банков код 66077862, ТБ “Биохим”, клон “7 километър”; задържането и освобождаването на гаранцията става по чл. 32 и 33 ЗОП. 11. Гаранция за изпълнение на договора - кандидатът, определен за изпълнител, при подписване на договора представя документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него в една от следните форми: а) депозит на парична сума в левове в размер 5 % от стойността на договора по банкова сметка на “МБАЛ “Света Анна” - София” - АД, № 1036680300, банков код 66077862, ТБ “Биохим”, клон “7 километър”, или б) безусловна и неотменяема банкова гаранция в левове в размер 5 % от стойността на договора, издадена от българска или чуждестранна банка в полза на “МБАЛ “Света Анна” - София” - АД; гаранцията за изпълнение на договора се освобождава след неговото приключване, без възложителят да дължи лихва за периода, през който законно е престояла при него; възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение, при положение, че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществена поръчка. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка - икономически най-изгодното предложение, в т.ч.: а) предложена цена; б) доказателства за квалификация, технически възможности и компетентност на кандидата за изпълнение на подобни поръчки; в) срок за изпълнение; г) гаранционен срок; д) качество на доставените материали; стойността на критерия по буква “а” се изразява с цифра, представляваща съотношение между предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката от участник в процедурата към предложената цена на всеки един от участниците, умножена с тегловен коефициент 80; стойността на критерия по буква “б” се изразява с цифра от 1 до 5 точки; стойността на критерия по буква “в” се изразява с цифра от 1 до 5 точки; стойността на критерия по буква “г” се изразява с цифра от 1 до 5 точки; стойността на критерия по буква “д” се изразява с цифра от 1 до 5 точки. 13. Възложителят запазва правото си да възлага допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП. 14. Място, срок и цена за получаване на документацията - деловодството на болницата, всеки работен ден до 16 ч. на 28-ия ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” срещу 80 лв. (без ДДС), внесени в касата на “МБАЛ “Света Анна” - София” - АД. 15. Срок и място за представяне на предложенията - в деловодството на “МБАЛ “Света Анна” - София” - АД, в срок до 15 ч. на 30-ия ден след обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Предложението се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс. 16. Място, ден и час за провеждане на процедурата - предложенията, представени в определения срок, ще бъдат отворени на следващия работен ден след изтичане на срока за подаването им от 10 ч. в административната сграда на лечебното заведение.

45271

54. - “Пета многопрофилна болница за активно лечение - София” - ЕАД, София, бул. Столетов 67А, тел. 926 81 00, на основание чл. 34, ал. 2 ЗОП и заповед № РД-09-158 от 24.VII.2003 г. на изпълнителния директор на болницата отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката: А) ремонт на покрив; Б) подмяна на хоризонтални водопроводи съгласно приложение № 6 от документацията за участие в процедурата. При възникване на необходимост възложителят си запазва правото да възложи допълнителна поръчка по реда на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП. Кандидатът може да кандидатства както за цялата,така и за част от поръчката. 2. Вид на процедурата - открита. 3. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка - “V МБАЛ - София” - ЕАД, бул. Столетов 67 А; срок на изпълнение на поръчката - до 60 календарни дни от датата на подписване на договора със спечелилия конкурса участник. 5. Ограничения при изпълнение на поръчката - няма. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - до участие в откритата процедура се допускат кандидати, отговарящи на изискванията на чл. 5, ал. 1 и 2 ЗОП, които са представили следните документи: копие от съдебна регистрация; копие от данъчна регистрация; копие от регистрация по БУЛСТАТ; копие от годишния баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата за предходната година; копие от регистрация в БТПП - за чуждестранните юридически лица; юридически сведения по образец - приложение № 1 от конкурсната документация; удостоверение от съответните компетентни органи относно отсъствието на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1 ЗОП: т. 1 - за несъстоятелност - от фирменото отделение на съда; т. 3 - удостоверение за актуално състояние на фирмата; т. 5 - документи от НОИ и данъчната служба; декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6 ЗОП; пълномощно по образец - приложение № 2 от документацията за участие в процедурата; декларация по чл. 28, ал. 1 ЗОП - приложение № 4; образец на предложението - съгласно приложение № 3; документ за внесена гаранция за участие в конкурса; разписка за закупена конкурсна документация; доказателства за търговска репутация, задължително еднакви с предмета на поръчката, на основание § 1, т. 12 ЗОП; доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката, съгласно § 1, т. 13 ЗОП - приложение № 5; кандидатът да има извършен обем дейност по предмета на поръчката в размер на не по-малко от 100 000 лв. за последните 2 г.; доказва се със справка от годишния баланс и отчета за приходите и разходите за съответния период. 7. Изисквания за качество - да бъдат приложени сертификати за качество на вложените материали съгласно БДС; разходни норми - съгласно УСН; строително-ремонтните работи да се изпълняват съгласно действащите технически правила и нормативи в съответствие с БДС и нормативните актове в строителството при спазване на мерките за безопасност и охрана на труда; гаранционен срок на изпълнените работи - минимум 5 години съгласно ЗУТ. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - предлаганата цена следва да бъде крайна по заплащане от болницата (да включва всички разходи, в т.ч. транспорт, мита и дължими данъци). Кандидатът формира стойността на базата на количествата, посочени в количествено-стойностната сметка от техническото задание - приложение № 6, и единичните цени по видове работи, предложени от кандидата. 9. Начин на плащане - в левове