Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 15 от 6.II

  • ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО Виж повече
  • УКАЗ № 2242 ОТ 14.07.1987 Г. ЗА СВОБОДНИ ЗОНИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1998 Г., В СИЛА ОТ 07.08.1998 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА Виж повече
  • НАРЕДБА № 9 ЗА ПОЛЗУВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ОТ 1994 Г. Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗ № 2242 ЗА СВОБОДНИ ЗОНИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1998 Г., В СИЛА ОТ 01.01.1999 Г.) Виж повече