Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 3.XII

  • НАРЕДБА № 6 ОТ 29 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ, ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В ГИМНАЗИИ И В СОУ И В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ С УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ Виж повече
  • НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2000-2006 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № 24 ОТ 20 ОКТОМВРИ 1999 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ХРАНИ ЗА ЖИВОТНИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 28 ОТ 12 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИЯ ПАКЕТ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ЧЛ. 45, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 22 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2000-2006 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 1998 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЕМИТИРАНЕ, ПРИДОБИВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 731 ОТ 24 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ СПИСЪКА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ СТАНДАРТИ, УТВЪРДЕНИ ДО ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ, КОИТО СЪДЪРЖАТ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЕЗОПАСНОС Виж повече
Промени настройката на бисквитките