Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 109 от 16.XII

  • ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР Виж повече
  • НАРЕДБА № 11 ОТ 3.12.2003 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО РЕГУЛИРАН ПАЗАР, ПАЗАРЕН ОПЕРАТОР, ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА МНОГОСТРАННА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ ИЛИ ОРГАНИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ОБН., ДВ, БР. 93 ОТ 2000 Г Виж повече
  • НАРЕДБА № 9 ОТ 19.11.2003 Г. ЗА НАЧИНА И РЕДА ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ФОНДОВЕ, НА СТОЙНОСТТА НА НЕТНИТЕ АКТИВИ НА ФОНДОВЕТЕ, ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ДЯЛ Виж повече
  • НАРЕДБА № 10 ОТ 26 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪСТАВА И СТРУКТУРАТА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (КАПИТАЛОВАТА БАЗА) НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО, КЪМ НЕГОВАТА ОЗДРАВИТЕЛНА ПРОГРАМА И КЪМ МИНИМАЛНИТЕ ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО И НА УП Виж повече
  • НАРЕДБА № I-261 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 6 ОТ 26 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ Виж повече
  • НОМЕНКЛАТУРА НА ВИДОВЕТЕ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО ИМ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКРИВАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНОТО ЗВЕНО ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Виж повече