Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 26.X

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 ОТ 29 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ПОЧИВНА БАЗА "РУСАЛКА" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2000 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ПОЧИВНА БАЗА "РУСАЛКА" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 90 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 16.11.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-14 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2001 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ УСЛУГИ В БОЛНИЧНИТЕ БАЗИ ПО БАЛНЕОЛОГИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 181 ОТ 6 АПРИЛ 1999 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ "БУРГАС-СЕВЕР", ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 222 ОТ 15 АПРИЛ 1999 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ "АРАПЯ", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 452 ОТ 25 ЮНИ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ НЕПРИСЪСТВЕН КОНКУРС КАНДИДАТ ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ "ПРИМОРСКО - ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА ПРИМОРСКО, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 75 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2000 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ НЕПРИСЪСТВЕНИ КОНКУРСИ ЗА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 ОТ 28 МАРТ 2000 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Виж повече