Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 26.X

  • ПРАВИЛНИК ЗА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В РАЙОННИТЕ, ОКРЪЖНИТЕ, АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, ВОЕННИТЕ И АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 33 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 20.04.2007 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 9 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА РЕДА И ОБРАЗЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ, КАКТО И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИОННИТЕ ДОКУМЕНТИ И НА ЗАКРИТИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2004 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2004 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ (ОБН., ДВ, БР. 1 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2004 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ПОЧИВНА БАЗА "РУСАЛКА" - ВАРНА, КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 386 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2004 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 813 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ "БУРГАС-СЕВЕР", ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 814 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ "АРАПЯ", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 815 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ "ПРИМОРСКО - ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА ПРИМОРСКО, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • УКАЗ № 320 ОТ 15.10.2004 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ЛЮБИША ГЕОРГИЕВСКИ-ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече