Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 25 от 8.III

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-47-2 от 4 февруари 2002 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да се преработи частично влезлият в сила план за земеразделяне на землището на гр. Елин Пелин, Софийска област, в частта на масиви № 23 и 33 с обща площ 236,5 дка.

2. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция “ДВЗЗГЗГФ”.

3. Заповедта отменя заповед № РД-46-1813 от 12.ХII.2001 г.

Министър: М. Дикме

11406

 

ЗАПОВЕД № РД-47-3 от 4 февруари 2002 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да се преработи частично одобрената карта на съществуващите на терена стари реални граници на землището на с. Комщица, община Годеч, Софийска област, в частта на масив 2, парцели № 379, 455, 442, 444, 443, 406, 407, 408, 555, 405, 404, 493, 403, 402, 401, 409, 400, 399, 410, 398, 397, 396, 382, 381, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 380, 470, 372, 362, 363, 364, 378, 377, 376, 375, 374, 365, 441, 439, 361, 383, 395, 384, 437, 385, 372, 371, 394, 393, 392, 391, 390, 389, 388, 387, 386, 436, 467, 342, 343, 519, 520, 370, 369, 338, 341, 340, 339, 521, 337, 336, 335, 334, 333, 468, 469, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 366, 367, 368, 373, 440, 438, 359, 24, 360, 358, 357, 356, 355, 26, 27, 434, 458, 349, 460, 459, 351, 482, 466, 76, 77, 79, 465, 354, 353, 352, 463, 462, 461, 81, 82, 83, 464, 84, 85, 483, 86, 87, 475, 485, 432, 478, 435, 472, 476 и 477 с обща площ 200 дка.

2. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция “Дейности по възстановяване на земеделските земи, горите и земите от горския фонд”.

Министър: М. Дикме

11407

 

ЗАПОВЕД № РД-42-30 от 21 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, 23 и чл. 25, ал. 2, т. 2 ЗППДОбП във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции - собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции, собственост на държавата във връзка със заповед № РД- 42-708 от 26.Х.1999 г. за приватизация на “Сортоизпитване - Зимница” - ЕООД, с. Зимница, област Ямбол (ДВ, бр. 96 от 1999 г.) нареждам:

1. Да се извърши продажба на 80 на сто от дяловете в регистрирания капитал на “Сортоизпитване - Зимница” - ЕООД, с. Зимница, област Ямбол, чрез публично оповестен конкурс.

2. Утвърждавам конкурсната документация и определям следните конкурсни условия:

2.1. приоритетни условия:

а) размер на предложената цена - не по-ниска от началната офертна цена;

б) начин и срок на плащане - цената изцяло платима в левове, чрез банков превод по сметката на МЗГ, в 14-дневен срок след подписване на договора за продажба;

в) предлагане на обоснована инвестиционна програма с разпределение на инвестициите по вид, години и размер за период не по-малък от 3 години считано от датата на прехвърляне на собствеността на дяловете, предмет на продажба;

г) запазване предмета на дейност за срок от 3 години считано от датата на прехвърляне на собствеността на дяловете, предмет на продажба;

2.2. общи условия:

а) забрана за прехвърляне на закупените по реда на този конкурс дялове за срок 5 години след придобиването;

б) поемане за изплащане на задълженията на дружеството;

в) собствеността върху закупените дялове се прехвърля след окончателното заплащане на цената и евентуално начислените лихви за забава в срок до 7 дни по нормативно определения ред;

г) в случай че конкурсът бъде спечелен от юридическо лице, което отговаря на условията на чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, се прилагат съответните разпоредби на ЗППДОбП; собствеността върху дяловете се прехвърля след превеждане по банков път на сумата по първоначалната вноска; в случай че този участник бъде избран за купувач и реши да се ползва от реда за плащане, определен в чл. 25, ал. 3, т. 1 - 3 вкл. ЗППДОбП, той е длъжен съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП да предложи надлежна гаранция за обезпечаване плащането на неизплатената част от цената.

3. След упражняване правото на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за закупуване на дялове при облекчени условия останалите неизкупени дялове ще бъдат предложени на определения за купувач по цена на един дял съгласно сключения договор за продажба.

4. В 30-дневен срок след датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” заинтересуваните лица закупуват конкурсна документация срещу представяне на личен паспорт, като цената й е 400 лв. и се заплаща в брой в стая 348 на МЗГ до 12 ч. на съответния ден.

5. В 30-дневен срок след датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” кандидатите представят предложения за участие в конкурса за закупуване на дялове от капитала на дружеството в Министерството на земеделието и горите, бул. Христо Ботев 55, гише “Деловодство”, до 12 ч. на съответния ден.

6. Оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на предложенията за участие в конкурса след закупуване на конкурсната документация и след представяне в дружеството на фактура за закупена документация. Извършеният оглед се удостоверява от участника в конкурса с подписване на декларация за извършен оглед.

7. Депозитът за участие в конкурса е в размер 5000 лв.

8. Датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” да се счита за начална дата за продажба на общ дял при облекчени условия на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП. Декларации за придобиването им се подават в тримесечен срок в дружеството.

Министър: М. Дикме

11940

ЗАПОВЕД № РД-09-168 от 26 февруари 2002 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност във връзка с получена допълнителна информация, изясняваща австралийските стандарти при експорт на дивечово месо, гарантиращи неговата безопасност по отношение здравето на хората и животните нареждам:

Отменям Заповед № РД-09-1012 от 30.Х.2001 г. за забрана на вноса от Австралия на живи диви животни (кенгуру, опосум), месо и месни продукти, субпродукти и кожи от тях.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.

Заповедта влиза в сила от датата на обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: М. Дикме

11941

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-14-161 от 21 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1 и чл. 25, ал. 2, т. 2 ЗППДОбП във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 2 и 4 от Наредбата за конкурсите и заповед № РД-02-14-852 от 28.V.2001 г. за откриване на процедура за приватизация на “Пътпроект” - ЕООД, София (ДВ, бр. 59 от 2001 г.) нареждам:

1. Продажбата на 80 на сто от дяловете от капитала на “Пътпроект” - ЕООД, София (наричано по-нататък “дружеството”), да се извърши чрез публично оповестен конкурс.

2. Одобрявам конкурсната документация и определям следните приоритетни и общи условия на конкурса и изисквания към участниците:

2.1. приоритетни условия на конкурса:

2.1.1. цена - съгласно конкурсната документация;

2.1.2. начин и срок на плащане на цената - 30 % от покупната цена се заплащат в левове с банков превод по сметката на МРРБ в деня на подписване на договора за продажба, а останалата част - с всички други разрешени платежни средства в срок до 30 дни от датата на подписване на договора, с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП по отношение на сроковете; в случай че за купувач бъде определено юридическо лице по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, предложената цена се заплаща в изискваното съотношение на платежните средства, като 25 % от нея се плащат изцяло в левове с банков превод по сметката на МРРБ при подписване на договора за продажба, а останалата част - според предложената и приета финансова схема на разсрочено плащане до 5 години; този участник в конкурса трябва да предложи и начин на обезпечаване плащането на неизплатената част от цената съгласно чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП;

2.1.3. извършване на инвестиции - кандидатите представят план за извършване на инвестиции в дружеството, включващ размера и предназначението им по години за период не по-кратък от 3 години;

2.2. общи условия на конкурса: представяне на бизнесплан за развитие на дружеството за период от 3 до 5 години, включващ пазарна, технологична, организационна, инвестиционна, социална и екологична политика на дружеството, както и доказателства за реализирането му;

2.3. изисквания към участниците в конкурса:

2.3.1. да се запази основният предмет на дейност на дружеството за срок не по-кратък от 3 години считано от окончателното изплащане на цената по договора;

2.3.2. да не се прехвърлят закупените по реда на този конкурс дялове без разрешение на органа по чл. 3 ЗППДОбП за срок 3 години от придобиването им, а в случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП - до окончателното изплащане на цената, но за срок не по-кратък от 3 години след придобиването им;

2.3.3. да не се увеличава капиталът на приватизираното дружество чрез приемане на нови съдружници, както и да не се преобразува по реда на Търговския закон без разрешение на продавача, до изпълнение на поетите с приватизационния договор задължения;

2.3.4. купувачът да изкупи дяловете, неизкупени от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП, при условията и цената, постигнати с основния приватизационен договор;

2.3.5. до участие в конкурса не се допускат:

- физически лица, юридически лица, членове на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, освен в случаите, когато са уредили задълженията си;

- кандидати, чието предложение не съдържа декларация по § 9 ЗППДОбП;

- обединения, които не са юридически лица по смисъла на Търговския закон.

3. Кандидатите за участие в конкурса:

3.1. закупуват конкурсната документация в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 - 19, отдел “Преобразуване, приватизация и следприватизационен контрол”, ет. 2, стая 201, тел. 94-05-396, до 17 ч. на работния ден, предхождащ определения краен срок за подаване на предложенията, срещу такса 300 лв., внесени в брой в касата на МРРБ преди получаването й; конкурсната документация може да се закупи само от кандидата физическо лице или от лицето/лицата, представляващо/и кандидата юридическо лице по съдебна регистрация или от изрично упълномощено от него/тях лице с нотариално заверено пълномощно; при закупуване на конкурсната документация кандидатите подписват декларация по чл. 6 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на потенциалните купувачи при продажбите по ЗППДОбП, като физическите лица представят документ за самоличност, а представителите на юридически лица представят удостоверение за актуално съдебно състояние на дружеството, което представляват;

3.2. внасят депозит за участие в конкурса в размер 138 200 лв. по банковата сметка на МРРБ, указана в конкурсната документация, най-късно до 11 ч. на деня, определен като краен срок за подаване на предложенията;

3.3. извършват оглед на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч., а в деня, определен като краен срок за подаване на предложенията - до 11 ч., след предварително уведомяване на ръководството на дружеството и представяне на удостоверение за право на оглед, издадено от МРРБ при закупуване на конкурсната документация;

3.4. предават предложенията си по указания в конкурсната документация начин в МРРБ, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 - 19, ет. 2, стая 201, в срок до 25 работни дни след датата на обнародване в “Държавен вестник” на тази заповед, но не по-късно от 11 ч. на последния ден от този срок; при предаване на офертата се съставя предавателно-приемателен протокол, който се подписва от кандидата и от упълномощено лице, представител на МРРБ.

Министър: К. Паскалев

11629

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

ЗАПОВЕД № Пр-3-Е от 19 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 4, чл. 20, ал. 1, чл. 25, ал. 1, т. 5 и чл. 52, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции и решения № 703 от 1998 г. (ДВ, бр. 67 от 1998 г.) и № 1071-П от 1999 г. (ДВ, бр. 57 от 1999 г.) на Агенцията за приватизация нареждам продажбата на държавното участие в “Лесил” - АД, Силистра, да се извърши чрез централизирани публични търгове в съответствие с Наредбата за реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции.

Министър: Пл. Петров

11474

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

ЗАПОВЕД № 131 от 26 февруари 2002 г.

На основание чл. 10 от Устройствения правилник на Изпълнителна агениця “Морска администрация” (ДВ, бр. 39 от 2000 г.) във връзка с чл. 331, ал. 1 от Кодекса на търговското мореплаване определям едномесечен срок за изваждане на потънало имущество - м/к “X.X.”, потънал на 5.I.2002 г. на кея на “Кораборемонтен завод” - Бургас. Корабът е собственост на Amesa international sipping and financing, Greece.

Срокът започва да тече от датата на обнародването в “Държавен вестник”.

Изпълнителен директор: Л. Костова

11805

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

РАЗРЕШЕНИЕ № 6 от 14 февруари 2002 г.

за проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ “Батова река” - община Балчик,

област Добрич

На основание чл. 5, т. 1 и чл. 7, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 49, ал. 2 от Закона за подземните богатства и решение на Министерския съвет от 7.II.2002 г. разрешавам:

1. “Батова Рийвър Манганийз Майн” - ЕООД, да извършва за своя сметка дейности по проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ “Батова река”, община Балчик, област Добрич.

2. Обект на настоящото разрешение е площ “Батова река” с размер 10,24 кв.км, индивидуализирана с гаранции, определени с координатите на точки с номера от 1 до 7 в коодинатна система “1970 г.”.

3. Правото по т. 1 се предоставя на “Батова Рийвър Манганийз Майн” - ЕООД, за срок две години.

4. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за проучване.

5. Видовете и обемите на проучвателните дейности по цялостния работен проект са задължителни за изпълнение.

6. Условията за осъществяване на дейностите по проучване, правата и задълженията на страните, както и размерът на добива за технологични изпитания се определят в договора за проучване.

Министър: Н. Василев

11165

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 1252 от 14 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 4 ЗППДОбП и протоколно решение № 2122 от 14.II.2001 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация отменя т. 1.5 от Решение № 1122 от 12.VII.2000 г. и закрива процедурата за приватизация на “Мина Здравец” - ЕАД, Димитровград.

Изпълнителен директор: Ап. Апостолов

9151

 

РЕШЕНИЕ № 1980-П от 14 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 25, ал. 2, т. 1 ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете, Решение № 1176 от 23.II.2001 г. за откриване на процедура за приватизация на “Елит - Меспром” - ЕООД, с. Генерал Кантарджиево, и протоколно решение № 2119 от 14.II.2002 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация реши:

1. Продажбата на 123 438 дяла, представляващи 95 % от капитала на “Елит - Меспром” - ЕООД, с. Генерал Кантарджиево (наричано по-нататък за краткост “дружеството”), да се извърши чрез търг с явно наддаване.

2. Началната тръжна цена е в размер 1 040 000 лв. Цената се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията на тръжната документация.

3. Начинът и сроковете за извършване на плащането са посочени в проектодоговора за продажба на “Елит - Меспром” - ЕООД, с. Генерал Кантарджиево, неразделна част от тръжната документация.

4. Правото на собственост върху дяловете се прехвърля на купувача по силата на приватизационния договор. Условие за прехвърляне на собствеността е купувачът да е извършил окончателното заплащане на цената, заедно с евентуално начислените лихви за забава.

5. Тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, стая 605, в срок до 30 дни от датата на обнародване на това решение в “Държавен вестник”. Цената на тръжната документация е 1000 лв. и се заплаща в касата на Агенцията за приватизация преди получаване на документацията.

6. Предложенията на участниците в търга се подават в стая 209 “Обща канцелария” на Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, в срок до 35 дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” до 14 ч. българско време.

7. Депозитът за участие е 50 000 лв. и се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация, указана в тръжната документация до изтичане на срока за подаване на предложения.

8. Търгът ще се проведе на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в 14 ч. българско време в сградата на Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29.

9. В случай че на търга не се яви кандидат, той да се проведе повторно на третия ден след датата на провеждане на първоначалния търг в 14 ч. в сградата на Агенцията за приватизация.

10. Оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден до деня на провеждане на търга след закупуване на тръжна документация и представяне в дружеството на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация.

11. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора за продажба на “Елит - Меспром” - ЕООД, с. Генерал Кантарджиево.

Изпълнителен директор: Ап. Апостолов

9152

РЕШЕНИЕ № 1981-П от 15 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 20, ал. 1, чл. 25, ал. 1, т. 5 ЗППДОбП и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции във връзка с решение № 137 от 31.VIII.1994 г. и протоколно решение от заседание на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация № 2133 от 15.II.2002 г. Агенцията за приватизация определя продажбата на оставащото държавно участие в “Развитие” - АД, с. Калейца, да се извърши чрез централизирани публични търгове.

Изпълнителен директор: Ап. Апостолов

11194

 

РЕШЕНИЕ № 1982-П от 15 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл.. 25, ал. 1, т. 3 ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите, Решение № 1228 от 28.IХ.2001 г. за откриване на процедура за приватизация на “Елисейна” - ЕАД, гара Елисейна, и протоколно решение № 2142 от 15.II.2002 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация реши:

1. Продажбата на пакет от 175 882 поименни акции, представляващи 80 % от капитала на “Елисейна” - ЕАД, гара Елисейна (наричано по-нататък “дружеството”), да се извърши чрез публично оповестен конкурс.

2. Приоритетни условия на конкурса:

а) цена - оферира се и се заплаща в левове съгласно изискванията, съдържащи се в конкурсната документация;

б) бизнеспрограма за развитието на дружеството за период 5 г. след сключване на приватизационния договор; задължителен елемент от съдържанието на бизнеспрограмата е представяне на детайлизиран инвестиционен план и програма за трудовата заетост в дружеството за посочения период.

3. Общи условия на конкурса:

а) срок за плащане на цената - в деня на подписване на приватизационния договор;

б) начин на плащане на цената:

- 50 % се заплащат чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация, посочена в конкурсната документация;

- 50 % чрез всички позволени от закона непарични платежни средства за участие в приватизацията;

в) правото на собствеността върху акциите се прехвърля след окончателното заплащане на цената и евентуално начислените лихви за забава;

г) задължение за обслужване на задълженията на дружеството чрез пряко удовлетворяване на кредиторите и/или встъпване в задълженията на дружеството;

д) запазване на основния предмет на дейност на дружеството за срок 5 г. от придобиване на собствеността върху акциите;

е) забрана за предприемане на действия за прекратяване на дружеството, вкл. чрез ликвидация по реда на глава седемнадесета от Търговския закон за срок 5 г. от придобиване на собствеността върху акциите;

ж) забрана за намаляване на процентното участие в капитала на дружеството, придобито чрез тази приватизационна продажба за срок 5 г. от придобиване на собствеността върху акциите - предмет на продажба;

з) забрана за прехвърляне на закупените акции за срок 5 г. от придобиване на собствеността;

е) забрана за разпореждане с дълготрайни материални активи на дружеството за срок 5 г. от придобиване на собствеността върху акциите без предварително съгласие на АП, съгласувано с Министерството на икономиката.

4. Утвърждава конкурсна документация за продажба на пакет от 175 882 поименни акции, представляващи 80 % от капитала на “Елисейна” - ЕАД, гара Елисейна.

5. Конкурсната документация се закупува в Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, стая 605, в срок до 70 календарни дни след датата на обнародване в “Държавен вестник”. Цената на конкурсната документация е 1000 лв. и се заплаща предварително в касата на АП, стая 202.

6. Предложенията на участниците в конкурса се подават в стая 209 “Обща канцелария” на АП от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин., София, ул. Аксаков 29, в срок до 75 календарни дни след датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

7. Депозитът за участие е 100 000 лв. и се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация, указана в конкурсната документация, до изтичане на срока за подаване на предложенията.

8. Оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на предложенията за участие в конкурса след закупуване на конкурсната документация и представяне в дружеството на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация.

Изпълнителен директор: Ап. Апостолов

9755

 

РЕШЕНИЕ № 1983-П от 15 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 4 и чл. 25, ал. 2, т. 1 ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете и в съответствие със Заповед № 142 от 13.IV.2000 г. на ДАЕЕР за откриване на процедура за приватизация и Заповед № 487 от 5.Х.2001 г. на ДАЕЕР за упълномощаване и протоколно решение № 2143 от 15.II.2002 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация реши:

1. Продажбата на 2432 дяла, представляващи 75 % от капитала на “Ремонт на верижни машини” - ЕООД, Раднево (наричано по-нататък за краткост “дружеството”), да се извърши чрез търг с явно наддаване.

2. Началната тръжна цена е 430 000 лв. Цената е безусловна, оферира се и се заплаща в левове.

3. Начин на плащане на цената:

- 50 % чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация, посочена в тръжната документация;

- 50 % чрез всички позволени от закона непарични платежни средства за участие в приватизацията.

4. Срок за плащане на цената:

- не по-малко от 50 % от цената се заплащат в деня на подписване на приватизационния договор;

- останалата част от цената се заплаща в срок до 15 календарни дни от датата на подписване на приватизационния договор.

5. Правото на собственост върху дяловете се прехвърля по силата на приватизационния договор след окончателното заплащане на цената и евентуално начислените лихви за забава.

6. Тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, стая 701, в срок до 30 календарни дни от обнародване на това решение в “Държавен вестник”. Цената на тръжната документация с 1000 лв. и се заплаща в касата на Агенцията за приватизация преди получаване на документацията.

7. Предложенията на участниците в търга се подават в стая 209 “Обща канцелария” на Агенцията за приватизация София, ул. Аксаков 29, в срок до 35 календарни дни от обнародването на решението в “Държавен вестник” до 13 ч. българско време.

8. Депозитът за участие е 50 000 лв. и се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация, указана в тръжната документацията, до изтичане на срока за подаване на предложения.

9. Търгът ще се проведе на 35-ия ден от обнародване на решението в “Държавен вестник” от 14 ч. българско време в сградата на Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29.

10. В случай че на търга не се яви кандидат, той ще се проведе повторно на третия ден след датата на провеждане на първоначалния търг в 14 ч. българско време в сградата на Агенцията за приватизация.

11. Оглед на дружеството и преглед на свързаната с него документация може да се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга след закупуване на тръжна документация и представяне в дружеството на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация.

12. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея за продажба на 2432 дяла, представляващи 75 % от капитала на “Ремонт на верижни машини” - ЕООД, Раднево.

Изпълнителен директор: Ап. Апостолов

9756

 

РЕШЕНИЕ № 1984-П от 15 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 4, чл. 22 и чл. 25, ал. 2, т. 1 ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 2 и чл. 2 от Наредбата за търговете, Заповед № 142 от 13.IV.2000 г. на ДАЕЕР за откриване на процедура за приватизация на “Белтранс” - ЕООД, Перник, Заповед № 487 от 5.Х.2001 г. на ДАЕЕР за упълномощаване на Агенцията за приватизация и протоколно решение № 2144 от 15.II.2002 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация реши:

1. Продажбата на 2630 дяла, представляващи 80 % от капитала на “Белтранс” - ЕООД, Перник (наричано по-нататък “дружеството”), да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

2. Начална тръжна цена 480 000 лв., която се оферира и заплаща в левове.

3. Начин на плащане на цената:

- 50 % се заплащат чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация, посочена в тръжната документация;

- 50 % чрез всички позволени от закона непарични платежни средства за участие в приватизацията.

4. Срок за плащане на цената - не по-малко от 50 % от цената се заплащат в деня на подписване на приватизационния договор, а останалата част от цената - в срок до 15 календарни дни от датата на подписване на приватизационния договор.

5. Правото на собственост върху дяловете се прехвърля след окончателното заплащане на покупната цена и евентуално начислените лихви за забава.

6. Утвърждава тръжната документация за продажба на 2630 дяла, представляващи 80 % от капитала на “Белтранс” - ЕООД, Перник.

7. Тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, стая 601, в срок до 25 дни от датата на обнародване на това решение в “Държавен вестник”. Цената на тръжната документация е 1000 лв. и се заплаща предварително в касата на Агенцията за приватизация, стая 202.

8. Предложенията на участниците в търга се подават в стая 209 “Обща канцелария” на Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, в срок до 14 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

9. Депозитът за участие е 48 000 лв. и се внася най-късно до изтичане на срока за подаване на предложенията по банковата сметка на Агенцията за приватизация, посочена в тръжната документация.

10. Търгът ще се проведе на 30-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в 14 ч. в сградата на Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29.

11. В случай че на търга не се яви кандидат, той да се проведе повторно на третия ден след датата на провеждане на първоначалния търг в 14 ч. в сградата на Агенцията за приватизация.

12. Оглед на дружеството и преглед на документацията му може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на офертите за участие в търга след закупуване на тръжната документация и представяне в дружеството на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация. Извършеният оглед се удостоверява от участника в търга с подписване на декларация за извършен оглед.

Изпълнителен директор: Ап. Апостолов

9757

 

РЕШЕНИЕ № 1253 от 19 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП, Решение № 8087 от 31.Х.2001 г. на Върховния административен съд и протоколно решение № 2166 от 19.II.2002 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация отменя Решение № 1192 от 19.IV.2001 г. (ДВ, бр. 45 от 2001 г.).

Изпълнителен директор: Ап. Апостолов

10650

 

РЕШЕНИЕ № 1985-П от 19 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 25, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете и Решение № 749 от 6.VII.1998 г. за откриване на процедура за приватизация на “Текстилмаш” - ЕАД, Габрово (ДВ, бр. 85 от 1998 г.), и протоколно решение № 2163 от 19.II.2002 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация реши:

1. Продажбата на 384 944 акции, представляващи 98 % от капитала на “Текстилмаш” - ЕАД, Габрово (наричано по-нататък за краткост “дружеството”), да се извърши чрез търг с явно наддаване.

2. Началната тръжна цена е в размер 1 720 000 лв. Цената се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията на тръжната документация.

3. Начин на плащане на цената: 50 % от покупната цена се заплащат чрез банков превод по сметката на Агенцията за приватизация, посочена в тръжната документация, а останалата част от цената се заплаща чрез всички позволени от закона непарични платежни средства за участие в приватизацията.

4. Срок на плащане на цената: не по-малко от 50 % от покупната цена се заплащат в деня на подписване на договора за приватизация с платежно нареждане за банков превод по сметка на Агенцията за приватизация; срокът за окончателното плащане на остатъка от покупната цена за продажбата на 98 % от капитала на дружеството е до 20 календарни дни от подписването на приватизационния договор.

5. Правото на собственост върху акциите се прехвърля в срок от 7 работни дни след окончателното заплащане на цената и евентуално начислените лихви за забава.

6. Тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, стая 607, в срок до 30 календарни дни от обнародване на решението в “Държавен вестник”. Цената на тръжната документация е 1000 лв. и се заплаща в касата на Агенцията за приватизация преди получаване на документацията.

7. Предложенията на участниците в търга се подават в стая 209 - “Обща канцелария”, на Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, в срок до 35 календарни дни от обнародването на решението в “Държавен вестник” до 14 ч. българско време.

8. Депозитът за участие в размер 100 000 лв. се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация, указана в тръжната документация, до изтичане на срока за подаване на предложения.

9. Търгът ще се проведе на 35-ия ден от обнародването на решението в “Държавен вестник” от 14 ч. българско време в сградата на Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29.

10. В случай че на търга не се яви кандидат, той ще се проведе повторно на третия ден след датата на провеждане на първоначалния търг от 14 ч. в сградата на Агенцията за приватизация.

11. Оглед на дружеството, преглед на свързаната с него документация и срещи с ръководството могат да се извършват всеки работен ден до деня на провеждане на търга след закупуване на тръжна документация и след представяне в дружеството на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация.

12. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора за продажба на “Текстилмаш” - ЕАД, Габрово.

Изпълнителен директор: Ап. Апостолов

10651

 

РЕШЕНИЕ № 1987-П от 20 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 20, ал. 1, чл. 25, ал. 1, т. 6 ЗППДОбП, Решение № 172 от 2.IХ.1994 г. за откриване на процедура за приватизация на “Черноморско злато” - АД, Поморие (бивше “Винпром - Черноморско злато” - АД, Поморие) (ДВ, бр. 76 от 1994 г.), и протоколно решение № 2167 от 20.II.2002 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация реши:

1. Отменя т. 2 на Решение № 1953-П от 14.I.2002 г.

2. Продажбата на 27 066 акции от капитала на “Черноморско злато” - АД, Поморие, да се извърши чрез приемане на търгово предложение за закупуване на акции по чл. 149 и сл. ЗППЦК.

Изпълнителен директор: Ап. Апостолов

10652

 

РЕШЕНИЕ № 35-454 от 26 февруари 2002 г.

На основание чл. 35, ал. 1, т. 2 и ал. 2 ЗППДОбП, чл. 30 от Закона за Върховния административен съд, Решение № 3384 от 26.V.2000 г. по адм.д. № 817 от 2000 г. по описа на ВАС - петчленен състав, Решение № 7780 от 15.ХII.2000 г. по адм.д. № 6040 от 2000 г. по описа на ВАС - тричленен състав, Решение № 6313 от 1.VIII.2001 г. по адм.д. № 1102 от 2001 г. по описа на ВАС - петчленен състав, и протоколно решение № 2184 от 26.II.2002 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация реши:

1. Открива процедура за приватизация на недвижим имот, състоящ се от две гаражни клетки, навес, стая, антре и тоалетна, в Добрич, ул. Горчиви чешми 1А.

2. Продажбата да се извърши според оценката на обекта без търг или конкурс на ЕТ “РАВЕ - X.X.”, Добрич, след представяне на всички необходими и изискуеми от нормативните актове документи.

Изпълнителен директор: Ап. Апостолов

11625

 

РЕШЕНИЕ № 1989-П от 26 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 25, ал. 2, т. 1 и чл. 23 ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 2 и чл. 3, ал. 2 от Наредбата за търговете, Наредбата за условията и реда за придобиване на акции и дялове - собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции - собственост на държавата във връзка с Решение № 1244 от 21.ХII.2001 г. за откриване на процедура за приватизация на “Редки метали” - ЕООД, Бухово, и протоколно решение № 2186 от 26.II.2002 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация реши:

1. Продажбата на 732 дяла, представляващи 76 % от капитала на “Редки метали” - ЕООД, Бухово (наричано по-нататък “дружеството”), да се извърши чрез търг с явно наддаване.

2. Началната тръжна цена е 2 200 000 лв.; цената се оферира в левове.

3. Начин на плащане на цената - съгласно изискванията на тръжната документация.

4. Срок на плащане на цената:

а) не по-малко от 50 % от покупната цена - в деня на подписване на договора;

б) срокът за окончателното плащане на покупната цена е до 20 дни от подписването на приватизационния договор.

5. Собствеността върху дяловете - предмет на търга, се прехвърля след окончателното заплащане на цената и евентуално начислените лихви за забава.

6. Тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, стая 605, в срок до 25 календарни дни след датата на обнародване на това решение в “Държавен вестник”; цената на тръжната документация е 1000 лв. и се заплаща предварително в касата на Агенцията за приватизация.

7. Предложенията на участниците в търга се подават в стая 209, “Обща канцелария”, на Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, в срок до 30 календарни дни след датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” най-късно до 14 ч. българско време.

8. Депозитът за участие в търга е парична вноска 200 000 лв. и се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация, указана в тръжната документация, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложенията.

9. Търгът ще се проведе на 30-ия ден от датата на обнародване на това решение в “Държавен вестник” в 14 ч. в сградата на Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29.

10. В случай че на търга не се яви кандидат, той да се проведе повторно на третия ден след датата на провеждане на първоначалния търг в 14 ч. в сградата на Агенцията за приватизация.

11. Оглед на дружеството и преглед на дружествената документация могат да се извършват всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне в дружеството на удостоверение, издадено от Агенцията за приватизация. Прегледът на дружествената документация се разрешава след предварително съгласуване с представителните органи на дружеството.

12. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора за продажба на 732 дяла, представляващи 76 % от капитала на “Редки метали” - ЕООД, Бухово.

13. Обявява за начална дата за продажба на общ дял в размер до 20 % от капитала на “Редки метали” - ЕООД, Бухово, при облекчени условия датата на обнародване на това решение в “Държавен вестник”. Заявленията за участие в придобиването на общ дял при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

Изпълнителен директор: Ап. Апостолов

11626

 

РЕШЕНИЕ № 1990-П от 26 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 25, ал. 2, т. 1 ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете в съответствие с Решение № 691 от 21.IV.1998 г. относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 2188 от 26.II.2002 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация реши:

1. Продажбата на 75 % от капитала на “Месокомбинат - София” - ЕООД, София(наричано по-нататък за краткост “дружеството”), да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

2. Началната тръжна цена е в размер на 2 500 000 лв. Цената се оферира в левове и се заплаща в левове или евро.

3. Начин на плащане:

а) 50 % от цената - чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация;

б) останалата част - чрез всички позволени от закона платежни средства за участие в приватизацията.

4. Депозитът за участие е парична вноска 100 000 лв. и се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация, указана в тръжната документация, до изтичане на срока за подаване на предложения съгласно т. 6.

5. Тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, стая 711, в срок до 15.V.2002 г. Цената на тръжната документация е 1000 лв. и се заплаща в касата на Агенцията за приватизация преди получаване на документацията.

6. Предложенията на участниците в търга се подават в стая 209, “Обща канцелария”, на Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, в срок до 13 ч. българско време на 20.V.2002 г.

7. Търгът ще се проведе на 20.V.2002 г. в 14 ч. българско време в сградата на Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29.

8. В случай че на търга не се яви кандидат, той да се проведе повторно на 23.V.2002 г. в 14 ч. българско време в сградата на Агенцията за приватизация.

9. Оглед на дружеството, преглед на свързаната с него документация и срещи с ръководството могат да се извършват всеки работен ден до деня на провеждане на търга след закупуване на тръжна документация и представяне в дружеството на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация.

10. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора за продажба на 75 % от капитала на “Месокомбинат - София” - ЕООД, София.

Изпълнителен директор: Ап. Апостолов

11627

РЕШЕНИЕ № 1991-П от 26 февруари 2002 г.

На основание чл. 2, ал. 10, чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 25, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете, Решение № 533 от 27.V.1997 г. за откриване на процедура за приватизация на “Агромашинаимпекс” - ЕАД, София, и протоколно решение № 2197 от 26.II.2002 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация реши:

1. Продажбата на 650 819 акции, представляващи 70 % от капитала на “Агромашинаимпекс” - ЕАД, София (наричано по-нататък за краткост “дружеството”), да се извърши чрез търг с явно наддаване.

2. Началната тръжна цена е в размер на 1 370 000 лв. Цената се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията на тръжната документация.

3. Начин на плащане на цената - цялата цена се заплаща чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация, посочена в тръжната документация.

4. Срок за плащане на цената - не по-малко от 50 % от цената се заплащат в деня на подписване на приватизационния договор, а останалата част от цената - в срок до 20 календарни дни от датата на подписване на приватизационния договор.

5. Правото на собственост върху акциите се прехвърля в срок 7 работни дни след окончателното заплащане на цената и евентуално начислените лихви за забава.

6. Тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, стая 605, в срок до 25 календарни дни от обнародване на решението в “Държавен вестник”. Цената на тръжната документация е 1000 лв. и се заплаща в касата на Агенцията за приватизация преди получаване на документацията.

7. Предложенията на участниците в търга се подават в стая 209, “Обща канцелария”, на Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, в срок до 30 календарни дни от обнародване на решението в “Държавен вестник” до 14 ч. българско време.

8. Депозитът за участие е 100 000 лв. и се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация, указана в тръжната документация, до изтичане на срока за подаване на предложения.

9. Търгът ще се проведе на 30-ия ден от обнародване на решението в “Държавен вестник” в 14 ч. българско време в сградата на Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29.

10. В случай че на търга не се яви кандидат, той да се проведе повторно на третия ден след датата на провеждане на първоначалния търг в 14 ч. в сградата на Агенцията за приватизация.

11. Оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден до деня на провеждане на търга след закупуване на тръжна документация и представяне в дружеството на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация.

12. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора за продажба на 650 819 акции, представляващи 70 % от капитала на “Агромашинаимпекс” - ЕАД, София.

Изпълнителен директор: Ап. Апостолов

11628

АГЕНЦИЯ ЗА ЧУЖДЕСТРАННА ПОМОЩ

На основание чл. 4, ал. 2 от Закона за Агенцията за чуждестранна помощ (ДВ, бр. 90 от 1990 г.) Агенцията за чуждестранна помощ обнародва:

Справка за получената и разпределена хуманитарна помощ за периода от 1 до 31 януари 2002 г.

Държава, дарител

Вид на дарението

Надарен

Брой дарения

Германия -

медикаменти - 7 кг,

Многопрофилна болница за

 

Агенция за хуманитарна помощ

дрехи - 341 кг

активно лечение - Кюстендил,

 

за България - г-н X.X.,

 

Дом за отглеждане и възпитание

 

и Немски лекарски съюз -

 

на деца, лишени от родителска

2

Берлин

 

грижа “Хисарлъка” - Кюстендил,

 
   

Общинска служба за социално

 
   

подпомагане - гр. Дряново

 

______________________________________________________________________________________________________________

Германия -

дрехи, постелъчен

Дом за възрастни с умствена

 

Агенция за хуманитарна помощ

инвентар - 241 кг

изостаналост - с. Преколница,

1

за България - г-н X.X.

 

област Кюстендил

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Германия -

играчки - 114 кг

Дом за деца с умствена изоста-

 

дружество с идеална цел

 

налост - с. Горски Сеновец, община

1

“България - инициатива

 

Стражица, област Велико Търново

 

Германия” - гр. Мьосинген

     

______________________________________________________________________________________________________________

Германия -

слухови апарати, играчки,

Общинска служба за социално под-

1

Петер и Анке Баах

бельо - 5 кг

помагане - Горна Оряховица

 

______________________________________________________________________________________________________________

Япония -

лабораторно оборудване и

Столична инспекция Държавен

 

Японска агенция за международно

консумативи - 17 кг, лабо-

ветеринарно-санитарен контрол и

5

сътрудничество “Джайка”

раторни консумативи - 227 кг

“Ел Би Булгарикум” - ЕАД, София

 

______________________________________________________________________________________________________________

Франция -

медикаменти - 30 кг

Община Казанлък - за здраве-

1

“Етюмюзик”, Стефан Баре

 

опазването

 

______________________________________________________________________________________________________________

Германия -

кухненско и перално обо-

Общинска служба за социално

 

дружество с идеална цел

рудване - 2000 кг

подпомагане - Петрич;

1

“Андерланд” - Бон

 

Столична община

 

______________________________________________________________________________________________________________

САЩ -

компютърни системи -

на отговорно пазене в Между-

 

“Г.А.С. Интернешънъл” -

13 608 кг

училищен център - Пловдив, пред-

1

Тексас

 

стои дарителско разпределение

 

______________________________________________________________________________________________________________

Германия -

детски дрехи, обувки, играч-

Дом за медико-социални грижи -

 

г-н Юрген Линдиар Кенцлер -

ки, детски колички, играчки

гр. Златица, Софийска област

1

Кьолн

легла - 1114 кг

   

______________________________________________________________________________________________________________

Германия -

дрехи, обувки, легла, матраци,

Съюз на съборните евангелски

 

Съюз на свободните евангелски

бюра, столове, шкафове, хра-

църкви - София

 

общности - Пастор Айбах

нителни продукти - 13 750 кг;

   
 

легла, детски колички, вело-

 

2

 

сипеди, проходилки, облекло,

   
 

обувки, прибори за хранене,

   
 

хранителни продукти, спално

за разпределение от Агенцията

 
 

бельо - 12 650 кг

за чуждестранна помощ

 

______________________________________________________________________________________________________________

Общо

44 104 кг

 

16

За директор: Гр. Малев

8853

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 1783 от 29 януари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 21ш от 23.V.2001 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 26.III.2002 г. в 15 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение (офис) № 5 (вдясно от коридора), ж.к. Зона Б-19, бл. 15 - 16, вх. А, ет. 1, общински нежилищен имот, собственост на Столична община, предоставен за управление на “Софинвест” - ЕООД, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена - 19 000 лв.;

б) депозитът за участие - 10 % от началната цена, или 1900 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 5010283530, код 13073590, при “Общинска банка” - АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 2.IV.2002 г. в 12 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, срещу сумата от 110 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

10725

РЕШЕНИЕ № 1784 от 29 януари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 21ш от 23.V.2001 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 25.III.2002 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение (офис) № 4 (вляво от коридора), ж.к. Зона Б-19, бл. 15 - 16, вх. А, ет. 1, общински нежилищен имот, собственост на Столична община, предоставен за управление на “Софинвест” - ЕООД, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена - 38 000 лв.;

б) депозитът за участие - 10 % от началната цена, или 3800 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка” - АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 1.IV.2002 г. в 12 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, срещу сумата от 110 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

10726

 

РЕШЕНИЕ № 1785 от 29 януари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 23е от 28.IХ.2001 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 27.III.2002 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение (офис), ж.к. Младост 2, бл. 201, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Младост”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена - 49 000 лв.;

б) депозитът за участие - 10 % от началната цена, или 4900 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка” - АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 3.IV.2002 г. в 12 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, срещу сумата от 110 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

10727

 

РЕШЕНИЕ № 1810 от 29 януари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 22н от 27.VII.2001 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 27.III.2002 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин за хранителни стоки, бул. Александър Пушкин, бл. 65, обособена част от “Красна поляна” - ЕООД, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена - 33 000 лв.;

б) депозитът за участие - 10 % от началната цена, или 3300 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка” - АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 3.IV.2002 г. в 13 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, срещу сумата от 110 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

10728

 

РЕШЕНИЕ № 1811 от 5 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 22п от 27.VII.2001 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 29.III.2002 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ателие № 10 (офис), ж.к. Хиподрума, бл. 108, вх. Е, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Красно село”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена - 29 000 лв.;

б) депозитът за участие - 10 % от началната цена, или 2900 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка” - АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 5.IV.2002 г. в 13 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет.1, стая 4, срещу сумата от 110 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

10729

 

РЕШЕНИЕ № 1814 от 5 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 24г от 10.ХII.2001 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 29.III.2002 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение № 1, ул.  Връх Манчо, бл. 9, вх. Ж, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена - 19 000 лв.;

б) депозитът за участие - 10 % от началната цена, или 1900 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка” - АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 5.IV.2002 г. в 12 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, срещу сумата от 110 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

10730

 

РЕШЕНИЕ № 1817 от 5 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 23ф от 7.ХI.2001 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 28.III.2002 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение в трафопост, ж.к. Дружба 2, южно от бл. 271, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Искър”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена - 17 000 лв.;

б) депозитът за участие - 10 % от началната цена, или 1700 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 5010283530, код 13073590, при “Общинска банка” - АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 4.IV.2002 г. в 13 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, срещу сумата от 110 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

10731

 

РЕШЕНИЕ № 1818 от 5 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за конкурсите и Решение № 23з от 28.IХ.2001 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе конкурс за продажба на обект: обществена тоалетна, парк Овча купел, бул. Цар Борис III № 130, общински нежилищен имот, стопанисван от Столична община, район “Красно село”.

2. Определят се следните конкурсни условия:

а) запазване предмета на дейност - обществена тоалетна, за срок 10 г.;

б) участниците в конкурса представят идеен архитектурен проект на сградата, съобразен с Наредбата за изграждане на общодостъпна среда в гр. София, инвестиционен план за въвеждане на обекта в експлоатация и последващи инвестиции за срок 10 г. от датата на въвеждане във владение, с доказателства за реализацията им; съдържащите се в проекта предложения се включват в договора за покупко-продажба като задължение на купувача;

в) участниците в конкурса предлагат цена, която заплащат в деня на сключване на договора за покупко-продажба; въвод във владение - в 45-дневен срок от сключване на договора; в случай на отказ на участника от сключване на договора в 30-дневен срок от обявяването му за спечелил конкурса внесеният от него депозит не се възстановява;

г) забрана за отчуждаване на обекта изцяло или отчасти за срок 10 г. считано от момента на преминаване на правото на собственост;

д) при възникване на пречки за сключване на договора за покупко-продажба по причини, независещи от СОАП, за период по-дълъг от 3 месеца след обявяване на спечелилия конкурса участник продавачът си запазва правото да актуализира цената на обекта.

Приоритетни условия на конкурса по реда на изброяването им са условията, посочени в букви “б” и “в”.

3. Конкурсната документация се предоставя от СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 7, всеки работен ден от 14 до 16 ч. до 5.IV.2002 г. вкл. срещу сумата от 150 лв. за брой.

4. Депозит за участие - 1000 лв. За депозит се приема парична вноска по банкова сметка на СОАП: № 501 028 3530 при “Общинска банка” - АД, код 13073590, клон “Врабча”, София, ул. Врабча 6.

5. Офертната цена на обекта е 10 000 лв.

6. Участниците в конкурса да представят своите предложения, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 5 и 6 от Наредбата за конкурсите, в Столичната общинска агенция за приватизация, София, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 7, в срок до 8.IV.2002 г., 16 ч.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден до крайния срок за предаване на предложенията в рамките на работното време на обекта, след закупуване на конкурсна документация от Столичната общинска агенция за приватизация.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

10732

 

РЕШЕНИЕ № 1819 от 5 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за конкурсите и Решение № 23ч от 7.ХI.2001 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе конкурс за продажба на помещение (шивашки цех), бул. X.X. 57, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Възраждане”, заедно със съответното право на строеж.

2. Определят се следните конкурсни условия:

а) участниците в конкурса представят проект за развитие на обекта за срок 3 г. считано от датата на въвеждане във владение с доказателства за реализацията му; съдържащите се в проекта предложения за видове стопански дейности, работни места, инвестиции, срок за въвеждане на обекта в експлоатация и др. се включват в договора за покупко-продажба като задължения на купувача; с предимство ще се ползват участниците, предлагащи запазване предмета на дейност, развиван в обекта;

б) участниците в конкурса предлагат цена, която заплащат в деня на сключване на договора за покупко-продажба; въвод във владение - в 45-дневен срок от сключване на договора; в случай на отказ на участника от сключване на договора в 30-дневен срок от обявяването му за спечелил конкурса внесеният от него депозит не се възстановява;

в) забрана за отчуждаване на обекта изцяло или отчасти за срок 3 г. считано от момента на преминаване на правото на собственост;

г) при възникване на пречки за сключване на договора за покупко-продажба по причини, независещи от СОАП, за период по-дълъг от 3 месеца след обявяване на спечелилия конкурса участник продавачът си запазва правото да актуализира цената на обекта.

Приоритетни условия на конкурса са условията, посочени в букви “а” и “б”.

3. Конкурсната документация се предоставя от СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 6, всеки работен ден между 14 и 16 ч. в срок до 5.IV.2002 г. срещу сумата от 150 лв. за брой.

4. Депозит за участие - 6000 лв. За депозит се приема парична вноска по банкова сметка на СОАП: № 5010283530, код 13073590, при “Общинска банка” - АД, София, клон ул. Врабча 6.

5. Оглед на обекта - всеки работен ден до крайния срок за предаване на предложенията в рамките на работното време на обекта след закупуване на конкурсна документация от СОАП.

6. Предложенията, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 5 и 6 от Наредбата за конкурсите, се представят в Столичната общинска агенция за приватизация, София, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 6, в срок до 8.IV.2002 г. до 16 ч.

7. Офертна цена на обекта - 89 000 лв.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

10733

 

РЕШЕНИЕ № 1820 от 5 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за конкурсите и Решение № 19н от 27.IV.2000 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе конкурс за продажба на търговско помещение (магазин за мебели), ул. Екзарх Стефан и ул. Недко войвода, до бл. 272, бивша обособена част от “БКС Надежда” - ЕАД, заедно със съответното право на строеж.

2. Определят се следните конкурсни условия:

а) участниците в конкурса представят проект за развитие на обекта за срок 3 г. считано от датата на въвеждане във владение с доказателства за реализацията му; съдържащите се в проекта предложения за видове стопански дейности, работни места, инвестиции, срок за въвеждане на обекта в експлоатация и др. се включват в договора за покупко-продажба като задължения на купувача;

б) участниците в конкурса предлагат цена, която заплащат в деня на сключване на договора за покупко-продажба; въвод във владение - в 45-дневен срок от сключване на договора; в случай на отказ на участника от сключване на договора в 30-дневен срок от обявяването му за спечелил конкурса внесеният от него депозит не се възстановява;

в) забрана за отчуждаване на обекта изцяло или отчасти за срок 3 г. считано от момента на преминаване на правото на собственост;

г) при възникване на пречки за сключване на договора за покупко-продажба по причини, независещи от СОАП, за период по-дълъг от 3 месеца след обявяване на спечелилия конкурса участник продавачът си запазва правото да актуализира цената на обекта.

Приоритетни условия на конкурса са условията, посочени в букви “а” и “б”.

3. Конкурсната документация се предоставя от СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 7, всеки работен ден между 14 и 16 ч. в срок до 9.IV.2002 г. срещу сумата от 150 лв. за брой.

4. Депозит за участие - 4000 лв. За депозит се приема парична вноска по банкова сметка на СОАП: № 5010283530, код 13073590, при “Общинска банка” - АД, София, клон ул. Врабча 6.

5. Оглед на обекта - всеки работен ден до крайния срок за предаване на предложенията в рамките на работното време на обекта след закупуване на конкурсна документация от СОАП.

6. Предложенията, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 5 и 6 от Наредбата за конкурсите, се представят в Столичната общинска агенция за приватизация, София, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 7, в срок до 10.IV.2002 г. до 16 ч.

7. Офертна цена на обекта - 46 000 лв.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

10734

РЕШЕНИЕ № 1821 от 5 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за конкурсите и Решение № 19н от 27.IV.2000 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе конкурс за продажба на търговско помещение (кафе-клуб), ул. Екзарх Стефан и ул. Недко войвода, до бл. 272, бивша обособена част от “БКС Надежда” - ЕАД, заедно със съответното право на строеж.

2. Определят се следните конкурсни условия:

а) участниците в конкурса представят проект за развитие на обекта за срок 3 г. считано от датата на въвеждане във владение с доказателства за реализацията му; съдържащите се в проекта предложения за видове стопански дейности, работни места, инвестиции, срок за въвеждане на обекта в експлоатация и др. се включват в договора за покупко-продажба като задължения на купувача;

б) участниците в конкурса предлагат цена, която заплащат в деня на сключване на договора за покупко-продажба; въвод във владение - в 45-дневен срок от сключване на договора; в случай на отказ на участника от сключване на договора в 30-дневен срок от обявяването му за спечелил конкурса внесеният от него депозит не се възстановява;

в) забрана за отчуждаване на обекта изцяло или отчасти за срок 3 г. считано от момента на преминаване на правото на собственост;

г) при възникване на пречки за сключване на договора за покупко-продажба по причини, независещи от СОАП, за период по-дълъг от 3 месеца след обявяване на спечелилия конкурса участник продавачът си запазва правото да актуализира цената на обекта.

Приоритетни условия на конкурса са условията, посочени в букви “а” и “б”.

3. Конкурсната документация се предоставя от СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 1, всеки работен ден между 14 и 16 ч. в срок до 9.IV.2002 г. срещу сумата от 150 лв. за брой.

4. Депозит за участие - 2000 лв. За депозит се приема парична вноска по банкова сметка на СОАП: № 5010283530, код 13073590, при “Общинска банка” - АД, София, клон ул. Врабча 6.

5. Оглед на обекта - всеки работен ден до крайния срок за предаване на предложенията в рамките на работното време на обекта след закупуване на конкурсна документация от СОАП.

6. Предложенията, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 5 и 6 от Наредбата за конкурсите, се представят в Столичната общинска агенция за приватизация, София, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 1, в срок до 10.IV.2002 г. до 16 ч.

7. Офертна цена на обекта - 23 000 лв.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

10735

 

РЕШЕНИЕ № 1835 от 5 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за конкурсите и Решение № 22т от 27.VII.2001 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе конкурс за продажба на занималня (детска градина), бул. X.X. 18, бл. 2, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Красно село”, заедно със съответното право на строеж.

2. Определят се следните конкурсни условия:

а) участниците в конкурса представят проект за развитие на обекта за срок 3 г. считано от датата на въвеждане във владение с доказателства за реализацията му; съдържащите се в проекта предложения за видове стопански дейности, работни места, инвестиции, срок за въвеждане на обекта в експлоатация и др. се включват в договора за покупко-продажба като задължения на купувача; с предимство ще се ползват участниците, предлагащи запазване предмета на дейност, развиван в обекта;

б) участниците в конкурса предлагат цена, която заплащат в деня на сключване на договора за покупко-продажба; въвод във владение - в 45-дневен срок от сключване на договора; в случай на отказ на участника от сключване на договора в 30-дневен срок от обявяването му за спечелил конкурса, внесеният от него депозит не се възстановява;

в) забрана за отчуждаване на обекта изцяло или отчасти за срок 3 г. считано от момента на преминаване на правото на собственост;

г) при възникване на пречки за сключване на договора за покупко-продажба по причини, независещи от СОАП, за период по-дълъг от 3 месеца след обявяване на спечелилия конкурса участник продавачът си запазва правото да актуализира цената на обекта.

Приоритетни условия на конкурса са условията, посочени в букви “а” и “б”.

3. Конкурсната документация се предоставя от СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 6, всеки работен ден между 14 и 16 ч. в срок до 10.IV.2002 г. срещу сумата от 150 лв. за брой.

4. Депозит за участие - 7000 лв. За депозит се приема парична вноска по банкова сметка на СОАП: № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка” - АД, София, клон ул. Врабча 6.

5. Оглед на обекта - всеки работен ден до крайния срок за предаване на предложенията, в рамките на работното време на обекта, след закупуване на конкурсна документация от СОАП.

6. Предложенията, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 5 и 6 от Наредбата за конкурсите, се представят в Столичната общинска агенция за приватизация, София, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 6, в срок до 11.IV.2002 г., 16 ч.

7. Офертна цена на обекта - 70 000 лв.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

10736

 

РЕШЕНИЕ № 1836 от 5 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за конкурсите и Решение № 23з от 28.IХ.2001 г. на Столичния общински съвет, Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе конкурс за продажба на обект: обществена тоалетна, ж.к. Надежда, ул. Любородие, общински нежилищен имот, стопанисван от Столична община, район “Надежда”.

2. Определят се следните конкурсни условия:

а) запазване предмета на дейност - обществена тоалетна, за срок 10 г.;

б) участниците в конкурса представят идеен архитектурен проект на сградата, съобразен с Наредбата за изграждане на общодостъпна среда в гр. София, инвестиционен план за въвеждане на обекта в експлоатация и последващи инвестиции за срок 10 г. от датата на въвеждане във владение с доказателства за реализацията им; съдържащите се в проекта предложения се включват в договора за покупко-продажба като задължение на купувача;

в) участниците в конкурса предлагат цена, която заплащат в деня на сключване на договора за покупко-продажба; въвод във владение - в 45-дневен срок от сключване на договора; в случай на отказ на участника от сключване на договора в 30-дневен срок от обявяването му за спечелил конкурса внесеният от него депозит не се възстановява;

г) забрана за отчуждаване на обекта изцяло или отчасти за срок 10 г. считано от момента на преминаване на правото на собственост;

д) при възникване на пречки за сключване на договора за покупко-продажба по причини, независещи от СОАП, за период по-дълъг от 3 месеца след обявяване на спечелилия конкурса участник продавачът си запазва правото да актуализира цената на обекта.

Приоритетни условия на конкурса по реда на изброяването им са условията, посочени в букви “б” и “в”.

3. Конкурсната документация се предоставя от СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 6, всеки работен ден от 14 до 16 ч. до 5.IV.2002 г. вкл. срещу сумата от 150 лв. за брой.

4. Депозит за участие - 1000 лв. За депозит се приема парична вноска по банкова сметка на СОАП: № 501 028 3530 при “Общинска банка” - АД, код 13073590, клон “Врабча”, София, ул. Врабча 6.

5. Офертната цена на обекта е 10 000 лв.

6. Участниците в конкурса да представят своите предложения, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 5 и 6 от Наредбата за конкурсите, в Столичната общинска агенция за приватизация, София, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 6, в срок до 8.IV.2002 г., 16 ч.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден до крайния срок за предаване на предложенията в рамките на работното време на обекта, след закупуване на конкурсна документация от Столичната общинска агенция за приватизация.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

10737

 

ОБЩИНА - ГР. АЙТОС

РЕШЕНИЕ № 270 от 25 януари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 30, ал. 1 и § 2 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 и 2 от Наредбата за търговете и Решение № 242-III от 4.Х.2001 г. Общинският съвет - гр. Айтос, реши:

1. Отменя Решение № 418-II от 16.VI.1999 г., т. 2 на Решение № 375а от 30.ХI.1998 г. на Общинския съвет, като променя метода на приватизация на търг с тайно наддаване на обект № 38, намиращ се на ул. Гарова 5.

2. Променя метода за приватизация на обект магазин за хранителни стоки, намиращ се в кв. Странджа, ул. Лале 1, на търг с тайно наддаване.

3. Одобрява извършените до този момент действия на Общинската администрация относно проведения маркетинг с цел привличане на инвеститорски интерес към обекта на приватизация.

4. Да се проведе търг с тайно наддаване на 31-ия ден след обнародването на решението в “Държавен вестник”, а в случай, че този ден е неприсъствен - на първия следващ работен ден, от 10 ч. в стая 30 на общината, ул. Цар Освободител 3, за продажба на обект магазин за хранителни стоки в кв. Странджа, ул. Лале 1, Айтос, обособена част от “Аетос - Търговия” - ЕООД, Айтос, с обща застроена площ от 106 кв.м и заедно с правото на строеж.

5. Начална цена - 13 443 лв.

6. Депозит за участие - 1344 лв., да се внесе до деня, предхождащ търга, по банкова сметка № 5000073032, банков код 621170430, в “Булбанк” - АД, клон Айтос.

7. Начин на плащане - достигната при търга цена се заплаща съгласно условията, изложени в тръжната документация. За обезпечаване на задълженията за изплащане на неизплатената част от цената купувачът предоставя безусловни неотменими банкови гаранции от първокласна българска банка, като гаранцията е в размер 30 % от стойността на неизплатената част.

8. Тръжната документациуя за участие в търга се получава в стая 22, ет. 3 на общината, до 2 дни преди датата на търга, за 40 лв., които се заплащат в касата на общината или по сметка, посочена в т. 6. Подаването на документите за участие се извършва в деня на търга в общината, стая 10.

9. Оглед на обекта - всеки работен ден до деня, предхождащ търга, от 10 до 16 ч. след предварителна заявка и платежен документ за закупена документация.

10. Утвърждава тръжната документация и типовия договор за продажба като неразделна част от нея.

11. В случаите по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете повторният търг се насрочва при същите условия на 7-ия ден след датата на търга съгласно т. 4 в 10 ч., като до тази дата ще се продава тръжна документация в общината, ул. Цар Освободител 3, на незакупилите документация за първия търг. Подаването на документите за участие се извършва до деня, предхождащ търга, в общината, стая 10.

12. Упълномощава кмета на общината да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно Наредбата за търговете и да сключи договора за покупко-продажба със спечелилия търга участник.

Председател: Р. Хасан

10242

 

ОБЩИНА - ГР. БЕЛОСЛАВ

РЕШЕНИЕ № 234 от 25 януари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 16 и глава пета от ЗППДОбП Общинският съвет - гр. Белослав, реши:

1. Открива процедура по приватизация на 80 % от дяловете от капитала на “Беласко” - ЕООД, Белослав.

2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия по приватизационната подготовка на обекта и сключи необходимите договори за изготвяне на приватизационна оценка и правен анализ, както и да извърши маркетинг за възможностите за приватизация на обекта с цел привличане на инвеститорски интерес към него. Маркетингът да се извърши в срок до 20 календарни дни след обнародването на решението чрез предоставяне на информация за обекта в Агенцията за чуждестранни инвестиции и изпращане на покани за участие в процедурата до лица, заявили интерес, консултантски фирми и други институции.

3. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на предприятието, сключване на договори за дялово участие, наем, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит от страна на дружеството освен с изричното разрешение на Общинския съвет.

Председател: Ив. Ставрев

11172

 

ОБЩИНА - БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 34 от 15 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30 ЗППДОбП и чл. 2, 3 и чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете в изпълнение на решение № 44 от 8.III.2001 г. Общинският съвет - Благоевград, реши:

1. Поради неявяване на кандидати за продажбата на обект - сграда (бивше училище) с прилежащ терен 2075 кв.м, с. Горно Българчево, намалява с 10 % първоначалната тръжна цена, приета с решение № 113 от 17.V.2001 г., и определя за начална тръжна цена левовата равностойност на 1204 щ.д. по курса на БНБ в деня на сключване на договора за продажба, но не по-малко от 2610 лв.

2. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 4.IV.2002 г. в 14 ч., в зала 101 на общината.

3. Депозитна вноска в размер 10 % от обявената цена за обекта се внася до деня, предхождащ търга, по левовата равностойност на щатския долар по фиксинга на БНБ за деня, по банкова сметка на Община - Благоевград, № 5000037734 в “Общинска банка” - АД, клон Благоевград.

4. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея и упълномощава кмета на общината да проведе търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба.

5. Тръжната документация се получава в стая 316 в сградата на общината до деня, предхождащ търга, след заплащане на такса в размер 50 лв., платима в брой в касата й.

6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация.

7. При необходимост следващият търг да се проведе на 18.IV.2002 г. в 14 ч.

Председател: Г. Васев

11068

 

РЕШЕНИЕ № 35 от 15 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30 ЗППДОбП и чл. 2, 3 и чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете в изпълнение на решение № 44 от 8.III.2001 г. Общинският съвет - Благоевград, реши:

1. Поради неявяване на кандидати за продажбата на обект - магазин за мебели, ул. Илинден 12, намалява с 25 % първоначалната тръжна цена, приета с решение № 115 от 17.V.2001 г., и определя за начална тръжна цена левовата равностойност на 49 699 щ.д. по курса на БНБ в деня на сключване на договора за продажба, но не по-малко от 108 840 лв.

2. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 4.IV.2002 г. в 14 ч., в зала 101 на общината.

3. Депозитна вноска в размер 10 % от обявената цена за обекта се внася до деня, предхождащ търга, по левовата равностойност на щатския долар по фиксинга на БНБ за деня, по банкова сметка на Община - Благоевград, № 5000037734 в “Общинска банка” - АД, клон Благоевград.

4. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея и упълномощава кмета на общината да проведе търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба.

5. Тръжната документация се получава в стая 316 в сградата на общината до деня, предхождащ търга, след заплащане на такса в размер 50 лв., платима в брой в касата й.

6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация.

7. При необходимост следващият търг да се проведе на 18.IV.2002 г. в 14 ч.

Председател: Г. Васев

11069

 

РЕШЕНИЕ № 36 от 15 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30 ЗППДОбП и чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете в изпълнение на решение № 44 от 8.III.2001 г. Общинският съвет - Благоевград, реши:

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка в размер на левовата равностойност на 55 331 щ.д. по курса на БНБ в деня на сключване на договора за продажба, но не по-малко от 120 860 лв. на обект помещения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и част от помещение № 27, представляващ обособена част от магазин № 27 (супермаркет), ж.к. Еленово.

2. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 5.IV.2002 г. в 14 ч. в зала 101 на общината.

3. Депозитна вноска в размер 10 % от обявената цена за обекта се внася до деня, предхождащ търга, по левовата равностойност на щатския долар по фиксинга на БНБ за деня по банкова сметка на Община - Благоевград, № 5000037734 в “Общинска банка” - АД, клон Благоевград.

4. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея и упълномощава кмета на общината да проведе търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба.

5. Тръжната документация се получава в стая 316 в сградата на общината до деня, предхождащ търга, след заплащане на такса в размер 50 лв., платима в брой в касата й.

6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация.

7. При необходимост следващият търг да се проведе на 19.IV.2002 г. в 14 ч.

Председател: Г. Васев

11070

 

РЕШЕНИЕ № 37 от 15 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30 ЗППДОбП и чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете в изпълнение на решение № 44 от 8.III.2001 г. Общинският съвет - Благоевград, реши:

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка в размер левовата равностойност на 61 110 щ.д. по курса на БНБ в деня на сключване на договора за продажба, но не по-малко от 133 482 лв. на обект помещения № 7, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 и част от помещение № 38, представляващ обособена част от магазин № 27 (супермаркет), ж.к. Еленово.

2. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 9.IV.2002 г. в 14 ч. в зала 101 на общината.

3. Депозитна вноска в размер 10 % от обявената цена за обекта се внася до деня, предхождащ търга, по левовата равностойност на щатския долар по фиксинга на БНБ за деня по банкова сметка на Община - Благоевград, № 5000037734 в “Общинска банка” - АД, клон Благоевград.

4. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея и упълномощава кмета на общината да проведе търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба.

5. Тръжната документация се получава в стая 316 в сградата на общината до деня, предхождащ търга, след заплащане на такса в размер 50 лв., платима в брой в касата й.

6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация.

7. При необходимост следващият търг да се проведе на 23.IV.2002 г. в 14 ч.

Председател: Г. Васев

11071

РЕШЕНИЕ № 38 от 15 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30 ЗППДОбП и чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете в изпълнение на решение № 44 от 8.III.2001 г. Общинският съвет - Благоевград, реши:

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка в размер левовата равностойност на 9994 щ.д. по курса на БНБ в деня на сключване на договора за продажба, но не по-малко от 21 830 лв. на обект помещения № 13, 14, 1/2 от помещение № 11 и част от помещение № 38, представляващ обособена част от магазин № 27 (супермаркет), ж.к. Еленово.

2. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 10.IV.2002 г. в 14 ч. в зала 101 на общината.

3. Депозитна вноска в размер 10 % от обявената цена за обекта се внася до деня, предхождащ търга, по левовата равностойност на щатския долар по фиксинга на БНБ за деня по банкова сметка на Община - Благоевград, № 5000037734 в “Общинска банка” - АД, клон Благоевград.

4. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея и упълномощава кмета на общината да проведе търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба.

5. Тръжната документация се получава в стая 316 в сградата на общината до деня, предхождащ търга, след заплащане на такса в размер 50 лв., платима в брой в касата й.

6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация.

7. При необходимост следващият търг да се проведе на 24.IV.2002 г. в 14 ч.

Председател: Г. Васев

11072

 

РЕШЕНИЕ № 39 от 15 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30 ЗППДОбП и чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете в изпълнение на решение № 44 от 8.III.2001 г. Общинският съвет - Благоевград, реши:

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка в размер левовата равностойност на 19 772 щ.д. по курса на БНБ в деня на сключване на договора за продажба, но не по-малко от 43 187 лв. на обект помещения № 25, 26, 28 и част от помещение № 27, представляващ обособена част от магазин № 27 (супермаркет), ж.к. Еленово.

2. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 10.IV.2002 г. в 14 ч. в зала 101 на общината.

3. Депозитна вноска в размер 10 % от обявената цена за обекта се внася до деня, предхождащ търга, по левовата равностойност на щатския долар по фиксинга на БНБ за деня по банкова сметка на Община - Благоевград, № 5000037734 в “Общинска банка” - АД, клон Благоевград.

4. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея и упълномощава кмета на общината да проведе търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба.

5. Тръжната документация се получава в стая 316 в сградата на общината до деня, предхождащ търга, след заплащане на такса в размер 50 лв., платима в брой в касата й.

6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация.

7. При необходимост следващият търг да се проведе на 24.IV.2002 г. в 14 ч.

Председател: Г. Васев

11073

 

РЕШЕНИЕ № 40 от 15 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30 ЗППДОбП и чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете в изпълнение на решение № 44 от 8.III.2001 г. Общинският съвет - Благоевград, реши:

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка в размер левовата равностойност на 32 050 щ.д. по курса на БНБ в деня на сключване на договора за продажба, но не по-малко от 70 006 лв. на обект - помещения № 29, 31, 32, 34 и 1/2 част от помещение № 37, представляващ обособена част от магазин № 27 (супермаркет), ж.к. Еленово.

2. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 11.IV.2002 г. в 14 ч. в зала 101 на общината.

3. Депозитна вноска в размер 10 % от обявената цена за обекта се внася до деня, предхождащ търга, по левовата равностойност на щатския долар по фиксинга на БНБ за деня по банкова сметка на Община - Благоевград, № 5000037734 в “Общинска банка” - АД, клон Благоевград.

4. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея и упълномощава кмета на общината да проведе търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба.

5. Тръжната документация се получава в стая 316 в сградата на общината до деня, предхождащ търга, след заплащане на такса в размер 50 лв., платими в брой в касата й.

6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация.

7. При необходимост следващият търг да се проведе на 25.IV.2002 г. в 14 ч.

Председател: Г. Васев

11074

 

РЕШЕНИЕ № 41 от 15 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30 ЗППДОбП и чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете в изпълнение на решение № 44 от 8.III.2001 г. Общинският съвет - Благоевград, реши:

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка в размер левовата равностойност на 8989 щ.д. по курса на БНБ в деня на сключване на договора за продажба, но не по-малко от 19 635 лв. на обект - помещение № 35, представляващ обособена част от магазин № 27 (супермаркет), ж.к. Еленово.

2. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 9.IV.2002 г. в 14 ч. в зала 101 на общината.

3. Депозитна вноска в размер 10 % от обявената цена за обекта се внася до деня, предхождащ търга, по левовата равностойност на щатския долар по фиксинга на БНБ за деня по банкова сметка на Община - Благоевград, № 5000037734 в “Общинска банка” - АД, клон Благоевград.

4. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея и упълномощава кмета на общината да проведе търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба.

5. Тръжната документация се получава в стая 316 в сградата на общината до деня, предхождащ търга, след заплащане на такса в размер 50 лв., платими в брой в касата й.

6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация.

7. При необходимост следващият търг да се проведе на 23.IV.2002 г. в 14 ч.

Председател: Г. Васев

11075

 

РЕШЕНИЕ № 42 от 15 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30 ЗППДОбП и чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете в изпълнение на решение № 44 от 8.III.2001 г. Общинският съвет - Благоевград, реши:

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка в размер левовата равностойност на 8822 щ.д. по курса на БНБ в деня на сключване на договора за продажба, но не по-малко от 19 270 лв. на обект - помещение № 36 и 1/2 от помещение № 37, представляващ обособена част от магазин № 27 (супермаркет), ж.к. Еленово.

2. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 11.IV.2002 г. в 14 ч. в зала 101 на общината.

3. Депозитна вноска в размер 10 % от обявената цена за обекта се внася до деня, предхождащ търга, по левовата равностойност на щатския долар по фиксинга на БНБ за деня по банкова сметка на Община - Благоевград, № 5000037734 в “Общинска банка” - АД, клон Благоевград.

4. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея и упълномощава кмета на общината да проведе търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба.

5. Тръжната документация се получава в стая 316 в сградата на общината до деня, предхождащ търга, след заплащане на такса в размер 50 лв., платими в брой в касата й.

6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация.

7. При необходимост следващият търг да се проведе на 25.IV.2002 г. в 14 ч.

Председател: Г. Васев

11076

 

РЕШЕНИЕ № 43 от 15 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30 ЗППДОбП и чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете в изпълнение на решение № 44 от 8.III.2001 г. Общинският съвет - Благоевград, реши:

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка в размер левовата равностойност на 3289 щ.д. по курса на БНБ в деня на сключване на договора за продажба, но не по-малко от 7183 лв. на обект - помещение № 12 и 1/2 от помещение № 11, представляващ обособена част от магазин № 27 (супермаркет), ж.к. Еленово.

2. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 5.IV.2002 г. в 14 ч. в зала 101 на общината.

3. Депозитна вноска в размер 10 % от обявената цена за обекта се внася до деня, предхождащ търга, по левовата равностойност на щатския долар по фиксинга на БНБ за деня по банкова сметка на Община - Благоевград, № 5000037734 в “Общинска банка” - АД, клон Благоевград.

4. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея и упълномощава кмета на общината да проведе търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба.

5. Тръжната документация се получава в стая 316 в сградата на общината до деня, предхождащ търга, след заплащане на такса в размер 50 лв., платими в брой в касата й.

6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация.

7. При необходимост следващият търг да се проведе на 19.IV.2002 г. в 14 ч.

Председател: Г. Васев

11077

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ГР. БУРГАС

РЕШЕНИЕ № 04 от 19 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП и решения № 27 от 10.Х.2001 г. на Общинския съвет - Бургас, и № 25 от 19.II.2002 г. Надзорният съвет на Общинската агенция за приватизация - гр. Бургас, реши:

1. Да се проведе на 20.III.2002 г. от 16 ч. и 45 мин. в залата на ул. Конт Андрованти 1, ет. 3, търг с явно наддаване за продажба с правото на строеж на следните обекти: подблоково помещение, ж.к. Зорница, бл. 47, до вх. А, с начална цена 29 000 лв. и депозитна вноска 2900 лв.; партерно помещение, Битов комбинат, ж.к. Меден рудник, с начална цена 35 000 лв. и депозитна вноска 3500 лв.

2. Участниците в търга трябва да заемат местата си в залата 20 минути при началото на търга.

3. При неявяване на кандидати търгът да се проведе повторно на 27.III.2002 г. от 16 ч. и 45 мин. на същото място.

4. Депозитът за участие да се внесе по банкова сметка № 3000602425, БИН 7444500000, банков код 13071217, при “Общинска банка” - Бургас.

5. Тръжната документация за обекта се закупува в агенцията всеки работен ден до деня преди търга включително от 9 до 17 ч. срещу заплатени в брой 80 лв.

6. Огледът на обектите се извършва с представител на агенцията през всички работни дни след представен платежен документ за закупена тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: П. Янчев

10653

 

ОБЩИНА - ГР. ВАРНА

РЕШЕНИЕ № 1568-7-1/32 от 11 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и § 2а ЗППДОбП Общинският съвет - гр. Варна, открива процедура по приватизация на общински нежилищен имот във Варна, ул. X.X. 1, представляващ пл. № 511, район “Вл. Варненчик” - по АОС № 2264 от 28.ХII.2001 г. с обща застроена площ 111,16 кв.м и земя 495 кв.м, по реда на чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП - чрез преговори с потенциални купувачи.

Председател: Ст. Севастиянов

9421

РЕШЕНИЕ № 1569-7-1/32 от 11 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и § 2а ЗППДОбП Общинският съвет - гр. Варна, открива процедура по приватизация на общински нежилищен имот във Варна, ул. Преслав 20 - по АОС № 466 от 1.ХII.1997 г. с обща застроена площ 407 кв.м и дворно място - цялото застроено - 105 кв.м, по реда на чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП - чрез публичен търг.

Председател: Ст. Севастиянов

9422

 

РЕШЕНИЕ № 1570-7-1/32 от 11 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и § 2а ЗППДОбП Общинският съвет - гр. Варна, открива процедура по приватизация на общински нежилищен имот във Варна, ул. X.X. 16, по АОС № 2263 от 20.ХII.2001 г. със застроена площ 86,85 кв.м, по реда на чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП - чрез преговори с потенциални купувачи.

Председател: Ст. Севастиянов

9423

 

РЕШЕНИЕ № 1571-7-1/32 от 11 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и § 2а ЗППДОбП Общинският съвет - гр. Варна, открива процедура по приватизация на общински нежилищен имот във Варна, ул. Цар Иван Страцимир 2, по АОС № 668 от 10.VI.1998 г. с обща застроена площ 467 кв.м и земя 2430 кв.м, по реда на чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП - чрез публичен търг.

Председател: Ст. Севастиянов

9424

 

РЕШЕНИЕ № 1572-7-1/32 от 11 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и § 2а ЗППДОбП Общинският съвет - гр. Варна, открива процедура по приватизация на общински нежилищен имот във Варна, ул. Тракия 65, по АОС № 63 от 27.II.1997 г., със застроена площ 90,12 кв.м, по реда на чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП - чрез преговори с потенциални купувачи.

Председател: Ст. Севастиянов

9425

 

РЕШЕНИЕ № 1573-7-1/32 от 11 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и § 2а ЗППДОбП Общинският съвет - гр. Варна, открива процедура по приватизация на общински нежилищен имот във Варна, Южна промишлена зона - пл. № 38 по АОС № 2079 от 12.VI.2001 г., и представляващ земя 7600 кв.м, по реда на чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП - чрез преговори с потенциални купувачи.

Председател: Ст. Севастиянов

9426

 

РЕШЕНИЕ № 1574-7-1/32 от 11 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и § 2а ЗППДОбП Общинският съвет - гр. Варна, открива процедура по приватизация на общински нежилищен имот във Варна, ул. Шейново 24, по АОС № 62 от 24.II.1997 г. с обща застроена площ 74,40 кв.м, по реда на чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП - чрез преговори с потенциални купувачи.

Председател: Ст. Севастиянов

9427

РЕШЕНИЕ № 1577-7-1/32 от 11 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП по силата на съдебно решение по адм.д. № 461/98 и във връзка с предложение № С-99-01/4 от 22.II.1996 г. Общинският съвет - гр. Варна, открива процедура по приватизация на обособен обект общинска собственост - дискотека “Орби флаш” от Младежки дом - Варна, по АОС № 779 от 18.VIII.1998 г., във Варна, бул. Цар Освободител 25, по реда на чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП - без търг или конкурс според експертна оценка.

Председател: Ст. Севастиянов

9428

 

ОБЩИНА - ГР. ДОСПАТ

РЕШЕНИЕ № 145 от 17 януари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 4 и § 2а ЗППДОбП, чл. 4 и 5 от Наредбата за условията и реда за провеждане на преговори с потенциални купувачи Общинският съвет - гр. Доспат, реши:

1. Да се извърши продажба чрез преговори с потенциални купувачи на обекти:

а) сграда за бивше старо училище, с. Змейца, община Доспат;

б) сграда за бивш пансион, с. Змейца, община Доспат.

2. Определя следните условия на преговорите:

а) начална цена за провеждане на преговори за продажба на: сграда за бивше училище - 9064 лв.; сграда за бивш пансион - 51 360 лв.;

б) плащане на цената за обектите след провеждане на преговорите и сключване на договора изцяло в левове без други платежни средства чрез банков превод;

в) бизнеспрограма за развитие на обектите за срок 5 г., включваща обоснована инвестиционна програма с разпределение на инвестициите по вид, размер и години, програма за трудова заетост на наетите лица;

г) задължения във връзка с опазване на околната среда;

д) забрана за продажба на обектите за срок 5 г. след прехвърляне на собствеността.

3. Документацията за провеждане на преговорите се получава в отдел “Общинска собственост” на общината срещу такса 120 лв. за всеки обект, платими в касата всеки работен ден до 25 дни след обнародване на решението в “Държавен вестник”.

4. Срок за подаване на предложенията в запечатан плик за участие в преговорите - до 30 дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в деловодството на общината, стая 201.

5. Депозит за участие в преговорите в размер 10 % от началната цена на обекта се внася от кандидатите по банкова сметка на Община - Доспат, № 5000424034, код 30020092 при Банка ДСК - Доспат, до 30 дни от обнародване на решението, вкл.

6. Утвърждава документацията за провеждане на преговорите и договора за продажба като неразделна част от нея.

7. Оглед на обектите да се извърши след предварителна заявка и закупуване на тръжна документация всеки работен ден от 8 до 16 ч. и 30 мин.

8. Упълномощава кмета на общината да извърши организацията и провеждане на преговорите с потенциални купувачи, както и да сключи договора за приватизация.

Председател: Е. Мутафов

7870

РЕШЕНИЕ № 146 от 17 януари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, ал. 4 и § 2а ЗППДОбП и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете Общинският съвет - гр. Доспат, реши:

1. Да се извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на общински нежилищен имот, представляващ обект - сграда за бивша ЦДГ, Доспат, при начална тръжна цена 86 300 лв.

2. Търгът да се проведе на 31-ия ден от обнародване на обявата в “Държавен вестник” в 14 ч. в стая 202 на Общинска администрация - Доспат.

3. Тръжната документация за провеждане на търга се получава в отдел “Общинска собственост” в сградата на общината срещу такса 120 лв., платими в касата на общината всеки работен ден до 30 дни след обнародване на решението в “Държавен вестник”.

4. Срок за подаване на предложенията в запечатан плик за участие в търга - на 31-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” пред комисията в стая 202 в 14 ч.

5. Депозит за участие в търга в размер 10 % от минималната начална цена на обекта се внася от кандидатите по банкова сметка на Община - Доспат, № 5000424034, код 30020092, при Банка ДСК - Доспат, до 30 дни от обнародване на решението вкл.

6. Утвърждава документацията за провеждане на търга и договора за продажба като неразделна част от нея.

7. Оглед на обекта може да се извърши след предварителна заявка и закупуване на тръжна документация всеки работен ден от 8 ч. до 16 ч. и 30 мин.

8. Упълномощава кмета на общината да извърши организацията и провеждане на преговорите с потенциални купувачи, както и да сключи договора за приватизация.

9. В случай на неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 15-ия ден след датата на първия търг в същия час, на същото място и при същите условия.

Председател: Е. Мутафов

10631

 

ОБЩИНА - ГР. ДУПНИЦА

РЕШЕНИЕ № 8 от 5 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30, ал. 1 и § 2а ЗППДОбП, чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 ЗМСМА и решение № 49 от 2001 г. Общинският съвет - гр. Дупница, реши:

1. Намалява началната цена на недвижим имот в процедура за приватизация - масивна административна сграда, с. Делян (бивше училище), със ЗП 252 кв.м и прилежащ терен 5184 кв.м по АОС № 421 от 2000 г. с 20 % - от 21 499 лв. на 17 200 лв.

2. Упълномощава кмета на общината да извърши процедурата по продажба съобразно условията в решение № 49 от 2001 г.

Председател: М. Попниколов

9162

 

ОБЩИНА - ГР. ИХТИМАН

ЗАПОВЕД № 51 от 5 февруари 2002 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 5, ал. 6 НТКПРОИ, решения № 350, 351, 352, 353, 354 от 29.VI.2001 г. и № 378 от 13.VII.2001 г. на ОбС - гр. Ихтиман, във връзка с чл. 3 от Наредбата за търговете нареждам:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване на 19.III.2002 г. в 9 ч. в сградата на общинската администрация, Ихтиман, ул. Цар Освободител 123, ет. 2, заседателна зала, за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: парцел Х, кв. 33 по ЗРП на с. Живково, 667 кв. м, при първоначална тръжна цена 3001,50 лв.; парцел ХI, кв. 33 по ЗРП на с. Живково, 837 кв. м, при първоначална тръжна цена 3766 лв.; парцел ХII, кв. 33 по ЗРП на с. Живково, 788 кв. м, при първоначална тръжна цена 3546 лв.; парцел ХIII, кв. 33 по ЗРП на с. Живково, 834 кв. м, при първоначална тръжна цена 3753 лв.; парцел ХIV, кв. 33 по ЗРП на с. Живково, 715 кв. м, при първоначална тръжна цена 3217 лв.

2. Определям депозит за участие 10 % от началната тръжна цена, който се внася в касата на общината до 18.III.2002 г.

3. Тръжната документация се закупува от касата на общината до 18.III.2002 г. срещу заплатена такса 30 лв.

4. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден след предварителна заявка.

5. В случай на неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 2.IV.2002 г.

За справки - тел. 0724/22-34 и 23-44.

Кмет: Д. Бонев

11195

 

ОБЩИНА - ГР. КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 329 от 7 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 1, ал. 3, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП Общинският съвет - гр. Казанлък, променя метода на приватизация за обект “Електродом”, Казанлък, определен с решение № 125 от 2000 г. (ДВ, бр. 68 от 2000 г.), от търг с явно наддаване на конкурс.

Председател: Т. Митев

10995

 

РЕШЕНИЕ № 330 от 7 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30 ЗППДОбП, чл. 3 и 19 от Наредбата за търговете във връзка с решение № 146 от 11.Х.2000 г. Общинският съвет - гр. Казанлък, реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на обект - Рехабилитационен център, с. Овощник, представляващ: сграда - рехабилитационен център, построена в имот пл. № 31 по плана на Минерални бани, с. Овощник, ведно със земята в имота и сграда - хидрофор, построена в имот пл. № 219 по плана на Минерални бани, с. Овощник, ведно със земята в имота, с начална тръжна цена 111 000 лв.

2. Утвърждава правния анализ и оценката на обекта.

3. Утвърждава тръжната документация на обекта и проектодоговора за продажба като част от нея.

4. Закупуване на тръжна документация - в Центъра за информация и услуги на общината, гише № 7, срещу такса 60 лв. в брой в касата на общината в срок до 21 дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

5. Депозит за участие - 11 000 лв., се внася в касата на общината или по сметка № 5020090034, б. код 13072815 в Общинска банка, клон Пловдив, офис Казанлък, до изтичане срока за подаване на предложения за участие.

6. Предложения за участие в търга се приемат до 11 ч. и 30 мин. в последния работен ден, предхождащ датата на търга, в деловодството на Община - Казанлък.

7. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в 12 ч. в стая 21 в сградата на общината.

8. Организацията по подготовката и провеждането на търга се възлага на кмета на Община - Казанлък, при спазване изискванията на Наредбата за търговете.

9. Упълномощава кмета на общината да подпише документите по продажбата и прехвърляне собствеността на обекта.

10. Цената на обекта се заплаща в левове до деня на подписване на договора за продажба по сметка № 3020090025/7444500000, б. код 13072815 в Общинска банка, клон Пловдив, офис Казанлък.

11. В случай че на търга не се яви нито един от кандидатите, подали документи за участие на обявената първа дата, той да се проведе повторно на третия ден след датата на първоначалния в 12 ч. в стая 21 в сградата на Община - Казанлък.

Председател: Т. Митев

10996

 

ОБЩИНА - ГР. КНЕЖА

ЗАПОВЕД № 37 от 13 февруари 2002 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и решение № 11 от 30.I.2002 г. на ОбС - Кнежа, закривам считано от 1.VII.2002 г. филиала на ОДЗ “X.X.” в с. Лазарово. Децата от филиала да бъдат пренасочени да се обучават и възпитават в ОДЗ “X.X.”, с. Бреница. Задължителната училищна документация от филиала да бъде приета и съхранявна в ОДЗ “X.X.”, с. Бреница.

Кмет: П. Беремски

11471

 

ОБЩИНА - ГР. КОСТЕНЕЦ

РЕШЕНИЕ № 221 от 29 ноември 2001 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 12 и чл. 27, ал. 4 ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 21 ЗППДОбП Общинският съвет - гр. Костенец, реши:

1. Включва в програмата за приватизация за 2001 г. “Строител - Костенец” - ЕООД, Костенец.

2. Открива процедура за приватизация на “Строител - Костенец” - ЕООД, Костенец.

3. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи, сключване на договори за дялово участие, наем, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

Председател: Цв. Кутрин

10060

 

ОБЩИНА - ГР. КОСТИНБРОД

РЕШЕНИЕ № 14 от 13 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от Наредбата за конкурсите и в изпълнение на приватизационната програма за 2002 г. на Община - Костинброд, Общинският съвет - гр. Костинброд, реши:

1. Приватизацията на обект - двуетажна масивна сграда със застроена площ 428 кв. м заедно с прилежащ терен 2150 кв. м. в парцел Х (урегулиран поземлен имот) от кв. 10 по плана с. Бучин проход, община Костинброд, Софийска област, при граници на имота: път, парцел ХII, кметство, здравна служба, битови услуги, ресторант, улица, парцел VIII, да се осъществи чрез конкурс.

2. Одобрява и утвърждава конкурсна документация за продажба на двуетажна масивна сграда със застроена площ 428 кв. м заедно с прилежащ терен 2150 кв. м в парцел Х (урегулиран поземлен имот) от кв. 10 по плана на с. Бучин проход, община Костинброд, Софийска област.

3. Определя следните приоритетни конкурсни условия, въз основа на които участниците в конкурса да направят предложения като част от задълженията на купувача по договора за покупко-продажба:

3.1. първоначална офертна цена - 65 000 лв., платима изцяло в левове;

3.2. срок за плащане на цената - 8 месеца от подписване на договора;

3.3. схема за плащане - първата вноска се заплаща в деня на сключване на договора;

3.4. проект за стопанско развитие на обекта за срок не по-малък от 3 г. считано от въвода във владение, който да съдържа предложения за видове стопански дейности, работни места, инвестиции и др.;

3.5. доказателства за икономически възможности, търговска репутация, обезпечения.

4. Определя следните общи конкурсни условия, които са част от договора за покупко-продажба:

4.1. забрана за извършване на разпоредителни сделки с обекта без съгласие на продавача за срок 2 г. считано от момента на преминаване на правото на собственост;

4.2. неизплатената част от цената се олихвява с основния лихвен процент на БНБ за периода;

4.3. правото на собственост преминава върху купувача след изплащане на пълния размер на цената;

4.4. в случай на отказ на участника от сключване на договора в 14-дневен срок от обявяването му за спечелил конкурса внесеният от него депозит не се възстановява.

5. Конкурсната документация се продава от общинската администрация - Костинброд, ул. Охрид 1, ет. 2, стая 8, всеки работен ден между 10 и 16 ч. в срок до 8.IV.2002 г. срещу 30 лв. за един комплект, платими в брой в касата на общината.

6. Предложенията, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 5 и 6 от Наредбата за конкурсите и утвърдената конкурсна документация, се подават в деловодството на общината, ул. Охрид 1, ет. 2, стая 8, всеки работен ден в срок до 2 часа преди отварянето на предложенията.

7. Предложенията ще се отварят на 9.IV.2002 г. в 11 ч. и 30 мин. в сградата на общинската администрация, стая 11.

8. Определя депозит за участие и за обезпечение на изпълнението 7000 лв., внесени по банкова сметка на Община - Костинброд.

9. Оглед на обекта може да бъде извършван всеки работен ден до деня за отваряне на предложенията в рамките на работното време на общинската администрация и съгласно утвърдената от общинския съвет инструкция.

10. В случай че до изтичане на крайния срок за подаване на предложения не постъпи нито едно предложение или постъпи само едно предложение, но кандидатът бъде декласиран, следваща дата за разглеждане на предложения е след 4 седмици на същото място и в същия час, като сроковете за закупуване на конкурсна документация, за оглед на обекта и за подаване на предложения се удължават съответно.

Председател: Д. Толоева

10608

 

РЕШЕНИЕ № 15 от 13 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от Наредбата за конкурсите Общинският съвет - гр. Костинброд, реши:

1. Приватизацията на обект - производствено помещение със застроена площ 114 кв. м заедно с прилежащ терен 415 кв. м в Костинброд, ул. Славянска 68, УПИ - парцел ХV, кв. 232 по плана на Костинброд, Софийска област, да се осъществи чрез конкурс.

2. Одобрява и утвърждава предложената конкурсна документация за продажба на производствено помещение със застроена площ 114 кв. м заедно с прилежащ терен 415 кв. м в Костинброд, ул. Славянска 68, УПИ - парцел ХV, кв. 232 по плана на Костинброд, Софийска област.

3. Определя следните приоритетни конкурсни условия, въз основа на които участниците в конкурса да направят предложения като част от задълженията на купувача по договора за покупко-продажба:

3.1. първоначална офертна цена - 20 000 лв., платима изцяло в левове;

3.2. срок за плащане на цената - 6 месеца от подписване на договора;

3.3. схема за плащане - първата вноска се заплаща в деня на сключване на договора;

3.4. проект за стопанско развитие на обекта за срок не по-малък от 3 г. считано от въвода във владение, който да съдържа предложения за видове стопански дейности, работни места, инвестиции и др.;

3.5. доказателства за икономически възможности, търговска репутация, обезпечения.

4. Определя следните общи конкурсни условия, които са част от договора за покупко-продажба:

4.1. забрана за извършване на разпоредителни сделки с обекта без съгласие на продавача за срок 2 г. считано от момента на преминаване на правото на собственост;

4.2. неизплатената част от цената се олихвява с основния лихвен процент на БНБ за периода;

4.3. правото на собственост преминава върху купувача след изплащане на пълния размер на цената;

4.4. в случай на отказ на участника от сключване на договора в 14-дневен срок от обявяването му за спечелил конкурса внесеният от него депозит не се възстановява.

5. Конкурсната документация се продава от общинската администрация, ул. Охрид 1, ет. 2, стая 8, всеки работен ден между 10 и 16 ч. в срок до 8.IV.2002 г. срещу 30 лв. за един комплект, платими в брой в касата на общината.

6. Предложенията, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 5 и 6 от Наредбата за конкурсите и утвърдената конкурсна документация, се подават в деловодството на общината, ул. Охрид 1, ет. 2, стая 8, всеки работен ден в срок до 2 часа преди отварянето на предложенията.

7. Предложенията ще се отварят на 9.IV.2002 г. в 14 ч. и 30 мин. в сградата на общинската администрация, стая 11.

8. Определя депозит за участие и за обезпечение на изпълнението 3000 лв., внесени по банкова сметка на Община - Костинброд.

9. Оглед на обекта може да бъде извършван всеки работен ден до деня за отваряне на предложенията в рамките на работното време на общинската администрация и съгласно утвърдената от общинския съвет инструкция.

10. В случай че до изтичане на крайния срок за подаване на предложения не постъпи нито едно предложение или постъпи само едно предложение, но кандидатът бъде декласиран, следваща дата за разглеждане на предложения е след 4 седмици на същото място и в същия час, като сроковете за закупуване на конкурсна документация, за оглед на обекта и за подаване на предложения се удължават съответно.

Председател: Д. Толоева

10607

ОБЩИНА - ГР. МОНТАНА

РЕШЕНИЕ № 315 от 14 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 109, ал. 1, т. 2 и чл. 111, ал. 1, т. 2 ЗЛЗ и издадено удостоверение и виза на основание чл. 202 ЗУТ Общинският съвет - гр. Монтана, реши:

1. Обособява в самостоятелни части от “ДКЦ 1” - ЕООД, Монтана, както следва:

1.1. лекарски кабинети № 112 и 113 с граници: “Здраве - 2001” - ООД, физиотерапия, ул. X.X., вътрешен двор и фоайе на “ДКЦ 1” - ЕООД; има възможност за изграждането на самостоятелен вход откъм ул. X.X. и един общ санитарен възел за двата кабинета;

1.2. лекарски кабинети № 109 и 110 с граници: “Аполон 21” - ООД, ул. Цар Борис III, централно фоайе на “ДКЦ 1” - ЕООД, вътрешен двор на бивша детска поликлиника; има възможност за изграждането на самостоятелен санитарен възел в самата манипулационна и самостоятелен вход откъм ул. Цар Борис III;

1.3. източна част от физиотерапия с кабинети за вихрови и въглекисели вани заедно с прилежащите сервизни помещения и коридори на първия етаж с площ 85,5 кв. м, с граници ул. Славянска, ул. X.X., кабинети по физиотерапия, проход към вътрешния двор на ниво сутерен на “ДКЦ 1” - ЕООД; към обекта има санитарен възел.

2. Открива процедура за приватизация на посочените обособени части заедно с правото на строеж.

3. Забранява извършване на разпоредителни сделки с ДМА, сключване на договор за дялово участие, наем, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

4. Възлага на кмета на Община - Монтана, изготвянето на правен анализ и приватизационна оценка на трите обособени части от “ДКЦ 1” - ЕООД, Монтана.

5. Възлага на кмета на Община - Монтана, контрола по изпълнение на решенията.

Председател: И. Иванов

11472

 

ОБЩИНА - ГР. НОВА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ № 405 от 21 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 109, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 111, ал. 1, т. 1 ЗЛЗ Общинският съвет - гр. Нова Загора, реши:

1. Приема приватизационната оценка на 100 % от дяловете от капитала на “Медицински център I - Нова Загора” - ЕООД - 67 000 лв.

2. Приватизацията да се извърши по реда на чл. 111, ал. 1, т. 1 ЗЛЗ.

3. Първоначалната вноска е в размер 10 на сто от цената и се внася при подписване на договора.

4. Определя срок за разсрочено плащане на цената - 10 години от датата на подписване на договора.

5. Стойността на неизплатената част ежегодно се увеличава с 50 на сто от основния лихвен процент за съответния период на предходната година.

6. Срок за сключване на договора с “Медицински център “Хипократ” - АД, Нова Загора - 20 дни след обнародването на решението в “Държавен вестник”.

7. Преди сключване на приватизационния договор кандидатът по чл. 111, ал. 1 ЗЛЗ да заплати допълнителните разходи за ценообразуване във връзка с изготвянето на приватизационната оценка - 662,08 лв.

8. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за продажба.

Председател: С. Димитров

11510

ОБЩИНА - ГР. ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 444 от 7 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 4 ЗППДОбП и чл. 111 от Закона за лечебните заведения Общинският съвет - гр. Плевен, реши:

1. Открива процедура за приватизация без търг или конкурс според пазарната им оценка на общинските лечебни заведения:

а) “Диагностично-консултативен център - II - Плевен” - ЕООД, от “ДКЦ - Сан Стефано” - ООД;

б) “Диагностично-консултативен център - III - Плевен” - ЕООД, от “Медика III - 2000” - ООД;

в) “Стоматологичен център - Г” - ЕООД, Плевен, от “Стоматологичен център” - ООД, РМД.

2. Упълномощава кмета на общината да възложи правния анализ и оценка на приватизиращите се лечебни заведения съгласно Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация, и след приемането им на заседание на общинския съвет да сключи договори за покупко-продажба с всички желаещи физически и юридически лица, правоимащи по реда на чл. 111 ЗЛЗ, подали предложение за приватизация, при справедлива равнопоставеност между тях.

Председател: Г. Спартански

11642

 

РЕШЕНИЕ № 449 от 7 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30, ал. 1 и § 2 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 и чл. 19 от Наредбата за търговете Общинският съвет - гр. Плевен, реши:

1. Променя метода за продажба на обект - минерална баня в гр. Славяново, община Плевен, от преговори с потенциални купувачи на търг с тайно наддаване.

2. Приема приватизационната оценка на обект - минерална баня, в гр. Славяново, община Плевен, в размер 9600 лв.

3. Обявява търг с тайно наддаване за обект - минерална баня, в гр. Славяново, община Плевен, ведно с отстъпеното право на строеж, който да се проведе 30 дни от датата на обнародването на обявлението в “Държавен вестник” при следните условия: начална тръжна цена - 9600 лв., депозит за участие - 960 лв., цената се заплаща съгласно договора, приложен в тръжната документация, на вноски, при първоначална вноска 40 %, а останалата сума - на равни месечни вноски за срок 3 години, олихвени с ОЛП + 6 пункта; място за провеждане - ритуалната зала на ет. 1 на Община - Плевен, в 10 ч.; тръжната документация се закупува до 16 ч. два дни преди провеждането на търга на цена 50 лв.; депозитът за участие се приема до два дни преди провеждането на търга в “Общинска банка” - АД, клон Плевен.

4. В случай че на търга не се явят кандидати, той да се проведе повторно в срок до 20 дни след първия по утвърдените условия в тръжната документация.

5. Възлага на кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Председател: Г. Спартански

11643

 

ОБЩИНА “МАРИЦА” - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 3 от 30 януари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 71, ал. 1, т. 2 ЗОС, Наредбата за концесиите и решение № 32 от 10.IV.2001 г. за предоставяне на концесия на част от минералната вода от находище “Войводиново”, с. Войводиново, сондаж № 8, публична общинска собственост (ДВ, бр. 104 от 2001 г.), Общинският съвет “Марица” реши:

1. Определя за концесионер чрез проведен неприсъствен конкурс “Тракия - Уотер” - АД, с. Войводиново, който придобива особено право на ползване върху част от минералната вода от находище “Воводиново”, с. Войводиново, община “Марица”, област Пловдив, вкл. и върху част от експлоатационен водоизточник № 8 заедно с прилежащия терен съгласно решение № 32 от 10.IV.2001 г. на ОбС “Марица”.

2. Определя размера на концесионното възнаграждение, както следва:

2.1. еднократно парично възнаграждение за предоставяне на концесията в размер 5727 щ.д., дължими в левовата им равностойност по централния курс на БНБ в деня на плащането в срок непосредствено преди подписване на концесионния договор;

2.2. ежегодни парични концесионни възнаграждения не по-малко от 3 % от нетните концесионни приходи, чиято минимална единична стойност за 1 куб.м минерална вода е в размер:

2.2.1. левовата равностойност на 0,23 щ.д. по централния курс на БНБ в деня на плащането за минералната вода, използвана за хидрогеотермална енергия и след отнемането й за производство на екологично чисти продукти и за производство на дълбоко замразени продукти;

2.2.2. левовата равностойност на 2,54 щ.д. по централния курс на БНБ в деня на плащането за минерална вода, използвана за бутилиране на натурална минерална вода, газирани напитки и напитки, в които се включва минерална вода;

2.3. минималното годишно концесионно възнаграждение независимо от условията по т. 2.2 не може да бъде по-малко от:

2.3.1. левовата равностойност на 8156 щ.д. по централния курс на БНБ в деня на плащането за минералната вода, използвана за хидрогеотермална енергия и след отнемането й за производство на екологично чисти продукти, за производство на плодове и зеленчуци и за производство на дълбоко замразени продукти;

2.3.2. левовата равностойност на 30 023 щ.д. по централния курс на БНБ в деня на плащането за минералната вода, използвана за бутилиране на натурална минерална вода, газирани напитки и напитки, в които се включва минерална вода.

3. Годишното парично концесионно възнаграждение се заплаща от концесионера на четири месечни вноски до 5-о число на месеца.

4. Кметът на общината да сключи концесионния договор с “Тракия - Уотер” - АД, с. Войводиново, в едномесечен срок от обнародване на решението в “Държавен вестник” при условията на това решение, на решение № 32 от 10.IV.2001 г. за предоставяне на концесия на част от минералната вода от находище “Войводиново”, с. Войводиново, сондаж № 8 от община “Марица”, област Пловдив, и конкурсното предложение на “Тракия - Уотер” - АД, с. Войводиново.

5. Освобождава внесения депозит за участие в конкурса на кандидата, класиран на второ място.

Председател: П. Минков

10738

 

ОБЩИНА - РАЗГРАД

РЕШЕНИЕ № 392 от 11 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 2, ал. 7, чл. 3, ал. 1, т. 4, ал. 3 и чл. 21, ал. 1 ЗППДОбП Общинският съвет - Разград, реши:

1. Открива процедура за приватизация на следните общински нежилищни имоти:

1.1. партерно помещение, пл. Момина чешма, бл. “София”, Разград;

1.2. партерно помещение на ул. Бузлуджа 5, Разград;

1.3. партерно помещение на ул. Симеон 5, Разград;

1.4. сграда масивна - ет. 2, ул. Жеравна 100, Разград;

1.5. партерно помещение на бул. България 5, Разград;

1.6. партерно помещение на ул. X.X. 26, Разград;

1.7. павилион метална конструкция в Разград, до сградата на бившия хотел “Абритус”;

1.8. сграда (бивше училище) с прилежащ терен 2555 кв.м в с. Балкански, община Разград;

1.9. сграда - хижа (триетажна) в м. Пчелина, Разград.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с общинските нежилищни имоти по т. 1, сключване на договори за дялово участие, наем, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

3. Задължава кмета на общината да възложи изготвянето на правен анализ и бизнесоценка на общинските нежилищни имоти по т. 1.

Председател: Д. Монева

11360

 

РЕШЕНИЕ № 395 от 11 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, ал. 3, чл. 30 и § 2 ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 2, 3 и 4 от Наредбата за конкурсите във връзка с решение № 249 от 9.IV.2001 г. Общинският съвет - Разград, реши:

1. Да се проведе конкурс за продажба на “Младежки дом”, обособена част от “Младежки дом - Разград” - ЕООД, Разград, включваща: I сутерен, II сутерен, I етаж (партер), II етаж, III етаж, V етаж и VI етаж, с разгъната застроена площ - 2326 кв. м от шестетажна сграда по акт за общинска собственост № 277 от 15.VII.1997 г., в кв. 317 по ЗРП на Разград, със съответното право на строеж, при начална цена 172 000 лв.

2. Приоритетни условия на конкурса са:

2.1. участниците в конкурса предлагат цена не по-ниска от началната и схема на плащане на цената в деня на сключване на договора за покупко-продажба; цената е безусловна, оферира се в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в конкурсната документация; плащането на цената да се извършва само в левове, като не се допускат други платежни средства; в случай на отказ на участника от сключване на договора в 30-дневен срок от обявяването му за спечелил конкурса внесеният от него депозит не се възстановява;

2.2. участниците в конкурса представят предложение за развитие на обекта за срок до 3 години считано от датата на въвеждане във владение; съдържащи се в предложението видове стопански дейности, работни места и инвестиции се включват в договора за покупко-продажба като задължения на купувача.

3. Общите условия на конкурса са:

3.1. правото на собственост на обособената част преминава върху купувача след окончателното заплащане на цената;

3.2. забрана за развитие на дейности в обособената част, водещи до влошаване на екологичното състояние на района;

3.3. забрана за отчуждаване на обекта, изцяло или отчасти, за срок до 3 г. считано от датата на преминаване на правото на собственост;

3.4. стойността на неизплатената част (при разсрочено плащане) се увеличава с размера на основания лихвен процент за съответния изтекъл период;

3.5. за обезпечаване на вземането си по договора (при разсрочено плащане) продавачът вписва законна ипотека върху продадения недвижим имот;

3.6. представяне на декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на всички изисквания на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП;

3.7. депозитната вноска в размер 10 % от обявената цена на обособената част по т. 1 да се внася по банкова сметка № 3000006920, БИП 7444010003, код 40083214 при “SG Експресбанк”, клон Разград, или в касата на общината - стая 406.

4. Утвърждава конкурсната документация за обособената част по т. 1 и определя такса за получаването й в размер 100 лв.

5. Конкурсната документация за обособената част по т. 1 да се закупува от сектор “Приватизация и ИП”, стая 402, в срок до 38 дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

6. Оглед на обособената част - всеки работен ден до крайния срок за предаване на предложенията след закупуване на конкурсната документация от Община - Разград.

7. Предложенията, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 5 и 6 от Наредбата за конкурсите, да се приемат в сектор “Приватизация и ИП”, стая 402 на Община - Разград, бул. Бели Лом 37А, след завеждането им в деловодството на общината - стая 07, до 17 ч. на 40-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

8. Възлага на кмета на Община - Разград, да назначи конкурсната комисия.

9. В конкурсната комисия да бъдат включени председателите на постоянните комисии по стопанисване на общинското имущество и приватизация и по икономическа политика към общинския съвет.

Председател: Д. Монева

11359

 

ОБЩИНА - ГР. САМОКОВ

РЕШЕНИЕ № 878 от 20 декември 2001 г.

На основание чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Общинският съвет - гр. Самоков, реши:

1. Намалява първоначалната тръжна цена - 88 800 лв., на обект - кафе “Кострома”, с 30 %, като обявява за такава 62 160 лв.

2. Да се проведе търг с тайно наддаване на 28-ия ден от обнародването в “Държавен вестник” в 9 ч. в заседателната зала, ет. 5 в сградата на общината, за приватизация на общински нежилищен имот - кафе “Кострома”, Самоков, при начална тръжна цена - 62 160 лв.

3. Определя депозит за участие в търга - 10 % от началната тръжна цена, който следва да бъде внесен по банковата сметка на Община - Самоков, в ТБ “ОББ” - АД, клон Самоков, № 5010000136, банков код 20084480.

4. Петдесет процента от достигнатата цена на обекта да се изплати в деня на сключване на договора по посочената банкова сметка, а останалата част - за срок 18 месеца от датата на сключване на договора, като на всеки шест месеца се актуализира с ОЛП.

5. Непроведеният по т. 2 търг да се проведе на 35-ия ден от обнародването в същия час, на същото място и при същите условия.

6. Утвърждава тръжната документация и упълномощава кмета на общината да подготви и проведе търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба на обекта.

7. Определя начин за провеждане на маркетинг и реклама чрез кратка анотация в местната преса и телевизия на стойност до 0,5 % от началната тръжна цена.

8. Тръжната документация се закупува от касата на общината срещу 200 лв. за брой.

Председател: И. Деянова

9431

РЕШЕНИЕ № 891 от 17 януари 2002 г.

На основание чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Общинският съвет - гр. Самоков, реши:

1. Намалява първоначалната тръжна цена - 99 100 лв., на обект - магазин “Хали”, с 30 %, като обявява за такава 69 370 лв.

2. Да се проведе търг с тайно наддаване на 35-ия ден от обнародването на обявлението в “Държавен вестник” в 9 ч. и 30 мин. в заседателната зала, ет. 5 в сградата на общината, за приватизация на общински нежилищен имот - магазин “Хали”, Самоков, при начална тръжна цена - 69 370 лв.

3. Определя депозит за участие в търга - 10 % от началната тръжна цена, който следва да бъде внесен по банковата сметка на Община - Самоков, в ТБ “ОББ” - АД, клон Самоков, № 5010000136, банков код 20084480.

4. Петдесет процента от достигнатата цена на обекта да се изплати в деня на сключване на договора по посочената банкова сметка, а останалата част - за срок две години от датата на сключване на договора, като на всеки шест месеца се актуализира с ОЛП.

5. Непроведеният по т. 2 търг да се проведе на 42-ия ден от обнародването в същия час, на същото място и при същите условия.

6. Утвърждава тръжната документация и упълномощава кмета на общината да подготви и проведе търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба на обекта.

7. Определя начин за провеждане на маркетинг и реклама чрез кратка анотация в местната преса и телевизия на стойност до 0,5 % от началната тръжна цена.

8. Тръжната документация се закупува от касата на общината срещу 200 лв. за брой.

Председател: И. Деянова

9432

 

РЕШЕНИЕ № 894 от 17 януари 2002 г.

На основание чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Общинският съвет - гр. Самоков, реши:

1. Намалява първоначалната тръжна цена - 61 300 лв., на обект - механа “Кострома”, с 30 %, като обявява за такава 42 910 лв.

2. Да се проведе търг с тайно наддаване на 28-ия ден от обнародването на обявлението в “Държавен вестник” в 9 ч. и 15 мин. в заседателната зала, ет. 5 в сградата на общината, за приватизация на общински нежилищен имот - механа “Кострома”, Самоков, при начална тръжна цена - 42 910 лв.

3. Определя депозит за участие в търга - 10 % от началната тръжна цена, който следва да бъде внесен по банковата сметка на Община - Самоков, в ТБ “ОББ” - АД, клон Самоков, № 5010000136, банков код 20084480.

4. Петдесет процента от достигнатата цена на обекта да се изплати в деня на сключване на договора по посочената банкова сметка, а останалата част - за срок 18 месеца от датата на сключване на договора, като на всеки шест месеца се актуализира с ОЛП.

5. Непроведеният по т. 2 търг да се проведе на 35-ия ден от обнародването в същия час, на същото място и при същите условия.

6. Утвърждава тръжната документация и упълномощава кмета на общината да подготви и проведе търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба на обекта.

7. Определя начин за провеждане на маркетинг и реклама чрез кратка анотация в местната преса и телевизия на стойност до 0,5 % от началната тръжна цена.

8. Тръжната документация се закупува от касата на общината срещу 200 лв. за брой.

Председател: И. Деянова

9433

РЕШЕНИЕ № 916 от 17 януари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Общинският съвет - гр. Самоков, реши:

1. Потвърждава решение № 218 от 13.IV.2000 г. относно цената за обект - сладкарница “Искър”.

2. Да се проведе търг с тайно наддаване на 35-ия ден от обнародването в “Държавен вестник” в 9 ч. в заседателната зала на ет. 5 в сградата на общината за приватизация на общински нежилищен имот - сладкарница “Искър”, Самоков, при начална тръжна цена 39 000 щ.д. и следните условия на разсрочено плащане: 30 % от достигнатата цена на обекта да се изплати в деня на сключване на договора по посочената банкова сметка, а останалата част - за срок 5 г. (предвид състоянието на обекта и големия обем строително-ремонтни дейности, които следва да се извършат преди въвеждането му в експлоатация).

3. Определя депозит за участие в търга - 10 % от началната тръжна цена, който следва да бъде внесен по банковата сметка на Община - гр. Самоков, в ТБ “ОББ” - АД, клон Самоков, банков код 20084480, сметка № 5010000136 в съответната левова равностойност по курса на деня.

4. Непроведеният по т. 2 търг да се проведе на 42-ия ден от обнародването в същия час, на същото място и при същите условия.

5. Утвърждава тръжната документация и упълномощава кмета на Община - гр. Самоков, да подготви и проведе търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба на обекта.

6. Определя начин за провеждане на маркетинг и реклама чрез кратка анотация в местната преса и телевизия на стойност до 0,5 % от началната тръжна цена.

7. Тръжната документация се закупува от касата на Община - гр. Самоков, срещу 100 лв. за брой.

Председател: И. Деянова

9434

 

РЕШЕНИЕ № 918 от 17 януари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Общинският съвет - гр. Самоков, реши:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване на 21-ия ден от обнародването в “Държавен вестник” в 9 ч. в заседателната зала на ет. 5 в сградата на общината за приватизация на общински нежилищен имот - магазин срещу болницата, ведно с парцел IV, кв. 232 по плана на Самоков, при начална тръжна цена 10 400 лв.

2. Определя депозит за участие в търга - 10 % от началната тръжна цена, който следва да бъде внесен по банковата сметка на Община - гр. Самоков, в ТБ “ОББ” - АД, клон Самоков, банков код 20084480, сметка № 5010000136.

3. Непроведеният по т. 2 търг да се проведе на 28-ия ден от обнародването в същия час, на същото място и при същите условия.

4. Определя начин за провеждане на маркетинг и реклама чрез кратка анотация в местната преса и телевизия на стойност до 0,5 % от началната тръжна цена.

5. Тръжната документация се закупува от стая 420 на Община - гр. Самоков, срещу 100 лв. за брой.

6. Утвърждава тръжната документация и упълномощава кмета на Община - гр. Самоков, да подготви и проведе търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба на обекта.

7. Достигнатата цена на обекта да се изплати в 30-дневен срок от датата на сключване на договора.

Председател: И. Деянова

9435

РЕШЕНИЕ № 920 от 17 януари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Общинският съвет - гр. Самоков, реши:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване на 21-ия ден от обнародването в “Държавен вестник” в 10 ч. в заседателната зала на ет. 5 в сградата на общината за приватизация на общински нежилищен имот - ресторант - VII квартал, Самоков, ведно с правото на строеж върху обекта при начална тръжна цена 3900 лв.

2. Определя депозит за участие в търга - 10 % от началната тръжна цена, който следва да бъде внесен по банковата сметка на Община - гр. Самоков, в ТБ “ОББ” - АД, клон Самоков, банков код 20084480, сметка № 5010000136.

3. Непроведеният по т. 2 търг да се проведе на 28-ия ден от обнародването в същия час, на същото място и при същите условия.

4. Определя начин за провеждане на маркетинг и реклама чрез кратка анотация в местната преса и телевизия на стойност до 0,5 % от началната тръжна цена.

5. Тръжната документация се закупува от стая 420 на Община - гр. Самоков, срещу 100 лв. за брой.

6. Утвърждава тръжната документация и упълномощава кмета на Община - гр. Самоков, да подготви и проведе търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба на обекта.

7. В изпълнение на решение № 829 от протокол № 30 от 22.ХI.2001 г. поради неприложена регулация и нереализирано мероприятие - улица с о.т. 68-69, задължава след реализиране на продажба собственикът на обекта да предприеме необходимите действия по изменение на ПУП - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с цел обектът да получи траен устройствен статут.

8. Достигнатата цена на обекта да се изплати в 30-дневен срок от датата на сключване на договора.

Председател: И. Деянова

9436

 

РЕШЕНИЕ № 922 от 17 януари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Общинският съвет - гр. Самоков, реши:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване на 21-ия ден от обнародването на обявлението в “Държавен вестник” в 9 ч. и 30 мин. в заседателната зала на ет. 5 в сградата на общината за приватизация на общински нежилищен имот - павилион до болницата, Самоков, ведно с правото на строеж върху обекта при начална тръжна цена 7500 лв.

2. Определя депозит за участие в търга - 10 % от началната тръжна цена, който следва да бъде внесен по банковата сметка на Община - гр. Самоков, в ТБ “ОББ” - АД, клон Самоков, банков код 20084480, сметка № 5010000136.

3. Непроведеният по т. 2 търг да се проведе на 28-ия ден от обнародването в същия час, на същото място и при същите условия.

4. Определя начин за провеждане на маркетинг и реклама чрез кратка анотация в местната преса и телевизия на стойност до 0,5 % от началната тръжна цена.

5. Тръжната документация се закупува от стая 420 на Община - гр. Самоков, срещу 100 лв. за брой.

6. Утвърждава тръжната документация и упълномощава кмета на Община - гр. Самоков, да подготви и проведе търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба на обекта.

7. В изпълнение на решение № 829 от протокол № 30 от 22.ХI.2001 г. задължава след реализиране на продажба собственикът на обекта да предприеме необходимите действия по изменение на ПУП - план за регулация на парцел I, кв. 216 по съществуващата масивна ограда (от север) с цел обектът да получи траен устройствен статут.

8. Достигнатата цена на обекта да се изплати в 30-дневен срок от датата на сключване на договора.

Председател: И. Деянова

9437

 

ОБЩИНА - ГР. СВИЩОВ

РЕШЕНИЕ № 570 от 12 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете и решение № 472 от 11.IХ.2001 г. Общинският съвет - гр. Свищов, реши:

1. Намалява с 40 % началната тръжна цена, определена с решение № 540 от 18.ХII.2001 г., на шест сгради в местността Манастирски трап.

2. Да се проведе търг с тайно наддаване и определя начални цени за обектите, както следва:

2.1. сгради, разположени в поземлен имот ХIII, с начална цена - 7463 лв.: сграда № 13 (склад); сграда № 14 (столова, кухня и общежитие); сграда № 15 (кабинети и работилници);

2.2. сгради, разположени в поземлен имот ХIV, с начална цена - 7361 лв.: сграда № 16 (голям склад); сграда № 17 (работилници); сграда № 18 (работилници).

3. Определя за дата на провеждане на търга 26.III.2002 г. в 9 ч. в зала № 18 на общината. При необходимост повторен търг да се проведе на 29.III.2002 г.

4. Продажбата да се извърши при следните условия:

4.1. предложената от купувача цена да не бъде по-ниска от началната офертна цена;

4.2. депозит в размер 10 % от началната цена да се внесе по сметка № 3000400229, банков код 66070875, БИН 7444010003, в ТБ “Биохим” - АД, клон Свищов;

4.3. заплащането на достигнатата при търга цена се извършва в 7-дневен срок от сключването на договора по сметка № 3000400229, банков код 66070875, БИН 7444030003, в ТБ “Биохим” - АД, клон Свищов;

4.4. други условия, предвидени в тръжната документация.

5. Тръжна документация се получава до 16 ч. и 30 мин. на 25.III.2002 г. в стая 46 на общината срещу квитанция за внесени в касата 50 лв.

6. Оглед на обектите може да се извърши след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка всеки работен ден до деня, предхождащ търга.

7. Предложения за участие се приемат в писмен вид, запечатани в непрозрачен плик, в деня на търга.

8. Упълномощава кмета на общината след приключването на търга и определяне на купувача да сключи договор за покупко-продажба.

Председател: П. Павлов

9429

 

РЕШЕНИЕ № 571 от 12 февруари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП и решение № 540 от 18.ХII.2001 г. Общинският съвет - гр. Свищов, реши:

1. Включва в програмата за приватизация и открива процедура за приватизация чрез търг с тайно наддаване на: търговски обект № 1 (хранителен магазин) - с. Морава; търговски обект № 2 (магазин промишлени стоки) - с. Морава.

2. Надзорният съвет към общинската агенция за приватизация да извърши всички действия по подготовката за продажба на обектите.

3. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имущество, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит с обекта.

Председател: П. Павлов

9430

 

ОБЩИНА - ГР. СМОЛЯН

РЕШЕНИЕ № 295 от 24 септември 2001 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 67, чл. 70, т. 6, чл. 71, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 72 ЗОС и решение № 227 от 30.I.2001 г. на Общинския съвет - гр. Смолян, реши:

1. Приема правен, финансово-икономически, социален и екологически анализ на концесия за осъществяване на търговска дейност в имот публична общинска собственост - Занаятчийска чаршия, кв. Устово, Смолян.

2. Открива процедура за предоставяне на концесия за осъществяване на търговска дейност в имот публична общинска собственост - Занаятчийска чаршия, кв. Устово, Смолян.

3. Предмет на концесията - предоставяне на особено право за осъществяване на търговска дейност за задоволяване на обществени потребности в обект публична общинска собственост - Занаятчийска чаршия, терен от 6228 кв.м, представляващ парцел IХ, кв. 26 по плана на кв. Устово, Смолян.

4. Срок на концесията - 35 години с възможност да бъде продължен в рамките на чл. 68 ЗОС. Началният срок за осъществяване на концесията се счита от датата на влизане в сила на концесионния договор.

5. Начин на определяне на концесионера - чрез неприсъствен конкурс.

6. Определя размер на минималното концесионно възнаграждение - 10 000 лв. Встъпителното концесионно възнаграждение се определя в размер, равен на минималното концесионно възнаграждение, и е дължимо в едномесечен срок след подписване на концесионния договор.

7. Депозит за участие в конкурса - 1/4 от определения размер на встъпителното концесионно възнаграждение, внесен в срок за подаване на документи за участие в конкурса, по сметката на концедента № 5050005034, банков код 13072815, при “Общинска банка” - АД, клон Пловдив, офис Смолян.

8. Гаранции - видът и размерът на гаранциите за изпълнение на концесионните задължения, както и неустойките се определят в концесионния договор.

9. Определя изисквания, свързани с характера на концесията:

9.1. Концесионерът се задължава да проектира и изгради Занаятчийска чаршия съгласно одобреното ЧИ на ЗРП в парцел IХ на кв. 26 от плана на кв. Устово, Смолян, по идеен проект и инвестиционна програма, представени на концедента с офертата на конкурса.

9.2. Идейният проект, представен от концесионера, задължително следва да отговаря на следните изисквания:

9.2.1. съобразяване със съществуващия ЗРП и проектната документация, изготвена до момента;

9.2.2. създаване на условия за производство, свободно излагане, демонстрация, пласмент и търговия със занаятчийски стоки и услуги;

9.2.3. други изисквания, конкретизирани в конкурсната документация.

9.3. Концесионерът да инвестира съобразно представена минимална задължителна инвестиционна програма по етапи и години за осъществяване на идейния проект с обща сума на необходимите инвестиции - минимум 440 000 лв. Концесионерът следва да разполага с финансови възможности за изпълнение на инвестиционния проект или да аргументира намеренията си с финансов проект за набиране на необходимите средства (собствени, донорски, дарени, привлечени от заинтересувани занаятчии, в партньорство с концедента и др.).

9.4. Въвеждането в експлоатация на обектите от първия етап на изграждане на занаятчийската чаршия да се извърши в срок не по-късно от 12 месеца от сключването на концесионния договор.

9.5. Да експлоатира обекта - предмет на концесията, пряко или чрез отдаване на подобекти под наем на други физически и/или юридически лица с наемни цени не по-високи от 50 % над базисните наемни цени, определени с решение на общинския съвет.

9.6. Да осигурява свободен достъп на граждани и посетители в занаятчийската чаршия.

10. Основни права на концесионера:

10.1. Особено право на ползване на терена 6228 кв.м, парцел IХ, Занаятчийска чаршия, кв. 26 по плана на кв. Устово, Смолян.

10.2. Право на изграждане на нови обекти и съоръжения съгласно одобрено ЧИ на ЗРП на кв. 26 по плана на кв. Устово, Смолян.

10.3. Право да осъществява търговска дейност на територията на обекта на концесия, вкл. и в изградените от него нови обекти, както и да организира търговска дейност и да събира договорените в съответствие с определените размери постъпления от дейности.

10.4. Право да ползва електрическата, водопроводната и канализационната мрежа в обекта за осъществяване дейността по поддръжка на търговската дейност.

10.5. Право да запази собствеността си върху внесените вещи за осъществяване на правата и изпълнение на задълженията си по концесията, които не са трайно прикрепени към земята и сградите.

10.6. Право да приеме намиращите се на територията на обекта съоръжения и недвижими вещи по опис.

10.7. Право да иска от концедента отстраняване на всяка пречка за осъществяване на правата си за изпълнение на задълженията си по концесията, произхождащи от което и да е лице.

10.8. Право да наема подизпълнители за осъществяване на свързаните с изграждането на обекта дейности.

11. Основни задължения на концесионера:

11.1. Да плаща концесионно възнграждение в размер и срокове, определени с концесионния договор.

11.2. Да представи минимална задължителна инвестиционна и работна програма, която след приемане от концедента става неразделна част от договора за концесия.

11.3. Да изпълни задължителната инвестиционна програма съобразно етапите за проектните обекти и съоръжения.

11.4. Да поддържа всички сгради и съоръжения в добър експлоатационен вид независимо от реализираните приходи от търговска дейност.

11.5. Да осигурява безпрепятствен достъп до обекта на концесия за наематели, ползватели и граждани.

11.6. Да осъществява концесията при спазване на изискванията за опазване на околната среда и обществения ред.

11.7. Да не променя предмета на дейност на концесията и предназначението на имота, върху който се осъществява концесията.

11.8. Да не допуска ползването на обекта за други цели и да сключва договор за наем и ползване единствено с лица, имащи занаятчийски умения или занаятчийска правоспособност.

11.9. Да не обременява имота с тежести (залог, ипотека и др.).

11.10. Да не прехвърля правата си по концесията на трети лица.

11.11. След изтичане срока на концесия да върне на концедента обекта на концесия в състояние, годно за експлоатация.

11.12. Да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство на територията на обекта.

12. Права на концедента:

12.1. Право на собственост след изтичане на концесията върху всичко, което концесионерът прикрепи трайно върху терена и сградите, в т.ч. и строителната документация.

12.2. Право да получава концесионно възнаграждение в определените с договора за концесия размери и срокове.

12.3. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера, в т.ч. и правото на достъп до обектите на концесия.

12.4. Да иска и да получава от концесионера счетоводна и друга информация, свързана с изпълнение на задълженията.

12.5. Едностранно да прекрати договора за концесия в случай на неизпълнение на задълженията на концесионера и условията по концесия.

13. Задължения на концедента:

13.1. Да осигури спокойно и безпрепятствено ползване от концесионера на обектите на концесия и осъществяване дейността на концесия.

13.2. Да оказва съдействие на концесионера за изпълнение на задълженията му, в т.ч. и да одобри в кратки срокове в съответствие с нормативните изисквания строителните книжа за изграждане на обектите по концесията.

13.3. Да не предоставя на други лица правото да осъществяват търговска дейност на територията на обекта на концесия.

13.4. Да въведе концесионера в обекта в срок и по реда, предвиден в концесионния договор.

14. Конкурсните книжа се закупуват срещу 1200 лв., платими в касата на общината в срок до 20 дни след обнародване на решението в “Държавен вестник”. Документацията се получава в стая 209 срещу представяне на платежен документ.

15. Заявления за участие в конкурса се подават в срок до 30-ия ден след обнародване на решението в “Държавен вестник”.

16. Допуснатите до участие в конкурса представят конкурсните си предложения (оферти) в срок до 17 ч. на 50-ия ден след обнародването на решението в “Държавен вестник”.

17. Провеждането на конкурса се извършва на 51-ия ден след обнародване на решението в “Държавен вестник”.

18. Определя състава на конкурсната комисия (съгласно приложение).

19. Възлага на кмета на общината да организира конкурса за предоставяне на концесия и да предложи на общинския съвет за одобрение спечелилия конкурса кандидат-концесионер.

Председател: Л. Цолов

11512

 

ОБЩИНА - ГР. СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ № 658 от 24 януари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП и чл. 13а от Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация Общинският съвет - гр. Стара Загора, реши:

1. Приема приватизационна оценка на обект за търговска дейност (бивш кафе-клуб), ул. X.X. 1, в размер 12 600 щ.д., извършена от ЕТ “Юкон - X.X.”.

2. Одобрява извършените до този момент действия на ОбАП относно проведения маркетинг с цел привличане на инвеститорски интерес към обекта на приватизация.

3. Определя метод за продажба чрез търг с явно наддаване.

4. Утвърждава начална тръжна цена за продажба на обект за търговска дейност (бивш кафе-клуб), ул. X.X. 1, в размер на левовата равностойност на 12 600 щ.д. по курс на БНБ в деня на търга.

5. Утвърждава депозит в размер 3000 лв., преведени по банкова сметка № 5010000136, б.код 13075030, Общинска банка, клон Стара Загора, до датата на търга.

6. Утвърждава начин на плащане - с парични платежни средства на достигнатата тръжна цена, намалена с внесения депозит - внесени по сметка № 3010000127, БИН 7444520007, б.код 13075030, Общинска банка, клон Стара Загора, в деня на сключване на договора.

7. Упълномощава ОбАП, като й възлага да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно Наредбата за търговете.

8. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.

Председател: Ив. Божков

10243

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ГР. СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ № 748 от 12 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете, Решение № 658 от 24.I.2002 г. на Общинския съвет - Стара Загора, Надзорният съвет на Общинската агенция за приватизация - Стара Загора, реши:

1. Приема условията за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на обект за търговска дейност (бивш кафе-клуб) на ул. Т. Пъндев 1, Стара Загора.

2. Търгът с явно наддаване за продажба на обекта по т. 1 да се проведе на 8.IV.2002 г. в 10 ч. в зала № 1 на общината. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 15.IV.2002 г. в 10 ч. в същата зала. Документи за участие се подават в деня на търга.

3. Тръжната документация се закупува в стая 621 на общината срещу платени в брой 50 лв. в офиса на Общинска банка, клон Стара Загора, във фоайето на общината.

Изпълнителен директор: К. Димов

10244

 

ОБЩИНА - ГР. ТУТРАКАН

ЗАПОВЕД № 48 от 21 февруари 2002 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП и в изпълнение на решение № 299 от 29.III.2001 г. и протокол № 6 от 16.I.2002 г. на общинската комисия по приватизация нареждам:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 27.III.2002 г. в заседателната зала на общината за продажба на следните обекти, обособени части от “Автоподем” - ЕООД, Тутракан:

а) бензиностанция и автомивка - с начална цена 60 000 лв. - в 10 ч. и 30 мин.;

б) терен и сграда с търговска цел - с начална цена 14 400 лв. - в 13 ч. и 30 мин.;

в) товарни превози - с начална цена 240 000 лв. - в 15 ч. и 30 мин.

2. Депозит за участие в търга - 10 % от началната тръжна цена, който се внася по банкова сметка на общината № 5050172833, банков код 80073148, банка Хебросбанк - клон Тутракан, или в брой в касата на общината.

3. Начин на плащане - 50 % от постигнатата на търга цена в деня на подписване на договора, а останалата част - до 14 дни след подписване на договора, чрез платежно нареждане за банков превод по сметката на общината № 3050172819, БИН 7444610008, банков код 80073148, банка Хебросбанк - клон Тутракан, или в брой в касата на общината.

4. Тръжната документация се получава от касата на общината на цена 50 лв. от 12 до 26.III.2002 г. вкл.

5. Срок за подаване на заявление за участие в търга - от 12 до 26.III.2002 г. вкл., в деловодството на общината.

6. При неявяване на кандидати търгът да се проведе на 3.IV.2002 г. в заседателната зала на общината в часовете, посочени в т. 1.

7. Утвърждавам тръжна документация и договор за продажба като част от нея - съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредбата за търговете.

Кмет: Кр. Петров

11131

 

ОБЩИНА - ГР. ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № 402 от 1 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, чл. 111, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108 ЗЛЗ и решение № 176 от 29.IХ.2000 г. Общинският съвет - гр. Хасково, реши:

1. Приема анализа на правното състояние на имуществото на обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково - стоматологичен кабинет № 1, ет. 1, със ЗП 13,62 кв.м ведно с 1,82 % идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 4,86 кв.м.

2. Приема приватизационната оценка на стойност 4628 лв.

3. Да се продаде по реда на чл. 111, ал. 1, т. 2 ЗЛЗ обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково, на досегашния наемател X.X. според приватизационната му оценка при следната схема на разплащане:

а) 10 % от цената при подписване на договора за покупко-продажба;

б) една година гратисен период;

в) три равни вноски по 30 % в срок до 1.VII.2004 г.

4. Упълномощава кмета на Община - гр. Хасково, да сключи договора за покупко-продажба.

Председател: Ил. Василев

11335

 

РЕШЕНИЕ № 403 от 1 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, чл. 111, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108 ЗЛЗ и решение № 176 от 29.IХ.2000 г. Общинският съвет - гр. Хасково, реши:

1. Приема анализа на правното състояние на имуществото на обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково - стоматологичен кабинет № 2, ет. 1, със ЗП 13,37 кв.м ведно с 1,78 % идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 4,77 кв.м.

2. Приема приватизационната оценка на стойност 5414 лв.

3. Да се продаде по реда на чл. 111, ал. 1, т. 2 ЗЛЗ обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково, на досегашния наемател X.X. според приватизационната му оценка при следната схема на разплащане:

а) 10 % от цената при подписване на договора за покупко-продажба;

б) една година гратисен период;

в) три равни вноски по 30 % в срок до 1.VII.2004 г.

4. Упълномощава кмета на Община - гр. Хасково, да сключи договора за покупко-продажба.

Председател: Ил. Василев

11336

 

РЕШЕНИЕ № 404 от 1 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, чл. 111, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108 ЗЛЗ и решение № 176 от 29.IХ.2000 г. Общинският съвет - гр. Хасково, реши:

1. Приема анализа на правното състояние на имуществото на обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково - стоматологичен кабинет № 3, ет. 1, със ЗП 14,83 кв.м ведно с 1,98 % идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 5,29 кв.м

2. Приема приватизационната оценка на стойност 7056 лв.

3. Да се продаде по реда на чл. 111, ал. 1, т. 2 ЗЛЗ обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково, на досегашния наемател X.X. според приватизационната му оценка при следната схема на разплащане:

а) 10 % от цената при подписване на договора за покупко-продажба;

б) една година гратисен период;

в) три равни вноски по 30 % в срок до 1.VII.2004 г.

4. Упълномощава кмета на Община - гр. Хасково, да сключи договора за покупко-продажба.

Председател: Ил. Василев

11337

 

РЕШЕНИЕ № 405 от 1 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, чл. 111, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108 ЗЛЗ и решение № 176 от 29.IХ.2000 г. Общинският съвет - гр. Хасково, реши:

1. Приема анализа на правното състояние на имуществото на обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково - стоматологичен кабинет № 4, ет. 1, със ЗП 14,82 кв.м ведно с 1,98 % идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 5,28 кв.м.

2. Приема приватизационната оценка на стойност 6125 лв.

3. Да се продаде по реда на чл. 111, ал. 1, т. 2 ЗЛЗ обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково, на досегашния наемател X.X. според приватизационната му оценка при следната схема на разплащане:

а) 10 % от цената при подписване на договора за покупко-продажба;

б) една година гратисен период;

в) три равни вноски по 30 % в срок до 1.VII.2004 г.

4. Упълномощава кмета на Община - гр. Хасково, да сключи договора за покупко-продажба.

Председател: Ил. Василев

11338

 

РЕШЕНИЕ № 406 от 1 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, чл. 111, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108 ЗЛЗ и решение № 176 от 29.IХ.2000 г. Общинският съвет - гр. Хасково, реши:

1. Приема анализа на правното състояние на имуществото на обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково - стоматологичен кабинет № 5, ет. 1, със ЗП 13,48 кв.м ведно с 1,8 % идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 4,80 кв.м.

2. Приема приватизационната оценка на стойност 5573 лв.

3. Да се продаде по реда на чл. 111, ал. 1, т. 2 ЗЛЗ обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково, на досегашния наемател X.X. според приватизационната му оценка при следната схема на разплащане:

а) 10 % от цената при подписване на договора за покупко-продажба;

б) една година гратисен период;

в) три равни вноски по 30 % в срок до 1.VII.2004 г.

4. Упълномощава кмета на Община - гр. Хасково, да сключи договора за покупко-продажба.

Председател: Ил. Василев

11339

 

РЕШЕНИЕ № 407 от 1 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, чл. 111, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108 ЗЛЗ и решение № 371 от 13.ХII.2001 г. Общинският съвет - гр. Хасково, реши:

1. Приема анализа на правното състояние на имуществото на обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково - стоматологичен кабинет № 6, ет. 1, със ЗП 16,34 кв.м ведно с 2,18 % идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 5,82 кв.м.

2. Приема приватизационната оценка на стойност 6754 лв.

3. Да се продаде по реда на чл. 111, ал. 1, т. 2 ЗЛЗ обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково, на досегашния наемател X.X. според приватизационната му оценка при следната схема на разплащане:

а) 10 % от цената при подписване на договора за покупко-продажба;

б) една година гратисен период;

в) три равни вноски по 30 % в срок до 1.VII.2004 г.

4. Упълномощава кмета на Община - гр. Хасково, да сключи договора за покупко-продажба.

Председател: Ил. Василев

11340

 

РЕШЕНИЕ № 408 от 1 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, чл. 111, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108 ЗЛЗ и решение № 176 от 29.IХ.2000 г. Общинският съвет - гр. Хасково, реши:

1. Приема анализа на правното състояние на имуществото на обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково - стоматологичен кабинет № 7, ет. 1, със ЗП 14,46 кв.м ведно с 1,93 % идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 5,15 кв.м.

2. Приема приватизационната оценка на стойност 5212 лв.

3. Да се продаде по реда на чл. 111, ал. 1, т. 2 ЗЛЗ обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково, на досегашния наемател X.X. според приватизационната му оценка при следната схема на разплащане:

а) 10 % от цената при подписване на договора за покупко-продажба;

б) една година гратисен период;

в) три равни вноски по 30 % в срок до 1.VII.2004 г.

4. Упълномощава кмета на Община - гр. Хасково, да сключи договора за покупко-продажба.

Председател: Ил. Василев

11341

РЕШЕНИЕ № 409 от 1 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, чл. 111, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108 ЗЛЗ и решение № 176 от 29.IХ.2000 г. Общинският съвет - гр. Хасково, реши:

1. Приема анализа на правното състояние на имуществото на обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково - стоматологичен кабинет № 8, ет. 1, със ЗП 12,32 кв.м ведно с 1,64 % идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 4,39 кв.м.

2. Приема приватизационната оценка на стойност 6103 лв.

3. Да се продаде по реда на чл. 111, ал. 1, т. 2 ЗЛЗ обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково, на досегашния наемател X.X. според приватизационната му оценка при следната схема на разплащане:

а) 10 % от цената при подписване на договора за покупко-продажба;

б) една година гратисен период;

в) три равни вноски по 30 % в срок до 1.VII.2004 г.

4. Упълномощава кмета на Община - гр. Хасково, да сключи договора за покупко-продажба.

Председател: Ил. Василев

11342

 

РЕШЕНИЕ № 410 от 1 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, чл. 111, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108 ЗЛЗ и решение № 176 от 29.IХ.2000 г. Общинският съвет - гр. Хасково, реши:

1. Приема анализа на правното състояние на имуществото на обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково - стоматологичен кабинет № 9, ет. 1, със ЗП 14,46 кв.м ведно с 1,93 % идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 5,15 кв.м.

2. Приема приватизационната оценка на стойност 7750 лв.

3. Да се продаде по реда на чл. 111, ал. 1, т. 2 ЗЛЗ обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково, на досегашния наемател X.X. според приватизационната му оценка при следната схема на разплащане:

а) 10 % от цената при подписване на договора за покупко-продажба;

б) една година гратисен период;

в) три равни вноски по 30 % в срок до 1.VII.2004 г.

4. Упълномощава кмета на Община - гр. Хасково, да сключи договора за покупко-продажба.

Председател: Ил. Василев

11343

 

РЕШЕНИЕ № 411 от 1 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, чл. 111, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108 ЗЛЗ и решение № 176 от 29.IХ.2000 г. Общинският съвет - гр. Хасково, реши:

1. Приема анализа на правното състояние на имуществото на обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково - стоматологичен кабинет № 10, ет. 2, със ЗП 14,56 кв.м ведно с 1,94 % идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 5,19 кв.м.

2. Приема приватизационната оценка на стойност 6122 лв.

3. Да се продаде по реда на чл. 111, ал. 1, т. 2 ЗЛЗ обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково, на досегашния наемател Соня Ованесян според приватизационната му оценка при следната схема на разплащане:

а) 10 % от цената при подписване на договора за покупко-продажба;

б) една година гратисен период;

в) три равни вноски по 30 % в срок до 1.VII.2004 г.

4. Упълномощава кмета на Община - гр. Хасково, да сключи договора за покупко-продажба.

Председател: Ил. Василев

11344

 

РЕШЕНИЕ № 412 от 1 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, чл. 111, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108 ЗЛЗ и решение № 176 от 29.IХ.2000 г. Общинският съвет - гр. Хасково, реши:

1. Приема анализа на правното състояние на имуществото на обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково - стоматологичен кабинет № 11, ет. 2, със ЗП 14,56 кв.м ведно с 1,94 % идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 5,19 кв.м.

2. Приема приватизационната оценка на стойност 5229 лв.

3. Да се продаде по реда на чл. 111, ал. 1, т. 2 ЗЛЗ обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково, на досегашния наемател X.X. според приватизационната му оценка при следната схема на разплащане:

а) 10 % от цената при подписване на договора за покупко-продажба;

б) една година гратисен период;

в) три равни вноски по 30 % в срок до 1.VII.2004 г.

4. Упълномощава кмета на Община - гр. Хасково, да сключи договора за покупко-продажба.

Председател: Ил. Василев

11345

 

РЕШЕНИЕ № 413 от 1 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, чл. 111, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108 ЗЛЗ и решение № 371 от 29.IХ.2000 г. Общинският съвет - гр. Хасково, реши:

1. Приема анализа на правното състояние на имуществото на обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково - стоматологичен кабинет № 12, ет. 2, със ЗП 15,00 кв.м ведно с 2 % идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 5,35 кв.м.

2. Приема приватизационната оценка на стойност 7546 лв.

3. Да се продаде по реда на чл. 111, ал. 1, т. 2 ЗЛЗ обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково, на досегашния наемател X.X. според приватизационната му оценка при следната схема на разплащане:

а) 10 % от цената при подписване на договора за покупко-продажба;

б) една година гратисен период;

в) три равни вноски по 30 % в срок до 1.VII.2004 г.

4. Упълномощава кмета на Община - гр. Хасково, да сключи договора за покупко-продажба.

Председател: Ил. Василев

11346

 

РЕШЕНИЕ № 414 от 1 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, чл. 111, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108 ЗЛЗ и решение № 176 от 29.IХ.2000 г. Общинският съвет - гр. Хасково, реши:

1. Приема анализа на правното състояние на имуществото на обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково - стоматологичен кабинет № 14, ет. 2, със ЗП 13,11 кв.м ведно с 1,75 % идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 4,67 кв.м.

2. Приема приватизационната оценка на стойност 5991 лв.

3. Да се продаде по реда на чл. 111, ал. 1, т. 2 ЗЛЗ обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково, на досегашния наемател X.X. според приватизационната му оценка при следната схема на разплащане:

а) 10 % от цената при подписване на договора за покупко-продажба;

б) една година гратисен период;

в) три равни вноски по 30 % в срок до 1.VII.2004 г.

4. Упълномощава кмета на Община - гр. Хасково, да сключи договора за покупко-продажба.

Председател: Ил. Василев

11347

 

РЕШЕНИЕ № 415 от 1 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, чл. 111, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108 ЗЛЗ и решение № 176 от 29.IХ.2000 г. Общинският съвет - гр. Хасково, реши:

1. Приема анализа на правното състояние на имуществото на обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково - стоматологичен кабинет № 15, ет. 2, със ЗП 12,66 кв.м ведно с 1,69 % идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 4,51 кв.м.

2. Приема приватизационната оценка на стойност 4687 лв.

3. Да се продаде по реда на чл. 111, ал. 1, т. 2 ЗЛЗ обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково, на досегашния наемател X.X. според приватизационната му оценка при следната схема на разплащане:

а) 10 % от цената при подписване на договора за покупко-продажба;

б) една година гратисен период;

в) три равни вноски по 30 % в срок до 1.VII.2004 г.

4. Упълномощава кмета на Община - гр. Хасково, да сключи договора за покупко-продажба.

Председател: Ил. Василев

11348

 

РЕШЕНИЕ № 416 от 1 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, чл. 111, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108 ЗЛЗ и решение № 176 от 29.IХ.2000 г. Общинският съвет - гр. Хасково, реши:

1. Приема анализа на правното състояние на имуществото на обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково - стоматологичен кабинет № 16, ет. 2, със ЗП 13,15 кв.м ведно с 1,75 % идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 4,69 кв.м.

2. Приема приватизационната оценка на стойност 6211 лв.

3. Да се продаде по реда на чл. 111, ал. 1, т. 2 ЗЛЗ обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково, на досегашните наематели X.X. и X.X. според приватизационната му оценка при следната схема на разплащане:

а) 10 % от цената при подписване на договора за покупко-продажба;

б) една година гратисен период;

в) три равни вноски по 30 % в срок до 1.VII.2004 г.

4. Упълномощава кмета на Община - гр. Хасково, да сключи договора за покупко-продажба.

Председател: Ил. Василев

11349

РЕШЕНИЕ № 417 от 1 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, чл. 111, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108 ЗЛЗ и решение № 176 от 29.IХ.2000 г. Общинският съвет - гр. Хасково, реши:

1. Приема анализа на правното състояние на имуществото на обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково - стоматологичен кабинет № 17, ет. 2, със ЗП 15,67 кв.м ведно с 2,09 % идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 5,59 кв.м.

2. Приема приватизационната оценка на стойност 5949 лв.

3. Да се продаде по реда на чл. 111, ал. 1, т. 2 ЗЛЗ обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково, на досегашния наемател X.X. според приватизационната му оценка при следната схема на разплащане:

а) 10 % от цената при подписване на договора за покупко-продажба;

б) една година гратисен период;

в) три равни вноски по 30 % в срок до 1.VII.2004 г.

4. Упълномощава кмета на Община - гр. Хасково, да сключи договора за покупко-продажба.

Председател: Ил. Василев

11350

 

РЕШЕНИЕ № 418 от 1 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, чл. 111, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108 ЗЛЗ и решение № 371 от 13.ХII.2001 г. Общинският съвет - гр. Хасково, реши:

1. Приема анализа на правното състояние на имуществото на обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково - стоматологичен кабинет № 18, ет. 2, със ЗП 14,46 кв.м заедно с 1,93 % идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 5,16 кв.м.

2. Приема приватизационната оценка на стойност 5114 лв.

3. Да се продаде по реда на чл. 111, ал. 1, т. 2 ЗЛЗ обособената част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково, на досегашния наемател X.X. според приватизационната му оценка при следната схема на разплащане:

а) 10 % от цената при подписване на договора за покупко-продажба;

б) една година гратисен период;

в) три равни вноски по 30 % в срок до 1.VII.2004 г.

4. Упълномощава кмета на Община - Хасково, да сключи договора за покупко-продажба.

Председател: Ил. Василев

11351

 

РЕШЕНИЕ № 419 от 1 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, чл. 111, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108 ЗЛЗ и решение № 176 от 29.IХ.2000 г. Общинският съвет - гр. Хасково, реши:

1. Приема анализа на правното състояние на имуществото на обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково - стоматологичен кабинет № 19, ет. 2, със ЗП 12,43 кв.м заедно с 1,66 % идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 4,43 кв.м.

2. Приема приватизационната оценка на стойност 5051 лв.

3. Да се продаде по реда на чл. 111, ал. 1, т. 2 ЗЛЗ обособената част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково, на досегашния наемател X.X. според приватизационната му оценка при следната схема на разплащане:

а) 10 % от цената при подписване на договора за покупко-продажба;

б) една година гратисен период;

в) три равни вноски по 30 % в срок до 1.VII.2004 г.

4. Упълномощава кмета на Община - Хасково, да сключи договора за покупко-продажба.

Председател: Ил. Василев

11352

 

РЕШЕНИЕ № 420 от 1 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, чл. 111, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108 ЗЛЗ и решение № 176 от 29.IХ.2000 г. Общинският съвет - гр. Хасково, реши:

1. Приема анализа на правното състояние на имуществото на обособена част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково - стоматологичен кабинет № 20, ет. 2, със ЗП 14,60 кв.м заедно с 1,95 % идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 5,20 кв.м.

2. Приема приватизационната оценка на стойност 6822 лв.

3. Да се продаде по реда на чл. 111, ал. 1, т. 2 ЗЛЗ обособената част в сградата на “Стоматологичен център I - Хасково” - ЕООД, Хасково, на досегашния наемател X.X. според приватизационната му оценка при следната схема на разплащане:

а) 10 % от цената при подписване на договора за покупко-продажба;

б) една година гратисен период;

в) три равни вноски по 30 % в срок до 1.VII.2004 г.

4. Упълномощава кмета на Община - Хасково, да сключи договора за покупко-продажба.

Председател: Ил. Василев

11353

 

РЕШЕНИЕ № 422 от 1 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, чл. 111, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108 ЗЛЗ и решение № 243 от 22.ХII.2000 г. Общинският съвет - гр. Хасково, реши:

I. Отменя решение № 287 от 20.IV.2001 г.

II. Изменя решение № 283 от 20.IV.2001 г., както следва:

1. Приема анализа на правното състояние на имуществото на обособена част в сградата на “Медико-техническа лаборатория I - Хасково” - ЕООД, Хасково.

2. Приема приватизационната оценка на стойност 8066 лв.

3. Да се продаде по реда на чл. 111, ал. 1, т. 2 ЗЛЗ обособена част в сградата на “Медико-техническа лаборатория I - Хасково” - ЕООД, Хасково, на досегашния наемател “Синма - М” - ЕООД, Хасково, представлявано от управителя X.X.X., според приватизационната му оценка при следната схема на разплащане:

а) 10 % от цената при подписване на договора за покупко-продажба;

б) една година гратисен период;

в) три години разсрочено плащане след изтичане на гратисния период на три равни вноски по 30 %.

4. Упълномощава кмета на Община - Хасково, да сключи договора за покупко-продажба.

Председател: Ил. Василев

11354

 

ОБЩИНА - ГР. ЯМБОЛ

РЕШЕНИЕ № 31-12а от 21 декември 2001 г.

На основание чл. 21, ал. 1 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП и Наредбата за търговете Общинският съвет - гр. Ямбол, реши:

1. Обявява търг с явно наддаване за обект - банков офис (бивша Кредитна банка) на пл. Освобождение със застроена площ 259,61 кв. м и разгъната застроена площ 859,56 кв. м, съответното отстъпено право на строеж и начална цена 421 600 лв. (без ДДС).

2. Депозитът за участие в търга в размер 10 % от началната цена се внася по банкова сметка № 5010002530, банков код 13074410, при “Общинска банка” - АД, клон Ямбол, до 14-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” до 16 ч.

3. Цената с включен ДДС се заплаща съгласно чл. 30, ал. 1, чл. 34, ал. 1 и чл. 56, ал. 1 ЗДДС, като 50 % от нея се плаща веднага със сключването на договора за продажба по банкова сметка № 5010002530, банков код 13074410, при “Общинска банка” - АД, клон Ямбол, а останалите 50 % - в двуседмичен срок от сключването на договора за продажба.

4. Тръжната документация се получава срещу такса от 500 лв. (без ДДС) в стая 410 на Община - Ямбол, ул. Раковски 7, в срок до 13-ия ден от обнародването на решението в “Държавен вестник” до 16 ч.

5. Таксата за участие в търга в размер 300 лв. (без ДДС) се внася в стая 410 на Община - Ямбол, ул. Раковски 7, в срок до 14-ия ден от обнародването на решението в “Държавен вестник” до 16 ч.

6. Провеждането на търга се извършва в Община - Ямбол, ул. Раковски 7, зала 107, на 16-ия или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, от обнародваното на решението в “Държавен вестник” в 9 ч.

7. Повторен търг в случаите по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете се провежда на 7-ия ден след провеждането на първия търг или първия следващ работен ден след него, ако е почивен, в 9 ч. в зала 107 на Община - Ямбол, ул. Раковски 7. Закупуване на тръжна документация, внасяне на такса и депозит за участие в повторния търг - до 5-ия ден след провеждане на първия търг.

8. Договорът за продажба се сключва в двуседмичен срок след провеждането на търга. В едноседмичен срок от провеждането на търга лицето, спечелило търга, подава в стая 403 на общината, ул. Раковски 7, декларация по § 9 ЗППДОбП, което е задължително условие за сключване на договора.

9. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея.

10. Назначава тръжна комисия за провеждане на търга. Задължава кмета на Община - Ямбол, да издаде заповед за назначаване на членовете на комисията за провеждане на търга.

11. На основание чл. 3, ал. 3 ЗППДОбП упълномощава кмета на общината да организира и проведе търга и сключи сделката.

Председател: Ст. Лазаров

9181

 

ОБЩИНА - ГР. ЦАР КАЛОЯН, ОБЛАСТ РАЗГРАД

РЕШЕНИE № 62 от 19 декември 2001 г.

На основание чл. 69, т. 2, чл. 71, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2, чл. 72 ЗОС и чл. 7, ал. 1 и 2 от Наредбата за предоставяне на общински концесии Общинският съвет - гр. Цар Калоян, реши:

1. Открива процедура по предоставяне на концесия на водни обекти - язовир и рибарници за срок 15 плюс 10 години на язовир и рибарници по приложен списък по решение № 34 от 9.VII.2001 г.:

1.1. язовир с площ 90,308 дка в землището на гр. Цар Калоян, имот № 000811 (ЕКАТТЕ 77308), и рибарник с площ 5,697 дка в землището на гр. Цар Калоян, имот № 000810, с насип (стена) с площ 1,443 дка, имот № 029001 (ЕКАТТЕ 77308, Р № 62);

1.2. рибарник с площ 18,552 дка в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, имот № 000510 (ЕКАТТЕ 38830, Р № 62);

1.3. рибарник с площ 54,318 дка в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, имот № 000506 (ЕКАТТЕ 38830, Р № 62);

1.4. рибарник с площ 41,189 дка в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, имот № 000508 (ЕКАТТЕ 38830, Р № 62);

1.5. рибарник с площ 52,672 дка в землището на гр. Цар Калоян, имот № 250001 (ЕКАТТЕ 77308, Р № 72);

1.6. рибарник с площ 52,711 дка в землището на гр. Цар Калоян, имот № 255001 (ЕКАТТЕ 77308, Р № 72).

2. Предмет на концесията - предоставяне на особено срочно право на ползване върху водни обекти, собственост на Община - гр. Цар Калоян.

3. Концесионерът да се определи чрез провеждането на неприсъствен конкурс.

4. Утвърждава задължителните условия:

а) концесионерът да спазва изискванията относно стопанисването и експлоатацията, предписани от комисията, извършваща ежегодни проверки на техническото състояние на язовирите, и конкурсната документация;

б) концесионерът да не предоставя на трети лица права върху язовира - предмет на концесията, и да не го обременява с никакви тежести (ипотеки, залози и др.);

в) концесионерът да провежда концесионните действия - предмет на договора, при спазване изискванията на екологичната нормативна уредба и цялото останало законодателство, засягащо концесията;

г) концесионерът след изтичането на срока на договора да предостави обратно на концедента обекта - предмет на концесията, в състояние, годно за експлоатация;

д) концесионерът да предостави при поискване и необходимост вода от язовира - обект на концесията, за напояване на заложените селскостопански култури в количество, незастрашаващо отглежданата риба;

е) концесионерът да ползва язовира съгласно неговото предназначение и при необходимост от ремонт и ново строителство да извършва същите след писмено одобрение на концедента и след извършване на съгласуванията, предвидени в нормативните актове;

ж) концесионерът да застрахова обекта на концесията за своя сметка в полза на Община - гр. Цар Калоян, съгласно Закона за застраховането.

5. Депозитът за участие в конкурса е парична вноска, както следва:

а) за язовир с рибарник “Цар Калоян” - 2500 щ.д.;

б) за рибарник “Костанденец 1” - 1100 щ.д.;

в) за рибарник “Костанденец 2” - 1600 щ.д.;

г) за рибарник “Костанденец 3” - 1800 щ.д.;

д) за рибарник с площ 52,672 дка - 850 щ.д.;

е) за рибарник с площ 52,711 дка - 850 щ.д., и се внася в касата на общината, административна сграда, ет. 3, стая 217 “Общинска каса”. За валиден се счита курсът на долара спрямо лева към деня на внасяне на депозита. Общинският съвет в свое решение за определяне на спечелилия конкурса се произнася и по задържането и освобождаването на депозитите за участие в конкурса. Задържат се депозитите на спечелилия конкурса участник и на участниците, които са нарушили договора за поверителност на информацията или виновно са нарушили условията за провеждане на конкурса. Депозитите на неспечелилите се освобождават в едномесечен срок след обнародването на решението за спечелилите конкурса участници до подписването на договора за концесия.

6. Основните права и задължения по концесията са подробно описани в проектодоговора за концесия.

7. Началният срок и условията за осъществяване на концесията, включително и задължителните подобрения, тече от датата на подписване на концесионния договор. Концесионерът задължително предвижда инвестиции за поддържане на доброто техническо състояние на обекта.

8. Вид и размер на гаранциите - съгласно договора за концесия:

8.1. безусловни неотменяеми банкови гаранции от първокласна българска банка:

а) за първата година - в размер 10 % от очакваното концесионно възнаграждение и се представя на концедента в 30-дневен срок от влизането в сила на концесионния договор;

б) за всяка следваща година за срока на концесията - в размер 10 % от концесионното възнаграждение за предходната година и се представя на концедента до 31 януари на обезпечената година;

8.2. откриване от страна на концесионера на специална банкова сметка в посочена от концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охрана на концесионния обект и охрана на труда:

а) в сметката по тази точка концесионерът отчислява ежегодно за целия срок на концесията сума, представляваща 5 - 10 % от дължимото за срока концесионно възнаграждение;

б) сумата се внася до 30 ноември текущата година;

в) начинът на разпореждане със сметката се определя в концесионния договор.

9. Определя минимална граница за парично концесионно възнаграждение за периода на концесията, както следва:

а) за язовир с рибарник “Цар Калоян” - 25 000 щ.д.;

б) за рибарник “Костанденец 1” - 11 000 щ.д.;

в) за рибарник “Костанденец 2” - 16 000 щ.д.;

г) за рибарник “Костанденец 3” - 18 000 щ.д.;

д) за рибарник с площ 52,672 дка и рибарник с площ 52,711 дка в землището на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян - 17 000 щ.д.

10. Определя еднократни концесионни възнаграждения при спечелване на концесията за концесионен обект:

а) за язовир с рибарник “Цар Калоян” - 700 щ.д.;

б) за рибарник “Костанденец 1” - 200 щ.д.;

в) за рибарник “Костанденец 2” - 450 щ.д.;

г) за рибарник “Костанденец 3” - 500 щ.д.;

д) за рибарник с площ 52,672 дка - 450 щ.д.;

е) за рибарник с площ 52,711 дка - 450 щ.д.

11. Заявленията за участие в конкурса се подават до комисията по концесиите към Община - гр. Цар Калоян, ет. 3, стая 206.

12. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на конкурса и да сключи концесионен договор с определения за спечелил конкурса кандидат, одобрен с решение на общинския съвет.

13. Определя за председател на комисията по концесиите X.X. - зам.-кмет на Община - гр. Цар Калоян.

Допълнителна информация по процедурата за предоставяне на концесии за обекти микроязовири (водоеми) се предоставя за всеки един от предложените обекти от отдел “Общинска собственост”, тел. 08314/22-38.

Председател: Р. Делимустафа

9445

5. - Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:

Месечен баланс на управление “Емисионно” към 28.II.2002 г.

Активи

Хил. лв.

Налични парични средства

 

в чуждестранна валута

1321111

Монетарно злато

641692

Търгуеми чуждестранни ценни книжа

5309600

Вземания по начислени лихви

100573

Всичко активи:

7372976

Пасиви

Хил. лв.

Банкноти и монети в обращение

3062135

Разплащателни сметки

 

и депозити на банки

734150

Депозити на правителството

 

и бюджетни организации

2260407

Сметки на други депозанти

187655

Задължения по начислени лихви

4378

Депозит на управление “Банково”

1124251

Всичко пасиви:

7372976

Управител на БНБ:

Гл. счетоводител на БНБ:

Св. Гаврийски

В. Пауновска

Месечен баланс на управление “Банково” към 28.II.2002 г.

Активи

Хил. лв.

Злато и други благородни метали

98932

Инвестиции в ценни книжа

0

Предоставени кредити и депозити

 

на банки, намалени с провизии

12

Вземания от правителството

2320262

Участие на България в МВФ

 

и в други международни

 

финансови институции

1705509

Вземания по начислени лихви

0

Инвестиции в други местни предприятия

2294

Дълготрайни активи

111297

Други активи

28514

Депозит на управление “Емисионно”

1124251

Всичко активи:

5391071

Пасиви

 

Кредити на МВФ

2437353

Задължения към международни

 

финансови институции

1705493

Задължения по начислени лихви

279

Други пасиви

6320

Всичко задължения:

4149445

Основен капитал

20000

Резерви

962287

Неразпределена печалба

259339

Всичко собствен капитал:

1241626

Всичко пасиви:

5391071

Подуправител на БНБ:

Гл. счетоводител на БНБ:

Б. Кабакчиев

В. Пауновска

11988

5. - Националният статистически институт на основание чл. 9, ал. 6 от Наредбата за поддържане и функциониране на регистър БУЛСТАТ и за взаимоотношенията му с други регистри и информационни системи обявява за невалидни следните карти за идентификация:

№ 0006534 на Производствена кооперация “Освобождение” с ЕИК 822099562;

№ 0039619 на Начално училище “X.X.” с ЕИК 000341247;

№ 0120072 на ЕТ “X.X. - Агрофитокомерс” с ЕИК 822126187;

№ 0186868 на ЕТ “X.X. - Тони - 9” с ЕИК 830117031;

№ 0250145 на ЕТ “X.X.X.” с ЕИК 822145668;

№ 0264873 на ЕТ “X.X.” с ЕИК 822138588;

№ 0276659 на ЕТ “X.X.” с ЕИК 830175497;

№ 0338546 на Земеделска кооперация “Възраждане” с ЕИК 112050357;

№ 0349466 на сдружение “Защита на млекопроизводителите” с ЕИК 115095119;

№ 0370790 на ЕТ “Торес - X.X.” с ЕИК 121304203;

№ 0379614 на Математическа гимназия “X.X.” с ЕИК 112059018;

№ 0429980 на ЕТ “Анди - 81 - X.X.” с ЕИК 120039702;

№ 0442056 на “Шмиц Травъл” - ЕООД, с ЕИК 115157948;

№ 0517972 на ЕТ “Меги - X.X.” с ЕИК 128039693;

№ 0530295 на ЕТ “Нигесия - X.X.” с ЕК 108050853;

№ 0543163 на “Хран - Родопи” - ООД, с ЕИК № 120055877;

№ 0551247 на ЕТ “Казабланка - X.X.” с ЕИК 128043211;

№ 0584349 на Основно училище “X.X.” с ЕИК 000342203;

№ 0585370 на ЕТ “Фулл - X.X.” с ЕИК 040742600;

№ 0636824 на ЕТ “X.X. - Братя Рикови” с ЕИК 112061624;

№ 0689209 на “Тур Инвестмън” - ЕООД, с ЕИК 115127524;

№ 0731130 на “Рилахарт” - ЕООД, с ЕИК 130151906;

№ 0744155 на “Вита - 97” - ООД, с ЕИК 121528646;

№ 0749855 на ЕТ “Елмер 2000 - X.X.” с ЕК 120506650;

№ 0750850 на “ФЗ - Елхово” - АД, с ЕИК 829120500;

№ 0789580 на ЕТ “Ведиа - X.X.” с ЕИК 112512543;

№ 0831313 на “Мелница - Ямбол” - АД, с ЕИК 128040820;

№ 0897359 на “Ориел цимент” - ООД, с ЕИК 115560080;

№ 0917016 на “Ювента - 3” - ООД, с ЕИК 831541232.

12170

93. - Министерството на вътрешните работи, Национална служба “Гранична полиция”, във връзка с настъпилите изменения във вътрешноведомствената нормативна уредба в МВР, регламентираща реда за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, на основание чл. 31, ал. 1, т. 9 ЗМВР прекратява конкурса за отдаване под наем на свободни ведомствени обекти и помещения в районите на ГКПП Капитан Андреево, Дуранкулак, Златарево и Кулата (ДВ, бр. 86 от 2001 г.).

10209

547. - Министерството на околната среда и водите, София, ул. Уйлям Гладстон 67, на основание чл. 62, ал. 5 от Закона за водите обявява, че е постъпило заявление от “Елия - 94” - ЕООД, Никопол, със седалище и адрес на управление - Никопол, ул. Дунав 2, ЕИН 114 010 137, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - река Дунав, в участък от км 591+200 до км 590+500 на минимално разстояние от българския бряг 50 и максимално разстояние от българския бряг 200 м и в участък от км 600+600 до км 599+600 на минимално разстояние от българския бряг 60 и максимално разстояние от българския бряг 200 м. Цел на ползването - изземване на инертни материали. В съответствие с чл. 64, ал. 1 от Закона за водите в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат: да поискат същото или аналогично разрешително, да възразят срещу издаването на разрешителното, да предложат условия, при които да бъде дадено разрешителното, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Искания и възражения от заинтересувани лица се представят в МОСВ, дирекция “Води”, отдел “Ползване на водите”.

10203

1. - “Ел Би Булгарикум” - ЕАД, София, на основание чл. 1 и 3 от Наредбата за търговете обявява търг с тайно наддаване за употребявани ДМА: 1. ВАЗ 21061, рег. № С 0099 ЛК, 1986 г., начална цена 500 лв. с ДДС; 2. ИФА В - 50, рег. № С 6194 ТС, 1986 г. - 600 лв.; 3. ГАЗ - 66, рег. № С 3187 ТХ, 1992 г. - 950 лв. с ДДС; 4. пълначна машина за прясно мляко LPR 1, инв. № 180, 2000 г. - 43 500 лв. без ДДС. Търгът ще се проведе 20 дни след обнародването в “Държавен вестник” (в случай че е почивен ден - първия работен ден) в 10 ч. в сградата на дружеството, Видин, Южна промишлена зона. Оглед на ДМА - от 9 до 16 ч. всеки работен ден. Внасяне на депозит 10 % от първоначалната цена и закупуване на тръжна документация - от 13 до 15 ч. всеки работен ден в касата на дружеството. Депозити в деня на търга няма да се приемат. Повторен търг - 10 дни след провеждане на първия. За справки - тел.: 094/605 202, 601 433.

10207

2. - “Ел Би Булгарикум” - ЕАД, София, на основание чл. 1 и 3 от Наредбата за търговете обявява търг с тайно наддаване на употребявани ДМА: 1. ВАЗ 21013, рег. № С 4587 ЛК, 1983 г., начална цена 150 лв. с ДДС; 2. пълначна машина за прясно мляко LPR 1, инв. № 523, 1999 г. - 36 000 лв. без ДДС; 3. пълначна машина за прясно мляко LPR 1, инв. № 582, 1999 г. - 35 500 лв. без ДДС. Търгът ще се проведе 15 дни след обнародването в “Държавен вестник” (в случай, че е почивен ден - първият работен ден) в 10 ч. на ул. Съборна 9. Оглед на ДМА - от 9 до 16 ч. всеки работен ден. Внасяне на депозит 10 % от първоначалната цена и закупуване на тръжна документация - от 13 до 15 ч. всеки работен ден в касата на дружеството. Депозити в деня на търга няма да се приемат. Повторен търг - 10 дни след провеждане на първия. За справки - тел. 988 34 85, 987 03 00, 987 29 01.

10208

90. - “Чистота - Искър” - ЕООД, София, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 10 ЗППДОбП и Наредбата за търговете във връзка с решение № 38 от 7.ХI.2001 г. на Столичния общински съвет обявява таен търг за продажба на обособени части (ДМА), включени в активите на “Чистота - Искър” - ЕООД, както следва: застроено дворно място 12 140 кв.м на ул. Градинарска 1 по плана на НПЗ “Хаджи Димитър - Малашевци” - II част, кв. 9, парцел 8, АОС № 456/27.ХI.1997 г.; сервизна работилница; клетка сглобяема; навес; четки; склад, авточасти; сервизна работилница; административна сграда; общежитие; ограда, бетонни колове; струг с оборудване; фреза ФДЗ - ВМ; шмиргел с прахоуловител; асфалтова настилка; бормашина БК 20; ел. табло шкаф Рт 4 x 400; ел табло шкаф ТД 400 А; ел. табло шкаф ТД 400 А; ел. табло ККУ - 220 Кв. - 2 бр. Начална тръжна цена - 320 000 лв. без ДДС. Депозит за участие в търга - 10 % от обявената начална тръжна цена, платими по сметка № 1010239308, банков код 13073590, в “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 1, до деня на подаване на предложението. Начин на плащане на цената и изискваните обезпечения - разсрочено плащане; 25 % от окончателната продажна цена на имота да бъде заплатена веднага след сключване на договора; окончателното плащане на остатъка от 75 % да се извърши на три равни вноски в рамките на следващите три месеца; върху цената се начислява ДДС; плащанията да бъдат извършени в левове по банков път; до окончателното изплащане на цената върху имуществото на обекта се извършват предвидените в договора обезпечения. Размер и начин на плащане на таксата за получаване на тръжната документация и мястото, където тръжната документация може да се получи - цена на документацията - 500 лв. без ДДС, платими в брой в касата на дружеството, София 1528, ул. Искърско шосе 2; получаване на документацията - в деловодството до 16 ч. на 25-ия ден (ако е почивен, до първия работен ден) от датата на обнародването на обявата в “Държавен вестник” (денят на обнародването не се брои). Предложенията на участниците в търга ще се представят на адрес: София 1528, ул. Искърско шосе 2, в офиса на “Чистота - Искър” - ЕООД, в деня и часа, определени за начало на търга. Място, ден и час на провеждане на търга - в офиса на дружеството в 10 ч. на 30-ия ден (ако е почивен, първия работен ден) от обнародването в “Държавен вестник” (денят на обнародването не се брои). Ден и час за провеждане на повторен търг - в случай че на търга не се яви кандидат - на третия ден след датата на провеждане на първоначалния търг в 10 ч. в офиса на дружеството на посочения адрес; тръжна документация се купува до деня преди отложения търг при същите условия; закупилите тръжна документация за първия търг могат да участват в отложения търг и без да купуват нова. Оглед на обекта - всеки работен ден до края на срока за приемане на предложенията за участие в търга след закупуване на тръжна документация и представяне на удостоверение за право на оглед, издадено от “Чистота - Искър” - ЕООД. За допълнителна информация - тел. 973-23-19.

11836

1. - Съветът на директорите на “ПРО” - ЕАД, София, на основание решения на Надзорния съвет на НОИ № 46 от 5.VIII.1999 г.; № 63 от 25.Х.1999 г.; № 7 от 18.II.2000 г. в съответствие с § 14, ал. 2, чл. 36, т. 8 от КЗОО и чл. 23, т. 17 от устава на “ПРО” - ЕАД, обявява за продажба обособени обекти чрез преговори с потенциални купувачи, както следва: клон Балчик - комплекс “Бисер”, Балчик; клон Банкя: вила № 1, с. Владая; стол № 1, Банкя; клон Банско: складова база, Белица; незавършено строителство, м. Папаз Чаир; клон Бургас: п.д. “Зора” - бунгала, Поморие; складово стопанство, с. Лозенец; столова, с. Шкорпиловци; клон Варна: столова “Старата чешма”, с. Бяла; клон Вършец: стол “Сплендит”; п.д. “Леденика”, м. Леденика; п.д. “Хемус”; ски заслон (незав. строит.); клон Габрово: незавършено строителство, с. Вонеща вода; клон Павел баня: п.д. “Роза”; столова “Дружба”; клон Пловдив: б.с. “Вишна”, с. Баня, общ. Панагюрище; т.д. “Оборище”, м. Оборище; клон Сандански: к-с “Туричка черква”, м. Туричка черква; магазин, м. Туричка черква; клон Хасковски мин. бани: хранителен комплекс “Белите брези”, общ. Ардино; столова “Иглика”. Заявки за участие в преговорите в свободен текст се изпращат по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или в деловодството на дружеството на адрес - 1797 София, ж.к. Изгрев, ул. 172 № 11, в срок до 30 дни от обнародването в “Държавен вестник”. Допълнителна информация - на тел. 709547.

9395

X.X.X. и X.X.X. - ликвидатори на “СЦ Х - София” - ЕООД, в ликвидация, на основание чл. 3 от Наредбата за търговете във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, решение № 76 от 27.VII.2001 г. на СОС обявяват търг с явно наддаване за продажба на движими дълготрайни материални активи, собственост на “Стоматологичен център Х - София” - ЕООД, в ликвидация. Търгът ще се проведе на 20.III.2002 г. в 10 ч., в административната сграда на “Стоматологичен център Х - София” - ЕООД, в ликвидация, София, ул. Ришки проход 1, ет. 2. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 27.III.2002 г. в 10 ч. на същия адрес. Депозитът за участие е в размер 10 % от обявената начална тръжна цена за всеки ДМА и се внася по сметка на “Стоматологичен център Х - София” - ЕООД, в ликвидация, посочена в тръжната документация. Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до деня преди търга между 10 и 14 ч. в административната сграда на дружеството на посочения адрес. За допълнителна информация - тел. 22-01-36 и 987-16-08.

9178

2. - “Редки метали” - ЕООД, Бухово, на основание решение на АП № 1244 от 21.ХII.2001 г. и заповед на управителя № РД 09-05/14.II.2002 г. отменя обявения търг с тайно наддаване за продажба на обекти, намиращи се в с. Елешница, община Разлог, област Благоевград: жилищен блок (общежитие) № 1; жилищен блок (общежитие) № 2; жилищен блок (общежитие) № 13; жилищен блок (общежитие) № 14; жилищен блок (общежитие) № 17 (ДВ, бр. 10 от 2002 г.). За информация - тел. (02) 987-72-71; 994-22-25; 994-22-30.

9173

X.X.X. - ликвидатор на “Млечна промишленост” - ЕООД (л), Видин, на основание чл. 3, ал. 5 от Наредбата за търговете във връзка със заповед № РД-26-28 от 5.II.2002 г. на министъра на икономиката обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижимо имущество (обособени части), собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 11.IV.2002 г. в 13 ч. в Министерството на икономиката, ул. Славянска 8, ет. 8, стая 1. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 25.IV.2002 г. в 13 ч. на същия адрес. Депозитът за участие е в размер 10 % от обявената начална тръжна цена за всяка група активи и се внася по сметка на “Млечна промишленост” - ЕООД (л), Видин, посочена в тръжната документация. Тръжна документация за всяка група активи може да се закупи всеки работен ден до деня преди търга от 8 ч. и 30 мин. до 17 ч. на адрес - Видин, ул. Дондуков 32. Информация за предмета на търга може да се намери и на интернет адрес: www.mi.government.bg. За допълнителна информация - 088795826.

11325

396. - НЕК - ЕАД, клон “ВЕЦ - група Родопи” - Пловдив, ул. X.X. 244, на основание чл. 3 и 6 от Наредбата за търговете и заповеди № РД № 14/60 и № РД 14/61 от 6.II.2002 г. на министъра на енергетиката и енергийните ресурси обявява търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти: 1. магазин № 1 с площ 80,15 кв. м, намиращ се в Кричим, пл. Демокрация 4; начална тръжна цена 11 800 лв. без ДДС; 2. апартамент № 4/6 със застроена площ 70,35 кв. м и прилежащо избено помещение № 5 с площ 15,30 кв. м, намиращ се в Кричим, пл. Демокрация 2, вх. А; начална тръжна цена 6130 лв. без ДДС. До участие в търга ще бъдат допуснати физически и юридически лица, представили необходимите документи съгласно тръжната документация и внесли депозит за участие в размер 1200 лв. за магазина и 620 лв. за апартамента. Депозитът се превежда по сметката на продавача № 1001747116, банков код 62176244, Булбанк - Пловдив, или платими в брой в касата на клона, Пловдив, ул. X.X. 244, ет. 4, стая 403. Имотите могат да бъдат огледани от всеки кандидат след закупуване на тръжната документация и издаден документ за достъп. Цената на тръжната документация за всеки имот е по 100 лв. (с включен ДДС) и може да бъде закупена на адреса на клона, ет. 3, стая 301, от 15.III.2002 г. до 15.IV.2002 г. от 8 до 16 ч. Срокът за представяне на офертите е до 12 ч. на 18.IV.2002 г. в деловодството на клона, ет. 3, стая 301. Търгът ще се проведе в сградата на клона в Пловдив, ул. X.X. 244, ет. 3, стая 309, на 19.IV.2002 г. в 14 ч. За справки - тел. (032) 904338.

9791

52. - “ДКЦ 1 - Сливен” - ЕООД, Сливен, на основание чл. 2 и 3 от Наредбата за конкурсите и заповед № 10 от 20.II.2002 г. на управителя обявява конкурс за отдаване под наем на кабинет № 33 и прилежащото му складово помещение в сградата на “ДКЦ 1 - Сливен” - ЕООД, ет. 2, с обща квадратура 30,06 кв.м, за упражняване на извънболнична стоматологична практика, при следните условия: 1. договорът за наем се сключва със спечелилия конкурса за срок три години; 2. началната цена е определена въз основа на площта на обекта, зоната, в която е разположен обектът, предназначението му и базисните наемни цени; 3. депозитът е 10 на сто от началната цена; 4. конкурсната документация се получава в стая 53 на ДКЦ 1 - Сливен, след заплащане на конкурсната документация в касата на ДКЦ 1 - Сливен; 5. размерът на таксата за получаване на конкурсната документация е 5 лв.; 6. оглед на обекта може да се прави след предварително договаряне на тел. 66-20-63, до 9 ч. и 30 мин.; 7. конкурсът ще се проведе на 22.III.2002 г. в 15 ч.

11226

X.X. - ликвидатор на “Туристстрой” - ЕООД, в ликвидация, к.к. Слънчев бряг, на основание чл. 1 и 3 от Наредбата за търговете и заповед № РД-02-14-1524 от 7.ХII.2001 г. на МРРБ обявява търг с тайно наддаване за продажба на ДМА, собственост на дружеството, с начални тръжни цени (без ДДС), както следва: бетоновоз 6 куб. м на “Татра 148” Б 06-45 ТВ - 10 215 лв.; бетоновоз 6 куб. м на “Татра 148” Б 06-46 ТВ - 10 215 лв.; бетонпомпа - 18 м на “Татра 148” Б 06-44 ТВ - 26 400 лв.; автокран “Ифа” Б 00-26 - 9585 лв.; товарачна машина “Интернационал” Б 18-74 - 9810 лв. Търгът ще се проведе на 15-ия ден след обнародването в “Държавен вестник”, а ако е почивен ден, на следващия работен ден от 11 ч. в управлението на дружеството, намиращо се на “Бетонов възел” в к.к. Слънчев бряг - Запад. При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 25-ия и на 35-ия ден след обнародването в “Държавен вестник” от 11 ч. при същите условия. Депозитът за участие е в размер 10 % от първоначалната тръжна цена и се внася по сметка на “Туристстрой” - ЕООД, в ликвидация, к.к. Слънчев бряг, посочена в тръжната документация. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация. Тръжната документацията може да се закупи всеки работен ден до деня преди търга от 10 до 12 ч. в управлението на дружеството. Цена на тръжната документация - 100 лв. без ДДС. За допълнителна информация - тел. 0554/2-41-50.

9467

249. - “Слънчев бряг” - АД, к.к. Слънчев бряг, на основание решение на съвета на директорите на “Слънчев бряг” - АД, от 3.Х.2001 г., протоколно решение на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация от 5.I.2002 г., съгласие на Министерството на икономиката от 21.I.2002 г., чл. 21 ЗППДОбП във връзка с чл. 3 и 6 от Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на движими вещи (ДМА), собственост на дружеството, както следва: употребявани моторни превозни средства (МПС) - товарни автомобили - 11 броя, лекотоварни автомобили - 17 броя, леки автомобили - 14 броя, други МПС - 15 броя, всички съгласно приложен опис в тръжната документация. Депозитът се внася по сметка на “Слънчев бряг” - АД, к.к. Слънчев бряг, банков код: 62170515 при Булбанк, клон Слънчев бряг, в левове, № 1000000450. Търгът ще се проведе на 26.III.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. в к.к. Слънчев бряг, сграда “Главна дирекция”, “Слънчев бряг” - АД. Продажбата на посочените употребявани МПС съгласно приложен опис в тръжната документация да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия: 1. начална тръжна цена, както следва: тов. авт. ЗИЛ 555 - самосвал, БГ5742 - 2900 лв.; тов. авт. ЗИЛ 130 - цистерна, А8624АВ - 1380 лв.; тов. авт. ГАЗ 53А - фургон с п.б. Б3234ТВ - 1280 лв.; тов. авт. ГАЗ 53А - бордови, Б5358Г - 1000 лв.; тов. авт. ГАЗ 53А - бордови, Б2686ТВ - 1200 лв.; тов. авт. АВИЯ ПРЕСЛАВ 1100, Б1419ТВ - 1460 лв.; тов. авт. РОБУР - фургон, Б0852ТВ - 1760 лв.; тов. авт. ИФА В50Лс п.б., БГ7019 - 1000 лв.; тов. авт. ИФА В50Л, Б1972 - 750 лв.; тов. авт. ГАЗ 53 - бордови, Б3458ТВ - 1500 лв.; тов. авт. ГАЗ 53А - фургон, Б2514ТВ - 2560 лв.; лекотоварен автомобил Мерцедес 207Д, БГ7858 - 2800 лв.; лекотоварен автомобил Рено Трафик, Б4317ТВ - 1200 лв.; лекотоварен автомобил Баркас, В100 - фургон - Б1414ТВ - 600 лв.; лекотоварен автомобил Баркас, В1000 - Б2506 - 600 лв.; лекотоварен автомобил Баркас, В1000 - Б7468 - 360 лв.; лекотоварен автомобил НИСА 521 - микробус, А0930Н - 800 лв.; лекотоварен автомобил ЖУК А07, Б0401ТВ - 600 лв.; лекотоварен автомобил ЖУК А06, А3610Т - 750 лв.; лекотоварен автомобил ЖУК А06, Б1095ТВ - 750 лв.; лекотоварен автомобил ЖУК А07, Б1098ТВ - 300 лв.; лекотоварен автомобил УАЗ-бордови - Б4311 - 400 лв.; лекотоварен автомобил УАЗ-бордови - Б4499ТВ - 800 лв.; лекотоварен автомобил УАЗ-бордови - А1357Т - 640 лв.; лекотоварен автомобил Рено Трафик, Б4557ТВ - 1920 лв.; лекотоварен автомобил ЖУК А06, Б2310ТВ - 900 лв.; лекотоварен автомобил ЖУК А07, Б1099ТВ - 825 лв.; лекотоварен автомобил УАЗ 452Д - Б4514ТВ - 1200 лв.; Алфа Ромео 164 V6, А 7220 АА - 3640 лв.; Форд Сиера 1,6 CLX, А 4976 А - 2530 лв.; ВАЗ 2108, А 2492А - 1600 лв.; ВАЗ 2103, Б 0101ЛК - 860 лв.; ВАЗ 21074, А 3781А - 610 лв.; ВАЗ 21070, А 3782А - 350 лв.; ВАЗ 21074, А 3784А - 350 лв.; ВАЗ 21074, А 3785А - 350 лв.; Олтсит клуб 11R, А5023А - 160 лв.; Олтсит клуб 11R, А5028А - 250 лв.; Олтсит клуб 11R, А5029А - 250 лв.; ВАЗ 2108, Лада-Самара, А 2489А - 1720 лв.; ВАЗ 2109, Лада-Самара, Б 2641ЛК - 800 лв.; Трактор Болгар МТ 380, БЕ 0814 - 1290 лв.; Ремарке БЕ 8464 - 510 лв.; Трактор ТК 80, БАЕ 0848 - 3600 лв.; Ремарке РСД4, БАЕ 8553 - 1200 лв.; Сметосъбирач Мерцедес Бенц, Б 1558 - 9000 лв.; Мотопед Балкан 50, Б 824-22 - 60 лв.; Мотопед Симсон 50, Б 806-74 - 60 лв.; Мотопед Балкан 50, Б 826-06 - 60 лв.; Мотопед Симсон 50, Б 804-17 - 60 лв.; Фургон на шейна - 600 лв.; Фургон на шейна - 480 лв.; Фургон на колела - 600 лв.; Ремарке автомобилно - 84 лв.; Мотокар Рекорд - 1600 лв.; Мотокар - 1600 лв.; БМВ-520-А 2152 АА - 12 000 лв. Всички цени са без ДДС. 2. Цената се оферира и се заплаща в левове съгласно условията, посочени в тръжната документация и проектодоговора: а) начин на плащане - 100 % от продажната цена чрез превод по банкова сметка на продавача, посочена в тръжната документация и проектодоговора; б) срокове за плащане на цената - 100 % от продажната цена чрез превод по банкова сметка на продавача, посочена в тръжната документация и проектодоговора, в деня на подписване на договора. 3. Цена на тръжната документация - 10 лв. с включен ДДС и се закупува в отдел “Правен”, в сградата на “Главна дирекция”, ет. 2, и се заплаща в касата на “Слънчев бряг” - АД, преди получаване на документите, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. в срок до 10 календарни дни от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. 4. Депозитът за участие е в размер 10 % от първоначалната тръжна цена и се заплаща чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация. 5. В случай, че на търга не се яви кандидат, той ще се проведе повторно на 1.IV.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. в сградата на главна дирекция, к.к. Слънчев бряг, “Слънчев бряг” - АД, ет. 2.

11113

271. - Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурси за професор по 02.17.09 териториално и ландшафтно устройство и градоустройство към катедра “Градоустройство” - един, доценти по 02.17.09 териториално и ландшафтно устройство и градоустройство към катедра “Градоустройство” - двама; редовни асистенти по 01.01.00 математика към катедра “Математика” - един; 02.15.11 проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения към катедра “Железници” - един, със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в университета, бул. Хр. Смирненски 1, тел. 66-90-54 и 63-321, вътр. 449.

9185

238. - Минно-геоложкият университет “Св. X.X.” - София, обявява конкурси за: доценти по: 01.07.13 геология и проучване на полезните изкопаеми (геология на нефта и газа) - един; 02.08.09 обогатяване на полезните изкопаеми - един; асистенти по: 01.01.12 информатика - един; 02.08.01 - маркшайдерство - един; 01.03.00 физика - един; за нуждите на Колеж по Минно дело - Кърджали, за асистент по 01.01.12 информатика, всички със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в университета, Студентски град, МГУ - ректората, стая 64, тел. 962-72-20 (в. 209).

11630

10. - Техническият университет - София, обявява конкурс за асистент по икономика и управление към катедра ИИИМ със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в университета, отдел “Персонал”, Студентски град “X.X.”, тел. 965-32-05.

9792

15. - Техническият университет - София, обявява конкурси за: доцент по 02.21.06 автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (микроелектроника) към ФЕТТ - ФОЕ; асистенти по теоретична електротехника към едноименната катедра - двама, всички със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в университета, отдел “Персонал”, Студентски град “Хр. Ботев”, тел. 965-32-05.

11135

494. - Техническият университет - Варна, обявява конкурси за: професор по 02.22.04 технология за оползотворяване и третиране на отпадъците (технологии за обработка на твърди отпадъци) към ФМНЕ; доценти по: 01.03.00 физика - един; 02.14.09 управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт) - един, и двата към ФМНЕ; 02.21.07 автоматизирани системи за обработка на информация и управление (регулиране и управление на топлинни процеси) - един, към КФ, всички със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи - в университета, служба “Личен състав”, тел. 302-441.

9793

398. - Медицинският университет - Пловдив, обявява конкурси за асистенти по: биофизика към катедрата по физика и биофизика - един, физиология на животните и човека към катедрата по физиология - един, двата със срок един месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в личен състав на института, бул. В. Априлов 15А, тел. 602 403.

11487

591. - Шуменският университет “X.X.X.” обявява конкурси за доценти по: 01.01.04 математически анализ - един; 01.01.05 диференциални уравнения - един; 01.01.12 информатика - един; 02.21.07 автоматизирани системи за обработка на информация и управление - един, всички със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в университета, тел. 6-08-08.

9846

100. - Институтът за български език при БАН - София, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по 05.04.17 български език за нуждите на Секцията за българска етимология и ономастика със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в канцеларията на института, ул. Шипченски проход 52, 17, ет. 5, стая 504, тел. 72-23-02.

11065

46. - Институтът за литература при БАН - София, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по 05.04.02 българска литература, със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в канцеларята на института, бул. Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 7, стая 704, тел. 70-18-30.

11064

58. - Институтът по управление и системни изследвания при БАН - София, обявява конкурс за трима научни сътрудници по 02.21.10 приложение на принципите и методите на кибернетиката в техническите науки за секция “ПИ - Пловдив”: двама за групата по “Експертни системи за проектиране на механични структури” и един за групата по “Интелигентни системи” със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, ул. Акад Г. Бончев, бл. 2, 1113 София, ет. 4, стая 406, тел. 732-614.

11530

42. - Институтът по информационни технологии при БАН - София, обявява конкурси за: двама старши научни сътрудници II ст. по 01.01.12 информатика за нуждите на секция “Системи за подпомагане вземането на решения” със срок 3 месеца; научни сътрудници по информатика (многокритериална оптимизация - двама, системи за подпомагане вземането на решения - един) със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи - в института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 2 на БАН, ет. 5, стая 510, тел./факс 72-04-97.

9910

70. - Институтът по физиология при БАН - София, обявява конкурс за научен сътрудник по 01.06.17 физиология на животните и човека - един, за нуждите на лаборатория “Зрителна информация”, със срок един месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 23, 1113 София.

10616

56. - Институтът по физиология при БАН - София, обявява конкурс за научен сътрудник по 03.01.24 фармакология - един, по чл. 68 ТЗ, за нуждите на лаборатория “Експериментална психофармакология”, със срок един месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 23.

9177

1. - Институтът по генетика “Акад. Д. Костов” - БАН, София, обявява конкурс за научни сътрудници по 01.06.06 генетика - двама, със срок три месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, София, Враня, Околовръстен път 1, тел. 987 15 40.

10617

63. - Институтът по експериментална патология и паразитология при БАН - София, обявява конкурси за: старши научен сътрудник II ст. по 04.03.07 - паразитология и инвазионни болести на животните и човека - един, научен сътрудник по 01.06.19 - паразитология и хелминтология - един, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, в института - ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая 209, тел. 72-24-26.

9146

34. - Етнографският институт с музей при БАН обявява конкурс за старши научен сътрудник I ст. по 05.03.14 етнография за нуждите на секция “Традиционна култура” със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, София 1000, ул. Московска 6А, тел. 988-42-09.

9186

475. - Институтът за специална техника - МВР, обявява конкурс за научни сътрудници по 02.07.26 терминални устройства в комуникационната техника - двама, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи - в ИСТ - МВР, тел. 77-05-50.

9396

416. - Националният център по радиобиология и радиационна защита - София, обявява конкурси за научни сътрудници по 03.01.32 радиационна хигиена за секция “Радиационна защита” - един, и секция “Радиационен контрол” - един, със срок един месец от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и подаване на документи - в НЦРРЗ, бул. X.X. 132, София 1756, тел. 62-60-37 (вътр. 204), 62-33-14, факс 62-10-59.

12000

424. - Националният център по радиобиология и радиационна защита - София, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. (лекар) по 01.06.09 радиобиология, за секция “Радиобиология” - един, със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и подаване на документи - НЦРРЗ, бул. Кл. Охридски 132, София 1756, тел. 62 33 14, факс 62 10 59.

12001

12. - Институтът по земеделие - Карнобат, обявява конкурс за научен сътрудник по 04.01.05 селекция и семепроизводство на културните растения със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института.

11635

 

СЪДИЛИЩА

Сливенският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Сливен, кв. Дружба, бл. 22, вх. Д, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.IV.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 711/2001, заведено от X.X.X. от с. Градец, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12079

Сливенският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Сливен, кв. Дружба, бл. 22, вх. Д, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.IV.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 710/2001, заведено от X.X.X. от с. Градец, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12080

Бургаският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Созопол, ул. Албатрос 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.IV.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 19/2002, заведено от X.X.X. и др., за иск по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11964

Варненският районен съд, 12 гр. състав, призовава X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. с последен адрес Варна, ул. Константин Иречек 22, и X.X.X. с последен адрес Варна, ул. X.X. 31, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 15.IV.2002 г. в 10 ч. като ответници по гр.д. № 1936/2001, заведено от X.X.X., по чл. 97, ал. 1 ГПК. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11648

Варненският районен съд, ХХХI състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ж.к. Възраждане, бл. 12, вх. 1, ет. 8, ап. 24, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.IV.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 3689/2001, заведено от X.X.X., за иск по запис на заповед, заедно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба, до окончателното й изплащане. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11956

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Габрово, бул. Хемус 37, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.IV.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 1097/2001, заведено от БТК - ЕАД, за иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11948

Карловският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 279, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.IV.2002 г. в 11 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 741/2001, заведено от X.X.X. от с. Розино, по чл. 82 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12012

Карнобатският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. X.X. 19, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.IV.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 128/99, заведено от X.X.X. от Стара Загора, X.X.X. и X.X.X. - двамата от Карнобат, по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12025

Ломският районен съд призовава X.X.X.-X. с последен адрес София, ж.к. Люлин, микрорайон 4, бл. 412, вх. Д, ет. 6, ап. 15, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.IV.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. или на 9.V. с.г. в 8 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 1184/2000, заведено от X.X.X. от гр. Брусарци, област Монтана, по чл. 14, ал. 1 ЗСПЗЗ. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11962

Районният съд - Момчилград, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Разсадник Коньовица, бл. 75, вх. А, ет. 2, ап. 8, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.IV.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 318/2002, заведено от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. - всички от с. Домище, по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11950

Районният съд - Монтана, призовава X.X.X. с последен адрес Монтана, ул. X.X. 35, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.IV.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1953/2001, заведено от X.X.X., по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11653

Районният съд - Монтана, призовава X.X.X. с последен адрес Монтана, ул. X.X. 22, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.IV.2002 г. в 14 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1139/2001, заведено от X.X.X. от Монтана, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11951

Районният съд - Монтана, призовава X.X.X. с последен адрес Монтана, ул. X.X. 22, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.IV.2002 г. в 14 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1140/2001, заведено от X.X.X. от Монтана, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11952

Районният съд - гр. Нови пазар, призовава X.X.X. с последен адрес с. Загориче, област Шумен, сега в Република Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.IV.2002 г. в 14 ч. като ответник по гр.д № 70/2002, заведено от X.X.X. от с. Загориче, област Шумен, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11959

Районният съд - гр. Нови пазар, призовава X.X.X. с последен адрес гр. Нови пазар, област Шумен, ул. Сливница 50а, сега в Република Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.IV.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 10/2002, заведено от X.X.X. от с. Памукчи, област Шумен, ул. Марица 8, за развод по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11957

Районният съд - гр. Нови пазар, призовава X.X.X. с последен адрес с. Каравелово, област Шумен, ул. Хан Омуртаг 13, сега в Република Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.IV.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 9/2002, заведено от X.X.X. от с. Каравелово, област Шумен, ул. Хан Омуртаг 13, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11960

Районният съд - гр. Нови пазар, призовава X.X.X. с последен адрес с. Златна нива, област Шумен, сега в Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.IV.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 724/2001, заведено от X.X.X. от с. Златна нива, област Шумен, на основание чл. 97, ал. 1 във връзка с чл. 431, ал. 2 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11958

Петричкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Ръждак, община Петрич, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.IV.2002 г. в 11 ч. като ответник по гр.д. № 383/2001, заведено от “Мобилтел” - ЕАД, София, за иск по ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12011

Пловдивският районен съд, II бр. състав, призовава X.X.X.-X. с последен адрес Пловдив, ул. X.X. 19, бл. 1108, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.IV.2002 г. в 9 ч. като ответница по бр.д. № 114/2002, заведено от X.X.X., за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11507

Пловдивският районен съд, I бр.с., призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 331, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.IV.2002 г. в 9 ч. като ответник по бр.д. № 169/2002, заведено от X.X.X., по чл. 72 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11506

Пловдивският районен съд, II бр. състав, призовава Юмер Шен с последен адрес Пловдив, ул. X.X. 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.IV.2002 г. в 14 ч. като ответник по бр. д. № 961/2001, заведено от X.X.X. от Пловдив, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11500

Пловдивският районен съд, II бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Орфей 15, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.IV.2002 г. в 14 ч. като ответница по бр.д. № 911/2001, заведено от X.X.X. от Пловдив, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11501

Русенският районен съд, III гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. X.X. 1, бл. Потсдам II, вх. В, ет. 8, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.IV.2002 г. в 8 ч. и 15 мин. като ответница по гр.д. № Б-47/2002, заведено от X.X.X. от Русе, за родителски права. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11955

Русенският районен съд, 8 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Антим 11, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.IV.2002 г. в 13 ч. и 15 мин. като ответница по гр.д. № 410/2002, заведено от БТК - ЕАД, клон Русе, за иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11657

Русенският районен съд, 9 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Плиска 4, бл. Преслав, вх. А, сега в чужбина с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.IV.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 412/2002, заведено от БТК - ЕАД, София, чрез РУ “Далекосъобщения” - Русе, за иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12026

Софийският районен съд, 65 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Надежда, бл. 101, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.IV.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 5309/2001, заведено от Гаранционен фонд, за търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12013

Софийският районен съд, гр. колегия, 31 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Ташкови ливади 19, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.IV.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 8670/2001, заведено от X.X.X., за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11804

Софийският районен съд, 27 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, алея “Яворов”, бл. 72, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.IV.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 7006/2001, заведено от X.X.X., за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12036

Софийският районен съд, 27 състав, призовава Лиляна Блант, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.IV.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 227/98, заведено от X.X.X., за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12037

Софийският районен съд, 27 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. X.X. 50, вх. Б, ап. 89, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.IV.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 7702/2001 г., заведено от БТК - ЕАД, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12038

Софийският районен съд, 27 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Цар Симеон 123, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.IV.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 524/2000, заведено от X.X.X., за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12039

Софийският районен съд, бр. колегия, 89 състав, призовава X.X.X. с последен адрес Варна, ж.к. Трошево, бл. 79, ет. 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.IV.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 775/2001, заведено от X.X.X. от София, за издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11828

Софийският районен съд, гр. колегия, 26 състав, призовава X.X.X. (Василева) с последен адрес София, ж.к. Илинден, бл. 64, вх. А, ет. 1, ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.IV.2002 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 6929/2001, заведено от РТК “Мобиком” - ООД, София, за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12040

Софийският районен съд, гр. колегия, 29 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Красно село, бл. 208, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.IV.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 4564/2001, заведено от X.X.X. чрез законната й представителка X.X.X., за непозволено увреждане. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11829

Софийският районен съд, гр. колегия, 30 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. X.X. 137, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.IV.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 4195/2001, заведено от “Българска телекомуникационна компания” - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12043

Софийският районен съд, 75 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Дианабад, бл. 11, вх. Д, ет. 8, ап. 110, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.IV.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 8985/2001, заведено от “Вюрт - България” - ЕООД, по чл. 59 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12044

Софийският районен съд, бр. колегия, 84 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Левски, бл. 7, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.V.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 3302/2001, заведено от X.X.X. от София, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

10074

Софийският районен съд, 33 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 431, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.V.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 6994/2001, заведено от БТК - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11106

Софийският районен съд, 36 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж. к. Хаджи Димитър, бл. 191, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.V.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 6117/2001, заведено от X.X.X., за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

10610

Софийският районен съд, бр. колегия, 87 състав, призовава Невруз Гоксхай с последен адрес София, ж.к. Овча купел 1, бл. 525, вх. Е, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.V.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1986/2001, заведено от X.X.X. от София, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11102

Софийският районен съд, 36 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Димитър Петков 105, ет. 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.V.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 4930/2001, заведено от БТК - ЕАД, за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

10077

Софийският районен съд, бр. колегия, 91 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Красна поляна - III, бл. 340, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.V.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 4051/2001, заведено от X.X.X. от София, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11091

Софийският районен съд, гр. колегия, 26 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Люлин, ул. 307, бл. 11-17 (бл. 330), вх. Г, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.V.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 5002/2001, заведено от “Българска телекомуникационна компания” - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11830

Районният съд - гр. Тервел, призовава X.X.X. с последен адрес гр. Тервел, ул. Пирин 17, област Добрич, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.IV.2002 г. в 11 ч. като ответник по гр.д. № 20/2002, заведено от ТР “Далекосъобщения” - Добрич, по чл. 79 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12047

Чирпанският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Чирпан, ж.к. Младост, бл. 7, вх. Г, област Стара Загора, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.IV.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 31/2000, заведено от X.X.X. от с. Долно Ново село, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12022

Шуменският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Лиляк, област Търговище, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.IV.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 59/2002, заведено от X.X.X. от Шумен, за заплащане на издръжка на непълнолетно дете. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11961

Шуменският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Шумен, ул. Нанчо Попович 8, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.IV.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. на I с.з. като ответница по бр.д. № 52/2001, заведено от X.X.X. от Шумен, по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11965

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3767 от 7.ХI.2001 г. по ф.д. № 2319/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Модел - А” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ж.к. Спартак, бл. 6, вх. Б, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5100 лв., със съдружници X.X., X.X., X.X., X.X., X.X. и X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно, и е с неограничен срок.

71033

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3768 от 7.ХI.2001 г. по ф.д. № 2320/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Македо - 5” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Яворница, община Петрич, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и складови сделки, превозни сделки в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други услуги, хотелиерски, туристически услуги, туристически сделки в чужбина, стоков контрол, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Ристо Хаджи-Еленов, X.X., X.X., X.X. и X.X., управлява се и се представлява от управителите съдружници поотделно и е с неограничен срок.

71034

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3772 от 8.ХI.2001 г. по ф.д. № 2324/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Компютри - Манасиев” - ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Воден 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X., X.X., X.X., X.X. и X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно, и е с неограничен срок.

71035

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3823 от 14.ХI.2001 г. по ф.д. № 2361/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Огри - София” - ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Т. Александров 5, с предмет на дейност: покупка, продажба, преработка на стоки, вътрешен и международен туризъм, маркетинг, транспорт с леки и товарни автомобили в страната и в чужбина, реклама, дизайн, издателска и печатарска дейност, строителство на жилища, търговски и други обекти, спедиторски сделки, сделки с интелектуална собственост, дистрибуторска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, покупко-продажба на МПС и на резервни части за тях, придобиване и сделки с авторски права и запазени марки, трансфер на технологии, лицензи, лизинг, ноу-хау, търговско представителство и посредничество, външнотърговски сделки (внос, износ, реекспорт), комисионни, бартерни и компенсационни сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X., X.X. и X.X., управлява се и се представлява от управителя X.X. и е с неограничен срок.

71036

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3773 от 8.ХI.2001 г. по ф.д. № 2325/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Байерн” - ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Крушево 30, с предмет на дейност: продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X., X.X., Смилков Зоран и X.X., управлява се и се представлява от управителя X.X. и е с неограничен срок.

71037

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3771 от 7.ХI.2001 г. по ф.д. № 2323/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Аски” - ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. X.X. 28, с предмет на дейност: покупка на промишлени и непромишлени стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки за бита с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг, сделки с интелектуална собственост, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, превозни сделки в страната и в чужбина със собствени или наети автомобили. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., управлява се и се представлява от управителите съдружници заедно и поотделно и е с неограничен срок.

71038

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3770 от 7.ХI.2001 г. по ф.д. № 2322/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Волан - 3” - ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Рокфелер 51, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупко-продажба на всякакви промишлени и селскостопански стоки, авточасти и строителни материали, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, превозни сделки в страната и в чужбина със собствени или наети автомобили, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X., X.X. и X.X., управлява се и се представлява от управителите съдружници заедно и поотделно и е с неограничен срок.

71039

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3774 от 8.ХI.2001 г. по ф.д. № 2326/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Вест Компани” - ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Чаталджа 10, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и складови сделки, превозни сделки в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други услуги, хотелиерски, туристически услуги, туристически сделки в чужбина, стоков контрол, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5400 лв., със съдружници X.X., X.X., X.X., X.X., X.X. и X.X., управлява се и се представлява от управителите съдружници и е с неограничен срок.

71040

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3795 от 12.ХI.2001 г. по ф.д. № 2340/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Турс - Туристически услуги и резервации” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. X.X. 19, с предмет на дейност: хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и програмни услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, търговия със стоки от собствено производство в страната и в чужбина, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция, диворастящи плодове, билки, гъби, мед и пчелни продукти, цветя в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни, лизингови, складови, лицензионни сделки, машинописни и копирни, ресторантьорски, таксиметрови услуги, превозни сделки в страната и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвжми имоти с цел продажба, фризьорски и козметични, шивашки услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството, и е с неограничен срок.

71041

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3769 от 7.ХI.2001 г. по ф.д. № 2321/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Негорци” - ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Долна Джумая 9, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и складови сделки, превозни сделки в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други услуги, хотелиерски и туристически услуги, туристически сделки в чужбина, стоков контрол, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X., X.X., X.X. и X.X., управлява се и се представлява от управителите X.X., X.X., X.X., X.X. и X.X. и е с неограничен срок.

71042

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3790 от 9.ХI.2001 г. по ф.д. № 2336/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Мак Трейд 2001” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Габрене, община Петрич, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и складови сделки, превозни сделки в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други услуги, хотелиерски и туристически услуги, туристически сделки в чужбина, стоков контрол, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5200 лв., със съдружници X.X., Нафис Демири, X.X. и X.X., управлява се и се представлява от управителите съдружници поотделно и е с неограничен срок.

71043

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3788 от 9.ХI.2001 г. по ф.д. № 2334/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Текс - Ко” - ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. X.X. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, стоков контрол, лицензионни сделки и лизинг, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X., X.X., X.X. и X.X., управлява се и се представлява от X.X. и е с неограничен срок.

71044

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3789 от 9.ХI.2001 г. по ф.д. № 2335/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Ас - Комерц” - ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. X.X. 11, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и складови сделки, превозни сделки в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други услуги, хотелиерски и туристически услуги, туристически сделки в чужбина, стоков контрол, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5200 лв., със съдружници X.X., X.X., X.X. и X.X., управлява се и се представлява от управителите съдружници и е с неограничен срок.

71045

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3792 от 9.ХI.2001 г. по ф.д. № 2338/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Дисти - 2001” - ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. България 8, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, международен превоз на товари, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X., X.X., Димче Станойкович и X.X., управлява се и се представлява от управителите X.X., X.X. и Димче Станойкович и е с неограничен срок.

71046

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3808 от 13.ХI.2001 г. по ф.д. № 2350/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Дени - 2001” - ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Долна Джумая 26, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, международен превоз на товари, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X., X.X. и X.X., представлява се и се управлява от управителите съдружници и е с неограничен срок.

71047

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3809 от 13.ХI.2001 г. по ф.д. № 2351/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Паско” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Беласица, община Петрич, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и складови сделки, превозни сделки в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други услуги, хотелиерски и туристически услуги, туристически сделки в чужбина, стоков контрол, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X. и X.X., управлява се и се представлява от управителите съдружници заедно и поотделно и е с неограничен срок.

71048

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ вписа с решение № 3744 от 7.ХI.2001 г. по ф.д. № 1907/97 преобразуването на “Интер - Текстил” - ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност “Интер - Текстил” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. Св. св. Кузма и Дамян 42; освобождава като съдружници Иоаким Софронис Кесоглу и Екатерина Василиос Кесоглу; едноличен собственик на капитала е Панайотис Теодорос Тагталидис, който ще управлява и представлява дружеството.

71049

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ вписа с решение № 3730 от 6.ХI.2001 г. по ф.д. № 86/2001 преобразуването на “Азра” - ЕООД, в дружество с ограничена отговорност “Азра” - ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Княз Борис 15; вписа новия съдружник и управител Алмер Бишевац; дружеството ще се управлява и представлява от Фикрет Коца и Алмер Бишевац поотделно.

71050

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени с решение № 3782 от 9.ХI.2001 г. по ф.д. № 1591/2001 за “Трокут” - ООД: вписа новия съдружник X.X.; вписа като управители X.X. и X.X., които ще управляват и представляват дружеството с X.X., X.X. и X.X. поотделно.

71014

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна с решение № 3720 от 5.ХI.2001 г. по ф.д. № 1320/2001 за “Ди - Ки - 2001” - ООД: вписа новия съдружник X.X..

71015

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна с решение № 3732 от 6.ХI.2001 г. по ф.д. № 836/2001 за “Цепелин” - ООД: вписа новия съдружник и управител Ставров Васе.

71016

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени с решение № 3708 от 5.ХI.2001 г. по ф.д. № 1961/98 за “Бенц Такси” - ООД: освобождава като съдружник Фарух Сайяр; вписа новия съдружник “Кар Стар” - ООД.

71017

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени с решение № 3738 от 7.ХI.2001 г. по ф.д. № 1042/96 за “Пътища и мостове - УБ” - ООД: освобождава като съдружник X.X.X.; вписа новия съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

71018

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа промяна с решение № 3687 от 2.ХI.2001 г. по ф.д. № 636/96 за “Типек” - ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. (неденоминирани) на 5000 лв. (деноминирани).

71019

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3724 от 5.ХI.2001 г. по ф.д. № 2286/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Саманта” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Скрът, община Петрич, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови и сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, хотелиерски и туристически сделки, стоков контрол, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X. и X.X., управлява се и се представлява от управителите съдружници заедно и поотделно и е с неограничен срок.

71020

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3713 от 5.ХI.2001 г. по ф.д. № 2282/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Пане - Пром” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Скрът, община Петрич, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия с пластмасови изделия, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Данилов Панче, Милошески Жани, Димитриоски Рубинчо, Видески Симе и Видески Мите, управлява се и се представлява от управителите съдружници и е с неограничен срок.

71021

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3706 от 2.ХI.2001 г. по ф.д. № 2278/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Европрофит” - ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. X.X. 13В, ет. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и импресарски услуги, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X., X.X. и X.X., представлява се и се управлява от X.X. и X.X. и е с неограничен срок.

71022

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3707 от 5.ХI.2001 г. по ф.д. № 2279/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Енержи” - ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. X.X. 29, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., управлява се и се представлява от управителите съдружници и е с неограничен срок.

71023

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3712 от 5.ХI.2001 г. по ф.д. № 2281/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Рон - Кок - Диаманте” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Скрът, община Петрич, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и складови сделки, превозни сделки в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други услуги, хотелиерски и туристически услуги, туристически сделки в чужбина, стоков контрол, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X. и X.X., управлява се и се представлява от управителите съдружници и е с неограничен срок.

71024

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3766 от 7.ХI.2001 г. по ф.д. № 2318/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Видис” - ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. X.X. 9, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, на свежи и сухи цветя, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Хадживанов Владо, Ковачев Драганчо, Трайковски Стоянчо, Серафимовски Илчо, Хадживанова Светлана и Трайковска Любица, управлява се и се представлява от управителите Хадживанов Владо, Ковачев Драганчо, Трайковски Стоянчо и Серафимовски Илчо заедно и поотделно и е с неограничен срок.

71025

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3765 от 7.ХI.2001 г. по ф.д. № 2317/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Персей” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Кочан, община Сатовча, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, консултантски и посреднически услуги в областта на външнотърговските сделки, митническия режим, патенти, запазени марки, ноу-хау, кредитиране и приватизационни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., управлява се и се представлява от управителя X.X.X. и е с неограничен срок.

71026

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3793 от 9.ХI.2001 г. по ф.д. № 2339/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Уником - Т” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Покровник, община Благоевград, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, услуги в областта на проектирането и строителството, услуга по разпространение на печатни издания, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X., X.X.-Стоядинович, X.X., X.X., X.X., X.X., X.X., X.X., X.X., X.X., X.X. и X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно, и е с неограничен срок.

71027

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3791 от 9.ХI.2001 г. по ф.д. № 2337/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Евролуб” - ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. X.X. 9, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия с пластмасови изделия, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Димовски Йован, Димовски Горан и Димовски Игор, управлява се и се представлява от управителите съдружници заедно и поотделно и е с неограничен срок.

71028

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3734 от 6.ХI.2001 г. по ф.д. № 2292/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Ал Импекс” - ООД, със седалище и адрес на управление Разлог, ул. Ал. Стамболийски 78, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети за бита, търговско представителство и посредничество, изкупуване и търговия с МПС и резервни части за тях, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X., X.X., X.X., X.X., X.X. и X.X., управлява се и се представлява от управителя X.X. и е с неограничен срок.

71029

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3733 от 5.ХI.2001 г. по ф.д. № 2291/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Алекс - Промет” - ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Цар Борис III № 40, с предмет на дейност: покупка на промишлени и непромишлени стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки за бита с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг, сделки с интелектуална собственост, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, превозни сделки в страната и в чужбина със собствени или наети автомобили. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X. и X.X., управлява се и се представлява от управителя X.X. и е с неограничен срок.

71030

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3728 от 6.ХI.2001 г. по ф.д. № 2290/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Родопи Инвест” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Кочан, община Сатовча, с предмет на дейност: покупка на стоки и/или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и/или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продабжа и/или отдаване под наем, лизингови сделки, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството, и е с неограничен срок.

71031

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3807 от 13.ХI.2001 г. по ф.д. № 2349/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Медико-диагностична лаборатория Хема” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Якоруда, ул. Цар Борис III № 86, с предмет на дейност: лабораторна диагностика на инфекциозни и паразитологични заболявания, вирусни хепатити, СПИН, цитохематологични, биохимични изследвания, ензими и хормонални изследвания, кръвосъсирващи фактори, диференциална кръвна картина, изследвания на урина, лабораторно-диагностични изследвания по искане на здравни заведения, физически и юридически лица, както и извършване на търговски сделки за нуждите на осъществяваната медицинска дейност за обслужване на пациентите съгласно чл. 3, ал. 4 ЗЛЗ. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Фатиме Али Шинде, която ще управлява и представлява дружеството, и е с неограничен срок.

71032

Бургаският окръжен съд, търг. отделение, на основание чл. 692, ал. 1 и 3 ТЗ с определение от 20.ХII.2001 г. по т.д. 91/2001 одобрява списъка на приетите от служебния синдик вземания на кредитори към “Камбана - 1899” - АД, Бургас. Одобреният списък може да бъде допълван с последващи, допълнително предявени и приети по предвидения от закона ред вземания. На основание чл. 674, ал. 2 ТЗ свиква събрание на кредиторите на “Камбана - 1899” - АД, Бургас, на 15.III.2002 г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. изслушване доклад на служебния синдик за дейността му; 2. избор на синдик и определяне размера на възнаграждението му; 3. определяне метода и условията за оценка на имуществото на длъжника и възнаграждението на оценителите.

11800

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 1 и 2 ТЗ с решение от 3.Х.2001 г. по ф.д. № 7101/92 вписа прекратяването на “Неотур” - ООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. X.X. 4, и открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор X.X.X. и срок на ликвидация 6 месеца.

71663

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2001 г. по ф.д. № 2590/2000 вписа промени за “Експлозия” - ЕООД: вписва нов адрес на управление - Бургас, ул. Пробуда 25; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

71664

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2001 г. по ф.д. № 844/2001 вписа промяна за “Голф енд Бийч Ресорт Поморие” - ЕООД: вписва нов адрес на управление - Поморие, ул. Манастирска 15.

71665

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2001 г. по ф.д. № 1666/2001 вписа промяна за “Крон” - ЕООД: вписва ново наименование на фирмата - ”Жик” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Карнобат, ул. Девети септември 48.

71666

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2001 г. по ф.д. № 2490/96 вписа промени за “Топ - 99 - Д.Б.Г.” - ООД: вписва ново наименование на фирмата - ”Топ - 99 - ДДГ” - ООД; освобождава като съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

71667

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2001 г. по ф.д. № 2236/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Л енд Л Консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 20А, ет. 6, с предмет на дейност: проектиране, строителство и обзавеждане на строителни обекти, консултантски услуги, производство, преработка и търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки, разрешени със закон, външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

71668

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2001 г. по ф.д. № 2237/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “РС Консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, бул. X.X. 43, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, внос и износ, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, магазинерство, ресторантьорство, кафетерия, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, селскостопански сделки, строителни услуги, външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

71669

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2001 г. по ф.д. № 330/2001 вписа промяна за “Бултрейд Кар” - ООД: вписва приемането като съдружник на X.X.X..

71670

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2001 г. по ф.д. № 2220/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Галант Транс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Рилска 52, ет. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

71671

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2001 г. по ф.д. № 2235/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Кейти 99” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 112, вх. В, ет. 7, ап. 13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж, проектиране или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

71672

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IХ.2001 г. по ф.д. № 2102/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “ГМТ - Груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Зорница, бл. 40, ет. 4, ап. 5, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всякакви стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, мениджмънт, маркетинг и реклама, всякаква друга дейност, за която няма законова забрана. Дружеството е с капитал 5010 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71690

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2001 г. по ф.д. № 2130/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Олимпия Ойл” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Софроний 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с петролни продукти и горивно-смазочни материали, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, внос и износ, складови, лицензионни сделки, превоз на пътници, стоки и товари в страната и в чужбина, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, туристически, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски, преводачески или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71691

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2001 г. по ф.д. № 2177/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Найденов и Тенев” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Батак 43, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или експлоатация, производство на стоки с цел продажба, покупка на материали с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска (извън дома), ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на архитектурни, счетоводни и други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, производство, търговия, поддръжка и експлоатация на компютри, компютърни игри и продукти, външнотърговски сделки, издателски, печатарски и други подобни сделки, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция в страната и в чужбина, търговия с химически стоки, конструиране и инженерингови сделки в областта на машиностроенето, ремонтни услуги за автомобили и битова техника, производство на механични устройства, сувенири, металопресови изделия, щампи, емблеми, конфекция, играчки, цветя, екзотични птици и животни, стоки за бита и обикновено потребление, търговия с произведения на изкуството, народните занаяти, със стокови продукти, произведени в рамките на предмета на сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно.

71692

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2001 г. по ф.д. № 2142/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Търново - Туризъм” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, пл. Гаров 12, с предмет на дейност: покупка и производство на промишлени и непромишлени стоки в първоначален, преработен или обработен вид с цел търговия в страната и в чужбина, всякакви търговски сделки, ресторантьорство, хотелиерство, оказионна, комисионна търговия, продажба на всички видове алкохолни и безалкохолни напитки, захарни и тестени изделия, разносна търговия и др., изкупуване, отглеждане и търговия с животни, животинска и селскостопанска продукция, селскостопанска техника и услуги на населението с такава техника, транспортни услуги - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина с всички видове МПС за развитието на туризма и транспортните услуги, строителство и строително-монтажни услуги, посреднически услуги и търговия в страната и в чужбина, внос и износ на стоки относно предмета на търговски сделки на дружеството. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Емре Айхан Юрдакул.

71693

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2001 г. по ф.д. № 2128/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Елвиинженеринг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. X.X. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, проектиране, строеж, оценка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, строително-ремонтни услуги, охрана. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71694

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.IХ.2001 г. по ф.д. № 7526/91 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Лукойл Нефтохим Бургас” - АД.

71695

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2001 г. по ф.д. № 2144/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Бисерювел” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Айтос, ул. Славянска 11, вх. 2, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни, валутни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, счетоводни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71696

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с ршение от 4.Х.2001 г. по ф.д. № 2145/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Гама - имобилиен” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. X.X. 26, с предмет на дейност: търговия, туризъм, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, атракционна, импресарска дейност, предоставяне на туристически, информационни и управленски услуги, туроператорска дейност, външна и вътрешна търговия. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Бекан Цу-Клампен Фридхелм.

71697

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2001 г. по ф.д. № 2143/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Рус - Вел - Петкови” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Оборище 109, вх. А, ет. 13, ап. 23, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, маркетингова, инженерингова, инвестиционна, складова, лизингова и иновационна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

71698

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2001 г. по ф.д. № 2147/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Милениум - 24” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 24, вх. 3, ет. 7, ап. 14, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки (след издаване на съответен лиценз), производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71699

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2001 г. по ф.д. № 2146/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Химик 1” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Свети Влас, община Несебър, ул. Цар Симеон 55, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни, външнотърговски сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, таксиметрови услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71700

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2001 г. по ф.д. № 2129/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Френдс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Драва 2, с предмет на дейност: продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71701

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2001 г. по ф.д. № 2178/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Ялън” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Рупча, община Руен, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция, преработка и търговия с метали и метални изделия, текстил, кожи, полимери, покупко-продажба на петрол и петролни продукти, строеж и експлоатация на бензиностанции, покупко-продажба на телефонни апарати, компютърни системи, резервни части за тях, монтаж и сервиз, покупко-продажба на МПС, резервни части за тях и сервиз, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, външнотърговски сделки - внос, износ, реекспорт, бартерни и други специфични външнотърговски сделки (в рамките на закона), вътрешен и международен превоз на пътници и товари по въздух, суша и вода, комисионни, спедиционни, складови сделки, лизинг, стоков контрол, валутни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Хюсеин Йонус Хасан и Сердар Сюнкер и се управлява и представлява от Хюсеин Йонус Хасан.

71702

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2001 г. по ф.д. № 2180/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Софида” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 36, вх. 4, ет. 7, ап. 10, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия с петролни, горивни и смазочни продукти, комисионни, спедиционни, складови, превозни и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски, валутни или други услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71710

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2001 г. по ф.д. № 2149/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Лиляна” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур, ул. Места 92, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско посредничество и представителство, комисионни, спедиционни и превозни сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Алвард Карапетян Липаритовна и X.X.X. и се управлява и представлява от Алвард Карапетян Липаритовна.

71711

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2001 г. по ф.д. № 2216/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Бляк Сий Консулт 2001” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 4, вх. 2, ет. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, в т.ч. вътрешни и международни пътнически транспортни сделки, лизингови, складови сделки, туристически услуги (след получаване на лиценз), ресторантьорство. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71712

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2001 г. по ф.д. № 2217/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Денис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Шипка 7, с предмет на дейност: покупка на хранителни и нехранителни стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71713

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2001 г. по ф.д. № 2218/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Скарабей - 10” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур, бл. 13, ет. 1, ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71714

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2001 г. по ф.д. № 2219/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ларус” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Цариградска 64, ет. 6, с предмет на дейност: производство и продажба на картички, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71715

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2001 г. по ф.д. № 2174/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Йоге” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Лермонтов 26, ет. 1, с предмет на дейност: търговски сделки, свързани с покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ, проектиране, строителство и ремонтни дейности, търговско представителство и посредничество, маркетинг, консултантски услуги и мениджмънт, комисионни, спедиционни, превозни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, рекламни и други услуги, лизинг, складови, лицензионни сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71716

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2001 г. по ф.д. № 2152/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Юниверс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. X.X. 83, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия с произведения на изкуството, комисионни, спедиционни, превозни, лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, валутни сделки, внос и износ, складови сделки, туристически, хотелиерски, ресторантьорски, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, фитнес, производство на видео- и звукозаписи, строителни и строително-ремонтни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71717

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2001 г. по ф.д. № 2151/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Престиж Интер Тур” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 35, вх. Н, ет. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически (вкл. туроператорски), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

71718

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2001 г. по ф.д. № 2150/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Спринг” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, пл. Тройката 2, с предмет на дейност: рекламни, информационни, програмни, консултантски, счетоводни и маркетингови услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

71719

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2001 г. по ф.д. № 2141/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ен Пи Комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, бул. Демокрация 100, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, складови, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с индустриална и интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71720

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2001 г. по ф.д. № 2121/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Универсална търговия на едро и дребно” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Шейново 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид (в т.ч. вътрешна и външна търговия и търговия със стоки, за които се изисква лиценз - след получаването му), търговия с лекарствени средства, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки в страната и в чужбина, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

71721

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2001 г. по ф.д. № 2122/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Дани - 95” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 3, вх. 3, ет. 10, ап. 82, с предмет на дейност: търговия с фитофармацевтични продукти, минерални торове и селскостопанска продукция, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки, ресторантьорство, кафе-аперитив, фумигация на кораби и складови помещения за съхранение на зърно, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71722

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2001 г. по ф.д. № 2214/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Газ - Такси” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, кв. Победа, промишлена зона Юг, с предмет на дейност: проектиране, изграждане и експлоатация на ведомствена газ-станция с наименование “Газ - такси”, зареждане на собствените автомобили на съдружниците и техните партньори, търговия с втечнен газ пропан-бутан и други нефтопродукти, доставка, монтаж и сервиз на газови уредби. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници “Резон - 2000” - ООД, Бургас, ЕТ “Спринг - X.X.” - Бургас, “Автотранспорт” - АД, Бургас, “Съни - турс” - ЕООД, Бургас, ЕТ “Стил - X.X.” - Бургас, и ЕТ “Мелани и сие - X.X.” - Бургас, и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

71723

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2001 г. по ф.д. № 2193/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Бул Агро Трейд” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 24, вх. 1, ет. 8, ап. 24, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерство, туристически, рекламни, импресарски, програмни, информационни, преводачески, агентийски или други услуги (сделки), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и търговия с продукти на хранително-вкусовата промишленост, външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

71724

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2001 г. по ф.д. № 2191/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Онейрос” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Фердинандова 55, вх. Б, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, превозни и сделки с интелектуална собственост, консултантски, рекламни, информационни, програмни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71725

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2001 г. по ф.д. № 2176/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Антарес Р” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Зорница, бл. 19, вх. 3, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, внос и износ, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, магазинерство, ресторантьорство, кафетерия, охрана на обекти, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, селскостопански сделки, строителни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

71726

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2001 г. по ф.д. № 2175/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Автосим” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, 5 км, стопански двор (заличено ТКЗС “X.X.”), с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, комисионни, спедиционни, лизингови, складови сделки, авторемонтни и автобояджийски услуги, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, превозни, хотелиерски (без дома), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, обзавеждане и строеж на недвижими имоти с цел продажба, лизинг или предоставянето на други услуги, производство на видео- и звукозаписи, както и други подобни услуги, производство, преработка, съхранение и търговия със селскостопанска и животинска продукция, външноикономически и търговски и други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

71727

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2001 г. по ф.д. № 2140/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Дан Ко” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Македония 28, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки на търговско представителство и посредничество, превозни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни сделки и услуги, издателска дейност, покупка на имоти с цел продажба, дърводобив, дървопреработване и дървообработване. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

71728

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.IХ.2001 г. по ф.д. № 2052/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Радара - 999” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Бродилово, община Царево, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, производство на стоки, хотелиерство, ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, спедиторска, транспортна, комисионна, лизингова, складова, предприемаческа, рекламна и маркетингова дейност, проектиране и строителство, ремонтна, сервизна и монтажна дейност, отдаване под наем и търговия с недвижими вещи, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица и фирми. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

71729

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IХ.2001 г. по ф.д. № 2101/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Булгаринвест” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Поморие, ул. Д-р Петър Берон 8, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, лозарство и винопроизводство, търговско представителство и посредничество, маркетингово проучване на пазара, консултации и извършване на свързаните с това услуги, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектантски услуги, лизинг, външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71730

Бургаският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение от 26.IХ.2001 г. по ф.д. № 2238/94 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на земеделска кооперация за производство и услуги “Пробуда”, с. Радойново, община Средец, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидацията 10 месеца.

71731

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 3.Х.2001 г. по ф.д. № 2823/2000 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Лорънс Мартин - Зидарово” - АД.

71732

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 11.Х.2001 г. по ф.д. № 4566/93 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Метални изделия” - АД.

71733

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 22.Х.2001 г. по ф.д. № 7184/91 вписа промени за “Водоснабдяване и канализация” - ЕАД: освобождава X.X.X. като член на съвета на директорите; вписва X.X.X. за член на съвета на директорите.

71734

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 26.IХ.2001 г. по ф.д. № 7382/91 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Летище Бургас” - ЕАД.

71735

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IХ.2001 г. по ф.д. № 2103/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ен Би” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Зорница, бл. 47, вх. В, ет. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, лизинг, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговски сделки, обмяна на валута и разкриване на обменни бюра. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71703

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IХ.2001 г. по ф.д. № 2104/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Мистая” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 69, вх. В, ап. 45, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71704

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IХ.2001 г. по ф.д. № 2100/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “ЛМТ Интернейшънъл” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Съгласие 26, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71705

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2001 г. по ф.д. № 2179/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Меди Ко” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Цар Асен 30, ет. 1, с предмет на дейност: внос, износ, търговия на дребно и едро в страната с лекарства, предназначени за хуманната медицина (след съответните разрешения, издадени по реда на ЗЛАХМ), внос, износ и търговия на едро и дребно с козметични и санитарно-хигиенни изделия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки на търговско представителство и посредничество, превозни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

71706

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2001 г. по ф.д. № 2125/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Матеви - тур” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Обзор, община Несебър, ул. X.X. 5, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, дърводелски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, хотелиерство, вкл. семейно, ресторантьорство, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност (след издаване на лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71707

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2001 г. по ф.д. № 2124/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Дизайнерски салони Перфект плюс” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 35, вх. 3, ет. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, кафетерия и ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 30 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

71708

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2001 г. по ф.д. № 2127/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “МДО - Моторс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Оризаре, община Несебър, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, валутни, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Диетер Оерфген.

71709

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 12.Х.2001 г. по ф.д. № 2307/96 вписа промени за “Винком Поморие” - АД: заличава X.X.X. като член на съвета на директорите; вписва X.X.X. като член на съвета на директорите; капиталът на дружеството е 54 000 лв., разпределен в 54 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв.

71350

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2001 г. по ф.д. № 2123/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Мерос” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 443, вх. В, ет. 2, ап. 31, с предмет на дейност: строителни и строително-ремонтни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия с недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

71351

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2001 г. по ф.д. № 2375/2000 вписа промени за “Бриз I” - ООД: освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

71736

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2001 г. по ф.д. № 3469/94 вписа промени за “У. Т. Б. Къмпани” - ООД: вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

71737

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.IХ.2001 г. по ф.д. № 3340/98 вписа промяна за “Велмар” - ООД: освобождава съдружника X.X.X..

71738

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 3.Х.2001 г. по ф.д. № 2164/98 вписа промяна за “Ести - Системс” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

71739

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IХ.2001 г. по ф.д. № 101/2001 вписа промени за “Стар Комерс - 2001” - ООД: приема съдружника Кадер Егедениз; освобождава съдружника Гюнай Косувалъ.

71740

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.IХ.2001 г. по ф.д. № 1424/2001 вписа промяна за “Меджик Консултинг” - ООД: приема съдружника Атилла Кънай.

71741

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2001 г. по ф.д. № 470/2001 вписа промени за “Вая Петрол” - ООД: освобождава X.X.X. като съдружник и управител; приема X.X.X. като съдружник и управител, който ще управлява и представлява дружеството.

71742

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.IХ.2001 г. по ф.д. № 1621/2000 вписа промени за “Екополюс” - ООД: приема съдружниците X.X.X. и X.X.X.; освобождава съдружниците X.X.X. и управителя X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

71743

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.IХ.2001 г. по ф.д. № 1622/2000 вписа промени за “Климатек” - ООД: приема съдружниците X.X.X. и X.X.X.; освобождава съдружниците X.X.X. и управителя X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

71744

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 19.Х.2001 г. по ф.д. № 2865/97 вписа промяна за “Болид” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

71745

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 7.III.2000 г. по ф.д. № 5026/92 вписа прехвърлянето на ЕТ “Ники - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Ники - X.X.” със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур, бл. 23, вх. Б, ет. 5.

71746

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 18.Х.2001 г. по ф.д. № 3202/96 вписа промени за “Слънчев бряг” - АД: освобождава съвета на директорите; вписва промяна в броя на съвета на директорите - от 7 на 5 членове; вписва нов СД в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

71747

Варненският окръжен съд, търг. отделение, с решение от 19.II.2002 г. по т.д. № 722/2001 на основание чл. 630, ал. 2 във връзка с чл. 710 ТЗ обявява свръхзадължеността на “Свимес - Брестак” - ЕООД, в ликвидация, с. Брестак, област Варна, с начална дата 20.ХI.2000 г.; открива производство по несъстоятелност на “Свимес - Брестак” - ЕООД, в ликвидация, с. Брестак, област Варна; обявява “Свимекс - Брестак” - ЕООД, в ликвидация; прекратява правомощията на органите на длъжника - едноличен собственик и ликвидатор; лишава длъжника от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността; задължава длъжника при обявяване на фирмата си да прибави добавка “в несъстоятелност”; постановява обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника; допуска започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, след изтичане на срока за предявяване на вземанията по чл. 685 ТЗ; назначава за временен синдик X.X.X., ЕГН **********, с текущо месечно възнаграждение 200 лв.; определя дата на първо събрание на кредиторите 25.III.2002 г. в 14 ч. в търговската зала на Варненския окръжен съд.

11831

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2001 г. по ф.д. № 2566/2001 вписа промяна за “Пипилота - В.С.” - ООД: премества седалището и адреса на управление във Варна, ул. X.X., бл. 50, ет. 3, ап. 9.

71838

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2001 г. по ф.д. № 2591/2001 вписа промени за “Интерфорум - Ес” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление във Варна, ул. Св. Константин и Елена 24; заличава като едноличен собственик, управител и представляващ X.X.X.; вписва като едноличен собственик, управител и представляващ X.X.X..

71839

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2001 г. по ф.д. № 2627/2001 вписа промяна за “Боконон” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление във Варна, ул. Младежка, бл. 37, ет. 4, ап. 20.

71840

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2001 г. по ф.д. № 2626/2001 вписа промяна за “Стибо” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление във Варна, ул. Братя Шкорпил 13, ет. 3.

71841

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 6.ХI.2001 г. по ф.д. № 2393/2001 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “Джеми - Джеват Халил” от едноличния търговец Джеват Хасан Халил на Вилдан Мехмед Халил и я вписа като едноличен търговец с фирма “Джеми - Вилдан Халил”.

71842

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2001 г. по ф.д. № 2699/2001 вписа промяна за “Нурин” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление във Варна, бул. Осми приморски полк 78, ет. 3, ап. 8.

71843

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 5.ХI.2001 г. по ф.д. № 2622/2001 вписа промени за “Бизнес Консулт БМ” - ООД: премества седалището и адреса на управление във Варна, ж.к. Аспарухово, ул. X.X., бл. 5, вх. В, ап. 68; деноминира капитала 5 000 000 лв. на 5000 лв.; заличава като съдружник X.X.X.; вписва за съдружник X.X.X.; заличава досегашните управители; вписва новия управител и представляващ X.X.X..

71844

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2001 г. по ф.д. № 2594/2001 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Тангра” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 22, вх. 12, ет. 4, ап. 136, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, услуги в областта на хотелиерството и ресторантьорството, вътрешно- и външнотърговска дейност, производство и търговия със селскостопанска продукция, производство и продажба на стоки в първоначален и преработен вид. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

71845

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 3745/2000 вписа промени за “Варнафарм” - ЕООД: заличава като едноличен собственик, управител и представляващ X.X.X.; вписва като едноличен собственик, управител и представляващ X.X.X.; вписва ново седалище и адрес на управление - Варна, м. Банала чешма 27.

71846

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2001 г. по ф.д. № 4433/98 вписа прекратяването на “Хермес - М. Александров” - ЕООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца.

71847

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2001 г. по ф.д. № 3441/96 вписа промени за “Черноморие Прес 2000” - ЕООД: заличава като едноличен собственик, управител и представляващ X.X.X.; вписва като едноличен собственик, управител и представляващ X.X.X..

71848

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.VII.2001 г. по ф.д. № 2338/2000 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Орикс” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Йосиф Стоянов 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, превозни и спедиционни сделки в страната и в чужбина, транспортна и таксиметрова дейност с леки и товарни автомобили, хотелиерство, ресторантьорство и кафетерия, туристически, рекламни, информационни и други услуги, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги, външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, аудио- и видеозаписи, производство и търговия с растителна и животинска продукция. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Алаелдин Абдула Одуан и X.X.X. и се управлява и представлява от Алаелдин Абдула Одуан.

71949

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че по ф.д. № 1415/97 провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Фреш АП Козметикс” - ООД, е представен в търговския регистър.

71850

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 10.ХII.2001 г. по ф.д. № 1415/97 вписа промени за “Фреш АП Козметикс” - ООД: увеличава капитала от 3 454 050 000 лв. на 3 454 100 000 неденоминирани лв.; деноминира капитала от 3 454 100 000 лв. на 3 454 100 лв.

71851

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че по ф.д. № 2111/96 провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Пазари” - ЕООД, е представен в търговския регистър.

71852

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3322/99 от 15.ХI.1999 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Арал” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Съборни 16, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, покупка на ценни книжа с цел препродажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с интелектуална собственост, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

71828

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.1999 г. по ф.д. № 3817/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кристел” - ЕООД, със седалище с. Каменар, област Варна, ул. Хан Кардам, бл. 5, ет. 2, ап. 3, и с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова и рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, производство, предлагане и продажба на основни и допълнителни туристически услуги и мероприятия, експлоатация на хотелски вериги, комплекси и частен жилищен фонд, заведения за хранене и развлечения, барове, дискотеки, игрални казина (след надлежно разрешение), туристическа дейност (след съответно разрешение), сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, таксиметрова дейност на пътници и товари, авторемонтни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява от едноличния собственик X.X.X..

71829

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.I.2000 г. по ф.д. № 182/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Никол - 99” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Струга 29, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на едро и дребно със стоки за бита, хранително-вкусова промишленост, индустрия, селско стопанство, произведения на изкуството и художествените занаяти, спедиторска и транспортна дейност - превоз на пътници и товари с вагони, контейнери, автомобили и други транспортни средства в страната и в чужбина, рекламна и импресарска дейност, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, комисионна и консигнационна търговия, маркетинг, лизинг, бартерни сделки, посредничество и търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, производство, сервиз и поддръжка на домакинска и промишлена техника, строително-монтажна и проектантска дейност, производство на стоки и услуги, обслужване на юбилейни и други тържества, организиране на клубове по спорт, спортен мениджмънт, консултантски услуги при сделки с недвижими имоти, посредничество при сделки с недвижими имоти, ремонт и снабдяване на кораби, корабно агентиране, осигуряване на работни места в страната и в чужбина, консултантски услуги, управление на имоти, информационни и компютърни услуги, спортно-възстановителна дейност. Капиталът на дружеството е 5000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X..

71830

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2849/2000 от 2.Х.2000 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Рувим” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Младост, бл. 110, вх. 6, ет. 5, ап. 118, с предмет на дейност: търговска дейност, внос и износ, производство и реализация на промишлени, хранителни и селскостопански стоки в страната и в чужбина, транспортна дейност - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, хотелиерска и ресторантьорска дейност след лиценз, вътрешен и международен туризъм след лиценз, счетоводна дейност, сделки с недвижими имоти, комисионна, складова, рекламна, информационна дейност, спедиторска дейност в страната и в чужбина, запознанство, търговско представителство и посредничество, услуги на населението и фирми, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, наемни отношения, интернет, строителство. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от двете съдружнички заедно и поотделно.

71831

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3422/2000 от 9.ХI.2000 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Дружество за заетост и структурно развитие Черноморие” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Долни чифлик, област Варна, ул. Тича 1, с предмет на дейност: подготовка, координация и провеждане на мероприятия, които служат за рекултивирането на околната среда, санирането на икономиката и инфраструктурата, както и всеобщото структурно развитие, поддържане и саниране на населени места, подготовка, координация и провеждане на мероприятия в комуналната област, поддържане, саниране и изграждане на местности под природна защита, зелени и паркови площи, съоръжения за отдих и др., подготовка, координиране и провеждане на дейности по събаряне на сгради, изграждане на пътеки и пътища и сортиране на вторични суровини от всякакъв вид, експлоатация и отдаване под наем на машини и съоръжения, най-вече селскостопанска, комунална техника за опазване на околната среда, МПС, както и тяхната покупко-продажба, планиране, подготовка, координация и провеждане на съответните квалификационни мероприятия на националната програма за временна заетост, изпълнение на задачи в социалната сфера, провеждане на мероприятия за поддържане, опазване и реставриране на архитектурно-исторически паметници, консултации, подготовка, координация и провеждане на всички мероприятия, които служат за развитие на дребния и средния бизнес. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Община - Долни чифлик, Община - Аврен, Община - Бяла, “Максима” - ООД, гр. Долни чифлик, и “Надин - Желязков” - ЕООД, гр. Белослав, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

71832

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3291/2000 от 14.ХI.2000 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Евродент” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Младост, бл. 114, вх. 5, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: участие в приватизацията на обособена част от лечебно заведение “Стоматологичен център I Варна” - ЕООД, Варна. Дружеството е с капитал 600 лв. и се създава за определен срок - до приключване на приватизацията на обособена част от лечебно заведение “Стоматологичен център I Варна” - ЕООД. Съдружници са X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.-X., X.X.X., X.X.X.-X., X.X.X.-X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

71833

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 250 от 25.VII.2001 г. по гр.д. № 531/2000 вписва заличаването на “Ружа” - ЕООД, със седалище Ружинци, област Видин, и с едноличен собственик на капитала Община - Ружинци, рег. с решение № 174 от 28.V.1996 г. по ф.д. № 77/96 и вписано в търговския регистър при Видинския окръжен съд.

71356

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 364 от 8.ХI.2001 г. по ф.д. № 116/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Пайч” - ООД, със седалище и адрес на управление Видин, ул. Бдин 1/3, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, таксиметрова дейност и таксиметрови услуги, превоз на пътници и товари, хотелиерство и ресторантьорство, търговия с цветни и черни метали, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

71748

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 366 от 12.ХI.2001 г. по ф.д. № 117/2001 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Агроекофуудс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Видин, ул. Дунавска 56, и с предмет на дейност: производство, вътрешна и външна търговия, внос, износ и реекспорт на всякакви промишлени стоки, автотранспортни услуги с пътни и товарни автомобили в страната и в чужбина, вкл. и спедиционни, бартерни сделки за своя сметка и като посредник, охранителна дейност (след надлежно разрешение), магазини за авточасти, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, като дейността ще се развива в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

71749

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 369 от 13.ХI.2001 г. по ф.д. № 118/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Зоро италиано” - ООД, със седалище и адрес на управление Видин, ж.к. Гео Милев, бл. 8, вх. В, ап. 5, с предмет на дейност: търговска дейност без ограничение на вида и мястото на извършване, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, услуги на граждани и фирми, превоз на пътници и товари, вкл. международен автомобилен транспорт, внос, износ и реекспорт на стоки, организиране на увеселителни заведения, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Илич Зоран, Илич Борислав, Илич Никола и Илич Миля и се управлява и представлява от Илич Зоран.

71750

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 365 от 8.ХI.2001 г. по ф.д. № 207/97 вписа в търговския регистър промени за “Месопром - Видин” - ООД: вписва съдружниците “Труд и капитал” - холдинг АД, София, с представител X.X.X., и X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X..

71751

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 361 от 7.ХI.2001 г. по ф.д. № 114/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ивафарм” - ООД, със седалище и адрес на управление Видин, ж.к. Крум Бъчваров, бл. 21, вх. Б, ап. 36, с предмет на дейност: търговска дейност, внос и износ на всякакви стоки и товари в страната и в чужбина, аптечна дейност, продажба на всякакъв вид лекарства и лекарствени средства, производство на всякакви предмети и всякакви услуги, транспортна дейност, вкл. и спедиторска, превоз на стоки и товари по жп и автотранспорт, откриване на заложни къщи и къщи за отдаване на вещи под наем, хотелиерство и ресторантьорство, охранителна дейност, охрана на обекти и граждани, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

71175

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 362 от 8.ХI.2001 г. по ф.д. № 115/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ксеон груп” - ООД, със седалище и адрес на управление Видин, ж.к. Химик, бл. 24, вх. В, ап. 111, и с предмет на дейност: разработка и внедряване на инфомационни технологии, търговия с комюптърно-комуникацонно оборудване и софтуер, консултантска дейност, търговска дейност без ограничение на вида и мястото на извършване, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, услуги на граждани и фирми, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

71176

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 112/2001 еднолично дружество с ограничена отговорност “Люсиен” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Дреновец, област Видин, и с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с нефтопродукти, експлоатация и продажба на бензиностанции и газостанции, посредническа дейност и търговско представителство в страната и в чужбина на местни и чуждестранни търговци, търговия, внос, износ на автомобили, авточасти, автомобилни аксесоари и сервизна дейност, превоз на хора и товари в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и складови сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и други дейности, незабранени със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

71177

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ по ф.д. № 100/97 е приел и приложил към търговския регистър годишния счетоводен отчет за 2000 г. на “Бъдинтурист” - АД.

71178

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 350 от 1.ХI.2001 г. по ф.д. № 149/97 вписа в търговския регистър прехвърлянето на предприятието на “Агролинк - Д” - ЕООД, от едноличния собственик на капитала X.X.X. на X.X.X. със седалище и адрес на управление Видин, ж.к. Съединение, бл. 14, вх. Б, ап. 31; дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

71179

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 513 от 15.ХI.2001 г. по ф.д. № 343/2001 вписа в търговския регистър прехвърлянето на ЕТ “Първулов - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “Първулов - X.X.”.

71821

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 515 от 14.ХI.2001 г. по ф.д. № 345/2001 вписа в търговския регистър прехвърлянето на ЕТ “Ем - Сиел - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “Ем - Сиел - X.X.”.

71822

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 506 от 13.ХI.2001 г. по ф.д. № 339/2001 вписа в търговския регистър прехвърлянето на ЕТ “Галацея - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. заедно с предприятието й на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “Фаворит - 2001 - X.X.”.

71823

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 507 от 13.ХI.2001 г. по ф.д. № 340/2001 вписа в търговския регистър прехвърлянето на ЕТ “Майкъл 99 - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “Майкъл 99 - X.X.”.

71824

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д. № 1490/92 към търговския регистър проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Старт” - ООД.

71681

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа промени по ф.д. № 1553/97 за “Атланта ЛТД” - ООД: деноминира капитала от 5 100 000 лв. на 5100 лв.; вписва ново седалище и адрес на управление - Добрич, ул. X.X.X. 25, вх. Б, ап. 16; заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X..

71682

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д. № 929/99 към търговския регистър проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Прокон 90” - АД.

71683

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 821/99 за “Агрис фуражи” - ЕООД; вписва промяна в наименованието на “Елит фуражи” - ЕООД; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

71684

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 192/96 за “Пластхим - Т” - АД: вписва увеличение на капитала с 2 324 324 лв. чрез издаване на 2 324 324 поименни акции по 1 лв. чрез парична вноска и чрез непаричен апорт на акционера “Фамтекс” - ООД.

71685

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 573/98 за “Агроном” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

71686

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д. № 1598/98 за “Гама транс” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

71687

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 758/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Арбо Контакт” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 36А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг (всички при спазване ограниченията на българското законодателство). Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Милчев Роберт и Йаневски Арсо и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

71388

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 994/95 вписа промени за “Реал” - ООД, Кюстендил: освобождава X.X.X. като съдружник и управител; преобразува дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Реал” - ЕООД, Кюстендил; промяна в адреса на управление от ул. X.X.X. 36, бл. 2, ет. 11, ап. 15, на ул. X.X. 1, ап. 15; допълва предмета на дейност с “покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на обувки, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедициионни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, консултантски, програмни, преводачески, импресарски, автомонтьорски или други услуги, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност (при спазване ограниченията на българското законодателство). Дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Фиорело Фиорини.

71389

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 30.V.2001 г. по ф.д. № 318/2001 вписа промяна за “Техно оил” - ООД, Дупница: вписа вливане на ЕТ “X.X. - Технопроект - X.X.” - Дупница, в “Техно оил” - ООД, Дупница.

71538

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.V.2001 г. по ф.д. № 749/97 вписа промени за “Елитинвест” - ООД, Дупница: освобождава X.X.X. като съдружник; вписва X.X.X. за съдружник; дружеството ще се управлява и представлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X..

71539

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.V.2001 г. по ф.д. № 301/2000 вписа промяна за “Булмаркет Кюстендил” - ООД, Кюстендил: увеличава капитала от 5000 лв. на 35 000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

71540

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.V.2001 г. по ф.д. № 1002/98 вписа промяна за “Софт Консулт Счетоводна къща” - ООД, Кюстендил: освобождава X.X.X. като съдружник и управител на дружеството.

71541

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 30.V.2001 г. по ф.д. № 373/97 вписа прекратяването на “Естел” - АД, Кюстендил, и го обявява в ликвидация с ликвидатор Артурос Христос Папанаум.

71542

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.V.2001 г. по ф.д. № 446/99 вписа промяна за “Ембор” - ЕООД, Дупница: премества адреса на управление от ж.к. Бистрица, бл. 62, ет. 7, ап. 27, на ул. Жива вода 41.

71543

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 19.Х.2001 г. по ф.д. № 915/98 вписа промяна за “Отворен свят” - ООД, Кюстендил: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

71544

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 766/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Николовски” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 36А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, издателска дейност, лицензонни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от Николовски Яким, Николовски Любиша, Николовски Люпчо и Николовска Яворка.

71545

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 768/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “ЯМ” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 36А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от Куртович Мурат, Куртович Алма, Куртович Емина, Йовановски Яшко и Йовановска Анета.

71546

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 762/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Ерма” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Княз Александър Батенберг 22, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид (при спазване ограниченията на законодателството), продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и програмни услуги, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитров Славча, Илийев Бора, Илийев Станоя, Илийев Милко, Стратиев Стоядин, Лазарков Слободанчо и Станачков Иван и се управлява и представлява от управителите Димитров Славча и Илийев Милко заедно и поотделно.

71547

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 764/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Саба” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Шейново 23, ет. 1, ап. 5, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Давитков Сашо, Иванов Васо, Йованович Сладжан, Кръстич Бобе, Димитриевски Зоран и Йованович Ядрин, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

71548

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 771/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Мистър 2Х” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. X.X. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни сделки в страната и извън нея, складови сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, внос, износ, реекспорт, консултантски услуги, лизинг, вътрешно- и външнотърговски сделки (всички при спазване на ограниченията на законодателството). Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X..

71549

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.V.2001 г. по ф.д. № 915/98 вписа промяна за “Отворен свят” - ООД, Кюстендил: заличава от предмета на дейност “рекламни услуги”.

71550

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2001 г. по ф.д. № 527/2001 вписа промени за “Зона Компани” - ООД, Кюстендил: освобождава като съдружник и управител X.X.X.; вписва новите съдружници и управители X.X., X.X., X.X. и X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

71551

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.VII.2001 г. по ф.д. № 531/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Са - Ле” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Търговска 33, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови сделки, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, битови и автоуслуги, дейност с интелектуална собственост, бартерни сделки, внос, износ и реекспорт на стоки (всички при спазване ограниченията на законодателството). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Ангеловски Сашо.

71563

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.VII.2001 г. по ф.д. № 494/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Виктория - Е.С.” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 39, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг, външнотърговска дейност, предприемачество - покупка, строеж, реконструкция на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, организиране на изложби, базари, ревюта, спектакли, забавни, механични и електронни игри (без хазарт), охранителна дейност (при спазване ограниченията на закона), производство и продажба на селскостопанска продукция, закупуване и продажба на земеделска земя. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

71564

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VIII.2001 г. по ф.д. № 534/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Декон - Инг” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Търговска 33, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг, външнотърговска дейност (всички при спазване на законодателството). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Велевски Никола, Велевска Лилиана и Велевски Деян, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

71565

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IV.2001 г. по ф.д. № 642/99 вписа промени за “РДЗБ Развитие” - ООД, Дупница: освобождава управителя X.X.X.; вписва новия управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

71566

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 26.IХ.2001 г. по ф.д. № 295/98 вписа промени за “Екоинженеринг” - ООД, Дупница: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписа промяна във фирмата на съдружника “Болкан арт” - ООД, в “Болкан арт” - ЕООД, поради преобразуване.

71567

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.V.2000 г. по ф.д. № 884/96 вписа промени за “Евро Тех Мебел” - ООД, Кюстендил: освобождава Ставрос Тепелидис като съдружник в дружеството; вписва прехвърляне на дяловете на освободения съдружник на оставащите; капиталът на дружеството е в размер 5000 лв.; дружеството ще се управлява и представлява от досегашните управители X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

71568

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 30.V.2001 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 527/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Велбъждгаз” - АД, Кюстендил.

71569

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.VII.2001 г. по ф.д. № 490/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Бети Ол” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Цар Борис I № 64, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на селскостопанска продукция и цветя, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, битови и автоуслуги, дейност с интелектуална собственост, производство на видео- и звукозаписи с цел продажба и отдаване под наем, бартерна дейност, внос, износ и реекспорт на стоки, строителна дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, производство на спиртни напитки и търговия с тях, покупко-продажба и производство на машини и съоръжения (всички при спазване ограниченията на законодателството). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X. и X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

71570

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.VII.2001 г. по ф.д. № 173/2001 вписа промяна за “Отворена Европа” - ООД, Кюстендил: допълва предмета на дейност с “посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и в чужбина (след издаване на съответното разрешително и съгласно нормативните изисквания).

71571

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.IХ.2001 г. по ф.д. № I-967/2000 вписа в търговския регистър промени за “Захари” - ООД Кюстендил: вписва новите съдружници Джорджиевски Драги и Митревски Златко; дружеството ще се представлява и управлява от Петрушевски Антония, Павловски Ангел, Михайлоски Горан, Здравеска Горица, Джорджиевски Драги и Митревски Златко.

71572

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2001 г. по ф.д. № 632/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Осогово МКД” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 36А, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от Илиевски Зоран, Яковлевски Антони, Яневски Ацо и Трайковски Орце.

71143

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2001 г. по ф.д. № 608/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Стрела” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Цар Освободител 51, ап. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност, таксиметрови превози в страната и в чужбина, информационна, програмна и импресарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външна, вътрешна, консигнационна, експортна и реекспортна търговия, архитектура, дизайн и вътрешно обзавеждане, покупко-продажба на мобифони, агентство на български и чуждестранни фирми и физически лица в страната и в чужбина, комуникации, инженеринг, външнотърговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X., X.X., X.X. и X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

71144

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 615/2001 от 19.IХ.2001 г. вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Риос щит” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Оборище 5, с предмет на дейност: физическа и с технически средства охрана на обекти, имущества и лица, информационна дейност, строителство, маркетингова, посредническа, вътрешнотърговска (на едро и дребно), външнотърговска, производствена, развойна, инвестиционна, консултантска, финансова и друга стопанска дейност в страната и в чужбина, за която няма нормативна забрана, всякакъв вид услуги, транспортна дейност в страната и в чужбина, квалификация и обучение, шоу-програми, разкриване и експлоатация на заведения за развлекателно-увеселителна дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Руен щит” - ЕООД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

71145

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2001 г. по ф.д. № 607/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “То Ми” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. X.X. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг, външнотърговска дейност (всички при спазване ограниченията на българското законодателство). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик Драган Тричковик, който ще го управлява и представлява.

71146

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2001 г. по ф.д. № 614/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Стоби 2001” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. X.X. 5, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид (съгласно изискванията на чл. 5 ЗСДЧЛЗЧИ и чл. 3, ал. 5 ЗСПЗЗ), производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и услуги, превозна дейност на пътници и товари в страната и в чужбина, дейност и услуги на търговско представителство и посредничество, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и услуги, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност и услуги, импорт, експорт, реекспорт, бартерни сделки, вътрешно- и външнотърговска дейност и услуги със стоки и вещи, незабранени с нормативен акт или представляващи монопол на държавата, агентство и маркетингова дейност и услуги. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Биляна Божовик и X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

71147

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2001 г. по ф.д. № 601/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Аеро Ма” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 36А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, пътнически и товарни таксиметрови превози в страната и в чужбина, лизинг (всички при спазване на ограниченията на българското законодателство), строителни и строително-ремонтни работи. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Бабуновски Сашо, Индовски Дейан и Радулович Горан, които ще го управляват и представляват заедно и поотделно.

71148

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2001 г. по ф.д. № 612/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Да Ма” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. X.X. 5, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид (съгласно изискванията на чл. 5 ЗСДЧЛЗЧИ и чл. 3, ал. 5 ЗСПЗЗ), производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и услуги, превозна дейност и услуги на пътници и товари в страната и в чужбина, дейност и услуги на търговско представителство и търговско посредничество, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и услуги, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност и услуги, импорт, експорт, реекспорт, бартерни сделки, вътрешно- и външнотърговска дейност и услуги със стоки и вещи, незабранени с нормативен акт или представляващи монопол на държавата, агентство и маркетингова дейност и услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик X.X., който управлява и представлява дружеството.

71149

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.IХ.2001 г. по ф.д. № 580/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Момо Транс” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 36А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от съдружниците Николовски Моме, Станойковски Деян, Николич Видое, Ристовски Часлав и Димковски Игор.

71167

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2001 г. по ф.д. № 487/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Кидра” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 36А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, издателска дейност, лицензонни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от съдружниците Шутиновски Люпчо и Шутиновски Драган.

71168

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.VI.2001 г. по ф.д. № 407/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Сет Компани” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 36А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от съдружниците Момировски Томо, Милковски Борче, Младеновски Станойко, Митровски Ивица, Митровски Моме, Ивковски Веско и Младеновски Влатко.

71169

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.IV.2001 г. по ф.д. № 256/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Медицински център Фарма Груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 58, ет. 1, и с предмет на дейност: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, предписване извършването на медицински дейности и манипулации под техен контрол, предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия, определяне обема, вида домашни грижи и помощ за болни, извършване експертиза на временна нетрудоспособност, извършване наблюдение и оказване медицинска помощ при бременност и майчинство, наблюдение, контрол и грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани с медицинската дейност, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване лечение на болен и в дома, когато състоянието му налага това. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик “Фарма Груп” - ООД, Дупница, и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

71170

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 8.VIII.2001 г. по ф.д. № 916/96 вписа промяна за “Лакс” - ЕООД, Кюстендил: деноминира капитала от 5 050 000 лв. на 5050 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

71171

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VIII.2001 г. по ф.д. № 536/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Магна - БГ” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ж.к. Герена, бл. 173, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и складови сделки, пътнически и товарни таксиметрови превози в страната и в чужбина, издателска дейност, архитектура, дизайн и вътрешно обзавеждане, програмни, импресарски и други услуги, внос-износ, комуникации, инженеринг, лизинг, външнотърговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

71172

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2000 г. по ф.д. № 967/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Захари” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 36А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Петрушевски Антония, Павловски Ангел и Михайлоски Горан, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

71173

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 12.IХ.2001 г. по ф.д. № 576/99 вписа промени за “Мини Руен” - АД, с. Гърляно: освобождава като член на съвета на директорите X.X.X.; приема за нов член на съвета на директорите X.X.X.; вписа промяна в седалището и адреса на управление от с. Гърляно в Кюстендил, ул. Цар Освободител 276, бл. 34, вх. А, ет. 1.

71174

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2001 г. по ф.д. № 876/2000 вписа промени за “МГМ - Юниор” - ООД, Кюстендил: приема за нови съдружници X.X., X.X., X.X. и X.X.; дружеството ще продължи да управлява и представлява управителят Михайло Шкильович.

71357

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2001 г. по ф.д. № 665/2001 вписа промени за “Мерак” - ООД, Кюстендил: приема за нови съдружници Зоран Спасич и X.X.; дружеството ще продължи да управлява и представлява управителят X.X..

71358

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 3.Х.2001 г. по ф.д. № 295/2000 вписа промени за “Фортуна 2000” - ООД, Дупница: освобождава съдружника и управител X.X.X.-X.; преобразува “Фортуна” - ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност “Фортуна” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала Луиджино Каприоти, който ще управлява и представлява дружеството.

71359

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.VII.2001 г. по ф.д. № 527/2001 вписа дружество с органичена отговорност “Зона Компани” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ж.к. Запад, бл. 91, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които ще го управляват и представляват заедно и поотделно.

71360

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 26.IХ.2001 г. по ф.д. № 1257/95 вписа промени за “Фармстар” - АД, Дупница: освобождава съвета на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X.-X.; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; избира за изпълнителен директор X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

71361

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2001 г. по ф.д. № 743/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Богомак” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ж.к. Бузлуджа, бл. 96, вх. Г, ет. 5, ап. 94, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни в страната и в чужбина, складови сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, внос-износ, реекспорт, консултантски услуги, лизинг, вътрешно- и външнотърговски сделки (всички при спазване на ограниченията на българското законодателство). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X., X.X., X.X., X.X., X.X., X.X. и X.X. и се управлява и представлява от управителите X.X. и X.X..

71362

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2001 г. по ф.д. № 633/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Прима” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 36А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от Пановски Сашо, Пановски Драган, Митевски Кирил, Митевски Аргир и Кръстев Горан.

71363

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 3.Х.2001 г. по ф.д. № 337/99 вписа прехвърляне на предприятието с фирма “X.X. - Хамър” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “X.X. - Хамър - X.X.” със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. X.X. 6.

71364

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 3.Х.2001 г. по ф.д. № 569/98 вписа прехвърляне на предприятието с фирма “X.X. - Нимфея Алба” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “X.X. - Нимфея Алба - X.X.” със седалище и адрес на управление Дупница, ул. X.X. 59.

71365

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 18.VII.2001 г. по ф.д. № 48/97 вписа промяна за “Рилагаз” - АД, Дупница: вписа промяна на предмета на дейност: инвестиране, проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газоразпределителна мрежа в обекти и съоръжения, свързани с използването на природен газ на територията на община Дупница и продажба на природен газ.

71366

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2001 г. по ф.д. № 729/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Моби Коко” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. X.X. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от съдружниците Мечковски Иван, Шишковски Люпчо, Наумовски Николче, Трайков Илия, Фиданоски Зоран, Петруновски Игор, Янакиевски Тома и Мечковска Данче заедно и поотделно.

71367

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2001 г. по ф.д. № 732/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Скоп - Топ” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 36А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от Янчевски Сашо, Димовски Никола, Плужников Александар и Райкович Зоран.

71368

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2001 г. по ф.д. № 733/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Скок 2001” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 36А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от Камчев Александар, Здравковски Дарко, Стевковска Даниела, Хасич Исмет, Вуевски Сашо и Димитровска Биляна.

71369

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2001 г. по ф.д. № 609/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Де Го 2001” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Александър Батенберг 30, вх. Б, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг, външнотърговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X., X.X., X.X. и X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X..

71136

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2001 г. по ф.д. № 603/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Еуро Импекс Кри” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 36А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг (всички при спазване ограниченията на българското законодателство). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Левков Лазо, Ковачев Йованче, Манасиевски Лйубиша, Йовановски Александар, Насев Далибор, Бозаджиев Васко, Зарковски Новица, Филиповски Коле, Андовска Валентина и Стефановски Венцо и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

71137

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2001 г. по ф.д. № 604/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Еделвайс” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Врабча 8, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на селскостопанска продукция и цветя, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна и импресарска дейност, битови и автоуслуги, дейност с интелектуална собственост, таксиметрови услуги, производство на видео- и звукозаписи с цел продажба и отдаване под наем, бартерни сделки, внос, износ и реекспорт на стоки, строителна дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, производство на спиртни напитки и търговия с тях, покупко-продажба и производство на машини и съоръжения (всички при спазване ограниченията на българското законодателство). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X. и X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

71138

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2001 г. по ф.д. № 606/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Еликсир” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Крали Марко 14, с предмет на дейност: покупки на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност, таксиметрови превози в страната и в чужбина, информационна, програмна и импресарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външна, вътрешна, консигнационна, експортна и реекспортна търговия, архитектура, дизайн и вътрешно обзавеждане, покупко-продажба на мобифони, агентство на български и чуждестранни фирми и физически лица в страната и в чужбина, комуникации, инженеринг, външнотърговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X., X.X., X.X., X.X. и X.X. и се управлява и представлява от петимата съдружници заедно и поотделно.

71139

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2001 г. по ф.д. 602/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Империал 2001” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 36А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Каранфиловски Слагйан, Серафимович Благойа, Стойчевски Звонко, Ангйелович Дейан и Спасовски Марйан и се управлява и представлява от петимата съдружници заедно и поотделно.

71140

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2001 г. по ф.д. № 605/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Инмар” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Търговска 13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и складови сделки, пътнически и товарни таксиметрови превози в страната и в чужбина, издателска дейност, архитектура, дизайн и вътрешно обзавеждане, програмни, импресарски и други услуги, внос-износ, комуникации, инженеринг, лизинг, външнотърговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Боцевска-Миленкович Виолета, Митевски Тони и Митевски Крсте и се управлява и представлява от Боцевска-Миленкович Виолета и Митевски Тони заедно и поотделно.

71141

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2001 г. по ф.д. № 613/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Макфилм” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Цар Освободител 246, бл. 142В, вх. Б, ет. 6, ап. 11, с предмет на дейност: производство и разпространение на филми, видеопродукции, импресарска дейност, театрална дейност, външнотърговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X..

71142

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2001 г. по ф.д. № 1575/92 вписа промяна за “Агрофирма - Руен” - ЕООД, в ликвидация, Кюстендил: удължава срока на ликвидация на дружеството до 31.VII.2001 г.

71150

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.II.2001 г. по ф.д. № 967/2000 вписа промяна за “Захари” - ООД, Кюстендил: приемане на нов съдружник Здравеска Горица; съдружници са Петрушевски Антония, Павловски Ангел, Михайловски Горан, Здравеска Горица, които управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

71153

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 19.IХ.2001 г. по ф.д. № 655/95 вписа прехвърляне на предприятие с фирма на едноличния търговец “X.X. - Венс” - Кюстендил, от X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “X.X. - Венс - X.X.” със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Парижка комуна 2.

71154

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 19.IХ.2001 г. по ф.д. № 585/2001 вписа прехвърляне на предприятие с фирма на едноличния търговец “ММ - X.X.” - Кюстендил, от X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “ММ - X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление Кюстендил.

71155

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2001 г. по ф.д. № 348/95 вписа промяна за “Решителност” - ЕООД, Кюстендил: прекратяване на дружеството и обявяване на производство по ликвидация с ликвидатор X.X.X.; към фирмата на прекратеното дружество да се впише добавка “в ликвидация”; определя двумесечен срок за завършване ликвидацията на дружеството.

71156

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 19.IХ.2001 г. по ф.д. № 117/99 вписа деноминирането на капитала на “Компас М” - ООД, гр. Дупница, от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

71157

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.VII.2001 г. по ф.д. № 525/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Сади” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Дупница, ул. Руен 10, с предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ чрез извършване на предписани от лекар или стоматолог специализирани медицински изследвания, хормонални, имунологични, серологични, биохимични, клинични, микробиологични, цитологични, хистологични, физиологични изследвания, изследвания на кръв, урина, секрети, пунктиати, тъкани и клетки, спермограми и туморни маркери, паразитологични изследвания, изследвания на полови хормони и хормони на щитовидната жлеза и други изследвания, подпомагащи диагностиката на заболяванията, издаване на документи, свързани с осъществяваната дейност, търговски сделки с медико-лабораторни консумативи, инструментариуми и техника, всякакви търговски сделки, свързани с осъществяваните от дружеството като самостоятелна медико-диагностична лаборатория дейности и за обслужване на пациентите, съгласно разпоредбите на чл. 18 ЗЛЗ и чл. 1 ТЗ. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X.-X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

71158

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.IХ.2001 г. по ф.д. № 596/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Котел Комерц” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. X.X. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредничество, бартерни сделки, транспортна дейност, внос и износ - реекспорт на стоки от предмета на дейност на дружеството, покупко-продажба на моторни превозни средства в страната и в чужбина, строителна дейност и услуги, закупуване и преработка на вторични суровини. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Йовановски Любе и Илиевски Чедо, които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

71159

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 12.IХ.2001 г. по ф.д. № 888/94 вписа прехвърляне на предприятието на едноличния търговец “Стоимен Йорданин - МД” от X.X.X. на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ “Стоимен Йорданин - МД - Мария Йорданина” със седалище и адрес на управление гр. Рила.

71160

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 12.IХ.2001 г. по ф.д. № 1012/94 вписа прехвърляне на предприятието на едноличен търговец “X.X. - САС 94” от X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “X.X. - САС 94 - X.X.” със седалище и адрес на управление гр. Дупница.

71161

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.IХ.2001 г. по ф.д. № 273/99 вписа промени за “Евротел” - ООД, Кюстендил: освобождава като съдружник “Кимимпекс - ТЛ” - ЕООД; приема нов съдружник/управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от двамата управители X.X.X. и X.X.X..

71162

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 18.VII.2001 г. по ф.д. № 964/98 вписа промяна за “Руен транспорт” - АД, Кюстендил: освобождава като член на съвета на директорите X.X.X..

71163

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IV.2001 г. по ф.д. № 323/91 вписа промяна за “Тизком” - ЕООД, Кюстендил: допълва предмета на дейност с “отдаване на обекти под наем”.

71164

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.IV.2001 г. по ф.д. № 109/2001 вписа промяна за “Мак - 5” - ООД, Кюстендил: приема за съдружник X.X.. Дружеството е със съдружници X.X., X.X., X.X., X.X., X.X. и X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

71165

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.VI.2001 г. по ф.д. № 173/2001 вписа промени за “Отворена Европа” - ООД, Кюстендил: освобождаване на досегашния управител на дружеството Пеццола Доменико и избирането на X.X.X.-X. за управител на дружеството, което ще управлява и представлява; допълване предмета на дейност с “туристическа дейност в страната и в чужбина със собствен или нает транспорт”.

71166

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2001 г. по ф.д. № 730/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “ДИД Ком Лифт” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Търговска 33, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг, външнотърговска дейност, електроника, електротехника, лифтове и асансьорни услуги (всички при спазване ограниченията на българското законодателство). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Филипов Георги, Георгиева Сузана и Георгиев Ивица и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

71370

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2001 г. по ф.д. № 844/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Кърпачов къмпани” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Гороцветна 35, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговска дейност (всички при спазване на ограниченията на българското законодателство). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X..

71371

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2001 г. по ф.д. № 731/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Църноок” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Търговска 33, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг, външнотърговска дейност (всички при спазване ограниченията на българското законодателство). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници Костев Горан и Владимиров Борис, които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

71372

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 10.Х.2001 г. по ф.д. № 656/92 вписа промяна за “Балкан” - ООД, Кюстендил: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

71373

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2001 г. по ф.д. № 751/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Фратели Тасеви” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Дупница, ул. Опълченска 2, с предмет на дейност: внос-износ, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с интелектуална собственост, лизинг, лицензионни сделки, стоков контрол, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

71374

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2001 г. по ф.д. № 749/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Алпина” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Търговска 33, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг, външнотърговска дейност, електроника, електротехника (всички при спазване ограниченията на българското законодателство). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Стояновски Киро, Велковски Орце, Спасовски Борче и Поповски Игор и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

71375

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 769/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Жито Проби” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 36А, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от Монев Владо, Гьоргиев Миалче, Гьоргиев Зоран, Петков Тодор и Заковски Маде.

71381

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 770/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Бонус” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 36А, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от Станойкович Бранкица и Ивановски Аце.

71382

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 767/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Графостатика” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 36А, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от Трошановски Любомир, Ристески Сашко и Трайчевски Цветко.

71383

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 765/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Тошо Комерс” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Георги Тертер 7, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от Тошевска Блажка, Йордановски Ивица и Йованов Саше.

71384

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 759/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Евро Контакт” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 36А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг (всички при спазване ограниченията на българското законодателство). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Павлович Миле, Миладиновски Гоце, Ставров Глигорчо, Ефремовски Злате, Дукоски Златко, Трайковски Перица, Тонев Горан, Максимовски Власто, Гйоргйиевски Бранко и Тасевски Зоран и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

71385

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 756/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Универсал 7” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 36А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг (всички при спазване ограниченията на българското законодателство). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ивановски Владо, Ивановски Зарко, Науновски Лазо, Гйоргйиевски Стоилко, Младеновски Гйуро, Андевски Тони и Иванов Бобан и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

71386

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 757/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Тахо София” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 36А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, пътнически и товарни таксиметрови превози в страната и в чужбина, лизинг (всички при спазване ограниченията на българското законодателство). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Андреевски Благойа, Андреевски Дейан и Андреевски Златко и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

71387

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2001 г. по ф.д. № 633/2001 вписа промени за “Прима” - ООД: вписва новия съдружник Илиевски Горан, който ще управлява и представлява дружеството заедно и поотделно с останалите съдружници - Пановски Сашо, Пановски Драган, Митевски Кирил, Митевски Аргир и Кръстев Горан.

71552

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 4.VII.2001 г. по ф.д. № 3248/91 вписа промяна за “Асансьорна техника” - АД, Дупница: освобождава X.X.X. като член на съвета на директорите и изпълнителен директор; вписва X.X.X. като представител на “Фармстаринвест холдинг” - АД, в съвета на директорите и като изпълнителен директор, който ще управлява и представлява дружеството.

71553

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2001 г. по ф.д. № 490/2001 вписа промяна за “Бети Ол” - ООД, Кюстендил: вписва новите съдружници X.X., X.X., Слажан Йовановик и Бобан Пешик; дружеството ще продължи да се управлява и представлява от X.X. и X.X..

71554

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.IV.2001 г. по ф.д. № 884/96 вписа промяна за “Евро Тех Мебел” - ООД, Кюстендил: освобождава съдружника X.X.; вписва “Глобал Трейдинг България” - АД, София, за съдружник в дружеството; дружеството ще се управлява и представлява както и досега от X.X.X. и X.X. заедно и поотделно.

71555

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.IХ.2001 г. по ф.д. № 556/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Пет другари” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Първи май 6, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на селскостопанска продукция и цветя, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, битови и автоуслуги, дейност с интелектуална собственост, производство на видео- и звукозаписи с цел продажба и отдаване под наем, бартерна дейност, внос, износ и реекспорт на стоки, строителна дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, производство на спиртни напитки и търговия с тях, покупко-продажба и производство на машини и съоръжения, търговия с лекарства, медицински и санитарни продукти, внос и износ на текстил и хранителни стоки, консултация, научни изследвания, публикации, промоции и маркетингови проучвания, търговия и производство на дървена и пластмасова дограма, на паркет, телекомуникационни уреди, климатици и фризери (всички при спазване на ограниченията на законодателството). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X., X.X., X.X., X.X. и X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

71556

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2001 г. по ф.д. № 610/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Мак Пром” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Цар Освободител 270, бл. 33, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на селскостопанска продукция и цветя, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, битови и автоуслуги, дейност с интелектуална собственост, производство на видео- и звукозаписи с цел продажба и отдаване под наем, бартерна дейност, внос, износ и реекспорт на стоки, строителна дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, производство на спиртни напитки и търговия с тях, покупко-продажба и производство на машини и съоръжения, търговия с лекарства, медицински и санитарни продукти, внос и износ на текстил и хранителни продукти, консултация, научни изследвания, публикации, промоции и маркетингови проучвания, търговия и производство на дървена и пластмасова дограма, паркет, телекомуникационни уреди, климатици и фризери (всички при спазване на ограниченията на законодателството). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X., X.X., X.X. и X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

1557

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 30.V.2001 г. по ф.д. № 60/97 вписа промяна за “Стармет 96” - АД, Дупница: деноминира капитала от 51 000 000 лв. на 51 000 лв., в т.ч. и размера на акциите; освобождава от съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва новите членове на СД X.X.X. и X.X.X.; вписва X.X.X. за изпълнителен директор, който ще представлява дружеството.

71558

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 4.VII.2001 г. по ф.д. № 3173/91 вписа промяна за “Фарма” - АД, Дупница: освобождава членовете на надзорен съвет X.X.X., X.X.X., X.X.X.; освобождава членовете на управителен съвет X.X.X., X.X.X., X.X.X.; вписва преминаване в едностепенна система на управление със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. - изпълнителен директор, X.X.X. - изпълнителен директор; дружеството ще се представлява от изпълнителните директори заедно и поотделно.

71559

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 2.VI.2000 г. по ф.д. № 11676/91 вписа промяна за “Торготерм” - АД, Кюстендил: деноминира капитала от 108 403 000 лв. на 108 403 лв., в т.ч. и размера на акциите.

71560

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.IХ.2000 г. по ф.д. № 739/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Бадник Комерс” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Веслец 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, пътнически и товарни таксиметрови превози в страната и в чужбина, лизинг (всички при спазване ограниченията на законодателството). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Бадников Любчо, Димитриевич Миролюб и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците Бадников Любчо и Димитриевич Миролюб заедно и поотделно.

71561

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.VII.2001 г. по ф.д. № 532/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Стефани” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Търговска 33, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, таксиметрови сделки на пътници и стоки, складови и лицензионни сделки, консултантска и строителна дейност, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг, външно- и вътрешнотърговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Плесконик Роберт, Плесконик Екатерина и Ристовски Стойко, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

71562

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 12.IV.2001 г. по ф.д. № 3248/91 вписа промяна за “Асансьорна техника” - АД, Дупница: заличава X.X.X. като представител на “Фармстаринвест холдинг” - АД, в съвета на директорите; вписва X.X.X. като представител на “Фармстаринвест холдинг” - АД, като член на съвета на директорите; вписва като изпълнителен директор X.X.X., представител на “Фармстаринвест холдинг” - АД, Дупница, който ще управлява и представлява дружеството.

71573

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2001 г. по ф.д. № 748/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Мак - Ко” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Търговска 33, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг, външнотърговска дейност, електроника, електротехника (всички при спазване на законодателството). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Источки Велимир, Кочовски Васко и Николовски Александър, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

71574

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2001 г. по ф.д. № 747/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Бона - Проинг” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Търговска 33, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг, външнотърговска дейност, електроника, електротехника (всички при спазване ограниченията на законодателството). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Трайковски Слободан, Трайковска Наташа и Трайковски Ненад, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

71575

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2001 г. по ф.д. № 753/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Алуминием - Сарай” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Батак 23, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг, външнотърговска дейност (всички при спазване ограниченията на законодателството). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Биляли Идаиет, Зибери Муамет и Зибери Исмаил, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

71576

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 19.Х.2001 г. по ф.д. № 1683/93 вписа промяна за “Дупница - БТ” - АД, Дупница: освобождава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва новите членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

71577

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.VI.2001 г. по ф.д. № 406/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ва - Ли” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Търговска 33, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг, външнотърговска дейност (всички при спазване ограниченията на законодателството). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X. и X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

71578

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2001 г. по ф.д. № 746/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Драгор” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Търговска 33, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг, външнотърговска дейност, електроника, електротехника (всички при спазване ограниченията на законодателството). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Гашоски Горан, Петков Драге и Антовски Георги, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

71579

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2001 г. по ф.д. № 755/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Златко - Транс” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 30, вх. Г, ет. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг, външнотърговска дейност (всички при спазване ограниченията на законодателството). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Донев Златко, Станоев Зоран, Донев Димо и Донев Ангел, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

71580

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2001 г. по ф.д. № 754/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Йо - Ма” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 30, вх. Г, ет. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг, външнотърговска дейност (всички при спазване ограниченията на законодателството). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Кръстовски Войслав, Стойковски Любомир и Стойковски Круме, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

71581

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2001 г. по ф.д. № 752/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Спектър - ЛТД” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Демокрация 30, вх. Г, ет. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, издателска дейност, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг, външнотърговска дейност (всички при спазване ограниченията на законодателството). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Горгиев Бошко и Горгиева Валентина, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

71582

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХII.2000 г. по ф.д. № 739/2000 вписа промяна за “Бадник Комерс” - ООД, Кюстендил: приема като съдружници и съуправители Таневска Бела и Йорданов Владо; дружеството ще се представлява и управлява от Бадников Любчо, Димитрийевич Миролюб, X.X., Таневска Бела и Йорданов Владо заедно и поотделно.

71752

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.IХ.2001 г. по ф.д. № 884/96 вписа промени за “Евро Тех Мебел” - ООД, Кюстендил: освобождава “Глобъл Трейдинг България” - АД, като съдружник в дружеството; освобождава X.X. като управител на дружеството; приема “Бултекс 2001” - ЕООД, София, за съдружник в дружеството; избира X.X.X. за управител на дружеството; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

71753

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 26.VII.2000 г. по ф.д. № 1676/91 вписа промяна за “Торготерм” - АД, Кюстендил: избира X.X.X. и X.X.X. за членове на съвета на директорите; съветът на директорите е в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, X.X.X. - изпълнителен директор, X.X.X. - член, и “Албена инвест холдинг” - АД, член.

71754

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 6.ХII.2001 г. по ф.д. № 499/2000 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X. - 2000” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - 2000 - X.X.”.

71102

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХII.2001 г. по ф.д. № 418/2000 регистрира промяна за “Ловеч - Авто 2000” - ООД, Ловеч: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X..

71103

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.ХI.2001 г. по ф.д. № 711/2000 вписа в търговския регистър промени за “Ловеч проект 2000” - ООД, Ловеч, както следва: вписа промени в дружествения договор; вписа увеличение на капитала от 500 лв. на 5000 лв.; заличава като предмет на дейност: сключването на сделки, необходими за участие в приватизацзията на “Ловечпроект” - ЕООД, Ловеч; вписа допълнение на предмета на дейност със следните дейности: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, консигнационни и превозни сделки, сделки с менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, лицензионни сделки, сделки на стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон в страната.

71825

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.III.2001 г. вписа промяна по ф.д. № 532/2000 за “Кер Тех” - ООД, Монтана: премества седалището и адреса на управление в Монтана, ж.к. Плиска, бл. 14, ап. 17.

71834

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.I.2001 г. вписа промени по ф.д. № 532/2000 за “Кер Тех” - ООД, Монтана: заличава като съдружник, управител и представител на дружеството X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

71835

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2001 г. вписа промяна по ф.д. № 1023/2000 за “Обединени кина Монтана” - ЕООД, Монтана: вместо досегашния управител X.X.X. назначава за управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

71836

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.VI.2001 г. вписа промяна по ф.д. № 39/2000 за “Приз 2000” - ООД, Монтана: вместо досегашния управител X.X.X. назначава за управител на дружеството X.X.X..

71837

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.IХ.2001 г. регистрира по ф.д. № 815/2000 дружество с ограничена отговорност “Булавиа” - ООД, със седалище и адрес на управление Монтана, бул. Трети март 35, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, в т.ч. превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга незабранена от законодателството дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

71853

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VI.2001 г. вписа промяна по ф.д. № 815/2000 за “Булавиа” - ООД, Монтана: заличава като управител на дружеството X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; премества адреса на управление на дружеството в Монтана, бул. Трети март 51.

71854

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.IV.2001 г. вписа промяна по ф.д. № 737/2000 за “Пътно поддържане - Берковица” - ЕООД, Берковица: намалява капитала на дружеството на 74 510 лв. на 48 110 лв.

71855

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.IХ.2001 г. вписа промяна по ф.д. № 737/2000 за “Пътно поддържане - Берковица” - ЕООД, Берковица: увеличава капитала на дружеството от 48 110 лв. на 48 260 лв.

71856

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.VII.2001 г. вписа промяна по ф.д. № 627/2000 за “Агрошанс - 2000” - ООД, с. Лехчево, област Монтана: допълва предмета на дейност със “съхранение на вложеното зърно и издаване на складови записи”; увеличава капитала на дружеството от 5000 лв. на 100 000 лв.

71857

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.I.2001 г. вписа промяна по ф.д. № 602/2000 за “ВЕП” - ООД, Бойчиновци: заличава досегашния управител на дружеството X.X.X. и вписва за управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството заедно и поотделно с управителя X.X.X..

71858

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.IХ.2000 г. регистрира по ф.д. № 789/2000 еднолично дружество с ограничена отговорност “НЕТ Вижън” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Цар Борис III № 46, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: интернет услуги и компютърни зали, ремонт и покупко-продажба на компютърна и комуникационна техника и консумативи за тях, изграждане и поддържане на локални мрежи, компютърни услуги, курсове за компютърна грамотност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, застрахователна, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и предоставяне на услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска и печатарска дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5200 лв. и се управлява и представлява от X.X.X.-X..

71859

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.IV.2001 г. вписа промяна по ф.д. № 431/2000 за “Дунавска градина” - ООД, Лом: заличава като съдружник и управител на дружеството X.X.X. и вписва като съдружник и управител на дружеството X.X.X..

71860

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.ХII.2000 г. регистрира по ф.д. № 943/2000 еднолично дружество с ограничена отговорност “Труд Инвест” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Клокотница 6, ет. 4, ап. 8, и с предмет на дейност: медицинска дейност, медицински консултации, сключване на договори за обучение и консултации по здравословни и безопасни условия на труд, производство на стоки с цел продажба, покупка на стоки с цел продажба или други вещи с цел препродажба в първоначален или преработен вид в страната и в чужбина, превозна и спедиторска дейност, маркетинг в страната и в чужбина, комисионни, складови и лизингови сделки, посредничество при сделки с интелектуална собственост, търговско посредничество, агентство и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство и свързаните с тях услуги, покупка на недвижими имоти с цел продажба и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

71861

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 2.Х.2001 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1029/2000 на годишния счетоводен отчет за 2000 г. на “Славянка” - ЕООД, Берковица.

71862

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 13.IХ.2001 г. вписа промяна по ф.д. № 919/2000 за “Аугуста - С” - АД, Монтана: заличава като член на съвета на директорите X.X.X. и вписва като член на съвета на директорите “А.П. - холдинг” - АД, Монтана, представлявано от изпълнителния си директор.

71863

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2001 г. вписа промяна по ф.д. № 1022/2000 за “Кино Монтана” - ЕООД, Монтана: на мястото на досегашния управител X.X.X. вписва X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

71864

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 31.I.2001 г. по ф.д. № 90/98 вписа прехвърлянето на предприятие с фирма “Ситистрой - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на “Гига” - ООД, Берковица.

71597

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.IV.2001 г. по ф.д. № 109/2000 вписа промяна за “Лес” - ООД, Монтана: адресът на управление на дружеството от бул. Трети март 84, ет. 4, се премества на ул. X.X. 45, ет. 1, ап. 1.

71180

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.V.2001 г. по ф.д. № 108/2000 вписа промяна за “Самостоятелна медико-техническа лаборатория 1 Лом” - Лом: вместо досегашния управител X.X.X. вписва нов управител - X.X.X..

71181

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 11.V.2001 г. по ф.д. № 27/2000 вписа промяна за “Лейбер газ” - ООД, Монтана: дружеството става “Лейбер газ” - ЕООД, и ще се управлява и представлява от X.X.X..

71182

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.I.2001 г. по ф.д. № 280/2000 вписа промяна за “Хипократ ЛМЛ” - ООД: увеличава се капиталът на дружеството от 5000 лв. на 5500 лв.

71183

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.I.2001 г. вписа преобразуване по ф.д. № 51/2001 на кооперативно предприятие “Търговия и изкупуване” в еднолично дружество с ограничена отговорност “Търговия и изкупуване” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Лом, ул. Людвико Миланези 2, с предмет на дейност: търговия на дребно и едро с промишлени и хранителни стоки, изкупуване, заготовка, търговия и износ на билки, диворастящи плодове, охлюви, изкупуване и реализация на селскостопански произведения, производство на растителна и животновъдна продукция и продажбата й, търговия с изкуствени торове, хербициди и семена, поддържане и ремонт на селскостопанска и битова техника, строително-монтажни работи, транспортни услуги, сервизна дейност, търговия с горивно-смазочни материали, развитие на промишлени дейности и други дейности, незабранени със закон в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

71184

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2001 г. по ф.д. № 179/2000 вписа промяна за “Медицински център Вършец” - ЕООД, Вършец: вместо досегашния управител X.X.X. вписва нов управител - X.X.X..

71185

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 23.III.2001 г. по ф.д. № 928/2000 регистрира акционерно дружество “Специализирана болница за рехабилитация - Вършец” - АД, със седалище и адрес на управление Вършец, Паркова зона, и с предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ (съгласно чл. 37, ал. 2 ЗЛЗ предметът на дейност може да бъде само осъществяване на болнична помощ). Дружеството е с капитал 453 100 лв., разпределен в 45 310 поименни акции с номинална стойност 10 лв. всяка, управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

71186

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.III.2001 г. по ф.д. № 222/2001 регистрира дружество с ограничена отговорност “Мария Росен Стил” - ООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. X.X. 5А, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, производство и продажба на пластмасова и алуминиева дограма, както и всякаква друга дейност, незабранена от законите и другите нормативни актове в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

71187

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IV.2000 г. вписа промяна по ф.д. № 391/2000 за “СМ - 3 - Ф” - ООД, Монтана: премества седалището и адреса на управление от София в Монтана, ул. П. Яворов 3; променя наименованието на дружеството: “СМ - Ф” - ООД.

71763

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2000 г. вписа промени по ф.д. № 391/2000 за “СМ - Ф” - ООД, Монтана: заличава като съдружник в дружеството X.X.X. поради прехвърлянето на дружествените си дялове на едноличния собственик на дружеството X.X.X.; вписва дружеството като еднолично дружество с ограничена отговорност “СМ - Ф” - ЕООД; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

71764

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 24.IV.2001 г. регистрира по ф.д. № 222/2001 прехвърлянето на предприятие с фирма ЕТ “Мария - X.X.”, Монтана, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, без фирмата на едноличния търговец, от едноличния търговец X.X.X. на “Мария Росен Стил” - ООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. X.X. 5А, и с предмет на дейност: покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, производство на стоки и селскостопанска продукция с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска дейност с хранителни и нехранителни стоки, транспортна дейност и механизирани селскостопански услуги, туристическа дейност в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, битови услуги за населението, строително-ремонтна дейност, дърводелство, доставка и монтаж на алуминиева и пластмасова дограма, видео- и аудиозаписи и отдаване на видео- и аудиокасети под наем, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица с упражняване на всякакви дейности в страната и в чужбина.

71765

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1783 от 8.ХI.2001 г. по ф.д. № 473/99 вписа в търговския регистър промени за “Сютка” - ЕАД, местност “Чехльово”, община Велинград: увеличава капитала на дружеството от 132 650 лв. на 133 000 лв.; вписва промяна в наименованието на дружеството на акционерно дружество “Сютка” - АД.

71404

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1747 от 2.ХI.2001 г. по ф.д. № 473/99 вписа в търговския регистър промени за “Сютка” - АД, местност “Чехльово”, община Велинград, област Пазарджик: променя наименованието на дружеството на “Сютка” - ЕАД; заличава от съвета на директорите “Българска птицевъдна компания” - ЕООД, и вписва като член на СД - “Норч” - АД, гр. Стамболийски.

71405

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1786 от 8.ХI.2001 г. по ф.д. № 3235/91 вписа в търговския регистър промяна за “Стара река” - АД, Пещера: освобождават се от съвета на директорите X.X.X. и Клаудио Соргато и на тяхно място се вписват X.X.X. и X.X.X..

71406

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1782 от 8.ХI.2001 г. по ф.д. № 2526/92 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирмата и предприятието от едноличния търговец X.X.X. с фирма ЕТ “БДС - Фамилия - X.X.” на едноличния търговец X.X.X. с фирма ЕТ “БДС - Фамилия - X.X.” заедно с права, задължения и фактически отношения.

71407

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1719 от 30.Х.2001 г. по ф.д. № 955/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Пламко” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Г. Бенковски 123, ет. 6, ап. 50, с предмет на дейност: покупка и реализация на нефт, нефтопродукти, дизел, масла, бензин, газ пропан-бутан след надлежно разрешение и лиценз, проектиране, строителство, зареждане и експлоатация на газостанции, на промишлени, стопански и туристически обекти, битова газификация, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, обработен и преработен вид, транспортна и спедиторска дейност, кафетерии, хотелиерство, ресторантьорство, строителство, хидроизолации, консултантска дейност, търговия на едро и дребно с цигари и алкохолни напитки след получаване на съответно разрешение, заведения за обществено хранене, производство, изкупуване и реализация на всички видове селскостопанска и животинска продукция, търговия с промишлени и оказионни стоки, изкупуване и реализация на строителни материали и всички други незабранени със закон дейности в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

71408

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1777 от 6.ХI.2001 г. по ф.д. № 240/97 вписа в търговския регистър промяна за “Албедо” - ООД, Панагюрище: деноминира капитала на 5000 лв.

71409

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1746 от 2.ХI.2001 г. по ф.д. № 937/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Експрес Логистикс” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. X.X. 2А, с предмет на дейност: транспортна, логистична и спедиторска дейност, покупка и продажба на камиони, автобуси, трактори, строителни и земеделски машини и авточасти, международен транспорт, строителство, сервиз и складови бази, създаване на смесени предприятия и дружества в страната и в чужбина, покупка и продажба на недвижими имоти, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни фирми, международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство и всички други незабранени от закона дейности в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от Ертуурул Чубуктепе и Сунай Мустафа Караасан заедно и поотделно.

71410

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1778 от 7.ХI.2001 г. по ф.д. № 982/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Интерпетрол” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Градски пазар 53, с предмет на дейност: търговия с петролни продукти, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, туристически, ресторантьорски и други услуги, както и всички други сделки, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

71411

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1758 от 5.ХI.2001 г. по ф.д. № 862/2001 вписа в търговския регистър промяна за “БГ - Фабрика - 12” - ЕООД, София: прехвърля седалището и адреса на управление в гр. Белово, ул. Юндолска.

71412

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1765 от 6.ХI.2001 г. по ф.д. № 1606/97 вписа в търговския регистър промяна за “Надежда” - ООД, Велинград: деноминира капитала на 5000 лв.

71413

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1757 от 5.ХI.2001 г. по ф.д. № 1132/96 вписа в търговския регистър промени за “Агро - 2001” - ООД, Панагюрище: заличава като съдружник и управител X.X.X.; заличава като съдружник X.X.X.; вписва нов адрес на управление - Панагюрище, ул. Хаджи Димитър 35; дружеството ще се представлява и управлява самостоятелно от X.X.X..

71414

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1774 от 6.ХI.2001 г. по ф.д. № 1103/2000 вписа в търговския регистър промяна за “Многопрофилна болница за активно лечение - проф. X.X.” - ЕООД, Пещера: заличава управителя X.X.X. и вписва като управител и представляващ дружеството X.X.X..

71415

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 1759 от 6.ХI.2001 г. по ф.д. № 419/93 вписа в търговския регистър промени за “Централна ремонтна база” - ООД, Пещера: заличава държавата като съдружник в дружеството; преобразува дружеството в “Централна ремонтна база” - ЕООД, с капитал 52 740 лв., с едноличен собственик “ЦРБ - 2000” - ООД, Пещера; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

71416

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1775 от 6.ХI.2001 г. по ф.д. № 1704/97 вписа в търговския регистър промяна за “Си Ди Ел” - ООД, Панагюрище: деноминира капитала на 5000 лв.

71417

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1779 от 7.ХI.2001 г. по ф.д. № 4015/92 вписа в търговския регистър промени за “Тролейбусен транспорт” - ООД, Пазарджик: заличава управителя X.X.X.; вписва като управител и представляващ дружеството X.X.X..

71390

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1807 от 3.ХI.2001 г. по ф.д. № 107/99 вписа в търговския регистър прехвърляне на търговското предприятие с фирма “АМН - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “АМН - X.X.”.

71391

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1808 от 13.ХI.2001 г. по ф.д. № 915/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Бултер” - ООД, със седалище и адрес на управление Велинград, ул. Вл. Маяковски 41, с предмет на дейност: мебелни услуги, лакиране, боядисване, търговия с мебелен обков и машини, производство на мебели, внос, износ, реекспорт, комисионни, спедиторски, складови сделки, бартерни операции, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, реклама, маркетинг, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

71392

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1810 от 13.ХI.2001 г. по ф.д. № 1532/96 вписа в търговския регистър промяна за “Хигия - Бесатур” - АД, Пазарджик: увеличава капитала от 60 000 лв. на 200 000 лв.

71393

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1806 от 12.ХI.2001 г. по ф.д. № 450/93 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието и фирмата “БИД - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “БИД - X.X. - X.X.”.

71394

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1804 от 9.ХI.2001 г. по ф.д. № 573/2000 вписа в търговския регистър промени за “Саймън” - ЕООД, Пазарджик: заличава X.X.X. като управител; вписва като управител на дружеството X.X.X..

71395

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1780 от 8.ХI.2001 г. по ф.д. № 992/2001 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Нота Бене - Шоес” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. X.X. 33, с предмет на дейност: лизингова дейност, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, превозна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерска, туристическа, рекламна и импресарска дейност, производство и търговия със стоки и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

71396

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение№ 1790 от 8.ХI.2001 г. по ф.д. № 852/2001 вписа в търговския регистър прехвърляне на търговското предприятие ЕТ “X.X. - Мираж” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на “Атанасов” - ООД, Пазарджик.

71397

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1789 от 8.ХI.2001 г. по ф.д. № 938/2001 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ратси” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Крали Марко, област Пазарджик, с предмет на дейност: производство на земеделска продукция и продажбата й в преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

71398

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1776 от 5.ХI.2001 г. по ф.д. № 2284/90 вписа в търговския регистър заличаване на “Фиала” - ЕООД, Панагюрище, поради изчерпване производството по несъстоятелност.

71399

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1803 от 8.ХI.2001 г. по ф.д. № 950/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Франсгаз” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Белово, ул. Юндола 3, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: търговия, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско посредничество и представителство, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, покупка и продажба на петролни продукти, вкл. и газ пропан за битови нужди и за нуждите на транспортни и други машини, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти и продажбата им, инвестиране в дейности и предприятия, осъществяване в страната и в чужбина на всякакви дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

71400

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 1784 от 8.ХI.2001 г. по ф.д. № 811/96 вписа в търговския регистър промяна за “Обединена българска компания - Панагюрище” - ООД, Панагюрище: дружеството поема активите и пасивите на СД “Нирани - М” - Панагюрище, като универсален правоприемник поради вливане на СД в ООД.

71401

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ допуска прилагането по ф.д. № 47/2000 на представения счетоводен отчет на “Асарел - Хранителен комплекс” - ЕООД, Панагюрище.

71402

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1781 от 8.ХI.2001 г. по ф.д. № 951/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Софитранс” - ООД, със седалище и адрес на управление Велинград, ул. Маяковски 24, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност - внос и износ, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, търговия, ремонт и отдаване под наем на МПС и селскостопанска техника, търговия, ремонт, отдаване под наем на компютърна и друга подобна техника, интернет услуги, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

71403

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1745 от 2.ХI.2001 г. по ф.д. № 967/2001 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Полимекс 70” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Септември, ул. X.X. 67, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, като дейността ще се осъществява в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

71418

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска прилагането по ф.д. № 1524/96 на представения счетоводен отчет на “Млечна промишленост 96” - АД, Пазарджик.

71419

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 1772 от 6.ХI.2001 г. по ф.д. № 185/99 вписа в търговския регистър придобиване на фирмата и предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма ЕТ “X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от “X.X.X.” - ООД, Пазарджик.

71420

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 1756 от 5.ХI.2001 г. по ф.д. № 980/2000 вписа в търговския регистър преобразуване на “Овер Груп” - ООД, Батак, в акционерно дружество “Овер Груп” - АД, със седалище и адрес на управление Батак, ул. Априлци 34, ет. 2, с предмет на дейност: проучване, строителство, експлоатация и ремонт на всякакъв вид обекти в строителството, техническо ръководство и контрол на строителни обекти, вкл. дейността по приемането на завършени строителни обекти, изкупуване, преработка, продажба на стоки и произведения от всички отрасли на икономиката, търговия с всякакъв вид стоки в страната и в чужбина, транспортни услуги от всякакъв вид, дърводобив, дървопреработване и търговия с произведения на горското стопанство и дървопреработвателната промишленост, промишлен риболов, организиране отдиха и почивката на гражданите със спортни, ловни и други дейности, опазване на обществената, частната и личната собственост посредством охранителна дейност от всякакъв вид, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 55 000 лв. Дружеството е със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., правоприемник е на активите и пасивите на “Овер Груп” - ООД, и се представлява и управлява от изпълнителния директор X.X.X..

71421

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 689 ТЗ обявява, че списъците на допълнително приетите и неприети вземания на кредиторите са изготвени и са предоставени на разположение на кредиторите и длъжника в канцеларията на Пернишкия окръжен съд по гр. д. № 727/99 на “Качествена металургия” - АД, Перник, в открито производство по несъстоятелност.

11658

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 620/2001 промени за “Рекс - Коммерс” - ООД, Перник: премества седалището и адреса на управление от София, район “Илинден”, ж.к. Света Троица, бл. 229, ет. 20, ап. 72, в Перник, ул. Върбица, бл. 11, ет. 2, ап. 5; деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписа изменение на договора.

71583

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1030 от 5.ХI.2001 г. по ф.д. № 615/2001 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Йорданов - Комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, бул. Юрий Гагарин, бл. 31, вх. Д, ап. 16, с предмет на дейност: дърводобив и дървообработване, търговия с черни и цветни метали (след получаване на лиценз), вътрешен и международен туризъм с всички съпътстващи го дейности и услуги, селскостопанска дейност в пълен обем, комисионна, спедиционна, рекламно-информационна и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, производство и търговия с всякакви стоки и услуги за населението и стопанството, незабранени със закон, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, кафе и кафе-аперитиви, вериги от фирмени магазини, ателиета и бутици, както и складова база към тях, сделки с интелектуална собственост, предприемачество, проектиране, строителна дейност и услуги и търговия с недвижими имоти (всички изброени дотук дейности - след предварително получаване на разрешително или лиценз), външноикономическа и външнотърговска дейност в рамките на законодателството в пълен обем по целия предмет на дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71584

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1047 от 12.ХI.2001 г. по ф.д. № 628/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ив - Комерс 2001” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Софийско шосе 72, с предмет на дейност: импорт, експорт и реекспорт, бартерни, компенсационни и други специфични сделки и операции, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен ви в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, информационна, импресарска, рекламна дейност или предоставяне на други услуги, вътрешен и международен превоз на пътници и товари, производство на видео- и звукозаписи (съгласно законодателството), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристическа, хотелиерска дейност (след издаване на лиценз), маркетингова, охранителна дейност на физически и юридически лица, товари, инкасо (след издаване на разрешение - лиценз), както и всякакви други дейности, позволени със закон и съгласно изискванията на законодателството (всички дейности, за които е необходимо издаване на разрешение или лиценз, могат да бъдат осъществявани след получаването му), и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X.-X., с неопределен срок, представлява се от съдружниците заедно и поотделно и се управлява от съдружниците само поотделно.

71585

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1031 от 5.ХI.2001 г. по ф.д. № 616/2001 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Александро” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Лом, бл. 3, вх. А, ап. 11, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71586

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1034 от 6.ХI.2001 г. по ф.д. № 617/2001 вписа прехвърлянето чрез продажба на фирма “X.X. - Диди” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - Диди - X.X.”.

71587

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1040 от 8.ХI.2001 г. по ф.д. № 623/2001 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Фламинго - 1” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Вардар, бл. 11, ап. 2, с предмет на дейност: импорт, експорт и реекспорт, бартерни, компенсационни и други специфични сделки и операции, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, информационна, импресарска, рекламна дейност или предоставяне на различни услуги, вътрешен и международен превоз на пътници и товари, производство на видео- и звукозаписи (съгласно законодателството), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристическа, хотелиерска дейност (след издаване на лиценз), маркетингова и охранителна дейност на пътници, товари, инкасо (след издаване на разрешение - лиценз), както и всякакви други дейности, разрешени със закон и съгласно изискванията на законодателството (всички дейности, за които е необходимо издаване на разрешение или лиценз, могат да бъдат осъществявани след получаването му), и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71588

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 559/96 промени за “Каси - М” - ООД, Перник: освобождава съдружника X.X.X.; вписва за съдружник X.X.X.; вписва изменение на дружествения договор.

71589

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1025 от 2.ХI.2001 г. по ф.д. № 611/2001 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Меджик Принт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. X.X. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговска реализация на всякакви стоки, незабранени със закон, комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна дейност - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност (след издаването на лиценз), сделки с интелектуална собственост, извършване на всякакви услуги на фирми на граждани, незабранени със закон, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, разкриване на фирмени магазини, заведения за обществено хранене в страната и в чужбина, производство на селскостопанска продукция, външно- и вътрешнотърговска дейност по целия предмет на дейност, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон (всички дейности могат да бъдат осъществявани съгласно законодателството, а тези, за които се изисква издаването на лиценз - след снабдяването със съответното разрешение), и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71590

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 3431/91 промяна за “Ветпром” - АД, Радомир: вписва X.X.X. за прокурист на дружеството, която ще го представлява.

71591

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 449/2001 промени за “Алигатор” - ООД, Перник: освобождава X.X.X. като съдружник в дружеството; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Алигатор” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала X.X.X., която ще го управлява и представлява.

71592

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 3431/91 промени за “Ветпром” - АД, Радомир: вписва промяна на броя на членовете на съвета на директорите от 4 на 8; освобождава членовете на съвета на директорите X.X.X. - и като изпълнителен директор, X.X.X. - и като председател, X.X.X. - и като зам.-председател; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X. - изпълнителен директор, X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и членове - X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.; вписва X.X.X. за изпълнителен директор; дружеството ще се представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; деноминира капитала на дружеството от 261 860 000 лв. на 261 860 лв.

71593

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 625/2001 промяна за “Ценков - Димитров и Ко” - ООД, Перник: премества седалището и адреса на управление от София, ж.к. Люлин, бл. 734, вх. Д, ет. 1, ап. 104, в Перник, кв. Иван Пашов, ул. Мадара 22.

715984

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1041 от 8.ХI.2001 г. по ф.д. № 624/2001 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Дитекс - Транс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. X.X., бл. 17, вх. Б, ап. 6, с предмет на дейност: транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност, импорт и експорт в пълен обем, маркетинг, лизингова и консултантска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на наши и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, изграждане и експлоатация на всякакви промишлени, търговски и туристически обекти, ремонтно-сервизна и всякаква друга дейност в сферата на услугите, незабранена със закон, дърводобив, дървопреработване и всякаква друга дейност за постигане целите на търговеца, незабранена със закон (дейностите, за които се изисква специално разрешение или са обект на специално регулиране, ще се извършват след надлежно снабдяване с такова или при съответното спазване на нормативните разпоредби), и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

71595

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1044 от 8.ХI.2001 г. по ф.д. № 626/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Евроинженеринг - Екострой - Н & Н” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Бор 6, с предмет на дейност: строителство, проектиране, модернизация и реконструкция на промишлени и граждански обекти с екостроителни материали на водещи европейски производители и строително-ремонтни услуги в страната и в чужбина, обзавеждане на търговски обекти, вътрешнотърговска дейност - покупка на разрешени със закон стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност - импорт, експорт, реекспорт, бартерни и консигнационни сделки с всякакви стоки, машини и съоръжения, разрешени със закон, външноикономическа дейност, маркетингова, мениджмънтска и лизингова дейност, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, посредническа дейност, вътрешен и международен превоз на пътници и товари, вътрешен и международен туризъм и туристически услуги в страната и в чужбина, извършване и организиране на разрешените със закон услуги на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство на разрешени със закон стоки, в т.ч. и на строителни материали, с цел продажба на вътрешния и международния пазар, комисионна, спедиционна, складова, рекламна, информационна, импресарска и хотелиерска дейност, покупка, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., с неопределен срок и се управлява и представлява от съдружниците поотделно.

71596

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2001 г. по ф.д. № 961/2001 вписа в търговския регистър еднолично дуржество с ограничена отговорност “Киведа” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Д. Попов 11, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, обменни, бартерни, компенсационни и други сделки, лизинг и реекспорт, покупко-продажба на едро и дребно, внос и износ на петрол и петролни продукти, комисионна, консигнационна, оказионна и антикварна дейност (без паметници на културата и предмети с национално значение), складова и маркетингова дейност, производство и преработка на промишлени и хранителни стоки, селскостопанска продукция и реализацията й, представителство (без процесуално), посредничество, агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, туристическа, рекламна, информационна и импресарска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, покупко-продажба, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, трансфер на технологии и ноу-хау, транспортна дейност, счетоводни услуги и други стопански дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

71188

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2001 г. по ф.д. № 1182/98 вписа промени в търговския регистър за “Атлантик” - ЕООД, Плевен: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

71189

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 1 ТЗ с решение от 12.Х.2001 г. по ф.д. № 764/98 вписа прехвърляне на фирма “Слаген - X.X.” заедно с предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X.-X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “Слаген - X.X. - X.X.”.

71190

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 7.ХI.2001 г. по ф.д. № 3178/98 вписа промени в търговския регистър за “Плевен - БТ” - АД, Плевен: заличава изцяло досегашния състав на съвета на директорите; вписва съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - изпълнителен директор, и членове X.X.X. и X.X.X..

71191

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 1027/2001 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ивконтрол” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 95, вх. Б, ап. 6, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с всякакви хранителни и нехранителни стоки в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство, преработка и реализация на растителна, животинска и селскостопанска продукция, ремонт на битова електроника и битови електроуреди, проектиране и строително-монтажни и ремонтни дейности, проектиране и монтаж на машини и съоръжения, инженеринг, консултантски, експертни и информационни услуги, машинописни и компютърни услуги, търговско представителство (без процесуално) и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна и лизингова дейност, сделки с интелектуална собственост, транспортна, таксиметрова и спедиционна дейност (без пощенски пратки), осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

71192

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 1.ХI.2001 г. по ф.д. № 1600/99 допуска прилагането на годишния счетоводен отчет към 31.ХII.2000 г. на “Стоматологичен център I” - ЕООД, Плевен.

71193

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 1020/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Сатнет - РГ” - ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. X.X. 4, бл. Юпитер, ап. 3, с предмет на дейност: търговско представителство (без процесуално) и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелекутална собственост, проектиране, строителство, ремонт и обслужване на всякакъв вид информационни системи, както и всякакви други разрешени със закон търговски дейности, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и “Саткоом” - ООД, Плевен, и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

71194

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2001 г. по ф.д. № 658/93 вписа промяна за “М.В. Ломоносов” - ООД, Плевен: заличава като съдружници в дружеството X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

71195

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 29.Х.2001 г. по ф.д. № 1031/96 вписа промяна за “Гъмза” - ЕАД, Плевен: преобразва дружеството в акционерно дружество “Гъмза” - АД.

71196

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 1024/2001 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Самар Р и Д” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Гренадерска 121, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност във всички разрешени форми, производство на стоки и услуги за бита, шивашка дейност (предимно на ишлеме), внос, износ, бартер и обменни операции, представителство (без процесуално) и агентство на чужди фирми, производство и търговия с хранително-вкусови продукти, организиране на верига фирмени магазини в страната и в чужбина, производство на кооперирани изделия и крайни продукции и услуги, туристически, спедиторски и транспортни услуги и други стопански дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв., едноличен собственик е “Самартрейд” - ЕООД, София, вписано по ф.д. № 2595/94 на СГС. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

71197

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2001 г. по ф.д. № 1090/92 вписа промени за “ХМС и Бе” - ООД, гр. Тръстеник, област Плевен: заличава като управител на дружеството X.X.X.; вписва за управител X.X.X., който ще представлява дружеството.

71198

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2001 г. по ф.д. № 948/2001 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бачийски” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Д. Константинов 11, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, извършване на международни превози на хора и товари, внос и износ на стоки и предмети, разрешени със закон, дейност на търговско представителство (без процесуално) и посредничество, консултантски, превозни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, незабранени със закон, сделки с интелектуална собственост, производство на видео- и звукозаписи и други подобни дейности, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредническа дейност по информиране и наемане на работа за чужбина, външнотърговска дейност, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

71199

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2001 г. по ф.д. № 2367/94 вписа промени в търговския регистър за “Дермабул” - ЕООД, Плевен: заличава като едноличен собственик на дружеството “Теда” - ООД, Плевен; вписва като едноличен собственик на дружеството X.X.X.; заличава вписания адрес на управление - Плевен, ул. Дойран 63А, ет. 2; вписва нов адрес на управление - Плевен, ул. X.X. 8-Б-14; заличава като управители на дружеството X.X.X. и X.X.X.; вписва като управител на дружеството X.X.X..

71806

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 1 ТЗ с решение от 26.Х.2001 г. по пф.д. № 3175/93 вписа поемането на търговското предприятие на едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X. - Н” от наследниците му X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които прехвърлят безвъзмездно търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X., и я вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “Пламен - X.X.”.

71807

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2001 г. по ф.д. № 1672/96 вписа промени за “Екострой” - ЕООД, Плевен: вписва прехвърлянето на дружествения дял на X.X.X., съответен на целия капитал на дружеството, на X.X.X. за сумата 5000 лв.; заличава като едноличен собственик на дружеството X.X.X.; вписва като едноличен собственик на дружеството X.X.X.; заличава досегашния адрес на управление на дружеството; вписва нов адрес на управление - Плевен, ул. Драгоман 6; заличава като управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписва като управител и представляващ дружеството X.X.X..

71808

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2001 г. по ф.д. № 777/98 вписа промени в търговския регистър за “Три С - Плевен” - ООД, Плевен: заличава досегашното наименование на дружеството и вписва ново - “3 С Сот Плевен” - ООД; заличава седалището и адреса на управление на дружеството - Плевен, ул. В. Левски 1, ет. 14; вписва ново седалище и адрес на управление - Плевен, бул. Русе 37А, ет. 5.

71809

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 9.ХI.2001 г. по ф.д. № 3169/90 вписа промяна за “Стедикон” - ООД, Плевен: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

71810

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2001 г. по ф.д. № 1053/2001 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Дискавъри 5” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Тотлебен 31, ап. 907, с предмет на дейност: търговия с горива и смазочни материали, счетоводни услуги, преводаческа дейност, езикови курсове, предпечатна и издателска дейност, търговия с продукти на битовата химия, комисионерска и посредническа дейност, търговия с кожи и кожени изделия, ремонт на МПС, внос и търговия с резервни части за автобуси и други МПС, изграждане и експлоатация на автомивка, отдаване под наем на МПС, търговия на едро и дребно, експорт, импорт и реекспорт, производство, изкупуване, преработка и търговия с промишлени, битови и селскостопански стоки, кафетерия, ресторантьорство, хотелиерство, къмпинги, туристически, транспортни и таксиметрови услуги в страната и в чужбина, автомонтьорство и сервизна дейност, отдаване на вещи и имоти под наем, разкриване и експлоатация на обекти от типа на общественото хранене и магазинна мрежа, проектиране, монтаж, строителство, ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения, търговско представителство (без процесуално) и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, търговия, ремонт и поддръжка на компютърна техника, разработване на софтуери, ноу-хау, рекламно-информационна дейност, лизинг, инженеринг, импресарска дейност, организация и експлоатация на забавни електронни игри (без хазарт) и компютърни игри, търговия, сервиз и монтаж на електронни компоненти за битова и професионална музикална апаратура, охранителна дейност (след лицензиране), търговия с алкохол и цигари (след лиценз), всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

71811

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 6.ХI.2001 г. по ф.д. № 1135/96 вписа промени в търговския регистър за “Агропласмент и търговия” - ЕАД, Плевен: намалява капитала на дружеството от 350 575 лв. на 338 818 лв.; вписва промени в устава и заповед № РД-41-630 от 5.Х.2001 г. на иминстъра на земеделието и горите относно намаляване на капитала.

71812

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2001 г. по ф.д. № 1051/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Пард - Скорпион 111” - ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Екзарх Йосиф 15, ап. 14, с предмет на дейност: професионална алпийска ремонтна дейност, покупка, производство, преработка, пласмент и търговия на едро и дребно със селскостопанска и животинска продукция в страната и в чужбина, хранителни стоки, алкохолни (след лиценз) и безалкохолни напитки, сокове, кафе, студени и топли закуски, тютюневи изделия (след лиценз), стоки за бита и промишлени стоки, битова техника, хлебни и сладкарски изделия, шивашки услуги, отдаване под наем на видеокасети, заложна къща, паркинг, счетоводни услуги, фризьорски и козметични, стругаро-фрезистка дейност, ресторантьорство и хотелиерство, посредничество при отдаване под наем и продажба на недвижими имоти, сделки с интелектуална собственост, транспортни услуги на фирми и граждани в страната и в чужбина, услуги със селскостопанска техника, авторемонтна дейност, компютърни услуги и игри (без хазарт), машинописни услуги, покупка, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителни и ремонтни услуги, измазване, шпакловка, боядисване, изолации, теракота, В и К, заварки, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

71813

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2001 г. по ф.д. № 724/99 вписа промяна в търговския регистър за “Фили” - ООД, Плевен: допълва предмета на дейност с “хотелиерство и ресторантьорство”.

71814

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2001 г. по ф.д. № 1060/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Скорпион - 2001” - ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Средна гора 7, с предмет на дейност: производство и реализация на машини, съоръжения и части за тях, конструкторска и технологична дейност, сделки от всякакъв вид в страната и в чужбина, вкл. покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, покупка и продажба на петрол и петролни продукти, тютюневи изделия и алкохол (след лицензи) в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба (след разрешение), търговско представителство (без процесуално), посредничество, комисионни, спедиционни (без пощенски пратки) и превозни сделки, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство, хотелиерство, туристически и рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвжими имоти с цел продажба и лизинг, пакетиране и бутилиране на стоки и търговия с тях на едро и дребно, транспортна дейност със собствен и нает транспорт, строителство и търговия с недвижими имоти, производство на персонални компютри и резервни части за тях, внос и продажба на автомобили и резервни части за тях, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

71815

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2001 г. по ф.д. № 826/95 вписа промени за “Адонис” - ЕООД, Плевен: заличава като управител и едноличен собственик на дружеството X.X.X. и вписа като едноличен собственик, управител и представляващ дружеството X.X.X..

71200

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 146, ал. 4 ТЗ с решение от 18.Х.2001 г. по ф.д. № 1332/93 вписа промени в търговския регистър за “Стройпродукт” - ЕООД, Плевен: дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. - управител, и X.X.X. заедно и поотделно; допуска прилагането на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г., приет от съдружниците и заверен от експерт-счетоводител.

71201

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 18.Х.2001 г. по ф.д. № 1138/98 вписа промени в търговския регистър за “Стройпродукт” - АД, Плевен: заличава регистрирания съвет на директорите и вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, X.X.X. - изпълнителен директор, и членове X.X.X. и X.X.X.; вписва промени в устава на дружеството съгласно решение на общото събрание от 28.IХ.2001 г.; допуска прилагането на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г., приет от общото събрание на акционерите на дружеството на 28.IХ.2001 г.; дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

71202

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 25.Х.2001 г. по ф.д. № 637/2000 вписа промени за “Пластойл” - ЕООД, Плевен: вписа като съдружник в дружеството X.X. съгласно договор за прехвърляне на дялове от 15.Х.2001 г. при условията на чл. 129 ТЗ с нотариална заверка на подписите на страните, по силата на който X.X.X. - едноличен собственик на дружеството, продава на X.X. собствените си 450 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки за 4500 лв., като тази сума е платена от купувача на продавача изцяло в деня на сключването на договора; вписа промяна във вида на дружеството - от “Пластойл” - ЕООД, в “Пластойл” - ООД; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

71203

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 743/98 вписа промени за “Десети декември инвест” - АД, Плевен, както следва: заличава като членове на СД X.X.X. и X.X.X.; деноминира капитала на дружеството от 50 000 000 лв. на 50 000 лв.; допуска прилагането на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на дружеството.

71204

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 25.Х.2001 г. по ф.д. № 224/93 вписа прехвърляне на търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X.” на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “X.X. - X.X.”.

71205

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 1016/2001 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Кин” - АД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Д. Попов 11, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, обменни, бартерни, компенсационни и други сделки, лизинг, реекспорт, покупко-продажба на едро и дребно, внос и износ на петролни продукти и петрол, комисионна, консигнационна, оказионна и антикварна (без паметници на културата и предмети с национално значение), складова и маркетингова дейност, производство и преработка на промишлени и хранителни стоки, селскостопанска продукция и нейната реализация, представителство (без процесуално), посредничество, агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, туристическа, информационна и импресарска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, покупко-продажба, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, трансфер на технологии и ноу-хау, транспортна дейност, счетоводни услуги и други стопански дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв. Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., и се представлява от X.X.X..

71206

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 19.Х.2001 г. по ф.д. № 466/2000 вписа промени за “Плевен проект 2000” - АД, Плевен: допуска прилагането на годишния счетоводен отчет за 2000 г. на дружеството, приет на общото събрание на акционерите, заверен от дипломиран експерт-счетоводител; вписа прекратяването на “Плевен проект” - АД, Плевен, вписано с решение по ф.д. № 3557/90, поради преобразуването на дружеството чрез вливането му в “Плевен проект - 2000” - АД, Плевен, като същото поема всички активи и пасиви на прекратеното дружество; увеличава капитала на дружеството от 72 000 лв. на 86 790 лв. чрез издаване на нови 1479 акции, всяка с номинална стойност 10 лв.; заличава вписания предмет на дейност и вписа предмет на дейност: проектиране и строителство, отдаване на недвижимо и движимо имущество под наем, търговия на едро и дребно с всички стоки, незабранени със закон, консултантски, счетоводни и други услуги, търговия с недвижимо имущество, търговия с ценни книжа (след получаване на съответния лиценз), всякакви други дейности, разрешени със закон.

71816

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 2.ХI.2001 г. по ф.д. № 712/98 вписа промени в търговския регистър за “Търговия на едро” - АД, Плевен: заличава като представител в съвета на директорите на акционера “Български електронни системи и технологии” - АД, София, X.X.X.; вписва като представител в съвета на директорите на акционера “Български електронни системи и технологии” - АД, София, X.X.X..

71817

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2001 г. по ф.д. № 1664/99 вписа промени за “ФЗ Славяново” - ООД, гр. Славяново, област Плевен: заличава като управител на дружеството X.X.X. и вписа като трети управител X.X.X.; дружеството се представлява от досегашния управител X.X.X. - самостоятелно, и от двамата управители X.X.X. и X.X.X. винаги заедно.

71818

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 9.ХI.2001 г. по ф.д. № 1560/99 вписа промени в търговския регистър за “ГБС - Плевен” - АД, Плевен: заличава X.X.X. като главен изпълнителен директор на дружеството; дружеството се представлява заедно от председателя на съвета на директорите X.X.X. и изпълнителния директор X.X.X..

71819

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2001 г. по ф.д. № 1046/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Братя Иванови” - ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, бул. X.X. 94, и с предмет на дейност: изкупуване и производство на селскостопанска продукция, млечни изделия, брашна, сладкарски изделия и търговия с тях, производство, преработка и търговска реализация на промишлени стоки на вътрешния и външния пазар, разкриване на търговски обекти и складове, инженерингова, проектантска и строителна дейност от промишлен и битов характер, издателска, рекламна, информационна дейност, маркетинг, ресторантьорство, хотелиерство, разкриване на кафе-аперитив, спедиторска и превозна дейност - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, туристическа дейност - организиране на екскурзии в страната и в чужбина, складова и лизингова дейност, посредничество, представителство (без процесуално), агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, външнотърговска дейност (внос и износ) във връзка с предмета на дейност на дружеството, охранителна дейност (след разрешение), проектиране на всякакъв вид строителни обекти, извършване на строително-монтажни работи и обзавеждане на недвижими имоти, изграждане, продажба и замяна на жилища, ателиета, гаражи и др. заедно с правото на собственост върху земята или с правото на строеж върху нея, оценка на цели предприятия, недвижима и движима собственост, машини и съоръжения, консултантска дейност в сферата на строителството, машиностроенето и проектирането, финансово-счетоводни услуги и икономически консултации, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от тримата съдружници заедно и поотделно.

71820

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 758 от 18.IХ.2001 г. по ф.д. № 331/2000 промени за “Паркет” - ООД, гр. Дулово: прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

71660

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 78 от 29.Х.2001 г. по ф.д. № 378/99 приема и прилага към делото представения годишен счетоводен отчет на “Аптечно - Силкали” - АД, Силистра, за 2000 г., приет от общото събрание на 20.IХ.2001 г.

71661

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение № 835 от 17.Х.2001 г. по ф.д. № 462/2000 промени за “Агроком - 2000” - АД, с. Нова Черна: вписва промени в устава на дружеството; промяна броя на членовете на съвета на директорите от 3 на 4; освобождаване членовете на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва нов съвет на директорите с членове: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва промяна в представителството на дружеството - представлява се от X.X.X. - председател, и X.X.X. - изпълнителен директор, заедно и поотделно.

71662

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 914 от 19.ХI.2001 г. по ф.д. № 450/2001 еднолично дружество с ограничена отговорност “Тамади 3” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Ген. Колев 12, ап. 14, и с предмет на дейност: охрана на труда, трудово законодателство, представителство, посредничество, агентство, туристическа, рекламна и консултантска дейност, маркетинг, проектиране, търговска и финансово-счетоводна дейност, обучение, трудова медицина и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

71310

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ регистрира с решение № 904 от 15.ХI.2001 г. по ф.д. № 116/2000 заличаването на “Стоматологичен център 1 - Силистра” - ЕООД.

71311

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 863 от 30.Х.2001 г. по ф.д. № 962/95 промяна за “Лидер” - ООД, Силистра: удължава срока за ликвидация на дружеството със 7 месеца.

71312

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 919 от 22.ХI.2001 г. по ф.д. № 234/2001 промени за “Силистра - Хибрид” - ООД, Силистра: освобождава като съдружник X.X.X.; вписва за съдружник X.X.X.; вписва прехвърляне на дружествени дялове.

71688

Сливенският окръжен съд на основание чл. 630, ал. 1 ТЗ обявява неплатежоспособността на “Сличер” - ЕООД, със седалище Сливен, пл. В. Левски, бл. 9, ап. 6, с управител X.X.X. с ЕГН 380835820; открива производство по несъстоятелност на дружеството с начална дата 9.II.1998 г.; назначава за временен синдик X.X.X. с ЕГН ********** от Сливен, ул. Цар Освободител 47-б-1; допуска обезпечение чрез налагане на запор на активите на дружеството, представляващи инвентар, вземания от продажби, присъдени вземания и др., и налага възбрана на недвижимите имоти на дружеството; определя възнаграждение на временния синдик в размер 200 лв., вносимо от ищеца; определя за дата на първото събрание на кредиторите 12.III.2002 г. в 14 ч. в зала № 113 на окръжния съд.

11947

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1724 от 12.ХI.2001 г. по ф.д. № 844/2001 вписа промени за “Лимец” - АД: заличава вписаното седалище Айтос и вписа ново седалище и адрес на управление - Сливен, ул. Стефан Караджа 5; увеличава капитала от 100 398 лв. на 103 860 лв., разпределен в 11 540 акции с номинална стойност 9 лв.; вписа управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., “Мел Инвест Холдинг” - АД, представлявано от X.X.X., и X.X.X., и надзорен съвет в състав: X.X.X., “Мел Холдинг” - АД, представлявано от X.X.X., “Конимо” - АД, представлявано от X.X.X., “Мелничен комплекс - Сливен” - АД, представлявано от X.X.X., “Хляб и хлебни изделия” - АД, представлявано от X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. винаги заедно.

70107

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1725 от 12.ХI.2001 г. по ф.д. № 845/2001 вписа промени за “Дунав” - АД: заличава вписаното седалище Видин и вписа ново седалище и адрес на управление - Сливен, ул. Стефан Караджа 5; увеличава капитала от 52 168,60 лв. на 68 046 лв., разпределен в 22 682 акции с номинална стойност 3 лв.; вписа управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., “Конимо” - АД, представлявано от X.X.X., “Мел Инвест Холдинг” - АД, представлявано от X.X.X., и надзорен съвет в състав: X.X.X., “Мел Холдинг” - АД, представлявано от X.X.X., “Мелничен комплекс - Сливен” - АД, представлявано от X.X.X., “Варна” - ООД, представлявано от X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. винаги заедно.

70108

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1726 от 12.ХI.2001 г. по ф.д. № 846/2001 вписа промени за “Лакто - Вита” - АД: заличава вписаното седалище Свиленград и вписа ново седалище и адрес на управление - Сливен, ул. Стефан Караджа 5; вписа увеличение на капитала от 50 450,40 лв. на 56 056 лв., разпределен в 28 028 акции с номинална стойност 2 лв.; вписа управителен съвет в състав: X.X.X.,X.X.X.,X.X.X. и X.X.X., и надзорен съвет в състав: “Конимо” - АД, представлявано от X.X.X., “Мел Холдинг” - АД, представлявано от X.X.X., “Мелничен комплекс - Сливен” - АД, представлявано от X.X.X., “Тополи фураж” - АД, представлявано от X.X.X., X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от изпълнителните директори X.X.X., X.X.X.,X.X.X. и X.X.X. винаги заедно.

70109

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1734 от 13.ХI.2001 г. по ф.д. № 850/2001 вписа промени за “Тополи фураж” - АД: заличава вписаното седалище с. Тополи и вписа ново седалище и адрес на управление - Сливен, ул. Стефан Караджа 5; вписа управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и “Мел Инвест Холдинг” - АД, представлявано от X.X.X., и надзорен съвет в състав: X.X.X., “Мел Холдинг” - АД, представлявано от X.X.X., “Конимо” - АД, представлявано от X.X.X., “Мелничен комплекс - Сливен” - АД, представлявано от X.X.X., и “Лимец” - АД, представлявано от X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от изпълнителните директори на УС X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. винаги заедно.

70110

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1756 от 15.ХI.2001 г. по ф.д. № 862/2001 вписа промени за “Свиневъдство - Стара Загора” - АД: вписа ново седалище и адрес на управление - Сливен, ул. Стефан Караджа 5; увеличава капитала от 52 306,20 лв. на 58 118 лв., разпределен в 29 059 акции с номинална стойност 2 лв.; вписа изменения и допълнения в устава на дружеството, приети на общото събрание, проведено на 6.VI.2001 г.; вписа надзорен съвет в състав: X.X.X., “Мел Холдинг” - АД, София, представлявано от X.X.X., “Конимо” - АД, София, представлявано от X.X.X., “Мелничен комплекс - Сливен” - АД, Сливен, представлявано от X.X.X.; вписа управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., “Мел Инвест Холдинг” - АД, Сливен, представлявано от X.X.X.; дружеството се представлява от изпълнителните директори X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. винаги заедно.

70111

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1746 от 14.ХI.2001 г. по ф.д. № 857/2001 вписа промени за “Клас” - АД: вписа ново седалище и адрес на управление - Сливен, ул. Стефан Караджа 5; увеличава капитала на дружеството от 50 264 лв. на 62 830 лв., разпределен в 31 415 акции с номинална стойност 2 лв.; вписа изменение и допълнение на устава; вписа надзорен съвет в състав: X.X.X., “Мел Холдинг” - АД, София, представлявано от X.X.X., “Мел Инвест Холдинг” - АД, Сливен, представлявано от X.X.X., “Мелничен комплекс - Сливен” - АД, представлявано от X.X.X., “Хлебопроизводство и търговия” - АД, Варна, представлявано от X.X.X.; вписа нов управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., “Конимо” - АД, София, представлявано от X.X.X., и X.X.X.; дружеството се представлява от изпълнителните директори X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. винаги заедно.

70112

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1760 от 15.ХI.2001 г. по ф.д. № 864/2001 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Евро Маркет” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Дружба 13-Г-22, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел продажба, превозни, комисионни, транспортни, рекламни, складови, лизингови и външнотърговски сделки, търговско представителство и посредничество, всякакви други търговски сделки, допустими от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

70113

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1753 от 15.ХI.2001 г. по ф.д. № 486/2000 вписа промяна за “Кристал - 2000” - ООД: заличава досегашното наименование “Кристал - 2000” - ООД, и вписва ново наименование “Кристал” - ООД.

70114

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1758 от 15.ХI.2001 г. по ф.д. № 330/97 вписа промени за “Астратранс” - АД: увеличава капитала от 200 840 лв. на 251 640 лв. чрез издаване на нови 50 800 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.; вписа промени в устава на дружеството, приети на общото събрание, проведено на 24.IХ.2001 г.

70115

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1714 от 9.ХI.2001 г. по ф.д. № 2364/91 вписа промени за “Интърг” - АД: заличава X.X.X. като прокурист; заличава X.X.X. като представител на изпълнителния директор “Кортекс Трейдинг” - АД, София; вписа X.X.X. като представител на изпълнителния директор “Кортекс Трейдинг” - АД, София; дружеството се представлява от изпълнителния директор “Кортекс Трейдинг” - АД, София, представлявано от X.X.X..

70116

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1757 от 15.ХI.2001 г. по ф.д. № 536/98 вписа промени за “Напредък - Товарни превози” - АД: заличава изпълнителния директор X.X.X.; вписа за прокурист X.X.X..

70117

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1776 от 20.ХI.2001 г. по ф.д. № 67/99 вписа промени за “Меридиан 26” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписа новия управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

70118

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1098 от 22.ХI.2001 г. по ф.д. № 908/95 вписа промяна за “Прома” - ООД, Мадан: избира за управител на дружеството за срок 3 години X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

71309

Смолянският окръжен съд на основание чл. 3 и 4 ЗК с решение № 1099 от 22.ХI.2001 г. по ф.д. № 555/2001 вписа в кооперативния регистър горовладелска производителна кооперация “Ела - 2001” със седалище и адрес на управление с. Гела, област Смолян, с предмет на дейност: събиране на семена, производство на фиданки от горско-дървесни, храстови и декоративни видове, залесяване, отглеждане на млади горски насаждения, рекултивации на терени, стопанисване, управление и ползвания в горите и земите от горския фонд, дърводобив, дървопреработка, търговия с дървесина, изкупуване и преработка на диворастящи билки, горски плодове и гъби, пчеларство, ловен и риболовен туризъм, търговия на едро и дребно, внос и износ на всякакви незабранени със закон стоки, суровини и материали, туристически, хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, информационни и други незабранени със закон услуги, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вкл. вътрешни и международни автомобилни превози на пътници и товари, складови сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество. Кооперацията създава и поддържа: фонд “Резервен” - попълващ се с отчисления от печалбата ежегодно в размер не по-малък от 20 % от размера на дяловия капитал, конкретният размер се определя с решение на общото събрание; фонд “Лесокултурни мероприятия”, формиращ се от отчисления от печалбата в размер 5 %; фонд “Инвестиции”, попълващ се от реализираната чиста годишна печалба на кооперацията в размер 15 %; фонд “Противопожарни мероприятия и охрана на горите”, формиращ се от отчисления от печалбата в размер 5 %; други фондове, създадени с решение на общо събрание, което определя и реда за определяне на размера им; дивидент “Паричен” - определя се като остатък от печалбата след приспадане на отчисленията за фондовете на кооперацията и след данъчното й облагане се разпределя между кооператорите съразмерно на дяловите парични вноски с решения на общото събрание. Кооперацията е с управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., контролен съвет в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява и управлява от председателя на управителния съвет X.X.X., а в негово отсъствие - от зам.-председателя X.X.X..

70189

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1083 от 20.ХI.2001 г. по ф.д. № 774/96 вписа промяна за “Аида” - ООД, с. Смилян: заличава като съдружник в дружеството X.X.X..

70800

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1062 от 13.ХI.2001 г. по ф.д. № 632/99 вписа промяна за “Персенк 2000” - АД, с. Хвойна: допуска прилагане на проверения и приет от общото събрание на акционерите на 7.IХ.2001 г. годишен счетоводен отчет за 2000 г.

70072

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1061 от 13.ХI.2001 г. по ф.д. № 135/99 вписа промяна за “Персенк” - АД, с. Хвойна: допуска прилагане на проверения и приет на общото събрание на акционерите на 7.IХ.2001 г. годишен счетоводен отчет за 2000 г.

70073

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1046 от 8.ХI.2001 г. по ф.д. № 534/2001 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Вили - 50” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Неделино, ул. X.X. 13, с предмет на дейност: преработка на стоки на ишлеме, производство, продажба на памучен и вълнен текстил и трикотаж, конфекциониране на всички видове облекла, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и превозни услуги, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия с петролни продукти и деривати, валутнообменни бюра, оказион, антикварство, вътрешно- и външнотърговска дейност - внос и износ на всички видове стоки и услуги, незабранени със закон, осъществяване на други дейности и услуги, незабранени със закон, като дейността ще се осъществява в страната, в чужбина и в свободните безмитни зони, и с капитал 5000 лв. Дружеството ще се представлява и управлява от собственика X.X.X..

71826

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1056 от 13.ХI.2001 г. по ф.д. № 1787/91 допуска прилагане на проверения и приет на общо събрание на акционерите на 21.VI.2001 г. годишен счетоводен отчет на “Хотел Смолян” - АД, Смолян, за периода 1.I - 31.ХII.2000 г., надлежно заверен от дипломирания експерт X.X..

71827

Смолянският окръжен съд на основание чл. 4 ЗК с решение № 1037 от 5.ХI.2001 г. по ф.д. № 529/2001 вписа в кооперативния регистър горовладелска производителна кооперация “Пампорово - 2001” със седалище и адрес на управление гр. Чепеларе, област Смолян, ул. Спартак 1, ет. 1, с предмет на дейност: събиране на семена, производство на фиданки от горско-дървесни, храстови и декоративни видове, залесяване, отглеждане на млади горски насаждения, рекултивации на терени, стопанисване, управление и ползувания в горите и земите от горския фонд, дърводобив, дървопреработка, търговия с дървесина, изкупуване и преработка на диворастящи билки, горски плодове и гъби, пчеларство, ловен и риболовен туризъм, търговия на дребно и едро, внос и износ на всякакви незабранени от закона стоки, суровини и материали, туристически, хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, информационни и други незабранени от закона услуги, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вкл. вътрешни и международни автомобилни превози на пътници и товари, складови сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество. Кооперацията създава и поддържа: фонд “Резервен” - попълващ се с отчисления от печалбата ежегодно в размер не по-малък от 20 % от размера на дяловия капитал, конкретният размер се определя с решение на общото събрание; фонд “Лесокултурни мероприятия”, формиращ се от отчисления от печалбата в размер 5 %; фонд “Инвестиции”, попълващ се от реализираната чиста годишна печалба на кооперацията в размер 15 %; фонд “Противопожарни мероприятия и охрана на горите”, формиращ се от отчисления от печалбата в размер 5 %; други фондове, създадени с решение на общото събрание, което определя и реда за определяне на размера им; дивиденти: “Паричен” - определя се като остатък от печалбата след приспадане на отчисленията за фондовете на кооперацията и след данъчното й облагане се разпределя между кооператорите съразмерно на дяловите парични вноски с решения на общото събрание. Управителният съвет е в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; контролният съвет е в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Кооперацията ще се представлява и управлява от председателя на управителния съвет X.X.X., а в нейно отсъствие - от зам.-председателя X.X.X..

71124

Смолянският окръжен съд на основание чл. 4 ЗК с решение № 1025 от 1.ХI.2001 г. по ф.д. № 524/2001 вписа в кооперативния регистър горовладелска производителна кооперация “Карлък - СС” - с. Солища, със седалище и адрес на управление с. Широка лъка, община Смолян, и с предмет на дейност: събиране на семена, производство на фиданки от горско-дървесни, храстови и декоративни видове, залесяване, отглеждане на млади горски насаждения, рекултивация на нарушени терени, стопанисване, управление и ползване в горите и земите от горския фонд, дърводобив, дървопреработка, търговия с дървесина, обработен дървен материал и изделия от дърво, събиране, изкупуване и преработка на диворастящи билки, гъби и други горски продукти, ловен и риболовен туризъм, селски туризъм, търговия, транспортни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Кооперацията създава и поддържа фонд “Резервен”, който се отчислява от печалбата, и неговият размер не може да бъде по-малък от 20 % от размера на дяловия капитал; конкретният размер се определя от общото събрание; фонд “Инвестиции”; фонд “Бедствия и аварии”; фонд “Дивиденти” и други фондове по решение на общото събрание; управителният съвет е в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., а контролният съвет е в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Кооперацията ще се представлява и управлява от председателя на управителния съвет X.X.X..

71118

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 1091 от 22.ХI.2001 г. по ф.д. № 550/2001 вписа в регистъра за еднолични търговци поемане на собствеността на предприятието с фирма “X.X.” - с. Левочево, на едноличния търговец X.X.X. от неговата наследница X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление с. Левочево, община Смолян.

71678

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1095 от 22.ХI.2001 г. по ф.д. № 554/2001 вписа в регистъра за еднолични търговци прехвърлянето на фирма “Майа - X.X.” - Чепеларе, заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен тъговец с фирма “Майа - X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление Чепеларе, ул. Рожен 12.

71679

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1101 от 22.ХI.2001 г. по ф.д. № 135/99 вписа промяна за “Персенк” - АД, с. Хвойна: вписва продажба на 20 % от поименните акции на дружеството на “Персенклес 2000” - АД, с. Хвойна, съответстващи на 1000 акции с номинална стойност 10 лв.

71680

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1145 от 10.ХII.2001 г. по ф.д. № 580/2001, вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност под фирма “Астен” - ООД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Студентска 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, хотелиерска, рекламна, информационна дейност, както и предоставяне на други услуги, покупка, външноикономическа и търговска дейност, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция, включително диворастящи плодове и гъби, транспортни услуги в страната и в чужбина, строителство и строителни услуги и дейности и всички други дейности, незабранени от закона, с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и ще се представлява и управлява от управителите X.X.X. и X.X.X..

71104

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 1 от 15.ХI.2001 г. по ф.д. № 1222/2001 вписа в регистъра за търговски дружества сливането на “Арис” - ЕООД, к.к. Боровец, “Чамкория” - ЕООД, к.к. Боровец, “Боро травел” - ЕООД, к.к. Боровец, и “Борогруп” - ООД, к.к. Боровец, поради преобразуването им чрез сливане в “Борогруп травел” - ООД, което поема всички активи и пасиви, права и задължения на прекратените без ликвидация дружества към 15.ХI.2001 г., със седалище и адрес на управление к.к. Боровец, кв. 14, вила на “Борогруп” - ООД, и с предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, вътрешна и външна търговия, вътрешен и международен транспорт, производство и продажба на хранителни, промишлени и битови стоки, комисионна, спедиционна, лизингова, информационна, консултантска, туристическа и туроператорска дейност, маркетинг и реклама, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната и в чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 30 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., с неопределен срок и се управлява и представлява от X.X.X..

70071

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от 12.ХI.2001 г. по ф.д. № 12/97 вписа промени за “Ико” - ООД, с. Врачеш, Софийска област: освобождава X.X.X. като управител на дружеството; променя фирмата на “Узунов и Дашков” - ООД; приема нов дружествен договор.

71301

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6 от 13.ХI.2001 г. по ф.д. № 900/92 вписа промени за “Вакарелмаш” - ЕООД, с. Вакарел, Софийска област: вписва преразпределяне капитала на дружеството 5000 лв. от 500 дяла по 10 лв. на 50 дяла по 100 лв.; прекратява участието на X.X.X. в дружеството; приема за съдружник в дружеството X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X.; променя фирмата от “Вакарелмаш” - ЕООД, на “Месарска къща - Маестро” - ЕООД, със седалище с. Вакарел, Софийска област; приема нов дружествен договор.

71302

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 9.ХI.2001 г. по ф.д. № 1196/2001 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Стева - Стефанос Каминис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ихтиман, ул. Преслав 1, с предмет на дейност: внос и търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, стоки за бита и за широко потребление и алкохол, внос, износ, производство и търговия със стоки, предназначени за обредно-църковни дейности и ритуали на източноправославната църква, работа на ишлеме в страната и в чужбина на стоки и услуги по установения от закона ред, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външнотърговска, рекламна дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик Стефанос Стилианос Каминис.

71303

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от 9.ХI.2001 г. по ф.д. № 829/99 вписа промяна за “Екоет” - ЕООД, Етрополе: избира X.X.X. за управител на дружеството, който ще го управлява и представлява заедно и поотделно с досегашния управител X.X.X..

71304

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от 8.ХI.2001 г. по ф.д. № 1266/2000 вписа прехвърлянето на предприятието с фирма “Лилия - X.X.” със седалище и адрес на управление Варна, ул. X.X. 19, от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Мериан 2000 - X.X.” със седалище и адрес на управление гр. Костенец, ул. Белмекен 90.

71305

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 22.ХI.2001 г. по ф.д. № 1108/99 вписа промени за “Сакса - X.X.” - ЕООД, Ихтиман: прекратява участието на X.X.X. като съдружник в дружеството; освобождава X.X.X. като управител на дружеството; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X.; приема нов дружествен договор с решение на едноличния собственик на капитала от 31.Х.2001 г.

71306

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1 от 5.ХI.2001 г. по ф.д. № 1149/2000 вписа прехвърлянето на предприятието с фирма “Лиликом - X.X.” - Етрополе, от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Лиликом - X.X.”.

71307

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 22.ХI.2001 г. по ф.д. № 1237/2001 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Веам - България” - ООД, Софийска област, със седалище и адрес на управление с. Врачеш, ул. X.X. 34, с предмет на дейност: производство на хранителни продукти, търговия с хранителни продукти, производство и търговия със селскостопански и машини за хранително-вкусовата промишленост, посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и в чужбина, спедиторска, транспортна и сервизна дейност в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всякакви разрешени стоки във всички разрешени форми, бартерни операции, производствена и търговска дейност във всички области, международен и вътрешен туризъм, проектиране и строителство на обекти, производство и търговия със строителни материали, представителство и агентство на местни и чуждестранни фирми, лизинг, ноу-хау, информационна и инженерингова дейност, придобиване и отчуждаване на движими и недвижими имоти и вещни права върху такива, права върху интелектуална собственост, патенти, търговски марки, изобретения, инвестиране в селското стопанство и животновъдството, търговия със селскостопански и животински продукти, ресторантьорство, хотелиерство, търговия с петрол и петролни продукти, рекламна дейност, финансово-счетоводни и бизнесконсултации, мениджмънт в областта на рекламата, спорта и развлекателната индустрия и предлагане на услуги в тези области, както и всякаква друга стопанска или търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Нгуйен Вейт Чунг и Нго Куок Чунг и се управлява и представлява от управителя Нго Куок Чунг.

71308

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 7.ХI.2001 г. по ф.д. № 1191/2001 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Пластика - Н” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Костенец, ул. X.X. 19, с предмет на дейност: производство и търговия с пластмасови изделия, вътрешно- и външнотърговска дейност с всякакъв вид стоки, незабранени със закон, търговско представителство и посредничество, транспортна дейност и спедиция, сделки с интелектуална собственост, туристическа дейност, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна, информационна и програмна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството се учредява без срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

71116

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1 от 2.ХI.2001 г. по ф.д. № 1148/2001 вписа в търговския регистър прехвърлянето на предприятие с фирма “X.X. - Рони” - Самоков, от едноличния собственик X.X.X. на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ “X.X. - Рони - X.X.”.

71117

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 5.ХI.2001 г. по ф.д. № 1120/2001 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Газ Системс - Н и Т” - ООД, със седалище и адрес на управление Самоков, ул. Захари Зограф 39, с предмет на дейност: монтаж и ремонт на газови уредби за автомобили, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

77105

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 5.ХI.2001 г. по ф.д. № 1116/2001 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Райчинов” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ботевград, ул. X.X. 2, бл. Славия, вх. А, ет. 5, ап. 36, с предмет на дейност: производство, внос-износ на суровини, материали, изделия, резервни части за машини и съоръжения, битови и административни услуги, търговия, туризъм и търговско представителство, хотелиерство и ресторантьорство, както и всякаква дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

71106

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 8 от 6.ХI.2001 г. по ф.д. № 1488/97 вписа в търговския регистър промени за “Болар консулт” - АД, Костинброд: вписа промени в устава на дружеството, приети на общо събрание на акционерите на 15.VI.2001 г.; освобождава X.X.X. и X.X.X. от състава на надзорния съвет; избира за членове на надзорния съвет X.X.X. и X.X.X.; освобождава X.X.X. и X.X.X. от състава на управителния съвет; избира X.X.X. и X.X.X. за членове на управителния съвет; избира X.X.X. за председател на управителния съвет и X.X.X. за зам.-председател на управителния съвет; вписва овластяването на X.X.X. да представлява дружеството заедно и поотделно с назначения прокурист X.X.X..

71107

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1 от 5.ХI.2001 г. по ф.д. № 996/2001 вписа в търговския регистър прехвърлянето на предприятие с фирма “X.X.” - Монтана, от едноличния собственик X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.” със седалище Костинброд.

71108

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 3 от 8.ХI.2001 г. по ф.д. № 1074/2001 вписа в търговския регистър промени за “Р и С” - ООД, с. Литаково, Софийска област: прекратява участието на X.X.X. и X.X.X. и освобождаването им като управители на дружеството; едноличен собственик на капитала е X.X.; дружеството се преобразува в еднолично дружество с ограничена отговорност “Р и С” - ЕООД; вписа изменения в учредителния акт; дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик X.X..

71109

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 4 от 7.ХI.2001 г. по ф.д. № 2580/93 вписа в търговския регистър промени за “Ведимекс” - ООД, Драгоман: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; допуска