Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 114 от 6.XII

  • НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ БЪРЗО ЗАМРАЗЕНИТЕ ХРАНИ ОТ 2002 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № 20 ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ПО ЧЛ. 11, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 53 ОТ 26 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРИДВИЖВАНЕ И ВНОС НА ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 52 ОТ 26 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 51 ОТ 26 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТКРИВАНЕ И РАБОТА НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ АПТЕКИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 54 ОТ 28 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕ, ДИАГНОСТИКА, ПРОГНОЗА И СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН САКСКОБУРГГОТСКИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 1999 Г. ЗА ГОЛЕМИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ НА БАНКИТЕ (ОБН., ДВ, БР. 102 ОТ 1999 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 41 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 ОТ 28 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ЗА УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ", АТИНА, 29 НОЕМВРИ - Виж повече