Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 19 от 19.II

  • НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. ДВ - БР. 2 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 ОТ 29 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 1 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.) Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ФУНКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ПО СЪБИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 24 ЮНИ 1997 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ УЧАСТИЕТО НА ВОЕННИ КОНТИНГЕНТИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОПЕРАЦИЯТА НА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И В ОПЕРАЦИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СИЛИ ЗА СИГУРНОСТ В КОСОВО ПО МА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече