Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 19 от 19.II

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-09-132 от 12 февруари 2002 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и във връзка с настъпили благоприятни промени в епизоотичната обстановка по отношение на шапа по двукопитните животни в Република Аржентина нареждам:

Изменям и допълвам Заповед № РД-09-377 от 14.III.2001 г., както следва:

“Забранявам вноса от Република Аржентина на двукопитни животни, продукти и суровини от тях, които не са претърпели термична обработка, гарантираща унищожаването на вируса на шапа, с изключение на:

1. фураж и фуражни компоненти;

2. обезкостено говеждо месо, добито в одобрени за износ за страните - членки на ЕС, месодобивни предприятия и придружено с ветеринарен сертификат, който удостоверява, че:

а) месото е добито от животни, произхождащи от незаразени провинции;

б) основните лимфни възли на трупа са отделени;

в) преди обезкостяване трупът е бил подложен на зреене при температура от +2° до +6°С в продължение минимум на 24 часа и е достигнато pH, по-ниско от 6.0, измерено в средата на M.longissimus dorsi на всяка половина на трупа.”

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.

Заповедта влиза в сила от датата на обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: М. Дикме

8516

 

ЗАПОВЕД № РД-09-133 от 12 февруари 2002 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност във връзка със занижения контрол, осъществяван от официалната ветеринарномедицинска служба на Китайската народна република върху здравословното състояние на животните и качеството на хранителните продукти от животински произход, представляващи риск за здравето на хората, нареждам:

Забранявам вноса от Китайската народна република на:

1. живи животни;

2. продукти от животински произход, предназначени за човешка консумация и за храна на животни, с изключение на риба, която е уловена, замразена и пакетирана на риболовен кораб в морето и е изпратена директно до България.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.

Заповедта влиза в сила от датата на обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: М. Дикме

8517

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № ЛС-04-46 от 1 февруари 2002 г.

На основание чл. 15 от Закона за административното производство във връзка с чл. 655, ал. 3 от Търговския закон и постъпила молба от X.X.X., вх. № 94-а-187/2001 г., с която моли да бъде изключен от списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятeлност, изключвам по негово желание X.X.X., ЕГН **********, от списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС-03-1190 от 6.VIII.1998 г. (ДВ, бр. 96 от 1998 г.).

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Министър: Ант. Станков

8045

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-14-68 от 30 януари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1 и чл. 25, ал. 2, т. 2 ЗППДОбП във връзка със Заповед № РД-02-14-399 от 19.III.2001 г. за откриване процедура за приватизация на “Хидро Девин” - ЕООД, Девин (ДВ, бр. 35 от 2001 г.), нареждам:

1. Продажбата на 80 на сто от дяловете от капитала на “Хидро Девин” - ЕООД, Девин, да се извърши чрез публично оповестен конкурс.

2. Одобрявам конкурсната документация и определям следните конкурсни условия:

2.1. приоритетни условия:

а) цена - кандидатите за участие в конкурса представят свое предложение за цената, а в случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП - и финансова схема за разсрочено плащане в съответствие с определените условия; цената за обекта на продажба се оферира в левове;

б) начин и срок на плащане: цената се заплаща 30 % в левове - с банков превод по сметка на МРРБ № 3000166300, БИН 6301301124, при БНБ - София, банков код 66196611, в деня на сключване на договора, а останалата част от покупната цена - с всички разрешени законоустановени платежни средства за участие в приватизацията - в срок до 30 дни от датата на сключване на договора за продажба; в случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП се заплаща не по-малко от 25 % от цената в левове в деня на сключване на договора, а останалата част - съгласно предложената и приета финансова схема за разсрочено плащане;

в) извършване на инвестиции;

2.2. общи условия - бизнесплан с прогнозен 3 - 5-годишен период, включващ пазарна, технологична, организационна, социална и екологична политика на дружеството.

3. Изисквания към участниците в конкурса:

3.1. да се запази основният предмет на дейност на дружеството за срок не по-малък от три години, считано от датата на прехвърляне на собствеността върху дяловете, предмет на продажба;

3.2. да не се разпореждат с дяловете - предмет на продажба, без разрешение на органа по чл. 3 ЗППДОбП за срок три години от придобиването им, а в случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП - до окончателното изплащане на цената им, но не по-малък срок от три години след продажбата;

3.3. да не увеличават капитала на дружеството чрез приемане на съдружници, както и да преобразуват приватизираното дружество по реда на Търговския закон без разрешение на продавача до изпълнение на поетите задължения по приватизационния договор;

3.4. купувачът да изкупи дяловете, неизкупени от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП, при условията на сключения договор за продажба;

3.5. спазване на изискванията на Министерството на околната среда и водите за опазване и възстановяване на околната среда;

3.6. в случаи на участие на юридическо лице по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП предложението за участие в конкурса да съдържа и предложение за обезпечаване на неизплатената част от цената съгласно изискванията на чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП;

3.7. не се допускат до участие в конкурса:

а) физически лица, юридически лица, членове на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, освен в случаите, когато са уредили задълженията си;

б) оференти, чието предложение не съдържа декларация по § 9, ал. 1 ЗППДОбП;

в) обединения, които не са юридически лица по смисъла на Търговския закон.

4. Конкурсната документация се закупува в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 - 19, ет. 2, стая 205, срещу такса 300 лв., платени в касата на министерството, до 17 ч. на деня, предхождащ крайния срок за внасяне на предложенията. При покупка на конкурсната документация купувачите подписват декларация по чл. 6 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на потенциалните купувачи при продажбите по ЗППДОбП. Конкурсната документация може да се закупи само от лицата, представляващи юридическото лице-оферент, което ще участва в конкурса, или от нотариално упълномощено от него лице с представяне на копие от съдебната регистрация на потенциалния купувач или от физическо лице, което ще участва в конкурса, след представяне на документ за самоличност.

5. Оглед на дружеството се извършва всеки работен ден от 10 до 16 ч. след предварително уведомяване на управителя на дружеството до крайния срок за подаване на предложенията и след представяне на удостоверение за право на оглед, издадено от МРРБ.

6. Участниците в конкурса внасят депозит за участие в конкурса 62 822 лв. по сметка, указана в конкурсната документация.

7. Участниците в конкурса подават предложението си в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 - 19, ет. 2, стая 205, в срок до 25 работни дни от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” не по-късно от 12 ч. в деня на изтичане на срока.

Министър: К. Паскалев

8046

 

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ № 1 от 8 февруари 2002 г.

На основание чл. 8, ал. 2 ЗУЖВГМЖСВ във връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за прилагането му и решение на Общинския съвет управителният съвет утвърждава промяна в персоналния състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУЖВГМЖСВ при Община - Годеч, Софийска област (ДВ, бр. 22 от 2001 г.), като освобождава X.X.X. - председател на местната комисия, и утвърждава X.X.X. за нов председател.

Промяната е предложена с Решение № 9 на Общинския съвет - гр. Годеч, прието с протокол № 2 от 24.I.2002 г.

Новоутвърденият председател на местната комисия е легитимен да взема управленски решения и да подписва протоколи от деня на обнародване на решението на управителния съвет в “Държавен вестник” и действа през мандата на предложилия го общински съвет.

Председател: В. Янева

8622

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РEШЕНИЕ № 1789 от 29 януари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП и чл. 9а, ал. 1 и чл. 11, ал. 3 от Наредбата за конкурсите Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши да удължи срока за закупуване на конкурсна документация до 27.III.2002 г. и съответно срока за предаване на предложения за участие в конкурса до 28.III.2002 г., 16 ч., за обект: обществена тоалетна, бул. X.X., ъгъла с бул. Черни връх, общински нежилищен имот, стопанисван от Столична община, район “Лозенец”.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

6990

 

РЕШЕНИЕ № 1790 от 29 януари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 и 5 от Наредбата за търговете и Решение № 21ф от 20.IV.2001 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 27.III.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на пакет от 349 дяла, собственост на Столичната община, представляващи 20 % от капитала на “Надежда” - ООД.

2. Начална тръжна цена на пакета - 4800 лв.

3. Депозитът за участие - в размер 480 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 5010283530 при ТБ “Общинска банка” - АД, код 13073590, клон “Врабча”, София, ул. Врабча 6.

4. Цената да се плати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

5. При условията на чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете търгът да се проведе повторно на 29.III.2002 г. в 10 ч. и 30 мин.

6. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, всеки ден между 14 и 16 ч. срещу сумата от 110 лв., платими в брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

6991

 

РЕШЕНИЕ № 1791 от 29 януари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 и 5 от Наредбата за търговете и Решение № 21ф от 20.IV.2001 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 25.III.2002 г. в 14 ч. и 30 мин. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на пакет от 23 593 поименни акции, собственост на Столичната община, представляващи 20,03 % от капитала на “Форум” - АД.

2. Начална тръжна цена на пакета - 91 500 лв.

3. Депозитът за участие - в размер 9000 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 5010283530 при ТБ “Общинска банка” - АД, код 13073590, клон “Врабча”, София, ул. Врабча 6.

4. Начин на плащане:

4.1. не по-малко от 30 % от покупната цена се заплащат чрез банков превод по посочена банкова сметка на СОАП в деня на подписване на договора за продажба;

4.2. крайният срок за заплащане на цялата покупна цена е до 90 дни от подписването на договора за продажба, като неизплатената част се олихвява с ОЛП.

5. При условията на чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете търгът да се проведе повторно на 27.III.2002 г. в 13 ч. и 30 мин.

6. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, всеки ден между 14 и 16 ч. срещу сумата от 110 лв., платими в брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

6992

 

РЕШЕНИЕ № 1793 от 29 януари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 и 5 от Наредбата за търговете и Решение № 21ф от 20.IV.2001 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 26.III.2002 г. в 14 ч. и 30 мин. в сградата на Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на пакет от 15 343 поименни акции, собственост на Столичната община, представляващи 20,8 % от капитала на “Мебел” - АД.

2. Начална тръжна цена на пакета - 48 000 лв.

3. Депозитът за участие - в размер 4800 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 5010283530 при ТБ “Общинска банка” - АД, код 13073590, клон “Врабча”, София, ул. Врабча 6.

4. Начин на плащане:

4.1. не по-малко от 30 % от покупната цена се заплащат чрез банков превод по посочена банкова сметка на СОАП в деня на подписване на договора за продажба;

4.2. крайният срок за заплащане на цялата покупна цена е до 90 дни от подписването на договора за продажба, като неизплатената част се олихвява с ОЛП.

5. При условията на чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете търгът да се проведе повторно на 28.III.2002 г. в 14 ч. и 30 мин.

6. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, всеки ден между 14 и 16 ч. срещу сумата от 110 лв., платими в брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

6993

 

РЕШЕНИЕ № 1794 от 29 януари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 и 5 от Наредбата за търговете и Решение № 21ф от 20.IV.2001 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 26.III.2002 г. в 15 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на пакет от 5263 дяла, собственост на Столичната община, представляващи 20 % от капитала на “БКС Люлин” - ООД.

2. Начална тръжна цена на пакета - 35 900 лв.

3. Депозитът за участие - в размер 3500 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 5010283530 при ТБ “Общинска банка” - АД, код 13073590, клон “Врабча”, София, ул. Врабча 6.

4. Начин на плащане:

4.1. не по-малко от 30 % от покупната цена се заплащат чрез банков превод по посочена банкова сметка на СОАП в деня на подписване на договора за продажба;

4.2. крайният срок за заплащане на цялата покупна цена е до 90 дни от подписването на договора за продажба, като неизплатената част се олихвява с ОЛП.

5. При условията на чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете търгът да се проведе повторно на 28.III.2002 г. в 15 ч.

6. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, всеки ден между 14 и 16 ч. срещу сумата от 110 лв., платими в брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

6994

 

РЕШЕНИЕ № 1795 от 29 януари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 и 5 от Наредбата за търговете и Решение № 21ф от 20.IV.2001 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 27.III.2002 г. в 14 ч. и 30 мин. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на пакет от 1861 поименни акции, собственост на Столичната община, представляващи 25 % от капитала на “Технострой” - АД.

2. Начална тръжна цена на пакета: 143 000  лв.

3. Депозитът за участие - в размер 14 000  лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 5010283530 при ТБ “Общинска банка” - АД, код 13073590, клон “Врабча”, София, ул. Врабча 6.

4. Начин на плащане:

4.1. не по-малко от 30% от покупната цена се заплащат чрез банков превод по посочена банкова сметка на СОАП в деня на подписване на договора за продажба;

4.2. крайният срок за заплащане на цялата покупна цена е до 6 месеца от подписването на договора за продажба, като неизплатената част се олихвява с ОЛП.

5. При условията на чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете търгът да се проведе повторно на 29.III.2002 г. в 14 ч. и 30 мин.

6. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет.1, стая 4, всеки работен ден между 14 и 16 ч. срещу сумата от 110 лв., платими в брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

6995

 

РЕШЕНИЕ № 1798 от 29 януари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 и 5 от Наредбата за търговете и Решение № 21ф от 20.IV.2001 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 25.III.2002 г. от 11 ч. и 30 мин. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на пакет от 62 880 поименни акции, собственост на Столичната община, представляващи 24,2 % от капитала на “Домостроителен комбинат” - АД.

2. Начална тръжна цена на пакета: 191 000 лв.

3. Депозитът за участие - в размер 19 000 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 5010283530 при ТБ “Общинска банка” - АД, код 13073590, клон “Врабча”, София, ул. Врабча 6.

4. Начин на плащане:

4.1. не по-малко от 30% от покупната цена се заплащат чрез банков превод по посочена банкова сметка на СОАП в деня на подписване на договора за продажба;

4.2. крайният срок за заплащане на цялата покупна цена е до 6 месеца от подписването на договора за продажба, като неизплатената част се олихвява с ОЛП.

5. При условията на чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете търгът да се проведе повторно на 27.III.2002 г. в 11 ч. и 30 мин.

6. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, всеки работен ден между 14 и 16 ч. срещу сумата от 110 лв., платими в брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

6996

 

ОБЩИНА - АСЕНОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 619 от 29 януари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30, ал. 1 и 3 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете и решение № 618 от 29.I.2002 г. Общинският съвет - Асеновград, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 20-ия ден след обнародването в “Държавен вестник” в 10 ч. в сградата на общината, пл. Тракия 9, ет. 6, зала 601, за продажба на обект, общински нежилищен имот: сграда (бивша здравна служба) в с. Конуш ведно с парцела, върху който е построена, целият застроен и незастроен от 771 кв. м, при следните условия:

а) начална тръжна цена - 6020 лв.;

б) депозит за участие в размер 600 лв. се внася по банкова сметка на общината № 5040001031, банков код 13072815, “Общинска банка” - АД, клон Пловдив, Асеновград, пл. Тракия 10б;

в) достигнатата в търга цена да се изплати в левове по следната схема: 30 % от достигнатата в търга цена да се изплатят в деня на сключване на договора за покупко-продажба, като от тях се приспадне внесеният от купувача депозит за участие в търга; останалите 70 %, увеличени с размера на ОЛП на БНБ за периода от сключване на договора до деня на плащането, да се изплатят в срок до 6 месеца считано от датата на сключване на договора за покупко-продажба на две равни тримесечни вноски.

2. Тръжните документи за обекта се закупуват в стая 502 на общината до 16 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ търга, срещу платени 120 лв. (с ДДС).

3. При неявяване на кандидати повторният търг ще се проведе на 27-ия ден след обнародването на решението в “Държавен вестник” в 10 ч. на същото място и при същите условия.

4. Упълномощава кмета на общината да подготви и проведе търга и да сключи договора за продажба със спечелилия го.

Председател: К. Трендафилов

7602

РЕШЕНИЕ № 621 от 29 януари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30, ал. 1 и 3 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете и решение № 620 от 29.I.2002 г. Общинският съвет - Асеновград, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 20-ия ден след обнародването в “Държавен вестник” в 10 ч. и 45 мин. в сградата на общината, пл. Тракия 9, ет. 6, зала 601, за продажба на обект, общински нежилищен имот: производствена сграда (бивша баня) заедно с парцела, върху който е построена - парцел ХV - фурна, кв. 17 по регулационния план на с. Бачково, целият застроен и незастроен с площ 514 кв. м, при следните условия:

а) начална тръжна цена - 63 000 лв.;

б) депозит за участие в размер 6300 лв. се внася по банкова сметка на общината № 5040001031, банков код 13072815, “Общинска банка” - АД, клон Пловдив, Асеновград, пл. Тракия 10б;

в) достигнатата в търга цена да се изплати в левове по следната схема: 30 % от достигнатата в търга цена да се изплатят в левове в деня на сключване на договора за покупко-продажба, като от тях се приспадне внесеният от купувача депозит за участие в търга; останалите 70 %, увеличени с размера на ОЛП на БНБ за периода от датата на сключване на договора до деня на плащането, да се изплатят в левове в срок до 6 месеца на две равни тримесечни вноски.

2. Тръжните документи за обекта се закупуват в стая 502 на общината до 16 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ търга, срещу платени 120 лв. (с ДДС).

3. При неявяване на кандидати повторният търг ще се проведе на 27-ия ден след обнародването на решението в “Държавен вестник” в 10 ч. и 45 мин. на същото място и при същите условия.

4. Упълномощава кмета на общината да подготви и проведе търга и да сключи договора за продажба със спечелилия го.

Председател: К. Трендафилов

7603

 

РЕШЕНИЕ № 623 от 29 януари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30, ал. 1 и 3 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете и решение № 622 от 29.I.2002 г. Общинският съвет - Асеновград, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 20-ия ден след обнародването в “Държавен вестник” в 11 ч. и 30 мин. в сградата на общината, пл. Тракия 9, ет. 6, зала 601, за продажба на обект, незавършено строителство, в ЖСК “Люляк” в парцел II-ЖК с магазини и гаражи в кв. 232 по плана на Асеновград със застроена площ 237,15 кв. м заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж при следните условия:

а) начална тръжна цена - 18 000 лв.;

б) депозит за участие в размер 1800 лв. се внася по банкова сметка на общината № 5040001031, банков код 13072815, “Общинска банка” - АД, клон Пловдив, Асеновград, пл. Тракия 10б;

в) достигнатата в търга цена да се изплати в левове по следната схема: 30 % от достигнатата в търга цена да се изплатят в деня на сключване на договора за покупко-продажба, като от тях се приспадне внесеният от купувача депозит за участие в търга; останалите 70 %, увеличени с размера на ОЛП на БНБ за периода от сключване на договора до деня на плащането, да се изплатят в срок до 6 месеца считано от датата на сключване на договора за покупко-продажба на две равни тримесечни вноски.

2. Тръжните документи за обекта се закупуват в стая 502 на общината до 16 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ търга, срещу платени 120 лв. (с ДДС).

3. При неявяване на кандидати повторният търг ще се проведе на 27-ия ден след обнародването на решението в “Държавен вестник” в 11 ч. и 30 мин., на същото място и при същите условия.

4. Упълномощава кмета на общината да подготви и проведе търга и да сключи договора за продажба със спечелилия го.

Председател: К. Трендафилов

7604

 

ОБЩИНА - ГР. БРЕЗНИК

РЕШЕНИЕ № 208 от 31 януари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 13а от Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация и чл. 3, ал. 1 и 3 от Наредбата за търговете, чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП Общинският съвет - гр. Брезник, реши:

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на обект - асфалтиран паркинг (терен до сграда № 1 от бившето поделение на МО в Брезник) в размер 1450 лв.

2. Утвърждава тръжната документация и договора към нея.

3. Определя начина на продажба - търг с тайно наддаване. Търгът да се проведе на 14.III.2002 г. в 10 ч., заседателната зала на общината. Повторен търг на 29.III.2002 г. в 10 ч. на същото място.

4. Оферти за участие в търга се приемат до 17 ч. на 13.III.2002 г. в деловодството на общината; за повторен търг до 17 ч. на 28.III.2002 г. Офертата да съдържа откриване на нови работни места и влагане на инвестиции по години. Към офертата да се приложат и изискуемите се документи от тръжната документация.

5. Тръжната документация с цена 30 лв. се закупува от касата на общината до края на работния ден, предхождащ търга.

6. Кандидатите представят и удостоверение за актуалното състояние на фирмата, която представляват.

7. Депозит за участие в размер 10 % от началната тръжна цена се внася в касата на общината в сроковете, посочени за офертата.

8. Упълномощава кмета на общината да извърши процедурата по провеждането на търга и реализация на приватизационната сделка.

Председател: Ив. Ставрев

8155

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ГР. БУРГАС

РЕШЕНИЕ № 1 от 4 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 4, § 2 и 2а ЗППДОбП и решение № 27 от 10.Х.2001 г. на Общинския съвет - гр. Бургас, свое решение № 23 от 4.II.2002 г. Надзорният съвет на Агенцията за приватизация - гр. Бургас, реши:

1. Да се проведе на 5.III.2002 г. в 17 ч. в залата на ул. Конт Андрованти 1, ет. 3, търг с явно наддаване за продажба с правото на строеж на следните обекти: сграда с три броя магазини, кв. Победа, ул. Преображенец 12, Бургас, с начална цена 18 500 лв. и депозитна вноска 1850 лв.; сграда с три броя магазини, кв. Акации, ул. Китка 2, Бургас, с начална цена 19 000 лв. и депозитна вноска 1900 лв.

2. Участниците в търга следва да заемат местата си в залата 20 минути преди началото на търга.

3. При неявяване на кандидати търгът да се проведе на 12.III.2002 г. в 16 ч. и 45 мин. на същото място.

4. Депозитът за участие да се внесе по банкова сметка № 3000602425, БИН 7444500000, банков код 13071217, при “Общинска банка” - Бургас.

5. Тръжната документация за обекта се закупува в агенцията всеки работен ден до деня преди търга включително от 9 до 12 ч. и 30 мин. и от 13 ч. и 30 мин. до 17 ч. срещу заплатени в брой 80 лв.

6. Огледът на обектите се извършва с представител на агенцията през всички работни дни след представен платежен документ за закупена тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Пл. Янчев

7605

 

РЕШЕНИЕ № 2 от 4 февруари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП и решение № 27 от 10.Х.2001 г. на Общинския съвет - гр. Бургас, свое решение № 23 от 4.II.2002 г. Надзорният съвет на Агенцията за приватизация - гр. Бургас, реши:

1. Да се проведе на 7.III.2002 г. в 17 ч. в залата на ул. Конт Андрованти 1, ет. 3, търг с явно наддаване за продажба с правото на строеж на следните обекти: бивш ресторантски комплекс, ж.к. Изгрев, до бл. 21, с начална цена 145 000 лв. и депозитна вноска 14 500 лв.; магазин за хранителни стоки № 5640, бул. Демокрация 104, с начална цена - 30 000 лв., и депозитна вноска 3000 лв.

2. Участниците в търга следва да заемат местата си в залата 20 минути преди началото на търга.

3. При неявяване на кандидати търгът да се проведе на 14.III.2002 г. в 17 ч., на същото място.

4. Депозитът за участие да се внесе по банкова сметка № 3000602425, БИН 7444500000, банков код 13071217 при “Общинска банка” - Бургас.

5. Тръжната документация за обекта се закупува в агенцията всеки работен ден до деня преди търга включително от 9 до 17 ч. срещу заплатени в брой 80 лв.

6. Огледът на обекта се извършва с представител на агенцията през всички работни дни след представен платежен документ за закупена тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Пл. Янчев

7606

 

ОБЩИНА - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 669 от 31 януари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3 и чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете Общинският съвет - гр. Велико Търново, реши:

1. Намалява началната цена на обособен обект - поземлен имот с построени в него училищна сграда, физкултурен салон и сграда котелно на ул. Драгоман 16, с 25 на сто и определя нова цена в размер левовата равностойност на 91 874 щ.д.

2. За обекта да се проведе търг с тайно наддаване при следните условия:

а) дата на търга - един месец след обнародването на това решение в “Държавен вестник”, начало на търга - 14 ч.;

б) място на търга - голямата зала на общината;

в) начин на плащане - разсрочено; начална вноска - не по-малко от 50 % от договорената цена; издължаване на остатъка - в срок до една година след подписване на договора; лихва върху неиздължената част - ОЛП;

г) непарични платежни средства не се приемат.

3. За допускане до търга кандидатите следва за закупят тръжна документация срещу 50 лв., да внесат депозит в размер 20 300 лв. и да подадат документи за участие в указания в обявата срок.

4. Депозитът да бъде внесен по сметка № 508 848 1738 на Общинската агенция за приватизация при ТБ “Биохим” - клон Велико Търново, код 66 072 556. Заплащането на договорената цена след приспадане на депозита да се извърши по централния курс на БНБ спрямо щатския долар към деня на плащането по сметка № 308 848 1713 на Общинската агенция за приватизация, БИН 744-400-000-5 при ТБ “Биохим” - клон Велико Търново.

5. Закупуване на тръжна документация - до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга; подаване на документи за участие в търга - до 17 ч. и 30 мин. на деня, предхождащ датата на търга, в стая 419 на общината.

6. Възлага на ОбАП да отрази промените в тръжната документация за обекта и организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ОбС.

7. При неявяване на купувачи повторен търг за обекта да се проведе в 14-дневен срок след датата на търга при същите условия.

Председател: Т. Тодоров

7879

 

ОБЩИНА - ГР. КЪРДЖАЛИ

РЕШЕНИЕ № 4 от 24 януари 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП Общинският съвет - гр. Кърджали, реши:

1. Да се прекрати процедурата за приватизация на градска баня с автоработилници на ул. Отец Паисий, Кърджали.

2. Отменя т. 18 от Решение № 31 от 16.VI.1995 г. в частта за обект - градска баня с автоработилници (ДВ, бр. 64 от 1995 г.), т. 1 от Решение № 9а от 29.I.1997 г. в частта за градска баня с автоработилници (ДВ, бр. 26 от 1997 г.), т. 1 от Решение № 80 от 29.VII.1999 г. в частта за градска баня с автоработилници (ДВ, бр. 77 от 1999 г.), т. 1, 4 и т. 5, буква “б” от Решение № 88 от 13.VII.2000 г. в частта за градска баня с автоработилници (ДВ, бр. 75 от 2000 г.).

3. Да се прекрати процедурата за приватизация на транжорна работилница в кв. Байкал, Кърджали.

4. Отменя т. 1 от Решение № 38 от 27.V.1999 г. в частта за транжорна работилница (ДВ, бр. 59 от 1999 г.), Решение № 8а-1 от 27.I.2000 г. (ДВ, бр. 16 от 2000 г.), т. 1 и т. 2, буква “а” от Решение № 87 от 13.VI.2000 г. в частта за транжорна работилница (ДВ, бр. 66 от 2000 г.), т. 1 и т. 3, буква “а” от Решение № 73 от 27.IV.2001 г. в частта за транжорна работилница (ДВ, бр. 49 от 2001 г.).

Председател: С. Неджиб

8153

ОБЩИНА - ГР. НЕСЕБЪР

РЕШЕНИЕ № 484 от 13 декември 2001 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП във връзка с решение № 448 от 5.Х.2001 г. Общинският съвет - гр. Несебър, приема следните условия за преговори с потенциални купувачи при продажбата на обект - магазин “Хляб и мляко “Странджа”, ул. Отец Паисий 35, обособена част от “Черно море” - ЕООД:

1. Продажбата да се извърши при договорената на преговорите цена не по-малка от 63 400 лв., която да се заплати от купувача в левове - 100 % в деня на сключване на договора.

2. Собствеността върху обекта преминава върху купувача след 100 % заплащане на цената.

3. Допускат се до участие в преговорите с потенциалните купувачи кандидатите, представили в срок следните документи:

3.1. заявление за участие;

3.2. данни за самоличността (за физически лица) или заверен документ за съдебна регистрация, за актуално състояния на вписванията, данъчна и БУЛСТАТ регистрация (за юридически лица);

3.3. документ за внесен депозит за участие в преговорите в размер 10 % от цената в левове по банкова сметка на КОбСП № 3000112217, БИН 7444100004, банков код 62170515 в Булбанк - Слънчев бряг, като в документа се посочват банковата сметка и кодът за възстановяване на депозита;

3.4. декларация със съдържание на декларацията по § 9 ЗППДОбП;

3.5. документ за закупена информационна документация; таксата за закупуване на документацията е 100 лв. и се внася по банкова сметка на КОбСП № 3000112217, БИН 7444100004, банков код 62170515 в Булбанк - Слънчев бряг.

4. Приоритетни условия:

4.1. най-висока договорена цена - 50 т.;

4.2. бизнесплан за развитие на обекта за срок 3 години - 20 т.;

4.3. други благоприятни предложения за Община Несебър - 10 т.

5. Осигурява се оглед на обекта на всички закупили документация в работното време на общинската администрация в срок от обнародване на решението в “Държавен вестник” до деня, предхождащ преговорите.

6. Преговорите да се проведат на 31-ия ден от обнародването на решението в “Държавен вестник” в 11 ч., в заседателната зала в административната сграда на общината.

7. Информационната документация се закупува в стаята на КОбСП, ет. 5, сградата на общинската администрация, в срок до деня, предхождащ деня на преговорите, всеки работен ден от 14 до 17 ч.

8. Писмени оферти за участие в преговорите се подават в стаята на КОбСП, ет. 5, сградата на общинската администрация в срок до деня, предхождащ преговорите, всеки работен ден от 14 до 17 ч.

9. Възлага и упълномощава КОбСП към Общинския съвет - Несебър, да подготви информационната документация, да определи комисия, която да води преговорите, да определи купувача въз основа на доклада на комисията.

10. Възлага на кмета на общината да сключи приватизационния договор.

Председател: К. Косев

8049

ОБЩИНА - ГР. ПЪРВОМАЙ

РЕШЕНИЕ № 375 от 25 януари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 12 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП Общинският съвет - гр. Първомай, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински обект - бивша ЦДГ “Осми март” (старата сграда) - парцел I, “Детска градина”, кв. 60а по плана на гр. Първомай.

2. Да не се извършват разпоредителни действия, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обектите.

3. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на правен анализ и приватизационна оценка на обекта.

Председател: Гр. Грозев

7224

 

ОБЩИНА - ГР. ТЪРГОВИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 6 от 24 януари 2002 г.

На основание чл. 3 ЗППДОбП и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Общинският съвет - Търговище, отменя решение № 10 от 17.Х.1999 г. и прекратява процедурата за приватизация на 67 на сто от дяловете на “Флора” - ЕООД, Търговище.

Председател: С. Али

8154

 

ОБЩИНА - С. ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

РЕШЕНИЕ № 7 от 29 януари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 ЗМСМА и чл. 1, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30 във връзка с § 2а ЗППДОбП Общинският съвет - с. Горна Малина, реши:

1. Отменя решение № 122 от 7.ХI.2001 г.

2. Приема оценката на училище в с. Саранци, Софийска област, извършена по реда на чл. 16, ал. 1 ЗППДОбП, в размер 16 100 лв.

3. Да се извърши продажба на училище в с. Саранци, Софийска област, чрез търг с явно наддаване, при следните условия:

3.1. начална офертна цена - 16 100 лв.;

3.2. предлаганата от участниците цена не може да бъде по-ниска от началната офертна цена; не се допуска плащане с непарични платежни средства; стъпката за наддаване ще бъде определена от тръжната комисия;

3.3. цена на тръжната документация - 200 лв., заплатени в брой в касата на община Горна Малина;

3.4. размер на депозита за участие - 10 % от началната офертна цена, внесени в касата на общината, най-късно до 21.III.2002 г. вкл.;

3.5. заявки за участие се приемат най-късно до 21.III.2002 г. вкл. в деловодството на общината;

3.6. оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 17 ч., най-късно до 21.III.2002 г. вкл., след закупуване на информационен проспект и предварителна заявка;

3.7. дата за провеждане на търга - 22.III.2002 г. в 9 ч. и 30 мин., в административната сграда на общината в с. Горна Малина, Софийска област.

4. При неизлъчване на купувачи да се проведе повторен търг на 29.III.2002 г. в 9 ч. и 30 мин., като закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит за участие, огледи и подаване на заявки за участие да се извършва до 28.III.2002 г. вкл.

5. Утвърждава тръжната документация и договора за приватизация като част от нея. Заинтересуваните лица могат да закупят документацията в деловодството на Община - с. Горна Малина, Софийска област, най-късно до 21.III.2002 г. за първата дата и до 28.III.2002 г. за втората дата, вкл.

6. Упълномощава кмета на Община - с. Горна Малина, да организира и проведе търга и да сключи договор за продажба.

Председател: Бл. Коев

7873

 

ОБЩИНА - С. МИНЕРАЛНИ БАНИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № 223 от 16 ноември 2001 г.

На основание чл. 21, ал. 1, чл. 22, ал. 1 ЗМСМА, чл. 71, ал. 1, т. 1 и чл. 72 ЗОС Общинският съвет - с. Минерални бани, област Хасково, реши:

1. Предоставя концесия за срок 20 години на обект язовир “Куй бунар” с обща площ, вкл. сервитутната ивица 40 418 дка; имотът е с кадастрален № 00088 по плана за земеразделяне на землището на с. Спахиево, област Хасково, с начална цена 9000 лв. и депозит за участие 450 лв.

2. Предоставянето на концесия по т. 1 се извършва чрез търг по оферти.

3. Концесионерът, определен след търга, следва:

а) да спазва изискванията относно стопанисването и експлоатацията, предписани от комисията, извършваща ежегодно проверки на техническото състояние на язовира;

б) да ползва язовира съгласно предназначението и при необходимост от ремонт и ново строителство да го извършва след писмено одобрение от концедента и след съгласуване, предвидени в нормативните актове;

в) да не предоставя на трети лица права върху обекта на концесията (наеми, аренди и др.) и да не обременява с тежести (ипотеки, залози и др.);

г) да провежда концесионните дейности при спазване на изискванията на екологичната нормативна уредба и останалото българско законодателство, засягащо концесията;

д) след изтичане срока на договора да предостави обратно на концедента обекта - предмет на концесията, в състояние, годно за експлоатация;

е) да предоставя при поискване и необходимост вода от язовира - обект на концесията, за напояване на засетите селскостопански култури от земеделските производители в землището на населеното място, където се намира язовирът;

ж) да заплаща 5 % от цената на концесията при сключване на договора и по 5 % всяка следваща година, увеличена с 50 % от ОЛП за предходната година.

4. Възлага на кмета на общината да организира конкурса и определя заместник-кмета X.X. да проведе процедурата.

Председател: Р. Башаран

8044

ОБЩИНА - С. ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 189 от 24 януари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30 ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет - с. Ценово, реши:

1. Отменя решение № 100 от 21.ХII.2000 г. и № 174 от 16.ХI.2001 г.

2. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на обект - обособена част от открит и покрит пазар, с площ 99,75 кв. м, в кв. 67, парцел 1, по регулационния план на с. Ценово, област Русе, с първоначална цена от 12 460 лв.

3. Размер на депозита - 10 % от стойността на експертната оценка на лицензиран оценител, внесени в брой в касата на общината.

4. Документи за участие в търга се приемат до 12 ч. на деня, предхождащ търга.

5. Тръжната документация се закупува от 201 стая срещу 5 лв., платими в брой в касата на общината.

6. Начинът на заплащане на цялата сума на обекта да се определи в договора за покупко-продажба след спечелване на търга.

7. В случай на неявяване на кандидати за участие на обявената дата търг да се провежда на всеки 14 дни до продажбата му.

8. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими действия по продажбата на обекта.

Председател: Ж. Горанова

7871

8. - “Безконтактни мултиплексорни вериги” - ЕООД, София, бул. Мария-Луиза 101, на основание чл. 18 ПРУПСДП и чл. 3 от Наредбата за търговете обявява таен търг за продажба на автомобили - собственост на дружеството, както следва: 1. товарен автомобил модел “МАГЕРУС” ДОИЦ, рег. № С 2218 ТА, начална тръжна цена 4000 лв., без ДДС; 2. товарен автомобил модел “УАЗ”, рег. № С 3419 ТК, начална тръжна цена 2000 лв. без ДДС; 3. лек автомобил модел “Нива”, рег. № С 7552 ТМ, начална тръжна цена 1000 лв. без ДДС; 4. лек автомобил модел “ВАЗ”, рег. № С 1285 АС, начална тръжна цена 300 лв. без ДДС. Търгът ще се проведе през първия работен ден след изтичането на 5-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” от 14 ч. в сградата на дружеството в София, бул. Мария-Луиза 101. Депозит за участие в търга в размер 10 % от началната тръжна цена ще се приема във Финансова дирекция на същия адрес. Плащането на цената от спечелилия търга става при сключването на договора за продажба. Повторен търг ще се проведе на следващия работен ден, в същият час и на същото място. Оглед се извършва всеки работен ден от 10 до 12 ч. на адрес: кв. Орландовци, ул. Старата воденица 1 (срещу автосервиз ПОЛМО). За справки - тел. 398-911 и 931-16-02, от 9 до 17 ч. и 30 мин.

7356

13. - Минно-геоложкият университет “Св. X.X.” - София 1100, Студентски град, тел. 962-72-02 /494, 689-092, на основание чл. 23 ЗДС обявява конкурс за отдаване под наем на шест броя места за поставяне на кафе-автомати на територията на МГУ “Св. X.X.” и Студентски град. До конкурса се допускат физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ. Конкурсът ще се проведе на 21.III.2002 г. Срок за подаване на документи - 20.III.2002 г. Справки и закупуване на документи - всеки работен ден от 10 до 12 ч. в сградата на ректората на МГУ - София, ет. 2, деловодство.

7883

123. - Специализирана болница за активно лечение по детски болести на основание чл. 1 и 3 от Наредбата за търговете обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на СБАЛДБ - ЕАД, София, бул. Акад. Ив. Гешов 11, при следните условия: предназначение на обекта - продажба на топли и студени безалкохолни нвапитки и готови храни; срок за отдаване под наем - 3 години; начална тръжна месечна наемна цена - 350 лв.; начин на плащане и обезпечения: до 3-то число на месеца се плаща наемната цена за предходния месец; при сключване на договор се заплаща авансово сума, равна на 6-кратния размер на наемната цена; депозит за участие в търга - 300 лв., внесени в касата на СБАЛДБ - ЕАД; дата и място на провеждане на търга: 15.III.2002 г. в 9 ч., в сградата на СБАЛДБ - ЕАД, София, бул. Акад. Ив. Гешов 11; в случай че на обявената дата не се яви нито един кандидат, ще бъде проведен повторен търг на 19.III.2002 г. в 9 ч.; тръжната документация се получава в деловодството на СБАЛДБ всеки работен ден от 10 до 16 ч. след заплащане на 50 лв. в касата на болницата; условия за оглед на обекта - всеки работен ден след предварителна уговорка с главния счетоводител.

8054

6. - “Дезинфекции, дезинсекции и дератизации” - ЕООД, София, на основание чл. 1, ал. 2, т. 4, чл. 3, 5 и 6 от Наредбата за търговете обявява таен търг за продажба на ДМА (движимо имущество): 1. мотокар “Рекорд 33”, рег. № АЕ 52-45, с начална тръжна цена 8500 лв. с ДДС; 2. ЗИЛ-130 (специален), рег. № АД 11-77, с начална цена 1590 лв. с ДДС. Търгът ще се проведе на 12.III.2002 г. от 11 ч. в сградата на дружеството на адрес: София, ул. Св. св. Кирил и Методий 25 (вход откъм ул. 11-ти август 48). Молба за участие и депозит 10 % от началната цена се внасят в касата на дружеството. Огледът на МПС - всеки работен ден от 27.II.2002 г. от 14 ч. до 16 ч. до датата на провеждане на първия търг, след закупуване на тръжна документация и внесен депозит. Цената на един комплект тръжна документация е 10 лв., които се внасят в касата на дружеството. Повторният търг е на 19 и 26.III.2002 г. от 11 ч., огледът съответно всеки работен ден от 13.III.2002 г. от 14 до 16 ч. в двора на дружеството. За справки - тел.: (02) 983-26-16, 983-18-24, 983-14-14.

7997

X.X.X. - ликвидатор на “Ира - Комерсиал” - ЕООД, Бургас, на основание чл. 3 и 6 от Наредбата за търговете и заповед № РД-26-01 от 4.I.2002 г. на министъра на икономиката обявява търг с явно наддаване за продажба на 3 бр. павилиони и 1 бр. бунгало за демонтаж с начална тръжна цена, както следва: павилион № 4, кв. Победа, Бургас, 16 кв. м - 1390 лв.; павилион № 18, к.к. Слънчев бряг, 16 кв. м - 200 лв.; павилион 23, Поморие, 70 кв. м - 1900 лв.; бунгало в Царево - 100 лв., собственост на дружеството. Депозит - 10 % от началната тръжна цена. Търгът ще се проведе на 25.II.2002 г. в 11 ч. в административната сграда на дружеството на адрес: Бургас, ул. Булаир 1. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 5.III.2002 г. в 11 ч. на същия адрес. Тръжната документация за всеки актив може да се закупи всеки работен ден до деня преди търга между 10 и 12 ч. на адрес: Бургас, ул. Булаир 1, срещу цена 10 лв. За допълнителна информация: тел. 84-44-40, Бургас.

7188

24. - “Хлебна и сладкарска промишленост” - ЕООД, Плевен, на основание чл. 3 и 6 от Наредбата за търговете, заповед № 22 от 5.II.2002 г. на управителя на дружеството, § 10, ал. 2 ЗППДОбП и чл. 31, ал. 2 от Наредба № 8 от 2000 г. на Общинския съвет - гр. Плевен, обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, включен в капитала на дружеството: магазин, актуван с акт за общинска собственост № 30108/1993, намиращ се в Плевен, ул. Дойран 162, партерен етаж, със застроена площ 149 кв. м, ведно с правото на строеж върху терена в стр. кв. 157 по плана на града. Начална тръжна цена за имота - 129 400 лв. Депозит за участие - 7000 лв., внесен по сметка № 1010004005, код 13077120 на “ХСП” - ЕООД, в Общинска банка - Плевен. Продажната цена подлежи на плащане при сключването на договора за покупко-продажба. С получената цена ще бъдат погасени публични държавни вземания на продавача. Търгът ще се проведе на 18.III.2002 г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството на ул. Г. Кочев 171 в Плевен. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 29.III.2002 г. в 10 ч. на същото място. Тръжната документация може да бъде закупена от счетоводството на дружеството срещу 40 лв. Оглед на обекта може да се извършва всеки ден до деня на търга срещу представен документ за закупена тръжна документация. За допълнителна информация - тел.: 064/2-53-85, 064/2-01-12.

8076

44. - “Камъшит” - ЕАД, Силистра, на основание чл. 3 и 6 от Наредбата за търговете обявява търг с тайно наддаване за продажба на машини и съоръжения на 28.II.2002 г. (повторен - на 7.III.2002 г.) в 14 ч. Тръжната документация може да се закупи от касата на дружеството, където се внася и депозит за участие в размер 10 % от първоначалната цена. Огледът е всеки работен ден от 8 до 17 ч. Справки - на тел.: 086/22017, моб. 087 300156.

8654

155. - Националната спортна академия “В. Левски” обявява конкурс за професор по 05.07.05 теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (физиология на спорта) със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в академията, Студентски град, НСА, тел. 626 065.

8211

37. - Лесотехническият университет - София, обявява конкурси за: професори по: 04.04.03 лесовъдство, вкл. дендрология (декоративна дендрология) - един; 02.13.02 технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост (промишлена екология с охрана на труда) - един; доценти по: 01.02.02 приложна механика (механика) - един, 02.22.01 екология и опазване на екосистемите (агрометеорология) - един, всички със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в ЛТУ, бул. Кл. Охридски 10, стая 6, тел. 62-30-59.

8656

369. - ВТУ “Т. Каблешков” - София, обявява конкурс за редовен асистент по 02.15.11 проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения (проектиране и строителство на железния път) - един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в училището, кв. Слатина, ул. X.X. 158, тел. 71-86-83.

7321

271. - Варненският свободен университет обявява конкурси за: доцент по 05.08.04 изкуствознание и изобразителни изкуства (мода); асистенти по 05.08.04 изкуствознание и изобразителни изкуства (текстил - един, рисуване - един), всички със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в университета, тел. 355-342.

8077

68. - Институтът по биофизика при БАН - София, обявява конкурси за: старши научен сътрудник II ст. по 01.06.08 биофизика за нуждите на секция “Фотовъзбудими мембрани” със срок 2 месеца; научен сътрудник по биофизика за нуждите на секция “Възбудими структури” със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21, стая 313.

8085

44. - Институтът по катализ при БАН - София, обявява конкурси за: старши научен сътрудник I ст. по 01.05.16 химична кинетика и катализ - един, за лаборатория “Структура на катализатори и сорбенти”, старши научен сътрудник II ст. по 01.05.16 химична кинетика и катализ - един, за лаборатория “Химична стабилизация”, двата със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, стая 231, тел. 979 35-63.

7328

8. - Централната лаборатория по минералогия и кристалография при БАН - София, обявява конкурси за: старши научен сътрудник II ст. по 01.07.05 минералогия и кристалография със срок 2 месеца; научен сътрудник по 01.03.25 структура, механични и термични свойства на кондензираната материя със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и подаване на документи - в канцеларията на лабораторията, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, тел. 97-97-055.

8618

44. - БТК - ЕАД, Центърът за информационни технологии в съобщенията - София, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по 02.07.20 комуникационни мрежи и системи със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в ЦИТС, бул. Шипченски проход 69, ет. 1, тел. 71-70-04.

8276

2. - Институтът по почвознание “Н. Пушкаров” - София, обявява конкурси за старши научни сътрудници II ст. по: 04.01.04 агрохимия - двама; 04.01.02 почвознание - един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, ул. Шосе Банкя 7.

8653

491. - Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява, че през ноември 2001 г. са извършени следните продажби: 1. остатъчен дял в размер 20 % от капитала на “Десислава 2001” - ООД, София, продаден на “Павлекс - 97” - ЕООД, София, за 325 037 лв., от които 10 % се заплащат в левове с банков превод при подписване на анекса, а останалите 90 % - в 30-дневен срок от датата на подписване на анекса изцяло с компенсаторни, жилищни компенсаторни записи или временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 ЗОСОИ; 2. остатъчен пакет от акции в размер 2 % от капитала на “Високи инженерни съоръжения - ПС” - АД, София, продаден на “Високи инженерни съоръжения - 2000” - АД, София, за 6410 лв., от които 10 % се заплащат в левове с банков превод при подписване на анекса, а останалите 90 % - в срок до 31.ХII.2001 г. изцяло с компенсаторни, жилищни компенсаторни записи или временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 ЗОСОИ; 3. остатъчен пакет от акции в размер 8,07 % от капитала на “Андела” - АД, Бургас, продаден на “Андела Инвест” - АД, Бургас, за 130 284 лв., от които 10 % се заплащат в левове с банков превод при подписване на анекса, а останалите 90 % - в срок до 31.ХII.2001 г. изцяло с компенсаторни, жилищни компенсаторни записи или временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 ЗОСОИ; 4. преференциални акции в размер 0,99 % от капитала на “Заводски строежи - ПС, Силистра” - ДАД, Силистра, закупени от правоимащи лица по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП, за 812,95 лв., от които 50 % се заплащат в левове чрез банков превод, а останалите 50 % - чрез инвестиционни бонове; 5. преференциален дял в размер 13,575 % от капитала на “ТПО - Варна - ЦППБО” - ООД, Варна, закупен от правоимащи лица по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП, с продажна цена 42 055,35 лв., от които 53,19 % платими в левове и 46,81 % платими с инвестиционни бонове.

7650

492. - Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява, че през декември 2001 г. са извършени следните продажби: 1. остатъчен дял в размер 20 % от капитала на “Ловечпроект” - ООД, Ловеч, продаден на “Ловеч - Проект - 2000” - ООД, Ловеч, за 40 260 лв., от които 10 % се заплащат в левове с банков превод при подписване на анекса, а останалите 90 % - в 30-дневен срок от датата на подписване на анекса изцяло с компенсаторни, жилищни компенсаторни записи или временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 ЗОСОИ; 2. остатъчен дял в размер 20 % от капитала на “Бистрица” - ООД, Благоевград, продаден на “Тан - Ко” - ЕООД, Благоевград, за 606 540 лв., от които 10 % се заплащат в левове с банков превод при подписване на анекса, а останалите 90 % - в 30-дневен срок от датата на подписване на анекса изцяло с компенсаторни, жилищни компенсаторни записи или временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 ЗОСОИ; 3. остатъчен дял в размер 20 % от капитала на “Строителни материали и производство” - ООД, Сливен, продаден на “Швейцарско-българско дървопреработващо дружество” - ООД, Сливен, за 156 159 лв., от които 10 % се заплащат в левове с банков превод при подписване на анекса, а останалите 90 % - в 30-дневен срок от датата на подписване на анекса изцяло с компенсаторни, жилищни компенсаторни записи или временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 ЗОСОИ; 4. остатъчен пакет от акции в размер 13,01 % от капитала на “Заводски строежи - ПС - Силистра” - АД, Силистра, продаден на “Заводски строежи - 99” - АД, Силистра, за 233 лв., които се заплащат изцяло в левове с банков превод при подписване на анекса.

7651

493. - Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява, че през януари 2002 г. са извършени следните продажби: 1. преференциални акции в размер 0,62 % от капитала на “Водоканалинженеринг” - АД, София, закупени от правоимащи лица по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП, за 7860 лв., от които 4385 лв. са платени чрез банков превод, а останалите 3475 лв. са платени чрез инвестиционни бонове; 2. остатъчен дял в размер 6,425 % от капитала на “ТПО - Център за проучване, проектиране и бизнес осигуряване” - ООД, Варна, продаден на “ТПО” - ООД, Варна, за 49 794 лв., от които 10 % се заплащат в левове с банков превод при подписване на анекса, а останалите 90 % - в 30-дневен срок от датата на подписване на анекса изцяло с компенсаторни, жилищни компенсаторни записи или временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 ЗОСОИ.

7652

22. - Агенцията за приватизация на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява, че са сключени следните сделки през декември 2001 г.: I. Основни продажби: “Вагонен завод - Дряново” - ЕООД, Дряново - 80 % от капитала са продадени на “Интерком” - ЕООД, за 3 300 000 лв., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора; 20 % от цената чрез компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 ЗОСОИ до деня на подписване на договора; 70 % от цената чрез компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 ЗОСОИ в срок до 20 календарни дни от датата на подписване на договора; “Трансимпекс” - ЕАД, София - 78 % от капитала са продадени на “Дюти Фрии” - ЕООД, и “Галенит инвест” - ООД, за 11 900 000 лв., платими: 30 % от цената в брой в деня на подписване на договора; 70 % от цената в брой в срок до 30 календарни дни от датата на подписване на договора; “Агро 2000” - ЕООД, Плевен - 80 % от капитала са продадени на ЕТ “Импекс - X.X.” за 4 742 000 лв., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора; 20 % от цената чрез компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 ЗОСОИ в деня на подписване на договора; 70 % от цената чрез компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 ЗОСОИ в срок до 15 календарни дни от датата на подписване на договора; “ТЦ - ЦНИКА” - ЕАД, София - 70 % от капитала са продадени на “Джи и Ел лизинг” за 13 700 000 лв., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора; 20 % от цената чрез компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 ЗОСОИ в деня на подписване на договора; 70 % от цената чрез компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 ЗОСОИ в срок до 20 календарни дни от датата на подписване на договора. II. Сделки по чл. 33: Хотелски комплекс “Грамада”, обособена част от “Слънчев бряг” - АД, Несебър - продаден на “Виктория 96” - ЕООД, за 3 050 000 лв., платими: 30 % от цената в брой в деня на подписване на договора; 70 % от цената в брой в срок до 15 календарни дни от датата на подписване на договора; за 2 г.: да не се разпорежда с обособената част освен с разрешението на АП или друг оправомощен орган; “Животновъдна ферма - кв. Виница”, обособена част от “Елит - Меспром” - ЕООД, с. Генерал Кантарджиево - продадена на ЕТ “X.X. - Инженеринг” за 65 000 лв., платими: 30 % от цената в брой в деня на подписване на договора; 70 % от цената в брой в срок до 15 календарни дни от датата на подписване на договора; за 5 г.: да не се разпорежда с обособената част освен със съгласието на АП или друг оправомощен орган; да запази предмета на дейност на дружеството. III. Сделки за продажба на преференциални и остатъчни дялове: “Хотел Рила” - АД, София - 3,945 % от капитала са продадени на “Риел 99” - АД, за 279 060 щ.д., платими: 10 % в брой в деня на подписване на договора; 90 % от цената чрез компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 ЗОСОИ в срок до 10 календарни дни от датата на подписване на договора; “ЕАЗ - П” - ООД, Попово - 24 % от капитала са продадени на “ЕАЗ - приват” - ООД, за 80 000 лв., платими: 10 % в брой в деня на подписване на договора; 90 % от цената чрез компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 ЗОСОИ в срок до 15 календарни дни от датата на подписване на договора; “КЗУ” - АД, София - 2,29 % са продадени на правоимащи по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 21 375,90 лв.

8106

64. - Столичната общинска агенция за приватизация на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява, че са продадени следните обекти и общински фирми за периода 1 януари - 31 януари 2002 г.: 1. търговско помещение в трафопост (кафе-аперитив), общински нежилищен имот, ж.к. Надежда 3, до бл. 316, продадено чрез търг на X.X.X. за 33 000 лв., изплатени изцяло от купувача; 2. помещение № 10, общински нежилищен имот, ж.к. Банишора, ул. Опълченска, бл. 53, вх. Е, продадено чрез търг на X.X.X. за 105 000 лв., изплатени изцяло от купувача; 3. помещение в трафопост (сладкарница “Люляк”), общински нежилищен имот, ж.к. Люлин, до бл. 502, продадено чрез търг на ЕТ “X.X.X. - Радостин 11” за 27 000 лв., изплатени изцяло от купувача; 4. помещение в трафопост (кафе-аперитив), общински нежилищен имот, ж.к. Надежда 6, до бл. 603, продадено чрез търг на ЕТ “Поли - X.X.” за 52 000 лв., изплатени изцяло от купувача; 5. търговско помещение (музикална къща), общински нежилищен имот, ж.к. Зона Б-5, бл. 7, вх. А, продадено чрез конкурс на “Кушинчанов” - ЕООД, за 68 000 лв., изплатени изцяло от купувача; договорирани 7 работни места; 6. магазин № 2 (бакалия), общински нежилищен имот, ж.к. Дружба 1, бл. 182, продаден чрез търг на X.X.X. за 137 000 лв., изплатени изцяло от купувача; 7. 75 % от капитала на “БКС - Надежда” - ЕАД, продадени чрез конкурс на “Надежда 2002” - АД, за 389 140 лв. чрез разсрочено плащане; договорирани 45 работни места; 8. цех № 3, общински нежилищен имот, ул. Малашевска 16, продаден чрез конкурс на “Суидън Комерс” - ЕООД, за 402 000 лв., изплатени изцяло от купувача; договорирани 40 работни места; 9. 80 % от дяловете на “Диагностично-консултативен център ХХI - София” - ЕООД, ул. Монтевидео 21, продадени по реда на чл. 111 ЗЛЗ на “Медицински център - Овча купел” - ООД, за 600 000 лв. чрез разсрочено плащане; 10. 80 % от дяловете на “Диагностично-консултативен център ХХIII - София” - ЕООД, ул. Клисура 20, продадени по реда на чл. 111 ЗЛЗ на “Диагностично консултативен център 23 - Хаджи Димитър” - ООД, за 800 000 лв. чрез разсрочено плащане; 11. склад, общински нежилищен имот, ж.к. Надежда 4, ул. 236 № 6, продаден чрез търг на X.X.X. за 17 000 лв., изплатени изцяло от купувача.

8172

217. - Община - гр. Банско, на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява, че през ноември 2001 г. е сключена една приватизационна сделка за обект - паянтова сграда “Гатер - банциг” със застроена площ 154 кв.м, намиращ се в имот № 006245 в местност “Потоко”, землище на с. Осеново, община Банско, област Благоевград, продаден на 14.ХI.2001 г. на “Канина” - ООД, Благоевград, представлявано от X.X.X., за 1100 лв., изплатени напълно в брой по сметка на общината. Купувачът се задължава да запази съществуващите 4 бр. работни места и да разкрие още две нови за лица, жители на общината; да инвестира в предприятието 3500 лв. под формата на закупуване на нова техника за обновяване на производството.

8079

15. - Община - гр. Добрич, на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява, че през периода август - декември 2001 г. са извършени следните продажби на общински нежилищни имоти: 1. аптека, ж.к. Добротица, продадена на ЕТ “Асева” за 8600 лв., изплатени изцяло; договорирано 1 работно място за срок 3 г.; 2. ателие 2, ул. Отец Паисий 11, вх. Д, продадено на ЕТ “Стенпорт” за 30 000 лв., изплатени изцяло; 3. масивна едноетажна сграда, ул. Поп Богомил, продадена на РМД “Жакард” - АД, за 15 078 лв., изплатени изцяло; договорирано 1 работно място; 4. магазин за хранителни стоки, бул. 25 септември 64, продаден на ЕТ “X.X. ТИТИ - ТС” за 32 000 лв. с разсрочено плащане за 18 месеца; договорирани 3 работни места за срок 3 г.; 5. урегулиран поземлен имот, ул. Каменица, продаден на ЕТ “X.X.X.” за 13 300 лв., изплатени изцяло, договорирани 7 работни места за срок 2 г.

7649

3. - Община - гр. Кюстендил, на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява, че през януари 2002 г. е извършена продажба на обект: сладкарница кл. 55, ул. Цар Освободител 31, Кюстендил, със застроена площ 89,54 кв.м, заедно с правото на строеж - общински нежилищен имот, невключен в състава на общинско предприятие, чрез търг с тайно наддаване и е сключен договор за продажба с X.X.X. от Кюстендил за 48 999 лв., изплатени изцяло.

8596

3. - Община - гр. Плевен, на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява, че през юли 2001 г. са извършени продажби на следните обособени части: 1. ресторант “Немили-недраги”, намиращ се на ул. Чаталджа 62, продаден на ЕТ “Имппекс - X.X.”, представлявано от X.X.X., по чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП - преговори с потенциални купувачи, за 65 100 лв. на разсрочено плащане за 3 г.; 2. склад за търговия на едро с лекарствени средства, намиращ се на бул. X.X. 142, продаден на “Фармекспрес” - ООД, Пазарджик, представлявано от X.X.X., по чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП - търг с тайно наддаване, за 50 150 лв., изплатени изцяло; 3. складово помещение - проход към Склад за търговия на едро, намиращ се на ул. Чаталджа 62, продадено на ЕТ “Имппекс - X.X.”, представлявано от X.X.X., по чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП - преговори с потенциални купувачи, за 5050 лв., изплатени изцяло.

7653

35. - Община - гр. Разлог, на основание § 11 ЗППДОбП обявява извършените приватизационни сделки за периода септември - декември 2001 г.: 1. обособена част 2300 кв. м, парцел Х в кв. 152 по ПУП на Разлог, продадени на X.X.X. за 9300 лв.; в деня на сключване на договора купувачът плаща 30 % от цената, а останалата част на три равни четиримесечни вноски за една година, заедно със законната лихва за периода на разсрочване; 2. парцел ХI 1730 кв. м в кв. 152 по ПУП на Разлог, на X.X.X. за 7020 лв.; в деня на сключване на договора купувачът плаща 100 % от цената; 3. масивна сграда на един етаж с площ 380 кв. м с прилежащ терен, представляващ парцел VI 2700 кв. м в кв. 152 по ЗРП на Разлог, на X.X.X., за 19 900 лв.; в деня на сключване на договора купувачът плаща 10 000 лв. от цената, а останалата част на три равни четиримесечни вноски за една година, заедно със законната лихва за периода на разсрочване; 4. масивна едноетажна сграда (бивш цех и склад) със застроена площ 500 кв. м с прилежащ терен, представляващ парцел VII-1800 кв. м в кв. 152 по ПУП на Разлог, на X.X.X. за 18 000 лв.; в деня на сключване на договора купувачът плаща 100 % от цената; 5. масивна едноетажна сграда със застроена площ 280 кв. м с прилежащ терен, представляващ парцел V 2100 кв. м в кв. 152 по ПУП на Разлог, на X.X.X. за 15 300 лв.; в деня на сключване на договора купувачът плаща 10 000 лв. от цената, а останалата част на две равни тримесечни вноски за период от шест месеца.

7876

267. - Община - гр. Троян, на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява, че са сключени следните сделки през периода август 2001 г. - януари 2002 г.: 1. част от цех “Машиностроене”, попадащ в урегулиран поземлен имот II - за гаражни клетки на “Балканска звезда” - ЕООД, кв. 330 по плана на гр. Троян, продаден чрез преговори с потенциални купувачи на ЕТ “Автопункт - X.X.”, с. Дебнево, за 26 500 лв., платени изцяло от купувача; договорирани работни места за срок 3 г. - 6; 2. складова база до “Троянски колбас” - АД, Троян, попадаща в урегулиран поземлен имот IV с кадастрален № 5302 в кв. 202 по плана на гр. Троян, продадена чрез търг с тайно наддаване на “Метал Трейдинг” - ООД, Троян, за 20 501 лв., платени изцяло от купувача.

8086

65. - Община - Благоевград, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 6, ал. 3 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри съобщава, че е изработен и приет помощен кадастрален план на ж.к. Освобождение в IV м. район на Благоевград, който е изложен в сградата на общината. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения до общината.

7872

141. - Община - гр. Бобошево, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 ППЗЕК във връзка с § 4к, ал. 5, т. 6 ЗСПЗЗ съобщава, че със заповеди № 387, 388, 389 от 23.ХI.2001 г. на областния управител на област Кюстендил е одобрен планът на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ, съответно за масиви 128, 129 и 130 за землище на с. Скрино, масиви от 78 до 86 (включително) за землище на с. Доброво, масиви 59, 60, 61 и 62 за землище на с. Висока могила, община Бобошево, област Кюстендил. В 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да обжалват заповедта чрез общината до Кюстендилския окръжен съд.

7361

152. - Община - гр. Гурково, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП - план за регулация на с. Паничерево. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по плана до общината в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

7362

420. - Община - гр. Долна Митрополия, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастрална карта и кадастрален регистър на с. Гостиля, община Долна Митрополия, област Плевен, изложени в общината, като в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” собствениците могат да правят писмени възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижими имоти пред Службата по кадастъра чрез Община - Долна Митрополия, като възраженията ще се приемат в кметството в с. Гостиля.

8597

115. - Поземлената комисия - гр. Исперих, на основание чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 26, ал. 3 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Яким Груево, област Разград, че е одобрен коригираният план с частична преработка на влезлия в сила план за земеразделяне, който е изложен за разглеждане в кметството (поземлената комисия). На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения частично преработен план за земеразделяне в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявлението в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

8270

116. - Поземлената комисия - гр. Исперих, на основание чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 26, ал. 3 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Подайва, област Разград, че е одобрен коригираният план с частична преработка на влезлия в сила план за земеразделяне, който е изложен за разглеждане в кметството (поземлената комисия). На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения частично преработен план за земеразделяне в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявлението в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

8271

117. - Поземлената комисия - гр. Исперих, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или упълномощени от тях лица) за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Подайва, област Разград, че ще бъде извършен въвод във владение съгласно влезлия в сила план за земеразделяне за масиви № 22, 26, 30, 42, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 61, 64 и 70. Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в кметството и поземлената комисия. При извършване на въвода поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

8272

118. - Поземлената комисия - гр. Исперих, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или упълномощени от тях лица) за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Подайва, област Разград, че ще бъде извършен въвод във владение съгласно влезлия в сила план за земеразделяне за масиви № 26, 28, 32, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 64, 66 и 69. Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в кметството и поземлената комисия. При извършване на въвода поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

8273

75. - Поземлената комисия - гр. Любимец, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на гр. Любимец (ЕКАТТЕ 44570), област Хасково, че 14 дни след обнародването ще започне въводът във владение съгласно частичната преработка на влезлия в сила план за земеразделяне в масиви № 20, 21, 52, 59, 60, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 87, 93, 94, 103, 104, 105, 108, 110, 118, 119, 121, 133, 137, 138, 139, 141, 147, 151, 154, 159, 161, 162, 174, 181, 183, 187, 219, 226, 228, 229, 236, 237, 239, 246, 250, 251, 267, 268, 269, 272, 277, 278, 283, 288, 289, 290, 291, 299, 300, 303, 305, 310, 312, 313, 314, 320, 325, 338, 343, 345, 357, 364, 368, 373, 375, 377, 379, 380, 384, 385, 392, 404, 405, 417, 418, 421, 436, 441, 458, 483, 495, 496, 497, 538, 539, 543, 545, 546, 547, 551, 572, 573, 575, 577, 578, 580, 605, 608, 610, 611, 613, 638, 643, 646, 654, 951, с обща площ 1402 дка. Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в поземелната комисия. При извършване на въвода поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

8047

76. - Поземлената комисия - гр. Любимец, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Малко градище (ЕКАТТЕ 46574), област Хасково, че 14 дни след обнародването ще започне въводът във владение съгласно частичната преработка на влезлия в сила план за земеразделяне в масиви № 60, 61, 69, 76, 77, 78, 91, 93, 101, 112, 113, 115, 166, 167, 168, 169, 172, 176, 212, 222, 224, 226, 233, 234, 238, 244, 255, 258, 260, 261, 268, 270, 282, 284, 285, 296, 415, 420, 432, 439, 440, 441, 443, 444, 455, 457, 465, 470, 480, 486, 489, 494, 502, 503, 510, 518, 519, 523, 548, 552, 557, 558, 604, 612, 620, 626, 627, 628, 632, 711, 739, 743, 752, с обща площ 959 дка. Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия (кметството). При извършване на въвода, поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

8048

647. - Поземлената комисия - гр. Нови Искър, на основание чл. 26, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е одобрен частично коригираният план за земеразделяне на масиви 11, 36, 37 в землище на с. Гниляне (ЕКАТТЕ 99130), който е изложен в поземлената комисия. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения частично коригиран план за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проет за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

7327

163. - Община - гр. Приморско, на основание чл. 128 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП (ПРЗ) на с. Китен за кв. 30, 47 и 48, който е изложен за разглеждане в сградата на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8156

164. - Община - гр. Приморско, на основание чл. 128 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП (ПРЗ) на с. Китен за кв. 28, 35 и 49, който е изложен за разглеждане в сградата на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8157

203. - Община - гр. Царево, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ обявява, че проектосписъкът на правоимащите жилищноспестовни вложители за 2002 г. е изложен в сградата на общинската администрация и подлежи на обжалване по реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването на съобщението в “Държавен вестник” пред кмета на общината.

7572

34. - Поземлената комисия - гр. Шумен, област Шумен, на основание чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 26, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е одобрена частична преработка на влезлия в сила план за земеразделяне на землище с. Друмево (ЕКАТТЕ 23813), община Шумен, област Шумен, масиви № 1, 3, 4, 8, 10, 11,12, 14, 15, 16, 18, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 66, 67, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 86, 91, 93, 94, 98, 99 и к. ед. 39, 133, 136, 140, 155 с обща площ 1500 дка, който е изложен в поземлената комисия. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по частичната преработка в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

7223

7. - Поземлената комисия - с. Крушари, област Добрич, на основание чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 26, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава на собственика на земеделска земя в масив 17, парцел 45 и КЕ 8 по ПЗ на с. Ефрейтор Бакалово (ЕКАТТЕ 527656), община с. Крушари, област Добрич, че е одобрена извършената промяна на плана за земеразделяне за имот № 017045 и КЕ 8, изменени на основание заповед № РД-46-1758 от 28.ХI.2001 г. на министъра на земеделието и горите, които са изложени в Поземлената комисия - Крушари. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от датата на обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран оценител.

7624

38. - Поземлената комисия - с. Ново село, област Видин, на основание чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 26 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделските земи в землището на с. Флорентин (ЕКАТТЕ 76145), община Ново село, област Видин, че е одобрена частичната преработка на влезлия в сила план за земеразделяне, който е изложен за разглеждане в кметството. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от датата на обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбите се придружават от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

7214

39. - Поземлената комисия - с. Ново село, област Видин, на основание чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 26 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделските земи в землището на с. Неговановци (ЕКАТТЕ 51264), община Ново село, област Видин, че е одобрена частичната преработка на влезлия в сила план за земеразделяне, който е изложен за разглеждане в кметството. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от датата на обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбите се придружават от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

7213

СЪДИЛИЩА

Благоевградският окръжен съд призовава X.X.X. - РУССО с последен адрес Благоевград, ул. X.X. 1, сега с неизвестен адрес да се яви в съда на 18.IV.2002 г. в 9 ч. като ответница по в. гр.д. № 1010/2001, заведено от X.X.X. от Благоевград, ул. X.X. 1, против решение по гр.д. № 877/99. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7179

Пазарджишкият окръжен съд призовава X.X.X. с ЕГН ********** с последен адрес Пазарджик, ул. X.X. 14, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.III.2002 г. в 14 ч. като ответница по гр.д. № 495/95, заведено от наследниците на X.X.X. от с. Звъничево, за имот по плана за земеразделяне на с. Звъничево. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7891

Пазарджишкият окръжен съд призовава лицето X.X.X. с ЕГН ********** с последен адрес Сливен, кв. Клуцохор 3, вх. Е, ет. 3, ап. 9, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.III.2002 г. в 14 ч. като ответник по гр. д. № 250/2000, заведено от X.X.X. от с. Дебращица, за имот по плана за земеразделяне на с. Дебращица. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7890

Софийският градски съд, адм.колегия, IIIд състав, призовава X.X. с последен адрес София, кв. Симеоново, ул. Симеоновско шосе 127, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.IV.2002 г. в 14 ч. като ответница по а.х.д. № 170/98, заведено от X.X. срещу СО - район “Лозенец”. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7339

Софийският градски съд, фирмено отделение, 3 състав, призовава X.X.X., X.X.X., X.X.X., всичките с последен адрес София, ж. к. X.X., бл. 4-Е, вх. А, ет. 1, ап. 1, и X.X.X. с последен адрес София, ул. Река Осъм 1, ет. 4, ап. 12, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 17.V.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответници по ф. д. № 4607/2000, заведено от “Булгарплодекспорт” - ООД, за иск по чл. 498 ГПК. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7346

Айтоският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Трънак, област Бургас, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.IV.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 88/2002, заведено от X.X.X. от с. Трънак, на основание чл. 106, ал. 5 и чл. 82 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8126

Балчишкият районен съд призовава X.X.X. с ЕГН ********** с последен адрес Каварна, ул. Витоша 44, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.IV.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 315/2001, заведено от X.X.X. с ЕГН **********, със съдебен адрес Балчик, ул. Братя Шкорпил 7, по чл. 45 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7888

Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 64, вх. 1, ет. 15, ап. 73, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.IV.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 3264/2001, заведено от БТК - ЕАД, РУ “Далекосъобщения”, Бургас, за иск за 56,35 лв. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8287

Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава Роман Гиеремек с последен адрес Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 93, вх. 2, ет. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.IV.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. и резервна дата на 16.V.с.г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1935/2001, заведено от X.X.X.-X., за иск по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8125

Районният съд - гр. Бяла Слатина, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. П. Волов 37, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.IV.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 445/2001, заведено от X.X.X. от Бяла Слатина, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8123

Варненският районен съд, 8 гр. състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ул. Владислав Варненчик, бл. 28, вх. Д, ет. 2, ап. 27, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.III.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1618/2001, заведено от “Радиотелекомуникационна компания” - ООД, София, за иск по чл. 79, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7180

Варненският районен съд, ХХV състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес гр. Нови пазар, ул. Цар Освободител 22, сега с неизвестен адрес, X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ул. Д-р Селеменски 71, сега с неизвестни адреси да се явят в съда на 10.IV.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответници по гр.д. № 1688/2001, заведено от Варненска районна прокуратура, за иск по чл. 75, ал. 1 и 2 СК. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7181

Великотърновският районен съд, 8 състав, призовава X.X.X. с последен адрес Велико Търново, ул. X.X.X. 3, вх. Е, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.IV.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 1377/2001, заведено от “ПРИСОЕ” - АД, с. Присово, за предявен иск на основание пълна имуществена отговорност по КТ. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8607

Видинският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Видин, ул. X.X. 10, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.III.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 826/2001, заведено от БТК - ЕАД, София, за ТРД - Видин, за сума. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7338

Видинският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Видин, ул. Княз Борис I № 13, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.IV.2002 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 1044/2001, заведено от БТК - ЕАД, ТРД - София, ТРД - Видин, за сума. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7216

Видинският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Арчар, област Видин, ул. Хр. Смирненски 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.IV.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1180/2001, заведено от Националната служба по заетостта - София, Бюро по труда, Белоградчик, за сума. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7613

Видинският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Арчар, област Видин, ул. X.X. 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.IV.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1184/2001, заведено от Националната служба по заетостта - София, Бюро по труда - Белоградчик, за сума. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7614

Врачанският районен съд, VII гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Враца, ул. Екзарх Йосиф 75, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.IV.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1460/2001, заведено от Здравко и Параскева Балтови, по чл. 87 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8584

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Габрово, ул. Радичевец 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.III.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр. д. № 148Б/2001, заведено от X.X.X.. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7633

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Габрово, бул. Столетов 86, ет. 4, ап. 10, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.IV.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 1107/2001, заведено от ТР “Далекосъобщения” - Габрово, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7896

Димитровградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Димитровград, ул. Простор, бл. 13, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.IV.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. и на 24.IV с.г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 106/2002, заведено от X.X.X. със съгласието на законния си представител X.X.X. от Димитровград, за увеличение на издръжка по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8590

Димитровградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Димитровград, ул. Трети март, бл. 13, ап. 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.IV.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. и на 24.IV.с.г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 960/2001, заведено от X.X.X. като майка и законна представителка на X.X.X., за увеличаване на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7183

Димитровградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Хасково, ул. Ком 1, ет. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.IV.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. и на 24.IV. с.г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 947/2001, заведено от X.X.X., по чл. 82, ал. 2 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7184

Добричкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Добрич, ул. Хр. Ботев 52, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.IV.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 957/2001, заведено от БТК - ЕАД, ТРД - клон Добрич, за сумата 401,86 лв., представляваща неплатени предоставени му далекосъобщителни услуги заедно с обезщетение за забавено изпълнение на паричното задължение. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8279

Добричкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Добрич, ж.к. Дружба, бл. 15, вх. В, ет. 3, ап. 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.IV.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 903/2001, заведено от БТК - ЕАД, ТРД - клон Добрич, за сумата 656,59 лв., представляваща неплатени предоставени му далекосъобщителни услуги заедно с обезщетение за забавено изпълнение на паричното задължение. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8280

Районният съд - гр. Дупница, призовава X.X.X. с последен адрес гр. Дупница, ул. Бричи бор 16, сега с неизвестен адрес и местожителство, да се яви в съда на 12.IV.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 645/2000, заведено от X.X.X. и X.X.X. от Перник, по чл. 32 ЗС. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7644

Казанлъшкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Казанлък, ж.к. Изток, бл. 40, вх. Д, ет. 1, ап. 73, X.X.X. с последен адрес Казанлък, ул. Софроний 16, и X.X.X. с последен адрес Казанлък, ул. Люляк 22, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 17.IV.2002 г. в 14 ч. като ответници по гр.д. № 1297/2000, заведено от X.X.X. от Казанлък, ул. Софроний 16, по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8283

Районният съд - гр. Кубрат, призовава X.X.X. с последен адрес с. Савин, област Разград, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.V.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 710/2000, заведено от Националната служба по заетостта - София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7638

Районният съд - гр. Кубрат, призовава X.X.X. с последен адрес гр. Кубрат, ул. Хан Крум 23, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.VI.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 55/2002, заведено от X.X.X. от Русе, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8591

Кърджалийският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Кърджали, ул. Крайбрежна, бл. 3, ап. 10, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.III.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 10/2002, заведено от “В и К” - ООД, Кърджали, за цена на иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7569

Кърджалийският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 33, вх. Г, ап. 75, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.III.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 6/2002, заведено от “В и К” - ООД, Кърджали, за цена на иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7570

Кърджалийският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Ловеч, ул. X.X. 32, вх. 1, ет. 1, ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.IV.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 805/2001, заведено от X.X.X. от Кърджали, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7645

Кърджалийският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Кърджали, ул. Раковска 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.IV.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 1038/2001, заведено от X.X.X. - управител на “В и К” - ООД, Кърджали, бул. България 88, по чл. 79 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8127

Кърджалийският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Борие, област Смолян, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.IV.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 13/2002, заведено от X.X.X. от Кърджали, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8284

Кюстендилският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Кюстендил, ул. Раковски 76, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.IV.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1207/2001, заведено от X.X.X. от Кюстендил, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8281

Ловешкият районен съд, I гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Ловеч, бл. 323, вх. В, ап. 15, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.III.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1136/2001, заведено от БТК - ЕАД, София, РУ “Далекосъобщения” - Плевен, по съдебен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7897

Районният съд - гр. Мадан, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Енисей 2, ет. 2, ап. 20, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.IV.2002 г. в 8 ч. и 40 мин. като ответница по гр.д. № 442/2001, заведено от Националната служба по заетостта - София, Бюро по труда - Смолян. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7634

Районният съд - гр. Мадан, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Марица 6, ет. 2, ап. 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.IV.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 443/2001, заведено от Националната служба по заетостта - София, Бюро по труда - Смолян. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7635

Районният съд - гр. Мадан, призовава X.X.X. с последен адрес гр. Мадан, ул. Република 12, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.IV.2002 г. в 8 ч. и 40 мин. на I с. з. и на 8.V.2002 г. в 8 ч. и 40 мин. на II с.з. като ответник по гр. д. № 498/2001, заведено от Национална служба по заетостта - София. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8282

Районният съд - гр. Никопол, призовава X.X.X. с последен адрес с. Милковица, община Гулянци, област Плевен, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.V.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 389/2001, заведено от X.X.X. от с. Милковица, община Гулянци, област Плевен, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8122

Новозагорският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Сливен, кв. Българка 14-А-3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.V.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр.д .№ 759/2001, заведено от Районния съд - Нова Загора, за непълно осиновяване. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7220

Новопазарският районен съд призовава Ваид Йерджи и Найле Сезгин, живущи в Турция, с неизвестни адреси, да се явят в съда на 18.IV.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответници по гр. д. № 599/2001, заведено от Неджиб Йерджи и Фикри Йерджи, за делба. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8686

Новопазарският районен съд призовава Ибрахим Гюнер, X.X.X. и Садредин Туналъ, живущи в Турция с неизвестни адреси, да се явят в съда на 16.IV.2002 г. в 14 ч. като ответници по гр. д. № 780/2001, заведено от X.X.X. от с. Браничево, област Шумен, за делба. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8585

Пернишкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Перник, кв. Твърди ливади, бл. 5, ап. 19, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.III.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 282/2001, заведено от X.X.X. от Перник, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8278

Пернишкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Варна, кв. Аспарухово, ул. Злетово, бл. 1, ап. 37, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.III.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 1964/2001 г., заведено от X.X.X. от Перник, ул. Мл. Стоянов, бл. 11, ап. 803, вх. В, за издръжка. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7568

Плевенският районен съд призовава X.X.X. и X.X.X. с последен адрес Плевен, ул. Шипка 27, вх. А, ап. 12, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 24.IV.2002 г. в 10 ч. като ответници по гр.д. № 2349/2001, заведено от X.X.X. и X.X.X., двамата от Плевен, по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7629

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 915Б, вх. 1, ет. 7, ап. 20, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.IV.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1061/2001, заведено от X.X.X., по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8289

Пловдивският районен съд, II бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Кричим, ул. Кирил и Методий 35, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.III.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 765/2001, заведено от X.X.X. от Пловдив, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7889

Пловдивският районен съд, 12 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 52, ет. 1, ап. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.IV.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 4446/2001, заведено от X.X.X. от Пловдив, за разваляне договор срещу задължение за издръжка и гледане. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8285

Районният съд - Радомир, IV състав, призовава X.X.X. с последен адрес Перник, ул. Пирдоп 39, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.IV.2002 г. в 9 ч. и 15 мин. като ответник по гр.д. № 733/2001, заведено от X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., всички от София, по чл. 108 ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7898

Разградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Исперих, ул. Осогово 13, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.III.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 1713/2001, заведено от БТК - ЕАД, РУД - ТР “Далекосъобщения” - Разград, по чл. 79, ал. 1 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8219

Русенският районен съд, VII гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. X.X. 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.IV.2002 г. в 13 ч. и 15 мин. като ответница по гр.д. № 3060/2001, заведено от РУ “Далекосъобщения” - Русе, за иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8124

Русенският районен съд, 9 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Славянска 14, сега в чужбина, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.IV.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2248/2001, заведено от X.X.X. от Русе, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8588

Русенският районен съд, 8 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Родопи 4, бл. Руй планина, вх. Б, ет. 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.IV.2002 г. в 13 ч. и 15 мин. като ответница по гр. д. № 3559/2001, заведено от РУ “Далекосъобщения” - Русе, пл. Средец 1, за иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8288

Свищовският районен съд призовава X.X.X., ЕТ с фирма “Финта - X.X.”, с последен адрес с. Ореш, община Свищов, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.IV.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 579/2001, заведено от СПТУ по машиностроене и електроника - Свищов, за иск по чл. 232, ал. 2 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7631

Силистренският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Силистра, ул. Ген. Гурко 1, ет. 7, ап. 32, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.IV.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 1253/2001, заведено от БТК - ЕАД, София - РУД - Русе, ТР “Далекосъобщения” - Силистра, по чл. 79 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай ще се приложат разпоредбите на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7637

Силистренският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Варна, ул. Капитан Райчо 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.IV.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1475/2001, заведено от БТК - ЕАД, София, РУД - Русе, ТР “Далекосъобщения” - Силистра, по чл. 79 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8286

Софийският районен съд, бр. колегия, 85 състав, призовава X.X.X. с последен адрес Асеновград, кв. Изток, бл. 6, ет. 1, ап. 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.III.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 3916/2001, заведено от X.X.X. от София, за радвод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8604

Софийският районен съд, бр. колегия, 88 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Ив. Богоров, бл. 15, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.III.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1644/2001, заведено от X.X.X. от София, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ла. 2 ГПК.

7191

Софийският районен съд, бр. колегия, 80 състав, призовава X.X.X. с последен адрес гр. Бяла, ул. Арда 26, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.III.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответница по гр. д. № 1754/2001, заведено от X.X.X. от София, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7190

Софийският районен съд, гр. колегия, 30 състав, призовава X.X.X. с последен адрес Крумовград, ж.к. Дружба, бл. 3, вх. А, ет. 4, ап. 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.III.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 15961/2000, заведено от “Мобилтел” - АД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7615

Софийският районен съд, бр. колегия, 90 състав, призовава X.X.X.-X. с последен адрес София, ж.к. Хиподрума, бл. 48, ет. 1, ап. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.III.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 248/2000, заведено от X.X.X. от София, за ползване на семейното жилище. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8606

Софийският районен съд, гр. колегия, 28 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 409, вх. Д, ет. 5, ап. 101, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.IV.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 15856/2000, заведено от “Мобилтел” - АД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7217

Софийският районен съд, гр. колегия, 28 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Надежда, бл. 150, вх. В, ет. 2, ап. 120, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.IV.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 410/2001, заведено от “Мобилтел” - АД, София, за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7189

Софийският районен съд, бр. колегия, 89 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, кв. Хаджи Димитър, ул. Бдин 22, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.IV.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 3261/2001, заведено от X.X.X. със съгласието на майка й X.X.X., със съгласието на попечителя й X.X.X., за издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7222

Софийският районен съд, 48 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Емил Марков, ул. X.X. 3, бл. 4, ет. 6 - 7, ап. 37, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.IV.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 4921/99, заведено от X.X.X., за иск по чл. 38А ЗЖСК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8611

Софийският районен съд бр. колегия, 80 състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. X.X. 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.IV.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 3353/2001, заведено от X.X.X. от Банкя, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7347

Софийският районен съд, 32 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж. к. Овча купел, бл. 422, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.IV.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр. д. № 15155/2000, заведено от “Мобилтел” - АД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8580

Софийският районен съд, 32 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Стрелбище, бл. 27А, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.IV.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 13036/2000, заведено от “Мобилтел” - АД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8576

Софийският районен съд, 32 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Дианабад, бл. 38, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.IV.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 14655/2000, заведено от “Мобилтел” - АД, София, за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8582

Софийският районен съд, 32 състав, призовава X.X.X.гсдорф, с последен адрес София, ул. X.X. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.IV.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 12425/2000, заведено от “Мобилтел” - АД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8581

Софийският районен съд, 32 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Сердика, бл. 8, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.IV.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 12039/2000, заведено от “Мобилтел” - АД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8579

Софийският районен съд, 32 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, бул. Братя Бъкстон 38, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.IV.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 12036/2000, заведено от “Мобилтел” - АД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8577

Софийският районен съд, 32 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Сухата река, бл. 51, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.IV.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 528/2001, заведено от “Мобилтел” - АД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8578

Софийският районен съд, 32 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Сухата река, бл. 81, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.IV.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 2318/2000, заведено от X.X.X. от София, за непозволено увреждане. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8583

Софийският районен съд, бр. колегия, 90 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, м. Голяма могила 62, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.IV.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 3542/2001, заведено от X.X.X. от София, за увеличение на издръжката. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8609

Софийският районен съд, бр. колегия, 90 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Дружба, бл. 12, вх. Е, ет. 1, ап. 93, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.IV.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 2846/2001, заведено от X.X.X. от София, за увеличение на издръжката. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8610

Софийският районен съд, 60 състав, призовава X.X.X. с последен адрес, София, жк Хр. Смирненски, бл. 23, вх. Б, ет. 2, ап. 24, сега с неизвестен адрес в страната, да се яви в съда на 29.IV.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 5390/2001 заведено от X.X.X., за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7612

Софийският районен съд, гр. колегия, 72 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Дружба, бл. 182, вх. А, ет. 8, ап. 32, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.IV.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 8030/2001, заведено от Застрахователна компания “Орел” - АД, София, за търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8128

Софийският районен съд, 27 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, бул. Черни връх, бл. 44, ет. 7, ап. 51, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.III.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 376/2001, заведено от “Мобилтел” - АД, София, за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8120

Софийският районен съд, 36 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 239, вх. А, ет. 7, ап. 33, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.V.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 4212/2001, заведено от БТК - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7983

Тутраканският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Бреница, област Силистра, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.III.2002 г. в 9 ч. като ответник по бр.д. № 26/2001, заведено от X.X.X. от Тутракан, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7632

Тутраканският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Главиница, област Силистра, ул. Оборище 8, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.IV.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр. д. № 36/2000, заведено от ТР “Далекосъобщения” - Силистра, по чл. 45 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8121

Търговищкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Търговище, ул. Самуил 24, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.IV.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 55/2002, заведено от X.X.X. от Търговище, за увеличение на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8608

Харманлийският районен съд, призовава X.X.X. с последен адрес Харманли, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.IV.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 152/2001, заведено от X.X.X. и др., за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7630

Хасковският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Димитровград, ул. X.X. 10, вх. В, ет. 5, ап. 9, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.III.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1009/2001, заведено от X.X.X., по чл. 99 СК, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8605

Хасковският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Харманли, ул. Родопи 28, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.III.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1442/2001, заведено от X.X.X., действаща със съгласието на майка си X.X.X. от Хасково, за издръжка по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7218

Хасковският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Хасково, ул. Акация 3, вх. А, ет. 5, ап. 37, Бейтула Хасан Юсеин с последен адрес Хасково, ул. Каменна 99, и Шафер Рашид Юсеин с последен адрес Хасково, ул. Каменна 99, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 27.III.2002 г. в 9 ч. и на 24.IV.2002 г. в 9 ч. като ответници по гр. д. № 1500/2001, заведено от X.X.X. и др. от Хасково, по чл. 108 ЗС. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8216

Хасковският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Димитровград, ул. X.X. 24, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.III.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 1052/2001, заведено от X.X.X. от Димитровград, по чл. 99 СК за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7219

Районният съд - гр. Царево, гр. отделение, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес гр. Царево, област Бургас, ул. Цар Симеон 8, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.IV.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр. д. № 175/2001, заведено от X.X.X. от гр. Царево, за иск за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7182

Чепеларският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес гр. Чепеларе, област Смолян, ул. X.X. 17, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.III.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 236/2001, заведено от “Мобилтел” - ЕАД, София, за иск за 291,99 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7636

Чирпанският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Димитровград, ул. Лонгоза 26 сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.IV.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр. д. № 610/2001, заведено от X.X.X. от с. Християново, област Стара Загора, за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

7628

Шуменският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Шумен, ул. Македония 24, вх. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.III.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1272/2001, заведено от X.X.X. от Шумен, за делба на недвижим имот и движими вещи. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8217

Варненският окръжен съд на основание чл. 630, ал. 1 ТЗ с решение от 31.I.2002 г. по т.д. № 266/2001 обявява неплатежоспособността на “Истойл” - ЕООД, Варна, с начална дата 27.VIII.1998 г.; открива производство по несъстоятелност по отношение на “Истойл” - ЕООД, Варна; назначава за временен синдик X.X.X., ЕГН **********; определя дата на първо събрание на кредиторите 21.III.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. в търговската зала на Варненския окръжен съд.

8587

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХI.2001 г. по ф.д. № 2820/2001 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Стекар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 201, вх. 5, ет. 7, ап. 151, с предмет на дейност: търговска дейност - внос и износ, производство и реализация на промишлени, хранителни и селскостопански стоки в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, дистрибуторска, комисионна, складова и лизингова дейност, преводи и компютърна дейност, строеж и обзавеждане на недвижими имоти и продажба, проектиране, ресторантьорска и хотелиерска дейност, след лиценз, вътрешен и международен туризъм, след лиценз. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

69837

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2001 г. по ф.д. № 2627/95 вписа промяна за “Източна лизингова компания” - ООД: нов адрес на управление - Варна, ул. X.X., бл. 36, вх. В, ап. 57; вписва ново наименование - “Зетком” - ООД.

69838

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2001 г. по ф.д. № 3515/97 вписа промяна за “Сано” - АД: заличава досегашния съвет на директорите и вписва нов в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството се представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

69839

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2001 г. по ф.д. № 2600/94 вписа промяна за “Лимпекс” - ООД: вписва нов адрес на управление - Варна, ул. Битоля 21, ет. 5, ап. 11, и адрес за търговска кореспонденция - ул. Радост 1.

69840

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 7.ХI.2001 г. по ф.д. № 1807/2000 вписа в регистъра промени за “Максимал” - ЕООД: вливане на “Новострой” - ЕООД, и “Кайо комерс” - ЕООД, в “Максимал” - ЕООД, и прекратяване без ликвидация при условията на универсално правоприемство; промяна в наименованието - “Максимал” - ООД; вписва за съдружници X.X.X. и X.X.X.; увеличаване на капитала на 20 000 лв.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

69841

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 18.VII.2001 г. по ф.д. № 790/97 на “Самсон - 97” - ЕООД (в ликвидация), вписа заличаване на дружеството от търговския регистър.

69842

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266 ТЗ с решение от 23.Х.2001 г. по ф.д. № 1916/95 вписа промени за дружество с ограничена отговорност “Киров - Милин” - ООД, Варна: прекратява дейността на дружеството и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X..

69843

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 137, 140 и чл. 119 ТЗ с решение от 23.VII.2001 г. по ф.д. № 5066/94 вписа промени за “Боляри” - ООД: увеличава дяловия капитал на дружеството от 10 000 лв. на 500 000 лв.

69844

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 140, ал. 3 и чл. 119 ТЗ с решение от 22.V.2001 г. по ф.д. № 105/95 вписа промяна за “Графит” - ООД, Варна: заличава от списъка на съдружниците X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа нов съдружник X.X.X.; заличава като управители на дружеството X.X.X. и X.X.X.. Капиталът на дружеството е 5200 лв.

69845

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 11.VII.2001 г. по ф.д. № 1882/2001 вписа прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Каори - X.X.” на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Каори - X.X.”, като седалището, адресът на управление и предметът на дейност остават непроменени.

69911

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 27.IV.2001 г. по ф.д. № 1138/2001 вписа прехвърляне на предприятието от X.X.X. и X.X.X., наследници на починалия X.X.X., едноличен търговец с фирма “Грозний - X.X.”, на X.X.X.; заличаване на наследодателя като едноличен търговец “Грозний - X.X.”; вписа като едноличен търговец X.X.X. с фирма ЕТ “Грозний - X.X.” със същите седалище, адрес на управление и предмет на дейност.

69912

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 30.VII.2001 г. по ф.д. № 1866/2001 вписа прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Загорова - X.X.” на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Стефани - X.X.”, като седалището, адресът на управление и предметът на дейност остават непроменени.

69913

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 9.VIII.2001 г. по ф.д. № 1022/2001 вписа прехвърляне на предприятие чрез покупко-продажба, но без фирмата на едноличния търговец X.X.X. с наименование ЕТ “Великов - КВ - X.X.”, рег. по ф.д. № 926/96, на “Великов - К.В.” - ЕООД, без заличаване на продавача като едноличен търговец.

69914

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 9.VIII.2001 г. по ф.д. № 1213/2000 вписа прехвърляне на предприятие по ф.д. № 6409/91 от едноличния търговец X.X.X. с фирма “Марияна ММ - 3 - X.X.” на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Марияна ММ - 3 - X.X.”, с. Аспарухово, област Варна.

69915

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 25.II.2000 г. по ф.д. № 1924/95 вписа промяна за “Феникс Реком Инвест” - АД: деноминира капитала на дружеството от 52 500 000 лв. на 52 500 лв.

69916

Варненският окръжен съд на основание чл. 42, ал. 1 ЗК с решение от 6.ХI.2001 г. по ф.д. № 1677/95 вписа заличаване на ЗК “Съгласие”, в ликвидация, с. Яребична, област Варна.

69917

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2001 г. по ф.д. № 1359/2001 вписа промени за “Алеко” - ЕООД: заличава като едноличен собственик, управител и представляващ X.X.X.; вписва като едноличен собственик, управител и представляващ X.X.X..

69918

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение по ф.д. № 2373/2001 от 2.ХI.2001 г. вписа прехвърляне на предприятие на ЕТ “Смарагд - X.X.” от X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Смарагд - X.X.”.

69919

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение по ф.д. № 815/2001 от 31.III.2001 г. вписа поемане на предприятие на ЕТ “Вега - 90 - X.X.” от X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Вега - 90 - X.X.”.

69920

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2001 г. по ф.д. № 1955/93 вписа промени за “Торгосервиз” - ЕООД: заличава като управител и представляващ X.X.X.; вписва като управител и представляващ X.X.X..

69921

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2001 г. по ф.д. № 456/98 вписа промени за “Зодиак морски агенции Варна” - ООД: заличава като управител и представляващ X.X.X.; вписва като управител и представляващ X.X.X..

69922

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2001 г. по ф.д. № 3394/2000 вписа промени за “Принтсофт” - ЕООД: заличава като едноличен собственик, управител и представляващ X.X.X.; вписва като едноличен собственик, управител и представляващ X.X.X.; вписва нов адрес на управление - Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 3, вх. 4, ет. 1, ап. 47.

69923

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2001 г. по ф.д. № 3382/98 вписа промяна за “АБВ” - АД: увеличава капитала на дружеството от 457 000 лв. на 966 400 лв. чрез издаване на нови поименни акции.

69924

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.V.2001 г. по ф.д. № 2338/2000 вписа промени за “Орикс” - ООД: заличава като съдружник Мохамеддауд Ариф Хафиз Ашуах; вписва за съдружник Салах Елдин Абдула Хюсеин Ибрахим Одуан.

69925

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2001 г. по ф.д. № 3157/2000 вписа промени за “А - В” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от досегашните управители и X.X.X. заедно и поотделно.

69926

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2001 г. по ф.д. № 330/96 вписа в регистъра за търговски дружества промени за еднолично дружество с ограничена отговорност “ИККО” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X. и вписва като такъв X.X.X.; вписва нов адрес на управление - ул. X.X. 21, ет. 2, ап. 5.

69927

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2001 г. по ф.д. № 2783/2001 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Актив - Адвайс” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, с предмет на дейност: финансово-счетоводно и правно консултиране и обслужване на физически и юридически лица, изготвяне на финансово-счетоводни и правни анализи и проекти, извънсъдебен арбитраж на спорове, управление на дружества или на акционерно или дялово участие в тях, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно портфейлни инвестиции, факторинг, управленско финансово и данъчно консултиране на юридически лица и еднолични търговци, участие и посредничество в приватизационни сделки, разработване на приватизационни програми, оценки на обекти за приватизация и преструктуриране, управление на чужди търговски операции в страната по договор, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, научни изследвания, издаване и разпространение на финансово-счетоводна и правна литература и информация. Дружеството е с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

69928

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2001 г. по ф.д. № 2760/2001 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “ГТТ инженеринг” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Юрий Венелин 10, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: вътрешна, външна търговия и услуги, инженеринг, консултации и експертизи в областите електротехника, електроавтоматика и електрообзавеждане, специализиран сервиз, пусково-наладъчна и лабораторна дейност на електротехническо и енергийно оборудване и системи за автоматизация, производство на електрически устройства и системи, транспортна дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, маркетинг и реклама. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

69929

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2001 г. по ф.д. № 758/2000 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Карлифт” - ООД: вписва нов адрес на управление - Варна, пл. Славейков 4А и 6А.

69930

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.VI.2001 г. по ф.д. № 1345/2001 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Алекс - 2001” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. X.X.X. 12, бл. 34, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия със стоки и услуги на едро и дребно, представителство, комисионерство, посредничество, консигнация. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Костарас Александрос Зографос и X.X.X. и се управлява и представлява от Костарас Александрос Зографос.

69931

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 14.V.2001 г. по ф.д. № 1350/2001 вписа в регистъра за търговски дружества акционерно дружество “Премикс” - АД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Цар Освободител 19А, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, търговско посредничество и представителство, производствена дейност, ресторантьорство, транспортна дейност, спедиторски, комисионни услуги. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 акции с номинална стойност 1 лв. всяка, управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

69932

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2001 г. по ф.д. № 1799/2001 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Медицинска консултантска компания” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Ген. Колев 92, ет. 2, с предмет на дейност: консултантска дейност в областта на медицината и здравеопазването, провеждане на обучение и семинари, участие в приватизационни сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

69933

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.VII.2001 г. по ф.д. 1984/2001 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Трейдкомерс 2001” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. X.X., бл. 2, вх. Е, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: търговия, търговско представителство и агентиране, информационни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

69934

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VIII.2001 г. по ф.д. № 2044/2001 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Арт Дизайн 2001” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Юрий Венелин 1, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба, търговско представителство и посредничество, вътрешно- и външнотърговска дейност, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, ресторантьорска, хотелиерска, туристическа (след надлежно разрешение), рекламна, информационна, издателска, печатарска, импресарска и програмна дейност, производство и разпространение на видео- и звукозаписи, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, търговия с горива и гориво-смазочни материали, сделки с интелектуална собственост, транспортни и спедиторски услуги в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

69935

Габровският окръжен съд на основание чл. 657, ал. 6 ТЗ свиква събрание на кредиторите на ЕТ “Шама - X.X.” - X.X.X., на 28.II.2002 г. в 14 ч. в зала № 1 на Съдебната палата - Габрово, при следния дневен ред: 1. изслушване на доклад на синдика за дейността му; 2. определяне на метода и условията за оценка на имуществото на длъжника и размера на възнаграждението на оценителите; 3. избор на нов синдик и определяне размера на възнаграждението му.

8290

Добричкият окръжен съд на основание чл. 632 ТЗ с решение № 19 от 30.I.2002 г. по т.гр.д. № 166/2001 открива производство по несъстоятелност по отношение на “Елтим” - ЕООД, Добрич, представлявано от X.X.X., и го обявява в неплатежоспособност с начална дата 1.I.2000 г.; обявява “Елтим” - ЕООД, Добрич, в несъстоятелност; прекратява производството по несъстоятелност.

8612

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2256 от 15.ХI.2001 г. по ф.д. № 1037/2001 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Тандем Агро” - ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ж.к. Строител 1, вх. Д, ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност: търговия с хранителни и промишлени стоки, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, посредническа къща за покупко-продажба на недвижими имоти, заложна къща, транспортна дейност в страната и в чужбина, вкл. таксиметрова дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

69996

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2341 от 27.ХI.2001 г. по ф.д. № 1066/2001 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Малкият принц” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ж.к. Дружба 3, бл. 41, ап. 69, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и в чужбина, търговско представителство, комисионни сделки, туристически, хотелиерски и ресторантьорски услуги, транспортна дейност - превоз на пътници и товари, продажба на стоки от собствено производство, складови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

69997

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2342 от 27.ХI.2001 г. по ф.д. № 1067/2001 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Техноком” - ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Боряна 2, вх. Б, ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, туроператорска, превозна, хотелиерска, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето на други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантски и финансово-счетоводни услуги, външнотърговска дейност, сделки със земя - възмездни и безвъзмездни, обработка на земеделска земя и търговия със зърнени храни, превоз на стоки, пътници и товари в страната и в чужбина със собствен и/или нает транспорт, металообработване, търговия с металорежещи машини и ремонт. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

69998

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2001 г. по ф.д. № 480/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “ВВ - Троян” - ООД, със седалище и адрес на управление Троян, ул. Симеон Велики 120, област Ловеч, и с предмет на дейност: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни и превозни сделки, рекламни и туристически услуги, търговска дейност в страната и в чужбина с всички видове незабранени от закона стоки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще го управляват и представляват заедно и поотделно.

69828

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2001 г. по ф.д. № 547/2000 вписа в търговския регистър промени за “Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Медиана” - ООД, с. Орешак, област Ловеч, както следва: заличава като прокурист на дружеството X.X.X. и вписа като прокурист на дружеството X.X.X..

69829

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2001 г. по ф.д. № 1466/91 вписа в търговския регистър промени за “Луковит автотранспорт” - ООД, със седалище гр. Луковит, област Ловеч, както следва: вписа прехвърляне на 556 дружествени дяла, представляващи 20 % от капитала на “Луковит автотранспорт” - ООД, от съдружника българската държава чрез министъра на транспорта на съдружника “Автотранспорт инвест Луковит” - ООД; заличава българската държава чрез министъра на транспорта като съдружник в “Луковит автотранспорт” - ООД, със седалище гр. Луковит, област Ловеч.

69830

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 13.ХI.2001 г. по ф.д. № 358/91 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Ася - Си - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “Ася - Си - X.X. - X.X.” със седалище гр. Троян, област Ловеч.

69831

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2001 г. по ф.д. № 643/98 вписа в търговския регистър промяна за “Автотранспорт инвест Луковит” - ООД, със седалище гр. Луковит, област Ловеч: вписа прехвърляне на дружествени дялове.

69832

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 15.ХI.2001 г. по ф.д. № 40/89 регистрира промени за “Вит - Автотранспорт” - АД, гр. Тетевен: заличава като изпълнителен директор и представител на дружеството X.X.X.; вписва като изпълнителен директор и представител на дружеството X.X.X..

69833

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХI.2001 г. по ф.д. № 485/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Престиж” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ловеч, ул. Търговска 2, и с предмет на дейност: продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, търговска дейност в страната и в чужбина, реекспорт на стоки, реклама, консултантска дейност, търговско посредничество, производствена дейност, представителство (без процесуално) на физически и юридически лица в страната и в чужбина, предприемаческа, маркетингова, мениджърска и инженерингова дейност, сделки с недвижими имоти, магазинна търговия, експлоатация на търговски обекти и заведения, проектантска, оценителска, сервизна и спедиционна дейност и друга разрешена търговска дейност по смисъла на ТЗ. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, едноличен собственик на капитала е X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството като управител.

69834

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2001 г. по ф.д. № 27/96 регистрира промяна за “Северна звезда” - ООД, Ловеч: заличава като съдружник X.X.X..

69835

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 9.ХI.2001 г. по ф.д. № 58/96 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма ЕТ “X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ “X.X. - X.X.”.

69836

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 14.IХ.2000 г. вписа промяна по ф.д. № 317/2000 за еднолично дружество с ограничена отговорност “Крумови и синове” - ЕООД, Монтана: прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма ЕТ “Крумов - X.X. - X.X.X.” със седалище Монтана, ул. В. Търново 14, ф.д. № 534/90 на МОС, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, вкл. недвижим имот, като елемент на предприятието, а именно: магазин за плодове и зеленчуци, на правоприемника еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Крумов и синове” - ЕООД.

69475

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 2.ХI.2001 г. вписа промяна по ф.д. № 28/2000 за “Любосат” - ЕООД, с. Ковачица, област Монтана: вписва като съдружник X.X.X.; заличава като управител на дружеството X.X.X. и вписва като управител на дружеството X.X.X.; вписва промяна във вида на дружеството - “Любосат” - ООД, със съдружници X.X.X. и X.X.X..

69476

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 15.II.2001 г. вписа промяна по ф.д. № 42/2000 за акционерно дружество “Винпром - Лом” - АД, гр. Лом: намалява състава на съвета на директорите от четирима на трима души; заличава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва нов член на съвета на директорите - X.X.X.. Дружеството ще се управлява от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., и ще се представлява от изпълнителния член (директор) X.X.X..

69477

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.III.2001 г. вписва промяна по ф.д. № 905/2000 за “Пегасус” - ООД, Монтана: промяна в седалището на дружеството, което от Петрич се премества в Монтана, ул. Янтра 2; вписва промяна на управителя, като заличава досегашния управител X.X.X. и вписва за управител X.X.X..

69478

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.I.2000 г. вписа промяна по ф.д. № 949/2000 в седалището и адреса на управление на “Систъмс” - ЕООД, което от София се премества в Монтана, бул. Трети март 74, ет. 3; предметът на дейност на дружеството занапред ще бъде: охранителна дейност, физическа охрана на граждани и юридически лица, тяхното имущество, сгради, помещения, стопанска продукция, произведения на изкуството и друга собственост, гарантиране на неприкосновеността на VIP персони, български и чуждестранни лица при техните публични изяви в страната, защита на фирмената сигурност на предприятия, учреждения, организации чрез прилагане на комбинирани мерки за охрана, охрана на СОТ, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортна и спедиторска дейност, рекламна и външнотърговска дейност, инвестиране и финансиране на икономически структури и определени дейности, за които не се изисква специално разрешение и законът не е установил изрична забрана.

69479

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.VI.2001 г. регистрира по ф.д. № 355/2001 дружество с ограничена отговорност “Трейдинг” - ООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Беглишки мост 8, ет. 1, ап. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел да ги продаде, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови, лизингови, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, строителство и търговия със строителни материали, дейността ще се извършва в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5100 лв. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

69480

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2001 г. вписа промяна по ф.д. № 355/2001 за “Трейдинг” - ООД, Монтана: заличава като управител и съдружник в дружеството X.X.X.; вписва промяна в наименованието на дружеството - “Еководинвест” - ООД; вписва промяна в адреса на управление - Монтана, пл. Жеравица 2, Кино “Одеон”; вписва за управител на дружеството X.X.X.. Дружеството ще се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

69481

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.V.1995 г. вписа промяна по ф.д. № 431/95 за “Регионално лизингово бюро” - Монтана: вместо досегашния директор X.X.X. е назначен за директор X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

69483

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.VII.2000 г. вписа промяна по ф.д. № 431/95 за “Регионално лизингово бюро” - Монтана: вместо досегашния директор X.X.X. е назначен нов директор X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

69482

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.II.2000 г. регистрира по ф.д. № 279/2000 дружество с ограничена отговорност “Електрон М” - ООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Вапцаров 2, и с предмет на дейност: сервизна дейност на електронна техника, покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, валутни сделки, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, извършване на услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, извършване на всякакъв вид друга търговска дейност, за която не съществува забрана, в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 6700 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

69484

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 13.VII.2001 г. вписа промяна по ф.д. № 1121/94 за “Монтанагаз” - АД, Монтана: вписва като изпълнителен директор на дружеството X.X.X. и като прокурист на дружеството X.X.X..

69936

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.IV.2001 г. вписа промяна по ф.д. № 279/2000 за “Електрон М” - ООД, Монтана: заличава като съдружник в дружеството ЕТ “Електрон М X.X.”, който прехвърля своето дялово участие в размер 98 дяла по 50 лв., всеки дял в размер 6600 лв., на X.X.X.; вписва като съдружник в дружеството X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

69485

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.IХ.2001 г. регистрира под № 489/2001 дружество с ограничена отговорност “Троя” - ООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Антим I № 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, производство и продажба на хранителни стоки, плодове и зеленчуци, търговия в страната и в чужбина с всички видове скрепителни елементи, инструменти, лепила, бои, монтажна пяна, полиуретан, производство и търговия с работно облекло, външнотърговска дейност след получаване на необходимите разрешения. Дружеството е с капитал 5000 лв., разпределен в 500 дяла по 10 лв., и се управлява от управителя X.X.X..

69486

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 1.ХI.2001 г. вписа промени по ф.д. № 489/2001 за “Троя” - ООД, Монтана: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва промяна на дружеството - “Троя” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

69487

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.I.2001 г. вписа промяна по ф.д. № 2272/91 за “Авиоремонтен завод” - ЕООД, Монтана: допълва предмета на дейност с “наем, лизинг, аренда на самолети и хеликоптери, авиохимическа работа без ограничения на географски район в страната и в чужбина”.

69488

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХII.2000 г. по ф.д. № 1030/2000 вписа преобразуване на кооперативно предприятие “Коопром” в еднолично дружество с ограничена отговорност “Коопром” - ЕООД, Монтана, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Индустриална зона, и с предмет на дейност: производство на изделия, възли, детайли от метал, пластмасови и други изделия, търговия с тях, вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки, суровини и материали, готова продукция, строителство и ремонт, реконструкция на всякакви видове сгради, транспортно обслужване, ремонт на транспортни средства и битова техника и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., универсален правоприемник е на досегашното кооперативно предприятие “Коопром”, като поема активите и пасивите му по баланса към 1.IХ.2000 г., и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

69489

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.IХ.2001 г. вписа промяна по ф.д. № 444/2001 за “Макс Селект” - ЕООД, Монтана: седалището на дружеството се премества от София, ж.к. Младост, бл. 36, вх. 12, ап. 89, в Монтана, ул. Трети март 141.

69490

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.IХ.2001 г. по ф.д. № 548/2001 регистрира прехвърлянето на предприятие с фирма “Роби” - ЕООД, Монтана, от X.X.X. на X.X.X. и вписването му като еднолично дружество с ограничена отговорност “Роби” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Индустриална, складова база, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с промишлени, хранителни и други стоки, внос, износ, реекспорт, производство и реализация на индустриални и селскостопански стоки, комисионна, лизингова, спедиторска и складова дейност, търговско представителство и посредничество, предприемаческа дейност, всякакви други сделки, разрешени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X., едноличен собственик на капитала е X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството.

69491

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2001 г. регистрира по ф.д. № 556/2001 еднолично дружество с ограничена отговорност “Мерси” - ЕООД, Монтана, със седалище и адрес на управление Монтана, ж.к. Плиска 9, ап. 29, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, застрахователни, банкови и валутни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешна и външна търговия, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, търговия с алкохол и цигари, издателска и печатарска дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон, извършване на всякакви дейности в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., разпределен в 50 дяла по 100 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

69492

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ с решение от 28.I.2002 г. по гр.д. № 1499/2001 обявява неплатежоспособността на “Купена” - АД, Пещера, със седалище и адрес на управление Пещера, кв. Индустриален, представлявано от изп. директор X.X.X. от Пещера, ул. X.X. 54, ЕГН **********, с начална дата 1.VII.2001 г.; открива производство по несъстоятелност и обявява в несъстоятелност “Купена” - АД, Пещера, и прекратява производството по делото.

8218

Пловдивският окръжен съд, търг. колегия, на основание чл. 630, ал. 1 ТЗ с решение от 3.ХII.2001 г. по т.д. № 1158/2001 обявява неплатежоспособността на “Принт АС” - ЕООД (в ликвидация), Асеновград; открива производството по несъстоятелност на дружеството; назначава за временен синдик Кунка Ат. Кискинова от Пловдив, ул. В. Априлов 112; постановява обща възбрана и запор върху имуществото на дружеството; обявява в несъстоятелност дружеството; постановява прекратяване на дейността му; прекратява правомощията на органите на управлението на дружеството и ги лишава от правото да управляват и да се разпореждат с имуществото, включено в масата на несъстоятелността; постановява започване осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество, определя първото събрание на кредиторите на 14.III.2002 г. в 11 ч. в залата на Пловдивския окръжен съд, ул. 6 септември 167, при дневен ред: изслушване доклада на временния синдик по чл. 668 ТЗ; избиране на постоянен синдик и предлагане назначаването му.

8613

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6235 от 25.Х.2001 г. по ф.д. № 3000/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Медикус” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, ДКЦ V, ет. 2, с предмет на дейност: участие в приватизационна сделка за закупуване на обособена част - източното крило на ет. 2 от ДКЦ V, ж.к. Тракия, Пловдив, съгласно ЗЛЗ и ЗППДОбП. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., ЕТ “Д-р X.X. - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”, ЕТ “Д-р X.X. - Амбулатория за индивидуална медицинска практика и първична медицинска помощ”, ЕТ “Д-р X.X. - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”, ЕТ “Д-р X.X. - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ - обща медицина”, ЕТ “Д-р X.X. - Индивидуална първична медицинска помощ”, ЕТ “Д-р X.X. - Индивидуална първична медицинска помощ”, ЕТ “Д-р X.X.-Толева - Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ”, ЕТ “Д-р X.X. - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”, ЕТ “Д-р X.X.-Дачева - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”, ЕТ “Д-р X.X.-Едрева - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”, ЕТ “Д-р X.X. - 99 - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”, ЕТ “Д-р X.X. - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”, ЕТ “Д-р X.X. - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”, ЕТ “Д-р X.X.-Томова - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”, ЕТ “Д-р X.X. - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ” и “Амбървил - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ” - ЕООД, и се представлява и управлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

67065

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6173 от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 3416/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Милк Трейд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Петко Д. Петков 51, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: международен автомобилен транспорт, внос и износ на стоки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, лизинг, франчайзинг, факторинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, научноизследователска дейност, проектиране, производство, монтаж и сервиз, както и търговия с всякакви средства за производство и технологии за тях, предназначени за всички стопански отрасли, резервни части и екипировка, извършване на комисионни, спедиторски, транспортни услуги в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, както и всякакви производствени услуги, обмяна на чуждестранни парични средства в брой, всякакъв вид дейност и услуги, разрешени от действащото в страната законодателство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Христов Вилор.

67066

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6175 от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 3483/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Евредика 81” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 198, вх. Б, ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност: ресторантьорство, производство и търговия с алкохол, цигари и други акцизни стоки (след получаване на изискуемите от закона разрешения), производство и търговия с промшлени, хранителни и битови стоки, експорт, импорт и реекспорт, посреднически и комисионни услуги, транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, рекламна дейност, както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитал X.X.X., който ще го представлява и управлява.

67067

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6423 от 6.ХI.2001 г. по ф.д. № 3754/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Геомап” - ЕООД, със седалище и адрес на управлине Пловдив, ул. Трепетлика 9, с предмет на дейност: изработване и поддържане на кадастрални карти и регистри, планове на подземни проводи и съоръжения, високоточни геодезически измервания за всякакви цели, геодезически работи за нуждите на строителството и инженерната инфраструктура, консултантска и оценителска дейност, строителство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, транспортна дейност, посредничество, представителство, комисионерство и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

67068

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6269 от 29.Х.2001 г. по ф.д. № 3690/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “РМ кари” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Чернишевски 11, ет. 9, ап. 52, с предмет на дейност: проектантска, консултантска и инженерингова дейност, производство на машини, съоръжения и други изделия, ремонтна дейност, търговия, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., който го представлява и управлява.

67371

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6268 от 29.Х.2001 г. по ф.д. № 3682/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Тропи” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Царево 3, с предмет на дейност: производство и търговия с хранителни стоки, безалкохолни напитки и селскостопански продукти, вътрешно- и външнотърговска дейност, туристическа дейност, транспортна и спедиторска дейност, представителство и посредничество, внос-износ, реекспорт, хотелиерство, ресторантьорство, посредничество, агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и организации, предприемачество, складова и лизингова дейност, сделки с обекти на интелектуалната собственост, вътрешен и международен туризъм, както и всякакъв друг вид дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., Димитрис Адонопулос и Анастасиос Атанасиос Циоциос и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

67372

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6260 от 29.Х.2001 г. по ф.д. № 3667/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Техкар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Костиево, област Пловдив, с предмет на дейност: извършване на авторемонтни услуги, консултантски услуги за двигатели с вътрешно горене, производство и търговия, внос и износ на промишлени стоки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и с едноличен собственик X.X.X..

67373

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6270 от 29.Х.2001 г. по ф.д. № 3138/2000 вписа промени за “Руди - 2000” - ЕООД: заличава X.X.X. като управител и собственик на капитала; вписва новия едноличен собственик X.X.X., която представлява и управлява дружеството; вписа промяна в учредителния акт.

67374

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6264 от 29.Х.2001 г. по ф.д. № 681/99 вписа промени за “АС - 999” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник и управител; приема X.X.X. като съдружник и управител; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписа промяна на устава.

67375

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6265 от 29.Х.2001 г. по ф.д. № 3353/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Винифера инвест” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Освобождение 3, офиси 407, 418 и 420, с предмет на дейност: търговия с алкохолни напитки, в т.ч. твърд и мек алкохол, производство и търговия с алкохолни напитки, производство и търговия с посадъчен материал, производство и търговия с грозде и виноматериал, лизингова и консигнационна дейност, внос и износ на медикаменти и препарати за растителна защита, търговия и съхранение на силнодействащи отровни вещества - пестициди за растителна защита, производство, заготовка, търговия с посевен и посадъчен материал, вкл. с лозов посадъчен материал, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “АМВ - Агро” - ООД, Пловдив, и “Стара изба 1924” - АД, София, и се представлява и управлява от X.X.X..

67376

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6256 от 29.Х.2001 г. по ф.д. № 3562/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Експрес 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. X.X. 89, с предмет на дейност: производствена, комисионна, хотелиерска, туристическа, информационна, вътрешно- и външнотърговска дейност, ресторантьорство, превоз на товари и пътници в страната и в чужбина, строителство и предприемачество, внос, износ и търговия с всякакъв вид стоки и всякакви дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Исмаил Сюлейман Мехмед и Девай Мехмет, които представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

67377

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6266 от 29.Х.2001 г. по ф.д. № 3449/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “ИГ Процес Мениджмънт и Инженеринг” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 109, вх. А, ет. 5, ап. 19, с предмет на дейност: проектиране и изработване на приложен софтуер и хардуер, инженерингова, развойна и консултантска дейност, покупка и продажба на стоки или други вещи в първоначален или обработен вид, продажби на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки и всякакви други незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

67378

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6038 от 18.Х.2001 г. по ф.д. № 5424/98 вписа промени за “Орел - 1893” - ЕООД: заличава X.X.X. като управител; вписва новия управител X.X.X.; вписа промяна в учредителня акт.

67379

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6345 от 1.ХI.2001 г. по ф.д. № 863/2001 вписа промени за “Дениз - 2001” - ООД: приема Юксел Зорлу като съдружник; вписа промени в дружествения договор.

67380

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6305 от 29.Х.2001 г. по ф.д. № 3495/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Елсида” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Равнища 2, ет. 7, ап. 35, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, предоставяне на заеми срещу залог на вещи и други имуществени обезпечения, счетоводни услуги, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X..

67381

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6367 от 1.ХI.2001 г. по ф.д. № 3744/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Румекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Борба 5, ап. 69, с предмет на дейност: производство и търговия с пластмасови изделия, машини и съоръжения за тяхното производство, внос и износ на такива стоки, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X..

67382

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 5862 от 12.Х.2001 г. по ф.д. № 1310/2001 вписа промени за “Три - Фон” - ООД: освобождава X.X.X. като съдружник и управител; освобождава X.X.X. като съдружник; вписва за едноличен собственик на капитала X.X.X.; преобразува дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Три - Фон” - ЕООД; вписа промяна на адреса на управление - ул. Сокол 39; приема учредителен акт; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

67383

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6350 от 1.ХI.2001 г. по ф.д. № 3493/2001 вписа еднолично дружество с ограничена оттоворност “Койнарски” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Днепър 28, ет. 1, с предмет на дейност: търговия с нови и употребявани автомобили, резервни части за тях и автоаксесоари, оборудване и експлоатация на магазини за търговия с автомобили и резервни части за тях - нови и втора употреба, сервиз, гаранционно и извънгаранционно обслужване на всякакъв вид автомобили, транспортна дейност - вътрешен и международен транспорт, транспортни услуги - превоз на пътници и товари, външна и вътрешна търговия, строителство и предприемачество, експорт, импорт и реекспорт, търговия с промишлени стоки, комисионерска, посредническа, производствена, складова, спедиторска, хотелиерска, туристическа, издателска, рекламна, фотографска, информационна дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, всякакъв вид търговска дейност, всякакъв друг вид дейности, сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X..

67384

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6177 от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 3501/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Актив - 2001” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Карловска 47, с предмет на дейност: автосервиз, услуги по обработка на метали, проектиране и изчерпване на детайли на машини, търговска дейност в страната и в чужбина, експорт, импорт и реекспорт, транспортна дейност, туристическа дейност, рекламна дейност, както и всякакви други търговски дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

67480

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6170 от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 3398/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Ес енд Ел Ентерпрайсис” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стамболийски, ул. Дунав 20А, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия и търговия на едро и дребно със стоки в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, ресторантьорство, хотелиерство и експлоатация на заведения за обществено хранене, посредническа и комисионерска дейност, спедиционна и транспортна дейност в страната и в чужбина, автосервиз, консултантска дейност, маркетингова дейност, рекламна дейност, импресарска и продуцентска дейност, издателска дейност, дизайнерство, аранжиране, интериорни и екстериорни услуги, преводаческа дейност, инженерингова дейност, проектиране, строителство и ремонт на всякакъв вид сгради и други строителни обекти - строителна дейност, заложна дейност, информационна дейност, разпространение на печат, представителство, извършване на всякакви производствени и непроизводствени услуги, всякакъв вид дейност и услуги, разрешени от действащото законодателство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. които го представляват и управляват заедно и поотделно.

67481

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6107 от 22.Х.2001 г. по ф.д. № 3468/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Силвана 2001” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Войводиново, обаст Пловдив, с предмет на дейност: търговия с петролни продукти, внос-износ на петролни продукти, транспортна дейност, външнотърговска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

67482

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6086 от 19.Х.2001 г. по ф.д. № 3443/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Тера Интернешънъл” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. X.X. 12А, с предмет на дейност: импорт и експорт, вътрешно- и външнотърговска дейност с всякакви видове инструменти, лека машинария, резервни части и консумативи, разкриване на складова и магазинна мрежа, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност, комисионна, спедиционна и превозна дейност, както и извършване на всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Дейвид Сюхейл Озгюндуз.

67483

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6251 от 26.Х.2001 г. по ф.д. № 3466/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Чен - Йе” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 15, вх. Б, ет. 6, ап. 34, с предмет на дейност: осъществяване на търговска дейност във всички разрешени със закон форми, с всякакви разрешени със закон стоки, външнотърговска дейност - внос-износ, реекспорт, представителство, превози, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и програмни услуги, производство и търговия с промишлени и хранителни стоки, ресторантьорство, бартерни сделки, както и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Йе Ксиангфу и Чен Ксиаодан, които представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

67484

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6250 от 26.Х.2001 г. по ф.д. № 3457/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Бойкинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Цариградско шосе 45, бл. 204, ет. 8, ап. 22, с предмет на дейност: всякакъв вид търговска дейност, външна и вътрешна търговия, транспортна дейност, реклама, търговско представителство и посредничество, всякакъв друг вид дейности, сделки и услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

67485

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6252 от 26.Х.2001 г. по ф.д. № 3471/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Ве и Ем” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. X.X. 13, ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, експорт, импорт и реекспорт, посреднически и комисионни услуги, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, спедиторска дейност, складова и лизингова дейност, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

67486

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6245 от 26.Х.2001 г. по ф.д. № 3500/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Гери 77” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. X.X. 34, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: производство, изкупуване и търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всякакъв вид промишлени и селскостопански стоки, стоки за бита и хранителни стоки, цигари и алкохол, внос-износ, транспорт и спедиция в страната и в чужбина, туристическа, рекламна, издателска, хотелиерска и ресторантьорска дейност, посредничество, комисионерство, дезинфекция, дезинсекция, дератизация и фумигация, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с препарати за дезинфекция, дезинсекция, дератизация и фумигация и с препарати за ветеринарно дело и растителна защита, както и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X..

67487

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6248 от 26.Х.2001 г. по ф.д. № 3437/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Сел Ойл” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стамболийски, бул. Тракия 18, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство на всякакви стоки, незабранени от закона, търговско представителство и посредничество, издателска и печатарска дейност, маркетинг, рекламна и информационна дейост, сделки с обекти на интелектуалната собственост, вътрешен и международен транспорт, спедиторска дейност, инженерингова дейност, счетоводно-икономически анализи, консултации и услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

67488

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6246 от 26.Х.2001 г. по ф.д. № 3377/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Варимезови” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Дивна 13, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: внос и търговия с моторни превозни средства, автосервизни услуги, резервни части, даване автомобили под наем, транспортни услуги, паркинг, пътна помощ, търговия с хранителни и промишлени стоки, ресторантьорство, всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници ЕТ “X.X.” и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

67489

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6254 от 26.Х.2001 г. по ф.д. № 3678/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Експло - Секурити систем” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Шахбазян 11, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговия с хранителни и нехранителни стоки, и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

67490

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6253 от 26.Х.2001 г. по ф.д. № 3475/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Тачи” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. X.X. 8, с предмет на дейност: производство на хранителни и нехранителни стоки, метални и металорежещи инструменти и др., търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, внос-износ на автомобили, бяла и черна техника и всякакъв вид стоки, разкриване на фитнесцентрове и възстановителни центрове с рехабилитационна дейност, сауна, солариум, масажи и др., разкриване на автосалони, автомивки, магазини за всякакъв вид авточасти и автокозметика, търговия с недвижими имоти, животновъдство, земеделие, търговия със селскостопански машини и работа с тях, козметика, фризьорство, шивашки и всякакъв вид битови услуги, зали за интернет и компютърни услуги и игри с развлекателен характер, както и друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X..

67491

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6084 от 19.Х.2001 г. по ф.д. № 3336/2001 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ицо” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 7, вх. Б, ет. 6, ап. 17, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедициони, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

67492

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6192 от 24.Х.2001 г. по ф.д. № 1256/2001 вписа промени за “Гларус” - ЕООД: приемане на нов учредителен акт; нов адрес на управление - Пловдив, ул. Д-р Г. М. Димитров 20; ново наименование - “Ераст” - ЕООД; заличава като съдружник “Петрол холдинг груп” - АД; заличава като управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството.

67493

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 6240 от 26.Х.2001 г. по ф.д. № 2088/99 вписа промени за “Ферал и Ко” - АД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 334 000 лв., разпределен в 3340 обикновени поименни акции с номинал 100 лв.; нов адрес на управление Пловдив, ул. Асеновградско шосе 1; заличава X.X.X. и X.X.X. като членове на СД; приема X.X.X. и X.X.X. като членове на СД; вписа промени в устава; допуска прилагането на представения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.

67494

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6234 от 25.Х.2001 г. по ф.д. № 3680/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Булфиш” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Белград 6, с предмет на дейност: вътрешнотърговски, външнотърговски, комисионни, спедиционни, лицензионни, складови, превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни услуги и всякакви други сделки и услуги, незабранени от законите и подзаконовите нормативни актове, лизинг, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, сладководно рибовъдство и търговия с риба и рибни продукти. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

67495

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

1. - Управителният съвет на “РМД Средец” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 25.III.2002 г. в 15 ч. в офиса на дружеството, София, пл. Славейков 1В, при дневен ред: 1. изслушване на доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2000 г. и 2001 г., изслушване и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г. и 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя за същите години; проект за решение - ОС одобрява доклада за дейността на дружеството, приема годишните счетоводни отчети и докладите на одитора за 2000 г. и 2001 г.; 2. разпределяне на положителния финансов резултат от дейността на дружеството за 2000 г. и 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложението за разпределение на положителния финансов резултат; 3. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложенията за промени в устава; 4. освобождаване от отговорност членовете на органите на управление в надзорния и управителния съвет и избор на надзорен съвет (съвет на директорите) на дружеството и определяне на възнаграждението на членовете му съгласно предложението, промени в системата и органите на управление на дружеството и определяне на възнаграждението на членовете; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2000 г. и 2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за проверка на дружеството за 2001 г. и 2002 г.; проект за решение - ОС избира експерт-счетоводител за проверка на дружеството за 2001 г. и 2002 г.; 6. увеличение капитала на дружеството; проект за решение - ОС приема увеличаване капитала на дружеството; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

2296

9. - Съветът на директорите на “Търговска къща - инвест” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 25.III.2002 г. в 9 ч. в Пазарджик, ул. Пловдивска 2, ет. 2, при следния дневен ред: 1. одобряване годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2001 г.; 3. приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството; проект за решение - ОС приема увеличение на размера на капитала на дружеството; 4. приемане решение за промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема промените в устава на дружеството. Регистрацията на акционерите ще започне в деня на събранието в 8 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 9 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на същия адрес след 1.III.2002 г. всеки работен ден от 9 до 12 ч. Поканват се всички акционери да присъстват на общото събрание.

1696

4. - Надзорният съвет на “БДЖ - Кончар” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 25.III.2002 г. в 11 ч. в залата на БДЖ, София, ул. X.X. 3, ет. 2, при следния дневен ред: 1. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен баланс, съгласуван от акционерите с протокол от 19.ХII.2001 г.; проект на решение - ОС назначава експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен баланс; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет и докладите за дейността на НС и УС на дружеството; проект на решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет и докладите за дейността на УС и НС на дружеството; 3. приемане и утвърждаване на годишна производствена програма съгласно устава на дружеството; проект на решение - ОС приема и утвърждава годишна производствена програма съгласно устава на дружеството; 4. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на адреса на управление на дружеството - София, ул. Заводска 1. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

7175

1. - Управителният съвет на ТД “Здравец”, кв. Връбница, София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството на 25.III.2002 г. в 14 ч. в 140 СОУ - кв. Обеля, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. приемане устава на дружеството в съответствие със ЗЮЛНЦ; 3. избор на делегати за предстоящия конгрес на БТС.

8053

1. - Управителният съвет на сдружението с нестопанска цел “Българска асоциация гражданско общество и правни инициативи” - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.III.2002 г. в 9 ч. в офиса на сдружението, София, бул. Евл. Георгиев 47, ет. 1, при следния дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет на сдружението; 2. приемане на отчета за дейността на сдружението през 2001 г.; 3. организационни въпроси.

7320

4. - Управителният съвет на “Средец” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 25.III.2002 г. в 16 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството, София, пл. Славейков 1В, при дневен ред: 1. изслушване на доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2000 г. и 2001 г., изслушване и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г. и 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя за същите години; проект за решение - ОС одобрява доклада за дейността на дружеството, приема годишните счетоводни отчети и докладите на одитора за 2000 г. и 2001 г.; 2. разпределяне на положителния финансов резултат от дейността на дружеството за 2000 г. и 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложението за разпределение на положителния финансов резултат; 3. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложенията за промени в устава; 4. освобождаване от отговорност членовете на органите на управление в надзорния и управителния съвет и избор на надзорен съвет (съвет на директорите) на дружеството и определяне на възнаграждението на членовете му съгласно предложението, промени в системата и органите на управление на дружеството и определяне на възнаграждението на членовете; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2000 г. и 2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за проверка на дружеството за 2001 г. и 2002 г.; проект за решение - ОС избира експерт-счетоводител за проверка на дружеството за 2001 г. и 2002 г.; 6. увеличение капитала на дружеството; проект за решение - ОС приема увеличаване капитала на дружеството; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

2294

285. - Съветът на директорите на “Застрахователна компания Орел” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 25.III.2002 г. в 10 ч. в сградата на дружеството, София, бул. Княз Ал. Дондуков 68, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. доклад на дипломираните експерт-счетоводители за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломираните експерт-счетоводители; 4. освобождаване членовете на СД от отговорност за дейността им през 2001 г. в т.ч. и освободените членове през същата година; проект за решение - ОС приема направените предложения; 5. определяне на възнаграждението на членовете на СД за периода до следващото отчетно общо събрание; проект за решение - ОС приема направените предложения; 6. избор на дипломирани експерт-счетоводители; проект за решение - ОС избира предложените експерт-счетоводители; 7. разни. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал. Материалите за събранието са на разположение на акционерите в сградата на дружеството.

4068

1. - Изпълнителният комитет на сдружение “Международно социолингвистическо дружество” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 26.III.2002 г. в 17 ч. в София, бул. Цар Освободител 15, в сградата на ректората на СУ “Св. X.X.”, аудитория 148, при дневен ред: 1. приемане на нов устав на сдружението в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 2. промени в управителните органи на сдружението; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един час по-късно - на същото място и при същия дневен ред.

6586

5. - Управителният съвет на Дома на науката и техниката - Софийски регион, София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.III.2002 г. в 15 ч. в офис № 507 на Дома на техниката - София, ул. Г. С. Раковски 108, при следния дневен ред: 1. отчет на УС на ДНТ за периода от юни 2001 г. до март 2002 г.; 2. приемане бюджета на ДНТ за 2002 г.

1495

8. - Управителният съвет на сдружение “Българо-руски юридически клуб” - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 26.III.2002 г. в 14 ч. в София, кв. Витоша, ул. X.X., бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 11, при следния дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава на сдружението; проект за решение - ОС приема направените от УС предложения за изменение и допълнение на устава на сдружението; 2. разни. Поканват се всички членове или техни упълномощени представители да участват в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8074

38. - Съветът на директорите на “България нет” - АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква годишно отчетно общо събрание на акционерите на дружеството на 26.III.2002 г. в 10 ч. в София, бул. Дондуков 59, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение: ОСА приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2001 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2001 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение: ОСА одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 4. приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за решение: ОСА приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 6. приемане на промени в устава на дружеството; проект за решение: ОСА приема/не приема промени в устава на дружеството; 7. промени в съвета на директорите; проект за решение: ОСА приема/не приема промени в съвета на директорите; 8. определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите; проект за решение: ОСА определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите; 9. избор на дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2002 г.; 10. разни. Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в София, бул. X.X. 59, считано от датата на обнародване в “Държавен вестник” на поканата за свикване на общото събрание на акционерите. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите юридически лица се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера, удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите на дружеството. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6997

149. - Надзорният съвет на “Пенсионно осигурително дружество Алианц България” - АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква годишно отчетно общо събрание на акционерите на дружеството на 27.III.2002 г. в 16 ч. в София, бул. Дондуков 59, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството и на управляваните от него “Доброволен пенсионен фонд Алианц България”, “Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” и “Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България” за 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството и на управляваните от него “Доброволен пенсионен фонд Алианц България”, “Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” и “Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България” за 2001 г.; 2. доклад на одитора за извършените проверки на дейността на дружеството и на управляваните от него “Доброволен пенсионен фонд Алианц България”, “Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” и “Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България” за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на одитора за извършените проверки на дейността на дружеството и на управляваните от него “Доброволен пенсионен фонд Алианц България”, “Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” и “Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България” за 2001 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството и на управляваните от него “Доброволен пенсионен фонд Алианц България”, “Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” и “Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България” за 2001 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството и на управляваните от него “Доброволен пенсионен фонд Алианц България”, “Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” и “Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България” за 2001 г.; 4. приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2001 г.; 6. приемане на промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема/не приема промени в устава на дружеството; 7. приемане на промени в правилника за организацията и дейността на “Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България”; проект за решение - ОС приема/не приема решение за промени в правилника за организацията и дейността на “Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България”; 8. приемане на промени в правилника за организацията и дейността на “Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”; проект за решение - ОС приема/не приема решение за промени в правилника за организацията и дейността на “Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”; 9. промени в надзорния съвет; проект за решение - ОС приема/не приема промени в надзорния съвет; 10. определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет; проект за решение - ОС определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет; 11. избор на дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие на дружеството и на управляваните от него пенсионни фондове за 2002 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие на дружеството и на управляваните от него пенсионни фондове за 2002 г.; 12. разни. Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в София, бул. Княз Дондуков 59, считано от датата на обнародване в “Държавен вестник” на поканата за свикване на общото събрание на акционерите. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите юридически лица се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера, удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите на дружеството. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

7284

1298. - Управителният съвет на сдружение “Клуб 9000” - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 27.III.2002 г. в 11 ч. в сградата на ФНТС - София, ул. Г. С. Раковски 108, зала № 3, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на сдружението през 2001 г.; 2. отчет на контролния съвет за дейността през 2001 г.; 3. годишен финансов отчет за 2001 г.; определяне годишното възнаграждение на председателя и членовете на управителния и контролния съвет за 2002 г.; 4. приемане бюджет за 2003 г.; 5. промени в състава на управителния съвет.

5247

5. - Съветът на директорите на “Наш дом” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 27.III.2002 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, София, бул. Патриарх Евтимий 34, ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2001 г., приемане на одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2001 г., одитирания годишен счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 2. избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. увеличаване капитала на дружеството; проект за решение - ОС приема предложеното от СД увеличение на капитала; 4. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от СД промени в устава на дружеството; 5. освобождаване досегашния състав на СД и избор на нов състав на СД; проект за решение - ОС освобождава досегашния състав на СД и избира нов състав на СД; 6. определяне размера на възнаграждението на членовете на СД; проект за решение - ОС приема предложеното възнаграждение на членовете на СД; 7. разни. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание.Регистрацията на акционерите за участие започва в 9 ч. в деня на събранието срещу представяне на временно удостоверение и лична карта, а за пълномощниците - и срещу представяне на изрично пълномощно. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6791

4. - Съветът на директорите на “Булсер” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.III.2002 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в София, Гара Искър, ул. 5010, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4. обсъждане и приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложения експерт-счетоводител; 6. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Началото на регистрацията на акционерите е в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8702

2. - Съветът на директорите на “Нитекс - 50” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.III.2002 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, София, Гара Искър, ул. 5010, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4. обсъждане и приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложения експерт-счетоводител; 6. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Акционерите имат право да участват в събранието на дружеството, ако фигурират в списъка на акционерите, издаден от “Централния депозитар” - АД, към законоустановената дата. Началото на регистрацията на акционерите е в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8703

8. - Управителният съвет на Пирински туристически форум (ПТФ) - Благоевград, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на редовните членове на сдружението на 26.III.2002 г. в 14 ч. в зала № 101 на Община - Благоевград, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на ПТФ през 2001 г.; 2. програма за дейността на ПТФ през 2002 г.; 3. избор на нов УС и председател на УС на ПТФ и определяне на техния мандат; 4. определяне размера на годишния членски внос за редовните членове на ПТФ за 2002 г.; 5. обсъждане приемането на нови членове в ПТФ; 6. обсъждане членството на ПТФ в БАБ. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

4336

4. - Управителният съвет на сдружение “Футболен клуб Рома - Бургас” - Бургас, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 27.III.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. в управлението на сдружението в Бургас, ул. Тертер 38, при следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава на сдружението. 2. промени в състава на управителния съвет; 3. промяна на наименованието на сдружението; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 9 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

1656

23. - Съветът на директорите на “Поддържане чистотата на морските води” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно събрание на акционерите на 25.III.2002 г. в 14 ч. в офиса на дружеството във Варна, ул. Дръзки 10, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета на съвета на директорите; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване на управителите на “Поддържане чистотата на морските води” - ООД, от отговорност за 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложенията на акционерите относно освобождаването от отговорност на управителите на дружеството за дейността им през 2001 г.; 4. промени в съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложенията на акционерите за промени в състава на съвета на директорите; 5. избор на експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложения от акционерите дипломиран експерт-счетоводител. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Всички материали по дневния ред на събранието са на разположение на съдружниците в офиса на дружеството във Варна, ул. Дръзки 10.

8224

10. - Съветът на директорите на “Лактима” - АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 25.III.2002 г. в 12 ч. в офиса на дружеството във Велико Търново, ул. Магистрална 5, при следния дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложението за изменение и допълнение на устава на дружеството; 2. вземане решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството от Велико Търново в София; проект за решение: ОС приема предложението за промяна на седалището и адреса на управлението на дружеството от Велико Търново в София; 3. вземане на решение за преобразуване на дружеството чрез отделяне на ново дружество с ограничена отговорност; проект за решение: ОС преобразува дружеството чрез отделяне на ново дружество с ограничена отговорност; 4. вземане на решение за разпределение на активите и пасивите на дружеството и приемане на разделителния баланс на дружеството; проект за решение: ОС приема предложението за разпределение на активите и пасивите на дружеството и приема разделителния баланс на дружеството; 5. вземане на решение за определяне на капитала на отделящото се дружество с ограничена отговорност; проект за решение: ОС приема предложението за определяне на капитала на отделящото се дружество с ограничена отговорност; 6. приемане на учредителния акт на отделящото се дружество с ограничена отговорност; проект за решение: ОС приема предложението за учредителен акт на отделящото се дружество с ограничена отговорност; 7. избор на управител на отделящото се новообразувано дружество с ограничена отговорност и определяне размера на възнаграждението му; проект за решение: ОС приема направеното предложение за избор на управител на отделящото се новообразувано дружество с ограничена отговорност и определяне размера на възнаграждението му; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството във Велико Търново, ул. Магистрална 5, всеки работен ден от 13 до 14 ч. Регистрацията на акционерите или техни представители ще се извърши в деня на заседанието на общото събрание от 10 до 11 ч. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез редовно упълномощени представители. За участие в общото събрание акционерите следва да представят документ за самоличност, а техните представители - и писмено пълномощно.

8512

116. - Съветът на директорите на “Мир” - АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 26.III.2002 г. в 11 ч. в административната сграда на дружеството в Монтана, ул. Индустриална 44, при следния дневен ред: 1. приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството; 3. избор на експерт-счетоводител (одитор) за 2002 г.; проект за решение - ОС избира одитор на дружеството; 4. вземане на решение за покриване на загуби от минали години; проект за решение - ОС взема решение за покриване на загуби от минали години от допълнителните резерви на дружеството; 5. промяна в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема промените в състава на съвета на директорите; 6. други. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Писмените материали са на разположение в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

4019

10. - Съветът на директорите на “Елените - Инвест” - АД, Несебър, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 25.III.2002 г. в 10 ч. в заседателната зала на Ваканционно селище “Елените”, община Несебър, при следния дневен ред: 1. промени в състава на съвета на директорите на дружеството; проект на решение: ОСА приема промени в състава на съвета на директорите на дружеството; 2. изменения и допълнения в устава на дружеството; проект на решение: ОСА приема изменение и допълнение на устава на дружеството; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ извънредното общо събрание на акционерите ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 14 до 16 ч.

8956

64. - Съветът на директорите на “Стара река” - АД, гр. Пещера, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 27.III.2002 г. в 16 ч. и 30 мин. в гр. Пещера, ул. Васил Петлешков 1, в залата на ет. 4 при следния дневен ред: 1. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение: ОС приема предложените промени в състава на съвета на директорите; 2. определяне възнаграждението на новоизбраните членове на съвета на директорите; проект за решение: ОС приема предложеното от съвета на директорите възнаграждение; 3. доклад на съвета на директорите по чл. 222, ал. 2 ТЗ относно загубите на дружеството през 2001 г.; проект за решение: ОС приема решение относно загубите на дружеството през 2001 г.; 4. промяна в седалището и адреса на управление на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в седалището и адреса на управление на дружеството; 5. промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството. Поканват се акционерите или писмено упълномощените от тях лица да вземат участие в събранието. Регистрация на участниците ще се проведе от 16 ч. до 16 ч. и 30 мин. с представяне на документи, удостоверяващи легитимността. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч. и 30 мин. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление всеки работен ден от 14 до 16 ч.

8060

11. - Съветът на директорите на “Гилдия на строителните предприемачи 2000” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно общо събрание на акционерите за финансовата 2001 г. на 26.III.2002 г. в 14 ч. в административния офис на дружеството на адрес: Пловдив, ул. X.X. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството, годишен счетоводен отчет и баланс за 2001 г., доклад на избрания експерт-счетоводител; проекторешение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет и баланса за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 2. освобождаване на съвета на директорите от отговорност; проекторешение - ОС освобождава СД от отговорност; 3. приемане на решение за разпределение на печалбата за финансовата 2001 г.; проекторешение - ОС приема предложения от СД начин за разпределение на печалбата; 4. избор на експерт-счетоводител за финансовата 2002 г.; проекторешение - ОС избира предложения експерт-счетоводител; 5. промени в устава на дружеството; проекторешение - ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 6. промени в съвета на директорите; проекторешение - ОС приема направените предложения за промени в съвета на директорите; 7. разни. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници за участие в общото събрание на акционерите започва в 12 ч. и ще приключи в 13 ч. и 30 мин. в деня на събранието в административния офис на дружеството на адрес: Пловдив, ул. X.X. 1. Във връзка с регистрацията за участие в събранието юридическите лица представят решение за съдебна регистрация и удостоверение за актуалност на регистрацията, решение за представителния орган за упълномощаване на конкретния пълномощник, а физическите лица - личен паспорт, пълномощно (в случай на упълномощаване). При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по провеждането на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се всички акционери да участват в събранието.

7639

4. - Съветът на директорите на “Водоканалпроект - 999” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 26.III.2002 г. в 13 ч. в Пловдив, пл. Съединение 3, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счетоводителя; проект за решене - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. вземане на решение за сливане на “Водоканалпроект - 999” - АД, Пловдив, с “Водоканалпроект” - ООД, Пловдив. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери или техни упълномощени лица да присъстват. Писмените материали за събранието ще са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

8075

6. - Съветът на директорите на “Обединена търговска компания” - АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 27.III.2002 г. в 11 ч. в Пловдив, ул. Кавала 20, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение: ОСА приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г., доклада на експерт-счетоводителя и вземане на решение за разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за решение: ОСА одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г., приема доклада на експерт-счетоводителя и предложението за разпределение на печалбата; 3. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2001 г.; проект за решение: ОСА освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2001 г.; 4. приемане на бизнесплана на дружеството за 2002 - 2003 г.; проект за решение: ОСА приема предложения бизнесплан на дружеството за 2002 - 2003 г.; 5. промени в устава на дружеството; проект за решение: ОСА приема предложените промени в устава на дружеството; 6. промени в броя и състава на членовете на СД и определяне на възнаграждението им; проект за решение: ОСА приема предложените промени в броя и състава на членовете му и определя възнаграждението им съобразно направените предложения от СД; 7. избор на експерт-счетоводител за финансовата 2002 г.; проект за решение: ОСА приема предложението на СД за избор на експерт-счетоводител. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството в Пловдив, бул. България 97, ет. 17. Регистрацията започва в 10 ч. и завършва в 10 ч. и 55 мин. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

7903

12. - Управителният съвет на Сдружение на жените за общественополезна дейност “Надежда - 2001” - Севлиево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 26.III.2002 г. в 17 ч. в заседателната зала, ет. 2, в сградата на ул. Стефан Пешев 87, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. приемане на правилника за дейността на сдружението.

1995

14. - Съветът на директорите на “Агроспектър инвест” - АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 27.IV.2002 г. в 12 ч. в салона (стола) на дружеството, Силистра, Индустриална зона - запад, при следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на управителния съвет за дейността през отчетния период; 2. освобождаване от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет за отчетния период; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира предложения от управителния съвет експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. промени в управлението на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в управлението на дружеството; 5. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 6. увеличение капитала на дружеството; проект за решение - ОС приема увеличението на капитала на дружеството; 7. теглене на кредити; проект за решение - ОС взема решение за теглене на кредити; 8. други; проект за решение - ОС приема направените предложения за обсъждане и решения от акционерите при спазване условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ. Поканват се акционерите или техни упълномощени в съответствие с устава на дружеството представители да присъстват на събранието. Упълномощените представители за събранието представят своите пълномощни в срок до 26.IV.2002 г. в служба “Личен състав” на дружеството. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 11 ч. и ще приключи в 12 ч. в деня на събранието. Материалите за събранието и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите в служба “Личен състав” в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място.

5817

9. - Съветът на директорите на “Сидар” - АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 27.IV.2002 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, Силистра, ул. X.X. 9, при следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2001 г.; предложение за решение - общото събрание приема доклада на управителния съвет за дейността през отчетния период; 2. освобождаване от отговорност членовете на управителния и на надзорния съвет за отчетния период; предложение за решение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; предложение за решение - общото събрание избира предложения от управителния съвет експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. промени в управлението на дружеството; предложение за решение - общото събрание приема предложените промени в управлението на дружеството; 5. промени в устава на дружеството; предложение за решение - общото събрание приема предложените промени в устава на дружеството; 6. увеличение капитала на дружеството; проект за решение - общото събрание приема увеличението на капитала на дружеството; 7. теглене на кредити; проект за решение - общото събрание взема решение за теглене на кредити; 8. други; предложение за решение - ОС приема направените предложения за обсъждане и решения от акционерите при спазване условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ. Поканват се акционерите или техни упълномощени в съответствие с устава на дружеството представители да присъстват на събранието. Упълномощените представители за събранието представят своите пълномощни в срок до 26.IV.2002 г. в служба “Личен състав” на дружеството. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. и ще приключи в 10 ч. на 27.IV.2002 г. Материалите за събранието и съответните проекторешения по дневния ред са на раположение на акционерите в служба “Личен състав” на “Сидар” - АД, Силистра, ул. Христо Смирненски 9. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място.

5818

438. - Съветът на директорите на “Многопрофилна болница за активно лечение Д-р X.X.” - Сливен” - АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на 26.III.2002 г. в 11 ч. и 30 мин. в театралния салон на лечебното заведение, бул. X.X. 1, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; предложение за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; предложение за решение - ОС приема годишния отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД, които напускат, за дейността им до напускането на дружеството; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им до напускане на дружеството; 4. промяна в състава на СД; предложение за решение - ОС взема решение за промяна в състава на СД съгласно направеното предложение от министъра на здравеопазването като представител на държавата - акционер, притежаващ 51 % от капитала на дружеството; 5. разни. Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в Сливен, бул. Христо Ботев 1. Регистрацията на членовете започва в 11 ч. в деня на събранието на мястото на провеждането му. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени от тях представители да вземат участие в събранието.

6279

8. - Управителният съвет на градинското настоятелство при ЦДГ № 1 “Слънце” - Смолян, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.III.2002 г. в 17 ч. и 30 мин. в детското заведение при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на УС на настоятелството до момента; 2. приемане на предложение и изменение на устава на градинското настоятелство според разпоредбите на ЗЮЛНЦ; 3. избор на УС; 4. избор на контролен съвет; 5. приемане на план за работата на градинското настоятелство за периода 2002 - 2004 г.; 6. разни.

4010

2. - Съветът на директорите на “МБАЛ Проф. Д-р Ст. Киркович” - АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно събрание на дружеството на 27.III.2002 г. в 10 ч. в сградата на дружеството в Стара Загора, ул. Ген. Столетов № 0, при следния дневен ред: 1. промяна в състава на съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОС взема решение за промяна в състава на съвета на директорите на дружеството; 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. в сградата на дружеството в Стара Загора, ул. Ген. Столетов № 0. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на дружеството.

6650

15. - Управителният съвет на СК по борба “Истър”, Тутракан, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.III.2002 г. в 17 ч. в сградата на зала по борба - Тутракан, ул. X.X., със следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава на СК по борба “Истър” - Тутракан, в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 2. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8110

9. - Управителният съвет на Баскетболен клуб “Светкавица” - Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.III.2002 г. в 16 ч. в Спортна зала “Д. Стефанов” със следния дневен ред: 1. приемане промени в устава на БК “Светкавица” - Търговище, в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 2. избор на нов управителен съвет. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. на същото място и при същия дневен ред.

5506

2. - Управителният съвет на Спортен клуб по спортна и художествена гимнастика “Торнадо” - Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.III.2002 г. в 10 ч. в сградата на УСШ със следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава на СК “Торнадо” - Търговище, в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 2. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

5440

10. - Управителният съвет на Спортен клуб по художествена гимнастика “Алегро” - Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.III.2002 г. в 18 ч. в сградата на УТЦ “X.X.” със следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава на СКХГ - Търговище, в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 2. други.

5442

3. - Управителният съвет на Спортен клуб по хандбал “Торнадо - М” - Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.III.2002 г. в 9 ч. в сградата на УСШ при следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава на СК “Торнадо - М” - Търговище, в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 2. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

5441

2. - Управителният съвет на СК “Светкавица” СГА - Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.III.2002 г. в 16 ч. в сградата на УСИП при следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава на СК “Светкавица” СГА - Търговище, в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 2. други.

5505

1. - Съветът на директорите на “Хибриден център по свиневъдство” - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 27.III.2002 г. в 13 ч. в Шумен, сградата на “ХЦС” - АД, ул. Пети километър, при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема направените предложения за промени; 2. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема направените предложения за промени в състава на СД; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД; проект за решение - ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2001 г.; 4. привеждане капитала на дружеството към изискванията на чл. 162 ТЗ; проект за решение - ОС приема направеното предложение от СД за привеждане капитала на дружеството към изискванията на чл. 162 ТЗ; 5. увеличаване капитала на дружеството по реда на чл. 195 ТЗ; проект за решение - ОС приема направеното предложение от СД за увеличаване капитала на дружеството по реда на чл. 195 ТЗ; 6. разни. Материалите на общото събрание са на разположение на акционерите в управлението на дружеството. Регистрацията на акционерите започва в 12 ч. и 30 мин. на мястото за провеждане на събранието. Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8052

2. - Съветът на директорите на “Галисман 94” - АД, с. Енево, община Нови пазар, област Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 4.IV.2002 г. в 9 ч. в София, ул. Д-р Г. Вълкович 8, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад за счетоводния отчет за 2001 г., заверен от лицензирания експерт-счетоводител; 3. вземане на решение относно отговорността на СД за 2001 г.; 4. разпределение на годишния дивидент; 5. избор на лицензиран експерт-счетоводител за заверка счетоводния отчет за 2002 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите са на разположение в офиса на дружеството в с. Енево.

3025

2. - Учредителният комитет на Сдружение за напояване “Воден свят - 2” - с. Паисий, община Горна Оряховица, област Велико Търново, на основание чл. 10, ал. 4 от Закона за сдружения за напояване свиква учредително събрание на сдружението на 7.IV.2002 г. в 10 ч. в салона на читалището. При липса на кворум на основание чл. 11, ал. 2 от Закона за сдружения за напояване учредителното събрание ще се проведе на 28.IV.2002 г. в 10 ч. на същото място. Учредителните документи ще бъдат на разположение на заинтересуваните след 7.III.2002 г. в офиса на ЗКПУ “Паисий”, в ликвидация, с. Паисий, община Горна Оряховица.

7016

6. - Управителният съвет на “Родопи - 95” - АД, с. Първенец, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.III.2002 г. в 10 ч. в салона на читалище “X.X.”, кв. Коматево, Пловдив, при следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на баланса и отчета за приходите и разходите за 2001 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 4. доклад за резултатите от извършената финансова ревизия на дружеството за периода 2000 - 2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 6. предложение за разпределение на печалбата за 2001 г.; 7. предложение за промяна на номинала и броя на акциите съгласно изискванията на ТЗ и увеличение (актуализация) на капитала; 8. предложение за решение за издаване на временни удостоверения, отразяващи акциите с номинал 1 лв.; 9. предложение за решение за обявяване за невалидни на временните удостоверения от 1999 г. и 2000 г., отразяващи акции с номинал 0,10 лв.; 10. предложение за преминаване към едностепенна система на управление при тричленен или петчленен съвет на директорите; 11. предложение за двегодишен или тригодишен мандат на съвета на директорите или надзорен съвет; 12. предложения за изменения в устава на дружеството съобразно решенията на общото събрание по т. 7, 8, 9, 10 и 11 от дневния ред; 13. освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет; 14. избор на ново ръководство на дружеството (надзорен съвет или съвет на директорите); 15. определяне възнаграждението на членовете на надзорния съвет (съвета на директорите). Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - ЦСД, с. Първенец. Поканват се всички акционери или упълномощените от тях лица да присъстват. Регистрацията за участие се извършва в деня на събранието от 7 ч. и 30 мин. до 10 ч. Всички акционери или техни представители представят при регистрацията личен паспорт (лична карта), нотариално заверено пълномощно, съдържащо трите имена и ЕГН на упълномощителя, както и броя на притежавани акции, трите имена и ЕГН на упълномощеното лице. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8195

1. - Управителният съвет на сдружение “ВРИС” - с. Синеморец, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 19.IV.2002 г. в 10 ч., в управлението, с. Синеморец, община Царево, област Бургас, при следния дневен ред: 1. приемане годишния отчет за дейността на управителния съвет през 2001 г.; 2. одобряване годишния доклад за дейността на сдружението през 2001 г.; 3. вземане на решение за дължимостта и размера на членския внос. Регистрацията на членовете (пълномощниците) започва същия ден в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред. Проектите за решения и писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете (пълномощниците) в седалището на сдружението - с. Синеморец, област Бургас, всеки работен ден от 10 до 17 ч.

4043

34. - Съветът на директорите на “СК - 13 Трансстрой” - АД, София, на основание чл. 196, ал. 1 реши: 1. увеличава капитала на дружеството по реда на чл. 194, ал. 1 ТЗ от 127 049 лв. на 508 196 лв. чрез издаване на нови 381 147 поименни акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1 лв., които ще се предлагат за записване само на акционери на дружеството при условия и по ред, както следва: 1.1. заявеният за набиране капитал е 381 147 лв.; допустими отклонения: емисията се счита за успешна в случай, че бъдат записани минимум 130 000 акции; 1.2. новите акции са 381 147 с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1 лв.; 1.3. новите акции са обикновени, поименни, безналични с право на един глас в общото събрание на акционерите; 1.4. минимален брой акции за записване - 1 акция; максималният брой акции, които може да запише всеки акционер, е три акции за всяка една притежавана акция от капитала на дружеството преди увеличаването; 1.5. акциите се записват в седалището на дружеството в София, ул. Клокотница 29, II ет., и се заплащат по банкова сметка на “СК - 13 Трансстрой” - АД, в Търговска банка “България Инвест”, клон “София”, бул. Мария-Луиза 65, банков код 56195610, банкова сметка № 1010166515; 1.6. начален срок на подписката - датата на обнародване в “Държавен вестник” на поканата към акционерите за участие в увеличението на капитала; краен срок - един месец след началната дата на подписката.; 1.7. съгласно чл. 194, ал. 1 ТЗ всяко лице, което е акционер на “СК - 13 Трансстрой” - АД, към началната дата на подписката може да запише и заплати акции от новата емисия; за записани се считат само акции, на които е заплатена минимум 25 % от емисионната стойност в рамките на едномесечния срок за записване на акциите, останалата част от емисионната стойност следва да бъде заплатена в двугодишен срок след изтичане на едномесечен срок за записване и заплащане на акциите от новата емисия по посочената банкова сметка; платежният документ трябва да съдържа следната информация: за физически лица - трите имена и ЕГН, за юридически лица - фирма и БУЛСТАТ, брой на записаните акции и каква част от емисионната стойност се заплаща; плащанията се извършват по банкова сметка на “СК - 13 Трансстрой” - АД, в Търговска банка “България инвест”, клон “София”, бул. Мария-Луиза 65, банков код 56195610, банкова сметка № 1010166515; 1.8. ако всички акции от емисията бъдат записани преди крайния срок, подписката се прекратява, съобщение за което се публикува в два централни ежедневника; ако до крайния срок не бъдат записани всички нови акции, капиталът се увеличава до размера на записаните акции, в случай че емисията е успешна съгласно т. 1.1; ако в срока за записването бъдат записани повече от предвидения брой акции, капиталът се увеличава само до предварително обявения размер, като на акционерите, записали по-голям брой от полагащите се акции от увеличението, ще бъдат възстановени надвнесените суми; 1.9. ако увеличението на капитала не бъде вписано в търговския регистър или подписката е неуспешна, всички набрани суми заедно с начислените от банката лихви ще бъдат върнати на акционерите, записали акции в едноседмичен срок от отказа на съда за вписване; сумите ще се връщат по посочена от акционерите банкова сметка или в брой в касата на “СК - 13 Трансстрой” - АД; 1.10. удостоверителните документи за притежаваните от акционерите акции от новата емисия ще се получават на адреса на управление на дружеството в София, ул. Клокотница 29; 1.11. новопридобитите акции ще се прехвърлят при условия и по ред съгласно закона и устава на дружеството; 1.12. набраният чрез емисията капитал се планира да бъде използван за закупуване на специализирана механизация за жп строителство.

7521

32. - “Водно стопанство” - ЕАД, София, на основание чл. 200 във връзка с чл. 150 ТЗ съобщава, че със заповед № РД-41-76 от 30.I.2002 г. на министъра на земеделието и горите капиталът на дружеството се намалява от 1 587 955 лв. на 653 641 лв. чрез обезсилване на акции. Дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията си или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението, задълженията си към датата на обнародването в “Държавен вестник”.

7643

20. - Диагностично-консултативен център “Св. ев. Лука” - ЕООД, София, на основание чл. 150 ТЗ съобщава, че с решение № 156 от 10.ХII.2001 г. на СОС капиталът се намалява от 450 050 лв. на 436 770 лв. Дружеството заявява, че е готово да изплати на кредиторите с възникнали вземания до датата на обнародване в “Държавен вестник” и несъгласни с намаляването на капитала техните вземания или да даде обезщетение. Кредиторите, които не са съгласни с намаляването на капитала, могат да заявят писмено несъгласието си на адреса на управление - София, бул. X.X. 108.

8572

2. - “Редфол Гамблинг” - ООД, София, на основание чл. 150, ал. 1 ТЗ с решение на общото събрание на съдружниците, проведено на 8.II.2002 г., намалява капитала си от 50 000 лв. на 5000 лв. Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласно с намалението, задълженията си към датата на обнародването в “Държавен вестник”.

8631

9. - “Стоматологичен център I - Благоевград” - ЕООД, Благоевград, на основание чл. 150, ал. 1 ТЗ обявява, че с решение № 318, т. 4 от протокол № 9/20.ХII.2001 г. и с решение № 245, т. 2 от протокол № 6/27.IХ.2001 г. на Общинския съвет - Благоевград, капиталът на дружеството се намалява от 94 670 лв. на 65 860 лв. Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването на капитала, задълженията си към датата на обнародването в “Държавен вестник”.

8208

10. - “Бяла - Транспорт” - ЕООД, гр. Бяла, на основание чл. 150, ал. 1 ТЗ обявява, че с решение № 31 от 30.IV.1999 г. на Общинския съвет - гр. Бяла, капиталът на дружеството се намалява от 17 100 лв. на 14 100 лв. чрез намаляване дяловете на едноличния собственик със стойността на дълготраен актив: земя - незастроен парцел - 3000 лв. Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването на капитала, задълженията си към датата на обнародването в “Държавен вестник”.

8205

1. - “Ник и Доб” - ЕООД, Варна, на основание чл. 150 ТЗ обявява, че с решение от 29.I.2002 г. на едноличния собственик на капитала намалява капитала на дружеството от 358 430 лв. на 36 500 лв. с цел привеждане на капитала в съответствие със стойността на дружественото имущество и връщане на дялова вноска. Дружеството заявява безусловно, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването в “Държавен вестник”, като несъгласието си с намалението кредиторите могат да изразят писмено в тримесечен срок от обнародването.

8072

5. - Съветът на директорите на “МСД - 99” - АД, Велико Търново, на основание чл. 202, ал. 1 във връзка с чл. 150 ТЗ уведомява, че на 19.ХI.2001 г. общото събрание на акционерите на дружеството взе решение за намаляване на капитала по реда на чл. 200, т. 2 във връзка с чл. 201, ал. 1 ТЗ от 90 870 лв. на 50 000 лв., или намалението е с 40 870 лв., чрез обезсилване на 4087 броя акции с номинална стойност 10 лв. след придобиването им от дружеството. Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението, задълженията си към датата на обнародването в “Държавен вестник”.

8071

79. - Съветът на директорите на “Агротех импекс” - АД, Добрич, на основание чл. 194 ТЗ съобщава на акционерите на дружеството, че с решение на общото събрание от 3.ХII.2001 г. капиталът на дружеството се увеличава от 201 326 лв. на 1 000 000 лв. чрез издаване на нови акции с номинална стойност 1 лв. Акционерите могат да упражнят правото си по чл. 194 ТЗ, като запишат част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението. Правото си акционерите могат да упражнят в срок 31 дни от обнародването в “Държавен вестник”. С изтичане на посочения срок правото на изкупуване се погасява за акционерите, които не са го упражнили. Незаписаните до изтичане на срока акции могат да бъдат придобити от останалите акционери на дружеството в нов 7-дневен срок. Акционерите могат да заявят закупуване на акции при изпълнителния директор на дружеството.

7279

1. - Съветът на директорите на “Хоризонт 97” - АД, Плевен, на основание чл. 192 и 196 ТЗ уведомява акционерите на дружеството, че с решение на СД от 25.I.2002 г. увеличава капитала на дружеството от 80 000 лв. на 140 000 лв. чрез издаване на нови 60 000 поименни безналични акции с номинална и емисионна стойност един лев. Акционерите имат право след обнародването в “Държавен вестник” да закупят акции от новата емисия пропорционално на досегашните си акции в дружеството, като внесат 100 % от стойността им в срок до 23.VIII.2002 г. След изтичане на този срок незаписаните и неплатени акции могат да се запишат и платят от акционери, закупили акции в обявения срок.

5987

12. - Съветът директорите на “Индустриалтехник” - АД, гр. Шипка, на основание чл. 194 ТЗ уведомява акционерите на дружеството, че с решение на общото събрание от 29.ХII.2001 г. се увеличава капиталът на дружеството чрез издаване на 100 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност 1 лв., като всеки акционер има право да придобие част от новите акции, пропорционално на неговия дял от капитала на дружеството, като ще се закръглява при пропорционалното увеличение на броя на акциите до 0,5 включително - към по-малкото цяло число, над 0,5 - към по-голямото цяло число, без акционерите да претендират за взаимно парично уравнение. Акциите от новата емисия следва да бъдат записани в едномесечен срок от деня на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. В същия срок следва да бъдат направени и паричните вноски за тях в размер 100 % от номиналната им стойност. При заявени желания за преразпределение на незаписани акции от акционерите същите ще се удовлетворяват пропорционално на притежаваните акции. Останалите акции след изчерпване на процедурата могат да се предоставят за записване по реда на чл. 195 ТЗ с решение на съвета на директорите на дружеството. В случай че не бъде записана цялата емисия акции, увеличението на капитала на дружеството ще се извърши със стойността на записаните акции. Изплащането на пълния размер на емисионната стойност на записаните акции следва да бъде направено в 7-дневен срок от изтичане на едномесечния срок за записване на акциите по банковата сметка на дружеството № 1022686365, банков код 66084634, “Биохим” - АД, клон Казанлък. Платежният документ следва да съдържа следната информация: за физически лица - трите имена, ЕГН и броя на записаните акции, а за юридически лица - фирма и БУЛСТАТ, а също и броя на записаните акции.

6768

10. - Съветът на директорите на “Метикар” - АД, с. Медковец, област Монтана, съобщава на акционерите, че с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 20.ХII.2001 г. съгласно чл. 189, ал. 2, изр. 2 ТЗ са обезсилени и унищожени 2947 броя обикновени поименни налични акции с право на глас в общото събрание на дружеството, притежавани от акционери, невнесли дължими суми за увеличение на капитала. На основание чл. 189, ал. 3, изр. 3 ТЗ на мястото на обезсилените и унищожени акции се предлагат за продажба нови 2947 броя обикновени поименни налични акции с право на глас в общото събрание на дружеството с номинал 10 лв. и емисионна стойност 10 лв., които се предлагат за закупуване от акционерите на дружеството съгласно изискванията на чл. 194 ТЗ - пропорционално на досегашното участие. Придобиването на акциите се извършва само от акционери на дружеството съобразно дяловото им участие в капитала. Срокът за записване на акциите е едномесечен считано от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. С изтичане на този срок се погасява правото на записване за акционерите, които не са го упражнили. Незаписаните до изтичане на срока акции могат да бъдат придобити от останалите акционери. Заявки за закупуването им се подават в дружеството в 5-дневен срок след изтичане на едномесечния срок по чл. 194, ал. 1 ТЗ и се удовлетворяват по реда на тяхното постъпване. Записването на акциите се извършва в счетоводството на дружеството - с. Метикар, област Монтана, всеки работен ден. Акционерите физически лица следва да представят депозитарна разписка и личен паспорт, а акционерите юридически лица - депозитарна разписка, удостоверение за актуално състояние и решение на компетентния орган за записване на акциите. Поканват се акционерите да упражнят правата си по чл. 194 ТЗ.

6399

БЮЛЕТИН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

22. - Народното събрание на Република България, София, пл. Народно събрание 2, тел. 9840-23-71, 9840-35-05, на основание чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “о” и чл. 22 ЗОП и заповед № 250-05-22 от 14.II.2002 г. на председателя на Народното събрание открива процедура за възлагане на обществена поръчка за отпечатване на “Държавен вестник”. Народното събрание кани всички заинтересувани кандидати да участват в нея. Документацията за участие в процедурата на стойност 50 лв. с подробни данни и изисквания, необходими за подготовката на предложенията, може да бъде получена всеки работен ден от 26.II до 21.III.2002 г. след заплащането й в касата на Народното събрание, пл. Княз Александър Батенберг 1, ет. I, стая № 156, от 13 ч. и 30 мин. до 16 ч., тел. 9840-35-86. Предложенията за участие се подават лично от кандидатите или техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Народното събрание, пл. Народно събрание 2, до 14 ч. на 25.III.2002 г. 1. Предмет на поръчката - отпечатване на “Държавен вестник” - официално печатно издание на Република България, с периодичност съгласно чл. 12 от Закона за “Държавен вестник”. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “о” и чл. 22 ЗОП, с цел издаване на “Държавен вестник”. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок за изпълнение на поръчката - до 31.ХII.2002 г. 5. Място на изпълнение на поръчката - София. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - да отговарят на условията и изискванията по чл. 5, ал. 1 и чл. 24 ЗОП и на тези от документацията за участие в процедурата; да разполагат с печатна база в София и да имат възможност за отпечатване на вестника по всяко време в рамките на три часа от подаване на заявката. 7. Изисквания за качество - поръчката да се изпълни при спазване изискванията на възложителя и действащите стандарти. Материалите и консумативите за отпечатването да бъдат с доказан произход и качество. 8. Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане - кандидатите предлагат цена за отпечатване на една кола - 16 страници А4 от вестника, в левове, без включен ДДС. Подробно се описва начинът на формиране на цената по елементи - труд, хартия, други материали и консумативи, опаковка, отстъпка и т.н. Плащането се извършва в левове, по банков път, ежеседмично, в срок до три работни дни от приемане на последния отпечатан за седмицата брой и издадена от изпълнителя фактура. 9. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - парична сума в размер 11 000 лв., внесена по набирателната сметка на Народното събрание в БНБ - Централно управление, № 5000170731, код 66196611. 11. Критерият за оценка на предложенията е най-ниската предложена цена. 12. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 26.III.2002 г. в 10 ч. в сградата на Народното събрание, пл. Княз Александър Батенберг 1. 13. При възникване на необходимост възложителят си запазва правото да възложи допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, т. 4 ЗОП.

8701

31. - Министерството на енергетиката и енергийните ресурси - София, ул. Триадица 8, тел. 987-15-78, на основание чл. 34, ал. 5 ЗОП и заповед № РД-14/52 от 6.II.2002 г. на министъра на енергетиката и енергийните ресурси отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на канцеларски материали, консумативи за периферни устройства, копирни машини и факс-апарати, средства и консумативи за поддръжка на сградата, разпределени по групи съгласно приложената техническа спецификация, както следва: група “А” - хартиени продукти; група “Б” - консумативи за принтери, копирни машини, факс-апарати и компютърни аксесоари; група “В” - дребна канцелария и телефонни апарати; група “Г” - папки и класьори; група “Д” - средства и консумативи за поддръжка на сградата; група “Е” - консумативи за автомобили; група “Ж” - почистващи материали. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 14 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита процедура с възможност за допълнителни количества съгласно чл. 16, т. 3 ЗОП. 4. Срок и място за изпълнение на поръчката - склад на МЕЕР, София, ул. Триадица 8, ет. 2, до 1 година от датата на сключване на договора; поръчката се осъществява чрез периодично повтарящи се месечни заявки за доставки не по-късно от 72 часа след получаване на всяка заявка. 5. Ограничения при изпълнение на поръчката - в процедурата могат да участват кандидати, отговарящи на изискванията на чл. 5 и 24 ЗОП; кандидатът трябва да оферира пълната позиция най-малко на една група. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - кандидатите да представят доказателства, че отговарят на условията и изискванията на чл. 24 и 27 ЗОП; документите следва да бъдат представени в оригинал или заверени копия. 7. Изисквания за качество - за групи А, Б, В, Г, Д и Е доставените консумативи и материали да отговарят на приетите технически изисквания съгласно представен сертификат, удостоверяващ това; за група Ж доставяните почистващи материали да са екологично чисти и регистрирани по изискванията за хигиенни дегертанти, утвърдени в ЕС със съответния номер UBA и със санитарни разрешителни на Министерството на здравеопазването; некачествените доставки подлежат на санкциониране съгласно договора и подмяна в срок от 72 часа. (Забележка. Проспектите и каталозите се считат за рекламни материали и не се приемат за равностойни или заместващи исканите документи.) 8. Начин на образуване на предлаганата цена - да се посочи общата цена на съответната група в левове без включен ДДС и единичните цени по видове номенклатури от съответната група с точност до два знака след десетичната запетая; цената следва да включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката, като транспорт, митнически сборове и др., до склада на МЕЕР. 9. Начин на плащане - с платежно нареждане най-малко в 10-дневен срок след доставката съгласно договора. 10. Срок на валидност на предложенията - 90 дни от датата на отварянето им. 11. Вид и размер на гараницята за участие в процедурата - паричен депозит в размер не по-малко от 1 % от стойността на предложението за всяка една група, за която се участва, внесен по сметка на МЕЕР в БНБ, № 5000141034, банков код 66196611, като задържането и освобождаването на гаранцията се извършва по реда на чл. 32 и 33 ЗОП. 12. Критерии за оценка на предложенията: 12.1. технически критерии - тежест 40 %: опит - 30 т.; референции - 20 т.; транспортна и складова база в София за предмета на доставката - 20 т.; срок на доставка - 30 т.; 12.2. финансови критерии - тежест 60 %: цена - 80 т.; начин на плащане - 20 т.; максималният брой точки, които може да получи всеки участник по всеки от критериите, е 100; 12.3. класирането за всяка група ще се извърши по следната формула:

КО = 40 x ТО + 60 x ФО,

където: КО е комплексната оценка; ТО - оценката по технически критерии; ФО - оценката по финансови критерии. 13. Място, ден и час за разглеждане на предложенията - в сградата на МЕЕР в 10 ч. в първия работен ден след изтичане на срока за подаване на предложенията; разглеждането, оценяването и класирането ще се извърши от комисия, специално назначена по реда на чл. 37 ЗОП, която ще заседава в МЕЕР. 14. Цена на документацията за участие - 200 лв. с включен ДДС, невъзстановими след приключване на процедурата, внесени в касата на МЕЕР; документацията се получава от МЕЕР, ул. Триадица 8, ет. 2, стая 205, срещу представяне на платежен документ, в който изрично е записан предметът на поръчката. 15. Внасяне на предложенията за участие в процедурата - в МЕЕР от първия работен ден след обнародване на поканата в “Държавен вестник” до 45-ия ден от 9 до 17 ч., регистрирани в стая 202; предложенията се представят в непрозрачен запечатан плик, на който са изписани името на участника в процедурата, предметът на поръчката и “Не отваряй преди (... 45-ия ден след обнародване на поканата в “Държавен вестник”)”. За справки - тел. 987-15-78. 16. Предложенията следва да съдържат документацията по чл. 27, ал. 1 ЗОП, както и да са представени съгласно изискванията на ал. 3 и 5 на същия член.

8096

74. - Министерството на правосъдието, София, на основание чл. 10, ал. 1 ЗОП информира потенциалните кандидати за изпълнители, че планира през 2002 г. да проведе процедури за възлагане на обществени поръчки за: I. Строителство: 1. проектиране и строителство на площадка за провеждане на престой на открито и административни помещения за следствен арест в Монтана; 2. проектиране и строителство на учебен център в Смолян; 3. ремонт на подпокривен етаж - затвора - София; 4. преустройство и ремонт - Районен съд - Ловеч. II. Доставки на: 1. текстурирани соеви продукти, варива и макаронени изделия за Главна дирекция “Главно управление на местата за лишаване от свобода” (ГД “ГУМЛС”); 2. консервирана зеленчукова и плодова продукция за ГД “ГУМЛС”; 3. медицинска апаратура и инструментариум за ГД “ГУМЛС”; 4. средства и системи за сигурност за ГД “ГУМЛС”; 5. транспортни средства за ГД “ГУМЛС”; 6. компютърна и офистехника; 7. горива и гориво-смазочни материали за МПС и транспортна и инженерна техника за ГД “ГУМЛС”; 8. трайни хранителни продукти за ГД “ГУМЛС”; 9. течни горива за битови нужди за ГД “ГУМЛС”; 10. лекарствени средства и медицински консумативи за ГД “ГУМЛС”; 11. перилни препарати и миещи средства за ГД “ГУМЛС”; 12. концентрирани фуражи и фуражни смески за ГД “ГУМЛС”; 13. резервни части за автомобили и селскостопански машини за затвора - Белене; 14. хранителни продукти и тютюневи изделия за затвора - Белене; 15. семена за посев за затвора - Белене; 16. хранителни продукти и тютюневи изделия за затвора - Бобов дол; 17. хранителни продукти и тютюневи изделия за затвора - Бургас; 18. хранителни продукти и тютюневи изделия за затвора - Варна; 19. хранителни продукти и тютюневи изделия за затвора - Враца; 20. метали и строителни, електро- и дървени материали за затвора - Враца; 21. хранителни продукти и тютюневи изделия за затвора - Пазарджик; 22. строителни и електроматериали за затвора - Пазарджик; 23. хранителни продукти и тютюневи изделия за затвора - Плевен; 24. хранителни продукти и тютюневи изделия за затвора - Пловдив; 25. хляб и закуски за затвора - Пловдив; 26. хранителни продукти и тютюневи изделия за затвора - София; 27. хранителни продукти и тютюневи изделия за затвора - Стара Загора; 28. хранителни продукти и тютюневи изделия за затвора - Ловеч; 29. платове и материали за шивашкото и текстилното производство за затвора - Сливен; 30. ветеринарни медикаменти за затвора - Белене; 31. хляб и закуски за затвора - Бобов дол; 32. метали за затвора - Бургас; 33. въглища за затвора - Бургас; 34. семена, торове, хербициди и пестициди за затвора - Враца; 35. метали за затвора - Пазарджик; 36. канцеларски материали за затвора - Пазарджик; 37. хляб, хлебни изделия и тесто за затвора - Сливен; 38. дървесни частици с меламиново покритие за затвора - Стара Загора; 39. въглища “Донбанс” за затвора - Стара Загора; 40. храна за задържаните лица в ОЗСА - Русе; 41. печатни издания за 2003 г.; 42. хартия за принтер и копирни машини; 43. компютърни консумативи; 44. големогабаритен кантар за затвора - Бургас; 45. асансьорна уредба за затвора - Ловеч; 46. доставка и монтаж на озвучителна техника за Министерството на правосъдието, ул. Славянска 1; 47. копирна машина. III. Услуги: 1. изработка и доставка на вещево имущество за ГД “ГУМЛС”; 2. сключване на застраховки “Каско МПС” и “Злополука на местата в МПС” за автомобилите; 3. сключване на застраховка “Живот” на личния състав от системата на ГД “ГУМЛС”; 4. извършване на авиационни услуги (торене и пръскане на селскостопански култури) за затвора - Белене; 5. извършване на застрахователни услуги за затвора - Белене; 6. ремонт на обект: парокотелно - затвора - Бобов дол; 7. охрана на обекти в гр. Долни Чифлик - затвора - Варна; 8. земеделски услуги (оран, сеитба, жътва) за затвора - Пазарджик; 9. почистване района на обект: Пищигово - затвора - Пазарджик; 10. извършване на селскостопански услуги за затвора - Враца; 11. превоз на глина от кариерата до КЦ “Стомана”, с. Черна гора, за затвора - Стара Загора; 12. проектиране на следствен арест - Елхово; 13. проектиране - Районен съд - Ловеч; 14. проектиране - Районен съд - Петрич; 15. проектиране - Окръжен съд - Монтана; 16. проектиране - Районен съд - Горна Оряховица; 17. проектиране - следствен арест - Петрич; 18. проектиране - следствен арест - Елхово; 19. проектиране - следствен арест - Враца; 20. проектиране - следствен арест - Оряхово; 21. експертиза - ТПО - Казичене; 22. основен ремонт на следствен арест - Русе; 23. основен ремонт на следствен арест на бул. Г.М. Димитров - София.

8118

66. - Националният осигурителен институт, София, бул. Ал. Стамболийски 62 - 64, тел. 926 1402, 926 1062, на основание чл. 34, ал. 2 ЗОП кани всички заинтересувани да участват в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на консумативи (5 000 000 плика за писма) за високопроизводителни системи за опаковане на писма “KERN Multimailer 2500”. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП във връзка с чл. 37, ал. 2 от Кодекса за задължително обществено осигуряване. 3. Вид на процедурата - открита процедура по реда на глава четвърта от ЗОП. 4. Място на изпълнение - НОИ, София, бул. Ал. Стамболийски 62 - 64. 5. Срок на изпълнение - изпълнението на поръчката се осъществява само след предварителна заявка от възложителя до изпълнителя, в която са посочени количеството на необходимите консумативи и срокът на доставка в зависимост от предложението на кандидата; възложителят прави заявки до доставяне на обявеното с решението количество копия. 6. Количества, необходими за първата заявка - броят на пликовете следва да се съобрази с доставянето на 3 000 000 единици. 7. Срок за изпълнение на първата заявка - не повече от 20 календарни дни от сключване на договора и подаване на заявката. 8. Поръчката следва да се изпълни в съответствие с изискванията на възложителя, подробно изложени в техническите условия за изпълнение на поръчката. 9. При възникване на необходимост от доставка на допълнителни количества НОИ може да възложи допълнителна обществена поръчка при условията на чл. 16, т. 3 ЗОП. 10. В откритата процедура могат да участват всички български или чуждестранни физически или юридически лица, вкл. и техни обединения, отговарящи на условията на чл. 5, 23 и 24 ЗОП. 11. Изисквания за качество - консумативите да отговарят на изискванията, посочени в техническите условия за изпълнение на поръчката. 12. Начин за образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане - поради периодичния и повтарящ се характер в изпълнението на поръчката за единична цена на предложението (по смисъла на § 1, т. 10 ЗОП) се приема цената за доставка на 1 бр. от консумативите; тя следва да се образува в левове съгласно обема на поръчката и максимално допустимите отстъпки за изпълнението й, като изрично трябва да бъдат посочени: единична цена на предложението без ДДС и цена с ДДС; размер на отстъпките, определени в зависимост от обема на поръчваните количества (обем, отговярящ на доставка на 5 000 000 плика); обща цена за първоначалната заявка (3 000 000 плика) с ДДС и цена без ДДС; обща цена на цялото количество с ДДС и цена без ДДС; начин на разплащане; разплащането ще се извърши в левове по банков път от Националния осигурителен институт. 13. Срок за валидност на предложенията - 3 месеца от датата на подаването им. 14. Кандидатите да представят гаранция за участие под формата на парична сума в размер 2000 лв., преведени по сметка на централното управление на НОИ № 3000171502, параграф 36-19-00, БИН 7305010005, банков код 66196611, в БНБ - София; в платежното нареждане изрично да се посочи основанието за внасяне. 15. Предложенията ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии по реда на изброяването им: икономически най-изгодно предложение, включващо: най-ниска цена на предложението; най-пълно съответствие на предлаганите пликове с изискванията за машинно пликоване (ще бъде извършен тест за съвместимост); най-кратък срок за изпълнение; изгодна разплащателна схема; надеждни гаранции за изпълнение на договора; бързина и гъвкавост при определяне на сроковоте за изпълнение; технически възможности за изпълнение на поръчката; търговска репутация и опит при изпълнението на обществени поръчки. 16. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - предложенията ще бъдат оценявани в НОИ от 10 ч. и 30 мин. на 26.III.2002 г. 17. Предложенията се подават в сградата на НОИ, ет. 3, служба “Деловодство”, в запечатан непрозрачен плик до 17 ч. и 30 мин. на 25.III.2002 г.

7905

97. - Българското национално радио, София 1040, бул. X.X. 4, тел. 93361, на основание чл. 4, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 15, т. 3 ЗОП и решение на УС от 17.I.2002 г. кани за участие в предварителен подбор кандидати за ограничена процедура за възлагане на комплексна обществена поръчка при следните условия: Предмет на обществената поръчка: обособена позиция I - доставка на бензини и дизелово гориво чрез зареждане на МПС от мрежа бензиностанции в страната срещу издадени карти от доставчика, даващи възможност за контрол и отчитане: 1. бензин А-98 - 75 000 л; 2. бензин А-95 Н - 25 000 л; 3. бензин А-91 - 29 000 л; 4. дизелово гориво - 23 000 л; обособена позиции II - доставка на 77 т промишлено гориво за отопление. Критерии за предварителния подбор на кандидатите: да отговарят на условията и изискванията по чл. 24 и 27 ЗОП; да са финансово стабилни, да имат добра търговска репутация и технически възможности за изпълнение на поръчката. Заинтересуваните кандидати могат да подават заявление за участие в предварителния подбор, отговарящо на изискванията по чл. 48, ал. 3, 4 и 5 ЗОП, в сградата на БНР, бул. X.X., ет. 2, стая 15, вътр. тел. 513, до 16 ч. на 22.II.2002 г. Отварянето на заявленията ще се извърши в 11 ч. на 26.II.2002 г. в зала № 31, ет. 5. Резултатът от предварителния подбор ще бъде обявен до 16 ч. на 27.II.2002 г. Справки и допълнителни сведения - на тел. 9336307.

7994

9. - Столичната община, ул. Московска 33, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП в изпълнение на заповед № РД-09-206 от 7.II.2002 г. на кмета на Столичната община открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - зареждане с горива и смазочни материали на автомобилите на Столичната община чрез абонаментни карти. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок за изпълнение на поръчката - една календарна година от датата на подписване на договора. 5. Място на изпълнение на поръчката - бензиностанции на територията на страната. 6. ограничение при изпълнението на обществената поръчка - участникът да има собствена изградена мрежа за абонаментно обслужване на територията на страната. 7. Изисквания за качество - качеството на извършваните услуги да отговаря на нормативните изисквания за подобен вид дейност. 8. Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане - в съответствие с документацията; плащането се извършва в левове по банков път. 9. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от откриване на процедурата. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - парична сума в размер 1000 лв., внесена по сметка № 5001000133, банков код 13073590, в “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, на името на Столична община, управление “Финанси”. 11. Критерии за оценка на предложенията: а) икономически най-изгодно предложение (сервизна такса); б) доказан професионален опит; в) пакет от предлагани услуги. 12. Начин за определяне тежестта на критериите в комплексната оценка на предложенията по т. 11: буква “а” - 50 т.; буква “б” - 30 т.; буква “в” - 20 т. 13. Документацията за участие на стойност 60 лв. (с ДДС) с подробни данни и изисквания, необходими за подготовката на предложенията, се получава на ул. Париж 1, стая 3, от 21.II.2002 г. всеки пработен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 15 ч. след заплащането й в касата на ул. Париж 1, стая 17. 14. Предложенията за участие се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик до 17 ч. на 25.III.2002 г. на ул. Париж 1, стая 3. 15. Разглеждането, оценяването и класирането на участниците ще се извърши на 26.III.2002 г. 16. При възникване на необходимост възложителят си запазва правото да възложи допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, т. 4 ЗОП.

8117

2. - Столичната община, район “Кремиковци”, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП и заповед № РД-09-027 от 30.I.2002 г. на кмета на района отправя покана за участие в обществена поръчка. Предмет на поръчката - централизирано снабдяване на детските градини и ясли на територията на района с хранителни продукти и хигиенни материали. Вид на процедурата - открита. Място на изпълнение - ОДЗ № 44 - кв. Ботунец, ЦДГ № 146 - кв. Кремиковци, ЦДГ № 75 - кв. Враждебна, ЦДГ № 44 - гр. Бухово, ЦДГ № 58 - кв. Челопечене, ЦДГ № 47 - с. Горни Богров, ЦДГ № 131 - с.Яна, СДЯ № 38 - кв. Кремиковци. Изисквания за качество - доставените продукти да отговарят на изискванията на БДС и задължително да са придружени със сертификат за качество и годност от производителя. Начин на образуване на посочената цена - в съответствие с документацията. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни. Вид и размер на гаранцията - парична в размер 1000 лв., внесени в касата на района, стая 24, или по банковата му сметка. След заплащане на цената й - 25 лв. без ДДС, документацията се получава от първия до 42-рия календарен ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Срок за подаване на офертите - в 42-дневен срок считано от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”, отваряне на офертите - в 10 ч. в сградата на район “Кремиковци” на първия работен ден след изтичане на 45-дневния срок от обнародването на поканата. За допълнителна информация - тел. 994 52 82, факс 994 52 57.

7659

9. - Община - гр. Велико Търново, пл. Майка България 2, тел. 2651, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП кани всички заинтересувани лица за участие в обществена поръчка с предмет: основно почистване и ежедневно поддържане на чистотата в административните сгради на Община - гр. Велико Търново, и Общинския съвет - гр. Велико Търново. Правно и фактическо основание - чл. 7, ал. 4 ЗОП, чл. 5, ал. 2, чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и необходимостта от почистване и поддръжка на чистотата в сградите, в които осъществяват дейността си общинската администрация и Общинският съвет - гр. Велико Търново. Вид на процедурата - чрез открит конкурс. Срок и място за изпълнение на поръчката: срок за изпълнение - една година от сключване на договора с възможност за продължаване на договора при съгласие между възложителя и изпълнителя; място на изпълнение - административните сгради на Община - гр. Велико Търново, и Общинския съвет - гр. Велико Търново. Изисквания към кандидатите - да отговарят на условията по чл. 23 и чл. 24, ал. 1 и 2 ЗОП и да имат опит и техническо оборудване за осъществяване на почистване и поддръжка на сгради. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка - при поддръжка и почистване да използват съществуващия в Община - гр. Велико Търново, и Общинския съвет - гр. Велико Търново, персонал, изпълняващ функции по почистване. Начин на образуване на предлаганата цена, вкл. и заплащане - посочване на цена за месец - в левове без ДДС; начин на плащане - до 30 дни след фактуриране. Срок на валидност на предложението - 90 дни от датата на изтичане на срока за подаване на документи. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - 268 лв., внесени по сметката на общината № 5088000030, банков код 66072556, в ТБ “Биохим” - АД, клон Велико Търново. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта на критериите в комплексната оценка: 1) цена на услугата - 40 %; 2) професионален опит - 20 %; 3) техническо оборудване - 20 %; 4) схема на плащане - 20 %. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - срок за подаване на предложенията - 15 календарни дни от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” (ако този ден е неработен, срокът изтича в следващия работен ден); разглеждане и оценяване на предложенията - в административната сграда на общината на следващия ден след последния ден за подаване на документи от 10 ч.; при отваряне на предложенията могат да присъстват и кандидатите; място на получаване и начин на плащане на документацията - в стая 413 в сградата на общинската администрация срещу 50 лв., платени по набирателната сметка на общината в ТБ “Биохим” - АД, клон Велико Търново, № 5088000030, банков код 66072556.

8023

1. - Община - гр. Враца, ул. X.X. 6, тел. 092/2-45-81, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “г” и заповед № 136 от 6.II.2002 г. на кмета на общината отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: осъществяване на денонощна охрана на обекти, собственост на Община - Враца, описани в приложението към заповедта. 2. Правно основание за откриване на процедурата: чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “т” ЗОП. 3. Вид на процедурата: открита. 4. Срок и място на изпълнение: срок - 3 години; място - Враца, местонахождението на охраняваните обекти съгласно приложението по т. 1. 5. Квалификационни изисквания към кандиадтите - да притежават разрешение за извършване на охранителна дейност съгласно Закона за МВР и Наредба № I-79 от 2000 г. за условията и реда за извършване на частна охранителна дейност; да разполагат с техническа и ресурсна обезпеченост за изпълнение на поръчката и да отговарят на изискванията по чл. 23 и 24 ЗОП. 6. Изисквания за качество: за участие в процедурата всеки кандидат трябва да представи подробен план за начина на охрана на обектите, посочени в приложението към документацията, включващ организация на охраната - постове, сменност, комуникации, униформено облекло, данни за физическото и техническото обезпечаване и други средства и способи за изпълнение на поръчката. 7. Начин на образуване на предлаганата цена - обща цена на договора: цена без ДДС за месечна издръжка на един охранител по необходимия брой охранители. 8. Срок на валидност на предложенията за участие - 60 дни от датата на оценяването им. 9. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата: парична сума в размер 2000 лв., внесени в касата на Община - Враца, до 16 ч. на 28.III.2002 г. или чрез банков превод по сметка на възложителя (Община - Враца) в “ОББ” - АД, клон Враца, код 20081212, сметка № 5010006031. 10. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: а) предложена цена - 4 т.; б) референции от предишни работодатели - 3 т.; в) доказателства за ниво на специализирано техническо оборудване - 3 т.; г) възможност за поемане на пълна имуществена отговорност при нанесени материални щети на възложителя в резултат на недобросъвестно и виновно неизпълнение на поетите задължения - 3 т. 11. Място на получаване на документацията - стая 62 в сградата на общината срещу платена такса в касата на общината в размер 150 лв. 12. Предложения за участие в откритата процедура се приемат всеки работен ден в стая 48 на общината; краен срок - до 16 ч. на 28.III.2002 г. 13. Разглеждане и оценяване на предложенията - в 14 ч. на 29.III.2002 г. в заседателната зала на общината. За допълнителна информация: тел. 092/2-61-41; 289-234.

7993

34. - Община - гр. Габрово, пл. Възраждане 3, тел. 066/224-200, на основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 176 от 4.II.2002 г. на кмета на общината отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: поддържане на озеленени площи в Габрово през 2002 г. 2. Правно основание за откриване на процедурата: чл. 6, т. 3 от наредбата. 3. Вид на процедурата: открит конкурс. 4. Срок и място на изпълнение на обществената поръчка: през 2002 г. на територията на Габрово. 5. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка: в процедурата могат да участват юридически лица, регистрирани в Габровския окръжен съд и със седалище Габрово, отговарящи на изискванията на глава трета, раздел I от ЗОП. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: да притежават квалифицирани кадри и техника за извършване на дейността. 7. Изисквания за качество: изпълнителят осигурява и носи отговорност за качествено изпълнение на възложените работи; некачествено извършени работи не се заплащат и се доказват с двустранен протокол между възложителя и изпълнителя. 8. Начин на образуване на предлаганата цена, вкл. и за заплащане: 8.1. към предложението си участниците прилагат: списък на ценообразуващи показатели (часова ставка, допълнителни разходи за труд и собствена механизация, печалба, ДДС); списък на собствена механизация по видове машини, брой и цени на м.с. за 1 час работа; предложените ценообразуващи показатели през срока на действие на договора няма да се променят; 8.2. разплащането на изпълнените и приети от възложителя видове работи ще се извършва в левове въз основа на: месечна сметка за извършената работа по услугата, двустранно подписана; подробна ведомост на видовете работи по обекти; фактури от производител за доставени материали или наета механизация; фактура на изпълнителя. 9. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни от датата на представяне на предложението. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка: гаранцията е парична сума в размер 250 лв., внесена по банкова сметка на Община - Габрово, № 5010003834, банков код 30007016, в “Банка ДСК” - ЕАД, Габрово; гаранцията се задържа и освобождава по реда на чл. 32 и чл. 33, ал. 3 и 4 ЗОП. 11. Критерии за оценка на предложенията: най-ниски цени и ценообразуващи показатели; наличие на собствена специализирана техника за извършване на услугата; наличие на квалифицирана работна ръка. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: предложението ще се разгледа в Община - Габрово, на 25.II.2002 г. от 13 ч. и 30 мин. в зала 3, ет. 3. 13. Предложението се изготвя, комплектова и представя с изискуемите документи съгласно глава трета, раздели I, II и III от ЗОП. 14. Място и срок за получаване на документацията: Община - Габрово, стая 201, в срок до 18.II.2002 г. всеки работен ден от 9 до 16 ч. срещу представен касов ордер за внесени невъзстановими 10 лв. в касата на Информационен център при Община - Габрово - § “Други документи - тръжни документи”. 15. Място и срок за предаване на предложението: предложението се предава в запечатан плик с придружително писмо в служба “Общо деловодство” при Община - Габрово, в срок до 21.II.2002 г., 16 ч.; в плика се поставят всички придружаващи предложението документи. За допълнителна информация - тел.: 066/224-453 или 22051, вътр. 453.

7654

55. - Община - гр. Криводол, област Враца, бул. Освобождение 6, на основание чл. 10, ал. 1 ЗОП обявява, че през 2002 г. възнамерява да открие процедури за възлагане на обществени поръчки за: 1. строителство, ремонт, проучване и проектиране: а) водоснабдяване на населени места; б) изграждане и основен ремонт на общински пътища; в) СМР в детски и учебни заведения, кметства и други сгради, общинска собственост; г) проектиране и подмяна на улично осветление; 2. доставка на офистехника; ГСМ; МПС; кофи за смет; 3. услуги; изпълнение на специализиран превоз на ученици и служители; зимно снегопочистване и поддържане - зимен сезон 2002/2003 г.; поддръжка сметища.

7234

91. - Община - гр. Мизия, област Враца, п.к. 3330, ул. X.X. 25 - 27, тел. 09161/23-63, на основание чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 196 от 27.ХI.2001 г. на кмета на общината кани всички заинтересувани да участват в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на горива - промишлен газьол, въглища и дърва, за отоплителния сезон 2002 - 2003 г. 2. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка - до 3 дни след заявка в продължение на 1 отоплителна година след подписване на договор за доставка; община Мизия. 3. Квалификационни изисквания към кандидатите - кандидатите да бъдат производители или надлежно упълномощени от тях търговци на горива. 4. Изисквания за качество - съгласно документацията за участие в открития конкурс. 5. Начин на образуване на предлаганата цена и начин на плащане - в ценовото предложение да се посочат единичните цени без ДДС за всеки вид гориво, за което участва кандидатът, както и общата стойност на предложението; начин на плащане - чрез банков превод до 2 месеца след представяне на фактурите в счетоводството на общината. 6. Предложенията да са с валидност 90 календарни дни от датата на отварянето им. 7. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане - парична гаранция в размер 100 лв., внесена в брой в касата на общината. 8. Критерии за оценка на предложенията и тежестта им в комплексната оценка: цена - 0,60; качество - 0,30; опит в производството или доставката на предлаганите стоки - 0,10. 9. Предложенията ще бъдат отворени в 16 ч. в стая 107 в сградата на общината на първия работен ден след изтичане на срока за представянето им. 10. Документацията за участие може да бъде получена в стая 308 в сградата на общината срещу представен документ за платени 20 лв., невъзстановими, платими в касата, всеки работен ден от 8 до 17 ч. в срок 15 дни от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 11. Място и срок за подаване на предложенията - стая 202 в сградата на общината до 17 ч. на 15-ия календарен ден от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”.

7345

2. - Община - гр. Нова Загора, ул. X.X. 50, тел. 2 21 23, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 14 и 34 ЗОП и заповед № 102 от 7.II.2002 г. на кмета на общината отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на хранителни продукти, перилни, почистващи и дезинфекционни препарати в детските градини на територията на общината: а) хляб и хлебни изделия; б) месо и месни продукти; в) мляко и млечни продукти; г) плодове и зеленчуци; д) други хранителни продукти; е) перилни, почистващи и дезинфекционни препарати. 2. Вид на процедурата - открита. 3. Срок и място на изпълнение на обществената поръчка: а) една година от датата на подписване на договора; б) в детските градини. 4. Ограничения: а) изпълнителите да са регистрирани по ТЗ, производители и търговци на едро; б) при изпълнение на поръчката доставките да се извършват със собствен транспорт; в) поръчките са: два пъти в седмицата - за хляб, месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, и периодични - за други продукти; г) при промяна на цените повече от 10 % от производителя доставната цена да се съгласува от комисия, назначена със заповед на кмета на общината; д) заплащането на отделните доставки е разсрочено, не по-малко от 30 дни от датата на доставката. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите - да отговарят на предварително обявените условия и на изискванията, посочени в чл. 24 ЗОП. 6. Изисквания за качество на доставените стоки - да отговарят на БДС и задължително да са придружени със сертификат за качество и произход, срок на годност. 7. Начин на образуване на предлаганата цена, вкл. и заплащане - показатели: цена за единица мярка в левове, включени транспортни разходи до обекта и ДДС, неразделна част е методиката на крайната цена; начин на плащане - разсрочено, касово и безкасово. 8. Срок на валидност на предложенията - 30 календарни дни от датата на тяхното отваряне и оценяване. 9. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане - парична гаранция в размер 2000 лв., платима по сметка № 5010007737, “Банка ДСК” - АД, Нова Загора; при участие само в една позиция гаранцията е 600 лв. 10. Критерии за оценка и класиране на предложенията и тежестта им в комплексната оценка: а) най-ниска единична цена - 70 %; б) най-дълъг срок на разсрочено плащане - 20 %; в) данъчна регистрация в Нова Загора - 10 %; г) при равен краен резултат предимство ще има кандидатът, предложил преференции в полза на общината. 11. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - заседателната зала на Община - гр. Нова Загора, на 46-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник” от 10 ч. Цена на документацията за участие в процедурата - 50 лв., платима в касата на общината. Получаване на документацията - в стая 7 на общината всеки ден от 9 до 16 ч. Участниците могат да подават предложенията си за цялата поръчка или по отделни позиции, посочени в предмета на поръчката. Предложенията се представят в запечатан непрозрачен плик с надпис “Предложение за доставка на хранителни продукти, перилни, почистващи и дезинфекционни препарати в детските градини” в стая 37 - деловодство на общината, в срок до 45-ия ден от обнародването в “Държавен вестник”.

8268

4. - Община - гр. Плевен 5800, пл. Възраждане 2, тел. 064/24841, 23209, 2 24 11 (централа) на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗОП и заповед № РД-10-69 от 5.II.2002 г. на кмета на общината прекратява обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка (ДВ, бр. 1 от 2002 г., обявление № 73362) за извършване на работи по временно съхраняване, депониране и третиране на отпадъци (битови, строителни и производствени) на територията на община Плевен и при техническа възможност за производство на електроенергия от биогаз.

7894

3. - Община - гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, тел. 623 403 23 403 на основание чл. 4, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “б” и чл. 7, ал. 1, т. 1 ЗОП и решение № 15 от 6.II.2002 г. на кмета на общината открива процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка при следните условия: Предмет на поръчката - изработване, доставка и монтаж на спирки за масов градски транспорт на територията на Пловдив съгласно одобрените проекти и техническите условия на проведения конкурс за проектиране. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗОП. Вид на процедурата - открита процедура в съответствие и в изпълнение на изискванията по чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “б” и чл. 7, ал. 1, т. 1 ЗОП. Срок за изпълнение на поръчката - съгласно график, предложен от кандидата, но не повече от 3 години от датата на подписване на договора; обектът е на територията на община Пловдив. Ограничения при изпълнението на поръчката - стойността на поръчката е до 5 000 000 лв. с включен ДДС. Квалификационни изисквания към кандидатите - да отговарят на условията по чл. 5, ал. 1 и 2 ЗОП; да имат опит и традиции в изпълнението на аналогични обекти, като опитът се доказва с най-малко 3 референции от инвеститори на изпълнени от тях обекти; да отговарят на изискванията, посочени в документацията за участие; да притежават доказана необходимата квалификация за изпълнение на поръчката. Изисквания към качеството на извършваните работи - да отговарят на нормативните, техническите и законовите разпоредби, действащи към момента на извършване на поръчката в България; видът и качеството на вложените материали да съответстват на предвидените в одобрения работен проект. Начини за образуване на предлаганата цена - цената за всеки тип спирка да е образувана от подробна количествено-стойностна сметка - попълнена в задължителна форма, приложена в документацията; единичните цени по позиции строително-монтажни работи да са постоянни и да важат до завършване предмета на поръчката, доказани с анализи с посочени икономически показатели - часова ставка; допълнителни разходи за труд; допълнителни разходи за механизация; доставно-складови разходи и печалба; крайната цена да е с ДДС. Срок на валидност на предложенията - не по-малък от 1 година от датата на обявяване на решението за класиране на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Възложителят може да възлага допълнителни видове работи по предмета на основния договор съгласно изискванията на чл. 16, т. 4 ЗОП. Всеки кандидат трябва да внесе гаранция за участие в процедурата парична сума в размер 50 000 лв., внесена по сметка № 5010025031, банков код 13072815, при “Общинска банка” - АД, клон Пловдив, на името на Община - Пловдив; гаранцията на кандидата, сключил договор за изпълнение на обществената поръчка, се трансформира в гаранция за изпълнение на договора между изпълнителя и възложителя. Критерии за оценка на предложенията - икономически най-изгодното предложение - комплексна оценка, формирана, както следва: стойност за изпълнение на поръчката - оценка с бал от 1 до 10 и тежест 10; срок за изработване на поръчката - оценка с бал от 1 до 10 и тежест 9; квалификация и технически възможности на участника - оценка с бал от 1 до 10 и тежест 9; гаранционен срок - оценка с бал от 1 до 10 и тежест 8; парична гаранция за качество с времетраене - оценка с бал от 1 до 10 и тежест 9; с най-голяма относителна тежест ще се ползва критерият цена. Документацията за участие се закупува в сградата на Община - Пловдив, пл. Централен 1, ет. 4, стая 5, срещу представени касов ордер за закупена документация на стойност невъзвръщаеми 150 лв. с включен ДДС, внесени в касата на общината (работно време на касата с граждани - от 14 до 17 ч.). Срокът за продажба на документацията е 45 календарни дни от датата на обнародването в “Държавен вестник” на поканата за участие в процедурата. Документите се приемат до 50 календарни дни от датата на обнародването в “Държавен вестник” на поканата за участие до 16 ч. всеки работен ден в деловодството на Община - Пловдив, пл. Централен 1. Отварянето на предложенията, разглеждането и оценяването им ще се извърши на 53-ия ден от датата на обнародването в “Държавен вестник” на поканата за участие от 9 ч. и 30 мин. в същата сграда.

7656

41. - Община - гр. Садово, област Пловдив, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 13, ал. 2 ЗОП, чл. 31, ал. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 15 от 4.II.2002 г. на кмета на общината отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка, както следва: Предмет на обществената поръчка - доставка на хранителни и други стоки за детските градини на общината. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, т. 1 и чл. 7, ал. 4 ЗОП, чл. 5, ал. 2, чл. 6, т. 2, чл. 10 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. Вид на процедурата - открит конкурс. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка - 1 година от сключване на договора, франко склада на съответните заведения съгласно приложението към договора. Изисквания към кандидатите - по чл. 5 и глава трета, раздел I от ЗОП; да са с доказани качества в областта на доставките на хранителни стоки и да са извършвали такива минимум 1 година. Изисквания за качество - доставените стоки да отговарят на БДС и други норми за произход, качество и годност със съответен документ за това. Начин за образуване на предлаганата цена - цената на всеки хранителен продукт с ДДС и товарно-разтоварни и транспортни разходи до детските заведения с превоз на изпълнителя. Начин на плащане - разсрочено в левове по банков път. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни от датата на отваряне на предложенията. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане - парична в размер 900 лв., внесена в касата на общината. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: а) най-ниска предложена единична цена - до 50 т. по всяка позиция; б) гаранции за качество - до 20 т.; в) срок за отложено плащане - до 20 т. Тръжната документация се закупува в деловодството на общината: гр. Садово, област Пловдив, ул. X.X. 2, срещу 100 лв. (невъзстановими). Срок и място за подаване на предложенията - до 7.III.2002 г., 16 ч. и 30 мин., деловодството на общината. Предложенията се представят съгласно чл. 27, ал. 3 ЗОП. Не се приемат предложения, получени по пощата след обявения краен срок. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - зала № 1 в сградата на общинската администрация: Садово, област Пловдив, ул. X.X. 2, на 8.III.2002 г. в 9 ч. Допълнителна информация - на тел. (03118) 20-11.

7192

46. - Община - гр. Садово, област Пловдив, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 13, ал. 2 ЗОП, чл. 31, ал. 2 от Наредбата за възлагане на обществeни поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 20 от 6.II.2002 г. на кмета на общината отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка при следните условия: Предмет на обществeната поръчка - доставка на твърди горива на звената в Община - Садово, област Пловдив, финансирани от общинския бюджет. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, т. 1 и чл. 7, ал. 4 ЗОП, чл. 5, ал. 2, чл. 6, т. 2, чл. 10 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. Вид на процедурата - открит конкурс. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка - 1 година от сключване на договора, франко склада на съответните заведения съгласно приложението към договора. Изисквания към кандидатите - по чл. 5 и глава трета, раздел I от ЗОП; да са с доказани качества в областта на доставките на подобни стоки и да са извършвали такива минимум 1 година. Изисквания за качество - доставените стоки да отговарят на БДС и други норми за произход и качество със съответен документ за това. Начин за образуване на предлаганата цена - цената на твърди горива с ДДС и товарно-разтоварни и транспортни разходи до получателя с превоз на изпълнителя. Начин на плащане - разсрочено в левове по банков път. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни от датата на отваряне на предложенията. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане - парична в размер 600 лв., внесена в касата на общината. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: а) най-ниска предложена цена за отделен вид гориво - до 50 т. по всяка позиция; б) гаранции за качество - до 20 т.; в) срок за отложено плащане - до 20 т. Конкурсната документация се закупува в деловодството на Община - Садово, област Пловдив, ул. X.X. 2, срещу 90 лв. (невъзстановими). Срок и място за подаване на предложенията - до 11.III.2002 г., 16 ч. и 30 мин., деловодството на общината. Предложенията се представят съгласно чл. 27, ал. 3 ЗОП; не се приемат предложения, получени по пощата след обявения краен срок. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - зала 1 в сградата на Общинска администрация - гр. Садово, област Пловдив, ул. X.X. 2, на 12.III.2002 г. в 9 ч. Допълнителна информация - на тел. 03118/20-11.

7995

47. - Община - гр. Садово, област Пловдив, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 13, ал. 2 ЗОП, чл. 31, ал. 2 от Наредбата за възлагане на обществeни поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 21 от 6.II.2002 г. на кмета на общината отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка при следните условия: Предмет на обществeната поръчка - доставка на течни горива на звената в Община - Садово, област Пловдив, финансирани от общинския бюджет. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, т. 1 и чл. 7, ал. 4 ЗОП, чл. 5, ал. 2, чл. 6, т. 2, чл. 10 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. Вид на процедурата - открит конкурс. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка - 1 година от сключване на договора, франко склада на съответните заведения съгласно приложението към договора. Изисквания към кандидатите - по чл. 5 и глава трета, раздел I от ЗОП; да са с доказани качества в областта на доставките на подобни стоки и да са извършвали такива минимум 1 година. Изисквания за качество - доставените стоки да отговарят на БДС и други норми за произход и качество със съответен документ за това. Начин за образуване на предлаганата цена - цената на гориво с ДДС и товарно-разтоварни и транспортни разходи до получателя с превоз на изпълнителя. Начин на плащане - разсрочено в левове по банков път. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни от датата на отваряне на предложенията. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане - парична в размер 600 лв., внесена в касата на общината. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: а) най-ниска предложена цена за 1 т гориво - до 50 т.; б) гаранции за качество - до 20 т.; в) срок за отложено плащане - до 20 т. Конкурсната документация се закупува в деловодството на Община - Садово, област Пловдив, ул. Иван Вазов 2, срещу 90 лв. (невъзстановими). Срок и място за подаване на предложенията - до 11.III.2002 г., 16 ч. и 30 мин., деловодството на общината. Предложенията се представят съгласно чл. 27, ал. 3 ЗОП; не се приемат предложения, получени по пощата след обявения краен срок. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - зала 1 в сградата на Общинска администрация - гр. Садово, област Пловдив, ул. X.X. 2, на 12.III.2002 г. в 11 ч. Допълнителна информация - на тел. 03118/20-11.

7996

6. - Община - Свиленград, Дейност “Чистота”, бул. България 191, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 47, ал. 2 ЗОП и заповед № 91 от 6.II.2002 г. на кмета на общината открива ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. предмет: доставка на бензин А-91, 95-Н, дизелово гориво за нуждите на Дейност “Чистота” в периода от февруари до 31.ХII.2002 г.; 2. правно и фактическо основание: чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 15, т. 3 ЗОП; 3. вид на процедурата: ограничена; 4. срок и място за изпълнение на обществената поръчка: ежедневно до 31.ХII.2002 г.; 5. изисквания за качество: съгласно БДС; 6. начин на образуване на предлаганата цена: за литър в левове с включен ДДС; 7. начин на плащане - отсрочено, минимум 30 дни след изготвяне и подписване на фактурата за съответния период; безкасово, доставката да се извършва ежедневно в бензиностанции и газостанции в чертите на Свиленград; 8. гаранция за участие: 500 лв., внесена по набирателна сметка на Дейност “Чистота” № 5010611135, банков код 20075250, при ОББ, клон Свиленград; 9. критерии за оценка: доставна цена, техническа възможност за отчитане на заредените горива, срок на изпълнение на поръчката, срок на отсрочено плащане, всички с еднаква тежест при оценяването; 10. цена на документацията за участие в процедурата: 10 лв. невъзстановима вноска, платима в касата на Дейност “Чистота”; 11. срок за подаване на предложенията: 15 дни след обявяването на процедурата в “Държавен вестник”; 12. място и час за разглеждане на предложенията: в заседателната зала на Общинската администрация - Свиленград, от 10 ч. 18 дни след обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Документацията за участие в процедурата се получава в канцеларията на Дейност “Чистота” всеки работен ден от 7 ч. и 30 мин. до 16 ч. и 30 мин. Предложенията се представят в запечатан непрозрачен плик с надпис “Доставка на течни горива” в канцеларията на Дейност “Чистота” лично. За допълнителна информация - тел. 0379/22-76.

8009

6. - Община - гр. Свищов, ул. X.X. 2, тел. 2-55-33, в. 122, на основание чл. 4, т. 1 и чл. 14 във връзка с чл. 22 и 34 ЗОП обвява процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка и монтаж на улични и паркови осветителни тела за общината при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на осветителни тела с НЛВН за външно осветление, комплектовани със светлинни източници, и техният монтаж, както следва: 1.1. уличен осветител с НЛВН 150W/100W с вграден таймер за работа в нощен/полунощен режим - 130 бр.; 1.2. уличен осветител с НЛВН 100W/70W с вграден таймер за работа в нощен/полунощен режим - 100 бр.; 1.3. уличен осветител с НЛВН 70W, стандартен - 300 бр.; 1.4. уличен осветител с НЛВН 50W, стандартен - 400 бр.; 1.5. парков осветител (нечупливи тела) - 510 бр.: с НЛВН 50W - 95 бр., и с НЛВН 35W - 415 бр.; 1.6. демонтаж и монтаж на уличен осветител - 930 бр.; 1.7. демонтаж и монтаж на парков осветител - 510 бр.; възложителят запазва правото си да променя общия брой на осветителните тела до +/-20 %, както и броя по типове осветителни тела до подписване на договор за изпълнение. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, т. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок на изпълнение на поръчката - 3 месеца от сключването на договора. 5. Гаранционен срок за изпълнение на поръчката - по договаряне. 6. Място за изпълнение на поръчката - община Свищов. 7. Ограничения при изпълнението на поръчката - съгласно изискванията на чл. 24, ал. 1, 2, 3 и 5 и чл. 24, ал. 4 и 6 ЗОП; да се работи под наблюдение на представител на Електроразпределение - Технически участък Свищов. 8. Квалификационни изисквания към кандидатите: а) до участие в процедурата се допускат само лица по чл. 5, ал. 1 и 2 ЗОП; б) да са производители или представители на производители за предлаганата продукция с отлични референции за качеството на продукцията; в) да представят препоръки от възложители на поръчки от този вид; г) да притежават необходимите технически и производствени възможности за осигуряването на резервни части в период от 1 до 10 години; д) да имат организирана складова база в страната. 9. Изисквания за качество - съобразно нормативните документи на действащите в страната стандартни и технически изисквания към осветителните тела, посочени в тръжната документация. 10. Начин за образуване на предлаганата цена, вкл. и заплащане: 10.1. цената на осветителното тяло да бъде посочена в левове за единица бройка с ДДС, включваща светлинния източник, стойността на демонтажа и монтажа и всички съпътстващи разходи по доставката; цената е окончателна и не подлежи на корекции; 10.2. заплащане по банков път по посочена от изпълнителя сметка в съответствие с договорените срокове. 11. Срок на валидност на предложенията - не по-малко от 60 календарни дни от датата на отварянето им. 12. Вид и размер на гаранцията - парична - 2500 лв., внесена по сметка на общината № 5000400238, банков код 66070875, в ТБ “Биохим” - АД, клон Свищов; гаранцията на спечелилия поръчката се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и остава в сила за целия срок на договора. 13. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежества им в комплексно предложение (приложение № 1): 13.1. цена; 13.2. степен на защита на оптичната част; 13.3. материал на корпуса; 13.4. материал на разсейвателя; 13.5. материал на оптичната система; 13.6. елементна база - дросел и запалително устройство; 13.7. производител на окомплектоваща лампа; 13.8. вариантност на окомплектовка - работа в нощен/полунощен режим; 13.9. работно напрежение; 13.10. КПД; 13.11. ъгъл, максимален интензитет; 13.12. маса килограми; 13.13. гаранционен срок с подмяна на лампите; 13.14. гаранционен срок с подмяна на телата; 13.15. условия за плащане; 13.16. срок на доставка; 13.17. начало на монтаж след сключването на договор; 13.18. продължителност на монтажа; балната оценка на тръжното предложение на всяка една фирма е средноаритметична оценка от балните оценки на всеки един тип тяло в съответствие с тръжното задание; при равни резултати или с разлика, по-малка или равна на 0,05, комисията определя класацията в зависимост от търговската репутация и референциите на кандидатите. 14. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - 14.III.2002 г., 9 ч., зала № 18 на общината. 15. Място за получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в откритата процедура - стая 46 на общината срещу квитанция за платени 100 лв. за всяко предложение; начален срок за продажба на документацията - 10 дни след обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 16. Място и срок за подаване на предложенията и мострите - 17 ч. на 13.III.2002 г. в Информационния център на Община - гр. Свищов, в запечатан непрозрачен плик. Придружаващите предложението работещи мостри на оферираните тела следва да бъдат предоставени на разположение на общината не по-късно от датата на отваряне на предложенията. За информация - тел. 0631/2-55-33, в. 122. Кандидатите, участници в процедурата, могат да присъстват при отварянето на предложенията.

7193

3. - Община - гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски 7, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “г” и чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП и решение № 78 от 5.II.2002 г. на кмета на общината открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - обществен превоз на пътници по междуобластната транспортна схема по линиите София “Север” - Искрец и София “Север” - Своге и превоз на ученици на територията на община Своге по приложение № 2 от документацията. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок и място на изпълнение на превозите - 5 години от датата на подписване на договора за възлагане на превоза съгласно регламентирания и възложен маршрут на съответната линия, но не по-късно от изтичане на лиценза. 5. Ограничения при изпълнение на превозите - да се изпълняват въз основа на изготвените маршрутни разписания от възложителя; при изтичане срока на лиценза за извършване на пътнически превози изпълнението на поръчката се прекратява. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - в процедурата могат да участват всички български физически или юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон; да притежават валидна лицензия за обществен превоз на пътници, издадена в съответствие със Закона за автомобилните превози; да имат съответната персонална и материално-техническа осигуреност. 7. Изисквания за качество - да спазват стриктно утвърдените разписания, да извършват всички курсове по съответните приложения и да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания. 8. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от датата на класиране на офертата. 9. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - парична сума в размер 500 лв. за линия, внесена в касата на Община - Своге. 10. Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им - критериите са: възрастов състав на превозните средства - 20 % от цялостната оценка; екологични качества - 20 %; собственост, лизинг или наети - 10 %; наличие на сервизна база (собствена или наета) - 10 %; гаражна площ (собствена или наета) - 10 %; експлоатационни възможности - 10 %; възможности за изпълнение на специфичните изисквания - 20 %; общият бал се определя от сумата от получените точки; при равна оценка има допълнителен критерий - еднородност на парка. 11. Място и краен срок за подаване на предложенията - Своге, ул. Ал. Стамболийски 7, в деловодството на общината всеки работен ден от 9 до 17 ч. в срок до 45 дни от обнародването на поканата за процедурата в “Държавен вестник”. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - разглеждането и оценяването на предложенията ще започне в 10 ч. на 45-ия календарен ден от обнародването в “Държавен вестник” в ритуалната зала на общината. 13. Специфични изисквания - броят на необходимите автомобили трябва да съответства на минималния брой автобуси за обслужването на съответната линия, като е необходимо превозвачът да разполага минимум с 10 % резерв от автобуси за извършване на превозите, но не по-малко от 1 брой, по възможност местоседалището на кандидата да е на територията на община Своге. 14. Подаване на предложенията за участие в откритата процедура с приложени към тях необходими документи по чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 и чл. 27, ал. 1 и 2 ЗОП, декларация по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6 ЗОП и заявление дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители - 45 календарни дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник” в сградата на Община - Своге, ул. Ал. Стамболийски 7. Предложенията се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата или негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Предлаганата цена следва да бъде поставена в отделен запечатан плик, обозначен с надпис “Предлагана цена”. Документацията за участие в откритата процедура и образец на предложението могат да се закупят от заинтересуваните след обнародването в “Държавен вестник” на посочения адрес всеки работен ден от 9 до 17 ч. срещу 50 лв., платими в касата на общината. За справки - тел. (0726)85, вътр. 34.

8657

640. - Община - гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, на основание чл. 4, т. 1 във връзка с чл. 22 ЗОП и заповед № 173 от 4.II.2002 г. на кмета на общината отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ремонт и поддръжка на светофарни уредби и знаково стопанство (ремонт и поддръжка на знаковото стопанство включва: изработка на колове за знаци; поставяне на липсващи знаци; поставяне на нови знаци, свързани със Закона за движение по пътищата; поставяне и поддръжка на парапетни ограждения и мантинели и поддържане добрата видимост на знаците), при следните условия: Начин на възлагане - открита процедура по реда на глава четвърта от ЗОП. Срок за изпълнение на поръчката - поръчката се възлага за срок 3 години. Място за изпълнение - територията на община Стара Загора. Специфични изисквания при изпълнение на поръчката - кандидатът да притежава специфично и универсално оборудване: автовишка; автостълба; мобилни - електроагрегат, СО2-заваръчен агрегат, компресор; къртачи (канго); автомобили - самосвал, микробус; компютърна техника; стенд за изпитване на контролери за светофарни уредби; мотокар; моторни триони - 2 бр.; помещение за изготвяне на метални конструкции. Квалификационни изисквания към кандидатите - да отговарят на изискванията по чл. 23 и 24 ЗОП; да представят доказателства за технически възможности по смисъла на § 1, т. 13 ЗОП, а именно: за образователната и професионалната квалификация на ръководните служители на кандидата и в частност тези на лицата, които отговарят за извършване на поръчката, и справка за оборудването, машините и техническите съоръжения, с които кандидатът разполага за изпълнение на поръчката. Начин за образуване на предлаганата цена - абонаментна цена за ремонт и поддръжка за един месец без ДДС, като предложението на кандидата следва да съдържа цена за поддържане на знаково стопанство - с приложен анализ на разходите за формиране на цената за всяка една от дейностите и цена за поддържане на светофарни уредби - с приложен анализ на разходите за формиране на цената. Начин на плащане - разсрочено плащане в рамките на 60 дни. Срок на валидност на предложенията - 45 дни от датата на разглеждането им. Вид и размер на гаранцията - парична сума в размер 2500 лв. Критерий за оценка и класиране на предложенията - предлагана цена за ремонт и поддръжка на светофарни уредби и знаково стопанство за един месец без ДДС. Цена на документацията за участие в процедурата - 100 лв., платими в офиса на “ОББ” - АД, във фоайето на общината; документацията се получава от Център за информация и услуги в сградата на общината - работно място 4. Предложенията, разработени съгласно посочените изисквания, се приемат в запечатан непрозрачен плик в срок до 45 календарни дни, считано от датата на обнародването в “Държавен вестник” в стая 614 на Община - Стара Загора. Предложенията ще се разглеждат и оценяват на втория работен ден след изтичане на срока за подаване на документи от 14 ч. в зала 2 на Община - Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107. Допълнителна информация - на тел. 042/27081.

7334

7. - Община - гр. Шумен, бул. Славянски 17, тел. 054/800 010, факс 054/800 400, на основание чл. 34, ал. 2 ЗОП и заповед № РД-25-164 от 7.II.2002 г. на кмета на общината кани кандидати за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката: довършване на строителството на обект “Жилищна сграда - с - я “А”, “Б” и “В” в парцел I, кв. 297, Шумен, изпълнен на етап “груб строеж” до кота № 0.00 (гаражи); с - я “А” - шестетажна, монолитна с РЗП - 1670,59 м2 (12 ап. с прилежащи изби и тавани и 10 гаража); с - я “Б” - шестетажна, монолитна с РЗП - 1506,22 м2 (12 апартамента с прилежащи изби и тавани и 9 гаража); с - я “В” - пететажна, монолитна с РЗП - 1494,33 м2 (15 апартамента с прилежащи изби и тавани и 10 гаража). 2. Вид на процедурата - открита. 3. Срок и място за изпълнение на поръчката - в съответствие с изискванията на одобрената документация. 4. Ограничения при изпълнение на поръчката - кандидатът да финансира строителството на 11 гаража и два апартамента, след отстъпване на възмездно право на строеж срещу заплатена сума в размер 10 107 лв. плюс 1 % режийни разноски и заплащане на припадащия се дял от извършеното до момента строителство по пазарна стойност в размер 4047,24 лв. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите - доказани организационни, технически и финансови възможности за изпълнение на обществената поръчка: 5.1. да отговарят на изискванията на чл. 5, 24 и 27 ЗОП; 5.2. да разполагат с необходимите квалифицирани технически и изпълнителски кадри и механизация; 5.3. да имат опит в изпълнение на подобни поръчки; 5.4. доказани финансови възможности. 6. Изисквания за качество - съгласно действащата в страната нормативна уредба. 7. Начин на образуване на предлаганата цена, вкл. и заплащане - в съответствие с одобрената документация. 8. Срок на валидност на предложенията - 180 календарни дни от датата на отваряне на предложенията. 9. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - съгласно чл. 30 ЗОП банкова гаранция в размер 30 000 лв.; гаранциите се освобождават по чл. 33 ЗОП. 10. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: 10.1. обща стойност - 40 %; 10.2. предлаган гаранционен срок - 10 %; 10.3. доказани възможности за изпълнение на поръчката - 40 %; 10.4. срок за изпълнение на поръчката - 10 %. 11. Срок и място за подаване на предложенията - срок за получаване на документацията - 40 календарни дни след обнародването на поканата в “Държавен вестник” в стая 337 срещу представен документ за заплатена сума в размер 200 лв. на каса № 1 в Информационния център на общината; предложенията трябва да бъдат представени в деловодството на общината не по-късно от 12 ч. на 40-ия календарен ден считано от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник” или първия работен ден след изтичането му. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - предложенията ще бъдат отворени в 10 ч. на 41-вия календарен ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник” или първия работен ден след крайния срок за предаване на предложенията в Община - гр. Шумен, бул. Славянски 17, зала 304, ет. 3. Справки, информация и получаване на документацията - тел. 054/5-73-35, стая 337.

8008

216. - Община - с. Ново село, област Видин, на основание чл. 22 във връзка с чл. 14 ЗОП и заповед № 34 от 4.II.2002 г. на кмета на общината открива процедура за възлагане на обществена поръчка и кани потенциални кандидати за участие при следните уловия: 1. Предмет на поръчката - изпълнение на реконструкция водопровод от изравнител “Гъмзово” до НР “Неговановци”. 2. Начин на възлагане - открита процедура. 3. Правно основание - чл. 3, ал. 1, буква “а” ЗОП. 4. Максимален срок за изпълнение на поръчката - 3 месеца, считано от датата на откриване на строителната площадка. 5. Място за изпълнение на поръчката - линейно трасе извън регулация на територията на община Ново село, област Видин. 6. Изисквания към кандидатите - да отговарят на изискванията, определени в ЗОП; да притежават необходимия опит, търговска репутация, професионална квалификация, техническа и материална обезпеченост да изпълнят минимум 70 % от стойността на поръчката със собствени сили и средства. 7. Изисквания към качеството - при изпълнението на видовете работи, предмет на поръчката, да се спазват всички технически изисквания, условията на информационната документация и действащата нормативна уредба за този вид строителство. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - предложението да включва обща стойност на реконструкцията, вкл. подготовка и въвеждане на обекта в експлоатация; предлаганата цена да бъде в левове, вкл. ДДС, формирана по указанията в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката. 9. Начин на плащане - по банков път съгласно договора за изпълнение на обществената поръчка. 10. Срок на валидност на предложенията - 60 дни от датата на разглеждането и оценяването им. 11. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - банкова гаранция в размер 3000 лв., внесени по банкова сметка № 3038301902, банков код 66076638, БИН 7304000002, в ТБ “Биохим” - АД, клон Видин. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - класирането на допуснатите предложения се извършва по следните критерии: опит в извършване на реконструкция на водопроводи от HDPE тръби и съоръжения по тях - 20 т.; срок за изпълнение на поръчката - 10 т.; гаранционни срокове - 30 т.; техническо предложение за организация и изпълнение на поръчката - 20 т.; офертна цена - 20 т.; общият брой точки е равен на 100; след преценка на качествата на участника и степента на удовлетворяване на конкурсните условия всеки член на комисията предлага коефициент на тежест Кn (n = 1 - 4) по съответното условие за конкретната оферта; класирането на кандидатите се извършва от комисия по посочена в документацията за участие методика. 13. Срок за закупуване на документацията за участие - до 5 календарни дни преди изтичане на срока за подаване на предложенията. 14. Заплащане и получаване на документацията за участие - документацията за участие се получава от деловодството на Общинска администрация - с. Ново село, област Видин, всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. след заплащане в брой на невъзстановими 200 лв. в касата на общината. 15. Оглед на обекта - всеки кандидат, закупил документацията за участие, може да извърши оглед на обекта всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. чрез оторизиран представител на общинската администрация. 16. Срок за представяне на предложенията - предложенията се приемат в деловодството на Общинска администрация - с. Ново село, област Видин, всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. до изтичане на 45-ия календарен ден от обнародването в “Държавен вестник”. 17. Провеждане на процедурата - изборът на изпълнител ще се извърши от назначена от възложителя комисия след изтичане на срока за представяне на предложенията; предложенията ще бъдат отворени на третия работен ден след изтичане на срока за представянето им в присъствието на кандидатите или упълномощени от тях лица; резултатите ще се обявят в срок 7 работни дни след отваряне на предложенията. Допълнителна информация - на тел. 09316/22-25 или на място от Общинска администрация - с. Ново село, област Видин.

7231

165. - Община - с. Ружинци, област Видин, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 14 и 34 ЗОП и заповед № 58 от 7.II.2002 г. на кмета на общината отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на въглища, дърва и течни горива (нафта) за отоплителния сезон 2002 г. в количества и видове, посочени подробно в документацията за участие. 2. Вид на процедурата - открита. 3. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 34 ЗОП. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка - извършва се чрез перодични доставки във всяко населено място, описано в документацията за участие, в срок до 31.ХII.2002 г. 5. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка - кандидатите да са физически и юридически лица, регистрирани със седалище в област Видин. 6. Начин на образуване на предлаганата цена - цената на доставката да включва и доставка до населените места, описани в документацията за участие; цената се предлага в левове и да включва ДДС. 7. Начин на плащане - в левове по банков път по предложена схема. 8. Изисквания за качество - доставяните въглища, дърва и течни горива (нафта) да отговарят на показателите по БДС и всяка доставка да се придружава със сертификат за качество. 9. Срок за валидност на предложенията - 180 календарни дни от влизане в сила на решението на възложителя за определяне на кандидата, класиран на първо място за изпълнител на поръчката. 10. Начин за определяне тежестта на критериите: най-ниска предложена цена - 75 %; условия на плащане на цената - 25 %. 11. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - парична в размер, определен в документацията за участие, внесена по сметка на Община - с. Ружинци, № 3010673806, банков код 20072678, БИН 6304000000, при “ОББ” - АД, клон Видин. 12. Документацията за участие се продава за 50 лв. (невъзвратими) и предложенията на кандидатите се приемат до 12 ч. на 1.IV.2002 г. в дирекция “Специализирана администрация”. 13. Разглеждането и оценяването на предложенията ще започне на 1.IV.2002 г. от 14 ч. в сградата на общинската администрация.

8173

699. - ДП “Ръководство на въздушното движение”, София 1540, Летище София, тел. 937 1610, на основание чл. 34 ЗОП и чл. 53, ал. 10 ЗГВ и заповед № 47 от 1.II.2002 г. на генералния директор открива процедура за възлагане на обществена поръчка за физическа въоръжена и невъоръжена денонощна охрана на обекти и съоръжения на ДП РВД и кани всички заинтересувани кандидати да участват в нея. Документацията за участие в процедурата се получава всеки работен ден от 10 до 16 ч. в деловодството на ДП РВД в срок до 20 календарни дни от датата на обнародването на поканата за участие в “Държавен вестник”, като се включва и денят на обнародването, срещу представяне на платежен документ за закупуването й; платежният документ да е на името на кандидата за участие в откритата процедура, като е отбелязан и предметът на процедурата. Цената на документацията е в размер 150 лв., която се заплаща по следната сметка на възложителя в “Булбанк” - АД, клон “Калоян”: б. код 62175395, сметка № 1000044422. Кандидатите в процедурата представят предложенията си в деловодството на ДП РВД в срок до 16 ч. на 31-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник”, като се включва и денят на обнародването, при спазване изискванията на чл. 27 ЗОП. Предмет на обществената поръчка - физическа въоръжена и невъоръжена денонощна охрана на обекти и съоръжения на ДП РВД. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “т”, чл. 7, ал. 1, т. 3 и чл. 14 ЗОП и чл. 53, ал. 10 ЗГВ. Вид на процедурата - открита при условията на глава четвърта от ЗОП. Срок за изпълнение на обществената поръчка - една година след сключване на договора за възлагане на поръчката. Място за изпълнение на обществената поръчка - обектите и съоръженията на ДП РВД в София, Варна, Горна Оряховица, Русе, Силистра, Кърджали. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка - лице или фирма, която е дала съгласие да участва като подизпълнител на друг кандидат, не може да представи самостоятелно предложение по тази процедура; всеки кандидат може да представи само едно предложение; изпълнителят по договора да е регистриран като търговец по смисъла на Търговския закон. Квалификационни изисквания към кандидатите - да отговарят на изискванията по чл. 24 ЗОП; да имат разрешение за извършване на охранителна дейност съгласно Наредба № I-79 от 2000 г. на МВР; да представят референции от фирми и ведомства за извършване на подобен вид дейност; да имат регионални структури в посочените областни градове; да имат опит в охранителната дейност не по-малко от 3 години. Изисквания за качество - охранителната дейност да се извършва ефективно и точно, с охранители, притежаващи необходимата квалификация и умения за охранителна дейност. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни след датата, на която изтича срокът за подаване на предложенията. Гаранция за участие - банкова гаранция в размер 15 000 лв. и с валидност 90 календарни дни след датата, на която изтича срокът за подаване на предложенията. Начин за образуване на предлаганата цена и заплащане - цена за услугата за месец - за отделен охранител, за отделен обект и обща цена с включен ДДС; обща цена за срока за изпълнение на поръчката за всички обекти с включен ДДС; плащането се извършва по банков път. Критерии за оценка - оценяването на предложенията ще се извърши на база комплексна оценка К, получена по формулата:

Кi = 0,25 x К1 + 0,20 x К2 + 0,30 x К3 + 0,25 x К4,

където: Кi е съответният коефициент; К1 - план за охрана на обектите и дейностите; К2 - референции и опит на кандидата в изпълнението на подобни поръчки; К3 - цена на предложението; К4 - отговорност при покриване на щети. Място, ден и час за отваряне на предложенията - в 10 ч. на 32-рия ден от датата на обнародването на поканата за участие в процедурата в “Държавен вестник”, като се включва и денят на обнародването, в сградата на ДП РВД; ако някой от сроковете, посочени по-горе, изтича в неработен ден, за краен срок се счита първият следващ работен ден. При възникване на необходимост възложителят си запазва правото да възложи допълнителна поръчка по реда на чл. 16, т. 3 ЗОП.

8594

92. - Изпълнителна агенция “Пристанищна администрация” - София, ул. Гурко 5, ет. 5, на основание чл. 10, ал. 1 ЗОП информира потенциалните кандидати за изпълнители, че през 2002 г. ще открие следните процедури за възлагане на обществени поръчки: I. Строителство: А. Пристрояване: увеличаване площта на трайната настилка на открит склад к.м.1 на Пристанище Видин-север. Б. Рехабилитация: 1. рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на Канал 2 - отстраняване на скалния праг пред с. Страшимирово; 2. рехабилитация на депо “Налбанка”; 3. рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на 3 - 11 к.места в пристанище Варна-изток; 4. рехабилитация на дъждовни галерии на пристанище Варна-изток; 5. рехабилитация на отбивни съоръжения на пристанище Варна-изток; 6. рехабилитация на настилки на пристанище Варна-изток; 7. рехабилитация на подкранови пътища на пристанище Варна-изток; 8. рехабилитация на дъждовна канализация на пристанище Варна-изток; 9. рехабилитация на захранващ водопровод на пристанище Варна-изток; 10. рехабилитация на кабелно захранване 10 kV на пристанище Варна-изток; 11. рехабилитация на кабелни канали на пристанище Варна-изток; 12. рехабилитация на електрозахранване Н.Н. на пристанище Варна-изток; 13. рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на басейн 1 и басейн 2 на пристанище Варна-запад; 14. рехабилитация на жп стрелки - 15 броя, на пристанище Варна-запад; 15. рехабилитация на жп прелез № 1 на пристанище Варна-запад; 16. рехабилитация на жп коловози на пристанище Варна-запад; 17. рехабилитация на захранващи водопроводи на пристанище Варна-запад; 18. рехабилитация на пътни подходи, пътища и настилки на пристанище Варна-запад; 19. рехабилитация на подкранови пътища на пристанище Варна-запад; 20. рехабилитация на захранващи кабели 6 kV и 20 kV на пристанище Варна-запад; 21. рехабилитация на РУ 20 kV на пристанище Варна-запад; 22. рехабилитация и подмяна на шинопроводи на пристанище Варна-запад; 23. рехабилитация и подмяна на телефонни кабели на пристанище Варна-запад; 24. рехабилитация на отбивни съоръжения на пристанище Варна-запад; 25. рехабилитация на трафопостове на пристанище Леспорт; 26. рехабилитация на отбивни съоръжения на пристанище Леспорт; 27. рехабилитация и подмяна на телефонен кабел на пристанище Леспорт; 28. рехабилитация на електрозахранване на пристанище Леспорт; 29. рехабилитация на канализация на пристанище Леспорт; 30. рехабилитация на подкранови пътища на пристанище Леспорт; 31. рехабилитация на жп коловози на пристанище Леспорт; 32. рехабилитация на настилки на пристанище Леспорт; 33. рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните дълбочини на акватория на пристанище Бургас-запад; 34. рехабилитация на кабелна мрежа и блокова схема на ТП-1, ТП-2, ТП-3 - пристанище Бургас; 35. рехабилитация на ТП-7, кабелна мрежа на 21 к.м - пристанище Бургас-запад; 36. рехабилитация на ж.р. мачти и кабелно захранване на 1 к.м. пристанище Бургас-запад; 37. рехабилитация на отбивни съоръжения - пристанище Бургас; 38. рехабилитация на 10 к.м. - пристанище Бургас-изток; 39. рехабилитация на 7 и 8 к.м. - пристанище Бургас-изток; 40. рехабилитация на буларди - пристанище Бургас; 41. рехабилитация на ГРПС, нов трафоизвод 2500кВ и втори извод 6 кВ - пристанище Бургас; 42. рехабилитация на кабели на 5 колонка на 18 к.м. - 2 бр. ниско напрежение - пристанище Бургас - НТ; 43. рехабилитация на трансформаторна подстанция на КНТ - кабелна мрежа 19 и 20 к.м. - пристанище Бургас-запад; 44. рехабилитация на В и К инсталация - пристанище Несебър; 45. рехабилитация на кейова стена - пристанище Несебър; 46. рехабилитация на вълнолом Ахтопол; 47. рехабилитация на жп коловози на пристанище Бургас-изток; 48. рехабилитация на настилки - пристанище Бургас-изток; 49. рехабилитация на настилки - пристанище Бургас-запад; 50. рехабилитация на подкранови пътища - пристанище Бургас; 51. рехабилитация на канализация - пристанище Бургас; 52. рехабилитация на захранващи водопроводи - пристанище Бургас; 53. аварийно възстановяване на пали в пристанище Росенец; 54. рехабилитация, свързана с възстановяване на брегоукрепителна стена при подходите на пристанище Русе-запад; 55. рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните дълбочини на южния вертикален кей на пристанище Русе-запад; 56. рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните дълбочини на южния наклонен кей на пристанище Русе-запад; 57. рехабилитация на подкранов път 300 м - пристанище Сомовит; 58. рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните дълбочини на пристанище Силистра; 59. рехабилитация на жп линии на пристанище Свищов; 60. рехабилитация на настилките и пътния подход към тях - пристанище Тутракан; 61. рехабилитация на ел. част на трафопост - пристанище Свищов; 62. рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните дълбочини на лимана на пристанище Русе-запад; 63. рехабилитация на основната призма на пристанище Свищов - каменна заскалявка; 64. рехабилитация на северния кей на пристанище Русе-изток; 65. рехабилитация, свързана с укрепване на откоси и подмяна на плочи Ро-ро рампа на пристанище Русе-изток; 66. рехабилитация на подкранови пътища на пристанище Русе-изток; 67. рехабилитация на подкранови пътища на пристанище Русе-запад; 68. рехабилитация на жп линия на пристанище Русе-изток; 69. рехабилитация на жп линии на пристанище Русе-запад; 70. рехабилитация на настилка на пристанище Русе-запад; 71. рехабилитация, свързана с възстановяване на подземни енергоносители на пристанище Русе-запад; 72. рехабилитация, свързана с възстановяване на подземни енергоносители на пристанище Русе-изток; 73. рехабилитация на подкранов път на пристанище Тутракан; 74. рехабилитация на кейова стена на пристанище Силистра; 75. рехабилитация на подкранови пътища на пристанище Свищов; 76. рехабилитация, свързана с възстановяване на облицовката на кейовата стена на пристанище Свищов; 77. рехабилитация на жп линии в пристанище Сомовит; 78. рехабилитация на настилки на пристанище Сомовит; 79. рехабилитация на настилки в пристанище Свищов; 80. рехабилитация, свързана с възстановяване на жп коловозно развитие “Бял кей” - пристанище Лом; 81. рехабилитация, свързана с възстановяване на подкранов път “Бял кей” - пристанище Лом; 82. рехабилитация на настилки “Бял кей” - пристанище Лом; 83. рехабилитация на кейова стена “Бял кей” - пристанище Лом; 84. рехабилитация на вълнолом вход лиман пристанище Лом; 85. рехабилитация на противопожарен водопровод “Бял кей” - пристанище Лом; 86. рехабилитация на подкранов път “Западен кей” - пристанище Лом; 87. рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните дълбочини на дъното на лимана и подхода към пристанище Видин-юг и направа намив на терена за вертикална планировка чрез използване на добития от драгирането материал; 88. рехабилитация на подкранов път на пристанище Видин-юг; 89. рехабилитация на паважни настилки на пристанище Видин-юг; 90. рехабилитация на кейова стена пристанище Видин “Център”. II. Доставка: няма. III. Услуги: проектно-проучвателни работи: 1. проучване и обосновка на вариант за морско депониране на драгажни маси; 2. проучване възможностите на съществуващите депа и необходимостта от разширяването им.

7597

519. - Военномедицинската академия - София, ул. Св. Г. Софийски 3, тел. 02/917-29-65, 917-21-06, 917-28-79, на основание чл. 15, т. 1 ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “б” и чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП и Инструкция № 1 от 2001 г. за планирането, организацията на възлагането и контрола на материално-техническото осигуряване, строителството и строителните услуги в Министерството на отбраната и заповед на началника на ВМА № 50 от 25.I.2002 г. открива ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - строителен надзор и контрол на количества и цени на строително-монтажните работи на обекти на ВМА - София. 2. Вид на процедурата - ограничена. 3. Срок за изпълнение - три години от подписването на договора. 4. Изисквания към кандидатите - да са физически или юридически лица и техните обединения, да са регистрирани по ТЗ; кандидатите да притежават валиден документ за упражняване на строителен надзор по всички специалности за СМР. 5. Прадлаганата цена се образува след попълване на приложена към документите таблица. 6. Плащанията се извършват по банков превод. 7. Срок за валидност на предложенията - 60 дни. 8. Гаранция за участие - банкова 1000 лв., валидна до 30.IV.2002 г.; задържане и освобождаване на банковата гаранция - при спазване на условията на чл. 33 ЗОП. 9. Критерии за оценка на кандидата: цена на едни и същи услуги - 50 %; гаранции за неизменяемост на цените през целия договорен период и възможност за изменението им по изключение при доказани от участника условия (изменение на борсовите цени над 10 % или изменение на валутните курсове над 10 % - за вносни продукти) - 5 %; начин на плащане - 10 %; отстъпки, които кандидатите предлагат върху услугите за едногодишния период - 5 %; гаранции за непрекъснатост и срочност на услугите - 5 %; комплексност (цялостност) на услугите - 15 %; професионална подготовка и квалификация на кадрите - 10 %. 10. Документация за участие се закупува от счетоводния отделна болницата срещу 100 лв. с ДДС, платими в касата на ВМА. 11. Заявленията за участие в предварителния подбор се подават в “Явно деловодство” на ВМА до 16 ч. на 15-ия ден от обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 12. Разглеждането и оценяването на предложенията ще започне на 30-ия ден от обнародване на поканата в “Държавен вестник” в 10 ч., в зала 10, ет. 1 на ВМА. 13. Допълнителни сведения и консултации - на тел. (+3592) 917-29-65. 14. Заявлението за участие в подбора трябва да съдържа: документ за регистрация на фирмата; доказателства за търговската репутация на кандидата; копие от годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година (с изключение на новорегистрираните кандидати); доказателства за техническата възможност на кандидата за изпълнение на поръчката; удостоверение от съответните компетентни органи за отсъствието на обстоятелставата по чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 ЗОП; декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6 ЗОП (ако кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението). В хода на предварителния подбор кандидатът не може да представя предложение; подборът ще бъде извършен в първия работен ден след изтичане на срока за подаване на заявленията; на определените кандидати ще бъдат изпратени писмени покани за участие в ограничената процедура. 16. Критерии за подбор на кандидатите - въз основа на тяхната финансова и техническа възможност за изпълнение на обществената поръчка.

7323

144. - Националната спортна академия “В. Левски” - София, Студентски град, тел. 962-04-58, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “т”, чл. 4, т. 1 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 13, ал. 2, чл. 14 и 22 ЗОП и заповед № 149 от 4.II.2002 г. на ректора на НСА “В. Левски” кани всички желаещи да участват в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - осъществяване на пропускателния режим, инкасова дейност и извършване на денонощна въоръжена охрана на имуществото на академията. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “т”, чл. 4, т. 1 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 13, ал. 2 и чл. 14 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок за изпълнение на поръчката - една година, считано от датата на сключване на договора с опция за нови 2 години в посочените обекти. 5. Изисквания към кандидатите - до участие в процедурата се допускат физически и юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон, с предмет на дейност въоръжена охрана на обекти, отговарящи на изискванията на чл. 5, ал. 2, чл. 23, 24 и 27 ЗОП, които притежават разрешение за извършване на охранителна дейност съгласно Закона за МВР и Наредба № I-79 от 2000 г. за условията и реда за извършване на частна охранителна дейност и да са извършвали охранителна дейност най-малко една година. 6. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка: 6.1. кандидатите да притежават разрешение (лиценз) за извършване на охранителна дейност, издадено от компетентен орган (срокът на което да не е по-кратък от този, обявен в срока за изпълнение на поръчката), и удостоверение от съответната РДВР за дейността на кандидата през изминал и настоящ период; 6.2. правата и задълженията по тази обществена поръчка не могат да се прехвърлят на трети лица; 6.3. кандидатите да разполагат с технически и кадрови възможности; да имат материална и транспортна обезпеченост за изпълнение на поръчката, добра търговска репутация и финансови резултати; да представят в предложението си начина на организация и осъществяване на охраната и да декларират, че носят пълна имуществена отговорност за причинените пряко или косвено на възложителя, на негови работници или на трети лица щети вследствие на извършени кражби и други престъпни посегателства върху охраняваните сгради и имущества, както и щети, причинени от налагане на административни и наказателни санкции в резултат на недобро изпълнение на поръчката, като възстановяват щетите в пълен размер. 7. Квалификационни изисквания към кандидатите - до участие в процедурата се допускат само физически и юридически лица, имащи посочения предмет на дейност и съответно разрешително; да имат опит в извършването на подобен вид услуги; да представят референции от клиенти, с които са работили. 8. Изисквания за качество - недопускане на престъпни посегателства и повреди върху охраняваното движимо и недвижимо имущество на възложителя. 9. Начин на образуване на предлаганата цена, вкл. и начин на заплащане - предлаганата цена е за месечна охрана без ДДС, в левове; в ценовото предложение да се посочат единични цени за месечна издръжка на охраната с включени всички разходи за съответния обект; в единичните цени да са включени всички разходи за заплати, осигуровки, облекло, въоръжение, специални технически средства, автопатрул, технически средства за незабавна връзка за съдействие с полицията, СОТ и др.; начин на плащане - в левове чрез директен банков превод съгласно условията на сключения с изпълнителя договор. 10. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни, считано от датата на отварянето им. 11. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - парична сума в размер 3000 лв., внесена към датата на подаване на предложението в брой в касата на академията - административна сграда, стая 209, всеки работен ден; гаранцията за участие на спечелилия поръчката кандидат се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след неговото приключване; задържането и освобождаването на гаранцията става по реда на чл. 32 и 33 ЗОП. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: най-благоприятна цена - до 70 точки; предложена организация за охраната - до 20 точки; възможности за изпълнение - до 10 точки. 13. Документацията за участие в процедурата се получава от стая 209 срещу 50 лв. + ДДС, които са невъзстановими. 14. Предложенията за участие в процедурата се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на академията, стая 111, в срок 45 календарни дни от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”; предложенията да съдържат необходимите документи, изготвени и комплектовани в съответствие с изискванията на ЗОП, вкл. раздел II от глава трета на ЗОП, и съгласно техническите условия за изпълнение на поръчката - неразделна част от документацията на възложителя. 15. Предложенията на кандидатите за изпълнители на обществената поръчка ще бъдат отворени, разгледани и оценени от назначена за целта комисия, която ще започне работата си на 3-тия работен ден след изтичане на крайния срок за подаване на предложенията от 10 ч. в заседателната зала на ректората.

8212

145. - Националната спортна академия “В. Левски” - София, Студентски град, тел. 962-04-58, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 13, ал. 2 и чл. 14 ЗОП и заповед № 148 от 4.II.2002 г. на ректора на НСА “В. Левски” обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - избор на фирма доставчик на дизелово гориво за нуждите на академията. 2. Количество на горивото - около 50 т на година. 3. Срок на доставката - по график, изготвен от възложителя. 4. Начин на плащане - с платежно нареждане по банков път. 5. Ограничения при изпълнение на поръчката: 5.1. доставеното гориво задължително да е с гарантирано качество и да отговаря на съответния БДС, придружено със сертификат за качество; 5.2. всеки кандидат може да представи само едно предложение по тази процедура; 5.3. за участие не се допускат кандидати, които не отговарят на условията на чл. 5, 24 и 27 ЗОП и на ЗДДС. 6. Начин на образуване на предлаганата цена - в левове, без ДДС; единичната цена франко базите на НСА да се сформира съобразно ценоразписа на “ЛУКойл Нефтохим Бургас” - АД, действащ към момента на доставката, със съответната търговска отстъпка или надценка. 7. Срок на валидност на предложенията - 90 дни от датата на разглеждането им. 8. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане - парична - 1000 лв. 9. Критерии за оценка на най-изгодното предложение: 9.1. цена на предложението - с тежест 80 %; 9.2. доставка до самия обект - с тежест 15 %; 9.3. мощност на фирмата и възможност за ефективна организация и изпълнение - с тежест 5 %. 10. Отваряне и разглеждане на предложенията - на третия ден след изтичане на 45 дни от обнародването в “Държавен вестник”, респективно първия работен ден, от 11 ч. в сградата на административния корпус на НСА “В. Левски”. 11. Тръжната документация се получава срещу 50 лв. от стая 209 в административната сграда на НСА. 12. Предложенията за участие в процедурата се подават в запечатан непрозрачен плик до 45-ия ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник” в стая 111 в административната сграда на НСА; ако денят е неработен, за краен срок се счита първият работен ден. За допълнителна информация - тел. 962-04-58, в. 324.

8213

23. - Университетът за национално и световно стопанство - София, Студентски град “X.X.”, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - изпълнение на обзавеждане на хотелска част съгласно утвърдени задание и проект, доставка и монтаж на “Учебно-оздравителна база” в с. Равда, област Бургас. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП и решение на ректорския съвет от 6.II.2002 г. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок и място на изпълнение - 22.V.2002 г.; УОБ в с. Равда, област Бургас. 5. До участие в процедурата се допускат кандидати, които отговарят на условията по чл. 24 ЗОП, фирми - производителки на хотелиерско обзавеждане. 6. Начин на образуване на предлаганата цена и начин на плащане - предложенията да съдържат единични цени на елементите на обзавеждането, както и общата стойност на поръчката; плащането може да се извърши и на части. 7. Срок на валидност на предложенията - 90 дни от датата на подаването им. 8. Гаранция за участие в процедурата - в размер 20 000 лв., внесени в касата на УНСС. 9. Предложенията се оценяват по: А. Основни показатели - от 0 до 10 точки: а) цена; б) качество на произведената продукция; в) срок (време) за изпълнение на поръчката; г) размер на евентуалния аванс; д) гаранционен срок на произведената продукция. Б. Относителна тежест на отделните показатели с общ коефициент “единица”: а) цена - с коефициент 0,3; б) качество на произведената продукция - с коефициент 0,3; в) срок (време) за изпълнение на поръчката - с коефициент 0,2; г) гаранционен срок на произведената продукция - с коефициент 0,1. Комплексната оценка се формира като сума от броя на набраните точки по отделните показатели, умножени по относителната тежест на отделните показатели. 10. В класирането участват само предложения, които съответстват на изискванията на документите. 11. Документацията се закупува от 4 до 15.III.2002 г. вкл. срещу 250 лв. с ДДС в кабинет П 009. 12. Предложения се приемат от 18 до 25.III.2002 г. вкл. всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. в кабинет П 013. 13. Отварянето на предложенията ще стане на 26.III.2002 г. в 11 ч. в зала П 008 в ректората на УНСС. За справки - тел. 962 14 19 - пом. ректор, и 962 38 27 - н-к отдел “КС и Р”.

8007

220. - Университетът по архитектура, строителство и геодезия - София, сектор “Студентски общежития”, Студентски град, бл. 35, на основание чл. 3, ал. 1, буква “а” във връзка с чл. 4, т. 1 и чл. 14 ЗОП и решение на ректорския съвет от 5.II.2002 г. обявява открити процедури за избор на изпълнители на: 1. поддръжка, авариен и текущ ремонт на студентски общежития, бл. № 33Б, 34А, 34Б, 35, 36А, 61Б и стол № 176 в бл. 61Б; 2. поддръжка и ремонт на асансьорни уредби в студентски общежития, бл. № 33Б, 34А, 34Б, 35, 36А, 61Б и стол № 3 в сградата на УАСГ. Изискванията и условията за участие са посочени в конкурсната документация, с цена за всеки конкурс 60 без ДДС, които се заплащат и получават в стая 1А, ет. 1, бл. 35, Студентски град, от 10 до 12 ч. в работните дни от 4 до 22.III.2002 г. вкл. Гаранция за участие - по 500 лв. за т. 1 и 2, внесена по банков път. Оглед на обектите - от 10 до 12 ч. в работните дни от 4 до 22.III.2002 г. вкл. Краен срок за подаване на офертите - 12 ч. на 22.III.2002 г. в стая 106, ет. 1, бл. 35, Студентски град, деловодството на сектор “Студентски общежития”. Процедурите ще се проведат на 45-ия и 46-ия ден след обнародването в 10 ч., в бл. 35, Студентски град, София. Информация - на тел. 68-41-34; 62-57-342.

7869

48. - Икономическият университет - Варна, бул. Княз Борис I № 77, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП във връзка с чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № РД-14-174 от 31.I.2002 г. открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - периодични доставки по заявки на хартия и консумативи за офсетно-печатна база, копирни, принтерни и други консумативи (вкл. хартия) и канцеларски материали, дезинфекционни, миещи и перилни препарати. 2. Вид на процедурата - открит конкурс. 3. Срок за изпълнение на доставките - 31.ХII.2002 г. от подписването на договора, чрез периодично повтарящи се заявки. 4. Предлаганата цена се образува след попълване на документите за участие в конкурса както по общи предложения, така и предложения по една или няколко обособени позиции по приложение 1 от документацията. 5. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на изискванията по чл. 24 ЗОП и притежават квалификация. 6. Кандидатите да отговарят на условията от наредбата, да имат опит в осъществяването на такъв вид дейност; асортиментите по описа (приложение 1) да отговарят на действащата нормативна база (БДС и др.); да са имали договорни взаимоотношения с други възложители, придружени с препоръки. 7. Единичната крайна цена с ДДС на асортиментите в описа (приложение 1) да се формира франко склада на Икономическия университет - Варна, учебни блокове 1 и 2. 8. Гаранция за участие - депозитна вноска 500 лв. 9. Срок на валидност на предложенията - 30 дни от датата на отварянето им. 10. Критерии за оценка на кандидата: а) предложена най-ниска единична цена на кандидата - 90 %; б) най-дълъг срок на разсрочено плащане - 5 %; в) опит в доставка на такъв асортимент от стоки (договорни взаимоотношения с други възложители) - 5 %. 11. Документация за участие се закупува от канцеларията на ректората (стая 209) на Икономическия университет - Варна, срещу 60 лв., платими в касата на университета, стая 112. 12. Предложенията се приемат до 15 ч. на 1.III.2002 г. в канцеларията на ректората (стая 209) на Икономическия университет - Варна, на адрес: Варна 9002, бул. Княз Борис I № 77, с надпис “За доставка на хартия, канцеларски материали и препарати”. 13. Отварянето на предложенията ще започне на 6.III.2002 г. от 10 ч. в заседателна зала 205 на посочения адрес на университета. 14. Възложителят има право да възложи периодични доставки по обособените позиции на един или различни кандидати в конкурса (доставчици), както и да възлага допълнителна услуга (освен по приложение 1) по всяка от обособените позиции на неописани стоки, но по крайни цени на едро. Телефон за справки - 052/660-285.

7195

71. - “Пристанище Варна” - ЕАД, Варна, пл. Славейков 1, тел. 052/692232, факс 052/632953, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, т. 3, буква “в” във връзка с чл. 7, ал. 4 ЗОП и чл. 5, ал. 2, чл. 6, т. 2, чл. 10 и 11 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и наредба за закупуване на полагащи се по норматив препарати за лична хигиена - приложение № 9 към КТД, и заповед № 57 от 7.II.2002 г. на изп. директор на дружеството обявява покана за участие в процедура по възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на малката обществена поръчка: доставка на перилни и почистващи препарати съгласно утвърдена спецификация; опция за количество ± 20 %. 2. Правно основание за провеждане на открит конкурс: чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, т. 3, буква “в” във връзка с чл. 7, ал. 4 ЗОП и чл. 5, ал. 2, чл. 6, т. 2, чл. 10 и 11 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 3. Вид на процедурата: открит конкурс. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка: 4.1. срок: една година от датата на подписване на договора за изпълнение на малката обществена поръчка или до изчерпване на заложените количества, вкл. предвидената допълнителна опция; 4.2. място: Пристанище Варна-изток и Пристанище Варна-запад. 5. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка: 5.1. изпълнението на малката обществена поръчка ще се организира на база тримесечни писмени заявки, подавани от възложителя; 5.2. при изпълнението на всяка тримесечна писмена заявка изпълнителят да представя необходимите сертификати за качество на доставената партида; 5.3. възложителят ще извършва входящ контрол за качеството на стоките, предмет на малката обществена поръчка, при изпълнението на всяка доставка. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: 6.1. да отговарят на изискванията по чл. 19 и 20 от наредбата; 6.2. да представят най-малко 2 референции, от които да е видно, че притежават опит в доставката на предмета и в обема на обществената поръчка; 6.3. да представят предложение в съответствие с утвърдената от възложителя спецификация и съобразно изискванията на чл. 21 и 22 от наредбата, спазвайки условията за изпълнение на малката обществена поръчка, съгласно описанието на предмета на поръчката и техническите и финансовите условия за изпълнението й. 7. Изисквания за качество: стоките, предмет на малката обществена поръчка, да отговарят на БДС. 8. Начин на образуване на предлаганата цена и начин на заплащане: 8.1. начин на образуване на предлаганата цена: 8.1.1. в ценовото предложение да се посочат единични цени в левове без ДДС за всяка позиция от спецификацията; в единичните цени да са включени всички разходи за транспорт до складовете на възложителя; 8.1.2. да се посочи и обща стойност на ценовото предложение за всички позиции от спецификацията в левове без ДДС; 8.2. начин на плащане - чрез директен банков превод, след ефективна доставка, проведен входящ контрол, представени сертификати за качество, издадена данъчна фактура и съгласно условията на сключения с изпълнителя договор. 9. Срок на валидност на предложенията - минимум 30 календарни дни от датата на отварянето им. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в открития конкурс за възлагане на малката обществена поръчка - парична сума в размер 200 лв., платена ефективно в брой в касата на възложителя или по сметка № 1000562118, код 62176273 при “Булбанк” - АД, клон Варна, в полза на “Пристанище Варна” - ЕАД; паричната гаранция се освобождава и трансформира по реда на чл. 33 ЗОП. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: обща стойност на ценовото предложение с тежест 0,50; срок на доставка след подадена писмена заявка с тежест 0,10; начин на плащане с тежест 0,10; качество и характеристики с тежест 0,30; предложенията ще бъдат оценявани по десетобалната точкова система за всеки критерий на тежест поотделно; комплексната оценка на всяко предложение се получава като сума от произведенията на съответния критерий на тежест по получените точки; максималната възможна комплексна оценка е 10. 12. Документацията за участие в конкурса може да бъде закупена в управлението на “Пристанище Варна” - ЕАД, ет. 4, стая 49, срещу представен документ за платени 84 лв. (вкл. ДДС), невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 8 до 16 ч. в срок до 22.II.2002 г. 13. Кандидатите, закупили документация за участие, имат право на допълнителна информация във връзка с изготвянето на предложенията си. 14. Предложенията за участие в конкурса се приемат в срок до 16 ч. на 26.II.2002 г. в деловодството на “Пристанище Варна” - ЕАД; кандидатите следва да представят и мостри за всяка една позиция от ценовото предложение, с което кандидатът участва в малката обществена поръчка. 15. Предложенията ще се отварят, разглеждат и оценяват на 28.II.2002 г. в 10 ч. в заседателната зала на административна сграда, Пристанище Варна-изток. 16. Възложителят си запазва правото да извърши класиране и да сключи договор за изпълнението на малката обществена поръчка с различни кандидати по различните раздели, респ. позиции, от глава “Спецификация”. За допълнителна информация - тел. (052) 69-24-57.

8158

145. - “Летище Пловдив” - ЕАД, Пловдив, с пощенски адрес: 4009 Пловдив - за “Летище Пловдив” - ЕАД, тел. 032/601-114, 601-118, 601-113, факс 601-123, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 50, ал. 1 ЗОП и решение на съвета на директорите от 31.I.2002 г., протокол № 10, прекратява обявената ограничена процедура за възлагане на обществена порчъка за доставка на течни горива за 2002 г. (ДВ, бр. 2 от 2002 г., стр. 97, обявление № 834) и преминава към процедура по пряко договоряне.

7336

383. - “Проучване и добив на нефт и газ” - ЕАД, Плевен, на основание чл. 4, т. 3 и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП и заповед № 86 от 5.II.2002 г. на изпълнителния директор на дружеството обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на бентонит - 185 т, КМЦ - 25 т и калиева основа - 7 т. 2. Срок на доставка - 15 дни след подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. 3. Ограничения при изпълнение на поръчката - до участие в откритата процедура се допускат фирми, регистрирани по ТЗ и ЗДДС, отговарящи на условията по чл. 24 ЗОП. 4. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - парична сума 1000 лв., внесена по сметка № 1000005811, банков код 62173397 на ПДНГ - ЕАД, в “Булбанк” - АД, клон Плевен. 5. Място на подаване на предложенията - деловодството на ПДНГ - ЕАД, Плевен, ул. X.X. 8. 6. Срок за подаване на предложенията - до 16 ч. и 30 мин. на 30-ия ден след обнародването в “Държавен вестник”. 7. Ден и час на отваряне, разглеждане и оценка на предложенията - 14 ч. и 30 мин. на 31-вия ден след обнародването. 8. Критерии за оценка: минимална цена - 50 %; възможност за разсрочено плащане - 30 %; качество на химикалите - 20 %. 9. Срок на валидност на предложението - 30 дни от подаване на предложението. 10. Документация за участие се закупува от деловодството на ПДНГ - ЕАД, от втория ден след обнародването срещу 50 лв. без ДДС, платими в касата.

7312

384. - “Проучване и добив на нефт и газ” - ЕАД, Плевен, ул. X.X. 8, тел. 064/802 304, факс 064/802 478, на основание чл. 4, т. 3 и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП и заповед № 84 от 5.II.2002 г. на изпълнителния директор на дружеството обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на резервни части за машинно оборудване на сондажни апаратури за дълбоко сондиране. 2. Срок на доставка - по тримесечия съгласно договора. 3. Ограничения при изпълнение на поръчката - до участие в откритата процедура се допускат фирми, регистрирани по ТЗ и ЗДДС, отговарящи на условията по чл. 24 ЗОП. 4. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - парична сума 700 лв., внесена по сметка № 1000005811, банков код 62173397 на ПДНГ - ЕАД, в “Булбанк” - АД, клон Плевен. 5. Място на подаване на предложенията - деловдството на ПДНГ - ЕАД, Плевен, ул. X.X. 8. 6. Срок за подаване на предложенията - до 16 ч. и 30 мин. на 30-ия ден след обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 7. Място, ден и час на отваряне, разглеждане и оценяване на предложенията - 13 ч. и 30 мин. на 31-вия ден след обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 8. Критерии за оценка: минимална цена - 20 %; възможност за разсрочено плащане - 20 %; опит в производството на резервни части - 40 %; възможност за комплексно изпълнение на доставката - 20 %. 9. Срок на валидност на предложенията - 30 дни от датата на подаването им. 10. Документацията за участие се закупува от деловодството на ПДНГ - ЕАД, Плевен, ул. X.X. 8, от втория ден след обнародване на поканата в “Държавен вестник” срещу 50 лв. без ДДС, платими в касата на дружеството.

7311

137. - БТК - ЕАД, СД “Производство и ремонт на съобщителна техника” - Русе, бул. Липник 131, тел. 44-00-04, на основание чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 2 от 6.II.2002 г. отправя покана за участие в процедура по възлагане на малка обществена поръчка. Предмет на обществената поръчка - доставка на немонтирани печатни платки по БДС за периода 2002 г. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 6, т. 2 от наредбата. Вид на процедурата - открит конкурс. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка - доставките да се извършват на части след предварителна заявка в СД “ПРСТ” - Русе, бул. Липник 131. Изисквания за качество - всяка партида от доставяните печатни платки да отговаря на изискванията по БДС. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и заплащане - предлаганата цена да е в левове без включен ДДС, заплащането на всяка отделна доставка - при условията на разсрочено плащане в левове. Срок на валидност на предложенията - 50 календарни дни от датата на получаването на предложението. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане - парична гаранция в размер 300 лв., внесени по банкова сметка на СД “ПРСТ” - Русе, № 1070209610, банков код № 92079210, при БПБ - Русе. Критерии за оценка на предложенията - най-ниска офертна цена за дм. 2 на печатна платка - 50 %, най-дълъг срок на отложено плащане - 35 %, гаранция за качество - 10 %; срок на доставка - 5 %. Място на получаване на документацията - до 28.II.2002 г., 16 ч., срещу заплащане 50 лв. Място и срок за подаване на предложенията - 4.III.2002 г. до 16 ч. в СД “ПРСТ” - Русе, бул. Липник 131. Разглеждане на предложенията - на 5.III.2002 г. от 14 ч. в Заседателна зала, ет. 5.

8223

324. - “Булгаргаз” - ЕАД, София, бул. X.X. 66, на основание чл. 34, ал. 6 ЗОП и решение № РД-07-74А от 29.I.2002 г. удължава срока за подаване на предложения за участие в откритата процедура, обявена с решение № РД-07-74 от 13.ХII.2001 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет: доставка на очистни съоръжения за ПГХ - Чирен - пускова камера Ду 500, Ру 5,5 МРа със съоръжение за зареждане на бутало - 2 бр.; приемна камера Ду 500, Ру 5,5 МРа със съоръжение за извеждане на буталото - 2 бр. Срокът за подаване на предложенията е до 17 ч. на 28.II.2002 г. в централното управление на “Булгаргаз” - ЕАД, София, бул. X.X. 66; предложенията ще бъдат отворени в 10 ч. на 1.III.2002 г. на същия адрес.

6498

371. - “Булгаргаз” - ЕАД, София, бул. X.X. 66, на основание чл. 34, ал. 6 ЗОП и решение № РД-07-75А от 7.II.2002 г. удължава срока за подаване на предложения за участие в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: доставка на резервни части за газомотокомпресор ГКН-10 за компресорен цех за ПГХ Чирен. Предложенията ще се приемат до 12 ч. на 20.II.2002 г. в централното управление на “Булгаргаз” - ЕАД, София, бул. X.X. 66. Предложенията ще бъдат отворени в присъствието на кандидатите на 20.II.2002 г. в 14 ч. на същия адрес.

8243

189. - “СКГТ - Електротранспорт” - АД, София 1233, България, бул. Княгиня Мария-Луиза 193, тел.: (+359 2) 33-41-01, факс: (+359 2) 31-61-84, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП и решение на съвета на директорите от 22.I.2002 г. обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - периодични ежемесечни доставки на: 1.1. канцеларски материали и консумативи за компютърна техника; 1.2. специализирани формуляри и полиграфически изделия; кандидатът може да предложи както доставка на двете отделни групи като цяло, така и на една от двете групи по т. 1.1 и 1.2. 2. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка - една година, считано от датата на сключване на договора; място на изпълнение - домакински склад на “СКГТ - Електротранспорт” - АД, бул. Княгиня Мария-Луиза 193. 3. Изисквания към кандидатите - в процедурата може да участва всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице и техни обединения, отговарящи на изискванията на чл. 24 ЗОП. 4. Изисквания за качество - канцеларските материали, консумативите за компютърна техника, формулярите и полиграфическите изделия - предмет на обществената поръчка, да отговарят на нормативните изисквания за качество по БДС съгласно представен сертификат, удостоверяващ това. 6. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - парична 2000 лв., внесена по сметка на “СКГТ - Електротранспорт” - АД. 7. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: а) цена - 50 %; б) качествени показатели - 30 %; в) срок на изпълнение - 10 %; г) начин на плащане - 10 %. 8. Документацията за участие в процедурата се закупува срещу внесена невъзвръщаема сума 200 лв. без ДДС, платими в касата на дружеството. 9. Срок за подаване на предложенията - до 45 календарни дни след подаване на поканата в “Държавен вестник” за обнародване на адрес: “СКГТ - Електротранспорт” - АД, бул. Кн. Мария-Луиза 193, всеки работен ден от 9 до 15 ч. 10. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - предложенията ще бъдат отворени в 10 ч. в сградата на управлението на “СКГТ - Електротранспорт” - АД, бул. Княгиня Мария-Луиза 193, на 5-ия работен ден след изтичане на срока за представяне на предложенията.

7329

182. - Националният център по хигиена, медицинска екология и хранене (НЦХМЕХ), София, бул. X.X. 15, тел. 59-21-93, 958-18-94, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 4 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗОП, чл. 5, ал. 2, чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП обявява открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: пране, сушене, гладене, колосване и други свързани с тях услуги на инвентар на НЦХМЕХ и Общежитието за следдипломна квалификация. Изисквания - съгласно документацията. Разглеждане и оценяване на предложенията - на 16-ия ден от деня, следващ датата на обнародването в “Държавен вестник”. Документацията за участие се закупува до 15-ия ден от деня, следващ датата на обнародването в “Държавен вестник”, от касата на НЦХМЕХ, ет. 4, стая 19 срещу 20 лв. невъзвръщаема сума, платима в брой. Краен срок за подаването на предложения - 12 ч. на 15-ия ден от деня, следващ датата на обнародването в “Държавен вестник” в деловодството на НЦХМЕХ, ет. 4, стая 31, работно време 10 - 12 ч.; 14 - 16 ч. Предложения, постъпили след този срок, не се разглеждат.

7902

111. - “Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания” - ЕАД, София, ул. Коньовица 65, тел. за контакти: 22-10-76, на основание чл. 34, ал. 3 ЗОП в изпълнение на Заповед № 009 от 5.II.2002 г. на изпълнителния директор на лечебното заведение отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: Предмет на обществената поръчка - извозване на медицински и битови отпадъци на СБАЛССЗ - ЕАД, вкл. транспортиране и изхвърляне или унищожаване. Вид на процедурата - открита. Срок за изпълнение на поръчката - една година считано от сключване на договора за обществената поръчка; място на изпълнение - сградата на СБАЛССЗ - ЕАД, София, ул. Коньовица 65. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка - съгласно изискванията по чл. 24 и чл. 27, ал. 1 ЗОП. Квалификационни изисквания към кандидатите - да притежават разрешение по чл. 37 от Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда; препоръките от клиенти на кандидата се считат за предимство. Изисквания за качество - извозването на отпадъците да се извършва регулярно по заявка, а при необходимост - ежедневно. Начин за образуване на предлаганата цена - по количествена сметка, представена и остойностена от кандидата, с включени разходи за транспортиране на отпадъците, труд, такси, ДДС, както и разходи по изхвърляне и унищожаване на отпадъците, когато такива се налагат. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от датата на подаване на предложенията. Вид и размер на гаранцията за участие - безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка, в размер 800 лв. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексна оценка на предложенията: цена - до 15 т.; професионален опит - до 10 т.; отстъпки и преференции - до 5 т. Документацията за участие в процедурата се закупува срещу 100 лв., внесени в касата, и се получава от деловодството в срок до 16 ч. на 30-ия календарен ден считано от датата на обнародването в “Държавен вестник” на поканата за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка. Предложенията на кандидатите се приемат в запечатан плик в деловодството в срок до 16 ч. на 30-ия календарен ден от датата на обнародването в “Държавен вестник” на поканата за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - сградата на СБАЛССЗ - ЕАД, София, ул. Коньовица 65, от 13 ч. на 35-ия календарен ден от датата на обнародването в “Държавен вестник” на поканата за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка (при изчисляване на сроковете датата на обнародването не се брои).

7276

107. - “Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания” - ЕАД, София, ул. Коньовица 65, тел. за контакти 22 10 76, на основание чл. 34, ал. 2 ЗОП в изпълнение на заповед № 008 от 5.II.2002 г. на изпълнителния директор на лечебното заведение отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: Предмет на обществената поръчка - приготвяне и доставка на болнична храна за пациентите и персонала на СБАЛССЗ - ЕАД. Вид на процедурата - открита. Срок за изпълнение на поръчката - 3 години считано от сключване на договора за обществената поръчка; място за изпълнение - полуподземен и първи надземен етаж от кухненски блок на СБАЛССЗ - ЕАД. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка - съгласно изискванията по чл. 24 и чл. 27, ал. 1 ЗОП. Квалификационни изисквания към кандидатите - препоръки от български и чуждестранни фирми - клиенти на кандидата; настоящо обслужване по доставка на болнична храна на поне едно болнично лечебно заведение; минимум 5 години професионален опит в хотелиерството, ресторантьорството или кетъринг услугите; международно признатите лицензии и разрешителни се считат за предимство. Изисквания за качество - доставяната храна да се придружава със сертификат от ХЕИ и ДВСК, да отговаря на БДС и европейските стандарти, да е съобразена с диетичния режим на пациентите. Начин за образуване на предлаганата цена - съобразно вида на доставката - по количествена сметка, представена и остойностена от кандидата, с включени разходи за хранителни продукти, транспортиране, труд, такси, ДДС и други производствени разходи. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от датата на подаване на предложенията. Вид и размер на гаранцията за участие - безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка, в размер 3000 лв. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексна оценка на предложенията: цена - до 15 т.; качество - до 10 т.; професионален опит - до 10 т.; запазване на част от досегашния кухненски персонал на възложителя - до 10 т.; отстъпки и преференции - до 5 т. Документацията за участие в процедурата се закупува срещу 200 лв., внесени в касата, и се получава от деловодството в срок до 16 ч. на 45-ия календарен ден считано от датата на обнародването в “Държавен вестник” на поканата за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка. Предложенията на кандидатите се приемат в запечатан плик в деловодството в срок до 16 ч. на 45-ия календарен ден от датата на обнародването в “Държавен вестник” на поканата за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - сградата на СБАЛССЗ - ЕАД, София, ул. Коньовица 65, от 13 ч. на 50-ия календарен ден от датата на обнародването в “Държавен вестник” на поканата за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка (при изчисляване на сроковете датата на обнародването не се брои).

7275

901. - “Многопрофилна болница за активно лечение “Света Анна” - София” - АД, София, на основание чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 59 от 7.II.2002 г. на изпълнителния директор отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - периодични (месечни) доставки на канцеларски материали по предварителни писмени заявки съгласно спецификация за период 1 календарна година. 2. Вид на процедурата - открит конкурс. 3. Правно основание - чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 4. Квалификационни изисквания към кандидатите - български и чуждестранни физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ. 5. Изисквания за качество - съгласно БДС. 6. Място за изпълнение на поръчката - склада на “МБАЛ “Света Анна” - София” - АД. 7. Начин на образуване на предлаганата цена - в левове с включени ДДС и всички разходи до склада на болницата. 8. Начин на плащане - в левове по банков път, минимум 60 дни след доставяне на стоката и издадена фактура. 9. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни, считано от датата на отварянето им. 10. Гаранция за участие - парична сума в размер 1000 лв., внесени по банкова сметка № 1036680300, банков код 66077862, в ТБ “Биохим” - АД, офис “7 километър”; гаранцията за участие на спечелилия поръчката кандидат се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след неговото приключване. 11. Възложителят има право да възложи доставките по обособените позиции на различни доставчици, както и да възложи при необходимост допълнителна поръчка по реда на чл. 16 ЗОП. 12. Критерии за оценка на предложенията и коефициент на тежест при комплексната оценка: цена на стоките - до 50 точки; качество на стоките - до 30 точки; опция за разсрочено плащане - до 15 точки; търговска репутация и опит на кандидатите - до 5 точки. 13. Документация за участие в процедурата се получава в деловодството на болницата срещу 80 лв., внесени в касата всеки работен ден от 13 до 15 ч. до 14-ия ден след обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 14. Срок и място за подаване на предложенията - в деловодството на “МБАЛ “Света Анна” - София” - АД, до 16 ч. на 15-ия календарен ден от обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 15. Място, ден и час за разглеждане на предложенията - в административната сграда на болницата от 10 ч. на втория работен ден след изтичане на срока за представяне на предложенията.

8209

15. - “Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение “Света София” - ЕАД, София, ул. X.X. 2, тел. 22-91-12, на основание чл. 47, ал. 2 ЗОП кани за участие в предварителен подбор кандидати за ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на криостат (замразяващ, микротом). 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: 2.1. правно основание - чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 15, т. 3 ЗОП; 2.2. фактическо основание - необходимостта от доставка на криостат за нуждите на “ПСАГБАЛ “Св. София” - ЕАД, София. 3. Вид на процедурата - ограничена. 4. Срок и място за изпълнение на поръчката: 4.1. срок за изпълнение - 30 дни от подписването на договора за възлагане на обществената поръчка; 4.2. място на изпълнение - “ПСАГБАЛ “Св. София” - ЕАД, София, ул. X.X. 2. 5. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка - няма. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - кандидат за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, което е регистрирано по Търговския закон, както и техни обединения, отговарящи на условията по чл. 24 и 27 ЗОП. 7. Изисквания за качество - предложеният за доставка криостат да отговаря на изискванията на техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. 8. Начин за образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане: 8.1. начин за образуване на предлаганата цена - кандидатите да оферират твърда крайна договорна цена на доставката, цената да се посочи в левове, предложения във валута и в левова равностойност на валута няма да се разглеждат; 8.2. начин на плащане - по банков път, на две части. 9. Срок на валидност на предложенията - 30 дни от датата на отварянето им. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане - безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 30 дни от отваряне на предложенията в полза на “ПСАГБАЛ “Св. София” - ЕАД, София, в размер 1 % от оферираната цена. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: 11.1. предложена цена, която се оценява по следната формула: О1 = СЦ/ПЦ x 30, където: СЦ е средноаритметичната от всички предложени цени; ПЦ - предлаганата цена; 11.2. срок за доставка в календарни дни, като предложенията се оценяват по следната формула: О2 = ССИ/ПСИ x 10, където: ССИ е средноаритметичната стойност на всички предложени срокове, а ПСИ - предлаганият срок; на първо място се класира предложението, получило най-много точки по следната формула: Обща оценка = О1 + О2. 12. Място и срок за подаване на заявленията за участие в предварителния подбор - заявленията за участие в предварителния подбор се подават съобразно изискванията на чл. 48 ЗОП лично от кандидата или негов представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до 16 ч. на 21.II.2002 г. в деловодството на “ПСАГБАЛ “Св. София” - ЕАД, София, ул. X.X. 2; освен определените в чл. 48, ал. 2 ЗОП документи заявленията трябва да съдържат: удостоверение за актуално и правно състояние на кандидата, издадено не повече от 3 месеца преди обнародването в “Държавен вестник” на поканата за участие в процедурата; списък с по-големите обществени поръчки за доставки на медицинска апаратура, изпълнени от кандидата, с възложители, цени и срокове; препоръки от предишни възложители на обществени поръчки и/или от постоянни партньори на кандидата. 13. Критерии за предварителен подбор на кандидатите - техническа възможност за изпълнение на поръчката - оценява се максимум с 30 точки; финансова стабилност и възможност за изпълнение на поръчката - оценява се максимум с 40 точки; търговска репутация - оценява се максимум с 30 точки; сборът от точките по критериите, по които се оценява предложението, не може да е по-голям от 100; кандидат, получил по-малко от 50 точки, не се кани за участие в процедурата. 14. Място, ден и час за провеждане на предварителния подбор - заявленията за участие в предварителния подбор ще бъдат разгледани и оценени в “ПСАГБАЛ “Св. София” - ЕАД, София, ул. X.X. 2, на 22.II.2002 г. от 9 ч.

8593

282. - “Многопрофилна болница за активно лечение “Св. X.X.” - ЕАД, София, бул. Акад. X.X. 15, тел. 59-51-06, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 ЗОП прекратява откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лекарствени средства за болницата.

8639

125. - Болница “Лозенец”, София 1407, ул. Козяк 1, тел. 919921, на основание чл. 31, ал. 1 и 4 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и съгласно заповед № 27 от 7.II.2002 г. на директора на болницата открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка за абонаментна поддръжка на компютърните конфигурации, компютърната мрежа и ползвания софтуер в Болница “Лозенец” през 2002 г. при следните условия: Предмет на малката обществена поръчка - поддръжка на компютърните конфигурации, компютърната мрежа и ползвания софтуер в Болница “Лозенец” през 2002 г. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 6, т. 3 и чл. 10 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП, с цел осигуряване на нормална и безаварийна работа на компютърната мрежа. Вид на процедурата - открит конкурс. Срок и място за изпълнение на малката обществена поръчка - поддръжката се осъществява целогодишно, на територията на болницата, с изнесено работно място в Болница “Лозенец”. Ограничения при изпълнение на малката обществена поръчка - няма. Квалификационни изисквания - съгласно ЗОП. Изисквания за качество - гарантиране на безаварийна работа на компютърната мрежа и компютърните конфигурации. Начин на образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане - цените за абонаментната поддръжка да са крайни, с включен ДДС - в левове, а плащането да се осъществява по банков път. Срок на валидност на предложенията - срокът да бъде не по-малък от 60 календарни дни от датата на протокола за отварянето на предложенията. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане - банкова гаранция в размер 200 лв. и със срок на валидност - срока на валидност на предложенията. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка - критерий за оценка на предложенията е икономически най-изгодното предложение, оценявано по бални точки, както следва: най-благоприятна цена - до 50 т.; пълнота на номенклатурата на абонаментно обслужване - до 30 т.; начин и срок на разплащане - до 20 т. Място, ден и час за разглеждане на предложенията - предложенията на участниците ще бъдат разгледани на 27.II.2002 г. в 10 ч. в административната зала на Болница “Лозенец”. Цена на документацията за участието в открития конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за абонаментна поддръжка на компютърните конфигурации, компютърната мрежа и ползвания софтуер в Болница “Лозенец” е 20 лв., невъзстановими, платими в брой в касата на болницата. Документите за участие в открития конкурс се заплащат и получават в приемната на болницата всеки работен ден от 13 до 18 ч. след обнародването на поканата в “Държавен вестник” до 25.II.2002 г. Предложенията на участниците в открития конкурс се приемат в деловодството на болницата по определения в ЗОП ред до 17 ч. на 26.II.2002 г. Справки - на тел.: 9199-2535.

8601

49. - “Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на опорно-двигателния апарат - Бул - ПРО” - ЕАД, София, бул. X.X. 56, тел. 55-51-58, на основание чл. 34 ЗОП и заповед № А-9 от 7.II.2002 г. на директора на болницата отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лекарствени средства, които ще се предлагат през 2002 г., при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на лекарствени продукти, медикаменти, медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична лаборатория (българско производство и внос). 2. Вид на процедурата - открита. 3. Срок и място на изпълнение - една година след сключване на договора, в сградата на “СБДПЛРОДА - Бул - ПРО” - ЕАД. 4. Ограничения за участие - съгласно чл. 24 ЗОП. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите - български или чуждестранни физически или юридически лица, с които Министерството на здравеопазването е подписало споразумение, съгласно приложен списък, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон; кандидатите могат да участват по отделните позиции по предмета на поръчката съгласно приложен списък в документацията за участие, като представят изискващите се по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗОП документи. 6. Начин на образуване на предлаганата цена - предлаганата цена следва да бъде до краен получател с включен ДДС, плащане - в левове. 7. Срок на валидност на предложенията - 90 дни от отварянето им. 8. Критерии за оценка на предложенията - единична цена на продукта, качество, начин и срок на плащане и условия на доставка; начинът на определяне тежестта на критериите в комплексната оценка на предложенията се посочва в документацията за участие. 9. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - парична в размер 1 на сто от цената на поръчката, без ДДС. 10. Срок за закупуване на документацията и приемане на предложенията - до 25 календарни дни след обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 11. Цена на документацията - 30 лв., платими в брой на касата на болницата срещу съответен документ. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - 30 дни след обнародване на поканата в “Държавен вестник” в 10 ч. в заседателната зала на “СБДПЛРОДА - Бул - ПРО” - ЕАД. Възложителят запазва правото си да възлага допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, т. 3 ЗОП.

7884

50. - “Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на опорно-двигателния апарат - Бул - ПРО” - ЕАД, София, бул. X.X. 56, тел. 55-51-58, на основание чл. 34 ЗОП и заповед № А-10 от 7.II.2002 г. на директора на болницата отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на материали през 2002 г. при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на материали: а) необхидими за производствената дейност; б) хигиенни материали. 2. Вид на процедурата - открита. 3. Срок и място на изпълнение - една година след сключване на договора, в сградата на “СБДПЛРОДА - Бул - ПРО” - ЕАД. 4. Ограничения за участие - съгласно чл. 24 ЗОП. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите - физически или юридически лица, регистрирани като търговци по реда на ТЗ; кандидатите могат да участват за отделните позиции по предмета на поръчката съгласно приложен списък в документацията за участие, като представят изискващите се по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗОП документи. 6. Начин на образуване на предлаганата цена - предлаганата цена следва да бъде до краен получател с включен ДДС; плащане в левове. 7. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от отварянето им. 8. Срок за приемане на предложенията - 30 календарни дни след обнародването на поканата в “Държавен вестник” в деловодството на болницата. 9. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - парична сума в размер 1 на сто от оферираната цена на поръчката, без ДДС. 10. Критерии за оценка на предложенията - единична цена на продукта, качество, начин и срок на плащане и условия на доставка. 11. Срок за закупуване на документацията - до 30 дни след обнародване на поканата в “Държавен вестник”, от касата на болницата. 12. Цена на документацията - 30 лв., платими в брой в касата на болницата срещу съответен документ. 13. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - 35 календарни дни след обнародването на поканата в “Държавен вестник” в 10 ч. в заседателната зала на “СБДПЛРОДА - Бул - ПРО” - ЕАД. Възложителят запазва правото си да възлага допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, т. 3 и 4 ЗОП.

7885

51. - “Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на опорно-двигателния апарат - Бул - ПРО” - ЕАД, София, бул. X.X. 56, тел. 955-53-71, 55-51-58, на основание чл. 34 ЗОП и заповед № А-11 от 7.II.2002 г. на директора на болницата отправя покана за участие в открита процедура за предоставяне на услуги през 2002 г. при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - предоставяне на улуги: а) поддръжка, текущ ремонт на машини и съоръжения, сигнални инсталации, асансьори и медицинска апаратура; б) комуникационни услуги; в) сметопочистване; г) охрана. 2. Вид на процедурата - открита. 3. Срок и място на изпълнение - една година след сключване на договора. 4. Ограничения за участие - съгласно чл. 24 ЗОП. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите - български или чужестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговци по реда на ТЗ; кандидатите могат да участват за отделните подточки по предмета на поръчката, като представят изискващите се по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗОП документи. 6. Срок за закупуване на конкурсната документация и приемане на предложенията - до 35 календарни дни след обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 7. Цена на документацията - 30 лв., платими в брой в касата на болницата срещу съответен документ. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - предлаганата цена следва да бъде до краен получател с начислен ДДС; плащане в левове. 9. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от отварянето им. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - парична сума в размер 1 на сто от оферираната цена на поръчката, без ДДС. 11. Критерии за оценка на предложенията - единична цена на услугата, качество, начин и срок на плащане; начинът за определяне тежестта на критериите в комплексната оценка на предложенията да се посочи в документацията за участие. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - 40 календарни дни след обнародването на поканата в “Държавен вестник” в 10 ч. в заседателната зала на “СБДПЛРОДА - Бул - ПРО” - ЕАД. Възложителят запазва правото си да възлага допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, т. 3 ЗОП.

7886

47. - Диагностично-консултативен център ХХV - ЕООД, София, ж.к. Младост 3, ул. Свето Преображение 20, тел. (02) 777-545, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “б”, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 14 във връзка с чл. 34 ЗОП и решение № 1 от 2002 г. на управителя на дружеството отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: доставка на имунологичен анализатор за лабораторни нужди съгласно приложена спецификация. 2. Вид на процедурата: открита. 3. Правно и фактическо основание: чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “б”, чл. 7, ал. 1, т. 2 и глава четвърта от ЗОП, решение № 1 от 22.I.2002 г. за обявяване на открита процедура, както и поради нуждата от такава апаратура. 4. Срок и място на изпълнение: едномесечен срок от датата на сключване на договора по местоседалището на дружеството. 5. Изисквания към кандидатите: в процедурата не могат да участват кандидати, за които са налице условията на чл. 23 и 24 ЗОП. 6. Изисквания за качество: сертификати и др. съгласно нормативните документи, указани в документацията. 7. Начин на образуване на цената и начин на плащане: оферта за крайна цена в левове до получателя с включени всички дължими мита, данъци и такси, разсрочено плащане. 8. Срок на валидност на предложенията: 90 календарни дни. 9. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата: паричен депозит 10 000 лв., вносими по банковата сметка на ДКЦ ХХV - ЕООД, Общинска банка, клон “Младост”, сметка № 1010104107, б. код 13073584. 10. Срок, цена, място и начин на закупуване на документацията: 30 календарни дни считано от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” срещу сумата 150 лв. без ДДС, платима в касата на дружеството на адрес - София, ж.к. Младост 3, ул. Свето Преображение 20. 11. Предложението трябва да бъде представено най-късно до 16 ч. на 30-ия календарен ден считано от датата на обнародване в “Държавен вестник” на адрес: София, ж.к. Младост 3, ул. Свето преображение 20, при спазване условията на чл. 27 ЗОП. 12. Място, ден и час за разглеждане на предложенията: предложенията на участниците ще бъдат отворени на втория работен ден след изтичане на срока за подаването им. 13. Критерии за оценка на предложенията: при условията и по реда на чл. 39 - 44 ЗОП на база икономически най-изгодното и отговарящо в най-голяма степен на предварително установените условия.

7287

22. - Диагностично-консултативен център ХХV - ЕООД, София, ж.к. Младост 3, ул. Свето Преображение 20, тел. (02) 77-75-45, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “б”, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 14 във връзка с чл. 34 ЗОП и решение № 1 от 2002 г. на управителя на дружеството отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: доставка на ехокардиограф за кардиологията съгласно приложена спецификация. 2. Вид на процедурата: открита. 3. Правно и фактическо основание: чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “б”, чл. 7, ал. 1, т. 2 и глава четвърта от ЗОП, решение № 1 от 22.I.2002 г. за обявяване на открита процедура, както и поради нуждата от такава апаратура. 4. Срок и място за изпълнение: едномесечен срок от датата на сключване на договора по местоседалището на дружеството. 5. Изисквания към кандидатите: в процедурата не могат да участват кандидати, за които са налице условията на чл. 23 и 24 ЗОП. 6. Изисквания за качество: сертификати и др. съгласно нормативните документи, указани в документацията. 7. Начин на образуване на цената и начин на плащане: оферта за крайна цена в левове до получателя с включени всички дължими мита, данъци и такси, разсрочено плащане. 8. Срок на валидност на предложенията: 90 календарни дни. 9. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата: паричен депозит 10 000 лв., вносими по банковата сметка на ДКЦ ХХV - ЕООД, Общинска банка, клон “Младост”, сметка № 1010104107, б.к. 13073584. 10. Срок, цена, място и начин на закупуване на документацията: 30 календарни дни считано от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” срещу сумата 150 лв. без ДДС, платима в касата на дружеството на адрес - София, ж.к. Младост 3, ул. Свето Преображение 20. 11. Предложението трябва да бъде представено най-късно до 16 ч. на 30-ия календарен ден считано от датата на обнародване в “Държавен вестник” на адрес - София, ж.к. Младост 3, ул. Свето Преображение 20, при спазване условията на чл. 27 ЗОП. 12. Място, ден и час за разглеждане на предложенията: предложенията на участниците ще бъдат отворени на втория работен ден след изтичане на срока за подаването им. 13. Критерии за оценка на предложенията: при условията и по реда на чл. 39 и 44 ЗОП на база на икономически най-изгодното и отговарящо в най-голяма степен на предварително установените условия.

7288

92. - “Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград” - АД, Благоевград, ул. Славянска 60, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 4, т. 2 и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП и заповед № 16 от 7.II.2002 г. на изпълнителния директор обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на медицински консумативи и превързочни материали при следните условия: Срок и място за изпълнение на поръчката - периодични доставки по заявка в рамките на срока на сключения договор по чл. 17 ЗОП, франко “МБАЛ - Благоевград” - АД. Квалификационни изисквания - кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 5 ЗОП, да са извършвали такива поръчки. Цена и начин на ценообразуване - цената да бъде формирана съгласно действащата нормативна уредба и начинът на ценообразуване да бъде описан подробно в предложението по ценообразуващи елементи, които формират крайната предложена цена. Начин на разплащане - отложено плащане по договореност, като всеки кандидат в предложението си оферира срок на отложено плащане. Срок за валидност на предложенията - 90 календарни дни. Гаранция - парична сума в размер 3000 лв., внесена по сметка на “МБАЛ - Благоевград” - АД, в “Общинска банка” - АД, клон Благоевград, № 9000037500, банков код 13073561. Критерии за оценка и тежест: цена и начин на ценообразуване - от 1 до 60 точки; стойността на критерия “цена” се изразява с цифра, представляваща съотношение между предложената най-ниска цена на продукта от участник в процедурата към предложената цена на всеки един от участниците, умножена с тегловен коефициент 60; качество - от 1 до 15 т.; този критерий се удостоверява със следните документи: регистрация и/или разрешение за употреба в други страни, терапевтични показания (разрешения за употреба и други документи с одобрена характеристика), декларация за липсата на официални съобщения или ограничителни мерки за употреба на продукта, свързани с нежелани реакции; срок на отложено плащане - от 1 до 13 т.; срок на доставка франко “МБАЛ - Благоевград” - АД, от 1 до 5 т.; срок на годност - от 1 до 7 т., като се определя икономически най-изгодното предложение. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - посочени в документацията за участие в откритата процедура. При необходимост от насрочване на откритата процедура за нова дата тя ще бъде определена в двуседмичен срок от първоначално определената дата за провеждане. Документацията за участие в откритата процедура се получава в срок 20 дни след датата на обнародването в “Държавен вестник” в стая 514 на административната сграда на “МБАЛ - Благоевград” - АД, след платена такса 50 лв. в касата на болницата. Предложенията се подават съгласно изискванията на раздел II от ЗОП на същото място в срок 30 дни след обнародването на поканата в “Държавен вестник”. При възникване на необходимост възложителят си запазва правото да възложи допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16 ЗОП. Допълнителна информация - на тел. (073) 2-32-30 и 2-63-76.

8175

147. - “Областен диспансер за психични заболявания със стационар “Проф. д-р X.X. - Бургас” - ЕООД, Бургас, к-с Лазур, парк “Езеро”, тел. 056/816-304, на основание чл. 34, ал. 1 и чл. 13, ал. 2 ЗОП и заповед на управителя обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за осигуряване на цялостното ежедневно хранене на пациентите и дежурния персонал през 2002 г. по предварителна заявка на възложителя. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, т. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП. Поръчката ще се изпълнява на територията на ОДПЗС - Бургас; възлаганата поръчка да бъде изпълнявана съгласно изискващите се нормативни актове при спазване на професионалните, здравните, хигиенните и правните разпоредби, изискванията за диетично хранене, само от продукти, отговарящи на БДС и снабдени със сертификат за качество. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 5 ЗОП. Офертната цена да се представи в левове с ДДС за един храноден (закуска, обяд, вечеря). Ограничение при изпълнението на поръчката - да се спазва определеният оклад. Стойността на услугата, предмет на обществената поръчка, ще се заплаща по банков път при отложено плащане за срок не по-малък от 30 дни след доставката. Гаранция за участие в процедурата за възлагане на поръчката - 500 лв., платима по банков път или в брой в касата на ОДПЗС - Бургас. Валидност на предложенията - 60 календарни дни. Критерии за оценка - икономически най-изгодно предложение по отношение на цени, разсроченост на плащането, разнообразие на предлаганата храна, допълнителни преференции. Документите за участие могат да бъдат закупени в администрацията на диспансера срещу 50 лв. до 20.III.2002 г. Офертите се приемат в стая 108 до 12 ч. на 22.III.2002 г. Предложенията ще се разглеждат на 25.III.2002 г. в 10 ч. Телефон за справки - 056/816-304.

8112

148. - “Областен диспансер за психични заболявания със стационар “Проф. д-р X.X. - Бургас” - ЕООД, Бургас, к-с Лазур, парк “Езеро”, тел. 056/816-304, на основание чл. 34, ал. 1 и чл. 13, ал. 2 ЗОП и заповед на управителя обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лекарствени средства и медицински консумативи за нуждите на стационарен блок на диспансера за 2002 г. чрез периодични доставки по заявка, изготвена на база лекарствени табели от отделенията. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, т. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП. Доставката ще се извършва по заявка на възложителя ежедневно франко диспансера; всяка партида да отговаря на изискванията на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 5 ЗОП. Офертната цена да се представи в левове с ДДС, включени транспортни разходи и търговска отстъпка. Стойността на доставените медикаменти и медицински консумативи ще се заплаща по банков път при отложено плащане за срок не по-малък от 30 дни след доставката. Гаранция за участие в процедурата за възлагане на поръчката - 1000 лв., платима по банков път или в брой в касата на ОДПЗС - Бургас. Валидност на предложенията - 60 календарни дни. Критерии за оценка - икономически най-изгодно предложение по отношение на цени, разсроченост на плащането, срочност на изпълнението на доставката, пълнота на номенклатурата, допълнителни преференции. Документите за участие могат да бъдат закупени в администрацията на диспансера срещу 50 лв. до 20.III.2002 г. Офертите се приемат в стая 108 до 12 ч. на 22.III.2002 г. Предложенията ще се разглеждат на 25.III.2002 г. в 10 ч. Телефон за справки - 056/816-304.

8113

149. - “Областен диспансер за психични заболявания със стационар “Проф. д-р X.X. - Бургас” - ЕООД, Бургас, к-с Лазур, парк “Езеро”, тел. 056/816-304, на основание чл. 34, ал. 1 и чл. 13, ал. 2 ЗОП и заповед на управителя обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на промишлен газьол за 2002 г. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, т. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП. Доставката ще се извършва по заявка на възложителя в срок 48 часа от получаването на заявката франко диспансера; всяка партида от доставеното гориво да отговаря на изискванията на БДС, което се удостоверява със сертификат за произход и качество. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 5 ЗОП. Офертната цена да се представи на тон в левове с ДДС, включени транспортни разходи и търговска отстъпка. Стойността на доставеното гориво ще се заплаща по банков път при отложено плащане за срок не по-малък от 30 дни след доставката. Гаранция за участие в процедурата за възлагане на поръчката - 1000 лв., платима по банков път или в брой в касата на ОДПЗС - Бургас. Валидност на предложенията - 60 календарни дни. Критерии за оценка - икономически най-изгодно предложение по отношение на цени, разсроченост на плащането, срочност на изпълнение на доставката и допълнителни преференции. Документите за участие могат да бъдат закупени в администрацията на диспансера срещу 50 лв. до 20.III.2002 г. Офертите се приемат в стая 108 до 12 ч. на 22.III.2002 г. Предложенията ще се разглеждат на 25.III.2002 г. в 10 ч. Телефон за справки - 056/816-304.

8114

295. - МБАЛ “Св. Марина” - ЕАД, Варна, бул. Хр. Смирненски 1, тел. 052/302-875, на основание чл. 34 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП и решение, взето на заседание на съвета на директорите и отразено в протокол № 5 от 25.I.2002 г., и заповед на изпълнителния директор отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за реализация на болнично хранене. Предмет на обществената поръчка - реализация на болнично хранене. Вид на процедурата - открита. Срок и място на изпълнение на обществената поръчка - до 24 часа след получаване на писмена заявка-разпределение на купувача до краен получател - лечебното заведение. Квалификационни изисквания към кандидатите - до участие се допускат всички лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон. Начин на образуване на предлаганата цена - предлаганата цена следва да бъде до краен получател; плащане в левове; плащането се извършва в срок не по-малък от 45 дни след представяне на доставна фактура. Изисквания за качество - болничното хранене следва да отговаря по количество, качество и калорийност на изискванията за рационално и диетично лечебно хранене; да се съобрази с изискванията в Република България по номеричната система на отделните диети, в съответствие с рецептурниците за диетично хранене. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от датата на отварянето им. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - парична сума, внесена в “Корпоративна търговска банка” - АД, Варна, банкова сметка № 1000215715, банков код 22092207, на името на МБАЛ “Света Марина” - ЕАД, Варна, в размер 5000 лв.; предложенията за участие в откритата процедура, изготвени съгласно изискванията на документацията, се завеждат в деловодството на МБАЛ “Св. Марина” - ЕАД, Варна, в срок до 16 ч. на 25-ия ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Критерии за оценка на предложенията: 1. предложена най-ниска цена за един храноден за пациент - 20 %; 2. предложена най-ниска стойност на режийни - 20 %; 3. доставка на храната с предложеното качество до болнични столови - 5 %; 4. предложение относно възможността за избор при определяне на храната на болния - меню с разнообразни видове; осигуряване на индивидуални диети по избор на пациента - 10 %; 5. предложение за начина на плащане (допустимо закъснение на плащането по договор, определено в дни над определения минимум в поканата) - 10 %; 6. начин на собствени или наети помещения, отговарящи на изискванията за подготовка на предлаганата храна, в максимална близост до района на МБАЛ “Света Марина” - ЕАД, Варна - 15 %; 7. наличие на определн брой постоянно наети работници с необходимата квалификация и професионален опит - 5 %; 8. наличие на собствена или наета техника с възможност да осигури нормално и безотказно изпълнение на възложения договор - 5 %; 9. опит в болничното хранене - 10 %; общата оценка на всяко предложение представлява сума от оценките на основните и допълнителните критерии; предложенията на кандидатите се класират по низходящ ред въз основа на получената обща оценка; от първите трима кандидати, класирани по низходящ ред, кандидатът с най-голям брой точки се класира на първо място и се обявява за спечелил процедурата за възлагане на обществената поръчка. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 30-ия календарен ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник” в сградата на МБАЛ “Света Марина” - ЕАД, Варна, бул. X.X. 1, от 10 ч. Получаване на документацията за участие в откритата процедура - деловодството на МБАЛ “Света Марина” - ЕАД, Варна, бул. X.X. 1, в срок до 16 ч. на 20-ия ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Цената на документацията за участие в откритата процедура е 50 лв. (без ДДС), които се заплащат предварително в касата на МБАЛ “Света Марина” - ЕАД, Варна; издаденият платежен документ, срещу който е получена документацията, следва да бъде поставен в плик 1 на предложението за участие в процедурата като доказателство, че документацията е закупена по съответния ред. Подаване на предложенията - предложенията за участие в откритата процедура, изготвени съгласно изискванията на документацията, се завеждат в деловодството на МБАЛ “Св. Марина” - ЕАД, Варна, в срок до 16 ч. на 29-ия ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Възможно е възлагането на допълнителна поръчка от страна на възложителя по реда на чл. 16 ЗОП. Справки за участие в процедурата - тел. 052/302-868 - главен счетоводител.

7892

8. - Многопрофилна транспортна болница - Варна, пл. Славейков 1, тел. (052) 632-234, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗОП, решение № 11 от 16.I.2002 г. на директора на МТБ - Варна, и протокол № 2 от 16.I.2002 г. на комисия, назначена със заповед № 5 от 7.I.2002 г., прекратява обявената ограничена процедура за доставка на стоки (продукти) за следните обособени позиции (групи): 1. лекарствени средства и инфузионни разтвори; 2. медицински консумативи; 3. превързочни материали; 4. рентгенови материали (ДВ, бр. 109 от 2001 г., стр. 129). На основание чл. 12, ал. 2 ЗОП се уведомяват писмено подалите заявление за участие в ограничената процедура кандидати.

7893

133. - МБАЛ “Св. Ив. Рилски” - ЕООД, Козлодуй, ул. Св. св. Кирил и Методий 1, тел. 0973/812-10, на основание чл. 7, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 4, т. 1 ЗОП и заповед № 33 от 6.II.2002 г. на управителя на лечебното заведение отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на: лекарствени средства; постелъчен инвентар и работно облекло. 2. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка - една година от датата на сключването на договора, сградата на МБАЛ “Св. Ив. Рилски” - ЕООД, Козлодуй. 3. Квалификационни изисквания към кандидатите: да отговарят на изискванията на чл. 5, както и на чл. 23 и 24 ЗОП; удостоверенията по чл. 27, ал. 1, т. 8 ЗОП да бъдат с 6-месечна давност към момента на провеждане на откритата процедура; допълнително да представят разрешително от компетентните органи за извършване на търговия с лекарствени средства. 4. Изисквания за качество - изисква се гарантирано качество на предложените стоки според БДС и европейските стандарти и сертификати за годност не по-малко от 75 % от остатъчния срок на годност към момента на доставката. 5. Начин на образуване на предлаганата цена - цените по предложените спецификации трябва да са посочени в левове и да са крайни, т.е. да включват всички разходи до доставянето им в сградата на болницата. 6. Начин на плащане - разсрочено, с платежно нареждане, след представяне на отчетен документ за извършена доставка. 7. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от датата на тяхното разглеждане. 8. Вид и размер на гаранцията за участие - гаранцията за участие в процедурата е банкова, издадена от българска банка, със срок на валидност 60 дни считано от датата на постъпване на предложението и в размер: 2000 лв. - за раздел “лекарствени средства”; 300 лв. - за раздел “постелъчен инвентар и работно облекло”; ако фирмата участва с предложение по повече от един раздел на обявената процедура, внася се гаранция за всеки от тях. 9. Критерии за оценка на предложенията и коефициент на тежест в комплексната им оценка - икономически най-изгодно предложение с оглед на: а) цени - коефициент на тежест - 1,7; б) отстъпки, преференции - посочени като процент от оборота - коефициент на тежест - 1,5; в) срок на доставка - коефициент на тежест - 1,3; г) срок на плащане - коефициент на тежест - 1. 10. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - постъпилите предложения ще бъдат разглеждани и оценявани в първия работен ден след изтичане на крайния срок за подаването им от 9 ч. в заседателната зала на МБАЛ “Св. Ив. Рилски” - ЕООД, Козлодуй, ет. 4, стая 406. 11. Получаване на документацията за участие и подаване на предложенията от участниците - документацията за участие в процедурата е с цена 80 лв. в брой, платима в касата на болницата, и се получава в деловодството на болницата (стая 403), където се приемат и предложенията до 15 ч. и 30 мин. на 45-ия ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник”.

8241

80. - Центърът за спешна медицинска помощ (ЦСМП) - Пазарджик, ул. К. Величков 50, тел./факс 034 5-72-00; тел. 034 5-49-43, на основание чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗОП обявява предварителен подбор за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на медикаменти. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 13, ал. 5 ЗОП, действителни и очаквани разходи в размер 60 000 лв. 3. Вид на процедурата - ограничена. 4. Срок на обществената поръчка - една година от подписване на договора. 5. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка - по чл. 24 ЗОП; кандидатите да притежават разрешение в съответствие с изискванията на ЗЛАХМ, като по отношение на вносните лекарствени средства да бъдат директни вносители или представители на фирмата производител, а по отношение на българските лекарствени средства - да са представители или търговци на едро. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - да отговарят на изискванията по глава трета, раздел I от ЗОП. 7. Изисквания за качество - съгласно БДС и международните стандарти. 8. Начин за образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане - цените са окончателни, с включени всички разходи до ЦСМП - Пазарджик. Предлаганата цена се образува след попълване на приложена таблица от приложение 1. 9. Начин на плащане - по банков път; плащането е отложено, като всеки кандидат оферира срок на отложено плащане в предложението си. 10. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни от датата на отваряне на офертите. 11. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане - банкова гаранция в размер 800 лв. на основание чл. 30 и чл. 31, т. 1 ЗОП. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - икономически най-изгодно предложение - 55 %; срок за изпълнение на заявката - 10 %; срок на плащане - 25 %; комплексност на доставката - 15 %. 13. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - Пазарджик, ул. К. Величков 50, в административния център на ЦСМП - Пазарджик, от 10 ч. на 4.III.2002 г. 14. Документацията за участие в откритата процедура се получава от техническия секретар на посочения адрес до 10 ч. на 28.II.2002 г. при цена 200 лв., платени в касата на центъра. 15. Предложенията се подават лично или чрез упълномощен представител при техническия секретар на посочения адрес на ЦСМП - Пазарджик, до 10 ч. на 1.III.2002 г. вкл. Не се допуска предложението да се изпраща по пощата. На приносителя се издава документ за входящия номер на предложението с датата и часа на получаването.

8220

131. - “Многопрофилна болница за активно лечение “Проф. X.X.” - ЕООД, Пещера, ул. Д-р X.X. 42, тел./факс 20-21, тел. 20-22, на основание чл. 34 ЗОП и решение № 1 от 31.I.2002 г. на управителя на болницата отправя покана за участие в открита процедура за доставка на лекарствени средства при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на лекарствени средства съгласно предложение № 10 към чл. 29 от Наредба № 8 от 2000 г. на МЗ (ДВ, бр. 54 от 2000 г.). 2. Срок на изпълнение - една година от сключване на договора и до 24 часа от подаване на заявката. 3. Място на изпълнение - болнична аптека при МБАЛ “Проф. X.X.” - ЕООД, Пещера, ул. Д-р П. Цикалов 42. 4. Изисквания към кандидатите - да са български юридически или физически лица, регистрирани като търговци по смисъла на ТЗ. 5. Ограничения - кандидатите да отговарят на изискванията на Наредба № 25 от 2000 г. (ДВ, бр. 94 от 2000 г.) за условията и реда за търговия на едро с лекарствени средства. 6. Квалификационни изисквания - кандидатите да имат пълно разрешение за търговия на едро с лекарствени средства съгласно Нареба № 25 от 2000 г. (ДВ, бр. 94 от 2000 г.); изпълнителят да е извършвал подобен вид поръчки, като представи списък за извършените от него поръчки през последните 2 години. 7. Изисквания за качество - лекарствените средства, представени от изпълнителя, да са регистрирани по съответния ред, да имат партиден сертификат за качество и остатъчен срок на годност не по-малък от 60 %. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - цените на лекарствените средства и тяхното определяне да бъдат в съответствие със законодателството. 9. Начин на плащане - по банков път при разсрочено плащане. 10. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от обнародването в “Държавен вестник”. 11. Вид и размер на гаранцията - неотменяема банкова гаранция 2000 лв. 12. Критерии за оценка на предложенията: цена в лв. до доставка в болнична аптека - 80 %; комплексност на доставката - 5 %; разсрочено плащане - 5 %; възможност за непрекъсната работа - 24 ч. - 5 %; преференции за болницата под формата на натурал рабат - 5 %. 13. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - предложенията на кандидатите ще бъдат разглеждани в административната сграда на МБАЛ “Проф. Д. Ранев” - ЕООД, Пещера, ул. Д-р П. Цикалов 42, на 20.III.2002 г. от 9 ч. и 30 мин. 14. Документацията за участие в откритата процедура се получава до 30 календарни дни от обнародването в “Държавен вестник” от деловодството на МБАЛ “Проф. Д. Ранев” - ЕООД, Пещера, ул. Д-р П. Цикалов 42, тел. 20-22, до 15 ч. и 30 мин. срещу документ за платена такса в касата на болницата от 100 лв. 15. Предложенията се подават лично или от упълномощен представител в деловодството на МБАЛ “Проф. Д. Ранев” - ЕООД, Пещера, до 15 ч. и 30 мин. на 18.III.2002 г. вкл.; не се допуска предложението да се изпраща по пощата; на приносителя се издава документ за входящ номер на предложението с датата и часа на получаване.

8022

267. - Центърът за спешна медицинска помощ - Пловдив, ул. X.X. 26, тел. 44-22-66, на основание чл. 14 ЗОП и заповед № РК-06-05 от 23.I.2002 г. на директора на ЦСМП отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за закупуване на резервни авточасти и консумативи за следните марки автомобили: РАФ (Латвия), УАЗ, ВАЗ и Волга, на ЦСМП - Пловдив. Заявленията за участие на кандидатите да съдържат необходимите документи, посочени в чл. 27 ЗОП, както и удостоверения от съответните компетентни органи относно обстоятелствата по чл. 24, ал. 1 ЗОП. Документация се закупува от деловодството на ЦСМП - Пловдив, ул. X.X. 26, в срок 15 дни от обнародването в “Държавен вестник”. Заявленията за участие се подават на адрес: Пловдив, ул. X.X. 26, в срок до 20 дни от датата на обнародването в “Държавен вестник”. За информация: тел. (032) 442-266; 443-852.

7230

222. - Университетската МБАЛ “Свети Георги” - ЕАД, Пловдив, бул. X.X. 15А, на основание чл. 34 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП в изпълнение на заповед № 66 от 5.II.2002 г. на изпълнителния директор на УМБАЛ “Свети Георги” - ЕАД, Пловдив, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на течен кислород при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на течен кислород за нуждите на УМБАЛ “Св. Георги” - ЕАД, Пловдив. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок за изпълнение на обществената поръчка - една година от датата на подписване на договора. 5. Място на изпълнение - УМБАЛ “Св. Георги” - ЕАД, Пловдив. 6. Изисквания при изпълнение на поръчката - количествата ще се доставят при заявка от страна на възложителя. 7. Квалификационни изисквания към кандидатите - кандидатите могат да бъдат български или чуждестранни физически и юридически лица или техни обединения. Същите да отговарят на изискванията на чл. 24 ЗОП и да са регистрирани по ТЗ. 8. Изисквания за качество - да отговаря на БДС. 9. Начин на образуване на предлаганата цена - цената е в левове за тон; цената да включва всички разходи и ДДС до мястото на доставката. 10. Начин на плащане - по банков път. 11. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от датата на отваряне на предложенията. 12. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка - 2700 лв., внесени по банкова сметка № 1000878718, банков код 80083015, Търговска банка “Хеброс” - АД, Пловдив. 13. Критерии за оценка на предложенията: основни: а) цена; б) качество - представят се сертификати за качество; в) доставка и монтаж на газификатор; г) наем за използване на газификаторите - собственост на изпълнителя; допълнителни: д) квалификация на персонала (включително лиценз за работа от ДТН); е) срок за изпълнение на доставката след заявка от възложителя; ж) търговска репутация и опит - преценява се въз основа на извършвани доставки за лечебни заведения и препоръки от тях; з) отсрочено разплащане. 14. Начин за определяне тежестта на критериите в комплексната оценка на предложенията по т. 13 - тежестта на критериите се получава, както следва: за критерия “цена” - изразява се с цифра, на стойност от 1 до 30; за критерия “качество” - изразява се с цифра от 1 до 30; за критерия “доставка и монтаж на газификатор” - изразява се с цифра от 1 до 20 (до 10 дни) и с цифра от 1 до 5 (до 20 дни); за критерия “наем за използване на газификаторите” - изразява се с цифра от 1 до 20; за критерия “квалификация на персонала” - изразява се с цифра от 1 до 10; за приетия “срок за изпълнение на доставката” - изразява се с цифра от 1 до 10 (до 24 часа) и с цифра от 1 до 2 (до 72 часа); за критерия “търговска репутация” - изразява с цифра от 1 до 10; за критерия “отсрочено разплащане” - изразява се с цифра от 1 до 10. 15. Място и срок за подаване на предложенията - до 14 ч. на 35-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник” (ако е неработен ден - първия работен ден след този срок) в деловодството на УМБАЛ “Св. Георги” - ЕАД, Пловдив, бул. X.X. 15А (бул. Пещерско шосе 66 - хирургически клиники). 16. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - в кабинета на зам.-директора по АСД на УМБАЛ “Св. Георги” - ЕАД, Пловдив, от 12 ч., на следващия ден след изтичане на срока по т. 16. 17. Документите за участие в процедурата се закупуват всеки работен ден от 9 до 15 ч. в УМБАЛ “Св. Георги” - ЕАД, Пловдив, бул. X.X. 15А/ бул. Пещерско шосе 66 - хирургически клиники - в касата срещу внесена сума от 30 лв. За информация - тел. 032/602-465, 602-202, 602-257.

7622

84. - Центърът за спешна медицинска помощ - Хасково, бул. Съединение 49, тел./факс 038/66-41-36, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 4 и 7 ЗОП и заповед № 107 от 5.II.2002 г. на директора обявява открита процедура по възлагане на обществена поръчка за 2002 г. за доставка на: медикаменти и медицински консумативи. Документацията за участие се получава в ЦСМП - Хасково, при техническия секретар до 11.IV.2002 г. Предложенията за изпълнение на поръчката се представят до 11.IV.2002 г. в ЦСМП - Хасково. Банковата гаранция за участие за медикаменти е 300 лв. и за медицински консумативи - 240 лв. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 12.IV.2002 г. от 9 ч. в ЦСМП - Хасково.

8618

85. - Центърът за спешна медицинска помощ - Хасково, бул. Съединение 49, тел./факс 038/66-41-36, на основание чл. 15 от Наредбата за възлагане на обществените поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 108 от 5.II.2002 г. на директора обявява открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за 2002 г. за доставка на: 1. хранителни продукти за филиалите на центъра в Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград, Симеоновград, Тополовград и Ивайловград; 2. резервни части; 3. санитарни материали. Документация за участие в конкурса се получава в ЦСМП - Хасково, при техническия секретар до 14.III.2002 г. Предложенията за изпълнение на поръчката се представят до 14.III.2002 г. в ЦСМП - Хасково. Банковата гаранция за участие е: 1. за хранителни продукти за филиалите на центъра в градовете Хасково - 100 лв., Димитровград - 100 лв., Харманли - 50 лв., Свиленград - 50 лв., Симеоновград - 50 лв., Тополовград - 50 лв., и Ивайловград - 50 лв.; 2. за резервни части - 100 лв.; 3. за санитарни материали - 100 лв. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 15.III.2002 г. от 9 ч. в ЦСМП - Хасково.

8619

159. - Четвърта столична общинска служба за социално подпомагане - София, бул. X.X. 173, тел. 22-07-04 и 23-02-15, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” във връзка с чл. 14 и 22 ЗОП и решение № 1 от 6.II.2002 г. кани кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - комплексна доставка на хранителни продукти по групи: хляб и хлебни изделия; тестени изделия; захар и захарни изделия; месо и месни изделия; риба и рибни продукти; плодове, зеленчуци и консерви; мляко и млечни продукти; варива; мазнини и подправки, със собствен транспорт на доставчика, за приготвяне на храна за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора Зона Б-5 и Дневен дом за лица с умствени затруднения на IV СОССП, в работни дни до 485 души. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 14 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита процедура по чл. 14 ЗОП. 4. Срок и място на изпълнение на поръчката - срок: една календарна година; място на изпълнение - Четвърта столична общинска служба за социално подпомагане - София, ул. X.X. 56, бул. X.X. 61, Зона Б-5, бл. 4, и ж.к. Сердика, ул. Гюешево 60. 5. Ограничения при изпълнение на поръчката - комплексната доставка на хранителни продукти се извършва до 2 дни от представяне на изготвена писмена заявка от възложителя по видове и количество на стоките. 6. Документацията за участие в процедурата се получава на адрес: Четвърта столична общинска служба за социално подпомагане - София, бул. X.X. 173, ет. 2, от 10 до 16 ч. всеки работен ден срещу заплащане на 50 лв. в касата на службата до 4.IV.2002 г. 7. Предложенията се приемат в Четвърта столична общинска служба за социално подпомагане - София, бул. X.X. 173, ет. 2, от 10 до 16 ч. всеки работен ден в запечатан непрозрачен плик, предаден от упълномощен представител на кандидата до 4.IV.2002 г. 8. Банковата гаранция за участие е 2000 лв.

8222

151. - Пета столична общинска служба за социално подпомагане - София, ул. Ами Буе 79, тел. 953 05 19, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” във връзка с чл. 14 и 22 ЗОП и решение № 5 от 5.II.2002 г. кани кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на дизелово и котелно гориво, със собствен транспорт на доставчика за нуждите на Дом за стари хора - Горна баня, ул. Обзор 29, Дом за възрастни с деменция - кв. Княжево, бул. Цар Борис III № 202, и Дом за деца с умствени увреждания от 3 до 18 г., бул. X.X. 49. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита процедура по чл. 14 ЗОП. 4. Срок и място на изпълнение - срок: една календарна година; място на изпълнение: Горна баня, ул. Обзор 29, кв. Княжево, бул. Цар Борис III № 202, и бул. X.X. 49. 5. Ограничения при изпълнение на поръчката - доставката се извършва след писмена заявка от възложителя. 6. Документацията за участие в процедурата се получава на адрес V СОССП - ул. Ами Буе 79, всеки работен ден срещу заплащане на 100 лв. в касата на службата до 16 ч. на 28.III.2002 г. 7. Предложенията се приемат в V СОССП в запечатан непрозрачен плик, предаден от упълномощен представител на кандидата до 16 ч. на 28.III.2002 г.

8221

129. - Седма столична общинска служба за социално подпомагане - София, ул. Кривина, бл. 73, партер, тел. 73 10 94, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, т. 1, чл. 14 и 22 ЗОП и решение № 01 от 5.II.2002 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на хранителни продукти по групи: хляб и хлебни изделия; тестени изделия; захар и захарни изделия; месо и месни изделия; риба и рибни продукти; плодове, зеленчуци и консерви; мляко и млечни продукти; варива; мазнини и подправки, доставяни със собствен транспорт от доставчика за приготвяне на храна от кухня на ДСП на VII СОССП в работни дни за 180 души - патронирани лица, по диети № 9 (диабет) и № 15 (обща диета). 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита по смисъла на ЗОП. 4. Срок и място за изпълнение на поръчката: 4.1. срок за изпълнение на поръчката - една година, считано от датата на влизане в сила на договора за обществена поръчка; 4.2. място на изпълнение на поръчката - кухня на адрес: кв. Слатина, ул. X.X. 16. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите - кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 5 и чл. 24, ал. 1 ЗОП. 6. Изисквания за качество - доставяните хранителни продукти следва да отговарят на БДС и да са в срок на годност не по-малък от половината от установения в приложимите стандарти; всяка доставка следва да бъде придружена от сертификат за качество и сертификат за произход, както и от разрешително за ДВСК. 7. Начин за образуване на предлаганата цена - кандидатите за изпълнител следва да предложат цени за всяка от приложените позиции хранителни продукти с включен ДДС. 8. Начин за плащане - заплащането стойността на доставените хранителни продукти ще се извършва до 5 работни дни от датата на доставката в левове по банков път въз основа на представени от изпълнителя отчетни документи. 9. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни, считано от датата на подаването им. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата по възлагане - парична гаранция на стойност 2000 лв., внесена по открита от отдел “Социални дейности” банкова сметка на името на VII СОССП. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: 11.1. критерии за оценка на предложенията: 11.1.1. икономически най-изгодно предложение, което задължително включва: 11.1.1.1. най-изгодни цени; 11.1.1.2. качество на доставяните хранителни продукти; 11.1.1.3. срок за извършване на доставката - не по-малък от 2 работни дни от датата на заявката; 11.1.1.4. срок на годност на доставяните продукти - не по-малък от половината от установената в приложимите стандарти; 11.1.1.5. условия и начин на плащане; 11.1.1.6. повече от едно предложение по зададените в номенклатурата позиции хранителни стоки; 11.2. техническа възможност за изпълнение на поръчката - извършване на доставките посредством лицензиран от ДВСК транспорт за превоз на хранителни продукти; 11.3. търговска репутация, опит и изпълнявани поръчки с аналогичен предмет; 11.4. начин за определяне тежестта им в комплексната оценка на предложението - комисията оценява предложенията на кандидатите за изпълнител по посочените критерии според тежестта им в комплексната оценка на предложението по следната формула:

КО = ИО + ТО + ТР,

където: КО е комплексната оценка на предложението - до 100 т.; ИО - икономическата оценка - до 60 т.;

ИО = ЦДП + КДП + СД + СГ + УНП + ПЗП = 60 т.,

от които: ЦДП са цени на доставяните продукти - до 12 т.; КДП - качеството на доставяните хранителни продукти - до 12 т.; СД - срокът за извършване на доставката - не по-малък от 2 работни дни от датата на заявката - до 6 т.; СГ - срокът на годност на доставяните продукти - не по-малък от половината от установената в приложимите стандарти - до 12 т.; УНП - условията и начинът на плащане - до 8 т.; ПЗП - повече от едно предложение по зададените в номенклатурата позиции хранителни стоки - до 10 т.; ТО е техническата оценка - до 20 т.; ТР - квалификационната оценка - до 20 т. 12. Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата - кандидатите следва да закупят документацията за участие в процедурата на адрес: София, ул. Кривина, бл. 73, партер, стая 5, срещу сумата от 50 лв. до 16 ч. на 45-ия ден, считано от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 13. Място и срок за подаване на предложенията - кандидатите следва да подадат предложенията си за участие в срок до 45 календарни дни, считано от датата на обнародване на поканата за участие в процедурата в “Държавен вестник” на адрес: София, ул. Кривина, бл. 73, партер, стая 5. 14. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - предложенията за участие в процедурата се разглеждат и оценяват по реда на глава четвърта, раздел IV ЗОП от назначена от възложителя комисия на третия работен ден след изтичане на срока за подаване на предложенията за участие на адрес: София, ул. Кривина, бл. 73, партер.

8021

158. - Осма столична общинска служба за социално подпомагане - София, ж.к. Младост 2, бивше 39-о ОДЗ, тел. 76 10 06, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” във връзка с чл. 14 и 22 ЗОП и решение № 3 от 6.II.2002 г. кани кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка - комплексна доставка на хранителни продукти по групи: хляб и хлебни изделия; тестени изделия; захар и захарни изделия; месо и месни изделия; риба и рибни продукти; плодове, зеленчуци и консерви; мляко и млечни продукти; варива, мазнини и подправки, със собствен транспорт на доставчика, за приготвяне на храна за нуждите на патронирани лица от домашен социален патронаж на VIII СОССП, в работни дни до 360 души; 2. правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 14 ЗОП; 3. вид на процедурата - открита; 4. срок и място на изпълнение на поръчката - една календарна година, София, ж.к. Младост 2, бивше 39-о ОДЗ; 5. ограничения при изпълнение на поръчката - комплексната доставка на хранителни продукти се извършва до 2 дни от представяне на изготвена писмена заявка от възложителя по видове и количество на стоките; 6. документацията за участие в процедурата се получава на адрес - Осма столична общинска служба за социално подпомагане, ж.к. Младост 2, бивше 39-о ОДЗ, ет. 2, счетоводство, от 10 до 16 ч. всеки работен ден срещу заплащане на 50 лв. в касата на службата до 1.IV.2002 г.; 7. предложенията се приемат в Осма столична общинска служба за социално подпомагане, ж.к. Младост 2, бивше 39-о ОДЗ, ет. 2, от 10 до 16 ч. всеки работен ден в запечатан непрозрачен плик, предаден от упълномощен представител на кандидата до 1.IV.2002 г.; 8. банковата гаранция за участие е 1400 лв.

7880

161. - Общинската служба за социално подпомагане - Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 42, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 4 и 34 ЗОП и решение № 1 на възложителя открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - комплексна доставка на хранителни продукти по групи: мляко и млечни продукти, олио, захар, варива, тестени изделия, брашно, месо и яйца, риба и рибни продукти, консервирани и пресни плодове за нуждите на ДСП към ОССП - Бургас. 2. Правно основание - чл. 3, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 4, т. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок и място за изпълнение - до 31.ХII.2002 г., като доставките ще се извършват периодично по предварителна заявка на възложителя; място на изпълнение - франко склада на Домашен социален патронаж. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите - съгласно чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 24, ал. 1 и чл. 27 ЗОП, посочени в документацията за участие. 6. Изисквания за качество - продуктите да отговарят на БДС; да бъдат придружени със сертификати за качество и срок на годност. 7. Начин за образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане - в предложението да е посочена единичната цена на всеки продукт в левове с включени ДДС и всички разходи на изпълнителя до склада на ДСП; начин на плащане - по банков път на разсрочено плащане. 8. Срок и валидност на предложенията - 60 дни от датата на оценяването им и обявяване на класирането на кандидатите. 9. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане на поръчката - парична сума в размер 250 лв., внесена в касата на възложителя. 10. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: най-ниска офертна цена - 60 %; възможност и срокове за разсрочване на плащането - 40 %; други критерии - допълнителни предложения от кандидата за подпомагане на Домашен социален патронаж (в левове). 11. Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата - документацията за участие в процедурата се получава в сградата на ОССП - Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 42, от 10 до 16 ч. всеки работен ден до 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” срещу документ за 40 лв., внесени в касата на общинската служба. 12. Място и срок за подаване на предложенията - предложенията за участие в процедурата се приемат до 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” в деловодството на ОССП - Бургас; предложенията се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 13. Място и ден за разглеждане и оценяване на предложенията - в сградата на ОССП - Бургас, в първия работен ден след изтичане на 45 календарни дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. За информация: тел. 056/81-39-86.

7344

148. - Общинската служба за социално подпомагане - Видин, ул. Еделвайс 5, на основание чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП и решение № 5 от 1.II.2002 г. на ръководителя на ОССП кани всички заинтересувани кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката: доставка на пакетирани захар и ориз в склада на ОССП - Видин, ул. П. Р. Славейков 28. 2. Правно основание за откриване на процедурата: чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП. 3. Вид на процедурата: открита. 4. Срок и място за изпълнение: срок: до 31.ХII.2002 г.; поръчката се изпълнява във Видин, ул. П. Р. Славейков 28. 5. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка: цената не може да надвишава сумата 27 080 лв. за захар и 27 080 лв. за доставка на ориз без ДДС. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват кандидати - търговци по смисъла на Търговския закон, и да отговарят на условията по чл. 23 и 24 ЗОП; изпълнителят да е извършвал подобен вид дейност и да представи списък на поръчки, изпълнени от него през последната година. 7. Изисквания за качество: съгласно установените стандарти. 8. Начин за образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане: цената се образува на база най-изгодни пазарни цени; плащането се извършва в левове по банков път след доказване на изпълнена и реализирана заявка. 9. Срок за валидност на предложенията: 45 дни от датата на отваряне на офертите. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане: кандидатите следва да внесат гаранция в размер 542 лв. в касата на ОССП - Видин. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: предложенията ще бъдат оценявани по точкова система (max 100 точки) въз основа на следните критерии: икономически най-изгодно предложение - 40 т.; доставка със собствен транспорт - 40 т.; качество на доставяните продукти - 30 т. Начин на определяне тежестта на критериите: критериите ще се оценяват в изредената последователност, а при еднакви показатели се определя кандидатът, който е производител или доставчик със седалище на територията на област Видин. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: предложенията ще бъдат разгледани и оценени на 47-ия ден след датата на изпращане на поканата в “Държавен вестник”, а ако този ден е неприсъствен, в първия работен ден от 13 ч. в сградата на ОССП - Видин, ул. Еделвайс 5, стаята на ръководителя; при отваряне на предложенията могат да присъстват и кандидатите. Предложенията се подават в сградата на ОССП - Видин, ул. Еделвайс 5, “Личен състав”, в запечатан непрозрачен плик до 45-ия ден след датата на изпращане на поканата в “Държавен вестник” до 17 ч. Документацията по чл. 35 ЗОП се предоставя на кандидатите безплатно.

7340

149. - Общинската служба за социално подпомагане - Видин, ул. Еделвайс 5, на основание чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а” и чл. 7, ал. 4 ЗОП и решение № 6 от 1.II.2002 г. на ръководителя на ОССП кани всички заинтересувани кандидати за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката: доставка на пакетирано в опаковка от 3 кг брашно в склада на ОССП - Видин, ул. П. Р. Славейков 28. 2. Правно основание за обявяване на открития конкурс: чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 7, ал. 4 ЗОП. 3. Вид на процедурата: открит конкурс. 4. Срок и място за изпълнение: срок: до 31.ХII.2002 г.; поръчката се изпълнява във Видин, ул. П. Р. Славейков 28. 5. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка: цената не може да надвишава сумата 48 744 лв. без ДДС. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват кандидати - търговци по смисъла на Търговския закон, и да отговарят на условията по чл. 23 и 24 ЗОП; изпълнителят да е извършвал подобен вид дейност и да представи списък на поръчки, изпълнени от него през последната година. 7. Изисквания за качество: съгласно установените стандарти. 8. Начин за образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане: цената се образува на база най-изгодни пазарни цени; плащането се извършва в левове по банков път след доказване на изпълнена и реализирана заявка. 9. Срок за валидност на предложенията: 15 дни от датата на отваряне на офертите. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане: кандидатите следва да внесат гаранция в размер 49 лв. в касата на ОССП - Видин. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: предложенията ще бъдат оценявани по точкова система (max 100 точки) въз основа на следните критерии: икономически най-изгодно предложение - 40 т.; доставка със собствен транспорт - 40 т.; качество на доставяните продукти - 20 т. Начин на определяне тежестта на критериите: критериите ще се оценяват в изредената последователност, а при еднакви показатели се определя кандидатът, който е производител или доставчик със седалище на територията на област Видин. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: предложенията ще бъдат разгледани и оценени на 17-ия ден след обнародването на поканата за участие в “Държавен вестник”, а ако този ден е неприсъствен, в първия работен ден от 13 ч. в сградата на ОССП - Видин, ул. Еделвайс 5, стаята на ръководителя; при отваряне на предложенията могат да присъстват и кандидатите. Предложенията се подават в сградата на ОССП - Видин, ул. Еделвайс 5, “Личен състав”, в запечатан непрозрачен плик до 15-ия ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник” до 17 ч. Документацията по смисъла на чл. 18 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП се предоставя на кандидатите безплатно.

7341

150. - Общинската служба за социално подпомагане - Видин, ул. Еделвайс 5, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 13 ЗОП и решение № 7 от 1.II.2002 г. на ръководителя на ОССП кани всички заинтересувани кандидати за участие в открита процедура по реда на глава четвърта от ЗОП за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на бутилирано по 2 л олио в склада на ОССП - Видин, ул. П. Р. Славейков 28. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок и място за изпълнение: срок - до 31.ХII.2002 г.; поръчката се изпълнява във Видин, ул. П.Р. Славейков 28. 5. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка - цената не може да надвишава сумата 121 860 лв. без ДДС. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват кандидати - търговци по смисъла на Търговския закон, и да отговарят на условията по чл. 23 и 24 ЗОП; изпълнителят да е извършвал подобен вид дейност и да представи списък на поръчки, изпълнени от него през последната година. 7. Изисквания за качество - съгласно установените стандарти. 8. Начин за образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане - цената се образува на база най-изгодни пазарни цени; плащането се извършва в левове по банков път след доказване на изпълнена и реализирана заявка. 9. Срок за валидност на предложенията - 45 дни от датата на отварянето им. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане - кандидатите следва да внесат гаранция в размер 1219 лв. в касата на ОССП - Видин. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - предложенията ще бъдат оценявани по точкова система (max 100 точки) въз основа на следните критерии: икономически най-изгодно предложение - 40 т.; доставка със собствен транспорт - 40 т.; качество на доставяните продукти - 20 т. Начин за определяне тежестта на критериите - критериите ще се оценяват в изредената последователност, а при еднакви показатели се определя кандидатът, който е производител или доставчик със седалище на територията на област Видин. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - предложенията ще бъдат разгледани и оценени на 47-ия ден след датата на изпращане на поканата в “Държавен вестник”, а ако този ден е неприсъствен, в първия работен ден от 13 ч. в сградата на ОССП - Видин, ул. Еделвайс 5, стаята на ръководителя; при отваряне на предложенията могат да присъстват и кандидатите. Предложенията се подават в сградата на ОССП - Видин, ул. Еделвайс 5, “Личен състав”, в запечатан непрозрачен плик до 45-ия ден след датата на изпращане на поканата в “Държавен вестник” до 17 ч. Документацията по чл. 35 ЗОП се предоставя на кандидатите безплатно.

7342

151. - Общинската служба за социално подпомагане - Видин, ул. Еделвайс 5, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 13 ЗОП и решение № 8 от 1.II.2002 г. на ръководителя на ОССП кани всички заинтересувани кандидати за участие в открита процедура по реда на глава четвърта от ЗОП за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на вакуумирано сирене в опаковка от 1 кг в склада на ОССП - Видин, ул. П. Р. Славейков 28. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 13 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок и място за изпълнение: срок - до 31.ХII.2002 г.; поръчката се изпълнява във Видин, ул. П.Р. Славейков 28. 5. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка - цената не може да надвишава сумата 101 550 лв. без ДДС. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват кандидати - търговци по смисъла на Търговския закон, и да отговарят на условията по чл. 23 и 24 ЗОП; изпълнителят да е извършвал подобен вид дейност и да представи списък на поръчки, изпълнени от него през последната година. 7. Изисквания за качество - съгласно установените стандарти. 8. Начин за образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане - цената се образува на база най-изгодни пазарни цени; плащането се извършва в левове по банков път след доказване на изпълнена и реализирана заявка. 9. Срок за валидност на предложенията - 45 дни от датата на отварянето им. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане - кандидатите следва да внесат гаранция в размер 1016 лв. в касата н ОССП - Видин. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - предложенията ще бъдат оценявани по точкова система (max 100 точки) въз основа на следните критерии: икономически най-изгодно предложение - 40 т.; доставка със собствен транспорт - 40 т.; качество на доставяните продукти - 20 т. Начин за определяне тежестта на критериите - критериите ще се оценяват в изредената последователност, а при еднакви показатели се определя кандидатът, който е производител или доставчик със седалище на територията на област Видин. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - предложенията ще бъдат разгледани и оценени на 48-ия ден след датата на изпращане на поканата в “Държавен вестник”, а ако този ден е неприсъствен, в първия работен ден от 13 ч. в сградата на ОССП - Видин, ул. Еделвайс 5, стаята на ръководителя; при отваряне на предложенията могат да присъстват и кандидатите. Предложенията се подават в сградата на ОССП - Видин, ул. Еделвайс 5, “Личен състав”, в запечатан непрозрачен плик до 45-ия ден след датата на изпращане на поканата в “Държавен вестник” до 17 ч. Документацията по чл. 35 ЗОП се предоставя на кандидатите безплатно.

7343

38. - Общинската служба за социално подпомагане - гр. Главиница, област Силистра, п. код 7630, ул. Витоша 44, тел. 08581/20-11, на основание чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП и заповед № 0010 от 6.II.2002 г. на ръководителя на ОССП открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка за организирана доставка на хранителни продукти и изделия в заведенията за социални услуги към ОССП - гр. Главиница, чрез открит конкурс при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - организирана доставка на: 1.1. хляб, хлебни продукти, мляко и млечни продукти; 1.2. месо, месни продукти, риба; 1.3. плодове, зеленчуци и плодово-зеленчукови консерви; 1.4. бакалски стоки. 2. Вид на процедурата - открит конкурс. 3. Срок на изпълнение на обществената поръчка - 1 година. 4. Място за изпълнението на обществената поръчка - Социално учебно-професионално заведение - на 3 км от града; Домашен социален патронаж. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите - да представят доказателство за професионален опит в областта на производството и търговията, да са търговци по смисъла на Търговския закон и да отговарят на изискванията по чл. 19 и 20 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 6. Изисквания за качество - стоките и изделията да отговарят на изискванията на специалистите от ДВСК и ХЕИ и други инстанции, имащи отношение към дейността. 7. Вид и размер на гаранцията - парична сума в размер 400 лв. 8. Критерии за оценка на предложенията - най-ниска предложена цена, професионален опит в производството и търговията с продуктите и изделията, предмет на конкурса, начин на снабдяване, предложението да отговаря изцяло на техническото задание. 9. Кандидатите могат да подават както общо предложение, така и предложение, включващо една или няколко от обособените групи хранителни продукти (позиции). Документацията за участие в процедурата на стойност 15 лв. без включен ДДС с подробни изисквания, необходими за подготовка на предложението, се получава до 28.II.2002 г. вкл. до 17 ч. в счетоводството на ОССП - гр. Главиница, ул. Витоша 44. Предложенията за участие в процедурата ще се приемат в счетоводството на ОССП в срок от 6 до 13.III.2002 г. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 14.III.2002 г. от 13 ч. в стая 5 на ОССП. Допълнителна информация - на тел. 08581/20-11.

7655

26. - Общинската служба за социално подпомагане - гр. Девня, ул. Фронтоваци 16, тел. и факс (0519) 6081, на основание чл. 34 ЗОП, решение № 242 (протокол № 35 от 29.I.2002 г.) на Общинския съвет - гр. Девня, и заповед № 13 от 6.II.2002 г. на ръководителя на ОССП отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет: периодична доставка на хляб за социално слабите жители на територията на община Девня. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, т. 1 и чл. 14 ЗОП и решение № 242 (протокол № 35 от 29.I.2002 г.) на Общинския съвет - гр. Девня. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок и място на изпълнение на обществената поръчка: до края на 2002 г. или до изчерпване на сумата 72 хил. лв. с включен ДДС; територията на община Девня. 5. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка: кандидатите да са регистрирани като търговци, да упражняват дейността си в гр. Девня, в предмета на дейност да е включено производство и/или търговия на хляб. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: да имат опит в изпълнението на този вид дейност минимум 3 години; да притежават необходимото оборудване за изпълнение предмета на поръчката или да имат сключен договор за наем (лизинг) за него. 7. Изисквания за качество: да притежават сертификат за качество съгласно БДС. 8. Начин на образуване на предлаганата цена, вкл. и на плащане: съгласно единични цени на 1 бр. хляб съгласно приложена на калкулации; начин на плащане: по банков път след всеки транш на целевите средства от републиканския бюджет. 9. Срок на валидност на предложението - минимум 60 дни от отварянето на предложението. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане: парична гаранция в размер 720 лв., вносими в касата на ОССП - гр. Девня, или по банкова сметка № 3011500301, код 13071183, БИН 6304000000. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: основен критерий - икономически най-изгодно предложение К = 0,5; квалификация и технически възможности на кандидата - К = 0,2; търговска репутация - К = 0,2; допълнителни преференции, предложени от кандидатите - К = 0,1; оценката по всеки критерий е точкова по 10-балната система, като тежестите на критериите са фиксирани със съответния коефициент К и класирането на отделните предложения ще се извърши по общия брой натрупани точки по четирите критерия. 12. Срок и място за закупуване на документацията и представяне на предложенията: документация може да се закупува до изтичането на 45 дни от обнародването в “Държавен вестник” на поканата за участие в откритата процедура срещу заплащане на 10 лв. в ОССП - гр. Девня, деловодство, всеки работен ден от 8 до 13 ч. 13. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложението: 46-ия ден от обнародването в “Държавен вестник” на поканата за участие в процедурата; в случай че денят е неработен - първия работен ден в 11 ч. в заседателната зала на административната сграда на общината.

8269

25. - Общинската служба за социално подпомагане - гр. Стралджа, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на малки обществени поръчки за доставка на храни и хранителни продукти. Правно и фактическо основание за откриване на процедурите - чл. 6 и 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 4, т. 1 ЗОП и решение № 020 от 1.II.2002 г. на ръководителя на ОССП и потребността от периодично снабдяване с храни и хранителни продукти. Вид на процедурите - открит конкурс. Срок и място за изпълнение на обществените поръчки: - до 31.ХII. на съответната календарна година; място: 1. сградата на ДВУИ, с. Тамарино; 2. сградата на Домашен социален патронаж (ДСП) при ОССП - гр. Стралджа. Квалификационни изисквания към кандидатите - съгласно условията на чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 24 и 27 ЗОП. Изисквания за качество - стоката да отговаря на БДС, съгласно приложени сертификати, лабораторни свидетелства и анализи, съобразени с изискванията на специфичната правна уредба. Начин за образуване на предлаганата цена - франко склада на купувача. Начин на плащане - по банков път след издаване на фактура и касова бележка. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни от датата на отварянето им. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата: 100 лв. за процедурата за доставка на стоки на ДВУИ, с. Тамарино; 100 лв. за процедурата за доставка на стоки на Домашен социален патронаж при ОССП - гр. Стралджа; гаранцията се превежда по банков път. Критерии за оценка на предложенията: цена; валидност на цената; срокове на изпълнение на доставката; срокове на разплащане; гаранция за качество - сертификати от производителя и санитарни разрешения за продажба в зависимост от характера на доставените хранителни продукти и други стоки, съобразени със специфичната правна уредба; отговорност при неизпълнение на доставката; референции при досегашната работа с възложителя. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - в 10 ч. на третия работен ден след крайния срок за подаване на предложенията в седалището на ДСП при ОССП - гр. Стралджа. Документацията за провеждане на процедурата се закупува в деловодството на ОССП - гр. Стралджа, след заплащане на цената й 20 лв. в касата. Начален срок на продажба на документите - датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Място на подаване на предложенията - сградата на ОССП - гр. Стралджа. Срок на подаване на предложенията - до 16 ч. на 1.III.2002 г. Разглеждане и оценяване на предложенията - на 6.III.2002 г. от 10 ч. в сградата на ДСП при ОССП - гр. Стралджа. Предложения могат да правят само закупилите документация за процедурата. Адрес на възложителя: ОССП - гр. Стралджа, област Ямбол, ул. П. Яворов 57, п.к. 30, тел. 04761/3260.

7233

7. - “Национална електрическа компания” - ЕАД, София 1022, ул. Триадица 8, тел. 54909, факс 980 19 71, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, т. 3, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП и решение на съвета на директорите от 24.I.2002 г. обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на 13 бр. уреди за дистанционно измерване температурата на контактни съединения. 2. Вид на процедурата - открита. 3. Място на изпълнение на обществената поръчка - до склад на възложителя, София. 4. Срок за изпълнение на обществената поръчка - до 90 календарни дни след сключване на договор. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите: 5.1. до участие в процедурата се допускат български и чуждестранни физически или юридически лица, техни обединения или надлежно упълномощени от тях организации, отговарящи на условията на чл. 5 и 24 ЗОП; 5.2. кандидатите за участие в процедурата следва да представят документи в съответствие с изискванията на документацията за участие и всички изискуеми документи съгласно чл. 27 ЗОП. 6. Изисквания за качество - качеството на изделията да се удостоверява със сертификат за качество ISO 9001 и да съответства на техническите изисквания, посочени в документацията. 7. Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане - заплащането ще се извършва в левове или във валута, до 15 % аванс срещу банкова гаранция за авансово плащане и 85 % до 10 дни след доставка на стоките. 8. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни от датата на отваряне на предложенията. 9. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - безусловна и неотменяема банкова гаранция за участие в размер не по-малък от 1 % от общата стойност на предложението и с валидност 30 дни след изтичане валидността на предложението или паричен депозит, внесен по сметка на НЕК - ЕАД, № 1000501215, банков код 88898882, в левове, в “Стопанска и инвестиционна банка” - АД. 10. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка - оценката на постъпилите предложения ще се извърши на два етапа - техническа и финансова оценка, при следните коефициенти на тежест за техническата оценка: съответствие на техническите характеристики на изделията с техническото задание - Кт1 = 0,45; референции и опит на кандидата и производителя - Кт2 = 0,30; срок на доставка - Кт3 = 0,10; гаранционен срок - Кт4 = 0,15; съотношението между техническата и финансовата оценка е 40/60. 11. Документацията за участие в процедурата може да бъде получена в управление “Търговия”, ул. Веслец 5, ет. 6, срещу документ за платена такса 120 лв., в т.ч. ДДС, в касата на НЕК - ЕАД, или превод по сметка № 1000501215, код 88898882, в “Стопанска и инвестиционна банка” - АД. 12. Начален срок за продажба на документацията - денят, следващ датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 13. Предложенията трябва да бъдат представени в деловодството на НЕК - ЕАД, не по-късно от 12 ч. на 45-ия ден от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”; денят на обнародването не се брои. 14. Техническите предложения ще бъдат отворени в 14 ч. същия ден в ЦУ на НЕК - ЕАД; желаещите кандидати могат да присъстват при отварянето на предложенията. 15. НЕК - ЕАД, си запазва правото да възложи допълнителна поръчка при условията на чл. 16, т. 3 ЗОП. За допълнителна информация - тел. 981 81 64 и 962 16 79.

7904

6. - Националната електрическа компания - ЕАД (НЕК - ЕАД), София, ул. Триадица 8, тел. 981-81-64, на основание чл. 4 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а”, чл. 13, ал. 2 и чл. 14 ЗОП и решение на съвета на директорите на дружеството, взето с протокол № 2 от 24.I.2002 г., обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за извършване на основен ремонт с прешихтоване на статорния пакет и подмяна на статорната намотка на ХГ-2 във ВЕЦ “Сестримо”, разпределени в два лота. Кандидатите за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да представят предложение за един от лотовете или за двата лота. Срокът за изпълнение на поръчката е 100 календарни дни от предаване на оборудването за лот 1 и 80 календарни дни от предаване на оборудването за лот 2, като ремонтираното оборудване следва да се достави до ВЕЦ “Сестримо”. До участие в откритата процедура се допускат производители на хидрогенератори и ремонтни организации или надлежно упълномощени от тях фирми, отговарящи на условията на чл. 5 и 24 ЗОП. Откритата процедура за възлагане на обществената поръчка ще се проведе на два етапа. Във връзка с това участниците се задължават да представят предложенията си, разделени на техническа и финансова част, в два отделни запечатани плика, надписани съответно “Техническо предложение” и “Финансово предложение”. През първия етап от процедурата ще бъдат отворени и оценени съгласно съответните критерии само техническите предложения. Датата, часът и мястото на отварянето са съобщени по-надолу в поканата за участие. През втория етап ще бъде извършена финансова оценка на онези предложения, които при техническата оценка са получили 70 или повече точки. Датата, часът и мястото на отварянето на финансовите предложения ще бъдат съобщени допълнително на кандидатите. Ограниченията при изпълнение на поръчката са следните: опит на фирмата в производството и ремонта на хидрогенератори; стриктно спазване на графика за изпълнение на поръчката; материалите и окомплектовката да бъдат с доказани произход и качество, равно или по-добро от това, специфицирано в техническите изисквания. Кандидатите за участие в поръчката следва да имат висококвалифициран персонал и да представят доказателства за съответствие на изискванията на документацията за участие в процедурата и всички изискуеми документи съгласно чл. 27 ЗОП, както и копие от документ за закупена документация за участие в процедурата. Предлаганата цена трябва да бъде твърда договорена цена за целия срок за изпълнение на поръчката, като е посочен начинът й на образуване с посочване цени на материалите, необходими за извършване на ремонта, цени на ремонтните работи и цена на транспорта на ремонтираното оборудване от ВЕЦ “Сестримо” до мястото на ремонта и обратно. Начин на плащане: аванс 10 % от стойността на доставяните материали, необходими за извършване на ремонта - срещу безусловна неотменяема банкова гаранция в полза на НЕК - ЕАД; 85 % от стойността на вложените материали и 95 % от стойността на извършените работи - поетапно чрез банков превод до 15 дни след приключване на съответния етап; 5 % от стойността на договора чрез банков превод в срок от 15 дни след подписване на протокол за успешно преминали приемателни изпитания (за лот 1) и протокол за успешно преминали 72-часови проби на ремонтираното оборудване (за лот 2). Срокът на валидност на предложенията трябва да бъде 90 календарни дни от датата, определена за отваряне на техническите предложения. Участниците в откритата процедура са длъжни да представят в отделен запечатан плик като част от предложението си документ за внесен депозит или безусловна и неотменяема банкова гаранция за участие, издадена от първокласна банка, на стойност не по-малко от 1 % от общата сума на предложението в съответната валута със срок на валидност 120 дни. НЕК - ЕАД, ще класира по всеки лот на първо място икономически най-изгодното предложение (съгласно чл. 41, ал. 2 ЗОП) въз основа на следните критерии и коефициенти на тежест (Кт) при комплексната оценка: за комплексната техническа оценка: срок за изпълнение - Кт 0,2; технически възможности и професионален опит на изпълнителите - Кт 0,4; гаранционен срок - Кт 0,2; опит в изпълнение на подобни обекти (референции) - 0,2. За комплексната финансова оценка: цена на предлаганите материали, ремонтни услуги и транспорт - Кт 1,0, като сравняването ще се извършва, като се вземе предвид общата цена, която възложителят следва да плати за ремонта на хидрогенератора по съответния лот без ДДС, включително и разходите за мита и други такси по вноса (при ремонт извън България), плюс допълнителните разходи (лихви и банкови разноски), възникващи при предложена схема на плащане, различна от схемата на плащане, посочена в договора към документацията, изчислени на базата на текущия ОЛП на БНБ за деня на отваряне на техническите предложения + 3. Съотношението между финансовата и комплексната техническа оценка е 50/50, като в крайното класиране участват само предложенията, съответстващи на изискванията на документацията за участие. Кандидати, които са предложили прихващане на цената на договора най-малко с 50 % срещу изискуемо старо, просрочено с над шест месеца, вземане на НЕК - ЕАД, просрочен с над шест месеца дълг към НЕК - ЕАД, получават като предимство в размер 10 % бонификация на цената върху прихваната част, в случай че общата им техническа оценка е по-висока или равна на най-ниската обща техническа оценка на класираните на първите три места кандидати. НЕК - ЕАД, може да възложи допълнителна поръчка при условията на чл. 16, т. 4 ЗОП. НЕК - ЕАД, може да възложи договори на един или двама кандидати, съответно за два или един лот от процедурата. Документацията за участие в откритата процедура може да бъде получена в Централно управление на НЕК - ЕАД, София, ул. Триадица 8, срещу невъзстановими 100 лв. с включен ДДС, платими в касата на ЦУ на НЕК - ЕАД, на същия адрес. Начален срок за продажба на документацията за участие в процедурата - денят, следващ датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Предложенията трябва да бъдат представени в управление “Търговия” на ЦУ на НЕК - ЕАД, София, ул. Триадица 8, не по-късно от 12 ч. на 45-ия календарен ден считано от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Техническите предложения ще бъдат отворени в 14 ч. същия ден в управление “Търговия” на НЕК - ЕАД, София, ул. Веслец 5, ет. 6. Желаещите участници могат да присъстват на отварянето на предложенията. Допълнителна информация - ЦУ на НЕК - ЕАД, тел.: (+3592) 981-81-64, факс: (+ 3592) 9801971; телекс: 22707 или 22708; сметка: “Стопанска и инвестиционна банка” - АД, код 88898882, сметка № 1000501215 в левове и № 1200501212 в DM.

8006

250. - “Електроразпределение - Столично” - ЕАД, София, ул. Цар Симеон 330, п. код 1309, факс 986-28-05, тел./факс 22-33-25, на основание чл. 6, т. 3 във връзка с чл. 10 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение на съвета на директорите по т. 1 от протокол № 53 от 31.I.2002 г. обявява открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка № 98 при следните условия: 1. Предмет на поръчката - избор на лицензиран оценител на сгради, машини и съоръжения съгласно приложен списък към документацията. 2. Вид на процедурата - открит конкурс. 3. Срок и място на изпълнение - общият срок на изпълнение е 12 месеца; оценката на отделен обект трябва да се извършва за срок не по-голям от 10 работни дни считано от датата на заявката. 4. Ограничения - кандидатите да са лицензирани от Агенцията за приватизация за извършване на такъв тип оценки. 5. Квалификационни изисквания - в процедурата се допускат кандидати, отговарящи на изискванията по чл. 5, 23 и 24 ЗОП. 6. Изисквания към изпълнението - подробно посочени в документацията. 7. Начин на образуване на предлаганата цена - в предложението трябва да се посочат единичната цена на отделен материален актив и общата стойност на предложението за 150 обекта, в левове без ДДС (възможно е по време на изпълнението посоченият брой обекти да бъде променен до +3/-20 %). 8. Начин на плащане - в левове по банков път до 10 календарни дни считано от датата на приемане на оценката на даден обект срещу приемателно-предавателен протокол и данъчна фактура. 9. Срок на валидност на предложението - 90 дни след датата на отварянето на предложенията; за кандидатите, класирани на първите три места, срокът на валидност на предложенията може да се удължи до подписване на договор, но не повече от 30 дни от изтичане на първоначалния срок. 10. Вид и размер на гаранцията за участие - участниците представят като част от предложението си парична гаранция в размер 1 % от стойността на предложението, вносими по банкова сметка № 1010059501, банков код 13073555, “Общинска банка” - АД, клон “Денкоглу”, София, или безусловна и неотменяема банкова гаранция в същия размер. 11. Класирането на предложенията ще се извърши на база икономически най-изгодното предложение по следните критерии и коефициенти на тежест (к.т.): общи критерии на оценка, която се формира от: 1) извършване на оценка на материални активи на големи предприятия - 40 %; 2) професионална квалификация на кандидата - 30 %; 3) срок на изпълнение за отделен обект - 20 %; 4) референции от предишни възложители - 10 %; финансова оценка, която се формира от: цена (к.т.) - 100 %; съотношението между общите критерии и финансовата оценка при формиране на общата оценка е 0,5/0,5. 12. Възложителят си запазва правото да възложи допълнителни поръчки на кандидата, избран за изпълнител, съгласно чл. 16, т. 4 ЗОП. 13. Документацията за участие в откритата процедура може да бъде закупена всеки работен ден от 9 до 16 ч. срещу 100 лв. без ДДС, платими в касата на дружеството или по банкова сметка № 1010059501, банков код 13073555, “Общинска банка” - АД, клон “Денкоглу”, София; сумата не се връща. Началният срок за продажба на документацията е следващият работен ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник”; документите се получават в стая 218 срещу платежен документ за закупуването им. 14. Предложенията ще се приемат до 12 ч. на 16-ия календарен ден считано от следващия ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Документите се подават в деловодството на дружеството или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка; когато срокът за подаване изтича в неработен ден, предложения ще се приемат до 12 ч. на следващия работен ден. 15. Предложенията ще бъдат отворени в 14 ч. на първия работен ден след крайната дата за приемане, посочена в т. 14, в сградата на “Електроразпределение - Столично” - ЕАД, София, ул. Цар Симеон 330. 16. Кандидати, които желаят, могат да присъстват при отварянето на предложенията.

8242

281. - “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, Плевен, ул. Дойран 73, тел.: 893-334, 893-307, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на комплектни трафопостове (КТП) 20/0,4 kV. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 4, т. 3, буква “а” във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 13, ал. 2 ЗОП и решение на съвета на директорите от 11.I.2002 г. и заповед № ИД-20 от 4.II.2002 г. на изпълнителния директор на “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, с цел доставката на необходимите КТП за изпълнение на програмата за основен ремонт на разпределителната мрежа средно и ниско напрежение, експлоатирана от “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД. 3. Вид на процедурата - открита, с възможност за възлагане на допълнителна поръчка по реда на чл. 16, т. 3 ЗОП. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка - до 30.IХ.2002 г. на партиди франко складовете на клоновете при “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, в Плевен, Ловеч, Враца, Видин и Монтана. 5. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка - всеки кандидат следва да представи само едно предложение, включващо най-малко една от обособените групи КТП съгласно техническата документация. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - български и чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, отговарящи на чл. 24 и 27 ЗОП и са производители или оторизирани от тях представители (вкл. дистрибутори). 7. Изисквания за качество: а) съответствие с актуалния БДС или чуждестранния му аналог, одобрен по реда на Закона за националната стандартизация; б) материалите да са с доказан произход и качество не по-малко от стандартното; в) КТП да отговарят на изискванията, заложени в документацията за участие. 8. Начин за образуване на предлаганата цена и начин за плащане - предлаганата цена следва да се образува в левове без ДДС отделно за всяка позиция, като изрично трябва да бъдат посочени: единична цена за всяка позиция от спецификацията; в единичната цена да са включени всички разходи за транспорт до склада на възложителя, както и дължимите мита, такси и др.; плащанията - по банков път в срок до 30 дни след ефективна доставка, издадена фактура, сертификат за качество и проведен входящ контрол. 9. Срок на валидност на предложенията - за целия срок на изпълнение на поръчката. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка - парична сума (съгласно чл. 31 ЗОП) в размер не по-малък от 1 % от стойността на предложението на участника, вносима по банков път - банкова сметка № 1000042100, банков код 32076016 - “Росексимбанк” - клон Плевен; относно гаранцията се прилагат разпоредбите на чл. 32 и 33 ЗОП. 11. Критерии за оценка на предложенията: икономически най-изгодното предложение, получило най-висока комплексна оценка, състояща се от две основни компоненти - финансова и техническа, в съотношение 0,6/0,4; коефициентите на тежест за техническата оценка са: съответствие на предложението с техническите изисквания, с тежест 40 %; срок на изпълнение на доставката, с тежест 20 %; гаранционен срок, с тежест 20 %; опит и професионални възможности на кандидата, с тежест 20 %. 12. Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата - административната сграда на “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, Плевен, ул. Дойран 73, ет. 3, стая 301; цена на документацията - 120 лв. (с вкл. ДДС), които се заплащат в брой в стая 301; срок за закупуване на документацията - 20 дни от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 13. Място и срок за подаване на предложенията - в запечатан непрозрачен плик в административната сграда на “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, Плевен, ул. Дойран 73, стая 301, всеки работен ден от 8 до 16 ч. и 30 мин., в срок до 25 дни от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 14. Място, ден и час за отваряне и разглеждане на предложенията - в “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, ет. 3, в 10 ч. на втория работен ден след изтичане на срока за представяне на предложенията съгласно чл. 34, ал. 3 ЗОП; желаещите участници могат да присъстват на отварянето на предложенията. За допълнителна информация - тел. 064/893-334, 893-307.

7310

282. - “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, Плевен, ул. Дойран 73, тел. 893-311, 893-334, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка - доставка на електромерни табла; 2. правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 4, т. 3, буква “а” във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 7, ал. 1,т. 2 и чл. 13, ал. 2 ЗОП, решение на съвета на директорите на “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, от 11.I.2002 г. и заповед на изп. директор и има за цел да се осъществи доставката на електромерни табла за изпълнение на програмата за ремонт на разпределителната мрежа ниско напрежение, експлоатирана от “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД; 3. вид на процедурата - открита; с възможност за възлагане на допълнителна поръчка по реда на чл. 16, т. 3 ЗОП; 4. срок и място за изпълнение на обществената поръчка - до 30.IХ.2002 г. на партиди след предварителна заявка от възложителя, франко складовете на клоновете в Плевен, Враца, Ловеч, Видин и Монтана; 5. ограничения при изпълнение на обществената поръчка - всеки кандидат следва да представи само едно предложение, включващо най-малко една от обособените позиции електромерни табла; 6. квалификационни изисквания към кандидатите - български и чуждестранни физически или юридически лица и техни обединения, отговарящи на чл. 24 и 27 ЗОП, производители или оторизирани от тях представители (вкл. дистрибутори); всеки кандидат трябва да представи техническа документация, която да даде точна и вярна представа за предлаганите електромерни табла и техните характеристики; комплектът техническа документация на кандидата, сключил договор за изпълнение на обществената поръчка, се заверява с подписа на главния инженер и печата на възложителя и става неразделна част от договора; този комплект се съхранява от възложителя и ще служи за база за решаване на всички спорни въпроси относно качеството на доставените електромерни табла; 7. изисквания за качество - електромерни табла трябва да отговарят на БДС 1139-89, на стандарт на НЕК с означение НЕК 01-1999; 8. начин за образуване на предлаганата цена и начин за плащане - предлаганата цена следва да се образува в левове без ДДС отделно за всяка позиция, като изрично трябва да бъдат посочени: единична цена за всяка позиция от спецификацията; обща цена за всяка позиция от спецификацията; в единичната цена да са включени всички разходи за транспорт до склада на възложителя, както и дължимите мита, такси и др.; обща стойност на офертата; плащанията ще се извършват по банков път в срок до 30 дни след ефективна доставка, издадена фактура, сертификат за качество и проведен входящ контрол; 9. срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от крайния срок за подаване на предложенията; 10. вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка - парична сума в размер не по-малък от 1 % от стойността на предложението, вносима по банков път банкова сметка № 1000042100, банков код 32076016 - Росексимбанк, клон Плевен, съгласно чл. 30 и чл. 31, т. 3 ЗОП; относно гаранцията се прилагат разпоредбите на чл. 32 и 33 ЗОП; 11. критерии за оценка на предложенията: а) икономически най-изгодно предложение - тежест 80 %, където: цена, с тежест 40 %; съответствие на предложението с техническото задание и условията на процедурата, с тежест 30 %; начин на плащане, с тежест 10 %; срок на изпълнение, с тежест 10 %; гаранционен срок, с тежест 10 %; б) опит в изпълнението на подобен вид работа (референции от фирмите, в които са извършени подобни услуги) - тежест 20 %; 12. място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата - административната сграда на “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, Плевен, ул. Дойран 73, ет. 3, стая 301, от 8 до 16 ч. и 30 мин. в административната сграда на дружеството; цената на документацията е 120 л. (с вкл. ДДС), които се заплащат в брой в стая 301; срокът за закупуване на документацията е 20 дни от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”; 13. място и срок за подаване на предложенията - административната сграда на “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, Плевен, ул. Дойран 73, стая 301, всеки работен ден от 8 до 16 ч. и 30 мин., в срок до 25 дни от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”; 14. място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - в “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, ет. 3, 10 ч. на втория работен ден след изтичане на срока за представяне на предложенията съгласно чл. 34, ал. 3 ЗОП; желаещите участници могат да присъстват на отварянето на предложенията. За допълнителна информация - тел. 064/893-334.

8050

313. - “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, Плевен, ул. Дойран 73, тел. (064) 893-311, 893-307, на основание чл. 34 ЗОП, решение № 4 от 15.I.2002 г. на съвета на директорите и заповед № ИД-15/23.I.2002 г. на изп. директор отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка - въоръжена охрана на имущество сгради и помещения на собственост на “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, район Плевен; 2. правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “т” във връзка с чл. 4, т. 3, буква “а”, чл. 13, ал. 2 и чл. 14 ЗОП; 3. вид на процедурата - открита; 4. срок и място на изпълнение на поръчката - три години от датата на сключване на договор за охрана с място на изпълнение, както следва: а) административна сграда на ул. Дойран 73, Плевен - денонощен режим на охрана; б) административна сграда на ул. Панега 2, Плевен - денонощен режим на охрана; в) складова база в Индустриален квартал, Плевен - денонощен режим на охрана; г) складова база и работилници в района на подстанция “Плевен 1”, Плевен - денонощен режим на охрана; д) гаражи, работилница и битова сграда в района на подстанция “Сторгозия”, Плевен - денонощен режим на охрана; е) административна сграда, складове и работилници в технически район “Левски”, гр. Левски - денонощен режим на охрана; ж) административна сграда и складова база - ТР “Червен бряг” - Червен бряг - денонощен режим на охрана; и) складова база в технически район “Белене” - Белене - денонощен режим на охрана; й) административна сграда и складова база - ТР “Гулянци” - Гулянци - денонощен режим на охрана; на основание чл. 16, т. 3 ЗОП “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, си запазва правото да възложи допълнителна обществена поръчка с кандидата, с който е сключен договор за изпълнение на обществената поръчка; 5. условия за участие в откритата процедура - до участие в откритата процедура се допускат лицензирани охранителни фирми, отговарящи на условията по чл. 5, 24 и 27 ЗОП, да имат опит за и са извършвали охранителна дейност не по-малко от 5 години и нямат прекратен договор по тяхна вина; 6. ограничения при изпълнение на обществената поръчка - правата и задълженията по тази поръчка не могат да се прехвърлят на трети лица; не се допуска използването на подизпълнители; 7. квалификационни изисквания към кандидатите - български и чуждестранни юридически лица, вкл. и техни обединения, за които не са налице ограничителните условия по чл. 24, ал. 1, т. 1 - 6 ЗОП, които са регистрирани по ТЗ и ЗДДС и имат издадено разрешение за извършване на охранителна дейност на територията на РДВР - Плевен, съгласно изискванията на Наредба № I-79 от 8.VI.2000 г., отговарят на изискванията, посочени в чл. 81б от Закона за МВР и други нормативни документи за охранителна дейност; да притежават технически средства за сигнализация и връзка, униформено облекло с отличителни знаци, както и да притежават бойно оръжие; 8. изисквания за качество - кандидатите да извършват охранителната дейност с необходимата прецизност и ефикасност съгласно изискванията на Наредба № I-79 и в съответствие с Правилника за вътрешния ред и Правилника за пропускателния режим на “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, район Плевен; 9. начин за образуване на предлаганата цена и начин за плащане - предлаганата цена следва да се образува в левове без ДДС, месечно за всеки обект по т. 4, както и обща цена за изпълнение на обществената поръчка; начин на плащане - с банков превод до 10 дни след предаване на отчет за изпълнение на договорената охранителна дейност за предходния месец и оформена данъчна фактура; 10. срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни от датата на разглеждане на предложенията; 11. вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка - паричен депозит 2000 лв. за всеки обект, вносим по банкова сметка на “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД: № 1000042100, банков код 32076016 - в Росексимбанк, клон Плевен; относно гаранцията се прилагат разпоредбите на чл. 32 и 33 ЗОП; 12. критерии за оценка на предложенията за всеки обект и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложенията: 12.1. техническа оценка - с тежест 60 % от общата оценка и включва: а) най-бърза и адекватна реакция при екстремни ситуации, кражби и нарушения, включваща указания за тактиката на действие при различни ситуации, организация на охраната (постове, сменяемост), професионални възможности на кадрите - с тежест 40 %; б) възможност за денонощно осигуряване с транспорт на група - с тежест 20 %; в) възможност за денонощно осигуряване с комуникации (начини и средства) - с тежест 15 %; г) въоръжение (средства за принуда и самозащита) - с тежест 15 %; д) препоръки от други възложители - с тежест 10 %; 12.2. търговско-финансова оценка - коефициент на тежест в общата оценка - с тежест 40 % и включва: а) цена (задължителна финансова обосновка) - с тежест 40 %; б) условия на плащане - с тежест 30 %; в) размер и срок за покриване на щети, включващ: размер и срок за покриване на щети, които са резултат от неизпълнение на договорените задължения на кандидата; размер и срок за покриване на щети, които са резултат от противозаконно посегателство на разкрит извършител при правомерно изпълнение на договорените задължения на кандидата; размер и срок за покриване на щети, които са резултат от противозаконно посегателство на неразкрит извършител при правомерно изпълнение на договорените задължения на кандидата (минимум лева) - с тежест 30 %; 13. място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата - документацията за участие се получава в административната сграда на “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, Плевен, ул. Дойран 73, стая 301, всеки работен ден от 8 до 16 ч. и 30 мин., 20 дни от деня, следващ датата на обнародване в “Държавен вестник”; цената на документацията е 120 лв. (с вкл. ДДС); 14. място и срок за подаване на предложенията - в запечатан непрозрачен плик в административната сграда на “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, Плевен, ул. Дойран 73, стая 301, всеки работен ден от 8 до 16 ч. и 30 мин. в срок до 25 дни от датата на обнародването в “Държавен вестник” вкл.; 15. място, ден и час за разглеждане на предложенията - отваряне, разглеждане и оценяване на предложенията - в административната сграда на “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, Плевен, ул. Дойран 73, първия работен ден след изтичане на срока за представяне на предложенията в 14 ч.; желаещите кандидати могат да присъстват на отварянето на предложенията.

8051

12. - “Топлофикация София” - ЕАД, ТР “София”, София, ул. 202 № 6, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 15, т. 3 и чл. 47 ЗОП и решение по т. 6 от протокол № 164 от 12.ХII.2001 г. на управителния съвет на дружеството открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката: доставка на реагентна система - коагулант тип АЛСУЛ 320 и флокуланти тип ЗЕТАГ 7654 и ЗЕТАГ 7631 за 2002 г. в ТЕЦ “София”. 2. Правно основание за откриване на процедурата: чл. 13, ал. 5, чл. 15, т. 3 и чл. 47 ЗОП. 3. Вид на процедурата - ограничена. 4. Срок за изпълнение - 31.ХII.2002 г. по приложен график от ТЕЦ “София”. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите - кандидатите да са регистрирани по ТЗ и ЗДДС и да отговарят на изискванията на ЗОП. 6. Изисквания за качество - съгласно приложение № 2. 7. Начин на образуване на предлаганата цена - в ценовото предложение да се посочи цената в левове без ДДС при условие на доставка франко склад в ТЕЦ “София”. 8. Начин на плащане - плащанията се извършват чрез банков превод. 9. Срок за валидност на предложенията - 60 дни от датата на изтичане на срока за подаване на предложенията. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане - депозитна вноска в размер 1 % от посочената в предложението на изпълнителя цена без ДДС, внесена в брой в касата на ТР “София”. 11. Критерий за оценка на предложението - технико-икономически най-изгодното предложение, в т.ч.:

Критерии

Тегловен

коефициент

“с”, %

Оценка “в”,

точки

К1 - компетентност

   

и опит на кан-

   

дидата

с1 - 10

в1 - 10 - 50

К2 - цена на предло-

   

жението

с2 - 80

в2 - по формула

К3 - размер на аван-

   

сов превод

с3 - 10

в3 - 10 - 50

 

минимална предложена цена

 

в2 = 10 + (

____________________________________

) x 40.

 

предложена цена от кандидата

 

Класирането ще се извършва въз основа на комплексната оценка К, получена от стойностите на отделните критерии К1, К2 и К3 по формулата:

К = К1 + К2 + К3 = с1в1 + с2в2 + с3в3,

където: с1, с2 и с3 са коефициентите, определящи тежестта на критериите; в1, в2 и в3 са балните оценки по съответния критерий (вариращи от 10 до 50 точки); на първо място се класира предложението, получило най-голяма комплексна оценка К. 12. Документация за участие се закупува от управлението на ТР “София” всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 15 ч. срещу представяне на касов ордер за внесени невъзстановими 50 лв. в касата на ТР “София”; начален срок на продажба на документите - датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 13. Предложенията се приемат до 10 ч. на 15-ия календарен ден считано от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник” в управлението на ТР “София” в запечатан плик, на който освен адреса да се изпишат наименованието на процедурата и името на фирмата участник. 14. Разглеждането и оценяването на предложенията ще започне в 10 ч. на 16-ия календарен ден от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник” в управлението на ТР “София”. За допълнителни сведения и консултации - тел. 9312424, вътр. 329.

8595

83. - “Топлофикация - Перник” - ЕАД, Перник, пл. Св. X.X. 1, тел. (076) 602707, факс (076) 602840, на основание чл. 34, ал. 2 ЗОП отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: доставка на гориво за дизелови двигатели в размер 2600 т през 2002 г. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” във връзка с чл. 22, ал. 1 ЗОП и решение № 4-СД от 7.I.2002 г. на съвета на директорите на “Топлофикация - Перник” - ЕАД, с цел осигуряване на нормалната експлоатационна дейност на дружеството през 2002 г. 3. Вид на процедурата: открита, с възможност за възлагане на допълнителна поръчка при спазване условията на чл. 16, т. 3 ЗОП. 4. Срок за изпълнение на обществената поръчка: по съгласувани графици за доставка до края на 2002 г. 5. Място на изпълнение на обществената поръчка: “Топлофикация - Перник” - ЕАД, Перник. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: фирми, отговарящи на условията на чл. 5, 24 и 27 ЗОП; приемливи са кандидатите, регистрирани по ЗДДС, които са производители на горива или дистрибутори на производители (доказва се с нотариално заверено копие от договора за дистрибуция, оригинално пълномощно или нотариално копие от него, издадено от производителя, с подпис и име на представителя на производителя, длъжност и адрес за контакти); всеки кандидат участва за цялото количество 2600 т дизелово гориво; кандидатите следва да докажат, че разполагат със специални транспортни средства, отговарящи на изискванията на БДС 110350-81 за превоз на опасни товари по пътищата, оборудвани със стандартни пломбирани дозатори за автоматично отчитане на горивото. 7. Изисквания за качество: дизелово гориво по БДС 8884-89, придружено със сертификат за качество от оторизирана лаборатория при всяка доставка. 8. Начин на образуване на предлаганата цена и начин на плащане: цените следва да се представят в левове DDP “Топлофикация - Перник” - ЕАД, без ДДС; плащането се извършва след доставка; цена - в лв./т, без ДДС, на базата на цената на “ЛУКойл - Нефтохим Бургас” - АД, към 20.II.2002 г. (5-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник”) с франкировка DDP Перник; начин на формиране:

Ц = К x Цпр + Цтр,

където: Цпр е цената за директна реализация, без ДДС (данъчна основа) на българския производител “ЛУКойл - Нефтохим Бургас” - АД, Бургас, към 20.II.2002 г. (цената се отнася само за момента на оферирането); Цтр - транспортните разходи до Перник (няма да подлежат на промяна); К - коефициентът (надбавката/намалението) спрямо цената на българския производител “ЛУКойл - Нефтохим Бургас” - АД (не подлежи на промяна през целия период на действие на договора); Ц - общата цена на доставката в лв./т без ДДС, с франкировка DDP Перник; начинът на формиране на цената важи за целия период на действие на договора, като цената на българския производител “ЛУКойл - Нефтохим Бургас” - АД, след сключването на договора ще се следи към момента на извършване на доставката; доставката ще се извършва с автоцистерни. 9. Срок на валидност на предложението: 90 календарни дни. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата: банкова или парична гаранция в размер 2 % от общата офертна цена DDP, преведена по сметка № 1010443029; б. код 20082614, при ТБ “ОББ” - АД, клон Перник. 11. Критерии за оценка на постъпилите предложения: обща оценка: ОО = 0,3 x ТО + 0,7 x ФО: техническа оценка (ТО) = 0,4А + 0,6В, където: А е оценката по критерия “качество на горивото” - гориво с качествени характеристики, съответстващи с пределно допустимите физико-химически показатели съгласно БДС 8884-89 и сертификационните изисквания; В - оценката по критерия “ниво на надеждност и търговско присъствие на доставчика”; финансова оценка (ФО) = 0,3П + 0,7Ц, където: П е оценката по критерия “условия на плащане” (кандидатът получава максимален брой точки при предложение за отложено плащане в срок от 40 и повече дни); Ц - оценката по критерия “предложена цена” - точките по предложената цена на всеки един кандидат ще се получат по формулата:

 

Pmin

 

Пц =

____________

,

 

Pn

 

където: Pmin е предложената минимална цена, а Pn - предложената цена от кандидата. 12. Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: “Топлофикация - Перник” - ЕАД, Перник, пл. Св. X.X. 1, отдел “Маркетинг и търговия”, до 15 ч. на 30-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник” срещу внесени невъзстановими 100 лв. без ДДС в касата на дружеството. 13. Място и срок за подаване на предложенията: “Топлофикация - Перник” - ЕАД, Перник, пл. Св. X.X. 1, деловодството, не по-късно от 15 ч. на 30-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 14. Място, ден и час на отваряне на предложенията: “Топлофикация - Перник” - ЕАД, Перник, пл. Св. X.X. 1, заседателна зала 43, в 10 ч. на 33-ия ден от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. За контакти: “Топлофикация - Перник” - ЕАД, Перник, пл. Св. X.X. 1, тел. (076) 602 671, факс (076) 602 840.

7992

817. - “Топлофикация Пловдив” - ЕАД, Пловдив 4003, бул. X.X. 236, факс 032/95-30-03, телекс 44-445, тел.: изпълнителен директор: 032/95-70-18, гл. счетоводител: 032/95-32-92, на основание чл. 34, ал. 2 ЗОП, решение на съвета на директорите, взето с протокол № 12 от 2.II.2002 г., и заповед № 62 от 6.II.2002 г. на изпълнителния директор обявява процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: извършване на ремонтно-строителни и аварийно-възстановителни услуги. 2. Правно основание за откриване на процедурата: в съответствие с чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗОП. 3. Вид на процедурата: открита. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка: една година от подписване на договора, с възможност за удължаване; място за изпълнение на обществената поръчка: “Топлофикация Пловдив” - ЕАД. 5. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка: да се разполага със строително-ремонтна база в Пловдив. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: да отговарят на изискванията по чл. 24 ЗОП. 7. Изисквания за качество: да се спазват изискванията на БДС, правилниците по ТБ, ПО и ТЕ. 8. Начин за образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане: цената на предложението е стойността на човекочас; начин за плащане - ежемесечно. 9. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни след крайния срок за приемане на предложенията. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата по възлагане: парична сума 10 000 лв., внесена в касата на дружеството. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка: цена на човекочас - 40 %; допълнителни разходи - 40 %; доставно-складови разходи - 5 %; печалба - 5 %; цена на машиносмяна: автокран до 10 t - 5 %, и багер с обем на кофата до 1 м3 - 5 %. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: комисията по разглеждане, оценка и класиране на предложенията ще започне своята работа в 10 ч. на първия работен ден след изтичане срока за подаване на предложенията в сградата на направление ИРОП. Документация за участие в процедурата може да се закупи срещу 60 лв. с ДДС всеки работен ден от 9 до 15 ч. от направление ИРОП. Срокът за подаване на предложенията е 30 календарни дни след обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Допълнителна информация от организационно естество - на тел. 95-32-79.

8244

818. - “Топлофикация Пловдив” - ЕАД, Пловдив 4003, бул. X.X. 236, факс 032/95-30-03, телекс 44-445, тел.: изпълнителен директор: 032/95-70-18, гл. счетоводител: 032/95-32-92, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП, решение на съвета на директорите на дружеството, взето с протокол № 12 от 2.II.2002 г., и заповед № 61 от 6.II.2002 г. на изпълнителния директор открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: имуществена застраховка на “Топлофикация Пловдив” - ЕАД - “Индустриален пожар”. 2. Правно основание за откриване на процедурата: в съответствие с чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 3. Вид на процедурата: открит конкурс. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка: срок за изпълнение: за 2002 г.; място за изпълнение: “Топлофикация Пловдив” - ЕАД. 5. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка: застраховката на имущество “Индустриален пожар” да е съобразена със спецификата на имуществото на дружеството; кандидатът да има опит в застраховането на имуществото на ТЕЦ, ОЦ и ТМАС. 6. Квалификационни изисквания към кандидата: да отговаря на изискванията по чл. 24 ЗОП и да притежава лиценз за имуществена застраховка. 7. Изисквания за качество: да се спазват изискванията на Закона за застраховането. 8. Начин за образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане: 8.1. цената на предложението е стойността на застрахователната премия за 2002 г. на база балансовата стойност на имуществото на дружеството към 31.ХII.2001 г. - съгласно приложение; 8.2. начин на плащане - на три вноски: I вноска - при връчване на полицата, II вноска - юни 2002 г., III вноска - ноември 2002 г. 9. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни след крайния срок за приемане на документите за участие в процедурата. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане: размерът на гаранцията за участие се определя съгласно чл. 16, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и е в размер 10 000 лв., внесена като парична сума в касата на дружеството. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: опит в застраховането на ТЕЦ, ОЦ и ТМАС е условие за оценка - размер на застрахователната премия с начислени отстъпки - 60 %, предлагани рискови покрития, съобразени със спецификата на имуществото на дружеството - 30 %, регистриран основен капитал - 10 %. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: комисията по оценяване и класиране на предложенията ще започне работата си в 11 ч. на първия работен ден след изтичане на срока за подаването им в сградата на сектор ОПИР. Документация за участие може да се закупи всеки работен ден от 9 до 15 ч. от направление ИРОП срещу невъзстановими 50 лв. без ДДС. Срокът за подаване на предложенията е 15 календарни дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Допълнителна информация от организационно естество - на тел. 90-13-46.

8245

1145. - “Софийска вода” - АД, София, ул. X.X. 2, тел. 975-31-47, на основание чл. 3, ал. 1, т .2, буква “б”, чл. 4, т. 3, буква “а”, чл. 14 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 22, ал. 1 ЗОП и заповед № ДР-33 от 5.II.2002 г. на изпълнителния директор отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на мейлинг машина по спецификация (месечен капацитет 80 000 плика; формат на листовете - А4; контрол с инфрачервен лъч за двоен лист; компютърен контрол със статистика). Документацията за участие в процедурата на стойност 240 лв. с подробни данни и изисквания, необходими за изготвяне на предложението, може да бъде получена всеки работен ден до 8.III.2002 г. в деловодството на “Софийска вода” - АД, София 1738, ул. Г. Белов 2, ет. 2, стая 207, след заплащане на 240 лв. в касата на дружеството от 8 ч. и 30 мин. до 15 ч. и 30 мин. Закупуването на документация е задължително условие за подаване на предложение. Предложенията за участие се подават лично от кандидатите или от упълномощени техни представители в запечатан непрозрачен плик, предоставен от възложителя при получаване на документите за участие, в деловодството на “Софийска вода” - АД, най-късно до 15 ч. и 30 мин. на 11.III.2002 г. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши при закрити врата в сградата на “Софийска вода” - АД, София 1738, ул. Г. Белов 2, на 12.III.2002 г. в 11 ч.

7277

290. - “Водоснабдяване и канализация” - ЕООД, София, бул. Рожен 15, тел. 38-48-54, на основание чл. 2, 6 и 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 4 от 6.II.2002 г. на управителя на дружеството отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. вид на процедурата - открит конкурс; 2. предмет на конкурса - доставка на маркучи за високо налягане за каналочистачни машини с накрайници, 200 бара налягане, условен диаметър 1", с дължина 80 м, с метална и с текстилна оплетка; 3. квалификационни изисквания към кандидатите - да отговарят на изискванията по чл. 5, 23 и 24 ЗОП; 4. място, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в конкурса - в деловодството на дружеството от деня на обнародването на поканата в “Държавен вестник” срещу 50 лв. без ДДС, платени в касата на дружеството, които не се възстановяват; 5. място и срок за предаване на предложенията - деловодството, 30 календарни дни след обнародването в “Държавен вестник”, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. и следва да отговарят на изискванията по чл. 24, ал. 3 и 4 и чл. 25 - 28 ЗОП.

7882

556. - “Водоснабдяване и канализация” - ЕООД, Благоевград, ул. X.X. 3, тел. 073/3 78 67, факс 073/2 53 68, на основание чл. 31, ал. 2, чл. 6, т. 2 и чл. 11, ал. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП и решение № РД-16-06 от 5.II.2002 г. на управителя на дружеството отправя покана за участие в процедура за възлагане на комплексна малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на помпи - по предварителни заявки, според нуждите на възложителя по групи, както следва: първа група - потопяеми (сондажни) помпи за транспортиране на питейни води; втора група - центробежни многостъпални (хоризонтални) помпи и моноблок. 2. Правно и фактическо основание: правно - чл. 6, т. 2 във връзка с чл. 11, ал. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП; фактическо - за нуждите на дружеството и доклад от началник ЕМО от 24.I.2002 г. 3. Вид на процедурата - открит конкурс. 4. Срок за изпълнение - до 4 седмици от датата на конкретната заявка. 5. Място за изпълнение на обществената поръчка - франко склада на възложителя. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: 6.1. до участие в открития конкурс се допускат преки производители, надлежно упълномощени от тях дилъри или фирми, притежаващи договор с производител и отговарящи на условията по чл. 5, 24 и 27 ЗОП; 6.2. кандидатите да представят документ на български език, че предлаганите от тях помпи са сертифицирани за ползване според българските стандарти, инструкция за експлоатация и сервизна книжка; 6.3. наличност на оторизирана сервизна база за поддръжка, удостоверено със съответните договори, както и да предлагат възможност за сервизно обслужване на място; 6.4. складова наличност на резервни части и консумативи; 6.5. кандидатите да осигурят гаранционно обслужване и уловия за следгаранционно обслужване. 7. Изисквания за качество - предлаганите помпи да отговарят на действащите в страната стандарти и нормативни документи и всяка доставка да се придружава от актуален сертификат за качество (или съответствие) и произход. 8. Начин за образуване на предлаганата цена - предлаганата цена е единична за всеки отделен вид помпа и се формира в левове, без включен ДДС; в цената се включват всички преки и косвени разходи по изпълнението на поръчката, както и транспортните разходи франко склада на възложителя. 9. Начин на плащане - в левове по банков път по предложен от кандидата график, не по-малък от 10 календарни дни от получаването на доставката, респ. подписване на приемателно-предавателния протокол. 10. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от датата на получаването им от възложителя. 11. Вид и размер на гаранцията: 11.1. гаранция за участие в процедурата - парична сума в размер 500 лв., внесена по банкова сметка № 1000030706, банков код 13073561, в “Общинска банка” - АД, клон Благоевград, на “Водоснабдяване и канализация” - ЕООД, Благоевград; 11.2. гаранция за изпълнение на договора - парична сума в размер 1000 лв., внесена по банкова сметка № 1000030706, банков код 13073561, в “Общинска банка” - АД, клон Благоевград, на “Водоснабдяване и канализация” - ЕООД, Благоевград. На основание чл. 16, ал. 4 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП изпълнителят представя допълнителна гаранция в размер 500 лв. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - критерии - тежест: а) степен на съответствие с техническите изисквания - 40 %; б) предложена цена - 20 %; в) начин на плащане - 10 %; г) гаранционен срок - 10 %; д) срок за доставка - 10 %; е) сервизна база и сервизно обслужване - 10 %. При оценяване на предложенията при равни други условия с предимство се класират кандидати, които са или са привлекли като подизпълнители малки и средни предприятия, регистрирани по реда на отделен закон. 13. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - от комисия, назначена от възложителя при условията и по реда на чл. 39 - 44 ЗОП. 14. Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: 14.1. място на получаване - управлението на “Водоснабдяване и канализация” - ЕООД, Благоевград, от 9 до 16 ч. в стая 105; 14.2. начален срок за закупуване на документацията - от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”; 14.3. цена и начин на плащане на документацията - цената на документацията е 100 лв. (с ДДС) и се заплаща в касата на дружеството при получаването й. 15. Място и срок за подаване на предложенията: 15.1. място за подаване на предложенията - сградата на управлението на “Водоснабдяване и канализация” - ЕООД, Благоевград, ул. X.X. 3, стая 105, от 9 до 16 ч.; 15.2. срок за подаване на предложенията - 15 календарни дни от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”; 15.3. кандидатите могат да подават както общо предложение, така и предложение, включващо една или няколко от обособените групи.

8240

301. - “Водно сдружение - Северни води” - ООД, Бургас 8000, пл. Гаров 2; тел. 056/842-999; факс: 056/842-979, на основание чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “б” и чл. 4, т. 3, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП и заповед № 17 от 7.II.2002 г. на управителя на дружеството обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка и отправя покана към всички заинтересувани кандидати да участват в процедурата при следните условия: Предмет на поръчката: доставка на багери, разделена по групи, както следва: група А: доставка на 5 бр. колесни багер-товарачи; група Б: доставка на малък верижен багер. Кандидатите могат да участват както за цялата поръчка, така и поотделно за групите. Класирането на предложенията ще се извърши по групи. Вид на процедурата: открита процедура с възможност за възлагане на допълнително договаряне за допълнителна доставка в размер 20 % от договорната стойност на поръчката. Срок за изпълнение на поръчката: три месеца след подписване на договора. Място за изпълнение на поръчката: автопарк към “Водно сдружение - Северни води” - ООД, Бургас. Ограничения при изпълнение на поръчката: няма. Квалификационни изисквания: кандидатите могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, производители или официални техни представители; изпълнител по договора може да бъде регистрирана като търговец по смисъла на ТЗ фирма. Изисквания за качество: предлаганите багер-товарачи да отговарят на изискванията на Директива 98/37ЕС на Европейския съюз и измененията и допълненията към нея, както и на другите стандарти и документи, подробно описани в документацията за участие в процедурата. Начин на образуване на предлаганата цена: в левове без ДДС, доставено до Бургас. Начин на плащане: разсрочено или лизингово разплащане според предложението на изпълнителя (в предложението си кандидатите да посочат подробно възможностите и условията за предложените видове разплащане). Срок на валидност на предложението: 90 календарни дни от датата на разглеждане на предложенията. Гаранция за участие в процедурата за възлагане: парични депозити в размер на: а) 15 000 лв. за група А и б) 2000 лв. за група Б, внесени по банкова сметка № 1000189112, банков код 22092207, “Корпоративна търговска банка” - АД, клон Бургас, на името на “Водно сдружение - Северни води” - ООД, Бургас. Паричната гаранция за участие на спечелилия кандидат се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след неговото приключване. Паричните гаранции на другите кандидати се освобождават според чл. 32 и 33 ЗОП. Условия за участие: съгласно чл. 23 и 24 ЗОП. Критерии за оценка: оценяването и класирането на предложенията на участниците ще се извършва по групи. Предложенията на участниците ще бъдат оценявани по петобалната система за всеки един критерий. Тежестта на всеки критерий в комплексната оценка на предложението е различна. Комплексната оценка за икономически най-изгодното предложение се получава като сума от произведенията от точките, получени за всеки критерий и съответния коефициент на тежест:

К = а1 x с1 + а2 x с2 + а3 x с3 + а4 x с4 + а5 x с5 + а6 x с6,

където: а1 - а5 са оценки по всеки критерий, а с1 - с6 са коефициенти на тежест на отделните критерии и имат следните стойности: а1 - цена на предложението - с1 = 6; а2 - технически показатели - с2 = 6; а3 - гаранции и гаранционни срокове - с3 = 4; а4 - възможности за гаранционен и извънгаранционен сервиз, време за отстраняване на повреди и дефекти, възможност за оборотна техника, заменяща дефектирали/повредени компоненти - с4 = 4; а5 - условия на плащане - с5 = 3; а6 - срок на доставката - с6 = 2. Максималната стойност на общата комплексна оценка е 125. На първо място се класира участникът, получил най-висока оценка. Място, срок и начин на получаване на документацията за участие в процедурата: място: административната сграда на дружеството в Бургас, пл. Гаров 2, стая 601; срок: 30 календарни дни от деня, следващ датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч.; цена на документацията: документацията за участие да се предоставя на кандидатите срещу невъзстановимата сума 100 лв. без ДДС, платима в касата на дружеството. Предложенията за участие да се подават в деловодството на дружеството в Бургас лично от кандидатите или от упълномощени от тях лица в запечатан и с ненарушена цялост непрозрачен плик в срок от 30 календарни дни от деня, следващ датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Място, ден и час за отваряне, разглеждане и оценяване на предложенията: административната сграда на дружеството в Бургас, ж.к. Славейков, до 3 дни след приключване срока за подаване на предложенията. Датата и часът на отваряне на предложенията да бъдат оповестени допълнително. За контакти - тел. 84-29-99.

8518

2. - “Водоснабдяване и канализация” - ЕООД, Добрич, бул. 3 март 59, тел.: (058) 2-55-90, 2-43-00, на основание чл. 34, ал. 7 ЗОП и заповед № РД-03-20 от 4.II.2002 г. на управителя на дружеството удължава срока за подаване на документи за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за ремонт на ел. двигатели - ниско напрежение, ремонт на трафомашини, ремонт на ел. двигатели - средно напрежение (ДВ, бр. 1 от 2002 г., обявление № 73265), при следните условия: Срок за подаване на предложенията - 10 календарни дни от датата на отправената покана, или първия работен ден след изтичане на този срок, в стая 207 на “В и К” - ЕООД, Добрич. Място, ден и час на разглеждане на предложенията - предложенията ще се разглеждат на четвъртия работен ден след изтичане срока за подаването им в заседателната зала на “В и К” - ЕООД, Добрич, от 10 ч.

8010

1. - “Водоснабдяване и канализация” - ЕООД, Добрич, бул. 3 март 59, тел.: 058/2-55-90; 2-43-00, на основание чл. 34, ал. 7 ЗОП и заповед № РД-03-19 от 4.II.2002 г. на управителя на дружеството удължава срока за подаване на документи за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на резервни части за трактори и автомобили - трактори; УАЗ и ГАЗ; ВАЗ и “Москвич”; леки автобомили - “Пежо”; “Фолксваген”; “Форд”; КАМАЗ и МАЗ; доставка на гуми - трактори; УАЗ и ГАЗ; ВАЗ и “Москвич”; леки атомобили - “Пежо”, “Фолксваген”, “Форд”, КАМАЗ и МАЗ; доставка на акумулатори - трактори; УАЗ и ГАЗ; ВАЗ и “Москвич”; леки автомобили - “Пежо”; “Фолксваген”; “Форд”; КАМАЗ и МАЗ (ДВ, бр. 1 от 2002 г., обявление № 73267) при следните условия: Срок за подаване на предложенията - 10 календарни дни от датата на отправената покана, или първия работен ден след изтичане на този срок, в стая 207 на “В и К” - ЕООД, Добрич. Място, ден и час на разглеждане на предложенията - предложенията ще се разглеждат на третия работен ден след изтичане срока за подаването им в заседателната зала на “В и К” - ЕООД, Добрич, от 10 ч.

8011

7. - “Водоснабдяване и канализация” - ЕООД, Добрич, бул. 3 март 59, тел.: (058) 2-55-90, 2-43-00, на основание чл. 34, ал. 7 ЗОП и заповед № РД-03-18 от 4.II.2002 г. на управителя на дружеството удължава срока за подаване на документи за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на ел.материали за нуждите на “В и К” - ЕООД, Добрич, позиции: кабели, изолационни материали и присъединителни елементи, комутационна апаратура, ел. апаратура 20 kV, измервателна апаратура и инструменти (ДВ, бр. 1 от 2002 г., обявление № 73266) при следните условия: Срок за подаване на предложенията - 10 календарни дни от датата на отправената покана, или първия работен ден след изтичане на този срок, в стая 207 на “В и К” - ЕООД, Добрич. Място, ден и час на разглеждане на предложенията - предложенията ще се разглеждат на втория работен ден след изтичане срока за подаването им в заседателната зала на “В и К” - ЕООД, Добрич, от 10 ч.

8012

196. - “Водоснабдяване и канализация” - ООД, Кърджали, бул. България 88, тел.: 0361/2-22-13 и 2-27-78, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗОП и заповед № 30 от 31.I.2002 г. на управителя на дружеството обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет - покупка от бензиностанции на бензин и дизелово гориво и доставка на масла и греси. 2. Вид на процедурата - открита. 3. Срок за изпълнение на обществената поръчка - една година след подписване на договора ритмично по заявка. 4. Място за изпълнение - за доставката на масла и греси - франко централен склад на “В и К” - ООД, Кърджали; за бензин и дизелово гориво - в бензиностанции в Ардино, Джебел, с. Кирково, Крумовград, Кърджали и Момчилград. Кандидатите могат да участват за една, за няколко или за всички посочени позиции и населени места, в които имат собствени бензиностанции. Възможно е сключване на договори с повече от един изпълнител в зависимост от постъпилите и класирани предложения за отделните населени места. 5. Качество на доставените продукти - да отговарят на БДС или на съответните международни стандарти. 6. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка - изпълнителят на обществената поръчка да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 ЗОП. 7. Квалификационни изисквания към кандидатите: да отговарят на изискванията по чл. 5 и 24 ЗОП; да издават всички необходими счетоводни, фискални и отчетни документи при всяка доставка; да притежават технически потенциал, ресурси и организационни възможности за качествено изпълнение на поръчката по дадена от възложителя заявка в количество и срокове; да отговарят на посочените в документацията изисквания; да имат опит в осъществяването на подобни поръчки и да представят доказателства за търговска репутация по смисъла на § 1, т. 12 ЗОП; да представят предложения за участие в процедурата, съобразени с изискванията по чл. 27 и 28 ЗОП: а) ценообразуване: за маслата и гресите - франко склада на възложителя с включен ДДС и отстъпка от доставената цена; за бензина и дизеловото гориво - франко обявените бензиностанции с включен ДДС и отстъпка от доставната цена; б) плащане - в левове по банков път; плащането ще се извършва в срок до 30 дни от издаването на фактурата. 8. Срок на валидност на предложенията - 60 дни от датата на представянето им. 9. Вид и размер на гаранцията за участие: парична, в размер 500 лв. - за доставка на масла и греси, и 1000 лв. - за бензин и дизелово гориво; за двете позиции - общо 1500 лв. Гаранцията се плаща в брой в касата на дружеството или по банкова сметка № 1010051115, банков код 20081615, при “ОББ” - АД, клон Кърджали, до 27.II.2002 г. 10. Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка: най-ниска цена - 12 точки (следващите 10, 8, 6); отдалеченост на бензиностанцията от местодомуването на транспортната техника - най-близка - 10 точки (следващите 8, 6, 4). Стойността на поръчката е около 100 000 лв.; възможност за промяна на поръчката в размер 15 % от договорената в основния договор. 11. Цена на документацията - 50 лв. без ДДС. 12. Срок за закупуване - 27.II.2002 г. 13. Срок за подаване на предложенията - 6.III.2002 г., до 13 ч., деловодството на дружеството. 14. Място и час на отваряне на предложенията - 6.III.2002 г. в 14 ч. в управлението на “В и К” - ООД, Кърджали, бул. България 88.

7990

198. - “Водоснабдяване и канализация” - ООД, Кърджали, бул. България 88, тел.: 0361/2-22-13 и 2-27-78, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗОП във връзка с чл. 5, ал. 2, чл. 6 и 11 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и Заповед № 32 от 31.I.2002 г. на управителя на дружеството обявява открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на изделия от чугун и стоманосварени конструкции. 2. Вид на процедурата - открит конкурс. 3. Срок на изпълнение на поръчката - 1 година след подписването на договора по заявка ритмично. 4. Място на изпълнение - франко централен склад на “В и К” - ООД, Кърджали. 5. Изисквания за качество на доставените изделия - да отговарят на показателите по размер и БДС съгласно приложените към документацията сертификационни изисквания. 6. Ограничения при изпълнението на поръчката - изпълнителят на обществената поръчка да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 ЗОП. 7. Квалификационни изисквания към кандидатите - до участие в процедурата се допускат производители, надлежно упълномощени от производителя фирми или фирми, притежаващи договор с производител; да притежават технически потенциал, ресурси и организационни възможности за качествено изпълнение на поръчката по дадена от възложителя заявка в количество и срокове; да представят доказателство за техническата възможност за изпълнение на поръчката. 8. Предлагана цена - предложената цена да включва платени мита и такси франко склада на “В и К” - ООД, Кърджали, със и без ДДС. 9. Начин на плащане - 10 банкови дни от получаване на стоката в склада на “В и К” - ООД, срещу представени платежни документи. 10. Срок на валидност на предложението - 60 календарни дни от датата на отваряне на предложението. 11. Гаранция за участие - вносима в касата на “В и К” - ООД, Кърджали, бул. България 88, на стойност 500 лв. или с превод по банков път, внесена по банкова сметка № 1010051115, банков код 20081615, при “ОББ” - АД, клон Кърджали. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка: най-изгодна цена - 10 точки; професионален опит - 10 точки; възможност за разсрочено плащане - 10 точки; отстъпки, преференции - 10 точки; референции - 10 точки. 13. Място, ден и час на разглеждане и оценяване на предложенията - в 15-дневен срок от обнародването на поканата в “Държавен вестник”, разглеждане и оценяване на предложенията - на 8.III.2002 г. в управлението на “В и К” - ООД, Кърджали, бул. България 88. 14. Място за получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в конкурса - отдел “Снабдяване”, тел.: 0361/2-22-13 и 2-27-78, цената на документацията е 50 лв. без ДДС и се заплаща в касата на дружеството всеки работен ден от 8 до 16 ч. до 26.II.2002 г.

7991

381. - “В и К” - ЕООД, Плевен, ул. Сан Стефано 25, тел. 3-14-86, на основание чл. 10 във връзка с чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 61 от 6.II.2002 г. на управителя на дружеството открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка за доставка на външни гуми за МПС, подробно описани в спецификацията, приложена в документацията на възложителя. 1. Вид на процедурата - открит конкурс. 2. Срок и място за изпълнение на поръчката - 2 години от датата на сключване на договора в Плевен по установен от възложителя график. 3. Качество - предложените за доставка гуми да са нови, да отговарят на изискванията, посочени в БДС, и да имат сертификат за качество, издаден от Държавната агенция по стандартизация и метрология. 4. Начин на образуване на цената - франко склада на възложителя в Плевен без ДДС и разсрочено плащане не по-малко от 30 дни след всяка доставка. 5. Срок на валидност на предложенията - 60 дни от датата на представянето им. 6. Гаранция за участие - парична в размер 200 лв., платими в брой в касата на дружеството или чрез превод по сметката на възложителя: сметка № 1010003518, банков код 20082810, ОББ - АД, клон Плевен. 7. Критерии за оценка: а) предложена цена: при най-ниска цена - 10 точки; с разлика до 10 % от най-ниската цена - 8 точки; с разлика до 15 % от най-ниската цена - 6 точки; с разлика до 20 % от най-ниската цена - 4 точки; с разлика, по-голяма от 20 % от най-ниската цена - 2 точки; б) гаранционни условия: гаранция за скрити дефекти - 3 месеца - 10 точки; гаранция за скрити дефекти, по-малка от 3 месеца - 0 точки (гаранционните условия се дават отделно в приложение № 2 към договора от кандидата; при нелоялни гаранционни условия кандидатът не се класира); в) срок за разсрочено плащане: 90 дни - 5 точки; 60 дни - 3 точки; 30 дни - 0 точки; г) срок за доставка: 1 ден - 6 точки; 2 дни - 2 точки; над 2 дни - 0 точки. 8. Възможност за допълнителна поръчка - в размер до 20 % от договорената в основния договор. 9. Срок за закупуване на документацията - до 25.II.2002 г., 16 ч., в стая 305 в управлението на дружеството с адрес: Плевен, ул. Сан Стефано 25, след заплащане на 20 лв. в касата на дружеството на същия адрес. 10. Срок за подаване на предложенията - до 28.II.2002 г., 16 ч., на същото място. 11. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 1.III.2002 г. в 14 ч. в управлението на дружеството.

7987

382. - “В и К” - ЕООД, Плевен, ул. Сан Стефано 25, тел. 3-14-86, на основание чл. 22 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 ЗОП и заповед № 59 от 6.II.2002 г. на управителя на дружеството открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на резервни части и специализиран ремонт на транспортните средства и механизацията, поименно посочени по марка, модел и вид и общ брой в експлоатация в списък № 1 - транспортни средства за доставка само на резервни части, и списък № 2 - транспортни средства и механизация за специализиран ремонт в бази на кандидатите, от заповедта, приложена към документацията на възложителя. 2. Вид на процедурата - открита. 3. Срок за изпълнение на поръчката - 2 години от датата на сключване на договора. 4. Място на изпълнение на поръчката: 4.1. за доставка на резервни части - складовите бази или магазини на кандидатите; 4.2. за специализиран ремонт - ремонтните бази на кандидатите. 5. Ограничения: 5.1. кандидатите могат да кандидатстват по техен избор, както следва: 5.1.1. за доставка на резервни части по една или повече позиции за транспортните средства и механизация, поименно посочени в списък № 1 и 2, вкл. и резервни части само за работния орган, монтиран на базовата машина (багерно-булдозерна уредба, каналочистачна високонапорна инсталация - комплект, и т.н.); 5.1.2. за специализиран ремонт в техни ремонтни бази, с техен труд и техни резервни части на транспортните средства и механизация, посочени в списък № 2, вкл.: 5.1.2.1. само за автомобилната част (базовата машина); 5.1.2.2. само за работния орган; 5.1.2.3. комплект - на целия актив; 5.2. автомобилните гуми (външни и вътрешни) и акумулаторите не са предмет на доставка и ремонт по тази обществена поръчка; 5.3. с изключение на посоченото в т. 5.2 кандидатите могат да кандидатстват за различен обем на доставките на резервни части и специализиран ремонт, например: 5.3.1. цялостна доставка на всички резервни части за дадено транспортно средство или работен орган; 5.3.2. частична доставка само на някои резервни части по отделни агрегати и възли (само за двигателя, само за трансмисията или само хидравлични цилиндри и т.н.); 5.3.3. посоченото в т. 5.3.2 се отнася и за обема на ремонта (само на двигатели, само на трансмисия, само на ел. уредба или само на ходова част и т.н.). 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: 6.1. кандидатите трябва да бъдат писмено упълномощени представители за дистрибуторство на резервни части или за ремонт от заводите производители на марката транспортно средство или механизация, за което се кандидатства; 6.2. кандидатите трябва да притежават оригинален каталог с номенклатурни номера на резервните части и монтажни схеми от завода производител на възлите на транспортните средства и механизация, за които кандидатстват; 6.3. кандидатите трябва да представят декларация за задължение да доставят или влагат само оригинални резервни части, означени по начин, даващ възможност да бъдат идентифицирани производителят, сертификатът за съответствие и неговият издател; когато не е възможно означаване върху самия детайл, то да се извършва върху опаковката му; 6.4. кандидатите трябва да представят ценова листа с единични цени на всички резервни части по номенклатурни номера и възли за всяко транспортно средство или механизация, за което кандидатстват, било за доставка на резервни части или за ремонт; 6.5. кандидатите трябва да представят декларация за срока на доставка на резервни части и за срока на ремонтната услуга, за които кандидатстват, като се има предвид, че “В и К” - ЕООД, Плевен, е аварийно предприятие и по изключение може да се наложи доставка на резервни части в неработни дни; 6.6. кандидатите трябва да представят гаранционен срок и гаранционни условия за доставените резервни части и за ремонтните работи; същите стават неразделни част от договора между страните; при нелоялни гаранционни условия кандидатът не се класира; 6.7. кандидатите за изпълнение на ремонтни работи трябва да представят подробни калкулации за образуване цените на услугите; 6.8. кандидатите за ремонтни услуги трябва да притежават достатъчно големи ремонтни помещения, напълно оборудвани за ремонт на тежки машини - канали, товароподемна техника, осветление, отопление и други условия на труд, гарантиращи високото качество на ремонта. 7. Начин на образуване на цената - в левове без ДДС, франко складовата база (магазина) или ремонтната база на кандидата и разсрочено плащане не по-малко от 30 дни от датата на издаване на фактурата за доставката или за извършения ремонт. 8. Срок на валидност на предложенията - 60 дни от датата на представянето им. 9. Гаранция за участие - парична в размер 500 лв., платими в брой в касата на дружеството или чрез превод по сметката на възложителя: сметка № 1010003518, банков код 20082810, ОББ - АД, клон Плевен. 10. Критерии за оценка: 10.1. за доставка на резервни части: 10.1.1. сравнителна стойностна оценка на предложените цени на резервните части: при най-ниска цена - 10 точки; с разлика до 10 % от най-ниската цена - 8 точки; с разлика до 15 % от най-ниската цена - 6 точки; с разлика до 20 % от най-ниската цена - 4 точки; с разлика, по-голяма от 20 % от най-ниската цена - 2 точки; 10.1.2. срок за разсрочено плащане: 90 дни - 5 точки; 60 дни - 3 точки; 30 дни - 0 точки; 10.1.3. срок на доставка: до 1 ден - 6 точки; до 2 дни - 2 точки; над 2 дни - 0 точки; 10.1.4.гаранционни условия: гаранция за скрити дефекти - 3 месеца - 6 точки; гаранция за скрити дефекти - по-малко от 3 месеца - 0 точки; 10.2. за ремонтни услуги: при най-ниска цена - 10 точки; с разлика до 10 % от най-ниската цена - 8 точки; с разлика до 15 % от най-ниската цена - 6 точки; с разлика до 20 % от най-ниската цена - 4 точки; с разлика, по-голяма от 20 % от най-ниската цена - 2 точки; 10.2.1. срок за разсрочено плащане: 90 дни - 5 точки; 60 дни - 3 точки; 30 дни - 0 точки; 10.2.2. срок на изпълнение: най-къс срок - 8 точки; следващ по-дълъг срок - 6 точки; следващ още по-дълъг срок - 4 точки; 10.2.3. гаранционни условия: гаранция за скрити дефекти - 3 месеца - 6 точки; гаранция за скрити дефекти - по-малко от 3 месеца - 0 точки. 11. Възложителят си запазва правото за сключване на договори с отделни кандидати по отделни позиции, посочени в списък № 1 и 2. 12. Цените могат да се променят през договорния срок само писмено при значителни промени в икономическите условия. 13. Срок за закупуване на документацията - срещу 20 лв., платими в брой в касата на дружеството до 15.III.2002 г., 16 ч., в стая 305. 14. Срок за подаване на предложенията - до 22.III.2002 г., 16 ч., на същото място. 15. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 25.III.2002 г. в 14 ч. в управлението на дружеството.

7988

401. - “Водоснабдяване и канализация” - ЕООД, Пловдив, бул. Шести септември 250, тел.: 032/63-28-28, 605-955, факс 032/62-64-03, на основание чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 15, т. 1 и чл. 47 ЗОП и заповед № 49 от 6.II.2002 г. на управителя на дружеството открива ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка, като кани за участие в нея всички заинтересувани кандидати, при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - въоръжена охрана на обекти на “В и К” - ЕООД, в Пловдив и областта. 2. Вид на процедурата - ограничена. 3. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “т”, чл. 7, ал. 1, т. 3 и чл. 15, ал. 1 ЗОП и подобряване организацията на работа, свързана с охраната на обекти на дружеството. 4. Срок за изпълнение на поръчката - 2 години от сключване на договор. 5. Възложителят си запазва правото за възлагане на допълнителна обществена поръчка съгласно разпоредбите на чл. 16 ЗОП. 6. Място за изпълнение на поръчката - “В и К” - ЕООД, Пловдив, и обекти, собственост на “В и К” - ЕООД, в област Пловдив. 7. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка - изпълнителят на обществената поръчка да отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 2 ЗОП. 8. Квалификационни изисквания към кандидатите: да отговарят на изискванията на чл. 5 и 24 ЗОП; да издават всички необходими счетоводни, фискални и отчетни документи; да притежават технически потенциал, ресурси и организационни възможности за качествено изпълнение на поръчката; да имат разрешение за извършване на охранителна дейност съгласно Наредба № I-79 от 2000 г. на МВР; всеки кандидат в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да предостави само едно предложение; лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в предложението на друг кандидат, не може да представя самостоятелно предложение; да отговарят на посочените в документацията изисквания; да имат опит в изпълнението и осъществяването на подобни ремонти и да представят доказателства за търговска репутация по смисъла на § 1, т. 12 ЗОП; да представят предложения за участие в процедурата, съобразени с изискванията на чл. 27 и 28 ЗОП. 9. Изисквания за качество: охранителната дейност да се извършва ефективно и точно с охранители, притежаващи необходимата квалификация и умения за охранителна дейност. 10. Начин на образуване на предлаганата цена - месечна сума, без ДДС. 11. Начин на плащане: в левове по банков път. 12. Срок на валидност на предложенията: 90 календарни дни. 13. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане: 1000 лв., платими по банков път, внесени по банкова сметка № 1000022803, банков код 32076022, ТБ “Росексим” - клон “Марица”; копие от документ за внесена гаранция да се приложи към предложението. 14. Критерии за предварителен подбор на кандидатите: доказателства за техническа възможност на кандидата за изпълнение на поръчката - списък на охраняваните обекти, квалификация на персонала, технически средства за сигнализация и връзка, притежавано бойно или/и газово оръжие; финансова стабилност на фирмата; доказателства за търговска репутация на кандидатите - препоръки от предишни възложители и/или постоянни търговски партньори. 15. Заявлението за участие в предварителния подбор на кандидатите за участие в ограничената процедура трябва да съдържа: документ за регистрация на кандидата, удостоверение за актуално състояние, данъчна регистрация, БУЛСТАТ, разрешение за извършване на охранителна дейност; кратко описание на дейността на фирмата на кандидата; доказателства за търговска репутация на кандидатите - препоръки от предишни възложители и/или постоянни партньори; доказателства за техническа възможност на кандидата за изпълнение на поръчката; копия от годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната финансова година (с изключение на новорегистрираните); удостоверения от съответните компетентни органи относно отсъствие на обстоятелства по чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 ЗОП; декларация, че не са налице обстоятелства по чл. 24, ал. 1, т. 2 и 4 ЗОП. 16. Място и срок за подаване на заявленията за участие в предварителния подбор: заявленията за участие в предварителния подбор да се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидатите лично или от упълномощен от него представител на адрес: Пловдив, бул. Шести септември 250, стая 301, ет. 3, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. в срок 15 дни от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 17. Предварителният подбор да се извърши от специално назначена за целта комисия на втория работен ден след изтичане на крайния срок за подаване на заявленията в предварителния подбор. 18. Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - икономически най-изгодно предложение, в т.ч.: отговорност и гаранции при покриване на щети - 40 %; стойност на месечната такса за извършване на услугата - 40 %; оценка на плана за охрана и степен на удовлетворяване на поставените от възложителя технически качествени и квалификационни изисквания към кандидатите - 10 %; функционално съчетаване на възможностите на сигнално-охранителните с