Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 5.XII

  • НАРЕДБА № 76 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ПЪТЕПОКАЗАТЕЛИ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 92 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.) Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ ЗА ВЗАИМНА ПОМОЩ МЕЖДУ ТЕХНИТЕ МИТНИЧЕСКИ АДМИНИСТРАЦИИ (УТВЪРДЕН С РЕШЕНИЕ № 618 ОТ 17 СЕПТЕМ Виж повече
  • НАРЕДБА № 9 ОТ 25 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА РЕДА, НАЧИНА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА ДЪЛГА НА ОБЩИНИТЕ И СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ФОНДОВЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279 ОТ 25 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИННИЯ КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ОБН., ДВ, БР. 23 ОТ 2000 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 53 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 ОТ 27 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. (ОБН., Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 ОТ 27 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА РЕЗЕРВИСТИТЕ ОТ МОБИЛИЗАЦИОННИЯ РЕЗЕРВ, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В УЧЕБНО-МОБИЛИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 ОТ 27 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ (ОБН., ДВ, БР. 17 ОТ 2003 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 33, 43, 59, 79 И 82 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 ОТ 27 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2003 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 829 ОТ 25 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ - ТУФИТИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, ОТ НАХОДИЩЕ "КАПАКЛЪК", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛ Виж повече
  • УКАЗ № 504 ОТ 24.11.2003 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-ЖА ВАЙРА ВИКЕ - ФРАЙБЕРГА - ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" С ЛЕНТА Виж повече