Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 105 от 8.XI

  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ОБН., ИЗВ., БР. 12 ОТ 1952 Г.; ИЗМ., БР. 92 ОТ 1952 Г., БР. 89 ОТ 1953 Г., БР. 90 ОТ 1955 Г., БР. 90 ОТ 1956 Г., БР. 90 ОТ 1958 Г., БР. 50, 90 И ПОПР., БР. 99 ОТ 1961 Г.; ИЗМ., ДВ, БР Виж повече
  • УКАЗ № 382 ОТ 04.11.2002 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА И ОТЧЕТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ (ОБН., ДВ, БР. 31 ОТ 2000 Г.; ИЗМ., БР. 48 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 4 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ВРЕМЕННАТА ПРОУЧВАТЕЛНА КОМИСИЯ ПО РЕЛИГИОЗНИТЕ ВЪПРОСИ Виж повече
  • УКАЗ № 373 ОТ 29.10.2002 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО Г-Н ЙОХАНЕС РАУ - ФЕДЕРАЛЕН ПРЕЗИДЕНТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" С ЛЕНТА Виж повече
  • УКАЗ № 374 ОТ 29.10.2002 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НЕЙНО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО Г-ЖА КРИСТИНА РАУ С "ОРДЕН НА РОЗАТА" - ЗЛАТЕН Виж повече
  • УКАЗ № 377 ОТ 30.10.2002 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЕТЪР ВЕЛЕВ КИРОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 378 ОТ 30.10.2002 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ПЕТРОВ - ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ПЛОВДИВ, СЪС ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Виж повече