Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 105 от 2.XII

  • ЗАКОН ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № 6 ОТ 20 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОЩЕНСКАТА СИГУРНОСТ Виж повече
  • НАРЕДБА № 6 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В ЗООЛОГИЧЕСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И РАЗМНОЖАВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 44 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № 5 ОТ 19 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА РАБОТА С ПРИЧИНИТЕЛИ НА БАКТЕРИАЛНИ, ГЪБИЧНИ И ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ С ВИСОК МЕДИЦИНСКИ И ЕПИДЕМИЧЕН РИСК Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ (ОБН., ДВ, БР. 31 ОТ 2000 Г.; ИЗМ., БР. 48 ОТ 2002 Г.; ИЗМ. И ДО Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2003 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И МЕТОДИКАТА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ДВ, БР. 80 ОТ 2003Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 33 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 24 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА РЕЗОЛЮЦИЯ № 1478 (2003) НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН ОТ 6 МАЙ 2003 Г., СЪДЪРЖАЩА И ДОРАЗВИВАЩА РАЗПОРЕДБИ НА ПРИЕТИТЕ ДОСЕГА РЕЗОЛЮЦИИ № 1132 (1997), 1171 (1998), 1306 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 ОТ 24 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2003 Г. (ОБН., ДВ, БР. 11 ОТ 2003 Г.; ИЗМ., БР. 63 И 81 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276 ОТ 24 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Виж повече