Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 116 от 13.XII

  • НАРЕДБА № 9 ОТ 26 ЮНИ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 17 ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА И ОТЧЕТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА Виж повече