Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 116 от 13.XII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-47-104 от 3 октомври 2002 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с одобрен протокол от 18.IХ.2002 г. на комисия, назначена със заповед № РД 47-55 от 2002 г., нареждам:

1. Да се преработи частично планът за земеразделяне за землището на кв. Речица, община Сливен, област Сливен, в частта на масив № 34, парцели 1, 5 и 6, и масив № 52, парцели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, с площ на преработката 8 дка.

2. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “ДВЗЗГЗГФ”.

Министър: М. Дикме

69917

 

ЗАПОВЕД № РД-47-105 от 3 октомври 2002 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с одобрен протокол от 18.IХ.2002 г. на комисия, назначена със заповед № РД-47-55 от 2002 г., нареждам:

1. Да се преработи частично планът за земеразделяне за землището на с. Николаево, община Сливен, област Сливен, в частта на масив № 34, парцел 1, и масив № 38, парцели 1, 2, 3, 4, 6 и 9, с площ 44 дка.

2. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “ДВЗЗГЗГФ”.

Министър: М. Дикме

69918

 

ЗАПОВЕД № РД-47-106 от 9 октомври 2002 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да бъде частично преработен влезлият в сила план за земеразделяне за землището на с. Сърпово, община Силистра, област Силистра, в масив № 1 с площ 35 дка, съгласно одобрен протокол от 19.VIII.2002 г.

2. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “ДВЗЗГЗГФ”.

За министър: Б. Боев

69919

 

ЗАПОВЕД № РД-47-107 от 23 октомври 2002 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с одобрен протокол от 15.Х.2002 г. на комисия, назначена със заповед № РД-46-527 от 2002 г. нареждам:

1. Да се преработи частично картата на съществуващите стари реални граници на землището на с. Дебели лаг, община Радомир, област Перник, в частта на масив № 62, парцели 1, 2 и 3 с площ 3,2 дка.

2. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “ДВЗЗГЗГФ”.

Министър: М. Дикме

69920

 

ЗАПОВЕД № РД-47-108 от 23 октомври 2002 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с одобрен протокол от 15.Х.2002 г. на комисия, назначена със заповед № РД-46-527 от 2002 г. нареждам:

1. Да се преработи частично планът за земеразделяне за землището на с. Стефаново, община Радомир, област Перник, в частта на масив № 105, парцели 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, и масив № 132, парцели 1, 2 и 7, с площ 62,8 дка.

2. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “ДВЗЗГЗГФ”.

Министър: М. Дикме

69921

 

ЗАПОВЕД № РД-47-109 от 23 октомври 2002 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с одобрен протокол от 9.IХ.2002 г. на комисия, назначена със заповед № РД-46-454 от 15.VIII.2002 г. нареждам:

1. Да се преработи частично влезлият в сила план за земеразделяне на землище гр. Тръстеник, община Долна Митрополия, област Плевен, в частта на масив № 95, с площ 0,400 дка.

2. Контрола по изпълнението на заповедта възлагане на директора на дирекция “ДВЗЗГЗГФ”.

Министър: М. Дикме

69922

 

ЗАПОВЕД № РД-47-112 от 6 ноември 2002 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с одобрен протокол от 10.IХ.2002 г. на комисия, назначена със заповед № РД-46-453 от 15.VIII.2002 г., нареждам:

1. Да се преработи частично влезлият в сила план за земеразделяне на землище с. Бреница, община Кнежа, област Плевен, в частта на масив № 32, с площ 21 дка.

2. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “ДВЗЗГЗГФ”.

За министър: Б. Боев

69923

 

ЗАПОВЕД № РД-47-113 от 8 ноември 2002 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с одобрен протокол на комисия, назначена със заповед № РД-46-530 от 10.Х.2002 г., нареждам:

1. Да се преработи частично одобреният план за земеразделяне за землището на с. Енево, община Нови Пазар, област Шумен, в масив 8, парцели № 20, 21, 22, 23, 24 и 25, с обща площ 25 дка.

2. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “ДВЗЗГЗГФ”.

За министър: Б. Боев

69924

 

ЗАПОВЕД № РД-47-114 от 8 ноември 2002 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с одобрен протокол от 17.Х.2002 г. на комисия, назначена със заповед № РД-46-531 от 10.Х.2002 г. нареждам:

1. Да се преработи частично одобреният план за земеразделяне за землището на с. Драгоево, община Велики Преслав, област Шумен, в масив 183, парцели № 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, с обща площ 7 дка.

2. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “ДВЗЗГЗГФ”.

За министър: Б. Боев

69925

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-226 от 21 октомври 2002 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, 4 и 6 ППЗНП по мотивирано предложение от кмета на община - Тунджа, въз основа на протокол № 32 от 30.IХ.2002 г. на Общинския съвет - Тунджа, и мотивирано становище на регионалния инспекторат по образование - Ямбол, нареждам:

1. Закривам НУ “Св. X.X.” - с. Ханово, община Тунджа, област Ямбол.

2. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

3. Движимото и недвижимото имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Тунджа.

4. Учениците от НУ “Св. X.X.” - с. Ханово, община Тунджа, област Ямбол, да бъдат пренасочени към ОУ “X.X.” - с. Кукорево, община Тунджа, област Ямбол, при условията на чл. 9 ЗНП.

5. Задължителната документация на закритото училище да се съхранява в ОУ “X.X.” - с. Кукорево, община Тунджа, област Ямбол.

6. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

7. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на заповедта за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците, в съответствие с държавните образователни изисквания.

Министър: Вл. Атанасов

70001

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-995 от 21 октомври 2002 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 3 от Закона за защитените територии нареждам:

1. Намалявам площта на природна забележителност “Нос Агалина”, землище на гр. Созопол, област Бургас, обявена със Заповед № 78 от 25.ХI.1980 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда при МС, с 3,0038 ха, както следва: отдел 428 - 6, с обща площ 3,0038 ха от горския фонд на Държавно лесничейство гр. Бургас, по картата на възстановена собственост от 2000 г. на Поземлената комисия - гр. Созопол.

2. Природна забележителност “Нос Агалина” с обща площ 28,5784 ха включва: отдели: 427 - б, в, г, д, 4, 5, 6, 7, и 428 - д, 3, 4, с обща площ 28,5784 ха от горския фонд на Държавно лесничейство гр. Бургас, по картата на възстановена собственост от 2000 г. на Поземлената комисия - гр. Созопол.

3. В границите на природната забележителност се запазва режимът на дейностите, определен със заповедта по т.1.

4. В срок до 3 месеца от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”, Държавно лесничейство гр. Бургас да означи новите граници на защитената местност на терена с трайни и ясно видими знаци.

5. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.

6. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание.

7. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: Д. Арсенова

70002

ЗАПОВЕД № РД-1024 от 1 ноември 2002 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 1 от Закона за защитените територии заличавам следните исторически места:

1. Историческо място “Държавна гора в м. Кошарска кошара”, землище на с. Сеславци, район “Нови Искър”, София, обявено със Заповед № 2122 от 21.I.1964 г. на Комитета по горите и горската промишленост, заведено под № 93 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

2. Историческо място “Държавна гора в м. Щърбанова ливада”, землище на с. Гниляне, район “Нови Искър”, София, обявено със Заповед № 2122 от 21.I.1964 г. на Комитета по горите и горската промишленост, заведено под № 94 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,5 ха.

3. Историческо място “Държавна гора в м. Манастирска курия”, землище на с. Подгумер, район “Нови Искър”, София, обявено със Заповед № 2122 от 21.I.1964 г. на Комитета по горите и горската промишленост, заведено под № 95 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 2,0 ха.

4. Историческо място “Държавна гора в м. Грубовата могила”, землище на с. Войняговци, район “Нови Искър”, София, обявено със Заповед № 2122 от 21.I.1964 г. на Комитета по горите и горската промишленост, заведено под № 99 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 2 ха.

5. Историческо място “Държавна гора в м. Дебели дол”, землище на с. Войняговци, район “Нови Искър”, София, обявено със Заповед № 2122 от 21.I.1964 г. на Комитета по горите и горската промишленост, заведено под № 100 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 3 ха.

6. Историческо място “Държавна гора в м. Ръждавица”, землище на с. Войняговци, район “Нови Искър”, София, обявено със Заповед № 2122 от 21.I.1964 г. на Комитета по горите и горската промишленост, заведено под № 101 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

7. Историческо място “Държавна гора в м. Черни дол”, землище на с. Лопян, община Етрополе, Софийска област, обявено със Заповед № 2122 от 21.I.1964 г. на Комитета по горите и горската промишленост, заведено под № 111 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 2 ха.

8. Историческо място “Лобно място на Ив. Кривиралчев”, землище на гр. Копривщица, община Копривщица, Софийска област, обявено със Заповед № 913 от 8.IV.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 421 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 5 ха.

9. Историческо място “Серьовица”, землище на гр. Копривщица, община Копривщица, Софийска област, обявено със Заповед № 913 от 8.IV.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 422 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

10. Историческо място “Чолаков гроб”, землище на гр. Копривщица, община Копривщица, Софийска област, обявено със Заповед № 913 от 8.IV.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 423 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

11. Историческо място “Стойковото”, землище на гр. Копривщица, община Копривщица, Софийска област, обявено със Заповед № 913 от 8.IV.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 424 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

12. Историческо място “Азан”, землище на гр. Копривщица, община Копривщица, Софийска област, обявено със Заповед № 913 от 8.IV.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 425 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,2 ха.

13. Историческо място “Столовото краище”, землище на гр. Копривщица, община Копривщица, Софийска област, обявено със Заповед № 913 от 8.IV.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 426 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 2,3 ха.

14. Историческо място “Рогачев камък”, землище на гр. Копривщица, община Копривщица, Софийска област, обявено със Заповед № 913 от 8.IV.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 427 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,5 ха.

15. Историческо място “Четворките”, землище на гр. Копривщица, община Копривщица, Софийска област, обявено със Заповед № 913 от 8.IV.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 428 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

16. Историческо място “Бялата река”, землище на гр. Копривщица, община Копривщица, Софийска област, обявено със Заповед № 913 от 8.IV.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 430 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,1 ха.

17. Историческо място “Джафарица”, землище на гр. Копривщица, община Копривщица, Софийска област, обявено със Заповед № 913 от 8.IV.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 431 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 15 ха.

18. Историческо място “Партизански лагер на отряд Бенковски”, землище на гр. Копривщица, община Копривщица, Софийска област, обявено със Заповед № 913 от 8.IV.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 433 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 23,9 ха.

19. Историческо място “Държавна гора в м. Слубешка река”, землище на с. Ямна, община Етрополе, Софийска област, обявено със Заповед № 1496 от 20.V.1974 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, с площ 2,5 ха, разширено със Заповед № 752 от 13.VIII.1981 г. на Комитета за опазване на околната среда с 9,1 ха, заведено под № 558 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 11,6 ха.

20. Историческо място “Държавна гора в м. Механите”, землище на с. Лопян, община Етрополе, Софийска област, обявено със Заповед № 1496 от 20.V.1974 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 559 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1,5 ха.

21. Историческо място “Поляна в държавна гора в м. Конярника”, землище на гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, обявено със Заповед № 1496 от 20.V.1974 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 563 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,4 ха.

22. Историческо място “Държавна гора в м. Инчовица”, землище на гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, обявено със Заповед № 1496 от 20.V.1974 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 564 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 5,2 ха.

23. Историческо място “Държавна гора в м. Ванчов гроб”, землище на гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, обявено със Заповед № 1496 от 20.V.1974 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 565 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

24. Историческо място “Държавна гора в м. Новаковец”, землище на с. Вършилово, община Костенец, Софийска област, обявено със Заповед № 1496 от 20.V.1974 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 569 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

25. Историческо място “Държавна гора в м. Стремски дол”, землище на с. Вършилово, община Костенец, Софийска област, обявено със Заповед № 1496 от 20.V.1974 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 570 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,3 ха.

26. Историческо място “Държавна гора в м. Жълтата вода - ечемиците”, землище на гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, обявено със Заповед № 1496 от 20.V.1974 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 572 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 6,3 ха.

27. Историческо място “Държавна гора в м. Езерото”, землище на к.к. Боровец, община Самоков, Софийска област, обявено със Заповед № 3813 от 12.ХII.1974 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 597 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 9,7 ха.

28. Историческо място “Лобното място на 16 партийни дейци през Септемврийското въстание 1923 г. в м. Крива вада”, землище на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, обявено със Заповед № 3813 от 12.ХII.1974 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 600 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,4 ха.

29. Историческо място “Част от поляните в м. Жарковско дере”, землище на с. Потоп, община Елин Пелин, Софийска област, обявено със Заповед № 3718 от 28.VIII.1975 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 651 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,5 ха.

30. Историческо място “Част от високопланинското пасище в м. Зла поляна”, землище на с. Чурек, община Елин Пелин, Софийска област, обявено със Заповед № 3718 от 28.VIII.1975 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 652 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

31. Историческо място “Държавна гора в м. Усоето”, землище на с. Йорданкино, община Елин Пелин, Софийска област, обявено със Заповед № 3718 от 28.VIII.1975 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 654 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

32. Историческо място “Държавна гора в м. Царски дол”, землище на м. Корията, район “Нови Искър”, София, обявено със Заповед № 3718 от 28.VIII.1975 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 655 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,3 ха.

33. Историческо място “Държавна гора в м. Козята стрън”, землище на с. Гниляне, район “Нови Искър”, София, обявено със Заповед № 3718 от 28.VIII.1975 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 656 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1,4 ха.

34. Историческо място “Държавна гора в м. Лъжев дол”, землище на с. Войняговци, район “Нови Искър”, София, обявено със Заповед № 3718 от 28.VIII.1975 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 657 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,8 ха.

35. Историческо място “Държавна гора в м. Марина мъртвина”, землище на с. Реброво, община Своге, Софийска област, обявено със Заповед № 3718 от 28.VIII.1975 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 659 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 5,0 ха.

36. Историческо място “Държавна гора в м. Батулия”, землище на с. Реброво, община Своге, Софийска област, обявено със Заповед № 3718 от 28.VIII.1975 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 660 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 12 ха.

37. Историческо място “Поляната в държавна гора в м. Мечит”, землище на с. Говедарци, община Самоков, Софийска област, обявено със Заповед № 3718 от 28.VIII.1975 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 662 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 5 ха.

38. Историческо място “Държавна гора в м. Брезовица”, землище на с. Литаково, община Ботевград, Софийска област, обявено със Заповед № 3718 от 28.VIII.1975 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 664 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 2 ха.

39. Историческо място “Държавна гора в м. Рогачев рът”, землище на с. Литаково, община Ботевград, Софийска област, обявено със Заповед № 3718 от 28.VIII.1975 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 665 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 2 ха.

40. Историческо място “Държавна гора в м. Корията”, землище на с. Доспей, община Самоков, Софийска област, обявено със Заповед № 3718 от 28.VIII.1975 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 663 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 9,6 ха.

41. Историческо място “Букова вода”, землище на с. Рашково, община Ботевград, Софийска област, обявено със Заповед № 1634 от 27.V.1976 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 733 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,1 ха.

42. Историческо място “Клисурата”, землище на с. Врачеш, община Ботевград, Софийска област, обявено със Заповед № 1634 от 27.V.1976 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 734 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,1 ха.

43. Историческо място “Калугеров камък”, землище на с. Рашково, община Ботевград, Софийска област, обявено със Заповед № 1634 от 27.V.1976 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 738 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,1 ха.

44. Историческо място “Буная”, землище на гр. Копривщица, община Копривщица, Софийска област, обявено със Заповед № 1634 от 27.V.1976 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 739 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 3,0 ха.

45. Историческо място “Сухата река”, землище на гр. Етрополе, община Етрополе, Софийска област, обявено със Заповед № 749 от 13.VIII.1981 г. на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 867 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 24 ха.

46. Историческо място “Гълъбец”, землище на с. Долно Камарци, община Горна Малина, Софийска област, обявено със Заповед № 18 от 10.I.1983 г. на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 889 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,7 ха.

47. Историческо място “Кютуклия”, землище на с. Голяма Раковица, община Горна Малина, Софийска област, обявено със Заповед № 852 от 10.VIII.1983 г. на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 912 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 34,6 ха.

Промените да се отразяват в Държавния регистър на защитените територии.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: Д. Арсенова

69984

ЗАПОВЕД № РД-1025 от 1 ноември 2002 г.

На основание на чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 1 от Закона за защитените територии заличавам следните исторически места:

1. Историческо място “Корията”, землище на с. Дрен, община Радомир, област Перник, обявено със Заповед № 3718 от 28.VIII.1975 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 646 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 5,2 ха.

2. Историческо място “Растова могила”, землище на гр. Радомир, община Радомир, област Перник, обявено със Заповед № 173 от 9.III.1983 г. на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 918 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 5,6 ха.

3. Историческо място “Лобно място на 800 души антифашисти”, землище на гр. Радомир, община Радомир, област Перник, обявено със Заповед № 173 от 9.III.1983 г. на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 919 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 3,6 ха.

4. Историческо място “Чуката”, землище на с. Чепино, община Земен, област Перник, обявено със Заповед № 3718 от 28.VIII.1975 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 647 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

5. Историческо място “Еловдолско усое”, землище на с. Елов дол, община Земен, област Перник, обявено със Заповед № 3718 от 28.VIII.1975 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 648 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 2 ха.

6. Историческо място “Вълча поляна”, землище на с. Еловица и с. Горна Мелна, община Трън, област Перник, обявено със Заповед № 2194 от 12.ХII.1968 г. на Министерството на горите и горската промишленост, заведено под № 263 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 50 ха.

7. Историческо място “Янчева чука”, землище на с. Бохова, община Трън, област Перник, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 501 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

8. Историческо място “Студенец”, землище на с. Горна Мелна, община Трън, област Перник, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 502 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

9. Историческо място “Лева река”, землище на с. Таваличево, община Кюстендил, област Кюстендил, обявено със Заповед № 913 от 8.IV.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 383 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,2 ха.

10. Историческо място “Зли дол”, землище на с. Горановци, община Кюстендил, област Кюстендил, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 496 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 20 ха.

11. Историческо място “Чудинци”, землище на с. Чудинци, община Кюстендил, област Кюстендил, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 497 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,5 ха.

12. Историческо място “Местността Грамадите”, землище на с. Богослов, община Кюстендил, област Кюстендил, обявено със Заповед № 2194 от 12.ХII.1968 г. на Министерството на горите и горската промишленост, заведено под № 252 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,1 ха.

13. Историческо място “Стражите”, землище на с. Цървеняно, община Кюстендил, област Кюстендил, обявено със Заповед № 2194 от 12.ХII.1968 г. на Министерството на горите и горската промишленост, заведено под № 253 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,1 ха.

14. Историческо място “Стражата”, землище на с. Цървеняно, община Кюстендил, област Кюстендил, обявено със Заповед № 913 от 8.IV.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 384 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,1 ха.

15. Историческо място “Черницата”, землище на с. Джерман, община Дупница, област Кюстендил, обявено със Заповед № 2194 от 12.ХII.1968 г. на Министерството на горите и горската промишленост, заведено под № 254 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,02 ха.

16. Историческо място “Фенерски камък”, землище на с. Бистрица, община Дупница, област Кюстендил, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 498 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,3 ха.

17. Историческо място “Жешката вода”, землище на с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 499 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,2 ха.

18. Историческо място “Вучки камък”, землище на с. Бистрица, община Дупница, област Кюстендил, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 500 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,2 ха.

19. Историческо място “Чучулест камък”, землище на с. Бистрица, община Дупница, област Кюстендил, обявено със Заповед № 1112 от 3.ХII.1981 г. на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 876 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,2 ха.

20. Историческо място “Гробът на X.X. - Бончук”, землище на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, обявено със Заповед № 2194 от 12.ХII.1968 г. на Министерството на горите и горската промишленост, заведено под № 243 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,1 ха.

21. Историческо място “Бъзова бара”, землище на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, обявено със Заповед № 1112 от 3.ХII.1981 г. на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 877 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,2 ха.

22. Историческо място “Оресите”, землище на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил, обявено със Заповед № 2194 от 12.ХII.1968 г. на Министерството на горите и горската промишленост, заведено под № 245 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,3 ха.

23. Историческо място “Партизански мост”, землище на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил, обявено със Заповед № 2194 от 12.ХII.1968 г. на Министерството на горите и горската промишленост, заведено под № 246 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,5 ха.

24. Историческо място “Жабокрек”, землище на Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил, обявено със Заповед № 2194 от 12.ХII.1968 г. на Министерството на горите и горската промишленост, заведено под № 247 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,9 ха.

25. Историческо място “Градоман”, землище на с. Падала, община Рила, област Кюстендил, обявено със Заповед № 2194 от 12.ХII.1968 г. на Министерството на горите и горската промишленост, заведено под № 248 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,5 ха.

26. Историческо място “Ломниците”, землище на Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил, обявено със Заповед № 2194 от 12.ХII.1968 г. на Министерството на горите и горската промишленост, заведено под № 250 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,5 ха.

27. Историческо място “Сухо село”, землище на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил, обявено със Заповед № 2194 от 12.ХII.1968 г. на Министерството на горите и горската промишленост, заведено под № 251 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,5 ха.

28. Историческо място “Байрамица”, землище на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил, обявено със Заповед № 3962 от 20.ХII.1973 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 529 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 5,2 ха.

29. Историческо място “Местността Маковец”, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил, обявено със Заповед № 2194 от 12.ХII.1968 г. на Министерството на горите и горската промишленост, заведено под № 249 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,1 ха.

30. Историческо място “Мръза”, землище на с. Пелатиково, община Невестино, област Кюстендил, обявено със Заповед № 913 от 8.IV.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 385 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,3 ха.

31. Историческо място “Янкова чука”, землище на с. Стоб, община Невестино, област Кюстендил, обявено със Заповед № 764 от 14.VIII.1981 г. на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 870 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1,5 ха.

32. Историческо място “Стръмната страна”, землище на с. Душинци, община Брезник, област Перник, обявено с ПМС № 1171 от 24.IХ.1951 г., с площ 1,5 ха.

33. Историческо място “Местността Оресите”, землище на с. Долно Кобиле, община Трекляно, област Кюстендил, обявено със Заповед № 2194 от 12.ХII.1968 г. на Министерството на горите и горската промишленост, заведено под № 244 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,1 ха.

34. Историческо място “Чернец”, землище на с. Злогош, община Трекляно, област Кюстендил, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 495 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 2 ха.

35. Историческо място “Свети Петър”, землище на с. Добри дол, община Трекляно, област Кюстендил, обявено със Заповед № 913 от 8.IV.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 386 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,3 ха.

36. Историческо място “Кървав камък”, землища на с. Шипковица и с. Долна Мелна, община Трън, област Перник, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 503 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,5 ха.

Промените да се отразят в Държавния регистър на защитените територии.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: Д. Арсенова

69985

ЗАПОВЕД № РД-1080 от 6 ноември 2002 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 1 от Закона за защитените територии заличавам следните исторически места:

1. Историческо място “Злостен”, землище на гр. Котел, община Котел, област Сливен, обявено със Заповед № 2112 от 23.VIII.1969 г. на Министерството на горите и горската промишленост, заведено под № 286 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

2. Историческо място “Околчеста поляна”, землище на гр. Котел, община Котел, област Сливен, обявено със Заповед № 2344 от 26.V.1971 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 315 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 2 ха.

3. Историческо място “Борината”, землище на с. Кипилово, община Котел, област Сливен, обявено със Заповед № 2344 от 26.V.1971 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 311 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

4. Историческо място “Къси рът”, землище на с. Градец, община Котел, област Сливен, обявено със Заповед № 2122 от 21.I.1964 г. на Комитета по горите и горската промишленост, заведено под № 108 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

5. Историческо място “Тридесетте”, землище на с. Тича, община Котел, област Сливен, обявено със Заповед № 780 от 19.Х.1979 г. на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 821 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,7 ха.

6. Историческо място “Камбуров дол”, землище на с. Братан, община Котел, област Сливен, обявено със Заповед № 1804 от 26.VII.1964 г. на Комитета по горите и горската промишленост, заведено под № 105 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 2 ха.

7. Историческо място “Складова база - Писковете”, землище на с. Тича, община Котел, област Сливен, обявено със Заповед № 780 от 19.Х.1979 г. на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 822 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,8 ха.

8. Историческо място “Фурната - Прешника”, землище на с. Тича, община Котел, област Сливен, обявено със Заповед № 780 от 19.Х.1979 г. на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 823 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,8 ха.

9. Историческо място “Разбойна”, землище на гр. Котел, община Котел, област Сливен, обявено със Заповед № 344 от 17.V.1979 г. на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 768 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 5 ха.

10. Историческо място “Алексов дол”, землище на с. Братан, община Котел, област Сливен, обявено със Заповед № 780 от 19.Х.1979 г. на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 824 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1,6 ха.

11. Историческо място “Ортото”, землище на с. Баня, община Несебър, област Бургас, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 453 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 5 ха.

12. Историческо място “Паметна плоча в м. Моряшки пост”, землище на с. Влас, община Несебър, област Бургас, обявено със Заповед № 3718 от 28.VIII.1975 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 640 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,2 ха.

13. Историческо място “Панчова мелница”, землище на с. Обзор, община Несебър, област Бургас, обявено със Заповед № 3718 от 28.VIII.1975 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 635 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,5 ха.

14. Историческо място “Сару тепе”, землище на с. Оризаре, община Несебър, област Бургас, обявено със Заповед № 345 от 17.V.1979 г. на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 780 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 5 ха.

15. Историческо място “Лобното място на моряка партизанин X.X.X. в м. Смрадликата”, землище на с. Козичино, община Поморие, област Бургас, обявено със Заповед № 3718 от 28.VIII.1975 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 636 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,1 ха.

16. Историческо място “Лобното място на X.X. в м. Рогачевица”, землище на с. Козичино, община Поморие, област Бургас, обявено със Заповед № 3718 от 28.VIII.1975 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 637 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,1 ха.

17. Историческо място “Лобното място на Тр. Траев в м. Рогачевица”, землище на с. Козичино, община Поморие, област Бургас, обявено със Заповед № 3718 от 28.VIII.1975 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 638 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,1 ха.

18. Историческо място “Лобното място на командира от партизански отряд Народен юмрук - X.X. в м. Керзиева шума”, землище на с. Козичино, община Поморие, област Бургас, обявено със Заповед № 3718 от 28.VIII.1975 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 639 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,1 ха.

19. Историческо място “Паметник на Грозчо”, землище на с. Черница, община Сунгурларе, област Бургас, обявено със Заповед № 913 от 8.IV.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 379 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,6 ха.

20. Историческо място “Кючюклан”, землище на с. Садово, община Сунгурларе, област Бургас, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 454 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

21. Историческо място “Паметник на 23-та партизани”, землище на с. Топчийско, община Руен, област Бургас, обявено със Заповед № 913 от 8.IV.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 380 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 8,2 ха.

22. Историческо място “Паметник на 2-та войника”, землище на с. Ръжица, община Руен, област Бургас, обявено със Заповед № 913 от 8.IV.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, заведено под № 381 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

23. Историческо място “Буката”, землище на с. Топчийско, община Руен, област Бургас, обявено със Заповед № 345 от 17.V.1979 г. на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 779 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,4 ха.

24. Историческо място “Бъчвенски мост”, землище на гр. Котел, община Котел, област Сливен, обявено със Заповед № 344 от 17.V.1979 г. на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 769 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 5 ха.

25. Историческо място “Калето”, землище на с. Медвен, община Котел, област Сливен, обявено със Заповед № 2194 от 12.ХII.1968 г. на Министерството на горите и горската промишленост, заведено под № 266 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,7 ха.

Промените да се отразят в Държавния регистър на защитените територии.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: Д. Арсенова

69986

ЗАПОВЕД № РД-1135 от 22 ноември 2002 г.

На основание на чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 1 от Закона за защитените територии заличавам следните исторически места:

1. Историческо място “Партизанска база - Зелениковец”, землище на с. Стоките, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 735 от 11.VII.1983 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 907 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 24 ха.

2. Историческо място “Пожарака”, землище на с. Бериево, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 291 от 13.IV.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 967 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 13,3 ха.

3. Историческо място “Крушака”, землище на с. Богатово, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 291 от 13.IV.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 977 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 20,6 ха.

4. Историческо място “Горноросишката голяма гора”, землище на с. Горна Росица, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, разширено със Заповед № 203 от 11.III.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 481 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 3,4 ха.

5. Историческо място “Лалчевото”, землище на с. Горна Росица, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, разширено със Заповед № 203 от 11.III.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 482 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1,2 ха.

6. Историческо място “Кукла”, землище на с. Градница, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 291 от 13.IV.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 975 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 8,2 ха.

7. Историческо място “Кладенеца”, землище на с. Дамяново, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 291 от 13.IV.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 976 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 12,2 ха.

8. Историческо място “Карадоурук”, землище на с. Добромирка, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 488 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,5 ха.

9. Историческо място “Язовира”, землище на с. Добромирка, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 489 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1,5 ха.

10. Историческо място “Въртопа”, землище на с. Добромирка, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 291 от 13.IV.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 972 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 35,3 ха.

11. Историческо място “Черни връх”, землище на с. Добромирка, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 291 от 13.IV.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 973 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 11,9 ха.

12. Историческо място “Казанджийски дол”, землище на с. Добромирка, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 291 от 13.IV.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 974 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 28,3 ха.

13. Историческо място “Вълковото”, землище на с. Душево, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, разширено със Заповед № 203 от 11.III.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 484 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1,4 ха.

14. Историческо място “Присойките”, землище на с. Душево, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, разширено със Заповед № 203 от 11.III.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 485 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 2,6 ха.

15. Историческо място “Под сърпиката”, землище на с. Идилево, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, разширено със Заповед № 203 от 11.III.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 491 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 3,1 ха.

16. Историческо място “Осениковец”, землище на с. Стоките, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 469 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 15,3 ха.

17. Историческо място “Оходен”, землище на с. Кормянско, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, разширено със Заповед № 203 от 11.III.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 492 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 2,5 ха.

18. Историческо място “Шумата”, землище на с. Кормянско, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, разширено със Заповед № 203 от 11.III.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 494 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 3,1 ха.

19. Историческо място “Пенкин дол - Дедерица”, землище на с. Крушево, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 472 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,5 ха.

20. Историческо място “Суходол”, землище на с. Крушево, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 473 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,5 ха.

21. Историческо място “Дедерица - Бумбала”, землище на с. Крушево, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 474 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,5 ха.

22. Историческо място “Кошарите”, землище на с. Крушево, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, разширено със Заповед № 203 от 11.III.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 475 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1,1 ха.

23. Историческо място “Бежанта”, землище на с. Крушево, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, разширено със Заповед № 203 от 11.III.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 476 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1,1 ха.

24. Историческо място “Крушевски хребет”, землище на с. Крушево, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, разширено със Заповед № 203 от 11.III.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 477 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

25. Историческо място “X.X. дял”, землище на с. Крушево, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, разширено със Заповед № 203 от 11.III.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 478 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 4,8 ха.

26. Историческо място “Сечището”, землище на с. Крушево, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 479 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,5 ха.

27. Историческо място “Бряста”, землище на с. Крушево, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, разширено със Заповед № 203 от 11.III.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 480 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1,8 ха.

28. Историческо място “Ореха”, землище на с. Крушево, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 255 от 12.III.1984 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 932 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 4,5 ха.

29. Историческо място “Бабан”, землище на с. Кръвеник, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 22 от 8.I.1981 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 852 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 10,4 ха.

30. Историческо място “Клисарището”, землище на с. Ловни дол, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, разширено със Заповед № 203 от 11.III.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 486 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

31. Историческо място “Петрова чука”, землище на с. Ловни дол, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 487 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 2 ха.

32. Историческо място “Голямата гора”, землище на с. Малки Вършец, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 255 от 12.III.1984 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 935 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 11,9 ха.

33. Историческо място “Цочевите гори”, землище на с. Петко Славейково, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 255 от 12.III.1984 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 933 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 7,3 ха.

34. Историческо място “Куза”, землище на с. Петко Славейково, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 255 от 12.III.1984 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 934 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 15,9 ха.

35. Историческо място “Бойското”, землище на с. Ряховците, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, разширено със Заповед № 203 от 11.III.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 493 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1,7 ха.

36. Историческо място “Хириевски гори”, землище на с. Хирево, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 291 от 13.IV.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 968 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 25,5 ха.

37. Историческо място “Корийката”, землище на с. Батошево, община Севлиево, област Габрово, обявено със Заповед № 22 от 8.I.1981 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 854 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,1 ха.

38. Историческо място “Бялата крава”, землище на с. Бреговица, община Стражица, област Велико Търново, обявено със Заповед № 2122 от 21.I.1964 г. на председателя на Комитета по горите и горската промишленост, заведено под № 67 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,6 ха.

39. Историческо място “Бала юрду”, землище на с. Бреговица, община Стражица, област Велико Търново, обявено със Заповед № 2122 от 21.I.1964 г. на председателя на Комитета по горите и горската промишленост, заведено под № 68 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

40. Историческо място “Юреня”, землище на с. Горски Сеновец, община Стражица, област Велико Търново, обявено със Заповед № 2122 от 21.I.1964 г. на председателя на Комитета по горите и горската промишленост, заведено под № 69 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,5 ха.

41. Историческо място “Червенка”, землище на с. Горски Сеновец, община Стражица, област Велико Търново, обявено със Заповед № 158 от 4.III.1985 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 946 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,1 ха.

42. Историческо място “Железарци”, землище на с. Железарци, община Стражица, област Велико Търново, обявено със Заповед № 23 от 30.I.1978 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 743 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 7,6 ха.

43. Историческо място “Яркеси”, землище на с. Кавлак, община Стражица, област Велико Търново, обявено със Заповед № 3813 от 12.ХII.1974 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 582 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 2 ха.

44. Историческо място “Ябълково”, землище на с. Камен, община Стражица, област Велико Търново, обявено със Заповед № 2122 от 21.I.1964 г. на председателя на Комитета по горите и горската промишленост, заведено под № 64 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 2 ха.

45. Историческо място “Тасладжа”, землище на с. Камен, община Стражица, област Велико Търново, обявено със Заповед № 2122 от 21.I.1964 г. на председателя на Комитета по горите и горската промишленост, заведено под № 116 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 10 ха.

46. Историческо място “Табията”, землище на с. Камен, община Стражица, област Велико Търново, обявено със Заповед № 3813 от 12.ХII.1974 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 581 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 10 ха.

47. Историческо място “Изгледа”, землище на с. Камен, община Стражица, област Велико Търново, обявено със Заповед № 291 от 13.IV.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 965 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 4 ха.

48. Историческо място “Хаджиева гора”, землище на с. Камен, община Стражица, област Велико Търново, обявено със Заповед № 291 от 13.IV.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 966 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1,4 ха.

49. Историческо място “Чакъла”, землище на с. Лозен, община Стражица, област Велико Търново, обявено със Заповед № 3813 от 12.ХII.1974 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 583 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

50. Историческо място “Куру дере”, землище на с. Николаево, община Стражица, област Велико Търново, обявено със Заповед № 2122 от 21.I.1964 г. на председателя на Комитета по горите и горската промишленост, заведено под № 65 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,6 ха.

51. Историческо място “Куру дере (под чешмата)”, землище на с. Николаево, община Стражица, област Велико Търново, обявено със Заповед № 2122 от 21.I.1964 г. на председателя на Комитета по горите и горската промишленост, заведено под № 66 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

52. Историческо място “Саразлийка”, землище на с. Николаево, община Стражица, област Велико Търново, обявено със Заповед № 291 от 13.IV.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 963 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1,5 ха.

53. Историческо място “Пущинака”, землище на гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново, обявено със Заповед № 291 от 13.IV.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 960 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 2 ха.

54. Историческо място “Голчовец”, землище на гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново, обявено със Заповед № 291 от 13.IV.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 961 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 5,8 ха.

55. Историческо място “Въглищарски парцел”, землище на гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново, обявено със Заповед № 291 от 13.IV.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 962 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 4 ха.

56. Историческо място “Летовището”, землище на гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново, обявено със Заповед № 291 от 13.IV.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 964 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 7,9 ха.

57. Историческо място “Хаджи Йордан”, землище на с. Царски извор, община Стражица, област Велико Търново, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 457 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,4 ха.

58. Историческо място “Блатата”, землище на с. Царски извор, община Стражица, област Велико Търново, обявено със Заповед № 2344 от 26.V.1971 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 356 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 50,2 ха.

Промените да се отразят в Държавния регистър на защитените територии.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: Д. Арсенова

70003

 

ЗАПОВЕД № РД-1136 от 22 ноември 2002 г.

На основание на чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 1 от Закона за защитените територии заличавам следните исторически места:

1. Историческо място “Буря”, землище на с. Гостилица, община Дряново, област Габрово, обявено със Заповед № 345 от 17.V.1979 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 784 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 21,5 ха.

2. Историческо място “Кална кория”, землище на с. Буря, община Дряново, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 490 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,3 ха.

3. Историческо място “Руски окоп - м. Чуката”, землище на с. Беброво, община Елена, област Велико Търново, обявено със Заповед № 23 от 30.I.1978 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 741 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,3 ха.

4. Историческо място “Чочоолу”, землище на с. Дрента, община Елена, област Велико Търново, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 455 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1 ха.

5. Историческо място “Ангелово - дъбова гора”, землище на с. Ангелово, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 345 от 17.V.1979 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 785 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 23,8 ха.

6. Историческо място “Радолов дол”, землище на с. Боженци, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 92 от 10.II.1982 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 881 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 11,4 ха.

7. Историческо място “Воденицата”, землище на с. Боженци, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 92 от 10.II.1982 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 882 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 3,2 ха.

8. Историческо място “Хайдушка пещера”, землище на с. Бойновци, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 291 от 13.IV.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 970 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 2,5 ха.

9. Историческо място “Бочкино дере”, землище на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 461 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 8 ха.

10. Историческо място “Юртлука”, землище на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 464 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 8 ха.

11. Историческо място “X.X.”, землище на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 465 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 20,7 ха.

12. Историческо място “Емил Зола”, землище на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 467 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 9,2 ха.

13. Историческо място “Партизанска база - Венизелос”, землище на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 735 от 11.VII.1983 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 905 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 24,6 ха.

14. Историческо място “Партизанска явка - Листниците”, землище на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 735 от 11.VII.1983 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 906 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 13,2 ха.

15. Историческо място “Кацата”, землище на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 852 от 10.VIII.1983 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 909 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 10 ха.

16. Историческо място “Партизанска явка - Усойната”, землище на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 852 от 10.VIII.1983 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 910 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 14,6 ха.

17. Историческо място “Горния юрт”, землище на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 158 от 4.III.1985 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 950 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 7 ха.

18. Историческо място “Делвата”, землище на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 291 от 13.IV.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 969 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 9,4 ха.

19. Историческо място “Бенчов дол”, землище на с. Жълтеш, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 468 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 4,2 ха.

20. Историческо място “Росоман”, землище на с. Кметовци, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 92 от 10.II.1982 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 883 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 2 ха.

21. Историческо място “Балабана”, землище на с. Лесичарка, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 92 от 10.II.1982 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 880 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 10,8 ха.

22. Историческо място “Черната дупка”, землище на с. Орловци, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 462 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 7,6 ха.

23. Историческо място “Пенкина поляна”, землище на с. Орловци, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 463 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 4,8 ха.

24. Историческо място “Куката”, землище на с. Поповци, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 466 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1,5 ха.

25. Историческо място “Лисиците”, землище на с. Трънито, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 291 от 13.IV.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 971 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 3,9 ха.

26. Историческо място “Дервиш могила”, землище на с. Яворец, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 483 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,5 ха.

27. Историческо място “Блатото”, землище на с. Горски Долен Тръмбеш, община Горна Оряховица, област Велико Търново, обявено със Заповед № 291 от 13.IV.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 959 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 74,1 ха.

28. Историческо място “Пустията”, землище на гр. Бяла Черква, община Павликени, област Велико Търново, обявено със Заповед № 1634 от 27.V.1976 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 730 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,1 ха.

29. Историческо място “Кървавото дере”, землище на с. Вишовград, община Павликени, област Велико Търново, обявено със Заповед № 2122 от 21.I.1964 г. на председателя на Комитета по горите и горската промишленост, заведено под № 70 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,6 ха.

30. Историческо място “Голиш”, землище на с. Вишовград, община Павликени, област Велико Търново, обявено със Заповед № 22 от 8.I.1981 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 853 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,1 ха.

31. Историческо място “Косматица”, землище на с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, обявено със Заповед № 3813 от 12.ХII.1974 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 580 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 36,6 ха.

32. Историческо място “Дядо Пеньо Войновата кория”, землище на с. Горна Липница, община Павликени, област Велико Търново, обявено със Заповед № 2122 от 21.I.1964 г. на председателя на Комитета по горите и горската промишленост, заведено под № 63 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1,2 ха.

33. Историческо място “Потока”, землище на с. Коевци, община Сухиндол, област Велико Търново, обявено със Заповед № 23 от 30.I.1978 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 742 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,3 ха.

34. Историческо място “Дерменджик”, землище на с. Коевци, община Сухиндол, област Велико Търново, обявено със Заповед № 23 от 30.I.1978 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 744 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 4,8 ха.

35. Историческо място “Керемидчийницата”, землище на с. Алеково, община Свищов, област Велико Търново, обявено със Заповед № 158 от 4.III.1985 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 943 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,2 ха.

36. Историческо място “Бялата пръст”, землище на с. Алеково, община Свищов, област Велико Търново, обявено със Заповед № 158 от 4.III.1985 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 944 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,3 ха.

37. Историческо място “Паметниците”, землище на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, обявено със Заповед № 2344 от 26.V.1971 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 355 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 39,4 ха.

38. Историческо място “Сливашки габрак”, землища на с. Горяни и с. Радевци, община Трявна, област Габрово, обявено със Заповед № 158 от 4.III.1985 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 948 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 9,7 ха.

39. Историческо място “Сечен камък”, землища на с. Николаево, община Трявна, и с. Торбалъжи, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 158 от 4.III.1985 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 949 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 5,5 ха.

40. Историческо място “Бутора”, землище на с. Големани, община Велико Търново, област Велико Търново, обявено със Заповед № 2344 от 26.V.1971 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 360 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 5 ха.

41. Историческо място “Кирова поляна”, землище на гр. Дебелец, община Велико Търново, област Велико Търново, обявено със Заповед № 357 от 9.II.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 456 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 5 ха.

42. Историческо място “Мочура”, землище на гр. Килифарево, община Велико Търново, област Велико Търново, обявено със Заповед № 158 от 4.III.1985 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 947 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 14 ха.

43. Историческо място “Голямата кория”, землище на с. Русаля, община Велико Търново, област Велико Търново, обявено със Заповед № 735 от 11.VII.1983 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 903 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 14 ха.

44. Историческо място “Гинкина поляна”, землище на с. Самоводене, община Велико Търново, област Велико Търново, обявено със Заповед № 735 от 11.VII.1983 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 904 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 6,4 ха.

45. Историческо място “Чуката”, землище на с. Хотница, община Велико Търново, област Велико Търново, обявено със Заповед № 2344 от 26.V.1971 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 357 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 10 ха.

46. Историческо място “Къшлата”, землище на с. Хотница, община Велико Търново, област Велико Търново, обявено със Заповед № 2344 от 26.V.1971 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, заведено под № 359 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 8 ха.

47. Историческо място “Триградие”, землище на с. Арбанаси, община Велико Търново, област Велико Търново, обявено със Заповед № 92 от 10.II.1982 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 879 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 1,1 ха.

48. Историческо място “Иванов рът”, землище на гр. Златарица, община Златарица, област Велико Търново, обявено със Заповед № 23 от 30.I.1978 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 745 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,5 ха.

Промените да се отразят в Държавния регистър на защитените територии.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: Д. Арсенова

70004

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 175 от 4 септември 2002 г.

за търсене и проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ “ТОН-1”, разположена в землището на с. Кътина, район “Нови Искър”, София

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 31 от 8.VIII.2002 г. разрешавам на “Ковачев - инженеринг” - ООД, София, регистрирано с решение № 3 от 26.VII.2000 г. на Софийския градски съд по ф.д. № 27699/91 и вписано в регистъра на търговските дружества под № 1046, т. 27, стр. 90, със седалище и адрес на управление, София, район “Лозенец”, ул. Цанко Церковски 18, да извърши за своя сметка търсене и проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта “ТОН-1”, разположена в землището на с. Кътина, район “Нови Искър”, София, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 1 г.

2. Размерът на площта е 0,65 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 8 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за търсене и проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността по проучването, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.

5. Видовете и обемите на търсещите и проучвателните работи и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за търсене и проучване.

Министър: Д. Арсенова

69496

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 176 от 5 септември 2002 г.

за търсене и проучване на скално-облицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ “Козаревска река”, разположена в землището на с. Козарево, община

Твърдица, област Сливен

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 31 от 8.VIII.2002 г. разрешавам на “Динас” - АД, Сливен, регистрирано с решение № 196 от 25.I.2000 г. на Сливенския окръжен съд по ф.д. № 1490/95 и вписано в регистъра на търговските дружества под № 72, т. 2, стр. 144, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Самуиловско шосе, п.к. 86, да извърши за своя сметка търсене и проучване на скално-облицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта “Козаревска река”, разположена в землището на с. Козарево, община Твърдица, област Сливен, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 2 г.

2. Размерът на площта е 1 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 6 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за търсене и проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността по проучването, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.

5. Видовете и обемите на търсещите и проучвателните работи и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за търсене и проучване.

Министър: Д. Арсенова

69497

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 177 от 12 септември 2002 г.

за проучване на скално-облицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ “Фабриката-3”, разположена в землището на с. Черни рид, община Ивайловград,

област Хасково

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 32 от 15.VIII.2002 г. разрешавам на “БКС - Ивайловград” - ЕООД, Ивайловград - титуляр на разрешението - дружество, регистрирано с решение № 1246 от 13.ХI.2000 г. на Кърджалийския окръжен съд и вписано в регистъра за търговските дружества под № 7, т. 7, стр. 20, по ф. д. № 671/2000 г., ЕФН 0800006711, със седалище и адрес на управление Ивайловград, ул. Беломорска 10, да извърши за своя сметка проучване на скално-облицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства в площта “Фабриката-3”, разположена в землището на с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 6 месеца.

2. Размерът на площта е 0,19 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 7 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване

5. Видовете и обемите на проучвателните работи и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.

Министър: Д. Арсенова

69498

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 178 от 20 септември 2002 г.

за търсене и проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ “Хидрострой-1”, разположена в землището на с. Студена, община Перник, област Перник

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 33 от 22.VIII.2002 г. разрешавам на “Хидрострой” - ООД, Перник, регистрирано с решение на Пернишкия окръжен съд по ф. д. № 3323/91 и вписано в регистъра на търговските дружества в том I-1, стр. 901, партида 114/5, със седалище и адрес на управление, Перник, кв. Калкас, да извърши за своя сметка търсене и проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта “Хидрострой-1”, разположена в землището на с. Студена, община Перник, област Перник, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 1 година и 6 месеца.

2. Размерът на площта е 1,04 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 19 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за търсене и проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността по проучването, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.

5. Видовете и обемите на търсещите и проучвателните работи и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за търсене и проучване.

Министър: Д. Арсенова

69499

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 179 от 20 септември 2002 г.

за търсене и проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ “Хидрострой-2”, разположена в землището на с. Студена, община Перник,

област Перник

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 33 от 22.VIII.2002 г. разрешавам на “Хидрострой” - ООД, Перник, регистрирано с решение на Пернишки окръжен съд по ф.д. № 3323/91 и вписано в регистъра на търговските дружества в т. I-1, стр. 901, партида 114/5, със седалище и адрес на управление Перник, кв. Калкас, да извърши за своя сметка търсене и проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта “Хидрострой-2”, разположена в землището на с. Студена, община Перник, област Перник, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 6 месеца.

2. Размерът на площта е 0,25 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 11 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за търсене и проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността по проучването, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.

5. Видовете и обемите на търсещите и проучвателните работи и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за търсене и проучване.

Министър: Д. Арсенова

69500

РАЗРЕШЕНИЕ № 180 от 20 септември 2002 г.

за търсене и проучване на скално-облицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ “Мартинов дол”, разположена в землището на гр. Твърдица, община

Твърдица, област Сливен

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 33 от 22.VIII.2002 г. разрешавам на “Динас” - АД, Сливен, регистрирано с решение № 196 от 25.I.2000 г. на Сливенския окръжен съд по ф.д. № 1490/95 и вписано в регистъра на търговските дружества под номер 72, т. 2, стр. 144, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Самуиловско шосе, п.к. 86, да извърши за своя сметка търсене и проучване на скално-облицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта “Мартинов дол”, разположена в землището на гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 1 година.

2. Размерът на площта е 0,86 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 6 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за търсене и проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността по търсенето и проучването, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.

5. Видовете и обемите на търсещите и проучвателните работи и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за търсене и проучване.

Министър: Д. Арсенова

69501

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 181 от 20 септември 2002 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ “Маломир-1”, разположена в землището на с. Маломир, община Тунджа, област

Ямбол

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 33 от 22.VIII.2002 г. разрешавам на “Геопроучване приват 99”, АД, Ямбол - титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с решение № 1145 от 19.VIII.1999 г. на Ямболския окръжен съд, вписано в Регистър I на търговските дружества, т. I, стр. 159, парт. 81 по ф. д. № 563/99, със седалище и адрес на управление: Ямбол, ул. Ямболен 13, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ “Маломир-1”, разположена в землището на с. Маломир, община Тунджа, област Ямбол, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 6 месеца;

2. Размерът на площта е 0,25 кв. км;

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 6 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността по проучването, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на проучвателните работи и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за проучване.

Министър: Д. Арсенова

69502

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 182 от 7 октомври 2002 г.

за търсене и проучване на скално-облицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ “Калтина”, разположена в землището на гр. Твърдица, община Твърдица,

област Сливен

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 35 от 5.IX.2002 г. разрешавам на “Динас” - АД, Сливен, регистрирано с решение № 196 от 25.I.2000 г. на Сливенския окръжен съд по ф. д. № 1490/95 и вписано в регистъра на търговските дружества под № 72, т. 2, стр. 144, със седалище и адрес на управление - Сливен, ул. Самуиловско шосе, п.к. 86, да извърши за своя сметка търсене и проучване на скално-облицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта “Калтина”, разположена в землището на Твърдица, община Твърдица, област Сливен, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 2 г.

2. Размерът на площта е 1 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 4 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за търсене и проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността по търсенето и проучването, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.

5. Видовете и обемите на търсещите и проучвателните работи и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за търсене и проучване.

Министър: Д. Арсенова

69503

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 183 от 28 октомври 2002 г.

за проучване на скално-облицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ “Дядовци”, разположена в землището на с. Дядовци, община Ардино, област Кърджали

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 38 от 26.IX.2002 г. разрешавам на “Ардино - Мрамор” - ООД, с. Правдолюб, община Ардино, област Кърджали - титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с решение № 116 от 14.II.2002 г. на Кърджалийския окръжен съд, вписано в регистъра за търговските дружества под № 17, т. 1, стр. 82 по ф. д. № 75/2002 г., ЕФН 0802000751, със седалище и адрес на управление с. Правдолюб, община Ардино, област Кърджали, да извърши за своя сметка проучване на скално-облицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ “Дядовци”, разположена в землището на с. Дядовци, община Ардино, област Кърджали, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 6 месеца.

2. Размерът на площта е 0,032 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 4 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността по проучването, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на проучвателните работи и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за проучване.

Министър: Д. Арсенова

69504

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 184 от 15 ноември 2002 г.

за търсене и проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ “Калов баир”, разположена в землището на с. Константиново, община

Камено, област Бургас

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 41 от 17.Х.2002 г. разрешавам на “Андезит” - ООД, Бургас - титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с решение № 4229 от 30.IХ.1994 г. на Бургаския окръжен съд и вписано в регистъра на търговските дружества под № 46, т. 2, стр. 98, по ф.д. № 4229/94, ЕФН 0294042292, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Чаталджа 3, да извърши за своя сметка търсене и проучване на строителни материали - пясъци и чакъли - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта “Калов баир”, разположена в землището на с. Константиново, община Камено, област Бургас, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 6 месеца.

2. Размерът на площта е 0,27 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 8 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за търсене и проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.

5. Видовете и обемите на търсещите и проучвателните работи и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за търсене и проучване.

Министър: Д. Арсенова

69505

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № 811 от 22 ноември 2002 г.

за изменение и допълнение на Заповед № 1 от 4.I.2000 г. във връзка със Заповед № 275 от 8.VI.2000 г., Заповед № 340 от 26.VII.2001 г. и Заповед № 509 от 31.VII.2002 г.

на министъра на финансите

На основание чл. 232, ал. 2 и § 20, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Данъчния процесуален кодекс утвърждавам:

I. Промени в типовата функционална структура на данъчната администрация.

I.1. В Главна данъчна дирекция се създава функционален отдел “Данъчна методология” под прякото подчинение и ръководство на главния данъчен директор съгласно приложение № 1 към настоящата заповед.

II. В рамките на утвърдената обща численост на Главна данъчна дирекция нареждам главният данъчен директор да извърши съответните промени в длъжностното и поименното щатно разписание.

Заповедта се прилага считано от 1 януари 2003 г.

Министър: М. Велчев

70074

 

ГЛАВНА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № 648 от 3 декември 2002 г.

На основание чл. 29, ал. 3 и чл. 237, ал. 1, т. 1 от Данъчния процесуален кодекс нареждам Заповед № 1 от 12.I.2000 г. за реда и условията за данъчна регистрация (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г., в сила от 1.I.2000 г.; изм., бр. 106 от 2000 г., в сила от 1.I.2001 г., бр. 37 от 2001 г., в сила от 15.IV.2001 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2001 г., в сила от 1.Х.2001 г., бр. 61 от 2002 г., в сила от 30.IV.2002 г.) да се измени и допълни така:

1. В т. 14.1 думите “и приложение № 4А” се заличават.

2. Точка 14.1.1 се изменя така:

“14.1.1. общо приходи по Отчета за приходи и разходи над 10 000 000 лв. и платени данъци, такси и вноски в бюджета над 2 000 000 лв. за отчетен период 2001 г.;”.

3. Точка 14.1.2 се изменя така:

“14.1.2. общо приходи по Отчета за приходи и разходи над 10 000 000 лв. и подлежащи на възстановяване данъци, такси и вноски в бюджета над 2 000 000 лв. за отчетен период 2001 г.;”.

4. Точка 14.1.3 се изменя така:

“14.1.3. определени от данъчната администрация за наблюдение:

а) във връзка с издадени от данъчните органи разрешения по реда на глава четиринадесета и на основание чл. 191 от Данъчния процесуален кодекс;

б) във връзка с ангажименти за изпълнение на инвестиционна програма на територията на страната, при която към 31 декември 2003 г.се постигат параметрите по т. 14.1.1 или т. 14.1.2;

в) във връзка с платени от тях или подлежащи на възстановяване данъци, такси и вноски от бюджета за периода 1.I. - 30.IХ.2002 г. в размер не по-малък от 75 % от сумите по т. 14.1.1 или т. 14.1.2;

г) във връзка с наличие на “свързани лица” по смисъла на § 1, ал. 1, от т. 3 до т. 8 и ал. 2 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с лицата, отговарящи на критериите по т. 14.1.1 или т. 14.1.2;”.

5. Създава се нова т. 14.2.3:

“14.2.3. са вписани в съдебния регистър на съответния окръжен съд като пенсионни фондове съгласно Кодекса за задължително обществено осигуряване и Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.”

6. Точка 14.3.1 се изменя така:

“14.3.1. за лицата, посочени в приложение № 4, и за лицата по т. 14.2 - служебно в срок от 1 януари 2003 г. до 15 януари 2003 г.;”.

7. Точка 14.3.2 се отменя.

8. Създава се нова т. 14.3.4:

“14.3.4. за пенсионни фондове съгласно Кодекса за задължително обществено осигуряване и Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, вписани в съдебен регистър след 1 януари 2003 г. - чрез подаване на декларация за данъчна регистрация в 14-дневен срок от вписването.”

9. Точка 14.4 се изменя така:

“14.4. регистрираните до влизането в сила на тази заповед в ТДД “Големи данъкоплатци” - София, лица, които не са включени в приложение № 4, се регистрират служебно в данъчното подразделение на териториалната данъчна дирекция по седалище и съответния адрес на управление в срок от 1 до 15 януари 2003 г.”

Заповедта влиза в сила от 1 януари 2003 г.

Главен данъчен директор: Н. Попов

Приложение № 4

От

НДР

ЕИК по

БУЛСТАТ

Наименование на

данъчния субект

1

2

3

4

1

1220001365

831636680

“БУЛГАРТАБАК -

     

ХОЛДИНГ” - АД

2

1263000087

836143289

“ХАСКОВО БТ” - АД

3

1198000074

828049993

“ДУЛОВО БТ” - АД

4

1101028123

819364036

“ДУПНИЦА БТ” - АД

5

1171001958

826039228

“ИСПЕРИХ БТ” - АД

6

1096000096

108024351

“КЪРДЖАЛИ - БУЛ-

     

ГАРТАБАК” - АД

7

1131068456

822100000

“ПАЗАРДЖИК БТ” - АД

8

1169681631

825206813

“ПЪРВОМАЙ БТ” - АД

9

1018023047

811153368

“САНДАНСКИ БТ” - АД

10

1217033337

830161070

“СМОЛЯН БТ” - АД

11

1248506632

836154047

“ТОПОЛОВГРАД

     

БТ” - АД

12

1262002221

126065718

“ХАРМАНЛИ БТ” - АД

13

1280072784

838168526

“ЯМБОЛ БТ” - АД

14

1010023196

811154751

“БЛАГОЕВГРАД -

     

БТ” - АД

15

1221055809

831520311

“СОФИЯ - БТ” - АД

16

1244501636

833045174

“СЛЪНЦЕ СТАРА

     

ЗАГОРА - БТ” - АД

17

1161054328

825212392

“ПЛОВДИВ - БТ” - АД

18

1153002386

824103269

“ПЛЕВЕН БУЛГАР-

     

ТАБАК” - АД

19

1168400000

825219180

“АСЕНОВГРАД БТ” - АД

20

1052050290

815123109

“ВИДИН БТ” - АД

21

1012001998

811155180

“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

     

БТ” - АД

22

1270010160

837066461

“ШУМЕН БТ” - АД

23

1164040247

825203984

“ПЛОВДИВ - ЮРИЙ

     

ГАГАРИН БТ” - АД

24

1220000172

831360716

“СОКОТАБ

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

25

1223028000

831473801

“ТЮНЕКС” - ООД

26

1243907140

833017552

“МИНИ МАРИЦА

     

ИЗТОК” - ЕАД

27

1100000047

819364367

“МИНИ БОБОВ

     

ДОЛ” - ЕАД

28

1223010055

000649348

“НАЦИОНАЛНА

     

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

     

КОМПАНИЯ” - ЕАД

29

1064513415

106513772

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” - ЕАД

30

1031059204

103551629

“ТЕЦ - ВАРНА” - ЕАД

31

1243920376

123531939

“ТЕЦ МАРИЦА-

     

ИЗТОК 2” - ЕАД

32

1165841707

115552190

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕ-

     

НИЕ - ПЛОВДИВ” - ЕАД

33

1244728878

123526430

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕ-

     

ЛЕНИЕ - СТАРА

     

ЗАГОРА” - ЕАД

34

1101068869

109513731

“ТЕЦ БОБОВ ДОЛ” - ЕАД

35

1042006447

104518621

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕ-

     

ЛЕНИЕ - ГОРНА

     

ОРЯХОВИЦА” - ЕАД

36

1153025319

114521288

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕ-

     

НИЕ - ПЛЕВЕН” - ЕАД

37

1240311557

123526494

“БРИКЕЛ” - ЕАД

38

1030130576

103533691

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕ-

     

НИЕ - ВАРНА” - ЕАД

39

2223066324

130277958

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕ-

     

НИЕ - СТОЛИЧНО” - ЕАД

40

2223066359

130278316

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕ-

     

ЛЕНИЕ - СОФИЯ

     

ОБЛАСТ” - ЕАД

41

1260081744

126526421

“ТЕЦ МАРИЦА 3” - ЕАД

1

2

3

4

42

1038004723

103004325

“ДЕВЕН” - АД

43

1181001425

117005106

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -

     

РУСЕ” - ЕАД

44

1143000628

113012360

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -

     

ПЕРНИК” - ЕАД

45

1221011887

831609046

“ТОПЛОФИКАЦИЯ

     

СОФИЯ” - ЕАД

46

1164042215

115016602

“ТОПЛОФИКАЦИЯ

     

ПЛОВДИВ” - ЕАД

47

1220052903

831133152

“АББ БЪЛГАРИЯ” -

     

ЕООД

48

1243918487

123155993

“РЕМОТЕКС -

     

РАДНЕВО” - ЕАД

49

2223004639

030221428

“ГЕОТЕХМИН -

     

КОНСУЛТ И ИНЖЕ-

     

НЕРИНГ” - ООД

50

1237002764

122016037

“ЕЛАЦИТЕ - МЕД” - АД

51

1132000073

822106269

“АСАРЕЛ - МЕДЕТ” - АД

52

1237003191

122003576

“НАВАН ЧЕЛОПЕЧ” - АД

53

1237004813

832038052

“БИМАК” - АД

54

3225005299

831642523

“КРЕМИКОВЦИ” - АД

55

1166640012

115007471

“КОМБИНАТ ЗА ЦВЕТ-

     

НИ МЕТАЛИ” - АД,

     

ПЛОВДИВ

56

1096000460

000220014

“ОЛОВНО-ЦИНКОВ

     

КОМПЛЕКС” - АД,

     

КЪРДЖАЛИ

57

1237502767

832046871

“ЮМИКОР МЕД” - АД

58

1066500108

816089841

“ЕЛИСЕЙНА” - ЕАД

59

1143071266

113509219

“СТОМАНА -

     

ИНДЪСТРИ” - АД

60

1220133067

130144438

“СОФИЯ МЕД” - АД

61

1143049422

113011332

“ЕВРОМЕТАЛ” - ООД

62

1160034854

115252741

“СТИЛМЕТ” - АД

63

1030107213

103238730

“ИНТЕРКОМ ГРУП” -

     

ООД

64

1161030828

020837553

СД “ХЕЛИОС ПЛОВДИВ”

65

3222108321

831921291

“ФОРТ НОКС” - ООД

66

1082001456

124031877

“КАЛИАКРА” - АД

67

1280081295

838175022

“ПАПАС - ОЛИО” - АД

68

1244526752

123036597

“БИСЕР ОЛИВА” - АД

69

1222025083

831617210

“ДАНОН СЕРДИКА” - АД

70

1036010009

041069263

“ДЕЛТА БЪЛГАРИЯ” - АД

71

1167475074

115076001

“ГОТМАР” - ЕООД

72

1220024969

831622969

“ЕЛ БИ БУЛГАРИ-

     

КУМ” - ЕАД

73

3220069019

121741797

“НОВА ТЪРГОВСКА

     

КОМПАНИЯ” - АД

74

1110008445

110012443

“БОНИ ОБОРОТ

     

ТЪРГОВИЯ” - ООД

75

1110001173

110035285

“МЕСОКОМБИНАТ -

     

ЛОВЕЧ” - АД

76

1224049001

831742865

“ВИАНД” - ЕООД

77

2221102064

121057062

“ЛУИ ДРАЙФУС

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

78

1222071468

121067284

“ПРОФЕКС” - ООД

79

1038015628

103173510

“БУЛАГРО” - ЕООД

80

1190003309

118020075

“ЗЪРНЕНИ ХРАНИ” - АД

81

1225040369

121086014

“СОФИЯ МЕЛ” - АД

82

1174001967

826034900

“АМИЛУМ -

     

БЪЛГАРИЯ” - АД

83

1220081806

831815352

“ЧИПИТА -

     

БЪЛГАРИЯ” - АД

84

1082007527

124121775

“ДОБРУДЖАНСКИ

     

ХЛЯБ” - АД

85

1252046271

118030482

“БЕСИН” - АД

86

1042000015

104051737

“ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” -

     

АД, ГОРНА ОРЯХОВИЦА

87

1181015906

117075873

“ЗАХАР - БИО” - АД,

     

РУСЕ

88

1022500038

812170420

“БУРГАСКИ ЗАХАРНИ

     

ЗАВОДИ” - АД

89

1230015003

832041778

“КРАФТ ФУУДС

     

БЪЛГАРИЯ” - АД

90

1163640100

115173280

“ЗАХАРЕН КОМБИНАТ

     

КРИСТАЛ” - АД,

     

ПЛОВДИВ

91

3222047691

831650349

“НЕСТЛЕ СОФИЯ” - АД

92

2220047159

831029851

“АЛ БИТАР ТРЕЙДИНГ

     

ЕСТАБЛИШМЪНТ” -

     

ЕООД

1

2

3

4

93

1221055868

040275584

“СИС ИНДУСТ-

     

РИЙС” - ООД

94

3221025015

831023108

“В.А.С. - СОФИЯ” - ЕООД

95

1024500078

102036786

“ЧЕРНОМОРСКО

     

ЗЛАТО” - АД

96

1201000544

119030898

“ВИНИ” - АД

97

1252002460

125017325

“ЛВК - ВИНПРОМ” - АД

98

1026000013

102073336

“ВИНЕКС -

     

СЛАВЯНЦИ” - АД

99

1181000755

117007363

“ВИНПРОМ - РУСЕ” - АД

100

1234821543

122078052

“ДОМЕЙН БОЙАР” - АД

101

1164811960

825399928

“ВИНПРОМ

     

ПЕЩЕРА” - АД

102

2220100130

121774320

“АСКО” - ООД

103

1220131609

130102019

“АЛАЙД ДОМЕК

     

ЕЙДЖЪНСИС

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

104

1034006306

103002623

“СИЙКОМ” - АД

105

1164760010

825347340

“КАМЕНИЦА” - АД

106

1244515793

123025273

“ЗАГОРКА” - АД

107

1270020204

127015636

“ШУМЕНСКО

     

ПИВО” - АД

108

1010036794

101030862

“ПИРИНСКО ПИВО” - АД

109

1201024923

119064594

“БОЛЯРКА - ВТ” - АД

110

1030045692

103043488

“ВАРНЕНСКО

     

ПИВО” - АД

111

1234814296

832069927

“СОФИЯ БЕВЕРИДЖ

     

КЪМПАНИ” - АД

112

1164400146

825014065

“ПЛОВДИВ БОТЪЛИНГ

     

КЪМПАНИ” - ООД

113

1252002452

000879064

“ТЪРГОВИЩЕ

     

БОТЪЛИНГ КЪМ-

     

ПАНИ” - ООД

114

3227001533

121068952

“КЕНДИ” - ООД

115

2221040158

831607255

“АГРИМА” - АД

116

1021007079

102061743

“БУРГАС БОТЪЛИНГ

     

КЪМПАНИ” - ООД

117

2220116681

130322022

“ФОРТ

     

КОФИБРАНДЕРАЙ” -

     

ООД

118

1223013496

831112560

“ФЛОРИНА -

     

БЪЛГАРИЯ” - АД

119

1110006922

820191340

“ЛИТЕКС ДЖУС” - АД

120

1220031329

040389634

“КЛАРИНА

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

121

1227047654

121025417

“КОКА-КОЛА

     

ДИСТРИБЮТЪРС

     

СОФИЯ” - АД

122

1110011748

110060025

“ЛИТЕКС” - АД

123

1021011416

030187260

“АТЛАНТИК” - ООД

124

1226049955

831208904

“БУЛЛОГ” - ЕООД

125

1021010347

812114069

“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ

     

БУРГАС” - АД

126

1181123504

121516626

“ПРИСТА ОЙЛ” - АД

127

2221031256

831915840

“ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” - АД

128

1223027934

831496285

“ПЕТРОЛ” - АД

129

2221135124

121847398

“ГАЗТРЕЙД” - АД

130

1220121131

121759222

“ОМВ БЪЛГАРИЯ” -

     

ЕООД

131

1223011833

010752510

“БРАТЯ

     

ВАСИЛЕВИ” - ООД

132

1223087155

121699202

“ЛУКОЙЛ -

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

133

3222043203

831373560

“БУЛГАРГАЗ” - ЕАД

134

1030069656

103078860

“НАФТЕКС БЪЛГАРИЯ

     

ХОЛДИНГ” - АД

135

1220027887

831924394

“ТОПЛИВО” - АД

136

3220051934

102137901

“НАФТА

     

ТРЕЙДИНГ” - АД

137

1110000649

000288549

“ЛИТЕКС КОМЕРС” - АД

138

2221125544

121658433

“ШЕЛ ГАЗ

     

БЪЛГАРИЯ” - АД

139

1220127717

121904244

“НАФТЕКС

     

ПЕТРОЛ” - АД

140

1227082522

130610576

“ЛУКОЙЛ БЛЕК СИИ

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

141

1153000243

824033568

“ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ

     

НА НЕФТ И ГАЗ” - ЕАД

142

1222095855

121733658

“ГАЗСТРОЙ” - АД

143

1038001996

813109388

“СОЛВЕЙ СОДИ” - АД

144

1038009415

813095287

“АГРОПОЛИХИМ” - АД

1

2

3

4

145

1260002623

836144932

“НЕОХИМ” - ЕАД

146

1061500088

816089688

“ХИМКО” - АД

147

1181000127

117001047

“ОРГАХИМ” - АД

148

1221053962

831497259

“АГРОСТАР” - АД

149

2225022677

831452470

“БАСФ” - ЕООД

150

1038015571

103176741

“СОЛВЕЙ

     

БЪЛГАРИЯ” - АД

151

2221129248

121721257

“КОНТИЛИНКС -

     

ТЪРГОВИЯ И ДИСТРИ-

     

БУЦИЯ НА ХИМИКА-

     

ЛИ” - ООД

152

1163683977

115215489

“ХАЙТ БЪЛГАРИЯ

     

КЕМИКЪЛ” - ООД

153

1168079334

825377953

“ИНСА” - ЕООД

154

1101000784

819364374

“БАЛКАНФАРМА -

     

ДУПНИЦА” - АД

155

1174000227

826043828

“БАЛКАНФАРМА

     

РАЗГРАД” - АД

156

1133000026

112029879

“БИОВЕТ” - АД

157

2224013739

831902088

“СОФАРМА” - АД

158

1117000547

820174176

“БАЛКАНФАРМА -

     

ТРОЯН” - АД

159

2227010439

831537465

“УНИФАРМ” - АД

160

1222015576

030276307

“ТЪРГОВСКА ЛИГА -

     

НАЦИОНАЛЕН АПТЕ-

     

ЧЕН ЦЕНТЪР” - АД

161

2221007533

121541348

“МАИМЕКС” - АД

162

1030016013

103267194

“САНИТА

     

ТРЕЙДИНГ” - АД

163

1021218894

102153152

“ЛИБРА” - АД

164

1153011199

824133892

“ХИГИЯ” - ООД

165

2221007762

121120513

“КАЛИМАН-РТ” - АД

166

3220042064

121258695

“БАЙЕР

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

167

2224014743

831643066

“АРОМА” - АД

168

1164040158

115008979

“АЛЕН МАК” - АД

169

1163669818

115016584

“КАВЕН -

     

ИРАДИС” - ООД

170

1223094437

121902485

“ЕЙВЪН КОЗМЕТИКС

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

171

1220051796

831497138

“ОРИФЛЕЙМ

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

172

1226000484

040160315

СД “ДЕМА - ДИМИТРОВ

     

И СИЕ”

173

1131000134

822105378

“КАУЧУК” - АД

174

1168370071

115012041

“АСЕНОВА

     

КРЕПОСТ” - АД

175

1070000306

817058133

“КАПИТАН ДЯДО

     

НИКОЛА” - АД

176

1038006777

813143369

“ПОЛИМЕРИ” - АД

177

1163640992

825269233

“ДРУЖБА” - АД

178

1224007155

831632205

“СТИНД” - АД

179

1072003922

107017737

“ИДЕАЛ СТАНДАРТ

     

БЪЛГАРИЯ” - АД

180

1171000013

826009605

“ХАН АСПАРУХ” - АД

181

1181010688

827182866

“КАОЛИН” - АД

182

1038008192

813109833

“ДЕВНЯ -

     

ЦИМЕНТ” - АД

183

1116000012

820162213

“ЗЛАТНА ПАНЕГА” - АД

184

1061500312

816089656

“ХОЛСИМ

     

БЪЛГАРИЯ” - АД

185

1153002092

114077627

“ПЛЕВЕНСКИ

     

ЦИМЕНТ” - АД

186

3225021448

831561338

“ИТОНГ

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

187

1070000128

817061834

“ИНСТРУ-

     

МЕНТИЦИТ” - АД

188

3223001946

121001462

“ЕНЕРГОКАБЕЛ” - АД

189

1240305611

833103535

“ЕНЕРГОРЕМОНТ -

     

ГЪЛЪБОВО” - АД

190

1240800337

123028180

“М+С

     

ХИДРАВЛИК” - АД

191

1072001156

107021444

“ВИДИМА” - АД

192

1144005828

113038265

“РАДОМИР -

     

МЕТАЛИ” - АД

193

1021059249

102008573

“ЕЛКАБЕЛ” - АД

194

1221138224

129008074

“ТЕРЕМ” - ЕАД

195

1045000016

129007079

“АРКУС” - АД

196

1169460090

129007111

“ВМЗ” - ЕАД

197

1240800582

833067612

“АРСЕНАЛ” - АД

198

2220012282

000725995

“КИНТЕКС” - ЕАД

1

2

3

4

199

1167737214

115278227

“ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ

     

МАРИЦА” - ЕООД

200

1166520572

115328801

“ФИЛКАБ” - АД

201

1231482446

122055826

“ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК

     

АСЕМБЛИ” - ЕООД

202

1221011623

831678131

“КЪРТИС -

     

БАЛКАН” - ЕООД

203

1227075666

130275576

“ФЕСТО ПРОИЗВОД-

     

СТВО” - ЕООД

204

1221023540

831389283

“ОМАКС ТРЕЙД” - ООД

205

2227003947

831311758

“ВИДЕОЛУКС” - ООД

206

1030075923

103007104

“ММ ЕЛЕКТРО-

     

НИКС” - АД

207

2221032864

040837288

“ГОРЕНЕ -

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

208

2220089676

121496006

“К ЕНД К - ЕЛЕКТРО-

     

НИКС” - ООД

209

2222044211

831674421

“МАГНУМ - Д” - ЕООД

210

2227041768

121146301

“ЕЛЕКТРА 96” - ЕООД

211

1270050227

040029337

“ФИКОСОТА” - ООД

212

2227010722

040186203

“ЕВРОМАРКЕТ -

     

БРД” - ООД

213

1164400294

115010670

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И

     

КАНАЛИЗАЦИЯ” - ЕООД

214

1033011314

103002253

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И

     

КАНАЛИЗАЦИЯ” - ООД

215

1021012420

812115210

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И

     

КАНАЛИЗАЦИЯ” - ЕАД

216

1153003692

824106518

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И

     

КАНАЛИЗАЦИЯ” - ЕООД

217

1220134128

130175000

“СОФИЙСКА ВОДА” - АД

218

1221040291

831160078

“НАПОИТЕЛНИ

     

СИСТЕМИ” - ЕАД

219

1221006646

130568383

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯ-

     

ТИЕ “СТРОИТЕЛСТВО И

     

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”

220

3220011142

831652485

“ГЛАВБОЛГАР-

     

СТРОЙ” - АД

221

1222011686

831632372

“ТЕХНОЕКСПОРТ-

     

СТРОЙ” - ЕАД

222

3220075361

130032955

“ГБС - СОФИЯ” - АД

223

1224021123

130847116

ДП “ТРАНСПОРТНО

     

СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗ-

     

СТАНОВЯВАНЕ”

224

1230653085

832048840

“ГАЗСТРОЙ-

     

МОНТАЖ” - АД

225

1161760435

115004094

“ПЪТИЩА” - АД

226

1270020581

127001597

“АВТОМАГИСТРАЛИ -

     

ЧЕРНО МОРЕ” - АД

227

1221071820

831213381

“ТОДИНИ КОСТРУЦИО-

     

НИ ДЖЕНЕРАЛИ” - АД,

     

КЛОН БЪЛГАРИЯ

228

1221166309

130410305

“ЖС БЪРНО” - АД, КЛОН

229

2220011499

831367237

“ЕНЕРГОПРОЕКТ” - АД

230

1224006728

000646811

“МОТО ПФОЕ” - ЕООД

231

3221014307

000275929

“АВТОМОТОР

     

КОРПОРАЦИЯ” - АД

232

1220024284

831108786

“ТМ АУТО” - ООД

233

1223057957

831726996

“ДЕУ БЪЛГАРИЯ” - АД

234

1224005276

030268901

“ПРОМОБИЛ” - ООД

235

2226015364

040341244

“ЕУРАТЕК” - ООД

236

2221028077

121243960

“ДАРУ КАР” - АД

237

1222016475

030228942

“ЮНИТРЕЙД - Х” - ООД

238

1220009331

030115485

“БУЛВАРИЯ -

     

ХОЛДИНГ” - АД

239

2220055690

831246029

“АУТОТЕХНИКА” - ООД

240

1226012725

040823148

“СОФИЯ ФРАНС

     

АУТО” - АД

241

1227009264

041044908

“ВИЛИ БЕТЦ” - ООД +

     

КО.КД - БАЛКАН СТАР

242

1014036292

811187662

“ДИАНА” - ЕООД

243

1125004179

111028849

“МОНБАТ” - АД

244

2220112848

130221112

“ПАПЛОГ” - ЕООД

245

2226009666

831046103

“РОЕ-БЪЛГАРИЯ” - ООД

246

2220013068

010307695

СД “СОЛИТРОН” - ПЕ-

     

ТЪР ИВАНОВ И ГЕОРГИ

     

НАКОВ

247

2224064104

831839823

“АТРЕЙ” - ЕООД

248

2221026821

030212518

“Б.Н.К.” - ООД

249

2220093274

121587769

“ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

1

2

3

4

250

1220122693

121796402

“ЮНИЛИВЪР

     

БЪЛГАРИЯ” - ООД

251

2224080886

121430276

“ПОЛИТРЕЙД -

     

Д” - ООД

252

1220055554

831514349

“ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

253

1158719424

114141414

“ПАЛФИНГЕР ПРОДУК-

     

ЦИОНСТЕХНИК

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

254

1223015804

121157625

“П.И.К. КО.” - ЕООД

255

1226064547

831836738

“РИГЛИ

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

256

1220015439

831314722

“ИНТЕРБРАНДС

     

МАРКЕТИНГ ЕНД

     

ДИСТРИБЮШЪН

     

ИНК.” - ЕООД

257

2220029991

831626017

“РОБЕРТ БОШ” - ЕООД

258

1167474809

115032923

“ИТД” - ЕООД

259

1021013745

812231930

“КАБЕЛКОМЕРС” - ООД

260

1221034658

831430207

“АМПЕРЕЛ” - ООД

261

1224062342

121644241

“ФИНАНСОВО-ИНДУС-

     

ТРИАЛНА ГРУПА РЕИ

     

ХОЛДИНГ” - АД

262

2221100533

121034786

“ИНТЕР - МЕТАЛ” - ООД

263

2225026273

831093277

“ХАНИУЕЛ” - ЕООД

264

2222015459

121100389

“МАНТИ КО” - ООД

265

2220104136

121884813

“ХЕНКЕЛ

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

266

1222022904

000720101

“СОФКОМ” - ООД

267

1080019315

124077052

“БУЛМАРКЕТ

     

ДМ” - ООД

268

1224003680

000641974

“БЕЗКОНТАКТНИ

     

МУЛТИПЛЕКСОРНИ

     

ВЕРИГИ” - ЕООД

269

1110000061

820147084

“СПАРКИ - ЕЛТОС” - АД

270

2222008002

121555999

“МЕГАТРОН” - ЕАД

271

1227018255

831630396

“ФЕСТО -

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

272

1160000011

825312229

“БРИЛЯНТ” - АД

273

1012016464

811131069

“ПИРИНТЕКС” - ООД

274

1220080141

831810330

“БРИЛЯНТ -

     

ИНВЕСТ” - АД

275

1033033253

813109324

“ДРУЖБА - СТИЛ” - АД

276

1222016904

831819468

“РУЕН” - АД

277

1222104307

121912091

“ТЕКСТИЛ ЛОГИСТИК

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

278

1201000706

829065331

“МИРОЛИО

     

БЪЛГАРИЯ” - АД

279

1224055265

121094420

“КОНТЕКС

     

ДРУЖБА” - ООД

280

1048502756

814191178

“СВИЛОЗА” - АД

281

2221009935

831903852

“И.Н.А. -

     

ТРЕЙДИНГ” - ООД

282

1153014848

114035546

“КОЖАРСКА ФАБРИКА

     

МАЯ” - ООД

283

1160000089

115010371

“ФЛАВИА” - АД

284

1223077362

121404545

“ФЛАВИН” - АД

285

1070000160

107000826

“ЛЪВ” - АД

286

1220156644

130839571

“ФАБРИКА ЗА ХАРТИЯ -

     

СТАМБОЛИЙСКИ” - АД

287

1131000959

822150829

“ТРАКИЯ - ПАПИР” - АД

288

1134000038

822104867

“ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ -

     

БЕЛОВО” - АД

289

2226023634

030083347

“СЛАВЕЙ 91” - ООД

290

1221011534

831322021

“КАПЕЛЕН -

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

291

1227022422

121008818

“ПОЛИГРАФСНАБ” - АД

292

1021225947

102180256

“ГЕХАРД” - АД

293

1153000014

030113826

“ЕМА” - ООД

294

1021241926

102063228

“КРОНОШПАН

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

295

1117008114

820194517

“ЛЕСОПЛАСТ” - АД

296

1190000407

828013698

“ФАЗЕРЛЕС” - АД

297

1173006493

116044227

“ЙОВЕТА - ГЛАС

     

ТРЕЙДИНГ” - ООД

298

1223035821

040098365

“МЕДИА

     

ХОЛДИНГ” - АД

299

1220102706

121314329

“ВЕСТНИКАРСКА ГРУПА

     

БЪЛГАРИЯ” - ООД

300

1220011026

831400025

“168 ЧАСА” - ЕООД

301

1220109174

121475300

“ПЕЧАТНИЦА

     

СОФИЯ” - ЕООД

1

2

3

4

302

2226000855

831643301

“ИПК РОДИНА” - АД

303

2226008104

831670426

“ПОЛИХРОМ

     

ПОАП” - АД

304

1220130858

130081393

“БОЛКАН НЮЗ

     

КОРПОРЕЙШЪН” - ЕАД

305

1220035456

000672350

БЪЛГАРСКА НАЦИО-

     

НАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

306

2220013939

000672343

БЪЛГАРСКО НАЦИО-

     

НАЛНО РАДИО

307

1223049644

831230886

“КОМПАНИЯ ЗА ЛУК-

     

СОЗНИ ХОТЕЛИ” - АД,

     

ХОТЕЛ ХИЛТЪН

308

1220006588

000660476

“ШЕРАТОН - СОФИЯ

     

БАЛКАН” - АД

309

1024016931

812020577

“СЛЪНЧЕВ БРЯГ” - АД

310

2220011634

121186623

“ЧАСТНО АКЦИОНЕРНО

     

ДРУЖЕСТВО

     

“ЗОГРАФСКИ” - АД

311

1224002870

831640102

“СОФИЯ ПРИНЦЕС

     

ХОТЕЛ” - АД

312

1220115751

121634959

“АКТИВ БГ” - АД

313

1220025647

831642594

“ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-

     

ХОТЕЛ СОФИЯ” - АД,

     

ХОТЕЛ РАДИСЪН

314

1080001289

834025872

“АЛБЕНА” - АД

315

1220032988

831652492

“БАЛКАНТУРИСТ” - АД

316

1080018262

124025536

“АЛБЕНА - 2000” - АД

317

1031002016

103036629

“КРЗ ОДЕСОС” - АД

318

1220156121

130823243

НК “ЖЕЛЕЗОПЪТНА

     

ИНФРАСТРУКТУРА”

319

1220156105

130822878

БДЖ - ЕАД

320

1221135020

121683408

СКГТ “АВТОТРАНС-

     

ПОРТ” - АД

321

1224068928

121683785

“СКГТ - ЕЛЕКТРОТРАН-

     

СПОРТ” - АД

322

1163640720

825256346

“ГРАДСКИ ТРАНС-

     

ПОРТ” - ЕООД

323

1224007007

121696640

“СТОЛИЧНА КОМПА-

     

НИЯ ЗА ГРАДСКИ -

     

ТРАНСПОРТ ХОЛ-

     

ДИНГ” - ЕАД

324

2226003064

831635144

“СОМАТ” - АД

325

1221121992

121446525

“ГЛОБАЛ

     

БИОМЕТ” - ООД

326

1030035352

103002674

“ПАРАХОДСТВО

     

БЪЛГАРСКИ МОРСКИ

     

ФЛОТ” - ЕАД

327

1226036896

831642142

“ХЕМУС ЕЪР” - ЕАД

328

1227022864

831632746

“ЕР ВИА” - ООД

329

1220010674

040089262

“ЕР СОФИЯ” - ООД

330

1226012849

000633828

“БАЛКАН ЕЪР

     

ТУР” - ЕООД

331

1021331402

102271688

“ПОРТ ФЛОТ -

     

БУРГАС” - ЕООД

332

1226034427

000697179

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯ-

     

ТИЕ “РЪКОВОДСТВО

     

НА ВЪЗДУШНОТО

     

ДВИЖЕНИЕ”

333

1226009384

121023551

“ЛЕТИЩЕ

     

СОФИЯ” - ЕАД

334

1032022150

103097284

“ЛЕТИЩЕ ВАРНА” - ЕАД

335

1021055316

102085178

“ЛЕТИЩЕ

     

БУРГАС” - ЕАД

336

1165795217

825320507

“ЛЕТИЩЕ

     

ПЛОВДИВ” - АД

337

1030026299

103061301

“ПРИСТАНИЩЕ -

     

ВАРНА” - ЕАД

338

1221003426

831642181

“БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКО-

     

МУНИКАЦИОННА

     

КОМПАНИЯ” - ЕАД

339

1220059304

831639908

“МОБИЛТЕЛ” - ЕАД

340

2226000839

000639553

“РАДИОТЕЛЕКОМУНИ-

     

КАЦИОННА КОМПА-

     

НИЯ” - ООД

341

2221158884

130460283

“КОСМО БЪЛГАРИЯ

     

МОБАЙЛ” - ЕАД

342

2223004671

000723421

“СИМЕНС ИНФОРМЕЙ-

     

ШЪН ЕНД КОМЮНИ-

     

КЕЙШЪН” - ЕООД

1

2

3

4

343

1223112427

130544585

“МОТОРОЛА

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕАД

344

3221034944

831246043

“ЕРИКСОН ТЕЛЕКО-

     

МУНИКЕЙШЪНС

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

345

1227065679

121746004

“СИМЕНС” - ЕООД

346

1225050283

831816173

“КОМПЮТЪР 2000 -

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

347

2221125439

121655056

“АСБИС

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

348

2226121601

121488372

“СММ 97” - ЕООД

349

1226009325

000713391

“ДАТЕКС” - ООД

350

2221031698

040852826

“КСЕРОКС

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

351

2220114735

130276112

“ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ -

     

БЪЛГАРИЯ” - АД

352

1223007402

831641791

“ИНФОРМАЦИОННО

     

ОБСЛУЖВАНЕ” - АД

353

2221028468

040698335

“АЙ БИ ЕМ

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

354

1070016393

107052730

“ПОЛИКОМП” - ЕООД

355

1221163709

130345843

“АЛКАТЕЛ

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

356

3223007936

121718535

“ЧИСТОТА СОФИЯ” - АД

357

2220079247

121238596

“ВОЛФ-96” - ООД

358

2225093884

130391634

“АФИН

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕАД

359

1227053468

121663697

“НАШ ДОМ -

     

БЪЛГАРИЯ” - АД

     

ХОЛДИНГ

360

1222009355

000698676

“БАНКОВА КОНСОЛИ-

     

ДАЦИОННА

     

КОМПАНИЯ” - АД

361

1223015855

030278596

“АФА” - ООД

362

1227016082

121227116

“АРТУР

     

АНДЕРСЪН” - ООД

363

1220025582

040450884

“ДЕЛОЙТ И

     

ТУШ” - ЕООД

364

2221083426

831257890

“ИНТЕРЛИЙЗ” - АД

365

1227013415

040595851

“КПМГ

     

БЪЛГАРИЯ” - ООД

366

1220007681

831364383

ПРАЙСУОТЪРХАУС-

     

КУПЪРС БЪЛГАРИЯ” -

     

ЕООД

367

1223091470

121813481

“ЪРНСТ И ЯНГ

     

АФА” - ООД

368

2224086949

121561863

“СТОКОВ БАЗАР

     

ИЛИЯНЦИ” - АД

369

1233614986

130023194

“РАМСТОР

     

БЪЛГАРИЯ” - АД

370

1220023059

000646284

“СТАМБУЛИ

     

(БЪЛГАРИЯ)

     

ЛИМИТИД” - ЕООД

371

2220095021

121644736

“МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

372

1221147894

130007884

“БИЛЛА

     

БЪЛГАРИЯ” - ЕООД

373

1164042460

825278766

“МЕЖДУНАРОДЕН

     

ПАНАИР” - ЕАД

374

1261017349

126149080

МАГАЗИН ШИПКА -

     

ФУАТ ГЮВЕН

375

1220000431

831650534

“КОРЕКОМ -

     

ПРИНЦЕС” - АД

376

1221007960

831650089

“ТРАНСИМПЕКС” - АД

377

2227007748

831106874

“ДЕНЕБ” - АД

378

1220014858

121396123

“БЪЛГАРСКИ

     

ПОЩИ” - ЕАД

379

1225076975

121660936

“ПРОФЕСИОНАЛЕН

     

ФУТБОЛЕН КЛУБ

     

“ЛЕВСКИ” - АД

380

1220023431

831036657

“ЕВРОФУТБОЛ” - ООД

381

1220039656

000694293

БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН

     

ТОТАЛИЗАТОР

382

1220037394

831913661

ДА “ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ

     

И ВОЕННОВРЕМЕННИ

     

ЗАПАСИ”

383

1224068324

121660480

“ЕГИДА -

     

СОФИЯ” - ЕАД

 

69188

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № ЛСИ-682 от 2 декември 2002 г.

На основание чл. 150, ал. 3 от Закона за съдебната власт насрочвам конкурс за съдия-изпълнител при Съдебно-изпълнителна служба в Районен съд - Шумен.

Конкурсът да се проведе на 6.I.2003 г. от 9 ч. в сградата на съда.

Конкурсът да се проведе по документи и с проверка на познанията на кандидатите по изпълнителното производство и Гражданско-процесуалния кодекс.

Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 126, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Към молбите за участие кандидатите прилагат автобиография, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство, документ за трудов и/или служебен стаж, декларации по чл. 12 и чл. 126, ал. 1 от Закона за съдебната власт и нотариално заверени копия от диплом и удостоверение за придобита правоспособност.

Конкурсът да се проведе от комисия, назначена със заповед на председателя на районния съд, която да състави протокол за резултатите от същия.

В тридневен срок от провеждане на конкурса председателят на Районен съд - Шумен, да направи предложение пред министъра на правосъдието за назначаването на спечелилия конкурса кандидат на основание чл. 56, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт, като приложи документите на кандидата, заповедта за назначаване на комисията и протокола от проведения конкурс.

Молбите за участие в конкурса да се приемат от административния секретар на съда с входящ номер и дата до края на работното време на 29.ХII.2002 г.

Министър: А. Станков

69164

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 2148-П от 2 декември 2002 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 4, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете в съответствие с т. 21 от Решение № 1234 от 17.Х.2001 г. за откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 3803 от 2.ХII.2002 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация реши:

1. Продажбата на ВЕЦ “Сини вир”, обособена част от НЕК - ЕАД, София, да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

2. Началната тръжна цена е 150 000 лв. Цената се оферира и се заплаща в левове.

3. Начин на плащане - цялата покупна цена се заплаща чрез банков превод по сметката на Агенцията за приватизация, посочена в тръжната документация.

4. Депозитът за участие е парична вноска в размер 15 000 лв. и се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация, посочена в тръжната документация, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения.

5. Тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, стая 406, в срок до 25 дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. Цената на тръжната документация е 1000 лв. и се заплаща в касата на Агенцията за приватизация, стая 202, преди получаване на документацията.

6. Предложенията на участниците в търга се подават в стая 209 - “Обща канцелария”, на Агенцията за приватизация, в срок до 14 ч. българско време на 30-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

7. Търгът ще се проведе на 30-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 14 ч. българско време в сградата на Агенцията за приватизация.

8. В случай че на търга не се яви кандидат, той ще се проведе повторно на третия ден след датата на първоначалния търг от 14 ч. българско време в сградата на Агенцията за приватизация при условията на първоначалния търг. В този случай лицата, закупили тръжна документация и неподали предложения в срока по т. 6, могат да подадат предложения за участие до датата и часа на повторния търг.

9. Оглед на обособената част, преглед на свързаната с нея документация и срещи със съответните длъжностни лица могат да се извършват всеки работен ден до датата на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация.

10. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за приватизационна продажба на ВЕЦ “Сини вир”, обособена част от НЕК - ЕАД, София.

Изпълнителен директор: Ап. Апостолов

69949

 

ОБЩИНА БЕЛОВО

ЗАПОВЕД № 400 от 19 ноември 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 и § 13, т. 2 ЗПСК, чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете във връзка с решения № 315 от 19.VIII.2002 г. и № 302 от 19.VII.2002 г.:

1. Откривам процедура за приватизация на общински сгради (клетки) № 6 и 7 в УПИ ХХV - за базар, кв. 53 по плана на Белово, област Пазарджик.

2. Продажбата на общински сгради (клетки) № 6 и 7 в УПИ ХХV - за базар, кв. 53 по плана на Белово, да бъде извършена чрез търг с тайно наддаване.

3. Началната тръжна цена е 4700 лв. без ДДС, която се оферира в левове.

4. Начин на плащане на цената - цялата покупна цена се заплаща в касата на община Белово или чрез банков превод по сметка, посочена в тръжната документация.

5. Срок за плащане на цената - в деня на подписване на приватизационния договор.

6. Правото на собственост се прехвърля след окончателното заплащане на цената.

7. Тръжната документация се закупува в касата на общината, Белово, ул. Хр. Ботев 12, стая 206, в срок до 15 календарни дни след датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Цената на тръжната документация е 100 лв. и се заплаща предварително в касата на общината.

8. Предложенията (офертите) от участниците в търга се представят пред комисията по търга в деня и часа, определени за начало на търга.

9. Депозитът за участие в търга е парична вноска в размер 10 % от първоначалната тръжна цена и се внася в касата на община Белово или се превежда по банкова сметка № 5000590210, банков код 30012038 при “Банка ДСК” - Белово.

10. Търгът ще се проведе на 20-ия ден от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” в 13 ч. в сградата на общината.

11. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга след закупуване на тръжна документация.

12. Утвърждавам тръжната документация и проектодоговора за продажбата на общински сгради (клетки) № 6 и 7 в УПИ ХХV, кв. 53 по плана на Белово, област Пазарджик.

Кмет: В. Найденов

68731

ЗАПОВЕД № 412 от 27 ноември 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 и § 13, т. 2 ЗПСК, чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете във връзка с решения № 315 от 19.VIII.2002 г. и № 302 от 19.VII.2002 г. на Общинския съвет - гр. Белово:

1. Откривам процедура за приватизация на фурна 125 кв.м в УПИ I в кв. 22 по плана на с. Дъбравите, община Белово, област Пазарджик.

2. Продажбата на фурна 125 кв.м в УПИ I, кв. 22 по плана на с. Дъбравите, да бъде извършена чрез търг с тайно наддаване.

3. Началната тръжна цена е 7015 лв. без ДДС, която се оферира в левове.

4. Начин на плащане на цената - цялата покупна цена се заплаща в касата на община Белово или чрез банков превод по сметка, посочена в тръжната документация.

5. Срок за плащане на цената - в деня на подписване на приватизационния договор.

6. Правото на собственост се прехвърля след окончателното заплащане на цената.

7. Тръжната документация се закупува в касата на общината, Белово, ул. Хр. Ботев 12, стая 206, в срок до 15 календарни дни след датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Цената на тръжната документация е 100 лв. и се заплаща предварително в касата на общината.

8. Предложенията (офертите) от участниците в търга се представят пред комисията по търга в деня и часа, определени за начало на търга.

9. Депозитът за участие в търга е парична вноска в размер 10 % от първоначалната тръжна цена и се внася в касата на община Белово или се привежда по банкова сметка № 5000590210, банков код 30012038, при “Банка ДСК” - Белово.

10. Търгът ще се проведе на 20-ия ден от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” в 11 ч. в сградата на общината.

11. В случай че на търга не се яви кандидат, той ще се проведе повторно на третия ден след датата на провеждане на първоначалния търг в 13 ч. в сградата на общината.

12. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга след закупуване на тръжна документация.

13. Утвърждавам тръжната документация и проектодоговора за продажба на фурна 125 кв.м в УПИ I, кв. 22 по плана на с. Дъбравите, община Белово, област Пазарджик.

Кмет: В. Найденов

68732

 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 250 от 28 ноември 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 6 и 19 от Наредбата за търговете Общинският съвет - Ботевград, реши:

1. Да се проведат публични търгове с явно наддаване по реда на Наредбата за търговете на 9.I.2003 г. от 14 ч., зала 15, община Ботевград, пл. Освобождение 13, за приватизация на общински нежилищни имоти, както следва:

1.1. сграда (бивше старо кметство) със земя 1430 кв.м, представляваща УПИ (парцел) - ХХХIII-1430 в кв. 58 по плана на с. Трудовец, Софийска област, с начална тръжна цена 29 000 лв. с разсрочено плащане на достигнатата при търга цена за срок две години при първоначална вноска 40 %, която се плаща в деня на сключване на договора за продажба, а разсрочената част се плаща на четири равни 6-месечни вноски заедно със законната лихва;

1.2. сграда (бивша стара здравна служба) със земя 1158 кв.м, представляваща УПИ (парцел) - ХХХIV-1430 в кв. 58 по плана на с. Трудовец с начална тръжна цена 23 000 лв. с разсрочено плащане на достигнатата при търга цена за срок една година при първоначална вноска 40 %, която се плаща в деня на сключване на договора за продажба, а разсрочената част се плаща на две равни 6-месечни вноски заедно със законната лихва;

1.3. УПИ (парцел) - ХХV в кв. 41 по плана на с. Скравена с площ 2103 кв.м заедно със застроените в него масивна едноетажна сграда със ЗП 287 кв.м, масивна двуетажна сграда със ЗП 143 кв.м и навес със ЗП 78 кв.м сгради с начална тръжна цена 17 000 лв. с разсрочено плащане на достигнатата при търга цена за срок две години при първоначална вноска 40 %, която се плаща в деня на сключване на договора за продажба, а разсрочената част се изплаща на четири равни 6-месечни вноски заедно със законната лихва;

1.4. сграда (бивше първокласно училище) със земя 3200 кв.м, преставляваща част от имот пл. № 1599, п-л I, кв. 122, по плана на Ботевград с начална тръжна цена 150 000 лв. с разсрочено плащане на достигнатата при търга цена за срок две години при първоначална вноска 40 %, която се плаща в деня на сключване на договора за продажба, а разсрочената част се изплаща на четири равни 6-месечни вноски заедно със законната лихва.

2. При необходимост последващи търгове да се проведат на 16.I.2003 г. от 14 ч. на същото място и при същите условия.

3. Депозит за участие в търговете в размер 10 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на община Ботевград № 5010004830 в ТБ “ОББ” - АД, Ботевград, банков код 20084422.

4. Тръжната документация се получава от касата на община Ботевград срещу 100 лв. до 12 ч. на деня преди търга.

5. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден след предварителна заявка до домакина на общината и след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Председател: Е. Ананиева

69948

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ГР. БУРГАС

РЕШЕНИЕ № 26 от 28 ноември 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете, Решение № 27 от 10.Х.2001 г. на Общинския съвет - Бургас, и Решение № 10 от 28.ХI.2002 г. Надзорният съвет на агенцията реши:

1. Да се проведе на 14.I.2003 г. от 17 ч. в залата на ул. Конт Андрованти 1, ет. 3, публичен търг с явно наддаване за продажба с правото на строеж на обект - почивна база “Делфин”, парк “Росенец” - Бургас, с начална цена 70 000 лв. и депозитна вноска 7000 лв.

2. Участниците в търг трябва да заемат местата си в залата 20 минути преди началото на търга.

3. При неявяване на кандидати търгът да се проведе на 21.I.2003 г. от 17 ч. и 30 мин. на същото място.

4. Депозитът за участие да се внесе по банкова сметка № 3000602425, БИН 7444500000, банков код 13071217 при “Общинска банка” - Бургас.

5. Тръжната документация за обекта се закупува в агенцията всеки работен ден до деня преди търга включително от 9 до 17 ч. срещу заплатени в брой 80 лв.

6. Огледът на обекта се извършва с представител на агенцията през всички работни дни след представен платежен документ за закупена тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Д. Стоянов

69951

РЕШЕНИЕ № 27 от 3 декември 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете, Решение № 44 от 16.IV.1999 г. на Общинския съвет - Бургас, и решение № 10 от 28.ХI.2002 г. Надзорният съвет на агенцията реши:

1. Да се проведе на 21.I.2003 г. от 17 ч. в залата на ул. Конт Андрованти 1, ет. 3, публичен търг с явно наддаване за продажба с правото на строеж на обект - бивша фитнес зала, ж.к. Лазур, ул. В. Търново 14, Бургас, с начална цена 150 000 лв. и депозитна вноска 15 000 лв.

2. Участниците в търга трябва да заемат местата си в залата 20 минути преди началото на търга.

3. При неявяване на кандидати търгът да се проведе на 28.I.2003 г. от 17 ч. и 30 мин. на същото място.

4. Депозитът за участие да се внесе по банкова сметка № 3000602425, БИН 7444500000, банков код 13071217 при Общинска банка - Бургас.

5. Тръжната документация за обекта се закупува в агенцията всеки работен ден до деня преди търга включително от 9 до 17 ч. срещу заплатени в брой 80 лв.

6. Огледът на обекта се извършва с представител на агенцията през всички работни дни след представен платежен документ за закупена тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Д. Стоянов

69950

 

ОБЩИНА ВИДИН

ЗАПОВЕД № РД-25-940 от 26 ноември 2002 г.

На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за конкурсите и решение № 35, взето с протокол № 3 от 28.III.2002 г. на Общинския съвет - Видин, нареждам:

1. Приватизационната продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, магазинно помещение на ул. Широка, ж.бл. Кр. Бъчваров 22, и съответните идеални части от общите части и отстъпеното право на строеж по плана на Видин с площ 210 кв. м да се извърши чрез публично оповестен конкурс, който да бъде проведен на два етапа - предварителен и заключителен. В конкурса могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица, заявили желание да участват в процедурата, които отговарят на изискванията на ЗПСК, Наредбата за конкурсите, както и на всички императивни разпоредби на действащото законодателство.

2. Минималната конкурсна цена е в размер 113 500 лв.

3. Конкурсната документация се получава от община Видин, ет. 5, стая 6, след заплащане на сумата 100 лв. в касата на общината.

4. Конкурсната документация се закупува от заинтересуваните лица в срок 15 календарни дни от обнародването в “Държавен вестник” (посоченият срок тече от деня, следващ деня на обнародването, и ако последният ден е неприсъствен, срокът се счита за изтекъл в 16 ч. на следващия работен ден).

5. Условия за получаване на конкурсната документация:

а) по отношение на физическите лица - документ за самоличност, нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че закупуват документацията от името на друго физическо лице;

б) по отношение на юридическите лица - оригинал или нотариално заверено копие от документ за актуално правно състояние на юридическото лице, издадено от съответния компетентен орган по регистрацията на лицето, нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да се установи от документа за регистрация.

6. В срок до 3 дни от изтичане на срока по т. 4 лицата, закупили конкурсната документация, могат да отправят писмени искания до ПК по приватизация при община Видин за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията се изготвят в писмена форма в 3-дневен срок и се предоставят на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация.

7. Лицата, закупили конкурсна документация, получават сертификат за регистрация и имат право да подават предварителна оферта за участие в конкурса в срока, определен в конкурсната документация.

8. Не се разглеждат предварителни оферти, които са:

а) подадени след изтичане на срока, определен в конкурсната документация;

б) са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

в) са подадени от лица, които не са получили сертификат за регистрация в предварителния етап от конкурса.

9. След разглеждане и преценка на предварителните оферти въз основа на критериите, съдържащи се в конкурсната документация, ПК по приватизация при община Видин определя лицата, които са допуснати до участие в заключителния етап на конкурса, за което уведомява писмено участниците в 3-дневен срок.

10. На лицата, допуснати съгласно т. 9, ПК по приватизация при община Видин предоставя правила за провеждане на заключителния етап на конкурса.

11. Утвърждавам конкурсната документация за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, магазинно помещение на ул. Широка, ж. бл. Кр. Бъчваров 22, и съответните идеални части от общите части и отстъпеното право на строеж по плана на Видин с площ от 210 кв. м чрез публично оповестен конкурс.

Кмет: Ив. Ценов

68925

 

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

РЕШЕНИЕ № 111 от 14 ноември 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 2 и 6 ЗПСК Общинският съвет - гр. Павликени, приема списък на общинските нежилищни имоти, незавършени обекти на строителство и обособени части от търговски дружества, подлежащи на приватизация (приложение № 1).

Председател: М. Атанасова

Приложение № 1

Списък на общинските нежилищни имоти, незавършените обекти на строителството и обособени части от търговски дружества, подлежащи на приватизация

по

ред

Описание

на имота

УПИ

квартал

Населено

място

 

I. Обособени обекти общинска собственост

1.

търговски

УПИ I-840

по ПУП на

 

комплекс

кв. 74

гр. Павликени

2.

изложбени

кв. 86

по ПУП на

 

зали

 

гр. Павликени

3.

търговска

кв. 99

по ПУП на

 

сграда

 

с. Вишовград

4.

старо кметство -

УПИ ХХ

по ПУП на

 

с. Горна Липница

кв. 54

с. Горна Липница

5.

старо кметство -

УПИ I-80

по ПУП на

 

с. Мусина

кв. 29

с. Мусина

6.

нежилищна

УПИ IV-627

по ПУП на

 

сграда

кв. 73

с. Михалци

7.

фурна - с. Мусина

УПИ VIII

по ПУП на

   

кв. 26

с. Мусина

8.

III етаж на админ.-

УПИ IV-417

по ПУП на

 

произв. сграда

кв. 29

с. Карайсен

9.

автоспирка

кв. 32 - 34

по ПУП на

   

21 - 22

с. Сломер

10.

нежилищна сграда

УПИ VII

по ПУП на

   

кв. 9

с. Стамболово

11.

дворно място

УПИ Х

по ПУП на

 

със склад

кв. 47

с. Патреш

12.

дворно място

УПИ VIII-572

по ПУП на

 

със склад

кв. 25

с. Бутово

13.

обор - с. Батак

УПИ V

по ПУП на

   

кв. 50

с. Батак

14.

обор - с. Росица

УПИ IV

по ПУП на

   

кв. 17

с. Росица

15.

нежилищна сграда

УПИ I

по ПУП на

   

кв. 27

с. Росица

16.

незавършено

ППП 1

по ПУП на

 

строителство подбл.

кв. 70

гр. Павликени

 

и апартаменти

   
 

II. Обособени части от общински търговски дружества

1.

оранжерии

УПИ II

по ПУП на

   

кв. 8а

гр. Павликени

2.

незастроено двор-

УПИ IV

по ПУП на

 

но място

кв. 19

гр. Павликени

3.

незастроено двор-

УПИ V

по ПУП на

 

но място

кв. 19

гр. Павликени

4.

мебелен магазин

УПИ ХVI

по ПУП на

   

кв. 135

гр. Павликени

5.

хранителен

кв. 130

по ПУП на

 

магазин

 

гр. Павликени

6.

хранителен

УПИ I

по ПУП на

 

магазин

кв. 137а

гр. Павликени

7.

магазин за обувки

кв. 71

по ПУП на

     

гр. Павликени

8.

снекбар

кв. 71

по ПУП на

     

гр. Павликени

9.

хранителен

кв. 71

по ПУП на

 

магазин

 

гр. Павликени

10.

склад 1

УПИ I

по ПУП на

   

кв. 159

гр. Павликени

11.

склад 2

УПИ I

по ПУП на

   

кв. 159

гр. Павликени

12.

ресторант

яз. “Ал.  

извън

 

“Язовира”

Стамбо-

регулация

   

лийски”

 

 

69952

 

ОБЩИНА ПЕТРИЧ

ЗАПОВЕД № IV-А-124 от 2 декември 2002 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и във връзка с чл. 2, ал. 6 от Наредба № 7 за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и решение № 447 от 15.ХI.2002 г. на Общински съвет - гр. Петрич, нареждам:

1. Да се закрие целодневната детска градина в с. Гега, община Петрич, считано от деня на обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

2. Задължителната документация на детската градина да се приеме с протокол от директора на основно училище “А. Попов”, с. Гега, и да се съхранява в същото училище.

3. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам.-кмета по земеделие и хуманитарни дейности.

Кмет: В. Илиев

70117

ОБЩИНА РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 785 от 22 ноември 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 71, ал. 1, т. 1 ЗОС и чл. 72 и Решение № 677 от 12.VII.2002 г. Общинският съвет - гр. Русе, реши: поради непостъпили предложения удължава срока за подаване на заявление за участие в конкурса за предоставяне на концесия с Решение № 677 от 12.VII.2002 г. (ДВ, бр. 75 от 2002 г.) с 30 дни от датата на обнародването на решението в “Държавен вестник”.

Председател: Г. Драгоев

69953

 

РЕШЕНИЕ № 787 от 22 ноември 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 1, 3 и чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете Общинският съвет - гр. Русе, реши:

1. Да се проведе на 18.I.2003г . от 10 ч. в сградата на община Русе, пл. Свобода 6, ет. 3, заседателна зала, търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищни имоти с начална цена, както следва: масивна едноетажна сграда с частичен сутерен и таван, с. Червена вода, застроена площ 560 кв.м заедно с дворно място с площ 3350 кв.м с начална цена 17 000 щ.д.; част от едноетажна сграда с търговски обекти (магазин № 1 - хранителни стоки), ул. Згориград 70, застроена площ 83,43 кв.м заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж с начална цена 9000 щ.д.; масивна двуетажна сграда, с. Ястребово, разгъната застроена площ 152 кв.м заедно с дворно място 230 кв.м с начална цена 3500 щ.д; помещение в партера на ж.бл. Вяра - 2 (книжарница), ул. Бозвели 22, застроена площ 60,4 кв.м заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху застроената площ с начална цена 17 500 щ.д.; магазин № 1 (част от бивш магазин “Росица”), ул. Воден 1, бл. Транстрой, застроена площ 267 кв.м заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху застроената площ с начална цена 98 600 щ.д.; магазин № 2 (част от бивш магазин “Росица”), ул. Воден 1, бл. Транстрой, застроена площ 29,6 кв.м заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху застроената площ с начална цена 7500 щ.д.; част от масивна едноетажна сграда (магазин № 1 - транжорна), ул. Вардар 40а, застроена площ 55,5 кв.м заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и същия процент на съсобственост върху урегулиран поземлен имот с обща площ 281,18 км.м с начална цена 8000 щ.д.

2. Депозит за участие в размер 10 % от началната цена се внася по банковата сметка на отдел “Приватизация, концесии и стопански дейности” след закупуване на тръжна документация.

3. Сделките по т. 1 се извършват в национална или чуждестранна конвертируема валута. При договаряне в национална валута сделките се извършват по левовата равностойност на щатския долар по фиксинга на БНБ в деня на подписване на договора за продажба. Купувачите имат право на разсрочено плащане при следните условия: началната вноска при сключване на договора е 50 на сто от цената, на която е спечелен търгът; разсрочването е до две години считано от датата на подписване на договора за продажба; стойността на неизплатената част се увеличава чрез олихвяване с основния лихвен процент за съответния период и надбавка: 12 пункта при разсрочване до две години; 10 пункта при разсрочване до една година.

4. В случаите на разсрочено плащане в полза на община Русе се учредява ипотека до пълното заплащане на покупната цена на обекта. Таксата за вписване на ипотеката се заплаща от купувача.

5. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба. Документацията се закупува от отдел “Приватизация, концесии и стопански дейности” всеки ден от 6.I.2003 г. до 16 ч. на 17.I.2003 г. срещу заплащане на 72 лв. в брой.

6. При неявяване на кандидати за обектите по т. 1 да се проведат повторни търгове на 8.II.2003 г. и 1.III.2003 г. от 10 ч. в сградата на община Русе, пл. Свобода 6, ет. 3, при същите условия.

7. Упълномощава кмета на общината да създаде организация за подготовката на приватизацията и провеждането на търговете по т. 1. Упълномощава зам.-кмета по стопански дейности и приватизация на общината да сключи сделките за приватизация на обектите по т. 1.

Председател: Г. Драгоев

69954

 

РЕШЕНИЕ № 790 от 22 ноември 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 2 ЗПСК Общинският съвет - гр. Русе, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в състава на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, както следва: едноетажна общественообслужваща сграда, ул. Лисец 20, ж.к. Родина II, АОС № 3852 от 11.IV.2002 г.; партерен ет. с административно-битово предназначение (шивашки цех), ул. Отец Паисий 4, АОС № 904 от 4.ХI.1996 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обектите, сключване на договори за дялово участие, наем, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и кредити, отнасящи се до обектите, освен с разрешение на Общинския съвет - гр. Русе.

3. Упълномощава кмета на общината с правата и задълженията на възложител съгласно Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, вкл. процесуално представителство.

Председател: Г. Драгоев

69955

 

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ № 882 от 28 ноември 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и чл. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет - гр. Стара Загора, реши:

1. Одобрява извършените до този момент действия на Общинската агенция за приватизация, вкл. проведения маркетинг с цел привличане на инвеститорски интерес към обекта за приватизация - общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели № 1 от пл. № 1168, кв. 62, намиращ се в Стара Загора, ул. Раковска 54.

2. Определя метод на продажба - публичен търг с явно наддаване.

3. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер левовата равностойност на 48 000 щ. д. по централния курс на БНБ към деня на търга.

4. Утвърждава депозит в размер 9600 лв., преведени по банкова сметка № 5010000136, б. код 13075030, Общинска банка - клон Стара Загора.

5. Утвърждава начин на плащане - с парични платежни средства - левовата равностойност на достигнатата тръжна цена в щ. д. към деня на търга, намалена с внесения депозит, внесени по сметка № 3010000127, БИН 7444520007, б. код. 13075030, Общинска банка - клон Стара Загора, в деня на сключване на договора.

6. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 17.I.2003 г. от 10 ч. в община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала № 1.

7. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на същото място на 24.I.2003 г. от 10 ч. Подаването на документите за участие се извършва в деня на търга в община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала № 1.

8. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 621 на община Стара Загора срещу платени в брой 200 лв. в касата в информационния център във фоайето на общината.

9. Упълномощава Общинската агенция за приватизация и й възлага да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството.

10. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.

Председател: Ив. Божков

70031

 

РЕШЕНИЕ № 883 от 28 ноември 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и чл. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет - гр. Стара Загора, реши:

1. Одобрява извършените до този момент действия на Общинската агенция за приватизация, вкл. проведения маркетинг с цел привличане на инвеститорски интерес към обекта за приватизация - общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели № 2 от пл. № 1167, 1168, кв. 62, намиращ се в Стара Загора, ул. Раковска 54.

2. Определя метод на продажба - публичен търг с явно наддаване.

3. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер левовата равностойност на 56 000 щ.д. по централния курс на БНБ към деня на търга.

4. Утвърждава депозит в размер 11 200 лв., преведени по банкова сметка № 5010000136, б. код 13075030, Общинска банка, клон Стара Загора.

5. Утвърждава начин на плащане - с парични платежни средства - левовата равностойност на достигнатата тръжна цена в щ.д. към деня на търга, намалена с внесения депозит, внесени по сметка № 3010000127, БИН 7444520007, б.код 13075030, Общинска банка, клон Стара Загора, в деня на сключване на договора.

6. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 17.I.2003 г. от 14 ч. в община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала № 1.

7. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на същото място на 24.I.2003 г. от 14 ч. Подаването на документите за участие се извършва в деня на търга в община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала № 1.

8. Тръжната документация за обекта се закупува в стая 621 на община Стара Загора срещу платени в брой 200 лв. в касата на информационния център във фоайето на общината.

9. Упълномощава Общинската агенция за приватизация и й възлага да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството.

10. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.

Председател: Ив. Божков

70032

РЕШЕНИЕ № 884 от 28 ноември 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и чл. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет - гр. Стара Загора, реши:

1. Одобрява извършените до този момент действия на Общинската агенция за приватизация, вкл. проведения маркетинг с цел привличане на инвеститорски интерес към обекта за приватизация - общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели № 3 от пл. № 1167, кв. 62, намиращ се в Стара Загора, ул. Раковска 54, отзад в двора.

2. Определя метод на продажба - публичен търг с явно наддаване.

3. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер левовата равностойност на 6000 щ.д. по централния курс на БНБ към деня на търга.

4. Утвърждава депозит в размер 1200 лв., преведени по банкова сметка № 5010000136, б.код 13075030, Общинска банка - клон Стара Загора.

5. Утвърждава начин на плащане - с парични платежни средства - левовата равностойност на достигнатата тръжна цена в щ.д. към деня на търга, намалена с внесения депозит, внесени по сметка № 3010000127, БИН 7444520007, б.код 13075030, Общинска банка - клон Стара Загора, в деня на сключване на договора.

6. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 15.I.2003 г. от 10 ч. в община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала № 1.

7. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на същото място на 22.I.2003 г. от 10 ч. Подаването на документите за участие се извършва в деня на търга в община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала № 1.

8. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 621 на община Стара Загора срещу платени в брой 100 лв. на касата на информационния център във фоайето на общината.

9. Упълномощава Общинската агенция за приватизация и й възлага да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството.

10. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.

Председател: Ив. Божков

70033

 

РЕШЕНИЕ № 885 от 28 ноември 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и чл. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет - гр. Стара Загора, реши:

1. Одобрява извършените до този момент действия на Общинската агенция за приватизация, вкл. проведения маркетинг с цел привличане на инвеститорски интерес към обекта за приватизация - общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели № 4, пл. № 1167, кв. 62, намиращ се в Стара Загора, ул. Раковска 54, отзад в двора.

2. Определя метод на продажба - публичен търг с явно наддаване.

3. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер левовата равностойност на 4500 щ.д. по централния курс на БНБ към деня на търга.

4. Утвърждава депозит в размер 900 лв., преведени по банкова сметка № 5010000136, б. код 13075030, Общинска банка - клон Стара Загора.

5. Утвърждава начин на плащане - с парични платежни средства - левовата равностойност на достигнатата тръжна цена в щ.д. към деня на търга, намалена с внесения депозит, внесени по сметка № 3010000127, БИН 7444520007, б. код 13075030, Общинска банка - клон Стара Загора, в деня на сключване на договора.

6. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 15.I.2003 г. от 11 ч. в община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала 1.

7. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на същото място на 22.I.2003 г. от 11 ч. Подаването на документите за участие се извършва в деня на търга в община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала 1.

8. Тръжната документация за обекта се закупува в стая 621 на община Стара Загора срещу платени в брой 100 лв. в касата на Информационния център във фоайето на общината.

9. Упълномощава Общинската агенция за приватизация и й възлага да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството.

10. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.

Председател: Ив. Божков

70034

 

РЕШЕНИЕ № 886 от 28 ноември 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и чл. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет - гр. Стара Загора, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели - двуетажна сграда (северен павилион), намиращ се в с. Старозагорски минерални бани, община Стара Загора.

2. Одобрява извършените до този момент действия на Общинската агенция за приватизация, вкл. проведения маркетинг с цел привличане на инвеститорски интерес към обекта за приватизация.

3. Определя метод на продажба - публичен търг с явно наддаване.

4. Определя начална тръжна цена за продажба в размер левовата равностойност на 114 460 щ.д. по централния курс на БНБ към деня на търга.

5. Утвърждава депозит в размер 22 900 лв., преведени по банкова сметка № 5010000136, б.код 13075030, Общинска банка - клон Стара Загора.

6. Утвърждава начин на плащане - с парични платежни средства - левовата равностойност на достигнатата тръжна цена в щ.д. към деня на търга, намалена с внесения депозит, внесена по сметка № 3010000127, БИН 7444520007, б.код 13075030, Общинска банка - клон Стара Загора.

7. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 20.I.2003 г. от 10 ч. в община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала № 1.

8. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на същото място на 27.I.2003 г. от 10 ч. Подаването на документите за участие се извършва в деня на търга в община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала № 1.

9. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 621 на община Стара Загора срещу платени в брой 200 лв. в касата на информационния център във фоайето на общината.

10. Упълномощава Общинската агенция за приватизация и й възлага да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството.

11. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.

Председател: Ив. Божков

70035

РЕШЕНИЕ № 887 от 28 ноември 2002 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 ЗМСМА чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК Общинският съвет - гр. Стара Загора, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, намиращ се в Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 110 (бивша художествена галерия).

2. Одобрява извършените до този момент действия на Общинската агенция за приватизация, вкл. проведения маркетинг с цел привличане на инвеститорски интерес към обекта за приватизация.

3. Определя метода на продажба - публичен търг с явно наддаване.

4. Упълномощава Общинската агенция за приватизация и възлага да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството.

Председател: Ив. Божков

70036

 

РЕШЕНИЕ № 888 от 28 ноември 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК Общинският съвет - гр. Стара Загора, реши:

1. Отменя взетите решения № 257.2, 257.3, 257.4, 257.5, 257.6, 257.7 и 257.8.

2. Определя метод на продажба - публичен търг с явно наддаване, на общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, представляващ УПИ, парцел IV в кв. 2Б “Голеш”, Стара Загора, с квадратура 3750 кв. м.

3. Определя начална тръжна цена за продажба в размер левовата равностойност на 22 300 щ. д. по централния курс на БНБ към деня на търга.

4. Утвърждава депозит в размер 4500 лв., преведени по банкова сметка № 5010000136, б. код 13075030, Общинска банка - клон Стара Загора.

5. Утвърждава начин на плащане - с парични платежни средства - левовата равностойност на достигнатата тръжна цена в щ. д. към деня на търга, намалена с внесения депозит, внесени по сметка № 3010000127, БИН 7444520007, б. код. 13075030, Общинска банка - клон Стара Загора, в деня на сключване на договора.

6. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 7.II.2003 г. от 10 ч. в община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала № 1.

7. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на същото място на 14.II.2003 г. от 10 ч.

8. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 621 на община Стара Загора срещу платени в брой 100 лв. в офиса на Общинска банка във фоайето на общината.

9. Одобрява извършените до този момент действия на Общинската агенция за приватизация, като й възлага и упълномощава да извърши последващите действия по процедурата за приватизация съгласно ЗПСК и правилника за дейността на агенцията.

10. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.

Председател: Ив. Божков

70037

 

РЕШЕНИЕ № 889 от 28 ноември 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК Общинският съвет - гр. Стара Загора, реши:

1. Отменя взетите решения № 258.2, 258.3, 258.4, 258.5, 258.6, 258.7 и 258.8.

2. Определя метод на продажба - публичен търг с явно наддаване, на общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, представляващ УПИ, парцел ХII в кв. 2Б “Голеш”, Стара Загора, с квадратура 3680 кв.м.

3. Определя начална тръжна цена за продажба в размер левовата равностойност на 21 900 щ.д. по централния курс на БНБ към деня на търга.

4. Утвърждава депозит в размер 4400 лв., преведени по банкова сметка № 5010000136, б.код 13075030, Общинска банка, клон Стара Загора.

5. Утвърждава начин на плащане - с парични платежни средства - левовата равностойност на достигнатата тръжна цена в щ.д. към деня на търга, намалена с внесения депозит, внесени по сметка № 3010000127, БИН 7444520007, б.код 13075030, Общинска банка, клон Стара Загора, в деня на сключване на договора.

6. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 7.II.2003 г. от 11 ч. в община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала № 1.

7. При неявявяне на кандидати повторен търг ще се проведе на същото място на 14.II.2003 г. от 11 ч.

8. Тръжната документация за обекта се закупува в стая 621 на община Стара Загора срещу платени в брой 100 лв. в офиса на Общинска банка във фоайето на общината.

9. Одобрява извършените до този момент действия на Общинската агенция за приватизация, като й възлага и упълномощава да извърши последващите действия по процедурата за приватизация съгласно ЗПСК и правилника за дейността на агенцията.

10. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.

Председател: Ив. Божков

70038

 

РЕШЕНИЕ № 890 от 28 ноември 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК Общинският съвет - гр. Стара Загора, реши:

1. Отменя взетите решения № 259.2, 259.3, 259.4, 259.5, 259.6, 259.7 и 259.8.

2. Определя метод на продажба - публичен търг с явно наддаване, на общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, представляващ УПИ, парцел ХIII в кв. 2Б “Голеш”, Стара Загора, с квадратура 3560 кв.м.

3. Определя начална тръжна цена за продажба в размер левовата равностойност на 17 635 щ.д. по централния курс на БНБ към деня на търга.

4. Утвърждава депозит в размер 3600 лв., преведени по банкова сметка № 5010000136, б.код 13075030, Общинска банка - клон Стара Загора.

5. Утвърждава начин на плащане - с парични платежни средства - левовата равностойност на достигнатата тръжна цена в щ.д. към деня на търга, намалена с внесения депозит, внесени по сметка № 3010000127, БИН 7444520007, б.код 13075030, Общинска банка - клон Стара Загора, в деня на сключване на договора.

6. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 7.II.2003 г. от 14 ч. в община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала № 1.

7. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на същото място на 14.II.2003 г. от 14 ч.

8. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 621 на община Стара Загора срещу платени в брой 100 лв. в офиса на Общинска банка във фоайето на общината.

9. Одобрява извършените до този момент действия на Общинската агенция за приватизация, като й възлага и упълномощава да извърши последващите действия по процедурата за приватизация съгласно ЗПСК и правилника за дейността на агенцията.

10. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.

Председател: Ив. Божков

70039

РЕШЕНИЕ № 891 от 28 ноември 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК Общинският съвет - гр. Стара Загора, реши:

1. Отменя взетите решения № 260.2, 260.3, 260.4, 260.5, 260.6, 260.7 и 260.8.

2. Определя метод на продажба - публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, представляващ УПИ, парцел ХIV в кв. 2 Б “Голеш”, Стара Загора, с квадратура 5510 кв. м.

3. Определя начална тръжна цена за продажба в размер - левовата равностойност на 28 108 щ.д. по централния курс на БНБ към деня на търга.

4. Утвърждава депозит в размер 5700 лв., преведени по банкова сметка № 5010000136, б. код 13075030, Общинска банка - клон Стара Загора.

5. Утвърждава начин на плащане - с парични платежни средства - левовата равностойност на достигнатата тръжна цена в щ.д. към деня на търга, намалена с внесения депозит, внесени по сметка № 3010000127, БИН 7444520007, б. код 13075030, Общинска банка - клон Стара Загора, в деня на сключване на договора.

6. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 7.II.2003 г. от 15 ч. в община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала 1.

7. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на същото място на 14.II.2003 г. от 15 ч.

8. Тръжната документация за обекта се закупува в стая 621 на община Стара Загора срещу платени в брой 100 лв. в офиса на Общинска банка във фоайето на общината.

9. Одобрява извършените до този момент действия на Общинската агенция за приватизация, като й възлага и упълномощава да извърши последващите действия по процедурата за приватизация съгласно ЗПСК и правилника за дейността на агенцията.

10. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.

Председател: Ив. Божков

70040

75. - Регионална дирекция - Варна, на Агенцията за държавни вземания на основание чл. 199, ал. 2 ДПК с постановление от 27.ХI.2002 г. по изп.д. № В 20-00-07-7505/2002 г. възлага на ЕТ “Димтрейд - X.X.”, рег. по ф.д. № 2903/99, НДР 1037040165, БУЛСТАТ 130076019, с представляващ X.X.X., ЕГН **********, със седалище и адрес на управление Провадия, област Варна, ул. Васил Коларов 16, бл. 6, вх. А, ап. 2, следните недвижими имоти, построени в стопанския двор на с. Горен чифлик, община Долни чифлик, област Варна, целият с площ от 64 874 дка и представляващ имот № 000211 в землището на с. Горен чифлик (ЕКАТТЕ 16050), община Долни чифлик, при граници и съседи: № 000212; полски път на община Долни чифлик; № 041013, пасище - мера на община Долни чифлик; № 000038, път IV кл. на Министерство на транспорта; № 000204, жилищна територия на кметство Горен Чифлик; № 180338, нива на наследници на X.X.X.; № 180339, нива на наследници на X.X.X.; № 180341, нива на наследници на X.X.X.; № 180342, нива на община Долни чифлик; № 180344, нива на община Долни чифлик; № 042100, полски път на община Долни чифлик, а именно: стар склад, представляващ едноетажна полумасивна селскостопанска постройка с покрив от дървена конструкция с керемиди със застроена площ от 540 кв.м, строена през 1953 г.; краварник № 1, представляващ монолитна едноетажна селскостопанска сграда, частично оградена от четири страни с носещи стени от тухли, покрив от стоманени ферми, със застроена площ от 540 кв.м, строен през 1955 г.; краварник № 2, представляващ монолитна едноетажна селскостопанска сграда, частично оградена от четири страни с носещи стени от тухли, покрив от стоманени ферми, със застроена площ от 540 кв.м, строен през 1955 г.; стара работилница, представляваща едноетажна паянтова селскостопанска постройка с покрив от дървена конструкция с керемиди със застроена площ от 457 кв.м, строена през 1953 г.; нова работилница със склад, представляваща едноетажна тухлена селскостопанска постройка с покрив от метална конструкция с вълнообразна ламарина със застроена площ от 720 кв.м, строена през 1972 г.; административна сграда, представляваща едноетажна полумасивна селскостопанска сграда с покрив от дървена конструкция с керемиди със застроена площ от 132 кв.м, строена през 1955 г.; сеновал, представляващ полумасивна селскостопанска постройка, открит от всички страни, със застроена площ от 720 кв.м, строен през 1972 г.; сграда кантар, представляваща едноетажна паянтова селскостопанска постройка с покрив от дървена конструкция с керемиди със застроена площ от 10 кв.м, строена през 1953 г., за сумата от 36 777,89 лв. Собствеността преминава върху купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имотите.

69932

81. - Регионална дирекция - гр. Видин, на Агенцията за държавни вземания на основание чл. 199, ал. 2 ДПК с Постановление № 415 от 26.ХI.2002 г. (изх. № 4268/26.ХI.2002 г.) възлага на ЕТ “Кофарджиев - X.X.” НДР 1061561095, БУЛСТАТ 106046571, адрес: Враца, ул. Илия Кръстеняков 16, вх. А, ап. 11, с управител X.X.X. - Кофарджиева, ЕГН **********, следния недвижим имот с учредено право на строеж - експериментална база ЛОК, във Враца, Източна индустриална зона, за сумата от 14 500 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.

69557

111. - “БДЖ” - ЕАД, поделение “ДС, УЗ и ПЖПС в изолация” - София, на основание чл. 3 и 6 от Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на скрап от черни и цветни метали от цели недемонтирани 39 броя статори и 207 броя ротори от бракувани тягови двигатели и главни генератори, отпаднали от демонтажа на бракувани дизелови локомотиви, серия 51.00, 06.00 и 07.00, намиращи се в Снабдителна база на “БДЖ” - ЕАД, в Русе - гара Разпределителна. Търгът ще се проведе на 19.ХII.2002 г. от 14 ч. в сградата на поделение “ДС, УЗ и ПЖПС в изолация”, София, ул. Добруджа 1, втори полуетаж. Определените количества и първоначалните тръжни цени са: 39 броя цели недемонтирани статори от бракувани тягови двигатели и главни генератори; 207 броя цели недемонтирани ротори от бракувани тягови двигатели и главни генератори, с общ тонаж 380 800 кг и първоначална тръжна цена 300 лв./тон. Количеството черни и цветни метали, които ще се добият при демонтажа, е: медни отпадъци без почистена изолация - до 45 900 кг; скрап от черни метали - до 334 900 кг. При непровеждане на първия търг повторен търг ще се проведе на 27.ХII.2002 г. от 14 ч. Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 16 ч. и 30 мин. на 17.ХII.2002 г. в “БДЖ” - ЕАД, поделение “ДС, УЗ и ПЖПС в изолация”, София, ул. Добруджа 1, втори полуетаж, стая 201, срещу 50 лв. без ДДС. За контакти: тел. 989 83 18 и 986 73 50 от 8 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.

69162

576. - “Български държавни железници” - ЕАД, Поделение за превозна дейност, София, на основание чл. 1, ал. 2, т. 4 и чл. 3 от Наредбата за търговете, решение на съвета на директорите на “БДЖ” - ЕАД, протокол № 12 от 7.VI.2002 г., т. 17.1, и заповед № 373 от 5.VIII.2002 г. на изп. директор на “БДЖ” - ЕАД, обявява търг с явно наддаване за продажба на излишни ДМА с начална тръжна цена без ДДС, както следва:

Налични движими ДМА -

инв. №, рег. №,

местонахождение

Коли-

чество,

бр.

Начал-

на тръжна

цена (без

ДДС), лв.

 

РТР - Дупница

   

1.

Фунгон, инв. № 1, 3, 4, 5

4

по 450

2.

Фургон, инв. № 9

1

390

3.

Фургон, инв. № 10

1

390

4.

Фургос, инв. № 21

1

492

5.

Фургон, инв. № 29

1

390

6.

Ел. кар 3 т, инв. № 24

1

2460

7.

ГАЗ 53 Кн 36-13

1

1860

8.

ГАЗ 66 Кн 40-99

1

2700

9.

Автобус Чавдар Кн 05-99

1

1860

10.

ГАЗ 53 Кн 28-99

1

1800

11.

Шкода Кн 52-34

1

7200

12.

Шкода Кн 00-26

1

4800

13.

Шкода Кн 37-80

1

4800

14.

Шкода Кн 36-02

1

5880

15.

Ремарке Пл ЕП 13-77

1

2280

16.

Ремарке Кн 06-92

1

1440

17.

Верижен кран, инв. № 02201

1

7920

18.

Крик

1

510

19.

Багер Бл 07-44

1

5100

20.

Шкода Кн 38-14

1

5400

21.

Ремарке Кн Е 02-15

1

3000

22.

Шкода Кн 52-79

1

7200

23.

Ремарке Кн 06-47

1

2280

24.

Шкода Кн 59-23

1

5400

25.

Ремарке Кн 06-78

1

3000

26.

Шкода Кн 40-14

1

6000

27.

Ремарке Кн 00-53

1

1860

28.

Автокран АДК70 Кн 26-82

1

5880

29.

Ниса Кн 31-28

1

960

30.

Автокран АДК 125 Пк 28-83 Б

1

6000

 

РТБ - София

   

1.

Фургон, инв. № 72

1

468

2.

Ремарке РСД4 С 10-96

1

1860

3.

Шкода С 98-47

1

6900

4.

Ел. кар 1 т, инв. № 105

1

1140

5.

Работилница ГАЗ 53 С 94-70

1

3300

6.

Автокран АДК 70 СфА 05-09

1

4320

7.

Автоработилница ГАЗ 53 Пк 06-55

1

3360

8.

ГАЗ 53 Пк 21-52

1

720

9.

Автоработилница ИФА СБ 22-96

1

3960

10.

Шкода С 49-16 Н

1

6900

11.

Автомобил НИСА Пк 34-56

1

408

12.

Багер

1

6000

 

Гара Кюстендил

   

1.

Фургон шейна, инв. № 12

1

474

2.

Автокран АДК 63 Кн 31-24,

   
 

бракуван

1

3480

3.

Автокран верижен РДК 200,

   
 

инв. № 02406

1

8400

4.

Автокран АДК 70 Кн 31-25

1

4080

5.

Автокран верижен РДК 160,

   
 

инв. № 02407

1

7290

6.

Ел. кар 1 т, инв. № 30

1

1260

7.

Ел. кар 1 т, инв. № 31, брак

1

1260

8.

Ел. кар 1 т, инв. № 32

1

1260

9.

Ел. кар 1 т, инв. № 33

1

1200

10.

Ел. кар 1 т, инв. № 34, брак

1

1200

11.

Газ 53 Кн 41-71 ТВ

1

1860

12.

Ремарке самосвал КнЕ 09-93

1

1800

13.

Фургон, инв. № 6

1

600

 

Гара Благоевград

   

1.

ЗИЛ Бл 52-41 ТВ

1

2370

2.

ГАЗ 53 Бл 50-96

1

2130

3.

ЖУК Бл 34-50 ТВ

1

750

4.

БАРКАС Бл 36-24 ТВ

1

948

5.

Фургони

2

по 360

 

Гара Перник

   

1.

Фургон на ход, инв. № 7

1

750

2.

Фургон, инв. № 9

1

588

3.

Фургон шейна, инв. № 8

1

408

 

Гара Костенец

   
 

Фургон - работилница, инв. № 44

1

480

 

Гара Ихтиман

   
 

Фургон, инв. № 30

 

480

 

Гара Кочериново

   

1.

Автокран RDK А 03-303

1

12000

2.

Автокран Явор, рег. № 33-01

1

1920

3.

Ел. кари, инв. № 34 и 34а

2

по 1800

 

Гара Дамяница

   

1.

Ел. кар 1 т, инв. № 31

1

1200

2.

Ел. кар 1 т, инв. № 32

1

900

 

Гара Петрич

   
 

Контейнер 3 т, брак

1

240

 

Гара Радомир

   
 

Фургон, инв. № 8

1

390

Търгът ще се проведе в първия работен ден след изтичане на 15 календарни дни считано от датата на обнародването в “Държавен вестник” от 9 ч. в Поделение за превозна дейност, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 110 - партер. Повторен търг ще се проведе в първия работен ден след изтичане на 23 календарни дни считано от датата на обнародването в “Държавен вестник” от 9 ч. в ППД - София, бул. Княгиня Мария-Луиза 110 - партер. Тръжна документация за участие може да се закупи най-късно от 13 до 15 ч. на предхождащия търга работен ден в ППД - София, стая 201, срещу 20 лв. без ДДС, за всеки ДМА. В същия срок се внася и депозит в размер 10 % от началната тръжна цена. При внасяне на сумите кандидатът представя: удостоверение за актуална съдебна регистрация, удостоверение за данъчна регистрация, регистрация по БУЛСТАТ и лична карта. За контакти: тел. 932-29-90 и 31-30-16 от 8 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.

69387

7125. - “Български държавни железници” - ЕАД, София, Поделение за превозна дейност - Пловдив, на основание чл. 1 и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете във връзка с § 5 от Закона за железопътния транспорт и решение № 6.1 от протокол № 15 от 5.IХ.2002 г. на съвета на директорите обявява търг с явно наддаване за продажба на следните ДМА:

по

ред

Наименование

на ДМА

Регистрационен

и инвентарен

номер

Местона-

хождение

На-

чална

тръж-

на

цена

(без

ДДС),

лв.

1.

Автокран АДК - 70

рег. № П 02 26 ТК

Пловдив

1800

2.

Автокран “Краз”

рег. № П 07 24 ТВ

Пловдив

4500

3.

Автокран “Краз”

рег. № П 87 52 ТВ

Пловдив

4500

4.

Товарен автомобил

рег. № РВ 95 28 НК

Пловдив

400

 

ГАЗ 53

     

5.

Товарен автомобил

рег. № П 00 57 ТВ

Пловдив

500

 

ГАЗ 53

     

6.

Товарен автомобил

рег. № РВ 17 68 ВВ

Пазарджик

900

 

ИФА В 50 Л

     

7.

Влекач ИФА В 50 Л

рег. № РВ 16 70 ВВ

Пазарджик

1000

8.

Ремарке

рег. № РВ 23 07 ВВ

Пазарджик

500

 

автомобилно

     

9.

Товарен автомобил

рег. № РВ 53 05 ВВ

Пазарджик

400

 

“Преслав 1100”

     

10.

Етернитово

 

Ахтопол

210

 

бунгало - 1 бр.

     

11.

Столове

инв. № 9067

Кърджали

6 лв.

 

тръбни - 10 бр.

   

за 1 бр.

12.

Маси МКС - 5 бр.

инв. № 9421

Пловдив

30 лв.

     

- жп стол

за 1 бр.

13.

Компресор

инв. № 39

Септември

70

14.

Струг

инв. № 2763

Пазарджик

280

15.

Машина

инв. № 5960

Пловдив

2500

 

почистваща

     

16.

Токоизправител

инв. № 2534

Димитровград

80

 

АПС

     

17.

Шмиргел с

инв. № 2556

Димитровград

120

 

прахоуловител

     

18.

Струг СУ 400/1000

инв. № 2565

Димитровград

1900

19.

Банциг 631

инв. № 2567

Димитровград

900

20.

Щрайхмус РР 081

инв. № 2569

Димитровград

2500

21.

Лентова ножовка

инв. № 2579

Димитровград

1100

 

струнна

     

22.

Машина за точково

инв. № 2588

Димитровград

250

 

заваряване С 100

     

23.

Кран мостови

инв. № 2591-1

Димитровград

1900

 

двугредов

     

24.

Кран мостови

инв. № 2591-2

Димитровград

1900

 

двугредов

     

25.

Комбинирана дър-

инв. № 2592

Димитровград

800

 

воделска машина

     
 

КП 321

     

26.

Вентилатор ВО-4

инв. № 2608

Димитровград

80

27.

Хладилен шкаф

инв. № 6415

Димитровград

350

 

“Торго”

     

Търгът ще се проведе: по позиции от 1 до 15 вкл. - на 20-ия ден от обнародването в “Държавен вестник” от 14 ч. в Селекторната зала на ППД - Пловдив, бул. Македония 2; по позиции от 16 до 27 вкл. - на 21-вия ден от обнародването в “Държавен вестник” от 14 ч. в Селекторната зала на ППД - Пловдив, бул. Македония 2. Тръжна документация за участие с цена 20 лв. (с ДДС) се закупува в ППД - Пловдив, бул. Македония 2, ет. 8, стая 804, до 15 ч. и 30 мин. на деня, предхождащ провеждането на търга за съответната позиция. Депозит за участие в търга - в размер 10 % от началната тръжна цена за съответната позиция, се внася в касата на ППД - Пловдив, ет. 8, стая 801, до 16 ч. на деня, предхождащ провеждането на търга за съответната позиция. Оглед на ДМА може да се извърши срещу представяне на документ за закупена тръжна документация до 16 ч. на деня, предхождащ провеждането на търга за съответната позиция. Повторен търг ще се проведе на 27-ия ден след обнародването в “Държавен вестник” по позиции от 1 до 15 вкл. и на 28-ия ден по позиции от 16 до 27 вкл. при същите условия. Допълнителна информация - на тел.: 032/92 39 03 и 92 35 53.

69388

X.X.X. - ликвидатор на “Артиас” - ЕООД, София, на основание чл. 3, ал. 5 от Наредбата за търговете във връзка със заповед № РД-26-198 от 14.Х.2002 г. на министъра на икономиката обявява търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 16.I.2003 г. в 11 ч. в София в офиса на дружеството, ул. Георг Вашингтон 4. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 23.I.2003 г. в 11 ч. на същия адрес и при същите условия. Депозитът за участие е в размер 10 % от обявената начална тръжна цена за всеки актив поотделно и се внася в касата на “Артиас” - ЕООД, София. Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до деня преди търга от 9 до 15 ч. на адрес: София, ул. Георг Вашингтон 4. Оглед на предложените за продажба активи - предмет на търговете, се извършва всеки работен ден до деня преди търга от 9 до 15 ч., като необходимо условие за това е да бъде закупена тръжна документация. Информация за предмета на търга може да се намери и на интернет адрес: www.mi.government.bg. За допълнителна информация - тел. 02/79 94 85; 087љ988 638.

70030

77. - НЕК - ЕАД, Предприятие “ВЕЦ група “Рила” - София, бул. Симеоновско шосе 85, на основание чл. 1, т. 3 от Наредбата за търговете и решение № 30 от 13.VIII.2002 г. на съвет на директорите на НЕК - ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда на бившето маслено стопанство с площ 120,65 кв.м, намиращо се в гр. Белово, квартал 70, при начална месечна наемна цена 368 лв. Търгът ще се проведе на 27.ХII.2002 г. в 10 ч. в административната сграда на предприятието. Справки и закупуване на тръжна документацията - всеки работен ден от 8 ч. до 12 ч. срещу заплащане на такса от 10 лв. (вкл. ДДС). Оглед на място се допуска до 20.ХII.2002 г. Закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит в размер 10 % от началната цена се приемат в административната сграда на посочения адрес в срок до 20.ХII.2002 г. При неявяване на кандидати се насрочва втори търг на 10.I.2003 г. при същите условия и на същото място. За информация: тел. 962-05-28, в. 132.

66639

9. - НЕК - ЕАД, Предприятие “Мрежи високо напрежение” - ЕПР София област, София, бул. Европа 2, факс 02/9157 840, е-mail: pmvnsfo@mail.orbitel.bg, на основание чл. 3, ал. 5 и чл. 1, ал. 2, т. 4 от Наредбата за търговете обявява търг с тайно наддаване при следните условия: 1. Предмет на търга - продажба на отпадъчни материали: проводник АС 185 - 4600 кг, М 120 - 38 600 кг, стоманено въже С-50 - 7000 кг, стоманорешетъчни стълбове 4 бр. тип ОМВ II - 8000 кг, в София, бул. Европа 2, и стоманорешетъчните стълбове 4 бр. тип ОМВ II - 8000 кг, и около 980 кг проводник М 120 в подстанция “Златица”; допуска се подаване на предложения само за всички видове отпадъчни материали. 2. Началните цени по предмета на търга са, както следва: проводник АС 185 - 1,65 лв. за килограм, М 120 - 2,05 лв. за килограм, стоманено въже С-50 - 0,096 лв. за килограм, стоманорешетъчни стълбове 4 бр. тип ОМВ II - 0,077 лв. за килограм. Кандидатът, спечелил търга, за своя сметка ще нареже и извози отпадъчните материали. 3. Размер на депозита за участниците - 880 лв., внесени в касата на предприятието най-късно до 15 ч. на работния ден преди деня на провеждане на търга. 4. Начин на плащане на цената - чрез банков превод. 5. Обезпечение - за обезпечение на изпълнението на задълженията си по договора купувачът се задължава да представи при подписването му парична гаранция в размер 10 % от цената, внесена по банковата сметка на продавача. 6. Търгът ще се проведе на 30-ия ден считано от следващия ден след деня на обнародването на решението в “Държавен вестник”, а ако този ден е почивен - на първия работен ден, от 14 ч. в сградата на ЕПР София област, София, бул. Европа 2. Ако на търга не се яви кандидат, той се смята за непроведен и се провежда повторен търг на 7-ия ден считано от следващия ден след деня на търга на същото място от 14 ч. 7. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС и може да бъде закупена всеки работен ден в сградата на ЕПР София област, София, бул. Европа 2, лице за контакти - X.X., тел. 9157830. Началният срок за продажба на документите е първият работен ден, следващ деня на обнародване на решението за провеждане на търга в “Държавен вестник”. 8. Предложенията се подават пред комисията по търга в деня и часа, определен за начало на търга. Предложенията трябва да съдържат цена за един килограм от продаваните материали. До участие се допускат само търговци, регистрирани по Търговския закон и притежаващи лицензия, издадена по реда на Наредбата за търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали, приета с ПМС № 113 от 2001 г., и разрешение по чл. 37 от Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда. 9. Количествата, посочени в решението, са приблизителни. Точното установяване на количествата и конкретните задължения на страните са подробно описани в договора за продажба.

69549

137. - Съветът на директорите на “Аудиовидео Орфей” - ЕАД, София, на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4 от Наредбата за конкурсите обявява публичен конкурс за продажба на магазин - фирмен комплекс на дружеството, намиращ се в София, район “Средец”, в подлеза на бул. Васил Левски и ул. Генерал Гурко и съставляващ обособена част от “Аудиовидео Орфей” - ЕАД, при следните условия: минимална конкурсна цена - 190 000 лв.; закупуване на конкурсната документация може да стане на адреса на дружеството - София, район “Изгрев”, бул. Самоков 60, при цена 500 лв. за комплект в срок 7 работни дни считано от датата на обнародването в “Държавен вестник”; при закупуване на конкурсната документация кандидатите физически лица следва да представят удостоверение за липса на данъчни задължения, а кандидатите юридически лица - удостоверение за актуалното състояние и доказателства по ДПК за липса на публично-правни задължения; в срок 3 дни след закупуване на конкурсната документация всеки кандидат може писмено да поиска разяснения по процедурата за провеждане на конкурса.

70063

1. - “Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас” - АД, Бургас, на основание чл. 3 и 6 от Наредбата за търговете и решение на изпълнителния директор № VI-Р-584 от 29.ХI.2002 г. обявява търг с явно наддаване за продажба на следното движимо имущество в “МБАЛ - Бургас” - АД: 1. товарен автомобил “Преслав - 203”, с начална цена - 1340 лв.; 2. товарен автомобил “ГАЗ - 53”, с начална цена - 1050 лв.; 3. автобус “Ниса - 522” с начална цена - 560 лв.; 4. лек автомобил “Волга ГАЗ - 2410” - с начална цена 700 лв.; 5. санитарен автомобил “УАЗ - 452А” с начална цена - 550 лв.; 6. струг С8-М с начална цена - 495 лв. Търгът ще се проведе на 9.I.2003 г. от 10 ч. в аулата на “МБАЛ - Бургас” - АД. Тръжната документация се закупува в деловодството на “МБАЛ - Бургас” - АД, всеки работен ден срещу заплатена сума в размер 20 лв. Депозитът за участие на всеки един от обектите на търга е в размер 10 % от първоначално обявената му цена, внесени в касата на “МБАЛ - Бургас” - АД, до 8.I.2003 г. Огледът на имуществото - предмет на търга, се извършва всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация в присъствието на представител на лечебното заведение. Повторният търг да бъде на 13.I.2003 г. от 10 ч. на същото място. За информация тел. 810588 и 810577, вътр. 496.

69589

7955. - “Пристанище Варна” - ЕАД, Варна, пл. Славейков 1, тел. 052/692-232, факс 052/632953, на основание чл. 1, ал. 3 и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете във връзка с чл. 18, ал. 1 ПРУПСДП и заповед № 627 от 2.ХII.2002 г. на изп. директор обявява търг с тайно наддаване при следните условия: 1. Предмет на търга - отдаване под наем на обект: магазин за хранителни стоки - сладкарница, намираща се в партерния етаж на административната сградата на Пристанище Варна-изток, пл. Славейков 1, Варна, собственост на “Пристанище Варна” - ЕАД. 2. Вид на търга - търг с тайно наддаване. 3. Начална цена - стартов месечен наем 382 USD, в т.ч.: за недвижимия имот - 326,50 USD, за движимото имущество - 55,50 USD, посочените стойности са без ДДС. 4. Размер на депозита - 10 % от стартовата месечна наемна цена. 5. Начин на плащане - наемната цена се заплаща ежемесечно от 15-о до 20-о число на текущия месец чрез директен банков превод по сметката на “Пристанище Варна” - ЕАД, в ТБ “Райфайзенбанк” - АД, клон Варна, банков код 15591550, банкова сметка № 1064023210, или в брой в главната каса на дружеството; наемодателят си запазва правото да актуализира месечната наемна цена след изтичане на първата година (12 месеца от началната дата на действие на договора). 6. Повторен търг - когато на търга не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен и се провежда 15 дни след датата на непроведения търг. 7. Закупуване на тръжна документация - може да бъде закупена в административната сграда на “Пристанище Варна” - ЕАД, пл. Славейков 1, Варна, ет. 4, стая 46, срещу представен документ за платени 60 лв. (с вкл. ДДС) невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. в срок до 28 дни от датата на обнародването в “Държавен вестник”. 8. Търгът ще се проведе на 31-вия ден от датата на обнародването в “Държавен вестник” от 10 ч. в заседателната зала на административната сграда на “Пристанище Варна” - ЕАД, пл. Славейков 1, Варна. 9. Предметът на търга е неделим и се отдава под наем ведно с оборудването в него. За допълнителна информация - (052) 69-25-88.

70046

X.X.X. - ликвидатор на “Гама - Електроник” - ЕООД, Габрово, на основание чл. 3, ал. 5 от Наредбата за търговете във връзка със Заповед № РД-26-206 от 14.ХI.2002 г. на министъра на икономиката обявява търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 21.I.2003 г. от 13 ч. в Министерство на икономиката, София, ул. Славянска 8, ет. 8, стая 1. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 28.I.2003 г. от 13 ч. на същия адрес и при същите условия. Депозитът за участие е в размер 10 % от обявената начална тръжна цена на пакета, посочен в тръжната документация, и се внася в касата на “Гама - Електроник” - ЕООД (л), Габрово, или по банкова сметка № 7072677118 в банка “Биохим”. Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден от 9 до 15 ч. на адрес: Габрово, ул. Орловска 162. Оглед на активите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до деня преди търга от 9 до 15 ч., като необходимо условие за това е да бъде закупена тръжна документация. Информация за предмета на търга може да се намери и на интернет адрес: www.mi. government.bg. За допълнителна информация - тел.066/3-20-36.

70067

994. - “АЕЦ - Козлодуй” - ЕАД, Козлодуй, на основание чл. 18, ал. 1 ПРУПСДП във връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете, заповед № РД-14-127 от 18.III.2002 г. на министъра на енергетиката и енергийните ресурси и решения № 14.4.1 от 12.II.2002 г. и № 25.18.1 от 26.VII.2002 г. на съвета на директорите на “АЕЦ - Козлодуй” - ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за продажба на касети-имитатори за ВВЕР 1000 и транспортни контейнери за касети-имитатори (СЯГ) при следните условия: 1. Предмет на търга - продажба на 148 бр. касети-имитатори, предназначени за реактори тип ВВЕР 1000, и 137 бр. транспортни контейнери за касети-имитатори (СЯГ). 2. Вид на търга - търг с тайно наддаване. 3. Начална тръжна цена без ДДС - 11 730 000 щ.д., в т.ч.: за касети-имитатори за ВВЕР 1000 - 70 000 щ.д./бр.; за транспортни контейнери за касети-имитатори (СЯГ) - 10 000 щ.д./бр. 4. Размер на депозита - парична вноска в размер 10 % от цената на позицията (броя касети-имитатори или транспортни контейнери), за която се кандидатства, внесени по сметка № 1120000802, банков код 66096608, при ТБ “Биохим”, Козлодуй, “АЕЦ - Козлодуй” - ЕАД, за търг с тайно наддаване за продажба на касети-имитатори за ВВЕР 1000 и транспортни контейнери за касети-имитатори (СЯГ). 5. Начин на плащане на цената - чрез банков превод по сметка № 1120000802, банков код 66096608, при ТБ “Биохим”, Козлодуй, “АЕЦ - Козлодуй” - ЕАД, след подписване на договор за покупко-продажба. 6. Повторен търг в случаите на чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете ще се проведе от 10 ч. първия работен ден след изтичане на 20 календарни дни от датата на провеждане на предходния търг. 7. Тръжната документация може да се получи всеки работен ден от 9 ч. до 15 ч. и 30 мин. в сградата на управлението на “АЕЦ - Козлодуй” - ЕАД, в управление “Търговско”, отдел “Продажби”, срещу представен документ за платени 500 лв., невъзстановими (без ДДС), платими в касата всеки работен ден от 8 до 15 ч. в срок до 30 календарни дни от датата на обнародването в “Държавен вестник”. 8. Търгът ще се проведе в сградата на УТЦ на “АЕЦ - Козлодуй” - ЕАД, от 10 ч. на 2-рия работен ден след изтичане на 30 календарни дни от датата на обнародването в “Държавен вестник”. 9. Оглед може да се извърши от желаещите кандидати всеки работен ден в срок до 30 календарни дни от датата на обнародването в “Държавен вестник” от 13 ч. и 30 мин. до 15 ч. и 30 мин. след преставяне на документ за закупена тръжна документация. 10. За допълнителна информация - тел. 0973/7-39-34 и 7-22-19.

69915

X.X. - ликвидатор на “Прециз” - ЕАД, Монтана, на основание чл. 3, ал. 5 от Наредбата за търговете и заповед № РД-26-225 от 3.ХII.2002 г. на министъра на икономиката обявява търг с явно наддаване за продажба на обособени части (включващи земя и сгради) и отделни машини, съоръжения, стопански инвентар и транспортни средства, собственост на “Прециз” - ЕАД, Монтана. Търгът ще се проведе на 28.ХII.2002 г. от 11 ч. в административната сграда на дружеството в Монтана, ул. Индустриална 1. При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 15.I. и на 22.I.2003 г. в 11 ч. на същия адрес и при същите условия. Депозитът за участие в търга е посочен в тръжната документация и се внася в касата на “Прециз” - ЕАД, Монтана, до 10 ч. на деня за провеждане на търга. Оглед на активите, предмет на търга, и закупуване на тръжна документация може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня за провеждане на търга, от 8 до 16 ч. на адреса на дружеството. Информация за активите, предмет на продажба, може да се намери и на интернет адрес: www.mi.government.bg. За допълнителна информация - тел. 087/522-018 и 02/984-27-460.

69476

166. - “Топлофикация - Ямбол” - ЕАД, Ямбол, на основание чл. 1, ал. 2, т. 4 и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете, решение на съвета на директорите на дружеството, взето с протокол № 19 от 27.ХI.2002 г., обявява трети търг с тайно наддаване за продажба на движими ДМА при следните условия: 1. предмет на търга - продажба на помпи, вентили, кранове, шибъри, задвижки, друга енергийна арматура, други съоръжения, ел. съоръжения, ел. материали, лагери, КИП и А оборудване, транспортни средства, стопански инвентар - оборудване за стол, канцеларско и друго оборудване, описани в приложение № 1 от тръжната документация; 2. вид на търга - търг с тайно наддаване; 3. начална тръжна цена - по позиции съгласно приложение № 1 от тръжната документация; 4. размер на депозита - кандидатите следва да предоставят депозит за участие в търга парична сума в размер 10 % от началната тръжна цена на ДМА, за които кандидатстват, внесена по сметка № 1018003010, банков код 62171900, при ТБ “Булбанк” - АД, клон Ямбол, “Топлофикация - Ямбол” - ЕАД, или в брой в касата на “Топлофикация - Ямбол” - ЕАД, за търг с тайно наддаване за продажба на ДМА; 5. начин на плащане на цената - чрез банков превод или в брой в касата на “Топлофикация - Ямбол” - ЕАД, в 3-дневен срок след сключването на договор за покупко-продажба; 6. тръжната документация може да бъде закупена в сградата на управлението на “Топлофикация - Ямбол” - ЕАД, срещу представен документ за платени 25 лв., невъзстановяеми (без ДДС), платими в касата, всеки работен ден от 10 до 16 ч. в срок до 15 календарни дни от датата на обнародването в “Държавен вестник”; 7. търгът ще се проведе в 10 ч. в сградата на управлението на “Топлофикация - Ямбол” - ЕАД, на 2-рия работен ден след изтичане на 15-дневния срок от датата на обнародването в “Държавен вестник”; 8. оглед може да се извърши от желаещите кандидати всеки работен ден до 15-ия календарен ден след обнародването в “Държавен вестник” от 9 до 12 ч. в присъствието на представители на “Топлофикация - Ямбол” - ЕАД. За допълнителна информация - тел.: 046/6-44-32 и 6-44-36.

68215

X.X. - ликвидатор на “Екоозон” - ООД, Ямбол, на основание чл. 3 и 6 от Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на машини и съоръжения: струг универсален “СУ-500/1500” - 1 бр.; струг универсален “СУ-320/1000” - 1 бр.; фреза универсална “ФУ-321-ЦИ” - 1 бр.; бормашина настолна “ВПМ-6” - 1 бр.; бормашина настолна - 1 бр.; бормашина колона “ПК-0312” - 1 бр.; компресор въздушен - 1 бр.; ножовка механична “ОН-165” - 1 бр.; шмиргелов апарат - монофазен - 1 бр.; оксижен - трифазен - 1 бр.; маса шлосерска - 1 бр.; гардероб еднокрилен метален - 10 бр. Търгът ще се проведе на 19.I.2003 г. от 10 ч. на адрес: Ямбол, ул. Търговска 81 (Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение - срещу административната сграда на бивше АПК, ет. 1, стая 1). При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 26.I.2003 г. от 10 ч. на същия адрес и при същите условия. Тръжната документация и други условия за провеждане и участие в търга се закупуват на посочения адрес до 17.I.2003 г. от 10 до 15 ч., а за повторния търг - до 24.I.2003 г. от 10 до 15 ч. Закупената тръжна документация и внесеният депозит ще бъдат условие за участие в търга. Телефон за допълнителна информация - (046) 4-92-79.

69931

757. - Националната художествена академия обявява конкурси за: професори по 05.08.04 изкуствознание и изобразителни изкуства (порцелан - един, и керамика - един), двата със срок 4 месеца; редовен асистент по дизайн за специалност “Промишлени изкуства - промишлен дизайн” - един, със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки - на тел. 988 17 02, учебен отдел.

67015a

14. - Стопанска академия “Д. А. Ценов” - Свищов, обявява конкурси за: доцент по 05.02.26 маркетинг със срок 3 месеца; двама асистенти по основи на правото със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в академията, тел. 279-362.

70065

562. - Нов български университет обявява конкурси за: доцент по 01.01.12 информатика (алгоритми и структури, бази данни, информационно моделиране) - един, преподавател по 05.08.02 музикознание и музикално изкуство (теория на музикалните елементи и хорово дирижиране) - един, асистент по 05.08.04 изкуствознание и изобразителни изкуства (художествено проектиране) - един, всички със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документите - в НБУ, ул. Монтевидео 21, отдел “Персонал”, стая 216, тел. 955 52 91 (в. 1236).

66468

75. - Минно-геоложки университет “Св. X.X.” - София 1100, Студентски град, тел.централа 9627220 (494, 239), директен тел. 689 092, на основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата за конкурсите и чл. 23 ЗДС обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни помещения, намиращи се на територията на Студентски град, София, работилница в бл. 1, офиси № 1 и 2 в бл. 60В, кафене-бюфет 62 в стол 17 и кафе-интернет в стол 17. До конкурса се допускат физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ. Конкурсът ще се проведе на 28.I.2003 г. Срок за подаване на документи - 27.I.2003 г. Справки и закупуване на документи - всеки работен ден от 10 до 12 ч. в сградата на ректората на МГУ - София, сектор “ДИА”, ет. 3, стая 96.

70068

74. - Минно-геоложки университет “Св. X.X.” - София 1100, Студентски град, тел.централа 9627220 (494,239), директен тел. 689 092, на основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата за конкурсите и чл. 23 ЗДС обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни помещения, намиращи се на територията на: МГУ “Св. X.X.”, кафе-сладкарница и Интернет клуб в Хранителния корпус на МГУ “Св. X.X.”. До конкурса се допускат физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ. Конкурсът ще се проведе на 30.I.2003 г. Срок за подаване на документи - 29.I.2003 г. Справки и закупуване на документи - всеки работен ден от 10 до 12 ч. в сградата на ректората на МГУ - София, сектор “ДИА”, ет. 3, стая 96.

70069

121. - Техническият университет - София, обявява конкурси за доценти по: 01.01.13 математическо моделиране и приложение на математиката - един, към катедра “Диференциални уравнения”; 02.06.02 електрически централи и подстанции - един, към катедра “Електроенергетика”; 02.14.05 управление и експлоатация на железопътния транспорт (организация и управление на движението на транспорта) - един, към катедра “Железопътна техника”; 02.05.12 метрология и метрологично осигуряване (метрология и измервателна техника) - един, към катедра “Механично уредостроене”; 02.14.10 навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт (динамика на полета) - един, към катедра “Въздушен транспорт”, всички със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в университета, отдел “Персонал”, Студентски град “X.X.”, тел. 965-32-05.

67583

122. - Техническият университет - София, обявява конкурс за асистент по физика към ДПФ - ФаГИОПМ, със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в университета, отдел “Персонал”, Студенски град “X.X.”, тел. 965-26-24.

67584

133. - Химикотехнологичният и металургичен университет - София, обявява конкурси за: професор по 05.07.01 теория на възпитанието и дидактика (теория на обучението - професионално-педагогически аспекти); доцент по 01.03.00 физика за нуждите на специалност химично инженерство с преподаване на немски език, двата със срок 3 месеца; редовен асистент по 02.12.09 технология на полиграфическото производство, със срок един месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в университета, бул. Кл. Охридски 8, сграда А, ет. 2, стая 205, тел. 62-54-226.

66470

57. - Медицинският факултет към Медицинския университет - София, обявява конкурс за асистент по 01.06.23 имунология в Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник” за нуждите на Сектор по клинична имунология на база УМБАЛ “Ив. Рилски”. Документи и справки - в деловодството на болницата, ул. Ив. Гешов 15, стая 24, тел. 59 51 05.

69261

58. - Медицинският факултет към Медицинския университет - София, обявява конкурс за доцент по 03.01.53 социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията за нуждите на секцията по медицинска етика към Катедрата по социална медицина и здравен мениджмънт със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи и справки - в Катедрата по социална медицина и здравен мениджмънт, МБАЛ “Царица Йоанна”, ул. Бяло море 8, тел. 43 44 456.

68262

57. - Медицинският факултет към Медицинския университет - София, обявява конкурс за доцент по 03.01.15 нефрология в Клиничния център по хемодиализа за нуждите на Клиниката по диализа към МБАЛ “Александровска” със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи и справки на адрес - МБАЛ “Александровска”, Клиника по диализа, ул. Св. X.X. 1, София 1431, тел. 9230693.

69974

24. - Югозападният университет “X.X.” - Благоевград, обявява конкурси за: доценти по: 01.01.11 изследване на операциите - един; 05.07.03 методика на обучението (методика на обучението по информатика) - един; методика на обучението по информатика (математическо моделиране и оптимиране) - един, всички със срок 3 месеца; асистенти по: компютърни системи, комплекси и мрежи - един; специална педагогика (логопедия) - един, със срок един месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в ректората, ет. 4, стая 445, тел. (073) 8-55-03.

70115

53. - Университетът “Проф. д-р X.X.” - Бургас, обявява следните конкурси за доценти по: 05.02.01 политическа икономия (макро- и микроикономика) - един, 02.10.09 процеси и апарати в химическата промишленост - един, 02.10.04 технология на тежкия или основен органичен синтез - един, 02.04.00 електротехника - един, всички със срок 3 месеца от обнародването им в “Държавен вестник”. Документи в ректората, ж.к. Славейков, ул. Проф. Якимов 1, стая 214, тел. 056/858-210.

69937

42. - Техническият университет - Варна, обявява конкурси за асистенти по: физика към катедра “Физика” - един, със срок 3 месеца; електрически измервания (електроизмервателна техника) - един, към катедра “ТИЕ”, със срок един месец. Документи - в университета, личен състав, тел. 302-441.

67651

1543. - Техническият университет - Габрово, обявява конкурс за доцент по 02.01.09 хидравлични и пневматични задвижващи системи със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. За справки: Технически университет - Габрово, ул. Хаджи Димитър 4, Кадрови потенциал, тел. 066/801 511; 223-238; 223-293.

69977

62. - Висшият медицински институт - Плевен, обявява конкурс за асистент по 01.06.00 биология към секция “Обща биология” със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи - във ВМИ - Плевен, стая 103, тел. 2-91-83.

70066

181. - Аграрният университет - Пловдив, обявява конкурси за: доценти по: 01.06.16 физиология на растенията - един; 04.01.13 мелиорации (напояване и отводняване) - един, двата със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в ректората, бул. Менделеев 12, отдел “Управление на персонала”.

68427

3759. - Тракийският университет - Стара Загора, обявява конкурс за професор по 04.03.12 епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните за Ветеринарномедицинския факултет със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в ректората, отдел “Научен”, стая 226, тел. (042) 7-61-41.

69978

57. - Кирило-Методиевският научен център при Българската академия на науките обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по 05.04.18 славянски езици със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в канцеларията на центъра, София 1000, ул. Московска 13, ет. 2, тел. 987-02-61.

66450

606. - Институтът за български език при БАН - София, обявява конкурси за научни сътрудници по 05.04.17 български език за нуждите на Секцията за българска лексикология и лексикография - един; 05.04.18 славянски езици за нуждите на Секцията за съпоставително изследване на българския език с други езици - един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в канцеларията на института, ул. Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 5, стая 504, тел. 72-23-02.

70088

257. - Институтът за изкуствознание при БАН - София, обявява конкурси за научни сътрудници по: 05.08.02 музикознание и музикално изкуство към секция “Музикален театър” - един; 05.08.04 изкуствознание и изобразителни изкуства към секция “Старо и средновековно изкуство” - един, със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, ул. Кракра 21, тел. 944 24 14.

67015

823. - Институтът по микробиология към БАН обявява конкурс за научен сътрудник по 01.06.12 микробиология за нуждите на секция “Екстремофилни бактерии” със срок един месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26, тел. 979 31 46.

67624

124. - Централната лаборатория по електрохимични източници на ток при БАН - София, обявява конкурси за: старши научен сътрудник II ст. по 01.05.14 електрохимия (вкл. химични източници на тока) за нуждите на ЛИИМ със срок 2 месеца; научни сътрудници по 01.05.14 електрохимия (вкл. химични източници на тока) за нуждите на секция “Електрокатализ и електрокристализация” - един, със срок 1 месец; и за нуждите на секция “Електрохимия на литиевите елементи” - един, със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в ЦЛЕХИТ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10, стая 202, тел. 979-2750.

68740

216. - БТК - ЕАД, Център за информационни технологи в съобщенията - София, обявява конкурси за научни сътрудници по: 02.21.07 автоматизирани системи за обработка на информация и управление в далекосъобщенията (информационно обслужване на селищни телекомуникационни мрежи - един; методи и средства на информационна защита в IP - базирани мрежи - един; системи за обслужване на клиенти - един; информационно и технологично поддържане на вътрешен портал на телеком оператор - един; help desk системи и приложение в телекомуникационни компании - един); 02.07.20 комуникационни мрежи и системи (телекомуникационни мрежи и услуги) - един, със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в ЦИТС, бул. Шипченски проход 69, ет. 1, тел. 971-28-07.

67091

863. - Националният военен университет “X.X.” - Велико Търново, обявява конкурс за професор по 01.01.10 теория на вероятностите и математическа статистика (висша математика) за гражданско лице в катедра “Електротехника, автоматика и информационни технологии” на факултет “Авиационен” със срок 3 месеца. Документите - в отдел “Учебна дейност и управление на качеството” на университета, Велико Търново, бул. България 76, тел. (062)63-99-15, 60-40-24, вътр. 62-071, 62-072.

67920

99. - Институтът за защита на растенията - гр. Костинброд, обявява конкурси за двама научни сътрудници по 04.01.10 растителна защита със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, тел. 0721/20-70/20-71.

69550

162. - Археологическият музей - Пловдив, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по 05.03.12 археология със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документите - на адрес: Пловдив 4000, пл. Съединение 1 (личен състав), Археологически музей.

69154

568. - Община Габрово на основание чл. 30 ЗПСК обявява сключените през октомври 2002 г. приватизационни сделки: магазин за хранителни стоки от двуетажна сграда в с. Янковци, община Габрово, продаден на X.X.X. от Габрово за 22 760 лв., изплатени изцяло от купувача; обект № 1 в партерен етаж на секция А от жил. бл. “Дунав - 2”, ул. Орловска, Габрово, продаден на ЕТ “Магура - Ирма - X.X.” - Габрово, представляван от X.X.X., Габрово, за 45 011 лв., на разсрочено плащане до 6 месеца; обект № 2 в партерния етаж на секция А от жил. бл. “Дунав - 2”, ул. Орловска, Габрово, продаден на ЕТ “Магура - Ирма - X.X.” - Габрово, представляван от X.X.X., Габрово, за 39 101 лв., на разсрочено плащане до 6 месеца; обект № 3 в партерния етаж на секция В от жил. бл. “Дунав - 2”, ул. Орловска, Габрово, продаден на ЕТ “Магура - Ирма - X.X.” - Габрово, представляван от X.X.X., Габрово, за 39 101 лв., на разсрочено плащане до 6 месеца; обект № 4 в партерния етаж на секция В от жил. бл. “Дунав - 2”, ул. Орловска, Габрово, продаден на “Габстрой - Инвест” - АД, Габрово, представлявано от изпълнителния директор X.X.X., Габрово, за 38 300 лв., на разсрочено плащане до 6 месеца; обект № 5 в партерния етаж на секция С от жил. бл. “Дунав - 2”, ул. Орловска, Габрово, продаден на ЕТ “X.X.” - Габрово, представляван от X.X.X., Габрово, за 23 599 лв., изплатени до 22.ХI.2002 г.; обект № 6 в партерния етаж на секция С от жил. бл. “Дунав - 2”, ул. Орловска, Габрово, продаден на ЕТ “X.X.” - Габрово, представляван от X.X.X., Габрово, за 43 599 лв., изплатени до 22.ХI.2002 г.

67598

397. - Община Петрич на основание чл. 30 ЗПСК обявява извършените продажби през периода септември - октомври 2002 г.: 1. магазин (фурна), находящ се на партерния етаж на бл. № 4 в кв. 90а, УПИ I - 1507 по плана на Петрич - общински нежилищен имот, продаден чрез таен търг на ЕТ “X.X. - КОМХ” за 73 530 лв., изплатени изцяло; 2. УПИ VII - 2251 по плана на Петрич, ведно с построените в него едноетажни сгради, в кв. 66, ул. България - общински нежилищен имот, продаден чрез таен търг на X.X.X. за 88 888,88 лв., изплатени изцяло; 3. паянтова сграда, ведно с УПИ VIII - 135 в кв. 12 по плана на с. Камена - общински нежилищен имот, продаден чрез таен търг на X.X.X. за 7601 лв., изплатени изцяло.

67621

200. - Община Провадия на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ, чл. 50 ГПК и протокол от 7.VI.2002 г., решение № 6 на ЕС съобщава, че е издадена заповед № 1010 от 15.Х.2002 г., с която се одобрява ПУП и ПЗ за обект газопровод от находище Галата до Провадия и обслужващите го съоръжения в частта на територията на землището на община Провадия; съобщава на заинтересованите лица и на техните наследници с последен адрес: X.X.X. - Провадия, ул. Р. Илиева 46; X.X.X. - Провадия, ул. Дунав 70; н-ци X.X.X. - Провадия, ул. Х. Димитър 39; н-ци на X.X.X. - Варна, ул. Гладстон, бл. 2; н-ци на X.X.X. - Варна, ул. Парчевич 7; X.X.X. - Варна, Топра Хисар 18; X.X.X. - Пловдив, ул. Ген. Колев 13, ет. 8, ап. 24; X.X.X. - Варна, ул. Хаджи Стамат 20; X.X.X. - Варна, ул. Джеймс Баучер 3; X.X.X. - Варна, ул. Райко Даскалов 3; X.X.X. - Варна, ул. Г. Скобелев 67, ап. 58, ет. 5; X.X.X. - София, кв. Овча купел, бл. 20, вх. 6; X.X.X. - с. Бозвелийско; X.X.X. - с. Бозвелийско; Райна Н. Добрева - Провадия, ул. Ал. Стамболийски 12; X.X.X. - Варна, кв. Петлешев, бл. 108; X.X.X. - Варна, ул. Гео Милев 74; н-ци X.X.X. - Провадия, ул. Толбухин, бл. 84, вх. А, ап. 4; X.X.X. - Варна, ул. Дойран 8; X.X.X. - Варна, ул. Г. Кирков 55; X.X.X. - Казанлък, ул. Тонзос, бл. 46, вх. 1, ет. 3, ап. 4; X.X.X. - с. Гроздьово; X.X.X. - с. Кривня; X.X.X. - с. Кривня; X.X.X. - с. Кривня; X.X.X. - с. Кривня; X.X.X. - с. Кривня; X.X.X. - Варна, ул. Мир 10, бл. 12, вх. Б; X.X.X. - Варна, кв. Петлешев 150; X.X.X. - Варна, кв. Чайка, бл. 12, ет. 6, ап. 35; X.X.X. - София, ул. Буземска 13А; X.X.X. - Варна, ул. Княз Н. Николаевич 6, вх. В, ап. 12, ет. 4; X.X.X. - Провадия, ул. Х. Димитър 41А; X.X.X. - Варна, ж.к. Младост, бл. 134, вх. 1, ап. 6; X.X.X. - с. Кривня; X.X.X. - Варна, ул. Студентска 1, бл. 12; X.X.X. - с. Кривня; X.X.X. - с. Кривня; X.X.X. - Шумен, ул. Климент Охридски 16, ет. 1, ап. 1; X.X.X. - с. Кривня; X.X.X. - с. Кривня; X.X.X. - Варна, ул. Дрин 57, ет. 6, ап. 19; X.X.X. - Варна, ул. М.-Луиза 24А, ап. 4; X.X.X. - Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 208, вх. 5, ап. 136; X.X.X. - Варна, ул. Черни връх 99; X.X.X. - с. Ветрино; X.X.X. - Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 229, вх. 2, ет. 8, ап. 65; X.X.X. - с. Кривня; X.X.X. - Варна, кв. Чайка, бл. 53, вх. А, ет. 2; X.X.X. - с. Тутраканци; н-ци X.X.X. - с. Тутраканци; X.X.X. - с. Храброво; X.X.X. - Дибич, ул. Добри Люцканов 12; X.X.X. - Провадия, ул. Граф Игнатиев 1, вх. А, ап. 1; X.X.X. - Варна, ул. Дубровник, бл. 2; н-ци на X.X.X.; X.X.X. - Провадия, Г. Димитров 35, бл. 30, вх. Б, ап. 16; X.X.X. - Провадия, ул. Г. Димитров 35, вх. Б; X.X.X. - Провадия, кв. Север, бл. 7, вх. Б, ап. 34; н-ци X.X.X.; X.X.X. - Провадия, ул. Кл. Готвалд 20; н-ци X.X.X.; X.X.X. - София, ж.к. Света гора, бл. 368, вх. В, ет. 6, ап. 71; X.X.X. - Варна, ул. Сливница 124, ет. 4; X.X.X. - Варна, кв. Възраждане, бл. 44, вх. 3, ап. 69; X.X.X. - Сливен, ул. Карл Маркс 19; X.X.X. - Каспичан, ул. Македония 25; X.X.X. - с. Комарево; X.X.X. - с. Храброво; X.X.X. - Варна, ул. Кавала 13; н-ци X.X.X.; X.X.X. - Провадия, ул. Дунав 61, ап. 4; X.X.X. - Провадия, ул. Хр. Ганчев 26; X.X.X. - Варна, ул. Г. Димитров 57; X.X.X. - Варна, ул. Величко Костов, бл. 5, ет. 3, ап. 9; X.X.X. - Провадия, Север, бл. 3, вх. В, ет. 7, ап. 59; X.X.X. - с. Бозвелийско; X.X.X. - Варна, ул. Д-р Басанович 19, вх. Г, ет. 4; X.X.X. - Варна, ул. Тихомир, бл. 23, вх. В, ет. 2; X.X.X. - Шумен, ул. Деде Агач 9; X.X.X. - Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 402, вх. 5, ет. 4, ап. 93; X.X.X. - Варна, кв. Чайка, бл. 14, вх. Д, ет. 6, ап. 65; X.X.X. - Варна, ж.к. Дружба, ул. 28, ап. 10; н-ци на X.X.X.; X.X.X. - Провадия, ул. Стефан Караджа 54; X.X.X. - Провадия, ул. Дунав 38; X.X.X. - Провадия, ул. Цар Освободител 126, вх. А, сега с неизвестни адреси, да се явят в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” за получаване и запознаване със заповедта в Информационен център на община Провадия.

69556

10. - Община - гр. Русе, на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през месец октомври 2002 г. са извършени следните продажби на обекти: имот (книжарница), Русе, ул. Муткурова 40, бл. Мелник, продаден на X.X.X., с достигната цена 50 577 лв. и срок на изплащане 1.Х.2004 г. при начална вноска 25 289 лв., разсрочената част от цената се плаща на четири равни вноски, като неизплатената част се олихвява с основния лихвен процент плюс 12 пункта; масивна сграда (фурна) - с. Ястребово, продадена на ЕТ “X.X.”, с достигната цена 13 722 лв. и срок на изплащане 1.Х.2004 г. при начална вноска 6861 лв., разсрочената част от цената се плаща на четири равни вноски, като неизплатената част се олихвява с основния лихвен процент плюс 12 пункта; имот № 2 (административна сграда) - Русе, ул. Христо Г. Данов 2, продаден на “Приста транс” - ООД, с достигната цена 237 310 лв. и срок на изплащане 1.Х.2004 г. при начална вноска 118 655 лв., разсрочената част от цената се плаща на четири равни вноски, като неизплатената част се олихвява с основния лихвен процент плюс 12 пункта; магазин “Чипровци” - Русе, ул. Борисова 96, бл. X.X., продаден на “Калчев” - ООД, с достигната цена 277 339 лв. и срок на изплащане 14.Х.2004 г. при начална вноска 138 670 лв., разсрочената част от цената се плаща на четири равни вноски, като неизплатената част се олихвява с основния лихвен процент плюс 12 пункта; дворно място с площ 6540 кв.м със застроени в него сгради (бивше Русенско оздравително училище) - Варна, к.к. Св. св. Константин и Елена, продадени на “МИПС - Инвестмънт” - АД, с достигната цена 642 902 лв., еднократно изплатени.

69956

76. - Община Асеновград на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ съобщава, че вторият списък на правоимащите по закона граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове за 2002 г. е изложен в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на обжалване по реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

68243

627. - Община Балчик на основание чл. 130 ЗУТ съобщава, че със заповед № 341 от 15.VI.2000 г. на кмета на община Балчик е одобрен проект за частично изменение на застроителен и регулационен план за кв. 40, част от бившия кв. 17, кв. 38 и кв. 39 по плана на с. Кранево в граници: улиците България и Черно море и корекцията на р. Краневска. На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ при условията на ЗАП заповедта подлежи на обжалване пред Балчишкия районен съд в 14-дневен срок.

66490

755. - Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че със заповеди № 1201 и 1202 от 20.ХI.2002 г. на кмета на общината са одобрени нивелационни и нивелетни планове на IV и V микрорайон Благоевград, а със заповед № 1203 от 20.ХI.2002 г. ЧИ на ПР на кв. 2, 3, 4, 8, 10-А, 12, 13, 15, 16, 17 и 18 и уличната регулация от ОТ 99-253-296 до ОТ 216 по плана на IV микрорайон Благоевград. На основание чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по плановете чрез общината до Благоевградския окръжен съд.

67913

13. - Община Ботевград съобщава, че във връзка с решение № 211 от 26.IХ.2002 г. на Общинския съвет Ботевград със заповед № 179 от 24.Х.2002 г. на кмета на общината е одобрена план-схема към подробния устройствен план за газификация на Ботевград, представляващ значителна част от територията на града, който е изложен в сградата на общината. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да обжалват административния акт чрез органа, който го е издал, пред Софийския окръжен съд.

68284

424. - Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издал строително разрешение № 16 от 20.ХI.2002 г. за строеж - проект “Транзитни пътища III-98” група обекти № 10 (ЛОТ 10/98): 1. Рехабилитация пътен участък № 129 АМ “Хемус” от км 406+601 до км 420+005 - ляво платно. 2. Рехабилитация пътен участък № 122А I-9 “Варна - Бургас” от км 119+712 до км 130+983. 3. Рехабилитация пътен участък I-9 “Варна - Бургас” от км 130+983 до км 142+204. 4. Рехабилитация път III-902 “Оброчище - Варна” от км 0+000 до км 23+528 (за частта, разположена на територията на област с административен център Варна) и пътна връзка от Горна Трака до Варна от км 0+000 до км 2+277.

68245

445. - Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издал строително разрешение № 15 от 7.ХI.2002 г. за обект - Оптичен кабел Ветрино - Провадия - Дългопол, II етап - Оптичен кабел Пловадия - Дългопол.

66487

26. - Община Варна обявява, че на основание чл. 129, ал. 2 ЗУТ е издадена заповед № Г-86 от 31.VII.2002 г. на кмета на общината за одобряване подробен устройствен план - план за застрояване на обект: газопровод от находище Галата до Провадия и обслужващите го съоръжения. На основание чл. 130 ЗУТ във връзка с чл. 50 ГПК се съобщава на заинтересуваните лица с последен адрес: X.X.X. от Варна, ж.к. Чайка, бл. 52, вх. Б, ап. 28; наследниците на X.X.X. и X.X.X., X.X.X. от Варна, ул. Колони 21, X.X.X. с неизвестен адрес; X.X.X. с неизвестен адрес; наследници на X.X.X. - X.X.X. с неизвестен адрес, X.X.X. с неизвестен адрес и X.X.X. с неизвестен адрес, сега с неизвестни адреси, да се явят в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” за запознаване със заповед № Г-86 от 31.VII.2002 г. на кмета на общината в стая 503а, община Варна.

70070

80. - Община Варна на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУВЖГМЖСВ обявява, че сборният списък на правоимащи граждани от I, II, III и IV група за 2002 г. е обявен във фоайето на общината. На основание чл. 6, ал. 3 ППЗУЖВГМЖСВ списъкът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

66985

427. - Община Девин на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВМГМЖСВ обявява, че изготвеният следващ проект за окончателен списък по чл. 5 ППЗУЖВГМЖСВ е изложен в общината.

66489

18. - Община Димитровград на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 ППЗЕК във връзка с § 4к, ал. 5 и 6 ЗСПЗЗ при спазване на § 4 на Наредба № 19 от 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри съобщава, че с протоколи № 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 и 55 от 21.ХI.2002 г. на комисия, назначена със заповед № 300-1-61/9.V.2002 г. на изп. директор на Агенцията по кадастъра, са приети кадастралните планове, плановете на бившите собственици и плановете на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ, в местностите “Габера”, Димитровград, “Острова”, кв. Черноконево, и “Кайряка”, с. Великан, община Димитровград, област Хасково, ведно с планове за контактни зони. Материалите са изложени на седмия етаж в сградата на общината. На основание чл. 46, ал. 2 ЗКИР заинтересуваните могат да правят писмени възражения до Службата по кадастъра - Хасково, чрез община Димитровград в 30-дневен срок от обнародването на обявата.

67673

90. - Община Долна баня на основание чл. 46, ал. 1 ЗКИР съобщава, че са изработени кадастрални планове и план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР ЗСПЗЗ, местности “Бялата вода”, “Луджо дере”, “Клисурски брамбой” и “Каладжийски валог” в землището на гр. Долна баня, които са изложени в общината. На основание чл. 46, ал. 2 ЗКИР в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени искания и възражения до общината.

70072

337. - Община гр. Елин Пелин на основание чл. 46, ал. 1 ЗКИР съобщава, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 ПЗРЗСПЗЗ, местност “Гладно поле”, землище с. Крушовица, които са изложени в сградата на общината, ет. 2, стая 3. На основание чл. 46, ал. 2 ЗКИР в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени искания и възражения до кмета на общината.

70071

9. - Община Етрополе на основание чл. 25, т. 3 ЗАТУРБ обявява, че с Решение № 48 от 4.II.2000 г. на Общинския съвет са одобрени селищни образувания по § 4, ал. 2 ЗСПЗЗ на местности X.X., Чичера, Суха река, Райкьовец, Котката, Горунака, Хаджирашова чешма и Рибарника в землището на Етрополе; местности Стубела и Рибарица - землището на с. Рибарица; местности: Над язовира и Кобиля в землището на с. Бойковец; местности Спиловица и Шарковото - землището на с. Ямна; местности Пашовото и Долни дол - землището на с. Лъга, и селищни образувания по § 4, ал. 3 от ЗСПЗЗ в землището на с. Рибарица, местност Манастирското, и землището на с. Ямна, местност Златичора.

67660

40. - Община Кърджали на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване при условията на чл. 16 ЗУТ, на ж.к. Възрожденци - тераса, Кърджали, при граници: р. Арда, кв. 16 и 19; бул. Хр. Ботев, кв. 7, бул. Хр. Ботев и кв. 2. Проектът е изложен в общината, дирекция ТРС, стая 220. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

68874

469. - Общинската служба по земеделие и гори - Кюстендил, на основание чл. 18, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землището на с. Вратца (ЕКАТТЕ 48355), община Кюстендил, в срок 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване на границите на земеделските земи, разположени на териториите по чл. 18г, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ (територии по § 4). Уточняването ще се извърши на място по график с посочени дати и местности. Съобщението в “Държавен вестник” и графикът са изложени в кметството на селото и общинската служба по земеделие и гори.

69512

746. - Община Лясковец, област Велико Търново на основание чл. 46, ал. 1 ЗКИР във връзка с § 4к, ал. 5 и 6 ЗСПЗЗ съобщава, че със заповед № СА-02-03-904 от 23.Х.2002 г. на областния управител на област Велико Търново е одобрен планът на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по § 4 ЗСПЗЗ в местностите: Калянджийско, Цонкино кладенче, Пръдльовец, Под манастира, Гагова могила, Над града и Хижата, в землището на Лясковец, който е изложен в сградата на общината. Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават чрез общината до Великотърновския окръжен съд в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

67481

7. - Община Пловдив на основание чл. 129, ал. 2 ЗУТ съобщава, че със заповед № ОА-2000 от 21.ХI.2002 г. на кмета на общината е одобрен проект за изменение на ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване) на кв. 524, 524А и част от кв. 446 по плана на Първа градска част - Пловдив, в граници: бул. 6 септември, ул. Мортагон, обслужващи улици с о.т. 149 - 223 и о.т. 223 - 223В, който е на разположение на заинтересуваните лица в район “Централен” на община Пловдив. На основание чл. 215 ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд по реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

69422

92. - Общинската служба по земеделие и гори “Родопи” - гр. Пловдив, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землищата на селата Добралък (ЕКАТТЕ 21324) и Руен (ЕКАТТЕ 63238), област Пловдив, че 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” ще започне съвместното уточняване границите на земеделските земи, разположени на територията по чл. 18г, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ (земи по § 4). Уточняването на земите ще се извършва на място по график с посочените дати и местности. Съобщението в “Държавен вестник” и графикът са изложени в кметствата на селата и общинската служба по земеделие и гори. Общинската служба по земеделие и гори ще състави протокол на явилите се лица. Земите, за които няма явили се заявители, на основание чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ се предоставят за стопанисване на общината.

69516

291. - Общинска служба “Земеделие и гори” - гр. Роман, на основание чл. 26, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е одобрена частичната преработка на масиви № 61, 62 и 63 от плана за земеразделяне, масиви № 71, 74, 90, 92, 94, 97, 102, 103, 104, 110, 114, 115, 141, 201, 202, 204, 205 и КЕ 100 от картата на възстановими стари реални граници на Роман, област Враца, която е изложена в общинската служба “Земеделие и гори”. На основание чл. 26 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения частично коригиран план в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

67064

869. - Община Русе на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че със заповед № 6526 от 13.ХI.2002 г. на кмета на община Русе е одобрен планът за улична регулация на жил. к-с Възраждане, като се обособяват нови кв. 378, 790 и 791. 1 за улиците: Янтра, X.X., Студентска и Силистра. На основание чл. 215 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез община Русе до Русенския окръжен съд.

67675

1. - Община Самоков на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ обявява, че списъкът на правоимащите по ЗУЖВГМЖСВ е изложен в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът може да бъде обжалван по реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

67482

28. - Община Силистра на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ обявява, че списъкът на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове от I, II, III и IV група към 30.ХII.1990 г., изготвен за 2002 г., е изложен в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на обжалване по реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

67480

81. - Община Стара Загора на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен план за регулация и застрояване на кв. Дъбрава, в който влизат кв. от № 1 до 13 вкл. по плана на Стара Загора, който се намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806. В едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината.

67922

323. - Община Тополовград на основание чл. 128, ал. 2 във връзка с чл. 131 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план (ЗРП) - план за регулация и застрояване на части от кв. 75, 76, 116, 124, 126 и 127 по плана на Тополовград, разположени от двете страни на ул. Сергей Румянцев, който е изложен в общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта в едномесечен срок от обнародването на обявлението в “Държавен вестник” до общинската администрация.

67075

103. - Община Шумен на основание чл. 46, ал. 1 ЗКИР във връзка с § 4к, ал. 1 и 2 ЗСПЗЗ съобщава, че е изработен кадастрален план (план на ползватели и план на собственици) на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ за местност Смесе и част от местност Порек, землище Шумен, които са изложени в общината, стая № 330. На основание чл. 46, ал. 2 ЗКИР в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени искания и възражения до общината.

68246

344. - Общинската служба по земеделие и гори - с. Черноочене, област Кърджали, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава, че е преработена картата на възстановената собственост върху гори и земи от горския фонд за землището на с. Женда (ЕКАТТЕ 29252), която ще бъде изложена в кметството на селото за разглеждане от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

68873

 

СЪДИЛИЩА

Габровският окръжен съд призовава X.X.X., с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.III.2003 г. в 10 ч. като ответница по в. гр.д. № 15/2002, заведено от X.X.X., по чл. 87, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 183 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

70054

Айтоският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Айтос, ул. Станционна 10, вх. Б, ет. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.II.2003 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 535/2002, заведено от X.X.X., за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69519

Ардинският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Ардино, кв. Детелина, бл. 108, област Кърджали, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.I.2003 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 81/2002, заведено от X.X.X. от Ардино, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

70120

Асеновградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Асеновград, ул. Лале баир 13, и X.X.X. с последен адрес Асеновград, ул. Лале баир 13, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 30.I.2003 г. в 9 ч. като ответници по гр.д. № 393/2002, заведено от ОССП - Асеновград, представлявана от ръководителя X.X.X., на основание чл. 25, т. 2 и 3 ЗЗД. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на 50, ал. 2 ГПК.

69533

Благоевградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Благоевград, ж. к. Струмско - център, бл. 22, ет. 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.I.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 840/2002, заведено от X.X.X., по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69912

Благоевградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Благоевград, ж.к. Струмско, ул. Огражден 12, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.II.2003 г. в 11 ч. като ответник по гр.д. № 465/2002, заведено от X.X.X. от София, ж.к. Младост, бл. 433, вх. 1, ет. 7, ап. 25, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

70051

Бургаският районен съд, гр.колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ул. Ас. Златаров 41, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.I.2003 г. в 11 ч. и на 10.II.с.г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2857/2002, заведено от X.X.X., за иск за 2000 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

70121

Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 61, ет. 14, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.II.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2992/2002, заведено от X.X.X., за иск за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

70016

Варненският районен съд, ХIХ състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ж. к. Вл. Варненчик, бл. 402, вх. 11, ет. 1, ап. 204, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.I.2003 г. в 9 ч. като ответница по гр. д. № 2930/2002, заведено от “БТК” - ЕАД, София. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69523

Варненският районен съд, ХVII състав, призовава X.X.X. Ахдар с последен адрес Варна, ул. Найден Геров, бл.  72, вх. Б, ет. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.II.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1342/2002, заведено от X.X.X., ЕГН **********, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69525

Варненският районен съд, ХVII състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес ж.к. Изгрев, вила “Кремена”, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.II.2003 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 966/2002, заведено от X.X.X., ЕГН **********, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69524

Врачанският районен съд, 7 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Враца, ул. М. Орозов, 20-3-22, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.II.2003 г. в 9 ч. на като ответница по гр.д. № 635/2002, заведено от Агенция по заетостта - София, за сума. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69522

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Габрово, ул. Станционна 7, вх. А, ет. 3, ап. 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 31.I.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 422/2002, заведено от X.X.X., по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69518

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Габрово, ул. Св. св. Кирил и Методий 12, ет. 2, ап. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.II.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 500Б/2002, заведено от X.X.X., по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

70014

Горнооряховският районен съд, I състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Горна Оряховица, ул. Х. Димитър 11, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.I.2003 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 908/2002, заведено от БТК - ЕАД, Регионално управление по далекосъобщения - Велико Търново, по чл. 79 във връзка с чл. 86 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

70126

Димитровградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Мадан, ул. П. Хилендарски 18-Б-26, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.II. и на 28.II.2003 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 681/2002, заведено от X.X.X., по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

70012

Добричкият районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Добрич, ж.к. Балик, бл. 5, вх. А, ет. 7, ап. 25, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.II.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 166/2001, заведено от X.X.X. от Добрич, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

70020

Добричкият районен съд, гр.колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Добрич, ж.к. Балик, бл. 31, вх. В, ет. 8, ап. 24, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.II.2003 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 195/2001, заведено от X.X.X. от Добрич, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

70019

Казанлъшкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Казанлък, ул. Розова долина 20, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.I.2003 г. в 16 ч. като ответница по гр.д. № 699/2002, заведено от “Арсенал” - АД, Казанлък, по чл. 126а, ал. 1, буква “б” ГПК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

70293

Карнобатският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Стралджа, ул. Н. Й. Вапцаров 33, област Ямбол, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.I.2003 г. в 11 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 450/2002, заведено от X.X.X. от Карнобат, по чл. 82 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

70122

Районният съд - гр. Кубрат, призовава X.X.X. с последен адрес, с. Свещари, област Русе, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.II.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 103/2002, заведено от X.X.X. от Завет, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

70017

Кюстендилският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Кюстендил, ул. Бурин дол 10, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.III.2003 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 797/2002, заведено от X.X.X., по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69521

Районният съд - гр. Левски, призовава X.X.X. с последен адрес гр. Джебел, област Кърджали, община Момчилград, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.II.2003 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 332/2002, заведено от X.X.X. от с. Малчика, област Плевен, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69517

Момчилградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Бели вир, община Черноочене, област Кърджали, сега в Германия с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.II.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 268/2002, заведено от X.X.X. от с. Соколино, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69531

Несебърският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Добромир, община Руен, област Бургас, ул. Х. Димитър 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.I.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 296/2002, заведено от X.X.X., по чл. 71, ал. 2 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69528

Новопазарският районен съд призовава X.X.X. (ЕГН **********) с последен адрес с. Климент, област Шумен, сега в Република Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.II.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр. д. № 328/2002, заведено от X.X.X. от с. Климент, област Шумен, за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69558

Пернишкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, кв. Красна поляна, ул. Фортов път 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.II.2003 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 1727/2002, заведено от “Стомана” - АД, Перник, за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69530

Плевенският районен съд, VI гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Плевен, ж.к. Дружба, бл. 123, вх. Г, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.II.2003 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 1114/2002, заведено от Изпълнителна агенция “Управление на частната държавна собственост на Министерство на отбраната”, София, по чл. 232, ал. 2 и чл. 59 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

70125

Пловдивският районен съд, 4 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Варна, ул. Георги Бенковски 64, вх. А, ет. 3, ап. 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.I.2003 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 5130/2002, заведено от X.X.X., действащ чрез X.X.X. от Пловдив, за увеличение на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69572

Пловдивският районен съд, 2 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, бул. Шести септември 114, ет. 5, ап. 14, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.II.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 3042/2002, заведено от X.X.X. от Пловдив, X.X.X. от Пловдив, X.X.X. от Пловдив, X.X.X. от с. Калояново, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

70053

Русенският районен съд, VII гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Никола Вапцаров 22, вх. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.I.2003 г. в 13 ч. и 15 мин. като ответник по гр.д. № 3221/2002, заведено от X.X.X., за увеличаване на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69529

Русенският районен съд, 4 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Изола планина 48, вх. 2, ет. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.II.2003 г. в 8 ч. и 15 мин. като ответник по гр. д. № 3052/2002, заведено от X.X.X., действаща като майка и законна представителка на малолетното си дете X.X.X. от Русе, кв. Здравец-север 1, ул. Родопи 1, бл. Родина, вх. 2, ет. 11, ап. 41, за издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

70009

Русенският районен съд, 4 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, кв. Здравец-изток, бл. Страхил войвода, вх. 2, ет. 3, сега в САЩ с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.II.2003 г. в 8 ч. и 15 мин. като ответник по гр.д. № 3130/2002, заведено от X.X.X., действащ лично и със съгласието на майка си X.X.X. от Русе, кв. Дружба 3, бл. 118, вх. 7, ет. 2, за иск по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

70010

Свищовският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Щръклево, област Русе, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.III.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 310/2002, заведено от X.X.X. от Свищов, ул. Георги Тишев 16А, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

70011

Севлиевският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Шумата, община Севлиево, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.II.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 681/2002, заведено от X.X.X.. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

70018

Софийският районен съд, 53 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Стрелбище, бл. 28, вх. Г, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.I.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2821/2002, заведено от “Мобилтел” - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69559

Софийският районен съд, 53 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Христо Станчев 14, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.I.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1958/2002, заведено от “Мобилтел” - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69560

Софийският районен съд, 53 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Кирил и Методий 5, ет. 2, ап. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.I.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 2822/2002, заведено от “Мобилтел” - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69562

Софийският районен съд, 53 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 305, вх. В, ет. 2, ап. 84, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.I.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2831/2002, заведено от “Мобилтел” - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69561

Софийският районен съд, 53 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 128, вх. Б, ет. 3, ап. 43, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.I.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2819/2002 заведено от “Мобилтел” - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69563

Софийският районен съд, 76 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Белите брези, бл. 8, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 31.I.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 7639/2002, заведено от БТК - ЕАД, за заплащане на консумативи. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69586

Софийският районен съд, 47 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Сребърна 22, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.II.2003 г. от 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 6543/2000, заведено от X.X.X. за вещен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69585

Софийският районен съд, гр. колегия, 29 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Надежда 1, бл. 118, ет. 15, ап. 101, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.III.2003 г. в 14 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 4911/2002, заведено от “Българска телекомуникационна компания” - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69584

Старозагорският районен съд, гр.отделение, призовава X.X.X. с последен адрес Сливен, кв. Дружба, бл. 40, вх. Д, ап. 24, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.II.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2176/2002, заведено от X.X.X. от Сливен, кв. Дружба, бл. 40, вх. Д, ап. 24, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

70013

Районният съд - гр. Тервел, призовава X.X.X., с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.I.2003 г. в 9 ч. и 40 мин. като ответница по гр.д. № 209/2002, заведено от X.X.X. от с. Зърнево, община Тервел, за развод по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69573

Районният съд - гр. Тервел, призовава X.X.X. с последен адрес гр. Тервел, област Добрич, ул. Христо Ботев, бл. 4, ет. 2, ап. 7, и X.X.X. с последен адрес гр. Тервел, област Добрич, ул. Иван Вазов 6, сега с неизвестни адреси да се явят в съда на 10.II.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответници по гр.д. № 62/2002, заведено от кооперация “ВЗКАЧС - Кайнарджа - 96” - с. Кайнарджа, област Силистра, по чл. 138 във връзка с чл. 86 ЗЗД. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69575

Районният съд - гр. Тервел, призовава X.X.X. с последен адрес с. Орляк, община Тервел, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.II.2003 г. в 9 ч. и 10 мин. като ответник по гр. д. № 156/2002, заведено от БТК - ЕАД, София, за цена на иска 57,80 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69574

Районният съд - гр. Тервел, призовава X.X.X. с последен адрес с. Орляк, община Тервел, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.II.2003 г. в 9 ч. и 15 мин. като ответник по гр.д. № 153/2002, заведено от БТК - ЕАД, София, за цена на иска 195,68 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69576

Районният съд - гр. Тервел, призовава X.X.X. с последен адрес с. Орляк, община Тервел, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.II.2003 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 152/2002, заведено от БТК - ЕАД, София, за цена на иска 410,36 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69577

Районният съд - гр. Тервел, призовава X.X.X. с последен адрес с. Орляк, община Тервел, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.II.2003 г. в 9 ч. и 20 мин. като ответник по гр.д. № 154/2002, заведено от БТК - ЕАД, София, за цена на иска 233,05 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69578

Районният съд - гр. Тервел, призовава X.X.X. с последен адрес с. Орляк, община Тервел, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.II.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 159/2002, заведено от БТК - ЕАД, София, за цена на иска 174,73 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69579

Районният съд - гр. Тервел, призовава X.X.X. с последен адрес с. Орляк, община Тервел, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.II.2003 г. в 9 ч. и 35 мин. като ответник по гр. д. № 161/2002, заведено от БТК - ЕАД, София, за цена на иска 548,33 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69580

Районният съд - гр. Тервел, призовава X.X.X. с последен адрес с. Орляк, община Тервел, сега с неизвестен адрес да се яви в съда на 17.II.2003 г. в 9 ч. и 40 мин. като ответник по гр.д. № 162/2002, заведено от БТК - ЕАД, София, за цена на иска 445,40 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69581

Районният съд - гр. Тервел, призовава X.X.X. с последен адрес с. Божан, община Тервел, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.II.2003 г. в 9 ч. и 50 мин. като ответник по гр.д. № 138/ 2002, заведено от БТК - ЕАД, София, за цена на иска 1495,11 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69582

Районният съд - гр. Тервел, призовава X.X.X. с последен адрес с. Орляк, община Тервел, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.II.2003 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 150/2002, заведено от БТК - ЕАД, София, за цена на иска 751,06 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

69583

Шуменският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Борци, ул. Еверест 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.II.2003 г. в 8 ч. и 30 мин. на I с.з. като ответник по гр.д. № 1534/2002, заведено от БТК - ЕАД, София, клон Шумен, за иск по чл. 79, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

70052

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 1887/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Информа 2000” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Христо Ботев 101, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66778

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.IХ.2002 г. по ф.д. № 6712/92 вписа промени за “Бургас - Вар” - ООД: заличава като съдружници държавата, представлявана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и X.X.X.; вписа преобразуване на дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Бургас Вар” - ЕООД.

66779

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 4091/92 вписа промени за “АЯ Бургас” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник и управител на дружеството; вписва като съдружник X.X.X.; вписва X.X.X. за търговски управител на дружеството с право самостоятелно да го управлява и представлява.

66780

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2002 г. по ф.д. № 195/2000 вписа промени за “Янексим” - ООД: премества адреса на управление в Бургас от ж.к. Възраждане, бл. 40, вх. Б, ет. 4, на ул. Одрин 15; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66781

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 17.IХ.2001 г. по ф.д. № 584/94 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Булджак” - ЕАД, Бургас.

66782

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 1882/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Тоже” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур, бл. 47, вх. А, ет. 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66783

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 1890/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Влас натурал агра” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Свети Влас, община Несебър, ул. Св.св. Кирил и Методий 34, и с предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, туроператорски сделки, туристически, агентски сделки и допълнителни туристически услуги, музикални и развлекателни представления, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Герхард Фритц.

66784

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 3047/2002 вписа промени за “Флат” - ООД: освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

66785

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2002 г. по ф.д. № 1364/97 вписа промени за “Брава” - ЕООД: освобождава като прокурист X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X. и прокуриста X.X.X. заедно и поотделно.

66786

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 1.Х.2002 г. по ф.д. № 3610/98 вписа промяна за “Дамус” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66787

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решние от 2.Х.2002 г. по ф.д. № 6559/93 вписа промяна за “Феникс - Арабаджиеви” - ООД: освобождава като съдружници X.X.X. и X.X.X..

66788

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 2.Х.2002 г. по ф.д. № 4084/92 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Водно стопанство Бургас” - АД.

66789

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 1886/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Колекс - М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 71, вх. 1 ет. 7, ап. 32, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, внос и износ, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с цветни метали, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66790

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 1898/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Аиша” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 4, ет. 10, ап. 60, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, консултантски, рекламни, информационни, програмни или други услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66791

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 1900/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Сердика - Стела - Стив” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Созопол, ул. Черно море 7, и с предмет на дейност: консултантски услуги, спедиторска и транспортна дейност, вътрешна и външна търговия, внос, износ, реекспорт, бартерни и други сделки, разрешени със закон, мениджърска и лизингова дейност, туристически услуги, хотелиерство, ресторантьроство, производство на безалкохолни напитки, бутилиране на натурална и газирана минерална вода, рекламна и рекламно-търговска дейност, складова и консигнационна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни и местни юридически и физически лица. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66792

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 1884/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “С и Д Ентърпрайзес” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Оризаре, ул. Христо Ботев 15, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, валутни, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Доун Гейл Уйлет.

66793

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 1891/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Гастроплан” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Свети Влас, община Несебър, ул. Св. св. Кирил и Методий 34, и с предмет на дейност: покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, ремонтни и сервизни сделки, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, сделки на търговско представителство и посредничество, валутни сделки (след съответно разрешение), превозни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителите Герт Хьолшер и X.X.X. заедно и поотделно.

66794

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2002 г. по ф.д. № 1459/2002 вписа промени за “Шейдс” - ЕООД: вписва като съдружник Стивън Нобъл; вписва преобразуването на “Шейдс” - ЕООД, в дружество с ограничена отговорност “Шейдс” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Стивън Нобъл.

66795

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 24.IХ.2002 г. по ф.д. № 1445/94 допуска прилагането на представения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Яна” - АД.

66911

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 24.IV.2002 г. по ф.д. № 8225/92 вписа прехвърляне на предприятието с фирма “Мечков - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Мечков - X.X.”.

66912

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.VI.2002 г. по ф.д. № 1845/2001 вписа промяна за “Бета Бург” - ООД: променя фирмата на дружеството на “Агрос” - ООД.

66913

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 11.IХ.2002 г. по ф.д. № 1515/2002 вписа прехвърляне на търговското предприятие ЕТ “Хит - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Хит - Тарловски” - ООД.

66914

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 26.IХ.2002 г. по ф.д. № 715/2001 вписа прехвърляне предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Равел - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Равел - X.X.”.

66915

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2002 г. по ф.д. № 1866/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Фед 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 47, вх. 3, ет. 7, ап. 59, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66916

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2002 г. по ф.д. № 1864/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Стандарт 33” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Княз Борис I № 46, ет. 4, ап. 7, и с предмет на дейност: търговия с всякакви стоки, закупени с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговски представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, валутни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66917

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 24.VII.2002 г. по ф.д. № 1507/2002 вписа акционерно дружество “Булгарлизинг” - АД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Братя Миладинови, бл. 38/39, и с предмет на дейност: участие под каквато и да е форма в други дружества и/или тяхното управление, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации и патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, освен основния предмет на дейност дружеството самостоятелно или чрез търговски дружества, в които участва, осъществява всички видове и форми на лизинга, приложими вътре и вън от страната - отдаване, наемане, покупка и продажба на машини и съоръжения, технологични линии, транспортни средства, сгради и други инвестиционни обекти, движими и недвижими имущества, резервни части, инструменти и екипировка, суровини и материали и обекти, необходими за производство в така наречените бързи доставки и ускорени инвестиции, програмни продукти, ноу-хау, лицензии, необходими за дружеството или за използване в контролираните от него дружества, производствена, инженерингова, ремонтна, сервизна, иновационна, маркетингова, факторингова, форфейтингова, представителска и други дейности и услуги на организации, дружества, фирми и граждани, организира ефективно използване на свободни мощности, по-ефективно използване на наши и чуждестранни висококвалифицирани ресурси, в т.ч. учащи и пенсионери, лизингова дейност от трети в трети страни, вътрешно- и външнотърговска дейност, финансова, кредитна и застрахователна дейност, и с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв. Дружеството е с неопределен срок, управлява се от СД в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от X.X.X. - президент.

66918

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 25.IХ.2002 г. по ф.д. № 645/94 вписа промени за “Бохемия - ТВ” - ООД: освобождава като съдружник “Бижутерия” - АД, гр. Яблонец, Чехия; вписва преобразуване на “Бохемия - ТВ” - ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност “Бактрия” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66919

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 20.IХ.2002 г. по ф.д. № 2564/97 вписа промени за “БИП” - ООД: вписва нов адрес на управление на дружеството - Бургас, ул. Шейново 120, ет. 1; заличава като съдружник X.X.X.; вписва преобразуване на “БИП” - ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност “БИП” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66920

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.IХ.2002 г. по ф.д. № 1969/97 вписа промени за “Тони Ойл” - ЕООД: вписва прехвърляне на търговското предприятие от едноличния собственик и управител X.X.X. на X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66921

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2002 г. по ф.д. № 1862/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование “Лола” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Созопол, ул. Вихрен 32, и с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лизингови сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е създадено за неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66922

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 1893/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Стам 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление Малко Търново, ул. Черногорово 3, и с предмет на дейност: изграждане, реконструиране и управление на туристическа леглова база, консултантски услуги, покупко-продажба на стоки и други вещи, вкл. собствено производство или след преработването и обработването им, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, лизинг, хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, маркетинг, външнотърговски сделки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66898

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 1897/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Дипс” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Вардар 1, вх. 7, ет. 6, ап. 127, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговски сделки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66899

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2002 г. по ф.д. № 1867/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Д.М. - Ентерпрайзис” - ООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ж.к. Младост 8, ет. 4, и с предмет на дейност: търговия на дребно и едро в страната и в чужбина с вскакви разрешени стоки във всички разрешени форми, внос и реизнос, вътрешно- и външнотърговска дейност (класически тип, реекспортни, бартерни, многостранни, лизингови, обвързани сделки и операции), търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, строителна дейност, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, производство на стоки с битово и промишлено предназначение, комисионна, спедиционна и превозна дейност, рекламни, информационни и други услуги, както и всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66900

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 1899/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Кондор Травел” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Гладстон 94, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, сделки по експорт, реекспорт и бартерни сделки, търговско представителство и посредничество, куриерски услуги, предприемаческа, строителна, рекламно-информационна и издателска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туристическо и корабно агентиране, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66901

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 1892/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Зеленика - 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Зорница, бл. 39, вх. 1, ет. 4, ап. 5, и с предмет на дейност: транспортни и спедиторски сделки, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, комисионни, складови и сделки с интелектуална собственост, вносно-износни сделки, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, хотелиерство и ресторантьорство, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66902

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 1894/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Елматур” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 440, вх. А, ет. 4, ап. 9, и с предмет на дейност: посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, промишлено и гражданско строителство, строителни и строително-ремонтни услуги, превозни и туристически сделки, вътрешна и външна търговия, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната или в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни или предоставяне на други услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

66903

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 1888/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Глобал Инвестмънт груп” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Фердинандова 5, ет. 4, стая 408Б, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66904

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 1885/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Ава - 2222” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 29, вх. 8, ет. 5, ап. 159, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се упраавлява и представлява от управителя X.X.X..

66905

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 25.IХ.2002 г. по ф.д. № 1831/2002 вписа акционерно дружество “Феста Холидейз” - АД, със седалище и адрес на управление Поморие, кв. Свобода, бл. 15, вх. Г, ет. 4, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, лизинг, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, атракции, отдаване под наем на търговски площи и обекти за услуги, обучение за професионална квалификация. Дружеството е с капитал 105 403 лв., разпределен в 105 403 поименни акции с номинална стойност 1 лв., с едностепенна система на управление - съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и “Феста Холдинг” - АД, Бургас, и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

66906

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 1903/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Пак - Балкан” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Македония 28, ет. 3, ап. 9, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Алах Наваз.

66907

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 1902/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “ДИП 70” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 425, вх. 1, ет. 17, ап. 5, и с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, превозни и спедиционни сделки в страната и в чужбина, консултантски, маркетингови, финансови и счетоводни услуги, търговско представителство и посредничество, рекламни услуги, туристически, хотелиерски, програмни и импресарски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66908

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 1901/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Бетакс” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Зорница, бл. 19, вх. 4, ет. 4, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, рекламни, информационни, програмни, импресарски, туристически, хотелиерски и ресторантьорски услуги, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66909

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2002 г. по ф.д. № 1865/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Мозаик” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Шейново 3, ет. 5, стая 507, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и сделки с интелектуална собственост, представителство на юридически и физически лица, сделки за превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, рекламни, информационни, програмни, импресарски, хотелиерски (след лиценз), туристически услуги, туристически и други сделки в чужбина, стоков контрол, международен превоз на товари, строително-ремонтна и монтажна дейност, проектиране, инженерна дейност, строителство на сгради и комплекси с цел продажба, строеж и експлоатация на обекти с туристическа цел, ресторантьорство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, автосервизни услуги, административни и други услуги, лизинг, външнотърговски сделки с промишлени и непромишлени стоки, продажба на авточасти, таксиметрова дейност, инвестиционна и складова дейност, мениджмънт в страната и в чужбина, строителство на бензиностанции, здравни центрове, обекти за отдих със социална цел, пътища, магистрали, тунели и всякакви строежи, свързани със строителство на жп линии, летищни и пристанищни площадки, преградни съоръжения, всякакви канализационни дейности, търговия със строителни материали, електроматериали, електромонтажна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел по-нататъшна експлоатация, агентска дейност, спортно-мениджърска дейност, производство на строителни материали, стопанска дейност в свободните икономически и митнически зони, реекспорт, бартерни сделки, внос и износ на автомобили, хидромелиоративно строителство, строителство на обекти за преработка и рециклиране на твърди отпадъци и всички свързани с това дейности, производство на суровини, отдаване под наем и за съвместна дейност на обекти и имущество, разработка и реализация на екологични материали и програми, ноу-хау, производство и търговия с изделия от дърво, метал и пластмаси, кожи, текстил, производство и продажба на всякакви строителни машини и съоръжения. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Мехмет Четин Салман.

66910

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.IХ.2002 г. по ф.д. № 1850/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Уест пойнт” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур, бл. 47, вх. А, ет. 3, ап. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66923

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2002 г. по ф.д. № 1860/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Делси” - ООД, със седалище и адрес на управление Айтос, ул. Христо Ботев 20, ет. 2, и с предмет на дейност: вътрешен и международен туризъм, вътрешно- и външнотърговска дейност чрез внос и износ, транспортни сделки със собствени или наети превозни средства, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, лицензионни, складови сделки, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

66924

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 17.IХ.2002 г. по ф.д. № 4357/94 вписа прекратяването на “Мелница - Карнобат” - ООД, и открива производство по ликвидация на дружеството, с ликвидатор X.X.X. и със срок на ликвидация 7 месеца.

66925

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 19.IХ.2002 г. по ф.д. № 4228/94 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Андела” - АД.

66926

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 2506/94 вписа заличаване на “Прима” - ООД, в ликвидация.

66927

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Релакс клуб” - АД, по ф.д. № 3240/96 е представен в търговския регистър.

66093

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.VIII.2002 г. по ф.д. № 1756/2002 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Ностоу Естейтс” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, кв. Чайка, бл. 41, ет. 4, ап. 13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вкл. и външноикономическа дейност, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и в чужбина, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, управление на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, комисионни сделки, консултантски услуги, маркетинг и мениджмънт. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Елизабет Джоан Уотсън и Джералд Антони Уотсън и се управлява и представлява от управителя Елизабет Джоан Уотсън.

66094

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 24.VI.2002 г. по ф.д. № 6539/93 вписа прекратяването на “Юба” - ООД, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца.

66095

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2002 г. по ф.д. № 657/93 вписа промяна за “Инжстройинженеринг” - ЕООД: заличава като управител и представляващ дружеството X.X.X..

66096

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.IХ.2002 г. по ф.д. № 1931/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Пандора” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, кв. Чайка, бл. 30, вх. Б, ет. 5, ап. 39, и с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, ел. монтажни услуги на населението, проектиране, пусково-наладъчни работи и други инженерингови дейности, външна и вътрешна търговия, транспортна дейност - превоз на пътници и товари. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66097

Варненският окръжен съд, търговско отделение, с определение по т.д. № 128/2002 от 9.ХII.2002 г. на основание чл. 735, ал. 1, т. 2 и ал. 2 ТЗ одобрява окончателната сметка за разпределение на осребреното имущество, определя окончателно възнаграждение на синдика, прекратява производството по несъстоятелност на “Отечество 2000 холдинг” - АД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Вл. Варненчик 277, и постановява заличаването му.

70332

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VIII.2002 г. по ф.д. № 4485/99 вписа промяна за “Милениум - ДК” - ООД: заличава като съдружник, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписва за съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. заедно и поотделно с досегашния управител X.X.X..

66098

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 2.Х.2002 г. по ф.д. № 2030/2002 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “Мики - М - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на “Мики - М” - ЕООД.

66099

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Желев и синове” - ЕООД, по ф.д. № 3563/99 е представен в търговския регистър.

66100

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2002 г. по ф.д. № 2137/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Никкомерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Янаки Жеков 12, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки, строителство, ремонт, туристическа дейност, комисионни, превозни и спедиционни сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66101

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 2.Х.2002 г. по ф.д. № 7679/91 вписа промяна за “Вамо” - АД: вписва нов устав на дружеството от 9.IХ.2002 г.; дружеството ще се управлява от съвет на директорите в 5-членен състав; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; заличава като представляващ дружеството “Българска индустриална и търговска корпорация” - АД; вписва като представляващ дружеството изпълнителния директор X.X.X..

66102

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.V.2002 г. по ф.д. № 2052/2001 вписа промени за “Агротрейд ТВМ” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и “Вен Мар” - ООД; заличава като управител и представляващ X.X.X.; дружеството ще се представлява от X.X.X. и X.X.X.; вписва нов адрес на управление - Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 406, вх. 20, ап. 10.

66103

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.IХ.2002 г. по ф.д. № 1630/2001 вписа промяна за “Зурбаган - Бояна” - ООД: вписва като управител и представляващ дружеството X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството само заедно с X.X.X..

66104

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 15.VIII.2002 г. по ф.д. № 4578/94 вписа промени за “Хит Маркетинг” - ООД: увеличава капитала на дружеството от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66105

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 30.VII.2002 г. по ф.д. № 1477/2002 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “Бъчваров - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Бъчваров - X.X. - X.X.”.

66106

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2002 г. по ф.д. № 2215/2001 вписа промени за “Валди” - ЕООД: вписва ново наименование - “Сити Строй” - ЕООД; вписва нов адрес на управление - Варна, бул. Цар Освободител 72, ет. 4, ап. 8.

66107

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 2103/2002 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “Марина - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Марина - X.X.”.

66108

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2002 г. по ф.д. № 860/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Идеал ремонт” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Н. Габровски 31, вх. Б, ет. 1, с предмет на дейност: търговия с хранителни и нехранителни стоки, машини, съоръжения, резервни части, автомобили, полуфабрикати и готови изделия в страната и в чужбина, външнотърговска дейност - внос и износ, бартер, реекспорт, компенсационни и други специфични търговски операции, комисионна, консигнационна и оказионна търговия, посредническа дейност, представителство и агентство на физически и юридически лица в страната и в чужбина, строително-ремонтни дейности, хидроизолации, бояджийски и тенекеджийски услуги, превозна и спедиторска дейност, ресторантьорство, туристически и други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66234

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 47 ЗК с решение от 10.Х.2002 г. по ф.д. № 2118/92 вписа в регистъра заличаването на Студентска кооперация “Касандра - 7”, в ликвидация, Велико Търново.

66235

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.Х.2002 г. по ф.д. № 1414/99 допуска прилагането на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Абагар” - АД, Велико Търново.

66236

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 10.Х.2002 г. по ф.д. № 1414/99 вписа в търговския регистър промени за “Абагар” - АД, Велико Търново: заличава вписаните членове на съвета на директорите; вписа нов съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, X.X.X. - изпълнителен директор, и X.X.X. - член; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X..

66237

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.Х.2002 г. по ф.д. № 1494/96 допуска прилагането на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Винарна - Свищов” - АД, Свищов.

66238

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.Х.2002 г. по ф.д. № 206/97 допуска прилагането на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Винпром - Свищов” - АД, Свищов.

66239

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2002 г. по ф.д. № 1120/2000 вписа в търговския регистър промени за “Корсар груп - ВТ” - ООД, Велико Търново: заличава като съдружник, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа дружеството с ново наименование: “Корсар груп - ВТ” - ЕООД; вписа за едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X..

66240

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2002 г. по ф.д. № 839/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Дента универсал - Самостоятелна медико-техническа лаборатория” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Горна Оряховица, ул. Младост 1, вх. Б, с предмет на дейност: самостоятелна медико-техническа лаборатория - лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 3 ЗЛЗ, в което специалисти със съответното образование извършват предписани от лекар, съответно стоматолог, специфични дейности и произвеждат специализирани помощни средства и зъбни протези, осъществяване на търговски сделки само за нуждите на зъботехническата дейност и обслужване на пациентите, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66241

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2002 г. по ф.д. № 4326/91 вписа в търговския регистър промени за “Нове - 2002” - ООД, Велико Търново: заличава като управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за управител и представляващ дружеството X.X.X..

66242

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2002 г. по ф.д. № 865/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Зърнокомплект” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Павликени, ул. Свети свети Кирил и Методий 56, с предмет на дейност: ремонт и поддръжка на всички видове селскостопански машини и съоръжения, производство на резервни части за тях, производство и продажба на селскостопанска продукция, покупко-продажба на промишлени стоки, транспортни услуги, външнотърговска дейност, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66243

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2002 г. по ф.д. № 868/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Гербер - 2002” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Ален мак 9, вх. А, ап. 11, с предмет на дейност: продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки, рекламни, счетоводни, консултантски или други услуги, лизинг и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66244

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 9.Х.2002 г. по ф.д. № 1376/96 вписа в търговския регистър промяна за “Винарна Лясковец 1934” - АД, Лясковец: вписа увеличаване капитала на дружеството от 50 000 лв. на 80 580 лв. чрез издаване на 30 580 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.

66245

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 829/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ивон - 98” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Горна Оряховица, ул. Георги Измирлиев 2А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи и продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова, транспортна, лизингова, бартерна дейност, както и дейност на търговско представителство и посредничество, изкупуване и продажба на селскостопанска и животинска продукция, вътрешна и външна търговия, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66260

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266 ТЗ с решение от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 1350/94 вписа в търговския регистър прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на “Унитех” - ООД, Горна Оряховица, с ликвидатор X.X.X. от Горна Оряховица, ул. Черни връх 4, ет. 1, и 2-месечен срок за извършване на ликвидацията считано от датата на обнародването на решението в “Държавен вестник”.

66261

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 2730/92 вписа в търговския регистър промени за “Каспромат - ЕК” - ЕООД, Велико Търново: заличава като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X..

66262

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2002 г. по ф.д. № 828/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Браво - М.Г.” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Павликени, пл. Свобода 23, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, проектиране, изпълнение и поддръжка на интериора и екстериора, както и други незабранени със закон дейности, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

66263

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.IХ.2002 г. по ф.д. № 790/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “X.X.” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, пл. Майка България 2, ет. 1, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност във всички разновидности, внос, износ, бартер, реекспорт, разкриване и експлоатация на магазини и ателиета за собствени нужди и отдаване под наем, на оказионни, комисионни магазини и антиквариат, разкриване и експлоатация на туристически комплекси и заведения за обществено хранене във всичките им разновидности, семейно хотелиерство, производство, изкупуване и продажба на всякакъв вид промишлени и селскостопански стоки, на храни и тютюневи изделия, алкохолни и безалкохолни напитки, вътрешен и международен транспорт, туроператорски, турагентски услуги, комисионна, спедиционна дейност, агентство, представителство и посредничество в страната и в чужбина, превозни, информационни, рекламни и импресарски услуги в страната и в чужбина, спортни и хазартни игри, хотелиерство и ресторантьорство, кафе-аперитив, бар-вариете, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба на печатни произведения, сделки с интелектуална собственост, извършване на преводи от български език на чужди езици и от чужди езици на български език (преводаческа дейност), други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66264

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.VIII.2002 г. по ф.д. № 706/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Парк проект” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. България 26, вх. А, с предмет на дейност: производство и търговия с декоративна растителност за озеленяване на паркове, градини и дворове, проектиране и изпълнение, дизайнерска, консултантска и информационна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, издателска, рекламна и импресарска дейност, търговия с хранителни и нехранителни стоки, машини, съоръжения, резервни части, автомобили, външнотърговска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, туроператорска дейност, вътрешен и международен транспорт, други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66265

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 814/2002 вписа в търговския регистър прехвърляне на търговското предприятие на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Интер комерс - X.X.” на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Михайлов - X.X.”.

66266

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.IХ.2002 г. по ф.д. № 779/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Конпротър 2002” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Свищов, ул. Алеко Константинов 18, вх. А, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: пране и химическо чистене на всякакъв вид тъкани, вкл. болничен инвентар, както и извършването в страната и в чужбина на всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66267

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.IХ.2002 г. по ф.д. № 840/2001 вписа в търговския регистър промени за “Талери” - ЕООД, Велико Търново: заличава като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа нов адрес на управление - Велико Търново, ул. Полтава 11, вх. В, ет. 2, ап. 8.

66316

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.IХ.2002 г. по ф.д. № 766/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мотор Консулт ВТ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Освобождение 110А, с предмет на дейност: консултантска дейност по ремонт, експлоатация и поддръжка на транспортни средства, диагностика и ремонт на транспортни средства, проектантска и конструкторска дейност, превозна дейност - вътрешен и международен транспорт, покупко-продажба на МПС и резервни части, комисионна, спедиционна, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, маркетингови услуги - реклама, дистрибуция и промоция на продукти, внос и износ на стоки, търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, цигари и алкохол, производство и търговия със селскостопанска продукция, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа и други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66317

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.IХ.2002 г. по ф.д. № 955/2000 вписа в търговския регистър промяна за “Обредни дейности” - ЕООД, Велико Търново: вписа намаление на капитала на дружеството от 55 260 лв. на 52 700 лв.

66318

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.IХ.2002 г. по ф.д. № 1045/2001 вписа в търговския регистър промени за “Дорхил” - ЕООД, Велико Търново: заличава като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X..

66319

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 23.IХ.2002 г. по ф.д. № 206/97 вписа в търговския регистър промени за “Винпром - Свищов” - АД, Свищов: заличава като член на надзорния съвет X.X.X.-X.; вписа за член на надзорния съвет X.X.X..

66320

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 23.IХ.2002 г. по ф.д. № 1494/96 вписа в търговския регистър промени за “Винарна - Свищов” - АД, Свищов: заличава като член на надзорния съвет X.X.X.-X.; вписа за член на надзорния съвет X.X.X.; заличава като член на управителния съвет X.X.X.; вписа за член на управителния съвет X.X.X..

66321

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VII.2002 г. по ф.д. № 1414/95 вписа в търговския регистър прекратяването и обявяването в ликвидация на “Българиен Вайн” - ООД, Свищов, с ликвидатор X.X.X. и с 6-месечен срок за извършване на ликвидацията считано от датата на обнародването на решението в “Държавен вестник”.

66322

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 18.VII.2002 г. по ф.д. № 2600/92 вписа в търговския регистър прекратяването и обявяването в ликвидация на “Термотехника” - ООД, с. Арбанаси, община Велико Търново, с ликвидатор X.X.X. и с 6-месечен срок за извършване на ликвидацията считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

66323

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.IХ.2002 г. по ф.д. № 791/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Престиж” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Горна Оряховица, ул. Любен Каравелов 33, с предмет на дейност: счетоводни услуги, психологически подбор на кадри, производство, преработка, изкупуване и продажба на стоки, търговия, износ, реекспорт, представителство, посредничество и агентство на фирми, посредническа дейност при информиране и наемане на работа на български граждани в Република България и всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

66324

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.IХ.2002 г. по ф.д. № 1035/2000 вписа в търговския регистър промени за “Агрострой - 2000” - ООД, Павликени: заличава като управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за управител и представляващ дружеството X.X.X..

66325

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 19.IХ.2002 г. по ф.д. № 786/2002 вписа в търговския регистър прехвърляне предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X. - X.X.” - Свищов, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на правоприемника “Слав 2002” - ЕООД, Свищов; вписа дружеството с ново наименование: “X.X. - Слав 2002” - ЕООД, Свищов.

66326

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.IХ.2002 г. по ф.д. № 784/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бавария 2002” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище Горна Оряховица, ул. Пирот 22, и адрес на управление ул. Патриарх Евтимий 10, с предмет на дейност: извършване на преводи от български език на чужди езици и от чужди езици на български език (преводаческа дейност), туроператорска дейност в сферата на туризма, туроператорска дейност в сферата на семейния туризъм и семейното хотелиерство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, търговия с хранителни и нехранителни стоки, машини, съоръжения, резервни части, автомобили, външнотърговска дейност - експорт, реекспорт, компенсационни, бартерни и други специфични търговски операции, превозна и спедиторска дейност, хотелиерство, организиране и извършване на всякакви дейности, представляващи семейно хотелиерство и свързаните с него съпътстващи дейности, ресторантьорство, туристически, рекламни и информационни услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, стопанска, производствена и търговска дейност със селскостопански стоки, както и всякаква друга стопанска, производствена и търговска дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66327

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2002 г. по ф.д. № 786/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Слав 2002” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Свищов, местност “Паметниците” 1, с предмет на дейност: извършване на преводи от български на чужди езици и от чужди езици на български - преводаческа дейност, туроператорска дейност в сферата на туризма, туроператорска дейност в сферата на семейния туризъм и семейното хотелиерство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, търговия с хранителни и нехранителни стоки, машини, съоръжения, резервни части, автомобили, външнотърговска дейност, експорт, реекспорт, компенсационни, бартерни и други специфични търговски операции, превозна и спедиторска дейност, хотелиерство, организиране и извършване на всякакви дейности, представляващи семейно хотелиерство и свързаните с него съпътстващи дейности, ресторантьорство, туристически, рекламни и информационни услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, стопанска, производствена и търговска дейност със селскостопански стоки, както и всякаква друга стопанска, производствена и търговска дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66328

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 655 и сл. ТЗ с определение от 19.ХI.2002 г. по гр.т.д. № 553/2001 назначава за постоянни синдици по производството по несъстоятелността на “Прима - М” - АД, Полски Тръмбеш, X.X.X., ЕГН **********, от София, ул. Лавеле 18А, ет. 4, ап. 10, и X.X.X., ЕГН **********, от Велико Търново, ул. Самуил 6; определя срок за дата на встъпване в длъжност на синдиците от две седмици считано от 19.ХI.2002 г.; одобрява статуиране на комитет на кредиторите по смисъла на чл. 680 ТЗ от 5 членове: “Хеброс” - АД, “Централна кооперативна банка” - АД, Агенция за държавни вземания, “Букмейкър” - ООД, Плевен, и представител на работниците и служителите в търговското предприятие на “Прима - М” - АД.

69532

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.IХ.2002 г. по ф.д. № 758/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Енита” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Никола Габровски 92, с предмет на дейност: производство и реализация на стоки и услуги в страната и в чужбина, външнотърговска дейност - експорт, реекспорт, компенсационни, бартерни и други специфични търговски операции, производство и търговия със суровини, материали и готови изделия, машини, съоръжения, резервни части, автомобили, в т.ч. и платове, дрехи и други модни и луксозни стоки, както и аксесоари за тях, дизайн на облекло и аксесоари към него, шивашки и плетачески услуги, обучение за професионална квалификация на работници в шивашкия бранш, организация и участие в модни ревюта, посредническа дейност, маркетинг, представителство и агентство на физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортни услуги в страната и в чужбина, рекламна, информационна и консултантска дейност, вътрешен и международен туризъм и други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66329

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.IХ.2002 г. по ф.д. № 782/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Вачев - 59” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Ален мак 6 б-а, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, бартерни и лизингови сделки, рекламна, информационна и превозна дейност, транспорт, експорт и реекспорт, ноу-хау и лицензии, сделки с интелектуална собственост, внос и търговия с компютри, компютърни игри, доставка и разпространение на интернет услуги, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и туроператорски услуги, ресторантьорство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

55330

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2002 г. по ф.д. № 788/2002 вписа в търговския регистър промени за “Русев” - ЕООД, София (рег. по ф.д. № 6613/2000 на СГС): премества седалището на дружеството от София в Павликени, ул. Стефан Караджа 29А, вх. А, ет. 3, ап. 7; заличи като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X..

66331

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 16.IХ.2002 г. по ф.д. № 1645/94 вписа в търговския регистър прекратяването и обявяване в ликвидация на “Калиопа - 3” - ООД, Велико Търново, с ликвидатор X.X.X. и с 6-месечен срок за извършване на ликвидацията считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

66332

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 16.IХ.2002 г. по ф.д. № 848/94 вписа в търговския регистър прекратяването и обявяването в ликвидация на “Хора” - ООД, Велико Търново, с ликвидатор X.X.X. и с 6-месечен срок за извършване на ликвидацията считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

66333

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 16.IХ.2002 г. по ф.д. № 580/95 вписа в търговския регистър прекратяването и обявяването в ликвидация на “Крис - 95” - ЕООД, гр. Лясковец, с ликвидатор X.X.X. и с 6-месечен срок за извършване на ликвидацията считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

66334

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 16.IХ.2002 г. по ф.д. № 1441/94 вписа в търговския регистър прекратяването и обявяването в ликвидация на “Кайзер” - ООД, Стражица, с ликвидатор X.X.X. и с 6-месечен срок за извършване на ликвидацията считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

66335

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 835/2002 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Нивал - X.X.” - Велико Търново, на ЕТ X.X.X. с фирма “X.X.” - Свищов, и вписа предприятието с фирма “X.X. - Нивал - X.X.” - Свищов.

66336

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 11.Х.2002 г. по ф.д. № 843/2002 вписва в търговския регистър поемане на търговското предприятие на едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X.”.

66337

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 836/2002 вписа в търговския регистър прехвърляне предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X. - Нивал - X.X.” - Свищов, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на правоприемника “Марикел” - ЕООД, Свищов.

66276

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 940/99 вписа в търговския регистър промени за “Комплексен център за изпитване и калибриране - Ловико” - ЕООД, Павликени: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; вписа за съдружници в дружеството “Ловико - Винари” - АД, Сухиндол, и “Ловико - Росина” - АД, Павликени; вписа дружеството с ново наименование: “Комплексен център за изпитване и калибриране - Ловико” - ООД; заличи вписания предмет на дейност; вписа нов предмет на дейност: изпитване на продукти, отделни проби от продукти и образци, вземане на средни проби от суровини, материали и продукти, калибриране на технически средства за измерване и изпитване, проверяване на технически средства за измерване и изпитване, разработване и производство на еталони, сертифицирани стандартни образци (сертифицирани сравнителни материали), сертифицирани стандартни вещества (сертифицирани сравнителни вещества) и други сравнителни образци, организиране, провеждане и участие в кръгови сравнителни измервания, окачествяване и сертифициране на суровини, материали и продукти, разработване и внедряване на Системи за управление на качеството с Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР), разработване и внедряване на Добрата производствена практика и Добрата лабораторна практика при Системи за управление на качеството, разработване и внедряване на Системи за управление на околната среда, специализирано обучение и сертифициране на персонал по лабораторен мениджмънт и маркетинг, метрология, стандартизация, сертификация, оценяване, одитиране, окачествяване на продукти, създаване на Органи за контрол (вид С) за измерване на безопасни и здравословни условия на труд в работните помещения, разработване и включване в специализирани информационни системи, вкл. нормативно и информационно осигуряване по посочените по-горе дейности, търговия с еталони, сертифицирани стандартни образци (сертифицирани сравнитени материали), сертифицирани стандартни вещества (сертифицирани сравнителни вещества), други сравнителни образци, реагенти, химикали, лабораторна стъклария и пособия, други незабранени със закон дейности и услуги; заличи като управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за управители и представляващи дружеството X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

66277

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 19.IХ.2002 г. по ф.д. № 787/2002 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X.” - Велико Търново, на едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X.” - Свищов; вписа ново наименование на фирмата - “X.X. - X.X.”.

66268

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.IХ.2002 г. по ф.д. № 538/2001 вписа в търговския регистър промени за “Гранит - ЖС” - ЕООД, Велико Търново: заличи като управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за управител и представляващ дружеството X.X.X..

66269

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.IХ.2002 г. по ф.д. № 767/2002 вписа в търговския регистър промяна за “Мултимакс” - ЕООД, София (рег. по ф.д. № 10027/93 на СГС): премества седалището и адреса на управление от София във Велико Търново, ул. Оборище 8, вх. Д, ет. 4, ап. 12.

66270

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.Х.2002 г. по ф.д. № 850/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Пресс - 2002” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Полски Тръмбеш, ул. Отец Паисий 9, с предмет на дейност: селекция, производство и реализация на елитни сортови семена, наемане на земя - арендуване, търговия с препарати, торове, резервни части, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66271

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2002 г. по ф.д. № 867/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “МДК Трейд” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Стефан Стамболов 79, с предмет на дейност: извършване на преводи от български на чужди езици и от чужди езици на български език (преводаческа дейност), туроператорска дейност в сферата на туризма, на семейния туризъм и семейното хотелиерство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, търговия с хранителни и нехранителни стоки, машини, съоръжения, резервни части, автомобили, външнотърговска дейност, експорт, реекспорт, компенсационни, бартерни и други специфични търговски операции, превозна и спедиторска дейност, хотелиерство, организиране и извършване на всички дейности, представляващи семейно хотелиерство и свързаните с него съпътстващи дейности, ресторантьорство, туристически, рекламни и информационни услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, стопанска, производствена и търговска дейност със селскостопански стоки, както и всякаква друга стопанска, производствена и търговска дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66272

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 846/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Краси - Алфата” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Любен Каравелов 50, с предмет на дейност: автосервизни, автотенекеджийски, автобояджийски и всички останали услуги по поддръжка и ремонт на леки, лекотоварни и товарни автомобили, отдаване на автомобили под наем, пътна помощ в страната и в чужбина срещу заплащане в левове и валута, таксиметрови услуги с леки, лекотоварни и товарни автомобили на фирми и граждани в страната и в чужбина, внос-износ на разрешени стоки (при спазване на валутните разпоредби), търговско представителство, посредничество и агентство на и между местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, спедиторски услуги, бартерни сделки, инженерингова дейност, разработка и внедряване на инструментални екипировки и нестандартно оборудване, маркетингова и рекламна дейност, организиране на вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, всякакъв вид услуги със селскостопанска техника, даване на вещи под наем, импресарска дейност, звуко- и видеозаписи, видеоуслуги, ремонт на битова техника и електротехника, счетоводни услуги и експертизи, производство, както и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66273

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.Х.2002 г. по ф.д. № 830/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Метал проект” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Павликени, ул. Цар Калоян 12, с предмет на дейност: разработка и проекти за отопление и вентилации, технически документации за оборудване на предприятия, изработване и проектиране на конструктивна и технологична документация за метални изделия чрез студена обработка и заварка, производство на малки серии от тези изделия, производство, преработка и продажба на промишлени, селскостопански и хранителни стоки и изделия, строителство, ремонтно-възстановителна дейност, оказион, антиквариат, малки заведения, кафе-аперитиви, бар, сладкарници, бутик, външнотъговска дейност, внос и износ, съвместна дейност с български и чуждестранни фирми, технически надзор на съдове с повишена опасност, търговия с горива, комисионна, складова, лизингова и дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и услуги, сделки с интелектуална собственост и други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66274

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2002 г. по ф.д. № 836/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Марикел” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Свищов, ул. Хан Крум 14, с предмет на дейност: извършване на преводи от български език на чужди езици и от чужди езици на български език (преводаческа дейност), туроператорска дейност в сферата на туризма, на семейния туризъм и семейното хотелиерство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, търговия с хранителни и нехранителни стоки, машини, съоръжения, резервни части, автомобили, външнотърговска дейност, експорт, реекспорт, компенсационни, бартерни и други специфични търговски операции, превозна и спедиторска дейност, хотелиерство, организиране и извършване на всякакви дейности, представляващи семейно хотелиерство и свързаните с него съпътстващи дейности, ресторантьорство, туристически, рекламни и информационни услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, стопанска, производствена и търговска дейност със селскостопански стоки, както и всякаква друга стопанска, производствена и търговска дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66275

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2002 г. по ф.д. № 866/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Рубин - ДБ” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Опълченска 1, с предмет на дейност: производство и търговия на вътрешния и международния пазар със селскостопански произведения, международен и вътрешен транспорт (след получаване на лиценз), спедиторска дейност, внос и износ на автомобили, покупка на вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид в страната и в чужбина, комисионна, складова, лизингова дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, рекламна, информационна дейност, сделки с интелектуална собственост, външноикономическа дейност, както и всякаква друга незабранена със закон търговска и производствена дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66246

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.IХ.2002 г. по ф.д. № 1760/97 вписа в търговския регистър промени за “Мега - Агро” - ЕООД, Свищов: вписа за съдружник в дружеството X.X.X.; вписа дружеството с ново наименование: “Мега - Агро” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66247

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.IХ.2002 г. по ф.д. № 1760/97 вписа в търговския регистър промени за “Мега - Агро” - ООД, Свищов: заличи като съдружник в дружеството X.X.X.; вписа за едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа дружеството с ново наименование: “Мега - Агро” - ЕООД; вписа дружеството с ново седалище и адрес на управление: с. Самоводене, ул. Любен Каравелов 2; заличи като управител и представляващ дружеството X.X.X..

66248

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 852/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Еко маркет” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Калоян 13, с предмет на дейност: производство, преработка и търговия със селскостопански продукти и други продукти от растителен и животински произход, както и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66249

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 1828/93 вписа в търговския регистър промени за “Еридан” - ООД, Свищов: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; заличи като съдружник, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за управител и представляващ дружеството X.X.X., който ще го управлява и представлява заедно и/или поотделно с вписания управител X.X.X.; вписа дружеството с нов адрес на управление - Свищов, ул. Генерал Киселов 2.

66250

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 1329/99 вписа в търговския регистър промени за “Интеренерго” - ЕООД, Велико Търново: заличи като управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа дружеството с нов адрес на управление - Велико Търново, ул. Цар Самуил 4.

66251

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 1419/95 вписа в търговския регистър промени за “Д.И.С. - Ком” - ЕООД, Велико Търново: заличи като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X..

66252

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 1122/2000 вписа в търговския регистър промяна за “Медико-диагностична лаборатория - Астралаб” - ООД, Горна Оряховица: вписа дружеството с нов адрес на управление - Горна Оряховица, ул. Елена Грънчарова 10А, ет. 2.

66253

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 23.IХ.2002 г. по ф.д. № 790/2002 вписа в търговския регистър прехвърляне предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Дейзи - Цонева - X.X.” - Велико Търново, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на правоприемника “X.X.” - ЕООД, Велико Търново.

66254

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 11.Х.2002 г. по ф.д. № 837/2002 вписва в търговския регистър прехвърляне на търговското предприятие на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Пепи - X.X.” на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Пепи - X.X.”.

66255

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 1458/97 вписва в търговския регистър прехвърляне на търговското предприятие на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Генов - 48 - X.X.” на едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X. - 97”.

66256

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 9.Х.2002 г. по ф.д. № 343/2002 вписва в търговския регистър прехвърляне на търговското предприятие на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Сани - X.X.” на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Левко - X.X.”.

66257

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 30.IХ.2002 г. по ф.д. № 464/98 допуска прилагането на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Водстрой - ВТ” - АД, Велико Търново.

66258

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 1050/2001 вписа в търговския регистър промени за “Свинекомплекс - Стамболово” - ООД, с. Стамболово: заличи като съдружници в дружеството “Мел Инвест - Холдинг” - АД, Сливен, и “Мел Холдинг” - АД, София; вписа за съдружници в дружеството Кооперация “КПФС Млекарево” - с. Млекарево, община Нова Загора, и Кооперация “Финес” - Сливен.

66259

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2002 г. по ф.д. № 3399/91 вписа в търговския регистър промени за “Строителни изделия” - ЕООД, Павликени: заличи като управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за управител и представляващ дружеството X.X.X..

66217

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.IХ.2002 г. по ф.д. № 1198/2001 вписа в търговския регистър промяна за “Доверие - 2” - ЕООД, Велико Търново: вписа дружеството с ново наименование: “Слави - 2001” - ЕООД (изписва се и на латиница).

66218

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 27.IХ.2002 г. по ф.д. № 725/2001 вписва в търговския регистър прехвърляне на търговското предприятие на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Вик - 55 - X.X.” на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Интер комерс - X.X.”.

66219

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.IХ.2002 г. по ф.д. № 1260/2000 вписа в търговския регистър промени за “Многопрофилна болница за активно лечение - Свищов” - ЕООД, Свищов: заличи като управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за управител и представляващ дружеството X.X.X..

66220

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 30.IХ.2002 г. по ф.д. № 645/96 допуска прилагането на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Текстилни влакна” - АД, Горна Оряховица.

66221

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 11.IХ.2002 г. по ф.д. № 444/95 вписа в търговския регистър промени за “Вакуумтерм” - АД, Велико Търново: заличи като членове на СД X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа нов СД от 3 членове в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X. - член; вписа за изпълнителен член на СД X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от членовете на СД X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

66222

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 11.IХ.2002 г. по ф.д. № 444/95 допуска прилагането на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Вакуумтерм” - АД, Велико Търново.

66223

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 30.IХ.2002 г. по ф.д. № 309/2002 вписа в търговския регистър промени за “Стоково тържище Велттед” - АД, Велико Търново: заличи като член на СД X.X.X.; вписа за член на СД X.X.X..

66224

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 30.IХ.2002 г. по ф.д. № 309/2002 допуска прилагането на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Стоково тържище Велттед” - АД, Велико Търново.

66225

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 30.IХ.2002 г. по ф.д. № 1919/94 вписа в търговския регистър промени за “Интериор” - АД, гр. Елена: заличи като член на СД X.X.X.; вписа за член на СД, изпълнителен директор, управляващ и представляващ дружеството X.X.X..

66226

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 30.IХ.2002 г. по ф.д. № 252/96 допуска прилагането на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Мизия” - АД, Горна Оряховица.

66227

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 30.IХ.2002 г. по ф.д. № 252/96 вписа в търговския регистър промени за “Мизия” - АД, Горна Оряховица: заличи като членове на СД X.X.X., X.X.X., “Роуд Импорт Експорт” - ООД, Велико Търново, “Ником - 97” - АД, Велико Търново, и “Север - Холдинг” - АД, Велико Търново; вписа за членове на СД “Роуд Импорт Експорт” - ООД, Велико Търново, представлявано от X.X.X. - председател, “Север - Холдинг” - АД, Велико Търново, представлявано от X.X.X. - зам.-председател, и “Сага - С” - ООД, гр. Елена, представлявано от X.X.X. - член; вписа за изпълнителен член и управляващ дружеството “Сага - С” - ООД, гр. Елена, представлявано от X.X.X.; дружеството ще се представлява от членовете на СД “Сага - С” - ООД, гр. Елена, представлявано от X.X.X., и “Роуд Импорт Експорт” - ООД, Велико Търново, представлявано от X.X.X., заедно и поотделно.

66228

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 25.IХ.2002 г. по ф.д. № 823/2000 вписа в търговския регистър промени за “Електроразпределение - Г. Оряховица” - ЕАД, Горна Оряховица: заличи като членове на СД X.X.X. и X.X.X.-X.; вписа за членове на СД X.X.X. и X.X.X.; вписа за зам.-председател на СД X.X.X..

66229

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.IХ.2002 г. по ф.д. № 363/2001 вписа в търговския регистър промени за “Еко - Пласт” - ООД, Павликени: заличи като съдружник в дружеството X.X.X.; заличи като управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа дружеството с ново седалище и адрес на управление - гр. Бяла черква, ул. Дружба 13.

66230

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.IХ.2002 г. по ф.д. № 50/2000 вписа в търговския регистър промени за “Болид - М” - ЕООД, Велико Търново: заличи като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X..

66231

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 605/2001 вписа в търговския регистър промени за “Арес” - АД, Велико Търново: заличи като член на СД “Мултилес” - ЕООД, София; вписа за член на СД “Агрохим 2002” - ЕООД, Велико Търново.

66232

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 10.Х.2002 г. по ф.д. № 1220/91 вписа в търговския регистър промяна за “Дели” - ООД, с. Морава: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

66233

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 373 от 15.Х.2002 г. по ф.д. № 108/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кети” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Видин, ж.к. Бонония, бл. 17, вх. Б, ет. 2, ап. 24, и с предмет на дейност: търговия и производство на хранителни стоки и нехранителни продукти, стоки на леката и тежката промишленост, производство и реализация на стоки на селското стопанство, производство на безалкохолни напитки и реализацията им, извършване на консултантски и друг вид услуги, туристически услуги, представителство, посредническа и предприемаческа дейност, строителство, хотелиерство и ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

66776

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 358 от 30.IХ.2002 г. по ф.д. № 102/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Айххоф Компоненте България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Видин, Южна промишлена зона, и с предмет на дейност: производство на електропродукти, както и всякакви други дейности, които се изискват или биха могли да се изискват за това производство. Дружеството е с капитал 20 000 лв., с едноличен собственик на капитала “Айххоф” - ООД, Германия, и се управлява и представлява от Манфред Арнд.

66777

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.IХ.2002 г. по ф.д. № 407/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Василев - 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Ген. Леонов 14, вх. Б, ап. 9, с предмет на дейност: производство на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, печат, внос, износ, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или предоставянето на други услуги, преподавателска, мениджърска, консултантска и други дейности в областта на спорта, проектантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска и външноикономическа дейност, както и други дейности, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66030

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 23.V.2002 г. по ф.д. № 2913/91 вписа в търговския регистър промени за “Белпред” - АД, Бяла Слатина: заличава като членове на съвета на директорите “Труд и капитал холдинг” - АД, София, представлявано по пълномощие от X.X.X., “Труд и капитал трейдинг” - ЕООД, София, представлявано по пълномощие от X.X.X., “Труд и капитал лизинг” - ЕООД, София, представлявано по пълномощие от X.X.X., и X.X.X.; вписва нов съвет на директорите в състав: “Труд и капитал холдинг” - АД, София, представлявано по пълномощие от X.X.X., “Труд и капитал трейдинг” - ЕООД, София, представлявано по пълномощие от X.X.X., и “Труд и капитал лизинг” - ЕООД, София, представлявано по пълномощие от X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X..

66031

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 1632/90 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма “Ирма - 54 - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Ирма - 54 - X.X.”.

66032

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 2.Х.2002 г. по ф.д. № 481/2002 вписа в търговския регистър прехвърляне на търговското предприятие с фирма “М.М. Найденов - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “М. М. Найденов - X.X.”.

66033

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 10.Х.2002 г. по ф.д. № 4160/91 вписа в търговския регистър прехвърляне на търговското предприятие с фирма “Цунс - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Цунс - X.X.”.

66034

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 9.Х.2002 г. по ф.д. № 1839/93 вписа в търговския регистър промяна за “Хотелски комплекс - Родина” - ЕАД, Мездра: деноминира капитала на 75 976 лв.

66035

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 9.Х.2002 г. по ф.д. № 939/96 вписа в търговския регистър промяна за “Враца - стил 96” - АД, Враца: вписа промени в устава на дружеството.

66036

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 1610/91 вписа в търговския регистър промени за “Псит - запад” - ООД, Враца: заличава като съдружник, управляващ и представляващ дружеството X.X.X.; вписа като съдружник X.X.X.; вписа като управляващ и представляващ дружеството X.X.X..

66037

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 82/94 вписа в търговския регистър промяна за “Интелигентни системи за сигурност” - ООД, Враца: деноминира капитала на 5000 лв.

66038

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 129/2001 вписа в търговския регистър промени за “Медико-техническа лаборатория по зъбопротезиране - Вироневадент” - ООД, Враца: заличава като съдружник X.X.X.; вписа като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписа дружеството като “Медико-техническа лаборатория по зъбопротезиране - Вироневадент” - ЕООД; премества адреса на управление на бул. Васил Кънчов 94, ет. 7, ап. 39; вписа нов учредителен акт; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

66039

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 733/2001 вписа в търговския регистър промени за “Широкопечатен текстил” - ЕООД, Враца: вписа като съдружници “Видосол Консалтънс Лимитед” и “Уайд Уърлд Текстайл”; вписа промяна в наименованието на дружеството: “Широкопечатен текстил” - ООД.

66040

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 9.Х.2002 г. по ф.д. № 1018/92 вписа в търговския регистър промени за “ПВИ - X.X.” - АД, с. Зверино: заличава като изпълнителни директори X.X.X. и X.X.X.; вписа като прокурист X.X.X..

66041

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 1220/2000 за “888” - ЕООД: вписва прехвърляне на предприятието ведно с фирмата от X.X.X. на X.X.X..

66140

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 697/2000 за “Зърнени храни - Балчик” - ЕАД: вписва като прокурист X.X.X.; дружеството ще се представлява заедно от X.X.X. и X.X.X..

66141

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 2444/94 за “Логос” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; преобразува дружеството в “Логос” - ЕООД; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X..

66142

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 334/99 за “Товарни превози Г.Т.” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X..

66143

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д. № 334/99 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Товарни превози Г.Т.” - АД, гр. Генерал Тошево.

66144

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 585/97 за “Агра 2001” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството.

66145

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписва по ф.д. № 835/95 заличаване от търговския регистър на “Сигурност” - ООД, Добрич.

66146

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 962/95 за “Екофудс” - ООД: заличава като управител и представляващ дружеството X.X.X..

66147

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 824/99 за “Гранит - 99” - АД: вписва промяна в предмета на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско посредничество, представителство и агентство, лизингова и инженерингова дейност, международен и вътрешен транспорт, таксиметрова и спедиционна дейност, производство и реализация на хранителни, промишлени и селскостопански стоки, търговия с петрол и петролни продукти, монтаж, ремонт и поддържане на съоръжения с повишена опасност, комисионна търговия, превод и легализация на документи, организиране и провеждане на езикови курсове, туризъм, туроператорска и турагентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, рекламна и строителна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, независим строителен контрол, проектиране и монтаж на машини и съоръжения, всякаква дейност, незабранена със закон; вписва изменен устав; вписва промяна в системата на управление от двустепенна на едностепенна; заличава досегашните членове на надзорния и управителния съвет; вписва съвет на директорите с мандат 3 г. в състав: X.X.X. - председател, X.X.X., X.X.X.; заличава като представляващ X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X..

66148

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 320/96 за “Гранит - домостроене” - АД: заличава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X. - изпълнителен директор; заличава като представляващ дружеството X.X.X. и вписва като представляващ изпълнителния директор X.X.X..

66149

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 80/2002 на “Мега газ” - ЕООД: вписва нов адрес на управление - Добрич, ул. Кузман Христов 4, ап. 1; заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

66150

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 371/94 за “Дименс транс” - ООД: заличава като съдружник и съуправител X.X.X.; вписва като съдружник и съуправител X.X.X., която ще управлява и представлява заедно и поотделно с управителя X.X.X.; вписва изменен дружествен договор.

66151

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1606 от 10.Х.2002 г. по ф.д. № 759/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Албена 2000 - Строителство и инженеринг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Стоил войвода 30, ет. 3, и с предмет на дейност: туристически услуги - хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност (в съответствие със законодателството и след получаване на необходимия лиценз), строителна и инженерингова дейност, транспортни услуги, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга разрешена със закон дейност. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

66152

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1628 от 15.Х.2002 г. по ф.д. № 767/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Ванес” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Дунав 18, вх. Д, ет. 8, ап. 23, и с предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, туристическа, агентска, туроператорска дейност, предоставяне на допълнителни туристически услуги, създаване на квартирни бюра, търговско представителство, посредничество, комисионерство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна дейност (вътрешни и международни превози), търговия със стоки и услуги, авторемонтни услуги, автомивки, информационна, консултантска, маркетингова, строителна дейност, търговия с недвижими имоти, производство, изкупуване, продажба, доставка, внос и износ на селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки, битови услуги и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик X.X.X., който го управлява и представлява.

66153

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1519 от 25.IХ.2002 г. по ф.д. № 717/2002 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “ФЗ Добрич - 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, кв. Индустриален, и с предмет на дейност: производство на комбинирани и други фуражи, изкупуване, съхранение, заготовка на зърнени храни, търговска дейност в страната и в чужбина и други незабранени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници “Мел Инвест холдинг” - АД, и КПФС “Млекарево” и се управлява и представлява от X.X.X..

66154

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д. № 181/96 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Керамик - ГТ” - АД, гр. Генерал Тошево.

66155

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д. № 953/96 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Яйца и птици - Зора” - АД, с. Дончево.

66156

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 1040/2001 за “Мак Грейн” - АД: вписва увеличение на капитала от 50 000 лв. на 100 000 лв. чрез издаване на нова емисия от 50 000 поименни акции с право на глас от по 1 лв.; вписва изменен устав.

66157

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение № 1042 от 7.Х.2002 г. по ф.д. № 160/90 промени за “Арпезос” - АД, Кърджали: вписа промени в представителството - дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно.

66929

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1043 от 9.Х.2002 г. по ф.д. № 1915/91 промени за “Търговия - К” - ООД, Кърджали: вписа като съдружници X.X.X. и X.X.X.; освобождава съдружника X.X.X..

66930

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1008 от 7.Х.2002 г. по ф.д. № 390/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Бейл Бехеер - БГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Бели вир, област Кърджали, с предмет на дейност: организиране на екологичен туризъм в страната, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки и сделки по стоков контрол, лизинг, търговско представителство и посредничество, валутни сделки, транспортни услуги, попълване на митнически документи, консултации за внос и износ, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Бейл Якобус Корнелис, който го представлява и управлява.

66931

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 1031 от 30.IХ.2002 г. по ф.д. № 288/2002 прехвърляне чрез дарение на фирма “Еми 2002 - X.X.” на едноличния търговец X.X.X. ведно с предприятието на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Еми 2002 - X.X.”.

66932

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 600 от 7.Х.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 515/2000 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р X.X.” - АД, Кърджали.

66933

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение № 1033 от 2.Х.2002 г. по ф.д. № 515/2000 промени в “Многопрофилна болница за активно лечение д-р X.X.” - АД, Кърджали: освобождава като член на съвета на директорите X.X.X. и вписва за член на съвета на директорите X.X.X..

66934

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 2.Х.2002 г. по ф.д. № 524/96 вписа промени за “Рум Вайс” - ООД, Кюстендил: освобождава съдружника X.X.X.; вписа приемането за съдружник на X.X.X. и избирането й за управител; деноминира капитала на 5000 лв.; премества адреса на управление в Кюстендил от ул. Веса Паспалеева 6 в кв. Запад, бл. 67, вх. В, ет. 3, ап. 54; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

66042

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2002 г. по ф.д. № 173/98 вписа промяна за “Еуродонна” - ЕООД, Кюстендил: премества адреса на управление в Кюстендил от ул. Цар Освободител 231 на ул. Петър Берон 28.

66043

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2002 г. по ф.д. № 506/2000 вписа промяна за “Мода Булита” - ООД, Кюстендил: премества адреса на управление от ул. Цар Освободител 231 на ул. Петър Берон 28.

66044

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 2.Х.2002 г. по ф.д. № 501/96 вписа прехвърляне на предприятието с фирма “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X. - Деси” със седалище с. Багренци, област Кюстендил.

66045

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 2.Х.2002 г. по ф.д. № 1244/95 вписа прехвърляне на предприятието с фирма “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X. - Тони” със седалище и адрес на управление с. Пиперково, област Кюстендил, ул. Ленин 31.

66046

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 2.Х.2002 г. по ф.д. № 647/95 вписа прехвърляне на предприятието с фирма “X.X. - Албена” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - Албена - X.X.” със седалище с. Жиленци, област Кюстендил.

66047

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 31.VII.2002 г. по ф.д. № 1197/93 вписа прекратяването на “Автовелиновски - А” - ЕООД, Кюстендил, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X. и срок на ликвидация 1 месец.

66048

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 2.Х.2002 г. по ф.д. № 561/94 вписа промени за “Енергоремонт - Бобов дол” - АД, Бобов дол: освобождава като член на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X.; приема за член на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X., който ще представлява дружеството.

66049

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 31.VII.2002 г. по ф.д. № I-556/91 вписа промени за “Кюстендилски плод” - АД, Кюстендил: освобождава от съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; избира за членове на съвета на директорите X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X. - изпълнителен директор, който ще представлява дружеството.

66050

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 740 ТЗ с определение от 28.ХI.2002 г., постановено по гр.д. № 185/98, прекратява производството по несъстоятелност и прекратява правомощията на X.X.X. - синдик на “Емос” - АД, Ловеч; прекратява действието на общата възбрана върху имуществото на “Емос” - АД, Ловеч, и постановява служебното й заличаване от деня на обнародването в “Държавен вестник” на съобщението за прекратяване на производството по несъстоятелност.

69929

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.IХ.2002 г. регистрира по ф.д. № 388/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “АСМ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Антим I № 1, и с предмет на дейност: търговия с агрохимикали (хербициди, пестициди, фунтициди, растежни стимулатори, трайни торови разтвори, сложни и комбинирани торове, микроторове, подобрители, прилепители, отежнители, десиканти, дефуланти, инсектициди, немотоциди, акарациди, ротендициди, биоинсектициди, биогенти, фероманови уловки, биофунтициди) в страната и в чужбина, производство на селскостопанска продукция и семена за посев и търговия с тях в страната и в чужбина, търговия с минерални торове, с дизелово гориво, бензин и смазочни материали в страната и в чужбина и с интелектуална продукция, транспортни услуги в страната и в чужбина, обработка със селскостопански машини на земеделски земи, търговия в страната и в чужбина, строителство и обмяна на валута, търговия със селскостопански машини, съоръжения и резервни части в страната и в чужбина, фитофармацевтична дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

66125

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.VIII.2002 г. вписа промяна по ф.д. № 70/2001 за “Амур” - ООД, Лом: заличава като съдружник и управител на дружеството X.X.X. и вписва като управител на дружеството X.X.X.; премества адреса на управление от Лом, ул. Драгоман 4, в Лом, ул. Цар Асен 2.

66126

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1664 от 11.Х.2002 г. по ф.д. № 833/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Булпетрол” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, бул. Мария-Луиза 97, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: търговия с петрол и петролни продукти, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, рекламна, туристическа, комисионна, спедиционна, складова дейност и други дейности, разрешени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

66173

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1671 от 14.Х.2002 г. по ф.д. № 837/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Булфеста” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Княз Александър 73, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги, непротиворечащи на закона, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговска дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

66174

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1673 от 14.Х.2002 г. по ф.д. № 771/2002 вписа в търговския регистър промяна за “Густо - БГ” - АД, София: вписва ново седалище и адрес на управление на дружеството в Пазарджик, ул. Константин Величков 1.

66175

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1657 от 10.Х.2002 г. по ф.д. № 829/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Омсан Ложистик” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. Петър Горанов 36А, с предмет на дейност: осъществяване на сухопътни, морски и въздушни превози в страната и в чужбина, наем и даване под наем, а също така посредничество при наем на всички видове транспортни средства и оборудване на територията на страната и в чужбина, търсене и намиране на товар за превозните средства, както и намиране на транспортни средства за товари или извършване на дейност като комисионер или агентство, предоставяне на всякакви услуги в страната и в чужбина със сухопътен, морски и въздушен транспорт, създаване на подразделения за сервизно обслужване преди и след продажбата на превозните транспортни средства, създаване и експлоатация, привличане на други лица за експлоатация на подразделения, оборудване за предоставяне на услуги по снабдяване по предмета на дейност на дружеството, създаване на специални товарни складове, паркинги, тяхната експлоатация и възлагането на тяхната експлоатация на други лица, предоставяне на други услуги по опаковка, разопаковка, етикетиране, предоставяне на всякакви консултационни услуги по въпроси на неговата дейност, внос и износ на всякакви стоки, вкл. със сухопътни транспортни средства, и всякакви дейности, незабранени със закон, агентиране на кораби, плаващи под български и чужди флагове, брокерска дейност, дейност по складиране и опаковане, свързана със сухопътния, морския, въздушния и железопътния превоз, както и производство с цел реализация на вътрешния и международния пазар на всякакви основни и резервни части и принадлежности, използвани в автомобилната промишленост, комисионерство, представителство, производство и реализация на вътрешния и международния пазар на различни видове суровини, полуфабрикати и изделия, инструменти и принадлежности, машини и механизми, както и всякакви други незабранени със закон дейности, и с капитал 20 000 лв. Дружеството се представлява и управлява от Чубуктепе Ертуурул.

66176

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 1663 от 11.Х.2002 г. по ф.д. № 1511/99 вписа в търговския регистър промана за “Асарел - Тур” - ООД, Панагюрище: заличава съдружниците X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; преобразува дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Асарел - Тур” - ЕООД.

66177

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1668 от 14.Х.2002 г. по ф.д. № 218/99 вписа в търговския регистър промяна за “Ниес” - ЕООД, Пазарджик: деноминира капитала на 5000 лв.

66178

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1643 от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 3235/91 вписа в търговския регистър промени за “Стара река” - АД, Пещера: променя наименованието на дружеството на “Стара планина” - АД; освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите и обявява дружеството в ликвидация с ликвидатор X.X.X..

66179

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 1642 от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 660/99 вписа в търговския регистър промени за “Оптикоелектрон груп” - АД, Панагюрище: премества адреса на управление в Панагюрище, Индустриален парк ОЕ - “Оптикоелектрон груп” - АД; вписа нов устав на дружеството, като дружеството става с едностепенна система на управление; заличава надзорния и управителния съвет и вписва съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; прилага приложения счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.

66180

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1644 от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 800/96 вписа в търговския регистър промени за “Ронос - Т” - ООД, Пазарджик: заличава като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X.; вписва като управител X.X.X.-X., която ще представлява дружеството заедно и поотделно с досегашния управител X.X.X.; вписва нов адрес на управление в Пазарджик, ул. Найден Геров 12.

66278

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1661 от 11.Х.2002 г. по ф.д. № 823/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Сафари 50” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Велинград, ул. Вела Благоева 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, туристически, информационни и рекламни услуги, външнотърговска дейност и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66279

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1650 от 10.Х.2002 г. по ф.д. № 820/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Абет” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Мария-Луиза 52, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, транспортна и спедиторска дейност, кафетерии, хотелиерство, ресторантьорство, строителство, хидроизолации, консултантска дейност, търговия на едро и дребно с цигари и алкохолни напитки (след получаване на съответно разрешително), заведения за обществено хранене, производство, изкупуване и реализация на всякаква селскостопанска и животинска продукция, търговия с промишлени и оказионни стоки и всякакви други незабранени със закон дейности в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X.-X..

66280

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1648 от 9.Х.2002 г. по ф.д. № 818/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Та-Ту” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Васил Априлов 3, ет. 11, ап. 41, с предмет на дейност: откриване на магазинна и складова мрежа за развитие на търговска дейност, външна и вътрешна търговия, търговско представителство, лизингова и бартерна дейност, маркетинг и инженеринг, както и други дейности, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

66281

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1647 от 9.Х.2002 г. по ф.д. № 801/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Трипинг” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Васил Априлов 6, с предмет на дейност: покупка на материали, стоки или други вещи, в т.ч. с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, туристически, ресторантьорски и други услуги, както и всякакви други сделки, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

66282

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1646 от 9.Х.2002 г. по ф.д. № 1541/94 вписа промени за “Провими - Вианд” - АД, с. Алеко Константиново, област Пазарджик: освобождава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния директор X.X.X..

66283

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1599 от 1.Х.2002 г. по ф.д. № 715/2002 вписа промяна за “Универсум” - ООД, Пазарджик: вписа като съдружник Марио Оберлендер.

66284

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1567 от 24.IХ.2002 г. по ф.д. № 760/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Орион 2001” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Гурко 2, ет. 4, офис 12, с предмет на дейност: производство, преработка и търговия с месо и месни изделия, откриване на магазинна и складова мрежа за развитие на търговска дейност, покупка на всякакви разрешени със закон стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, външна и вътрешна търговия, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, лизингова и бартерна дейност, маркетинг и инженеринг, производство на стоки с цел продажба, комисионерство, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, хотелиерска, ресторантьорска, рекламна и информационна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

66285

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1587 от 26.IХ.2002 г. по ф.д. № 777/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мила - 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Велинград, ул. Рила 8, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, туристическа дейност, информационни и рекламни услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66286

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1638 от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 817/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Туркмекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, бул. Мария-Луиза 134, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, производство на стоки с цел продажба, производство на мъжка и дамска конфекция, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство, селскостопанско производство и продажба, ресторантьорство, транспортна, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на всякакви услуги, разрешени със закон, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Курназ Юмер.

66287

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1637 от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 816/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Форинвест” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Дунав 9, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, непротиворечащи на закона, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговска дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от Траверсари Андреа, X.X.X. и Ерика Паван заедно и поотделно.

66288

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1640 от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 802/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Товарни превози” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Гурко 2, ет. 4, офис 12, с предмет на дейност: транспортна и спедиционна дейност в страната и в чужбина (след получаването на съответните лицензии), откриване на магазинна и складова мрежа за развитие на търговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

66289

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1641 от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 814/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Офис Иван” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Стефан Караджа 62, с предмет на дейност: откриване на магазинна и складова мрежа за развитие на търговска дейност, покупка на всякакви разрешени със закон стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиционни сделки, рекламни и туристически услуги, както и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от двамата съдружници X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

66290

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1636 от 7.Х.2002 г. по ф.д. № 1111/98 вписа в търговския регистър промяна за “Асто” - ООД, Пазарджик: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66291

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 1625 от 3.Х.2002 г. по ф.д. № 640/2002 вписа в търговския регистър прехвърляне на търговско предприятие с фирма “Димитър Белинчин” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на “Геобиб” - ООД, Велинград.

66292

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1621 от 3.Х.2002 г. по ф.д. № 779/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Меги” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, област Пазарджик, ул. Пирин 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна дейност, търговско представителство, превозна дейност и предоставяне на други услуги на граждани, фирми и организации в страната и в чужбина, всякакви дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от управителя X.X.X..

66293

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1620 от 3.Х.2002 г. по ф.д. № 786/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Лизингова къща - Пазарджик” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Есперанто 10, с предмет на дейност: лизингова дейност, участие в приватизационни сделки за закупуване на дялове в търговски дружества, обявени за приватизация, финансови, счетоводни, консултантски и други услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на собствени стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, менителници, записи на заповед и чекове, лизингови сделки, стоков контрол, превозна, хотелиерска, туристическа, комисионна, спедиционна, транспортна, складова дейност, лизинг, сделки с интелектуална собственост, предоставяне на парични заеми срещу залог на вещи (заложна къща) и антикварна дейност, работа с валута в налични разплащателни сметки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, архитектурен, строителен и вътрешен дизайн, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, издателска дейност и услуги, импорт-експорт, външнотърговска дейност, всякакви други разрешени със закон дейности и услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

66294

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1624 от 3.Х.2002 г. по ф.д. № 776/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Симар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Велинград, ул. Тошо Стайков 2, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, туристически, информационни и рекламни услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

66295

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ с решение № 1612 от 2.Х.2002 г. по ф.д. № 1392/96 вписа в търговския регистър заличаването на “Фарма - П” - ЕООД, Панагюрище.

66296

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1597 от 1.Х.2002 г. по ф.д. № 761/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Мебелстил” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Мало Конаре, област Пазарджик, с предмет на дейност: изработване на дървени къщички, всякакви мебели и оформяне на вътрешноархитектурен дизайн на помещения и сгради, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос-износ и всякакви незабранени със закон дейности, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от управителя X.X.X..

66297

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1598 от 1.Х.2002 г. по ф.д. № 790/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Универсум парк” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Димитър Греков 95, с предмет на дейност: казино, организиране на хазартни игри в казино, в т.ч. лотарии, томболи, тото, лото, числови лотарийни игри, “Бинго” и “Кено”, игри с игрални автомати и други подобни съоръжения, игри на игрални маси в казино и залагания върху резултати от спортни състезания и случайни събития, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

66298

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1618 от 2.Х.2002 г. по ф.д. № 1351/2000 вписа в търговския регистър промени за “Медианет” - ООД, Пазарджик: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X., която ще представлява и управлява дружеството.

66299

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 1601 от 2.Х.2002 г. по ф.д. № 2225/94 вписа в търговския регистър промени за “Нипекс” - ЕООД, Пазарджик: заличава X.X.X. като съдружник и управител поради прехвърляне на дружествените дялове; преобразува дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Нипекс” - ЕООД, с едноличен собственик и управител X.X.X., който ще го представлява.

66300

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 1605 от 27.IХ.2002 г. по ф.д. № 3529/91 вписа в търговския регистър промени за “Биовет” - АД, гр. Пещера: заличава като член на надзорния съвет X.X.X.; вписва като член на надзорния съвет X.X.X.; приема представения годишен счетоводен отчет за 2001 г.

66301

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1570 от 25.IХ.2002 г. по ф.д. № 370/89 вписа в търговския регистър промени за “Турсстрой Юндола” - ЕООД, Велинград: заличаава “ЗАЕ комерс” - ЕООД, Пловдив, като едноличен собственик на капитала поради прехвърляне на всичките дружествени дялове на новия едноличен собственик X.X.X.; заличава досегашния управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще представлява дружеството.

66302

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1589 от 26.IХ.2002 г. по ф.д. № 775/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ник - Ойл” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Сан Стефано 18, вх. Б, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина с всякакви стоки в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с петрол и петролни продукти, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство, посредничество, складова дейност, лизинг, менителници, записи на заповед и чекове, лицензионни сделки, стоков контрол, транспортна, спедиционна, комисионна дейност, сделки с интелектуална дейност, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, импорт, експорт и реекспорт, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представялва и управлява от X.X.X..

66303

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1580 от 26.IХ.2002 г. по ф.д. № 778/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Тери - 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Велинград, ул. Рила 8, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, туристически, информационни и рекламни услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

66304

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1579 от 26.IХ.2002 г. по ф.д. № 769/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ниди” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Септември, ул. Стефан Стамболов 25, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, изграждане на електрически инсталации, В и К услуги, автомобилни превози, автокозметика, търговия с авточасти, хотелиерство, кафетерия, ресторантьорство, маркетингова и консултантска дейност, търговия с промишлена и битова електроника, търговско представителство и посредничество, бартерна и лизингова дейност, превоз в страната и в чужбина, рекламна и импресарска дейност, преводи и легализация и всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

66305

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1581 от 26.IХ.2002 г. по ф.д. № 981/95 вписа в търговския регистър прехвърляне на търговското предприятие с фирма “Ива - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Ива - X.X. - X.X.”.

66306

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1563 от 23.IХ.2002 г. по ф.д. № 35/98 вписа в търговския регистър промяна за “Дитемекс” - ООД, Пазарджик: заличава като съдружник и управител X.X.X.; заличава като съдружник X.X.X.; вписва ново седалище и адрес на управление в Пазарджик, ул. Пейо Яворов 3; дружеството ще се представлява и управлява самостоятелно от X.X.X..

66307

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1571 от 25.IХ.2002 г. по ф.д. № 1104/97 вписа промяна за “Делта консулт” - ООД, Пазарджик: премества адреса на управление в Пазарджик, ул. Свети Арахангел 3, ет. 1, ап. 1; заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.-X. и на тяхно място вписва X.X.X. и X.X.X.; заличава X.X.X. като управител на дружеството и вписва за управител X.X.X., който ще го управлява и представлява.

66308

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска прилагане на представения счетоводен отчет за 2001 г. на “Елшица - 99” - АД, с. Елшица, област Пазарджик, по ф.д. № 324/99.

66309

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска прилагане на представения счетоводен отчет за 2001 г. на “Пазар на производителя - Пазарджик” - АД, по ф.д. № 967/2000.

66310

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1575 от 25.IХ.2002 г. по ф.д. № 532/90 вписа промени за “Бесатур” - АД, Пазарджик: заличава съвета на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и “Сила Холдинг” - АД, Пазарджик; дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния директор X.X.X..

66311

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 72 от 11.I.2002 г. по ф.д. № 30/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Авангард - 2000” - ООД, със седалище и адрес на управление Панагюрище, ул. Симеон Хаджикирилов 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други преработени вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, комисионна и консигнационна търговия, бартерни сделки, външнотърговска дейност, складова, лизингова, спедиционна дейност на търговско представителство и посредничество, производство с цел продажба, туристически, хотелиерски, рекламни и информационни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, ветеринарни услуги от правоспособни лица, вкл. откриване на ветеринарномедицински аптеки и складове за търговия на едро с цел свободна продажба, съхранение, приготвяне и отпускане по лекарско предписание на разрешените в страната за употреба лекарствени средства, биопрепарати, дезинфекционни, дератизационни и дезинсекционни препарати и инструментариум, превързочни и санитарни материали, храни и аксесоари за животни, уреди и пособия за ветеринарномедицински и животновъдни нужди, продажба на препарати за растителна защита, торове и семена на едро и дребно, дезинфекция, дезинсекция и дератизация на лични или обществени помещения и сгради, обитавани или ползвани от хора или животни, за придобиване на права от всякакъв вид и задължаване по всякакъв начин, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5100 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

66312

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1538 от 19.IХ.2002 г. по ф.д. № 1096/94 вписа промяна за “Алдим” - ООД, Пазарджик: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66313

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1532 от 19.IХ.2002 г. по ф.д. № 1564/2000 вписа в търговския регистър промяна за “Балнеолечебница” - ЕООД, Стрелча: заличава управителя X.X.X. и вписва като нов управител X.X.X..

66314

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1569 от 25.IХ.2002 г. по ф.д. № 770/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Вест - 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление Панагюрище, ул. Капитан Галперт 2, с предмет на дейност: дърводобив, дървопреработка, лесокултурни дейности и мероприятия, производство на фиданки, търговия с объл и фасониран дървен материал и дърва за огрев, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, лизингова, превозна, консултантска, инженерингова и проектантска дейност, складови и сделки с интелектуална собственост, ремонт и други услуги, както и всякаква друга търговска дейност, разрешена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

66315

Плевенският окръжен съд уведомява, че с решение на Апелативен съд - Велико Търново, от 25.Х.2002 г. отменя решение от 23.I.2002 г. на Плевенския окръжен съд по т.д. № 9/2002 в частта, с която определя начална дата на неплатежоспособността на “Бултоп” - ЕООД, Плевен - 1.VI.2001 г., и вместо него постановява: определя за начална дата на неплатежоспособността на “Бултоп” - ЕООД, Плевен, 29.ХII.2000 г.; оставя в сила решението в останалата обжалвана част.

69935

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 5.IХ.2002 г. по ф.д. № 3738/91 вписа прехвърляне на предприятието с фирма “Гъни - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Гъни - X.X.”.

66874

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2002 г. по ф.д. № 1373/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Техно груп 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Вардар 13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или преработен вид, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство: селскостопански, промишлени, хранителни, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки, валутни сделки (след разрешение), менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически услуги в страната и в чужбина, туроператорска, турагентска дейност, преработка на метали (без благородни), машиностроене, автоматизация на заводи за машиностроене, леярски услуги, изработка на детайли в металургията, звукозаписи, издателска, печатарска, рекламна дейност, компютърни курсове, интернет клубове, компютърни игри, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

66875

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 1199/2002 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Интер бетс груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Кала тепе 13, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство (без процесуално) и посредничество, консултантски, превозни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, незабранени със закон, сделки с интелектуална собственост, производство на видео- и звукозаписи и други подобни дейности, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от собственика на капитала X.X.X..

66876

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 1198/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Индустриални технологии” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Ресен 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова дейност, дейност на търговско представителство (без процесуално) и посредничество, консултантски, превозни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, незабранени със закон, сделки с интелектуална собственост, производство на видео- и звукозаписи и други подобни дейности, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност и всякакви търговски сделки, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от собственика на капитала X.X.X..

66877

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 7.Х.2002 г. по ф.д. № 112/2002 вписа прехвърляне на фирма “Плевенски имоти - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Ремонтстрой - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

66878

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 7.Х.2002 г. по ф.д. № 1071/99 вписа заличаването на “Флора” - АД, Плевен, поради прекратяване на дейността.

66879

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2002 г. по ф.д. № 1203/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ремонтстрой - 3” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Луковит 3, с предмет на дейност: производство, изкупуване, съхранение, преработка и продажба на стоки на селското стопанство, леката, тежката, хранително-вкусовата, химическата промишленост и електрониката, вътрешно- и външнотърговска дейност с такива стоки, строителство, реконструкция и модернизация на обекти, основни и текущи ремонти, покривни изолации, ел. и В и К услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

66880

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2002 г. по ф.д. № 794/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Спектър - 11 К” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 13, ап. 3, с предмет на дейност: строително-монтажна и ремонтна дейност, проектно-конструкторска дейност, производство, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция, шивашка и плетачна дейност и услуги, бродерия, работа на ишлеме, организиране на клубове и центрове за компютърни и други развлекателни игри и получаване и доставка на електронно-информационни услуги, търговска дейност в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт, бартерни, комисионни и лизингови сделки, стоков контрол, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, транспортна, спедиционна и таксиметрова дейност, сервизна дейност на МПС, селскостопанска, битова, електронна и друга техника, туристическа дейност в страната и в чужбина, ресторантьорство, хотелиерство, сделки с недвижими имоти и с интелектуална собственост, рекламно-информационна и преводаческа дейност, консултантски услуги, търговия с МПС, селскостопанска техника и превозни средства - нови и втора употреба, аудио- и видеозаписна дейност и отдаване на касети под наем, финансово-счетоводни, консултантски, машинописни, копирни, фотоуслуги и услуги с компютърна и друга електронна техника, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от собственика на капитала X.X.X..

66881

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2002 г. по ф.д. № 1053/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Алфа - 21” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Прилеп 1, вх. А, ап. 18, и с предмет на дейност: търговско представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни фирми, физически и юридически лица в страната и в чужбина, търговия на едро и дребно с всякакви разрешени със закон стоки, комисионна, спедиционна, превозна, маркетингова, информационна, рекламна и издателска дейност, организиране и непосредствено провеждане на официални семейни празници и обреди, всякакви услуги, свързани с граждански ритуали, поддържане ритуални зали и гробища - изкопаване, погребване, и всякаква друга дейност по чл. 1 ТЗ и всякакви дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66882

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 1200/2002 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Вики - М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Сан Стефано 26, вх. А, ап. 1, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, производство и търговия в страната и в чужбина с нефтопродукти, животни, хранителни и промишлени стоки, търговия и услуги с канцеларски материали и книжарски стоки, посредническа дейност и дейност на търговско представителство (без процесуално) в страната и в чужбина на местни и чуждестранни търговци в страната и в чужбина, експортна, импортна, импресарска и рекламна дейност, строителна и предприемаческа дейност в страната и в чужбина, маркетинг, бартерни сделки, вътрешна и международна спедиция и транспорт, търговия с ценни книжа и валута (след разрешение), инженерингова, проектно-конструкторска, инвестиционна и изследователска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туристическа дейност и почивно дело, спортно-развлекателна дейност, търговия - внос и износ на автомобили, авточасти, аксесоари за тях, сервизна дейност, ремонт и поддръжка на автомобили, автосалон, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, комисионерство, агентство, складова и лизингова дейност, производство и преработка на метали, ковашко-пресови и леярни производства, продажба на стоки за бита, машини, съоръжения, селскостопанска продукция, безалкохолни и алкохолни напитки (след лиценз), цигари (след лиценз) и кафе, издателска дейност, учредяване и експлоатация на заложни къщи, както и търговия със софтуерни, хардуерни и компютърни и интернет услуги (след съответно лицензиране на дейностите, за които законите предвиждат такова), и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от собственика на капитала X.X.X..

66883

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 170/2002 за “СМ - Ф” - ООД: вписва като съдружник в дружеството X.X.X.; заличава досегашното наименование и вписва ново наименование - “СМ - Ф” - ООД; премества седалището и адреса на управление от Монтана в Плевен; заличава като управител на дружеството X.X.X. и вписва като управител на дружеството X.X.X., който ще го представлява.

66884

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 25.Х.2001 г. по ф.д. № 1599/99 вписа прилагането на проверения и утвърден със заповед № РД-10-818 от 16.Х.2001 г. от кмета на община Плевен годишен счетоводен отчет на “Диагностично-консултативен център I - Плевен” - ЕООД, Плевен, за 2000 г.

66885

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 3.Х.2002 г. по ф.д. № 1605/98 вписа промени за “Дунав” - АД, Плевен: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписа като член на съвета на директорите X.X.X.; премества адреса на управление от Плевен, ул. Сан Стефано 37, в Плевен, ул. Сан Стефано 49; допуска приемането и прилагането на приетия на общото събрание, проведено на 31.VIII.2002 г., годишен счетоводен отчет за 2001 г. на дружеството.

66886

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 3.Х.2002 г. по ф.д. № 387/2002 вписа промени за “Симтекс” - ЕООД, Плевен: вписа прехвърляне на търговското предприятие с фирма “Славин - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на “Симтекс” - ЕООД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

66887

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2002 г. по ф.д. № 1642/2000 вписа в търговския регистър промяна за “Аоси Консулт” - ЕООД, Плевен: допълва предмета на дейност с “организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството”.

66888

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.IХ.2002 г. по ф.д. № 792/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Пневмотехника - 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 31, вх. Б, ап. 10, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство (без процесуално), комисионни, спедиционни, превозни, валутни сделки (след разрешение), менителници, записи на заповед и чекове, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, реклами, договори, таксиметрови услуги на пътници и товари, транспортна дейност в страната и в чужбина, производство и търговия със селскостопанска продукция в страната и в чужбина, ремонт на битова техника, стругарски и заваръчни услуги, търговска дейност, маркетинг, финансово-брокерска дейност (след разрешение), и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от собственика на капитала X.X.X..

66889

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.IХ.2002 г. по ф.д. № 780/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Маги - Фотос” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 94, вх. Б, ап. 8, с предмет на дейност: фотографски услуги, внос-износ и търговия с всякакви стоки, рекламно-информационно, маркетингово, административно обслужване, счетоводна и комисионерска дейност, ресторантьорство и хотелиерство, производство, внос-износ, преработка и търговия със селскостопанска продукция, автосервизни услуги, транспортна дейност в страната и в чужбина, търговия с алкохолни напитки (след лиценз), шоколадови и тютюневи изделия (след лиценз), строителни и строително-ремонтни дейности, бартерни сделки, разкриване на магазини за продажба на хранителни и рибни стоки, производство и продажба на безалкохолни напитки, хлебни и сладкарски изделия, разкриване на бутици и кафе-аперитиви, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66890

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 26.Х.2001 г. по ф.д. № 1225/96 допуска прилагането на годишния счетоводен отчет за 2000 г. на “Галена” - ЕООД, Плевен.

66891

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 2.VII.2002 г. по ф.д. № 1225/96 допуска прилагането на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Галена” - ЕООД, Плевен.

66892

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2002 г. по ф.д. № 1225/96 вписа в търговския регистър промени за “Галена” - ЕООД, Плевен: заличава като управител на дружеството X.X.X.; вписва като търговски пълномощник на дружеството X.X.X..

66893

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.IХ.2002 г. по ф.д. № 1380/93 вписа промяна за “Рекс” - ЕООД, гр. Долни Дъбник, област Плевен: увеличава капитала на дружеството от 5000 лв. на 50 000 лв.

66894

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 9.VIII.2002 г. по ф.д. № 1612/97 допуска прилагането на приетия с решение на общото събрание на акционерите от 20.VI.2002 г. годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Звезда - 97” - АД, гр. Долна Митрополия.

66895

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2002 г. по ф.д. № 1678/96 вписа промени за “Автоелектроника” - ООД, Плевен: заличава като съдружници в дружеството X.X.X. и “Импас - 56” - ЕООД, София (рег. с решение на СГС по ф.д. № 2009/90).

66896

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.IХ.2002 г. по ф.д. № 1532/96 вписа промени за “Данубиа” - ООД, с. Сомовит, област Плевен: заличава като съдружник и управител на дружеството X.X.X.; вписва ново наименование на дружеството: “Данубиа” - ЕООД; допълва предмета на дейност на дружеството с “транспортна, маневрена и спедиторска дейност с всякакви транспортни средства в страната и в чужбина”; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала на дружеството X.X.X..

66897

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 5823 от 10.Х.2002 г. по ф.д. № 2415/2002 вписа промени за “Интелект 21” - АД (рег. по ф.д. № 171/2001 на Пазарджишкия окръжен съд): вписа ново седалище и адрес на управление - Пловдив, ул. Кукленско шосе 30; вписа освобождаването на X.X.X. и X.X.X. като членове на съвета на директорите; вписва X.X.X. за член и председател на съвета на директорите; вписва “Инженеринг 21” - АД, представлявано от X.X.X., за член на съвета на директорите и X.X.X. за изпълнителен директор; вписа промени в устава; дружеството ще се представлява и управлява от председателя на съвета на директорите X.X.X. и изпълнителния директор X.X.X. заедно и поотделно.

66022

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 5842 от 10.Х.2002 г. по ф.д. № 317/96 вписа промени за “Гея - 21” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; освобождава X.X.X. като едноличен собственик и управител; вписва за едноличен собственик X.X.X.; вписа нов адрес на управление - ул. Йордан Йовков 31, ет. 2; вписа нов учредителен акт; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

66023

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 5854 от 11.Х.2002 г. по ф.д. № 3681/92 вписа продажбата на фирмата и търговското предприятие на ЕТ “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.”.

66024

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5708 от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 149/2002 вписа промени за “Тони 74” - ЕООД: вписва нов адрес на управление - Пловдив, ул. Ибър 33А; вписва промяна в учредителния акт.

66121

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5726 от 7.Х.2002 г. по ф.д. № 2628/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Терамекс М” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Одрин 2, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: внос-износ, експедиция, транспорт - вътрешен и международен, реклама и дизайн, консултантска, производствена, посредническа, комисионна, спедиторска, складова дейност, строителство и архитектурно проектиране, търговия с горива и горивно-смазочни материали, наемане и стопанисване на търговски обекти и бензиностанции, производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция, търговия на едро и дребно във всичките й форми в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, разкриване и експлоатация на кафетерии и заведения за обществено хранене и развлечения, хотелиерство и съпътстващи услуги, вътрешен и международен туризъм, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

66122

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5751 от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 2594/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Дик - Строй” - ООД, със седалище и адрес на управление Карлово, бул. Освобождение 42, с предмет на дейност: проектантска и строителна дейност, производство и търговия с варови и бетонови разтвори, търговия със строителни стоки, търговско представителство и посредничество, вътрешно- и външнотърговска дейност, хотелиерска, туристическа, рекламна, издателска, импресарска дейност, консултантски услуги, откриване и експлоатация на заведения за обществено хранене и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

66123

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5728 от 7.Х.2002 г. по ф.д. № 2636/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “МТОК” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Константин Стоилов 6, с предмет на дейност: информационна и консултантска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, търговия с всякакви промишлени и хранителни стоки, стоки за бита и широко потребление, външнотърговска дейност, преводачески и машинописни услуги, посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и в чужбина (след издаване на разрешение от компетентните държавни органи), всякаква търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

66124

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6497 от 11.ХI.2002 г. по ф.д. № 3088/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “МН Транс” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Братя Бъкстон 138, с предмет на дейност: международни превози на товари и пътници, транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, туроператорска и турагентска дейност, търговско представителство и посредничество, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, комисионна, спедиторска и складова дейност, сделки с интелектуална собственост, консултации, проектиране, оценителска дейност, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене и развлечения, хотелиерство и ресторантьорство, съпътстващи услуги, както и всякаква дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

66803

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6554 от 12.ХI.2002 г. по ф.д. № 3139/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Даниел” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.р. Тракия, Търговски комплекс “Детски свят”, ет. 2, магазин 5, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство на промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, търговия с движими и недвижими имоти, други търговски дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Ирина Дабиран-Захури.

66804

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 5954 от 23.V.2002 г. по ф.д. № 1666/99 вписа промяна за “Алиби - 99” - ООД: вписва прехвърляне на предприятието на кооперация “Алиби - 94” - Пловдив, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Алиби - 99” - ООД.

66805

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 6534 от 11.ХI.2002 г. по ф.д. № 3795/2000 вписа промени за “Родопа - Шумен” - АД: освобождава X.X.X. като член на съвета на директорите; вписва X.X.X. за член на съвета на директорите; допуска прилагането на представения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.

66806

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 5787 от 9.Х.2002 г. по ф.д. № 3987/96 вписа промени за “Балканкар - Руен” - АД: вписва увеличение капитала от 169 200 лв. на 394 821 лв. чрез издаване на нова емисия от 225 621 поименни акции с номинал 1 лв.

66109

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5752 от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 2655/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Раделина и Ко” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Царацово, ул. Гагарин 1, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, посредническа и комисионна търговия, транспортна и рекламна дейност, производство на стоки с цел продажба, други сделки, дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

66110

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5756 от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 2488/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Арко студио” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Йоаким Груев 15А, с предмет на дейност: проектиране, строителство, търговия, маркетинг, представителство и посредничество, реклама, консултантски, преводачески, информационни услуги, както и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X..

66111

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5757 от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 2566/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ревю - 2000” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. 6 септември 57, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: импресарска дейност на музикално-артистични прояви, продуциране и търговия с музикално-артистични продукти, производство и търговия на едро и дребно с промишлени, хранителни и селскостопански стоки, стоки за бита, строителна дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, туристически, рекламни, информационни и други услуги, лизинг, ресторантьорство и хотелиерство и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66112

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 5675 от 2.Х.2002 г. по ф.д. № 2363/2000 вписа прехвърляне на фирма “X.X.” ведно с търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличен търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.”.

66113

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 5648 от 2.Х.2002 г. по ф.д. № 2683/2002 вписа в търговския регистър преобразуване на СД “Турбо - МИП - Манолов, Пешев с-ие” в дружество с ограничена отговорност “Турбо - МИП” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Никола Вапцаров 143, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, счетоводна и консултантска дейност, външнотърговска дейност и търговско посредничество и представителство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, транспортни услуги в страната и в чужбина, както и всякакви дейности и услуги, позволени с чл. 1 ТЗ, и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X.; вписа нов дружествен договор.

66114

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5705 от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 2727/2000 вписа промени за “Пластек” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник; вписа нов дружествен договор.

66115

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5598 от 1.Х.2002 г. по ф.д. № 4884/96 вписа промени за “Венди” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник; вписа промени в учредителния акт.

66116

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4582 от 30.VII.2002 г. по ф.д. № 3353/2001 вписа промени за “Винифера Инвест” - ООД: освобождава като съдружник “АМВ - Агро” - ООД; променя наименованието на “Винифера Инвест” - ЕООД; премества адреса на управление на ул. Петко Каравелов 18; освобождава X.X.X. като управител; вписа учредителен акт; дружеството ще се управлява от X.X.X..

66117

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 5709 от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 1407/2001 вписа промени за “Винпром Пещера” - АД: увеличава капитала от 10 000 000 лв. на 15 000 000 лв., разпределен в 30 000 акции по 500 лв.; вписа промяна в устава.

66118

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5704 от 4.Х.2002 г. по ф.д. № 2556/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Стобо - РН” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 46, вх. А, ет. 10, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, лизинг, франчайзинг и факторинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, научноизследователска дейност, проектиране, производство, монтаж и сервиз, както и търговия с всякакви средства за производство и технологии за тях, предназначени за всички стопански отрасли, резервни части и екипировка, комисионни, спедиторски, транспортни услуги в страната и в чужбина, както и всякакви производствени услуги, отдаване под наем на движими и недвижими имоти, всякаква дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., собственост на X.X.X., който го управлява и представлява.

66119

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5689 от 3.Х.2002 г. по ф.д. № 2120/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Инермат” - ООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Рилска 15, вх. Б,ет. 2, ап. 7, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

66120

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6585 от 13.ХI.2002 г. по ф.д. № 3275/97 вписа промени за “МТТ Инвестмънт” - ООД: освобождава X.X.X. като съдружник и управител; променя наименованието на “МТТ Инвестмънт” - ЕООД; вписва нов учредителен акт; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66585

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5809 от 9.Х.2002 г. по ф.д. № 2680/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “М.В.В.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Звезда 28, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: производство, търговска дейност в страната и в чужбина, търговско посредничество и представителство, транспортна дейност в страната и в чужбина, комисионна, спедиторска, туристическа, лизингова, рекламна дейност, строителство, разкриване и експлоатация на търговски обекти в страната и в чужбина, както и всички други дейности и услуги, незабранени със законите и другите нормативни актове в Република България. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66685

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5821 от 10.Х.2002 г. по ф.д. № 5894/96 вписа промени за “Пирин - 97” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник и управител; вписва X.X.X. за съдружник; промяна в устава; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66686

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5694 от 3.Х.2002 г. по ф.д. № 4420/2000 вписа промени за “Стрела” - ООД: освобождаване на съдружниците ЕТ “Далила - X.X.” и ЕТ “X.X.”; нов дружествен договор; вписва адрес на управление на дружеството - Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 141, ет. 12, ап. 45.

66687

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5764 от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 2818/96 вписа промяна за “Юмакс” - ЕООД: ново седалище и адрес на управление на дружеството - с. Стряма, област Пловдив; вписва актуализиран учредителен акт.

66688

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5824 от 10.Х.2002 г. по ф.д. № 2645/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Импулс рикрутмънт” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пловдив, бул.Свобода 6, ап. 14, с предмет на дейност: посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и в чужбина (след получаване на разрешение), обучение за професионална квалификация с цел реализиране доходи (след издаване на разрешение), подбор на персонал за работа в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни и обменни операции, компенсационна и консигнационна търговия, импорт и експорт, търговска дейност, рекламна дейност, представителство и посредничество, агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и организации, предприемачество, складова и лизингова дейност, както и всички дейности,незабранени със закон или друг нормативен акт от българското законодателство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66689

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5816 от 10.Х.2002 г. по ф.д. № 8362/93 вписа промени за “Европейски център за образование и развитие” - ЕООД: ново наименование на едноличния собственик на капитала “Гръцко-английска асоциация за образование и развитие” - ООД; освобождаване на X.X.X. като управител; избиране за управител Константинос Спиридонос Карканяс, който ще представлява дружеството; промяна на учредителния акт.

66690

Пловдивският окръжен съд призовава кредиторите на “Тримоинвест холдинг” - АД, Пловдив, по т.д. № 564/2001 г. за съдебно заседание на 19.ХII.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. за разглеждане на молбата на кредитора X.X.X. за отмяна на решенията на събранието на кредиторите, проведено на 20.IХ.2002 г. в 9 ч.

70186

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 3690 от 7.VI.2001 г. по ф.д. № 6204/93 вписа заличаването на “Лукови - Пловдив” - ООД, Пловдив.

66691

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5815 от 10.Х.2002 г. по ф.д. № 4701/98 вписа промени за “Анелстрой” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник; промяна на фирмата от “Анелстрой” - ООД, на “Анелстрой” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; приемане на нов устав.

66692

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2285 от 9.Х.2002 г. по ф.д. № 827/2002 дружество с ограничена отговорност “Л и Л” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, бул. България 123, и с предмет на дейност: транспортна дейност, превози, външна и вътрешна търговия на едро и дребно с хранителни стоки, промишлени и непромишлени стоки и изделия, външнотърговска дейност, туристическа дейност, туроператорство, хотелиерство и ресторантьорство, продажба на битова, офисна, селскостопанска и промишлена техника и всякаква дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

66025

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2176 от 7.Х.2002 г. по ф.д. № 737/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Скалма” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Църковна независимост 3, ет. 1, офис 6, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със собственик “Агровизия” - ЕООД, и се управлява и представлява от “Агровизия” - ЕООД, представлявано от X.X.X..

66026

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2170 от 8.Х.2002 г. по ф.д. № 730/2002 дружество с ограничена отговорност “Масив - 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ж.к. Дружба 3, бл. 7, вх. 1, ет. 14, и с предмет на дейност: производство и търговия с мебели, строителни, ремонтни, възстановителни, проектантски и други дейности, търговия на едро и дребно, внос, износ, реекспорт, транспортна и спедиторска дейност, производство и търговия със селскостопанска продукция, хотелиерство и ресторантьорство. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66027

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2290 от 11.Х.2002 г. по ф.д. № 832/2001 промени за “Вуелта Европа БГ” - ООД: вписва промяна на наименованието: “Вуелта Европа” - ООД; освобождава съдружника X.X.X.; вписва съдружниците X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

66028

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2350 от 10.Х.2002 г. по ф.д. № 161/89 промени за “Оргахим” - АД: вписва “Оргахим” - АД, като публично търговско дружество; освобождава X.X.X. като представител на “Златен лев холдинг” - АД, в надзорния съвет; вписва X.X.X. като представител на “Златен лев холдинг” - АД, в надзорния съвет.

66029

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1986 от 13.IХ.2002 г. по ф.д. № 674/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Параенергоремонт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Тулча, бл. Добруджа, вх. В, ап. 15, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, експорт, импорт, реекспорт, бартерни сделки и обмен на стоки за потребление, хранителни стоки и селскостопанска продукция, промишлени суровини, резервни части, машини, съоръжения, уреди и апарати, организационна и битова техника, комисионна търговия, посредничество, представителство и агентство на наши и чуждестранни фирми, физически и юридически лица, техническо ръководство и инвеститорски контрол на строителни обекти, строителна, строително-монтажна работа, ремонтна дейност, поддръжка на сгради, пътища и съоръжения в страната и в чужбина, производство, изкупуване, събиране, заготовка, преработка, пакетаж и продажба на селскостопанска продукция, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, складови и сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, обмяна на валута, лицензионни сделки, стоков контрол, лизинг, специализирано счетоводно предприятие, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, санитарно-хигиенни услуги, сметопочистване, снегопочистване и озеленяване, туристически услуги, туристическа информация и резервация, международен и вътрешен туризъм, организиране и експлоатация на електронни, механични и други забавно-развлекателни игри, транспортни и таксиметрови услуги, селскостопански машини, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, товаро-разтоварна дейност, превози по допълнителни автобусни линии, услуги със земеделска и горска техника, обучение на водачи на МПС, предоставяне на услуги - пътна помощ на пътни превозни средства, разкриване и експлоатация на смесени търговски обекти, на заведения за обществено хранене, питейни заведения и кафе-сладкарници, безалкохолни напитки, рекламна дейност и маркетинг, отдаване под наем на вещи, машини и автомобили, хотелиерство, авторемонтни услуги, организация и експлоатация на охраняеми паркинги за МПС, репариране на технически неизправни и аварирали автомобили, организиране на фитнес центрове и спортни зали, химическо чистене, пране и гладене, бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарни услуги, ел. услуги и ремонт на ел. съоръжения и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

66127

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 852 от 7.VI.2002 г. по ф.д. № 395/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мебел груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Николай Дойчев 1, с предмет на дейност: производство на мебели и аксесоари за дома и офиса, дърводелски и тапицерски услуги, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба, производство на стоки с цел продажба, превозни, комисионни, транспортни, рекламни, складови, лизингови и външнотърговски сделки, търговско представителство и посредничество, всякакви търговски сделки, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66002

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 949 от 28.VI.2002 г. по ф.д. № 435/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мар - Кос” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Жельо войвода 65, с предмет на дейност: производство и търговия със стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел продажба, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, превозни, складови и спедиционни сделки в страната и в чужбина, финансово-счетоводни и икономически услуги, хотелиерски, ресторантьорски, туристически и други услуги, пътна помощ, диагностика и автосервизна дейност, поправка на електроуреди, аудио- и звукозапис, както и всякакви други сделки, дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66003

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1172 от 2.IХ.2002 г. по ф.д. № 717/99 вписа промени за “Терснаб 99” - АД: заличава съвета на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

66004

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1171 от 2.IХ.2002 г. по ф.д. № 1235/99 вписа промяна за “Общински пазари - Н.З.” - ЕООД: вписа увеличение на капитала от 124 725 лв. на 174 725 лв.

66005

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1168 от 30.VIII.2002 г. по ф.д. № 1104/99 вписа промени за “Апогей” - ЕООД: заличава като управител и представител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от прокуриста X.X.X..

66006

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1030 от 19.VII.2002 г. по ф.д. № 492/99 вписа промени за “Газоснабдяване Сливен” - ЕАД: вписа промяна в наименованието на дружеството: “Газоснабдавяне Сливен” - АД; заличава от съвета на директорите X.X.X.; вписа в съвета на директорите X.X.X.; заличава като представител на “Овергаз Инк” - АД, X.X.X.; вписа като представител на “Овергаз Инк” - АД, X.X.X..

66007

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1258 от 16.IХ.2002 г. по ф.д. № 137/2002 вписа промяна за “Арко импорт” - ЕООД: допълва предмета на дейност с “лична (персонална) охрана на физически лица на територията на РДВР - Сливен, охрана на имущество на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти на територията на РДВР - Сливен, охрана с помощта на сигнално-известителна техника на територията на РДВР - Сливен”.

66008

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1284 от 20.IХ.2002 г. по ф.д. № 941/2000 вписа промени за “СН Трейдинг” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписа промяна на наименованието на дружеството: “Трейдинг” - ЕООД; вписа ново седалище и адрес на управление - Нова Загора, ул. Хан Аспарух 67; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66009

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1256 от 16.IХ.2002 г. по ф.д. № 3143/92 вписа промени за “Строителство, механизация и автотранспорт” - ЕООД: вписа промяна на наименованието на дружеството: “СМК - Строицем” - ООД; вписа като съдружник “Строицем - Варна” - ЕООД; вписа нов дружествен договор; дружеството ще се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

66010

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1220 от 11.IХ.2002 г. по ф.д. № 478/2001 вписа промени за “Опора” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписа като съдружник X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

66011

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1321 от 27.IХ.2002 г. по ф.д. № 679/2000 вписа промени за “Загора - Транс - ДД” - ООД: вписа ново седалище и адрес на управление - с. Езеро, община Нова Загора; заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

66012

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1254 от 16.IХ.2002 г. по ф.д. № 753/2000 вписа промени за “Деспотов - Транс” - ООД: вписа нов адрес на управление - ул. Никола Михайловски 25; вписа новия съдружник Кооперация “КПФС Млекарево”; вписа нов дружествен договор, приет на общото събрание на 16.VIII.2002 г.

66013

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1304 от 25.IХ.1991 г. по ф.д. № 593/2002 вписа промени за “Кайнака” - АД: заличава надзорния съвет в състав: X.X.X., “Мел холдинг” - АД, “Хляб и хлебни изделия” - АД, “Агротранс” - АД, и X.X.X.; вписа нов надзорен съвет в състав: X.X.X., “Зърнобаза Добрич” - АД, представлявано от X.X.X., “ФЗ Тополи” - ООД, представлявано от X.X.X.; заличава управителния съвет в състав: X.X.X., X.X.X., “Конимо” - АД, и “Мелница Карнобат” - ООД; вписа нов управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и “Конимо” - АД, представлявано от X.X.X.; вписа ново седалище и адрес на управление - Сливен, ул. Стефан Караджа 5; вписа изменения и допълнения на устава, приети на общото събрание на 2.VII.2002 г.; дружеството ще се представлява от изпълнителните директори X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. винаги заедно.

66014

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1291 от 23.IХ.1991 г. по ф.д. № 2043/91 вписа промени за “Сините камъни турист” - АД: заличава надзорния съвет в състав: X.X.X., “Мел холдинг” - АД, “Хляб и хлебни изделия” - АД, и “Декстон” - ООД; вписа надзорен съвет в състав: “ФЗ Тополи” - ООД, представлявано от X.X.X., “Конимо” - АД, представлявано от X.X.X., и X.X.X.; заличава управителния съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., “Конимо” - АД, и X.X.X.; вписа нов управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителните директори X.X.X., X.X.X. и X.X.X. винаги заедно; вписа изменения и допълнения на устава, приети на общото събрание на 1.VII.2002 г.

66015

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 109 от 28.VI.2002 г. по ф.д. № 1479/91 приема и прилага към търговския регистър годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Пътнически превози” - ЕООД.

66016

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 150 от 2.IХ.2002 г. по ф.д. № 272/2001 приема и прилага към търговския регистър заверения годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Медицински център “Хипократ” - АД.

66017

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 1170 от 2.IХ.2002 г. по ф.д. № 702/95 вписа заличаването на “Авто шанс” - ООД.

66018

Смолянският окръжен съд на основание чл. 675 във връзка с чл. 674, ал. 2 ТЗ с решение № 3 - 4 от 25.ХI.2002 г. по т. д. № 4/2002 на “РС клуб” - ООД, Смолян, в производство по несъстоятелност по описа на Смолянския окръжен съд, одобрява окончателния списък на приетите от синдика вземания по чл. 690, ал. 1, т. 4 ТЗ при общ размер 170 378,49 лв. и свиква обикновено събрание на кредиторите на 18.ХII.2002 г. от 14 ч. и 30 мин. в малката зала на Смолянския окръжен съд при следния дневен ред: 1. изслушване доклад на синдика за дейността му, като даде справка за всички суми, представляващи разноски в производството по несъстоятелност; 2. разискване относно постигането на съгласие на кредиторите да предплатят необходимата сума за покриване на разноските по несъстоятелност; 3. определяне на метод и условия за оценка на имуществото на длъжника и размер на възнаграждението на оценителите.

69564

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 2 от 26.IХ.2002 г. по ф.д. № 797/2002 вписа прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Сам - X.X.” - гр. Елин Пелин, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Сам - Нейков” - ООД, гр. Елин Пелин.

66158

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 3 от 14.Х.2002 г. по ф.д. № 471/99 вписа промени за “Роял газ” - АД, гр. Елин Пелин: освобождаване X.X.X. като изпълнителен директор и оттегляне овластяването му да представлява дружеството; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X.; вписа промени в устава на дружеството, приети с решения на общото събрание на акционерите, проведено на 22.VII.2002 г.

66159

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 14.Х.2002 г. по ф.д. № 1313/2000 вписа промени за “Сидем Керамикс” - ООД, гр. Елин Пелин: освобождава X.X.X. като управител на дружеството; вписва X.X.X. за управител на дружеството, който ще го управлява и представлява.

66160

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 10.Х.2002 г. по ф.д. № 892/2002 вписа промени за “Фейруз” - ЕООД, с. Столник: премества седалището и адреса на управление от София, район “Надежда”, ж.к. Свобода, бл. 30, вх. Б, ап. 36, в с. Столник, община Елин Пелин; вписа промени в учредителния акт на дружеството, приети с решение на едноличния собственик на 11.IХ.2002 г.

66161

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 по ф.д. № 929/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Райндал” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Долни Окол, Софийска област, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, ремонтно-сервизна дейност, вулканизатор, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги (след получаване на съответното разрешение), сделки с интелектуална собственост, разпространение на печатни изделия, отдаване на видеокасети под наем, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

66162

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 7.Х.2002 г. по ф.д. № 918/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Еленков” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ботевград, ул. Патриарх Евтимий 9, с предмет на дейност: проучване, проектиране, строителство и експлоатация на жилищни сгради, търговски обекти, хотели, ресторанти, увеселителни заведения, спортни обекти и съоръжения, обекти за производство и търговия със строителни материали, проектно-конструкторска, внедрителска, маркетингова и инженерингова дейност във всички сфери на производството и търговията, вътрешно- и външнотърговска дейност, организиране на вътрешен и международен туризъм, транспортно-спедиторска дейност, издателска, полиграфическа, рекламна дейност и услуги, организиране и финансиране на лизингова дейност, откриване и експлоатация на бензиностанции, газостанции и търговия с петролни продукти и други суровини, търговско представителство и агентство в страната и в чужбина на местни и чуждестранни физически и юридически лица. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., собственост на X.X.X., и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

66163

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 10.Х.2002 г. по ф.д. № 950/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Сталас” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Долни Окол, Софийска област, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, инженеринг, маркетингови услуги, туристическа дейност, ресторантьорство и хотелиерство, сделки с интелектуална собственост, лизингова дейност, лицензионни сделки и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

66164

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 9.Х.2002 г. по ф.д. № 930/2002 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “СТЛ - 2” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Божурище, Индустриална зона, парцел ХI-в, кв. 21, с предмет на дейност: производство, преработка, заготовка, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция от животински и растителен произход, гъби, билки и на селскостопанска техника и инвентар, производство и търговия със сортови семена и посадъчен материал, продажба на препарати за растителна защита, консултантски услуги по отглеждане и защита на селскостопански култури, производство, реализация, внедряване и ремонт на електронна техника, ремонт на битова техника, електроуреди, стругарски, шлосерски, автотенекеджийски и бояджийски услуги, транспортна, спедиторска и туристическа дейност в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, рекламна дейност (без кино, видео и печат), посредничество и представителство на физически и юридически лица в страната и в чужбина, строително-монтажна дейност, вкл. изграждане на обекти и предаването им под ключ, производство, продажба и търговия с петролни продукти, продажба на всякакви стоки от леката, химическата и хранително-вкусовата промишленост, всякаква разрешена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66165

Софийският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 2 от 25.IХ.2002 г. вписа по ф.д. № 2863/92 прекратяването на кооперация “Паскал” - Пирдоп, и я обявява в ликвидация, като ликвидацията да завърши в двумесечен срок считано от датата на обнародването в “Държавен вестник”, и с ликвидатор X.X.X..

66166

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от 23.IХ.2002 г. по ф.д. № 502/2002 вписа промени за “Е.лити” - ООД, гр. Самоков: премества адреса на управление в Самоков, ул. Рилски скиор 9; вписа промени в дружествения договор, приети с решение на общото събрание на 3.IХ.2002 г.

66167

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от 11.Х.2002 г. по ф.д. № 633/2002 вписа промени за “Въртопа лес” - АД, Пирдоп: премества седалището и адреса на управление на дружеството от гр. Пирдоп, Софийска област, бул. Цар Освободител 85, в гр. Етрополе, Софийска област, ул. Здравец 8; вписа промени в устава на дружеството, приети с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 26.IХ.2002 г.

66168

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 7.Х.2002 г. по ф.д. № 935/2002 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Камев - Г” - ООД, със седалище и адрес на управление Костенец, ул. Иван Вазов 2, с предмет на дейност: дърводобив и дървопреработване, транспорт - в страната и в чужбина, търговия на едро и дребно със стоки, в т.ч. и с резервни части, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, животновъдство, рибовъдство, производство на селскостопанска продукция, туризъм (в т.ч. и ловен) и хотелиерство, лесокултурна дейност, посредничество, агентство и представителство (без процесуално) на местни и чуждестранни фирми и физически лица, външноикономическа дейност, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66169

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 6 от 15.Х.2002 г. по ф.д. № 759/98 вписа промени за “Самоков - Боровец - 21” - АД, к.к. Боровец: освобождава X.X.X., X.X.X. и X.X.X. от състава на съвета на директорите на дружеството; вписва за срок 3 г. X.X.X., X.X.X. и X.X.X. за членове на съвета на директорите; вписва X.X.X. за председател на съвета на директорите и X.X.X. за изпълнителен директор и я овластява да представлява дружеството.

66170

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 15.Х.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 759/98 на годишния счетоводен отчет на “Самоков - Боровец - 21” - АД, Боровец, Софийска област, за 2001 г.

66171

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от 7.Х.2002 г. по ф.д. № 1456/96 вписа промени за “Интерпан” - ООД, с. Петърч: вписа увеличаването на капитала на дружеството от 5000 лв. на 15 000 лв.; вписа X.X.X. за управител на дружеството, който ще го управлява и представлява с управителя X.X.X. заедно и поотделно; вписа нов дружествен договор, приет с решение на общото събрание на съдружниците на 23.V.2002 г.

66172

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2408 от 18.IХ.2002 г. по ф.д. № 1104/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Авицена” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Гурково, ул. Роза 1, с предмет на дейност: търговия на едро с лекарства, аптечна дейност, търговия на дребно с лекарствени продукти, приготвяне на лекарствени форми в аптека, продажба в дрогерия на стоки, имащи значение за здравето на населението, и лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, туристически, хотелиерски и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X.-X..

66051

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 2956 от 15.ХI.2002 г. по ф.д. № 1357/2002 вписа акционерно дружество “Свинекомплекс Верея” - АД, чрез отделяне от “Месокомбинат Хасково” - АД, Ловеч, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Индустриален, Фуражен завод, ЦП - п.к. 41, с предмет на дейност: производство на свине и племенни свине за разплод, изкупуване, отглеждане и продажба на свине от всякаква възраст и породи, свиневъдство, изкупуване на животни за клане и износ, търговия с меса и месни произведения в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 25 000 акции по 2 лв., поема част от активите и пасивите на “Месокомбинат Хасково” - АД, Ловеч, към 30.IХ.2002 г. и е със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., и се представлява и управлява от изпълнителния директор X.X.X..

66052

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2430 от 19.IХ.2002 г. по ф.д. № 1111/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Глобъл Трейд” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 168, вх. А, ет. 4, ап. 74, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, търговско представителство и посредничество, комисионни, рекламни и информационни услуги, разработване на компютърни програми и анимации, компютърни игри, сервиз, поддръжка и търговия с офис техника и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

66053

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2448 от 20.IХ.2002 г. по ф.д. № 1118/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Емирхан Импекс” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 77, ет. 3, офис 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, сделки с интелектуална собственост, превозни сделки - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, комисионни и спедиционни (без поща) сделки, складови, лицензионни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки или сделки по предоставяне на други услуги, търговско представителство и посредничество, стоков контрол, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външноикономически сделки, търговия със спиртни напитки, тютюн и тютюневи изделия и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници Асие Кесер и Гюнай Кесер и се представлява и управлява от Гюнай Кесер.

66054

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2463 от 26.IХ.2002 г. по ф.д. № 1121/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Вита - 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Ген. Драгомиров 19, вх. Б, ет. 3, ап. 13, с предмет на дейност: производство, търговия, преработка на хранителни и промишлени стоки и изделия, селскостопанска продукция, търговска дейност, комисионна търговия, внос и износ, разкриване на търговски обекти, търговско представителство на местни и чуждестранни лица, посредническа, строителна и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66055

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2464 от 26.IХ.2002 г. по ф.д. № 1122/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “В и В” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Поп X.X. 61, вх. Б, ет. 5, ап. 45, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, хотелиерски и туристически, ресторантьорство, рекламни, информационни, външноикономически и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

66056

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2491 от 26.IХ.2002 г. по ф.д. № 1130/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Звезда Електрик” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Николаево, ул. Освобождение 2, с предмет на дейност: превозни сделки със собствени и наети превозни средства, спедиционни услуги, покупка на стоки и вещи в страната и в чужбина с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, складови, сделки с интелектуална собственост, лицензионни, валутни, сделки за стоков контрол, наемане и използване на радиочестоти съобразно специалната нормативна уредба, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, проектантски, импресарски, консултантски, преводни услуги, сервизно обслужване и ремонт на МПС и др., търговско представителство и посредничество и агентство, в т.ч. и корабно, на чуждестранни и местни физически и юридически лица, комисионни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови и франчайзингови сделки, внос на стоки с цел активно усъвършенстване и износ на готовия продукт и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Ахмед Ибрахим Йълдъз.

66057

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2490 от 26.IХ.2002 г. по ф.д. № 1129/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Ремотекс - Крио” - ООД, със седалище и адрес на управление Раднево, ул. Заводска 1, с предмет на дейност: проектиране и изграждане на криогенни инсталации, ремонт на същите и бутилиране на технически газове, търговия с технически газове, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, лизинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Ремотекс - Раднево” - ЕАД, представлявано от X.X.X. и X.X.X., и “Бо Инженеринг” - ООД, представлявано от X.X.X., и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

66058

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2484 от 24.IХ.2002 г. по ф.д. № 1128/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Елвек” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Казански, бл. 25, вх. Б, ет. 2, ап. 52, с предмет на дейност: производство на стоки с цел продажба, търговско представителство, външнотърговска дейност - внос и износ, бартерни сделки, реекспорт и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66059

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2480 от 26.IХ.2002 г. по ф.д. № 1126/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Фриотерм” - ООД, със седалище и адрес на управление Гълъбово, ул. Панега 2, вх. А, с предмет на дейност: проектиране, монтаж, ремонт, поддръжка на хладилни, топлинни и газови съоръжения и търговия с компоненти за тях, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция, диворастящи плодове, гъби, билки, мед и пчелни продукти, търговско представителство, посредничество и комисионни сделки, консултантска дейност, маркетинг и реклама, франчайзинг, търговия с дървен материал, с алуминиеви профили и дограма, строително предприемачество, покупко-продажба на недвижими имоти, производство на консервирани храни и продукти, спедиционни (без поща) и превозни сделки, складови, лицензионни и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват поотделно.

66060

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2383 от 19.IХ.2002 г. по ф.д. № 991/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Автосекюри Импорт” - ООД, със седалище и адрес на упр