Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 4.X

  • НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 ОТ 2 НОЕМВРИ 2000 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ПО ДОГОВОР НЕПОСРЕДСТВЕНО ИЗВЪРШВАТ СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА И ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И РЕ Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 115 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2000 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА Виж повече
  • ТАРИФА № 11 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 115 ОТ 2002 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2006 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № I-167 ОТ 26 ЮНИ 2001 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНТРОЛНИТЕ ТОЧКИ НА ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И НАРУШЕНИЯТА, ЗА КОИТО СЕ ОТНЕМАТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 ОТ 19 МАЙ 1999 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТАРИФА № 11 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 115 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ТУРОПЕРАТОРСКАТА И ТУРИСТИЧЕСКАТА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ Виж повече