Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 4.X

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 2289 от 10 септември 2002 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 1, т. 3 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 4, 5 и 7 от Наредбата за конкурсите и Решение № 71 по Протокол № 40 от 18.VII.2002 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажбата на 80 % от акциите от капитала на “Ирис - 2000” - ЕАД, София.

2. Утвърждава конкурсна документация за продажба чрез публично оповестен конкурс на 80 % от акциите от капитала на “Ирис - 2000” - ЕАД, София. Конкурсната документация и информационният меморандум се закупуват от офиса на лицето по чл. 5, ал. 2 ЗПСК - Консорциум “Бета Корп” на адрес: София, ул. Хан Крум 8, ет. 4. Цената на един комплект от документацията заедно с меморандума е 300 лв.

3. Конкурсната документация и меморандумът се закупуват в срок до 15 календарни дни считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

4. Условие за получаване на конкурсната документация е представянето на следните документи:

а) по отношение на физическите лица: документ за самоличност; нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че документацията се закупува чрез пълномощник;

б) по отношение на юридическите лица: оригинал или нотариално заверено копие на документ за актуално правно състояние на юридическото лице, издаден от компетентния орган по регистрацията на лицето; нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако представителната власт на лицето, закупуващо документация, не може да се установи от документа за регистрация;

в) документите на чуждестранните лица се придружават от превод на български език, извършен и заверен от заклет преводач.

При получаване на конкурсната документация лицата подписват декларация за неразгласяване на информация.

5. В срока по т. 3 лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят писмено искане до Консорциум “Бета Корп” за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията се изготвят в писмена форма в тридневен срок и се предоставят при поискване на всички лица, закупили конкурсна документация.

6. Лицата, закупили конкурсна документация, получават сертификат за регистрация и имат право да подадат предварителна оферта за участие в конкурса в срок до 17 ч. на 20-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

7. Не се разглеждат предварителни оферти, които:

а) са подадени след изтичане на срока, определен в конкурсната документация;

б) са подадени в незапечатан или прозрачен плик, или

в) са подадени от лица, които не са получили сертификат за регистрация в предварителния етап на конкурса.

8. След разглеждане и преценка на предварителните оферти въз основа на критериите, съдържащи се в конкурсната документация, Столичната общинска агенция за приватизация по предложение на Консорциум “Бета Корп” определя лицата, които се допускат до участие в заключителния етап на конкурса.

9. На лицата по т. 8 Консорциум “Бета Корп” предоставя правила за провеждане на заключителния етап на конкурса.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

52347

 

СЪДИЛИЩА

Търговищкият окръжен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Търговище, ул. Чипровци 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.ХII.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 333/2002, заведено от X.X.X. от Търговище, действаща лично и като родител и законен представител на малолетните си деца X.X.X. и X.X.X., по чл. 45 ЗЗД, за иск за 18 000 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

52698

Хасковският окръжен съд призовава X.X.X. като ЕТ “Стефани - X.X.” с последен адрес Хасково, ул. Константин Фотинов 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.ХI.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 483/2002, заведено от “Алфаком” - АД, Хасково, за иск за 25 789 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

52697

Софийският градски съд, гр. колегия, I отделение, 9 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, бул. Евлоги Георгиев 59, ет. 1, ап. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.ХI.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 536/2001, заведено от X.X. от София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53129

Айтоският районен съд призовава X.X.X. и X.X.X.с последен адрес с. Добромир, област Бургас, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 25.ХI.2002 г. в 9 ч. като ответници по гр.д. № 193/2002, заведено от X.X.X. от с. Добромир, област Бургас, по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

52675

Балчишкият районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ж.к. Младост, бл. 116, ет. 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.ХI.2002 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 118/2001, заведено от X.X.X. и X.X.X., по чл. 227, ал. 1, точка “в” ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53119

Районният съд - гр. Берковица, призовава X.X.X. с последен адрес Враца, ул. Никола Вапцаров 3, ет. 3, ап. 19, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.ХI.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 199/2002, заведено от X.X.X. от Берковица, за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

52763

Варненският районен съд, ХIХ състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 403, вх. 1, ап.16, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.ХI.2002 г. в 14 ч. като ответница по гр.д. № 2470/2002, заведено от “БТК” - ЕАД, София. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

52743

Варненският районен съд, ХХХI състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ж. к. Вл. Варненчик, бл. 28, вх. 2, ап. 59, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.ХI.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 2642/2002, заведено от “БТК” - ЕАД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

52761

Варненският районен съд, ХХХI състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ул. Мадар 26, бл. 8, ап. 13, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.ХI.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2644/2002, заведено от “БТК” - ЕАД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

52762

Варненският районен съд, ХVII състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ж.к. Чайка, бл. 31, вх. Г, ет. 1, ап. 73, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.ХII.2002 г. в 9 ч. и втора дата 20.XII с.г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1190/2002, заведено от X.X.X., ЕГН **********, с правно основание чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53037

Варненският районен съд, ХVII състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ул. Бенковски 59, ет. 4 (сем. Дикови), сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.ХII.2002 г. в 10 ч. и втора дата 20.ХII.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 585/2002, заведено от X.X.X., ЕГН **********, с правно основание чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53038

Варненският районен съд, ХХХI състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес Варна, ж. к. Възраждане, бл. 44, вх. 1, ет. 5, ап. 14, и с последен адрес Варна, ул. Георги Бенковски 81, ап. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.ХII.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 752/2002, заведено от X.X.X. по иск за заплащане на сума в размер 1900 лв., представляваща неизплатено трудово възнаграждение, ведно със законната лихва върху посочената сума считано от 1.VII.1999 г. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53585

Великотърновският районен съд, VIII състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес с. Леденик, област Велико Търново, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.ХII.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 163/2002, заведено от “Мобилтел” - ЕАД, София, за иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53560

Районният съд - гр. X.X., призовава X.X.X. с последен адрес гр. X.X., ул. Иларион Макариополски 16, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.ХII.2002 г. в 10 ч. като ответница по гр. д. № 1013/2001, заведено от “Мобилтел” - ЕАД, София, за цена на иска 644,06 лв. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53559

Районният съд - гр. Девня, призовава X.X.X. с последен адрес Девня, ул. Рила 5, ет. 5, ап. 22, ЕГН **********, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.ХII.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 100/2002, заведено от Агенция по заетостта - София, представлявана от X.X. - изп. директор, със съдебен адрес Девня, бул. Съединение 82, Бюро по труда, за иск за 1000 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53567

Районният съд - гр. Девня, призовава X.X.X. с последен адрес Девня, ул. Капитан Петко, бл. 21, вх. В, ет. 2, ап. 35, ЕГН **********, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.ХII.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 104/2002, заведено от Агенция по заетостта - София, представлявана от X.X. - изп.-директор, със съдебен адрес Девня, бул. Съединение 82, Бюро по труда, за иск за 1000 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес за призоваване, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53568

Районният съд - гр. Исперих, призовава X.X.X. с последен адрес с. Овен, област Силистра, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.ХI.2002 г. в 11 ч. като ответник по гр.д. № 137/2002, заведено от X.X.X. от с. Малък Поровец, област Разград, по чл. 57, ал. 1 във връзка с чл. 61 и 63 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53545

Районният съд - гр. Кубрат, призовава X.X.X. с последен адрес с. Беловец, област Разград, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.ХI.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 395/2002, заведено от X.X.X. от с. Беловец, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53033

Несебърският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес к.к. Слънчев бряг, общежитие Еделвайс, стая 428, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.ХI.2002 г. в 9 ч. и 40 мин. като ответница по гр.д. № 162/2002, заведено от “БТК” - ЕАД, Районно управление “Далекосъобщения” - Бургас, за иск за сума. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53034

Пазарджишкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Пазарджик, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.ХI.2002 г. в 9 ч. и 15 мин. като ответник по гр.д. № 186/2002, заведено от X.X.X. от Пазарджик, ул. Пловдивска 78, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53564

Пазарджишкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, кв. Лагера, бл. 62, вх. Г, ап. 95, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.ХI.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 910/2002, заведено от X.X.X., за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53562

Пазарджишкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Пазарджик, ул. Дунав 2, ет. 1, ап. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.ХI.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 52/2002, заведено от X.X.X., за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53563

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ул. Братя Миладинови 43, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.ХI.2002 г. в 10 ч. като ответница по гр. д. № 639/2002, заведено от X.X.X. от с. Брест, област Плевен, по чл. 82 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

52744

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Плевен, кв. Сторгозия, бл. 69, вх. А, ап. 8, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.ХI.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 106/2002, заведено от X.X.X. от Плевен, по чл. 254 и 97 ГПК и чл. 29 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

52629

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, кв. Изгрев, бл. 67, вх. 4, ап. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.ХII.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 172/2002, заведено от Районна прокуратура - Плевен, на основание чл. 75 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

52764

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Плевен, кв. Дружба, бл. 227, вх. А, ап. 10, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.ХII.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 172/2002, заведено от Районна прокуратура - Плевен, на основание чл. 75 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

52765

Пловдивският районен съд, II бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, бул. България 198, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.ХI.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 321/2002, заведено от X.X.X. от Пловдив, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53565

Русенският районен съд, VII гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Борисова 9, вх. 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.ХI.2002 г. в 13 ч. и 15 мин. като ответница по гр.д. № 2235/2002, заведено от “БТК” - ЕАД, клон Русе, за иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53586

Русенският районен съд, VIII гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Сан Стефано 6, вх. 3, ет. 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.ХII.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2316/2002, заведено от X.X.X. от Русе, ул. Сан Стефано 6, вх. 3, ет. 7, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53588

Сливенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Сливен, кв. Сини камъни 31-А-5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.ХI.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1382/2002, заведено от “БТК” - ЕАД, София, съдебен адрес ТР “Далекосъобщения” - Сливен, по чл. 79 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53029

Софийският районен съд, гр. колегия, 26 състав, на основание чл. 458 и 459 ГПК по гр.д. № 4948/2002 кани държателя на временно удостоверение № 2811 от 1.III.2002 г., издадено от “Банкова консолидационна компания” - АД, София (БКК - АД), за 20 броя акции на обща стойност 20 лв., собственост на “Наш дом” - АД, София, да заяви по делото правата си върху това временно удостоверение най-късно до откритото заседание, насрочено за 18.ХII.2002 г., когато ще се разгледа молбата на “Наш дом” - АД, София, за обезсилване на временното удостоверение; в случай че в посочения срок държателят не заяви своите права, ценната книга ще бъде обезсилена; да не се издават акции и да не се извършва плащане по описаната ценна книга; насрочва открито заседание на 18.ХII.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. с призоваване на молителя “Наш дом” - АД, София, и “Банкова консолидационна компания” - АД, София (БКК - АД), ул. Владайска 27.

53561

Софийският районен съд, гр. колегия, 29 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ж.к. Дружба, бл. 88, вх. 7, ап. 109, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.ХI.2002 г. в 14 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2276/2001, заведено от X.X.X., за имотна сделка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

52695

Софийският районен съд, гр. колегия, 73 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. 11 август 10, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.ХI.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 4759/2002, заведено от “Българска телекомуникационна компания” - ЕАД, София, за търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53592

Софийският районен съд, гр. колегия, 57 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 902, вх. В, ет. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.ХI.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 2869/2002, заведено от “Мобилтел” - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53035

Софийският районен съд, гр. колегия, 57 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ул. Поп Грую 35, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.ХI.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2877/2002, заведено от “Мобилтел” - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53036

Софийският районен съд, гр. колегия, 34 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ж.к. Младост 1, бл. 2, вх. 1, ет. 5, ап. 14, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.ХI.2002 г. в 14 ч. като ответница по гр.д. № 5309/2002, заведено от X.X.X.-X., за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53120

Софийският районен съд, гр. колегия, 34 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ж.к. Левски В, бл. 18, ап. 25, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.ХI.2002 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 10543/2001, заведено от X.X.X., за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53121

Софийският районен съд, гр. колегия, 28 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ж. к. Надежда, бл. 244, вх. А, ап. 1 сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.ХI.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр. д. № 4909/2002, заведено от “БТК” - ЕАД, за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

52696

Софийският районен съд, гр. колегия, 37 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Белоток 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.ХI.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2628/2001, заведено от X.X.X., за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

52746

Софийският районен съд, бр. колегия, 81 състав, призовава X.X.X. с последен адрес Първомай, бул. Освобождение 34, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.ХII.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1616/2002, заведено от X.X.X. от София, за издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53566

Софийският районен съд, гр. колегия, 36 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ж.к. Гевгелийски, бл. 1, вх. Г, ап. 60, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.ХII.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1794/2002, заведено от “Мобилтел” - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53039

Софийският районен съд, гр. колегия, 36 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ул. Бисер 2, ет. 8, ап. 27, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.ХII.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 3175/2002, заведено от “Мобилтел” - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53040

Софийският районен съд, гр. колегия, 45 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ж.к. Света Троица, бл. 106, вх. Ж, ап. 157, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.ХII.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 1902/2002, заведено от “Мобилтел” - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

52755

Софийският районен съд, гр. колегия, 45 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ул. Суходолска 1, вх. 4, ап. 55, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.ХII.2002 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 2323/2002, заведено от “Мобилтел” - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

52756

Софийският районен съд, гр. колегия, 45 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ж. к. Западен парк, бл. 38, вх. А, ап. 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.ХII.2002 г. в 10 ч. като ответница по гр. д. № 1904/2002, заведено от “Мобилтел” - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

52757

Софийският районен съд, гр. колегия, 45 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 318, вх. Г, ап. 79, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.ХII.2002 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 1899/2002, заведено от “Мобилтел” - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

52758

Софийският районен съд, гр. колегия, 45 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 701, вх. В, ап. 63, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.ХII.2002 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 2321/2001, заведено от “Мобилтел” - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

52759

Старозагорският районен съд, ХIV състав, призовава X.X.X. с последен адрес Стара Загора, ул. Гер. Папазчев 14, ет. 3, ап. 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.ХI.2002 г. в 9 ч. и 50 мин. като ответник по гр.д. № 2542/2001, заведено от “Застрахователна компания “Орел” - АД, София, по чл. 402, ал. 1 ТЗ. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

52742

Старозагорският районен съд, гр. отделение, призовава X.X.X. с последен адрес с. Змейово, община Стара Загора, сега в Германия с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.ХI.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1876/2002, заведено от X.X.X. от Стара Загора, бул. Методи Кусев 31, вх. В, ет. 1, ап. 3, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53584

Старозагорският районен съд, II състав, призовава X.X.X. с последен адрес Стара Загора, ул. Вихрен 142, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.ХI.2002 г. в 13 ч. и 45 мин. като ответница по гр.д. № 1238/2002, заведено от Общинска служба за социално подпомагане, по чл. 28 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53031

Старозагорският районен съд, II състав, призовава X.X.X. с последен адрес Стара Загора, ул. Ген. Скобелев 50, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.ХI.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1368/2002, заведено от X.X.X., по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53032

Районният съд - гр. Тервел, призовава X.X.X. с последен адрес с. Орляк, област Добрич, ул. Втора 19, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.ХI.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 194/2002, заведено от X.X.X. от с. Орляк, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

52745

Тутраканският районен съд призовава X.X.X. от с. Звенемир, област Силистра, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.ХI.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 82/2002, заведено от ТР “Далекосъобщения” - Силистра, по чл. 45 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

52760

Районният съд - гр. Червен бряг, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес гр. Койнаре, област Плевен, ул. Г. С. Раковски, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.ХI.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 179/2002, заведено от X.X.X. от гр. Койнаре, по чл. 82 и 87 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53593

Шуменският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес София - Надежда, ж.к. Лев Толстой 2, вх. Б, ет. 1, ап. 14, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.ХI.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. на I с.з. като ответник по гр.д. № 116/2002, заведено от РТК - ООД, София, Шумен, за иск по чл. 79, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

53587

Варненският апелативен съд с решение от 28.VI.2002 г. по в.гр.д. № 429/2002 по описа на ВАС обезсилва решението от 20.III.2002 г. на Шуменския окръжен съд по гр.д. № 967/2001, с което е обявена неплатежоспособността и открито производство по несъстоятелност на “Персика” - ООД, Шумен, представлявано от управителя X.X.X.. Връща делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав след оставяне на молбата за несъстоятелност без движение до представяне от длъжника на удостоверение за уведомяване по чл. 20, ал. 5 ДПК от Агенцията за държавни вземания.

52634

Благоевградският окръжен съд с решение № 597 от 18.IХ.2002 г. по гр.д. № 188/2001 с молител “Златна Панега” - АД, с. Златна Панега, и длъжник “Строителство и благоустройство” - ЕООД, Петрич, на основание чл. 710 ТЗ обявява длъжника “Строителство и благоустройство” - ЕООД, със седалище Петрич, ул. Братя Миладинови 25, в несъстоятелност и прекратява дейността на предприятието; постановява обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника; прекратява правомощията на органите на управление на длъжника; лишава длъжника от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността; постановява започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество; решението подлежи на обжалване пред Апелативния съд - София, в 7-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

53591

Габровският окръжен съд на основание чл. 657, ал. 6 ТЗ назначава за синдик в производство по несъстоятелност по гр. д. № 539/2001 на “Трема” - АД, Трявна, на мястото на освободения X.X.X. - X.X.X., ЕГН **********, София, ул. Солунска 59, включен в списъка на синдиците (ДВ, бр. 96 от 1998 г.), считано от 1.Х.2002 г.; определя възнаграждение на назначения синдик X.X.X. 600 лв. месечно считано от датата на встъпване в длъжност; прекратява задълженията на освободения синдик X.X.X. считано от 1.Х.2002 г.

53594

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 630, ал. 1 ТЗ с решение от 17.VII.2002 г., постановено в.гр.д. № 363/2002 на ВТАС, обявява неплатежоспособността на “Емос” - АД, Ловеч, Северна индустриална зона, регистрирано с решение от 14.VII.1989 г. по ф.д. № 100/89 на ЛОС, вписано в т. 1, стр. 147, п. 29, с начална дата 12.II.1998 г. и открива производство по несъстоятелност; назначава за временен синдик X.X.X. от Велико Търново, ул. Константин Паница 3Б, ЕГН **********; определя нова дата за провеждане на първото събрание на кредиторите на 21.Х.2002 г. в 14 ч. в зала № 327 на Съдебната палата - Ловеч; допуска обезпечение чрез общ запор и възбрана върху имуществото на “Емос” - АД, Ловеч.

53041

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 630 и чл. 632, ал. 1 ТЗ по гр.д. № 20/99 обявява “Агропромстрой” - АД, Монтана, в несъстоятелност и постановява прекратяване дейността на предприятието; постановява обща възбрана и запор върху имуществото на “Агропромстрой” - АД, Монтана; прекратява правомощията на органите на “Агропромстрой” - АД, Монтана; лишава “Агропромстрой” - АД, Монтана, от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността; постановява започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество.

53130

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 674, ал. 1 ТЗ с определение от 20.IХ.2002 г. по т. д. № 1184/2000 свиква и насрочва събрание на кредиторите на ЕТ “Дениза - X.X.” - гр. Стамболийски, на 16.Х.2002 г. в 15 ч. и 30 мин. в зала 310, ет. 3, в сградата на Съдебната палата - Пловдив, бул. 6 септември 167, при дневен ред - вземане на решение за изготвяне на нова оценка за по-ниска цена на непродаденото имущество от масата на несъстоятелността на ЕТ.

53122

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 4196 от 15.VII.2002 г. по ф.д. № 4463/2001 вписа промени за “Токуда Кредит Експрес банк” - АД: вписа нов предмет на дейност: публично привличане на влогове и използване на привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск, покупка на менителници и записи на заповед, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности за депозит, сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК, гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг), финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти, сделки с финансови фючърси и опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касетки, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно портфейлни инвестиции, други сделки, определени от БНБ; вписа нов устав, приет на ОСА, проведено на 5.VII.2002 г.; променя наименованието на “Токуда банк” - АД; заличава като член на НС X.X.X. и вписва за нов член на НС Такахито Охаши.

52621

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 630, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 711 ТЗ с решение от 7.V.2002 г. по т.д. № 409/2002 обявява неплатежоспособността на СД “Пегин - 8, Григоров, Машев и сие” - Пловдив (рег. по ф.д. № 2382/94), със седалище и адрес на управление Пловдив, финален комплекс “Гребен канал”, ет. 2, стая 204, представлявано от управителя X.X.X., с начална дата 26.II.2002 г.; открива производство по несъстоятелност на СД “Пегин - 8, Григоров, Машев и сие” - Пловдив; открива производство по несъстоятелност на X.X.X., ЕГН **********, от Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 55, ап. 121, и X.X.X., ЕГН **********, от Пловдив, ул. Богомил 123, вх. Б, ет. 2, ап. 6; назначава за временен синдик X.X.X. от Пловдив, ул. Лебед 7, ЕГН **********; обявява в несъстоятелност СД “Пегин - 8, Григоров, Машев и сие” - Пловдив; обявява в несъстоятелност X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********; постановява прекратяване дейността на предприятието на СД “Пегин - 8, Григоров, Машев и сие” - Пловдив; налага обща възбрана и запор върху имуществото на СД “Пегин - 8, Григоров, Машев и сие” - Пловдив; налага обща възбрана и запор върху имуществото на X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********; прекратява правомощията на органите на длъжника СД “Пегин - 8, Григоров, Машев и сие” - Пловдив; лишава СД “Пегин - 8, Григоров, Машев и сие” - Пловдив, от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността; постановява започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество; определя за дата на първото събрание на кредиторите 25.Х.2002 г. от 11 ч. и 30 мин. в зала 310, ет. 3, на Пловдивския окръжен съд, Съдебна палата - Пловдив.

53131

Русенският окръжен съд на основание чл. 692, ал. 1 и чл. 674, ал. 2 ТЗ с определение от 25.VI.2002 г. по т.гр.д. № 195/2001 одобрява окончателния списък на приетите от синдика на ЕТ с фирма “X.X. - Ив Комерс” - Русе, вземания на кредитори, предявени в срока по чл. 685, ал. 1 ТЗ, представен в съда на 19.VI.2002 г., като за съставянето на списък на вземанията, представен на 23.IV.2002 г., е направено обявление (ДВ, бр. 55 от 2002 г.).

52767

Смолянският окръжен съд на основание чл. 631 ТЗ с решение № 1-22 от 30.VII.2002 г. по т.д. № 22/2000 отхвърля молбата на ТБ “Биохим” - АД, София, с адрес на управление София, ул. Иван Вазов 1, вписано в СГС, с решение по ф.д. № 14835/95, представлявано от изп. директори X.X. и X.X. чрез техния пълномощник X.X.-Стоичкова - директор на ТБ “Биохим” - АД, клон “Витоша”, за откриване на производство по несъстоятелност на ЕТ “Додо комерс - X.X.” със седалище и адрес на управление с. Гьоврен, община Девин (рег. по ф.д. № 837/94 по описа на Смолянския окръжен съд), представляван от X.X.X. (починал) чрез неговите наследници X.X.X. за себе си и като майка и законен представител на малолетната X.X.X., чрез адвокат X.X., X.X.X. и X.X.X. чрез адвокат X.X. с адрес София 1000, ул. Иван Денкоглу 1, ет. 1, като неоснователна и недоказана.

52693

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 574 от 27.VI.2002 г. по ф.д. № 698/96 вписа в регистъра за еднолични търговци прехвърляне на предприятието на ЕТ “Лирес - X.X.” - Смолян, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Лирес” - ЕООД, Смолян.

47106

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 583 от 28.VI.2002 г. по ф.д. № 568/2000 допуска прилагане на проверения годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Пътно поддържане - Смолян” - ЕООД, Смолян, проверен от дипломиран експерт-счетоводител и приет от министъра на регионалното развитие и благоустройството с протокол от 29.V.2002 г.

47107

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 587 от 2.VII.2002 г. по ф.д. № 751/95 допуска прпилагане на проверения и приет на общо събрание на акционерите на 31.V.2002 г. годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Белотекс 95” - АД, Златоград, надлежно заверен от експерт-счетоводител.

47108

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 586 от 2.VII.2002 г. по ф.д. № 1007/95 допуска прилагане на проверения и приет на общо събрание на акционерите на 31.V.2002 г. годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Белотекс” - АД, Златоград, надлежно заверен от експерт-счетоводител.

47109

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 1 от 25.VI.2002 г. по ф.д. № 252/2002 вписа в търговския регистър промени за “Мак” - ООД, с. Звъничево: премества седалището и адреса на управление от с. Звъничево в Ихтиман, ул. Станоя Балабанов 27; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

47110

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 1 от 25.VI.2002 г. по ф.д. № 253/2002 вписа в търговския регистър промени за “Водолей” - ООД, с. Звъничево: премества седалището и адреса на управление от с. Звъничево в Ихтиман, ул. Станоя Балабанов 27; деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

47111

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 1.VII.2002 г. по ф.д. № 652/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Джулиано - МД” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Самоков, ул. Никола Корчев 40, с предмет на дейност: търговия, туризъм, продажба на стоки и услуги, строителство, посредническа дейност, хотелиерство, транспорт, строителни услуги, ресторантьорство и всякакви други дейности, разрешени със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

47112

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 2 от 26.VI.2002 г. вписа в търговския регистър преобразуването на “Транслог” - ООД, в акционерно дружество “Транслог” - АД; вписа промяна на адреса на управление на “Транслог” - АД - гр. Сливница, ул. Хан Крум 1А, с предмет на дейност: транспортна дейност със собствени и наети транспортни средства от всякакъв вид - товарен, пътнически, таксиметров - в страната и в чужбина, производство и търговия със стоки и услуги, строителство, обзавеждане, търговия с недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, външноикономическа, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, хотелиерска, рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, както и всякаква незабранена със закон, неизискваща специално лицензиране, носеща печалба дейност. Дружеството е с капитал 550 110 лв., разпределен в 550 110 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв., с неопределен срок, управлява се от съвет на директорите, избан за срок 3 години, в състав: X.X.X. - изпълнителен член, X.X.X. и X.X.X. - председател, представлява се от изпълнителния директор X.X.X. и поема всички активи и пасиви на прекратеното без ликвидация “Транслог” - ООД.

47113

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1 от 25.VI.2002 г. по ф.д. № 582/2002 вписа в търговския регистър прехвърлянето на предприятие заедно фирма ЕТ “Макс - 92 - X.X.” - с. Костенец, Софийска област, от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Макс - 92 - X.X. - X.X.”.

48114

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1 от 26.VI.2002 г. по ф.д. № 409/2002 вписа в търговския регистър прехвърлянето на предприятие заедно с фирма ЕТ “X.X. - Сирма” - Ботевград, от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - Сирма”.

47115

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 9 от 27.VI.2002 г. по ф.д. № 34/89 вписа в търговския регистър промяна за “Искърски пролом” - ЕООД, в ликвидация, Своге: продължава срока за завършване на ликвидацията на дружеството до 31.ХII.2002 г.

47116

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 2.VII.2002 г. по ф.д. № 657/2002 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Белвил” - ООД, със седалище и адрес на управление Самоков, ул. Крали Марко 74, с предмет на дейност: хотелиерска и ресторантьорска дейност, туроператорска дейност, туристически услуги, покупка на хранителни, промишлени и селскостопански стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на хранителни, промишлени и селскостопански стоки с цел продажба, комисионна, оказионна и антикварна търговия, търговско представителство и посредничество, строителна дейност, външноикономическа дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5040 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

47117

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 4 от 28.VI.2002 г. по ф.д. № 1090/2000 вписа в търговския регистър промени за “Индтрейд холдинг” - АД, Своге: дружеството е със срок до 31.VII.2002 г.; освобождава от съвета на директорите X.X.X. и X.X.X..

47118

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 710 ТЗ с решение № 319 от 14.VIII.2002 г. по т.д. № 470/2001 обявява длъжника “Товарни превози” - ООД, гр. Раднево, в несъстоятелност; постановява обща възбрана и запор върху имуществото на “Товарни превози” - ООД, в несъстоятелност, гр. Раднево; прекратява правомощията на органите на длъжника, като лишава длъжника от право да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността; постановява започване на осребряване на масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество.

53569

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 652 от 4.III.2002 г. по ф.д. № 2260/96 вписа промени за “Капрони - Х” - АД: увеличава капитала на дружеството от 653 281 лв. на 672 235 лв., разпределен в 672 235 поименни акции с номинална стойност 1 лв.; преобразува “Капрони - Х” - АД, в холдингово дружество “Капрони холдинг” - АД; вписа изменение и допълнение на устава на дружеството.

46364

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 2904 от 31.Х.2001 г. по ф.д. № 1323/2000 вписа промени за “Минна компания Марица-изток” - АД: освобождава членовете на надзорния съвет X.X.X. и X.X.X.-X.; вписва за членове на надзорния съвет X.X.X. и X.X.X..

46365

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 2397 от 11.IХ.2001 г. по ф.д. № 1323/2000 вписа промени за “Минна компания Марица-изток” - АД: вписа изменение и допълнение в устава на дружеството; освобождава като член на надзорния съвет Кристоф Кутер; вписва за член на надзорния съвет Маркус Осбург; вписа промяна в броя на членовете на управителния съвет от 3 на 6; вписва за членове на управителния съвет Йозеф-Ханс Галиш, Хелмут Красеман и X.X.X..

46366

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1216 от 28.V.2001 г. допуска прилагане по ф.д. № 1323/2000 на годишния счетоводен отчет за 2000 г. на “Минна компания Марица-изток” - АД, Раднево, област Стара Загора.

46367

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1216 от 28.V.2001 г. по ф.д. № 1323/2000 вписа промени за “Минна компания Марица-изток” - АД: увеличава капитала на дружеството от 50 100 лв. на 900 300 лв., разпределен в 9003 поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 100 лв.; вписа изменение и допълнение в устава на дружеството.

46368

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 1690 от 18.VI.2002 г. по ф.д. № 1323/2000 вписа промени за “Минна компания Марица-изток” - АД: освобождава като член на надзорния съвет Улрих Йобс; вписва за член на надзорния съвет Ролф Цимерман; допуска прилагане на годишния счетоводен отчет за 2001 г.

46369

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1231 от 29.IV.2002 г. по ф.д. № 773/2001 вписа промени за “Диома Трейд” - ООД: вписва за съдружник X.X.X.; увеличава капитала от 5000 лв. на 8000 лв.

46370

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2946 от 30.Х.2001 г. по ф.д. № 773/2001 вписа промени за “Диома Трейд” - ООД: вписа за съдружник X.X.X.; вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава съдружника X.X.X..

46371

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1513 от 28.V.2001 г. по ф.д. № 773/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Диома Трейд” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ж.к. Изток, бл. 23, вх. В, ап. 50, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с промишлени стоки и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт, в страната и в чужбина, а при изискване на разрешителен режим - след получаване на съответното разрешение. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

46372

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1625 от 10.VI.2002 г. вписа промени по ф.д. № 2466/95 за “Мегатер” - ООД: вписва за съдружник X.X.X.; вписва прехвърляне на дружествени дялове; освобождава съдружника X.X.X..

46373

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 4353 от 15.ХI.2000 г. по ф.д. № 2645/96 вписа промяна за “Люнел” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

46374

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1677 от 19.VI.2002 г. по ф.д. № 2141/2000 вписа промени за “Терем” - ООД: вписа за съдружник X.X.X.; вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава съдружниците X.X.X. и X.X.X.; освобождава управителя X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

46375

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1159 от 19.IV.2002 г. по ф.д. № 1050/98 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието с фирма “X.X. - Омега - Пласт - 2” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - Омега - Пласт - 2”.

46376

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1697 от 21.VI.2002 г. по ф.д. № 1220/2000 вписа промени за “Мега - плам - медико-техническа лаборатория” - ЕООД: променя наименованието на дружеството от “Мега - плам - медико-техническа лаборатория” - ЕООД, на “Мега - плам - медико-техническа и медико-диагностична лаборатория” - ЕООД; допълва предмета на дейност с “рентгенова дейност”; назначава за управител X.X.X.; дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X. и управителя X.X.X. заедно или поотделно.

46320

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1699 от 20.VI.2002 г. по ф.д. № 2260/96 допуска прилагането на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Капрони холдинг” - АД, Казанлък.

46321

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 2546/97 заличаването на “Олива - кооп” - ООД, Чирпан, област Стара Загора.

47875

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 1812 от 27.VI.2001 г. по ф.д. № 2478/97 вписа промени за “Стройснаб Инк” - ООД: вписа преобразуване на “Стройснаб Инк” - ООД, Стара Загора, чрез вливане в “Стройснаб - Ту” - ООД, Стара Загора (рег. по ф.д. № 5211/91); вписа прекратяване без ликвидация на “Стройснаб Инк” - ООД, Стара Загора.

47876

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1120 от 26.VI.2002 г. по ф.д. № 638/97 вписа промени за “Дизайн - 21” - ООД: приема за съдружник X.X.X.; вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава съдружниците X.X.X. и X.X.X.; освобождава управителя X.X.X.; дружеството се представлява и управлява от управителя X.X.X..

47877

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2028 от 17.VII.2001 г. по ф.д. № 985/97 вписа промяна за “Надир” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

47878

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 2589 от 27.IХ.1999 г. вписа промени по ф.д. № 1292/97 за “Стар” - ООД: приема за съдружник X.X.X.; вписа прехвърляне на дружествени дялове; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

47879

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2528 от 17.IХ.2001 г. по ф.д. № 1286/97 вписа промяна за “Колор груп” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

47880

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3371 от 10.ХII.2001 г. по ф.д. № 1307/97 вписа промени за “Счетоводна и консултантска къща - Пакс - 99” - ООД: освобождава съдружника X.X.X.; приема за съдружник X.X.X.; вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като управител X.X.X.; избира за управител X.X.X., която ще представлява и управлява дружеството.

47881

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 1663 от 5.VI.2001 г. по ф.д. № 1727/96 вписа промени в търговския регистър за “96 - Хранмашинженеринг” - ООД: вписа преобразуване на “96 - Хранмашинженеринг” - ООД, Стара Загора, чрез отделяне от него на “Хранмаш инж” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Цар Шишман 64, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вкл. и земеделска продукция, търговия с препарати за растителна защита, посевни семена, зърно, селскостопанска продукция и др. (по законоустановения ред), търговия с петролни продукти (по законоустановения ред), производство и търговия с тютюн, тютюневи изделия, алкохол и алкохолни напитки (след лиценз), превозни сделки (превоз на пътници и товари в страната и в чужбина), таксиметрови услуги (след лиценз), комисионни и спедиционни сделки (по законоустановения ред), хотелиерски, туристически, рекламни и други сделки, ресторантьорство, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон, а когато има разрешителен или лицензионен режим - след получаване на съответното разрешение или лиценз по нормативно установения ред. Отделеното дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

47882

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 384 от 5.II.2002 г. по ф.д. № 25/2000 вписа промяна за “Медицински център 1 - Стара Загора” - ЕООД: вписа промяна на адреса на управление - Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 41.

47883

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2638 от 27.IХ.2001 г. по ф.д. № 968/95 вписа промени за “Мобил - Трансавто” - ЕООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; вписа промяна на седалището и адреса на управление от Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 50, вх. А, ап. 59, в с. Дъбово, област Стара Загора, ул. 9 септември 50 (къща); дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

47884

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 671 от 28.II.2002 г. по ф.д. № 968/95 вписа промяна за “Мобил - Трансавто” - ЕООД: вписа промяна на седалището и адреса на управление от с. Дъбово, ул. 9 септември 50 (къща), в Чирпан, ул. А.П. Стоянов 10.

47885

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 588 от 2.VII.2002 г. по ф.д. № 199/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “ЯС - КА” - ООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Паисий 19, вх. Г, ет. 8, ап. 24, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, селскостопанска дейност, хлебопроизводство и сладкарство, производство и търговия със закуски, хляб и всякакви тестени и хлебни изделия, търговия с хранителни продукти, търговско представителство и посредничество, внос и износ, хотелиерска и туристическа дейност, рекламна дейност (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Хакъ Мустафа Хасан и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

46402

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 596 от 3.VII.2002 г. по ф.д. № 1705/91 вписа промени за “Феникс - Пластик” - ЕООД: вписва заличаването на “Илен Инвест” - ЕООД, Търговище, като едноличен собственик на капитала на “Феникс - Пластик” - ЕООД; вписва “Мегапорт” - ООД, Велико Търново (рег. по ф.д. № 4016/92), представлявано от X.X.X. и X.X.X., за едноличен собственик на капитала на “Феникс - Пластик” - ЕООД; заличава X.X.X. като прокурист и представляващ дружеството; дружеството ще се представлява от управителя X.X.X..

46403

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 37 от 2.VII.2002 г. приложи по ф.д. № 1995/91 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Водоснабдяване и канализация” - ООД, Търговище.

46390

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 36 от 2.VII.2002 г. приложи по ф.д. № 199/96 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Дакс - 96” - ООД, Търговище.

46391

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 38 от 2.VII.2002 г. приложи по ф.д. № 1008/92 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Възход” - АД, Попово.

46392

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 583 от 2.VII.2002 г. по ф.д. № 200/91 вписа промени за “Трико” - АД, гр. Омуртаг: “Север Холдинг” - АД (преди Приватизационен фонд “Север” - АД), Велико Търново, като член на съвета на директорите на “Трико” - АД, гр. Омуртаг, ще се представлява от X.X.X.; заличава X.X.X. като представител на “Север Холдинг” - АД, в съвета на директорите на “Трико” - АД, гр. Омуртаг.

47146

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 39 от 2.VII.2002 г. приложи по ф.д. № 200/91 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Трико” - АД, гр. Омуртаг.

47147

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 589 от 2.VII.2002 г. по ф.д. № 210/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Геопроект” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Гладстон 4, вх. Б, ап. 7, с предмет на дейност: създаване и поддържане на кадастър в териториалните единици, техническо обслужване на фирми, организации и граждани, проучвателна и проектантска дейност по създаването на планове за регулация и нивелация, техни дейности по прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане, лесовъдна дейност (управление на гори и земи от горския фонд, маркиране на подлежащи на сеч дърва, създаване на горски култури, изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми за горите и земите от горския фонд, опазване на горите и земите от горския фонд), счетоводни услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид и външнотърговска дейност, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, програмни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, извършване на друга дейност, която по предмет и обем изисква делата да се водят по търговски начин (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от X.X.X..

47896

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.I.2002 г. по ф.д. № 55/92 вписа в търговския регистър промени за “Мира” - ООД: освобождава управителя X.X.X.; вписва за управител X.X.X..

46286

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.V.2002 г. по ф.д. № 219/2002 регистрира дружество с ограничена отговорност “Бал - Трейдинг” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Кресна 14-А-1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, бартерни и комисионни сделки, спедиционни и превозни сделки, хотелиерска (извън случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ) и ресторантьорска дейност, туроператорска и турагентска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и Ердинч Аданалъ, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

46287

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.IV.2002 г. регистрира по ф.д. № 205/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Мери” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Елбрус 14, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, превозни сделки на пътници и товари в страната и в чужбина, дистрибуторство, складови сделки, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите на чл. 2, ал. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, строително-монтажна дейност, рекламна и издателска дейност (като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ), производство и търговия със селскостопанска продукция, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

46288

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.I.2002 г. по ф.д. № 485/97 вписа в търговския регистър промяна за “МГ” - ЕООД: допълва предмета на дейност с “организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството”.

46289

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 13.V.2002 г. регистрира по ф.д. № 210/2002 промени за “Нур” - ООД: вписа промяна в седалището и адреса на управление - с. Пчелари, област Хасково; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписва освобождаване на съдружниците Мустафа Зеки Демирташ, Иляс Булут, Ерджан Чобан и Шюкрю Динчер; дружеството се представлява и управлява от Джавит Акпънар.

46290

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.V.2002 г. регистрира по ф.д. № 211/2002 промени за “Булмийт - 2000” - ООД: вписа промяна в седалището и адреса на управление - Ивайловград, ул. Люлин 40; приема за съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

46291

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VI.2002 г. регистрира по ф.д. № 232/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Енес” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Захари Стоянов 7, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, лизинг, вътрешна и външна търговия, импорт, експорт, реекспорт, хотелиерство (извън случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), ресторантьорство, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от Еришмиш Мехмет.

46292

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.VI.2002 г. регистрира по ф.д. № 240/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Биомат” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Христо Смирненски 12-А-15, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, таксиметрова дейност с товарни и леки автомобили в цялата страна и в чужбина, организиране на екскурзии в страната и в чужбина, разкриване на ресторанти, снекбарове, аперитиви, нощни увеселителни заведения, игротеки, хотелиерство (без случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), комисионна, спедиторска, складова и лизингова дейност, външнотърговски импортно-експортни и бартерни сделки, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

46293

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.VI.2002 г. регистрира по ф.д. № 241/2002 дружество с ограничена отговорност “ВИП” - ООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Петър Берон, бл. 6, вх. Г, ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, превозни сделки на пътници и товари в страната и в чужбина, дистрибуторство, складови сделки, рекламна дейност, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, ремонт на ел. уреди, таксиметрови услуги, счетоводни услуги (като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ), и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

46294

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.VI.2002 г. регистрира по ф.д. № 242/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Гет” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Г.С. Раковски 13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, митническо агентство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вкл. международен транспорт на стоки, товари и пътници, складови сделки, гаранционни и други обезпечителни сделки, вкл. обезпечаване на митни сборове, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и куриерски сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговски сделки, внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

46295

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.VI.2002 г. регистрира по ф.д. № 243/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Буларкос” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Дунав 6, вх. Б, ет. 1, ап. 5, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производств, внос, износ и реекспорт, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, лизинг, стоков контрол (след разрешение), сделки с интелектуална собственост, транспорт на пътници и товари в страната и в чужбина (под формата на предприятие), информационни, програмни и финансово-счетоводни услуги (под формата на предприятие), проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предприятие за отдаване под наем на движими и недвижими вещи, хотелиерство (извън случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ) и туристическа дейност под формата на предприятие, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

46296

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.VI.2002 г. регистрира по ф.д. № 244/2002 дружество с ограничена отговорност “Брант - 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Белоградчик 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, търговско посредничество и представителство, туристически услуги в страната и в чужбина, шивачески, кроячески, плетачески услуги (под формата на предприятие), откриване и експлоатация на магазини, ресторанти, барове, производство и търговия с всякаква селскостопанска продукция, външнотърговски сделки - импорт, експорт, реекспорт и бартерни сделки (разрешени със закон), и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

46297

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.VI.2002 г. регистрира по ф.д. № 245/2002 дружество с ограничена отговорност “Виконт - МС” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Русе 20, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни юридически и физически лица, лизингови сделки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, туристическа дейност в страната и в чужбина, ресторантьорство и кафе-аперитиви, внос, износ, бартер и реекспорт, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

46298

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.VI.2002 г. регистрира по ф.д. № 262/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Сънрайс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Емилиян Станев 16-А-1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вкл. производство с цел продажба на хранителни изделия, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, превозни сделки на пътници и товари в страната и в чужбина, дистрибуторство, складови сделки, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, строително-монтажна дейност, рекламна и издателска дейност (като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ), и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

46299

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 28.ХII.2001 г. по ф.д. № 9/89 вписа промяна за “Харманлийска керамика” - АД, Харманли: вписва промяна в устава на дружеството.

46406

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.III.2002 г. по ф.д. № 159/93 вписа промени за “Бони - Комерс” - ООД: заличава досегашните управители X.X.X. и X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от Рана Маиурдвадж Виджияси.

46407

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2001 г. по ф.д. № 298/95 вписа промени за “Каец - 1” - ЕООД, Димитровград: вписва като едноличен собственик на капитала Йожеф Блашер, като “Интеграл - БГ” - ЕООД, става собственик на целия капитал на дружеството; променя наименованието на “Интеграл - 1” - ЕООД; дружеството ще се представлява и управлява от Йожеф Блашер.

46408

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХII.2001 г. по ф.д. № 270/2001 вписа промяна за “А.С. Изотцентър” - ООД, Хасково: променя наименованието на дружеството на “А.С. Изоцентър” - ООД.

46409

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХII.2001 г. по ф.д. № 228/99 вписа промени за “Либера” - ООД, Хасково: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

46410

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 21.ХII.2001 г. по ф.д. № 84/99 промени за “Хлебозавод 99” - АД, Хасково: заличава досегашния съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X. вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.-X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. - изпълнителни директори, заедно и поотделно.

46411

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 18.ХII.2001 г. по ф.д. № 102/99 вписа промени за “Траконс Комерс” - ЕООД, Димитровград: заличава “Траконс Холдинг” - АД, Димитровград, като едноличен собственик на капитала; вписва “Вимет” - АД, София, като едноличен собственик на капитала на дружеството.

46412

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХI.2001 г. по ф.д. № 102/99 вписва промени за “Траконс Комерс” - ЕООД, Димитровград: заличава досегашния управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството.

46413

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 21.ХII.2001 г. по ф.д. № 101/92 промени за “Хлебозавод” - АД, Хасково: заличава досегашния съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X. вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.-X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. - изпълнителни директри, заедно и поотделно.

46414

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 6.ХII.2001 г. по ф.д. № 443/97 вписа промени за “Хранинвест - 97” - ООД: освобождава и заличава като съдружник и управител X.X.X.; преобразува “Хранинвест - 97” - ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност и променя наименованието му на “Електра” - ЕООД; премества адреса на управление в Хасково, бул. Раковски 13а, магазин “Електра”; увеличава и деноминира капитала на 5050 лв.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

46415

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 18.VII.2001 г. по ф.д. № 385/96 регистрира промяна за “Пехли и Пехли” - ООД, Хасково: деноминира капитала на 5000 лв.

46416

Хасковският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение от 12.ХII.2001 г. регистрира по ф.д. № 72/93 прекратяването и откриването на производство по ликвидация на ЗК “Кочаш” с ликвидатор X.X.X. и със срок на ликвидация 2 месеца.

46417

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 6.ХII.2001 г. по ф.д. № 1179/91 вписа преобразуване на СД “Авторитъм - 91 - Цонев и с-ие” в дружество с ограничена отговорност “Авторитъм - 91” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Дунав 21, вх. А, ет. 6, ап. 31, с предмет на дейност: сервиз за комплексен ремонт на автомобили и селскостопанска техника, вътрешен и международен превоз на пътници и товари, производство, внос и продажба на автомобили и резервни части за автомобили и селскостопанска техника, проектиране, изработка, монтаж и поддръжка на подемнотранспортни съоръжения, автомобилна пътна помощ, експлоатация на кафетерия, електронни и механични игри, отглеждане, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински вид, организиране на професионални курсове за квалификация и преквалификация, външно- и вътрешнотърговска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

46418

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХII.2001 г. по ф.д. № 281/95 вписва промени за “МБК - Ойл” - ЕООД, Димитровград: вписва като едноличен собственик на капитала Йожеф Блашер, като целият капитал на дружеството се притежава от “Интеграл - БГ” - ЕООД, Пловдив; променя наименованието на дружеството на “Интеграл Ойл” - ЕООД; дружеството ще се представлява и управлява от Йожеф Блашер.

46419

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.I.2001 г. по ф.д. № 109/92 вписва промени за “Тарабанови” - ООД, Харманли: заличава като управител X.X.X.; вписва като управители X.X.X. и X.X.X., които ще управляват дружеството заедно и поотделно.

46420

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2001 г. по ф.д. № 207/98 вписва промяна за “МХХ - Русеви” - ЕООД, Свиленград: вписва новия управител на дружеството X.X.X..

46421

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.I.2002 г. по ф.д. № 143/93 вписва промени за “Калцит” - ООД, Димитровград: вписва като съдружник в дружеството X.X.X.; заличава като съдружник X.X.X..

46422

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХII.2001 г. по ф.д. № 57/94 вписва промени за “Видиком” - ООД, Хасково: заличава X.X.X. и X.X.X. като прокуристи на дружеството; вписва като управители X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно или поотделно.

46423

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 13.ХII.2001 г. регистрира по ф.д. № 46/98 преобразуване на “Радев и Сребрев” - ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност “Радев и Сребрев” - ЕООД; заличава като съдружник и управител X.X.X..

46424

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 7.III.2002 г. регистрира по ф.д. № 32/2001 преобразуване на “Маи Клод” - ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност “Маи Клод” - ЕООД, с управител X.X.X.; заличава като съдружник X.X.X..

46425

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.ХII.2001 г. по ф.д. № 211/98 приема и прилага към делото представения годишен счетоводен отчет на “Бетон 2000” - АД, Хасково.

46426

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 777 от 4.VI.2002 г. по ф.д. № 227/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Томина 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Генерал Инзово, община “Тунджа”, област Ямбол, ул. Оборище 5, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство на селскостопанска продукция и нейната реализация, търговско представителство и посредничество, проектиране на жилищни, стопански и други сгради, вътрешна и външна търговия на едро и дребно, вкл. извършване на бартерни сделки с всякакъв вид стоки, които не са забранени със закон, в т.ч. с алкохол и цигари, счетоводни услуги, хотелиерски услуги (в специално построени за целта помещения), ресторантьорство, кафе-аперитив, бар и др. в областта на общественото хранене, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други сделки, водени по търговски начин и позволени със закон, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, лизинг, както и всякакъв друг вид сделки, които не са забранени със закон, като сделките ще се извършват в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които управляват и представляват дружеството заедно или поотделно.

47340

Софийският градски съд на основание чл. 692, ал. 2 и 3 ТЗ одобрява по т. д. № 30064/91 третия допълнителен окончателен списък на допълнително приетите вземания на кредиторите на “ЗММ - Технотроника” - ЕООД, София, съставен въз основа решението на синдика от 3.ХII.2001 г., представен в съда с молба от 6.ХII.2001 г., срещу който е постъпило възражение, като внася промени.

52691

Софийският градски съд, на основание чл. 656 ТЗ назначава по т. д. № 1311/2000 X.X.X. за постоянен синдик на “Овескон пластик” - АД; определя месечно възнаграждение на назначения синдик в размер 500 лв., платими от кредитора “Първа инвестиционна банка” - АД.

52692

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 194, ал. 4 ТЗ с определение от 2.IХ.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 7945/98 решението на общото събрание на акционерите на “Ахат - 21” - АД, за увеличение капитала на дружеството от 80 000 лв. на 89 848 лв. чрез издаване на нови 9848 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка.

53016

Софийският градски съд на основание чл. 735, ал. 2 ТЗ заличава “Транкодекс” - ООД (в ликвидация), със седалище и адрес на управление - София, район “Средец”, ул. Ген. Гурко 34, вх. 2, ет. 3, вписано в търговския регистър по ф.д. № 4854/93, фирмено отделение.

53123

Софийският градски съд на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ обявява по т.д. № 595/2002 неплатежоспособността на X.X.X. като едноличен търговец с фирма ЕТ “Транспортна компания - X.X.” с адрес на управление ж.к. Дружба 2, бл. 211, вх. В, ап. 59, с начална дата 30.VI.1994 г.; обявява в несъстоятелност X.X.X. като едноличен търговец с фирма ЕТ “Транспортна компания - X.X.” с адрес на управление София, ж.к. Дружба 2, бл. 211, вх. В, ап. 59; прекратява производството по несъстоятелност.

53124

Софийският градски съд на основание чл. 625 и сл. ТЗ отхвърля молбата по чл. 625, ал. 1 ТЗ на X.X.X., София, ул. Хаджи Димитър 19Б, за откриване производство по несъстоятелност на основание чл. 630, ал. 1 ТЗ по т.д. № 949/2001 на “Стилия” - ЕООД, София, ж.к. Младост 1А, бл. 520, вх. 1, ет. 7, ап. 20, като неоснователна.

53125

Софийският градски съд на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ обявява по т.д. № 737/2000 неплатежоспособността на СД “Атлантик - Веселинов и сие” със седалище и адрес на управление - София, район “Надежда”, ж.к. Надежда, бл. 449, вх. В, ет. 1, ап. 25, с начална дата 27.II.1996 г.; обявява в несъстоятелност СД “Атлантик - Веселинов и сие” - София, както и на основание чл. 610 ТЗ и неограничено отговорните съдружници на дружеството X.X.X., София, ж.к. Свобода, бл. 18, вх. 5, ап. 82, и X.X.X., Кнежа, ул. Опълченска 71; прекратява производсвото по т.д. № 737/2000 по описа на Софийския градски съд, търг. колегия, VI-10 състав.

53126

Софийският градски съд на основание чл. 674 ТЗ насрочва по т.д. № 1357/2001 първо общо събрание на кредиторите на “Сити 1” - АД, София, на 29.Х.2002 г. в 11 ч. в Съдебната палата - София.

53127

Софийският градски съд, на основание чл. 692, ал. 1 ТЗ одобрява по т. д. № 30064/91 четвъртия допълнителен окончателен списък на допълнително приетите вземания на кредиторите на “ЗММ - Технотроника” - ЕООД, София, съставен въз основа решението на синдика от 4.II.2002 г., представен в съда с молба от 6.II.2002 г.

53128

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5639/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Аккта” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ж.к. Красна поляна 1 част, бл. 10, вх. А, ет. 6, ап. 26, с предмет на дейност: поддръжка и управление на газостанции, охраняеми паркинги, търговия със стоки на едро и дребно в страната и в чужбина, производство с цел продажба, комисионна, спедиционна, превозна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, рекламна, информационна, транспортна дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

45712

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 28.VI.2002 г. по ф.д. № 5662/2002 вписа промени за “Литекс Комерс” - АД: премества седалището и адреса на управление от Ловеч, ул. Търговска 12, в София, район “Лозенец”, ул. Банат 10, ет. 1; вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите на 28.VI.2002 г.

45713

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5725/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Средец ентърпрайс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Шипка 3, с предмет на дейност: консултантска дейност, вътрешна и външна търговия, управление и сделки с недвижими имоти, производство на промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, посредничество и комисионерски услуги, търговско посредничество, туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност, строителство и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Българо-американски инвестиционен фонд” - корпорация от САЩ, и се управлява и представлява от управителите Томас Майкъл Хигинс и Денис Ърл Фийлър винаги заедно.

45714

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5726/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “ЛВ Консултинг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Жолио-Кюри 9, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно със стоки, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни физически или юридически лица, внос и износ на стоки, консултантска дейност, организиране на хазартни и забавни игри, лотарии и залагания (след получаване на съответните лицензи), както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 20 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

45715

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5929/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Асенов и Ко” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ул. Земеделска 3, ап. 7, с предмет на дейност: производство и търговия с всякакви стоки и услуги, за които няма разрешителен или лицензионен режим, внос, износ, търговско представителство и посредничество, таксиметрови услуги, туристическа дейност, автосервизни услуги, продажба на алкохол, цигари, хранителни и други стоки, производство и реализация на топли и студени закуски, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

45716

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 25.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 21077/91 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Стройинжект” - АД.

45717

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 24.VI.2002 г. вписва промени по ф.д. № 21077/91 за “Стройинжект” - АД: заличава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и Ермано Маури; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и Роберто Пичоли; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X.; вписва промени в устава, приет на общото събрание на акционерите, проведено на 20.IV.2002 г.

45718

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 16188/93 за “Солар” - ООД: вписва като съдружник X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

45719

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 27.VI.2002 г. вписва промяна по ф.д. № 27599/93 за “Ви-Веста Инвест” - АД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 52 166 лв. на 468 232 лв. чрез издаване на нови 416 066 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв., като увеличението е извършено с непарична вноска - недвижими имоти на стойност 350 286 лв. и движими вещи на стойност 65 780 лв.

45720

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 15607/94 за “Ником” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

45721

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 16130/94 за “Релсек - 94” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

45722

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 6.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 6132/94 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Нет ИС” - ООД.

45723

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 24.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 6132/94 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Нет ИС” - ООД.

45724

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 13454/97 за “Лимон 99” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

45725

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 30.V.2002 г. вписва промени по ф.д. № 15923/98 за “Нютон Сток Брокърс БГ” - АД: заличава като членове на управителния съвет X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на управителния съвет X.X.X., Радек Климент и X.X.; вписва като председател на управителния съвет и изпълнителен директор X.X.X. и като зам.-председател на управителния съвет Радек Климент; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X. самостоятелно или от всеки двама от членовете на управителния съвет винаги заедно.

45726

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5620/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Санси - 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Червена стена 4, партер, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени, селскостопански и хранителни стоки и услуги в страната и в чужбина, информационна, консултантска, рекламна и маркетингова дейност, управление на недвижими имоти, спортно-възстановителни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

45001

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5743/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ню енерджи систем - Н.Е.С.” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Света София 8, ет. 2, с предмет на дейност: производство на електро- и топлоенергия на основата на различни възможности за добив (газ, вода, алтернативни източници), разпространение и продажба на енергия, експлоатация на предприятия в сферата на мениджмънта, производство на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешно- и външнотърговски сделки, лизинг, покупко-продажби, комисионна, консигнационна, маркетингова дейност, представителство (без процесуално) на български и чуждестранни физически и юридически лица, инвеститорска дейност, строителство и проучвателна дейност, трансфер на технологии, ноу-хау и всякаква дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

45002

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5748/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Хро 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ж.к. Дианабад, бл. 16, ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, маркетингова, рекламна дейност, организиране на концерти, посредническа дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Томер Карул, който го управлява и представлява.

45003

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 14690/96 промени за “Ес енд Ди Фарма (България)” - ООД: вписва увеличение на капитала (чрез неразпределена печалба и допълнителни резерви на дружеството) от 5000 лв. на 200 000 лв.; вписва промени в дружествения договор, приети на общото събрание на съдружниците на 19.IV.2002 г.

45004

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 9461/97 промени за “Редфул Инженеринг” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството; вписва нов устав.

45005

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 14183/98 промяна за “Ескрим” - ООД: премества седалището и адреса на управление от София, район “Средец”, ул. Карнеги 7, в София, район “Младост”, ж.к. Младост 4, бл. 464, ет. 8.

45006

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 10.VI.2002 г. по ф.д. № 8206/99 вписва преобразуването на “Асист - Контрол” - АД, в “Асист - Консулт ВМ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ж.к. Емил Марков, бл. 2Е, вх. А, ет. 7, ап. 13, и с предмет на дейност: предоставяне на консултаци и услуги в областта на инвестиционно-проучвателната и проектно-строителната дейност за всички видове обекти, нормативите по териториално и селищно устройство, инвестиране, проектиране и строителство, разработване на технико-икономически проучвания и тръжни документи за строителни обекти, ефективност на капиталните вложния, недвижими имоти, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с капитал 23 000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик Василис Ахилеас Меллиос, който го управлява и представлява, и поема активите и пасивите на “Асист - Контрол” - АД, по баланс към 20.ХII.2001 г.

45007

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 12123/99 промени за “Вънджоу Трейд” - ООД: заличава като съдружник Чън Циенцуй; дружеството ще се управлява и представлява от Ван Джоутин.

45008

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 14676/2000 промени за “Кромпет” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Кромпет” - ЕООД; заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

45009

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5549/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Би Ту Би” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Пенчо Славейков 32, ет. 5, ап. 20, с предмет на дейност: внос и дистрибуция на хигиенни системи за лична хигиена и хигиена на работното място, производство, вътрешна и външна търговия, услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5500 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

45010

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5551/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “СиДиАй - България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Г.С. Раковски 120А, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, рекламни, информационни, програмни и други услуги, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Матиас Зейман, който го управлява и представлява.

45011

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5617/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Акурат Консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1 - полигона, бл. 8, ет. 8, ап. 36, с предмет на дейност: консултантска и експертна дейност, вътрешна и външна търговия, строителна, ремонтна и сервизна дейност, търговско представителство и посредничество, други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

45012

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5653/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Икономикс 8” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 2, бл. 224, вх. 8, ет. 8, ап. 16, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна дейност, производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно за сделки над 1000 лв. заедно и поотделно за сделки под 1000 лв.

45013

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5693/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “БСС Лизинг 1” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел, бл. 65, ап. 16, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, продажба на компютърна и телекомуникационна техника, рекламна дейност, статистически проучвания, лизингови услуги, финансово и застрахователно посредничество, управление на търговски сделки, консултантски услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., която го управлява и представлява.

45014

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5762/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Балкангаз юг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ул. Княжевска 32А, с предмет на дейност: изграждане и експлоатация на регионални газопреносни мрежи, дистрибуция на природен газ, сгъстен природен газ, втечнени въглеводороди (пропан-бутан) и петролни продукти, вътрешно- и външнотърговска дейност, производство и търговия със стоки за бита на гражданите, промишлени изделия и хранителни продукти, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други търговски дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

45015

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 24.VI.2002 г. вписва промени по ф.д. № 24717/92 за “Инстрансмаш - Инженеринг” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва новия член на съвета на директорите X.X.X.; дружеството ще се представлява от X.X.X. самостоятелно и от X.X.X. и X.X.X. заедно.

45016

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 24.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 24717/92 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Инстрансмаш - Инженеринг” - АД.

45017

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 21928/95 за “Евроинтегра” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

45018

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 3008/99 за “Скорпион груп” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва за съдружник X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, кв. Лозенец, ул. Богатица 23, бл. АБВ.

45019

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 5229/2000 за “Анбока” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, ул. Цар Иван Асен II № 69, ап. 16; вписва промени в дружествения договор.

45020

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ вписва по ф.д. № 9486/2000 заличаването на “Белинда - 2000” - ЕООД.

45021

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 24.VI.2002 г. вписва по ф.д. № 921/2000 промяна за “СК - 13 холдинг” - АД: дружеството ще се представлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X., като документите се подписват от двама от тях.

45022

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 18.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д.№ 921/2000 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “СК - 13 холдинг” - АД.

45023

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5447/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “БСС Промоушън” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. 20 април 23, партер, ап. 1, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, консултации по маркетинг и мениджмънт, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, планиране и организиране на събития и промоции, видео-, аудио- и печатна продукция, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

45024

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ вписва по ф.д. № 15638/95 прехвърляне на ЕТ “Мега - 92 - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Ванимир” - ЕООД.

45745

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 22.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 19708/95 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Турист сервиз” - АД.

45746

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 19993/95 промени за “Блиц - Сервиз” - ЕООД: вписва прехвърляне на “Блиц - Сервиз” - ЕООД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Блиц Трейд Къмпани” - ООД; премества седалището и адреса на управление на “Блиц - Сервиз” - ЕООД, в София, район “Средец”, ул. Христо Белчев 19; вписва като управители на “Блиц - Сервиз” - ЕООД, X.X.X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно; вписва промяна в предмета на дейност на “Блиц - Сервиз” - ЕООД: производство, рециклиране, търговия, внос, износ, разпространение, сервиз, ремонт и поддръжка на игрални съоръжения за хазартни игри съгласно Закона за хазарта, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

45747

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписва по ф.д. № 834/96 прехвърляне на ЕТ “X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Диабел - X.X.”.

45748

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 25.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1292/97 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Образцови аптеки” - АД.

45749

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 18422/97 промени за “Хиско” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се представлява от X.X.X..

45750

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 4410/98 промени за “Рубикон Меритайм Ко” - ООД: заличава като съдружник “Рубикон Транском” - ООД; вписва нов дружествен договор.

45751

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 14084/2000 промени за “Еко - 2001” - ЕООД: вписва като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Еко - 2001” - ООД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X.; вписва дружествен договор.

45752

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 и чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 27.VI.2002 г. по ф.д. № 3112/2001 вписва преобразуване на “София Карго Грейнс” - ЕООД, в “София Карго Грейнс” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Витоша 1А, ет. 1, офис 102, и с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт и други специфични търговски операции, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, всякаква друга незабранена и съобразена с особените изисквания на закона търговска дейност в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав: “МакКап холдинг” - АД, представлявано от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. - изпълнителен директор, който ще представлява дружеството.

45753

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 683/2002 промени за “Янев Стром 21 Инженеринг” - ЕООД: вписва като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Стром 21 Инженеринг” - ООД; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов дружествен договор.

45754

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4831/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограниечна отговорност “Самостоятелна медико-диагностична лаборатория И.М.Д.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин 10, бл. 155, ет. 7, ап. 28, с предмет на дейност: извършване от лекар с помощта на други медицински специалисти на предписани от лекар или стоматолог специализирани рентгенови изследвания, интраорални, снимки и панорамни графии. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

45755

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5584/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бърт Риел Истейт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Патриарх Евтимий 24, с предмет на дейност: производство и търговия със стоки, покупка на стоки или вещи с цел препродажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Бертранд Емил Дамстра и се управлява и представлява от управителя Бертранд Емил Дамстра и X.X.X. заедно и поотделно.

45756

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5919/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Принцеса Т” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, кв. Княжево, ул. Райска градина 24, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: производство, вътрешна и външна търговия с промишлени, хранителни и селскостопански стоки, стоки за бита, хотелиерство, ресторантьорство, превозна дейност, транспортни услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска, информационна, инженерингова, спедиторска и складова дейност, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Луи Муса Ага, който го управлява и представлява.

45757

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5528/2002 вписа в търговския регистър дружествос ограничена отговорност “Хит - Т.Т.” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Денкоглу 4, партер, ап. 2, с предмет на дейност: туристически услуги, вкл. туристическа, туроператорска и агентска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, транспортна дейност, комисионни сделки, сделки с недвижими имоти, рекламни, издателски, печатни и консултантски услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

45758

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5739/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ива - Ер - Комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Красно село, бл. 181, ет. 4, ап. 13, с предмет на дейност: проектна и строително-монтажна дейност, издателска и рекламна дейност, вътрешна и външна търговия, вътрешен и международен туризъм, вътрешен и международен транспорт, международен и вътрешен ловен туризъм, преводаческа дейност и лицензиране на документи, посредническа дейност, услуги на фирми и граждани, изграждане на автоматизирани системи за управление, проектно и програмно осигуряване, научноизследователска, развойна, внедрителска и търговска дейност с програмни продукти, охрана на физически лица и тяхното имущество, охрана на имущество на юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, охрана със сигнално-охранителна техника и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

45759

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5786/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Дайкос” - ООД, със седалище и адрес на упраление София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 329, вх. В, ет. 1, ап. 57, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и износ, производство на всякакви незабранени със закон промишлени, хранителни и селскостопански стоки, търговия, доставка, разпространение на горива и петролни продукти, търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортна дейност - превоз на пътници и товари, издателска, спедиторска, строителна, комисионерска дейност и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

45760

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5527/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Арх Аспект” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Славия, бл. 6, вх. А, с предмет на дейност: проектиране за строителството, дизайн, строително-рекламна дейност, вътрешна и външна търговия на едро и дребно със стоки от всякакъв вид, търговско представителство и посредничество, консултантска дейност, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, маркетингова и инженерингова дейност, туризъм, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни и други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякакви други търговски сделки и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

45761

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5526/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Вилмак лаборатория” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ж.к. Зона Б-5, бл. 7, вх. Б, ет. 4, ап. 74, с предмет на дейност: изпитвания и измервания, както и издаване протоколи в съответствие с изискванията на БДС за: катодна защита на подземни метални съоръжения, корозионна агресивност на почвата по отношение на въглеродна стомана, корозионна опасност от блуждаещи токове, електродренажна защита на подземни съоръжения, анодни и защитни заземявания, изолационни покрития на тръбопроводи и кабели до 220 V, електроразпределение, електрозахранване, инсталации, изпитване, проучване, проектиране, изграждане, настройка и сервиз на системи за катодна защита от корозия, системи за електрозахранване и автоматизация, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговско представителство, агентство и посредничество, превозна, хотелиерска, ресторантска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

45762

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5738/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Логиспед” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, бул. България, ж.к. Бокар, ул. Б, къща 4а, с предмет на дейност: международна и вътрешна спедиция, международен и вътрешен транспорт на товари с наети и собствени транспортни средства и контейнери, инженерингова, консултантска, организационно-маркетингова дейност, разработване на фирмени управленчески концепции, външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност, всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

45764

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 5273/2002 за “Борисов и сие” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от Монтана в София, район “Подуяне”, ул. Резбарска 11.

45765

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2774/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Интегрейтид Електроник Солюшънс - Ийст Юръп” - ООД (“Ай и Ес - И Ю” - ООД), със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Скобелев 36, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: производство и търговия с изделия в областта на електрониката и тяхното сервизно обслужване, производство и търговия със стоки за бита на гражданите, промишлени изделия и хранителни продукти, външнотърговска дейност, ресторантьорство, хотелиерство и туристическа дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица и всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с капитал 6000 лв., с неопределен срок, със съдружници Ричард Хафис Жбейли, Паскал Алберт Занин, Роланд Анж Франсоа Лара и Бернард Джорджис Хобейка и се управлява и представлява от Ричард Хафис Жбейли.

45766

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5373/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Доко - ДФ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Граф Игнатиев 46, ет. 3, стая 18, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, дистрибуция, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, складови и лизингови сделки, производствена дейност, посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Димитриус Николаос Филипу, който го управлява и представлява.

45767

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5443/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Касиопеа I” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, бул. Стамболийски 57, с предмет на дейност: консултантска и преводаческа дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, информационна и програмна дейност, производство на рекламни материали, сделки с права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, транспортна, спедиторска, складова, комисионна дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Ерез Розен, който го управлява и представлява.

45768

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5627/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ротана Трейдинг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, ж.к. Младост, бл. 92, вх. А, ет. 7, ап. 30, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия със стоки на бита, леката и хранително-вкусовата промишленост, комисионна и консигнационна търговия, маркетинг, лизинг, посредничество и търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешен и международен транспорт, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 20 000 лв., със съдружници Аммар Гх Садаллах и Фарис М Таяб, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

45769

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 586/90 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “ПроСофт” - АД.

45770

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 3.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 16890/90 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Пивоварна София” - АД.

45771

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписва по ф.д. № 25130/91 прехвърляне на фирма “X.X.X. - Алекс” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Цветанка Кирмина - Алекс”.

45772

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 9595/92 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Осигурителна синдикална каса Подкрепа” - АД.

45773

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 27.VI.2002 г. по ф.д. № 9595/92 вписа промени за “Осигурителна синдикална каса Подкрепа” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X..

45774

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 26.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 14097/92 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Български Бизнес Системи” - ООД.

45775

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 14097/92 промяна за “Български Бизнес Системи” - ООД: заличава като съдружник X.X.X..

45776

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 19293/92 промяна за “Симекс” - ООД: удължава срока за дейността на дружеството с 5 години, считано от датата на решението - 26.VI.2002 г.

45777

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 7037/96 за “Арарат” - ООД: заличава като управител и съдружник Искандер Асса Искандер Кубеин; вписва като управител и съдружник Сухейл Уажих Фрейдж.

45778

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 28.VI.2002 г. вписва промени по ф.д. № 3295/97 за “Металхим - холдинг” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.-X..

45779

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 3295/97 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Металхим - холдинг” - АД.

45780

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 5240/2001 за “Стартекс - Т” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва прехвърляне на целия дружествен капитал на “Стартекс - Т” - ЕООД, от “ФР” - ЕООД (рег. по ф.д. № 7479/2001), на X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва нов дружествен договор; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

45781

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5690/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Перфект - Глобалремонт - 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Житница 19, с предмет на дейност: строителство и ремонт на сгради в страната и в чужбина, консултантска, проучвателна и маркетингова дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, информационни и посреднически услуги, лизинг, търговско посредничество и представителство, спедиторска и превозна дейност (след снабдяване с лицензии и разрешителни за тези дейности, за които се изискват такива), както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

45782

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5573/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Магро Винеа” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, бул. Цариградско шосе, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус II, ет. 3, с предмет на дейност: туристически дейност, в т.ч. хотелиерство и ресторантьорство, търговия, вътрешен и международен транспорт, спедиция, селскостопанска, строителна и проектантска дейност, пространствено оформление на интериор и екстериор, предприемаческа дейност, проектно-проучвателна, конструкторска, превозна и експедиторска дейност, трансфер на технологии и ноу-хау, търговско представителство на наши и чуждестранни юридически лица, покупка на стоки с цел препродажба, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство, посредничество и комисионерство, сделки с интелектуална собственост, консултантски, рекламни, информационни услуги, маркетинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими вещи с цел продажба, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Магро Инвест Лимитид” и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

45783

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5766/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Космо Бегс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, кв. Модерно предградие, ул. 3019 № 1, с предмет на дейност: производство и търговия с канцеларски материали, офисоборудване и консумативи и всякакви изделия от хартия, рекламна и издателска дейност, търговско посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортни, спедиторски и митнически услуги, ноу-хау, инженерингова и маркетингова дейност, туристически услуги, търговия с недвижими имоти и външнотърговска дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Джибели” - ООД, и X.X.X., която го управлява и представлява.

45784

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5774/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ориндж Вайълин” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Съборна 2А, ет. 4, с предмет на дейност: търговия и консултантски услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитал “ТМФ България” - ЕООД, и се управлява и представлява от управителя Уилем Антон Смит.

45785

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5182/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Аватар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ул. Грамос 2, вх. А, ет. 1, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, консултантска, спедиторска и превозна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, автосервизна дейност, както и всякакви други разрешени от законодателството дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

45786

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5566/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “КВ Трейд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, ж.к. Дървеница, бл. 11, вх. Г, ет. 5, ап. 117, с предмет на дейност: търговия с метали и метални изделия и с отпадъци от черни и цветни метали, както и преработката им и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

45787

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5960/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ай Пи Консултинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Цар Освободител 8, с предмет на дейност: консултантски услуги в областта на интелектуалната собственост, търговията, производството и рекламата чрез интернет, създаване на иновационни центрове, изработване и поддържане на електронни бази данни, дистрибуторство, агентство, и посредничество на местни и чуждестранни лица и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

45788

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5567/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Никай” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Янтра 12, с предмет на дейност: проектиране на външни и вътрешни промишлени и битови ел. инсталации и уредби, внос, доставка, монтаж на комутационна и инсталационна техника и пусково-наладъчни работи в промишлеността и енергетиката, настройка на релейни защити в промишлеността и енергетиката, измерване на електрически и неелектрически величини, доставка, монтаж и пускане в действие на системи в промишлеността, като: системи за компенсиране на реактивна енергия, статични и частични инвертори, системи за намаляване на разходите на ел. енергия и системи за автоматизация в промишлеността и енергетиката, обслужване и ремонт на ел. инсталации и уредби до 110 kV, надзорна дейност на електроенергийни обекти с напрежение до 35 kV, орган за контрол в областта на здравословни и безопасни условия на труд, търговия с движими и недвижими имоти и отдаване под наем, туристическа дейност, външно- и вътрешнотърговска дейност, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина и всякакви други дейности и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X.-X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X.-X. заедно и поотделно.

45789

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5803/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “СИОЧ - 71” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ж.к. Илинден, бл. 19, вх. 4, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: всякаква строителна дейност, продажба на стоки на едро и дребно, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, лизинг, складова дейност, стоков контрол, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

45790

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 24.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 26805/91 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Вакууммет” - АД.

45791

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 27.VI.2002 г. вписва промени по ф.д. № 13825/94 за “Приста Ойл” - АД: заличава като член на надзорния съвет Питър Джон Оукфорд; заличава като член на управителния съвет Предраг Панич; вписва като член на надзорния съвет Никалъс Дейвид Пейдж; вписва като член на управителния съвет Брайън Джон Дръмонд.

45792

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 25553/92 за “КПМГ - България” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, бул. Фритьоф Нансен 37; вписва изменения и допълнения в дружествения договор.

45793

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписва промени по ф.д. № 11474/95 за “А & Г” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; премества седалището и адреса на управление от София, район “Надежда”, ж.к. Надежда, бл. 264, вх. Ж, ет. 1, ап. 157, в София, район “Банкя”, гр. Банкя, ул. Кресна 2; заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

45794

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 13193/95 за “Деа Транс” - ООД: вписва нов дружествен договор.

45795

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определине от 28.VI.2002 г. допуска прпилагането в търговския регистър по ф.д. № 3987/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “ДЗИ - Инвест” - АД.

45796

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 14007/99 за “Кивели” - ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

45797

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 13749/2000 за “Идико 2000” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 2, стая 211; вписва промени в устава.

45798

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5706/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Техноекспертстрой” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 1, бл. 118, вх. 1, ет. 2, ап. 13, с предмет на дейност: сделки, свързани с покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производствена, складова, комисионна, спедиторска, превозна и рекламна дейност, търговия на едро и дребно със строителни материали, посреднически услуги, търговско представителство, проектиране, строителство и инженерингова дейност, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

46350

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4889/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “БСБ - Бгомилов” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 261, ет. 11, ап. 48, с предмет на дейност: транспортни услуги, търговия на едро и дребно, покупка и производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна и лизингова дейност, превозна, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, международен и вътрешен туризъм, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, откриване на магазини за хранителни и промишлени стоки, външнотърговска дейност, внос-износ, реекспорт и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

46351

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по .фд. № 1520/2002 за “Феникс Стоун Уъркс” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва за съдружник Роджър Кент Вилденщейн.

46352

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5967/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Старкс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Нишава 155, с предмет на дейност: предоставяне на консултантски услуги, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

46353

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определине от 27.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 4818/2001 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Търговска къща - Инвест” - АД.

46354

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 11.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 4441/2001 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Капо Грейн” - АД.

46355

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5654/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Поли - 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 21, вх. 1, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна дейност, строителство, производство на стоки, разрешени със закон, всякакви дейности при спазване на установения в законодателството режим за съответната дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

46333

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5695/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Палома 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел 2, бл. 40, вх. А, ет. 9, ап. 35, с предмет на дейност: търговия и производство на различни видове стоки, външна търговия, лизингови, комисионни, бартерни и компенсационни сделки, реекспорт на стоки, суровини, материали, прибори, уреди и съоръжения в страната и в чужбина, маркетинг, информационна, консултантска и рекламна дейност, международен и вътрешен транспорт, покупка, строеж и сделки с недвижими имоти, сервизна дейност и различни видове услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

46334

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5758/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Амик - Интер” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 429, вх. Г, ет. 6, ап. 80, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия с мебели от масив, плоскости, стъкло, PVC и други материали, търговско представителство и посредничество, транспортни, хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

46335

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5778/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Тедалекс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, райно “Надежда”, ж.к. Надежда 2, бл. 220, вх. В, ап. 25, с предмет на дейност: търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, консигнационна, дистрибуторска и лизингова дейност, внос и износ, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

46336

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5779/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Агенция Геосистем - ЛТ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 911, вх. Е, ет. 1, ап. 111, с предмет на дейност: комплексни специализирани консулатнтски услуги в областта на земеделието, земеползването и кадастъра на земеделските земи, разпространение, проектиране, създаване, поддръжка, обучение и инсталация на информационни системи, кадастър, картография, геодезия и фотография, комасация, възстановяване собствеността на земеделските земи и гори, трансфер на технологии, търговско представителство и посредничество, организиране на конференции, симпозиуми, семинари, рекламно-издателска и търговска дейност, насрещни покупки и други сделки в страната и в чужбина, представителство на чужди фирми, други стопански и търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X.-X., която го управлява и представлява.

46337

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5810/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “А2 - Автомобили” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ул. Купените 14, с предмет на дейност: консултантска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, производство на рекламни материали, сделки с права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуална собственост, транспортна, спедиторска, складова, комисионна дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Билд - А2” - ЕООД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

46338

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5852/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Евроинформ Консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Васил Левски 93, вх. А, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: консултантска дейност, преводи, организиране на конференции, семинари и изложби, информационна дейност, софтуерни и компютърни услуги, предприемаческа дейност, провеждане на професионални курсове, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

46339

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5854/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ВТУ Каблешков” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Гео Милев 158, с предмет на дейност: организиране на курсове за подготовка, квалификация и преквалификация на специалисти в областта на транспорта, транспортната техника, транспортните технологии и инфраструктура, научни и приложни изследвания, организиране на компютърни курсове и обучение, експертно-консултантска дейност, издателска дейност за научна литература, учебни материали, ръководства и други издания, научноизследователска, проектантска и конструкторска дейност, специализирани експертизи, услуги, сервизна дейност и дребносерийни производства в мощностите на училището, компютърни услуги, реклама и рекламно-търговска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала ВТУ “X.X.”, представляван от ректора X.X.X., и се управлява и представлява от управителя X.X.X. и X.X.X. заедно.

46340

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5859/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ада Старт - 91” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ул. Габрово (ъгъла на Зайчар), с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и консултантски услуги, автомивка, ресторантьорство - пицария, кафетерия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, софтуерни и хардуерни услуги, спедиционни, комисионни превозни сделки, антиквариат, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници ЕТ “Старт - 91 А.Р. - X.X.” и ЕТ “X.X. - Ада” и се управлява и представлява от управиелите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

46341

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 22775/93 за “Първа западна търговска къща” - ООД: премества адреса на управление на ул. Генерал Паренсов 18; вписва промяна в наименованието на съдружника “Финансова къща Астарта Финис” - АД, на “Астарта Финис” - ООД; вписва нов дружествен договор.

46342

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 19366/93 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “София Инвест Брокеридж (СИБ)” - АД.

46343

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 28.VI.2002 г. по ф.д. № 30913/92 промени за “Овергаз Инк.” - АД: заличава като членове на надзорния съвет X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на надзорния съвет X.X.X. и X.X.X.; вписва надзорен съвет в състав: председател - X.X.X., зам.-председател - X.X.X., X.X.X. и Станислав X.X.; вписва решението на общото събрание на акционерите от 6.VI.2002 г. за промени в устава.

46344

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 30913/92 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Овергаз Инк.” - АД.

46345

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5750/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Икабо” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Звъника 11, ап. 11, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство и изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, комисионни, спедиционни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

46346

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5724/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Преслав Ентърпрайс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Шипка 3, с предмет на дейност: консултантска дейност, вътрешна и външна търговия, управление и сделки с недвижими имоти, производство на промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, посредничество и комисионерски услуги, търговско посредничество, туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност, строителство и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Българо-американски инвестиционен фонд” - корпорация от САЩ, и се управлява и представлява от управителите Томас Майкъл Хигинс и Денис Ърл Фийлър винаги заедно.

46347

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5965/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Юлита 2000” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 25, вх. А, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, строителство, търговско представителство и посредничество, рекламна и импресарска дейност, изграждане на рекламни съоръжения и отдаването им под наем, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 25 000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

46348

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5717/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Марракеш” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 1, бл. 126, вх. Б, ет. 8, ап. 44, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Мхайнина Абдеррахим, който ще го управлява и представлява.

46349

Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа грешка в решението на СГС от 19.VII.2002 г. по ф.д. № 5857/94 по партидата на “Мобилтел” - ЕАД, относно представителството, като в частта му “Марк Екхаут и Николай Николав, които ще действат само заедно” е изписано грешно името на единия от изпълнителните членове на управителния съвет X.X.X. и следва да се чете: “Николов”; допълва решението на СГС от 19.VII.2002 г., както следва: “вписва промени в устава, приети с решение на едноличния собственик от 7.VI.2002 г. (по ф.д. № 5857/94)”.

47889

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 3754/2002 за “Булгарплод” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от Велинград в София, район “Искър”, ж.к. Дружба, бл. 72, вх. Б, ет. 7, ап. 42.

47256

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 1841/2002 за “Фантазия 02” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, ул. Христо Белчев 26.

47257

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5610/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Корел 67” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин 10, бл. 138, ет. 15, ап. 69, с предмет на дейност: планиране, управляване и контролиране изпълнението на инвестиционни проекти, покупка, застрояване, укрепване, ремонт и обзавеждане на сгради с цел продажба, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, консултантски, информационни и програмни услуги, както и всякакви други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

47258

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5666/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Медия Микс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ж.к. Гоце Делчев, ул. Костенски водопад, бл. 94А, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: създаване и разпространение на радиопрограми (при условията и след надлежно разрешение по реда на Закона за радио и телевизия), както и всякаква друга незабранена със закон стопанска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 20 000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

47259

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5608/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Примера Ко” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Александър Македонски 6, с предмет на дейност: независим строителен надзор, технически контрол, вътрешна и външна търговия, представителство на чуждестранни и наши фирми в страната и в чужбина, лизингова дейност, производство и търговия със строителни материали, търговия с ноу-хау, франчайзингова дейност, консултантски услуги в областта на недвижимите имоти, инвестиционни проекти и правен режим за тях, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., управлява се от управителя X.X.X. и се представлява от собственика X.X.X..

47260

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 3294/2002 за “Це Ем Ди” - ЕООД: променя наименованието на “Це Ем Ди Стар” - ЕООД.

47261

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 5395/2002 за “Балкания Префабрикати” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от Пазарджик в София, район “Овча купел”, бул. Цар Борис III № 140; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт.

47262

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5686/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Реметал” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Брегалница 44, с предмет на дейност: производство на стоки, вътрешнотърговска дейност - търговия с отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им (след получаване на лиценз), експорт и импорт, услуги за населението, комисионерска и посредническа дейност, представителство на местни и чуждестранни юридически и физически лица (без процесуално представителство), както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

47263

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5771/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “ПДА Манюфактуринг БГ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, бул. X.X.X. 6, с предмет на дейност: внос и износ, консултантска, маркетингова и инженерингова дейност, производство на изделия в областта на машиностроенето, мебелната и текстилната промишленост и всякакви други стопански дейности, незабранени със закон, като предметът на дейност ще се осъществява в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Филип Даунинг и Джеймс Андрю Алсоп и се управлява и представлява от Филип Даунинг, Брайън Сейнсбъри и X.X.X. заедно и поотделно.

47264

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5801/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ж.к. Света Троица, бл. 351, вх. А, ап. 14, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, превозна, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност, комисионна, спедиционна и складова дейност и други подобни услуги, търговско представителство и посредничество и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

47265

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5845/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Транскап” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. 165 № 3, ет. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, инженеринг, изграждане и експлоатация на производствени обекти в страната и в учжбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, външнотърговска дейност чрез внос, износ, бартерни, комисионни, реекспортни, лизингови и други сделки и операции, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

47266

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определине от 3.VII.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 520/89 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Автотрансснаб” - АД.

47267

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 467/89 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Авеста Трейд” - АД.

47268

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 28.VI.2002 г. вписва промени по ф.д. № 467/89 за “Авеста Трейд” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X..

47269

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 3.VII.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 28154/91 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Търговска лига - Национален аптечен център” - АД.

47270

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписва по ф.д. № 34647/92 прехвърляне на предприятието на фирма “Дани - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Дани - X.X.”.

47271

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 3351/94 за “Фотопринт” - ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

47272

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 19821/94 за “Карс Агро” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

47273

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 13435/94 за “Одит Консулт - Б” - ЕООД: вписва промяна в предмета на дейност: заверка на годишни счетоводни отчети, счетоводни услуги, данъчни консултации, финансови анализи, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

47274

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 29.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 14079/94 на проверения и приет годишне счетоводен отчет за 2001 г. на “Унитехком” - ЕООД.

47275

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 14414/95 за “Волекс - 95” - ЕООД: вписва увеличение на капитала от 132 000 лв. на 287 000 лв.

47276

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 5680/96 за “Транспортна къща НДК - НОФ1” - ЕООД: вписва удължаване на срока за ликвидация до 31.ХII.2002 г.

47277

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 2088/97 за “Вестникарска група България” - ООД: вписва като прокуристи X.X.X. и X.X.X.-X., като прокуристите ще представляват дружеството само съвместно с който и да е от управителите на дружеството.

47278

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 9985/98 за “Сити Дизайн център” - ООД: вписва като съдружник X.X.X.; заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X.-X..

47279

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ вписва по ф.д. № 7975/90 преобразуване на СД “Инженеринг - М - X.X. и сие” в дружество с ограничена отговорност “Инженеринг - НМ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ж.к. Червена звезда, бл. 42А, вх. А, ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност: строително-монтажни и ремонтни услуги на граждани, фирми, представителства, организации в страната и в чужбина, строително проектиране, инженерингова дейност, проучване, проектиране, разработка, доставка и монтаж на комплексни съобщителни фондове, производство и реализация на строителни материали, обзавеждане, комплексна услуга за бита, производство на амбалаж и такелаж, реализация на топли и студени закуски, скара, бира, какао, ядки, коктейли, готови захарни изделия, цигари, кафе, чай, безалкохолни напитки, изграждане на фирмени магазини и продажба на едро и дребно на стоки, произведени от фирмата и от други фирми, външнотърговска дейност (износ и внос на машини, съоръжения и резервни части, консумативни материали, суровини, полуфабрикати и готови изделия, реекспорт, транзитни и компенсационни сделки и други спецфични външнотърговски операции на комисионни начала, консигнация или за собствено сметка), представителство и посредническа дейност на местни и чуждестранни физически и юридически лица в сферата на предмета на дейност, ремонт и сервизна дейност на машини и съоръжения в областта на строителството и съобщенията и на такива, доставени от фирмата, създаване на съвместни и смесени производствени и търговски фирми и предприятия в сферата на предмета на дейност, рекламна (без кино, видео и печат) дейност, отдаване на коли, вещи и недвижими имоти под наем, покупко-продажба на движими и недвижими имоти, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X., като поема активите и пасивите на СД “Инженеринг - М - X.X. и сие”.

47280

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 11250/99 за “Фино - Мен - Д.Г.” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва за съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

47281

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 26.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 7528/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Елбеген” - АД.

47282

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 7835/98 за “Кадет Консулт” - ООД: допълва предмета на дейност с “преводи от български на чужди езици и от чужди езици на български език (преводаческа дейност)”.

47283

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д. № 15394/98 за “Диуеър” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; допълва предмета на дейност с “проектиране, програмиране, внедряване, поддържане, развитие, адаптиране и производство на програмни продукти и информационни системи, обучение, реклама, разпространение и търговия с програмни продукти и системи, консултантски услуги при изграждане на автоматизирани системи, външноикономическа дейност, в т.ч. внос и износ на стоки и услуги и ноу-хау на комисионни начала или за собствена сметка, бартерни операции, предприемаческа, посредническа, агентска и представителна дейност, инженерингови услуги в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон”.

47284

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д. № 13738/98 за “Конзол” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от Берталан Матиз и X.X.X. заедно и поотделно; вписва промени в учредителния акт на дружеството.

47285

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 14356/98 за “Сева Транс” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Слатина”, ж.к. Слатина, бл. 16, ет. 8, ап. 36; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

47286

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 14362/98 за “Брейн къмпани” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

47287

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 24.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 21646/91 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Информинвест” - АД.

47288

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5926/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Джу Ин” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Цар Петър 2, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия във всички разрешени със закон форми и стоки, складова дейност, ресторантьорство, спедиторска, транспортна, рекламна, посредническа, предприемаческа, маркетингова дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Чен Чонгли и Чен Чонгбин и се управлява и представлява от Чен Чонгли.

47289

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5828/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Гама Дизайн Тим” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Попово 3 - 5, вх. 1, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: рекламна агенция с рекламна дейност в страната и в чужбина, строителство, проектиране, посредничество, търговия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X.-X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X.-X. заедно и поотделно.

47290

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5937/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Пей Пей” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ж.к. Банишора, бл. 25, вх. В, ап. 41, с предмет на дейност: покупки на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия с обувки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Хуан Фанглан и Сюй Пейюен и се управлява и представлява от Хуан Фанглан.

47291

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 3.VII.2002 г. по ф.д. № 5659/2002 промени за “Арда - Инструмент” - АД: премества седалището и адреса на управление от Кърджали в София, ж.к. Изгрев, ул. Самоков 60; заличава досегашния съвет на директорите; вписва нов съвет на директорите в състав: “Бела Козметик” - ЕООД (рег. по ф.д. № 15729/98), представлявано от X.X.X., X.X.X. - председател и изпълнителен директор, и X.X.X. - зам.-председател; дружеството ще се представлява от председателя на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X.; вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 22.II.2002 г.

47292

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6095/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Радикс Турс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър 87, вх. В, ет. 2, ап. 76, с предмет на дейност: туроператорска и туристическа дейност (след получаване на лиценз), рекламна дейност, транспортна и спедиторска дейност и услуги в страната и в чужбина, рент-а-кар, продажба на автобусни и самолетни билети (след получаване на лиценз), продажба на мобилни телефони и аксесоари, комисионерска и агентска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки и услуги, позволени със закон, всякаква друга търговска дейност по смисъла на чл. 1 ТЗ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

47293

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 8463/2001 за “Метал плюс” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; вписва за съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва за управител X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Сердика”, ул. Цигов чарк 14; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

47294

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 9655/2000 за “Надин 2000” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 2, стая 208.

47295

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 24.VI.2002 г. по ф.д. № 371/98 промени за “ИЧМ - Приват” - АД: намалява броя на членовете на съвета на директорите от 5 на 3; заличава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X..

47296

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 3.VII.2002 г. по ф.д. № 9882/98 промени за “Нова търговска компания” - АД: заличава членовете на съвета на директорите; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - изпълнителен директор, и X.X.X.; дружеството ще се представлява от председателя на съвета на директорите X.X.X. и изпълнителния директор X.X.X. заедно и поотделно.

47297

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 6/98 за “Имидж Медиа” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

47298

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1576/98 за “Просист България” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала “Просист Дойчланд” - ООД, поради вливането му в “ПроСист Софтуер” - АГ; вписва като едноличен собственик на капитала “ПроСист Софтуер” - АД, Германия, гр. Кьолн.

47299

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 28.VI.2002 г. по ф.д. № 2229/97 промяна за “Българска тютюнева компания” - АД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Изгрев”, бул. Цариградско шосе, бл. 73, ет. 4, ап. 8.

47300

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 31.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 24309/94 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “АВА” - ООД.

47301

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 27.VI.2002 г. по ф.д. № 19366/93 промяна за “София Инвест Брокеридж (СИБ)” - АД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, бул. Васил Левски 41.

47302

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 519/92 прехвърляне на предприятието с фирма “Елит - Симеон Рагин” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на ЕТ “Боби - X.X.” (рег. по ф.д. № 10776/92).

47303

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 15995/99 за “Гънлан” - ООД: заличава като съдружник и управител Сун Юйся; премества седалището и адреса на управление в София, район “Надежда”, ж.к. Свобода, бл. 4, ет. 4, ап. 10; дружеството ще се управлява и представлява от Джао Гънлан и Лиу Юн заедно и поотделно.

47304

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 8701/2000 за “Аляска 2000” - ЕООД: допълва предмета на дейност с “организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството”.

47305

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 2999/2000 за “Онко Нет” - ООД: заличава като съдружник и управител Нихат Сьозери; вписва за съдружник Каймаз Нуретин; премества седалището и адреса на управление в София, район “Сердика”, ул. Каменоделска 5; дружеството ще се управлява и представлява от Хасан Агар Йозгюр.

47306

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 8930/2001 за “Панагюрище - 1962” - ООД: заличава като съдружник X.X.X..

47307

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 8101/2001 за “Галдсим” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X..

47308

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 3404/2001 за “Глобал Интернешанъл” - ООД: заличава като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала “Стар - Линк” - ЕООД; дружеството продължава дейността си като “Глобал Интернешанъл” - ЕООД; премества седалището и адреса на управление в София, район “Сердика”, ул. Нешо Бончев 13; вписва промяна в предмета на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност във всички разрешени форми, производство на стоки и услуги за бита в областта на промишлеността и селското стопанство, маркетингова, лизингова, инженерингова, рекламна (без кино и печат) дейност, мениджмънт, дизайн, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортна, рент-а-кар и спедиторска дейност в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със закон; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството; вписва учредителен акт на дружеството.

47309

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 4787/2001 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Триада маркет енд дистрибюшън” - АД.

47310

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 21.VI.2002 г. допуска прлагането в търговския регистър по ф.д. № 17222/91 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Нове - АД - холдинг” - АД.

47119

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 21.VI.2002 г. по ф.д. № 17222/91 вписва промяна за “Нове - АД - холдинг” - АД: вписва промяна в броя и номиналната стойност на акциите, както следва: дружеството е с капила 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.

47120

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определине от 1.VII.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 26615/91 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “ПроМобил” - ООД.

47121

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 26615/91 промени за “ПроМобил” - ООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 400 000 лв.; вписва промени в дружествения договор.

47122

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписва по ф.д. № 19605/95 прехвърляне на ЕТ “Мич - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “Мич - X.X.” - София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 883, вх. 3, ап. 9.

47123

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 7.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 2201/93 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Евротех” - ООД.

47124

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 10405/93 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Минпроект” - ЕАД.

47125

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 29446/93 промени за “Олимпик ДДБ Нийдхам - България” - ЕООД: заличава като управител Стефан Иванович; вписва като управител Ангелос Павлос Парасхакис, който ще управлява и представлява дружеството.

47126

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 5609/95 промени за “Центрум груп” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва промяна в дружествения договор.

47127

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 5633/96 промени за “Стандартстрой” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Стандартстрой” - ЕООД, и се управлява и представлява от X.X.X..

47128

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 6903/96 промени за “Холанд” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала “Старлинк” - ЕООД; премества седалището и адреса на управление в София, район “Сердика”, ул. Нешо Бончев 13; вписва промяна на предмета на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност във всички разрешени форми, производство на стоки и услуги за бита в областа на промишлеността и селското стопанство, маркетингова, лизингова, инженерингова, рекламна (без кино и печат) дейност, мениджмънт, дизайн, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортна, рент-а-кар и спедиторска дейност в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със закон; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

47129

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 8162/96 промени за “Лада лизинг” - ООД: вписва като съдружник и управител X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва промени в дружествения договор.

47130

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 8606/97 промени за “Авеккс” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

47131

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 9883/97 промяна за “Касон 71” - ЕООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление - София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 4, бл. 431, вх. А, ет. 1, ап. 3.

47132

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 13673/97 промяна за “Тани 97” - ООД: вписва за съдружник X.X.X..

47133

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 28.VI.2002 г. по ф.д. № 8216/2000 вписва промяна за “Висше училище по застраховане и финанси” - АД: вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 20.V.2002 г.

47134

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 8216/2000 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Висше училище по застраховане и финанси” - АД.

47135

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 9246/2000 промени за “Превекс” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството; дружеството продължава дейността си като “Скат - СП” - ЕООД.

47136

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 1972/2001 промени за “Ер Пи” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

47137

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 864/99 промени за “СТС Трейдинг” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “СТС Трейдинг” - ЕООД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

47153

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 5036/99 промени за “Сигма - 2000 - Фарос” - ООД: заличава като съдружник Георгиос Аристидис Тавридис; вписва за съдружник Николаос Александрос Аврамидис.

47154

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 9377/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Райли” - АД.

47155

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 1.VII.2002 г. по ф.д. № 10904/99 вписва промяна за “Либра” - АД: вписва като прокурист Херман Лудвиг Франке.

47156

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 27.VI.2002 г. по ф.д. № 11587/99 вписва промени за “Металхим - 2000” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член и зам.-председател на съвета на директорите X.X.X..

47157

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 11587/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Металхим - 2000” - АД.

47158

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 8439/2000 промени за “Уебтек” - ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител Александър Богдан Томпсън; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X.; променя наименованието на “Сео Транс 2002” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

47159

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 1.VII.2002 г. по ф.д. № 5205/2002 вписва промяна за “Литекс Интернешънъл” - ЕАД: вписва увеличение на капитала чрез апортна вноска от 50 000 лв. на 67 482 700 лв., разпределен в 674 827 поименни акции с номинална стойност 100 лв.

47161

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 2.VII.2002 г. по ф.д. № 5205/2002 вписва промяна за “Литекс Интернешънъл” - ЕАД: вписва като едноличен собственик на капитала “Мимико холдингс лимитид” - X.X. острови.

47162

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5353/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Едина - Л.Д.С.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Триадица 5, административна сграда - София палас, офис 523, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност - внос и износ, търговия и производство на всякакви незабранени със закон промишлени, хранителни и селскостопански стоки, дейност на търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, превозна дейност - превоз на пътници и товари, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Лидия Сагидулина, която го управлява и представлява.

47163

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 3.VII.2002 г. по ф.д. № 5662/2002 вписва промени за “Литекс Комерс” - АД: вписва вливане на “Литекс Интернешънъл” - ЕАД, в “Литекс Комерс” - АД; вписва увеличение на капитала от 50 000 лв. на 67 532 700 лв., разпределен в 675 327 налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 лв.; вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 2.VII.2002 г.

47164

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5927/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Лу Дзюн” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Славянска 3, ап. 215, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Лу Дзюн, който го управлява и представлява.

47165

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5940/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Еди Турс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Персенк 3, бл. 2, вх. А, ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност: туроператорска дейност, посредничество при извършване на туристическа дейност в страната и в чужбина, откриване на туристически представителства в страната и в чужбина, транспортни, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, ресторантьорство, хотелиерство, вътрешна и външна търговия със стоки и услуги, незабранени със закон, и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

47166

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5985/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Вадонна” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ул. Христаки Павлович 20, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: търговия със стоки и други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ на стоки, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, кафетерии, сладкарници и др., ресторантьорска, хотелиерска, комисионна, превозна дейност, търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни физически или юридически лица, транспортна дейност в страната и в чужбина, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X.-X., които го управляват и представляват заедно и поотделно, а за сделки на стойност над 10 000 щ.д. ще се представлява от двамата управители заедно.

47167

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 1081/89 промени за “Център за ускорено внедряване (ЦУВ) “Прогрес” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

47168

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 1.VII.2002 г. по ф.д. № 1094/89 вписва промени за “Транскомплект” - ЕАД, с държавно имущество: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X..

47169

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 1.VII.2002 г. по ф.д. № 3014/89 вписва промени за “Електроимпекс” - АД: вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; допуска прилагането в търговския регистър на проверения и приет годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.

47170

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 7975/90 промени за “Инженеринг - НМ” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от двамата управители X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; премества адреса на управление в София, район “Изгрев”, ж.к. Дианабад, бл. 42А, вх. А, ет. 2, ап. 4; вписва промени в дружествения договор.

47171

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 12138/91 промяна за “Е.М.В. - холдинг” - ООД: изключва съдружника X.X.X..

47172

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 1.VII.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 20309/91 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Искра - Силатроник” - АД.

47173

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 28.VI.2002 г. по ф.д. № 24946/91 вписва промени за “Леяркомплект” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X..

47174

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 1644/93 промяна за “Виарис” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Триадица”, бул. Витоша 94А, ет. 2.

47175

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 6391/93 промени за “Професионална защита - Електроник” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

47176

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 1.VII.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 13060/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Индустриален капитал - холдинг” - АД.

47177

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 15546/97 промени за “Оптима Лекс” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

47178

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 9510/99 промени за “Емейчдиджей - Интернешенъл” - ООД: заличава като съдружник и управител Ким Джонг Хун; вписва като съдружник X.X.X.; променя наименованието на “Мартин 21” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от Лий Мин Хйонг и X.X.X. заедно и поотделно.

47179

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 9608/99 промени за “Модна къща Танитани” - ЕООД: променя наименованието на “Атаниа” - ЕООД; вписва промяна в предмета на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, реекспорт и бартерни сделки, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, стоков контрол, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност, мениджмънт на туристически дружества, рекламна дейност, търговия на едро и дребно с лекарства и лекарствени продукти и аптечна дейност (след издаване на необходимите разрешителни за това), както и всякаква друга дейност, незабранена със закон; вписва промени в учредителния акт на дружеството.

47180

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 3788/2000 промени за “Балкан Холидейз Сървисис” - ООД: заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

47181

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 10962/2001 промени за “Дарик радио Кар” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, пл. Папа Йоан Павел II № 1; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва промени в учредителния акт.

47182

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5458/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Хидроекопим” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Димитър Хаджикоцев 102, вх. Б, офис 3, с предмет на дейност: строителство, проектиране, консултантски услуги, търговия, добив и продажба на кариерни материали, внос и износ, представителство (без процесуално) и посредничество, производство на всякакви незабранени със закон стоки, селскостопанска и инженерингова дейност, туристически услуги, рекламна дейност, транспорт, маркетинг, лизинг, както и други дейности и услуги, които са подходящи за целите и нуждите на дружеството и не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., “Хидрострой” - ООД, “Хидрострой” - АД, и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

47183

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5694/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Принтер плюс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, бул. Христо Ботев 75, ет. 1, с предмет на дейност: рекламна дейност, продажба и ремонт на принтери и копирни машини, продажба на стоки от собствено производство, производство на промишлени и потребителски стоки с цел продажба, търговска дейност на едро и дребно в страната и в чужбина, транспортна дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

47184

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 8131/2001 промени за “Бок Стар Моделс” - ООД: заличава като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X. и като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Бок Стар Моделс” - ЕООД, при непроменени седалище и адрес на управление, предмет на дейност, капитал, с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

47185

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 8666/2001 промени за “Дизайн БГ” - ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Витоша”, кв. Драгалевци, ул. 502 № 7; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X.; вписва промяна в учредителния акт.

47186

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4542/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Нег” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, кв. Хиподрума, ул. Сотир Андонов, бл. 114, вх. Б, ап. 125, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пусково-изпълнителни електроизмервателни дейности в енергетиката, промишлеността и граждански обекти, проектиране, производство, монтаж, настройка, ремонт и сервиз на изделия с електронни и електротехнически компоненти, покупка на стоки или други изделия с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, лизингова, рекламна, складова и спедиторска дейност, сделки с интелектуална собственост, представителство на наши и чужди фирми и лица, търговия със земя, производство, обработка и продажба на селскостопанска продукция, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X.-X., които ще го управляват и представляват заедно и поотделно.

47187

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 5233/2002 промяна за “Фортрак България” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от Бургас, ул. Александър Велики 45, в София, район “Изгрев”, ул. Райко Алексиев 24.

47188

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5755/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Спарки Трейдинг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, бул. Първа българска армия 18, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с произведения на електротехническата промишленост, електрониката, машиностроителната продукция, малогабаритна селскостопанска техника, ръчни електроинструменти, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

47189

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5814/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Блейзер бизнес” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Фредерик Жолио-Кюри 9, с предмет на дейност: внос, износ, реекспорт, инженеринг, трансфер на технологии и ноу-хау, лизинг, консултантска дейност, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство, посредничество и комисионерство, строителна, конструкторска и транспортна дейност, туристическа, рекламна и информационна дейност, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

47190

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5815/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мастертрейд Инк” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Фредерик Жолио-Кюри 9, с предмет на дейност: внос, износ, реекспорт, инженеринг, трансфер на технологии и ноу-хау, лизинг, консултантска дейност, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство, посредничество и комисионерство, строителна, конструкторска и транспортна дейност, туристическа, рекламна и информационна дейност, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

47191

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5915/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “X.X. - Мебел” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел, бл. 420, вх. А, ет. 4, ап. 14, с предмет на дейност: обзавеждане за дома и офиса, проектиране, изработка и продажба на мебели от дърво, ПДЧ-мебели, дистрибуция на материали и аксесоари за мебели, изработка на дървени дограми, посредничество и търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, маркетинг и рекламна дейност, внос, износ, реекспорт, търговия с промишлени стоки и стоки за бита, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

47192

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 17654/95 промени за “Бедик” - ООД: заличава като съдружници Марал Кулакезиан и Манук Кавасиан; вписва като съдружници и управители Осман Ало и Салах Един Мохамад; премества седалището и адреса на управление в София, район “Възраждане”, ул. Цар Симеон 175; дружеството ще се управлява и представлява от Осман Ало и Салах Един Мохамад; вписва промени в дружествения договор.

47193

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 1.VII.2002 г. по ф.д. № 18335/95 вписва промяна за “РТЛ Къмпани” - АД: премества адреса на управление на ул. Христо Ценов 4, ап. 12.

47194

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписва по ф.д. № 19941/95 промени за “Ровотел Метал” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

47195

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 19941/95 промени за “Ровотел Метал” - ООД: вписва промяна в адреса на управление от ул. Христо Смирненски 23 на ул. Христо Ценов 4, ап. 12; заличава като съдружник “РТЛ Къмпани” - АД (бивше “Ровотел” - АД); вписва като съдружник “Ровопласт” - ЕООД; вписва нов дружествен договор.

47196

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписва по ф.д. № 20697/95 промени за “Елмат” - ООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Жо и Вен България” - ЕООД; премества седалището и адреса на управление в София, район “Връбница”, бул. Ломско шосе 210; дружеството ще се управлява и представлява от собственика X.X.X..

47197

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 29.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1278/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “С Тим Айдиас груп” - ООД.

47198

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 2600/97 промени за “Трансконсулт - БГ” - ООД; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

47199

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 2913/97 промени за “Йоанна 97” - ЕООД: вписва второ фамилно име на собственика X.X.X.: X.X.X.-X.; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Йоанна 97” - ООД; премества седалището и адреса на управление в София, район “Красно село”, ж.к. Белите брези, ул. Звъника 1 - 3, ап. 1; заличава като управител X.X.X.-X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

47200

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 11813/99 за “Юнли - 99” - ООД: вписва като съдружник Джан Ханлян; вписва нов дружествен договор.

47201

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 15674/99 за “Стартрейд реклама” - ЕООД: вписва прехвърляне на всичките 50 дяла по 100 лв. на обща стойност 5000 лв. от X.X.X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X.; вписва промяна на седалището и адреса на управление - София, район “Искър”, ж.к. Дружба 2, бл. 216, вх. В, ап. 47; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

47202

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ вписва по ф.д. № 15017/99 заличаването на “Барова консулт” - ЕООД.

47203

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 6019/2000 за “Теобул” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Изгрев”, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20, ет. 11; заличава като управител X.X.X.; вписва за управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

47204

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5963/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Алфадом България” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Оборище 69, с предмет на дейност: търговия, строителство, отдаване под наем на недвижими имоти, посредничество, представителство и други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Триандафилос Николаос Котзаманис, Андреас Ангелос Прокопиу, Апостолос Андреас Трастелис, Сотириос Георгиос Гусетис и Георгиос Атанасиос Киратзис и се управлява и представлява от Триандафилос Николаос Котзаманис, Андреас Ангелос Прокопиу, Апостолос Андреас Трастелис, Сотириос Георгиос Гусетис, Георгиос Атанасиос Киратзис и X.X.X. заедно и поотделно.

47205

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6011/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Дистрал 7507” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Нишава 47 - 51, вх. В, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, спедиционна, рекламна, консултантска дейност и предприемачество. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

47206

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5331/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Фреминг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, бул. Драган Цанков 31А, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова дейност и дейност на търговско представителство, посредничество и агентство на наши и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, пътнически и товарен транспорт, дистрибуторска и маркетингова дейност, строителство, монтаж и ремонт на съоръжения, консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост, туристическа, рекламна, издателска дейност, извършване на всякакви дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 30 000 лв., със съдружници “Тренд България” - ЕООД, и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

47207

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5577/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Юнайтид Флейвърс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ж.к. Зона Б-5, бл. 8, вх. А, ет. 4, ап. 21, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на едро и дребно, разносна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански и стоки за бита, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще го управляват и представляват заедно и поотделно.

47208

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 2.VII.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 12097/95 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Промобил лизинг” - ООД.

47209

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 18121/92 за “Ноема” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, кв. Лозенец, ул. Ягода 16, ет. 1; вписва промени в дружествения договор.

47210

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписва по ф.д. № 2677/92 прехвърляне на предприятието с фирма “Кар - Консулт - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Кобра - 63 - X.X.”.

47211

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 12097/95 за “Промбил Лизинг” - ООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 200 000 лв.

47212

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 11249/95 за “Динексим” - ЕООД: вписва прехвърляне на 101 дружествени дяла по 50 лв., съставляващи 100 % от капитала на дружеството, от X.X.X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Оборище”, ул. Оборище 98, ет. 2, ап. 4; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

47213

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 27.VI.2002 г. вписва промени по ф.д. № 15784/99 за “Риел 99” - АД: вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите, проведено на 11.VI.2002 г.; заличава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва намаляване броя на членовете на съвета на директорите на 3; дружеството е със съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X. - изпълнителен директор; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

47214

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 15784/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Риел 99” - АД.

47215

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 3223/2001 за “Комерсиал 2001” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 4, бл. 431, вх. А, ет. 1, ап. 3; вписва промени в дружествения договор.

47216

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 4867/2001 за “Хелиос 01” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Хелиос 01” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, ул. Попово 8, ет. 4, ап. 7; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

47217

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5946/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Атекс Ком” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Цветан Радославов 46А, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, представителство, посредничество и комисионерство, както и всички видове търговия и производствена дейност, непротиворечащи на закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Туре Стейнар Хансен, X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

47218

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5736/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Агро бизнес център Европа” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Шейново 4, с предмет на дейност: производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция (растениевъдство и животновъдство), преработка на растениевъдна продукция, производство на хляб и хлебни изделия, преработка на мляко и производство на млечни продукти, месопреработка и производство на месни продукти, фуражопроизводство, растителна защита, създаване и поддържане на сортове и хибриди, производство на растителна продукция, селекционно животновъдство, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника, машини и съоръжения, проектиране, строителство и експлоатация на сгради (селскостопански, офиси, жилища, мотели, магазини) и обекти за обществено хранене и туризъм, транспортно-спедиторски и таксиметрови услуги, международен транспорт, хотелиерство и туристически услуги, курсове за професионална и езикова квалификация, преводачески, консултантско-информационни услуги и международни прояви, търговско посредничество, представителска и агентска дейност, инженеринг и сервизна дейност, търговска дейност - вътрешна, външна, каталожна, оказионна търговия с всички видове стоки освен забранените със закон, като търговия с благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата и изкуството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

47219

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 26.VI.2002 г. по ф.д. № 5711/2002 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Бългериа филм сървисес” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, Киноцентър “Бояна”, с предмет на дейност: производство и реализация на кинофилми, телевизионни серии, конкурси, състезания, документалистика, дебати, репортажи и всякакъв друг вид аудио-визуална продукция, предназначена за конвенционална и кабелна телевизия, кино, театър, шоупрограми, концерти, корпоративни мрежи в Интернет, осъществяване на творчески рекламни услуги и маркетинг, фотография, печат, радио и телевизия посредством национално или чуждестранно комуникационно средство, както и всякакви други разрешени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 120 000 лв., разпределен в 1200 поименни акции с номинална стойност 100 лв., със съвет на директорите в състав: Лоран Морис Жул Гросе - председател, X.X.X. и X.X.X. и се представлява от Лоран Морис Жул Гросе.

47220

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5784/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Дикс Трейд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 2, бл. 253, вх. Е, ап. 119, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговски сделки с всички видове стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, строителни, програмни, импресарски, сервизни и всички други видове услуги, незабранени със закон, продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякакви други стопански и производствени сделки, за които няма изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който ще го управлява и представлява.

47221

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5994/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Тератрон” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 3, бл. 307, вх. А, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, покупко-продажба и сервиз на компютърна техника и компоненти, интернет и компютърни услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

47222

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5948/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Сити Транс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бул. Владимир Вазов, бл. 35, вх. 1, ет. 15, ап. 74, с предмет на дейност: извършване на транспортна дейност със свои и наети моторни превозни средства, експлоатиране на маршрутни автобусни линии (след снабдяване със съответните разрешения и лицензии), осъществяване в страната и в чужбина на търговия със стоки и услуги, извършване на научни изследвания, анализи, експертизи, прогнози, осъществяване на консултантска, инвестиционно-проучвателна, инженерингова и иновационна дейност, въвеждане на нови технологии, автоматизация на производството, производство и търговия с програмни продукти и информационни системи, изграждане на системи за електронни разплащания, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество, агентство, сделки с интелектуална собственост и ноу-хау, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

47223

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5997/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Киндер 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ж.к. Стрелбище, бл. 16, вх. А, ет. 6, ап. 17, с предмет на дейност: откриване на детска спортна забавачница и школа за спортни игри, откриване на учебно заведение според изискванията на МОН, образователни курсове, книгоиздаване и книгоразпространение, вътрешна и външна търговия, транспортна дейност в страната и в чужбина, ремонт на електронноизчислителна техника, хотелиерство, ресторантьорство, международен туризъм, производство и продажба на безалкохолни напитки, продажба на цигари, алкохол, консултантска дейност и услуги, рекламна и маркетингова дейност и всякаква друга дейност, разрешена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

47224

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5798/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Додо-ланд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ул. Тимок 24, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство, обработка и продажба на кожи и кожарски изделия в страната и в чужбина, строителна дейност и продажба на строителни материали, транспортна дейност в страната и в чужбина, друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X., който го управлява и представлява.

47225

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5619/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Адитис” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин 3, ул. 303, бл. 303, вх. А, ет. 3, ап. 13, с предмет на дейност: производство на облекла, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, както и всичко, което е разрешено със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

47226

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

14. - Съветът на директорите на “Балканкар - 6-и септември” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ пренасрочва свиканото извънредно общо събрание на акционерите от 12.Х.2002 г. в 10 ч. в дружеството, София, бул. Никола Мушанов 151, ПУЦ кабинет ГЗ (ДВ, бр. 86 от 2002 г.) за 11.Х.2003 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

53136

14. - Управителният съвет на Българска национална студентска федерация по карате-до - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на федерацията на 5.ХI.2002 г. в 10 ч. в София, бул. Васил Левски 75, при следния дневен ред: 1. промени в устава на федерацията в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 2. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет на федерацията; 3. избор на членове на управителния съвет. Поканват се всички членове или упълномощени от тях представители да присъстват. Регистрацията на членовете за участие в събранието и за упражняване правото на глас започва в 9 ч. и 30 мин. и се извършва срещу представяне на документ за самоличност, а за упълномощените представители - и писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

51407

1. - Съветът на директорите на “Мултирок” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 5.ХI.2002 г. в 11 ч. в София, район “Връбница”, ул. Владимир Зографов 114, производствена база на дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане на счетоводния отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; 2. избор на експерт-счетоводител; 3. разни. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. Регистрацията за участие в събранието ще започне в 10 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., при същия дневен ред.

47739

34. - Съветът на директорите на “Арела” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 6.ХI.2002 г. в 10 ч. в офиса на дружеството на адрес - София, бул. Г.С. Раковски 203, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет и доклад на СД на дружеството за дейността му през 2000 и 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД на дружеството за дейността му през 2000 и 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет, баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2000 и 2001 г.; проект за решение - ОС приема заверените от експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет, баланс и отчет за приходите и разходите на дружеството за 2000 и 2001 г.; 3. приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител на дружеството за 2000 и 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2000 и 2001 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител; 5. освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2000 и 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им в дружеството през 2000 и 2001 г.; 6. промени в състава на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в състава на СД на дружеството; 7. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от СД промени в устава на дружеството. Регистрацията на акционерите за участие в работата на общото събранието ще се извърши същия ден от 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на представените акции. Материалите за общото събрание са на разположение на всички заинтересувани акционери в офиса на дружеството.

49960

22. - Управителният съвет на Фондация “Частен античен музей Арес” - София, на основание чл .26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дарителите на 7.ХI.2002 г. в 11 ч. в сградата на седалището на фондацията - София, район “Красно село”, ул. Разград 4, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за приемане нов устав на фондацията; 2. промяна наименованието на фондацията; 3. промени в съвета на директорите.

52395

X.X.X., ЕГН ********** - ликвидатор на “Сага” - АД, София, в ликвидация, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 7.ХI.2002 г. в 10 ч. в София, бул. Васил Левски 79, ет. 1, ап. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на финансовите отчети на дружеството за периода 2001 г. и до момента на заличаване на дружеството; проект за решение - ОС приема финансовите отчети на дружеството за 2001 г. и до момента на заличаване на дружеството; 2. освобождаване от отговорност ликвидатора на дружеството за досегашната дейност на дружеството; проект за решение - ОС освобождава от отговорност ликвидатора на дружеството за досегашната дейност на дружеството; 3. вземане на решение за заличаване на дружеството от търговския регистър; проект за решение - ОС взема решение за заличаване на дружеството от търговския регистър; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

48320

44. - Съветът на директорите на “Бултед” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ кани акционерите на общо събрание на 8.ХI.2002 г. в 10 ч. в София, ул. Павлина Унуфриева 4, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете на СД и избор на нов СД; проект за решение - ОС освобождава членовете на СД и избира нови членове съгласно предложението на СД; 2. определяне възнаграждение на членовете на СД; проект за решение - ОС определя възнаграждение на СД съгласно предложението на СД; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите се намират на ул. П. Унуфриева 4.

52425

22. - Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Бъдеще за хората с увреждания” - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на членовете на сдружението на 8.ХI.2002 г. в 18 ч. на адреса на управление на сдружението - София, ул. Дукатска планина, бл. 13 - 19, вх. А, ап. 10, при следния дневен ред: 1. приемане на нов член на сдружението; 2. приемане на допълнение към устава на сдружението относно неговия предмет на дейност.

51257

12. - Съветът на директорите на “Банкя - 21” - ЕАД, Банкя, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 5.ХI.2002 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в Банкя, ул. Княз Борис 34А, при следния дневен ред: 1. преобразуване на дружеството от еднолично акционерно дружество в акционерно; проект за решение - ОС приема предложението за преобразуване на дружеството от еднолично акционерно дружество в акционерно; 2. приемане на нов устав на дружеството; проект за решение - ОС приема предложения нов устав на дружеството; 3. промени в броя и състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложенията за промени в броя и състава на съвета на директорите; 4. предложение за освобождаване от отговорност на освободените членове на СД; проект за решение - ОС приема направеното предложение; 5. определяне на възнаграждението на членовете на СД; проект за решение - ОС приема предложението за размера на възнаграждението; 6. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2002 г.; 7. разни. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще започне в 10 ч. и 30 мин. в деня на провеждане на събранието.

51456

1. - Управителният съвет на “Българо-датски колеж по икономика и управление” - АД, Ботевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно събрание на акционерите на 8.ХI.2002 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, ул. Гурко 14, кабинета на изп. директор, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на УС за дейността на дружеството през финансовата 2001 г.; проекторешение - ОС приема доклада на УС за дейността на дружеството през финансовата 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2001 г.; проекторешение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2001 г.; 3. приемане на доклад на експерт-счетоводителя на дружеството по годишния счетоводен отчет за финансовата 2001 г. и предложението на УС за разпределение на печалбата; проекторешение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет за финансовата 2001 г., не разпределя печалба за финансовата 2001 г.; 4. приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им членовете на надзорния съвет; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членовете на НС за дейността им през 2001 г.; 5. приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им членовете на управителния съвет; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2001 г.; 6. приемане на промени в устава; 7. приемане на решение за освобождаване на членове от състава на надзорния съвет от длъжността им; проекторешение - ОС приема предложението на УС; 8. приемане на решение за избор на членове на надзорния съвет на мястото на освободените; прокторешение - ОС приема предложението на УС; 9. избор на експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2002 г.; проекторешение - ОС приема предложението на УС. Регистрацията на акционерите за участие в събранието започва в 9 ч. и 45 мин. Представителите на акционери се легитимират с изрично писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

50093

8. - Съветът на директорите на “Винпром Бургас” - АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 7.ХI.2002 г. в 11 ч. в Бургас, ж.к. Славейков, ул. Янко Комитов, “Винком” - АД, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността му през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността му през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г., заверен от експерт-счетоводител; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г., заверен от експерт-счетоводител; 3. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените на заседанието промени в устава на дружеството; 4. промени в съвета на директорите и определяне възнаграждението на членовете на съвета; проект за решение - ОС приема предложените промени в състава на съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на съвета; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им за 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им за 2001 г.; 6. избор на експерт-счетоводител (одитор) на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител (одитор) на дружеството за 2002 г.; 7. разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложението за разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; 8. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощен представител при провеждането на общото събрание и вземането на решения. Регистрацията на акционери за събранието започва в 10 ч. и ще се извърши срещу представяне на временно удостоверение в оригинал; документ за самоличност за акционерите - физически лица, и пълномощниците на физически и/или юридически лица; удостоверение за актуално правно състояние за акционерите - юридически лица, или нотариално заверен препис на такова. Пълномощниците на акционери следва да представят в оригинал пълномощно, отговарящо на всички изисквания на чл. 116 ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството, Бургас, ж.к. Славейков, ул. Янко Комитов, отдел “Счетоводство”, и се предоставят срещу подпис на акционерите или изрично писмено упълномощени за получаването им техни представители.

53571

10. - Управителният съвет на “Винком” - АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 7.ХI.2002 г. в 13 ч. в Бургас, ж.к. Славейков, ул. Янко Комитов, в административната сграда на “Винком”, кафе-сладкарница, при следния дневен ред: 1. промени в състава на надзорния съвет, освобождаване на членове на надзорния съвет, избор на нови членове на надзорния съвет и определяне на възнаграждението им; проект на решение - ОС приема предложението за промени в състава на надзорния съвет, освобождаване на членове на надзорния съвет, избор на нови членове на надзорния съвет и определяне на възнаграждението им; 2. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощен представител при провеждането на общото събрание и вземането на решения. Регистрацията на акционери за събранието започва в 11 ч. и 30 мин. и ще се извърши срещу представяне на депозитарна разписка в оригинал; документ за самоличност за акционерите физически лица и пълномощниците на физически и/или юридически лица; удостоверение за актуално правно състояние за акционерите юридически лица или нотариално заверен препис на такова. Пълномощниците на акционери следва да представят в оригинал пълномощно, отговарящо на всички изисквания на чл. 116 ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството, Бургас, ж.к. Славейков, ул. Янко Комитов, отдел “Счетоводство”, и се предоставят срещу подпис на акционерите или изрично писмено упълномощени за получаването им техни представители.

53572

30. - Съветът на директорите на “Керамика - Бургас” - АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 7.ХI.2002 г. в 11 ч. в административната сграда на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на “Керамика Бургас” - АД, Бургас, през 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на съвета на директорите; 2. доклад на одитора и приемане на заверения годишен счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на одитора и заверения годишен счетоводен отчет за 2001 г.; 3. решение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 4. избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на “Керамика Бургас” - АД, Бургас, за 2002 г.; проект за решение - ОС приема и назначава предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 5. увеличение на капитала на дружеството при условията на чл. 193 и 195 ТЗ; проект за решение - ОС приема решение за увеличение капитала на дружеството при условията на чл. 193 и 195 ТЗ; 6. изменение в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените изменения в устава на дружеството; 7. разни; проект за решение - ОС взема решения по допълнително включените въпроси в дневния ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ. Поканват се да присъстват всички акционери или упълномощени от тях представители. Регистрацията на акционерите за участие в събранието и за упражняване право на глас започва в 10 ч. и ще се извършва срещу представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация и личен паспорт или лична карта, а за упълномощените представители - и срещу представяне на писмено пълномощно. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.

53548

94. - Съветът на директорите на “Лесекспорт” - АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 8.ХI.2002 г. в 12 ч. в Бургас, в седалището на дружеството, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; 3. вземане на решение за разпределение печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 5. избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира и назначава предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощен представител. Участието в общото събрание се извършва при спазване изискванията на действащото законодателство. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч. Регистрацията на акционерите се извършва от 11 до 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на него капитал.

48373

45. - Съветът на директорите на “ДК Домостроене” - АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 10.ХI.2002 г. в 10 ч. в стола на дружеството при следния дневен ред: 1. изменение на устава на дружеството; 2. промени в състава на съвета на директорите на дружеството. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

53596

77. - Съветът на директорите на “Многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна - Варна” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 5.ХI.2002 г. в 12 ч. и 30 мин. в заседателната зала на управлението на болницата във Варна, бул. Цар Освободител 100, при дневен ред: промяна в състава на съвета на директорите и определяне възнагражденията им; проект за решение - ОС взема решение за промяна в състава на съвета на директорите. Писмените материали са на разположение на акционерите в управлението на МБАЛ “Св. Анна - Варна” - АД. Регистрацията на участниците и техните пълномощници ще се извърши от 11 до 12 ч. на мястото на провеждане на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

52370

18. - Управителният съвет на Спортен клуб “Титан” - Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 7.ХI.2002 г. в 17 ч. в СУ “Г. Бенковски” - Варна, при следния дневен ред: 1. отчет за едногодишната дейност на СК “Титан”; 2. промени в устава на клуба; 3. промени в УС; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

49485

25. - Съветът на директорите на “Саюри” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 11.ХI.2002 г. в 14 ч. във Варна, ул. Ген. Колев 52, ет. 2, ап. 2, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г., заверен от одитор; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г., заверен от одитор; 4. разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложението за разпределение на печалбата за 2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводител (одитор) за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложението за избор на експерт-счетоводител (одитор) за 2002 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им за периода на 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложението за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им за периода на 2001 г.; 7. промени в наименованието на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението за промени в наименованието на дружеството; 8. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението за промени в устава на дружеството; 9. промени в състава на съвета на директорите; освобождаване членове на съвета на директорите; избор на нови членове на съвета на директорите; определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложенията за промени в състава на съвета на директорите; освобождаване членове на съвета на директорите; избор на нови членове на съвета на директорите; определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите; 10. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощен представител при повеждането на общото събрание и вземането на решения. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще бъде проведено същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 13 ч. и 30 мин. Акционерите се легитимират с притежаваните от тях акции и личен паспорт, а пълномощниците - и с писмено пълномощно. Писмените материали са на разположение на акционерите във Варна, ул. Ген. Колев 52, ет. 2, ап. 2.

53547

36. - Съветът на директорите на “Кооперативна търговия - 99” - АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 5.ХI.2002 г. в 10 ч. във Велико Търново, ул. Васил Левски 15, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността през 2001 г.; 2. приемане на счетоводния отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството. Материалите за общото събрание на акционерите са на разположение в управлението на дружеството на посочения адрес. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

50840

60. - Управителният съвет на Волейболен клуб “Бонония 21” - Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 6.ХI.2002 г. в 18 ч. в заседателната зала на ОбНС - Видин, при следния дневен ред: 1. отчет на спортно-състезателната година 2001 - 2002 г.; 2. финансов отчет за 2001 и 2002 г. до месец август включително; 3. промени в устава на ВК “Бонония 21”, избор на нови УС и КС на клуба. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.

50140

233. - Съветът на директорите на “Втори юни” - АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 8.ХI.2002 г. в 10 ч. в стола на дружеството във Враца, ул. Христо Смирненски 2, при дневен ред - промени в устава на дружеството. Поканват се всички акционери да участват лично или чрез упълномощен представител. Пълномощните да бъдат нотариално заверени и да отговарят на изискванията по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, Враца, ул. Христо Смирненски 2.

52020

52. - Съветът на директорите на “Заводски строежи - Девня” - АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно събрание на акционерите на 8.ХI.2002 г. в 10 ч. в Девня, Културния клуб, намиращ се в бившата база на звено “Механизация и автотранспорт” на “Заводски строежи - Девня” - АД, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2000 и 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2000 и 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 и 2001 г. и доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 и 2001 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2000 и 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2000 и 2001 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2002 г. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на “Заводски строежи - Девня” - АД, Девня, Промишлена зона. Регистрацията на участниците започва в 9 ч. на обявената дата, на мястото, в което ще се проведе общото събрание. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за съдебна регистрация на юридически лица, документ за самоличност и депозитарна разписка. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност и депозитарна разписка. Пълномощниците на акционерите се легитимират освен с документите, необходими за акционерите, и с изрично пълномощно и документ за самоличност на упълномощеното лице. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

51688

74. - Съветът на директорите на “Климатех” - АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо годишно събрание на акционерите на 8.ХI.2002 г. в 10 ч. в Димитровград, ул. Бродско шосе 1, в стола на дружеството, при следния дневен ред: 1. избор на съвет на директорите и определяне възнагражденията на членовете му; 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери да участват на събранието лично или чрез писмено упълномощени от тях представители. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.

49481

1. - Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Инициатива, диалог, развитие” - Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 6.ХI.2002 г. в 10 ч. в седалището на сдружението, Добрич, ул. Баба Тонка 1-А, при следния дневен ред: 1. доклад на УС за дейността на сдружението; 2. приемане на устав в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 3. избор на ръководни органи на сдружението и мандат за управление; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в седалището на сдружението.

48716

41. - Съветът на директорите на “Контактни елементи” - АД, Драгоман, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 8.ХI.2002 г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството в Драгоман, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността и на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение - ОС на акционерите приема доклада за дейността и годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на СД; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 3. избиране на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2003 г. Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството, отдел “Личен състав”, всеки работен ден от 8 до 15 ч. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

51510

X.X.X., овластен с определение на Шуменския окръжен съд от 28.VI.2002 г., на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на “Комекс” - ЕАД, Каспичан, на 8.ХI.2002 г. в 10 ч. в Каспичан, ул. Мадарски конник 89, при следния дневен ред: 1. промени в числеността и състава на СД; проект за решение - ОС приема предложението за промени в числеността и състава на СД; 2. разни. Акционерите участват в ОС лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител. За участие в ОС и за упражняване правото на глас акционерите трябва да се легитимират с лична карта и да се регистрират след 9 ч., а пълномощниците на акционерите трябва да представят и законни пълномощни. Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 17 ч. в офиса на дружеството в Каспичан, ул. Мадарски конник 89. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях представители да присъстват. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.ХI.2002 г. на същото място и в същия час, при същия дневен ред и проекти за решения.

50213

66. - Управителният съвет на Волейболен клуб “Козлодуй” - Козлодуй, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на членовете на клуба на 7.ХI.2002 г. в 17 ч. в Козлодуй, спортна зала “X.X.”, при следния дневен ред: 1. отчет за представянето на волейболните отбори за периода 2001 - 2002 г.; 2. финансов отчет за 2001 г.; 3. приемане на нов устав на ВК “Козлодуй”; 4. избор на нов управителен съвет; избор на контролен съвет; избор на председател на ВК “Козлодуй”; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ извънредното общо събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., при същия дневен ред и на същото място независимо от броя на присъстващите членове.

50141

383. - Съветът на директорите на “Устра” - АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 8.ХI.2002 г. в 19 ч. в Карнобат, местност Бабалията, хижа-ресторант “Горска фея”, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността и финансово-икономическото състояние на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одиторски доклад на експерт-счетоводителя и приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г. и определяне на възнаграждението им за 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г. и определя тяхното възнаграждение; 4. приемане на решение за покриване на загубата за 2001 г.; проект за решение - ОС решава загубата за 2001 г. да се покрие от фонд “Резервен”; 5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС назначава предложения експерт-счетоводител за 2002 г. Регистрацията на акционерите започва в 18 ч. и 30 мин. в деня на събранието и се извършва срещу представяне на лична карта, а на пълномощници - и след представяне на писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 20 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали за общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството от 8.Х.2002 г. всеки работен ден в официалното работно време. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

50069

1. - Управителният съвет на “Осъм Инвест” - АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 8.ХI.2002 г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството, Ловеч, Северна индустриална зона, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на управителния съвет за дейността на дружеството за 2001 г.; проекторешение - ОС приема доклада на управителния съвет за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г., заверени от експерт-счетоводител, и неговия доклад по тях; прокторешение - ОС приема заверените годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя по тях;3. избор на експерт-счетоводител (одитор) на дружеството за 2002 г.; проекторешение - ОС избира предложения експерт-счетоводител (одитор) на дружеството за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и на управителния съвет на дружеството за дейността им през 2001 г.; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2001 г.; 5. избор на членове на надзорния съвет на дружеството; проекторешение - ОС избира членове на надзорния съвет, предложени от НС и УС. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 9 ч. и 30 мин. на 8.ХI.2002 г.

48295

2. - Съветът на директорите на “Скални облицовки” - АД, Малко Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 5.ХI.2002 г. в 10 ч. в София, район “Връбница”, ул. Владимир Зографов 114, производствена база на “Мултирок” - АД, при следния дневен ред: 1. приемане на счетоводния отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; 2. избор на експерт-счетоводител; 3. разни. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. Регистрацията за участие в събранието ще започне в 9 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., при същия дневен ред.

47740

11. - Съветът на директорите на “Е и Д Трейд” - АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 4.ХI.2002 г. в 10 ч. в офиса на дружеството на бул. Александър Стамболийски 13 в Монтана при следния дневен ред: 1. решаване на организационни въпроси - вливане на дружеството в “Добринов транспорт” - АД, Монтана, и прекратяване без ликвидация; 2. промяна в устава на дружеството; 3. избор на нови членове на съвета на директорите; 4. разни. Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват, като носят със себе си документи, удостоверяващи легитимността им за участие в общото събрание. Материалите са на разположение на акционерите в офиса на дружеството 30 дни преди датата на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

51458

10. - Съветът на директорите на “Добринов транспорт” - АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 4.ХI.2002 г. в 8 ч. в офиса на дружеството на бул. Александър Стамболийски 13 в Монтана при следния дневен ред: 1. решаване на организационни въпроси - вливане на “Е и Д Трейд” - АД, Монтана, в “Добринов транспорт” - АД, Монтана, и увеличаване на капитала; 2. промяна в устава на дружеството; 3. избор на нови членове на съвета на директорите; 4. разни. Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват, като носят със себе си документи, удостоверяващи легитимността им за участие в общото събрание. Материалите са на разположение на акционерите в офиса на дружеството 30 дни преди датата на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 9 ч., на същото място и при същия дневен ред.

51457

11. - Съветът на директорите на “Монолит” - АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 6.ХI.2002 г. в 11 ч. в Монтана, ул. Извора 45, при следния дневен ред: 1. увеличаване капитала на дружеството; 2. промени в състава на СД и определяне на възнагражденията на СД; 3. промени в устава на дружеството. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - Монтана, ул. Извора 45. Регистрацията на участниците започва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

51447

14. - Съветът на директорите на “Балканкар - Заря” - АД, Павликени, пренасрочва обявеното на 7.Х.2002 г. общо събрание на акционерите в Павликени, в работническия стол на дружеството (ДВ, бр. 83 от 2002 г.), за 7.Х.2003 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.

53030

68. - Съветът на директорите на “Фуражи - Джордан” - АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 8.ХI.2002 г. в 11 ч. и 30  мин. в Пазарджик, Синитевско шосе 14, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; предложение за решение - ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител по счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството през 2001 г.; предложение за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител по счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2001 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; предложение за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2001 г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 5. изменение на устава на дружеството; предложение за решение - ОС изменя устава на дружеството съобразно предложенията на акционерите; 6. промени в състава на съвета на директорите; предложение за решение - ОС освобождава като членове на съвета на директорите и избира за членове на съвета на директорите лицата, предложени от акционерите; 7. отпределяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите през 2002 г.; предложение за решение - ОС одобрява предложението на съвета на директорите за определяне възнаграждението на избраните членове за 2002 г.; 8. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; предложение за решение - ОС назначава предложения от съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител, който да провери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание. Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упълномощени по чл. 226 ТЗ да представляват акционерите, ще се извърши същия ден от 10 до 11 ч. и 15 мин. Материалите за събранието и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение в канцеларията на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

50820

5. - Управителният съвет на Българската асоциация за икономическо образование на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на асоциацията на 8.ХI.2002 г. в 16 ч. в офиса на асоциацията, Плевен, к-с Сторгозия, ШПК-3, ап. 17, при дневен ред: приемане на изменения и допълнения в устава на Българската асоциация за икономическо образование в съответствие със ЗЮЛНЦ. Писмените материали по дневния ред на общото събрание се намират в офиса на асоциацията, Плевен, к-с Сторгозия, ШПК-3, ап. 17, и са на разположение на членовете всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

50176

1. - Съветът на директорите на “Тракия фуудс 1” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 5.ХI.2002 г. в 12 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството в Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 37, Панаирно градче, палата № 4, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на дружеството за периода до 31.ХII.2001 г. и счетоводния отчет за същия период; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството, както и счетоводния отчет за периода до 31.ХII.2001 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за извършения одит и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за извършения одит и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. разпределение на печалбите и покриване на загубите за съответния отчетен период; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбите и за покриване на загубите за съответния отчетен период; 4. одобряване действията на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема решение за одобряване действията на съвета на директорите; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за периода от встъпването им в длъжност до датата на провеждане на общото събрание на акционерите; проект за решение - ОС приема решение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; 6. освобождаване и избор на членове на съвета на директорите и определяне на възнаграждението им; проект за решение - ОС приема предложението за освобождаване на членове на съвета на директорите и избор на нови членове; 7. избор на експерт-счетоводител; проект за решение - ОС избира предложения от съвета на директорите експерт-счетоводител; 8. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложенията за промени в устава на дружеството; 9. преглед на отношенията между акционерното дружество и акционерите му; проект за решение - ОС приема предложените мерки за уреждане на отношенията между акционерното дружество и акционерите му; 10. разни. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията за участие в общото събрание започва същия ден в 12 ч. и ще приключи в 12 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на представените акции. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 10 до 12 ч.

48624

251. - Управителният съвет на баскетболен клуб “Академик” - Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на 5.ХI.2002 г. в 17 ч. в зала “Академик”, Пловдив, бул. Константин Величков 91, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба през спортната 2001/2002 г.; 2. финансов отчет за спортната 2001/2002 г.; 3. приемане програма за дейността на клуба за спортната 2002/2003 г.; 4. освобождаване на членове на управителния съвет и контролния съвет; 5. избор на нови членове на управителния съвет и контролния съвет.

48258

1. - Съветът на директорите на “Стройкомплект - 96” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 8.ХI.2002 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, Пловдив, ул. Кукленско шосе 17, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността и състоянието на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г. и предложението за покриване на загубата; 2. доклад на експерт-счетоводителя за годишния счетоводен баланс и отчета на дружеството за 2001 г.; проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за годишния счетоводен баланс и отчета на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2001 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2001 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

51507

54. - Съветът на директорите на “Ремонтстрой” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 8.XI.2002 г. в 10 ч. в Пловдив, пл. Понеделник пазар 3А, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОСА приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на дружеството за финансовите 2000 и 2001 г.; проект за решение - ОСА приема годишните счетоводни отчети и баланси на дружеството за 2000 и 2001 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за 2000 и 2001 г.; проект за решение - ОСА приема годишните отчети на експерт-счетоводителя за 2000 и 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОСА избира предложения за 2002 г. експерт-счетоводител на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции. Писмените материали за дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се акционерите да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

51875

7. - Съветът на директорите на “Ремонтстрой - инвест” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 8.XI.2002 г. в 16 ч. в Пловдив, ул. Ландос, производствена база на “Ремонтстрой” - АД, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОСА приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на дружеството за финансовите 2000 и 2001 г.; проект за решение - ОСА приема годишните счетоводни отчети и баланси на дружеството за 2000 и 2001 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за 2000 и 2001 г.; проект за решение - ОСА приема годишните отчети на експерт-счетоводителя за 2000 и 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОСА избира предложения за 2002 г. експерт-счетоводител на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции. Писмените материали за дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се акционерите да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

51874

12. - Съветът на директорите на “Бряст 98” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 8.ХI.2002 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в Пловдив, ул. Пряпорец 16, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одобрение на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2001 г.; 4. промяна в състава на съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС взема решение за промяна в състава на съвета на директорите на дружеството; 5. назначаване на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС назначава експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. разни. Материалите по дневния ред на събранието ще са на разположение на акционерите всеки работен ден от 14 до 16 ч. в административната сграда на дружеството в Пловдив, ул. Пряпорец 16. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и ще се извършва срещу документ за самоличност и пълномощно за представителите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

51664

20. - Съветът на директорите на “Винпром Поморие” - АД, Поморие, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 12.ХI.2002 г. в 11 ч. в Поморие, административната сграда на “Черноморско Злато” - АД, Поморие, зала “Дегустационна”, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността му през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г., заверен от експерт-счетоводител; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г., заверен от експерт-счетоводител; 3. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените на заседанието промени в устава на дружеството; 4. промени в състава на съвета на директорите и определяне възнаграждението на членовете на съвета; проект за решение - ОС приема предложените промени в състава на съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на съвета; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им за периода на 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност съвета на директорите за дейността им за периода на 2001 г.; 6. избор на експерт-счетоводител (одитор) на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител (одитор) на дружеството за 2002 г.; 7. разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложението за разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; 8. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощен представител при провеждането на общото събрание и вземането на решения. Регистрацията на акционери за събранието започва в 10 ч. и ще се извърши срещу представяне на временно удостоверение в оригинал; документ за самоличност за акционерите - физически лица, и пълномощниците на физически и/или юридически лица; удостоверение за актуално правно състояние на акционерите - юридически лица, или нотариално заверен препис на такова. Пълномощниците на акционерите да представят в оригинал пълномощно, отговарящо на всички изисквания на чл. 116 ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в Поморие, административната сграда на “Черноморско Злато” - АД, Поморие.

53546

3. - Съветът на директорите на “Мусала - 2000” - АД, Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 8.ХI.2002 г. в 13 ч. в седалището на дружеството в Самоков, ул. Христо Максимов 37, в административната сграда, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС одобрява доклада за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на заверения от одитора годишен счетоводен отчет и баланс за 2001 г.; проект за решение - ОС приема заверения от одитора годишен счетоводен отчет и баланс за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител; 5. вземане на решение за определяне на срок за внасяне от акционерите на останалата част от дължимите вноски, покриваща записаните от всеки акционер акции в капитала на дружеството (след увеличението), както и определяне на размера на дължимите суми (размера на останалата част от дължимите вноски) за всеки акционер; проект за решение - ОС определя срока за внасяне на останалата част от дължимите суми за записаните от всеки от акционерите акции в капитала на дружеството (след увеличението) и съответно за размера на дължимите суми за записаните акции в капитала на дружеството; 6. разни. Поканват се всички акционери лично или чрез писмено упълномощени от тях представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва същия ден в 12 ч. За участие в събранието акционерите се легитимират с личен паспорт/карта, а пълномощниците - с личен паспорт/карта и писмено пълномощно. Представителите на акционери юридически лица следва да представят и удостоверение за актуалното състояние по фирмената регистрация. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

51640

72. - Съветът на директорите на “Биофарм - инженеринг” - АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 5.ХI.2002 г. в 10 ч. в Сливен, бул. Тракия 75, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета; 2. доклад на експерт-счетоводителя и приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада и отчета; 3. избор на експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител; 4. освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС приема направеното предложение за освобождаване от отговорност на членовете на СД; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

49482

4. - Съветът на директорите на “Олимпик Маркетинг Къмпани” - АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 5.ХI.2002 г. в 10 ч. на Бански комплекс - с. Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора, при следния дневен ред: 1. отчет на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане доклад на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. приемане на отчета и баланса на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета и баланса на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им; 5. вземане на решение за промяна адреса на управление на дружеството; проект за решение - ОС взема решение за промяна адреса на управление на дружеството; 6. приемане на изменен устав на дружеството във връзка с настъпилите промени относно промяната на адреса на управление на дружеството; проект за решение - ОС приема изменение на устава във връзка с промяната на адреса на управление на дружеството; 7. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира експерт-счетоводител за 2002 г.; 8. разни. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени представители и да вземат участие в общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение в дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

50053

6. - Управителният съвет на “Информационен бизнесцентър Сунгурларе” - Сунгурларе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 8.ХI.2002 г. в 14 ч. в залата на сдружението при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на сдружението; проекторешение - ОС приема нови членове на сдружението; 2. вземане на решения за участие на “Информационен бизнесцентър Сунгурларе” в учредяването на “Асоциация на бизнесцентровете в страната” по проекта “Заетост чрез подкрепа на бизнеса” и упълномощаване на представител в учредителното събрание; проекторешение - ОС взема решение за участие на “Информационен бизнесцентър Сунгурларе” в учредяването на “Асоциация на бизнесцентровете в страната” по проекта “Заетост чрез подкрепа на бизнеса” и упълномощаване на представител в учредителното събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на членовете в седалището на сдружението всеки присъствен ден от 9 до 17 ч. и 30 мин. Регистрацията на членовете за събранието ще се извършва до 13 ч. и 30 мин. в сградата на сдружението в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите.

52050

40. - Управителният съвет на “Сдружение Център за устойчиво развитие на община Тетевен - ЦУРОТ” - Тетевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 6.ХI.2002 г. в 17 ч. и 30 мин. в салона на Община - гр. Тетевен, при дневен ред: 1. приемане на нови членове на ЦУРОТ; 2. приемане на правилник за вътрешния ред; 3. приемане на отчет за дейността на сдружението към 30.IХ.2002 г.; 4. приемане на финансов отчет за периода до 30.IХ.2002 г.; 5. приемане на бюджет за 2003 г.; 6. приемане на молби за освобождаване от длъжност; 7. избор на нов член на УС; 8. избор на нов председател на УС; 9. решение за извършване на стопанска дейност; 10. разни. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

51496

2. - Съветът на директорите на “Фарма 2007” - АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 8.ХI.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството в Хасково, бул. Васил Левски 13, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет, баланс, доклад за дейността и доклада на одитора за 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета, баланса, доклада за дейността и доклада на одитора за 2001 г., представени от изп. директор на дружеството; 2. освобождаване членовете на съвета на директорите от длъжност и отговорност; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от длъжност и отговорност; 3. избор на нов съвет на директорите; проект за решение - ОС избира нов съвет на директорите; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; 5. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес: Хасково, бул. Васил Левски 13. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

51331

7. - Управителният съвет на фондация “Диабет” - Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на фондацията на 7.ХII.2002 г. в 10 ч. в зала № 14 на ул. Драгоман 14, Хасково, при дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за дейността на организацията през 2002 г.; 2. доклад на контролния съвет за същия период; 3. избор на управителен съвет на фондацията.

51252

48. - Управителният съвет на сдружение “Социално дело” - Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 7.ХI.2002 г. в 10 ч. в Шумен, ул. Антим I № 41, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. приемане на отчета за дейността на управителния съвет; 3. приемане на бюджет за 2003 г.; 4. промени в устава; 5. избор на нов управителен съвет; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

51416

БЮЛЕТИН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

31. - Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, София, ул. Триадица 8, сл. тел. 987 15 78, на основание чл. 34, ал. 5 ЗОП и заповед № РД-14-556 от 25.IХ.2002 г. на министъра на енергетиката и енергийните ресурси отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - закупуване на леки автомобили, среден клас, за нуждите на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 4, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП и необходимост от закупуването на автомобили за нуждите на МЕЕР. 3. Вид на процедурата - открита процедура с възможност за възлагане на допълнително количество съгласно чл. 16, т. 3 ЗОП. 4. Срок и място за изпълнение на поръчката - срок: 20 календарни дни от датата на подписване на договора; място: Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, София, ул. Триадица 8. 5. Ограничения при изпълнение на поръчката - в процедурата могат да участват кандидати, отговарящи на изискванията на чл. 5 и 24 ЗОП. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - кандидатите да представят доказателства, че отговарят на условията и изискванията на чл. 24 и 27 ЗОП; документите следва да бъдат представени в оригинал или заверени копия. 7. Изисквания за качество - в условията и изискванията за обществената поръчка (проспектите и каталозите се считат за рекламни материали и не се приемат за равностойни или заместващи исканите документи). 8. Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане - по цена на фирмата доставчик на автомобили, за един автомобил в левове без ДДС франко склада на възложителя; плащане - 20 % авансово до 10 дни след подписването на договора, а останалата част - след доставката на автомобилите и представяне на оригинална фактура. 9. Срок на валидност на предложенията - 90 дни от датата на отварянето им. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - парична гаранция в размер 1000 лв., внесени по сметка на МЕЕР в БНБ, банкова сметка № 5000141034, банков код 66196611, като задържането и освобождаването на гаранцията се извършва по реда на чл. 32 и 33 ЗОП. 11. Размер и условия на гаранцията за изпълнение: кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка, която се освобождава след неговото приключване; гаранцията представлява паричен депозит в размер 10 % от стойността на договора, внесен по сметка на МЕЕР в БНБ, банкова сметка № 5000141034, банков код 66196611. 12. Критерии за оценка на предложенията и коефициенти за тежест в комплексната оценка: техническа оценка (ТО) с тежест 40 %: системи за сигурност и габарити (Т1) - 0,40; гаранции и срокове (Т2) - 0,20; гъстота на сервизната мрежа по приложена карта (Т3) - 0,20; разход на гориво (Т4) - 0,20; финансова оценка (ФО) с тежест 60 %: цена на автомобила (Ф1) - 0,80; начин на плащане (Ф2) - 0,20; възможността за обратно изкупуване е предимство при равни други условия; максималният брой точки, които може да получи всеки участник по всеки от критериите, е 100; крайното класиране ще се извърши по следната формула:

КО = 40 x ТО + 60 x ФО,

където: КО е крайната комплексна оценка; ТО - оценката на технически критерии; ФО - оценката по финансови критерии. 13. Място, ден и час за разглеждане на предложенията - в сградата на МЕЕР в 10 ч. на първия работен ден след изтичане на срока за подаване на предложенията; разглеждането, оценяването и класирането ще се извърши от комисия, специално назначена по реда на чл. 37 ЗОП, която ще заседава в МЕЕР. 14. Цена и срок за получаване на документацията за участие - документацията се получава от МЕЕР, отдел “Управление на собствеността”, стая 205, ет. 2, срещу представяне на платежен документ и фактура, издадена от МЕЕР, в която изрично е записан предметът на поръчката; цената е 200 лв., невъзстановими след приключване на процедурата, внесени в касата на МЕЕР, като срокът за получаване е 45 дни от обнародването в “Държавен вестник”. 15. Място и срок за подаване на предложенията за участие в процедурата - в МЕЕР от първия работен ден до 45-ия календарен ден след обнародването в “Държавен вестник” от 9 до 17 ч., регистрирани в служба “Деловодство”, стая 202; предложенията се представят в непрозрачен запечатан плик, на който са записани името на участника в процедурата, предметът на поръчката и думите “Не отваряй преди ...” (45-ия ден след обнародването в “Държавен вестник); за контакти - X.X., сл. тел. 987 21 66. Предложенията следва да съдържат документацията по чл. 27, ал. 1 ЗОП, както и да са представени съгласно изискванията на ал. 3 и 5 на същия член.

52748

25. - Министерството на земеделието и горите - София, бул. Хр. Ботев 55 , тел. 98511402, на основание чл. 5, ал. 2, чл. 6, т. 1 във връзка с чл. 15 и чл. 31, ал. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и Заповед № РД-52-476 от 23.IХ.2002 г. на министъра на земеделието и горите открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - строителство на обект - НС “Пловдив” - реконструкция ГНК М-1 от км 12+400 до км 13+001, община Марица, област Пловдив. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 6, т. 1 във връзка с чл. 10, чл. 11, ал. 1, чл. 15 и 31 от Наредба за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и поименните списъци за обекти, финансирани от МЗГ за 2002 г. 3. Вид на процедурата - открит конкурс. 4. Срок и място за изпълнение на поръчката: 31.ХII.2003 г., община Марица, област Пловдив. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите - кандидати могат да бъдат юридически или физически лица, които имат опит в изграждането на подобни обекти, с изпълнен обем строително-монтажни работи за предходната 2001 г. не по-малко от 300 000 лв., с технически възможности и доказана търговска репутация, да отговарят на условията на глава трета, раздели I, II и III от ЗОП и посочените в конкурсната документация изисквания. 6. Изисквания за качество - изграждането на обекта да се осъществи съгласно утвърдената документация, вложените материали да отговарят на установените стандарти за качество. 7. Начин на образуване на цената, предложена от кандидата - изготвяне на предложение за цена (ценова листа, стойностна сметка, детайлизирани по отделни видове строителни работи), приложена в документацията; цените се посочват в левове без включен ДДС. 8. Начин и срок на плащане - в левове по банков път по начин и в срокове, определени в договора. 9. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни от датата на отварянето им. 10. Гаранция за участие - кандидатите представят гаранция за участие в размер 3000 лв. в полза на Министерството на земеделието и горите с валидност 60 календарни дни от датата на отваряне на предложенията. При условие че гаранцията е банкова, се представя оригинал; задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по реда и при условията на чл. 32 и 33 ЗОП. 11. Гаранция за изпълнение - кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер 10% от стойността на договора, която се освобождава след неговото приключване. 12. Критерии за оценка на предложението на кандидата и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложенията, икономически най-изгодно предложение, в т.ч.: а) ниска предложена цена на кандидата; б) доказателства за квалификация, техническите възможности и компетентност на кандидата за изпълнение на подобни обекти във всичките му части (автореференция), в т.ч.: справка за наличие на технически персонал, оборудването и машините, с които кандидатът разполага за изпълнение на поръчката; в) наличие на препоръки (референции) за други подобни обекти. 13. Начин на определяне на тежестта на критериите в комплексната оценка на предложението по т. 12: буква “а” - 40%; буква “б” - 40%; буква “в” - 20%. 14. Място за получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата - документацията за участие в процедурата се получава в София, Министерство на земеделието и горите, бул. Хр. Ботев 55, стая 402, най-късно до 15 ч. на 15-ия ден считано от следващия ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” (в случай че 15-ият ден е почивен, на първия работен ден); цената на документацията е 100 лв. и се заплаща по банков път, по сметка на МЗГ - БНБ - ЦУ - София, сметка № 3000150006, код 66196611, БИН 6301301090. 15. Място и срок за подаване на предложенията - София, Министерство на земеделието и горите, бул. Хр. Ботев 55, ет. 4, стая 402, до 15 ч. на 15-ия ден считано от следващия ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” (в случай че 15-ият ден е почивен, на първия работен ден). 16. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - предложенията ще бъдат отворени на следващия работен ден след изтичане на срока за подаване на предложенията от 10 ч. в сградата на Министерството на земеделието и горите, бул. Хр. Ботев 55, стая 400. 17. Разноски по откритата процедура: всеки участник поема всички разноски по изготвяне на предложението и неговото представяне. Министерството на земеделието и горите не може в никакъв случай и при никакви обстоятелства да заплаща тези разходи независимо от изхода на процедурата. 18. При възникване на необходимост възложителят си запазва правото да възложи допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП.

52600

851. - Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 - 19, тел. 94 05 533, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 ЗОП във връзка с чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № РД-02-14-771 от 28.VIII.2002 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството в качеството си на възложител на обществената поръчка обявява открит конкурс за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - изготвяне на идеен проект за обект: канализационна мрежа и модулна пречиствателна станция за отпадъчни води за с. Аспарухово, община Дългопол. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “л” ЗОП. 3. Срок за изпълнение на поръчката - не по-голям от 4 месеца от датата на подписване на договора. 4. Квалификационни изисквания към кандидатите - кандидатите да са български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или националното си законодателство, както и техни обединения, или физически лица, упражняващи свободна професия, и да са специализирани в проектирането на канализационни системи. 5. Изисквания за качество - при изпълнението на проекта стриктно да бъдат спазени действащите норми и стандарти за проектиране на канализационни системи. 6. Начин на образуване на предлаганата цена - хонорар-сметка при спазване ограничителните изисквания на заповед № РД-02-14-1426 от 12.ХI.2001 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството. 7. Начин на плащане - съгласно условията на сключения договор. 8. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни след крайния срок за подаване. 9. Гаранция за участие в процедурата - парична сума в размер 350 лв., вкл. ДДС, внесена по банкова сметка № 5000166330, банков код 66196611, БНБ - ЦУ, София, пл. Батенберг 1, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 10. Гаранция за изпълнение на поръчката - кандидатът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя гаранция (парична сума) за изпълнение на договора в размер 8 % от стойността на договора. 11. Критерии за оценка на предложенията: предложена цена - 65 %; опит на участника в изпълнение на подобен вид проекти - 20 %; срок за изпълнение на поръчката - 15 %. 12. Срок и място за представяне на предложенията - предложенията се представят в деловодството на МРРБ до 17 ч. в срок 15 календарни дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 13. Отварянето на предложенията ще се извърши на втория работен ден след изтичане на срока по т. 12 в 11 ч. в сградата на МРРБ, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 - 19, дирекция “Благоустройствени дейности”, стая 503. 14. Документацията за участие в процедурата ще бъде предоставена срещу внесена парична сума в размер 50 лв., вкл. ДДС, в касата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 15. За допълнителна информация - тел. 94 05 533, П. Самарджиев, МРРБ, стая 501А.

53024

33. - Министерството на труда и социалната политика - София, ул. Триадица 2, тел. 91 408, факс 988 44 05, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал 1 ЗОП и заповед № 300 от 24.IХ.2002 г. на министъра на труда и социалната политика открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет - доставка чрез покупка на 13 персонални компютъра с инсталиран софтуер, специализирани в описание на предмета на обществената поръчка. 2. Вид на процедурата - открит конкурс. 3. Срок за изпълнение на поръчката - до 10 работни дни от сключването на договора. 4. Кандидатите да притежават сертификат ISO 9001 и сертифицирана от производителя сервизна база на територията на София. 5. Предлаганата от кандидатите цена да се формира от цената на компютрите, всички принадлежности към тях и инсталирания софтуер франко сградата на МТСП и да не надвишава сумата 30 000 лв. без ДДС. 6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 15.Х.2002 г. в 10 ч. в сградата на МТСП, ул. Триадица 2, София. 7. Цената на документацията за участие в открития конкурс е 10 лв. (невъзвръщаеми), които се заплащат в касата на МТСП. Документацията може да бъде закупена всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 13 до 17 ч. от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” до 14.Х.2002 г. включително, стая 22, на втория етаж на МТСП. 8. Предложенията за участие в процедурата се приемат в деловодството на МТСП, всеки работен ден (от 9 до 12 ч. и от 13 до 17 ч.) от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” до 14.Х.2002 г. включително. 9. Предложенията се представят в непрозрачен запечатан плик, надписан “Предложение за участие в открит конкурс за компютри”. Предложения, получени по пощата след крайния срок, не се разглеждат и оценяват.

52750

153. - Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, на основание чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 6, т. 3 и чл. 31, ал. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № РД-10-172 от 17.IХ.2002 г. на изпълнителния директор на ИАСАС открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - извършване на услуга - основен ремонт на ОПГК, София. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 6, т. 3 във връзка с чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и поименните списъци за обектите, финансирани от МЗГ за 2002 г. 3. Вид на процедурата - открит конкурс. 4. Срок за изпълнение на поръчката - краен срок 30.ХI.2002 г. 5. Място на изпълнение на поръчката - София, ул. Чепинско шосе 64. 6. Изисквания към кандидатите - кандидатите могат да бъдат юридически или физически лица, които имат опит в извършване на подобни услуги. 7. Начин и срок на плащане - в левове по банков път по начин и в срокове, определени в договора. 8. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни от датата на отварянето им. 9. Гаранция за участие - кандидатите откриват неотменима и безусловна банкова гаранция в размер 500 лв. в полза на ИАСАС и с валидност 60 календарни дни от датата на отварянето на предложенията. 10. Място за получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата - документацията за участие в процедурата се получава в София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, най-късно до 16 ч. на 15-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник”; цената на документацията е 30 лв. 11. Оглед на обекта - на 10-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 12. Място и срок за подаване на предложенията - София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, стая 331, до 16 ч. на 15-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 13. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - предложенията ще бъдат отворени на 16-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник” от 10 ч. в сградата на бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, стая 311А. За информация - тел. 02/39 47 13 или 73 48 96.

52772

14. - Столичната община - район “Красно село” - София, бул. Цар Борис III № 124, тел. 9 55 43 27; факс 9 55 90 03, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗОП и заповед № РД-2400-184 от 25.IХ.2002 г. на кмета на район “Красно село” отправя покана за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет - реконструкция на насажденията по бул. Цар Борис III (на територията на район “Красно село”) и бул. Тотлебен; премахване на опасни дървета и сухи клони в дворовете на детски градини и междублокови пространства на територията на район “Красно село”; засаждане на дървета в междублокови пространства на територията на район “Красно село”. Документацията за участие в откритата процедура се получава в служба “Деловодство” на районната администрация “Красно село” - стая 112, в срок до 16 ч. на 15.Х.2002 г. Цена на документацията - 50 лв. без ДДС, платими в брой в касата на район “Красно село”, стая 102. Предложенията за участие в откритата процедура се получават в служба “Деловодство” на районната администрация “Красно село” - стая 112, в срок до 16 ч. на 1.ХI.2002 г. Размер на гаранцията за участие в откритата процедура - 1000 лв., платими в брой в касата на район “Красно село” - стая 102, в срока за подаване на предложенията за участие. Разглеждане и оценяване на предложенията - 4.ХI.2002 г., 10 ч. в заседателната зала на районната администрация. Лице за контакти - X.X.; тел. 56 30 70, стая 201 от 8 ч. и 30 мин. до 12 ч. и 30 мин.

53004

180. - Община - гр. Антоново, област Търговище, на основание чл. 2 и 10 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 194 от 23.IХ.2002 г. на кмета на общината открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в община Антоново през зимния сезон 2002 - 2003 г., при следните условия: 1. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 2 и чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и чл. 4, т. 1 ЗОП. 2. Вид на процедурата - открит конкурс. 3. Срок за изпълнение на поръчката - зимният период на 2002 - 2003 г. считано от 1.ХI.2002 г. до 30.IV.2003 г. 4. Място на изпълнение на поръчката - общинските пътища на община Антоново, област Търговище, обособени в 6 района. 5. Начин за изпълнение на поръчката - няма ограничение при изпълнение на поръчката - кандидатите могат да участват в процедурата за всички райони общо. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, отговарящи на изискванията по чл. 23 и 24 ЗОП; кандидатите трябва да притежават опит в този вид дейност, да разполагат с квалифициран управленски и технически персонал, специална окомплектована техника за зимно поддържане на пътища. 7. Изисквания за качество - да спазват всички нормативни актове, документи и технически изисквания при изпълнението предмета на обществената поръчка. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - съгласно изискванията, посочени в техническите условия за участие. 9. Срок за валидност на предложенията - 60 дни считано от датата на крайния срок за подаване на предложенията. 10. Вид и размер на гаранцията за участие - парична вноска в размер 354 лв. по банкова сметка № 5074101236; банков код 30025046; банка ДСК - гр. Антоново. 11. Критерии за оценка на предложенията - предлагана цена, техническа и технологична обезпеченост, материално-техническа база, наличие на собствена или наета механизация и оборудване, технически и управленски опит в изпълнението на подобни дейности. 12. Начин на разплащане - в левове, за действително извършени и приети от възложителя дейности; ограничения при изпълнение на поръчката - в рамките на финансовите средства, отпуснати от ИА “Пътища” на общината за тази дейност. 13. Място и срок за подаване на предложенията - Община - гр. Антоново, бул. Тозлушки герои 26, тел. 22-22; 23-33; факс 24-28, стая 4, до 17 ч. на 28.Х.2002 г. 14. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - 29.Х.2002 г. в 14 ч. в стая 4, ет. 2, Община - гр. Антоново. 15. Тръжната документация за подготовка на предложенията може да се получи срещу заплащане на 20 лв. в общината всеки ден до 17 ч. до крайния срок за подаване на предложенията - 28.Х.2002 г.

53086

1307. - Община - гр. Балчик, ул. Дионисополис 2, тел. 7-20-70, факс 7-41-17, e-mail: kmetstvo@balchik.net, на основание чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “в”, чл. 7, ал. 1, т. 1, чл. 14 ЗОП, чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 9 от 20.IХ.2002 г. на кмета на общината открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открит конкурс при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: извършване на строителен надзор на обект: реконструкция на сграда за Общинска администрация - гр. Балчик. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “б”, чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП и чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 3. Вид на процедурата: открит конкурс. 4. Срок и място за изпълнение на процедурата: 4.1. до предаване на обекта с разрешение за ползване, но не по-късно от 30.ХII.2003 г.; 4.2. Балчик, бившият ресторантски комплекс “Кристал”. 5. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка: кандидатите да бъдат от областите Добрич и Варна. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: физически и юридически лица, отговарящи на условията и изискванията на Наредба №9 от 2001 г. (ДВ, бр. 58 от 2001 г.), чл. 24 и 27 ЗОП. 7. Изисквания за качество: спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1 ЗУТ, Наредба № 6 от 2001 г. (ДВ, бр. 54 от 2001 г.) и Наредба № 7 от 2001 г. (ДВ, бр. 55 от 2001 г.). 8. Начин за образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане: плащанията ще се извършват по банков път в левове; разплащането ще се извърши след подписване на протокол за извършените видове работи в рамките на договорения процент върху общата стойност; окончателното разплащане - след издаване на разрешение за ползване. 9. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни от отварянето им. 10. Размер и условия на гаранцията за участие в процедурата за възлагане и на гаранцията за изпълнението на договора: 10.1. за участие - 300 лв., внесени по сметка на Община - гр. Балчик, чрез ТБ “Биохим” - клон Добрич, офис БаЛК № **********6, банков код 66076720, до 8.Х.2002 г.; 10.2. за изпълнение - 6 % от стойността на договора, внесени в посочената сметка преди подписване на договора за изпълнение от класирания кандидат; в случай че класираният кандидат е лице по чл. 21 ЗЗРСИИ, заплаща 1 % от стойността на договора; невнасянето на гаранцията за изпълнение ще се счита за отказ за подписване на договора. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: стойност на предложението, посочено в % от РСМР за обекта; търговска репутация със списък на завършени и предадени обекти от влизане в сила на наредбата до настоящия момент. 12. Място ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: предложенията ще се разгледат от комисия, назначена от кмета на общината, на 10.Х.2002 г. от 9 ч. в заседателната зала на Община - гр. Балчик. 13. Възможност за възлагане на допълнителна услуга: при условията на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП. 14. Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие: в касата на общинската администрация, ет. 1, срещу 30 лв. до 8.Х.2002 г. 15. Място и срок за подаване на предложенията: деловодството на Община - гр. Балчик, ул. Черно море 18, ет. 1, до 9.Х.2002 г. в запечатан непрозрачен и надписан плик, съгласно конкурсните условия. Лице за контакти: тел. 7-22-57 (в. 38), X.X..

53085

584. - Община - Благоевград, пл. Г. Измирлиев - Македончето 1, тел. (073) 2-30-55, факс (073) 2-55-78, на основание чл. 34, ал. 1 и 2 ЗОП и решение на кмета на общината № РП-9 от 26.IХ.2002 г. отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - избор на изпълнител на услугата - инвеститорски контрол, технически контрол в проектирането на част “конструкции” и строителен надзор в строителството на обект: главен канализационен колектор до ПСОВ - Благоевград. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 13, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “б” ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка - обектът се намира на територията на община Благоевград; срокът за изпълнението на поръчката е издаването на разрешение за ползване на строежа. 5. Ограничения при изпълнението на поръчката: кандидатите да бъдат регистрирани като юридически лица; оборотът за предходната година да е 120 000 лв. с ДДС; не се допуска смяна на член от екипа, посочен в предложението, без съгласието на възложителя; възложителят няма да разглежда предложения с посочено възнаграждение за изпълнение на поръчката над 3 % от стойността на СМР общо. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: юридически лица, които имат опит в управлението и контрола на инвестиционния процес на подобни обекти; кандидатите да отговарят на чл. 24 ЗОП; доказателства за търговската репутация; непрекъснато ежедневно присъствие на обекта на определените лица, които изпълняват строителен надзор и инвеститорски контрол; кандидатите да са с валидни свидетелства за управомощаване съгласно Наредба № 9 за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор и писмо изх. № II 2035-08-50 от 25.Х.2001 г. на ДНСК. 7. Изисквания за качество - стриктно спазване на нормативно заложените в ЗУТ задължения при изпълнение на строителния надзор и задълженията по договора с цел съответствие на извършените СМР с нормативните актове, установените стандарти, техническите спецификации и другите конкретни изисквания за качествени показатели, съобразно особеностите на строежа; стриктно спазване на проектната документация, както и контрол на влаганите строителни материали и изделия, които трябва да отговарят на нормативните изисквания в Република България. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - предлаганата цена от кандидата да бъде процентна стойност от СМР на обекта, като се посочи отделно за строителен надзор в строителството, отделно за инвеститорски контрол и технически контрол на част “конструкции” в проектирането. 9. Начин на плащане - в левове по банков път по начин и срокове, определени в договора. 10. Срок за валидност на предложенията - 90 календарни дни. 11. Размер и условия на гаранцията за участие - размерът на гаранцията за участие е 1000 лв., внесена по банкова сметка № 5000037734 в “Общинска банка” - АД, клон Благоевград, банков код 13073561; задържането и освобождаването на гаранцията ще става по реда на чл. 32 и 33 ЗОП. 12. Размер и условия на гаранцията за изпълнение на договора - кандидатът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя гаранция за изпълнение в размер 5 % от стойността на договорената процентна стойност от СМР преди подписване на договора и се освобождава след получаване на разрешение за ползване на обекта. 13. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: а) К1 - икономически най-изгодното предложение - 50 %; К1 - предложен процент върху СМР - 80 %; К1 - схема на разплащане - 20 %:

К1 = 0,8К1 + 0,2К1;

б) К2 - професионален опит - 30 %; К2 - по-значими оферти на фирмата - 50 %; К2 - опит в работата - 10 %; К2 - референции от клиенти - 20 %; К2 - екип - комплектованост и професионален опит на членовете на екипа - 20 %:

К2 = 0,5К2 + 0,1К2 + 0,2К2 + 0,2К2;

в) К3 - финансова стабилност на фирмата - 10 %; К3 - финансова състояние (отчет за приходи и разходи, баланс и стойност на договора) - 50 %; К3 - размер на застраховката - 50 %:

К3 = 0,5К3 + 0,5К3;

г) К4 - методика за изпълнение на услугата, предмет на поръчката - 10 %; К - комплексна оценка:

К = 0,5К1 + 0,3К2 + 0,1К3 + 0,1К4.

14. Място за получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: Община - Благоевград, пл. Г. Измирлиев - Македончето 1, до 16 ч. на 40-ия ден считано от следващия ден от датата на обнародване в “Държавен вестник” (в случай че 40-ият ден е почивен - на първия работен ден); цената на документацията е 250 лв. с ДДС и се получава в стая 318 от инж. X.X. - тел. 2-30-24. 15. Място и срок за подаване на предложенията - предложенията се подават в деловодството на Община - Благоевград, пл. Г. Измирлиев - Македончето 1, до 14 ч. на 45-ия ден считано от следващия ден от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник” (в случай че 45-ият ден е почивен - на първия работен ден); предложения, изпратени по пощата, не се приемат. 16. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - предложенията ще бъдат разглеждани в сградата на Община - Благоевград, зала 101, от 10 ч. и 30 мин. на третия работен ден след изтичане на крайния срок за подаване. 17. Разноски по процедурата - всеки участник поема всички разходи по изготвяне на предложението и неговото представяне.

53090

585. - Община - Благоевград, пл. Г. Измирлиев - Македончето 1, тел. 073/2-30-55, факс 073/2-55-78, на основание чл. 34, ал. 1 и 2 ЗОП и решение на кмета на общината № РП-8 от 26.IХ.2002 г. отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - изграждане на обект: главен канализационен колектор до ПСОВ - Благоевград. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 1, чл. 14 ЗОП и обществена нужда за подобряване на екологията. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка - до 30.VIII.2004 г., Община - Благоевград, област Благоевград. 5. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка - кандидатите да отговарят на чл. 5, 23 и 24 ЗОП. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - юридически или физически лица, които имат опит в изпълнението на подобни обекти, с технически квалифициран трудов потенциал, доказана търговска репутация, да отговарят на условията в глава трета, раздели I, II и III от ЗОП и посочените в документацията изисквания за провеждане на откритата процедура. 7. Изисквания за качество - изпълнението на обекта да отговаря на строителните норми и нормативи, действащи в Република България за този вид строителство. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - предлаганата цена да се ценообразува на основание проектната документация и се изготви съгласно разходните норми на УСН (ТНС) с всички полагащи се начисления, като се конкретизира за всеки етап поотделно и общо в левове без ДДС. 9. Начин на плащане - в левове по банков път по начин и срокове, определени в договора. 10. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни. 11. Размер и условия на гаранцията за участие - размерът на гаранцията за участие е 40 000 лв., внесена по банкова сметка № 5000037734 в “Общинска банка” - АД, клон Благоевград, банков код 13073561; задържането и освобождаването на гаранцията ще става по реда на чл. 32 и 33 ЗОП. 12. Размер и условия на гаранцията за изпълнение на договора - кандидатът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя гаранция за изпълнение в размер 5 % от стойността на договорената цена преди подписване на договора и се освобождава след подписване на протокол 16 и получаване на разрешение за ползване на обекта. 13. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - икономически най-изгодното предложение: К1 - предложена цена на кандидата - 60 %; К2 - срок за изпълнение на обществената поръчка - 10 %; К3 - доказателства за квалификация, технически възможности и компетентност на кандидата за изпълнение на подобни обекти във всичките му части, в т.ч.: справка за технически и трудов потенциал, изпълнени обекти от подобен характер, референции - 15 %; К4 - гаранционен срок, над посочения в ЗУТ - 5 %; К5 - разкриване на допълнителни работни места за жителите на община Благоевград при изпълнение на поръчката - 10 %:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5,

където К е комплексна оценка за всеки кандидат. 14. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - предложенията ще бъдат разглеждани в сградата на Община - Благоевград, зала 101, от 10 ч. и 30 мин. на третия работен ден след изтичане на крайния срок за подаване на предложенията. 15. Място за получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: Община - Благоевград, пл. Г. Измирлиев - Македончето 1, до 16 ч. на 40-ия ден считано от следващия ден от датата на обнародването в “Държавен вестник” (в случай че 40-ият ден е почивен - на първия работен ден); цената на документацията е 450 лв. и се получава в стая 318 от инж. X.X. - тел. 2-30-24. 16. Място и срок за подаване на предложенията - предложенията се подават в деловодството на Община - Благоевград, пл. Г. Измирлиев - Македончето 1, до 16 ч. на 45-ия ден считано от следващия ден от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник” (в случай че 45-ият ден е почивен - на първия работен ден); предложения, изпратени по пощата, не се приемат. 17. Разноски по процедурата - всеки участник поема всички разходи по изготвяне на предложението и неговото представяне; Община - Благоевград, не може в никакъв случай и при никакви обстоятелства да заплаща тези разходи независимо от изхода на процедурата. 18. При възникване на необходимост възложителят си запазва правото да възложи допълнителна обществена поръчка по реда и условията на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП.

53091

11. - Община - гр. Враца, ул. Стефанаки Савов 6, тел. 24581, факс 27085, на основание чл. 14 във връзка с чл. 34, ал. 2 ЗОП отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на течно дизелово гориво за отопление на учебните заведения и детските градини във Враца съгласно приложен списък. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 14 и чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита, съгласно чл. 14 ЗОП. 4. Срок на изпълнение - до 5-о число на месеца след направена заявка от училищата по приложен списък; продължителност на поръчката - 3 години. 5. Място на изпълнение на обществената поръчка - учебните и детските заведения във Враца, съгласно приложен списък. 6. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка - няма. 7. Квалификационни изисквания към кандидатите: кандидат за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, както и техни обединения; кандидатите и техните предложения трябва да отговарят на условията и изискванията на чл. 24 и 27 ЗОП; да имат предмет на дейност доставка на петролни продукти и да имат техническа възможност за изпълнението на поръчката; кандидатите да представят референтна листа за реализирани подобни доставки. 8. Изисквания за качество - доставеното течно гориво за отопление да отговаря на изискванията по БДС и всяка доставка да се придружава със сертификат за качество и произход; пламна температура - 90 °; наличие на сяра - до 2 %; вода и механични примеси - 0; йодно число на 100 г - не повече от 0,8 %. 9. Начин на образуване на предлаганата цена - цените да са в левове без ДДС; предложението на цените трябва да съдържа начина (принципа) на формиране на единичната стойност за тон. 10. Начин на плащане - банков път, разсрочено, по начин, определен в договора. 11. Срок на валиднст на предложенията - 60 календарни дни след провеждане на процедурата. 12. Вид, размер и условия на гаранцията за участие в процедурата за възлагане: вид - парична сума; размер - 500 лв., внесени в касата на общината до 4.ХI.2002 г.; условия: възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидат в процедурата за възлагане на обществена поръчка: а) оттегли предложението си след изтичане на срока за подаване на предложенията; б) подаде жалба срещу решението за класиране до решаване на спора от съда; в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Гаранциите на некласираните кандидати се освобождават от възложителя в срок 3 работни дни след изтичане на срока за подаване на жалба срещу решението по чл. 45, ал. 1 ЗОП; в същия срок се освобождават гаранциите на всички кандидати при прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка; гаранциите на класираните кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след сключване на договор за обществена поръчка. 13. Гаранция за изпълнение на договора - кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора, която се освобождава след неговото приключване, в размер 5 % от стойността на договора. 14. Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка: 1) предлагана цена К1 - 50 % тежест в комплексната оценка, 1 - 5 т.; 2) възможност за разсрочено плащане К2 - 20 % тежест в комплексната оценка, 1 - 5 т.; 3) срок за доставката К3 - 20 % тежест в комплексната оценка, 1 - 5 т.; 4) технически възможности за изпълнение на поръчката К4 - 10 % тежест в комплексната оценка, 1 - 5 т, като:

К = К1 x 0,5 + К2 x 0,2 + К3 x 0,2 + К4 x 0,1,

където: К1 = (мин.ц./лв./ц.участник.лв.) x 50; К2 = (мин. брой дни разср. пл./макс. брой дни разср.пл.) x 20; К3 = (мин.предложен срок доставка/предложен срок доставка) x 20; К4 = (предложена техн. възможност/максимална техн. възможност) x 10. 15. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: 15.1. място - сградата на Община - Враца (заседателна зала); 15.2. ден и час за разглеждане на предложенията - на 8.ХI.2002 г. от 17 ч.; 15.3. срок за подаване на предложенията - 4.ХI.2002 г.; 15.4. срок за внасяне на гаранция за участие в процедурата - 4.ХI.2002 г.; 15.5. срок за закупуване на документацията - 4.ХI.2002 г.; 15.6. документацията за участие в процедурата може да се закупи за 100 лв. в стая 40 в сградата на Община - Враца, до 4.ХI.2002 г.

52779

2484. - Областният управител на област с административен център Добрич, ул. Независимост 5, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 ЗОП и чл. 6 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № РД-11-699 от 18.IХ.2002 г. открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на 35 тона промишлено гориво за отопление на сградата на Областна администрация - гр. Добрич, през отоплителния сезон 2002 - 2003 г. 2. Вид на процедурата - открит конкурс. 3. Срок и място на изпълнение - доставка до 2 дни от подаване на заявката за необходимото количество гориво; място: Областна администрация - гр. Добрич, ул. Независимост 5. 4. Изисквания към кандидатите - да са търговци по смисъла на Търговския закон, да имат собствен или нает специализиран транспорт, оборудван с броячи, замерени и пломбирани от ДАСМ; да отговарят на изискванията по раздел I на глава трета от ЗОП. 5. Плащанията се извършват по банков път. 6. Срок за валидност на предложенията - 60 дни. 7. Гаранция за участие в процедурата - в размер 260 лв., и гаранция за изпълнение на договора - в размер 500 лв.; паричните гаранции се внасят по сметка № 50000180035, банков код 62175412 при “Булбанк” - АД, клон Добрич. 8. Критерии за оценка на предложението: цена и начин на образуването є - 95 %; време на отложено плащане - 5 %. 9. Документация за участие се закупува в стая 213 в Областна администрация - гр. Добрич, срещу 5 лв., платими в касата на областната администрация всеки работен ден от 9 до 17 ч. 10. Предложенията се приемат до 17 ч. и 30 мин. на 9.Х.2002 г. в Бюро “Комплексно обслужване” на Областна администрация - гр. Добрич. 11. Отваряне на предложенията - в 14 ч. на 10.Х.2002 г. в стая 215 в сградата на Областна администрация - гр. Добрич.

52780

1880. - Община - гр. Златарица, ул. Стефан Попстоянов 22, тел. 06153/24-20, лице за контакти - X.X., факс 06153/24-78, на основание чл. 15 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 306 от 17.IХ.2002 г. на кмета на общината отправя покана до неограничен брой кандидати за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка за доставка на дизелово гориво за отопление при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на училища и други бюджетни общински структури през отоплителния сезон на 2003 г. - 35 000 л. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП във връзка с чл. 6, т. 2, чл. 10 и 11 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открит конкурс. 4. Срок и място на изпълнение - една година от датата на сключване на договора; място на изпълнение - територията на община Златарица, с транспорт и за сметка на изпълнителя. 5. Ограничения при изпълнението на МОП - няма. 6. Квалификационни изисквания - кандидатите да отговарят на условията на чл. 24 ЗОП; подадените предложения да са в съответствие с чл. 27 ЗОП. 7. Качество - дизеловото гориво да отговаря на БДС и международните стандарти, да бъде чисто, без механични примеси, вода и др., придружено със сертификат за качество. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - в левове, плащане по банков път не по-малко от 60 дни след датата на доставка и издаване на фактура; цената следва да е крайна до получателя за литър с включени в нея ДДС, такси, мита и др. 9. Срок на валидност на предложенията - 90 дни от датата на разглеждането и оценяването им. 10. Вид и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора - парична гаранция в размер 300 лв., внесени в касата на Община - Златарица; гаранция за изпълнение на договора - 1 % от стойността на договора. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: цена за изпълнение на поръчката - коефициент на тежест 0,6; финансовата оценка се изразява по следната формула: Фпi = (Цмин./Цi) x 100, където: Фпi е финансовата оценка; Цмин. - най-ниската предложена цена за литър; Цi - всяка друга по-висока цена за литър; техническо предложение - коефициент на тежест 0,4, което включва следните критерии: качество - коефициент на тежест 0,1; срок на изпълнение на поръчката - коефициент на тежест 0,4; начин на плащане - коефициент на тежест 0,4; други преференции - коефициент на тежест 0,1. Формулата за изчисляване на комплексната оценка на предложението е

Пi = Фпi x Ктф + Тпi x Ктт,

където: Пi е оценката на i-тата фирма; Фпi - финансовото предложение на i-тата фирма; Ктф - коефициентът на тежест на финансовата част; Тпi - техническото предложение на i-тата фирма; Ктт - коефцииентът на тежест на техническата част. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - в сградата на Община - Златарица, ул. Стефан Попстоянов 22, в заседателната зала от 10 ч. на първия работен ден след изтичане на 25-дневния срок от обнародването на поканата за участие в открития конкурс в “Държавен вестник”. Възложителят запазва правото си да възлага допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 1, т. 3 ЗОП. 13. Цена на документацията за участие в открития конкурс - 100 лв., платими в брой преди нейното получаване; документацията се получава в стая 12 на Община - Златарица, срещу заплащане на посочената сума и издаване на квитанция в срок до 23-ия календарен ден от датата на обнародването в “Държавен вестник”. 14. Място и срок за представяне на предложенията - в деловодството (стая 21) до 17 ч. на 23-ия ден от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”.

52778

245. - Община - гр. Мъглиж, област Сатара Загора, пл. 3 март 32, факс 22-55, тел. за контакт: 04321/21-21 и 20-07, на основание чл. 32, ал. 1 и 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 295 от 23.IХ.2002 г. на кмета на общината уведомява всички заинтересувани кандидати, че удължава посочените срокове за участие в обявените процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет: 1. довършителни работи на физкултурен салон към основно училище - с. Ягода, община Мъглиж; и 2. ремонт на асфалтова настилка на обект от общинската пътна мрежа на територията на община Мъглиж: IV-50031 - Тулово - Юлиево - км 6+500 - км 7+000 (ДВ, бр. 88 от 2002 г.), както следва: срокът за двете процедури за закупуване на документацията и за подаване на предложенията за участие се удължава до 16 ч. на 9.Х.2002 г. Предложенията ще се разглеждат на 10.Х.2002 г. от 11 ч. за обект: довършване на физкултурен салон към основно училище - с. Ягода, и на 11.Х.2002 г. от 13 ч. за обект: ремонт на асфалтова настилка на обект от общинската пътна мрежа на територията на община Мъглиж: IV-50031 - Тулово - Юлиево - км 6+500 - км 7+000.

52770

20. - Община - гр. Нови пазар, ул. Васил Левски 3, тел. 0537/34-66, факс 0537/40-10, e-mail:n_pazar@hotmail.com, на основание чл. 7, ал. 4 ЗОП, чл. 6, т. 2 и чл. 16 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП във връзка с решение на общината отправя покана за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на хранителни и нехранителни продукти за нуждите на детска ясла и детски градини на територията на Нови пазар и селата: Памукчи, Мировци, X.X., Войвода, Избул и Правенци, както следва: а) хляб и тестени изделия; б) месо и месни продукти; в) мляко и млечни произведения; г) захар и захарни изделия; д) зеленчуци, плодове и консерви; е) други хранителни и нехранителни продукти. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 7, ал. 4 ЗОП, чл. 6, т. 2 и чл. 10 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП, както и необходимостта от целогодишно зареждане с хранителни и нехранителни продукти по предварителна заявка. 3. Вид на процедурата - открит конкурс. 4. Срок и място на изпълнение: срок - 1 календарна година; място на изпълнение - до обектите, описани в приложение № 1. 5. Изисквания към кандидатите - да отговарят на условията по чл. 5, 23 и чл. 24, ал. 1 и 2 ЗОП; да имат доказана техническа възможност за изпълнение на поръчката, доказателства за търговска репутация от търговски дружества и ЕТ; квалификационни изисквания към кандидатите - да притежават финансова и техническа възможност за изпълнение на поръчката; изисквания за качество - продуктите да отговарят на БДС, в начален срок на годност и задължително да са придружени със сертификат за качество и произход. 6. Начин на образуване на цената - офертната цена включва доставна цена за единица продукция в левове до обекта, както и начин на формирането є. 7. Начин на плащане - разсрочено в левове по банков път, не по-малко от 30 календарни дни след доставката. 8. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - парична сума в размер 300 лв., платими по сметка на Община - Нови пазар, № 5000169031, банков код 80073160 в ТБ “Хеброс” - АД, клон Нови пазар; гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава по реда на чл. 32 и 33 ЗОП. 9. Срок на валидност на предложенията - 90 дни от датата на изтичане на срока за подаване на документи. 10. Критерии за оценка на офертата и начин на определяне тежестта на критериите в комплексната оценка - най-ниски предложени единични цени - 60 %; най-дълъг срок на разсрочено плащане - 20 %; търговска репутация - 15 %; данъчна регистрация на фирмите на територията на община Нови пазар - 5 %. 11. Цена на документацията за участие в процедурата - 20 лв., платими в касата на общината; срок за закупуване на документацията за участие в процедурата - 15 календарни дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник” в стая 405 на общината. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: срок за предаване на предложенията - 20 календарни дни от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник” в стая 405 на общината всеки работен ден от 8 до 17 ч.; разглеждане и оценяване на предложенията - от 10 ч. и 30 мин. в сградата на общинската администрация на следващия работен ден след изтичане на срока за подаване на предложения. За допълнителна информация - тел. 0537/22-45.

53025

54. - Община - гр. Пазарджик, бул. България 2, тел. (034) 44-55-01, факс 44-24-95, e-mail:mncplt@cybcom.net, на основание чл. 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 1730 от 20.IХ.2002 г. обявява открит конкурс за изпълнение на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката: зимно поддържане на уличната мрежа и пешеходната зона на Пазарджик. 2. Правно основание за откриване на процедурата: чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 3. Вид на процедурата: открит конкурс. 4. Срок и място за изпълнение на поръчката: от 1.ХI.2002 г. до 1.III.2003 г. в Пазарджик. 5. Ограничения при изпълнение на поръчката: изпълнението на поръчката не трябва да предизвиква вредни въздействия върху околната среда, както и опасности за живота и здравето на хората. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: кандидатите за изпълнение на поръчката трябва да притежават необходимия опит, технически средства и квалифицирана работна ръка. 7. Технически изисквания: с поддържането следва да се осигури безопасно движение при зимни условия по уличната мрежа на Пазарджик. 8. Изисквания за качество: при изпълнение на СМР да се спазват техническите и нормативните изисквания за този вид дейност. 9. Начин за образуване на предлаганата цена: предлаганата цена за изпълнение на поръчката в левове следва да бъде окончателна и да включва всички разходи. 10. Срок за валидност на предложенията: подадените предложения имат валидност 20 дни от датата на провеждане на процедурата. 11. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата: гаранцията за участие е 300 лв., платими с платежно нареждане - банкова сметка № 5010000136, код 13074404, на Община - Пазарджик, в “Общинска банка” - АД, клон Пазарджик. 12. Критерии за оценка на предложенията:

Критерии

Теглови

коефициент

Оценка

1.

цена за изпълнение на

 

1 - 10

 

поръчката

   

1.1.

стойност на 24 ч. дежурство

10

 

1.2.

стойност за еднократно

10

 
 

снегопочистване

   

1.3.

стойност за еднократно

10

 
 

опесъчаване

   

2.

организация и технология за

30

1 - 10

 

изпълнение на поръчката

   

3.

доказателства за техниче-

25

1 - 10

 

ските възможности на из-

   
 

пълнителя

   

4.

референции за извършено

10

1 - 10

 

зимно поддържане

   

5.

авансово плащане

5

1 - 10

където: К = Т1.1 x О1 + Т1.2 x О1.2 + ... + Т5 x О5.

13. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: предложенията на кандидатите ще бъдат отворени, разгледани и оценени по реда на глава шеста от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП на 17.Х.2002 г. от 14 ч. в стая 512 на общинската администрация. Предложенията на кандидатите се приемат до 12 ч. на 17.Х.2002 г. в деловодството на Община - Пазарджик. Документацията за участие в процедурата на стойност 30 лв. се закупува от деловодството на Община - Пазарджик, до 16.Х.2002 г.; тел. за справки: (034) 402-348.

53017

55. - Община - гр. Пазарджик, бул. България 2, тел. (034) 44-55-01, факс 44-24-95, e-mail:mncplt@cybcom.net, на основание чл. 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 1731 от 20.IХ.2002 г. обявява открит конкурс за изпълнение на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката: зимно поддържане на общинската пътна мрежа в община Пазарджик. 2. Правно основание за откриване на процедурата: чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 3. Вид на процедурата: открит конкурс. 4. Срок и място за изпълнение на поръчката: от 1.ХI.2002 г. до 1.III.2003 г. в община Пазарджик. 5. Ограничения при изпълнение на поръчката: изпълнението на поръчката не трябва да предизвиква вредни въздействия върху околната среда, както и опасности за живота и здравето на хората. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: кандидатите за изпълнение на поръчката трябва да притежават необходимия опит, технически средства и квалифицирана работна ръка. 7. Технически изисквания: с поддържането следва да се осигури безопасно движение при зимни условия по общинската пътна мрежа. 8. Изисквания за качество: при изпълнение на СМР да се спазват техническите и нормативните изисквания за този вид дейност. 9. Начин за образуване на предлаганата цена: предлаганата цена за изпълнение на поръчката в левове следва да бъде окончателна и да включва всички разходи. 10. Срок за валидност на предложенията: подадените предложения имат валидност 20 дни от датата на провеждане на процедурата. 11. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата: гаранцията за участие е 300 лв., платими с платежно нареждане - банкова сметка № 5010000136, код 13074404, на Община - Пазарджик, в “Общинска банка” - АД, клон Пазарджик. 12. Критерии за оценка на предложенията:

Критерии

Теглови

коефициент

Оценка

1.

цена за изпълнение на

 

1 - 10

 

поръчката

   

1.1.

стойност на 24 ч. дежурство

10

 

1.2.

стойност за еднократно

10

 
 

снегопочистване при сне-

   
 

говалеж

   

1.3.

стойност за еднократно

10

 
 

снегопочистване при сне-

   
 

гонавяване

   

1.4.

стойност за еднократно

10

 
 

опесъчаване

   

2.

организация и технология

30

1 - 10

 

за изпълнение на поръчката

   

3.

доказателства за техниче-

15

1 - 10

 

ските възможности на из-

   
 

пълнителя

   

4.

референции за извършено

10

1 - 10

 

зимно поддържане

   

5.

авансово плащане

5

1 - 10

където: К = Т1.1 x О1 + Т1.2 x О1.2 + ... + Т5 x О5.

13. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: предложенията на кандидатите ще бъдат отворени, разгледани и оценени по реда на глава шеста от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП на 17.Х.2002 г. от 14 ч. в стая 512 на общинската администрация. Предложенията на кандидатите се приемат до 12 ч. на 17.Х.2002 г. в деловодството на Община - Пазарджик. Документацията за участие в процедурата на стойност 30 лв. се закупува от деловодството на Община - Пазарджик, до 16.Х.2002 г.; тел. за справки: (034) 402-348.

53018

284. - Община - гр. Пловдив, ОП “Градини и паркове” - Пловдив, ул. Ф. Македонски 1, на основание чл. 5, ал. 2, чл. 10 във връзка с чл. 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 115 от 18.IХ.2002 г. на кмета на общината открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс за определяне на изпълнител за доставка на посадъчен материал по отделни видове за единично и групово засаждане за нуждите на ОП “Градини и паркове” - Община - гр. Пловдив, съгласно условията, неразделна част от документацията за участие в процедурата. 1. Предмет на поръчката - доставка на посадъчен материал по отделни видове за единично и групово засаждане за нуждите на ОП “Градини и паркове” - Община - гр. Пловдив: дървесни видове - група “А”: чинар - 500 бр.; сребролиста липа - 300 бр.; конски кестен - 80 бр.; копривка - 100 бр.; китайски мехурник - 200 бр.; лириодендрон - 20 бр.; червен дъб - 50 бр.; гинко - 100 бр.; дървесни видове - група “Б”: албиция - 80 бр.; пауловния - 50 бр.; лагерстремия - 20 бр.; златен дъжд - 100 бр.; птелея - 100 бр.; източна туя - 50 бр.; сребрист смърч - 50 бр.; лавзонски лъжекипарис - 50 бр.; аризонски кипарис - 50 бр.; секвоя - 50 бр.; метасеквоя - 50 бр.; храстови видове - група “С”: пълзяща хвойна - 3000 бр.; лигуструм - 3000 бр.; рози - 1000 бр.; цидония - 200 бр. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “б”, чл. 4, ал. 1, т. 1 ЗОП във връзка с чл. 5, ал. 2 и чл. 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 3. Вид на процедурата: открит конкурс. 4. Срок и място на изпълнение - до 10 дни след заявка на възложителя при подписване на договора в базата на ОП “Градини и паркове”, Пловдив, бул. Цариградско шосе 214. 5. Квалификационни изисквания: кандидатите следва да притежават квалификация и техническа възможност за изпълнение на поръчката. 6. Ограничения: да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, отговарящи на изискванията на чл. 23 и 24 ЗОП; участниците в процедурата могат да подават предложение за една или за всички обособени позиции по видове или групи; доставката на посадъчния материал от предмета на обществената поръчка ще се извършва на части франко склада на ОП “Градини и паркове” чрез доставки, определени поотделно след заявка на възложителя като част от общата доставка. 7. Изисквания за качество - доставката, предмет на процедурата за обществена поръчка, да бъде доставена с качество, отговарящо на изискванията, зададени в приложената документация. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - предлаганата цена следва да се образува в левове, в която са включени всички разходи (такси, транспорт, застраховки и др.) до местоизпълнението с ДДС, като изрично трябва да бъдат посочени единична и обща цена за всяка позиция; общата стойност за цялата доставка, предмет на обществената поръчка, ако участникът кандидатства за всички позиции в нея, или стойността на позицията, за която се кандидатства. 9. Начин на плащане - в левове чрез банкови преводи до 15 дни след доставката срещу приемателно-предавателен протокол и фактура; авансово плащане не се допуска. 10. Срок на валидност на предложението - 90 дни след изтичането на крайния срок за подаване на предложенията; за кандидатите, класирани на първите три места, срокът на валидност на предложенията може да се удължи до подписване на договор. 11. Размер и условия на гаранцията за участие - парична в размер 350 лв., вносима по банкова сметка № 5010025031, банков код 13072815 при “Общинска банка” - АД, клон Пловдив, на името на Община - гр. Пловдив; гаранциите на некласираните кандидати се освобождават в срок 3 дни след изтичане на срока по чл. 45, ал. 1 ЗОП, а тази на класираните кандидати - три дни след сключване на договора. 12. Гаранция за изпълнение на договора: кандидатът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен да внесе парична сума като гаранция за добро изпълнение в размер 5 % от стойността на договора по сметка на Община - гр. Пловдив, в “Общинска банка” - АД, клон Пловдив, банкова сметка № 5010025031, банков код 13072815; гаранцията се освобождава след изпълнението на договора. 13. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: като основен и водещ оценителен критерий да се възприеме икономически най-изгодното предложение, което е получило най-високата обща комплексна оценка, получена като средноаритметичен сбор на комплексните оценки на членовете на комисията по това предложение; комплексната оценка на отделен член на комисията по конкретно предложение е с максимален бал от 100 точки и се получава от сбора на оценките по следните критерии: по предложената цена - от 1 до 40 точки; по начина на плащане - от 1 до 20 точки; по съответствието на предложението с изискванията на възложителя - от 1 до 30 точки; ангажиране с подновяване на неприхванат и изсъхнал материал - от 1 до 10 точки; като основен и водещ критерий ще се възприема икономически най-изгодното предложение, което е получило най-високата обща комплексна оценка. 14. Възложителят си запазва правото да възложи отделните доставки по обособени позиции на различни кандидати в зависимост от икономически най-изгодното предложение за всяка от тях. 15. Документацията за участие в откритата процедура може да бъде закупена всеки работен ден от 9 до 16 ч. в сградата на ОП “Градини и паркове” - Община - гр. Пловдив, ул. Филип Македонски 1, срещу невъзвръщаемата сума от 50 лв., внесени в касата на ОП “Градини и паркове” - Пловдив; продажба на документацията ще се осъществява от деня на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 16. Предложенията ще се приемат до 12 ч. на първия работен ден след изтичане на 20 календарни дни считано от обнародването на поканата в “Държавен вестник”; приемането - в деловодството на ОП “Градини и паркове”, Пловдив, ул. Филип Македонски 1, стая 11, или изпратени по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 17. Предложенията ще бъдат отворени в 9 ч. и 30 мин. на втория работен ден след крайната дата за приемане, посочена в т. 16, в сградата на ОП “Градини и паркове”, Пловдив, ул. Филип Македонски 1. Кандидатите, които желаят, могат да присъстват при отварянето на предложенията.

52800

62. - Община - гр. Русе, пл. Свобода 6, тел. 223-984, на основание чл. 34, ал. 2 ЗОП и заповед № 5813 от 23.IХ.2002 г. на кмета на общината открива процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на компютърни системи и принтери за нуждите на Община - гр. Русе, при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на компютърни системи. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 4, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита процедура. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка - съгласно приетата оферта, сградите на Общинска администрация - гр. Русе. 5. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка - съгласно изискванията на чл. 23 и 24 ЗОП. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - участниците да са с предмет на дейност, отговарящ на предмета на дейност на поръчката. 7. Начин за образуване на предлаганата цена - стойността да включва доставката, монтажа, гаранционната поддръжка и транспортните разходи; предлаганата цена да бъде парична сума; в цената да са включени всички мита и такси, да бъде окончателна и да включва ДДС; плащането ще се извършва в левове по банков път. 8. Изисквания за качество - отразени в техническите условия. 9. Срок на валидност на предложенията - не по-малко от 90 календарни дни от датата на отваряне на офертата. 10. Вид и размер на гаранцията за участие - парична сума в размер 500 лв., внесени по сметката на Община - гр. Русе, № 5000050037 в Общинска банка, банков код 13073578; гаранция за изпълнение - парична сума в размер 2000 лв., внесени по сметката на общината. 11. Критерии за оценка на предложенията: размер на предлагана цена - коефициент на тежест 45 %; гаранционни условия: гаранционен срок - коефициент на тежест 5 %; време за отстраняване на повреда - коефициент на тежест 25 %; опит в изпълнението на такъв вид дейност - коефициент на тежест 15 %; възможност за разсрочено плащане - коефициент на тежест 5 %; срок на доставка - коефициент на тежест 5 %. 12. Място, ден и час на разглеждане и оценяване на предложенията - от специално назначена комисия в Община - гр. Русе, управление “Териториално устройство и строителство, ул. Олимпи Панов 6, ет. 2, зала № 14, на 12.ХI.2002 г. от 17 ч. 13. Място за получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в открита процедура - кандидатите могат да закупят документацията за участие в откритата процедура срещу квитанция от 30 лв. от управление “Териториално устройство и строителство”, Община - гр. Русе, ул. Олимпи Панов 6, Информационен център, стая “Информация”, в срок до11.ХI.2002 г., до 12 ч. 14. Място и срок за подаване на предложенията - предложенията трябва да бъдат получени до 16 ч. на 11.ХI.2002 г. в Община - гр. Русе, ул. Олимпи Панов 6, Информационен център, стая “Информация”. За справки и информация: тел. 082/225-873.

53084

19. - Община - гр. Самоков, бул. Македония 34, тел./факс 2-23-50, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, ал. 1 ЗОП, чл. 6, т. 2, чл. 10 и 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № ЛС-01-682 от 23.IХ.2002 г. на кмета на общината отправя покана за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на около 45 т течно гориво за отоплителния сезон 2002/2003 г. за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка в община Самоков. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП, чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и с оглед задоволяване нуждите с дизелово гориво и промишлен газьол за отоплителния сезон 2002/2003 г. на звената, финансирани от общинския бюджет. 3. Вид на процедурата - открит конкурс. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка - съгласно график за зимния период, но не по-късно от 3 календарни дни от подаване на всяка заявка; място - франко складовете на получателя. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите - всички български или чуждестранни физически или юридически лица или обединения към тях, отговарящи на изискванията на чл. 23 и 24 ЗОП и да са регистрирани като търговци по смисъла на ТЗ. 6. Изисквания за качество - всяка доставка да бъде придружена със сертификат за качество съгласно БДС. 7. Начин на образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане - единична за литър течно гориво по видове - дизелово гориво и промишлен газьол, с включени ДДС, еко- и пътни такси, транспортни разходи, като всички плащания се извършват по банков път в левове и отложено. 8. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни считано от деня на подаване на предложенията за участие. 9. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане и на гаранцията за изпълнение на договора - всеки кандидат представя гаранция за участие парична сума в размер 350 лв. по банков път или внесена в касата на общината, като задържането и освобождаването є става по реда на чл. 32 и 33 ЗОП; кандидатът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя гаранция за изпълнение на договора парична сума в размер 2 % от стойността, като гаранцията се освобождава след изтичане срока на договора. 10. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - предложенията на кандидатите ще бъдат оценявани по следните критерии: 10.1. най-ниска предложена цена на 1 л гориво - тежест 60 % (К1); 10.2. предложен срок на разсрочено плащане (не по-малък от 30 календарни дни от датата на доставката) - тежест 20 % (К2); 10.3. срок за изпълнение на доставката (не по-дълъг от 3 календарни дни от датата на заявката) - тежест 15 % (К3); 10.4. референции от предишни възложители за подобен вид поръчки - тежест 5 % (К4); комплексната оценка на кандидатите (К) се получава по формулата:

К = К1 + К2 + К3 + К4.

11. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - конкурсът ще се проведе на 16-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник” в 10 ч. в заседателната зала на ет. 3, стая 317 на Общинска администрация - гр. Самоков. 12. Mясто за получаване, срок и начин на плащане на документацията за участие в процедурата - Община - Самоков, ет. 3, стая 321, срещу представена квитанция за внесени в касата на общината 30 лв.; документацията за участие в процедурата се получава от деня на обнародването на поканата в “Държавен вестник”; срок за подаване на предложенията - до 17 ч. на 15-ия ден от обнародването в “Държавен вестник” в непрозрачен запечатан плик на гише “Деловодство”.

53092

22. - Община - гр. Сливен, бул. Цар Освободител, на основание чл. 34, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП и заповед № РД 15-1089 от 19.IХ.2002 г. на кмета на общината отправя покана до всички кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на около 400 т промишлен газьол през отоплителния сезон 2002/2003 г. за заведенията на бюджетна издържка. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок и място на изпълнение - доставката да се извърши чрез периодично повтарящи се поръчки със срок и място на изпълнение съгласно график-спецификация, но не по-късно от три работни дни след подаване на всяка заявка. 5. Ограничения - при изпълнение на поръчката доставките се извършват със собствени специализирани транспортни средства, оборудвани с броячи, замерени и пломбирани от Държавната агенция по стандартизация и метрология; заплащането на отделните доставки е разсрочено, до определени дни от датата на доставката. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - кандидатите да са регистрирани по ТЗ, производители или търговци на едро, да отговарят на предварително обявените условия и на изискванията, посочени в чл. 24 и 27 ЗОП, да имат оборот от предходната година не по-малко от 1 500 000 лв., да представят препоръки за доставка на гориво от други общини. 7. Изисквания за качество - всяка партида от доставяното гориво да отговаря на изискването за качество съгласно БДС, което се удостоверява със сертификат за качество и произход. Фактурите да бъдат придружени с документ, удостоверяващ относителното тегло на горивото. 8. Начин за образуване на предлаганата цена, вкл. и заплащане - предлаганата цена се образува в левове, като в нея са включени транспортни и др. разходи до обектите, включително и ДДС; начин на плащане - разсрочено, безкасово, по банков път. 9. Срок на валидност на предложенията - 35 календарни дни от датата на отварянето и оценяването им. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане - парична в размер 3600 лв., платима по сметка № 5010001636, банков код 13072427, при “Общинска банка” - АД, клон Сливен; гаранция за изпълнение на договора - парична сума в размер 10 000 лв., платима по посочената банкова сметка (представя се при подписване на договора). 11. Критерии за оценка и класиране на предложенията и тежестта им в комплексната оценка - най-ниска предложена цена - тежест 100 %. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - заседателната зала на Общинския съвет - гр. Сливен, на 24.Х.2002 г. в 10 ч. 13. При възникване на необходимост възложителят си запазва правото да възложи на изпълнителя допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, т. 3 ЗОП. Цена на документацията за участие в процедурата - 15 лв., платими в касата на Община - Сливен. Получаване на документацията - в деловодството на общината всеки работен ден от 9 до 16 ч. до 11.Х.2002 г. Предложенията се представят в запечатан непрозрачен плик с надпис “Оферта за доставка на гориво” от кандидата или упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в делодството на общината в срок до 16 ч. на 23.Х.2002 г. Допълнителна информация - на тел. 044/2-23-44 и 2-73-24.

52807

5216. - Община - гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, тел. 042/27081, e-mail: r614@city.starazagora.net, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 22 ЗОП и заповед № 1354 от 9.IХ.2002 г. на кмета на общината отправя покана за участие в предварителен подбор на кандидати за ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: Предмет на поръчката - проектиране на план за регулация и застрояване с цифров модел на кв. Възраждане, Стара Загора. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “л”, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 15 и 22 ЗОП и необходимостта от проектиране на план за регулация и застрояване с цифров модел на кв. Възраждане, Стара Загора. Вид на процедурата - ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава пета от ЗОП. Срок за изпълнение на поръчката: предварителен проект - 90 календарни дни от подписване на договора; окончателен проект - 15 календарни дни от приемане на проекта от ОбЕСУТ. Място за изпълнение - Община - Стара Загора. Квалификационни изисквания към кандидатите - да отговарят на изискванията на чл. 23 и 24 ЗОП; в ограничената процедура имат право на участие всички правоспособни български инженери и други специалисти с отношение към проблематиката на проекта; когато кандидатът, определен за изпълнител по договор за обществена поръчка, е обединение от физически и/или юридически лица, към датата на подписване на договора следва да е регистрирал търговско дружество по Търговския закон; в тези случаи новосъздаденото дружество е обвързано с предложението, подадено от обединението. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка - кандидатите да са разработвали планове за регулация и застрояване и да представят списък на ПРЗ, които са проектирали. Ценообразуване и схема на плащане: основание - раздел III. Подробни градоустройствени (устройствени - б.м.) планове, т.1. Застроителни и регулационни планове (планове за регулация и застрояване - б.м.) съгласно Ценови правилник от 1985 г.; проектът да бъде представен двуфазно: предварителен проект - 60 %; окончателен проект - 40 %. Начин на плащане - в левове по банков път. Срок на валидност на предложенията - 90 дни от датата на разглеждането им. Вид и размер на гаранцията за участие - парична сума в размер 450 лв., внесена по сметка № 5010000136, банков код 13075030, “Общинска банка” - АД, клон Стара Загора, или неотменима банкова гаранция в същия размер в полза на общината; освобождаването на гаранцията се извършва по реда на чл. 32 и 33 ЗОП. Кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер 10 % от стойността на договора при подписването му. Критерий за оценка и класиране на предложенията на кандидатите и тежестта им в комплексната оценка на предложението - икономически най-изгодно предложение, в т.ч.: най-ниски стойности на проекта - 40 точки; най-кратък срок за изпълнение на проекта - 20 точки; изработени планове за регулация и застрояване - 40 точки. Критерии за предварителен подбор на кандидатите - технически възможности на кандидата за качествено изпълнение на поръчката, квалификация и опит в съответствие с предмета на поръчката. Заявления за участие в предварителния подбор, съдържащи реквизитите по чл. 48, ал. 3 ЗОП, се подават при спазване изискванията на чл. 48, ал. 5, 6 и 7 ЗОП в срок до 16 ч. и 30 мин. на 15-ия календарен ден след датата на обнародването в “Държавен вестник”, като денят на обнародването не се брои, в стая 614 на Община - Стара Загора. Предварителният подбор ще се извърши на 17-ия календарен ден след датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник” от 14 ч. в зала 1 на Община - Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107.

52812

4315. - Община - с. Борино, област Смолян, п. код 4824, ул. Хр. Ботев 1, тел. 20-40, факс 21-50, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП и заповед № 207 от 23.IХ.2002 г. на кмета на общината обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на дизелово гориво за отопление на училища и детски градини при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на дизелово гориво за отопление - 70 000 л. 2. Вид на процедурата - открита. 3. Място за изпълнение на доставката - с. Борино, област Смолян. 4. Срок за изпълнение на доставката - 36 000 л регулярно от октомври до края на декември, или по 12 000 л месечно, и 34 000 л регулярно от януари 2003 г. до края на март. 5. Ограничения при изпълнението на доставката - изпълнителят да изготви план-график за доставката. 6. Изпълнителят следва да изпълнява указанията на възложителя в хода на изпълнението на доставката за спазване на нормативните изисквания за този вид доставка. 7. Изпълнителят да отговаря на изискванията по чл. 5 и раздел I на глава трета от ЗОП и да е извършвал такива сделки. 8. Цена на доставката - 1180 лв./т гориво с включен ДДС. 9. Условия на плащане - 14-дневен срок от доставката. 10. Начин на плащане - по банков път. 11. Срок на валидност на предложенията - 15 дни след разглеждане и оценяване на предложенията от комисията. 12. Вид и размер на гаранцията - 500 лв., внесени по сметка на Община - с. Борино, № 5000437031, б. код 30020092, при “Банка ДСК” - ЕАД, Доспат. 13. Критерии за оценка - приемливи ще бъдат офертите, гарантиращи цялостната доставка и най-ниска предложена цена; общината не разполага със склад ГСМ, което означава, че зареждането на учебните заведения ще следва да се осъществява месечно периодично. 14. Изисквания за качество - кандидатите да представят сертификат, че предлаганите горива отговарят на БДС. 15. Документация за участие в откритата процедура се получава в срок 15 дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник” срещу платена такса 50 лв. в касата на Община - с. Борино. Офертите ще се разглеждат и оценяват на 17.Х.2002 г. от 10 ч. в общината. Място и срок за подаване на документите за участие - 16.Х.2002 г. до 17 ч. в деловодството.

53583

71. - “Българска телекомуникационна компания” - ЕАД, София, бул. Тотлебен 8, тел. 952 29 09, на основание чл. 14 и 22 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗОП с оглед реализацията на втори етап от изграждането на Центъра за управление на мрежата на БТК - ЕАД, както и с оглед спазване на валидността на издаденото разрешение за строеж от УАГ за обекта кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно решение № 192. Предмет на поръчката - възлагане комплексно изпълнение на СМР, включително и доставка на необходимите материали за изграждане на обект - център за управление на мрежата на БТК - ЕАД - II етап, съгласно съществуващ и съгласуван от съответните инстанции ТП и РП по следните части: архитектурна без раздел “Подвижно обзавеждане”; вертикална планировка; електротехническа; конструктивна; локална компютърна мрежа LAN; контрол на достъпа, видеонаблюдение и охрана; пожароизвестителна инсталация; сигнално-охранителна инсталация; В и К; ОВ и КИ; кандидатите могат да представят предложение само за комплексно изпълнение на СМР по всички части от предмета на поръчката; възможно е възлагане на допълнителна поръчка при условията на чл. 16, ал. 2, т. 4 ЗОП. Срок за изпълнение на поръчката - не по-късно от 15 месеца след подписване на договор за строителство. Квалификационни изисквания към кандидата - да отговаря на изискванията на чл. 5, 24 и 27 ЗОП; да посочи евентуалните подизпълнители съгласно чл. 28 ЗОП, като представи всички документи, удостоверяващи, че същите отговарят на чл. 24 и 27 ЗОП, както и да докаже, че е спазено изискването в чл. 28, ал. 1 и/или ал. 2 ЗОП; да докаже, че притежава или е в състояние да наеме и осигури необходимата техническа съоръженост (кадри и специализирана техника, производствени и складови бази, специализирани звена - бетонни възли, арматурни дворове, заготовъчни цехове за дограми и стр. елементи, механизация, постоянно действащ състав), гарантираща ефикасността, технологичната последователност и непрекъсваемостта на строителните процеси по време на изпълнението на обекта; да представи в предложението РПОИС съобразно осигурената от участника трудова и техническа съоръженост; да представи препоръки и референции в оригинал или нотариално заверено копие от възложители, доказващи, че кандидатът е изпълнил подобни обекти с разгъната застроена площ над 1200 кв. м, както и да представи препоръки и референции за евентуалните подизпълнители, свързани с дейността им; да декларира, че за своя сметка ще състави проект по организация на движението, съгласуван със съответните инстанции в случаи, че възникне такава необходимост при изпълнение на СМР; кандидатите да посочат в предложението си технико-икономическите показатели, въз основа на които е образувана предложената от тях твърда цена, в т.ч. - часова ставка, допълнителни разходи за труд, доставно-складови разходи за материали и печалба върху труда, както и съответния документ с нормовремената за отделните СМР - УСН, ТНС или фирмени такива; кандидатът да декларира, че се е запознал с проекта и обекта на място, както и с всички условия и обстоятелства, които са повлияли при формиране на предложената крайна твърда цена за изпълнение на поръчката. Изисквания за качество: осигуряване на сертификати за качество и произход на строителните материали, предвидени за влагане съгласно проекта; да гарантира влагането на предвидените в проекта строителни материали, както и качественото изпълнение на строително-монтажните работи съгласно предписанието на проекта, с оглед контролиране и приемане на същите от независимия строителен надзор в строителството, допълнително определен от възложителя; гаранция за извършените строително-монтажни работи по отделните части съгласно чл. 173 ЗУТ. Начин на образуване на предлаганата цена - кандидатите да предложат твърдо договорена цена за изпълнение на всички необходими СМР, включително и доставката на материалите за пускане на обекта в експлоатация; посочената обща твърда цена трябва да се представи и разбита по следните 10 точки : 1. цена за реализация на СМР по част архитектурна - без подвижно обзавеждане; 2. цена за реализация на СМР по част вертикална планировка; 3. цена за реализация на СМР по част електротехническа; 4. цена за реализация на СМР по част конструктивна; 5. цена за реализация на СМР по част локална компютърна мрежа LAN; 6. цена за реализация на СМР по част контрол на достъпа, видеонаблюдение и охрана; 7. цена за реализация на СМР по част пожароизвестителна инсталация; 8. цена за реализация на СМР по част сигнално-охранителна инсталация; 9. цена за реализация на СМР по част ОВ и КИ; 10. цена за реализация на допълнително констатирани СМР и материали от съответния участник, необходими за пускане на обекта в експлоатация; при съставяне на твърдата цена всеки участник да прецизира количествените сметки от ТП и РП, като евентуално забелязаните различия между тях и реално необходимите СМР за цялостно изпълнение на обекта бъдат коректно и обосновано отразени в ценовото предложение на участника; цените да не включват ДДС. Ценовата част да бъде поставена в отделно запечатан плик, приложен към предложението. Начин на разплащане: а) 90 % от протоколи за действително извършени СМР до подписване на Акт обр. 15; б) 10 % платими след подписване на Акт 16. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни. Вид и размер на гаранцията за участие: банкова гаранция за участие в размер 10 000 лв., открита в полза на БТК - ЕАД, оригиналът на която трябва да бъде приложен в предложението на участника, със срок на валидност един месец след изтичане срока на валидност на предложението; определеният за изпълнител кандидат се задължава да открие в полза на БТК - ЕАД, банкова гаранция за изпълнение на договора в размер 10 % от общата стойност на договора с валидност 6 месеца след въвеждане на обекта в експлоатация. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - предложения, неотговарящи на предварителните условия, срока за изграждане на обекта, квалификационните изисквания и изискванията за качество, се отстраняват от участие; класирането се извършва на база на комплексен коефициент К, получен като сума от стойността на коефициентите от К1 до К3; на първо място ще бъде класиран участникът, получил най висок комплексен коефициент К.

К = К1+К2+К3

Критерии

Тежест

на кри-

терия

К1 - твърдо договорена стойност

по формула

90

К2 - срок за изграждане

   

на строежа

по формула

3

К3 - опит в строителството -

   

представени доказателства,

   

в т. ч. оригинални препоръки

   

и референции за изпълнени

   

от участника многоетажни

   

производствено-технически

   

сгради с разгъната застроена

   

площ над 1200 кв.м - от 0,1

   

до 1 точка

   

По критерий К3 оценката се извършва, като за всяка референция, съответстваща на условията на решението, се дава по 0,1, но не повече от 1 точка.

 

Минимално предложена цена/лв.

 

К1 =

–––––––––––––––––––––

x 90;

 

Предложена тв. цена от участник/лв.

 
     
 

Минимално предложен срок кал. дни

 

К2=

–––––––––––––––––––––––

x 3. 

 

Предложен срок от участник (кал. дни)

 

Място за получаване на документацията - София, ЦУ на БТК - ЕАД, бул. Тотлебен 8, стая 220, всеки работен ден от 10 до 17 ч. срещу представяне на касов ордер за внесени невъзстановими 500 лв. в касата на ЦУ на БТК - ЕАД. Място за предаване на предложенията - предложенията на кандидатите за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка, изготвени в съответствие със Закона за обществените поръчки, трябва да бъдат предадени в ЦУ на БТК - ЕАД, София, бул. Тотлебен 8, ет. 2, стая 220, до 12 ч. на 5.ХI.2002 г. в запечатан плик от упълномощен представител. Място, ден и час за отваряне, разглеждане и оценяване на предложенията - специална комисия, назначена съгласно чл. 37 ЗОП, започва работа по отваряне, разглеждане, оценяване на предложенията на 5.ХI.2002 г. от 14 ч. в ЦУ на БТК - ЕАД. Кандидатите, участващи в процедурата, могат да присъстват при отваряне на предложенията на 5.ХI.2002 г. от 14 ч. в стая 208.

53096

169. - “Българска телекомуникационна компания” - ЕАД, София, бул. Тотлебен 8, тел. 952 29 09, на основание чл. 14 и 22 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП и необходимостта за въвеждане на повременно таксуване на селищните разговори в аналоговите АТЦ и осигуряване на максимална защита на икономическите интереси на БТК - ЕАД, по отношение таксуването на телефонните разговори чрез внедряване във всички регионални управления “Далекосъобщения” на компютризирани системи за таксуване на телефонните разговори (КСТ) кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно решение № 261. 1. Предмет на поръчката: 1.1. проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Компютризирани системи за таксуване на телефонните разговори, наричани по-нататък в текста КСТ, в съответствие с приложените технически изисквания - приложение № 1; 1.2. необходимият брой КСТ и обектите, в които трябва да бъдат монтирани със съответния капацитет в телефонни постове, е разделен на три LOT-а, както следва: LOT 1 - 9 системи с общо 52 750 телефонни поста (табл. 1 на приложение № 1); LOT 2 - 6 системи с общо 39 380 телефонни поста (табл. 2 на приложение № 1); LOT 3 - 1 система с общо 14 400 телефонни поста (табл. 3 на приложение № 1); 1.3. изпълнението на предмета на поръчката трябва да бъде извършено “под ключ”, включително осигуряването на необходимото компютърно оборудване за системите; 1.4. техническите изисквания към предмета на поръчката са дадени в приложение № 1 на решението; 1.5. всеки кандидат може да представи само едно предложение както за комплексно изпълнение, така и за частично изпълнение на всеки един от изброените по горе LOT-ове; изпълнението на поръчката за един LOT е неделимо и ще бъде възложено само на един кандидат, класиран на първо място за съответния LOT; на база получените комплексни оценки по отделните LOT-ове поръчката може да бъде възложена на повече от един кандидат в зависимост от класирането; 1.6. на база договорената стойност е възможно възлагане на допълнителна поръчка в размер до 30 % от стойността на договора при единични цени не по-високи от предложените. 2. Срок за изпълнение - срок за изпълнение на цялата поръчка - до 120 календарни дни; кандидатите да предложат срок за изпълнение на поръчката, който независимо от броя на възложените LOT-ове не може да бъде по-дълъг. Към предложението на всеки кандидат трябва да бъде приложен подробен график за изпълнение на основните видове дейности съгласно т. 1.1 (проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация). 3. Квалификационни изисквания към кандидатите: 3.1. кандидатите да отговарят на условията и изискванията на чл. 24 ЗОП, като представят всички документи съгласно чл. 27 ЗОП в оригинал или нотариално заверени копия; 3.2. кандидатите трябва да представят: оригинални или нотариално заверени документи, удостоверяващи наличието и обема на правото им на индустриална и/или интелектуална собственост, лицензионни права и т.н., респ., че същите са им предоставени по съответния ред от носителите на тези права; доказателства за възможности за реализиране на подобни поръчки - професионални удостоверения и други документи, доказващи професионална квалификация на лицата, пряко ангажирани в реализацията на поръчката; 3.2. предложените от кандидатите устройства трябва да отговарят на всички задължителни технически изисквания от приложенията на решението; 3.3. кандидатите да предложат срок за гаранционна поддръжка на доставените системи, който не може да бъде по-малък от 48 месеца от приемането на предмета на поръчката от възложителя; 3.4. представените предложения да съдържат: предложение - попълнено съгласно приложения към документацията образец, гаранционни условия, каталози, както и удостоверения, сертификати, декларации, референции и други придружаващи документи, в т.ч. и изискуемите по чл. 27 ЗОП документи; декларация за съответствие, че доставените от тях системи отговарят изцяло и безусловно на задължителните Техническите изисквания от приложенията на решението, както и ясни отговори “изпълнено/неизпълнено” за допълнителните технически изисквания; липсата на отговор или отговор, различен от “изпълнено”, ще се третира като неизпълнено изискване; финансово предложение - обща цена за изпълнение на предмета на поръчката за всеки LOT поотделно, за които участва съответният кандидат, както и цени по обекти съгласно таблици 1, 2 и 3 на приложение № 1 за: отделните дейности по т. 1.1 (проектиране, доставка, монтаж, пускане в експлоатация) и гаранционното поддържане; основните компоненти на системите, като се детайлизират цените по позиции от материалната листа, като се представят съответните единични цени на хардуер, софтуер и услуги; финансовото предложение за всеки отделен LOT да е поставено в отделно запечатан плик към предложението; 3.5. кандидатите да представят условията на гаранционното и следгаранционното поддържане, които не могат да бъдат по-лоши от дадените в приложение № 11 на решението; 3.6. кандидатите да представят информация за сервизната си структура и технически ресурси за поддържане на продуктите по време на гаранционния и извънгаранционен период. 4. Начин на приемане на предмета на поръчката - приемането на предмета на поръчката се извършва с провеждане на приемни изпитания в съответствие с методите, дадени в приложение № 1 на решението. 5. Начин за образуване на предлаганата цена - цените трябва да се предложат в левове и да не включват ДДС; цените да се детайлизират по позиции от материалната листа на основните компоненти на системите и компютърното оборудване, като се представят съответните единични цени на хардуер, софтуер и услуги. 6. Начин на плащане: 6.1. плащанията ще се извършват с банков превод по сметка на изпълнителя в левове по етапи, както следва: авансово плащане: до 30 % от общата стойност на LOT-а, платима в срок до 30 дни от подписване на договора срещу банкова гаранция в полза на възложителя за същата сума; окончателното плащане от стойността на LOT-а в срок до 10 работни дни срещу представяне на следните документи: проформа-фактура за стойността на LOT-а; протокол за успешно приключили приемни изпитания съгласно т. 4. 7. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни. 8. Вид и размер на гаранциите: 8.1. гаранция за участие - банкова гаранция, издадена в полза на БТК - ЕАД, в размер 2000 лв. за всеки LOT, за който участва съответният кандидат; банковата гаранция за участие да се приложи в предложението; 8.2. гаранция за изпълнение на договора - кандидатът, определен за изпълнител, се задължава да открие в полза на БТК - ЕАД, банкова гаранция за изпълнение на договора в размер 10 % от общата му стойност, с валидност 48 месеца от датата на протокола за успешно приключили приемни изпитания съгласно т. 4; 90 % от стойността на банковата гаранция за изпълнение на договора се освобождава 6 месеца след датата на посочения протокол, а останалите 10 % - след изтичане на нейната валидност. 9. Оценка на предложенията: 9.1. критерии за оценка и класиране: 9.1.1. оценка на предложенията за съответствие и допускане - назначената от възложителя комисия разглежда предложенията и представената документация и проверява съответствието им с първоначално обявените условия - квалификационни изисквания и задължителни технически изисквания, в т.ч. и представените доказателства, удостоверяващи заявеното в декларация за съответствие за всеки отделен ЛОТ; предложения, неотговарящи на предварително обявените условия, квалификационните изисквания и задължителните технически изисквания, в т.ч. и непредставилите декларация за съответствие съгласно т. 3.4, се отстраняват от участие в процедурата; 9.1.2. назначената от възложителя комисия извършва оценка и класиране за всеки LOT от предмета на поръчката поотделно, като класира на първо място икономически най-изгодното предложение за съответния LOT, получило най-висока комплексна оценка К, включваща четири компонента: оценка на финансовото предложение; оценка на техническото предложение; оценка на гаранционния срок; оценка на срока на изпълнение; 9.2. оценка на финансовото предложение - Цн - оценката се извършва на база предложената от всеки участник за съответния LOT обща цена за LOT-а; 9.3. оценка на техническото предложение - Тн - оценката на техническото предложение се извършва в съответствие с изпълнението на допълнителните технически изисквания, дадени в приложение № 1 на решението; за посочения допълнителен параметър на съответния кандидат се присвояват: за изпълнено изискване - 10 точки; за неизпълнено изискване - 0 точки; 9.4. оценка по гаранционен срок - Гн - оценката на гаранциония срок включва продължителността на предложения от кандидатите гаранционен срок при спазване на изискването от т. 3.3; 9.5. оценка по срок на изпълнение - Ин - оценката по срок на изпълнение включва продължителността на предложения от кандидатите срок за изпълнение на предмета на поръчката при спазване на изискването от т. 2; 9.6. комплексна оценка - крайната комплексна оценка (Кн) на всеки участник се изчислява по формулата:

Кн = (Цмин./Цн) x Кц + (Тн/Тмакс.) x Кт + + (Гн/Гмакс.) x Кг + (Имин./Ин) x Ки,

където: Кц = 70 е тегловният коефициент на ценовото предложение; Кт = 5 е тегловният коефициент на техническото предложение; Кг = 20 е тегловният коефициент на гаранционния срок; Ки = 5 е тегловният коефициент на срока за изпълнение; Цмин. - най-ниската предложена цена за доставка на съответния LOT; Цн - цената на съответния участник за доставка на съответния LOT; Тмакс. - оценката на най-високо оцененото техническо предложение за даден LOT; Тн - оценката на техническото предложение на съответния участник за даден LOT; Гмакс. - най-дългият гаранционен срок в месеци, предложен от кандидатите за съответния LOT; Гн - гаранционният срок в месеци, предложен от съответния участник за даден LOT; Имин. - най-краткият срок за изпълнение в дни, предложен от кандидатите за съответния LOT; Ин - срокът за изпълнение в дни, предложен от съответния участник за даден LOT. 10. Място на получаване на документацията за участие - София, ЦУ на БТК - ЕАД, бул. Тотлебен 8, стая 220, срещу представяне на касов ордер за внесени невъзстановими 300 лв. в касата на ЦУ на БТК - ЕАД. 11. Предаване на предложенията: 11.1. предложенията се изготвят в 3 екземпляра (1 оригинал и 2 копия), в две части: търговска и техническа част, в т.ч. банкова гаранция за участие; финансово предложение; 11.2. финансовите предложения се представят в отделен запечатан непрозрачен плик, който се поставя и запечатва в опаковката на предложението, на която да е написано името на участника и на процедурата; 11.3. предложенията се предават в запечатана непрозрачна опаковка, на която да е написано името на участника и на процедурата от упълномощен представител на кандидата в ЦУ на БТК - ЕАД, стая 220, в срок до 12 ч. на 5.ХI.2002 г. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: 12.1. специална комисия, назначена по чл. 37 ЗОП, започва работа по отваряне, разглеждане и оценяване на търговската и техническата част от предложенията в ЦУ на БТК - ЕАД, в 14 ч. на 5.ХI.2002 г.; 12.2. кандидатите, участващи в процедурата, могат да присъстват само при отваряне на търговската и техническата част от предложенията; 12.3. на първото заседание комисията проверява комплектността на предложенията и приложените към тях документи, като финансовите предложения не се отварят; 12.4. финансовите предложения се отварят и разглеждат от комисията след установяване на съответствието с предварително обявените изисквания; 12.5. при възникване на необходимост комисията на основание чл. 39, ал. 4 ЗОП изисква от кандидатите допълнителна пояснителна техническа информация, като задава въпросите си в писмена форма до съответните участници в откритата процедура.

53095

57. - “Национална електрическа компания” - ЕАД, София, ул. Триадица 8, тел. 54909, факс 980-19-71, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, т. 3, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 13 и 14 ЗОП и решение на съвета на директорите, взето по т. 2 с протокол № 34 от 17.IХ.2002 г., отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: доставка на присъединителна арматура по спецификация и на стоманени, безшевни неръждаеми тръби, стомана марка X5CrNi18-10 - DIN 2448, DIN 17458-TC1, 9 типоразмери, стандартна дължина съгласно спецификация, приложена към документацията за участие; тръбите и арматурата са предназначени за рехабилитация на охладителната система на ПАВЕЦ “Белмекен” и ВЕЦ “Сестримо”, чието работно налягане е 0,6 МРа. 2. Вид на процедурата: открита. 3. Място за изпълнение: доставка при условие CIP гр. Белово, област Пазарджик. 4. Срок за изпълнение: до 60 дни от влизане на договора в сила. 5. Изисквания към кандидатите: 5.1. кандидатите трябва да отговарят на условията на чл. 5 и 24 ЗОП, да бъдат производители или оторизирани по надлежен ред техни представители или доставчици; 5.2. кандидатите следва да представят документи в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и всички изискуеми документи съгласно чл. 27 ЗОП; 5.3. кандидатите следва да предложат за доставка цялото специфицирано количество тръби и присъединителна арматура. 6. Ограничение за участие: до участие в процедурата не се допускат кандидати, които са били изпълнители или подизпълнители на поръчки в системата на НЕК - ЕАД, и виновно са допуснали недобросъвестно изпълнение на договорните си задължения. 7. Производителите на стоки, които кандидатите предлагат, следва да са сертифицирани по ISO серия 9000. 8. Начин на образуване на предлаганата цена и плащане: 8.1. в ценовото предложение се посочват единични цени FCA завод производител, транспорт и застраховка до краен получател и цени CIP гр. Белово - единични и общи стойности или цени до склад на възложителя - гр. Белово - единични и общи стойности без ДДС за български кандидати; 8.2. начин на плащане: I вариант - авансово плащане 10 % от стойността на поръчката чрез банков превод срещу представяне на неотменима и безусловна банкова гаранция и данъчна фактура; плащане след доставка на стоките - 90 % от стойността на всяка доставка чрез банков превод в срок 10 работни дни след получаването им и представяне на приемателно-предавателен протокол и данъчна фактура; II вариант - плащане след доставка на стоките - 100 % от стойността на всяка доставка чрез банков превод в срок 10 работни дни след получаването им и представянето на приемателно-предавателен протокол и данъчна фактура. 9. Срок на валидност на предложението: 60 календарни дни считано от датата на отварянето им. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата и изпълнение: безусловна, неотменяема банкова гаранция за участие в размер 1800 лв. и с валидност 30 дни след изтичане валидността на предложението или паричен депозит, внесен по сметка на НЕК - ЕАД, № 1000501215, банков код 88898882, в “Стопанска и инвестиционна банка” - АД; кандидатът, определен за изпълнител, следва да представи гаранция за изпълнение в размер 5 % от стойността на предложението под формата на банкова гаранция по приложения образец. 11. Методика за оценка на предложенията: оценката на постъпилите предложения се извършва по методика на възложителя на два етапа - техническа и финансова оценка; за тази цел предложенията се представят в два отделни, запечатани плика; техническата оценка се извърша при следните критерии и коефициенти на тежест: съответствие на техническите характеристики на изделията с техническото задание - Кт1=0,4; референции и опит - Кт2=0,2; срок на доставка - Кт3=0,2; гаранционен срок - Кт4=0,2; до финансова оценка се допускат кандидатите, които са получили 70 и повече точки от техническата оценка; финансовата оценка се формира от отношението на най-ниската предложена цена и съответната цена на кандидата, умножено по 100; в крайната оценка съотношението между техническата и финансовата оценка е 40/60; НЕК - ЕАД, си запазва правото да възложи допълнителна поръчка по условията на чл. 16, т. 4 ЗОП. 12. Документацията за участие в процедурата може да бъде получена в управление “Търговия”, ул. Веслец 5, ет. 6, срещу документ за платена такса от 100 лв., в т.ч. ДДС, в касата на НЕК - ЕАД, или по с/ка № 1000501215, банков код 88898882, в “Стопанска и инвестиционна банка” - АД, или 55 евро по с/ка № 18140050129780, в “Стопанска и инвестиционна банка” - АД, за чужди инвеститори. 13. Начален срок за продажба на документацията - денят, следващ датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 14. Предложенията трябва да бъдат представени в деловодството на НЕК - ЕАД, не по-късно от 12 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” (без да се брои денят на обнародването). 15. Техническите предложения ще бъдат отворени в 14 ч. същия ден в ЦУ на НЕК - ЕАД; желаещите кандидати могат да присъстват при отварянето на предложенията. 16. За допълнителна информация: тел. 981-81-64 - X.X., и тел. 962-05-28, в. 176 - X.X..

53088

669. - Националната многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III” - София, бул. Княгиня Мария-Луиза 108, тел. 932-24-85, на основание чл. 13, ал. 2 и чл. 22 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 34 ЗОП кани за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: доставка на стоки по следните самостоятелно обособени позиции: 1. лекарствени средства; 2. течни и прахообразни медикаменти; 3. хирургични консумативи; 4. дезинфекционни средства; 5. инфузионни разтвори; 6. превързочни материали; 7. рентгенови филми и химикали; 8. реактиви, китове и консумативи за клинична имунология, хормони и туморни маркери; 9. реактиви, китове и консумативи за клинична химия и клинична хематология; 10. реактиви, китове и консумативи за клинична микробиология; 11. реактиви, китове и консумативи за хистоморфология, необходими за нуждите на Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III” - София, обявен при условията на решение № 20 от 24.IХ.2002 г. на директора. Срок за изпълнение на поръчката: една година от датата на сключване на договора, периодично по предварителни заявки на възложителя с възможност за възлагане на допълнителна поръчка или поръчка за повторение на извършената доставка при условията на чл. 16, ал. 1, т. 3 и 4 ЗОП. Място на изпълнение на поръчката: Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III” - София, бул. Княгиня Мария-Луиза 104. Ограничения при изпълнение на поръчката: за участие не се допускат кандидати, които не отговарят на условията на чл. 24 и 27 ЗОП. Квалификационни изисквания към кандидатите: да са български или други юридически и физически лица, за които не са налице ограничителните изисквания на чл. 24, ал. 1, т. 1 - 6 и ал. 2 и чл. 27 ЗОП. Изисквания за качество: доставките да се съпровождат от сертификат за качество на лекарствата и стоките, разрешени за употреба, и в момента на доставката остатъчният срок на годност да не е по-малък от половината срок за годност, означен върху опаковката. Срок за валидност на предложението: 90 календарни дни считано от крайната дата за подаване на предложенията. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка: “икономически най-изгодно предложение”, оценявано по бални точки, както следва: цена на едни и същи доставки с включени доставно-складови разходи, транспорт и ДДС до краен получател - до 65 точки, като за позиция “лекарствени средства” - не по-висока от максималната цена, договорена с производителя; гаранции за неизменяемост на цените през целия договорен период и възможност за изменението им при доказани от участника условия/изменение на цените над 10 % или изменение на валутните курсове над 10 % - до 5 точки; начин на плащане - отложено плащане след извършване на доставката - до 10 точки; материално-техническа обезпеченост и комплексност в обслужването - до 10 точки; срок на доставка - до 5 точки; качество и произход на стоките - до 5 точки; всичко: 100 точки. Начин на образуване на предлаганата цена: калкулация с включен ДДС, ако фирмата е регистрирана по ЗДДС. Начин на плащане: в левове, като плащането се извършва до 1 месец след фактуриране на извършената доставка. Гаранция за участие: чрез превеждане на суми за отделните позиции, както следва: 1. лекарствени средства - 1400 лв.; 2. течни и прахообразни медикаменти - 140 лв.; 3. хирургични консумативи - 610 лв.; 4. дезинфекционни средства - 200 лв.; 5. инфузионни разтвори - 200 лв.; 6. превързочни материали - 200 лв.; 7. рентгенови филми и химикали - 300 лв.; 8. реактиви,китове и консумативи за клинична имунология, хормони и туморни маркери - 500 лв.; 9. реактиви, китове и консумативи за клинична химия и клинична хематология - 300 лв.; 10. реактиви, китове и консумативи за клинична микробиология - 250 лв.; 11. реактиви, китове и консумативи за хистоморфология - 200 лв.; по банкова сметка на възложителя № 5010066236, банков код 66084219, при ТБ “Биохим” - АД, клон “Батенберг”, София. Гаранция за изпълнение: по отделните позиции, както следва: 1. лекарствени средства - 3000 лв.; 2. течни и прахообразни медикаменти - 500 лв.; 3. хирургични консумативи - 2000 лв.; 4. дезинфекционни средства - 800 лв.; 5. инфузионни разтвори - 800 лв.; 6. превързочни материали - 800 лв.; 7. рентгенови филми и химикали - 900 лв.; 8. реактиви, китове и консумативи за клинична имунология, хормони и туморни маркери - 1000 лв.; 9. реактиви, китове и консумативи за клинична химия и клинична хематология - 900 лв.; 10. реактиви, китове и консумативи за клинична микробиология - 700 лв.; 11. реактиви, китове и консумативи за хистоморфология - 800 лв. Цена и получаване на документацията: документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка се получава след заплащане на 50 лв. (невъзстановима сума), платими в брой в касата на болницата на адрес: НМТБ “Цар Борис III”, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 108, стая - сектор “Медицинска информатика”, всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 15 ч. до изтичането на последния ден на 40-дневния срок от обнародването на поканата за участие в откритата процедура в “Държавен вестник”; тел. за справки: 932-35-73 и 932-25-21. Място и срок на подаване на предложенията: НМТБ - София, ет. 4, стая - сектор “Медицинска информатика”, бул. Княгиня Мария-Луиза 108, до изтичане на 40-ия ден от обнародването на поканата за участие в откритата процедура в “Държавен вестник”. Място на отваряне на предложенията: Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III”, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 108, ет. 4, библиотека, съгласно чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 2 ЗОП - първия работен ден след изтичане на 40-дневния срок от обнародването на поканата за участие в откритата процедура в “Държавен вестник”.

53000

215. - “Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина” - ЕАД, София, ж.к. Дианабад, ул. Никола Габровски 1, тел. за контакти 62 11 33, на основание чл. 15 и 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 95 от 24.IХ.2002 г. на изпълнителния директор на болницата отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за доставка на медицински консумативи и дезинфектанти. Предмет на поръчката - доставка на медицински консумативи и дезинфектанти по приложен списък. Вид на процедурата - открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка. Срок и място на изпълнение на поръчката - до 5 работни дни след получаване на заявка до краен получател - лечебното заведение. Квалификационни изисквания към кандидатите - до участие се допускат само производители и/или техни представители, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон. Изисквания за качество - разрешение за употреба на медицински консумативи и дезинфектанти; срок на годност - не по-малко от 75 % от остатъчния срок на годност към момента на доставката. Начин на образуване на предлаганата цена - предлаганата цена трябва да бъде до краен получател; плащане в левове; плащането се извършва в срок не по-малък от 30 дни след представяне на следните документи: доставна фактура, приемателно-предавателни протоколи, придружени със сертификат за качество. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от датата на подаването им; всеки кандидат може да подава предложение за не по-малко от една група консумативи или дезинфектанти, посочени в списъка. Вид, размер и условия на гаранцията за участие в процедурата - безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка със срок на валидност 90 календарни дни, считано от датата за подаване на предложенията, в размер 450 лв., или парична сума в същия размер; възложителят задържа гаранцията за участие, когато кандидатът оттегли предложението си след изтичане на срока за подаване на предложение, подаде жалба срещу решението за класиране или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си за сключване на договор; гаранциите на некласираните кандидати се освобождават от възложителя в тридневен срок след изтичане на срока за обжалване на решението за класиране. Размер и условия на гаранцията за изпълнение на договора - кандидатът, определен за изпълнител на договора, представя неотменяема банкова гаранция в размер 10 % от стойността на договора, осигуряваща точното му изпълнение, която възложителят освобождава след приключване на договора. Критерии за оценка на предложенията: а) основни критерии - единична цена на продукта, качество; б) допълнителни критерии - начин и срок на плащане, срок на доставка. Стойността на основния критерий цена се изразява с число, представляващо съотношението между предложената най-ниска цена на продукта от участник в процедурата към предложената цена на всеки от участниците, умножена с тегловен коефициент 75. Основният критерий качество на продукта се изразява в цифри от 1 до 15 точки, като се удостоверява със следните документи: регистрация в страната; сертификат за качество. Стойността на допълнителните критерии се получава по следния начин: критерий начин и срок на плащане: над 90 дни - 5 точки; между 80 и 90 дни - 4 точки; между 70 и 80 дни - 3 точки; между 60 и 70 дни - 2 точки; под 60 дни - 1 точка; критерий срок на доставка: до 5 работни дни от заявката - 5 точки; за всеки един ден повече - минус 1 точка. Получаване на документацията за участие в процедурата - получава се безплатно в сградата на “Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина” - ЕАД, София, ж.к. Дианабад, ул. Никола Габровски 1, в срок до 15-ия ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” в деловодството на болницата. Предложенията за участие в открития конкурс, изготвени съгласно изискванията на документацията, се завеждат в деловодство на болницата, подават се лично от кандидата или от негов упълномощен представител в запечатан непрозрачен плик до 20-ия ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” на адрес: “Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина” - ЕАД, София, ж.к. Дианабад, ул. Никола Габровски 1, “Диана-2”, ет. 5. Място, ден и час за разглеждане на предложенията - предложенията се разглеждат в сградата на “Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина” - ЕАД, София, ж.к. Дианабад, ул. Никола Габровски 1, от 10 ч. на 21-вия календарен ден, считано от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”.

52753

434. - “Многопрофилна болница за долекуване и продължително лечение и рехабилитация - Девня” - ЕООД, Девня, кв. Река Девня, ул. Петрича 10а, тел. 0519/3490, на основание чл. 15 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП във връзка със заповед № 3 от 23.IХ.2002 г. на управителя на болницата отправя покана до всички заинтересувани за участие в открит конкурс с предмет: избор на изпълнител за доставка на дизелово гориво - около 22 т, за нуждите на “МБДПЛР - Девня” - ЕООД, до края на отоплителен сезон 2002/2003 г. Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в конкурса: сградата на “МБДПЛР - Девня” - ЕООД, счетоводство, ет. 5, в срок до 11 ч. на 15-ия ден от обнародването в “Държавен вестник” срещу платена такса от 200 лв. в касата на лечебното заведение или извършен превод по сметка № 1010651700, банков код 130 711 83, “Общинска банка” - АД, клон Варна. Място и срок на представяне на предложението: сградата на “МБДПЛР - Девня” - ЕООД, деловодство, ет. 5, в срок до 16 ч. на 16-ия ден от обнародването в “Държавен вестник”, ако денят е неприсъствен - на първия присъствен след него.

52804

808. - “МБАЛ “Св. X.X.” - ЕООД, Козлодуй, ул. Св. св. Кирил и Методий 1, тел. 0973/812-10, на основание чл. 34, ал. 6 ЗОП и решение № 4 от 24.IХ.2002 г. на управителя на лечебното заведение удължава срока за продажба на документация и приемане на предложения за участие в обявената открита процедура (ДВ, бр. 77 от 2002 г.) за възлагане на обществена поръчка за доставка на храна за стационарни пациенти, дежурен персонал, предпазна храна за работещи във вредна среда и храна за работещи в операционен блок (оперативна закуска) с 20 дни считано от обнародването в “Държавен вестник”. Предложенията ще бъдат разглеждани и оценявани в първия работен ден след изтичане на крайния срок за подаване на предложения от 9 ч. в заседателната зала на “МБАЛ “Св. X.X.” - ЕООД, Козлодуй, ет. 4, стая 406.

53099

2292. - “Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р X.X.” - АД, Кюстендил, пл. 17 януари 1, тел. 078/5 02 41, 5 02 61, на основание чл. 34 ЗОП в изпълнение на заповед № 244 от 17.IХ.2002 г. отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка и монтаж на КАТ-компютърен томограф (аксиален) за цяло тяло - втора употреба (рециклиран), при следните условия: 1. Предмет: доставка и монтаж на КАТ-компютърен томограф (аксиален) за цяло тяло - втора употреба (рециклиран) за нуждите на “МБАЛ “Д-р X.X.” - АД, Кюстендил, с технически характеристики съгласно приложение № 1 към заповедта. 2. Правно основание: чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 10 във връзка с чл. 14, 22, 34 и сл. ЗОП. 3. Вид на процедурата: открита. 4. Срок и място на изпълнение на обществената поръчка: до 2 месеца от превеждане на първоначалната вноска от страна на възложителя в “МБАЛ “Д-р X.X.” - АД, Кюстендил. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите: да са български физически и/или юридически лица, регистрирани по ТЗ, за които не са налице обстоятелствата по чл. 24 ЗОП, и да отговарят на условията, подробно описани в документацията. 6. Качество - доставката да притежава партидни сертификати за качество и годност, разрешение за продажба, издадено от производителя, както и да отговаря на съответните БДС и международни стандарти. 7. Начин за образуване на предлаганата цена: в левове с включен ДДС франко помещение на възложителя в Кюстендил, в т.ч. монтаж и въвеждане в експлоатация; предложената цена се поставя в отделен запечатан плик с надпис “Предложена цена”, поставен в плика с предложението. 8. Срок на валидност на предложенията: 90 дни; срокът включва времето, през което участниците са обвързани с условията на предоставените от тях предложения. 9. Гаранции: 9.1. гаранция за участие: 1500 лв.; 9.2. гаранция за изпълнение на договора: 2 % от стойността на договора; вид на гаранциите - парична сума, вносима в касата на дружеството или по банкова сметка в ТБ “ОББ” - АД, клон Кюстендил, № 1011389133, код 20072701, или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 90 календарни дни от подаване на предложението за гаранцията за участие и 30 дни след прекратяване на договора - за гаранцията за изпълнение. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие при условията на чл. 32 ЗОП; възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора в случай, че изпълнителят не изпълни някое от задълженията си по него. 10. Критерии за оценка на предложенията - основен критерий при оценяване на предложенията е икономически най-изгодното предложение, което включва: а) цена франко МБАЛ с включен ДДС; б) разсрочено плащане; в) технически показатели; г) гаранционен срок. 11. Начин на определяне тежестта на критериите в комплексната оценка: цена - 50 т.; разсрочено плащане - 20 т.; технически показатели - 20 т.; гаранционен срок - 10 т. 12. Подаване на предложенията - предложенията за участие в откритата процедура ще се приемат до 14 ч. на 45-ия ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник” в кабинета на изп. директор на “МБАЛ “Д-р X.X.” - АД, Кюстендил. 13. Провеждане на откритата процедура - на 15.ХI.2002 г. от 10 ч. в кабинета на изпълнителния директор на “МБАЛ “Д-р X.X.” - АД, Кюстендил, пл. 17 януари 1. 14. Документацията за участие може да бъде закупена срещу 200 лв. всеки делничен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. след датата на обнародването в “Държавен вестник” до 14.ХI.2002 г.

52816

230. - “Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация” - ЕООД, Перник, ул. Протожерица 102, тел. 604403, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 15, т. 1 ЗОП и решение № 14 от 19.IХ.2002 г. на управителя на болницата отправя покана за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на 1200 тона въглища за отопление на болницата за отоплителен сезон 2002 - 2003 г. 2. Срок за изпълнение на поръчката - 5 дни след подадена писмена заявка. 3. Място за изпълнение на поръчката - франко склада на болницата. 4. До участие се допускат кандидати - производители на въглища, отговарящи на условията по чл. 5, 23 и 24 ЗОП, закупили документацията и подали предложения за участие; документите по чл. 24 ЗОП да бъдат оригинал или нотариално заверени копия и да бъдат издадени в рамките на 2 месеца преди датата на отваряне на предложенията. 5. Изисквания за качество - да се представи сертификат за качество от производителя или лицензирана лаборатория; въглища клас 0,20. 6. Начин на образуване на предлаганата цена - цената (с включен ДДС) на 1 тон въглища за отопление трябва да включва всички транспортни разходи и товарно-разтоварни работи до склада на болницата. 7. Начин на плащане - по банков път на отсрочено плащане. 8. Критерии за предварителен подбор на кандидатите - производители на въглища, предварителният подбор на кандидатите ще се извърши на база представени: документ за актуална съдебна регистрация; доказателства за търговската репутация на кандидата - препоръки от предишни възложители; копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите за 2001 г.; данъчна декларация, БУЛСТАТ; доказателства за техническата възможност на кандидата за изпълнение на поръчката - списък на основните поръчки за последната година; удостоверения от съответните компетентни органи относно отсъствието на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 ЗОП; декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6 ЗОП. 9. Основни критерии за оценяване на предложенията: а) максимална отстъпка от обявената цена, левове; б) максимална отсрочка за заплащане на доставка, дни; в) срок за изпълнение на заявката; г) допълнителни предложения на доставчика; д) при равни други условия с предимство се ползват участниците с търговска регистрация и адрес на управление на територията на община Перник. 10. Срок на валидност на предложенията - 45 календарни дни от датата на провеждане на процедурата. 11. Вид и размер на гаранцията - 500 лв., внесени в касата на болницата. 12. Документацията за възлагане на обществена поръчка се получава в “МБДПЛР” - ЕООД, Перник, стая 1, срещу невъзвръщаема такса от 50 лв., платима в брой в касата на болницата всеки работен ден. 13. Заявленията за участие се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, подпечатан с печата на фирмата, в деловодството на болницата до 16 ч. на 15-ия ден от обнародване на поканата в “Държавен вестник”, като се включва и денят на обнародването; ако срокът изтича в неработен ден, за краен се счита първият следващ работен ден. 14. Предварителният подбор на кандидатите ще се извърши от комисия на 1.ХI.2002 г. в 10 ч. в болницата. За допълнителна информация - стая 1, “МБДПЛР” - ЕООД, Перник, тел. 604403.

52749

2747. - “МБАЛ X.X.X. - Разград” - АД, Разград, ул. Коста Петров 2, тел. за контакти 084/24554, лице за контакти - X.X. - медицински консултант, факс 084/29765, e-mail: rbrazgrad@mbox.digsys.bg, на основание чл. 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП в изпълнение на заповед № 1322 от 18.IХ.2002 г. отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за доставка на рентгенови и мамографски филми и фотографски материали за нуждите на лечебното заведение. Предмет на обществената поръчка - доставка на рентгенови и мамографски филми и фотографски материали съгласно приложение № 1 при следните условия: Вид на процедурата - открит конкурс. Място, ден и час на разглеждане на предложенията - предложенията се разглеждат в библиотеката в сградата на “МБАЛ X.X.X. - Разград” - АД, Разград, ул. Коста Петров 2, от 10 ч. на 20-ия календарен ден считано от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Получаване на документацията за участие в открития конкурс - в сградата на “МБАЛ X.X.X. - Разград” - АД, Разград, ул. Коста Петров 2, в срок до 16-ия календарен ден от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Цена на документацията за участие в открития конкурс - цената на документацията е 70 лв. и се заплаща в касата на “МБАЛ X.X.X. - Разград” - АД, Разград, ул. Коста Петров 2, преди нейното получаване. Предложенията за участие в открития конкурс, изготвени съгласно изискванията на документацията, се завеждат в деловодството на “МБАЛ X.X.X. - Разград” - АД, Разград, ул. Коста Петров 2, до 16 ч. на 18-ия календарен ден от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”.

52817

1. - Домът за медико-социални грижи за деца “Св. X.X.X.”, София, кв. Лозенец, ул. Мала планина 36, тел. 68 80 22; 68 93 34, на основание чл. 3, 4, 5 и чл. 7, ал. 1 ЗОП обявява открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за доставки на: 1. основни хранителни стоки - детски пюрета, детски млека и каши - банкова гаранция 300 лв.; 2. медицински и немедицински консумативи - банкова гаранция 100 лв.; 3. хигиенни материали - памперси - банкова гаранция 100 лв. Предлаганите от кандидатите стоки да отговарят на изискванията на БДС, европейските стандарти за качество и да са придружени със сертификати, срокове и годност. Предлаганите от кандидатите цени да бъдат крайни, т. е. с включени всички дължими мита, данъци, такси в левове; начин на плащане - разсрочено. Кандидатите за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка да представят банкова гаранция; до участие се допускат търговци със съдебна и данъчна регистрация. Документацията за участие в процедурата може да се закупи от касата на ДМСГД на цена 20 лв. без ДДС. Предложенията за участие в процедурата трябва да бъдат подадени в деловодството на дома в срок 45 дни от обнародването в “Държавен вестник”.

53026

344. - Академията за музикално и танцово изкуство - Пловдив, ул. Тодор Самодумов 2, тел. 628311, на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 1478 от 23.IХ.2002 г. на ректора на АМТИ обявява открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на гориво - нафта, за АМТИ. 2. Правно основание - чл. 6, т. 2 от наредбата. 3. Вид на процедурата - открит конкурс. 4. Срок на изпълнение - до май 2003 г. 5. Място на изпълнение - АМТИ, Пловдив, централна сграда. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - съгласно чл. 19 и 20 от наредбата; изисквания за качество - съгласно БДС. 7. Срок на валидност на предложенията - 30 дни от датата на отварянето им. 8. Гаранция за участие - 400 лв., внесени в касата на АМТИ. 9. Критерии за оценка - най-ниска цена в левове за тон - 50 %; срок на доставка - 30 %; срок и начин на плащане - 20 %. 10. Място и срок за подаване на предложенията - 15 календарни дни след обнародването на поканата в “Държавен вестник”, но не по-късно от 23.Х.2002 г., до 16 ч. на адрес: Пловдив, ул. Тодор Самодумов 2, стая 11, всеки работен ден от 9 до 16 ч. Документацията за участие се закупува от касата на АМТИ на същия адрес срещу платена в брой невъзвръщаема такса 25 лв.; краен срок за закупуване - 16 ч. на 23.Х.2002 г. 11. Предложенията се подават в запечатан непрозрачен плик, без надпис или други отличителни белези, съгласно чл. 27, ал. 4 и 6 ЗОП. 12. При отваряне на предложенията могат да присъстват кандидатите, участници в процедурата. 13. Предложенията ще се отворят от комисия на 24.Х.2002 г. в 11 ч. в АМТИ - ректорат, Пловдив.

52815

107. - Окръжната следствена служба - Пловдив, ул. Петко Д. Петков 9, тел. 032/63 22 97, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение на Висшия съдебен съвет, взето с протокол № 28 от 25.IХ.2002 г. обявява открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - комуникационно осигуряване на ОСлС - Пловдив. 2. Правно и фактическо основание за откриване на конкурса - чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а”, чл. 7, ал. 4 и чл. 22, ал. 1 ЗОП, чл. 5, ал. 2 и чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение на Висшия съдебен съвет, взето с протокол № 28 от 25.IХ.2002 г. 3. Вид на процедурата - открит конкурс. 4. Срок и място за изпълнение - срок - не повече от 30 календарни дни от датата на обявяване на резултата от конкурса; място - Пловдив, ул. Петко Д. Петков 9 и пл. Съединение 3. 5. Документацията за участие може да бъде закупена всеки работен ден до 16.Х.2002 г. срещу невъзвръщаемата сума 50 лв. без ДДС, платена в брой в касата на ОСлС. 6. Предложенията се приемат на адрес: Пловдив 4000, ул. Петко Д. Петков 9, адм. секретар, до 16.Х.2002 г. вкл. 7. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши от 10 ч. на 17.Х.2002 г. на адреса на възложителя; желателно е участниците да присъстват при отваряне на пликовете с предложенията. 8. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден на адреса на възложителя след предварителна заявка на тел. 032/63 22 97. За допълнителна информация - тел.: 032/63 33 97, 93 36 00, 93 36 01.

53630

1566. - Медицинският университет - София, Медицински факултет - деканат, София, бул. Г. Софийски 1, тел. 952-10-46, на основание чл. 4, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “б” и чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 22 ЗОП и решение № 196 от 19.IХ.2002 г. на декана на Медицинския факултет - София, отправя покана за участие в открита процедура за доставка и пускане в експлоатация на медицинска апаратура съобразно обособените позиции в приложение № 1 от документацията за участие в откритата процедура, което се предоставя на кандидатите като неразделна част от документацията за участие. Кандидатите могат да участват за една или няколко от обособените позиции при следните условия: 1. Срок за изпълнение на поръчката: срок, предложен от кандидата след сключване на договор за доставка и пускане в експлоатация. 2. Вид на процедурата: открита. 3. Място за изпълнение на поръчката: МУ, МФ - деканат. 4. Ограничение при изпълнение на поръчката: няма. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите: до участие се допускат всички български и чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, регистрирани по ТЗ; да са производители на медицинско оборудване или да имат статут на официален представител на производителя за страната, удостоверен със съответен документ; да са участвали самостоятелно в реализацията на подобни поръчки; да са оторизирани от производителя за участие в откритата процедура; да притежават технически възможности за изпълнение на обществената поръчка, както и за гаранционното и следгаранционното поддържане. 6. Изисквания за качество: да отговаря на стандарт ISO 9001 с легализиран превод на български език; минималният гаранционен срок да бъде не по-малък от 12 месеца. 7. Начин за образуване на предлаганата цена: цена в левове до краен получател с ДДС и включени всички разходи за доставка, транспорт до обекта, митнически сборове и такси, пускане в експлоатация на апарата, както и обучение на специалисти за работа с него; кандидатът изготвя цената на предложението на основание техническото задание, което е неразделна част от документацията за участие в откритата процедура; всички преференции да бъдат включени в цената. 8. Начин на плащане: чрез банков превод, в зависимост от предложените срокове. 9. Срок за валидност на предложенията: 90 дни от датата на отварянето им. 10. Гаранция за участие: банкова гаранция в размер 3000 лв.; гаранциите за участие се освобождават съгласно чл. 33 и задържат по реда на чл. 32 ЗОП. 11. Критерии за оценка и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: цена на предложението с тегловен коефициент 55, изчислена по формулата:

 

(Цmax - Цi)

 

ЦКi =

––––––––––

x 55;

 

(Цmax - Цmin)

 

степен на съответствие с предварително обявените критерии от възложителя ССКi - от 0 до 20 точки; гаранционни срокове - с тегловен коефициент 10, изчислени по формулата:

 

(ГСmax - ГСi)

 

ГСКi =

–––––––––––

x 10;

 

(ГСmax - ГСmin)

 

срокове за доставка и пускане в експлоатация с тегловен коефициент 10, изчислени по формулата:

   

(ДПmax - ДПi)

 
 

ДПКi =

–––––––––––

x 10;

   

(ДПmax - ДПmin)

 

цена на следгаранционна поддръжка (лв./месец) с тегловен коефициент 5, изчислена по формулата:

 

(СГСmax - СГСi)

 

СГСКi =

–––––––––––––

x 5;

 

(СГСmax - СГСmin)

 

предложените цени, гаранционните срокове, сроковете за доставка и монтаж и цената на следгаранционното поддържане участват във формулата:

ОЦi = ЦКi + ССКi + ГСКi + ДПКi + СГСКi,

където: ОЦi е оценката на предложение i; Цmax - максималната предложена цена от кандидатите; Цmin - минималната предложена цена от кандидатите; Цi - разглежданата цена (цена на конкретното предложение); ГСmах - максимален гаранционен срок, предложен от кандидатите; ГСmin - минималният гаранционен срок, предложен от кандидатите; ГСi - разглежданият гаранционен срок (гаранционен срок на конкретното предложение); ДПmax - максималният срок на доставка и пускане в експлоатация, предложен от кандидатите; ДПmin - минималният срок на доставка и пускане в експлоатация, предложен от кандидатите; ДПi - разглежданият срок (срок на конкретното предложение); СГСmax - максималната предложена цена от кандидатите за следгаранционното поддържане на системата (лв./месец); СГСmin - минималната предложена цена от кандидатите за следгаранционното поддържане на системата (лв./месец); СГСi - разглежданата цена на следгаранционното поддържане (цена на следгаранционното поддържане на конкретното предложение); окончателната оценка на предложенията се извършва като сума от отделните компоненти; икономически най-изгодно предложение е предложението, получило най-висока комплексна оценка като сума от отделните оценки по изброените критерии във формулата; оценките се формират до втория знак след десетичната запетая без закръгления. 12. Възможно е възлагане на допълнителна поръчка във връзка с чл. 16 ЗОП. 13. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: в административната сграда на Медицинския факултет - деканат, София, бул. Г. Софийски 1, стая № 155, на 13.ХI.2002 г. от 9 ч. 14. Документацията за участие в процедурата се закупува в стая № 155 всеки работен ден от 10 до 15 ч. до 8.ХI.2002 г. включително. 15. Предложенията се приемат в Медицинския факултет - деканат, София, бул. Г. Софийски 1, стая № 155, до 15 ч. на 12.ХI.2002 г.

53089

1247. - “СКГТ - Електротранспорт” - АД, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 193, тел. (+359 2) 33 41 01, факс (+359 2) 931 61 84, на основание чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение на съвета на директорите, взето с протокол от 11.VII.2000 г., отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Вид и предмет на обществената поръчка: открит конкурс за доставка на тиристори и кондензатори за силова електроника на тролейбус тип “Икарус 280Т”. 2. Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в открития конкурс: София “СКГТ - Електротранспорт” - АД, бул. Княгиня Мария-Луиза 193, не по-късно от крайния срок на датата на представяне на предложенията срещу внесена невъзвръщаема сума от 100 лв. без ДДС в касата на дружеството всеки работен ден от 8 до 16 ч. 3. Място и срок за подаване на предложенията: София, “СКГТ - Електротранспорт” - АД, бул. Княгиня Мария-Луиза 193, всеки работен ден от 8 до 16 ч.; краен срок за представяне на предолженията - 20 дни включително след датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 4. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: предложенията ще бъдат отворени от 10 ч. на 5-ия работен ден след изтичане на крайния срок за представяне на предложенията в административната сграда на “СКГТ - Електротранспорт” - АД, бул. Княгиня Мария-Луиза 193, София.

53087

135. - Техникумът по слаботокова електротехника “А. Попов” - София, бул. Сливница 10, тел. (02) 22-11-86, 22-14-26, на основание чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени с чл. 7, ал. 1 ЗОП, Допълнителната инвестиционна програма за 2002 г., утвърдена с ПМС № 158 от 2002 г. и решение № 135-I от 26.VIII.2002 г. на директора на техникума обявява открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за ремонт и подмяна на отоплителна инсталация в основната сграда на техникума в София, бул. Сливница 10, при условията, посочени в решението за откриване на процедурата. Срок за изпълнение на поръчката: максимум 60 работни дни. Място на изпълнение на поръчката: ТСЕ “А. С. Попов”, София, основна сграда на бул. Сливница 10. Квалификационни изисквания към кандидатите: кандидати могат да бъдат физически или юридически лица с опит в изпълнението на такива поръчки, с технически възможности и доказана търговска репутация, отговарящи на условията на глава трета, раздели I, II и III от ЗОП и посочените в конкурсната документация изисквания. Изисквания за качество: изграждането на обекта да се осъществи съгласно утвърдената документация; вложените материали да отговарят на установените стандарти за качество. Начин за образуване на цената, предложена от кандидата: изготвяне на предложение за цена/ценова листа, сметна стойност, приложена в документацията. Цените се посочват в левове без ДДС. Начин и срок на плащане: в левове по банков път в срокове, определени в договора за ремонт. Срок за подаване на предложенията: 15 календарни дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Срок на валидност на предложенията: 30 календарни дни от датата на отварянето на предложенията. Гаранция за участие: кандидатите откриват неотменима и безусловна банкова гаранция в размер 300 лв. в полза на възложителя с валидност 30 календарни дни от датата на отваряне на предложенията; задържането и освобождаването на гаранцията става по реда на чл. 32 и 33 ЗОП; общият размер на гаранцията за добро изпълнение е 10 % от стойността на договора и се внася от спечелилия конкурса преди подготвяне на договора за изпълнение на поръчката, като се задържа 6 месеца след приключване на работата с приемателно-предавателен протокол. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложенията - икономически най-изгодно предложение, в т.ч.: а) икономически най-изгодното предложение от гледна точка на технология, вид, качество на влаганите материали и калкулация на крайната цена - до 50 т.; б) предложен срок за изпълнение на ремонта с преценка за неговата реалност - до 10 т.; в) единични фирмени цени и елементи, които ги формират за допълнително възникнали работи - до 5 т.; г) размер на аванса - до 10 т.; д) гаранционни срокове - до 10 т.; е) доказан опит на участника при изпълнение на подобни дейности - до 15 т. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: предложенията ще бъдат разгледани и оценявани от 10 ч. в сградата на техникума на първия работен ден след изтичане на срока за подаването им. Предложенията ще се приемат всеки работен ден в канцеларията на техникума и следва да бъдат поставени в непрозрачен плик, като документите бъдат поставени вътре в два плика: плик “А” с административните данни на фирмата и плик “Б” с техническото и ценовото предложение. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден на адреса на техникума след предварителна заявка на посочените телефони; всички участници следва да извършат оглед на обекта и да подадат съответната декларация за това.

53027

2073. - Териториална данъчна дирекция - гр. Кърджали, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП, чл. 6, т. 2 и чл. 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП, заповед № 289 от 22.V.2000 г. и № 128 от 27.II.2001 г. на главния данъчен директор и утвърдените с нея указания № Д-24-00-224 от 22.V.2000 г. открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка, открита с решение № 2 от 4.IХ.2002 г. на директора на ТДД - Кърджали: 1. Предмет на поръчката: доставка на 42 тона дизелово гориво за отопление чрез локалната отоплителна инсталация на административната сграда на ТДД - Кърджали, за отоплителния сезон 2002/2003 г. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП във връзка с чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 3. Вид на процедурата: открит конкурс. 4. Място на изпълнение на поръчката: ТДД - Кърджали, ул. Деспот Слав 1. 5. Срок на изпълнение на поръчката: един отоплителен сезон - от 1.ХI.2002 г. до 31.III.2003 г., след подписване на договора за възлагане на обществена поръчка по заявки от възложителя със срок на доставка - не по-късно от 2 дни от деня на получаване на заявката до пълно изчерпване на количеството по т. 1. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: 6.1. да отговарят на изискванията по чл. 5 и 24 ЗОП; 6.2. да притежават необходимите технически възможности за изпълнението на поръчката; 6.3. да разполагат с подходящ персонал, който да осигури изпълнението на поръчката; 6.4. да имат опит в осъществяването на подобни поръчки и представят доказателства за търговската си репутация - препоръки от предишни възложители или от постоянни партньори. 7. Изисквания за качество: доставеното гориво за отопление да има сертификат за качество по БДС. 8. Начин на образуване на предлаганата цена и начин на плащане: 8.1. цената на доставката следва да се предложи в левове, закръглена до стотинка без ДДС; 8.2. предложената цена да включва доставка и разтоварване на горивото франко склада на ТДД - Кърджали, наливане, измерване и осъществяване на контрол по качеството; 8.3. плащането става по банков път след представяне на фактура на извършената доставка и представяне на приемателно-предавателен протокол; 8.4. предложената цена е окончателна и запазва размера си и не се влияе от инфлационни влияния до последната дата за доставка. 9. Подадените от кандидатите предложения да отговарят на задължителните условия, предвидени в чл. 25, 26, 27 и 28 ЗОП. 10. Място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата: документацията за участие се получава в стая 204, ет. 2, в сградата на ТДД - Кърджали, всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. срещу документ за платени 20 лв. по сметка на възложителя: № 3010082700, БИН 7302010001, банков код 20081615, при ОББ - Кърджали. 11. Срок за валидност на предложенията: 30 календарни дни от изтичане на срока за подаване на предложенията, като срокът може да бъде удължен по реда на чл. 29, ал. 2 ЗОП. 12. Размер и условия на гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка: парична сума в размер 300 лв., внесени по сметка № 5010082730, банков код 20081615, при ОББ - Кърджали. 13. Размер и условия на гаранцията за изпълнение на договора на обществената поръчка: банкова гаранция в размер 5 % от стойността на договора; гаранцията се освобождава след приключване на договора за малката обществена поръчка. 14. Критерии за оценяване на предложенията: най-ниска предложена цена за тон дизелово гориво франко склад на възложителя, съобразена с изискванията по т. 7. 15. Място и срок за подаване на предложението - предложенията се представят в Териториална данъчна дирекция - Кърджали, ул. Деспот Слав 1, ет. 2, стая 204, в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до изтичането на 15 календарни дни включително считано от следващия ден от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”, всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин.; в случай че срокът изтича в неработен ден - предложенията ще се приемат в първия следващ работен ден от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. 16. Място, ден и час за разглеждане и оценка на предложенията: разглеждането, оценяването и класирането се извършва от комисия, назначена със заповед на териториалния данъчен директор на ТДД - Кърджали, която ще заседава в първия работен ден след изтичане на срока по т. 15 от 10 ч. в сградата на Териториална данъчна дирекция - Кърджали, стая 202.

53093

22. - НЕК - ЕАД, Предприятие “Мрежи високо напрежение” - София 1407, бул. Джеймс Баучър 51, факс 9626129 (лице за контакт С. Атанасов, тел. 9696846), електронен адрес hvnet@mail.orbitel.bg, на основание чл. 34, ал. 2 ЗОП, решение на управителя на П “МВН” със заповед № 713 от 2002 г. и обявената информация за планираните обществени поръчки за 2002 г. (ДВ, бр. 17 от 2002 г.) отправя покана към фирми кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - п/ст “Столник” - ремонт фундаменти ОРУ 110, 220, 400 kV. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 7, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а” и чл. 4, ал. 1, т. 4, буква “а” ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок и място на изпълнението - не по-късно от 60 дни от датата на допускане до работа; п/ст “Столник” на територията на Електропреносен район - София област. 5. Ограничения - предметът на поръчката е неделим на групи; кандидатите да представят предложение за цялостно изпълнение. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - в процедурата могат да участват фирми, отговарящи на изискванията на чл. 5 и 24 ЗОП, които притежават опит в ремонтни строителни работи, квалифициран технически персонал със съответна квалификационна група по ТБ и необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката. 7. Изисквания за качество - изпълнението да отговаря на изискванията, подробно посочени в документацията и в работния проект. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - в предложението за всяка част трябва да се посочат: а) единични и крайни цени за всяка позиция от ценовата таблица; б) обща стойност на монтажните работи; в) обща стойност на демонтажните работи; д) обща (крайна) цена на предложението; е) изчислителните параметри за образуване на единичните цени: часова ставка по категории на персонала (лв./час); цена на транспорт (лв./т. км); цена на машиносмяна по видове механизация (лв./мсм); доставно-складови разходи (%); допълнителни разходи за труд (%); допълнителни разходи за механизация (%); печалба (%); цените трябва да бъдат посочени в левове, без начислен ДДС, с включени всички присъщи разходи към тях. 9. Начин на плащане - в левове чрез банков превод след подписване на протокол от приемателна комисия. 10. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни считано от датата на отварянето им. 11. Размер и условия на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение - гаранция за участие в процедурата - 350 лв. (възложителят задържа и освобождава гаранцията за участие в процедурата по реда на чл. 32 и 33 ЗОП); гаранция за изпълнение на договора - в размер 5 % от стойността на договора без ДДС (възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора или част от нея при неизпълнение на договора от страна на изпълнителя по договора). 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - класирането ще се извърши по критерия икономически най-изгодното предложение въз основа на комплексна оценка, получена сумарно от техническа оценка с коефициент на тежест 40 % и финансова оценка с коефициент на тежест 60 %; техническата оценка се формира по следните показатели със съответни коефициенти на тежест: 12.1. качество на предложените материали (к.т.) - 20 %; 12.2. компетентност, професионален опит и референции (к.т.) - 20 %; 12.3. качество на проекта за организация на изпълнението и техническа осигуреност за изпълнение на поръчката (к.т.) - 35 %; 12.4. срок на изпълнение (к.т.) - 25 %; всеки показател се оценява от 0 до 100 точки; общата техническа оценка е сумата от точките на отделните показатели, умножени по съответния коефициент на тежест; максималната възможна оценка е 100 точки. Само предложения, получили техническа оценка 70 и над 70 точки, ще се допускат до финансова оценка. Финансовата оценка се формира от предложената цена - предложение, чиято крайна цена е най-ниска, получава 100 точки; оценките на ценовите предложения на останалите кандидати се получават, като най-ниската цена се дели на техните крайни цени и се умножава по сто по формулата: Фn = (Цmin/Цn) x 100, където: Цmin е най-ниската от всички предложени цени; Цn - предложената цена от оценяваното предложение; при искане на авансово плащане ценовото предложение на кандидата ще се завишава със сума, отговаряща на лихвата върху исканата авансова сума за срока на изпълнение при годишна лихва, равна на основния лихвен процент на БНБ към деня на оценката, плюс 3 пункта. 13. Разглеждане и оценяване на предложенията - предложенията ще бъдат отворени на адреса на възложителя в 14 ч. на 30-ия ден считано от деня, следващ датата на обнародване на поканата за участие в “Държавен вестник”. В случай че 30-ият ден е празничен, отварянето ще стане в същия час на първия работен ден след празничните дни. Допуска се присъствие на писмено упълномощени представители на кандидатите. 14. Място за получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие - документацията за участие в откритата процедура може да бъде закупена всеки работен ден от 9 ч. до 16 ч. и 30 мин. на адреса на възложителя срещу 100 лв. без начислен ДДС, внесени в касата на предприятието. Сумата не се възстановява. Начален срок за продажба на документацията за участие в процедурата - денят, следващ датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 15. Място и срок за подаване на предложенията - предложенията ще се приемат в деловодството на възложителя. Крайният срок за представяне на предложенията е 12 ч. на 30-ия ден считано от деня, следващ датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. В случай че 30-ият ден е празничен, крайният срок за представяне на предложенията е същият час на първия работен ден след празничните дни. 16. Възложителят има право да възложи допълнителна поръчка на кандидата, избран за изпълнител, по реда на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП.

53097

85. - НЕК - ЕАД, Предприятие “Мрежи високо напрежение” - София 1407, бул. Джеймс Баучър 51, тел. 9696842, лице за контакт - Д. Попов, факс 9626129, електронен адрес D.Popov@mvn.bg, на основание чл. 34, ал. 2 ЗОП отправя покана към фирми кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - възстановяване на деформирани върхове на СРС и усилване на стълбове с “Х” обтяжки на ВЛ “Румелия” 220 kV в участъка от стълб № 1 до стълб № 103 съгласно работен проект. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 4, ал. 1, т. 4, буква “а” във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а” и чл. 14 ЗОП и решение на съвета на директорите на НЕК - ЕАД (протокол № 029 от 7.VIII.2002 г.); поръчката е включена в обявената информация за планираните обществени поръчки (ДВ, бр. 17 от 2002 г.). 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок и място на изпълнението - не по-късно от 30.ХI.2002 г.; мястото на изпълнение - трасето на електропровода на територията на Електропреносен район - Хасково. 5. Ограничения - предметът на поръчката е неделим на групи; кандидатите да представят предложение за цялостно изпълнение. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - в процедурата могат да участват фирми, отговарящи на изискванията на чл. 5 и 24 ЗОП, които притежават опит в изграждане на електропроводи, квалифициран технически персонал със съответна квалификационна група по ТБ и необходимото техническо оборудване. 7. Изисквания за качество - изпълнението да отговаря на изискванията, подробно посочени в документацията и в работния проект. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - в предложението за всяка част трябва да се посочат: а) единични и крайни цени за всяка позиция от ценовата таблица; б) обща стойност на доставените материали; в) обща стойност на монтажните работи; г) обща стойност на демонтажните работи; д) обща (крайна) цена на предложението; е) изчислителните параметри за образуване на единичните цени: часова ставка по категории на персонала (лв./час); цена на транспорт (лв./т.км); цена на машиносмяна по видове механизация (лв./мсм); доставно-складови разходи (%); допълнителни разходи за труд (%); допълнителни разходи за механизация (%); печалба (%); цените трябва да бъдат посочени в левове без начислен ДДС с включени всички присъщи разходи към тях. 9. Начин на плащане - еднократно, 100 % от стойността след подписване на приемателен протокол от приемателна комисия на възложителя. 10. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни считано от датата на отварянето им. 11. Размер и условия на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение: гаранцията за участие е в размер 1200 лв., а гаранцията за изпълнение е в размер 10 % от стойността на договора, без ДДС; всяка от гаранциите може да бъде под формата на парична сума, внесена по сметка на НЕК - ЕАД, Предприятие “Мрежи високо напрежение” - София: № 1044747211, банков код 92079400, “Българска пощенска банка” - АД, или под формата на банкова гаранция в първокласна банка; върху стойността на гаранциите не се начислява ДДС. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - класирането ще се извърши по критерия икономически най-изгодното предложение въз основа на комплексна оценка, получена сумарно от техническа оценка с коефициент на тежест 40 % и финансова оценка с коефициент на тежест 60 %. Техническата оценка се формира по следните показатели със съответни коефициенти на тежест: съответствие на техническите характеристики на предлож. съоръжения и материали с техн. задание (к.т.) - 25 %; компетентност и професионален опит (к.т.) - 15 %; качество на проекта за организация на изпълнението (к.т.) - 25 %; техническа осигуреност за изпълнение на поръчката (к.т.) - 20 %; срок на изпълнение (к.т.) - 15 %; всеки показател се оценява от 0 до 100 точки; общата техническа оценка е сумата от точките на отделните показатели, умножени по съответния коефициент на тежест; максималната възможна оценка е 100 точки. Само предложения, получили техническа оценка 70 и над 70 точки, ще се допускат до финансова оценка. Финансовата оценка се формира от предложената цена - предложение, чиято крайна цена е най-ниска, получава 100 точки. Финансовата оценка на предложенията на останалите кандидати се определя като най-ниската цена се умножава по сто и се дели на крайните цени на техните предложения. 13. Разглеждане и оценяване на предложенията - предложенията ще бъдат отворени на адреса на възложителя в 14 ч. на 30-ия ден считано от деня, следващ датата на обнародване на поканата за участие в “Държавен вестник”. В случай че 30-ият ден е празничен, отварянето ще стане в същия час на първия работен ден след празничните дни. Допуска се присъствие на писмено упълномощени представители на кандидатите. 14. Място за получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие - документацията за участие в откритата процедура може да бъде закупена всеки работен ден от 9 ч. до 16 ч. и 30 мин. на адреса на възложителя срещу 150 лв. без начислен ДДС, внесени в касата на предприятието; сумата не се възстановява. Начален срок за продажба на документацията за участие в процедурата - денят, следващ датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 15. Място и срок за подаване на предложенията - предложенията ще се приемат в деловодството на възложителя на адрес - НЕК - ЕАД, Предприятие “Мрежи високо напрежение”, София 1407, бул. Джеймс Баучър 51, ет. 14. Крайният срок за представяне на предложенията е 12 ч. на 30-ия ден считано от деня, следващ датата на изпращане на поканата. В случай че 30-ят ден е празничен, крайният срок за представяне на предложенията е същият час на първия работен ден след празничните дни. 16. Възложителят има право да възложи допълнителна поръчка на кандидата, избран за изпълнител, по реда на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП.

52810

20. - НЕК - ЕАД, Предприятие “Мрежи високо напрежение”, Електропреносен район - София-град, 1797 София, бул. Г. М. Димитров 14, центр. 9711388, тел./факс 722 227, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП обявява малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - възстановяване на антикорозионната защита на СРС - ВЕЛ 110 kV “Бусманци”, подстанция “Искър Индустрия” - подстанция “Казичене” - 27 стълба на територията на ЕПР - София-град. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 4, буква “а”, чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а” и чл. 7, ал. 4 ЗОП, възлагателна заповед № 129 от 25.II.2002 г. на управителя на предприятие “Мрежи ВН” и заповед № 168 от 24.IХ.2002 г. на началника на ЕПР - София-град. 3. Вид на процедурата - открит конкурс. 4. Срок и място на изпълнение - до 35 календарни дни от датата на протокола за допускане до работа на обекта; трасето на ВЕЛ110 kV “Бусманци” е разположено на територията на ЕПР - София-град”. 5. Ограничения - предметът на поръчката е неделим на групи; кандидатите трябва да представят предложение за цялостно изпълнение. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - до участие се допуска всеки кандидат, отговарящ на изискванията на чл. 19 и 20 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП, регистриран като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, регистриран по ЗДДС, притежаващ опит в боядисване на СР стълбове на електропроводи, разполагащ с квалифициран персонал със съответната група по ТБ и с необходимото техническо оборудване. 7. Изисквания за качество: 7.1. изпълнението на отделните етапи и цялостното изпълнение да отговаря на изискванията, подробно посочени в документацията; 7.2. документите, удостоверяващи качеството на материалите, се представят в оригинал или нотариално заверени; 7.3. да се представи за материалите сертификат, че са антикорозионни покрития; за производителите на материалите се представят заверени от тях с печат сертификати по ISО 9001/9002, за чуждестранни производители - ISО 9001, EN, ASTM или сертификати по национални стандарти, приравнени към европейските норми, включително свидетелства за признаване на чуждестранни сертификати от Комитета по стандартизация и метрология (КСМ) и съгласие от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за влагането им в строителството в България; 7.4. гаранционният срок на изпълненото покритие трябва да бъде минимум 5 години; 7.5. да представи с предложението документация от производителя с препоръчителни: технология на изпълнение, разходна норма, дебелина на покритието и вид разредител, предвидени от производителя за гарантиране на трайно антикорозионно покритие при външни условия, за времето на гаранционния срок, който да бъде посочен; 7.6. грундът (първият слой) да има физико-химична съвместимост и механична устойчивост към почистената метална основа, към старото покритие и към предстоящото за нанасяне покритие. 8. Начин за образуване на предлаганата цена - в предложението се посочват в левове, без начислен ДДС и с включени всички разходи по изпълнението: единична и обща цена за всяка позиция по ценовата таблица; обща (крайна) цена на предложението; изчислителните параметри за образуване на единичните цени: а) цена на материалите - единични и общи стойности; б) часова ставка по категории на персонала (лв./час); в) доставно-складови разходи (%); г) допълнителни разходи (%); д) печалба (%); към финасовото предложение се прилагат анализи на образуването на посочените единични цени за всички позиции от количествено-стойностната сметка (ценовата таблица). 9. Начин на плащане - стойността съгласно условията на договора, намалена с аванса (ако има такъв), в левове, чрез банков превод до 25 календарни дни от датата на подписване от възложителя на оригинална данъчна фактура и представяне на изискуемите в договора документи; авансово плащане - в размер до 20 % от стойността на договора без ДДС, се допуска само срещу представяне на безусловна и неотменяема банкова гаранция за авансово плащане на същата стойност с валидност - срока на изпълнение удължен с един месец. 10. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни считано от датата на отварянето им; за кандидатите, класирани на първите три места, срокът на валидност на предложенията може да се удължи до подписването и влизането в сила на договор. 11. Вид, размер и валидност на гаранцията за участие - 200 лв., върху които не се начислява ДДС, под формата на парична сума (депозит), внесена по сметка на НЕК - ЕАД, предприятие “МВН” - ЕПР - София-град, № 1044760213, банков код 92079400 - “Българска пощенска банка” - АД, или внесени в касата на ЕПР - София-град, на посочения адрес на възложителя или неотменима и безусловна банкова гаранция на посочената стойност със срок на валидност 90 дни; възложителят задържа или освобождава гаранцията за участие по реда на чл. 16, ал. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 12. Критерии за оценка на предложенията - класирането ще се извърши по метода “Икономически най-изгодно предложение” въз основа на комплексна оценка, получена сумарно от техническата и финансовата оценка, в съотношение 50 % към 50 %. Техническата оценка (Тп) се формира чрез средните критерии със съответни коефициенти на тежест: качество на материалите и технологията - 0,5;РПОИС (с линеен график за изпълнение) - 0,3; опит в дейността (препоръки и референции) - 0,2; всеки критерий се оценява от 0 до 100 точки и се умножава по съответния коефициент на тежест; при техническа оценка под 70 т. участникът се декласира. Финасовата оценка (Фп) се изчислява на база предложена цена по формулата: Фп= (Цmin/Цп).100, където: Цmin е най-ниската от всички предложени цени; Цп - предложената цена от оценяваното предложение. При искане на авансово плащане за получаване на (Фп) ценовото предложение на кандидата (Цп) ще се завишава със сума, отговаряща на лихвата върху исканата авансова сума, за срока на изпълнение при годишна лихва, равна на основния лихвен процент на БНБ към деня на оценката плюс 3 пункта. 13. Размер и условия на гаранцията за изпълнение на договора - кандидатът, избран за изпълнител, е длъжен при подписване на договора да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер 7 % от неговата стойност без ДДС, върху която не се начислява ДДС, по същата сметка или в касата на възложителя или да представи безусловна и неотменяема гаранция с валидност срока на изпълнение, удължен с един месец. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава съгласно условията на договора след неговото приключване. 14. Място, ден и час за подаване, разглеждане и оценяване на предложенията - предложенията ще бъдат отворени на адреса на възложителя в 14 ч. и 30 мин. на 15-ия календарен ден (или следващия работен, в случай че 15-ият е неработен) считано от деня, следващ датата на обнародването на поканата в “Държавния вестник”. Допуска се присъствие на писмено упълномощени представители на кандидатите. 15. Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата - началният срок за продажба на документацията за участие в процедурата е следващият работен ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Тя може да бъде закупена всеки работен ден от 9 до 16 ч. на посочения адрес на възложителя, ет. 2, деловодство, срещу представяне на документ за внесени 120 лв. с вкючен ДДС по банкова сметка № 1044760213, банков код 92079400, “Българска пощенска банка” - АД, или внесени в касата на ЕПР - София-град, на посочения адрес, като сумата не се връща. 16. Възложителят има право да възложи допълнителна поръчка на кандидата, избран за изпълнител, по реда на чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП.

52788

22. - НЕК - ЕАД, Предприятие “Мрежи високо напрежение”, София 1407, бул. Джеймс Баучър 51, ет. 14, тел. 02/9696843, факс 02/9626129, лице за контакт - X.X., на основание чл. 34, ал. 2 ЗОП и заповед № 723 от 24.IХ.2002 г. на управителя на П “МВН” обявява процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на работно облекло за районите на П “МВН”, НЕК - ЕАД, съгласно технически изисквания и спецификации към документацията за участие. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - на основание чл. 7, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 4, буква “а” и чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП, обнародваната информация за планираните обществени поръчки (ДВ, бр. 17 от 2002 г.) и решение на възложителя, взето със заповед № 723 от 24.IХ.2002 г. на управителя на Предприятие “Мрежи високо напрежение”. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок и място на изпълнение: за летните облекла - не по-късно от 40 календарни дни от датата на подписване на договора; за зимните облекла - не по-късно от 70 календарни дни от датата на подписване на договора; доставка до складовете на електропреносните райони и подрайони на П “МВН”, НЕК - ЕАД, в страната. 5. Ограничения - кандидатите могат да подават предложение за доставка на една или повече групи от спецификацията, но задължително за всички позиции от избраните групи; представя се разрешително от Министерството на здравеопазването за групите, за които се участва, съгласно техническите изисквания на възложителя от документацията. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - до участие се допуска всеки кандидат, отговарящ на изискванията на чл. 5, 23 и 24 ЗОП, регистриран като търговец по Търговския закон, регистриран по ЗДДС или по националното си законодателство, производител с опит в изработката на работни облекла или упълномощен негов пряк представител. 7. Изисквания за качество - качеството на изработката и на използваните материали да отговаря на изискванията на БДС 9582-83 и на изискванията, подробно посочени в документацията; заедно с предложението кандидатът задължително представя мостри за всяка от групите, за които участва, отговарящи на ръст/размер 164/44 по БДС 9582-83, в качество, модел и цвят съгласно техническите изисквания на възложителя. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - посочват се цени - доставено до указани складове на възложителя в страната, включващи разтоварване на стоката от докаралото я превозно средство и всички други разходи по изпълнението до краен получател, в левове за български кандидати и в евро за чуждестранни кандидати, без начислен ДДС - единични и общи по групи стойности. 9. Начин на плащане - плащането се осъществява от ЦУ на П “МВН” след изпълнение на договорните задължения по условията на договора. Плащането е в левове за български и в евро за чужедстранни изпълнители, чрез банкови преводи, до 25 календарни дни от датата на подписване от представител на възложителя на данъчната фактура за български изпълнител или търговската фактура за чуждестранен изпълнител; авансово плащане се допуска до 20 % от стойността на договора само срещу представяне на адреса на възложителя на безусловна и неотменяема банкова гаранция за авансово плащане на същата стойност с валидност - предложеният от кандидата срок за изпълнение, удължен с един месец. 10. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни считано от датата на отварянето им. 11. Размер и условия на гаранцията за участие в процедурата - 1000 лв. или 510 евро за чуждестранни кандидати, върху които не се начислява ДДС; възложителят задържа или освобождава гаранцията за участие по реда на чл. 32 и 33 ЗОП. 12. Критерии за оценка на предложенията - класирането ще се извърши за всяка група поотделно по метода икономически най-изгодно предложение въз основа на комплексна оценка, получена сумарно от техническата и финансовата оценка, в съотношение 40 % към 60 %. Техническата оценка (Тn) се формира чрез следните критерии със съответни коефициенти на тежест: съответствие на плата и на качеството на материалите с техническите изисквания - Кт = 0,3; съответствие на естетическите изисквания от скиците и функционалните характеристики на представените мостри - Кт = 0,3; технически възможности за изпълнение на поръчката - Кт = 0,1; опит и референции - Кт = 0,3; всеки критерий се оценява от 0 до 100 точки и се умножава по съответния коефициент на тежест; при техническа оценка под 70 т. участникът се декласира; финансовата оценка (Фn) се изчислява на база предложена цена по формулата: Фn = (Цmin/Цn) x 100, където: Цmin е най-ниската от всички предложени цени; Цn - предложената цена от оценяваното предложение. При искане на авансово плащане за получаване на (Фn) ценовото предложение на кандидата (Цn) ще се завишава със сума, отговаряща на лихвата върху исканата авансова сума, за срока на изпълнение при годишна лихва, равна на основния лихвен процент на БНБ към деня на оценката, плюс 3 пункта. 13. Размер и условия на гаранцията за изпълнение на договора - кандидатът, избран за изпълнител, е длъжен при подписване на договора да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер 5 % от неговата стойност без ДДС, която възложителят има право да задържи при неизпълнение на задължения на изпълнителя по договора; върху сумата на гаранцията за изпълнение на договора не се начислява ДДС; гаранцията за изпълнение на договора се освобождава по условията на договора след неговото приключване. 14. Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата - тя може да бъде закупена всеки работен ден от 9 до 16 ч. на адреса на възложителя, ет. 14, стая 1412 - отдел “ПАИРД”, считано от първия работен ден, следващ деня на обнародване на поканата в “Държавен вестник”, до датата и часа - краен срок за подаване на предложенията, срещу представяне на документ за внесени 240 лв. с включен ДДС в касата на предприятието или по сметка в левове № 1044747211, банков код 92079400, “Българска пощенска банка” - АД, като сумата не се връща. 15. Място и срок за подаване на предложенията - предложенията ще се приемат в деловодството на възложителя на посочения адрес (ет. 14, стая 1403). Крайният срок за предаването им е 14 ч. на 30-ия календарен ден считано от деня, следващ датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”, или същия час на следващия работен ден в случай, че 30-ият ден е празничен. 16. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - предложенията ще бъдат отворени в 14 ч. и 30 мин. в деня - краен срок за подаването им, на адреса на възложителя. Допуска се присъствие на писмено упълномощени представители на кандидатите. 17. Възложителят има право да възложи допълнителна поръчка по реда на чл. 16, ал. 1, т. 3 ЗОП.

52809

136. - НЕК - ЕАД, чрез П “МВН” - ЕПР, София област, София 1360, бул. Европа 2, факс (02) 250 613, е-mail: pmvnsfo@mail.orbitel.bg, лице за контакти: X.X., тел. 076/603 684, на основание чл. 7, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 4, буква “а” и чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а” ЗОП отправя покана към фирми за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: ВЛ 110 kV “Дрен” - ремонт в участъците от ст. № 19 до ст. № 30 и от ст. № 32 до ст. № 43. 2. Правно основание за откриване на процедурата: чл. 7, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 4, буква “а” и чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а” ЗОП. 3. Вид на процедурата: открита. 4. Срок и място на изпълнение: до 20 календарни дни, на територията на ЕПР София област, ВЛ 110 kV “Дрен” п/ст “Червена могила” - п/с “Бабино”. 5. Ограничения: предметът на поръчката е неделим на групи; кандидатите следва да представят предложение за цялостно изпълнение. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: до участие се допускат фирми, отговарящи на изискванията на чл. 5 и 24 ЗОП, които разполагат с квалифициран персонал със съответна квалификационна група по ТБ и притежават необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката. 7. Изисквания за качество: изпълнението да отговаря на изискванията, посочени в документацията за процедурата и в работния проект. 8. Начин за образуване на предлаганата цена: в предложението трябва да се посочат: а) единични и крайни цени за всяка позиция от ценовата таблица; б) обща цена за материали; в) обща цена за СМР; г) обща цена за механизация; д) обща (крайна) цена на предложението; е) изчислителните параметри за образуване на единичните цени: часова ставка по категории на персонала (лв./час); цена на транспорт (лв./т.км); цена на машиносмяна по видове механизация (лв./м.см.); доставно-складови разходи (%); допълнителни разходи за труд (%); допълнителни разходи за механизация (%); печалба (%); цените трябва да бъдат посочени в левове без начислен ДДС, с включени всички присъщи разходи към тях. 9. Начин на плащане: в левове чрез банков превод до 25 работни дни след изпълнение на договорните задължения и представяне на протокол от приемателна комисия, съответните фактури и документи, изискуеми съгласно договора; авансови плащания се допускат само срещу представяне на безусловна и неотменяема банкова гаранция за авансово плащане на съответната стойност. 10. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни считано от датата на отварянето им. 11. Размер и условия на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора: гаранция за участие в процедурата - 500 лв. (възложителят задържа и освобождава гаранцията за участие в процедурата по реда на чл. 32 и 33 ЗОП); гаранция за изпълнение на договора - в размер 5 % от стойността на договора без ДДС (възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора или част от нея при неизпълнение на договора от страна на кандидата). 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложенията: класирането ще се извърши по критерия икономически най-изгодно предложение въз основа на комплексна оценка, получена от техническа и финансова оценка в съотношение 40 % към 60 %; техническата оценка се формира по следните показатели със съответни коефициенти на тежест: технически показатели на вложени материали - 10 %; РПОИС и срок на изпълнение - 40 %; технически възможности и професионален опит на изпълнителя - 40 %; гаранционен срок - 10 %; всеки показател се оценява от 0 до 100 точки; общата техническа оценка е сумата от точките на отделните показатели, умножени по съответния коефициент на тежест; максималната възможна оценка е 100 точки; само предложения, получили техническа оценка 70 и над 70 точки, ще се допускат до финансова оценка. Финансовата оценка се формира от предложената цена; предложение, чиято крайна цена е най-ниска, получава 100 точки; финансовата оценка на предложенията на останалите кандидати се определя, като най-ниската цена се умножава по сто и се дели на крайните цени на техните предложения. 13. Закупуване на документацията, представяне и отваряне на предложенията: документацията за участие в процедурата може да бъде закупена в НЕК - ЕАД, П “МВН”, ЕПР София област, София 1360, бул. Европа 2, срещу невъзстановими 100 лв., без ДДС, внесени в брой в касата на ЕПР София област; начален срок за продажба на документацията за участие - денят, следващ датата на обнародването в “Държавен вестник”. Предложенията трябва да бъдат представени в НЕК - ЕАД, П “МВН”, ЕПР София област, София 1360, бул. Европа 2, деловодство, не по-късно от 14 ч. на 30-ия календарен ден считано от деня, следващ датата на обнародването в “Държавен вестник”. Предложенията ще бъдат отворени в 14 ч. и 30 мин. на следващия ден на посочения адрес; желаещите кандидати могат да присъстват на отварянето на предложенията; ако някой от посочените срокове изтича в неработен ден, за срок се счита първият следващ работен ден.

53028

20. - “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, Плевен, ул. Дойран 73, тел. (064) 893-311, факс (064) 2-22-04, на основание чл. 34, ал. 2 ЗОП, протоколно решение № 28 от 30.VIII.2002 г. на съвета на директорите на дружеството и заповед № ИД-249 от 24.IХ.2002 г. на изпълнителния директор отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на компютърна техника - работни станции и мобилни компютри, матрични принтери, лазерни принтери и UPS, обособени по групи, както следва: 1.1. работни станции - 92 бр. мобилни компютри - 2 бр.; 1.2. матрични принтери - 65 бр.; 1.3. лазерни принтери - 13 бр.; 1.4. UPS - 10 бр. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, ал. 1, т. 4, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 2, чл. 14 и 22 ЗОП с цел внедряване на нов софтуер, изискващ графични операционни системи (Windows платформа) в “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД. 3. Вид на процедурата - открита с възможност за възлагане на поръчката на повече от един кандидат и допълнителна поръчка по реда на чл. 16, ал. 1, т. 3 ЗОП. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка - до 45 календарни дни след датата на сключване на договора за доставка в административните сгради на клоновете на “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, в градовете Плевен, Ловеч, Враца, Видин и Монтана. 5. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка - всеки кандидат има право да представи само едно предложение, съдържащо една или няколко от обособените групи; не се допуска представянето на варианти по смисъла на чл. 26, ал. 2 ЗОП. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - до участие в откритата процедура се допускат всички български и чуждестранни физически или юридически лица, които са регистрирани като търговци по ТЗ или по националното си законодателство, както и техните обединения, отговарящи на изискванията на чл. 5, ал. 1 и 2 и чл. 24 ЗОП, и са производители или оторизирани от тях представители (вкл. дистрибутори) на техниката, предмет на поръчката. 7. Изисквания за качество - компютърната техника, предмет на процедурата за възлагане на обществена поръчка, да бъде доставена с качество, отговарящо на техническите изисквания и указанията, приложени в документацията за участие в процедуата. Производителят да има сертификат за качество на производството от серията ISO 9001. 8. Начин за образуване на предлаганата цена и начин на плащане - предлаганата цена да се образува в левове (без ДДС) отделно за всяка група, като изрично трябва да бъдат посочени за всяка група: единична цена за всяка позиция в предложението (без ДДС); обща стойност за всяка група на предложението (без ДДС); в единичната цена да са включени всички разходи за транспорт до склада на възложителя, както и дължимите мита и такси и др. Плащанията ще се извършват по банков път, разсрочено след всяка ефективна доставка, издадена фактура, сертификат за качество и проведен входящ контрол. 9. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от крайния срок за подаване на предложенията. 10. Размер и условия на гаранцията за участие в процедурата за възлагане и на гаранцията за изпълнение на договора - относно гаранциите се прилагат разпоредбите на глава трета, раздел III от ЗОП: 10.1. гаранция за участие - кандидатът да представи като част от предложението си гаранция за участие за всяка отделно обособена група от предмета на поръчката; гаранцията за участие е под формата на парична сума в размер: за група 1.1. - 1500 лв.; за група 1.2. - 300 лв.; за група 1.3. - 200 лв.; за група 1.4. - 60 лв.; внесена по банков път - банкова сметка № 1000042100, банков код 32076016, при “Росексимбанк” - АД, клон Плевен; 10.2. гаранция за изпълнение - гаранцията за изпълнение на договора е парична сума в размер 9 % от стойността на договора за всяка обособена група; сумата се внася от кандидата, определен за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договор за изпълнение. 11. Критерии за оценка на предложенията - класирането на постъпилите предложения ще се извърши по отделни групи съгласно следните критерии и тежестта им в комплексната оценка: 11.1. финансова оценка - с коефициент - 0,40, където: предложена цена с тежест - 0,70; срок и начин на плащане с тежест - 0,20; срок за доставка с тежест - 0,10; 11.2. техническа оценка - с коефициент - 0,60, където: съответствие със зададените технически характеристики с тежест - 0,60; гаранционен срок, удостоверен от производителя, с тежест - 0,15; опит от предишни подобни доставки (референции) - с тежест - 0,03; условия за сервизно обслужване в рамките на дружеството - развита сервизна мрежа, ресурс на сервиза (сертифицирани сервизни специалисти от производителя на техниката); кандидатът да е оторизиран сервиз на производителя на техниката (заверено копие от сертификат за оторизиран сервиз) с тежест - 0,15; наличие на сертификат за изграждане на информационни системи, доставка на техника и сервизно обслужване с тежест - 0,05; наличие на партньорски договор с Microsoft (заверено копие от сертификат за оторизация на Microsoft) с тежест 0,02. Основен и водещ критерий е икономически най-изгодното предложение по смисъла на § 1, т. 9 ЗОП, което отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от възложителя критерии по отношение на качеството, техническите характеристики, естетическите и функционалните характеристики, гаранционното обслужване, срока за изпълнение, цената и начина на плащане. 12. Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата - документацията за участие може да се получи в административната сграда на “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, Плевен, ул. Дойран 73, стая 301, всеки работен ден от 8 ч. до 16 ч. и 30 мин. Срокът за закупуване на документацията е 20 календарни дни след обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Цената на документацията е 120 лв. (с вкл. ДДС) невъзстановими. 13. Място и срок за подаване на предложенията - предложенията за участие се приемат в запечатан непрозрачен плик в административната сграда на “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, Плевен, ул. Дойран 73, стая 301, всеки работен ден от 8 ч. до 16 ч. и 30 мин. в срок до 25 календарни дни (включително) след датата на обнародването в “Държавен вестник”. 14. Място, ден и час за разглеждане на предложенията - отварянето на предложенията ще се извърши в административната сграда на “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, Плевен, ул. Дойран 73, на третия работен ден след изтичане на срока за представяне на предложенията от 10 ч. Желаещите кандидати могат да присъстват на отварянето на предложенията. За допълнителна информация: тел. (064) 893-307, 893-334, лице за контакти - Т. Георгиева.

53098

2928. - “Електроразпределение - Пловдив” - ЕАД, Пловдив, чрез клона си в Кърджали, ул. Ген. Вл. Стойчев 4, тел. 0361/2-65-62, факс 6-13-70, на основание чл. 34, ал. 2 ЗОП, обявените намерения за възлагане на обществени поръчки през 2002 г. и решение № 16-I-1 от 4.IХ.2002 г. на СД на “Електроразпределение - Пловдив” - ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: електроинсталаторски работи по райони в клон Кърджали - електроинсталаторски работи по части от разпределителната мрежа ниско напрежение в електроразпределителни райони на клон Кърджали по позиции, както следва: 1.1. електроинсталаторски работи в електроразпределителен район Център, район Възрожденци; 1.2. електроинсталаторски работи в електроразпределителен район Момчилград, район Джебел; 1.3. електроинсталаторски работи в електроразпределителен район Крумовград; 1.4. електроинсталаторски работи в електроразпределителен район Подкова, район Бенковски; 1.5. електроинсталаторски работи в електроразпределителен район Ардино; всеки кандидат в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да участва за една, няколко или за всички посочени позиции; всеки кандидат в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да направи отделно предложение за всяка отделна позиция, за която е избрал да участва. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 4, ал. 1, т. 4, буква “а” във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗОП и има за цел да определи търговски дружества и еднолични търговци, на които да възложи изпълнението на инвестиционната програма в частта є за присъединяване на потребители към електроразпределителната мрежа чрез изграждане на външното електрозахранване до границата на собственост. 3. Вид на процедурата: открита процедура по реда на глава четвърта от ЗОП. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка: електроинсталаторските работи ще се извършват при възникване на потребност за срок 1 година по части от електроразпределителната мрежа ниско напрежение, разположени на територията на област Кърджали. 5. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка: извършването на електроинсталаторски работи по отделна група ще става след сключването на допълнително споразумение към основния договор, с което на базата на предоставена от възложителя на изпълнителя проектна документация и количествена сметка за конкретен обект ще се договарят видът и обемът на работа, срокът за изпълнение, доставката на материалите, разходните норми за труд, материалите и механизацията, налагащи се от специфичните особености на конкретния обект, както и специфичните изисквания, ако има такива; доставката на основните материали ще се извършва по споразумение. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: допускат се всички български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани по ТЗ и по ЗДДС, или техни обединения по смисъла на § 1, т. 5 ЗОП, които отговарят на изискванията на чл. 24 ЗОП и които притежават технически потенциал, ресурси и организационни възможности за качествено изпълнение на поръчката. 7. Изисквания за качество: изпълнените електроинсталаторски работи да отговарят на изискванията на ПУЕУ и да гарантират безаварийна работа на съоръженията в частта им, засягана от същите, за срок 24 месеца. 8. Начин за образуване на цената, включително и плащане: цената на електроинсталаторските работи за конкретен обект ще се определя след изпълнението им с двустранен приемателно-предавателен протокол, съдържащ реално изпълнените позиции, количествата, единичните цени, определени съгласно показателите от предложението на изпълнителя, както и процента на печалба; цената се посочва в левове; начин на плащане - с банков превод до 10 дни след приемане на извършените работи и оформяне на фактура. 9. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни след крайния срок за подаването им. 10. Размер и условия на гаранцията: гаранция за участие - 800 лв., при условията на чл. 31 ЗОП; гаранция за изпълнение - 1000 лв., при условията на чл. 31 ЗОП. 11. Методика за оценка на предложенията: като основно и водещо оценително правило да се възприеме определянето на икономически най-изгодното предложение, което е получило най-високата обща комплексна оценка, която се изчислява като средноаритметичен сбор от комплексните оценки на членовете на комисията; комплексната оценка на член на комисията се получава от обединяването на финансовата оценка с тежестен коефициент 0,5 и техническата оценка с тежестен коефициент 0,5; финансовата оценка на предложението се изчислява по формулата:

Ф = (Рmin/Рi) x 100,

където:

Р = 0,8 x ЧС [1+(%ДР+%Пч)/100] + 0,2 x %ДСР/100,

където: Рmin е минималната стойност на Р измежду всички участници; Рi - Р за разглежданото предложение; ЧС - часовата ставка; %ДР - процентът допълнителни разходи; %Пч - процентът на печалбата; %ДСР - доставно-складовите разходи; техническата оценка на предложението се получава от обединяването на оценките по критериите: техническата квалификация и професионалния опит на кандидата с тежестен коефициент 0,4; квалификацията на персонала по безопасност на труда с тежестен коефициент 0,4; техническите възможности на кандидата за изпълнение на поръчката и труда с тежестен коефициент 0,1; търговската репутация на кандидата с тежестен коефициент 0,1; по всеки критерий се дава оценка от 1 до 100 точки, която се умножава по тежестния коефициент. 12. Място на получаване на документацията: Кърджали, ул. Ген. Вл. Стойчев 4, “Електроразпределение - Пловдив” - ЕАД, клон Кърджали.13. Начален срок за получаване на документацията: денят след датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 14. Цена и начин на плащане на документацията: невъзвръщаема сума от 60 лв. без вкл. ДДС, платима в касата на клон Кърджали. 15. Срок и място за представяне на предложението: до 10 ч. на първия работен ден след изтичане на 30 календарни дни от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” в Кърджали, ул. Ген. Вл. Стойчев 4, “Електроразпределение - Пловдив” - ЕАД, клон Кърджали.16. Отваряне на предложенията: предложенията ще се отворят от 14 ч. на първия работен ден след изтичане на 30 календарни дни от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” на посочения адрес.

53083

250. - “Електроразпределение - София област” - ЕАД, София, бул. Европа 2, тел. (02) 26 54 81, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, ал. 1, т. 4, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 14 ЗОП и решение на съвета на директорите на дружеството, взето с протокол № 68 от 10.IХ.2002 г., отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на горивно-смазочни материали при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на горивно-смазочни материали при следните приблизителни количества: трансформаторно масло - 47 000 л, масло двигателно - 10 190 л, масло двутактово - 510 л, масло хидравлично - 1902 л, масло трансмисионно - 1440 л, спирт - 750 л, спирачна течност - 700 1/2 л, антифриз (концентрат) - 4313 л, бензин екстракционен - 2180 л, дизелово гориво - 170 050 л, бензин А92H - 900 000 л, бензин А95Н - 126 000 л. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, ал. 1, т. 4, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 14 ЗОП и необходимостта от доставка на горивно-смазочни материали за нуждите на “Електроразпределение - София област” - ЕАД. 3. Вид на процедурата - открита с възможност за допълнителна обществена поръчка при условията на чл. 16, ал. 1, т. 3 ЗОП. 4. Срок и място за изпълнение - изпълнението на поръчката следва да бъде извършено при следните условия: 4.1. за всички позиции по таблица № 1 от документацията за участие, с изключение на позиции 10, 11, 12 и 13, доставката ще се извършва франко склада на възложителя на 4 доставки за целия срок на изпълнение, след заявка от възложителя; 4.2. за позиции 10, 11, 12 и 13 доставката ще се извършва ежедневно на равни доставки от обектите на изпълнителя в посочените места: клон София област - София, Костинброд, Сливница, Драгоман, Годеч, Своге, Елин Пелин, Ботевград, Етрополе, Правец, Пирдоп, Копривщица, Ихтиман, Костенец, Самоков; клон Благоевград - Благоевград, Симитли, Кресна, гр. Сандански, Петрич, Катунци, гр. X.X., Сатовча, Банско, Разлог, Белица, Якоруда; клон Перник - Радомир, Брезник, Трън и Земен; клон Кюстендил - Кюстендил, Дупница, Трекляно, Невестино, Бобов дол, Сапарева баня, гр. Рила, Кочериново. Изключение прави клон Перник, където доставката ще се извършва във ведомствената бензиностанция на възложителя на 4 доставки за целия срок на изпълнение, след заявка от възложителя. 5. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка - кандидатите да са производители, надлежно упълномощени представители или дистрибутори на производителя, отговарящи на условията на чл. 5 и 24 ЗОП, за периода, през който ще действа договорът за обществена поръчка. Предметът на поръчката се разделя на 13 обособени позиции: 1) доставка на трансформаторно масло; 2) доставка на масло двигателно; 3) доставка на масло двутактово; 4) доставка на масло хидравлично; 5) доставка на масло трансмисионно; 6) доставка на спирт; 7) доставка на спирачна течност; 8) доставка на антифриз (концентрат); 9) доставка на бензин екстракционен; 10) доставка на ДГ, бензин А-92Н и бензин А-95Н в клон София област; 11) доставка на ДГ, бензин А-92Н и бензин А-95Н в клон Благоевград; 12) доставка на ДГ, бензин А-92Н и бензин А-95Н в клон Кюстендил; 13) доставка на ДГ, бензин А-92Н и бензин А-95Н в клон Перник. Кандидатите могат да подават предложения за една, за няколко или за всички обособени позиции. 6. Квалификационни изисквания - кандидатите да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения; да разполагат с развита дистрибуторска мрежа и складови бази на територията на Софийска, Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска област, да представят списък на собствените или наетите бензиностанция за всеки вид гориво по изброените населени места по т. 4; да разполагат с автомобилен транспорт за доставка на горивата до ведомствената бензиностанция в Перник на възложителя. 7. Изисквания за качество - да отговаря на изискванията на нормативната база в страната, на условията от техническите изисквания на документацията за участие; материалите и окомплектовката да бъдат с доказани произход и качество, равно или по-добро от това, специфицирано в техническите изисквания, на БДС и съответните международни стандарти. 8. Начин за образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане - в ценовото предложение да се посочат единични цени в левове без ДДС за една мерна единица за всяка позиция от таблица 1 от документацията за участие, които да се актуализират при всяка официална промяна на производствената цена на “Лукойл - Нефтохим” - АД; в единичните цени да са включени всички разходи за транспорт до складовете на възложителя (без горивата, получавани от бензиностанциите на изпълнителя), както и мита, такси и застраховки; да се посочи обща стойност на ценовото предложение за всяка позиция, за която се кандидатства, в левове без ДДС и отстъпки за количества. Актуализация на цената след сключване на договора: при всяка промяна на цената на течните горива по бюлетина на “Лукойл Нефтохим” - АД, процентното съотношение “цена от Нефтохим/цена на изпълнител” да се запазва константна величина, както тази към момента на обнародването на поканата за участие в процедурата в “Държавен вестник”. Начин на плащане - 100% след всяка доставка чрез банков превод до 30 дни от датата на получаване на стоката. 9. Срок на валидност на предложението - за целия срок на изпълнение на поръчката. 10. Размер и условия на гаранцията за участие в процедурата за възлагане и на гаранция за изпълнение на договора: 10.1. кандидатите са длъжни да представят гаранция за участие в процедурата в размер 8000 лв.; гаранцията се представя в една от следните форми: банкова гаранция или парична сума; 10.2. кандидатът, определен за изпълнител, е длъжен да представи гаранция за изпълнение на договора в размер 5 % от стойността на договора; гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция или парична сума; 10.3. за кандидат, определен за изпълнител, който е лице по чл. 21 от Закона за защита, рехабилитация и социална защита на инвалидите, гаранцията е в размер 1 % от стойността на договора; 10.4. възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидат в процедурата за възлагане на обществена поръчка: а) оттегля предложението си след изтичане на срока за подаване на предложенията; б) подаде жалба срещу решението за класиране до решаване на спора от съда; в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си за сключване на договор за обществената поръчка; 10.5. Гаранциите на некласираните кандидати се освобождават от възложителя в срок 3 работни дни след изтичане на срока за подаване на жалба срещу решението по чл. 45, ал. 1 ЗОП; в този срок се освобождават гаранциите на всички кандидати при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка; 10.6. гаранциите на класираните кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след сключване на договор за обществена поръчка; 10.7. възложителят освобождава гаранциите по предходните точки, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 11. Критерии за оценка на предложението и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - предложенията се оценяват и класират по отделни обособени позиции; възложителят поставя като критерий за оценяване на предложенията икономически най-изгодното предложение. Предложенията се оценяват по комплексна оценка с две основни компоненти - техническа и финансова, в съотношение 40/60 %: 11.1. техническа оценка - коефициенти на тежест на техническите предложения: технически характеристики / възможности - К= 50; опит и референции - К= 20; срок на изпълнение - К= 20; гаранционен срок - К= 10; 11.2. финансова оценка - 100%. За позиции 10, 11, 12 и 13 коефициентът на тежест “технически възможности” се оценява, като се вземе предвид възможността на изпълнителя да изпълни поръчката на територията на дружеството по клонове и населени места, посочени в т. 4. В крайното класиране участват само предложенията, съответстващи на изискванията на техническата документацията за участие. Възложителят си запазва правото да възложи поръчката на повече от един кандидат в зависимост от най-изгодните предложения по позиции; съветът на директорите на възложителя определя и обявява с решение окончателния ред на класирането и определя кандидата за изпълнител в съответствие с чл. 45 ЗОП. 12. Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата - документация за участие в процедурата може да бъде закупена в срок 30 календарни дни в “Електроразпределение - София област” - ЕАД, София, п.к. 1360, бул. Европа 2, Търговски отдел, срещу невъзстановими 100 лв. без включен ДДС, платими в касата на “Електроразпределение - София област” - ЕАД, на същия адрес. Начален срок за продажба на документацията за участие в процедурата - денят, следващ датата на обнародването на поканата за участие в “Държавен вестник”. 13. Място и срок за подаване на предложенията - предложенията трябва да бъдат представени в отдел “Деловодство” на “Електроразпределение - София област” - ЕАД, София, п.к.1360, бул. Европа 2, не по-късно от 16 ч. на 30-ия календарен ден от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”; този срок се брои от деня, следващ датата на обнародването на поканата; в случай че денят за представяне на предложенията е неработен, за такъв се приема първият работен ден след него. 14. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - предложенията ще бъдат отворени в 10 ч. в деня, следващ този за представяне на предложенията (по т. 13), в “Електроразпределение - София област” - ЕАД, София, п.к.1360, бул. Европа 2; желаещите участници могат да присъстват на отварянето на предложенията. 15. Допълнителна информация: “Електроразпределение - София област” - ЕАД, София, п.к.1360, бул. Европа 2, лице за контакти: X.X. - тел. (02) 9339750 - Търговски отдел; факс (02) 266153; e-mail: ersoassist @ spnet.net, банкова сметка на “Електроразпределение - София област” - ЕАД, в левове № 1010542016, банков код 56176040, ТБ “България инвест” - АД, София, клон “Княгиня Мария-Луиза”.

52647

2519. - “Електроразпределение - Стара Загора” - ЕАД, клон Сливен, тел. 044/223451, факс 042/3-34-61, на основание чл. 34 ЗОП и протокол на СД № 53 от 9.VIII.2002 г. обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, както следва: 1. Предмет на поръчката: доставка на измервателни токови трансформатори НН - тип “Феранти”: ТС-30/5А; 50/5А; 75/5А; 100/5А; 150/5А; 200/5А; 300/5А; 400/5А и 800/5А. 2. Правно основание за откриване на процедурата: чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП. 3. Вид на процедурата: открита процедура с възможност за възлагане на допълнителна поръчка на участника, избран за изпълнител, съгласно изискванията на чл. 16 ЗОП. 4. Срок и място за изпълнение на поръчката: доставката ще се осъществява в срок, предложен от изпълнителя, след заявка от клоновете на “Електроразпределение - Стара Загора” - ЕАД, в градовете Стара Загора, Бургас, Сливен и Ямбол, до окончателното доставяне на договорените видове и количества измервателни ТТ за НН - тип “Феранти”, франко складовите бази на клоновете на дружеството. 5. Ограничения при изпълнението на поръчката: кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 5 ЗОП; кандидат, който не е представил някой от необходимите документи по чл. 27, ал. 1 ЗОП, за който са налице обстоятелствата по чл. 24, ал. 1 ЗОП и който е представил предложение, което е непълно или не отговаря на предварително обявените от възложителя в инструкциите условия, се отстранява от участие в откритата процедура съгласно чл. 40, ал. 1 ЗОП. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: в процедурата могат да участват производители и упълномощени от тях или от друг търговец дистрибутори, регистрирани по ЗДДС, които задължително да заявяват в предложението си дали при изпълнението на поръчката ще използват и подизпълнители съгласно чл. 28, ал. 1 ЗОП. 7. Изисквания за качеството: предлаганите за доставка измервателни токови трансформатори НН - тип “Феранти”, да отговарят на изискванията на съответстващите стандарти, удостоверено със сертификати за качество и протоколи за изпитание. 8. Начин на образуване на предлаганата цена: цената да се предлага в левове без ДДС, за доставка франко складовите бази на клоновете на дружеството в градовете Стара Загора, Бургас, Сливен и Ямбол; кандидатите не могат да правят предложения само за отделни видове измервателни токови трансформатори НН - тип “Феранти”, предмет на поръчката; плащането ще се извършва от клоновете на дружеството без аванс чрез банков превод в срок до 45 дни от датата на доставката в посочените складови бази на дружеството срещу двустранно подписан приемателно-предавателен протокол и данъчна фактура, издадена на името на клоновете на дружеството. 9. Срок на валидност на предложенията: 90 дни след изтичане на крайния срок за подаването им. 10. Вид и размер на гаранцията за участие: гаранцията за участие е под формата на парична сума в размер 350 лв., внесена в касата на “Електроразпределение - Стара Загора” - ЕАД, клон Сливен, или по банковата му сметка: № 1003939313, банков код 30019190, при ДСК - Сливен, съгласно изискванията на чл. 31, 32 и чл. 33, ал. 3 ЗОП. 11. Критерии за оценка на предложенията и тежестта им в комплексната оценка: основен критерий за оценка на предложенията е икономически най-изгодното предложение, включващ в себе си следните критерии със съответстващите им теглови коефициенти в комплексната оценка: а) технически критерии с теглови коефициент в комплексната оценка 0,50, включващ следните параметри и съответстващите им теглови коефициенти: технически характеристики - 0,40; срок на доставката след заявка (над 10 дни) - 0,20; гаранционен срок - 0,20; търговска репутация на кандидата - 0,20; б) финансови критерии с теглови коефициент в комплексната оценка 0,50, включващ обща стойност на доставката; кандидатите не могат да участват за един или за няколко вида измервателни токови трансформатори НН - тип “Феранти”, от предмета на поръчката; те трябва да направят предложение за всички видове и количества измервателни токови трансформатори НН - тип “Феранти”, предмет на поръчката. 12. Документацията за участие в откритата процедура може да бъде закупена в административната сграда на “Електроразпределение - Стара Загора” - ЕАД, клон Сливен, ул. Цар Симеон 33, стая 10, ет. 4, срещу представен документ за платени 50 лв. (без ДДС), платими в стая 15 (счетоводство), ет. 5, всеки работен ден от 8 до 17 ч. в срок от 25 календарни дни считано от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” вкл. (в случай че 25-ият ден е неработен, за краен срок ще се приеме следващият работен). 13. Предложения се представят в два запечатани непрозрачни плика - плик № 1 “Предлагана цена”, плик № 2 “Документи” и пакет № 3 “Мостри”, от кандидата или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на административната сграда на “Електроразпределение - Стара Загора” - ЕАД, клон Сливен, ул. Цар Симеон 33, до 17 ч. на 30-ия календарен ден считано от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” (в случай че този ден е неработен, за краен срок ще се приеме следващият работен ден) включително. 14. Предложенията ще бъдат отворени на 31-ия ден след изтичане на срока за подаване на документите (ако е неработен ден, за краен срок ще се приеме следващият работен) в 10 ч. в административната сграда на “Електроразпределение - Стара Загора” - ЕАД, Сливен, ул. Цар Симеон 33; желаещите участници могат да присъстват при отварянето на пликовете с предложенията. 15. Допълнителна информация - И. Иванов, тел. 044/66-23-40.

52733

556. - “Електроразпределение - Варна” - ЕАД, клон Търговище, Търговище 7700, ул. Столетов 14, факс 0601/643-41, на основание чл. 4, ал. 1, т. 3, буква “а” във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗОП и решение на съвета на директорите на “Електроразпределение - Варна” - ЕАД, взето с протокол № 19 от 28.VI.2002 г., обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката: 10. Изграждане на обект: разширение и реконструкция на ТП “Мизия” - Търговище. 2. Вид на процедурата - открита. 3. Срок и място на изпълнението - не по-късно от 31.ХII.2002 г.; място на изпълнение - Търговище. 4. Ограничения - предметът на обществената поръчка е неделим на подобекти; участниците в процедурата трябва да подадат предложение за цялата поръчка, както и застраховка за имуществена отговорност за нанесени вреди съгласно чл. 171, 172 и 173 ЗУТ; представените в документацията за участие в процедурата изисквания са задължителни за всички участници. 5. Квалификационни изисквания - кандидатите трябва да притежават опит за изпълнение на подобен вид работи, квалифициран технически персонал и необходимото техническо оборудване. 6. Изисквания за качество - техническите и другите изисквания са посочени в глави III и IV от документацията и са задължителни за участниците. 7. Начин на образуване на предлаганата цена - в предложението трябва да се посочат: обобщена - крайна цена на обществената поръчка; количествено-стойностна сметка с единични и крайни цени за всяка позиция; единичните цени на всички избрани за изпълнение на поръчката съоръжения и материали; размер на основните параметри при образуване на цените - часова ставка по категории на персонала (лв./час), цена за транспорт (лв./км), цена на машиносмяна по видове механизация (лв./м.см.), доставно-складови разходи (%), допълнителни разходи (%), печалба (%); цените трябва да бъдат посочени в левове, без начислен ДДС, с включени всички присъщи разходи към тях (такси, транспорт, застраховки, охрана, складови и други разходи). 8. Начин на плащане - в левове чрез банков превод срещу издадена данъчна фактура след изпълнение на поръчката или по схема, предложена от кандидата. 9. Срок на валидност на предложенията - 60 дни от датата на отварянето им; за кандидатите, класирани на първите три места, срокът на валидност на предложенията може да се удължи до подписване на договор, но не повече от 90 дни от изтичане на първоначалния срок. 10. Вид и размер на гаранцията за участие - участниците представят като част от предложението си парична гаранция в размер до 1 % от СМР, внесен по банкова сметка на “Електроразпределение - Варна” - ЕАД, клон Търговище, № 1010000118, банков код 20085012, ТБ “ОББ” - АД, клон Търговище, и приложен към предложението на участника заверен от банката екземпляр на платежното. 11. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора - паричен депозит в размер 5000 лв., внесени по реда на т. 10. 12. Класирането на предложенията ще се извърши на база икономически най-изгодното предложение по следните критерии и коефициенти на тежест (к.т.) - техническа оценка, която се формира от: опит и референции (к.т.) - 25 %; срок, график и ПОИС за изпълнение на поръчката (к.т.) - 25 %; материална база (к.т.) - 20 %; персонал (к.т.) - 20 %; гаранционен срок (к.т.) - 10 %, или общо 100 %; финансова оценка - 100 %; съотношението между техническата и финансовата оценка при формиране на общата оценка е 0,4/0,6. 13. Предложенията ще бъдат приемани до 16 ч. на 30-ия ден от обнародването в “Държавен вестник” в “Електроразпределение - Варна” - ЕАД, клон Търговище, на адрес: Търговище 7700, ул. Столетов 14, стая 1. 14. Документацията за участие в откритата процедура може да бъде закупена всеки работен ден от 9 до 16 ч. и 30 мин. срещу 120 лв., с начислен ДДС, платими в касата на “Електроразпределение - Варна” - ЕАД, клон Търговище; сумата не се възстановява; началният срок за продажбата на документите е 1 ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 15. Предложенията ще се приемат до 16 ч. на последния работен ден преди датата на отварянето им в деловодството на възложителя “Електроразпределение - Варна” - ЕАД, клон Търговище, на адрес: Търговище 7700, ул. Столетов 14, ет. 2, стаи 1 и 8, или изпратени по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на същия адрес. 16. Кандидатите, които желаят, могат да присъстват при отварянето на предложенията. 17. За допълнителна информация по тълкуването и прилагането на поканата можете да се обърнете на адрес - “Електроразпределение - Варна” - ЕАД, клон Търговище, Търговище 7700, ул. Столетов 14, факс 0601/643-41.

52813

557. - “Електроразпределение - Варна” - ЕАД, клон Търговище, Търговище 7700, ул. Столетов 14, факс 0601/643-41, на основание чл. 4, т. 3, буква “а” във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗОП и решение на съвета на директорите на “Електроразпределение - Варна” - ЕАД, взето с протокол № 19 от 28.VI.2002 г., обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката: 10. Изграждане на обект: изграждане на инкасаторски пункт - гр. Попово. 2. Вид на процедурата - открита. 3. Срок и място на изпълнението - не по-късно от 31.ХII.2002 г.; гр. Попово. 4. Ограничения - предметът на обществената поръчка е неделим на подобекти; участниците в процедурата трябва да подадат предложение за цялата поръчка, както и застраховка за имуществена отговорност за нанесени вреди съгласно чл. 171, 172 и 173 ЗУТ; представените в документацията за участие в процедурата изисквания са задължителни за всички участници. 5. Квалификационни изисквания - кандидатите трябва да притежават опит за изпълнение на подобен вид работи, квалифициран технически персонал и необходимото техническо оборудване. 6. Изисквания за качество - техническите и другите изисквания са посочени в глави III и IV от документацията и са задължителни за участниците. 7. Начин на образуване на предлаганата цена - в предложението трябва да се посочат: обобщена - крайна цена на обществената поръчка; количествено-стойностна сметка с единични и крайни цени за всяка позиция; единичните цени на всички избрани за изпълнение на поръчката съоръжения и материали; размерът на основните параметри при образуване на цените - часова ставка по категории на персонала (лв./час), цена за транспорт (лв./км), цена на машиносмяна по видове механизация (лв./м.см.), доставно-складови разходи (%), допълнителни разходи (%), печалба (%); цените трябва да бъдат посочени в левове, без начислен ДДС, с включени всички присъщи разходи към тях (такси, транспорт, застраховки, охрана, складови и други разходи). 8. Начин на плащане - в левове чрез банков превод срещу издадена данъчна фактура след изпълнение на поръчката или по схема, предложена от кандидата. 9. Срок на валидност на предложението - 60 дни от датата на отваряне на предложенията; за кандидатите, класирани на първите три места, срокът на валидност на предложенията може да се удължи до подписване на договор, но не повече от 90 дни от изтичане на първоначалния срок. 10. Вид и размер на гаранцията за участие - участниците представят като част от предложението си парична гаранция в размер до 1 % от СМР, внесен по банкова сметка на “Електроразпределение - Варна” - ЕАД, клон Търговище, № 1010000118, банков код 20085012, ТБ “ОББ” - АД, клон Търговище, и приложен към предложението на участника заверен от банката екземпляр на платежното. 11. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора - паричен депозит в размер 5000 лв., внесени по реда на т. 10. 12. Класирането на предложенията ще се извърши на база икономически най-изгодното предложение по следните критерии и коефициенти на тежест (к.т.): техническа оценка, която се формира от: опит и референции (к.т.) - 25 %; срок, график и ПОИС за изпълнение на поръчката (к.т.) - 25 %; материална база (к.т.) - 20 %; персонал (к.т.) - 20 %; гаранционен срок (к.т.) - 10 %, или общо 100 %; финансова оценка - 100 %; съотношението между техническата и финансовата оценка при формиране на общата оценка е 0,4/0,6. 13. Предложенията ще бъдат приемани до 16 ч. на 30-ия ден от обнародването в “Държавен вестник” в “Електроразпределение - Варна” - ЕАД, клон Търговище, на адрес: Търговище 7700, ул. Столетов 14, стая 1. 14. Документацията за участие в откритата процедура може да бъде закупена всеки работен ден от 9 до 16 ч. и 30 мин. срещу 120 лв. с начислен ДДС, платими в касата на “Електроразпределение - Варна” - ЕАД, клон Търговище; сумата не се възстановява; началният срок за продажба на документите е 1 ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 15. Предложенията ще се приемат до 16 ч. на последния работен ден преди датата на отварянето им в деловодството на възложителя “Електроразпределение - Варна” - ЕАД, клон Търговище, на адрес: Търговище 7700, ул. Столетов 14, ет. 2, стаи 1 и 8, или изпратени по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на същия адрес. 16. Кандидатите, които желаят, могат да присъстват при отварянето на предложенията. 17. За допълнителна информация по тълкуването и прилагането на поканата може да се обърнете писмено на адрес: “Електроразпределение - Варна” - ЕАД, клон Търговище, Търговище 7700, ул. Столетов 14, факс 0601/643-41.

52814

2460. - “Водоснабдяване и канализация” - ЕООД, София, бул. Рожен 15, тел. 938-48-54, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 14 ЗОП с решение № 2413 от 20.IХ.2002 г. управителят на дружеството прекратява откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: доставка на горива А-91, А-95Н и дизелово гориво за МПС на дружеството с възможност за допълнителна поръчка, обявена съгласно решение № 13 от 7.VIII.2002 г. на управителя на дружеството (ДВ, бр. 79 от 2002 г.).

52771

4783. - “Водоснабдяване и канализация” - ООД, Варна, ул. Прилеп 33, тел. 052/440001/3, факс 052/440031, на основание чл. 34, ал. 2 във връзка с чл. 14 ЗОП и решение № 184/14 от 20.IХ.2002 г. на управителя на дружеството отправя покана до всички кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на спирателна арматура - подробно описана в приложен опис към документацията за участие в процедурата. 2. Правно основание - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок и място на изпълнение на обществената поръчка - една година от датата на сключване на договора във “В и К” - ООД, Варна, ул. Прилеп 33. 5. Квалификационни изисквания: 5.1. кандидатите да отговарят на условията по чл. 5, 23 и 24 ЗОП; 5.2. кандидатите да представят декларации, че не са налице обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6 ЗОП; 5.3. да представят удостоверение по чл. 24, ал. 1, т. 5 ЗОП; 5.4. кандидатите задължително представят всички изискуеми документи съгласно чл. 27, ал. 1 ЗОП; 5.5. да удостоверят, че са производители или официални дистрибутори; на основание чл. 22, ал. 3 ЗОП кандидатите могат да представят предложения само за една или за няколко отделни позиции. 6. Технически изисквания - кандидатите да представят сертификат за произход на изделията и сертификат за качество на изделията съгласно ISO 9001; да посочат гаранция за качеството на изделията; да представят каталог или други информационни материали на български език; да представят доказателство за техническа възможност за изпълнение на поръчката; доставките да се извършват франко склада на “В и К” - ООД, Варна; да посочат срок на доставка след заявяване; доставката да се осъществява през годината по предварителна заявка; всяка доставка да бъде придружена с необходимия сертификат за качество. 7. Начин за образуване на предлаганата цена - посочените цени да са в левове без ДДС; кандидатът да представи единична цена за всяка стока съгласно посочената в документацията номенклатура; възможност за търговска отстъпка; начин на плащане - безкасово, отложено плащане. 8. Стойност на поръчката - приблизително 120 000 лв. без включен ДДС. 9. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от датата за подаване на предложенията за участие в процедурата. 10. Гаранция за участие - 1200 лв., вносима по банкова сметка на “В и К” - ООД, Варна, № 1010215501, банков код 13071183, при “Общинска банка” - АД, клон Варна, или банкова гаранция в полза на “В и К” - ООД, Варна, в същия размер. 11. Критерии за оценка на предложенията - икономически най-изгодното предложение, като победител в процедурата е кандидатът с най-много набрани точки: а) професионален опит (референции) - до 10 т.; б) цена - до 10 т.; в) срок на отложено плащане - до 10 т.; г) срок на доставка - до 10 т.; д) качество - до 10 т.; е) гаранционен срок на изделията - до 10 т. 12. Гаранция за добро изпълнение - в размер 7200 лв.; след определянето на кандидата за изпълнител неговата гаранция за участие се трансформира в гаранция за изпълнение, а разликата следва да се внесе в деня на сключване на договора. 13. “В и К” - ООД, Варна, си запазва правото да вземе решение за възлагане на допълнителни поръчки при условията на ЗОП с участника, избран за доставчик; допуска се подизпълнител при условията на ЗОП. 14. Пликовете с предложенията на кандидатите се приемат в деловодството на “В и К” - ООД, Варна, ул. Прилеп 33, ет. 2, стая 208, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. в срок до 45 календарни дни от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 15. Място за получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата - в деловодството на “В и К” - ООД, Варна, ул. Прилеп 33, ет. 2, стая 208, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. в срок до 45 календарни дни от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник” срещу невъзвръщаемата сума 100 лв., платима в касата на “В и К” - ООД, Варна, ул. Прилеп 33, ет. 1. 16. Разглеждането и оценяването на предложенията ще започне на първия работен ден след изтичане на срока за подаване на документацията за участие от 10 ч. в административната сграда на “В и К” - ООД, Варна, ул. Прилеп 33.

52777

1987. - “Водоснабдяване и канализация” - ЕООД, Видин, ул. Широка 18, тел. 094/601071, на основание чл. 6, т. 2 и чл. 31, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 10 и 11 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 90 от 23.IХ.2002 г. обявява открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на връзки жибо, комплект с болтове и гайки, с диаметър от Ж 60 до Ж 546 и с налягане от 5 до 15 атмосфери; връзки ФС към същите диаметри; фланци: свободни, глухи (чугунени, стоманени); тройници; намалители; водоземни скоби; чугунени капаци за ревизионни шахти; чугунени решетки за дъждоприемни оттоци и предпазни гърнета за СК. 2. Вид на процедурата - открит конкурс. 3. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 6, т. 2 във връзка с чл. 10 и 11 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 4. Срок и място на изпълнение на поръчката - 2 години след сключване на договора, при ритмичност на доставките съобразно заявките на възложителя и готовност за бързи доставки при аварийни нужди, централен склад на “В и К” - ЕООД, Видин. 5. Изисквания за качество - доставените изделия да отговарят на БДС; да бъдат маркирани със знака на производителя и годината на производство на лицевата страна на отливката. 6. Ограничение при изпълнение на поръчката - изпълнителят на обществената поръчка да отговаря на изискванията на чл. 5 и 24 ЗОП. 7. Квалификационни изисквания към кандидатите - кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 24 и 27 ЗОП; кандидатите да са производители или надлежно упълномощени дистрибутори; да притежават технически потенциал, ресурси и организационни възможности за качествено изпълнение на поръчката и периодични доставки; всеки кандидат в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само едно предложение; лице, което е дало съгласието си да фигурира като подизпълнител, не може да представя самостоятелно предложение; кандидатите да имат опит в изпълнението и осъществяването на подобни доставки и да представят доказателства за търговска репутация, свързани с предмета на поръчката, от аналогични фирми; да представят предложения, съобразени с изискванията на чл. 27 ЗОП; да издават всички необходими, счетоводни, отчетни и фискални документи; да представят сертификат за качество на производителя - БДС. 8. Начин за образуване на предлаганата цена - предлаганата цена е окончателна, формира се в левове (без ДДС) с вклчени всички разходи, доставка франко централен склад на “В и К” - ЕООД, Видин. 9. Начин на плащане - в левове по банков път, но не по-малко от 25 дни от датата на всяка доставка, придружена с фактура и сертификат за качество. 10. Срок на валидност на предложенията - 90 дни от датата на отварянето им. 11. Условия и размер на гаранцията за участие - гаранцията за участие е парична в размер 500 лв., платима в касата на дружеството или чрез банков превод по сметката на възложителя: ТБ “Биохим” - АД, клон Видин, № 1001011315, банков код 66076638; гаранциите на участниците в конкурса се освобождават съгласно чл. 32 и 33 ЗОП. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - икономически най-изгодно предложение, в т.ч.: цена на предложението - 40 т.; срок за разсрочено плащане - 30 т.; срок за изпълнение на аварийна доставка - 20 т.; срок за изпълнение на редовна доставка - 10 т. 13. Място, срок и начин на получаване на документацията за участие в процедурата и подаване на предложенията - административната сграда на “В и К” - ЕООД, отдел МТС, стая 17, в срок до 25 календарни дни от деня, следващ датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”; предложенията могат да се подават лично от кандидатите или от упълномощени от тях лица в запечатан и с ненарушена цялост плик; документацията за участие ще се предоставя срещу невъзстановимата сума 50 лв. (без ДДС), платима в касата на дружеството. 14. Място и ден за отваряне и разглеждане на предложенията - разглеждането на предложенията ще се извърши в първия работен ден, следващ крайния срок за подаването им. 15. Допълнителна информация кандидатите могат да получават на тел. 094/601064 и 601071.

52776

1192. - “Топлофикация - Варна” - ЕАД, Варна, бул. Янош Хуняди 5, тел. 500-670, факс 45-82-14, e-mail: toplofikacia_varna@revolta.com, възложител на обществена поръчка № 490, обнародвана в “Държавен вестник”, бр. 48 от 2002 г., отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при условията на решение № 191 от 23.IХ.2002 г. на изпълнителния директор. 1. Предмет на обществената поръчка: доставка, включваща: проект, монтаж и въвеждане в експлоатация на инвертор за регулиране честотата на захранващото напрежение на ел. двигател на центробежна мрежова помпа 600 kW/6 kV. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 10, ал. 5 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “б” и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок и място на изпълнение: 4.1. изпълнителят разполага с тримесечен срок за изработване на проект, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инвертора; 4.2. място на изпълнение на обществената поръчка - “Топлофикация - Варна” - ЕАД, отоплителна централа. 5. Ограничения: 5.1. предложението да отговаря на техническите условия на поръчката; 5.2. доставката е франко “Топлофикация - Варна” - ЕАД; 5.3. пълна електромагнитна съвместимост (ЕМС) на изделието с информационно-управляващите системи в отоплителната централа. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: 6.1. право на участие имат всички лица съгласно чл. 5 ЗОП при отсъствие на обстоятелствата по чл. 24 ЗОП; 6.2. да се представят доказателства за търговска репутация на кандидата; 6.3. кандидатите да имат опит в изграждането и пускането в експлоатация на сходни обекти. 7. Изисквания за качество: да се представи сертификат за качество на изделието. 8. Начин на образуване на предлаганата цена, вкл. и заплащане: 8.1. по банков път на разсрочено плащане в левове; 8.2. възнаграждението (цената), предлагано от кандидата, трябва да представлява сбор от всички видове и количества работи, вкл. тези за материали, доставка, транспорт, механизация и проектиране. 9. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни считано от датата на отваряне на предложенията. 10. Размер и условия на гаранцията за участие в процедурата за възлагане и на гаранцията за изпълнение на договора: 10.1. гаранция за участие - в размер 2500 лв., платими с банков превод по сметка на “Топлофикация - Варна” - ЕАД, № 1000102010, б. код 40078739, SG “Експресбанк”, I гр. клон Варна; 10.2. гаранция за изпълнение - в размер 25 000 лв., платими с банков превод по сметка на “Топлофикация - Варна” - ЕАД, № 1000102010, б. код 40078739, SG “Експресбанк”, I гр. клон Варна. 11. Критерии за оценка на предложението и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: 11.1. конкретните оценки на критериите ще се получават чрез даване на определен брой точки (от 1 до 10) и ще се определят в зависимост от предложението на кандидата; 11.2. комплексната оценка ще се определя по точкова система по формулата:

К = 0,3 x К1 + 0,35 x К2 + 0,05 x К3 +

+ 0,1 x К4 + 0,05 x К5 + 0,05 x К6 + 0,1 x К7,

където коефициентите от К1 до К7 са съответните критерии за: К1 - техническо съответствие; К2 - цена; К3 - срок за изпълнение; К4 - квалификация и опит; К5 - гаранционен срок; К6 - гаранция за добро изпълнение; К7 - сервиз, поддържане. 12. Място, ден и час на разглеждане и оценяване на предложенията - разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши от 13 ч. на 32-ия календарен ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник” в конферентната зала на “Топлофикация - Варна” - ЕАД, Варна. 13. Документацията за участие в откритата процедура се получава в “Топлофикация - Варна” - ЕАД, Варна, срещу документ за платена сума в размер 100 лв. без ДДС, платими по сметка № 1000102010, б. код 40078739, SG “Експресбанк”, I гр. клон Варна. 14. Предложенията на кандидатите следва да бъдат подадени в деловодството на “Топлофикация - Варна” - ЕАД, от 8 до 16 ч. в срок до 30-ия календарен ден след датата на обнародването на поканата за участие в “Държавен вестник”. 15. За допълнителна информация кандидатите могат да се обръщат към изпълнителния директор на дружеството X.X. на тел. 052/500-670.

53023

972. - “Топлофикация - Шумен” - ЕАД, Шумен, ул. Съединение 62а, тел. 47-003, на основание чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. предмет на поръчката - работен проект за реконструкция на топлопровод по бул. Славянски с предварително изолирани тръби, безканално положение; 2. вид на процедурата - открит конкурс; 3. гаранция за участие - банкова или парична в размер 50 лв., която се представя заедно с предложението; 4. място и срокове за получаване на документите за участие - деловодството на дружеството до 10 дни от обнародването в “Държавен вестник”, цена 5 лв.; 5. място и срок за представяне на предложенията - деловодството на дружеството, не по-късно от 15.Х.2002 г.; 6. критерии за оценка - предложена цена, начин на плащане, срок на изработване на проекта, референтна листа. Предложенията за участие в открития конкурс ще се разгледат на 16.Х.2002 г. в 10 ч. в “Топлофикация - Шумен” - ЕАД, Шумен, и ще се обявят по реда на чл. 45 ЗОП.

52754

3947. - “ТЕЦ Варна” - ЕАД, с. Езерово, област Варна, тел. 052/6656-222, факс 052/6656-371, на основание чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП, протокол № 12 от 3.I.2002 г. на съвета на директорите на дружеството и утвърдената инвестиционна програма на дружеството отправя покана за участие в открит конкурс за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на малката обществена поръчка: доставка и внедряване на компютърна система с програма за центроване на валовете на турбоагрегатите по техническо задание, приложено в документацията за участие. 2. Правно и фактическо основание за откриване на конкурса: чл. 6, т. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП, протокол № 12 от 3.I.2002 г. на съвета на директорите на дружеството и утвърдената инвестиционна програма на дружеството за 2002 г. 3. Вид на процедурата: открит конкурс. 4. Срок и място на изпълнение на поръчката: “ТЕЦ Варна” - ЕАД, с. Езерово; срок за изпълнение - 1 месец след подписване на договор. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите: кандидатите трябва да отговарят на чл. 5 и 24 ЗОП; да бъдат оторизирани дистрибутори на фирми, производители на оборудването, предмет на обществената поръчка. 6. Изисквания за качество: предлаганото оборудване да притежава сертификат за качество и да отговаря на техническата спецификация. 7. Начин на образуване на предлаганата цена: в ценовото предложение да се посочат единични и общи цени в левове без ДДС за отделните видове работи и доставки. 8. Начин на плащане: чрез банкови преводи с платежно нареждане. 9. Срок на валидност на предложенията: 90 календарни дни след изтичане на срока за отварянето им. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в конкурса: парична сума в размер 200 лв., внесена по сметка на “ТЕЦ Варна” - ЕАД, банков код 15591550, банкова сметка № 1064053318 в “Райфайзенбанк - България” - АД, клон Варна. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: класирането на предложенията се извършва като комплексна оценка между техническата и финансовата оценка в съотношение 0,6/0,4, като на първо място се класира икономически най-изгодното предложение (по смисъла на § 1, т. 9 ЗОП), което може и да не е предложението с най-ниска цена, със следните критерии и коефициенти на тежест: за техническа оценка: съответствие с техническото задание и изисквания - 0,60; доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката - списък на изпълнените подобни обекти - 0,10; професионален опит и квалификация на специалистите - 0,10; доказателства за търговска репутация - референции от предишни възложители - 0,10; условия за сервизно обслужване - 0,10; за финансова оценка: цена на предложението - 0,80; гаранционен срок - 0,20. 12. Гаранция за добро изпълнение: кандидатът, поканен за сключване на договор, е задължен при подписването му да представи неотменяема безусловна банкова гаранция за добро изпълнение на договорните задължения в размер 5 % от общата договорна цена, издадена от първокласна банка, приемлива за “ТЕЦ Варна” - ЕАД, или да внесе парична сума на тази стойност по сметката на “ТЕЦ Варна” - ЕАД: банкова сметка № 1064053318, банков код 15591550 при “Райфайзенбанк - България” - АД, клон Варна. 13. Получаване на документацията за обществената поръчка: документацията за участие се получава от отдел “Капитално строителство” на “ТЕЦ Варна” - ЕАД, след обнародването на поканата за обществената поръчка в “Държавен вестник” всеки работен ден от 9 до 15 ч. срещу документ за платена сума в размер 50 лв. без ДДС по сметката на “ТЕЦ Варна” - ЕАД: банкова сметка № 1086140720, банков код 92079452 при “Българска пощенска банка” - Варна, която не се връща; телефони за справка: по процедурата: 052/6656-256 - Капитално строителство, 052/ 6656 236 - Турбинен цех, инж. Ненчев. 14. Срок за подаване на предложенията: до 9 ч. и 30 мин. в деня на отваряне на предложенията, в секретариата на “ТЕЦ Варна” - ЕАД, с. Езерово. 15. Място, ден и час за отваряне на предложенията: предложенията ще бъдат отворени на 15-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник” (като денят на обнародването се счита за първи), ако този ден е неработен - на първия работен ден след изтичането му, в заседателната зала на “ТЕЦ Варна” - ЕАД, от 10 ч. в присъствието на надлежно упълномощени представители на кандидатите при желание от тяхна страна. 16. При възникване на необходимост възложителят си запазва правото да възложи допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16 ЗОП.

53081

3946. - “ТЕЦ Варна” - ЕАД, с. Езерово, област Варна, тел. 052/6656-222, факс 6656-371, на основание чл. 6, т. 2 и чл. 31, ал. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП, протокол № 18 от 3.VI.2002 г. на съвета на директорите на дружеството отправя покана за участие в открит конкурс за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на малката обществена поръчка: доставка на апаратура за изпитване изолацията на ел. двигатели с високо напрежение и промишлена честота за “ТЕЦ Варна” - ЕАД, съгласно Техническо задание, приложено в документацията за участие. 2. Правно и фактическо основание за откриване на конкурса: чл. 6, т. 2 и чл. 31, ал. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП, протокол № 18 от 3.VI.2002 г. на съвета на директорите на дружеството. 3. Вид на конкурса: открит. 4. Място и срок на изпълнение на поръчката: “ТЕЦ Варна” - ЕАД, с. Езерово; 2 месеца след подписване на договора. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите: кандидатите трябва да отговарят на чл. 5 и 24 ЗОП; да представят доказателства от предишни възложители за въведено в експлоатация подобно оборудване, да имат доказан опит при изработването на подобна апаратура. 6. Изисквания за качество: доставката да отговаря на изискванията, посочени в документацията за участие; влаганите материали трябва да съответстват на изискванията в документацията и на действащите нормативни документи; изделията, предмет на доставката, да са придружени със съответни сертификати за съответствие със стандартите; доставките да бъдат от производител или оторизиран дистрибутор. 7. Начин на образуване на предлаганата цена: в ценовото предложение да се посочат единични и общи цени в левове без ДДС за отделните видове работи, отразени в количествено-стойностна сметка. 8. Начин на плащане: чрез банкови преводи с платежно нареждане. 9. Срок на валидност на предложенията: 90 календарни дни след изтичане на срока за отварянето им. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата: парична сума в размер 200 лв., внесена по сметка на “ТЕЦ Варна” - ЕАД: банкова сметка № 1064053318, банков код 15591550, при “Райфайзенбанк - България” - АД, клон Варна. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: класирането на предложенията се извършва като комплексна оценка между техническата и финансовата оценка в съотношение 0,6/0,4, като на първо място се класира икономически най-изгодното предложение (по смисъла на § 1, т. 9 ЗОП), което може и да не е предложението с най-ниска цена, със следните критерии и коефициенти на тежест: за техническа оценка: съответствие с техническото задание и изисквания - 0,50; доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката - списък на изпълнените подобни поръчки - 0,20; срок за изпълнение на поръчката - 0,20; доказателства за търговска репутация - референции от предишни възложители - 0,10; за финансова оценка: цена на предложението - 0,80; гаранционен срок - 0,20. 12. Гаранция за добро изпълнение: кандидатът, поканен за сключване на договор, е задължен при подписването му да представи неотменяема, безусловна банкова гаранция за добро изпълнение на договорните задължения в размер не по-малко от 5 % от общата договорна цена, издадена от първокласна банка, приемлива за “ТЕЦ Варна” - ЕАД, или да внесе парична сума на същата стойност по сметката на “ТЕЦ Варна” - ЕАД: банкова сметка № 1064053318, банков код 15591550, при “Райфайзенбанк - България” - АД, клон Варна. 13. Получаване на документацията за обществената поръчка: документацията за участие се получава от отдел “Капитално строителство” на “ТЕЦ Варна” - ЕАД, след датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” всеки работен ден от 9 до 15 ч. срещу документ за платена сума в размер 50 лв. без ДДС по сметката на “ТЕЦ Варна” - ЕАД: банкова сметка № 1086140720, банков код 92079452, при “Българска пощенска банка” - Варна, дан. № 1031059204, БУЛСТАТ 103551629, която не се връща; телефони за справка: по процедурата - 052/6656-256, отдел “Капитално строителство”, по технически въпроси - 052/6656-255 - “Електро” цех, инж. О. Янков. 14. Срок за подаване на предложенията: до 9 ч. и 30 мин. в деня на отваряне на предложенията, в секретариата на “ТЕЦ Варна” - ЕАД, с. Езерово. 15. Място, ден и час за отваряне на предложенията: предложенията ще бъдат отворени на 15-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник” (като денят на обнародването се счита за първи), ако този ден е неработен - на първия работен ден след изтичането му, в заседателната зала на “ТЕЦ Варна” - ЕАД, в 10 ч. в присъствието на надлежно упълномощени представители на кандидатите при желание от тяхна страна. 16. При възникване на необходимост възложителят си запазва правото да възложи допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16 ЗОП.

53082

6534. - “Мини Марица-изток” - ЕАД, Раднево 6260, област Стара Загора, ул. Св. св. Кирил и Методий 13, тел. 0417/7057, 4051 - 3028, факс 0417/8 33 63, на основание чл. 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП отправя покана към всички заинтересувани български или чуждестранни физически или юридически лица за участие в конкурс за възлагане на малка обществена поръчка. Предмет на поръчката: доставка на маркучи за ниско налягане, реф. № МОП-206/2002. Вид на процедурата: открит конкурс. Конкурсната документация може да бъде закупена от управлението на дружеството (на посочения по-горе адрес), отдел “Търговски”, срещу представен документ за платена такса (в брой в касата на дружеството) в размер 30 лв. без ДДС в срок до 11 ч. на 15-ия календарен ден след датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник” (или ако е неработен ден - следващия работен ден). Предложенията трябва да бъдат представени в деловодството на дружеството в срок до 15 ч. същия ден.

52773

6536. - “Мини Марица-изток” - ЕАД, Раднево 6260, област Стара Загора, ул. Св. св. Кирил и Методий 13, тел. 0417/4051, 4052, 4053; факс 0417/5043, на основание чл. 6 във връзка с чл. 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП отправя покана към всички заинтересувани български или чуждестранни физически или юридически лица за участие в конкурс за възлагане на малка обществена поръчка. Предмет на поръчката: доставка на винтови спрягове и куки теглични за подвижния жп състав (реф. № МОП-204/2002); видовете и количествата изделия по предмета на поръчката са, както следва: 1) винтови спрягове (купли) за подвижния жп състав - нови и неупотребявани; общо количество - 180 бр.; 2) куки теглични за подвижния жп състав - нови и неупотребявани, тип с ухо; общо количество - 50 бр. Вид на процедурата: открит конкурс. Цена на документацията за участие и начин на плащането є: 30 лв. без ДДС, заплатени в брой в касата на управлението на дружеството, като фактурата се издава в отдел “Финансово-счетоводен”, ет. 7, стая 701. Получаване на документацията: от отдел “Търговски”, ет. 6, стая 610, на управлението на дружеството след представяне на документ за платената такса и записване на данните на фирмата, която закупува документацията: пълно юридическо наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес (e-mail); отговорни лица за техническите условия на процедурата: отдел “Жп транспорт”, ет. 9, стая 909, на управлението на дружеството. Срок за закупуване на документацията за участие: крайният срок за закупуване на документацията е до 14 ч. и 30 мин. на 14-ия календарен ден (вкл.) след обнародването на поканата за участие в “Държавен вестник”; същият срок се удължава до следващия работен ден, ако посоченият по-горе ден съвпада с неработен. Срок за подаване на предложенията: предложенията се подават в деловодството на дружеството с краен срок до 15 ч. на 15-ия календарен ден (вкл.) след датата на обнародването на поканата за участие в “Държавен вестник”; същият срок се удължава до следващия работен ден, ако посоченият по-горе ден съвпадне с неработен. Отваряне на предложенията: предложенията ще бъдат отворени и разгледани в 13 ч. на следващия работен ден след датата на крайния срок за подаването им в сградата на управлението на дружеството на възложителя (на обявения адрес), като залата на заседанието на комисията ще бъде определена същия ден.

52774

6554. - “Мини Марица-изток” - ЕАД, Раднево 6260, област Стара Загора, ул. Св. св. Кирил и Методий 13, тел. централа 0417/4051, 4052, 4053; факс 0417/83363, на основание чл. 6 във връзка с чл. 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП отправя покана към всички заинтересувани български или чуждестранни физически или юридически лица за участие в конкурс за възлагане на малка обществена поръчка. Предмет на поръчката: доставка на живачни лампи 250 W (кратка спецификация: 220 V, 50 Hz, E40, минимум 13 000 Lm, елипсовидни, пригодени за места с вибрации и произволно работно положение, 24 месеца гаранция); общо изисквано количество - 5100 бр.; реф. № МОП-205/2002. Вид на процедурата: открит конкурс. Цена на документацията за участие и начин на плащането є: 30 лв. без ДДС, заплатени в брой в касата на управлението на дружеството, като фактурата се издава в отдел “Финансово-счетоводен”, ет. 7, стая 701. Получаване на документацията: от отдел “Търговски”, ет. 6, стая 610, на управлението на дружеството след представяне на документ за платената такса и записване на данните на фирмата, която закупува документацията: пълно юридическо наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес (e-mail); отговорни лица за техническите условия на процедурата: отдел “Енергиен”, ет. 9, стая 901, на управлението на дружеството. Срок за закупуване на документацията за участие: крайният срок за закупуване на документацията е до 14 ч. и 30 мин. на 14-ия календарен ден (вкл.) след обнародването на поканата за участие в “Държавен вестник”; същият срок се удължава до следващия работен ден, ако посоченият по-горе ден съвпада с неработен. Срок за подаване на предложенията: предложенията се подават в деловодството на дружеството с краен срок до 15 ч. на следващия работен ден след обявения краен срок за закупуване на документацията. Отваряне на предложенията: предложенията ще бъдат отворени и разгледани в 13 ч. на следващия работен ден след датата на крайния срок за подаването им в сградата на управлението на дружеството на възложителя (на обявения адрес), като залата на заседанието на комисията ще бъде определена същия ден от отдел “Търговски”.

52775

Поправка. Първи териториален снабдителен център - София, Втори териториален снабдителен център - Пловдив, Трети териториален снабдителен център - Плевен, Четвърти териториален снабдителен център - с. Радко Димитриево, Пети териториален снабдителен център - Сливен, Шести териториален снабдителен център - Казанлък, правят следните поправки в обнародваните покани за участие в открити процедури за доставка на хранителни продукти с малка трайност (ДВ, бр. 88 от 2002 г., стр. 112 - 127): в т. 6. Изисквания за качество: в ЛОТ № 1: думите “БДС 359-83” за хляб “Добруджа” се заличават; шоколад млечен - обикновен - да се чете “по БДС 3503 - 84 - без пълнеж”.

 

Наименова-

ние на про-

дуктите по

ЛОТ

1 ТСЦ -

София

2 ТСЦ -

Плов-

див

3 ТСЦ -

Плевен

4 ТСЦ -

с. Радко

Димит-

риево

5 ТСЦ -

Сливен

6 ТСЦ -

Казан-

лък

ЛОТ № 1

             

2.

Тестени

           
 

закуски,

           
 

в т.ч.

           
 

баница

59000

70000

53000

73000

50000

19654

 

кифла

59000

70000

42000

70000

50000

20000

 

милинка

60231

63077

42010

86418

61504

20000

3.

Сладкарски

           
 

изделия,

           
 

в т.ч.

           
 

бисквити

40000

40000

20826

42000

46501

25286

 

шоколадови

           
 

вафли

41616

35000

50000

45000

40000

25000

 

шоколад

30000

35000

45000

45000

40000

20000

 

пасти

30000

41380

45000

45291

46000

25000

ЛОТ № 3 да се чете: “Месо с кости, в т.ч.: месо свинско белено - БДС 555-77 - половинките трупно свинско белено месо да бъдат в рамките на 23,5 кг до 28,5 кг за брой; да бъде охладено с температура в дълбочина на месото от 0 до +4 °С; месо от едър рогат добитък - БДС 554-73 - четвъртинките телешко месо да бъдат не по-малки от 35 кг за брой; месото да се доставя при температура от 0 до +4 °С; месо от дребен рогат добитък и салами варено-пушени трайни - без изменение.”

Поправка. Община - гр. Дряново, област Габрово, ул. Бачо Киро 19, прави следната поправка в поканата на обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - доставка на течно гориво за общинските заведения на бюджетна издръжка за отоплителния сезон 2002/2003 (ДВ, бр. 89 от 2002 г.): в т. 1 думите “(промишлен газьол)” да се четат “(дизелово гориво)”.