Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 58 от 27.VI

  • ЗАКОН ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО Виж повече
  • ТЪРГОВСКИ ЗАКОН Виж повече
  • ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ФУРАЖИТЕ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 5 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОРНА ГРАНИЦА НА ДВУКОМПОНЕНТНА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ ЗА БИТОВИ НУЖДИ, ДОСТАВЯНА ОТ ТОПЛОПРЕНОСНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ПОЛУЧАВАТ СУБСИДИИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ Виж повече