Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 118 от 20.XII

  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ (ОБН., ДВ, БР. 19 ОТ 1994 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 58 И 70 ОТ 1995 Г., БР. 21, 56 И 107 ОТ 1996 Г., БР. 51 ОТ 1997 Г., БР. 15, 89 И 153 ОТ 1998 Г., БР. 103 ОТ 1999 Г., БР. 102 ОТ 2000 Г., БР. 110 ОТ 2 Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 13 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 17 ОТ 2002 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 11466 ОТ 14.12.2002 Г. ПО АДМ. Д. № 6568/2002 Г. (ОБН. ДВ, БР. 118 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 11356 ОТ 12.12.2002 Г. ПО АДМ. Д. № 7042/2002 Г. (ОБН. ДВ, БР. 118 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2002 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА НЕРАЗПЛАТЕНИ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ЗА ПОКРИВАНЕ НА ДЕФИЦИТА ПО ФОНД "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. (ОБН., ДВ, БР. 105 ОТ 1999 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 40 ОТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА НЕЙНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ НА ЦЕНТРАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КЪМ МИНИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРИТЕ НА ОСНОВНОТО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВОЕННО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ Виж повече