Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 119 от 27.XII

  • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2003 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 11701 ОТ 18.12.2002 Г. ПО АДМ. Д. № 6576/2002 Г. (ОБН.,ДВ, БР. 119 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 424 ОТ 20.12.2002 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИННИЯ КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ОБН., ДВ, БР. 23 ОТ 2000 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 5 Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 24 ЮЛИ 2001 Г. ЗА СТРУКТУРАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 66 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОЛЕДНАТА ВАКАНЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА 2002 - 2003 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 844 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ЧАСТ ОТ МИНЕРАЛНАТА ВОДА, ОБЕКТ - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОТ НАХОДИЩЕ "БРАЦИГОВО", ГР. БРАЦИГОВО, ОБЩИНА БРАЦИГОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, РАЗКРИТА ЧРЕЗ СОНДАЖ № 2 Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 845 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА КАНДИДАТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ МИНЕРАЛНАТА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ "СТРЕЛЧА", ГР. СТРЕЛЧА, ОБЩИНА СТРЕЛЧА, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, РАЗКРИТА ЧРЕЗ СОНДАЖ № 1 ХГ Виж повече