Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 27.I

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА

ЗАПОВЕД № РД-17-17 от 14 декември 2005 г.

На основание чл. 49, ал. 1 във връзка с § 40 ЗКИР одобрявам кадастралния план в графичен вид в М 1:1000 на с. Горна Бела речка, община Вършец, област Монтана.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред окръжния съд по местонахождението на имота.

Кадастралният план влиза в сила за имотите, които не са засегнати от подадените до съда жалби, след изтичане на срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Цв. Боев

5359

 

ЗАПОВЕД № РД-17-18 от 14 декември 2005 г.

На основание чл. 49, ал. 1 във връзка с § 40 ЗКИР одобрявам кадастралния план в графичен вид в М 1:1000 на с. Долна Бела речка, община Вършец, област Монтана.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред окръжния съд по местонахождението на имота.

Кадастралният план влиза в сила за имотите, които не са засегнати от подадените до съда жалби, след изтичане на срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Цв. Боев

5360

 

ЗАПОВЕД № РД-17-19 от 14 декември 2005 г.

На основание чл. 49, ал. 1 във връзка с § 40 ЗКИР одобрявам кадастралния план в графичен вид в М 1:1000 на с. Долно Озирово, община Вършец, област Монтана.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред окръжния съд по местонахождението на имота.

Кадастралният план влиза в сила за имотите, които не са засегнати от подадените до съда жалби, след изтичане на срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Цв. Боев

5361

ЗАПОВЕД № РД-18-55 от 28 декември 2005 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на Сливенски минерални бани в землището на с. Злати войвода, община Сливен, съдебен район Сливен, област Сливен, приети с протокол от 28.IV.2005 г. на Службата по кадастъра - Сливен.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред окръжния съд по местонахождението на имота.

Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са засегнати от подадените до съда жалби, след изтичане на срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Цв. Боев

5362

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

ЗАПОВЕД № РД-09-03 от 9 януари 2006 г.

На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ във връзка с § 4к, ал. 8, т. 5 ЗСПЗЗ, чл. 28в ППЗСПЗЗ и протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ от 27.V.2005 г. одобрявам разделянето на поземлен имот с № 4108 по плана на новообразуваните имоти за м. Вургарски път, землище Царево, на два нови поземлени имота с номера и площи, както следва:

поземлен имот с № 4304 с площ 2971 кв. м;

поземлен имот с № 4305 с площ 1000 кв. м.

В имотния регистър новообразуваният поземлен имот № 4304 се записва на X.X.X., X.X.X., X.X.X. (н-ци на X.X.X.) съгласно решение № 71М/2.17 от 23.IХ.1993 г. на ОС “ЗГ”, Царево, а поземлен имот № 4305 - на X.X.X. съгласно нотариален акт № 64, т.VII, д. № 4566/92 г.

Неразделна част към заповедта е проектът за изменение с нанесените със зелен цвят корекции.

Областен управител: Л. Пантелеев

5367

 

ЗАПОВЕД № РД-09-4 от 9 януари 2006 г.

На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ във връзка с § 4к, ал. 8, т. 5 ЗСПЗЗ, чл. 28в ППЗСПЗЗ и протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ от 28.IХ.2005 г. одобрявам разделянето на поземлен имот № 211 по плана на новообразуваните имоти в м. “Куку баир”, землище Созопол, на два нови поземлени имота с номера и площи, както следва:

поземлен имот с № 229 с площ 500 кв.м;

поземлен имот с № 230 с площ 1130 кв.м.

В имотния регистър и за двата новообразувани поземлени имота се записва “стопанисва общината”.

Неразделна част към настоящата заповед е проектът за изменение с нанесените с кафяв цвят корекции.

Областен управител: Л. Пантелеев

5368

ЗАПОВЕД № РД-09-5 от 9 януари 2006 г.

На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл.28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ във връзка с § 4к, ал. 8, т. 5 ЗСПЗЗ, чл. 28в ППЗСПЗЗ и протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ от 28.09.2005 г. одобрявам промяната на североизточната имотна граница на поземлен имот № 309 по плана на новообразуваните имоти за м. Лозята, землище Ахтопол, община Царево, според скицата-проект с нанесени със зелен цвят корекции и разделянето на имота на два нови имота, при което се намалява и площта на поземлени имоти № 306 и 308.

Новообразуваните поземлени имоти са:

№ 309 с площ 1331 кв. м;

№ 479 с площ 1319 кв. м;

№ 306 с площ 3906 кв. м;

№ 308 с площ 2012 кв. м.

В имотния регистър поземлен имот № 309 се записва на X.X.X. (н.а. № 94, т.V, д.№ 9246/1992 г.), а имот № 479 - на X.X.X. и X.X.X. (н.а. № 1, т. III, д.№ 374/2004 г.).

Неразделна част към настоящата заповед е проектът за изменение с нанесените със зелен цвят корекции.

Областен управител: Л. Пантелеев

5369

 

ЗАПОВЕД № РД-09-06 от 9 януари 2006 г.

На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ във връзка с § 4к, ал. 8, т. 1 ЗСПЗЗ, чл. 28в ППЗСПЗЗ и протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ от 28.IX.2005 г. одобрявам разделянето на поземлен имот № 145 по плана на новообразуваните имоти в м. Дренака, землище Карнобат, на два нови поземлени имота с номера и площи, както следва:

поземлен имот с № 147 с площ 767 кв. м;

поземлен имот с № 148 с площ 1000 кв. м.

В имотния регистър новообразуваният имот № 147 се записва “стопанисва общината”, а поземлен имот с № 148 се записва на X.X.X. и X.X.X..

Неразделна част към настоящата заповед е проектът за изменение с нанесените със син цвят корекции.

Областен управител: Л. Пантелеев

5370

 

ЗАПОВЕД № РД-09-07 от 9 януари 2006 г.

На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ във връзка с § 4к, ал. 8, т. 5 ЗСПЗЗ, чл. 28в ППЗСПЗЗ и протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ от 28.IХ.2005 г. одобрявам промяната на имотните граници между поземлени имоти № 1734, 1735, 1737, 1739 и 1740 по ПНИ за м. Вургарски път, землище Царево, и промяна в записването на последните в имотния регистър според скицата-проект с нанесени със зелен цвят корекции и червен цвят надписи.

Границата между поземлени имоти № 1737, 1739 и 1740 се измества в югоизточна посока.

Поземлени имоти с № 1734, 1735 и 1737се обединяват в един и той се разделя на три нови имота, както следва:

- новообразуван поземлен имот с № 4253 и площ 398 кв.м;

- новообразуван поземлен имот с № 4241 и площ 1613 кв.м;

- новообразуван поземлен имот с № 4242 и площ 322 кв.м.

Площта на поземлен имот № 1739 става 1056 кв. м, а на поземлен имот № 1740 - 944 кв.м.

В имотния регистър поземлен имот с № 4253 се записва на община Царево, поземлен имот с № 4241 - на X.X.X. и н-ци на X.X.X., и поземлен имот с № 4242 - на община Царево.

Неразделна част към настоящата заповед е проектът за изменение с нанесените със зелен цвят корекции.

Областен управител: Л. Пантелеев

5371

 

ЗАПОВЕД № РД-09-09 от 9 януари 2006 г.

На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ във връзка с § 4к, ал. 8, т. 5 ЗСПЗЗ, чл. 28в ППЗСПЗЗ и протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ от 28.IХ.2005 г. одобрявам разделянето на поземлен имот № 1828 по плана на новообразуваните имоти в м. Лозята, землище Царево, на два нови поземлени имота с номера и площи, както следва:

поземлен имот с № 4288 с площ 2162 кв. м;

поземлен имот с № 4289 с площ 1000 кв. м.

В имотния регистър поземлен имот № 4288 се записва на н-ци на X.X.X., а поземлен имот № 4289 - на X.X.X. съгласно н.а. № 110, т. III, д. № 475/2004 г.

Неразделна част към настоящата заповед е проектът за изменение с нанесените със зелен цвят корекции.

Областен управител: Л. Пантелеев

5372

 

ЗАПОВЕД № РД-09-10 от 9 януари 2006 г.

На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ във връзка с § 4к, ал. 8, т. 5 ЗСПЗЗ, чл. 28в ППЗСПЗЗ и протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ от 28.IХ.2005 г. одобрявам обединяването на поземлени имоти № 264 и 266 по ПНИ за м. Червенка, землище с. Черноморец, община Созопол, в един имот с № 404.

В имотния регистър новообразуваният имот № 404 се записва на “Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс” - ЕООД.

Неразделна част към настоящата заповед е проектът за изменение с нанесените с кафяв цвят корекции.

Областен управител: Л. Пантелеев

5373

 

ЗАПОВЕД № РД-09-11 от 9 януари 2006 г.

На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ във връзка с § 4к, ал. 8, т. 5 ЗСПЗЗ, чл. 28в ППЗСПЗЗ и протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ от 28.09.2005 г. одобрявам промяната на северозападната имотна граница на поземлен имот № 4169 по плана на новообразуваните имоти в м. Вургарски път, землище Царево, според скицата-проект с нанесени със зелен цвят корекции и червен цвят надписи.

В имотния регистър поземлен имот № 4169 се записва на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. съгласно н.а. № 180, т.IV, д.№ 1388/1993 г.

Неразделна част към настоящата заповед е проектът за изменение с нанесените със зелен цвят корекции и червен цвят надписи.

Областен управител: Л. Пантелеев

5374

 

ЗАПОВЕД № РД-09-12 от 9 януари 2006 г.

На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ във връзка с § 4к, ал. 8, т. 5 ЗСПЗЗ, чл. 28в ППЗСПЗЗ и протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ от 28.IX.2005 г. одобрявам разделянето на поземлен имот № 4167 по плана на новообразуваните имоти в м. Вургарски път, землище Царево, на два нови имота с № 4263 и 4264 и площ на двата имота по 2025 кв. м. С останалите 222 кв. м от първоначалния имот № 4167 се осигурява път до имот № 4263.

В имотния регистър новообразуваните имоти № 4263 и 4264 се записват на наследници на X.X.X..

Неразделна част към настоящата заповед е проектът за изменение с нанесените със зелен цвят корекции.

Областен управител: Л. Пантелеев

5375

 

ЗАПОВЕД № РД-09-13 от 9 януари 2006 г.

На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ във връзка с § 4к, ал. 8, т. 5 ЗСПЗЗ, чл. 28в ППЗСПЗЗ и протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ от 28.IХ.2005 г. одобрявам промяната на поземлен имот с № 233 по ПНИ за м. Лозята, землище Ахтопол, община Царево, състояща се в разделяне на последния на три нови имота:

новообразуван поземлен имот с № 480 и площ 1326 кв.м;

новообразуван поземлен имот с № 481 и площ 1327 кв.м;

новообразуван поземлен имот с № 482 и площ 1327 кв.м.

В имотния регистър и трите новообразувани имота се записват на н-ци на X.X.X..

Неразделна част към настоящата заповед е проектът за изменение с нанесените със зелен цвят корекции.

Областен управител: Л. Пантелеев

5376

 

ЗАПОВЕД № РД-09-18 от 12 януари 2006 г.

На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистъра към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ за местности Усоите и Лозята, землище гр. Средец, област Бургас, който е изложен в община Средец.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред окръжния съд в 14-дневен срок от съобщаването на заповедта в “Държавен вестник”.

Областен управител: Л. Пантелеев

5397

 

ОБЩИНА ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 224 от 26 ноември 2004 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с решение № 47 от 16.III.2004 г. Общинският съвет - гр. Видин, реши:

1. Продава чрез публичен търг с явно наддаване следния обект, частна общинска собственост - помещение № 6 във Видин, ж.к. Химик, бл. 9, вх. А, с площ 26,92 кв.м, при следните условия:

а) начална тръжна цена - 2850 лв.;

б) стъпка на наддаване - 200 лв.;

в) размер на депозита - 10 % от началната тръжна цена - 285 лв., с краен срок за внасяне 16 ч. на 42-ия ден от обнародването на решението в “Държавен вестник” в касата на общината, ет. 3, или по сметка на общината в “ПИМБ” - АД, сметка № 5000126636, банков код 47074963;

г) тръжната документация е на стойност 250 лв. и се закупува в община Видин, ет. 3, стая 8;

д) срок за закупуване на тръжната документация - 16 ч. на 30-ия ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”;

е) срок за подаване на предложения за участие - 16 ч. на 42-ия ден от обнародване на решението в “Държавен вестник” в информационния център на община Видин, ет. 1;

ж) огледи се извършват всеки работен ден до 15 ч. (ет. 5, стая 5);

з) търгът ще се проведе първия работен ден след изтичане на 42-ия ден от обнародването на решението в “Държавен вестник” в 9 ч. в заседателната зала на община Видин, ет. 6.

2. На основание чл. 16 ЗАП допуска предварително изпълнение на решението поради опасността изпълнението на акта да бъде осуетено или сериозно затруднено и с цел да се предотвратят финансови загуби за община Видин.

Председател: Н. Антонова

5716

 

ОБЩИНА ЕЛХОВО

РЕШЕНИЕ № 609/26/3 от 29 декември 2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет - гр. Елхово, одобрява общ устройствен план на Елхово във фаза окончателен проект, като:

1. Територията на обект “Краварник” в кв. 73 да се конкретизира с предназначение за стопански и обслужващи дейности.

2. Да се изследва възможността чрез компетентните държавни органи (МОСВ) за коригиране границите на буферната зона на резерват “Долна Топчия”, с отчитане на строителната граница на Елхово, промяната на категорията на резервата и плана за управление на резерват “Долна Топчия”.

Председател: Хр. Христов

5398

 

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

РЕШЕНИЕ № 378 от 28 декември 2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4, ал. 2 и чл. 6, ал. 2, чл. 31, ал. 1 ЗПСК, чл. 3, ал. 5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители във връзка с решение № 256/24.02.2005 г. Общинският съвет - гр. Лясковец, реши:

1. Допълва годишния план за приватизация през 2005г. с два общински нежилищни имота, невключени в имуществото на общинско търговско дружество, както следва:

1.1. едноетажна сграда (ниско тяло) - с право на строеж, изградена в УПИ II - за църква, кино и административна сграда в кв. 69 по ПУП на Лясковец (АОС ч № 315/15.06.1998 г.).

1.2. УПИ III - за производствено-складови дейности с площ 4988 кв.м, ведно с 4 заварени сгради по смисъла на чл. 53 ЗУТ, сграда външна тоалетна, кв. 140 по ПУП - промишлена зона на Лясковец (АОС ч № 549/08.12.2005 г.).

2. Открива процедура за приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап за обектите по т. 1.1 и 1.2.

3. Упълномощава кмета на община Лясковец да възложи за обектите по т. 1.1 и 1.2 изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

4. Кметът на община Лясковец да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние на обектите по т. 1.1 и 1.2.

Председател: В. Трайков

5377

 

ОБЩИНА ПЕРНИК

РЕШЕНИЕ № 400 от 22 декември 2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 6, ал. 3 и 4 ЗПСК във връзка със заповед № 1619 от 1.IX.2005 г. на кмета на община Перник и писмо от “Перник - Инвест” - ЕООД, вх. № 05/СЛУ - 4941(1) от 10.X.2005 г. Общинският съвет - Перник, прекратява процедурата по приватизация на 8 обекта, открита с решение на ОбС - Перник, № 116 от 30.VII.2004 г. и включени в годишната общинска приватизационна програма за 2005 г. с решение на ОбС - Перник, № 296 от 28.IV.2005 г., а именно:

1. бивш сметопровод - бул. Юрий Гагарин, бл. 6, вх. А;

2. бивш сметопровод - бул. Юрий Гагарин, бл. 6, вх. Б;

3. бивш сметопровод - бул. Юрий Гагарин, бл. 6, вх. В;

4. бивш сметопровод - бул. Юрий Гагарин, бл. 6, вх. Г;

5. бивш сметопровод - бул. Юрий Гагарин, бл. 8, вх. Г;

6. бивш сметопровод - бул. Юрий Гагарин, бл. 10, вх. А;

7. бивш сметопровод - бул. Юрий Гагарин, бл. 10, вх. Б;

8. бивш сметопровод - бул. Юрий Гагарин, бл. 10, вх. В.

Председател: Д. Митрев

5399

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

ЗАПОВЕД № РД-1149 от 3 януари 2006 г.

На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земите по § 4 ЗСПЗЗ на с. Гоз, 4 местности с № 169, 171, 191 и 198, община Брезник, област Перник.

Областен управител: Ив. Димитров

5401

 

ЗАПОВЕД № РД-1150 от 3 януари 2006 г.

На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земите по § 4 ЗСПЗЗ на Брезник, м. Чифлик, община Брезник, област Перник.

Областен управител: Ив. Димитров

5402

 

ЗАПОВЕД № РД-1151 от 3 януари 2006 г.

На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земите по § 4 ЗСПЗЗ на с. Бабица, имот № 206, община Брезник, област Перник.

Областен управител: Ив. Димитров

5403

 

ЗАПОВЕД № РД-1152 от 3 януари 2006 г.

На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земите по § 4 ЗСПЗЗ на с. Долна Секирна, м. Под Балчар, община Брезник, област Перник.

Областен управител: Ив. Димитров

5404

 

ЗАПОВЕД № РД-1153 от 3 януари 2006 г.

На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земите по § 4 ЗСПЗЗ на с. Горна Секирна, м. Валога, община Брезник, област Перник.

Областен управител: Ив. Димитров

5405

ОБЩИНА СЛИВНИЦА

РЕШЕНИЕ № 162 от 28 декември 2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35 ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 146 от 30.ХI.2005 г. Общинският съвет - гр. Сливница, реши:

1. Открива процедура за продажба на недвижим имот с № 000245 с площ 9,159 дка - частна общинска собственост (АОС № 109 от 27.VI.2005 г.), в землището на Сливница, м. Бабин дел.

2. Продажбата на недвижимия имот да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

3. Определената комисия с решение № 146 от 30.ХI.2005 г. и заповед № ОА-00340 от 14.ХII.2005 г. на кмета на община Сливница да проведе тръжната процедура.

4. Търгът ще се проведе при следните условия:

4.1. начална тръжна цена - 20 000 лв., която се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация;

4.2. стъпка на наддаване - 1000 лв.;

4.3. депозитът за участие е парична вноска 2000 лв., която се превежда по банкова сметка на община Сливница, посочена в тръжната документация, до 22.II.2006 г.;

4.4. тръжната документация се закупува от община Сливница, пл. Съединение 1, ет. 3, стая 301, при цена 100 лв., която се заплаща в касата на общината преди получаване на документацията; лицето, закупуващо тръжната документация, следва да представи документ за самоличност, а в случай на представителство - и документ, удостоверяващ представителната му власт;

4.5. срок за закупуване на тръжната документация - 22.II.2006 г.;

4.6. срок за подаване на предложенията за участие в търга - до 16 ч. на 22.II.2006 г. в стая 301 на общината;

4.7. посещения и огледи на обекта могат да се извършват само от закупилите тръжна документация всеки работен ден от 13 до 17 ч. до 22.II.2006 г.;

4.8. търгът ще се проведе на 23.II.2006 г. в 14 ч. на III етаж, стая 315, на общината;

4.9. достигнатата цена се заплаща чрез банков превод в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на купувач; договорът за продажба се сключва в тридневен срок от датата на заплащане на достигнатата цена.

5. Приема пазарната оценка на имота.

6. Утвърждава тръжната документация и проекта за договор за продажбата на обекта.

7. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и да сключи договора за продажба.

Председател: Ю. Алексиева

5400

 

ОБЩИНА ЯМБОЛ

РЕШЕНИЕ № 25-10 от 29 декември 2005 г.

На основание чл. 71, ал. 1, т. 2 ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 50, ал. 6 ЗФВС и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за предоставяне на общински концесии Общинският съвет - Ямбол, открива процедура за предоставяне на концесия за предоставяне на особено право на ползване върху спортен комплекс “X.X.” на територията на Градския парк - Ямбол, и за осъществяване на търговска дейност на неговата територия при следните условия:

I. Приема концесионните анализи (правен, финансово-икономически, социален и екологичен) за предоставяне на концесия за спортен комплекс “X.X.” на територията на Градски парк - Ямбол, акт за публична общинска собственост № 600 от 21.V.2002 г.

1. Предмет на концесията - особено право на ползване върху спортен комплекс “X.X.” с обща площ 12 320 кв. м, състоящ се от футболно игрище с площ 6600 кв. м, сектор “А” - четири тенискорта с обща площ 1300 кв. м, сектор “Б” - с обща площ 4420 кв. м, състоящ се от три тенискорта, естрада с 400 места, едноетажна масивна сграда с находящи се в нея съблекални, бани, тоалетни и тренировъчни зали със застроена площ 117 кв. м, навес 16 кв. м, включително и върху обектите и съоръженията, които концесионерът ще изгради със свои средства върху спортния комплекс и прилежащия обслужващ терен, включително осъществяване на търговска дейност на неговата територия.

1.1. Особеното право на ползване ще се състои в правото на концесионера да ползва спортен комплекс “X.X.” според предназначението му, да предоставя на трети лица правото да ползват намиращите се в него спортни обекти и съоръжения и да събира цената или таксите за ползването им извън времето, определено за ползването му от гражданите, упражняващи спорт за всички. Тъй като предоставянето на временното ползване на спортните съоръжения срещу заплащане ще се извършва по занятие и с цел печалба, то едновременно ще представлява и осъществяване на търговска дейност на територията на спортен комплекс “X.X.”. Особеното право на ползване ще бъде придобито със сключване на договора за концесия.

1.2. Търговската дейност се състои и в продажба на стоки и услуги, свързани с обслужваща и спомагателна дейност, предмет на концесията на територията на спортен комплекс “Г. Дражев”. Правото да се осъществява търговската дейност се придобива от момента на сключването на договора за концесия.

1.3. Правото да се организират спортни състезания на спортен комплекс “X.X.” не може да принадлежи на концесионера, освен ако той не е спортна организация, получила спортен лиценз по реда и при условията на ЗФВС. Ако концесионерът няма такъв лиценз, състезанията се организират от съответните спортни организации, които ще трябва да сключат договор с концесионера за временното възмездно ползване на спортните обекти и съоръжения - обекти на концесията. Размерът на наема за ползване на обектите на концесията ще се определи с договора между концесионера и спортната организация, която организира състезанието. Изискване към концесионера е размерът на наема да не осуетява провеждането на спортното състезание.

1.4. При осъществяване на ползването концесионерът е ограничен от предназначението на спортен комплекс “X.X.”. Той не може да го използва за други цели нито сам, нито да го предоставя на трети лица за такива цели. Като изключение спортен комплекс “X.X.” може да се използва за културни прояви с обществен характер, ако с това не се уврежда общата спортна дейност и няма да й бъдат нанесени вреди.

2. Срок на концесията - 25 години с възможност за продължаването му при условията на чл. 68, ал. 2 ЗОС.

3. Начин на определяне на концесионера - чрез присъствен конкурс при следните критерии:

- предложено концесионно възнаграждение - 15 точки;

- срок на благоустрояване и застрояване на спортния комплекс - 25 точки;

- вид и количество на обектите, които концесионерът ще изгради или монтира на спортния комплекс, съответствието им с целта на концесията, обща стойност на инвестицията - 60 точки.

4. Депозит за участие в конкурса - 10 000 лв., внесени на гише № 6 в центъра за административни услуги на община Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7, Ямбол.

5. Основни права и задължения на концесията:

5.1. Права на концесионера:

5.1.1. особено право на ползване върху спортен комплекс “X.X.” (като съвкупност от спортни сгради, съоръжения и прилежащ терен), както и особено право на ползване върху новите обекти и съоръжения, които концесионерът ще изгради за своя сметка на територията на спортния комплекс;

5.1.2. да приема спортен комплекс “X.X.” и намиращите се в него обекти, съоръжения и движими вещи по опис;

5.1.3. изключително право да осъществява търговска дейност на територията на спортен комплекс “X.X.” съгласно т. 1.1 и 1.2;

5.1.4. да иска изменение на договора за концесия при условията и по реда на чл. 307 ТЗ и чл. 75, ал. 2 ЗОС;

5.1.5. да ползва всички мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, намиращи се на територията на спортен комплекс “X.X.”, за осъществяване на дейностите - предмет на концесионния договор;

5.1.6. да иска от концедента отстраняване на всяка пречка за осъществяване на правата си и за изпълнение на задълженията си по концесията, произхождащи от което и да е лице;

5.1.7. да запази собствеността си върху внесените в спортния комплекс вещи за осъществяване на правата и изпълнението на задълженията си по концесията, които не са трайно прикрепени към земята и сградите;

5.1.8. правото след изтичане на срока на концесионния договор при равни други условия да бъде предпочетен като концесионер за спортния комплекс;

5.1.9. право на предсрочно изпълнение на задълженията по концесионния договор.

5.2. Задължения на концесионера:

5.2.1. да плаща концесионното възнаграждение в размера и сроковете, определени в концесионния договор;

5.2.2. да извършва необходимото поддържане и ремонти на спортен комплекс “X.X.”, намиращите се в него съоръжения и зелени площи съобразно определената в договора на концесия степен на интензивност, както и да плаща консумативните разходи за нейното ползване, независимо от фактически реализираните приходи от търговската и други дейности, които осъществява на нейна територия;

5.2.3. ежедневно да осигурява свободен и безплатен достъп до футболното игрище, както и един корт за тенис до него на гражданите и футболните клубове, като достъпът да става по график, одобрен от кмета на община Ямбол или упълномощено от него длъжностно лице от общинската администрация;

5.2.4. да осъществява концесията при спазване на изискванията за опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност и отбраната на страната;

5.2.5. да осигурява опазването на обществения ред, здравето, спокойствието и имуществото на посетителите на спортен комплекс “X.X.”;

5.2.6. да не допуска ползването на спортните обекти и съоръжения в спортен комплекс “X.X.” за други цели освен спортни: по изключение при условията на чл. 51, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта тези обекти могат да се ползват и за културни прояви с обществен характер;

5.2.7. да предоставя ползването на спортните обекти и съоръжения в спортен комплекс “X.X.” с предимство на спортни организации, които провеждат спортни прояви;

5.2.8. при осъществяване на дейността си да спазва изискванията на нормативните актове за опазването на околната среда, националната сигурност, здравето на гражданите и обществения ред;

5.2.9. след прекратяване на договора за концесия да върне на концедента спортен комплекс “X.X.” заедно с изградените от него обекти, трайно прикрепени към нейния терен;

5.2.10. ежегодно да заплаща сума в размер 2000 лв. (извън концесионното възнаграждение) за срока на действие на концесионния договор; средствата се превеждат по сметката на община Ямбол до 10-о число на януари всяка година и се разходват целево за дейността на местни спортни клубове, за финансиране на спортни прояви и стимулиране на изявени спортисти от Ямбол;

5.2.11. да реализира инвестиционната програма съгласно т. 6 или представената в конкурса оферта, до 31.I ежегодно да представя графика за реализацията й.

5.3. Права на община Ямбол като концедент:

5.3.1. да получава концесионното възнаграждение в определените с договора за концесия размери и срокове;

5.3.2. да придобие право на собственост върху всичко, което концесионерът прикрепи трайно върху терена на спортния комплекс, вкл. и върху строителната документация;

5.3.3. да иска изменение на договора за концесия при условията и по реда на чл. 307 ТЗ и чл. 75, ал. 2 ЗОС;

5.3.4. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера;

5.3.5. да приеме обекта на концесията след изтичане на срока на договора по опис;

5.3.6. да иска и да получава от концесионера счетоводна и друга информация, свързана с изпълнението на задълженията му;

5.3.7. да иска прекратяване на договора за концесия по реда на чл. 87 ЗЗД и при условията на чл. 73, ал. 3 и чл. 75, ал. 2 ЗОС;

5.3.8. да иска заплащане на сума 2000 лв. ежегодно (извън концесионното възнаграждение) за срока на действие на концесионния договор; средствата се превеждат по сметката на община Ямбол до 10-о число на януари всяка година и се разходват целево за дейността на местни спортни клубове, за финансиране на спортни прояви и стимулиране на изявени спортисти от Ямбол.

5.4. Задължения на община Ямбол като концедент:

5.4.1. да осигурява спокойното и безпрепятствено осъществяване дейността на концесионера;

5.4.2. да предаде на концесионера спортен комплекс “X.X.” по опис;

5.4.3. да оказва съдействие на концесионера за изпълнение на задълженията му по концесионния договор;

5.4.4. да не предоставя на други лица особено право на ползване върху спортен комплекс “X.X.” и правото да осъществяват търговска дейност на нейната територия.

6. Минимален размер на вложените инвестиции върху спортен комплекс “X.X.” в размер 870 000 лв., включващи следните видове работи: реконструкция на съществуващи тенискортове; реконструкция на съществуващото футболно игрище; изграждане на обслужваща сграда съгласно застроителния план; изграждане покривна конструкция на тенискортовете; монтиране на ново осветление на спортните съоръжения.

Инвестиционната програма се разпределя по години:

- първа година - реконструкция на съществуващото футболно игрище, както и един тенискорт до него съгласно утвърдени от общината проекти - на стойност минимум 100 000 лв.;

- втора година - 4 тенискорта съгласно одобрен от общината проект на стойност 85 000 лв.;

- трета година - реконструкция на 2 съществуващи тенискорта с бърза настилка на стойност 185 000 лв.;

- четвърта година - изграждане на обслужваща сграда на стойност 250 000 лв.;

- пета година - изграждане покривна конструкция на тенискортове и монтиране на ново осветление на спортните съоръжения - 250 000 лв.

7. Начален срок на концесията - датата на влизане в сила на концесионния договор.

8. Гаранция за изпълнение на задължението по концесионния договор: авансово плащане на концесионното възнаграждение и задържане на депозита като гаранция за изпълнение на останалите задължения на концесионера по договора.

9. Размер на концесионното възнаграждение: годишно концесионно възнаграждение - постигнато на конкурса, но не по-малко от 1000 лв. Изплащането на концесионното възнаграждение по години от концесионния период е, както следва: за втората година - 20% от концесионното възнаграждение; за третата година - 40% от концесионното възнаграждение; за четвъртата година - 60% от концесионното възнаграждение; за петата година - 80% от концесионното възнаграждение; за шестата година и до края на концесионния период - 100% от концесионното възнаграждение по концесионния договор.

10. Концесионният договор се прекратява в следните случаи:

10.1. по взаимно съгласие на страните;

10.2. в случай че изпълнението на договора стане невъзможно или ненужно поради обстоятелства, независещи от страните и представляващи опасност за националната сигурност, отбрана, околна среда, защитени от закона територии и обекти, обществен ред;

10.3. при прекратяване на юридическото лице - концесионер, освен ако общинският съвет не приеме решение за прехвърляне на правата и задълженията на правоприемника му;

10.4. при влязло в сила съдебно решение за обявяване в несъстоятелност на концесията;

10.5. едностранно от концедента, в случай че концесионерът не изпълни някои от задълженията си по т. 5.2.11.

11. Концесията се осъществява при условията на опазване на националната сигурност, отбраната на страната, околната среда и обществения ред.

12. Концесионерът има задължението да поддържа спортен комплекс “X.X.” и намиращите се на него спортни обекти и съоръжения, както и зелените площи. Поддържането се изразява в почистването на спортния комплекс като цяло: на тенискортовете; футболното игрище и другите спортни обекти и съоръжения; в поддържане на дървесната и храстовата растителност и равна повърхност на зелените площи, плътното им покритие без плевели и свежата им зелена окраска.

13. Начален размер на годишното концесионно възнаграждение, под което не се приемат предложения за участие в конкурса - 1000 лв., което се плаща по сметка № 3010132000 в търговска банка “Общинска банка” - АД, клон Ямбол, банков код 13074410, БИН 7311570009. Концесионерът се освобождава от плащането му за първата година от сключването на договора.

II. Възлага на кмета на община Ямбол да включи като задължителни клаузи в концесионния договор приетите условия по т. I и да организира конкурс за предоставяне на концесия съгласно разпоредбите на Наредбата за предоставяне на общински концесии.

III. Определя общински съветници за членове в комисията по провеждане на конкурса.

Председател: Ж. Желев

5715

 

ОБЩИНА С. САМУИЛ, ОБЛАСТ РАЗГРАД

РЕШЕНИЕ № 23.331 от 29 ноември 2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, чл. 5 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с Решение № 20.270 от 4.VIII.2005 г. Общинският съвет - с. Самуил, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ масивна едноетажна сграда с предназначение “Магазин и млекосъбирателен пункт” със застроена площ 53,55 кв. м по АОС № 150 от 16.10.2000 г. с ОПС, намиращ се в с. Владимировци, община Самуил, ул. Иван Вазов 20, в поземлен имот I в квартал 58 по плана на с. Владимировци, при начална тръжна цена в размер 3002 лв. и стъпка за наддаване 300 лв.

2. Приема анализа на правното състояние и приватизационната оценка на имота.

3. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора за покупко-продажба на обекта и определя такса за закупуването на тръжната документация 100 лв.

4. Тръжната документация се закупува в общинска администрация, с. Самуил, отдел “Общинска собственост”, ет. 1, стая 107, до 20-ия календарен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник” след представяне на квитанция от внесена парична вноска 100 лв. в касата на общинската администрация.

5. Депозитната вноска в размер 10 % от първоначалната цена на имота се внася в касата на общинската администрация или по банкова сметка № 3000155013, БИН 7444020001, банков код 400083214 при SG “Експрес банк”, клон Разград, до крайния срок за подаване на документите.

6. Оглед на имота - след закупуване на тръжна документация в рамките на работното време.

7. Предложенията за участие в публично оповестения търг се подават в запечатан непрозрачен плик в отдел “ГРАО”, стая 103, в срок до 29-ия календарен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”, а при повторен търг - до 39-ия календарен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

8. Публичният търг с явно наддаване за приватизация на имота да се проведе в съответствие с изискванията на глава пета, раздел I от Наредбата за търговете и конкурсите на 30-ия календарен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”, а при неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 40-ия календарен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

9. Възлага на кмета на общината да назначи комисия за провеждане на търга, както и да сключи договора за покупко-продажба на имота със спечелилия в търга участник. В комисията да се включат и двама общински съветници.

Председател: И. Исмаилов

5363

 

РЕШЕНИЕ № 23.333 от 29 ноември 2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 ЗМСМА, чл. 1,ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, чл. 5 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с Решение № 20.270 от 4.VIII.2005 г. Общинският съвет - с. Самуил, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот с предназначение “Кантарно помещение” със застроена площ от 78,93 кв. м, намиращ се в землището на с. Голяма вода, община Самуил, област Разград, извън регулация, бивш стопански двор в имот № 1 по АОС № 416 от 27.IV.2005 г. (без земя), при начална тръжна цена в размер 2322 лв. и стъпка за наддаване 130 лв.

2. Приема анализа на правното състояние и приватизационната оценка на имота.

3. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора за покупко-продажба на обекта и определя такса за закупуването на тръжната документация 100 лв.

4. Тръжната документация се закупува в общинска администрация, с. Самуил, отдел “Общинска собственост”, първи етаж, стая 107, до 20-ия календарен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник” след представяне на квитанция от внесена парична вноска 100 лв. в касата на общинската администрация.

5. Депозитната вноска в размер 10 % от първоначалната цена на имота се внася в касата на общинската администрация или по банкова сметка № 3000155013, БИН 7444020001, банков код 400083214, при SG “Експрес банк”, клон Разград, до крайния срок за подаване на документите.

6. Оглед на имота - след закупуване на тръжна документация в рамките на работното време.

7. Предложенията за участие в публично оповестения търг се подават в запечатан непрозрачен плик в отдел “ГРАО”, стая 103, в срок до 29-ия календарен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”, а при повторен търг - до 39-ия календарен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

8. Публичният търг с явно наддаване за приватизация на имота да се проведе в съответствие с изискванията на глава пета, раздел I от Наредбата за търговете и конкурсите на 30-ия календарен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”, а при неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 40-ия календарен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

9. Възлага на кмета на общината да назначи комисия за провеждане на търга, както и да сключи договора за покупко-продажба на имота със спечелилия в търга участник. В комисията да се включат и двама общински съветници.

Председател: И. Исмаилов

5364

 

РЕШЕНИЕ № 23.335 от 29 ноември 2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,т. 1 ЗПСК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, чл. 5 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с Решение № 20.270 от 4.VIII.2005 г. Общинският съвет - с. Самуил, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот с предназначение “Гараж и занаятчийска работилница” със застроена площ 354,30 кв.м в землището на с. Голяма вода, община Самуил, област Разград, извън регулация, бивш стопански двор в имот № 3 по АОС № 414 от 27.IV.2005 г. (без земя), при начална тръжна цена в размер 3186 лв. и стъпка за наддаване 250 лв.

2. Приема анализа на правното състояние и приватизационната оценка на имота.

3. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора за покупко-продажба на обекта и определя такса за закупуването на тръжната документация 100 лв.

4. Тръжната документация се закупува в общинска администрация с. Самуил, отдел “Общинска собственост”, ет. 1, стая 107, до 20-ия календарен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник” след представяне на квитанция от внесена парична вноска 100 лв. в касата на общинската администрация.

5. Депозитната вноска в размер 10 % от първоначалната цена на имота се внася в касата на общинската администрация или по банкова сметка № 3000155013, БИН 7444020001, банков код 400083214 при SG “Експрес банк”, клон Разград, до крайния срок за подаване на документите.

6. Оглед на имота - след закупуване на тръжна документация в рамките на работното време.

7. Предложенията за участие в публично оповестения търг се подават в запечатан непрозрачен плик в отдел “ГРАО”, стая 103, в срок до 29-ия календарен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”, а при повторен търг - до 39-ия календарен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

8. Публичният търг с явно наддаване за приватизация на имота да се проведе в съответствие с изискванията на глава пета, раздел I от Наредбата за търговете и конкурсите на 30-ия календарен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”, а при неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 40-ия календарен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник.

9. Възлага на кмета на общината да назначи комисия за провеждане на търга, както и да сключи договора за покупко-продажба на имота със спечелилия в търга участник. В комисията да се включат и двама общински съветници.

Председател: И. Исмаилов

5365

 

ОБЩИНА С. ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН

РЕШЕНИЕ № 62 от 18 ноември 2005 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет - с. Хитрино, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот - УПИ I - фурна, баня с площ 1280 кв. м, заедно с построената в него масивна сграда на два етажа (бивша фурна и баня) със застроена площ 154,84 кв. м, кв. 19 по плана на с. Длъжко, община Хитрино.

2. Приватизационната продажба да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

3. Начална тръжна цена - 9500 лв.

4. Стъпка на наддаване - 10 % от началната тръжна цена, или 950 лв.

5. Размер на депозита - парична вноска в размер 950 лв., внесени по банкова сметка № 5081002134, банков код 30027015, при Банка ДСК - Хитрино, в срок до 30-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

6. Срок за закупуване на тръжната документация - до 25-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, до 16 ч. в общината, ет. 4, стая 305, цената на тръжната документация е 50 лв., платими в брой в касата на общината.

7. Срок за подаване на предложенията за участие - до 16 ч. на 31-ия ден в общината, ет. 4, стая 303, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

8. Огледи на обекта могат да се извършват всеки работен ден до началния час на провеждане на търга.

9. Търгът да се проведе на 32-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в 10 ч. в заседателната зала на общината.

10. Плащането на достигнатата цена да се извърши по банков път в 7-дневен срок от сключването на договора за продажба.

11. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за продажба на обекта.

12. Възлага на кмета на община Хитрино да проведе търга и да сключи приватизационния договор.

Председател: М. Ахмед

5366

213. - Комисията за защита на конкуренцията на основание чл. 11, ал. 2 от Закона за държавните помощи поканва всички заинтересувани страни в 30-дневен срок от обнародването на поканата в “Държавен вестник” да представят в комисията (София, бул. Витоша 18) становища по преписка с № КЗК 213 от 2005 г. във връзка с предоставяне на държавна помощ за “Комунални услуги” - ЕООД, Сливен, под формата на увеличаване капитала на дружеството чрез непарична вноска, представляваща право на ползване, за срок 10 години върху обект общинска собственост.

4829

979. - Регионална дирекция - Варна, на Агенцията за държавни вземания на основание чл. 253 ДОПК с постановление № 21623/2002/024977/17.I.2006 г. възлага на “САТ” - ООД, номер от НРД 1021318686, БУЛСТАТ 102242156, рег. по ф.д. № 626/1999 по описа на Бургарски окръжен съд, с данъчен/постоянен адрес Бургас, ж.к. Славейков, бл. 15, вх. 4, ет. 3, ап. 7, представлявано от X.X.X., ЕГН **********, следния недвижим имот - дворно място 2490 кв.м, съставляващо парцел VII-671 и VIII-671, в кв. 92 по плана на с. Аврен, община Аврен, област Варна (от които в парцел VII-671 са включени 1670 кв.м и в парцел VIII-671 са включени 820 кв.м), при граници и съседи на цялото място: от двете страни улица и X.X.X., заедно с построената в него двуетажна къща с РЗП 140 кв.м, за 40 000 лв. Собствеността преминава върху купувача от датата на постановлението.

5725

81. - Химикотехнологичният и металургичен университет обявява конкурс за асистент по 02.21.06 автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (моделиране и оптимизация на технологични обекти) със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в ХТМУ, бул. Климент Охридски 8, стая 205, ет. 2 на сграда А, тел. 8163120.

5459

466. - Нов български университет обявява конкурси за: професор по 05.06.10 социална психология (медийна психология); доцент по 05.02.05 финанси, парично обращение, кредит и застраховка (икономика на публичния сектор, данъчна политика и администрация) - двата със срок 3 месеца; преподавател по 05.08.04 изкуствознание и изобразителни изкуства (живопис), със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документите се подават в НБУ, ул. Монтевидео 21, отдел “Персонал”, стая 216, тел. 811 02 36.

5458

145. - Университет “Проф. д-р X.X.” - Бургас, обявява конкурси за: доцент по 05.07.05 теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка (спортна анимация); асистент по 01.05.03 органична химия, двата със срок 3 месеца; асистент по 01.05.03 органична химия със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в ректората, к/с Славейков, ул. Проф. Якимов 1, стая 214, тел. 056/858 210.

4830

124. - Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” обявява конкурс за двама преподаватели по 05.04.20 немски език със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в университета, тел. 052/359 510.

5757

382. - Националният военен университет “X.X.” - Велико Търново, обявява конкурс за преподавател по 05.04.20 германски езици (английски език) за нуждите на катедра “Лидерство и чуждоезиково обучение” на факултет “Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи” в Шумен със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документите да отговарят на Правилника за прилагане на Закона за научните степени и научните звания с допълнително изискване - минимална ОКС “магистър”, и се подават в отдел “Учебна дейност и управление на качеството” на университета във Велико Търново, бул. България 76, тел. 062/618 870, 618 871.

5091

309. - Европейският колеж по икономика и управление - Пловдив, обявява конкурси за: доцент по 05.02.05 финанси, парично обращение, кредит и застраховка със срок 3 месеца; асистенти по: 05.01.13 философия на културата, политиката, правото и икономиката (европеистика) - един; 05.02.18 икономика и управление (корпоративна икономика) - един, със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - Пловдив, ЕКИУ, ул. Задруга 18, тел. 032/67 23 62.

4831

96. - Медицинският факултет към Медицински университет - София, обявява в Катедрата по физикална медицина и рехабилитация конкурс за асистент по 03.01.58 физиотерапия, курортология и рехабилитация със срок един месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи и справки - в Катедра по физикална медицина и рехабилитация, София 1431, бул. Св. Г. Софийски 1, тел. 9230332.

5731

96а. - Медицинският факултет към Медицински университет - София, обявява в Катедра по пропедевтика на вътрешните болести конкурс за професор по 03.01.47 кардиология със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи и справки - секретариат на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, София 1431, ул. Г. Софийски 1, тел. 9230 723.

5732

37. - Медицинският университет - София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за асистент по 03.01.53 социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията за Катедрата по здравен мениджмънт със срок един месец от обнародването в “Държавен вестник”.

5733

72. - Медицинският университет - Пловдив, обявява конкурс за доцент по 03.01.53 социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията към секция “Управление на здравните грижи” на Катедрата по здравни грижи, със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в научния отдел на университета, бул. В. Априлов 15А, тел. 602 224.

4705

23. - Институтът по катализ при БАН - София, обявява конкурси за: научни сътрудници по 01.05.15 химична кинетика и катализ - двама, за лаборатория “Кинетика на хетерогенно каталитични реакции със срок един месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, стая 231, тел. 979 3563.

5092

3. - Централна лаборатория по приложна физика - БАН, Пловдив, обявява конкурс за старши научен сътрудник II степен по 01.03.26 електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя - един, със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - Пловдив, бул. Санкт Петербург 59, тел. 032/635-019.

5730

1. - Службата по кадастъра - Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Равда, община Несебър, които са в службата по кадастъра. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по кадастъра - Бургас.

5094

2. - Службата по кадастъра - Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Бяла, община Бяла, област Варна, които са в службата по кадастъра. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по кадастъра - Варна.

5095

3. - Службата по кадастъра - Велико Търново, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти 07716.501.1 и 07716.501.2 (стар № 1121, кв. 101), Бяла черква, община Павликени, които са в службата по кадастъра. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по кадастъра - Велико Търново.

4832

3а. - Службата по кадастъра - Велико Търново, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са изработени кадастралните планове на селата Горско Калугерово, Бяла река, Красно Градище и Коевци, община Сухиндол, които са в службата по кадастъра. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по кадастъра - Велико Търново.

5097

4. - Службата по кадастъра - Ловеч, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са изработени кадастралните планове на селата Смочан, Гостиня, Ново Стефаново, Прелом и Брестово, община Ловеч, които са в службата по кадастъра. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по кадастъра - Ловеч.

5096

1. - Службата по кадастъра - Сливен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Ковачите, община Сливен, които са в службата по кадастъра. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по кадастъра - Сливен.

5093

388. - Община Стара Загора на основание чл. 30 ЗПСК обявява извършените продажби по реда на ЗПСК през периода 31.V - 31.XII.2005 г.: общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, съставляващ ПИ 2237 в землището на Стара Загора (обособена част от бивше БКС - свинарник) - 55 000 лв.; общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, представляващ УПИ VI-542 в кв. 43 “Голиш”, Стара Загора - 73 615 лв.; общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, представляващ УПИ VII-542 в кв. 43 “Голиш”, Стара Загора - 42 836 лв.; общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, представляващ УПИ VIII-542 в кв. 43 “Голиш”, Стара Загора, цена - 59 491,06 лв.; общински нежилищен имот, находящ се в с. Хан Аспарухово, община Стара Загора, съставляващ УПИ I “Детска ясла”, цена - 90 000 лв.; общински нежилищен имот, находящ се в Раднево, ул. Димитър Благоев 4, бл. 67, цена - 373 000 лв. Цената за обектите е платена в деня на подписването на договора, няма договорени инвестиции и брой работни места.

5728

26. - Община Хисаря на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през декември 2005 г. са извършени продажби на следните обекти общински нежилищни имоти, невключени в състава на общинско предприятие: 1. обект УПИ I - ритуална дейност, кв. 6 по плана на с. Кръстевич, и застроената в него сграда, продаден чрез търг с явно наддаване на РКС - Пловдив, за 10 200 лв., изплатени изцяло в деня на подписване на договора; 2. обект УПИ II - стоп. дейност, кв. 6 по плана на с. Кръстевич, и застроените в него сгради, продаден чрез търг с явно наддаване на РКС - Пловдив, за 11 200 лв., изплатени изцяло в деня на подписване на договора.

4704

31. - Община Шумен на основание чл. 30 ЗПСК обявява за периода 1.IV.2005 г. - 31.I.2006 г. следните приватизационни сделки: 1. общински нежилищен имот в парцел (УПИ) V, кв. 615а, Шумен, продаден чрез търг на “Ден Бравен България” - ЕООД, Русе, за 63 000 лв., платени изцяло от купувача; 2. общински нежилищен имот в парцел (УПИ) VI, кв. 615а, Шумен, продаден чрез търг на “Ден Бравен България” - ЕООД, Русе, за 79 000 лв., платени изцяло от купувача; 3. общински нежилищен имот в парцел (УПИ) VII-281 в местността Топхане в Шумен, продаден чрез търг на X.X.X. за 17 966 лв., платени изцяло от купувача; 4. общински нежилищен имот в парцел (УПИ) VII, кв. 615а, Шумен, продаден чрез търг на “Колумбия” - ЕООД, Шумен, за 78 400 лв., платени изцяло от купувача; 5. общински нежилищен имот в парцел (УПИ) I-45, кв. 18, с. Ивански, продаден чрез търг на X.X.X. за 33 200 лв., платени изцяло от купувача; 6. общински нежилищен имот в парцел (УПИ) III, кв. 2, с. Градище, продаден чрез търг на Кязим Ферад Исмаил за 37 000 лв., платени изцяло от купувача; 7. общински нежилищен имот на ул. Ген. Скобелев 40а, в парцел (УПИ) ХХIV-1070, кв. 580, Шумен, продаден чрез търг на X.X.X. за 114 000 лв., платени изцяло от купувача; 8. общински нежилищен имот в парцел (УПИ) IV, кв. 615а, Шумен, продаден чрез търг на “Елза Дизайн” - ООД, Шумен, за 75 000 лв., платени изцяло от купувача; 9. 10 000 акции с номинал 1 лв. всяка една, представляващи 20 % от капитала на “Балкан” - АД, Шумен, продадени по реда на § 17, ал. 4 ЗПСК на “Трапеза” - ООД, Шумен, за 32 900 щ.д., платени изцяло от купувача; 10. общински нежилищен имот на ул. Шуменска комуна 75, парцел (УПИ) I, кв. 444в, Шумен, продаден чрез търг на Севинч Джафер Керим за 41 000 лв., платени изцяло от купувача; 11. общински нежилищен имот в парцел (УПИ) II-281 в местността Топхане, Шумен, продаден чрез търг на X.X.X. за 68 475 лв., платени изцяло от купувача; 12. общински нежилищен имот - част от I етаж на ул. Съединение 71 в парцел (УПИ) IV, кв. 306, Шумен, продаден чрез търг на “Шуменска търговско-промишлена палата” - Шумен, за 32 000 лв., платени изцяло от купувача; 13. 100 дяла по 10 лв. всеки, представляващи 20 % от капитала на “Инвест - Шумен” - ООД, Шумен, продадени по реда на § 17, ал. 4 ЗПСК на “Радисан” - ЕООД, Шумен, за 12 804 щ.д., платени изцяло от купувача; 14. общински нежилищен имот на ул. В. Левски и ул. Н. Михайлов 1 в парцел (УПИ) VIII-2155, кв. 253, Шумен, продаден чрез търг на X.X.X. за 26 000 лв., платени изцяло от купувача.

4836

101. - Община Балчик на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици, че е изработен ПУП - план за регулация и застрояване, окончателен проект, за кв. 84, кв. 93, кв. 152, кв. 92, кв. 103, кв. 190, кв. 100, кв. 191, кв. 97, кв. 113, кв. 114, кв. 116, кв. 119, кв. 109, кв. 118, кв. 117, кв. 1171, кв. 110, кв. 104, кв. 193, кв. 111, кв. 112, кв. 98, кв. 101, кв. 102, кв. 115, кв. 195 и кв. 194 по плана на гр. Балчик - централна градска част - I. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта ПУП към общината.

4700

31. - Областният управител на област Бургас на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издал разрешение за строеж № 7 от 27.ХII.2005 г. за разширение на оптична кабелна магистрала Бургас - Черноморец - Созопол - Приморско - Китен - Царево - Ахтопол - II-ри кабел в съществуващата в междуградските трасета втора HDPE тръба Ж 40, а в населени места в съществуващите канални телефонни мрежи на основание чл. 148, ал. 1 и 3 и чл. 153, ал. 1 във връзка с чл. 147, ал. 1, т. 2 ЗУТ. Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

5098

56. - Община Бяла, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на подробния устройствен план - план за регулация на Бяла, за кв. 418, 419, 420 и 421, който е изложен в сградата на община Бяла. В едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Бяла.

5726

73. - Община Варна, район “Приморски”, съобщава на Ашалуш Торос Бохосян заповед № РП-375 от 15.VIII.2005 г. на кмета на район “Приморски” на основание § 4, ал. 1 ЗКИР и молба с вх. УТ-94-Е-73 от 4.IV.2005 г. за одобряване на попълване на кадастралната основа на имот с пл. № 2995 по кадастралния план на местността “Свети Никола”, така както е показано с кафяв цвет на скица с изх. № УТ-94-Е-73 от 28.IV.2005 г. Заповедта подлежи на обжалване чрез кмета на район “Приморски” пред ВОС в 14-дневен срок от обнародването й.

4207

83. - Община Велико Търново на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ съобщава, че списъкът по чл. 5, ал. 1 от правилника е изложен в общината. На основание чл. 6, ал. 3 ППЗУЖВГМЖСВ списъкът подлежи на обжалване по реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

4701

51. - Община Елхово на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че е изработен ПУП за поземлени имоти 108, 230, 290, 295, 300, 466 и 467 в масив 53, землище с. Лесово, община Елхово, във връзка с изграждане на “Външна канализация на контактна зона към ГКПП “Лесово - Хамзабейли”, който е изложен в отдел “ТСУС” на община Елхово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването недоволните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация Елхово.

4835

116. - Община Казанлък на основание чл. 130 ЗУТ във връзка с чл. 50 ГПК съобщава на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., с неизвестни адреси, че със заповед № 851 от 10.Х.2005 г. на кмета на община Казанлък е одобрено изменение на план за регулация на част от кв. 251 по плана на Казанлък. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Окръжен съд - гр. Ст. Загора.

4833

117. - Община Казанлък на основание чл. 130 ЗУТ във връзка с чл. 50 ГПК съобщава на наследниците на X.X.X., на X.X.X., X.X.X., X.X., X.X.X. и X.X.X. - с неизвестни адреси, че със заповед № 866 от 10.Х.2005 г. на кмета на община Казанлък е одобрено изменение на план за застрояване на част от кв. 229 по плана на Казанлък. В 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” лицата могат да разгледат проекта в стая 11 на община Казанлък. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Окръжен съд - Стара Загора.

4702

3. - Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени помощни планове и планове на новообразуваните имоти на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ за землищата на Кюстендил, местности: Караджа бунар, Могилата, Галевица и Зад Вакуумната фабрика; с. Слокощица, местности: Саманли баир (Змиярника), Мали връх, Ефенджийското, Могилата и Цръквенци; с. Шишковци, местности: Капинка, Фучи дол, Мечевото, Чучура и Умище; с. Богослов, местности: Белтук, Бабища, Янкулица, Дупките и Ръжеве. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения и искания по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.

5727

6. - Община Кюстендил на основание чл. 210, ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че комисия, назначена от кмета на общината по чл. 210 ЗУТ, е взела решения за приемане на изготвените оценки по пазарни цени за обезщетение на засегнатите собственици на земеделски земи, гори и земи от горския фонд за ограниченото право на ползване от сервитутните зони на обект: ВЛ - 400 kV от п/ст “Червена могила” - п/ст “Дуброво”, Република Македония” - п/ст “Дуброво”, Република Македония, преминаващ през територията на община Кюстендил в землищата на селата: Таваличево, Горна Гращица, Коняво, Ябълково, Копиловци, Николичевци и Скриняно, Кюстендил, селата: Лозно, Жиленци, Горна Брестница, Вратца, Гърляно, Ръсово, Раненци, Каменичка Скакавица и Гюешево. На основание чл. 215, ал. 1 и 2 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” решенията за приетите оценки могат да се обжалват чрез кмета на община Кюстендил пред КРС.

5729

112. - Общинска служба по земеделие и гори - Ловеч, на основание чл. 18 б, ал. 2, чл. 18 г, ал. 1, т. 1 и чл. 18 д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землището на Ловеч (ЕКАТТЕ 43952) 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване границите на земеделските земи, разположени на териториите по чл. 18 г, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ (територии по § 4 ЗСПЗЗ) в местностите Синан тепе, Узун дере, Горно Музго, Кюше дермене, Пресешки път, Пресяшкото, Полето, Лагера, Върбовка, Айгърска бара, землището на Ловеч, и местностите Алията и Башчелка, землището на с. Смочан, община Ловеч. Уточняването на земите ще се извършва на място по график с посочени дати и местности. Обявлението в “Държавен вестник” и графикът ще бъдат изложени в сградата на община Ловеч. За съвместното уточняване ще се изготви протокол за подпис от явилите се лица.

5099

21. - Общинска служба по земеделие и гори - Лом, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 във връзка с чл. 27а, ал. 3 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите или упълномощени от тях лица за обезщетяване със земеделски земи в община Лом, област Монтана, че в срок от 6.III.2006 г. до 17.III.2006 г. ще бъде извършен въвод във владение съгласно изработения и обявен план за обезщетение. Графикът по дати и землища и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в общинската служба по земеделие и гори и в кметствата на селата в общината. При извършване на въвода общинската служба по земеделие и гори съставя протокол съгласно чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ.

5100

58. - Община Раднево на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за ПУП (парцеларен план) за обект “ТЕЦ “Марица-изток 2” - ЕАД, подобект “Магистрален тръбен лентов транспортьор № 2 за извод на пепелина и гипс от МТЛТ № 1 на ТЕЦ-2 до Обединени северни насипища” в землищата на селата Ковачево и Староселец, община Раднево, област Стара Загора. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

4703

2. - Община Сливен на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - план за регулация с ограничителни линии на застрояване на улица “Г. С. Раковски” от о.т. 228 до о.т. 441, Сливен, който е изложен в общината, стая 34. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

5101

1. - Община Созопол, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на зона за земеделско ползване по § 4 в местност “Куку баир - разширение”, землище Созопол, в обхват на кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 и план за улична регулация от осова т. 1 до осова точка 18. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план пред общинската администрация.

5460

1. - Община Троян, област Ловеч, съобщава, че на основание чл. 49 във връзка с § 4, ал. 1, т. 2 ЗКИР при условията на § 5 от Наредба № 3 от 2005 г. със заповед № 1271 от 29.ХII.2005 г. на кмета на община Троян е одобрено попълването на значителна част от кадастралния план на Троян за кв. 77 и 151, който е изложен в стая 30 на общината. Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” по реда на ЗАП чрез общината пред Ловешкия окръжен съд.

4834

1. - Община Ямбол на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ съобщава, че окончателният списък на отговарящите на условията на ЗУЖВГМЖСВ притежатели на многогодишни жилищноспестовни влогове за 2005 г. е изложен в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът може да бъде обжалван по реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

5102

 

СЪДИЛИЩА

Софийският градски съд, адм. отделение, IIIж състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Веслец 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.V.2006 г. в 13,30 ч. като ответница по АХД № 4074/2004, заведено от X.X.X.-X., срещу Столична РДНСК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще бъде гледано при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5078

Софийският градски съд, адм. отделение, IIIж състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Будапеща 30, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.V.2006 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по а.х.д. № 4074/2004, заведено от X.X.X.-X., срещу Столична РДНСК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще бъде гледано при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5079

Асеновградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Асеновград, ул. Райна Княгиня 9, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.III.2006 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1031/2005, заведено от X.X.X. от Асеновград, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5442

Белослатинският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Бяла Слатина, ул. Цар Симеон I № 141, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.III.2006 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 544/2005, заведено от X.X.X. от Бяла Слатина, за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5443

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Габрово, ул. Съзаклятие 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.III.2006 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1430/2005, заведено от ТР “Далекосъобщения”, клон Габрово, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5080

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Яворец, община Габрово, ул. Георге Георгиу Деж 12, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.III.2006 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 2119/2005, заведено от Регионална дирекция за социално подпомагане - Габрово, за настаняване на дете в ДМСГД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5444

Горнооряховският районен съд, 10 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Лясковец, ул. Възраждане 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.III.2006 г. в 9,15 ч. като ответник по гр. д. № 1502/2005, заведено от “БТК” - АД, София, за РУД - Велико Търново, по чл. 79 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50 ГПК.

5735

Горнооряховският районен съд, 10 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес с. Първомайци, ул. Отец Паисий 29, да се яви в съда на 21.III.2006 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1500/2005, заведено от БТК - АД, София, за РУД - Велико Търново, по чл. 79 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50 ГПК.

5734

Гоцеделчевският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Огняново, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.II.2006 г. в 9.30 ч. като ответник по гр.д. № 756/2005, заведено от БТК - АД, София, РУ “Далекосъобщения” - Благоевград, по чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 86, ал. 1 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5445

Добричкият районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, от с. Дончево, община Добрич, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.III.2006 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1707/2005, заведено от X.X.X., по иск за издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5736

Районният съд - Дупница, призовава X.X.X. с последен адрес Бобов дол, кв. Христо Ботев, ул. Васил Демиревски 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.III.2006 г. в 9 ч. като ответница по гр. д. № 1316/2005, заведено от X.X.X. от Бобов дол, по чл. 99, ал. 2 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5446

Районният съд - Дупница, призовава X.X.X. с последен адрес гр. Дупница, ул. Стефан Караджа 24, ет. 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.III.2006 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 1343/2005, заведено от X.X.X. от гр. Дупница, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

6131

Казанлъшкият районен съд призовава X.X.X. с постоянен адрес Чирпан, ул. Дружба 49, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.III.2006 г. в 14 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 1377/2005, заведено от X.X.X. от Казанлък, по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5737

Казанлъшкият районен съд призовава X.X.X. с постоянен адрес гр. Царево, област Бургас, ул Грънчар 25, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.III.2006 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 1736/2005, заведено от Дирекция за социално подпомагане - гр. Николаево, по чл. 21, т. 1 и чл. 26 във връзка с чл. 25, т. 2 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5447

Пазарджишкият районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Пазарджик, ул. Стара планина 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.III.2006 г. в 13 ч. като ответница по гр.д. № 2152/2005, заведено от X.X.X.. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5738

Панагюрският районен съд призовава X.X.X. с постоянен адрес Стара Загора, ул. Единство 12, вх. А, с последен адрес Стара Загора, ул. Персенк 18, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.II.2006 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 255/2005, заведено от дирекция “Социално подпомагане” - Панагюрище, по чл. 26 ЗЗДт. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

6129

Панагюрският районен съд призовава X.X.X. с постоянен адрес с. Ляхово, област Пазарджик, ул. 17 № 11, с последен адрес с. Свети Влас, област Бургас, ул. Цар Симеон 46, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.II.2006 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 255/2005, заведено от дирекция “Социално подпомагане” - Панагюрище, по чл. 26 ЗЗДт. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

6130

Пернишкият районен съд призовава X.X.X., с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.III.2006 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 4216/2005, заведено от X.X.X. от Перник, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5739

Пирдопският районен съд призовава X.X.X. с последен и постоянен адрес с. Душанци, ул. Димитър Шопов 14, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.III.2006 г. в 9,30 ч. като ответница по гр.д. № 343/05, заведено от X.X.X., по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5740

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Крушовица, област Враца, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.III.2006 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д. № 2710/2005, заведено от X.X.X. от Плевен, по чл. 72 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5081

Пловдивският районен съд, II бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Дряново, ул. Стефан Стамболов 19, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви с съда на 1.III.2006 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по бр. д. № 1135/2005, заведено от X.X.X. от Пловдив, иск по чл. 72 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5082

Пловдивският районен съд, I бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 131, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.III.2006 г. в 9 ч. като ответник по бр.д. № 1053/05, заведено от X.X.X. от Пловдив, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5741

Пловдивският районен съд, I бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Кипарис 10, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.III.2006 г. в 9 ч. като ответница по бр.д. № 962/05, заведено от X.X.X. от Пловдив, иск по чл. 72 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5742

Пловдивският районен съд, 17 гр. състав, призовава X.X.X. с постоянен адрес с. Ръжево Конаре, област Пловдив, ул. 37 № 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.II.2006 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 1629/2005, заведено от X.X.X., X.X.X. и X.X.X., за иск по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

6132

Поморийският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Поморие, ул. Изгрев 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.III.2006 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 303/2005, заведено от X.X.X., по чл. 71, ал. 2 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5743

Провадийският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Варна, ул. Иван Рилски 23, вх. Б, ап. 48, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.III.2006 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 400/2005, заведено от X.X.X., за увеличение на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5083

Разградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Търговище, област Търговище, ул. Спиридон Грамадов 24, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.III.2006 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 202/2005, заведено от X.X.X. от с. Градина, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5448

Русенският районен съд, VII гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, бул. България 156, ет. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.III.2006 г. в 13 ч. и 15 мин. като ответник по гр.д. № 5205/2005, заведено от X.X.X.. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5084

Русенският районен съд, 10 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Захари Стоянов 23, вх. 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.III.2006 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 5209/2005, заведено от X.X.X., за иск по чл. 33, ал. 2 ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5449

Силистренският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Силистра, ул. К-н Кръстев 20, и X.X.X. с постоянен и настоящ адрес Силистра, ул. Солун 11, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 27.IV.2006 г. в 9 ч. като ответници по гр.д. № 1385/2005, заведено от X.X.X., по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5450

Софийският районен съд, гр. колегия, 49 състав, призовава X.X.X. с постоянен и настоящ адрес София, ж.к. Надежда 1, бл. 133, вх. А, ет. 8, ап. 21, и X.X.X. с постоянен и настоящ адрес София, бул. Христо Ботев 35, ет. 4, ап. 14, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 27.II.2006 г. в 9 ч. като ответници по гр.д. № 21345/2003, заведено от X.X.X., X.X.X. и X.X.X., за вещен иск. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5454

Софийският районен съд, гр. колегия, 49 състав, призовава X.X.X. с постоянен и настоящ адрес София, ж. к. Дружба, бл. 33, вх. Е, ет. 1, ап. 92, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.II.2006 г. в 9 ч. като ответница по гр. д. № 4560/2005, заведено от “ДЗИ - Общо застраховане” - АД, за търговски иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5456

Софийският районен съд, ГК, 77 състав, призовава X.X.X. с известен адрес София, ж.к. Толстой, бл. 3, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.III.2006 г. в 14 ч. като ответница по гр.д. № 7994/2005, заведено от “БТК” - АД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5087

Софийският районен съд, бр. колегия, 81 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Иван Сусанин 42А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.III.2006 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 3009/2005, заведено от X.X., за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5452

Софийският районен съд, 51 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Света Троица, бл. 317, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.III.2006 г. в 14 ч. като ответник по гр.д № 7615/2004, заведено от ЗД “Бул Инс” - АД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5455

Софийският районен съд, бр. колегия, 85 състав, призовава X.X.X., с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.III.2006 г. в 14 ч. като ответник по гр. д. № 3466/2005, заведено от X.X.X., по чл. 72 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5086

Софийският районен съд, бр. колегия, 87 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Латинка 7А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.III.2006 г. в 14 ч. като ответница по гр. д. № 4251/2005, заведено от X.X.X., за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5451

Софийският районен съд, бр. колегия, 81 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, бул. Черни връх 38, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.III.2006 г. в 10,30 ч. като ответник по гр.д. № 718/2005, заведено от X.X., по чл. 75 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5453

Софийският районен съд, 51 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, кв. Илинден, бл. 56, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.III.2006 г. в 14 ч. като ответница по гр.д. № 12883/2005, заведено от “Космо България Мобайл” - ЕАД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5457

Софийският районен съд, гр. колегия, 24 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, бул. Петко Ю. Тодоров 3, вх. Е, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.IV.2006 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 1606/2004, заведено от X.X.X., за иск 600 лв. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5744

Софийският районен съд, гр. колегия, 65 състав, призовава X.X.X. и X.X.X. с постоянен и настоящ адрес София, ж.к. Надежда 1, бл. 114, вх. Г, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 2.VI.2006 г. в 9,30 ч. като ответници по гр.д. № 3685/05, заведено от “Хаазе + КЮН”, за търговски иск. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5085

Районният съд - гр. Средец, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Средец, ул. Странджа 51, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.II.2006 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 175/2005, заведено от X.X.X. от гр. Средец, ул. Странджа 51, за издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

6133

Старозагорският районен съд, VIII състав, призовава X.X.X. с последен адрес Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики, бл. 53, вх. Б, ет. 3, ап. 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.III.2006 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 1612/2005, заведено от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. от Стара Загора, бул. М. М. Кусев 31, вх. В, ет. 1, ап. 3, за иск по чл. 135, ал. 1, изр. I ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5088

Търговищкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Търговище, ул. Кюстенджа 10, ет. 3 ап. 9, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.III.2006 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2158/2005, заведено от X.X.X., по чл. 82 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5089

Търговищкият районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Дебелец, област Велико Търново, ул. Христо Ботев 37, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.III.2006 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 2047/2005, заведено от X.X.X. със съгласието на своята майка и законен представител X.X.X., по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се разгледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5713

Харманлийският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Харманли, бул. България 51, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.III.2006 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 506/2005, заведено от X.X.X., за развод по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5090

Шуменският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Шумен, ул. Перунка 22, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.III.2006 г. в 9 ч. на I с.з. като ответница по гр.д. № 3148/2005, заведено от X.X.X. от Шумен, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5746

Шуменският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Шумен, ул. Цар Освободител 44, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.III.2006 г. в 13 ч. и 30 мин. на I с.з. като ответник по гр. д. № 2323/2005, заведено от “Бони - ин” - ЕООД, Шумен. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5712

Шуменският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Шумен, ул. Белмекен 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.III.2006 г. в 8,30 ч. на I с.з. като ответник по гр.д. № 2934/2005, заведено по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5745

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени с решение № 873 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 833/2000 на “Медицински център I - Петрич” - ЕООД: освобождава като управител X.X.X.; вписва нов управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

83980

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 793 от 25.III.2005 г. по ф.д. № 2018/96 промени за “Месокомбинат - Сандански” - АД: освобождава като член на СД X.X.X.; вписва нов член на СД X.X.X..

83981

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 813 от 28.III.2005 г. по ф.д. № 408/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Строй груп” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. Малашевска 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски, шивашки, плетачески, трикотажни или други услуги, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителство. Дружеството е с капитал 6000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.ки и се представлява и управлява от X.X.X..

83982

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 856 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 436/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Димитра” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. Даскал Козарев 13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, сделки с обекти на интелектуалната собственост, комисионни, складови сделки, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски услуги, дърводелски, шивашки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, търговско представителство и посредничество, ремонтни услуги, производство и продажба на стоки от селскостопански, животински или промишлен произход, транспортни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, с едноличен собственик на капитала Йоана Георгиос Панайотиду, която ще управлява и представлява дружеството.

83983

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 879 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 443/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “ВМбилдинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Никола Вапцаров 65, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки, складови сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски услуги, селски туризъм. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, с едноличен собственик на капитала X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

83984

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 823 от 28.III.2005 г. по ф.д. № 418/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Росони” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Свобода 3, с предмет на дейност: продажба на стоки собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, складови сделки, лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, текстилни, шивашки и конфекционни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, с едноличен собственик на капитала Георгиос Савас Савелидис, който ще управлява и представлява дружеството.

83985

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 647 от 11.III.2005 г. по ф.д. № 383/99 на “Аптечно - Благоевград 21” - АД, Благоевград, допуска прилагане на годишния счетоводен отчет за 2003 г.

83973

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 786 от 24.III.2005 г. по ф.д. № 1286/2002 промени за “Парамон” - ЕООД: вписва допълнение предмета на дейност с: предприемачество, проучвателна, проектантско-конструкторска, строителна и търговско-инженерингова дейност в страната и в чужбина за изграждане, обзавеждане или управление на сгради и обекти с търговско, административно, културно-битово, жилищно и др. предназначение.

83974

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 810 от 28.III.2005 г. по ф.д. № 1103/2003 промени за “Зоната.сом” - ООД: вписва като съдружник “Иноксмастър Инжинеринг” - ЕООД, Пловдив.

83975

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 788 от 25.III.2005 г. по ф.д. № 1336/92 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “X.X. - Здравец” заедно с предприятието от X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X. - Здравец” със седалище и адрес на управление с. Бачево, община Разлог.

83976

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 777 от 23.III.2005 г. по ф.д. № 79/91 промени за “Пирински бук - ООД - ГД” - ООД: вписва заличаване на вписваните с решение № 3142 от 19.ХII.2002 г. промени по партидата на дружеството: след извършеното заличаване на промените, вписани в реш. № 3142/19.ХII.2002 г., съдружници в дружеството са: държавата и “Пирински бук - 98” - ООД, рег. по ф.д. № 638/98 по описа на БлОС; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X.; вписва промени, приети на общо събрание на съдружниците, проведено на 25.ХI.2002 г., както следва: изключва като съдружник държавата; вписва преобразуване на дружество с ограничена отговорност с фирма “Пирински бук - ООД - ГД” - ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Пирински бук” - ЕООД, и с предмет на дейност: производство на бичени дървени материали, амбалажи, опаковки, мебели, изделия от дървесина, търговия в страната и в чужбина; дружеството е с капитал 17 920 лв., едноличен собственик на капитала е “Пирински бук - 98” - ООД, гр. Гоце Делчев; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X.; дружеството е с неограничен срок.

83977

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 832 от 28.III.2005 г. по ф.д. № 105/91 промени за “Георесурс” - ЕООД: освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

83978

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 839 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 132/96 промени за “Киско” - ООД: вписва допълнение предмета на дейност с: извършване на посредническа дейност по наемане на работа в страната и в чужбина.

83979

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 824 от 28.III.2005 г. по ф. д. № 419/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Джулия транс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Даме Груев 22, вх. В, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; хотелиерски, туристически и рекламни сделки, програмни, импресарски и туроператорски услуги, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, покупка и строеж на недвижими имоти с цел продажбата им; сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се представлява и управлява от X.X.X..

83986

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 840 от 28.III.2005 г. по ф. д. № 421/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Универсал - 2005” - ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Христо Чернопеев 27, с предмет на дейност: производство и търговия с месни изделия; производство и продажба на текстилни и други шивашки изделия; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, складови сделки, външнотърговска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., ЕТ “X.X. - 46”, с неограничен срок и се управлява от X.X.X..

83987

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 849 от 29.III.2005 г. по ф. д. № 430/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Сити консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Св. X.X. 18, с предмет на дейност: консултантски и счетоводни услуги; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството; покупка на стоки и други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; хотелиерски, туристически и рекламни сделки; програмни, импресарски и туроператорски услуги; търговско представителство и посредничество; таксиметров превоз; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; покупка и строеж на недвижими имоти с цел експлоатацията и продажбата им; сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и с едноличен собственик на капитала X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

83988

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 780 от 23.III.2005 г. по ф. д. № 395/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Вегатекс” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Дунав - продължение, с предмет на дейност: покупки на стоки с цел препродажба в първоначален или преработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки, лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, лизинг, шивашки услуги. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83989

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 846 от 29.III.2005 г. по ф. д. № 427/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ник - спед” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Петър Берон 12, вх. Б, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; международни превози на товари и пътници; складови сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която ще управлява и представлява дружество.

83990

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 808 от 25.III.2005 г. по ф. д. № 407/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Аллинад - терапи - интернешънал” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Крали Марко 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина; продажба и търговия на стоки собствено производство; авторемонтни услуги; търговско представителство и посредничество; външнотърговска дейност във всичките й форми, експорт, импорт и реекспорт, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Добривойе Милунович и се представлява и управлява от Добривойе Милунович.

83991

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 848 от 29.III.2005 г. по ф. д. № 429/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Интербилд” - ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Пощенска 8, с предмет на дейност: покупка на промишлени и непромишлени стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки за бита с цел да се продадат; производство и сделки със селскостопански стоки; комисионни, спедиционни, складови сделки, търговско представителство и посредничество; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; лизинг; сделки с интелектуална собственост; заваръчни, електротехнически и авторемонтни сделки; строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел да се продадат; превозни сделки в страната и в чужбина със собствени или наети автомобили. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

83992

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 791 от 25.III.2005 г. по ф.д. № 1565/94 промени за “Провест” - ООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 25 000 лв.

83993

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 830 от 28.III.2005 г. по ф.д. № 1650/2000 промени за “Енергоремонт Кресна - 2000” - АД: освобождава като членове на СД X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на СД X.X.X. и X.X.X.; освобождава като председател на СД X.X.X.; вписва като председател на СД X.X.X.; освобождава като зам.-председател на СД X.X.X.; вписва като зам.-председател на СД X.X.X..

83994

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 833 от 28.III.2005 г. по ф.д. № 1468/94 промени за “Енергоремонт - Кресна” - АД: освобождава като членове на СД X.X.X., X.X.X., X.X.X.; вписва като член на СД X.X.X.; вписва като председател на СД X.X.X.; вписва като зам.-председател на СД X.X.X.; промяна броя на членовете на СД от петима на трима членове; след направените промени съветът на директорите е в състав: X.X.X. - изпълнителен директор, X.X.X. - председател на СД, X.X.X. - зам.-председател на СД.

83995

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 804 от 24.III.2005 г. по ф.д. № 403/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Чичин” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Банско, ул. Неофит Рилски 52, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

83996

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 806 от 25.III.2005 г. по ф.д. № 405/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Мартина - 97” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. Гоце Делчев 9, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски, шивашки, плетачески, трикотажни или други услуги, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга незабранена от закона дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

83997

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 814 от 28.III.2005 г. по ф.д. № 409/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Сис Ком” - ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Св. X.X. 18, с предмет на дейност: рекламни, маркетингови, информационни, програмни, импресарски и туристически услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки собствено производство, дърводобив, обработка и преработка на дървесина, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиционни сделки, складови сделки, хотелиерство, ресторантьорство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, транспорт в страната и в чужбина, консултантски и счетоводни услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, експлоатация на паркинги и гаражи. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

83998

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146 ТЗ с определение № 629 от 10.III.2005 г. по ф.д. № 450/97 по описа на съда за “Монолитстрой - Чорбаджийски, Байкушев” - Благоевград, допуска прилагане на годишния счетоводен отчет за 2004 г.

83999

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф.д. № 913/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Тортуга Солюшънс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Работнически блокове 15, вх. 1, ет. 2, с предмет на дейност: операторска - телекомуникационна дейност по ефир и кабел, импресарска дейност, финансово-брокерска дейност, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен и преработен вид, производство на стоки с цел търговия на едро и дребно, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, транспортни услуги, включително и международни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, туроператорски, турагентски, информационни и рекламни услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външнотърговски сделки - внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, както и всички сделки, които не противоречат на закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

83423

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф.д. № 912/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Бритиш Бългериън Билдинг Корпърейшън” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Македония 18, ет. 1, с предмет на дейност: хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги, покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Брайс Майкъл Скот.

83424

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.III.2005 г. по ф.д. № 886/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Стандарт - 05” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Иван Шишман 23, с предмет на дейност: строителство, покупка или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, валутни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, таксиметрови услуги, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, вътрешна и външна търговия, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

83425

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.III.2005 г. по ф.д. № 887/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “С енд С 2005” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 4, вх. 3, ет. 6, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупко-продажба, производство и търговия със суровини, селскостопански, хранителни, промишлени и други вещи в първоначален, обработен и преработен вид в страната и в чужбина, спедиторски и превозни сделки, лизинг, сделки с интелектуална собственост, технологично оборудване и ноу-хау, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки, туристически, туроператорски, хотелиерски и ресторантьорски сделки и услуги, търговско представителство и посредничество, вкл. агентство и комисионерство на местни и чуждестранни лица. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

83426

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.III.2005 г. по ф.д. № 888/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “МС Строй” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, кв. Лозово, ул. Ясенова гора 15, с предмет на дейност: строителство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, счетоводни, информационни или други услуги, покупка, менажиране и продажба, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност, която по предмет или обем налага извършването й по търговски начин. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83427

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.III.2005 г. по ф.д. № 889/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Галя 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ж.к. Младост, бл. 44, ет. 3, ап. 10, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, туристически дейности, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83428

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф. д. № 3200/2003 вписва промяна за “Пи си продуктс” - ООД: освобождава като съдружник X.X.X.; вписва промяна на наименованието от “Пи си продуктс” - ООД, на “Пи си продуктс” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от едноличиня собственик на капитала X.X.X..

83415

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф. д. № 2331/2002 вписва промяна за “Винарска изба Медово” - ООД: вписва като съдружници X.X.X. и ЕТ “Драгон - X.X.”, София; вписва като съуправител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83416

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф. д. № 1743/2001 вписва промяна за “Дебелт индъстрийс” - ООД: освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

83417

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф. д. № 2283/2001 вписва промяна за “Б.У.Д.” - ООД: освобождава като съдружник X.X.X.; вписва промяна на наименованието от “Б.У.Д.” - ООД, на “Б.У.Д.” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83418

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф. д. № 1991/96 заличава от ТР на БОСД “Флорика” - ЕООД, в ликвидация.

83419

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.III.2005 г. по ф. д. № 884/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Ен ти комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Любен Каравелов 57, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиционни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителни консултации, проектиране, таксиметрови услуги, сделките и услугите ще се извършват по търговски начин в страната и чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83420

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф. д. № 915/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Анджели” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Черноморец, община Созопол, ул. Велека 7, с предмет на дейност: продажба на стоки собствено производство, извършване на хотелиерски и ресторантьорски услуги, комисионни, спедиционни и превозни сделки, в т. ч. международен транспорт и спедиция, търговско представителство и посредничество, складови сделки, лизинг, хотелиерски, туристически (туроператорство и турагентство), рекламни, информационни, програмни, импресарски, сделки с интелектуална собственост, сделки по покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговски и валутни сделки, обмяна на валута и разкриване на обменни бюра. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

83421

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф. д. № 914/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Капитал инвест” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Иван Вазов 25, ет. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, автосервизни услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети съгласно Закона за счетоводството. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83422

Бургаският окръжен съд с решение от 29.ХII.2005 г. по т.д. № 488/2004 на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ с допълване в диспозитива на решението на реквизитите в чл. 711 ТЗ: обявява неплатежоспособността на “Спектра ком - 7” - ООД, Карнобат, с начална дата 12.III.2004 г.; обявява го в несъстоятелност; постановява обща възбрана и запор върху имуществото на “Спектра ком - 7” - ООД, Карнобат; прекратява правомощията на органите на “Спектра ком - 7” - ООД, Карнобат; лишава “Спектра ком - 7” - ООД, Карнобат, от правото да управлява и се разпорежда с имуществото си; прекратява производството по несъстоятелност.

4821

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XII.2005 г. по ф.д. № 2292/2005 вписва промени за “Апарт хотел “Царево” - ЕООД: вписва нов адрес на управление - гр. Царево, къмпинг Нестинарка 1, апартхотел “Серенити бей”; вписва увеличаване на капитала на дружеството от 1 500 000 лв. на 3 000 000 лв.

5424

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.III.2005 г. по ф.д. № 655/2005 вписва промяна за “Ориент кемикъл” - ЕООД: вписва промяна на наименованието от “Ориент Кемикъл” - ЕООД, на “Ориент Кемикъл Експорт Импорт” - ЕООД: вписва нов адрес на управление - Бургас, пл. Царица Йоанна 11 - 13, ет. 1, офис 6.

83407

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф.д. № 3502/99 вписва промяна за “Експрес контрол” - ООД: освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

83408

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф.д. № 732/2005 вписва промяна за “Емко експорт” - ООД: освобождава като управител X.X.X.; вписва като управители X.X.X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

83409

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф.д. № 2616/2004 вписва промяна за “Тремекс” - ООД: освобождава като съдружник Робърт Маар; вписва като съдружник Нийл Оливър О’Рейли.

83410

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.III.2005 г. по ф.д. № 947/2005 вписва еднолично дружеството с ограничена отговорност “Вал пропъртис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Веселие, община Созопол, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, включително производство и търговия със селскостопанска продукция, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба на стоки собствено производство, външнотърговски сделки, комисионни, складови, спедиционни сделки, стоков контрол, лизинг, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Стенли Аткинс.

83411

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.III.2005 г. по ф.д. № 2690/2004 вписва промяна за “Пантера - Р” - ООД: освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

83412

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф.д. № 704/2003 вписва промяна за “Средец ГТ” - ООД: освобождава съдружниците X.X.X. и X.X.X.; освобождава като управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва нов адрес на управление - Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 46, вх. 8, ет. 6, ап. 142; дружеството ще се управлява и представлява от досегашния управител X.X.X..

83413

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф.д. № 744/2003 вписа промени за “БСУ” - ЕАД: увеличава капитала от 11 000 000 лв. на 15 500 000 лв., разпределен в 15 500 поименни акции, с номинална стойност 1000 лв. всяка.

83414

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.III.2005 г. по ф.д. № 956/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Медиатер” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Юрий Венелин 40, вх. А, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, туроператорски, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, маркетинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83441

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решени от 31.III.2005 г. по ф.д. № 954/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Рийд Холдингс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Патриарх Евтимий 2, вх. А, ет. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, международна транспортна дейност (след получаване на съответното разрешение), както и всяка друга дейност, която по предмет или обем налага извършването й по търговски начин. Дружеството е с капитал 5000 лв., управлява се от управителя Грегъри Сиин Търнбул и се представлява от управителя Грегъри Сиин Търнбул и едноличния собственик на капитала Елън Рийд заедно и поотделно.

83442

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.III.2005 г. по ф.д. № 952/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Крайморски бряг” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, кв. Крайморие, ул. Лорна 8, с предмет на дейност: производство и търговия със стоки и услуги, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, вътрешен и международен транспорт, отдаване под наем на леки автомобили (рент-а-кар), туроператорски услуги и туристическоагентски услуги, туристически, хотелиерски, рекламни услуги, външнотърговски сделки, проектиране, строителство и покупко-продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

83443

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.III.2005 г. по ф.д. № 951/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Макс-аудио” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Поморие, ул. Драва 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, монтаж на автомобилни аудиосистеми. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83444

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.III.2005 г. по ф.д. № 890/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Скай - 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Рудник, община Бургас, ул. Жечка Карамфилова 77, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, софтуер, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Гари Марк Томас.

83429

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.III.2005 г. по ф.д. № 891/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Рич Пропъртис” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Гурко 18, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки собствено производство, продажба на течни горива, комисионни, складови, спедиционни, превозни сделки с всякакви МПС в страната и в чужбина, ремонт на превозни средства, хотелиерство, рекламни, информационни, импресарски сделки, туризъм в страната и в чужбина, счетоводни, консултантски и проектантски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

83430

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.III.2005 г. по ф.д. № 892/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “ТИ. Уайт енд Сон Ентърпрайсиз” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Гурко 18, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки собствено производство, продажба на течни горива, комисионни, складови, спедиционни, превозни сделки с всякакви МПС в страната и в чужбина, ремонт на превозни средства, хотелиерство, рекламни, информационни, импресарски сделки, туризъм в страната и в чужбина, счетоводни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

83431

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.III.2005 г. по ф.д. № 893/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Синг Пропъртис Бългериа” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Гурко 18, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки собствено производство, продажба на течни горива, комисионни, складови, спедиционни, превозни сделки с всякакви МПС в страната и в чужбина, ремонт на превозни средства, хотелиерство, рекламни, информационни, импресарски сделки, туризъм в страната и в чужбина, счетоводни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

83432

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.III.2005 г. по ф.д. № 895/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Атко Несебър” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Хан Крум 43, бл. Дюни, ап. 41, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83433

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.III.2005 г. по ф.д. № 896/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Комфортс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Фрегата 51, вх. 2, ет. 1, ап. 6, с предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, туристически услуги, туроператорски услуги, търговска дейност в страната и в чужбина с всякакъв вид стоки на едро и дребно, рекламни услуги, представителство и посредничество, складова и спедиционна дейност, производство на стоки и услуги за бита и промишлеността в страната и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, маркетингова, лизингова, инвестиционна, лицензионна дейност и мениджмънт в страната и чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83434

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.III.2005 г. по ф.д. № 949/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Ахело” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Поморие, ул. Христо Ботев 20, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, внос и износ, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, магазинерство, ресторантьорство, кафетерия, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, търговия и услуги с аудио-визуални уредби и носители. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83400

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.III.2005 г. по ф.д. № 948/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Чавдар ауто” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 54, вх. 2, ет. 6, ап. 36, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, превозни и спедиционни сделки в страната и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, рекламни услуги, туристически, хотелиерски, програмни и импресарски услуги, финансови и счетоводни услуги, консултантски и маркетингови услуги, ресторантьорски услуги, продажба на стоки собствено производство. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83401

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.III.2005 г. по ф.д. № 697/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Имоти в България” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур, бл. 125, ет. 3, с предмет на дейност: търговско посредничество за имоти, покупко-продажба и всякакви други разпоредителни действия с недвижими имоти и инвестиции, както и всяка друга незабранена със закон дейност, сключване на договори с местни и чуждестранни физически и юридически лица и неперсонифицирани дружества, откриване клонове и представителства по решение на общото събрание и в съотвествие с изискванията на ТЗ, да участва в местни или чуждестранни дружества, в консорциуми или други обединения по решение на общото събрание, наема, закупува и отчуждава недвижими имоти, организира маркетингови и други проучвания на пазари, конкурентна способност, валутни и финансови условия, провеждане на рекламна дейност, организира и участва в изложби, информационни и демонстративни експозиции и срещи, осъществява други дейности и сделки, които биха се оказали подходящи и подпомагащи основния предмет и цели на дружеството. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83402

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.III.2005 г. по ф.д. № 699/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Макростил инвест” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, бул. Иван Вазов 83, с предмет на дейност: търговия с петролни продукти на едро и дребно, транспортни сделки и услуги, осъществяване на сделки, свързани с организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, производство на селскостопанска продукция и търговия с нея в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, строителни услуги, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, внос-износ, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83403

Бургаският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение от 21.III.2005 г. по ф.д. № 3518/96: вписа прекратяването на ЗК “Сдружение на частните земеделски стопани Златен клас” - с. Горица, община Поморие: открива производство по ликвидация на кооперацията с ликвидатор X.X.X. и срок на ликвидацията шест месеца.

83404

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 21.III.2005 г. по ф.д. № 1872/95 вписа прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ “Сесилия - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Мит - груп” - ЕООД, Бургас; заличава от търговския регистър ЕТ “Сесилия - X.X.”.

83405

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 22.III.2005 г. по ф.д. № 1716/2002 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ “ПИТ - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “ПИТ - X.X.”; заличава от търговския регистър ЕТ “ПИТ - X.X.”.

83406

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.III.2005 г. по ф.д. № 897/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Сунай тур” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Руен, ул. Първи май 44, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, транспортни и превозни сделки в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, разработване и поддръжка на програмни продукти, информационни, консултантски, хотелиерски, туристически, рекламни, счетоводни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Васви Юмер Мехмед.

83435

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 1.IV.2005 г. по ф.д. № 2903/96 вписва промяна за “Омега груп” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

83436

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.III.2005 г. по ф.д. № 1044/96 вписва промени за “Бургас лизинг” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X..

83437

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.III.2005 г. по ф.д. № 1405/2002 вписва промени за “ПБИ” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва ново седалище и адрес на управление - Габрово, ул. Чумерна 15 - пристройка на детска градина “Радост”; вписва нов предмет на дейност: сделки с недвижими имоти, туризъм, информационно осигуряване, компютърна техника, консултантски услуги, производство, изкупуване, продажба, доставка, внос и износ на хранителни и промишлени стоки, стоки за народно потребление, цигари и алкохол (след получаване на съответния лиценз), организиране на търгове, базари, изложби, търговско-импресарски сделки и услуги с предмети на изкуството, антикварна (без паметници на културата), търговско представителство и посредничество, покупка на стоки или вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови, лизингови, превозни, хотелиерски, рекламни (без книгопечат), информационни, счетоводни услуги, битови услуги, образователни и преквалификационни курсове (без издаване на документ за правоспособност), строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, транспорт в страната и в чужбина, охранителни (при спазване на законовия режим) услуги.

83438

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.IV.2005 г. по ф.д. № 2702/2003 вписва промени за “Соло” - ЕООД: вписва като съдружник Крейг Алан Варди; вписва промяна на наименованието от “Соло” - ЕООД, на “Соло” - ООД, със седалище и адрес на управление Поморие, ул. Генерал Скобелев 1А; дружеството ще се управлява и представлява от досегашните управители Пол Редферн и Крейг Алан Варди заедно и поотделно.

83439

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.III.2005 г. по ф.д. № 776/2005 вписва промени за “БФИ” - ООД: освобождава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; вписва нов адрес на управление - Бургас, ул. Цар Самуил 12, ет. 3.

83440

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.III.2005 г. по ф.д. № 849/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Фор стар девелопърс” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Цар Петър 17, ет. 4, и с предмет на дейност: проектиране, инженеринг, строителство, строително-монтажни и строително-ремонти услуги, хотелиерски услуги, туристически услуги, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, транспортни услуги с всички видове транспорт, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или по-нататъшна експлоатация. Дружеството е с капитал 5200 лв. и се управлява и представлява от управителя Патрик Хоу.

82962

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.III.2005 г. по ф.д. № 848/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Организация за оценка на недвижимо имущество” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Зорница, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. 4, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, франчайзинг, посредничество при сделки с недвижимо имущество. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Дейл Едуард Де Ваан.

82963

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.III.2005 г. по ф.д. № 847/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Вит - 67” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Пасат 8а, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вносно-износни сделки, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

82964

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.III.2005 г. по ф.д. № 845/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Маккинли - пропъртис” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Извор, община Созопол, и с предмет на дейност: внос, износ, търговия, консултантска дейност, реклама, сделки с недвижими имоти, туризъм, спедиция и транспорт в страната и в чужбина, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, туроператорски и турагентски сделки, лизинг, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Уилям Джордж Маккинли.

82965

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.III.2005 г. по ф.д. № 860/2005 вписва акционерно дружество “Калканска ферма” - АД, със седалище и адрес на управление с. Ветрен, община Бургас, ул. Александър Стамболийски 34, и с предмет на дейност: отглеждане на риба и други водни животни в изкуствени и естествени условия, управление на държавни концесии върху местни природни ресурси, транспортна дейност, вътрешна и външна търговия с риба и рибни продукти, представителство, посредничество и комисионерство във връзка с основния предмет. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в 1000 поименни акции с номинална стойност 50 лв., управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. и X.X.X. и се представлява от изпълнителния член X.X.X..

82966

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.III.2005 г. по ф.д. № 7382/91 вписа промени за “Летище Бургас” - ЕАД: освобождава като член на съвета на директорите Лора Едуард Клайн; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.-X..

82967

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262к, ал. 2 ТЗ с решение от 11.I.2006 по ф. д. № 3675/96 вписа преобразуване на “Симона - 94” - ООД, чрез отделяне от него на новоучредено еднолично дружество с ограничена отговорност “Смарт протект” - ЕООД.

4878

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 839/05 от 25.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Естейт Инвест” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Крепостна 14, ап. 9, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, търговия с водни артикули, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, производство, преработка и реализация на суровини, материали, селскостопанска, промишлена и специализирана продукция, търговска и външнотърговска дейност, маркетинг, трансфер, инженеринг, пространствено оформление и дизайн на интериор и екстериор, транспортни, сервизни, битови и специализирани дейности и услуги, консултинг, лизинг и информационно обслужване, софтуер и хардуер, организиране и провеждане на спортни игри и състезания, водни спортове, развлекателни игри, рекламна, програмна, преводаческа и импресарска дейност, посредничество и представителство в страната и в чужбина, складова дейност - митническа, в безмитни зони, складови сделки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, обслужване и поддръжка на вендинг машини. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

82007

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.III.2005 г. по ф.д. № 1750/04 вписа промяна за “Албатрос Турист сървиз” - ООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 1 764 120 лв.; приема и прилага актуализиран дружествен договор.

82008

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 811/05 от 22.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Хилмар” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Княз Борис I № 33, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и ресторантьорство, комисионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Мартин Карти и Хилъри Карти и се управлява и представлява от Мартин Карти и Хилъри Карти заедно и поотделно.

82009

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 826/05 от 22.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Кристофър Пейдж” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Чайка, бл. 39, ет. 13, ап. 52, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, посредничество и търговско представителство на физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортни услуги - превоз на пътници и товари, туристически услуги, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и туристическа агентска дейност след получаване на съответен лиценз, рекламна дейност, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Кристофър Доналд Пейдж.

82010

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 803/05 от 18.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Поприча” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Драгоман 9, ет. 3, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска и експертна дейност, търговско представителство и посредничество, туристическа дейност, след лиценз, маркетинг и мениджмънт услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Лорейн Мари Армстронг.

82011

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 763/05 от 18.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Бляк Сий Дивелопмънт” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Драгоман 9, ет. 3, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска дейност и услуги, експертна дейност, търговско представителство и посредничество, туристическа дейност, след лиценз, маркетинг и мениджмънт услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Пол Андрю Дембина и Стивън Андрю Форбс Пиърсън и се управлява и представлява от Пол Андрю Дембина и Стивън Андрю Форбс Пиърсън заедно и поотделно.

82012

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 764/05 от 17.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Ес Пропърти Портфолио България” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Драгоман 9, ет. 3, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска и експертна дейност, търговско представителство и посредничество, туристическа дейност, след лиценз, маркетинг и мениджмънт услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Серж Франсоа Видал, Фарида Шбар и Серж Филип Морис Матон и се управлява и представлява от Серж Франсоа Видал, Фарида Шбар и Серж Филип Морис Матон заедно и поотделно.

82013

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 823/2005 от 22.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Данимис” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Драгоман 9, ет. 3, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска и експертна дейност, търговско представителство и посредничество, туристическа дейност, след лиценз, маркетинг и мениджмънт услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Анджела Моран и Паула Ан Фенлън и се управлява и представлява от Анджела Моран.

82014

Варненският окръжен съд, търг. отделение, с определение от 12.I.2006 г. по т.д. № 211/01 за ППК “Гебедже”, Белослав, насрочва заключително събрание на кредиторите на ППК “Гебедже”, Белослав, на 17.II.2006 г. в 14 ч. с дневен ред по чл. 734, ал. 2 ТЗ.

4822

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф.д. № 3476/2000 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “П.М.Г.” - ЕООД: заличава X.X.X. като управител и представляващ дружеството и вписва като такъв X.X.X..

83053

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.III.2005 г. по ф.д. № 827/2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Ана Мариус - БГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Възраждане, бл. 29, вх. А, ет. 8, ап. 29, и с предмет на дейност: промишлено и жилищно строителство, строително-ремонтни услуги, търговия с недвижими имоти, консултантска, спортна и треньорска дейност, превоз на пътници в страната и в чужбина, производство и търговия в страната и в чужбина със строителни материали, промишлени стоки и стоки за бита, шивашки услуги, външнотърговска дейност - внос, износ, бартерни сделки, производство, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция - растителна и животинска, промишлени и животински стоки, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност, предоставяне на допълнителни туристически услуги, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Ана X.X.X..

83054

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.III.2005 г. по ф.д. № 786/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Елжен” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Студентска, бл. 4, вх. Ж, ап. 14, и с предмет на дейност: производство на електротехническа продукция, вътрешна и външна търговия, внос и износ на стоки, производство, преработка на хранителни, промишлени и селскостопански стоки, търговско представителство, посредничество и агентство, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм и туроператорска дейност (след лиценз), комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски услуги, ремонт на трансформатори и ел. уреди, автомонтьорство, ръчно плетиво, ремонтно-строителна дейност, сделки с недвижими имоти, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и потделно.

83055

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 936/2005 от 28.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Булгариен - урлауб - Л” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Стефан Караджа 25, с предмет на дейност: покупко-продажба и управление на недвижими имоти, проектиране и строителство в областта на туризма и всички дейности във връзка с посочените области, доколкото не са забранени със закон. Дружеството е с капитал 5100 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Бернхард Росман.

83384

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 897/2005 от 28.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Сиизънд пършейзинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж. к. Чайка, бл. 6, вх. А, ап. 25, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност; търговия с алкохол и тютюневи изделия (след лиценз); хотелиерство и ресторантьорство (след лиценз); туроператорска и туристическа агентска дейност (след лиценз); търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина; маркетингови проучвания в страната и в чужбина; производство, обработка и реализация на селскостопанска продукция, промишлени и хранителни стоки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Марк Дейвис.

83385

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 30.III.2005 г. по ф. д. № 3/95 вписа в регистъра прехвърляне на търговско предприятие на ЕТ “X.X. - 65” от X.X.X. на “Елма” - ООД; вписва нов адрес на управление на дружеството - бул. Христо Смирненски 21.

83386

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 3054/2000 от 4.IV.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества за дружество с ограничена отговорност “Лимен - универс” следните промени: в членския състав: заличава X.X.X. като съдружник, управител и представляващ дружеството; вписва X.X.X. като нов съдружник; вписва X.X.X. като управител и представляващ дружеството; вписва увеличаване на капитала от 5000 на 15 000 лв.; вписва нов адрес на управление: ж. к. Чайка, бл. 68, вх. Ж, ет. 5, ап. 15.

83387

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4097/2004 от 11.IV.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества за еднолично дружество с ограничена отговорност “БУ Риуса 2” следните промени: в членския състав: заличава X.X.X. като едноличен собственик на капитала и вписва като такъв “Риуса 2 СА”; вписва нов учредителен акт.

83916

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 900/2005 от 7.IV.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Валмо тур” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Първи май 28, ет. 6, ап. 54, с предмет на дейност: туроператорска дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, покупко-продажба на нови и употребявани МПС, коли под нем, финансово-счетоводни услуги, търговска и промишлена дейност, консултантска, комисионна, спедиционна дейност, транспортни услуги, внос и износ на стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, ресторантьорска дейност, търговия с авточасти след лиценз, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сервиз и поддръжка на домакинска и промишлена техника, битови услуги на граждани, строително-монтажна и проектантска дейност, счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

83917

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1122/2005 от 8.IV.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Григоров комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. П. Каравелов 18, ет. 2, ап. 14, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, производство, обработка и реализация на селскостопанска продукция, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, преводи от и на чужди езици, спедиционна, складова и лизингова дейност, консултантски, информационни и рекламни услуги, както и други разрешени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

83918

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.III.2005 г. по ф.д. № 774/2004 вписа промяна за “Биск” - ООД: вписва като съдружник “Гифта” - АД; заличава като съдружници “Ненко” - ЕООД, и “Дин” - ЕООД.

83919

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2008/2002 от 1.IV.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества за еднолично дружество с ограничена отговорност “Милитъри Антик” следните промени: в членския състав: заличава Патрик Джон Браун като едноличен собственик, управител и представляващ дружеството и вписва като такъв Каролайн Браун.

83920

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1081/2005 от 6.IV.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Емзет 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Трошево, бл. 16, вх. В, ап. 36, с предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, развлекателни игри, шоу-бизнес, хазартни игри, външна и вътрешна търговия, производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, лизинг, ноу-хау, рекламна, комисионна дейност, застрахователна дейност, сделки с интелектуална собственост, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, отдаване на автомобили под наем, таксиметрови услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83921

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1045/2005 от 5.IV.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Зем Ресурс” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Фантазия 16, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка и строеж на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, отдаване под наем на недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5200 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83922

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1098/2005 от 11.IV.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Варна Холидейс турс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, к. к. Златни пясъци, хотел “Варненчик”, партер, с предмет на дейност: туроператорска и туристическа агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки собствено производство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, складови сделки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други сделки с интелектуална и индустриална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83923

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1100/1990 от 5.IV.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества за акционерно дружество “Гранд-хотел “Варна” следните промени: вписва намаляване на капитала от 6 537 789,50 лв. на 6 537 789 лв. чрез обезсилване на 5 безналични поименни акции с номинална стойност 0,10 лв.; капиталът на дружеството е 6 537 789 лв., разпределен в 6 537 789 броя безналични поименни акции с номинална стойност един лв. всяка.

83924

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1058/2005 от 5.IV.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Нийл Дигнам” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Младост, бл. 134, вх. 6, ет. 7, ап. 109, с предмет на дейност: търговия с недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Джанет Кроуфорд и Нийл Дигнам и се управлява и представлява от Джанет Кроуфорд и Нийл Дигнам заедно и поотделно.

83925

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф. д. № 993/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Кесим” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Симеон I № 1, с предмет на дейност: всякакви дейности като износител, вносител търговец и дилър на едро и дребно на всякакви изделия за индустриални, търговски, професионални, производствени, лични и битови нужди и употреба и изобщо на всички производствени материали, стоки, провизии и продукция; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни; складови; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, транспортни или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, както и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Яфес Кесим.

83048

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 24.III.2005 г. по ф. д. № 4959/91 вписа заличаване на “Лагуна - Нис” - ЕООД.

83049

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.III.2005 г. по ф. д. № 2597/2003 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за “Енергия и сила” - ЕООД: в предмета на дейност заличава дейностите строителна дейност; покупка и строеж на недвижими имоти.

83050

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.III.2005 г. по ф. д. № 864/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Кадоекспорт” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Дрин 12, ет. 6, ап. 49, с предмет на дейност: търговия с метали, благородни метали, сребърна и златна бижутерия; производство и търговия с химични вещества и продукти; туроператорска и туристическа агентска дейност; посредническа дейност; производство и покупка на всякакви стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; спедиционна, складова, комисионна дейност; внос-износ, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина; оказионна и разносна търговия; разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, магазини, павилиони; хотелиерство; ресторантьорство; разкриване и експлоатация на спортно-развлекателни игри и занимания; всякаква транспортна дейност и услуги в страната и в чужбина; туристически услуги - вътрешен и международен туризъм; ел. услуги; ремонт и поддържане на електронна апартура и консултации по електронноизчислителна техника, рекламна, информационна дейност; строителна дейност и сделки с недвижими имоти, с интелектуална собственост, производство на видео- и звукозаписи, фотография, спортна, просветна, издателска дейност, книгоразпространение, административноправни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Йозкан Доган и Адем Даръ и се управлява и представлява от Йозкан Доган.

83051

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.III.2005 г. по ф. д. № 725/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Хай спек” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Константин Фотинов 16, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни юридически и физически лица; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; производство и търговия на едро и дребно с хранителни, битови и промишлени стоки, продукти; ресторантьорство, хотелиерство и туризъм (слез лиценз); производство, обработка и пласмент на селскостопански продукти; жилищно строителство и жилищни ремонти; бартерни сделки, дистрибуторска дейност; спедиционни, складови, лизингови и комисионни сделки; издателска дейност и книгоразпространение; приложни изследвания и консултации по маркетинг и мениджмънт; счетоводни, посреднически услуги, разработка и търговия с хардуерни продукти. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Джоузеф Уилън.

83052

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.III.2005 г. по ф.д. № 1080/2002 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Финансово-брокерска къща Стринг” - ООД: вписва увеличаване на капитала от 100 000 лв. на 150 000 лв.; приема и прилага актуализиран дружествен договор.

83207

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 21.III.2005 г. по ф.д. № 1528/98 вписа в регистъра за търговски дружества прехвърляне на търговско предприятие на ЕТ “Стринг - X.X.” от X.X.X. на “Радина СС” - ЕООД.

83208

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.III.2005 г. по ф.д. № 2185/2002 вписа в регистъра за търговски дружетва промяна за “ВИК - Златни пясъци” - ООД: в представителството вписва X.X.X., която ще представлява дружеството заедно с досегашния управител.

83209

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф.д. № 954/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Лесно” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Пейо Яворов 12, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност: интернет услуги, вкл. търговски разплащания, софтуер, търговско посредничество и представителство. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83210

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф.д. № 788/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Климед” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Дунавски лебед 7, ет. 6, ап. 119, с предмет на дейност: ремонт и поддръжка на климатична, вентилационна и хладилна техника, медицински газови инсталации, медицинска и битова електроника, поправка на аудио- и видеотехника, интернет услуги, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид - на едро и дребно, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова дейност, превозна, хотелиерска и туристическа дейност след лиценз, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83211

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф.д. № 869/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “М.Г.В. - Инженеринг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Аксаково, ул. Роза 20, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително-монтажни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83212

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 833/2005 от 29.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества акционерно дружество “Одесос ПБМ” - АД, със седалище и адрес на управление Варна, Южна промишлена зона, с предмет на дейност: извършване на пристанищни услуги и съпътстващи дейности от/на кораби и сухоземни транспортни средства, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 5 280 000 лв., разпределен в 5 280 000 дяла с номинал 1 лв., управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

83195

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 872/2005 от 24.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Джий Уиз” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Преслав 43, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически услуги и ресторантьорство (след издаване на лиценз), рекламна, програмна, импресарска, печатна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Греам Колин Хюс и Гарет Оуен Джонс Хюс и се управлява и представлява от Греам Колин Хюс и Гарет Оуен Джонс Хюс заедно и поотделно.

83196

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 871/2005 от 24.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Ти Ди Ес” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Преслав 43, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически услуги и ресторантьорство (след издаване на лиценз), рекламна, програмна, импресарска, печатна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Теренси Питър Кинг и Лаура Джейн Стийн и се управлява и представлява от Теренси Питър Кинг и Лаура Джейн Стийн заедно и поотделно.

83197

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 905/2005 от 28.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Локмастър” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, м-ст Траката, ул. Първа 19, и с предмет на дейност: проектиране, изработка, монтаж и поддържане и/или сервизно обслужване на системи за контрол на действие и видеонаблюдение, проектиране, изработка, монтаж на слаботокови системи. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83198

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 919/2005 от 29.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Ди Ен Ар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Шипка 27, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, посредничество и строителство, предприемачество. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Рамеш Чаудури.

83199

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 858/2005 от 24.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Дъ Дъглинс” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Княз Борис Първи 4, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, предприемачество, строителство, посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Лин Джули Барлоу и Дъглас Джеймс Стоун и се управлява и представлява от Лин Джули Барлоу.

83200

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 978/2005 от 30.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Белмонт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Битоля 1А, с предмет на дейност: внос на медицинска апаратура, медицинско оборудване и инструменти, продажба, отдаване под наем и лизинг на медицинска апаратура, медицинско оборудване и инструменти, внос на компютри и компютърни системи, продажба, отдаване под наем и лизинг на компютри и компютърни системи, извършване в страната и в чужбина на търговска дейност, производство, внос и износ, транспорт, издателска, проектни и проучвателни работи, консултантски услуги, маркетинг, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83367

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.IХ.2003 г. по ф.д. № 1560/2003 вписа промяна за “Агила Транс” - ЕООД: увеличаване на капитала на дружеството от 15 000 лв. на 40 000 лв.

83368

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1197/97 от 31.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества за еднолично дружество с ограничена отговорност “Борекс” - ЕООД, следните промени: в членския състав: заличава X.X.X. като едноличен собственик, управител и представляващ дружеството; вписва “Тил Ресурс” - ЕООД, като едноличен собственик; вписва X.X.X. като управител и представляващ дружеството; вписва нов адрес на управление: ул. Антим Първи 5.

83369

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 736/2005 от 21.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Ти Еф Пи Пи” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Преслав 43, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически услуги и ресторантьорство (след издаване на лиценз), рекламна, програмна, импресарска, печатна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Дънкан Тъкър, Джъстин Марк Питчер и Велия Никола Финч и се управлява и представлява от управителите Дънкан Тъкър, Джъстин Марк Питчер и Велия Никола Финч заедно или поотделно.

83370

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 926/2005 от 28.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Инвест - 07” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Велико Христов 14, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, комисионни, превозни и спедиционни сделки в страната и в чужбина, извършване на транспортна и таксиметрова дейност с леки и товарни автомобили в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство и кафетерия, туроператорска дейност, туристически, рекламни, информационни и други услуги, внос, износ, реекспорт на стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти срещу комисионна, издателска и печатарска дейност, сделки с интелектуална собственост, търговия с автомобили и резервни части - внос, износ, пътна помощ и автооказион, производство и търговия с растителна и животинска продукция, ремонт на машини, съоръжения и автомобили, външнотърговска дейност по целия предмет на дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83371

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2190/2002 от 29.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества за дружество с ограничена отговорност “Реал 2002” следните промени: в членския състав: заличава X.X.X. и X.X.X. като съдружници в дружеството; вписва X.X.X. и X.X.X. като нови съдружници; заличава X.X.X. като управител и представляващ; приема и прилага актуализиран дружествен договор.

83372

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.III.2005 г. по ф.д. № 2164/2002 вписа в регистъра за търговски дружества следните промени за “Черноморска лизингова компания” - ЕООД: в членския съвет: вписва X.X.X. като нов съдружник; вписва промяна в наименованието на дружеството от “Черноморска лизингова компания” - ЕООД, на “Черноморска лизингова компания” - ООД; приема и прилага актуализиран дружествен договор.

83361

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.IV.2005 г. по ф.д. № 985/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Инжстройпроект” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, м. Манастирски рид 29, с предмет на дейност: проектиране и изграждане на съоръжения, сделки с недвижими имоти, маркетинг, трансфер, инженеринг, консултантска дейност, външна и вътрешна търговия, транспортни услуги, комисионна и посредническа дейност, производство на стоки с цел продажба, туроператорска и турагентска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, международен туризъм и спомагателни дейности във връзка с тях. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и “Пи енд Джи” - АД, и се управлява и представлява от X.X.X..

83362

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IV.2005 г. по ф.д. № 1050/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Ем енд Ес Трейд Консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Сливница 187, бл. Интернационал, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: консултантска дейност, счетоводна дейност, търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, покупко-продажба на стоки и вещи в страната и в чужбина, комисионна, сервизна, ремонтна, транспортна, спедиционна, складова, рекламна, туристическа, хотелиерска, лизингова дейност, отдаване автомобили под наем, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, външнотърговска дейност - внос-износ, информационни, маркетингови услуги, гражданско проектиране и строителство, покупко-продажба на недвижими имоти и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

83363

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф.д. № 949/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Малтес” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Страхил войвода 7, ет. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни и импресарски или други спедиторски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83364

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.III.2005 г. по ф.д. № 1491/97 вписа промени в регистъра за търговски дружества за “Синема” - ЕООД: в наименованието на дружеството от “Синема” - ЕООД, на “Рент-а-кар” - ЕООД; предметът на дейност се допълва с “отдаване под наем на МПС, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, комисионна и посредническа дейност”; вписва нов адрес на управление: ул. Княз Александър Батенберг 25.

83365

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.III.2005 г. по ф.д. № 979/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Ян - Ди стил” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Люляк 20, ет. 2, ап. 40, с предмет на дейност: производство на мебели и заготовки за мебели, обков, дограма, тапицерски услуги, шивашки услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети за бита, превоз на пътници и товари със собствен и наемен транспорт, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност (след лиценз), покупка, обзавеждане, отдаване под наем и продажба на недвижими имоти, счетоводни и информационни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X..

83366

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 1733/95 от 4.IV.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества за еднолично дружество с ограничена отговорност “Препак” следните промени: в членския състав: заличава X.X.X. като едноличен собственик, управител и представляващ дружеството и вписа като такъв X.X.X.; заличава седалището и адреса на управление - Варна, ул. Вяра, бл. 6, вх. В, ет. 6, ап. 41, и вписва нови: Лом, ул. Славянска 12, вх. Б, ет. 6, ап. 25.

83910

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 934/2005 от 25.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Форнитуре албергиере” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, кв. Чайка, ул. Рупите 108, с предмет на дейност: управление и стопанисване на хотели, ресторанти, барове и снекбарове, дискотеки, пиано барове, автопаркинги; кетъринг, включително собствено приготвени ястия и дистрибуцията им, доставка по домовете; обучение и разпространяване на италианска кухня; проектиране и реализация на проекти, свързани с обзавеждане на хотели и барове с кухненски уреди и оборудване; внос и дистрибуция на всякакви машини и инсталации, свързани с оборудване на заведения за настаняване и хранене; внос и дистрибуция на хранителни продукти и други стоки; производство, продукция и придобиване на стоки в първоначален и обработен вид; комисионна, спедиционна, транспортна, складова и лизингова дейност, реклама и програмни услуги; управление на недвижими имоти; туристически дейности - туроператорска и туристическа агентска дейност и допълнителни туристически услуги (след лиценз); строителство и управление на индустриални, жилищни и търговски сгради; придобиване, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; сделки с интелектуална собственост, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица; вътрешен и международен транспорт на стоки. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Паоло Д Арриго, Джорджо Тасини и X.X.X. и се управлява и представлява от Паоло Д Арриго и Джорджо Тасини заедно и поотделно.

83911

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 1056/2005 от 1.IV.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Капричио Италиано” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, кв. Чайка, ул. Рупите 108, с предмет на дейност: управление и стопанисване на хотели, ресторанти, барове и снекбарове, дискотеки, пиано барове, автопаркинги; кетъринг, включително собствено приготвени ястия и дистрибуцията им, доставка по домовете; обучение и разпространяване на италианска кухня; проектиране и реализация на проекти, свързани с обзавеждане на хотели и барове с кухненски уреди и оборудване; внос и дистрибуция на всякакви машини и инсталации, свързани с оборудване на заведения за настаняване и хранене; внос и дистрибуция на хранителни продукти и други стоки; производство, продукция и придобиване на стоки в първоначален и обработен вид; комисионна, спедиционна, транспортна, складова и лизингова дейност, реклама и програмни услуги; управление на недвижими имоти; туристически дейности - туроператорска и туристическа агентска дейност и допълнителни туристически услуги (след лиценз); строителство и управление на индустриални, жилищни и търговски сгради; придобиване, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; сделки с интелектуална собственост, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица; вътрешен и международен транспорт на стоки. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници “Форнитуре Албергиере” - ООД, X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и Джорджо Тасини заедно и поотделно.

83912

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 961/2005 от 5.IV.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Росика” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, м. Салтанат 72, с предмет на дейност: проектиране, строеж, обзавеждане, реконструкция, модернизация, отдаване под наем и покупка на недвижими имоти с цел продажба; посредническа дейност по сделки с недвижими имоти; независим строителен надзор; хотелиерска и туристическа дейност (след лиценз); ресторантьорство; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; възпитателно-образователна дейност като частна детска градина и частно училище (след лиценз и обнародване в “Държавен вестник”); счетоводни и консултантски услуги; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и продажба на стоки собствено производство; вътрешна и външна търговия; търговия с петролни продукти и производните им; посредническа дейност по наемане на български граждани в страната и/или в чужбина и/или на моряци (след лиценз); превоз на пътници и на товари; спедиторска (без поща), комисионна, складова, лизингова, рекламна, информационна, програмна, импресарска и всякаква друга дейност, незабранена със закон (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83913

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 1036/2005 от 5.IV.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Мистър Фикс ит” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, м. Ракитника, пл. 1015, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Маркъс Пол Крофтс.

83914

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 1061/2005 от 6.IV.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Сийбридж ейджънсиз” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Граф Игнатиев 40, с предмет на дейност: транспортни, операторски, спедиторски, агентийски и брокерски дейности по суша и море, река и въздух, в страната и в чужбина, с наети или собствени транспортни средства и единици; търговска и техническа експлоатация на кораби, автомобили, самолети, контейнери, трайлери и др. подвижни средства; изграждане, поддържане и експлоатация на морски, речни, сухопътни и въздушни терминали и фрахтови станции; лизингови операции, консултантски, информационни и управленски услуги; представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

83915

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2393/1996 от 24.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества за еднолично дружество с ограничена отговорност “Астра 8” следните промени: в членския състав: заличава X.X.X. като едноличен собственик на капитала и вписва като такъв X.X.X.; вписва промяна в наименованието на дружеството от “Астра 8” - ЕООД, на “И - Консулт” - ЕООД; предмета на дейност допълва със: консултантска, маркетингова, агентска, брокерска, шипшандлерска, спедиционна, складова, лизингова, програмна, импресарска, строителна, проектантска дейност, мениджмънт или предоставяне на други услуги, менажиране на кораби и всякакво корабно обслужване; приема и прилага актуализиран учредителен акт.

83373

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 960/2005 от 29.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Маршал” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Петко Каравелов 3, ет. 4, ап. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и ресторантьорство, комисионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Кристофър Джон Маршал и Мариан Луис Маршал и се управлява и представлява от Кристофър Джон Маршал.

83374

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2707/2001 от 31.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества за еднолично дружество с ограничена отговорност “Тинком инвест” следните промени: предмета на дейност допълва със: посредническа дейност по наемане на работа в чужбина (след регистрация), посредническа дейност по наемане на работа на моряци (след регистрация); приема и прилага актуализиран учредителен акт.

83375

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 898/2005 от 28.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Бибито” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Любен Каравелов 48, ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, внос и износ, търговско представителство и посредничество, консултантска дейност и дизайн, интериорна декорация и обзавеждане, складова и лизингова дейност, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски и туристически услуги (след лиценз), ресторантьорство - всички видове, включително аперитив, сладкарница, кафе и др. (след лиценз), туроператорска дейност, услуги в областта на рекламата и маркетинга, информационни, програмни, курсове и обучение, импресарски или други услуги, покупка, строеж, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83376

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2783/2001 от 30.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества за еднолично дружество с ограничена отговорност “Актив - Адвайс” следните промени: вписва нов адрес на управление - ул. Дунав 5.

83377

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 854/2002 от 4.IV.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества за дружество с ограничена отговорност “МТС Инкоминг - БТС” следните промени: в членския състав: заличава Ралф Пфайфер като управител и представляващ дружеството.

83378

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф.д. № 857/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Палома Ком” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Цани Гинчев 2, ет. 8, ап. 22, и с предмет на дейност: производство, преработка, покупка и търговска реализация на едро и дребно на всякакви изделия за бита, потребителски, промишлени и селскостопански стоки, развитие и експлоатация на обекти от типа на общественото хранене и търговия на дребно, туроператорска и туристическа агентска дейност (след лиценз), ресторантьорство и хотелиерство, продажба на трикотаж, конфекция, кинкалерия, пасмантерия и парфюмерия, таксиметров превоз на пътници и товари с леки и товарни автомобили, инвестиционно-строителна дейност, строителство на жилищни, административни, производствени и търговски сгради, вътрешна и външна търговия на едро и дребно, външнотърговска дейност - внос, износ и реекспорт на суровини и стоки, сделки с интелектуална собственост, комисионна, рекламна, информационна, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83190

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.III.2005 г. по ф.д. № 870/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Фоко” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Кавала 7, ет. 5, ап. 9, и с предмет на дейност: проектиране, строителство и търговия с недвижими имоти, туристическа дейност, производство и търговия с продукция, материали и стоки в първоначален, преработен или обработен вид, спедиционна, транспортна, ресторантьорска, хотелиерска, рекламна и консултантска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и Таня Дюфромо и се управлява и представлява от X.X.X..

83191

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.III.2005 г. по ф.д. № 804/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Диабло” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 403, вх. 14, ет. 1, ап. 2, и с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83192

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.III.2005 г. по ф.д. № 789/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Дуакар” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Околчица 6, и с предмет на дейност: покупка на нови и употребявани стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни сделки, рекламни, информационни, програмни или други услуги, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

83193

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.III.2005 г. по ф.д. № 381/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Солуей” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Чайка, бл. 39, вх. 1, ет. 4, ап. 15, и с предмет на дейност: търговия със стоки за лов и риболов, както и вноса и износа им, селски туризъм, организиране и провеждане на лов, риболов, ловни стопанства, ловен и риболовен туризъм, спортен лов и риболов, търговия с дивеч, отглеждане на лозови насаждения, лозарство, винарство, производство на вино, бутилиране и опаковка, производство на спиртни напитки (след лиценз), изграждане на винарна и дегустационни за вино, търговия с вино и спиртни напитки (след лиценз), рибностопанска дейност, рибовъдство и аквакултури, организиране и осъществяване на дейности, свързани със стопански и любителски риболов, сладководно и морско рибовъдство, преработка и търговия с риба и други водни организми, както и получената от съответните технологии продукция от тях, дейност за развъждане и отглеждане на риба в естествени и изкуствени водни обекти или в съоръжения, изградени за тази цел, създаване на рибностопански обекти и експлоатацията им, търговия с риба и рибни продукти, промишлен риболов и производство на рибни продукти и аквакултури и преработка на риба и аквакултури, събиране, изкупуване и продажба на диворастящи плодове, гъби, билки, плодове и зеленчуци, вътрешна и външна търговия, покупка на стоки и вещи с цел продажба, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, както и предоставяне на други услуги, вкл. разкриване и експлоатация на места и заведения за забавни, спортни и развлекателни игри и занимания (без хазарт), разрешени със закон, организиране на пътувания по море, отдаване на яхта, на български и чуждестранни физически и юридически лица, строеж, вътрешен дизайн, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, рекламно-информационна, издателска и публицистична дейност, производство и търговска реализация, в т. ч. консигнационна, оказионна и разносна дейност на всякакви изделия за бита, потребителски и промишлени стоки, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция на вътрешния и външния пазар, разкриване и експлоатация на обекти от типа на обществено хренене и магазинна мрежа, транспортни и таксиметрови услуги, сервизна дейност, битови услуги, туроператорска дейност, както и всякакви други незабранени със закон дейности (след получаване на изискваното по закон разрешение за извършване на съответната дейност). Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Реймонд Кетлоу.

83194

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение от 29.III.2005 г. по ф.д. № 1704/2002 промени за “Евротур” - ЕООД: допълва предмета на дейност със: строителство, строително-монтажна и ремонтна дейност - вкл. извършване на всички довършителни работи в недвижими имоти - шпакловка, поставяне на теракота, фаянс, гипсокартон и топло- и хидроизолации, окачени тавани, алуминиеви и ПВЦ дограми; монтаж и ремонт на ВиК инсталации, бояджийски услуги; дърводелски услуги; изработка и монтаж на метални конструкции; автомивка; ремонт на битови ел. уреди; превод и легализация на документи (след лиценз); консултантска услуги; посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти и визови услуги; вписва нов адрес на управление - Варна, ж.к. Св. Ив. Рилски, бивш адрес: бул. Владислав бл. 29, вх. Г, ет. 6, ап. 65.

83379

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 566/2005 от 28.II.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Грийн ейкър” - ООД, със седалище и адрес на управление - Варна, ул. Д-р Железкова 3, ет. 1, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; посредничество при сделки с недвижими имоти; вътрешно- и външнотърговска дейност, експорт и реекспорт, търговско представителство и посредничество; производство на стоки; хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги, спортно-развлекателни дейности; сделки с технологии, интелектуална и индустриална собственост; рекламна, информационна, консултантска, маркетингова, сервизна дейност или предоставяне на други услуги; мениджмънт; комисионна, спедиционна, транспортна, складова и лизингова дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. със съдружници Саманта Джейн Ричърдсън и Стефан Антъни Ричардсън и се управлява и представлява от Саманта Джейн Ричърдсън.

83380

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 973/2005 от 31.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Амарант” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Воден 4А, ет. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство, съхранение, преработка и търговия със стоки за широко потребление, битови, промишлени, селскостопански, хранителни; вътрешна и външна търговия; внос износ, шивашка дейност; моделиерство; организиране на курсове, ревюта; спедиционна инженерингова, лизингова, мениджърска дейност, проектантска, инвестиционна, строителна дейност; програмна, издателска, спортна дейност; организиране на изложби, базари, търгове, предприемачество, транспортни, таксиметрови, строителни, дърводелски, монтажни, ремонтни, шивашки и копирни услуги; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; посредническа дейност при покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти в страната и в чужбина; лизинг; изграждане на кабелни мрежи и разпространение на кабелни телевизии (след лиценз); доставка и разпространение на интернет; посредническа дейност по информиране и наемане на работа на български граждани в Република България и други държави (след лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83381

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1008/2005 от 4.IV.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “КАБ електрикс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Александър Батенберг 17, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, посредничество и строителство, предприемачество. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Гордън Боули.

83382

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3702/2004 от 1.IV.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества за акционерно дружество “Авторециклиране България” - АД, следните промени: в членския състав: заличава X.X.X. като член на управителния съвет и вписва като такъв X.X.X..

83383

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1702/2002 от 31.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества за еднолично дружество с ограничена отговорност “Варна мотърс” - ЕООД, следните промени: в членския състав: заличава X.X.X. като едноличен собственик, управител и представляващ дружеството; вписва “Гаона трейдинг лимитид” като едноличен собственик на капитала; вписва X.X.X. като управител и представляващ дружеството.

83201

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2438/2002 от 29.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества за дружество с ограничена отговорност “Неко инженеринг” - ООД, следните промени: в членския състав: заличава X.X.X., X.X.X. и X.X.X. като съдружници в дружеството; вписва “Неко интернешънъл” - ООД, и X.X.X. като нови съдружници: в управлението и представителството заличава X.X.X. и X.X.X. и вписва управител и представляващ дружеството X.X.X. заедно и поотделно с X.X.X.; приема и прилага актуализиран дружествен договор.

83202

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1887/2003 от 21.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества за дружество с ограничена отговорност “ДНК - Клима” - ООД, следните промени: в членския състав: заличава X.X.X., X.X.X. и X.X.X. като съдружници в дружеството; заличава X.X.X. като управител и представляващ дружеството; приема и прилага актуализиран дружествен договор.

83203

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 951/2005 от 29.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “ПМД сервиз” - ООД, със седалище и адрес на управление ул. Роза 21, и с предмет на дейност: търговия и сервиз на заключващи системи. Дружеството е с капитал 5000 лв. със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

83204

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 932/2005 от 28.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Ерика - паркостроителство” - ЕООД, със седалище и адрес на управление: Варна, ул. Братя Миладинови 85, ет. 4, ап. 6, с предмет на дейност: паркостроителство и озеленяване, поддръжка на паркове и градини, производство на декоративни храсти и растения. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83205

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 974/2005 от 31.III.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Силует Сия” - ЕООД, със седалище и адрес на управление: Варна, ул. Студентска, бл. 14, вх. Б, ет. 3, ап. 68, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност; производство и тапициране на мебели; сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео-и звукозаписи; издателска и печатарска дейност; импорт, експорт, реекспорт; външнотърговска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83206

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф.д. № 891/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Кайпя” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Христо Ботев, бл. 18, вх. 9, ап. 196, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки; маркетингови и рекламни услуги; търговско представителство и посредничество; разработване и реализиране на идейни проекти. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Александер Карл-Христиан Крингс.

82790

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.III.2005 г. по ф.д. № 768/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Лидерия” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Княз Дондуков 29, ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност: транспорт на пътници и товари в страната и в чужбина (след лиценз), производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция в страната и в чужбина, външна и вътрешна търговия, спедиционни, превозни и комисионни сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност (след лиценз), строителство, складови сделки, производство на стоки и услуги за бита и промишлеността, рекламни и информационни услуги, лизинг, покупка на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

82791

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.III.2005 г. по ф.д. № 953/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Агенция за сигурност и охрана Силвия Секюрити” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. В. Варненчик, бл. 209, вх. 1, ет. 8, ап. 32, и с предмет на дейност: частна охранителна дейност, детективска дейност (частно разследване), изследвания за психологическа пригодност и подбор на кадри за осъществяване на частна охранителна дейност, организиране и провеждане на курсове и обучение за боравене с огнестрелно оръжие (след получаване на лиценз/ разрешение), търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, транспортна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

82792

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и чл. 490, ал. 2 ГПК с решение № 702 от 24.III.2005 г. по ф.д. № 265/1999 вписа в търговския регистър при съда промени в обстоятелствата по регистрацията на “Чех&П” - ООД, Велико Търново: приведе капитала на дружеството в съответствие със Закона за деноминацията на лева, като вместо 5 000 000 лв., да се чете: 5000 лв., разпределен на 100 дяла по 50 лв. всеки един от тях; заличи като съдружник в дружеството X.X.X.; вписва за съдружник в дружеството X.X.X..

82465

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 719 от 25.III.2005 г. по ф.д. № 378/2005 вписа в търговския регистър при съда еднолично дружество с ограничена отговорност “Аззардо” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Максим Райкович 7, ет. 2, с предмет на дейност: производство на бутикови облекла и аксесоари, производство на конфекция, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, спедиторска и транспортна дейност в страната и в чужбина, внос и износ, както и всякакви други услуги и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството се учредява за неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

82466

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 16 ТЗ и чл. 490, ал. 2 ГПК с решение № 606 от 14.III.2005 г. по ф.д. № 862/2004 вписа в търговския регистър при съда прехвърляне на предприятието чрез продажба на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Мони - X.X.”, Горна Оряховица, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Рокси - 2001” - ЕООД, Габрово.

82467

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и чл. 490, ал. 2 ГПК с решение № 637 от 16.III.2005 г. по ф.д. № 727/2004 вписа в търговския регистър при съда промени в обстоятелствата по регистрацията на “Илай” - ЕООД, Свищов: заличи като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписва за едноличен собственик на капитала, управител и представляващ X.X.X.; вписва дружеството с ново седалище и адрес на управление Свищов, ул. Цанко Церковски 28, вх. Б, ет. 4, ап. 23.

82468

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 681 от 23.III.2005 г. по ф.д. № 333/2005 вписа в търговския регистър при съда дружество с ограничена отговорност “Касила” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Цветарска 6, ет. 1, с предмет на дейност: транспортни услуги, таксиметрова и спедиторска дейност, производство, преработка и търговия със селскостопански продукти, автосервиз и пътна помощ, вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни и реекспортни и други специфични външнотърговски сделки, търговия и покупка на стоки с цел препродажбата им в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки собствено производство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, менителници, записи на заповед и чекове, комисионна и спедиционна дейност, складови и лизингови сделки, научно-развойна дейност, изследователска и внедрителска дейност, маркетингова, рекламна и информационна дейност, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, програмни, импресарски или други услуги, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството се учредява за неопределен срок, със съдружници Каролин Джойс Уитс, Присила Лесли Хеджър, Джема Каролин Мери Уитс и Митеш Кумар Пател, които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

82469

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 688 от 23.III.2005 г. по ф.д. № 360/2005 вписа в търговския регистър при съда дружество с ограничена отговорност “Ексформ” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Ильо войвода 4, ет. 5, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, външнотърговска дейност, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, селскостопанска дейност - производство и търговия с незабранена селскостопанска продукция в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всички дейности и услуги, незабранени от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се учредява за неопределен срок, със съдружници X.X.X. и Нино Бережиани, които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

82470

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 694 от 23.III.2005 г. по ф.д. № 348/2005 вписа в търговския регистър при съда еднолично дружество с ограничена отговорност “ТТръст Асет Мениджмънт” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39, стая № 208, с предмет на дейност: покупка на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, рекламни, консултантски, хотелиерски и ресторантьорски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се учредява за неопределен срок, с едноличен собственик на капитала “Турист Тръст” - ЕООД, София, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

82471

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и чл. 490, ал. 2 ГПК с решение № 720 от 25.III.2005 г. по ф. д. № 1637/2000 вписа в търговския регистър при съда промени в обстоятелствата по регистрацията на “Санма” - ООД, Велико Търново: заличи като съдружник, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за съдружник в дружеството X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от досегашния вписан управител X.X..

82472

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 490, ал. 2 ГПК и чл. 14 ТЗ с решение № 678 от 22.III.2005 г. по ф. д. № 1286/2004 вписа в търговския регистър при съда промени в обстоятелствата по регистрацията на “Булмаш - изток” - ЕООД, Велико Търново: вписва дружеството с ново седалище и адрес на управление - София, район “Възраждане”, ул. Георг Вашингтон 17.

82473

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 490, ал. 2 ГПК и чл. 14 ТЗ с решение № 677 от 22.III.2005 г. по ф. д. № 933/2004 вписа в търговския регистър при съда промени в обстоятелствата по регистрацията на “Вазари” - ЕООД, Велико Търново: вписва дружеството с ново седалище и адрес на управление - Плевен, ул. Йоаким Груев 1, вх. А, ет. 1, ап. 2.

82474

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 706 от 24.III.2005 г. по ф. д. № 630/97 вписа в търговския регистър при съда заличаване на “Стефмарк - 97 - в ликвидация” - ООД, Лясковец.

82475

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и чл. 490, ал. 2 ГПК с решение № 686 от 23.III.2005 г. по ф. д. № 1483/2004 вписа в търговския регистър при съда промени в обстоятелствата по регистрацията на “Залез” - ЕООД, с. Ресен: заличи като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа дружеството с ново седалище и адрес на управление - Велико Търново, ул. Константин Паница 3, вх. Б, ет. 6.

82476

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 680 от 23.III.2005 г. по ф. д. № 361/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Екстра - бар” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Гоце Делчев 7, с предмет на дейност: внос на нови и употребявани МПС, производство и реализация на промишлени, хранителни, селскостопански и други стоки, изделия и детайли; търговия с хранителни и нехранителни стоки, машини, съоръжения, резервни части, автомобили; външнотърговска дейност; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; недвижими имоти; заложни къщи, издателска, рекламна и импресарска дейност, хотелиерство и ресторантьорство; вътрешен и международен туризъм; туроператорска дейност; вътрешен и международен транспорт, други дейности и услуги незабранени от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се учредява за неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X.-X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

82477

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 689 от 23.III.2005 г. по ф. д. № 358/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Стройремонт инженеринг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Константин Костенечки 11, и с предмет на дейност: производство и покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ, импорт, експорт и реекспорт, комисионна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска и други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи и други подобни дейности, издателска или печатарска дейност, продажба на вестници, списания, книги и други печатни произведения, покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и други дейности и услуги незабранени от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се учредява за неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

82478

Великотърновският окръжен съд въз основа на решение № 1 от 7.II.2005 г. на Бургаския окръжен съд по ф. д. № 1660/96 вписа в търговския регистър при съда по ф. д. № 297/2005 промяна в седалището и адреса на управление на “Тети” - ЕООД, Бургас, от Бургас в Павликени, област Велико Търново, ул. П. Яворов 11.

82479

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и чл. 490, ал. 2 ГПК с решение № 610 от 14.III.2005 г. по ф. д. № 616/97 вписа в търговския регистър при съда промени в обстоятелствата по регистрацията на “Харт” - ЕООД: Велико Търново: вписа за съдружник в дружеството ЕТ “Синапс - X.X.”, Велико Търново; вписва дружеството с ново наименование: “Синапс - хим” - ООД (изписва се и на латиница); заличава вписания предмет на дейност; вписва нов предмет на дейност, а именно: търговия и производство с хранителни и промишлени стоки, фармацевтични препарати; външнотърговска дейност; реекспорт, компенсационни, бартерни и други специфични търговски операции; комисионна, консигнационна и посредническа дейност; представителство и агентство на физически и юридически лица в страната и в чужбина; консултантска дейност; маркетинг и реклама; сделки с интелектуална собственост; развойно-внедрителска дейност в химическата, хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната промишленост; производство и реализация на ветеринарно-фармацевтични препарати и хранителни продукти; сервизни услуги и други дейности и услуги, незабранени от закона в страната и в чужбина; вписва за управител и представляващ дружеството ЕТ “Синапс - X.X.” - Велико Търново, представляван от X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството заедно и поотделно с вписания управител X.X.X..

82480

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 626 от 14.III.2005 г. по ф. д. № 283/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Крайнер България” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Васил Левски 27, вх. Б, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност; търговия и покупка на стоки с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел последваща продажба, отдаване под наем или ползването им за нужди на дружеството; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството се учредява за неопределен срок, със съдружници Ханс Волфганг Крайнер и Бедржик Брабец и се управлява и представлява от управителя Ханс Волфганг Крайнер.

82481

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 616 от 14.III.2005 г. по ф.д. № 324/2005 вписа в търговскя регистър при съда еднолично дружество с ограничена отговорност “Джордан” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Никола Габровски 2, ет. 2, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички неупоменати дейности, които не са забранени със законови и подзаконови нормативни актове, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Майкъл Уйлям Фрейзър.

82493

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и чл. 490, ал. 2 ГПК с решение № 627 от 14.III.2005 г. по ф.д. № 1366/1996 вписа в търговския регистър при съда промени в обстоятелствата по регистрацията на “Валд - 95” - ЕООД, Велико Търново: привежда капитала на дружеството в съответствие със Закона за деноминацията на лева, като вместо 5 000 000 лв., да се чете 5000 лв.; заличи като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ X.X.X.; вписва за едноличен собственик на капитала, управител и представляващ X.X.X.; вписва дружеството с ново седалище и адрес на управление София 1612, ул. Софийски герой 3, вх. А, ет. 1.

82494

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 635 от 16.III.2005 г. по ф.д. № 332/2005 вписа в търговския регистър при съда еднолично дружество с ограничена отговорност “Бланк Канвас Студиос” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и и адрес на управление с. Ново село, община Велико Търново, ул. 38 № 19, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, продажба на стоки собствено производство, външнотърговска и външноикономическа дейност, консултантски услуги, комисионни сделки, търговско представителство, посредничество и агентство на чужди и наши физически и юридически лица, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително инженерство, архитектура, интериорен, екстериорен и приложен дизайн, както и извършване на други дейности и сделки, посочени в чл. 1, ал. 1 ТЗ, чието извършване е разрешено от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Молисън Нийл Стюърт.

82495

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и чл. 490, ал. 2 ГПК с решение № 633 от 15.III.2005 г. по ф.д. № 1499/2000 вписа в търговския регистър при съда промени в обстоятелствата по регистрацията на “Елком” - ЕООД, Велико Търново: заличи като управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписва за управител и представляващ X.X.X..

82496

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и чл. 490, ал. 2 ГПК с решение № 631 от 15.III.2005 г. по ф.д. № 224/2004 вписа в търговския регистър при съда промени в обстоятелствата по регистрацията на “Сити Новел” - ЕООД, Велико Търново: вписва за съдружник в дружеството X.X.X.; вписва дружеството с ново наименование: “Сити Новел” - ООД; вписва за управител и представляващ X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството заедно и поотделно с вписания управител X.X.X..

82497

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 613 от 14.III.2005 г. по ф.д. № 303/2005 вписа в търговския регистър при съда дружество с ограничена отговорност “Вила Виста” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Васил Левски 1, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, транспортни услуги, таксиметрова и спедиторска дейност, производство, преработка и търговия със селскостопански продукти, автосервиз и пътна помощ, вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни и реекспортни и други специфични външнотърговски сделки, търговия и покупка на стоки с цел препродажбата им в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, менителници, записи на заповед и чекове, комисионна и спедиционна дейност, складови и лизингови сделки, научно-развойна дейност, изследователска и внедрителска дейност, маркетингова, рекламна и информационна дейност, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, програмни, импресарски или други услуги, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството се учредява за неопределен срок, със съдружници Мария Тереза Алварез Гонзалез и Дейвид Нигъл Робъртс, които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

82498

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 617 от 14.III.2005 г. по ф.д. № 325/2005 вписа в търговския регистър при съда дружество с ограничена отговорност “С И Д - Метал” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Цар Тодор Светослав 17, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, консигнационна, рекламна, лизингова дейност, транспортни, информационни, туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, всякакви други стопански дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се учредява за неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

82499

Видинският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 257 ТЗ и чл. 491 - 497 ГПК с решение № 335 от 8.IV.2005 г. по ф.д. № 114/89 вписа в търговския регистър промени за “Вилмекс” - ООД: вписва заличаване на съдружника X.X.X.; вписва за съдружници неговите наследници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва промяна в дружествения договор.

83774

Видинският окръжен съд на основание чл. 4, чл. 129, ал. 2 ТЗ и чл. 494 - 497 ГПК с решение № 358 от 15.IV.2005 г. по ф.д. № 151/2000 вписа в търговския регистър промени за “Медия Нет” - ООД: вписва освобождаването на съдружниците X.X.X. и X.X.X.; вписва за съдружник X.X.X.; вписва за управители X.X.X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно; вписва приемането на дружествен договор.

84584

Видинският окръжен съд на основание чл. 14, ал. 2 и чл. 129 ТЗ във връзка с чл. 496 ГПК с решение № 360 от 15.IV.2005 г. по ф.д. № 138/2000 вписа в търговския регистър промени за “Флам” - ООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление от Дунавци, област Видин, ул. Шипка 6, в Козлодуй, област Враца, ж.к. 1, бл. 27, ет. 5, ап. 20; вписва заличаването на съдружника X.X.X.; вписва за съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

84585

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154 ТЗ с решение № 345 от 13.IV.2005 г. по ф.д. № 114/89 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на “Вилмекс” - ООД, с ликвидатори X.X.X. и X.X.X. със срок на ликвидацията една година.

84586

Врачанският окръжен съд на основание чл. 677, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 656, ал. 1 ТЗ и чл. 752, ал. 1 ТЗ по гр. д. № 788/2001 свиква събрание на кредиторите на ЕТ “Калин Фрукт - X.X.” - с. Търнава (в несъстоятелност) на 14.III.2006 г. в 13,30 ч. в сградата на Окръжния съд - Враца, с дневен ред - избор на синдик в производството по несъстоятелност. Уведомява, че е постъпила молба от длъжника за възстановяване правата. Кредиторите на ЕТ “Калин Фрукт - X.X.” - с. Търнава (в несъстоятелност), могат в 30-дневен срок от обнародването да направят писмени възражения по молбата.

4708

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 4.IV.2005 г. по ф. д. № 1534/91 вписа в търговския регистър поемане на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Планти - 57 - X.X.” от неговия син и наследник X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Планти - 57 - X.X.”.

83219

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 4 ТЗ с решение от 1.IV.2005 г. по ф. д. № 600/2002 вписа в търговския регистър промени за “Враца - мискет БГ” - АД, Бяла Слатина: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; дружеството ще се представлява от тримата членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X. - заедно и поотделно.

83220

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 4 ТЗ с решение от 28.III.2005 г. по ф. д. № 515/99 вписа в търговския регистър промени за “Газоснабдяване - Враца” - ЕАД, Враца: заличава като председател на съвета на директорите X.X.X.; вписва като председател на съвета на директорите “Овергаз Инк” - АД, София, представлявано от X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X..

83221

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.IV.2005 г. по ф. д. № 183/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Зорова - Маринова” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, бул. Демокрация 29, вх. Г, ап. 61, с предмет на дейност: всякакъв вид търговска дейност, посредническа дейност, компютърна дейност, търговско представителство, хотелиерска и ресторантьорска дейност, туристическа дейност в страната и в чужбина, ремонтна дейност, маркетинг, транспортна дейност, строителна дейност, бартерни сделки, външнотърговска и външноикономическа дейност, лизингова дейност, рекламна дейност и всички други дейности, разрешени от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X.- Маринова.

83213

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.IV.2005 г. по ф. д. № 184/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Цвети - комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Гложене, бул. Ленин 126, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, комисионна, спедиционна, транспортна и лизингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, рекламни и маркетингови услуги, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, монтажни услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния сбственик на капитала X.X.X..

83214

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.IV.2005 г. по ф. д. № 96/2001 вписа в търговския регистър промени за “Стройко - 21 век” - ООД, Враца: вписва като съдружник X.X.X.; заличава като съдружник X.X.X.-X..

83215

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.IV.2005 г. по ф. д. № 190/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Дионис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Генерал Скобелев 10, вх. Б, ап. 34, с предмет на дейност: производство и търговия със селскостопанска продукция, механизирани обработки в селското стопанство, търговия с торове и препарати за растителна защита, горива и ГСМ, фризьорски услуги, организиране на спортни и фитнес зали, търговско представителство и посредничество, транспортна дейност, туристическа и рекламна дейност, както и всички други дейности, които не са забранени от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83216

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.IV.2005 г. по ф. д. № 514/2004 вписа в търговския регистър промяна за “Студио за инвестиционно проектиране” - ООД, Козлодуй: заличава като управляващ и представляващ дружеството X.X.X. и вписва като управляващ и представляващ дружеството X.X.X..

83217

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.IV.2005 г. по ф. д. № 195/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Джуджан” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Вировско, ул. Страница 5, с предмет на дейност: производство, заготовка и продажба на селскостопанска продукция, семена, овощен и лозов посадъчен материал, механизирани обработки в селското стопанство, търговия с торове и препарати за растителна защита, горива и ГСМ, както и всяка друга търговска дейност или услуги, които не са забранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83218

Добричкият окръжен съд на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ с решение от 7.ХII.2005 г. по т.гр.д. № 290/2005 обявява неплатежоспособност на “Юнитрейд” - ООД, гр. Каварна, област Добрич, ул. Освобождение 20, с начална дата 1.I.2003 г.; обявява “Юнитрейд” - ООД, Каварна, в несъстоятелност; прекратява производството по несъстоятелност.

4709

Добричкият окръжен съд на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ с решение от 8.ХII.2005 г. по т.гр.д. № 268/2005 обявява неплатежоспособност на “Свинекомплекс - Смолница” - ЕООД, с. Смолница, община Добрич, област Добрич, с начална дата 15.III.2004 г.; обявява “Свинекомплекс - Смолница” - ЕООД, с. Смолница, в несъстоятелност; прекратява производството по несъстоятелност; осъжда “Свинекомпекс - Смолница” - ЕООД, с. Смолница, област Добрич, да заплати по сметка на Окръжния съд - Добрич, държавна такса в размер 150 лв.

4710

Добричкият окръжен съд на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ с решение от 10.I.2006 г. по т.гр.д. № 336/2005 открива производство по несъстоятелност на “Ролита” - ООД, Каварна, област Добрич, регистрирано с решение № 1492 от 1.VII.1997 г. по ф.д. № 845/97; обявява неплатежоспособността на “Ролита” - ООД, Каварна, в ликвидация, представлявано от ликвидатора X.X.X., ЕГН **********, с начална дата 5.V.2005 г.; обявява дружеството в несъстоятелност; прекратява производството по несъстоятелност на длъжника; осъжда “Ролита” - ООД, Каварна, в ликвидация, представлявано от ликвидатора X.X.X., да заплати по сметка на съда сумата 150 лв. - държавна такса; решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в 7-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”.

4841

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 80/95 за “Югоагент - тур” - ЕООД (в ликвидация): продължава срока на ликвидация на дружеството до 1.VIII.2006 г.

4842

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 669 от 25.III.2005 г. по ф.д. № 345/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Групова практика за първична медицинска помощ - Хипократ - М” - ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, бул. 25 септември 68, с предмет на дейност: извършване на първична извънболнична медицинска помощ. Дружеството е с капитал 5040 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X.X., X.X.X., X.X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

83228

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 666 от 23.III.2005 г. по ф.д. № 342/2005 вписа в регистъра за търговски дружества акционерно дружество “Здравно учреждение Медика - Албена” - АД, със седалище и адрес на управление с. Оброчище, к.к. Албена, административна сграда, офис 404, с предмет на дейност: организиране представянето на медицински и възстановително-рехабилитационни услуги на чуждестранни граждани - деца и възрастни, консултантски услуги в областта на здравеопазването, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с уставен капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност 1 лев, със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X..

83229

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 682 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 353/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Орсай” - ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ж.к. Балик 37, вх. А, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, ресторантьорство, хотелиерство и дейности, обслужващи туризма, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, внос и износ на стоки и услуги, транспортни услуги, посредническа дейност, комисионна дейност, друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X.и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X.заедно и поотделно.

83230

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 700 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 359/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Темпо - Д” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Хан Аспарух 22, вх. А, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и търговия на едро и дребно в страната и в чужбина със селскостопански, промишлени, хранителни и строителни стоки и материали, импорт-експорт, реекспорт, разкриване на собствена магазинна мрежа, комисионна, складова, оказионна и маркетингова дейност, покупка на недвижими имоти с цел продажба, фризьорски, козметични, шлосерски, проектно-конструкторски, шивашки услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на закона за счетоводството, търговско посредничество и представителство, сделки с интелектуална собственост, туристически услуги в страната и в чужбина, турагентска и туроператорска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, транспортни услуги в страната и в чужбина, рекламна дейност, консултантска дейност и други дейности, незабранени от закона, след получаване на необходимите лицензи и разрешения. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., който го управлява и представлява.

83231

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 694 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 357/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Скем” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Ловчанци, ул. Трета 4, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с позволени от закона стоки и имоти, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански произведения, преработка и реализация на стоки за бита и промишлеността, други дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството Пол Дигнам, който го управлява и представлява.

83232

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 804 от 11.IV.2005 г. по ф.д. № 427/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Слънце 05” - ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ж.к. Балик 19, вх. А, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: строително-монтажна и посредническа дейност, търговия с петролни и селскостопански продукти, производство и търговия на едро и дребно, хранителни и промишлени стоки, внос и износ, хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, рекламни и информационни услуги, складови сделки, лизинг, превозна дейност, търговия и съхранение на препарати за растителна защита и всички други дейности, които не са забранени от законите на Р България. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83901

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 800 от 11.IV.2005 г. по ф.д. № 423/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Ицко” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Тервел, ул. Хан Аспарух 24, вх. Б, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: строително-монтажна и посредническа дейност, търговия с петролни и селскостопански продукти, производство и търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, внос и износ, хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, рекламни и информационни услуги, складови сделки, лизинг, превозна дейност, търговия и съхранение на препарати за растителна защита и всички други дейности, които не са забранени от законите на Р България. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., който го управлява и представлява.

83902

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 771 от 6.IV.2005 г. по ф.д. № 400/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Каве” - ООД, със седалище и адрес на управление Каварна, ул. Добротица 63, с предмет на дейност: изграждане и експлоатация на ветроенергиен парк, както и всички видове търговска дейност, непротиворечащи на закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници “Консорциум Хидро Енергийни Системи” - ООД, представлявано от X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и Община Каварна - представлявано от X.X.X., и се управлява и представлява от Жорж Морис Риаши и X.X.X. заедно и поотделно.

83903

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 812 от 11.IV.2005 г. регистрира по ф.д. № 12/2005 прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ “X.X.”, Добрич, представляван от X.X.X. на “Дим” - ЕООД, Добрич, представлявано от X.X.X.; заличава ЕТ “X.X.”, Добрич.

83904

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 794 от 11.IV.2005 г. по ф.д. № 417/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Жеков - ТГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, бул. Трети март 40, вх. А, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: строително-монтажна и посредническа дейност, търговия с петролни и селскостопански продукти, производство и търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, внос и износ, хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, рекламни и информационни услуги, складови сделки, лизинг, превозна дейност, търговия и съхранение на препарати за растителна защита, и всички други дейности, които не са забранени от законите на Р. България. Дружеството е с капитал 5000 лв. и собственик на дружеството е X.X.X., който го управлява и представлява.

83905

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 675 от 28.III.2005 г. по ф.д. № 349/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Медицински център - Жак” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Гвардейска 4, с предмет на дейност: извършване на извънболнична специализирана помощ. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., който го управлява и представлява.

83239

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 683 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 354/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Санси - М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Балчик, ул. Средна гора 33, с предмет на дейност: търговски сделки - внос и износ, откриване на магазинна мрежа, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупко-продажба на земя и право на строеж и изградени изцяло или отчасти жилища, промишлени и административни сгради, отдаване под наем на движими вещи или недвижими имоти, трансфер на технологии, сделки с интелектуална собственост, услуги на населението (сервизни и битови), рекламни и информационни услуги, организиране на педагогически услуги, промишлен и битов дизайн, изкупуване, преработка и продажба на изделия от благородни метали, покупко-продажба на бижутерия и др. дейности, незабранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. със собственик на дружеството X.X.X., която го управлява и представлява.

83240

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 681 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 352/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Валентино - Ви” - ООД, със седалище и адрес на управление Дорич, ул. Опълченска 4а, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, производствена дейност, строителство, транспортна дейност и услуги, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

83241

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 670 от 25.III.2005 г. по ф.д. № 346/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Прима Агрохим” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. България 1, ет. 5, с предмет на дейност: изкупуване и съхранение на маслодайни суровини, преработка, добиване на растителни, хранителни и технически масла, шротове и кюспета, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция - растителна и производни на тях деривати, търговия със зърно и неговите производни в страната и в чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, в страната и в чужбина, складови сделки, търговско представителство, посредничество и комисионни сделки и всички други разрешени от закона дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв. със собственик на дружеството “Одон Инвестмънтс Лимитид” и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

83242

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д.№ 1337/97 прекратяване и обявяване в ликвидация на “НКК - 49” - ЕООД, Добрич, със срок на ликвидация 3 месеца; вписва като ликвидатор X.X.X..

83243

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 649 от 23.III.2005 г. по ф.д. № 335/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Ал - Пласт” - ООД, със седалище и адрес на управление Балчик, ул. Тунджа 15В, с предмет на дейност: производство и търговия на месо и месни изделия, промишлени и хранителни стоки, селскостопански продукти, магазинерство, хотелиерство, туристически услуги, ресторантьорство, увеселителни заведения, транспортна дейност, импорт и експорт, агентство, посредничество и представителство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови, лиценизонни и сделки с интелектуална собственост, стоков контрол, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителна дейност, лизинг, маркетинг, интернет услуги, издателска и печатарска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

83233

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 702 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 361/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Ляшо” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Кранево, ул. Дунав 25, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., който го управлява и представлява.

83234

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 680 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 351/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Гига” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Каварна, ул. Добротица 6, с предмет на дейност: внос-износ на промишлени и косумативни стоки и природни суровини, търговска дейност и оказион, комисионна търговия, посредническа дейност, ресторантьорство, сервитьорство и хотелиерство, туристически услуги в страната и в чужбина, маркетинг, инженерингова дейност, представителство, проектиране, производство и реализация на продукти, изделия, технологии и услуги, производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция, животинска продукция и продукти от тях, бартерни, консигнационни и лизингови сделки, посредничество и агентство на местни и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик X.X.X., който го управлява и представлява.

83235

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 673 от 28.III.2005 г. по ф.д. № 347/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Цветелина” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Каварна, ул. Добротица 37, вх. А, ет. 3, ап. 9, и с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство, посредничество, комисионни, спедиционни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., която го управлява и представлява.

83236

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 692 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 355/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Ареа” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ж.к. Добротица, бл. 24, вх. Е, ет. 5, ап. 10, с предмет на дейност: строително-монтажна и посредническа дейност, търговия с петролни и селскостопански продукти, производство и търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, внос и износ, хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, рекламни и информационни услуги, складови сделки, лизинг, превозна дейност, търговия и съхранение на препарати за растителна защита и всички други дейности, които не са забранени от законите на страната. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., който го управлява и представлява.

83237

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 701 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 360/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Нико 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Климент Охридски 31, вх. Г, ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност: производство на облекла, шивашка дейност, ишлеме, външно- и вътрешнотърговска дейност, внос, износ, търговско представителство и посредничество, комисионни, лизингови, спедиционни сделки, хотелиерство и ресторантьорство, производствена дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., която го управлява и представлява.

83238

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в регистъра за едноличните търговци прехвърляне на фирма “Малджиев - 63 - X.X.” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. от Добрич, ул. Опълченец X.X. 23, вх. В, ап. 7, която поема активите и пасивите на прехвърленото предприятие, и я вписа като едноличен търговец с фирма “Малджиев - 63 - X.X.”.

83906

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с рпешение № 796 от 11.IV.2005 г. по ф.д. № 419/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Ева - Калина” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Стоян Михайловски 26, вх. Б, ет. 4, ап. 8, и с предмет на дейност: производство на облекла - бутикови и конфекция, дамска, мъжка и детска мода, търговия с облекла на едро и дребно, търговия с хранителни и промишлени стоки, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, рекламна, туристическа, информационна, програмна, дистрибуторска и импресарска дейност, търговско представителство и посредничество, спедиционна и складова дейност, разкриване на собствена магазинна мрежа за продажба на промишлени и хранителни стоки, вътрешен и международен транспорт и спедиция, производство и търговия със селскостопански продукти - животински и растителни, селскостопански машини и съоръжения, животновъдство и растениевъдство, търговски мениджмънт, маркетинг, спедиционни и превозни сделки, печатарска дейност и услуги, продажба на канцеларски и книжарски стоки и консумативи, книги, вестници и списания, производство на етикети и стикери, извършване на счетоводна дейност и услуги, вкл. и съставяне на финансови отчети съгласно Закона за счетоводството, предоставяне на други видове услуги на граждани и фирми, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., която го управлява и представлява.

83907

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 802 от 11.IV.2005 г. по ф.д. № 425/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Булгариан Роус” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Ген. Киселов 3А, и с предмет на дейност: консултантска дейност, представителство, посредничество, лизинг, строителна дейност, туристически, рекрамни, информационни, програмни, импресарски и други услуги (след получаване на съответното разрешение), машиностроителни услуги, сделки с интелектуална собственост, както и участие във всякаква друга незабранена със закон стопанска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството Уте Бублиц, който го управлява и представлява.

83908

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 789 от 11.IV.2005 г. по ф.д. № 412/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Триада - 65” - ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Орфей 20, вх. Б, ет. 2, ап. 6, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, таксиметрови или други услуги, ресторантьорство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителство, строително-ремонтни и монтажни работи, търговия с хранителни и промишлени стоки на едро и дребно, внос и износ, лизинг, производство и търговия със селскостопански продукти, производство на хранителни и промишлени стоки, търговия с ловно оръжие и ловно-рибарски принадлежности (след получаване на съответен лиценз или разрешение). Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

83909

Добричкият окръжен съд на основание чл. 674 ТЗ с определение от 16.I.2006 г. по т.гр.д. № 163/96 свиква събрание на кредиторите на “Югоагент експорт импорт” - ООД, Добрич (в несъстоятелност), на 9.III.2005 г. в 10 ч. и 30 мин. в сградата на Добричкия окръжен съд, зала № 6, при следния дневен ред: 1. вземане решение по молбата на синдика на кредиторите на “ИФ Югоагент - Вложение” - АД, за заплащане на възнаграждението му като синдик; 2. приемане отчета на ликвидатора на “Югоагент Тур” - ЕООД, и “Югоагент Добрич” - ООД, и предложението за частично разпределение на наличните средства; 3. вземане решение за прихващане на вземанията на “Югоагент Добрич” - ООД, и Община Добрич; 4. вземане решение за увеличаване текущото възнаграждение на синдика; 5. други.

5425

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 674 от 28.III.2005 г. по ф.д. № 348/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Колби - Джаксън” - ООД, със седалище и адрес на управление Каварна, ул. България 29, ет. 1, с предмет на дейност: външнотърговска дейност - внос, износ на промишлени и консумативни стоки и природни суровини, търговска дейност и оказион, комисионна търговия, посредническа дейност, ресторантьорство, сервитьорство, хотелиерство, туристически услуги в страната и в чужбина, маркетинг, инженеринг, представителство, проектиране, производство и реализация на продукти, изделия, технологии и услуги, производство, преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция и продукти от тях, бартерни, консигнационни и лизингови сделки, посредничество и агентство на наши и чужди фирми в страната и в чужбина, търговия и съхранение на гориво-смазочни материали, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Лукрис Анн Колби и Кейт Аманда Джаксън и се управлява и представлява от Лукрис Анн Колби и Кейт Аманда Джаксън заедно и поотделно.

83222

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 693 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 356/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Ка - Комерс” - ООД, със седалище и адрес на управление Балчик, ж.к. Балик, бл. 21, вх. Г, ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, таксиметрови или други услуги, ресторантьорство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителство, строително-ремонтни и монтажни работи, търговия с хранителни и промишлени стоки на едро и дребно, внос и износ, лизинг, текстилна конфекция, производство и търговия със селскостопански продукти, производство на хранителни и промишлени стоки. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X.и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

83223

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д. № 1020/98 за “Файона” - ООД, Балчик: заличава като съдружник, управител и представляващ X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ X.X.X.; вписва дружеството като “Файона” - ЕООД; вписва изменен писмен акт на едноличния собственик на капитала.

83224

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д. № 1492/93 за “Винпром Алвина” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X..

83225

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 724 от 4.IV.2005 г. по ф.д. № 371/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Поли - Иводент Студио” - ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Стоил войвода 16, ет. 9, ап. 41, с предмет на дейност: извършване на специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства в областта на стоматологичната помощ. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83226

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 753/90 за “Ато” - ЕООД: вписва като съдружници Преда Разван Флориан и Георгиу Йоланда Габриела; вписва дружеството като “Ато” - ООД; вписва нов дружествен договор; вписва като управител Преда Разван Флориан, която ще представлява дружеството заедно и поотделно с досегашния управител X.X.X..

83227

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д. № 971/2000 за “Пътно поддържане - Добрич” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

84593

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д. № 1180/2003 за “Икар” - ЕООД: вписва като съдружник и управител Массимо Каталани, който ще управлява и представлява дружеството заедно и поотделно с управителя X.X.X.; вписва нов адрес на управление: Добрич, ул. Генерал Колев 90, ет. 2, ап. 6; вписва дружеството като “Икар” - ООД; вписва изменен дружествен договор.

84594

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д. № 852/2004 за “Велико” - ООД: вписва увеличение на капитала от 5600 лв. на 215 800 лв. при условията на чл. 148, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 72 и сл. ТЗ, като увеличението произхожда от апорт на собствен имот на съдружниците X.X.X. и X.X.X.; вписва изменен дружествен договор на съдружниците.

84595

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписва по ф.д. № 324/2002 заличаването от търговския регистър на “Италголд” - ЕООД, Добрич.

84596

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 233 от 15.III.2005 г. по ф.д. № 370/2003 вписа промени в “Сигма” - ООД - Кърджали: приемане на X.X.X. и X.X.X. за съдружници в дружеството; изменение на дружествения договор.

82541

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 195 от 7.III.2005 г. по ф.д. № 655/93, вписа промени в “Данигер” - ООД,с. Черноочене, област Кърджали: освобождаване на X.X.X. и X.X.X., като съдружници и управители на дружеството; едноличен собственик на капитала е X.X.X., който ще го управлява и представлява; промяна в означението на фирмата от “Данигер” - ООД, на “Данигер” - ЕООД.

82542

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 19 от 2.III.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 816/95 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “АРЗ - Капитан Петко войвода” - АД, Кърджали.

82543

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 227 от 9.III.2005 г. по ф.д. № 718/2000, вписа промени в “Галс Текстил - Лейла Кешджи” - ЕООД, Момчилград: освобождава като прокурист Дженап Билялоглу; натоварва и упълномощава като прокурист Ферхат Зенгин, който ще се управлява и представлява.

82544

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 225 от 8.III.2005 г. по ф.д. № 5/2004, вписа промени в “Крумкооп - 1” - ООД, Крумовград: изменения и допълнения на дружествения договор на дружеството.

82545

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 216 от 15.III.2005 г. по ф.д. № 131/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Юки - 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Нови пазар, област Кърджали, ул. Седма 1, с предмет на дейност: вътрешни и международни автобусни превози, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, дейност на търговско представителство и посредничество, изкупуване и продажба на автомобили и резервни части за тях, мениджмънт, дилърство и маркетинг в страната и в чужбина, ресторантьорство, рекламна и информационна дейност в страната и в чужбина, внос и износ на всички други видове дейности, незабранени от закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и с едноличен собственик на капитала и управител Юксел Сафет Юсеин, който го управлява и представлява.

82546

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 39 от 2.III.2005 г. по ф.д. № 24/2005 дружество с ограничена отговорност “Моллови 2005” - ООД, със седалище и адрес на управление Крумовград, ул. Шейново 2, с предмет на дейност: превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, таксиметрови услуги и страната и в чужбина, складова дейност, вътрешно-и външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, рекламна дейност, туристическа дейност, операции с недвижими имоти, както и всяка друга дейност незабранена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и със съдружници и управители X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

82547

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 10 от 11.II.2005 г. по ф.д. № 5/2005 дружество с ограничена отговорност “Ескулап” - ООД, със седалище и адрес на управление Крумовград, пл. България 12, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: ветеринарно-медицинска дейност, складова дейност, вътрешно-и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, рекламна дейност,туристическа дейност, транспортни услуги, както и всяка друга дейност незабранена със закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

82548

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 173 от 23.II.2005 г. по ф.д. № 164/2003, вписа промени в “Рес - 1” - ООД, Джебел: освобождава Севин Сейдахмед Исмаил като съдружник и управител на дружеството; избира като съдружник и управител Ремзие Мюмюн Исмаил, който ще го управлява и представлява; изменение на дружествения договор.

82549

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262, ал. 1 ТЗ с решение по ф.д. № 3129/91 от 19.VIII.2005 г. вписа промяна за “Германия - Валда” - ООД, гр. Сапарева баня: промяна на наименованието - “Германия - Валда” - ЕООД; заличаване на община Сапарева баня като съдружник; вписване на “Димакс Трейд” - ЕООД, за едноличен собственик на капитала; приемане на учредителен акт, като дружеството ще се представлява от досегашния управител X.X.X., ЕГН **********.

82449

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14 ТЗ с решение по ф. д. № 110/99 от 23.III.2005 г. вписа промяна за “Нет линк” - ООД, Дупница: заличава като съдружник “Икономик - РБ” - ООД, регистрирано по ф. д. № 127/93 по описа на КОС; съдружници са X.X.X. и X.X.X.; вписва освобождаването на X.X.X. като управител, като го освобождава от отговорност; избира X.X.X. за управител; дружеството ще се представлява и управлява от управителя X.X.X., ЕГН **********; вписва смяна седалището и адреса на управление на дейността на дружеството от Дупница, ул. Стара планина 3, на София, ж. к. Дианабад”, бл. 53, приземен етаж, офис 4.

82029

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, 129 и 140 ТЗ с решение от 23.III.2005 г. по ф. д. № I-398/2004 вписа промени за “Верила” - ООД, Кюстендил: прехвърляне на притежаваните от съдружника X.X.X. 25 дружествени дяла на съдружника X.X.X.; заличаване на X.X.X. като съдружник; освобождаване на X.X.X.-X. като управител; приемане на нов устройствен акт; промяна във фирмата на дружеството от “Верила” - ООД, във “Верила” - ЕООД; дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

82030

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.III.2005 г. по ф. д. № 163/2005 вписа “Виктория - 2005” - ООД, седалище Кюстендил, адрес на управление ул. Самуил 19, предмет на сделки: вътрешна и външна търговия; покупка на стоки и други вещи с цел продажбата в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество; хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна и импресарска дейност; дейност с интелектуална собственост; таксиметрови услуги; производство на видео- и звукозаписи с цел продажба и отдаване под наем, внос, износ и реекспорт на стоки; строителна дейност; покупко-продажба на недвижими имоти. Съдружници в дружеството са X.X.X., ЕГН ********** и X.X.X., ЕГН **********, капиталът на дружеството е 170 100 лв. (в т. ч. 170 000 лв. непарична вноска). Дружеството е без срок и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

82031

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.III.2005 г. по ф. д. № 138/2005 вписа “Македония - ЗМ” - ООД, седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Ал. Стамболийски 2, и предмет на сделки: покупка на стоки и други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; издателска дейност; лицензионни сделки; стоков контрол; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; лизинг; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговска дейност. Съдружници в дружеството са Велимена Начкова и X.X. от РМакедония. Капиталът на дружеството е 5000 лв. Дружеството е без срок и се представлява и управлява от X.X. и X.X. заедно и поотделно.

82032

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.III.2005 г. по ф. д. № 137/2005 вписа “Дар - Джи комплекс” - ЕООД, седалище и адрес на управление Дупница, ул. Кулата 38, и предмет на сделки: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; проектиране и изграждане на електро и В и К инсталации на промишлени и жилищни сгради, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; откриване на детски градини, училища, школи за изучаване на чужди езици, както и всички други дейности разрешени от закона и съгласно изискванията на българското законодателство. Едноличен собственик на капитала - 5000 лв., е X.X.X., ЕГН **********, дружеството е без срок и се представлява и управлява от X.X.X..

82033

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.III.2005 г. по ф. д. № 303/2004 вписа промени за “Паничище” - ООД,Сапарева баня: увеличаване капитала от 10 000 лв. на 1 510 000 лв. с 1 500 000 лв., като съдружникът “Слънчева поляна” - ЕООД, София, прави непарична вноска при парична оценка в размер 1 200 000 лв., а съдружникът X.X.X. прави парична вноска в размер 300 000 лв.; вписва промените в дружествения договор.

82034

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение по ф. д. № 1591/94 от 16.III.2005 г. вписа промяна за “Фининвест” - АД, Кюстендил: освобождава от длъжността изпълнителен директор X.X.X.; вписва като член и изпълнителен директор X.X.X., ЕГН **********; дружеството ще се управлява и представлява заедно и поотделно от председателя на СД X.X.X. и от изпълнителния директор X.X.X..

82035

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение по ф. д. № 2280/91 от 9.III.2005 г. вписа промяна за “Балканфарма Дупница” - АД, Дупница: заличава X.X.X. и X.X.X. като членове на управителния съвет на дружеството; вписва за членове на управителния съвет - X.X.X. и X.X.X. ЕНЧ 1001229605; оттегля овластяването на Тахсин Юксел да представлява дружеството; вписва X.X.X. за изпълнителен член на управителния съвет с представителна власт; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, заедно и поотделно.

82036

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.IV.2005 г. по ф.д. № 190/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Христия” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сапарева баня, ул. Пчела 14, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, строителни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговски сделки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X., ЕГН **********.

84718

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.III.2005 г. по ф.д. № 186/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Булхаус” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Цар Освободител, бл. 112, вх. Б, ет. 6, ап. 37, с предмет на дейност: туристически услуги, ски-училище, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и посредничество при продажба на такива имоти, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, експертни и консултантски услуги, търговско представителство и търговско посредничество, комисионни, транспортни, превозни, рекламни, информационни и лизингови сделки, сделки с интелектуална собственост, външнотърговски сделки, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., ЕГН **********, и Джейсън Чърч и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

84719

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.III.2005 г. по ф.д. № 170/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Парадайз” - ООД, със седалище и адрес на управление Дупница, ул. Орлинска 10, вх. Б, ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство и реализация на тестени и сладкарски изделия, производство и реализация на млечни изделия, животновъдство, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова дейност, стоков контрол, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, дърводелска и дървообработваща дейност, авторемонтна дейност, лекотоварни и товарни таксиметрови превози в страната и в чужбина, продажба на филми, видео- и звукозаписи, проектиране, разработване и внедравяне на софтуер, хардуер, локални компютърни мрежи, покупка, ремонт, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, които ще го управляват и представляват заедно и поотделно.

84720

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.III.2005 г. по ф.д. № 168/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Метал трейд - Кюстендил 2005” - ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Калоян 23, ет. 2, с предмет на дейност: търговия с метали и метални изделия, външнотърговска дейност - внос и износ на стоки и услуги, производство, преработка, съхранение и търговия със селскостопанска продукция, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и транспортни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

84721

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 81 от 22.II.2000 г. по гр.д. № 28/2000 вписа в търговския регистър промени за “Маг - В” - ЕООД, Ловеч: прекратява дружеството и открива производство за ликвидация; определя срок за ликвидация три месеца от датата на обнародване; определя за ликвидатор на дружеството X.X.X..

5426

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 313 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 168/2005 вписва в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ти - Джи груп” - ООД, със седалище и адрес на управление Ловеч, ул. Подполковник Тутолмин 12, с предмет на дейност: ресторантьорство, кафетерия и хотелиерство, търговска дейност с всички разрешени от закона стоки в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, бартерни и комисионни сделки, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция, търговия с нефтопродукти, внос, износ и реекспорт, извършване на агротехнически мероприятия със собствени или наети средства, продажба на стоки собствено производство, туристическа, рекламна, складова дейност, както и всички дейности и услуги, незабранени от закон. Дружеството се учредява без срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. с правомощията съгласно договор за възлагане на управлението, подписан на 30.III.2005 г.

83244

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 304 от 25.III.2005 г. по ф.д. № 171/1994 вписа в търговския регистър промени за акционерно дружество “Балканкар - Звезда” - АД, Луковит, както следва: заличава вписаното наименование “Балканкар - Звезда” - АД; вписва ново наименование “В С - Метал къмпани” - АД; заличава вписания предмет на дейност; вписва нов предмет на дейност: извършване на търговски сделки с цел приватизация, участие в концесии, производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантска дейност, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско посредничество и представителство, посредническа и консултантска дейност в Република България, както и в други държави, осъществяване на бизнес контакти, квалификационни и преквалификационни курсове, рекламно-информационна, издателска и печатарска, превозна, туристическа, туроператорска и импресарска дейност, транспортна дейност, административноправни услуги, сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, разрешена от закона, заличава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - изпълнителен директор, и X.X.X. - член; дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X.; вписва изменение и допълнение в устава на дружеството.

83245

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 263е ТЗ с решение от 17.VIII.2005 г. вписа промени по ф.д. № 464/98 за “Манифатура форте” - ЕООД: вписа вливане на “Форте груп” - ЕООД, София, (ф.д. № 9667/99 на СГС) в “Манифатура форте” - ЕООД, Лом; вписа прекратяване без ликвидация на “Форте груп” - ЕООД, София; вписа увеличение на капитала на дружеството от 5000 на 10 000 лв., допуска прилагане на нов учредителен акт.

5428

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 692, ал. 3 ТЗ с определение от 13.I.2006 г. по гр.д. № 255/2004 променя списъците на приетите от синдика на “Птиком” - АД, Монтана, вземания, като включва допълнително вземането на АДВ - София, за сумата 953 209,90 лв. - лихви; одобрява списъците на приетите вземания с включване на горепосоченото вземане по отношение на кредиторите: ЕТ “Р.С.М. - X.X. - X.X.”, ЕТ “X.X. - АДА”, “Булгарлизинг” - АД, ЕТ “X.X. - Цибрица”, АДВ - София (за сумите 1 104 938,24 лв. главница и 953 209,90 лв. лихви), разчети с персонала, РДВР - Монтана; Община Монтана. Одобрените от съда списъци могат да се допълват с последващи допълнително предявени и приети вземания само при условията на чл. 695 ТЗ.

5758

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.III.2005 г. вписа промени по ф.д. № 23/2005 за “Синти” - ЕООД, Монтана: прехвърлянето на търговско предприятие на едноличен търговец с фирма “Синти - X.X.” - Монтана, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Динти” - ЕООД, Монтана, съгласно нотариално заверен договор от 15.III.2005 г.; вписва прекратяването на ЕТ “Синти - X.X.”, Монтана.

83775

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. регистрира под № 180/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Рол” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Вършец, ул. Стефан Стамболов 19А, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, проектиране на строителни дейности, строителство на жилищни и административни сгради и тяхното поддържане, реклама, туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство, консултантска дейност, оценки на недвижими имоти, продуцентска дейност, организиране и експлоатация на заведения за прекарване на свободно време, печатарски услуги, оптика, фотографски стоки, производство и търговия с електронни продукти, сделки с интелектуална собственост, лицензионни сделки и услуги, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, всякакъв вид комунално-битови услуги, внос и износ на стоки, инженерингова и сервизна дейност в областта на селскостопанската, транспортната и друга дейност, преработка и търговия със селскостопанска продукция, гъби, билки и горски плодове, добив, преработка и търговия с дървен материал и изделия от дървесина, ВиК инсталация и всяка друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

83776

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.IV.2005 г. регистрира под № 204/2005 дружество с ограничена отговорност “Даим” - ООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Нишка 14, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба на едро и дребно, внос, износ, бартерни сделки, търговско представителство и посредничество, експлоатация на заведения за обществено хранене, питейни заведения, забавни, спортни и атракционни обекти и съоръжения, превозни, спедиционни, складови и комисионни сделки, продажба на стоки собствено производство, лизингови, маркетингови и валутни сделки, производство и търговия със селскостопанска продукция, туристически, хотелиерски, програмни, консултантски, сервизни и други услуги, както и всякакви сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

83777

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.III.2005 г. регистрира под № 201/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Дани” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Юлиус Ирасек 35, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, на едро и дребно, внос, износ, бартерни и реекспортни сделки, търговско представителство и посредничество, превозни, спедиционни, складови и комисионни сделки, търговия със стоки собствено производство, сделки с интелектуална собственост, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция, лизингови, маркетингови и валутни сделки, туристически, хотелиерски, сервизни, компютърни, информационни, пазарни, рекламни и други услуги, както и всякакви сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и собственик X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

83778

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.IV.2005 г. регистрира дружество с ограничена отговорност “РДЦ - 2005” - ООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Г. С. Раковски 11, с предмет на дейност: осъществяване на специализирана медицинска помощ, рентгенодиагностична дейност, както и други дейности, свързани с осъществяване на медицинска практика и обслужване на пациенти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X.-X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

83779

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с определение от 22.II.2005 г. откри служебно нова партида на “Български метални тръби” - ООД, вписано в рег. 1, том 59, стр. 181, парт. 67, ф.д. № 188/2005, за промяна седалището от Варна в Лом, кв. “Момин брод”, сграда на “Водно стопанство” - ЕАД.

83780

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 674, ал. 2 ТЗ с определение от 12.I.2006 г. по гр. д. № 21/99 свиква събрание на кредиторите на “Агро Суген” - АД (в несъстоятелност), Монтана, ул. Ал. Стамболийски 13, на 24.II.2006 г. в 14 ч. в сградата на окръжния съд, с дневен ред по чл. 677, ал. 1, т. 1 и 8 ТЗ: изслушване доклада на синдика за дейността му и определяне реда и начина за осребряване имуществото на длъжника, метода и условията за оценка на имуществото; избор на оценители и определяне на възнаграждението им.

5427

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.III.2005 г. вписа промени по ф.д. № 2295/91 за “Ломавтотранспорт” - АД, Лом, досежно: промени в устава на дружеството, приети на общо събрание на акционерите на 16.III.2005 г.

83246

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 30.III.2005 г. вписа промяна по ф.д. № 693/96 за “Лом - 1964” - ООД, Лом: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

84174

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 25.II.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 325/2000 на годишния счетоводен отчет за 2002 и 2003 г. на “Ваги” - АД, Берковица.

84175

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.III.2005 г. вписа промени по ф.д. № 1567/91 за “Автотранс” - АД, Монтана: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като нов член на съвета на директорите “Трансфинанс” - ООД, Пловдив, представлявано от X.X.X.; вписва промяна в устава на дружеството.

84176

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.III.2005 г. вписа промени по ф.д. № 203/2001 за “АМ - трейдинг” - ООД, Берковица: вписа прехвърляне на дялове, както следва: X.X.X. прехвърля 100 дяла от капитала на дружеството по 10 лв. всеки един на X.X.X.; X.X.X. прехвърля 100 дяла от капитала на дружеството по 10 лв. всеки един на X.X.X.; вписва като съдружник в дружеството X.X.X.; допуска прилагането на нов дружествен договор.

84177

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. вписа промени по ф.д. № 1056/94 за “Лаура” - ООД, Монтана: вписа прехвърляне на дялове, както следва: X.X.X. прехвърля 3 дяла от капитала на дружеството с номинална стойност 10 лв. всеки един на Киракосян Лаура Генриховна; вписва като съдружник в дружеството Киракосян Лаура Генриховна; допуска прилагането на нов дружествен договор.

84178

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 231 ТЗ с решение от 28.III.2005 г. вписа промени по ф.д. № 2294 “А”/91 за “Монолит” - АД, Монтана: вписа промени в органите на управление на дружеството, приети на общо събрание на акционерите на 29.Х.2003 г., както следва: намалява броя на членовете на съвета на директорите от 5 на 3; заличава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; премества седалището и адреса на управление от Монтана, ул. Банска Бистрица 45, в София, ж.к. Овча купел, бл. 525, вх. Г, ет. 6, ап. 107.

84179

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.III.2005 г. вписа промени по ф.д. № 632/2001 за “Самостоятелна медико-диагностична лаборатория - Медилаб” - ЕООД, Монтана: вписа продажба на дялове, както следва: X.X.X.-X. продава собствените си 50 дяла от капитала на дружеството по 100 лв. всеки един на X.X.X.; заличава като едноличен собственик, управляващ и представляващ дружеството X.X.X.-X.; вписва новия едноличен собственик, управляващ и представляващ дружеството X.X.X.; вписва като прокурист на дружеството X.X.X.; допуска прилагането на нов учредителен акт.

84180

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.III.2005 г. вписа промени по ф.д. № 632/2001 за “Самостоятелна медико-диагностична лаборатория - Медилаб” - ЕООД, Монтана: вписа продажба на дялове, както следва: X.X.X. продава собствените си 50 дяла от капитала на дружеството по 100 лв. всеки един на X.X.X.-X.; заличава като едноличен собственик, управляващ и представляващ дружеството X.X.X.; вписва новия едноличен собственик, управляващ и представляващ дружеството X.X.X.-X.; заличава като прокурист на дружеството X.X.X.; допуска прилагането на нов учредителен акт.

84181

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.ХI.2004 г. вписа промени по ф.д. № 431/2000 за “Дунавска градина” - ООД, Лом: вписа прехвърляне на дялове, както следва: X.X.X. прехвърля 2 дяла от капитала на дружеството с номинална стойност 1000 лв. всеки един на X.X.X.; X.X.X. прехвърля 3 дяла от капитала на дружеството с номинална стойност 1000 лв. всеки един на X.X.X.; заличава като съдружници в дружеството X.X.X. и X.X.X.; заличава като управител на дружеството X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Дунавска градина” - ЕООД; премества седалището и адреса на управление от Лом, ул. Пристанищна 15, вх. Д, ет. 5, ап. 24, в с. Сливата, област Монтана, стопански двор; допуска прилагането на нов учредителен акт.

84182

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.IV.2005 г. регистрира под № 190/2005 еднолично дружество с огранична отговорност “Кънектед” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Трети март 78, с предмет на дейност: разпространение на интернет, глас върху интернет, комуникационни услуги, производство на филми, видео- и звукозаписи, изграждане и експлоатация на системи за кабелна телевизия, както и обслужване на абонатите, програмна, информационна и рекламна дейност, комисионна и лизингова дейност, издателска и печатарска дейност, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, организиране и провеждане на курсове по компютърна грамотност, курсове за интернет, курсове за професионална квалификация, изграждане и поддръжка на локални мрежи, продажба на лицензиран софтуер, игрални зали за компютърни игри и интернет, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски, програмни и други услуги, търговско представителство, агентство и посредничество на местни и чужди юридически и физически лица в страната и в чужбина, извършване в страната и в чужбина на сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава в съответствие с този договор и закона на страната движими и недвижими вещи, вещни права, да придобива права от всякакъв вид, както и да се задължава по всякакъв начин. Дружеството е с капитал 5000 лв. и собственик X.X.X.-X., която ще управлява и представлява дружеството.

83781

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.III.2005 г. регистрира под № 148/2005 дружество с огранична отговорност “Мили Дент” - ООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Васил Левски 17, с предмет на дейност: зъботехнически услуги, извършване на предписани от стоматолог, съответно лекар, специфични технически дейности, произвеждане на специализирани медицински и помощни средства, извършване на дейности, подпомагащи пряко диагностично-лечебния процес, извършване на други медико-технически дейности, разрешени от Закона за лечебните заведения, извършване на търговски сделки за осъществяване на предмета на дейност и за обслужване на пациентите и клиентите, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален и преработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговия на едро и дребно, спедиционни и превозни сделки, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност, както и извършване на всякакви търговски дейности и сделки в страната и в чужбина, които не са забранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X.-X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно.

83782

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IV.2005 г. регистрира под № 196/2005 еднолично дружество с огранична отговорност “Ангелова - 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Лом, ул. Стефан Хаджийски 26, с предмет на дейност: търговия с лекарства, лекарствени средства, медицински консумативи, санитарно-хигиенни материали и козметични средства, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, на едро и дребно, внос, износ, бартерни и реекспортни сделки, търговско представителство и посредничество, превозни, спедиционни, складови и комисионни сделки, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция, продажба на стоки собствено производство, експлоатация на заведения за обществено хранене, забавни, спортни и атракционни обекти и съоръжения, лизингови, маркетингови и валутни сделки, туристически, хотелиерски, информационни, сервизни, рекламни, консултантски, програмни и други услуги, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и собственик X.X.X., която управлява и представлява дружеството.

83783

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.III.2005 г. регистрира под № 200/2005 дружество с ограничена отговорност “Медицински център Астра медика” - ООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Свети Патриарх Евтимий 63, ап. 8, с предмет на дейност: диагностична, профилактична, консултативна и експертизна медицинска дейност, вкл. лабораторни изследвания, диспансерна дейност, както и извършване на всякакви други дейности, които не са забранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X.-X., X.X.X., X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

83784

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 692, ал. 1 и 4 ТЗ с определение от 13.I.2006 г. по т. д. № 956/2002 обявява, че е одобрил приетото от синдика X.X. вземане на кредитора “Финанс Фактор” - ООД, София, в размер общо 296 903 лв. по договор за встъпване в дълг от 21.VI.2005 г., сключен с длъжника ПК “Траянова врата” - Ветрен (в несъстоятелност), и на Агенция за държавни вземания - София, в размер 1589,68 лв., произхождащ от разпореждане № 294 от 7.III.2005 г. на РУ “СО” - Пазарджик. На основание чл. 692, ал. 5 ТЗ определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

4823

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 649 от 7.IV.2005 г. по ф. д. № 338/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Деза лукс” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Пловдивска 97, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба и всякакви други дейности и услуги, които не са забранени от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83858

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска прилагане на представения счетоводен отчет за 2004 г., на “Тантекс” - ЕООД, Пазарджик, по ф. д. № 1588/96.

83859

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 641 от 6.IV.2005 г. по ф. д. № 329/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Климентов” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Батак, ул. Родопи 19, с предмет на дейност: откриване на магазинна и складова мрежа за развитие на търговска дейност, външна и вътрешна търговия, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерство и ресторантьорство, лизингова и маркетингова дейност, както и други дейности, незабранени от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

83860

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 633 от 6.IV.2005 г. по ф. д. № 711/2000 вписа в търговския регистър промени за “Елит - Автосервиз” - ООД, Пазарджик: променя адреса на управление в Пазарджик, ул. Граф Игнатиев 28: вписва като нови съдружници X.X.X. и “Ер Ем Джи” - ООД, Пазарджик; увеличава капитала от 5000 на 25 000 лв.

83861

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 639 от 6.IV.2005 г. по ф. д. № 297/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Конто” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Батак 37, ап. 8, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, консултиране и обучение на лица и организации, инвестиционна, маркетингова дейност, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, търговия, ремонт и отдаване под наем на МПС, селскостопанска техника и авточасти, външнотърговска дейност - внос и износ, комисионна, складова, лизингова дейност, разкриване на заведения за обществено хранене и кафе-аперитив, производство и търговия на всякакъв вид стоки, хотелиерски, туристически, балнеологични, атракции и други такива услуги, представителство и агентство на български и чуждестранни фирми и лица, търговско посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност, разрешена от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

83862

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 646 от 6.IV.2005 г. по ф. д. № 325/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Сиси” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Васил Априлов 1, ет. 12, ап. 47, с предмет на дейност: кафе-аперитив, ресторантьорство, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, външна и вътрешна търговия, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик и управител X.X.X..

83863

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 635 от 6.IV.2005 г. по ф. д. № 1309/94 вписа в търговския регистър промяна за “Гема” - ООД - гр. Ракитово, като заличава като съдружник X.X.X. поради прехвърляне на дружествените дялове. Дружеството ще се представлява и управлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83864

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 624 от 4.IV.2005 г. по ф. д. № 165/2005 вписа в търговския регистър промени за “Родопи Болетус” - ЕООД, Пазарджик: вписва нов съдружник Марко Русси; променя вида на дружеството на дружество с ограничена отговорност “Родопи Болетус” - ООД; дружеството ще се представлява и управлява от управителя X.X.X..

83824

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174 ТЗ с решение № 567 от 29.III.2005 г. по ф. д. № 295/2005 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Холидей” - АД, със седалище и адрес на управление Велинград, ул. Ангел Чопев 12, с предмет на дейност: хотелиерство и балнеология, производство на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба на стоки собствено производство, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозни, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки или предоставянето на други услуги, чието предлагане не е забранено от закона, сделки с интелектуална собственост, минителници, записи на заповед и чекове, лицензионни сделки, складови сделки, стоков контрол, лизинг, външнотърговска и външноикономическа дейност, както и всякакви други сделки, извършването на които не е забранено от закона, с капитал 50 000 лв., със съвет на директорите: X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от съвета на директорите заедно или от изпълнителния директор X.X.X..

83825

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 626 от 5.IV.2005 г. по ф. д. № 318/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Златна звезда” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Тодор Каблешков 2, ет. 1, с предмет на дейност: производство и търговия със селскостопанска продукция, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външноикономическа дейност и всяка друга дейност, незабранена от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. поотделно.

83826

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 642 от 6.IV.2005 г. по ф. д. № 330/2005 вписа в търговския регистър промяна за “Зора 95” - ООД, с. Якимово, област Монтана, като вписва ново седалище и адрес на управление - гр. Ракитово, ул. Баба X.X. 25.

83827

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска прилагане на представения счетоводен отчет за 2004 г. на “Градус” - ООД, Панагюрище, по ф. д. № 732/95.

83828

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 613 от 4.IV.2005 г. по ф. д. № 10/97 вписа в търговския регистър промяна за “Драгор - 96” - ООД, с. Драгор, област Пазарджик: вписва за управители на дружеството X.X.X. и X.X.X., които ще го представляват и управляват винаги заедно.

83829

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 610 от 4.IV.2005 г. по ф. д. № 995/96 вписа в търговския регистър заличаване на дружество с ограничена отговорност “Матстрой” - ООД, Пазарджик.

83830

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 595 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 310/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Буков - 91” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Велинград, ул. Иван Вазов 8, с предмет на дейност: всички видове топографо-геодезически, картографски, кадастрални, земеустройствени, регулационни, нивелационни, нивелетни планове и прилагането им, всички видове проектиране и строителство на частни, държавни и обществени сгради и строителни съоръжения, инженерна инфраструктура и благоустрояване, проектно-сметни документации и експертизи за нуждите на държавата, общините и териториалните служби по устройство на територията, селското стопанство, фирми, обществени организации на граждани, хотелиерство, отдаване на стайни помещения под наем, таксиметрова дейност, представителство, посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, оказионна, комисионна и консигнационна дейност, бутик, маркетингова и посредническа дейност, рекламна дейност, външнотърговска дейност, туристически услуги, производство, преработка и търговия със стоки, ресторантьорство, както и други дейности, разрешени от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

83837

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 602 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 292/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Корида груп” - ООД, със седалище и адрес на управление Автомагистрала “Тракия”, 69-и километър, ханче “Церово”, с предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, транспортна дейност, отдаване под наем, търговия със стоки на едро и дребно, търговско представителство и посредничество, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, превозни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, маркетингова, вътрешно- и външнотърговска дейност и всички останали дейности, които не са забранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83838

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 598 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 298/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Стройперфект” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Синитево, ул. Четиридесет и пета 5, с предмет на дейност: добив и производство на строителни материали и конструкции, автотенекеджийски услуги, бояджийски услуги, производство и продажба на метални конструкции, транспортна дейност, посредническа и външнотърговска дейност, консултантски услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, износ на хранителни и нехранителни стоки в страната и в чужбина, строителна, информационна, програмна, външнотърговска дейност, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги и всички други дейности, разрешени от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

83839

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 596 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 270/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Алпмастер” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Кочо Честименски 41, вх. Б, ет. 8, ап. 64, с предмет на дейност: строително-ремотни дейности по алпинистки методи, откриване на автокъщи с автосервизи, таксиметрови услуги, превозна, туристическа, рекламна и преводаческа дейност, търговско представителство и посредничество, бартерни сделки, външно- и вътрешнотърговска дейност с всякакви разрешение от закона стоки, реекспорт, както и всяка друга дейност и услуги, незабранени изрично от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

83840

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 583 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 279/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Агроекология” - ООД, със седалище и адрес на управление Велинград, ул. Винчо Горанов 6, с предмет на дейност: производство, търговия, внос и износ на препарати за растителна защита, минерални и органични торове, научно-производствена и екологична дейност в областта на селското стопанство, посредничество и представителство на български и чуждестранни фирми, външнотърговска дейност, внос и износ, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, търговия, ремонт и отдаване под наем на МПС и селскостопанска техника, всякаква друга търговска дейност, която не е забранена от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от управителя X.X.X..

83841

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 597 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 296/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Перфект - НГ” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Ивайло, ул. Десета 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба и всякакви други дейности и услуги, които не са забранени от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83842

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 585 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 259/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Новело” - ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ветрен, ул. 6-а 3, с предмет на дейност: лозарство, винопроизводство, арендуване на селскостопански земи, консултантска и инвестиционна дейност, ноу-хау и маркетинг в областта на винопроизводството и търговията с вина, производство и търговия с високо- и нискоалкохолни напитки, отдаване под наем на имоти и вещи, търговия на едро и дребно с всякакви стоки, внос и износ, транспортна дейност, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други дейности, незабранена от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83850

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 574 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 1608/99 вписва промяна за “Пфанер България” - ООД, Белово: увеличава капитала от 100 000 на 200 000 лв. и приема представения счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.

83851

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 580 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 992/2001 вписа в търговския регистър промяна за “Нота Бене Шоес” - ЕООД, гр. Пещера: заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала дружество с ограничена отговорност “Нота Бене Шуус” - ООД, гр. Пещера.

83852

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска прилагане на представените счетоводни отчети за 2000, 2001, 2002 и 2003 г. на “Гален Фарма продакшън” - АД, с. Калугерово, област Пазарджик, по ф.д. № 420/98.

83853

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 573 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 508/2004 вписа в търговския регистър промяна за “Фешън Ф” - ЕООД, Пазарджик: променя седалището и адреса на управление в Пловдив, бул. Марица 100.

83854

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 581 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 1091/2004 вписа в търговския регистър промяна за “Нота Бене Шуус” - ООД, гр. Пещера: заличава като съдружник поради прехвърляне на дружествените дялове X.X.X. и вписва като съдружник еднолично дружество с ограничена отговорност “Нота Бене Шоес” - ЕООД, гр. Пещера.

83855

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 654 от 7.IV.2005 г. по ф.д. № 301/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Кони - Ком” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, бул. Константин Величков 47, с предмет на дейност: търговия с компютри и резервни части за компютри, внос, износ и реекспорт на компютри и резервни части за компютри, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, превозни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки, както и всякакви други сделки и услуги, извършването на които не е изрично забранено със закон и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява, и управлява от управителя X.X.X..

83856

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 647 от 7.IV.2005 г. по ф.д. № 162/2003 вписа в търговския регистър промени за “Мистрал - 2003” - ООД, Панагюрище: заличава като съдружник X.X.X.; заличава като управители X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството; вписва промяна в седалището и адреса на управление в Монтана, ул. Петър Парчевич 21, вх. А, ет. 8, ап. 40.

83857

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 588 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 234/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ил Еврокомпания” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Киселец 11, ет. 5, ап. 28, с предмет на дейност: транспортна дейност, счетоводни услуги, строителство, покупко-продажба на недвижими имоти, покупко-продажба на авточасти, рекламна дейност, консултантска дейност, туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство, печатарски услуги, изкупуване и реализация на строителни материали и всички други незабранени от закона дейности в страната и в чужбина и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83831

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 623 от 4.IV.2005 г. по ф.д. № 300/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Кейбъл груп” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Владислав 11, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, проектиране и изграждане на електро- и комуникационни мрежи, измервания по ЗЗБУТ след лицензиране, структурно окабеляване, кабелна телевизия и охранителни системи, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, консултантски, туристически, рекламни и информационни услуги, лизинг, както и всички други търговски сделки, незабранени от закона, и с капитал 5100 лв. Дружеството се представлява и управлява от управителя X.X.X..

83832

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 612 от 4.IV.2005 г. по ф.д. № 323/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Бултрейд” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, бул. Княз Ал. Батенберг 14, ет. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски и други услуги, комисионни, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, посредническа дейност, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, агентска и консултантска дейност и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

82833

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 622 от 4.IV.2005 г. по ф.д. № 199/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Бул - Фунги” - ООД, със седалище и адрес на управление Панагюрище, ул. Павел Хаджисимеонов 58, с предмет на дейност: внос-износ на диворастящи гъби, билки и плодове, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, превозни сделки, включително превоз на пътници и товари, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83834

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 627 от 5.IV.2005 г. по ф.д. № 327/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Мистър - 2003” - ООД, със седалище и адрес на управление Панагюрище, ул. Петко Мачев 41, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, превозни сделки, включително превоз на пътници и товари, хотелиерски, туристически, рекламни, импресарски, ресторантьорски, откриване на увеселителни заведения и заведения за обществено хранене или други услуги, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83835

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 625 от 4.IV.2005 г. по ф.д. № 1068/2003 вписа в търговския регистър промяна за “Контрол Ел” - ЕООД, Пазарджик, като променя седалището и адрес на управление в Димитровград, ул. Петър Берон 4.

83836

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 569 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 1118/2003 вписа в търговския регистър промени за “Стрив Транс” - ООД, Пазарджик: заличава като съдружник и управител X.X.X. поради прехвърляне на дружествените дялове; вписва като съдружник X.X.X.; вписва промяна на седалището и адреса на управление в с. Радилово, ул. Петър Мадин 11.

83843

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 578 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 1026/2001 вписа в търговския регистър промени за “Ликат” - ООД, Пазарджик: заличава X.X. и Цви Пугач като управители на дружеството; вписва като управител, който ще представлява дружеството, X.X.X..

83844

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 577 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 743/2000 вписа в търговския регистър промени за “Джии Би Ай” - ООД, Пазарджик: заличава управителя X.X.X.; вписва като управител на дружеството X.X.X..

83845

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 570 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 1027/2003 вписа в търговския регистър промени за “Фамилна медицина - С - ГП - ПМП” - ООД, Пазарджик: заличава поради прехвърляне на дружествените дялове съдружника X.X.X.-X.; вписва като съдружник X.X.X..

83846

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 584 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 97/2002 вписа в търговския регистър промяна за “Дипас” - ООД, Пазарджик: приема като съдружник X.X.X..

83847

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 601 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 291/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Термо контакт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Съзлийка 9, ет. 3, с предмет на дейност: търговия с компоненти и материали за отоплителни и В и К инсталации, проектиране и изграждане на отоплителни и В и К инсталации, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, търговия, ремонт и отдаване под наем на МПС, селскостопанска техника и авточасти, външнотърговска дейност - внос и износ, комисионна, складова, лизингова дейност, инвестиционна, маркетингова, консултантска дейност, разкриване на заведения за обществено хранене и кафе-аперитив, производство и търговия на всякакъв вид стоки, хотелиерски, туристически, балнеологични, атракции и други такива услуги, представителство и агентство на български и чуждестранни фирми и лица, търговско посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност, разрешена от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния търговец и управител X.X.X..

83848

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска прилагане на представения счетоводен отчет за 2002 г. на “Млечна промишленост 96” - АД, Пазарджик, по ф.д. № 1524/96.

83849

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 648 от 7.IV.2005 г. по ф.д. № 336/05 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Св Груп” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Цар Шишман 7А, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на хранителни, нехранителни и промишлени стоки, разрешени от закона, или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство и продажба на стоки, машини и детайли собствено производство, наем на недвижими имоти и движими вещи, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, ресторантьорство и обществено хранене, вътрешна и външна търговия на едро и дребно с всякакви стоки и вещи, разрешени от закона, които ще се осъществяват в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, менителници, записи на заповед и чекове, всички дейности, разрешени от закона, които ще се осъществяват в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83865

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 670 от 8.IV.2005 г. по ф.д. № 1489/99 вписа в търговския регистър промени за “ДКЦ - 1 - Велинград” - ЕООД, Велинград: заличава управителя X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството само заедно с другия управител X.X.X..

83866

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 640 от 6.IV.2005 г. по ф.д. № 221/04 вписа в търговския регистър промени за “Авал - 2004” - ООД, Панагюрище: заличава съдружниците X.X.X. и X.X.X. поради прехвърляне на дружествените дялове; преобразува дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Авал - 2004” - ЕООД, с едноличен собственик и управител, който го представлява - X.X.X.; вписва нов адрес на управление - Панагюрище, ул. Олга Брадестилова 16.

83867

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 671 от 8.IV.2005 г. по ф.д. № 1352/2000 вписа в търговския регистър промени за “Медицински център Велинград” - ООД, Велинград: заличава управителя X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството само заедно с другия управител X.X.X..

83868

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 668 от 8.IV.2005 г. по ф.д. № 760/02 вписа в търговския регистър промени за “Орион 2001” - ООД, Пазарджик: вписва като съдружник “Уудфорд Примиъм Мийтс” - ООД, САЩ; увеличава капитала на 1 764 500 лв.

83869

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 661 от 8.IV.2005 г. по ф.д. № 1135/95 вписа в търговския регистър промени за “ЕМС - 3” - ООД, гр. Ракитово: заличава досегашния съдружник и управител X.X.X.; променя наименованието и вида на дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Спринт 1” - ЕООД; променя адреса на управление в гр. Ракитово, ул. Георги Раковски 9; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик и управител X.X.X..

83870

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 666 от 8.IV.2005 г. по ф.д. № 63/03 вписа в търговския регистър промяна за “Наздраве” - ООД, Пазарджик: заличава като управител на дружеството X.X.X..

83871

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 634 от 6.IV.2005 г. по ф.д. № 636/02 вписа в търговския регистър промени за “Довия” - ООД, Пазарджик: заличава съдружника X.X.X.; променя дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Довия” - ЕООД; дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик и управител X.X.X..

83872

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 237 от 14.III.2005 г. регистрира по ф.д. № 121/2005 промени за “Тим - 2002” - ЕООД, Перник: промяна на седалището и адреса на управление на дейността на дружеството, както следва: София, район “Надежда”, ж.к. Лев Толстой, бл. 66, ап. 38; промяна на учредителния акт на дружеството.

83247

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 305 от 9.III.2005 г. регистрира по ф.д. № 264/2002 промени за “Балканкар - ЗФИ” - АД, Брезник: вписва освобождаването като член на съвета на директорите на X.X.X.; вписва избирането на X.X.X. за член на съвета на директорите.

83248

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 249 от 16.III.2005 г. по ф.д. № 136/2005 вписа прехвърлянето чрез дарение на ЕТ “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “X.X. - X.X.”.

83459

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ регистрира по ф.д. № 485/1995 промяна за “Снабстрой” - ООД, Перник: приемане на проверения годишен финансов отчет на дружеството за 2004 г. на общо събрание на съдружниците на 18.III.2005 г.

83460

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 309 от 30.III.2005 г. регистрира по ф.д. № 659/1997 промени за “Международен холдинг за търговия и развитие” - ЕАД, Перник: промяна на наименованието на дружеството, а именно: “Международен холдинг за инвестиции и развитие” - ЕАД; промяна на седалището на дружеството, а именно: София; промяна на адреса на управление, а именно: ж.к. Борово, бл. 216, вх. В, ап. 37; заличава X.X.X. като член и председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството; заличава X.X.X. и X.X.X. като членове на съвета на директорите; вписва X.X. като член и председател на съвета на директорите и X.X. и X.X. като членове на съвета на директорите; дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X..

83461

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 131 от 4.II.2005 г. по ф.д. № 64/2005 вписа в търговския регистър “Вержиния моторс - 98” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Колуница 19, с предмет на дейност: търговия с авточасти и ремонт на автомобили, вътрешен и международен транспорт, таксиметрова и спедиторска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионна, складова и лизингова дейност, производствена дейност, ресторантьорство и хотелиерство, строителна дейност и строителни услуги, консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост и други дейности, освен забранените от закона. Капиталът на дружеството е 5000 лв. Собственик на капитала е X.X.X.. Дружеството е учредено, без да се ограничава със срок и ще се управлява и представлява от собственика на капитала X.X.X..

83770

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 347 от 7.IV.2005 г. регистрира по ф.д. № 237/90 промени за “Байкал 1” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Байкалско, община Радомир; вписва допълване в предмета на дейност със следните дейности; добив на тор, преработка и производство на торфени продукти, търговия с тях; вписва промени в дружествения договор, приети на общото събрание, проведено на 5.IV.2005 г.

83771

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 342 от 6.IV.2005 г. по ф.д. № 177/2005 вписа в търговския регистър “АСЛ - Машгруп” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Васил Стоин, бл. 6, ап. 5, с предмет на дейност: производство на машини и съоръжения за добив и обработка на скалнооблицовъчни материали, резервни части, сменно оборудване, както и други машини и оборудване, нестандартно и инструментално оборудване; консултантска и комисионна дейност; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица; вътрешна и външна търговия; инженеринг; маркетинг и мениджмънт; внос-износ, бартерни и реекспортни операции; както и всякакви други незабранени със закон дейности, с капитал 5000 лв. Съдружници са: X.X.X., X.X.X., в качеството си на едноличен търговец с наименованието “X.X. - Лъч” със седалище и адрес на управление Перник, ул. Отец Паисий, бл. 102, вх. В, ап. 18, X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се учредява за неопределен срок и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

83772

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с решение № 7 от 6.I.2005 г. регистрира по ф.д. № 821/99 промени за “Сат - техникс” - ООД, Перник: вписва приемането за съдружник в дружеството на X.X.X.; вписва нов адрес на управление на дейността - Перник, ул. Св. св. Кирил и Методий, бл. 59, партер; вписва като управител на дружеството X.X.X.; дружеството да се представлява и управлява от управителя; вписва промяна в предмета на дейност: покупки на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни или други финансови отчети по реда на ЗС; вписва дружествен договор на дружеството, приет на ОС на 27.ХII.2004 г.

83773

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 198 от 25.II.2005 г. регистрира по ф.д. № 155/96 промени за “Топлофикация - Перник” - ЕАД, Перник: освобождаване като член на съвета на директорите на дружеството считано от датата на вписване на решението в търговския регистър на X.X.X. без освобождаването му от отговорност за дейността му през 2004 и 2005 г.; избиране за член на съвета на директорите на дружеството считано от датата на вписване на решението в търговския регистър на X.X.X. с мандат до 13.IХ.2005 г.

83711

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 141, ал. 3 ТЗ с решение № 308 от 30.III.2005 г. регистрира по ф.д. № 883/96 промени за “Тея - 04” - ЕООД, Радомир: освобождаване на досегашния управител на дружеството X.X.X. и освобождаването му от отговорност; избиране и назначаване на нов управител на дружеството X.X.X..

83712

Плевенският окръжен съд на основание чл. 702 ТЗ с определение от 12.I.2006 г. по т.д. № 6/2003 отсрочва събранието на кредиторите на “Бета” - АД, Червен бряг, с дневен ред: разглеждане и гласуване на план за оздравяване на “Бета” - АД, Червен бряг, предложен от длъжника, и вземане на решение за неговото приемане, допуснат до разглеждане на основание чл. 701 ТЗ, за 27.II.2006 г., в 15 ч.

4824

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 25.I.2005 г. по ф. д. № 542/2002 вписа промени за “Олива” - АД, Кнежа: допълва предмета на дейност на дружеството с “извършване на складови сделки, вкл. съхраняване на зърно на влог и издаване на складови записи”; вписва промени в устава на дружеството, приети с решение на общото събрание на акционерите на 7.I.2005 г.

82400

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.III.2005 г. по ф. д. № 542/2002 вписа промени за “Олива” - АД, Кнежа: вписа за прокурист на дружеството X.X.X., която ще го представлява и управлява; заличава вписания прокурист X.X.X..

82401

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 23.III.2005 г. по ф. д. № 34/2005 вписа прехвърляне на търговско предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. с фирма “Еремиев - 98 - X.X.” на “Планета Транс” - ООД, Плевен, представлявано от X.X.X..

82402

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154 и 266 ТЗ с решение от 28.III.2005 г. по ф. д. № 510/97 вписа промени за “Верселе - Лага България” - ЕООД, Плевен: вписа прекратяване на дейността на дружеството по решение на едноличния собственик на капитала от 7.VII.2004 г.; обявява дружеството в ликвидация със срок на ликвидацията 6 месеца; вписа добавка към фирмата на дружеството “в ликвидация”; вписа за ликвидатор X.X.X., който ще представлява дружеството; заличава като управител и представляващ дружеството X.X.X..

82403

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 16.III.2005 г. по ф. д. № 4490/90 вписва покупко-продажба на търговското предприятие на ЕТ “Иванов 36 - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от X.X.X. на “Ван трейд” - ЕООД (рег. по ф. д. № 22/2005 на Варненския окръжен съд), представлявано от едноличния собственик на капитала X.X.X..

82404

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.III.2005 г. по ф. д. № 437/98 вписа промяна за “Аладин 98” - ООД, Плевен: вписва като съдружници в дружеството Ахмад Алфарес и Фарес Алфарес.

82405

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.III.2005 г. по ф. д. № 258/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Лайф стайл” - ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Васил Левски 174 (сутерена), с предмет на дейност: изкупуване, производство, преработка и продажба в страната и в чужбина на селскостопанска продукция - растителна и животинска, производство на промишлени, хранителни, селскостопански, битови и други видове стоки, вътрешна и външна търговия, посреднически и комисионни услуги, търговско представителство (без процесуално), пътнически товарно-транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна и информационна дейност, фризьорски и козметични услуги, изграждане и експлоатация на фитнес, рехабилитационни и спортно-развлекателни центрове, строителство и ремонт на жилища, офиси и селскостопански сгради, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, счетоводна и консултантска дейност, маркетингови проучвания, организиране на курсове и семинари, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

82406

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.III.2005 г. по ф. д. № 252/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Виперг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Пирот 20, ет. 3, с предмет на дейност: проектиране и изграждане на битови и промишлени системи за природен газ, покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговска реализация на всички видове стоки, незабранени със закон, комисионна, спедиционна (без пощенски пратки) и складова дейност, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, превозна дейност - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина със собствен и нает транспорт, хотелиерска, туристическа, рекламна (без кино и печат), информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, разкриване на верига магазини и заведения за обществено хранене, производство на селскостопанска продукция и овощарство, маркетинг, технически консултации, инженеринг, сервизна дейност, внос-износ на контролно-измервателна техника, битово и промишлено електрооборудване и електроника, ремонт на измервателна техника, външноикономическа дейност, вкл. външнотърговска по целия предмет на дейност, осъществяване чрез експорт, импорт, бартер, лизинг и други специфични външноикономически сделки и операции, всякакви други търговски сделки, с изключение на забранените със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X.-X..

82407

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 11.III.2005 г. по ф. д. № 1187/90 вписва поемане на търговското предприятие на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Гетов 13 - X.X.” от наследницата му X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Гетов 13 - X.X.”.

82408

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 16.III.2005 г. по ф. д. № 775/91 вписва прехвърляне чрез покупко-продажба на търговското предприятие на ЕТ “Ренвес - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от X.X.X. на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Ренвес - X.X.”.

82409

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 674, ал. 1 ТЗ с определение от 17.I.2006 г. по т.д. № 42/99 свиква по искане на кредиторите X.X.X. в качеството му на ЕТ с фирма “Комерс - X.X.” - Хасково, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. събрание на кредиторите на “Ципринус” - АД (в несъстоятелност), Пловдив, на 27.II.2006 г. в 13,30 ч. в зала № 8 в сградата на Съдебната палата в Пловдив, бул. Шести септември 167, при следния дневен ред: взимане на решение за освобождаване на синдика X.X.X. и замяната му.

5759

Пловдивският окръжен съд, търг. отделение, с решение 296 от 28.ХII.2005 г. по ф.д. № 292/2005 на основание чл. 631 ТЗ отхвърля предявената от X.X.X., ЕГН **********, от Пловдив, ул. Петър Шилев 16, ет. 5, ап. 21, в качеството му на едноличен търговец с фирма ЕТ “X.X.” със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Пекин 16, молба за обявяване неплатежоспособността му, определяне на началната й дата на 4.Х.2005 г., откриване на производство по несъстоятелност на едноличен търговец с фирма ЕТ “X.X.” със седалище и адрес на управление, както и обявяването му в несъстоятелност като неоснователна.

5108

Пловдивският окръжен съд, търг. отделение, с определение № 1181 от 27.Х.2005 г. по т. д. № 622/2004 одобрява при условията на чл. 692, ал. 1 ТЗ представения от синдика X.X. с молбата му от 25.VII.2005 г. списък на приетите от него предявени вземания от кредиторите; с определение на съда № 21 от 11.I.2006 г. пренасрочва събранието на кредиторите на “Родопаимпекс” - АД, с. Маноле, област Пловдив, за 7.II.2006 г. в 14 ч. в зала № 8 в сградата на Съдебната палата в Пловдив, бул. 6 септември 167, при следния дневен ред: 1. определяне реда и начина за осребряване имуществото на длъжника, метода и условията на оценка на имуществото, избора на оценители и определянето на възнаграждението им; 2. вземане на решение дали ще се предявят отменителни искове за попълване на масата, против кого, кога и на какво основание.

5109

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2300 от 5.IV.2005 г. по ф.д. № 751/2000 вписа промени за “Джорджия - 2000” - ЕООД: заличаване на X.X.X. като едноличен собственик на капитала и като управител на дружеството; нов едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; нов адрес на управление - бул. Марица 102, ет. 1, офис 2; нов учредителен акт; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

83802

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2280 от 4.IV.2005 г. по ф.д. № 1150/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Д - 3” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Лъджене 10 - А, ет. 7, ап. 21, с предмет на дейност: производство и покупка на стоки с цел да бъдат продадени в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, транспортна дейност, международен транспорт, външнотърговска дейност, маркетинг в страната и в чужбина, дейност на търговско представителство и посредничество, предоставяне на различни услуги, както и всяка друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83803

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2213 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 1101/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ластасо” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Генерал Тотлебен 38, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, внос и износ, както и всякакви други сделки, които не са забранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83804

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2211 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 1100/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Сомплейс Елс Бългерия” - ООД, със седалище и адрес на управление Хисаря, бул. Христо Ботев 22, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, туризъм, комисионни сделки, рекламни и други услуги, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички други дейности, които не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Бенджамин Чарлс Мейсън и Александър Бари Елфик и се представлява и управлява от Бенджамин Чарлс Мейсън.

83805

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2239 от 1.IV.2005 г. по ф.д. № 1003/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Лечебно заведение за първична извънболнична помощ студио Дентика - групова практика” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Георги Мамарчев 16, с предмет на дейност: извършване на първична извънболнична стоматологична помощ, изразяваща се в диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, експертизи на временна нетрудоспособност, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, издаване на документи, свързани със стоматологични заболявания, дейности по здравна промоция и профилактика, търговски сделки за осъществяване на стоматологична дейност по Закона за лечебните заведения, както и извършване на всякакви други дейности по реда на Закона за лечебните заведения и свързаните с него нормативни актове, след получаване на съответното разрешение и извършване на регистрация при условията и по реда на горепосочения закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

83806

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2180 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 1091/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Мареп - Бългерия” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Каравелово, ул. Ленин 40, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, туристически услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен транспорт, програмна и рекламна дейност, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Питър Джон Реймънт.

83807

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2179 от 30.III.2005 г. по ф. д. № 1086/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Генев - Христов” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Драган Цанков 41, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно със захарни изделия, пакетирани стоки и всякакви други стоки, разрешени от закона, внос-износ, покупка на стоки за препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество на български и чужди фирми в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, вътрешен и международен туризъм, автотранспортни услуги - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, рекламни, информационни и програмни услуги, както и други дейности и услуги, които не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще представляват и управляват заедно и поотделно.

83945

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2182 от 30.III.2005 г. по ф. д. № 312/2004 вписа промени за “Ултра текник” - ООД: освобождаване на Ахмет Инджегюл, Селчук Герей, Наджи Чеби като съдружници; промени в дружествения договор.

83946

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2194 от 30.III.2005 г. по ф. д. № 1853/2003 вписа промени за “Алсбех” - ЕООД: нов адрес на управление, бул. Руски 45; промяна в учредителния акт.

83947

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2161 от 29.III.2005 г. по ф. д. № 3767/2004 вписа промени за “Делсофт” - ЕООД: избор на X.X.X. за съдружник и управител на дружеството; заличава X.X.X. като управител; ново наименование на фирмата - “Делсофт” - ООД; нов дружествен договор; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

83948

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2245 от 1.IV.2005 г. по ф. д. № 1128/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “НВП” - ООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Козановско шосе 8, с предмет на дейност: производство и търговия на консерви, изкупуване и преработка на плодове и зеленчуци, внос, износ, търговско представителство и посредничество, комисионна дейност, туристически услуги, маркетинг, агенство и представителство на трети лица в страната и в чужбина, както и всички други дейности, които не са забранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Христос Неофитос Лазаридис, Василеос Христос Лазаридис, Павлос Христос Лазаридис и се представлява и управлява от Христос Неофитос Лазаридис.

83949

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2244 от 1.IV.2005 г. по ф. д. № 1127/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “АБ - 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Волга 2, с предмет на дейност: търговия в страната и в чужбина на промишлени стоки и стоки за бита, производство на стоки, търговско посредничество и представителство, транспортна дейност в страната и в чужбина, комисионна, спедиторска, туристическа, както и всички други дейности и услуги, които не са забранени от законите и други нормативни актове в Република България. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83950

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2252 от 1.IV.2005 г. по ф. д. № 1141/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Стал 90” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Май 2А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, икономически, счетоводни и други консултантски услуги, превозна (превоз на пътници и товари в страната и в чужбина), хотелиерска, ресторантьорска, рекламна, информационна дейност, както предоставянето на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външноикономическа дейност, а така също и всяка друга дейност, която не е забранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83951

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2312 от 5.IV.2005 г. по ф. д. № 1184/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Минд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Раковски, ул. Яко Яковски 79, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, импорт, експорт и реекспорт, посреднически и комисионни услуги, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, рекламна дейност, както и всички други дейности и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83796

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2288 от 4.IV.2005 г. по ф. д. № 1018/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Конкурент” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Иван Ст. Гешев 51-А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещ с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, сделки с недвижими имоти, консултантски услуги в областта на строителството и недвижимите имоти, търговско представителство, посредничество, комисионерство, строителство и търговия със строителни материали, всяка друга дейност, която не е забранена изрично от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83797

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2258 от 1.IV.2005 г. по ф. д. № 3832/2003 вписа промени за “Тропикал форест груп” - ЕООД: освобождаване на X.X.X. като едноличен собственик и заличаването му като управител на дружеството; нов едноличен собственик - X.X.X.; промяна адреса на управление на ул. Победа 65, ет. 3; нов учредителен акт; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

83798

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2283 от 4.IV.2005 г. по ф. д. № 1144/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Магнолия холидейз” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 37, палата 7, офис 4, с предмет на дейност: международни туристически услуги, продажба на самолетни билети, хотелиерство, ресторантьорство, изграждане и развитие на СПА-центрове, туроператорска дейност, хазартни игри, спортни и развлекателни игри, рекламна дейност, вътрешна и външна търговия, транспортна и спедиторска дейност, проучване, разработка и реализация на проекти в областта на строителството, промишлеността и търговията, посредничество и агентство в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83799

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2286 от 4.IV.2005 г. по ф. д. № 993/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ристор - Бългериан пропъртис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Карлово, ул. Козница 6, ет. 3, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, туристически услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен транспорт, програмна и рекламна дейност, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83800

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2289 от 4.IV.2005 г. по ф. д. № 1173/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Брими” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Драма 9, с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопанска продукция, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всяка друга незабранена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X. и X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

83801

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2330 от 6.IV.2005 г. по ф.д. № 2679/2003 вписа промени за “Травъл Ескейп” - ООД: заличава Исмаил Мурат Налбантоглу като съдружник и управител; заличава Джем Сойдан като управител; вписва X.X.X. като съдружник и управител; нов адрес на управление Пловдив, ул. Русе 7; промени в дружествения договор; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83808

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2314 от 5.IV.2005 г. по ф.д. № 3852/96 вписа промени за “Зидер” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник; вписва като съдружник X.X.X.; промени в дружествения договор.

83809

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2321 от 6.IV.2005 г. по ф.д. № 3110/2002 вписа промени за “Боркро текстилно пране” - ООД: освобождаване на Еркан Челик и Ферит Яшар Чакър като съдружници и на Еркан Челик като управител на дружеството; приемането на Неджметтин Инджегюл и Тахир Чифтчи за съдружници; промяна в дружествения договор; дружеството се представлява и управлява от Бурак Найър.

83810

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 7.IV.2005 г. допуска прилагането по ф.д. № 3515/2000 на “Савеко” - ООД, на представения годишен счетоводен отчет за 2004 г.

83811

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2369 от 7.IV.2005 г. по ф.д. № 1192/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Френи стил” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Йоан Екзарх 3, с предмет на дейност: производство и търговска дейност, търговия с всички видове стоки в страната и в чужбина, недвижими имоти, превозна, спедиционна, лизингова, транспортна дейност, изкупуване, преработка и търговия - вътрешна и външна, комисионна търговия и услуги, рекламна дейност, маркетинг, международен и вътрешен туризъм, хотелиерство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина с наши и чуждестранни фирми, както и всички други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83812

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2349 от 7.IV.2005 г. по ф.д. № 1114/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Седма Трейд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Иван Гарванов 18, с предмет на дейност: посредничество в международно сътрудничество, както и всички дейности и услуги, които не са изрично забранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83813

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2290 от 5.IV.2005 г. по ф.д. № 738/2005 вписа промяна за “Пандея” - ООД: ново седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Брезовско шосе 180.

83814

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 2153 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 275/97 вписа заличаването на “Самур - 545” - ЕООД.

83965

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 30.III.2005 г. допуска прилагането по ф.д. № 3269/99 на “Драгиев и Ко” - ООД, на представения годишен счетоводен отчет за 2004 г.

83966

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2133 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 1074/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Копи” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Раковска 3, ет. 1, с предмет на дейност: копирни и машинописни услуги, административно-правно и управленско обслужване на фирми, дейност по организиране на счетоводното отчитане и съставянето на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, консултантски услуги, посредническа дейност, в т.ч. посредничеество при сделки с недвижими имоти, представителство и агентство на физически и юридически лица в страната и в чужбина, таксиметрови услуги и превоз на пътници в страната и в чужбина, търговска дейност с хранителни и промишлени стоки, реекспорт, компенсационни, бартерни и други специфични търговски операции, комисионна, консигнационна и оказионна търговия, външна търговия - внос-износ, туристическа дейност - ресторантьорство и хотелиерство, атракционна и импресарска дейност, селскостопанска дейност - земеделие и животновъдство, всички други дейности с изключение на забранените със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83967

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 2027 от 24.III.2005 г. по ф.д. № 3406/94 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “X.X. - Перелик” от едноличния търговец X.X.X. на “Перелик плюс” - ООД.

83968

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2158 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 2618/96 вписа промени за “Ескалибур” - ООД: заличаване на X.X.X. като съдружник и управител; вписва X.X.X. за съдружник и управител; промени в дружествения договор; дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83969

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2187 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 3296/2002 вписа промени за “Елимекс” - ЕООД: заличаване на X.X.X. като едноличен собственик на капитала и управител; нов едноличен собственик на капитала и управител - X.X.X.; нов адрес на управление - Пловдив, ул. Асеновградско шосе 1; промени в учредителния акт; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

83970

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2163 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 2176/97 вписа промени за “Стоенчев Комерс” - ЕООД: заличава X.X.X. като едноличен собственик на капитала на дружеството и като управител; нов едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; нов адрес на управление - ул. Лазар Маджаров 6; нов учредителен акт; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

83971

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2088 от 28.III.2005 г. по ф.д. № 1060/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Дарсик” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия 96, вх. Б, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: производствена, търговска, комисионна, складова, спедиторска, хотелиерска, туристическа, информационна, външнотърговска дейност, ресторантьорство, превоз на товари и пътници в страната и в чужбина, строителство и предприемачество, внос, износ, счетоводни и консултантски услуги, търговия с всякакъв вид стоки и всички дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

83972

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 2164 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 2783/2001 вписа промени за “Виктория груп” - АД: промяна в адреса на управление на бул. Цар Борис III Обединител 42; промяна на устава на дружеството, приета от ОСА, проведено на 18.III.2005 г.

83249

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2157 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 3288/92 вписа промени за “Попов Къмпани” - ЕООД: приема X.X.X., X.X.X. и X.X.X. за съдружници; избира X.X.X. за управител; промяна на фирмата на дружеството от “Попов Къмпани” - ЕООД, на “Е. Т. Е. С.” - ООД; нов адрес на управление - ул. Рогошко шосе 6Б; нов дружествен договор; дружеството се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83250

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 31.III.2005 г. допуска прилагането по ф.д. № 3981/97 на “Кариери” - АД, на представения годишен счетоводен отчет за 2004 г.

83251

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 2233 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 1845/97 вписа промени за “Вита - 6” - АД: промени в устава, приети от ОСА на 15.III.2005 г.; допуска прилагането на годишния счетоводен отчет за 2004 г.

83252

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2315 от 5.IV.2005 г. по ф.д № 1193/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Форест Къмпани” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Загоре 15, бл. 18, ет. 4, ап. 14, с предмет на дейност: производство и търговска дейност, търговия с всички видове стоки в страната и в чужбина, недвижими имоти, превозна, спедиционна, лизингова, транспортна дейност, изкупуване, преработка и търговия - вътрешна и външна, комисионна търговия и услуги, рекламна дейност, маркетинг, международен и вътрешен туризъм, хотелиерство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина с наши и чуждестранни фирми, както и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще представлява и управляват заедно и поотделно.

83821

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2307 от 5.IV.2005 г. по ф.д. № 3355/2003 вписа промени за “Голдън грейпс” - ЕООД: заличава X.X.X. като едноличен собственик на капитала и като управител на дружеството; нов едноличен собственик на капитала и управител на дружеството - X.X.X.; ново седалище и адрес на управление Първомай, ул. Панайот Волов 10; ново име на фирмата - “Голдън дъгс” - ЕООД: нов учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

83822

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2268 от 4.IV.2005 г. по ф.д. № 970/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Филипу Дафниас” - ООД, със седалище и адрес на управление Сопот, ул. Ганчо Попниколов 36, бл. 39, вх. А, ет. 3, с предмет на дейност: покупко-продажба на земеделски земи и недвижими имоти, наемане, посредничество и търговски сделки с недвижими имоти и земеделски земи, хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска дейност, производство и реализация на хляб, хлебни изделия, селскостопански продукти и промишлени изделия и стоки, вътрешна и външна търговия, денонощна охрана на личността и имуществото на наши и чужди физически и юридически лица, търговско коопериране, инвестиране на средства за съвместна дейност в български и в чуждестранни фирми, организиране на собствен и нает транспорт - лек, товарен, пътнически, специализиран, воден, въздушен - вътрешен и международен превоз на пътници, товари, багажи и пратки, извършване на услуги - търговско-снабдителни, транспортни, административно-правно (без процесуално представителство), икономически, сарафски, търговско посредничество в областта на транспорта, лека и сервизна промишленост, нови технологии, ноу-хау, лицензии и ишлеме, машини, съоръжения и работна сила, инвестиции, проектиране, строителство, предприемачество, обзавеждане и експлоатация на обекти в страната и в чужбина, експлоатация на обекти, предоставящи стоки и услуги в страната, както и дейност в свободните икономически зони, внос и износ на стоки, суровини, съоръжения, машини, транспортни средства, реекспорт, многостранни, обменни, компенсационни и специфични външнотърговски операции, всички видове рекламна и издателска дейност, както и всички други дейности, които не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Панагиотис Константинос Филипу, Ефстатиос Лабринос Дафниас, Филиппос Константинос Филипу и Ребека Анн Еванс и се представлява и управлява от Панагиотис Константинос Филипу и Ефстатиос Лабринос Дафниас заедно и поотделно.

83823

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2222 от 31.III.2005 г.по ф.д. № 1123/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Герев и Герев” - ЕООД, със седалище и адрес на управление: Пловдив, ул. Иван Рилски 50, ет. 4, ап. 17, с предмет на дейност: търговия със спортни стоки и аксесоари, съхранение на селскостопански продукти в хладилни камери и помещения, изграждане, проектиране и продажба на компоненти за енергетиката и енергоразпределителните дружества, разработване и проектиране на софтуерни програми и модули, цялостно изграждане и поддържане на интернет страници, поддръжка на компютърни системи, продажба на софтуер и хардуерни компоненти, мрежи и модули, посредническа и консултантска дейност, проектиране, оказионна, комисионна и търговия на консигнация, търговия със стоки, произведени от други фирми, консултантски услуги, куриерски услуги, маркетингова и инженерингова дейност, счетоводство, рекламна и издателска дейност, търговска дейност в страната и в чужбина, включително внос, износ, реекспорт и други специфични външнотърговски операции, производство на промишлени и хранителни стоки, спедиторски услуги, селско стопанство, автотранспорт, строителство, обществено хранене, търговия с дрехи, шивашки услуги, ресторантьорство, производство и продажба на сладкарски и тестени изделия, търговия на едро и дребно с всякакви стоки, незабранени от закона, продажба и сервиз на електронни компоненти и електронна техника, търговско представителство, посредничество и агентство с български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност и услуги, които не противоречат на закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83952

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2215 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 1103/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ка - 21” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. България 132, ет. 2, ап. 20, с предмет на дейност: търговия с безалкохолни напитки на едро и дребно, търговско представителство и търговско посредничество, всякакъв вид дейност, която не е забранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83953

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2237 от 1.IV.2005 г. по ф.д. № 996/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Имус” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Стойчо Мошанов 55, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, внос-износ, реекспорт, търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки, позволени от закона, производство и търговия на промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, извършване на услуги, автотранспорт, рекламна дейност, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, търговско представителство, както и всяка друга дейност, която не противоречи на закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X., Юлия Шешурак, Олена Тисячник, които ще представляват и управляват заедно и поотделно.

83954

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2152 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 2685/2004 вписа промени за “Ливингстоун” - ООД: вписва X.X.X. за съдружник; освобождаване на X.X.X. като съдружник и като управител; освобождава X.X.X. като управител; промяна адреса на управление на ул. Христо Ботев 67; промени в дружествения договор; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

83955

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2242 от 1.IV.2005 г. по ф.д. № 1126/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Кал” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Екзарх Йосиф 15, ет. 2, с предмет на дейност: търговска дейност в кафе-аперитив, ресторантьорство, хотелиерство, търговия с алкохол и цигари на едро и дребно, търговия с всякакви видове хранителни и промишлени стоки, счетоводни и икономически консултации и услуги на физически и юридически лица, търговска и външнотърговска дейност, представителство и посредничество, както и други дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X., които ще представляват и управляват заедно и поотделно.

83956

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2254 от 1.IV.2005 г. по ф.д. № 771/96 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “X.X. - Кронос Спед” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “X.X. - Кронос Спед”.

83957

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2299 от 5.IV.2005 г. по ф.д. № 3213/2004 вписа промени за “АС Челик” - ООД: заличаване на X.X.X. като съдружник; едноличен собственик на капитала на дружеството е Хаджъ Челик; ново наименование “АС Челик” - ЕООД; нов адрес на управление ул. Макгахан 14; приемане на учредителен акт от едноличния собственик на капитала; дружеството се управлява и представлява от управителя Хаджъ Челик.

83815

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2365 от 7.IV.2005 г. по ф.д. № 1183/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Станков - 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Победа 21, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговски, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни услуги и всякакви други сделки и услуги, които не са забранени от законите и подзаконовите нормативни актове, лизинг, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, включително и продажба на стоки собствено производство, покупко-продажба на недвижими имоти - земеделски земи, лозя и гори, с цел обработване, както и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем и продажба, търговско представитество и посредничество, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност, хотелиерство, ресторантьорство и предоставяне на допълнителни туристически услуги, комплексни автосервизни услуги, ремонт на водопроводни, канализационни и електрически инсталации, перални услуги, химическо чистене, извършване на всички видове строително-монтажни и довършителни работи, както и извършване на всякакъв вид дейности и услуги, разрешени от действащото в Република България законодателство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83816

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2350 от 7.IV.2005 г. по ф.д. № 1688/2004 вписа промени за “Сого газ” - ООД: освобождаването на X.X.X. и X.X.X. като съдружници и управители; едноличен собственик на капитала и управител на дружеството е X.X.X.; промяна на фирмата на “Гого газ и син” - ЕООД; приемане на учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

83817

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2341 от 6.IV.2005 г. по ф.д. № 2064/2001 вписа промени за “Партнърс” - ООД: вписва за съдружник X.X.X.; промени в дружествения договор.

83818

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2304 от 5.IV.2005 г. по ф.д. № 3695/97 вписа промени за “Технопак - Опаковъчна техника” - АД: заличава X.X.X. като представител на “Оптела - Оптични технологии” - АД, в СД на “Технопак - Опаковъчна техника” - АД; избиране на X.X.X. за представител на “Оптела - Оптични технологии” - АД, в СД на “Технопак - Опаковъчна техника” - АД.

83819

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2316 от 5.IV.2005 г. по ф.д. № 1270/2004 вписа промени за “Стоматологичен център - Евродент” - ООД: освобождаване на X.X.X.-X. като управител; избира X.X.X. за управител; приемане на нов дружествен договор; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

83820

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2235 от 1.IV.2005 г. по ф.д. № 982/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ангажимент” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Мусала 39, ап. 12, с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, импресарска и посредническа дейност, вътрешна и външна търговия, производство, преработка и дообработка на промишлени стоки с цел продажба, търговско представителство, производство и продажба на селскостопанска продукция. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X..

83958

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2240 от 1.IV.2005 г. по ф.д. № 1117/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Еф Джи” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Балкан 29, ет. 4, ап. 74, с предмет на дейност: търговия със стоки от всякакъв вид, производство на етеричномаслени субстанции, компютърни услуги, ресторантьорство, хотелиерство, организиране и провеждане на курсове по танци, строителна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност - импорт, експорт, реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X. Фадл и X.X.X., които ще представляват и управляват заедно и поотделно.

83959

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2257 от 1.IV.2005 г. по ф.д. № 662/2005 вписа промени за “Хендс он пропърти” - ЕООД: вписа промяна на седалището и адреса на управление: с. Церетелево, ул. 2 № 5; вписа промяна в учредителния акт.

83960

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2227 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 690/2004 вписа промени за “Евромет” - ЕООД: заличава X.X.X. като едноличен собственик на капитала и като управител; вписа новия едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписа нов учредителен акт; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

83961

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2274 от 4.IV.2005 г. по ф.д. № 11924/92 вписа промени за “Консулт трейдинг” - ЕООД: заличава X.X.X. като едноличен собственик на капитала и като управител на дружеството; вписа новия едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписа нов учредителен акт; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

83962

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2087 от 28.III.2005 г. по ф.д. № 1043/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Волос 05” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Кричим, ул. Цар Симеон 13, с предмет на дейност: дърводобив, дървопреработка и търговия с масивен дървен материал и готови изделия от него, залесяване и горски дейности, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, хотелиерство и ресторантьорство, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, лизинг, франчайзинг и факторинг, туроператорска и турагентска дейност, обмяна на чуждестранни парични средства в брой, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, извършване на всякакви дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83963

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2192 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 4033/2001 вписа промени за “Катеко” - ООД: освобождава X.X.X. и X.X.X. като съдружници; приема X.X.X. и X.X.X. за съдружници; заличава X.X.X. като управител; избира X.X.X. за управител; вписа промяна на адреса на управление: Пловдив, ул. Брезовско шосе 149; вписа промени в дружествения договор; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

83964

Разградският окръжен съд на основание чл. 735 и 736 ТЗ с решение № 3 от 3.I.2006 г. по гр.д. № 435/2000 прекратява производството по несъстоятелност на ЧЗК “Възраждане” - с. Островче (рег. по ф.д. 33/93 г.), прекратява правомощията на назначения в производство синдик X.X.; прекратява действието на постановената в производството обща възбрана и запор; постановява заличаване на ЧЗК “Възраждане” - с. Островче.

5110

Русенският окръжен съд на основание чл. 631 ТЗ с решение № 85 от 22.ХII.2005 г. по т.гр.д. № 4/2005 отхвърля молбата на “X.X.” - ООД, Русе, представлявано от X.X.X., за откриване производство по несъстоятелност на “Заводски строежи - ПС - Русе” - АД, Русе, като неоснователна.

4825

Русенският окръжен съд с решение № 86 от 6.ХII.2005 г. по т.гр.д. № 45/2005 на основание чл. 631 ТЗ отхвърля молбата на “Микрат” - ООД, София, представлявано от Елефтериос Анганакис, за откриване производство по несъстоятелност на ЕТ “Стиликом - X.X.” - Русе, като неоснователна.

4826

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262 и 263к ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3061 от 10.I.2006 г. по ф.д. № 1031/2000 промени за “Месокомбинат Русе” - АД: преобразуване чрез вливане без ликвидация на акционерно дружество “Месокомбинат Дунав” - АД (ф.д. № 1316/2003), в акционерно дружество “Месокомбинат Русе” - АД; вписва увеличаване на капитала на дружеството от 814 200 лв. на 864 200 лв., разпределен в 8642 акции с номинална стойност 100 лв.; вписва промени в устава на дружеството; “Месокомбинат Русе” - АД, управлява отделно преминалото към него имущество на “Месокомбинат Дунав” - АД, за срок 6 месеца; в този срок всеки кредитор на участващите в преобразуваното дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си; ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочително удовлетворение от правата, принадлежащи на неговия длъжник.

5761

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262 и чл. 263к ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3060 от 10.I.2006 г. по ф. д. № 1316/2003 промени за “Месокомбинат Дунав” - АД: преобразуване чрез вливане и прекратяване без ликвидация поради вливане на “Месокомбинат Дунав” - АД, в правоприемника “Месокомбинат Русе” - АД (ф. д. № 1031/2000), което поема имуществото на влялото се в него дружество при условията на общото правоприемство; “Месокомбинат Русе” - АД, управлява отделно преминалото към него имущество на “Месокомбинат Дунав” - АД, за срок 6 месеца; в този срок всеки кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение събразно правата си; ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочително удовлетворение от правата, принадлежащи на неговия длъжник.

5760

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 770 от 6.IV.2005 г. по ф.д. № 313/2005 дружество с ограничена отговорност “Бетон 05” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, бул. Липник 5, с предмет на дейност: търговия с природен газ, външноикономическа дейност, внос, износ, реекспорт, туристически услуги, транспорт на пътници и товари в страната и в чужбина, автомонтьорска и сервизна дейност, представителство, посредничество и агентство на наши и чужди фирми и лица в страната и в чужбина, мениджмънт, ноу-хау, компютърни и програмни продукти, маркетингова, лизингова и инженерингова дейност, търговия на едро и дребно, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция, оказионна, консигнационна и разносна търговия, проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения, производство на бтонови и варови разтвори, на стоманобтонови елементи, инвестиционно-строителна дейност, производство и търговия с изделия за бита, експлоатация на заведения за обществено хранене, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

83873

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 767 от 5.IV.2005 г. по ф.д. № 304/2005 дружество с ограничена отговорност “Пик” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Николаевска 101, вх. Ж, с предмет на дейност: комплексно инвестиционно проучване и проектиране, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешно- и външнотърговска дейност, сделки с интелектуална собственост, научна и изследователска дейност, стратегически анализ, маркетинг и корпоративно консултиране, разкриване на магазини, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска, туристическа и агентска дейност (след придобиване на съответните лицензи), извършване на сделки от всякакъв вид в страната и в чужбина, включително придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, както и права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, да развива всякакви други незабранени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

83874

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 768 от 6.IV.2005 г. по ф.д. № 310/2005 дружество с ограничена отговорност “ДРД Консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Димчо Дебелянов 90, ет. 2, с предмет на дейност: консултантска дейност в областта на проектиране, разработване и внедряване на системи за управление на качеството и системи за управление на околната среда, обучение и извършване на вътрешни одити на системи за управление на качеството и системи за управление на околната среда, консултантска дейност в областта на компютрен хардуер и софтуер, консултантска и развойна дейност в областта на CAD/САМ системи, хардуерна и софтуерна поддръжка на персонални компютри, сървъри и локални компютърни мрежи и периферни устройства, други дейности, незабранени със закон, указ или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

83875

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 769 от 6.IV.2005 г. по ф.д. № 312/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Колхида - 77” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, бул. Фердинанд 2, бл. Омуртаг, вх. 1, ет. 5, ап. 1, с предмет на дейност: работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с тях и от тях, вътрешна и външна търговия с такива метали, камъни и изделия, продажба, изработка и преработка на стоки собствено производство от дърво и от всякакви метали, текстил и кожа, пластмаса и стъкло, изработка на сувенири от същия материал, вътрешна и външна търговия с тях, търговско представителство и посредничество, лизингова дейност, строителство и довършителни строителни дейности, продажба, внос и износ на индустриална техника, резервни части за нея, вътрешна и външна търговия с всякакви стоки и услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83876

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266 ТЗ с решение № 3279 от 28.ХII.2001 г. по ф.д. № 14/97 вписа прекратяването на “Ремакс - 9” - ООД, Русе; открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация 6 месеца.

83877

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 691 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 300/2005 дружество с ограничена отговорност “Манна Пропъртис” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ж.к. Средна кула, ул. Яворица 18, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Рут Манна и Антонино Манна и се управлява и представлява от управителя Рут Манна.

83698

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 690 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 298/2005 дружество с ограничена отговорност “Оби - Ан” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Стефан Стамболов 55, бл. X.X., вх. Г, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско посредничество и представителство в страната и в чужбина, транспортна дейност в страната и в чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен и преработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговска дейност с мебелни аксесоари и обков, разкриване на магазини и производствени обекти, комисионна, спедиционна, складова, туристическа, оказионна, рекламна, лизингова, информационна, програмна дейност, бартерни и консигнационни сделки, както и всякаква друга разрешена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Андай Джелил Идриз и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

83699

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 632 от 24.III.2005 г. по ф.д. № 257/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Кипарис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Проф. X.X. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки и вещи в страната и в чужбина с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, превозни сделки със собствени и наети превозни средства, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, лицензионни, валутни и сделки за стоков контрол, хотелиерство и ресторантьорство, извършване на различни видове услуги, в т.ч. хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, проектантски, импресарски, консултантски, преводни и др. (след съответно лицензиране), търговско представителство, посредничество и агентство, в т.ч. и корабно, на чуждестранни и местни физически и юридически лица, комисионни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови и франчайзингови сделки и други търговски сделки и дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83700

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 645 от 25.III.2005 г. по ф.д. № 274/2005 дружество с ограничена отговорност “Мими - Крис” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Рени 6, вх. 5, ет. 5, ап. 23, с предмет на дейност: комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, карго услуги, доставка на колетни пратки в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, откриване на клонове в страната и в чужбина, търговия с хранителни и нехранителни стоки, внос и износ на стоки в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, износ на селскостопанска продукция, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякакви други дейности, незбранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

83701

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 689 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 297/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Елстрой Инженеринг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Търговска 9, и с предмет на дейност: превозни сделки със собствени и наети превозни средства, спедиционни сделки, покупка на стоки и вещи в страната и в чужбина с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, лицензионни, валутни сделки, сделки за стоков контрол (при спазване на съответния режим), извършване на различни видове услуги, митническо агентство, търговско представителство, посредничество и агентство, в т.ч. и корабно, на чуждестранни и местни физически и юридически лица, комисионни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови и франчайзингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

83702

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва в търговския регистър с решение № 638 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 266/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Васивет” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Едуард Вентер 6, вх. 2, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: ветеринарномедицински услуги, търговия с ветеринарномедицински препарати и медикаменти и други свързани с тези услуги, производство на метални изделия, алуминиева и РVС дограма, стъклопоставяне, производство и търговия с всички видове щори, вътрешна и външна търговия, експорт, реекспорт, бартерни сделки и обмен на стоки за потребление, хранителни стоки, селскостопанска продукция, промишлени суровини, резервни части, комисионна търговия, посредничество, представителство и агентство на наши и чуждестранни фирми, физически и юридически лица, транспортни и таксиметрови услуги, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, товаро-разтоварна дейност, разкриване и експлоатация на смесени търговски обекти, на заведения за обществено хранене, питейни заведения и кафе-сладкарници, рекламна дейност и маркетинг, лизинг, хотелиерство, ресторантьорство, строителни, бояджийски и ел. услуги, фризьорство, бръснарство, автосервизни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83703

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 756 от 5.IV.2005 г. по ф.д. № 317/2005 дружество с ограничена отговорност “Бултуб” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Стефан Стамболов 99, с предмет на дейност: производство и търговия с шпули от всякакъв вид за промишлеността, търговията и за крайния потребител, търговия със суровини от всякакъв вид, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, транспорт на стоки по море, суша и вътрешни водни пътища, комисионни, спедиционни и складови сделки, придобиване и използване на права на индустриална собственост и ноу-хау, търговско представителство и посредничество, реклама. Дружеството е с капитал 6000 лв., с неограничен срок, със съдружници Михаел Йениш, X.X.X. и X.X.X.и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X.заедно и поотделно.

83704

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 688 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 295/2005 дружество с ограничена отговорност “Елкомерс” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Клисура 24, и с предмет на дейност: покупка на стоки и вещи в страната и в чужбина с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вкл. земеделска и животинска продукция, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, лицензионни, валутни сделки, сделки за стоков контрол, извършване на различни видове услуги (след съответно лицензиране), търговско представителство, посредничество и агентство, в т.ч. и корабно, на чуждестранни и местни физически и юридически лица, комисионни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови и франчайзингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

83705

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва в търговския регистър с решение № 694 от 1.IV.2005 г. по ф.д. № 299/2005 дружество с ограничена отговорност “Тонис Енджиниъринг” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Цар Освободител 84, вх. Б, ет. 1, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Антъни Стивън Хейнс и Карън Хейнс и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

83706

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ вписва в търговския регистър с решение № 733 от 1.IV.2005 г. по ф.д. № 296/2005 акционерно дружество “Винарска къща Русе” - АД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Борисова 73, с предмет на дейност: производство на всички видове вина, ракии и други спиртни напитки, както и гроздов сок и плодови сокове с цел продажба, търговия с всички видове вина, ракии, спиртни напитки, гроздови и плодови сокове, външнотърговска дейност. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 поименни акции с номинална стойност 10 лв. всяка една, с неограничен срок, със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X..

83707

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 687 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 293/2005 дружество с ограничена отговорност “Чарис” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ж.к. Родина 2, ул. Лозен планина 1, бл. Драва, вх. Б, ет. 11, ап. 32, с предмет на дейност: търговия на дребно и едро, разносна търговия, внос, износ, инженерингова дейност в областта на промишлеността, вкл. конструиране и изработка на технологични съоръжения и инструментална екипировка, конструиране, изработка и производство на битови и технически изделия, детайли и възли, вкл. промишлен дизайн, търговско посредничество и представителство, маркетингова, лизингова и рекламна дейност, транспортна дейност, сервизна дейност и внедрителски услуги във всички клонове на промишлеността, както и инвестиционна дейност в областта на леката и хранително-вкусовата промишленост, производство, изкупуване и преработка на селскостопанска продукция и риба, както и всякакъв друг вид дейности, незабранени със законите в Република България. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

83683

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 705 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 364/2001 промени за “Макс трейд” - ЕООД: променя наименованието на “Йорданов 05” - ЕООД: заличава като собственик и управител X.X.X.; вписва като собственик и управител X.X.X..

83684

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 655 от 28.III.2005 г. по ф.д. № 1573/2000 промени за “Лотос” - ЕООД: премества адреса на управление на ул. Алеи Възраждане 102, бл. Цибър, вх. Б, ет. 2, ап.3; заличава като собственик и управител X.X.X.; вписва като собственик и управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

83685

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 686 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 291/2005 дружество с ограничена отговорност “Рамот биомедикал инженеринг” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Църковна независимост 16, ет. 13, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, производство и покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, представителство, посредничество и агентство, маркетингови проучвания. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Яиир Шимон Рамот и Дина Рамот и се управлява и представлява от Яир Шимон Рамот.

83686

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 677 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 249/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Куул ИТ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Каран Върбовка, община Две могили, ул. Св. св. Кирил и Методий 7, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство, маркетингови проучвания. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок,с едноличен собственик Еидриан Уеин и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

83687

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 676 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 236/2005 дружество с ограничена отговорност “Стибис” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе,ул. Александър Хаджирусев 10, вх. 1, ет. 5, и с предмет на дейност: автосервизна дейност, продажба на нови и употребявани автомобили и части за тях, туристически и хотелиерски услуги, обслужване на паркинги, транспортни услуги, обществено хранене, търговия - вътрешна и външна, внос и износ, както и всякакви дейности, разрешени със законите на Република България. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

83688

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 707 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 787/99 промени за “Газоснабдяване - Русе” - ЕАД: заличава като член на съвета на директорите и като изпълнителен директор X.X.X.; заличава като прокурист X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите и като изпълнителен директор X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

83689

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 679 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 278/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Трафик 2” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Буров 6, вх. 1, ет. 4, с предмет на дейност: компютърни услуги, счетоводни услуги, таксиметрова дейност, транспортна дейност в страната и в чужбина, авторемонтна дейност, международна спедиция, вътрешен и международен туризъм, строителство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83708

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 692 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 301/2005 дружество с ограничена отговорност “Линдер Пропъртис” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Тетово, община Русе, ул. Преслав 9, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Дерек Ласкейлс Хамбър и Линда Мери Хамбър и се управлява и представлява от управителя Дерек Ласкейлс Хамбър.

83709

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 678 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 277/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Дюселдорф 2” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Лозен планина 31, вх. 2, с предмет на дейност: транспортна дейност в страната и в чужбина, таксиметрова, авторемонтна, автотенекеджийска и автобояджийска дейност, международна спедиция, консултантски услуги, проектиране, счетоводни услуги, компютърни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83710

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 281 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 128/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Рив грейт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Добрич 19, с предмет на дейност: ресторантьорство, стопанисване и управление на заведения за обществено хранене, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, предоставяне на информационни, рекламни, културни и комунално-битови услуги, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, финансово-счетоводни и икономически услуги, както и всякакви други, незабранени от закона дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83785

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 306 от 5.IV.2005 г. по ф.д. № 139/2005 дружество с ограничена отговорност “Агроинвест - ВН” - ООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Ген. Колев 16, ап. 19, с предмет на дейност: строителство и строително-монтажни работи - всякакъв вид, външна и вътрешна търговия и обществено хранене, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция, външноикономическа дейност, таксиметрова дейност, товаро-разтоварна дейност, транспортно-пътническа дейност, проектантски, счетоводни и административно-правни услуги, консултантски услуги и всякаква друга, незабранена от закона дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. - управител, който управлява и представлява дружеството.

83786

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 307 от 6.IV.2005 г. по ф.д. № 140/2005 дружество с ограничена отговорност “Исиес” - ООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Богдан войвода 4, вх. Б, ет. 6, ап. 42, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, рекламни, информационни, програмни и други услуги, монтаж и диагностика на автомобилни системи, външнотърговска дейност, както и всякакви други, незабранени от закона дейности и услуги. Дружеството е с капитал 5200 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. - управител, който управлява и представлява дружеството.

83787

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 288 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 450/2001 промени за “Тамади 3” - ЕООД, Силистра: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X..

83788

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 287 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 375/97 промени за ЕООД “Вива - Фууд” - Дулово: прехвърляне на дружествени дялове; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; заличава като едноличен собственик и управител Хикмет Феим Чакър; промяна наименованието на дружеството: ЕООД “ДИГ продукти”; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в гр. Исперих, ул. Искър 8Б.

83253

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 282 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 145/2004 промени за “Алекс - 99” - ЕООД, Силистра: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва промяна в наименованието на дружеството: “Лъки - 99” - ЕООД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

82254

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 279 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 101/2005 промяна за “Еко чай” - ЕООД, с. Яребица: вписва преместване на седалището и адреса на управление в Алфатар, Резервен промишлено-складов терен.

83255

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 276 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 126/2005 дружество с ограничена отговорност “Р и К” - ООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Славянска 6, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, импорт, експорт и реекспорт на стоки; комисионна търговия; транспортни услуги в страната и в чужбина; таксиметрови услуги, ресторантьорство, услуги за населението и всички дейности, незабранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които управляват и представляват заедно и поотделно.

83256

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 255 от 23.III.2005 г. по ф. д. № 1608/92 промени за “Силвоод” - АД, Алфатар: заличава като членове на СД Луиджино Карлон - изп. директор, Микеланджело Мерло и X.X.X.; вписва като членове на СД Микеле Пичерно, Керубино Пичерно и Анунциана Маврули; дружеството се представлява от изп. директори Микеле Пичерно и Керубино Пичерно заедно и поотделно.

83761

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 273 от 28.III.2005 г. по ф. д. № 357/98 промени за “Сортови семена” - АД, Силистра: заличава като членове на СД X.X.X. и “Агроголд” - ЕООД, представлявано от X.X.X. - изп. директор; вписва като членове на СД X.X.X. и X.X.X.; дружеството се представлява от изп. директор X.X.X. и X.X.X. - изп. член на СД, заедно и поотделно.

83762

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 309 от 7.IV.2005 г. по ф. д. № 232/2002 промяна за “Ив и С” - ООД, Силистра: допълва предмета на дейност с “изграждане на системи за достъп и изготвяне на магнитни карти на достъп”.

83763

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 289 от 31.III.2005 г. по ф. д. № 132/2005 поемане на търговското предприятие с фирма “Агенция охрана на труда “Карата” - X.X.” ЕТ, като права и задължения на едноличния търговец X.X.X. от наследника X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Агенция охрана на труда “Карата” - X.X.”.

83764

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 280 от 30.III.2005 г. по ф. д. № 127/2005 вписа поемане на търговското предприятие с фирма “Орнамент - Черневи - X.X.” ЕТ, като права и задължение на едноличния търговец X.X.X. от наследника X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Орнамент - Черневи - X.X.”.

83765

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 304 от 5.IV.2005 г. по ф. д. № 410/92 промени за “Вяра” - ООД, Силистра: прехвърляне на дружествени дялове; заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

83766

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 303 от 5.IV.2005 г. по ф. д. № 140/2002 промени за “Агроника” - ЕООД, Силистра: прехвърляне на дружествени дялове; заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

83767

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 312 от 7.IV.2005 г. по ф. д. № 144/2005 дружество с ограничена отговорност “Тибо” - ООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Стефан Караджа 28, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; проектантска дейност; полиграфия; търговско представителство и посредничество; рекламни, информационни, програмни и други услуги; външнотърговска дейност, както и всякакви други незабранени от закона дейности и услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. - управител, който управлява и представлява дружеството.

83768

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 308 от 6.IV.2005 г. по ф. д. № 141/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Паянипава” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Янко Тодоров 30, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: вътрешнотърговска дейност, външнотърговска дейност - превоз на пътници и товари, автосервизи и селскостопански ттранспортни услуги; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция; строителство, строително-монтажни работи; ресторантьорство, хотелиерство; комисионна, складова, лизингова и маркетингова дейност; търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни фирми и други дейности и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Панайотис Струтос.

83769

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 301 от 5.IV.2005 г. по ф.д. № 137/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Додангех” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Нова Черна, ул. Ангел Кънчев 5, с предмет на дейност: ресторантьорство, хотелиерство, дейност в областта на текстилната и хранително-вкусовата промишленост, производство, изкупуване, преработване и продажба на промишлени и непромишлени стоки, строителни материали, животинска и селскостопанска продукция, течни и твърди горива, хлебни и сладкарски изделия, мед и медни изделия, безалкохолни напитки, вкл. внос и износ, организиране на забавни игри, шивашки, фризьорски, козметични, транспортни, машинописни, преводачески, счетоводно-икономически услуги, комунално-битови услуги и други незабранени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Хекматоллах Хабиболлах Додангех.

84510

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 328 от 13.IV.2005 г. по ф.д. № 223/2001 промени за “Истър неон” - ЕООД, Силистра: вписа промяна на наименованието на “Неон трейд” - ЕООД; премества седалището и адреса на управление в София, район “Красно село”, ул. Лайош Кошут 32, ет. 3, ап. 5.

84511

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 267 от 25.III.2005 г. по ф.д. № 1715/91 промени за “Астраком” - АД, Тутракан: заличава като изпълнителен директор X.X.X.; вписва като прокурист X.X.X., която ще представлява дружеството.

84512

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 314 от 8.IV.2005 г. по ф.д. № 145/2005 дружество с ограничена отговорност “Тринити” - ООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Иван Василев 13, вх. В, ет. 3, ап. 27, с предмет на дейност: внос, износ, външна и вътрешна търговия, земеделска и животновъдна дейност, строителство, туризъм, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и Кямил Аййълдъз, които ще го управляват и представляват заедно и поотделно.

84513

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 316 от 8.IV.2005 г. по ф.д. № 147/2005 дружество с ограничена отговорност “Европа фууд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Дръстър 25, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, производство и реализация на хранителни стоки и продукти, ресторантьорство и всякакви незабранени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

84514

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 146, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 298 от 4.IV.2005 г. по ф.д. № 796/93 промени за “Пътстроймонтаж” - ООД, Силистра: увеличава капитала на дружеството от неразпределена печалба от 31 110 лв. на 622 200 лв., разпределен в 62 220 дяла по 10 лв.; поправка на ОФГ: имената на съдружниците да се четат: Севин Неждет Юсеин да се чете Севгин Неждет Юсеин, Гюлбие Керим Расим да се чете Гюлбие Расим Керим и Семра Неждет Юсеин да се чете Семра Неждет Дилявер; с определение от 4.IV.2005 г. допуска прилагането на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.

84515

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 271 от 28.III.2005 г. по ф.д. № 124/2005 дружество с ограничена отговорност “Евидо” - ООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Тутракан 4, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел отдаване под наем за временно ползване, препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел да ги продаде, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, счетоводни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

83008

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 264 от 24.III.2005 г. по ф.д. № 121/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Баланс - 05” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Кубадин 9, ет. 3, ап. 6, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия на едро и дребно със селскостопанска продукция, стоки от растителен и животински произход, хранителни, промишлени стоки, цигари и спиртни напитки и стоки от собствено производство, организация на счетоводното отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, подвързване на документи, ресторантьорска, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска или друга дейност, външнотърговска дейност - внос и износ, транспортна и таксиметрова дейност, търговско представителство и посредничество, консултантска дейност, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лицензионни сделки и всички други незабранени от закона дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

83009

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 266 от 25.III.2005 г. по ф.д. № 359/99 вписа прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ “Лъки 99 - X.X.” като права и задължения от едноличния търговец X.X.X. на “Алекс - 99” - ЕООД.

83010

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 246 от 17.III.2005 г. по ф.д. № 113/2005 еднолично дружество с ограничена отговорност “Строител - 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Цанко Церковски 2Б, ет. 1, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност на дребно и едро, ресторантьорство, комисионна, спедиторска и оказионна търговия, производство, преработка, изкупуване, продажба на селскостопански произведения, таксиметрови услуги, туризъм, забавни игри - организиране и провеждане, сключване на сделки с физически и юридически лица за извършване на търговска дейност с всякакъв вид стоки, транспортна дейност в страната и чужбина, дейност по целия инвестиционен процес - заваръчни, строителни и консултации по този вид дейности и всички дейности, незабранени от закона. Дружеството с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

83011

Сливенският окръжен съд на основание чл. 630 във връзка с чл. 632, ал. 1 ТЗ по т.д. № 420/2005 обявява неплатежоспособността на кооперация “ППК Трудолюбие” - с. Бял кладенец, община Нова Загора, с адрес на управление с. Бял кладенец, община Нова Загора, с начална дата 30.VIII.2005 г.; обявява в несъстоятелност кооперация “ППК Трудолюбие” - с. Бял кладенец; прекратява производството по делото; осъжда кооперация “ППК Трудолюбие” - с. Бял кладенец, да заплати държавна такса по сметка на окръжния съд в размер 150 лв. Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на обнародването в ДВ пред ВКС.

5111

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 57 от 12.I.2006 г. по ф.д. № 334/99 вписва промени за “Агрокооптрейд” - АД: променя адреса на управление на дружеството на Нова Загора, пл. Свобода 7, хотел “Яница”, стая 110; удължава срока на ликвидация до 31.III.2006 г.

4879

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 524 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 234/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Форест” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Стоил войвода, ул. № 19, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; импорт, експорт, реекспорт и бартерни сделки; превоз на пътници и товари в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; стоков контрол; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, производство, изкупуване, пласмент и реализация на селскостопанска продукция, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги и други дейности, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството с неопределен срок, със съдружници Шърли Едуардс и Джефри Реймънд Едуардс и се управлява и представлява от Шърли Едуардс.

83012

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 502 от 24.III.2005 г. по ф.д. № 225/2005 вписва дружество с ограничена отговорност “Българска инвестиция” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Георги X.X. 9, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, покупка на ценни книги с цел продажба, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство, реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, финансово-счетоводни услуги и одит на годишни счетоводни отчети; превод, легализиране на документи, както и всякаква друга незабранена от закона дейност, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Марджолийн Нюкърк, X.X.X., X.X.X., Андреас Франгоу, Лорейн Макоули, Андрю Финч, Франсис Бърнс, Паулин Бърнс, Вивиан Коен и Дейвид Лок и се управлява и представлява от Марджолийн Нюкърк.

83013

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 534 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 721/2004 вписва промени за “Блак Зее Б енд Б” - ООД: заличава като съдружник, управител и представляващ Николаас Корнелис Йоаннес; вписва промяна на седалището и адреса на управление - с. Раково, м. Лъките, овчарник “Черешата”; вписва промяна на фирмата от “Блак Зее Б енд Б” - ООД, на “Блак Зее Б енд Б” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала и управител Лоура Вилхелмина Ван Съндър.

83014

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 530 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 563/96 вписва промени за “Тритон” - ООД: увеличава капитала от 5000 лв. на 300 000 лв.

83015

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 529 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 395/2004 вписва промени за “ФЗ Сливен” - ООД: вписва като съдружник “Агро инвест - България” - ООД; заличава като съдружник “Мел инвест холдинг” - АД.

83016

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 528 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 311/2003 вписва промени за “Дъб” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва ново седалище и адрес на управление - Ямбол, ул. Райна Княгиня 20, вх. 3, ап. 163.

83017

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 588 от 11.IV.2005 г. по ф.д. № 458/99 вписа прехвърляне на фирмата ведно с предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. с фирма “Макском - X.X.” на X.X.X. от с. Кортен, ул. Никола Прокопиев № 8, и я вписа в търговския регистър като едноличен търговец с фирма “Макском - X.X.” със същото седалище и адрес на управление.

83759

Сливенският окръжен съд с решение № 879 от 25.V.2004 г. по ф.д. № 391/2001 допуска поправка на явна фактическа грешка за “София Франс ауто Сливен” - ООД: в решение № 1624 от 10.Х.2003 г. капиталът на дружеството е 45 250 лв., а не 45 150 лв.

83760

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 516 от 28.III.2005 г. по ф.д. № 230/2005 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Класик сървисис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Българка 26-Г-12, с предмет на дейност: застрахователно посредничество, посредничество и представителство на юридически и физически лица, консултантски услуги, вътрешна и външна търговия и търговия с всякакъв вид стоки, незабранени от законодателството, производство и търговия на изделия с художествена стойност, таксиметрови и други транспортни услуги, извършвани по стопански начин и незабранени от българското законодателство, международен транспорт, комисионна, спедиционна, лизингова дейност на български и чуждестранни фирми, хотелиерска, ресторантьорска, информационна, програмна, импресарска, печатарска, образователна дейност и услуги, като услугите ще се извършват по търговски начин, и всички видове услуги, незабранени със закон, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни фирми и бартерни сделки, производство на селскостопански и животински продукти и стоки в първоначален, обработен и преработен вид с цел препродажба в страната и в чужбина съобразно ограниченията на законодателството, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени от закона, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83018

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 487 от 24.III.2005 г. по ф.д. № 217/2005 вписва промяна за “П енд Л” - ЕООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление от с. Хаджидимитрово, ул. Комсомолска 5, на Сливен, ул. Димитър Пехливанов 6А.

83019

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 523 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 100/2000 вписва промяна за “Машпром - X.X.” - ООД: променя наименованието на фирмата на “Агромаш - БГ - 2005” - ООД.

83020

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ обявява с определение № 10 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 59/91, че е приел годишен счетоводен отчет за 2004 г. за “Свиком” - ЕООД.

83021

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ обявява с определение № 9 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 1825/90, че е приел годишен счетоводен отчет за 2004 г. за “Златна белка - Иванов и сие” - ООД.

83022

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ обявява с определение № 8 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 555/2004, че е приел годишен счетоводен отчет за 2004 г. за “Айгруп” - ЕООД.

83023

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ обявява с определение № 11 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 530/97, че е приел годишен счетоводен отчет за 2004 г. за “Тунус - А” - ООД.

83024

Сливенският окръжен съд на основание чл. 630, ал. 1 и 2 ТЗ по т.д. № 478/2005 обявява неплатежоспособността на кооперация “Новоселец 91” - с. Новоселец, община Нова Загора, в ликвидация, представлявана от ликвидатора X.X.X., с начална дата 23.VI.2005 г.; открива производство по несъстоятелност на кооперация “Новоселец 91” - с. Новоселец; обявява в несъстоятелност кооперация “Новоселец 91” - с. Новоселец, в ликвидация; назначава за временен синдик X.X.X., ЕГН **********, от Сливен, ул. Раковски 3, с правомощия по чл. 635, ал. 2 ТЗ; определя текущо възнаграждение на временния синдик в размер на две минимални месечни заплати за страната, платими от масата на несъстоятелността, до определяне на постоянен синдик; насрочва първо събрание на кредиторите, което да се състои на 14.II.2006 г. в 14 ч. и 30 мин. в зала 227 в Съдебната палата в Сливен с посочения в чл. 672, ал. 1 ТЗ дневен ред. Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на обнародване в “Държавен вестник” пред ВКС.

5112

Смолянският окръжен съд на основание чл. 632, ал. 1 и 2 ТЗ с решение № 126 от 27.ХII.2005 г. по т.д. № 68/2005 обявява неплатежоспособността на “Такси - 1” - ЕООД, Смолян, представлявано от X.X.X., ЕГН **********, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Зорница, бл. 16, вх. А, ет. 1, ап. 2, вписано в търговския регистър с решение № 978 от 26.IХ.2003 г. по ф.д. № 508/2003 с начална дата на неплатежоспособността 30.VI.2005 г.; обявява длъжника “Такси - 1” - ЕООД, Смолян, в несъстоятелност; прекратява производството по несъстоятелност.

4839

Смолянският окръжен съд на основание чл. 183, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 621 и чл. 734, ал. 1 ТЗ с определение № 10 - 63 от 16.I.2006 г. възобновява производството по т.д. № 63/2003; свиква заключително събрание на кредиторите на “Монблан - 93” - ООД, в несъстоятелност, Чепеларе, по искане на синдика X.X.X., на 22.II.2006 г. в 10 ч., в малката зала на Смолянския окръжен съд, при следния дневен ред: 1. изслушване на окончателен отчет на синдика за дейността му; 2. приемане на окончателна сметка за разпределение на останалите неплатени вземания на кредиторите.

5429

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 277 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 158/2005 вписа в регистъра за търговски дружества с ограничена отговорност “Аландай” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Чокманово, с предмет на дейност: търговска дейност - внос-износ, хотелиерство и ресторантьорство, комисионна и лизингова дейност, проектантска, строителна и строително-ремонтна дейност, сделки с недвижими имоти, туристическа и туроператорска, преводаческа, консултантска и посредническа дейност при наемане на работна сила (след лиценз), и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Алан Джоузеф Тимблин и Деян Лилиян Уилсън, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

82388

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 278 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 159/2005 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Борострой” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Неделино, ул. Георги Димитров 77, с предмет на дейност: хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, лизинг, като и всякаква друга дейност, незабранена със закон и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

82389

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа прехвърляне предприятието на едноличен търговец с фирма ЕТ “X.X. - Астория” - с. Чавдар, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, на “Лес Инвест” - ЕООД, Пловдив.

82390

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 297 от 6.IV.2005 г. по ф.д. № 766/2000 вписа промяна за “Унисервиз” - ЕООД, Смолян: намаление на капитала на дружеството от 10 000 на 5000 лв.

83713

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с определение № 298 от 6.IV.2005 г. по ф.д. № 171/96 допуска прилагане на проверения годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Родопи Автотранспорт” - АД, Девин, надлежно заверен от дипломирания експерт-счетоводител.

83714

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 364/2005 вписа в регистъра за търговски дружества под № 4951, том 86, стр. 29, еднолично дружество с ограничена отговорност “Балин - 65” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Драгоман, Софийска област, ул. Любен Каравелов 4, с предмет на дейност: производство и търговия с всички видове промишлени и хранителни стоки, замразени храни и селскостопанска продукция, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и извършване на всякакви други дейности, незабранени от закона. Дружеството се учредява без срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

83394

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 367/2005 вписа в регистъра за търговски дружества под № 4953, том 86, стр. 35, еднолично дружество с ограничена отговорност “Герасимов енд Фамилия” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Костинброд, Софийска област, ул. Филип Тотю 19, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество на наши и чужди физически и юридически лица, комисионни, консигнационни, складови сделки, инженерингова, мениджърска, маркетингова дейност, рекламни, информационни и други услуги и дейности, за които няма изрична забрана от закона. Дружеството се учредява без срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

83395

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 363/2005 вписа в регистъра за търговски дружества под № 4949, том 86, стр. 23, еднолично дружество с ограничена отговорност “Пирин Плейс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Божурище, Софийска област, ул. Пролет 4, вх. В, ап. 6, с предмет на дейност: строителство, продажба и отдаване под наем на ваканционни апартаменти, хотелиерство, ресторантьорство, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон. Дружеството се учредява без срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

83396

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 365/2005 вписа в регистъра за търговски дружества под № 4947, том 86, стр. 17, еднолично дружество с ограничена отговорност “Никона Трейд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Елин Пелин, ул. Десислава 2, вх. А, ет. 2, ап. 5, Софийска област, с предмет на дейност: търговия с хранителни и нехранителни стоки, вътрешно- и външнотърговска дейност, туристически услуги, транспортна и спедиторска дейност, авторемонтни и автотенекеджийски дейности, рекламна, комисионна, лицензионна, изграждане и експлоатация на търговски обекти, производствена дейност, реекспорт и бартер, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство и посредничество на физически и юридически лица, както и всички останали видове услуги и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството се учредява без срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

83397

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 28.III.2005 г. на Софийския градски съд вписва промяна по новооткритата партида в I регистър под № 4954, том 86, стр. 38, на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Дан - тон 68” - ЕООД, регистрирано по ф.д. № 369/2005: вписва преместване на седалището и адреса на управление от София, ж.к. Дружба, бл. 162, вх. В, ет. 6, ап. 17, в с. Габра, ул. Васил Левски 39.

83398

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 5 от 25.I.2005 г. по ф.д. № 1700/97 на акционерно дружество с фирма “ВИА и Ко” - АД, Копривщица, вписва следните промени: преместване на седалището и адреса на управление от Копривщица, ул. Георги Тиханеков 7, в Ботевград, Индустриална зона Юг, ул. Чеканица 1; в устава на дружеството, приети с решение на общото събрание на акционерите от 10.ХII.2004 г.; устава на дружеството, който на основание чл. 174, ал. 4 ТЗ е представен в търговския регистър.

83399

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 4.IV.2005 г. по ф.д. № 383/2005 вписа в регистъра за търговски дружества под № 4958, том 86, стр. 50, дружество с ограничена отговорност “Дани строй 2005” - ООД, със седалище и адрес на управление Самоков, ул. Освобождение 12, с предмет на дейност: строителна дейност, производство, преработка и търговия на едро и дребно с промишлени, непромишлени и селскостопански стоки, хотелиерска и ресторантьорска дейност, вътрешен и международен туризъм, транспортна дейност, търговско посредничество и представителство, външноикономическа дейност, свързана с предмета на дейност на фирмата, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

84259

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 12.IV.2005 г. по ф.д. № 439/2005 вписа в регистъра за търговски дружество под № 4981, том 86, стр. 121, дружество с ораничена отговорност “Спилмън - Годард” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Бели Искър, община Самоков, Софийска област, с предмет на дейност: туризъм, туристическа дейност, туристически услуги - даване на ски и скиекипировка под наем, скисервиз, таксиметрови услуги, ресторантьорство, хотелиерство, вътрешно- и външнотърговска дейност с хранителни стоки, алкохол и безалкохолни напитки, облекло и други стоки за бита, увеселителни и забавни игри, скиучителски услуги, търговска дейност с разрешени от закона стоки и продукти, внос и износ, търговско представителство и посредничество, транспортна, инженерингова, спедиторска, рекламна, маркетингова, лизингова, хотелиерска и туристическа дейност, строителна и строително-ремонтна дейност, покупка и продажба на недвижими имоти и посредничество в тази област, извършване на всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници и управители Малкълм Стърли Годард и Керъл Спилмън и се управлява и представлява от управителите заедно и поотделно.

84378

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 12.IV.2005 г. по ф.д. № 440/2005 вписа в регистъра за търговски дружества под № 4982, том 86, стр. 124, дружество с ограничена отговорност “Джоан Ник” - ООД, със седалище и адрес на управление Самоков, ул. Цар Борис III № 101, с предмет на дейност: туризъм, туристическа дейност, туристически услуги - даване на ски и скиекипировка под наем, скисервиз, таксиметрови услуги, ресторантьорство, хотелиерство, вътрешно- и външнотърговска дейност с хранителни стоки, алкохол и безалкохолни напитки, облекло и други стоки за бита, увеселителни и забавни игри, скиучителски услуги, търговска дейност с разрешени от закона стоки и продукти, внос и износ, търговско представителство и посредничество, транспортна, инженерингова, спедиторска, рекламна, маркетингова, лизингова, хотелиерска и туристическа дейност, строителна и строително-ремонтна дейност, покупка и продажба на недвижими имоти и посредничество в тази област, извършване на всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Никълас Джон Ансел и Джоан Бери и се управлява и представлява от управителите съдружници заедно и поотделно.

84379

Софийският окръжен съд на основание чл. 622 ТЗ с решение от 30.ХII.2005 г. по гр. д. № 34/2003 обявява в несъстоятелност “Въртопа” - АД, със седалище и адрес на управление Пирдоп, ул. Цар Освободител 15, Софийска област: прекратява дейността на “Въртопа” - АД, Пирдоп; прекратява правомощията на органите на дружеството и лишава дружеството от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността; постановява започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество; допълва на основание чл. 9 ТЗ фирмата на “Въртопа” - АД, с добавка “в несъстоятелност”; решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд на Република България в 7-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”.

4840

Софийският окръжен съд на основание чл. 623 ТЗ с определение от 13.I.2006 г. по гр.д. № 806/2005 обявява, че назначава за синдик на “Епир” - ООД, в несъстоятелност, със седалище гр. Своге, Софийска област, X.X.X., с адрес: София, ул. Иван Асен II № 20, ап. 2; определя дата на встъпване на синдика в длъжност - 18.I.2006 г.

5762

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 22.III.2005 г. по ф.д. № 321/2005 вписа в регистъра за търговски дружества под № 4927, том 85, стр. 98, дружество с ограничена отговорност “Ню Индастриал продъктс България (НИП България)” - ООД, със седалище и адрес на управление Ихтиман, Софийска област, Крайгаров индустриален квартал, бул. Димитър Попов 28, с предмет на дейност: внос и търговия с индустриални и строителни продукти, инженеринг, както и всякаква друга незабранена от закона дейност. Дружеството се учредява без срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителите X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

82047

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 22.III.2005 г. по ф.д. № 272/2005 вписа в регистъра за търговски дружества под № 4926, том 85, стр. 95, еднолично дружество с ограничена отговорност “Тафски” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Самоков, к.к. Боровец, Вила 4, Софийска област, с предмет на дейност: строителство и ремонт, покупка, продажби, отдаване под наем и управление на търговски площи и жилищни сгради, ресторантьорство, туризъм и хотелиерство, организиране на селски туризъм, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност, внос и износ, производство и търговия със стоки за бита на гражданите, промишлени изделия и хранителни продукти, както и всяка друга дейност, която е разрешена от закона. Дружеството се учредява без срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик Найджъл Алън Крю.

82048

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 23.III.2005 г. по ф.д. № 1175/2003 вписва промени за “Арта Холидейз” - ЕООД, Сливница: заличаването на X.X.X. като едноличен собственик на капитала и представляващ дружеството; вписването на X.X.X. като едноличен собственик на капитала на “Арта Холидейз” - ЕООД, и представляващ дружеството; вписването на нов учредителен акт на дружеството, приет на 1.III.2005 г., като на основание чл. 119, ал. 4 ТЗ екземпляр от новия учредителен акт е представен в търговския регистър.

82049

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 23.III.2005 г. по ф.д. № 227/2003 вписва промяна за “Трем” - ООД, Драгоман: вписва промяна на фамилията на съдружника X.X.X. от Желязков на Бонев.

82050

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 23.III.2005 г. по ф.д. № 1201/2003 вписва промени за “Теди - 2000” - ЕООД, Ботевград: преместването на седалището и адреса на управление от Ботевград, бул. България 11, в София, район “Средец”, ул. 6-и септември 6Б, ет. 4; промени в учредителния акт на дружеството, приети от едноличния собственик на капитала на 27.II.2005 г., който на основание чл. 119, ал. 4 ТЗ е представен в търговския регистър.

82051

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 23.III.2005 г. по ф.д. № 702/99 вписва промени за “Сироко” - ЕООД, Драгоман: промяна на фамилията на едноличния собственик на капитала от Желязков на Бонев; дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

82052

Софийският окръжен съд на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ и чл. 491а ГПК с определение от 23.III.2005 г. определи: допуска прилагането по ф.д. № 1232/2000 на годишния финансов отчет за 2003 г. на “Роял Стоун” - АД, гр. Елин Пелин, Софийска област.

82053

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 22.III.2005 г. по ф.д. № 328/2005 вписа в регистъра за търговски дружества под № 4925, том 85, стр. 92, еднолично дружество с ограничена отговорност “Соколец лес” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Бели Искър, община Самоков, ул. 7-а 1, с предмет на дейност: строителство и всякакъв вид строително-ремонтни работи, производство и търговия с промишлени и хранителни стоки, в т.ч. търговия с кабели и изграждане на ел. инсталации, дърводобив, дървопреработване и лесокултурни мероприятия в горското стопанство, продажба на автомобили и други, автомивка, търговия с алкохолни стоки и тютюневи изделия, хотелиерство, ресторантьорство, хлебопроизводство и сладкарство, таксиметрова и транспортна дейност, рекламна, информационна и туристическа дейност, счетоводни услуги, авторемонтни и тенекеджийски услуги, търговия с недвижими имоти, посредничество, спедиторство, селскостопанска дейност, внос и износ на стоки и всякакъв вид дейност, незабранена със закон. Дружеството се учредява без срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

82054

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 3 от 28.III.2005 г. по ф.д. № 814/90 вписва прехвърляне на търговско предприятие на едноличен търговец с фирма “Тед - 13 - X.X.” - с. Бучин проход, от X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на еднолично дружество с ограничена отговорност “Тед 13” - ЕООД, рег. по ф.д. № 172/2005 г. по описа на СОС.

82055

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от 23.II.2005 г. на Софийския градски съд вписва по новооткритата партида в I регистър под № 4932, том 85, стр. 114, дружество с ограничена отговорност “Еврошел” - ООД, регистрирано по ф.д. № 331/2005 г.; вписва преместване на седалището и адреса на управление от София, район “Красно село”, бул. Бъкстон, бл. 201А, вх. В, ет. 2, ап. 45, в Божурище, ул. Ягода 7.

82056

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 115 от 13.I.2006 г. по ф. д. № 3140/91 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “ВИД - X.X.” като съвкупност от права задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на “Комфорт - стил” - ООД, София.

4827

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 968 от 1.IV.2005 г. по ф.д. № 466/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Евросчет” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Сан Стефано 1, с предмет на дейност: производство, търговия, преработка на хранителни и промишлени стоки и изделия, на селскостопанска продукция, търговска дейност, комисионна търговия, внос и износ, разкриване на търговски обекти, счетоводни и икономически дейности и услуги на фирми, съставяне на годишни финансови отчети на предприятия и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

83884

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 696 от 1.IV.2005 г. по ф.д. № 467/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Никол 05” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Войнишка 59, вх. В, ет. 1, ап. 22, с предмет на дейност: производство, търговия, преработка на хранителни и промишлени стоки и изделия, на селскостопанска продукция, търговска дейност, комисионна търговия, внос и износ, разкриване на търговски обекти, строителни дейности и услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

83885

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 966 от 1.IV.2005 г. по ф.д. № 464/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “ПД Консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Горно Сахране, ул. Васил Левски 16, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 22, с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, преводи и административни услуги, консултации, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

83886

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 984 от 1.IV.2005 г. по ф.д. № 482/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Маг - Карт Л” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 137, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с моторни превозни средства, авточасти, промишлени и хранителни стоки, търговско представителство, посредничество, лизингова дейност, производство на стоки с цел продажба и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

83887

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 903 от 28.III.2005 г. по ф.д. № 425/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Аквапроект” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 44, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: проектиране в областта на строителството, строителен надзор и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83888

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 908 от 28.III.2005 г. по ф.д. № 430/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Казанлък Медиа груп” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Орешака 51, с предмет на дейност: информационно осигуряване, разработка на софтуер за интернет, интернет доставка, маркетинг и реклама и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

83889

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1025 от 8.IV.2005 г. по ф.д. № 130/2005 вписа в търговския регистър промени за “Винекс Кортен” - ООД: промяна седалището и адреса на управление в Ямбол, ул. Димитър Благоев 17, вх. А, ет. 1, ап. 4; прилага по фирменото дело заверено копие от актуализирания учредителен акт на дружеството; прекратява производството по делото и изпраща по подсъдност на Окръжен съд - гр. Ямбол.

83890

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 914 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 434/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Абис” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Света Троица 190, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, спедиционни (без поща) и превозни сделки в страната и в чужбина, туристически дейности - хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност и туристическа агентска, външнотърговска дейност, като внос, износ, реекспорт, бартер и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83891

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 897 от 28.III.2005 г. по ф. д. № 424/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Алустил” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Тракия 19, с предмет на дейност: производство и монтаж на алуминиеви и РVС изделия, строителна дейност, услуги, търговия със строителни материали, рекламна, импресарска, внос и износ, разкриване на търговски обекти, външнотърговска дейност, представителство (без процесуално) на юридически и физически лица, ресторантьорство и хотелиерство, комисионна търговия и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

83448

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 904 от 28.III.2005 г. по ф. д. № 426/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “X.X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 86, вх. А, ет. 8, ап. 84, с предмет на дейност: строително-монтажни работи и ремонтни дейности, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия на едро и дребно с всякакъв вид хранителни и нехранителни стоки, търговия с горива, петролни продукти, алкохол, тютюн, тютюневи изделия, търговия, изкупуване и преработване на селскостопански произведения и селскостопанска продукция от растителен и животински произход и техните производни, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна (без поща), складова и лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, разкриване и експлоатация на собствена търговска мрежа, превозна, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и предоставяне на други услуги, външноикономическа дейност, сделки от всякакъв вид, включително да продава и отчуждава в съответствие със закона недвижими и движими вещи, права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуална собственост, и всякаква друга дейност, незабранена със закон в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83449

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 440 от 24.II.2005 г. по ф. д. № 200/2005 вписа преобразуване на “Сиздей” - ООД, в акционерно дружество “Сиздей” - АД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 101, ет. 4, офис 6, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки, комисионни и лицензионни сделки, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки или сделки по предоставянето на други услуги, търговско представителство и посредничество и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 66 300 лв., разпределен в 6630 поименни акции с номинална стойност 10 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., и се представлява и управлява от изпълнителния член на СД X.X.X.. Новообразуваното дружество поема правата и задълженията на преобразуваното дружество.

83450

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 678 от 24.III.2005 г. по ф. д. № 304/2005 вписа преобразуване на “Арбалов и Ко” - ООД, в акционерно дружество “Арбалов къмпани” - АД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Братя Жекови 105, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност с всички видове стоки, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, дистрибуторство, комисионерство и агентство, търговия с недвижими имоти, рекламна, информационна дейност, видео- и звукозаписи и развлекателни игри, консигнация и оказион, строителство и предприемачество, производствена, търговска, стопанска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 поименни акции с номинална стойност 10 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., и се представлява и управлява от изпълнителния член на СД X.X.X. и председателя на СД X.X.X. заедно и поотделно. Новообразуваното дружество поема активите, пасивите и фактическите отношения на “Арбалов и Ко” - ООД.

83451

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 895 от 28.III.2005 г. по ф. д. № 422/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Ивиа” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Индустриален, бл. 15, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност с всички видове стоки, реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, мениджмънт, маркетинг и реклама, производство и реализация на стоки за бита, строителство и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83452

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 875 от 24.III.2005 г. по ф. д. № 414/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Рекорд - 90” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Златан Станчев 7, ап. 6, с предмет на дейност: внос и износ на месо и месни продукти, производство, дистрибуция, търговия на едро и дребно с меса, колбаси, деликатеси и други хранителни продукти, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, лизинг, складови сделки, търговско представителство и посредничество и всякаква друга дейност незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83453

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 952 от 31.III.2005 г. по ф. д. № 458/2005 вписа промяна в седалището и адреса на управление на еднолично дружество с ограничена отговорност “Ай Би - транс” - ЕООД, в Стара Загора, ул. Железни врата 15, ет. 4, ап. 11.

83259

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 975 от 4.IV.2005 г. по ф. д. № 473/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Стайкони” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Боруйград 58, вх. 0, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, туроператорска и агентска дейност, посредническа дейност при информиране и наемане на работа, преводи от и на чужди езици, легализации, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина със собствен или нает транспорт, козметични и маникюристки услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

83260

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 963 от 1.IV.2005 г. по ф. д. № 461/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Марти” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Кенали 2, вх. Б, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия с цигари и алкохол, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, сделки с интелектуална собственост, външноикономическа дейност, като внос, износ, реекспорт, бартер и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83261

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 888 от 28.III.2005 г. по ф. д. № 877/2000 вписа промени за “Хлебо - 2000” - АД, Стара Загора: освобождаване на членове на съвета на директорите: X.X.X., X.X.X., X.X.X.; избор на членове на съвета на директорите: X.X.X., X.X.X., X.X.X.; избор на изпълнителен директор: X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния директор X.X.X.; допуска прилагането в търговския регистър на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г.

83262

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 580 от 24.II.2005 г. по ф. д. № 271/2005 вписа промяна в седалището и адреса на управление на еднолично акционерно дружество “Медийни системи” - ЕАД, в Стара Загора, Индустриална зона, Агробиохим.

83263

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1008 от 5.IV.2005 г. по ф. д. № 492/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Витек” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Иван Вазов 3, ет. 2, офис 4, с предмет на дейност: научно-технологични авторски разработки, създаване, внедряване, поддръжка и търговия с технологии и ноу-хау, придобиване и продажба на патенти, производство на специална продукция, търговия с огнестрелни оръжия и аксесоари за тях (след снабдяване с разрешителни, издадени по ЗКВВООБ), външнотърговска, посредническа и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

83264

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 538 от 21.II.2005 г. по ф. д. № 255/2005 вписа акционерно дружество “Трейс груп холд” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 190, с предмет на дейност: придобиване, управление оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, проектиране, изграждане, реконструкция на пътища, пътни съоръжения и пътна инфраструктура, проектиране, изграждане, реконструкция обзавеждане, ремонт и инвеститорски контрол на търговски и жилищни строителни обекти, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия с промишлени стоки и петролни продукти, строително предприемачество, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, складови, лицензионни, стоков контрол, рекламни, информационни, програмни и други услуги, вътрешен и международен транспорт на лица и товари, външнотърговска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 поменни акции с номинална стойност 10 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява и управлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83265

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 800 от 29.III.2005 г. по ф. д. № 377/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Вемира” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Илинден 12, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: транспортна дейност, таксиметрови услуги, търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия - вътрешна и външна, търговско представителство и посредничество на местни и чужди физически и юридически лица, рекламни, информационни, програмни услуги, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

83266

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 918 от 30.III.2005 г. по ф. д. № 2394/95 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “X.X. - 43” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. като наследодател на наследника X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.” със седалище Мъглиж.

83267

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ с решение № 327 от 19.ХII.2005 г. по т. д. № 408/2005 отхвърля молбата на СД “Адонай - Кирков и съдружие” - Стара Загора, ул. Любен Каравелов 78, представлявано от управителите X.X.X. и X.X.X., за обявяване в неплатежоспособност на СД “Адонай - Кирков и съдружие” - Стара Загора, вписан в търговския регистър на Старозагорския окръжен съд по ф. д. № 1584/91, както и за откриване производство по несъстоятелност на същия, като неоснователна и недоказана.

5748

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 262к, ал. 1 ТЗ с определение от 11.I.2006 г. по ф.д. № 1267/96 допуска прилагането в търговския регистър на договор за преобразуване на “Бохемия” - ООД, Казанлък, чрез вливане в “Комфорт - Стил” - ООД, София, и доклад на управителя X.X.X..

5114

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 262к, ал. 1 ТЗ с определение от 11.I.2006 г. по ф.д. № 1725/2003 допуска прилагането в търговския регистър на договор за преобразуване на “Витерзее” - ООД, Казанлък, чрез вливане в “Комфорт - Стил” - ООД, София, и доклад на управителя X.X.X..

5113

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 926 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 442/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Мидас - Д” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Евлоги Георгиев 68, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговия с авточасти, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристическа, хотелиерска и ресторантьорска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83892

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 929 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 445/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Марица Софт” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Митрополит М. Кусев 44, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: разработка, внедряване, разпространение и дистрибуция на програмни продукти и информационни системи, покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, складови, лицензионни, хотелиерски, туристически, рекламни, ресторантьорски и други услуги, външноикономическа и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

83893

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 965 от 1.IV.2005 г. по ф.д. № 463/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Наталий” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Ген. Столетов 29, вх. А, ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, складови, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, консултантски услуги, търговия със селскостопанска продукция. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X..

83894

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 953 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 459/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Пир - Импекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 62, вх. 0, ет. 7, ап. 19, с предмет на дейност: транспорт на пътници и товари, търговска дейност, производствена дейност, услуги, предприемаческа дейност, търговия със селскостопанска продукция и нейни производни, консигнационна, търговия с художествени произведения и стоки на леката промишленост, вкл. хранителни, текстилни стоки, стоки на бита, обзавеждането, облекло, ел. уреди, рекламна, експертна, транспортна, строително-предприемаческа, ремонтна дейност, дървообработване и всякаква друга дейност, незабранена със закон в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83895

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 950 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 456/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Грация - ГД” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Васил Левски 81, вх. Б, ет. 6, ап. 11, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, хотелиерство и ресторантьорство, превоз на товари и пътници, включително таксиметрова дейност в страната и в чужбина, внос, износ и външнотърговска дейност, сервизни услуги и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83896

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 936 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 449/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ивиа 61” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Индустриален, бл. 15, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност с всички видове стоки, реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, мениджмънт, маркетинг и реклама, производство и реализация на стоки за бита, строителство и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83897

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 931 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 447/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Казанлък кабел” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Славей 10, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, хотелиерски и туристически, изграждане и експлоатация на местни и локални телевизионни и кабелни мрежи и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

83898

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 778 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 1397/2004 вписа в търговския регистър промени за “Стико” - ООД, Стара Загора: прехвърляне на дружествени дялове; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X.; промяна седалището и адреса на управление от Стара Загора, бул. Никола Петков 39, ет. 3, ап. 13, във Велико Търново, ул. Възрожденска 21, ап. 5; прилага по фирменото дело актуализиран учредителен акт на дружеството; прекратява производството по делото и изпраща по подсъдност в ОС - Велико Търново.

83899

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1065 от 12.IV.2005 г. по ф.д. № 3389/93 вписа в регистъра за едноличните търговци прехвърляне на фирмата на едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X. - Янес” на X.X.X., който поема активите и пасивите на прехвърленото предприятие, и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - Янес - X.X.”.

83900

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 867 от 24.III.2005 г. по ф.д. № 411/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Д енд Д” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 22, вх. А, ет. 1, ап. 27,с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, строеж, обзавеждане, реконструкция, модернизация и продажба на недвижими имоти у нас и в чужбина, посредническа дейност по сделки с недвижими имоти, производство и продажба на продукция от собствено производство, продажба на стоки местно производство и внос, продажба на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия, внос и износ по всички направления, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, транспортни услуги, вкл. таксиметрови, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, туристически, хотелиерски, ресторантьорство, информационно-програмни и други услуги, изкупуване и търговия с вторични метали и всякаква друга дейност, незабранена със закон в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

83454

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 864 от 24.III.2005 г. по ф.д. № 410/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “ГИ - Колева” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Чирпан, ул. Костадин Нунков 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83455

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 844 от 24.III.2005 г. по ф.д. № 400/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “КТВ” - ООД, със седалище и адрес на управление Гълъбово, ул. Ал. Стамболийски 28, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, строителство на недвижими имоти с цел продажбата им и други дейности в строителството на жилищни и промишлени обекти (без строителен надзор), продажба на стоки собствено производство, сделки с метали (без благородни) и металообработване, дървообработване и търговия с дървен материал, хотелиерски и туристически, рекламни, информационни сделки, програмни и други услуги, изграждане и експлоатация на местни и локални телевизионни и кабелни мрежи, външноикономическа, инженерингова, маркетингова, спедиторска (без поща) и транспортна дейност, складова и лизингова дейност, представителство, агентство, комисионерство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, търговия с петролни продукти, вкл. и с природен газ, и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

83456

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 868 от 24.III.2005 г. по ф.д. № 412/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Велта” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Казански, бл. 20, вх. А, ет. 3, ап. 54, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, ресторантьорство, хотелиерство, транспортна дейност, търговско посредничество и представителство, строително-ремонтна дейност, лизингова, външнотърговска и външноикономическа дейност, производство на промишлени и селскостопански стоки и произведения и всякаква друга дейност, незабранена със закон в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83457

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 838 от 22.III.2005 г. по ф.д. № 397/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Ван Каппъл” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Хан Аспарух 37, ет. 4, ап. 15, с предмет на дейност: търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговия - вътрешна и външна, търговско представителство и посредничество на местни и чужди физически и юридически лица, рекламни, информационни, програмни услуги, софтуер, хотелиерство, ресторантьорство, туризъм и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. Каппъл, Лео Лаурънс Ван Каппъл, които го представляват и управляват заедно и поотделно и с прокуриста X.X.X..

83458

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 277 от 1.IV.2005 г. по ф. д. № 384/2001 вписа прекратяването на “Жер стройконтрол 2001” - ООД: открива производство по ликвидация със срок 6 месеца считано от постановяване на решението и вписва за ликвидатор X.X.X..

83445

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 276 от 1.IV.2005 г. по ф.д. № 121/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с огранична отговорност “ЖМС” - ЕООД, със седалище и адрес на управлние с. Великденче, ул. Камчия 47, с предмет на дейност: вътрешен и външен транспорт - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина с всички видове МПС с цел туризъм и транспортни услуги, комисионни, складови и лизингови сделки, внос, износ, реекспорт, услуги, свързани с ремонт и поддържане на МПС, автомивки, автопаркинги, търговия с гориво-смазочни материали, вътрешна и външна търговия, производство, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, рекламни, импресарски и други услуги, както и всяка незабранена от закона дейност (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., безсрочно и се управлява и представлява от едноличния собственик Йоханес Хубертус Матийс Массен.

83446

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 278 от 4.IV.2005 г. по ф. д. № 220/93 вписа промяна за “Форса” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник и управител в дружеството; вписва X.X.X. за съдружник и управител; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

83447

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 18 от 9.I.2006 г. по ф.д. № 1255/93 вписа промяна за “Веда” - ООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., разпределен в 500 дяла по 10 лв. всеки; вписва нов адрес на управление - ул. Марица 11, вх. А, ап. 1; освобождава X.X.X. като съдружник; вписва X.X.X. за съдружник; вписва промени в дружествения договор, приети на ОС на съдружниците, проведено на 5.ХII.2005 г.

4828

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 744 ТЗ обявява с решение № 6 от 10.I.2006 г. по т.д. № 219/2003 заличаване на “БКС” - ЕООД, гр. Опака (в несъстоятелност), от търговския регистър при ТОС.

5747

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 254 от 25.III.2005 г. по ф.д. № 115/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Йорика” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Попово, ж.к. Русаля 3, вх. Б, ет. 3, ап. 6, и с предмет на дейност: производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция от животински и растителен произход; покупко-продажба на промишлени стоки от собствено производство; транспортни услуги; търговско представителство и посредничество; хотелиерски, туристически, рекламни и други услуги; лизинг; както и всяка друга дейност, незабранена от закона (след снабдяване с лиценза за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., безсрочно и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

83006

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 274 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 366/2004 вписа промяна за “Яйца и птици - Ломци” - ООД: заличава “Мел инвест холдинг” - АД, Сливен (рег. по ф.д. № 1160/96 на Сливенския окръжен съд), като съдружник в дружеството; вписва промени в дружествения договор, приети на ОС, проведено на 1.III.2005 г.

83007

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 266 от 29.III.2005 г. по ф.д. № 116/2005 вписа прехвърлянето на ЕТ “ГДТ - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “ГДТ - X.X. - X.X.” със същото седалище, адрес на управление и предмет на дейност; заличава ЕТ “ГДТ - X.X.” със собственик X.X.X., поради прекратяване на дейността вследствие прехвърлянето.

82062

Хасковският окръжен съд на основание чл. 735, ал. 1, т. 2 ТЗ с решение от 30.ХII.2005 г. по гр.д. № 698/2001 прекратява производството по несъстоятелност за длъжника “Стерконс” - ЕООД (в несъстоятелност), със седалище и адрес на управление Димитровград, бул. Ст. Стамболов 4а, поради липса на маса на несъстоятелността; прекратява правомощията на синдика X.X.X. от Хасково, ЕГН **********, и действието на общата възбрана върху имуществото на длъжника; постановява заличаване на длъжника “Стерконс” - ЕООД (в несъстоятелност), Димитровград (рег. по ф.д. № 79/91).

5115

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 550 от 16.III.2005 г. по ф.д. № 334/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Тера Трейд” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Бачо Киро 27, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, извършвани под формата на предприятие, хотелиерство (с изключение на чл. 2, т. 3 ТЗ), търговия с дървени материали, въглища и различни твърди горива под формата на предприятие, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от съдружниците заедно и поотделно.

83025

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 444 от 1.III.2005 г. по ф.д. № 1332/92 вписа прехвърлянето на ЕТ “Ролина - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ “Ролина - X.X. - X.X.”.

83026

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 718 от 11.IV.2005 г. по ф.д. № 412/2005 вписа “Агрозоо - инвест” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. П.Р. Славейков 10, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство; създаване и отглеждане на трайни насаждения - овощни градини и лозя, животновъдство; преработка, консервиране, съхранение и продажба на селскостопанска продукция; оранжерийно производство на зеленчуци; отглеждане на гъби, складова дейност; спедиционни, комисионни стоки; земеделски услуги със селскостопанска техника; транспортна и туристическа дейност; търговско посредничество и представителство, внос и износ на стоки по предмета на дейност; откриване и експлоатация на магазини и заведения за обществено хранене, хотелиерство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

83938

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 594 от 25.III.2005 г. по ф.д. № 341/2005 вписа “Поли - М” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Св. св. Кирил и Методий 45, с предмет на дейност: транспортно-превозна дейност (на пътници и товари) в страната и в чужбина, производство и покупка на стоки или други вещи, незабранени от закона, с цел продажбата им в страната или в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид; складова, рекламна, комисионна дейност, търговско представителство и посредничество, хотелиерство и туроператорска дейност, както и други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

83939

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 634 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 10178/2002 вписа промени за “Гефикс - Г” - ЕООД: освобождава заличения едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва нов едноличен собственик и управител - X.X.X.; промяна седалището и адреса на управление на Хасково, ж.к. Орфей, бл. 36, вх. Г, ап. 60.

83940

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.II.2005 г. по ф.д. № 111/93 вписа промени за “Веге комерс” - ООД: приемане на нов съдружник - X.X.X.; промени в дружествения договор; дружеството се представлява и управлява от X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83941

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 566 от 23.III.2005 г. по ф.д. № 170/94 вписа промени за “А.Р.А - България” - ООД: деноминирането на капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв. и размера на дяловете от 10 000 лв. на 10 лв.

83942

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 129, ал. 2, чл. 122 и чл. 117, ал. 4 ТЗ с решение от 23.Х.2002 г. по ф.д. № 68/2001 вписа промени за “Сабб корпорейшън - България” - ЕООД: освобождаване на едноличния собственик “Сабб корпорейшън” - АД, Панама; нов едноличен собственик - “Туи инвестмънтс” - ООД, САЩ.

83943

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 630 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 276/2002 вписа промени за “Еко - 2002” - ЕООД: освобождаване на заличения съдружник и управител Али Йурт; промяна вида на дружеството от “Еко - 2002” - ООД, на “Еко - 2002” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала Юмер Ердоган, който представлява и управлява дружеството.

83944

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 699 от 7.IV.2005 г. по ф. д. № 325/2001 вписа промени за “Диник” - ООД: освобождаване на заличения съдружник X.X.X.; промяна на вида на дружеството от “Диник” - ООД, на “Диник” - ЕООД; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

83789

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 704 от 4.IV.2005 г. по ф. д. № 398/2005 вписа дружество с ограничена отговорност “Флирт - такси” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, бул. България 152, ет. 2, офис 206, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, вътрешни и международни превозни сделки, складови сделки, лизинг, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, хотелиерски (без случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

83790

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 663 от 4.IV.2005 г. по ф. д. № 243/2004 вписа промени за “Брик” - ООД: освобождаване на заличения съдружник X.X.X.; приемане на нов съдружник - X.X.X.; промяна на седалището и адреса на управление, като занапред то е Хасково, ул. Кюстенджа 1, ет. 3; промени в дружествения договор; дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83791

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 616 от 29.III.2005 г. по ф. д. № 966/90 вписа прехвърляне на ЕТ “Бони и Г - X.X. - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ “Бони и Г - X.X. - X.X.” със същия предмет на дейност и седалище и адрес на управление - Хасково, ул. Бузлуджа 10.

83792

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 568 от 23.III.2005 г. по ф. д. № 2/2000 вписа прехвърляне на ЕТ “Жакси - X.X. - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ “Жакси - X.X. - X.X.” със същия предмет на дейност и седалище и адрес на управление - Димитровград, ул. Иван Вазов 13, вх. А, ап. 8.

83793

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 625 от 29.III.2005 г. по ф. д. № 2938/92 вписа прехвърляне на ЕТ “Еджи - X.X. - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ “Еджи - X.X. - X.X.” със същия предмет на дейност и седалище и адрес на управление - Хасково, ул. Кресна 10.

83794

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 613 от 29.III.2005 г. по ф. д. № 75/2001 вписа прехвърляне на ЕТ “Мишел - X.X. - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ “Мишел - X.X. - X.X.” със същия предмет на дейност и седалище и адрес на управление - Хасково, ул. Патриарх Евтимий 13, ет. 10, ап. 29.

83795

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 725 от 11.IV.2005 г. по ф. д. № 407/2005 вписа “Кибела” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Козлодуй 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, складови, лицензионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерство (извън случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, счетоводни и информационни услуги под формата на предприятие, външнотърговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Хермин Гарбис Дайлерян-Кайа и X.X.X. и се представлява и управлява от Хермин Гарбис Дайлерян-Кайа и X.X.X. заедно и поотделно.

83932

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 696 от 7.IV.2005 г. по ф. д. № 372/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Заки” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Строител 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки на пътници и товари в страната и в чужбина, дистрибуторство, складови сделки, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите на чл. 2, ал. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, строително-монтажна дейност, рекламна и издателска дейност (като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83933

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 726 от 11.IV.2005 г. по ф. д. № 413/2005 вписа “Крез - 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Емилиян Станев 1, с предмет на дейност: производство и покупка на всички видове стоки и други вещи с цел продажба и препродажба в първоначален, преработен и обработен вид; продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, транспортна дейност в страната и в чужбина, хотелиерство (извън случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), ресторантьорство, разкриване на зеведения за обществено хранене, шивашка дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83934

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 703 от 8.IV.2005 г. по ф. д. № 401/2005 вписа “Илида” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Васил Друмев 30 А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки на пътници и товари в страната и в чужбина, дистрибуторство, складови сделки, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите на чл. 2, ал. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, строително-монтажна дейност, рекламна и издателска дейност (като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

83935

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 715 от 11.IV.2005 г. по ф. д. № 1035/94 вписа поемане на ЕТ “X.X. - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения ведно с фирмата на наследодателя X.X.X. от неговата наследница X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ “X.X. - X.X.” със същия предмет на дейност, седалище и адрес на управление - Симеоновград, ул. Съединение 89.

83936

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 694 от 7.IV.2005 г. по ф. д. № 392/2005 вписа “Ферпакс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Александър Стамболийски 9, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; осъществяване на външно- и вътрешнотърговска дейност, представителство, агентство, комисионерство и посредничество на наши и чужди юридически и физически лица; финансови операции (при режима, установен от Закона за банките) и брокерска дейност (след разрешение на Комисията за финансов надзор), комисионни, спедиционни и посреднически сделки в страната и чужбина, хотелиерство (извън случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ) и ресторантьорство. Дружеството е е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X..

83937

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.III.2005 г. по ф.д. № 225/2000 вписа промени за “Есха” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител на дружеството X.X.X.; вписва X.X.X. като едноличен собственик на капитала и управител на дружеството.

82999

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.IV.2005 г. по ф.д. № 237/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Дав - 05” - ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Хан Аспарух 7, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид, производство на стоки с цел продажба, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, търговия на едро и дребно, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна дейност, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмна дейност или предоставяне на други услуги, външнотърговска и външноикономическа дейност, както и всички други незабранени от закона търговски дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., с управител и представител X.X.X..

83469

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IV.2005 г. по ф.д. № 6/2002 вписа промени за “Общински жилища и имоти” - ЕООД, Шумен: заличава досегашния управител X.X.X.; вписва новоназначения управител на дружеството X.X.X.-X..

83470

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.II.2005 г. по ф.д. № 115/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ориент лайвсток - КТ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Шумен, пл. България 2, ап. 27, с предмет на дейност: търговско представителство, посредничество и комисионерство, хотелиерство и туризъм, производство на селскостопанска продукция и животновъдство, търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, складова дейност и лизинг, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти с цел продажба, консултантска дейност, представителство на юридически и физически лица, вътрешен и международен транспорт, превоз на пътници и товари по суша, включително автобусни превози по въздух и вода, внос и износ по целия предмет на дейност, които дейности ще бъдат извършвани по търговски начин съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 3 ТЗ. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представител Нажи Елиас Дахруж.

83471

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.IV.2005 г. по ф.д. № 244/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Вяра 05” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Плиска, ул. Георги Ванков 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки, информационно обслужване и консултации, производство, търговия, отдаване под наем и сервиз на компютърна техника и оборудване, хотелиерска и туристическа дейност, предпечатна и издателска дейност. Дружеството е с капитал 110 800 лв., с неопределен срок, със съдружници: кооперация “ВЗКАЧС Надежда 96” - Плиска, рег. по ф.д. № 9/96 по описа на ШОС, представлявана от X.X.X.; ПК “Плиска” - Плиска, рег. по ф.д. № 6/91 по описа на ШОС, представлявана от X.X.X.; “Надежда 04” - ООД, Плиска, рег. по ф.д. № 188/2004 по описа на ШОС, представлявано от X.X.X., и се управлява и представлява от X.X.X..

83472

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.IV.2005 г. по ф.д. № 245/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Сирена Груп - 33” - ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Владайско въстание 100, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с хранителни и промишлени стоки, туроператорство и екотуризъм (след лиценз), извършване на посредническа дейност по наемане на работа в страната и в чужбина (след лиценз), извършване на посредническа дейност по наемане на работа на морски специалисти в страната и в чужбина (след лиценз), комисионна дейност, консултантска дейност, хотелиерство и ресторантьорство (след лиценз), транспорт на товари в страната и в чужбина (след лиценз), спедиторска дейност и митническо агентиране (след лиценз), складова и антрепозитна складова дейност (след лиценз), производство, преработка и обработка на селскостопански суровини от растителен и животински произход и търговия с тях, производство на промишлени изделия и търговия с тях, строителна и строително-монтажна дейност, строителство, закупуване на и ремонт на жилищни и промишлени сгради с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

83473

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.IV.2005 г. по ф.д. № 247/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Геоелит” - ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Август Попов 16, с предмет на дейност: извършване на кадастрални и геодезически работи, геодезическо проектиране, геодезически услуги и извършване на оценки на недвижими имоти (след съответно лицензиране) при условията на чл. 1, ал. 3 ТЗ, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външноикономическа дейност, внос, износ, реекспорт, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или предоставяне под наем, всякакви други дейности, разрешени по нормативен ред. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници: ЕТ “X.X. 98” - Шумен, рег. по ф.д. № 1184/98 по описа на ШОС, представлявано от X.X.X., и “Шуменски кадастър” - ЕООД, Шумен, рег. по ф.д. № 28/93 по описа на ШОС, представлявано от управителя X.X.X.. Дружеството се представлява и управлява от двамата представители на съдружниците-търговци X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83474

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.III.2005 г. по ф.д. № 229/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Желев - 05” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Шумен, бул. Славянски 9, ап. 13, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, като същите ще се водят по търговски начин съгласно чл. 1, ал. 3 ТЗ, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, изкупуване и преработка на дървесина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представител X.X.X., ЕГН **********.

83000

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф.д. № 222/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Даймънд Пропърти Инвестмънтс” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Добри Войников 9 - 13, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаването им под наем, лизингови сделки, международен транспорт, външнотърговска дейност, износ, внос, реекспорт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Стивън Пол Сейнт Клеър, Йън Пол Грунди и X.X.X., които ще представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

83001

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф.д. № 217/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Сокър - Чешмеджиев” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Петър Берон 2, вх. 2, ет. 2, ап. 28, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия със селскостопанска продукция, производство и търговия с вина, ракии и изобщо с всякакви алкохолни напитки и цигари, покупко-продажба на препарати и продукти за растителна защита, след съответното разрешение, продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия с горива, гориво-смазочни материали и всякакви петролни продукти, търговско представителство и посредничество, складови, лицензионни, комисионни, лизингови, спедиционни и превозни сделки, издаване на менителници, записи на заповеди, чекове, превоз на стоки и товари в страната и в чужбина с товарен или лекотоварен автомобилен транспорт, таксиметрова дейност, организиране на курсове за подготовка и квалификация на водачи на МПС, арендаторство (наемане и отдаване под наем на земеделска земя), хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, както и предоставянето на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предприемачество и извършване на строително-ремонтни дейности, охранителна дейност, ремонт на аудио-, видео- и ел. техника, дърводелски, счетоводни услуги, авторемонтни и автокозметични услуги и други такива, международен транспорт и туризъм, външнотърговски и външноикономически сделки и др., позволени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представител X.X.X..

83002

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.III.2005 г. по ф.д. № 232/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мадара тур” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Шумен, пл. Оборище 1, и с предмет на дейност: туроператорство, турагентство, хотелиерство, ресторантьорство, търговия с промишлени и хранителни стоки, безалкохолни напитки и стоки за бита, търговия с цигари и алкохол след съответните разрешения, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионерство, търговско представителство и посредничество, лизингова и транспортна дейност, превоз на пътници и товари с леки и товарни коли в страната и в чужбина, валутни сделки (след съответно разрешение), складови сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски дейности, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия с торове, препарати за растителна защита и семена, производство и търговия със селскостопанска продукция, семепроизводство, механизирани услуги в областта на растителната защита, рекламна и складова дейност, консултантски услуги за обработка на селскостопанска земя, семепроизводство, механизирани услуги в областта на растителната защита, рекламна и складова дейност, консултантски услуги за обработка на селскостопански земи, външнотърговска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представител X.X.X..

83003

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф.д. № 216/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Моби комерс” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Шумен, бул. Преслав 22, вх. 1, ет. 4, ап. 23, и с предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност (след лиценз), предоставяне на допълнителни туристически услуги, откриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, строително предприемачество, пакетаж на бързооборотни стоки и хранителни продукти, търговско представителство и посредничество, разработка, разпространение и внедряване на програмни продукти, изграждане и поддържане на информационни системи, сделки с интелектуална собственост (след лиценз), комисионни сделки, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, рекламни услуги, дърводелски и шивашки услуги, строително-монтажна и ремонтна дейност, лизинг, външнотърговска дейност, бартерни сделки и реекспорт, извършване на дейност като обменно бюро. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще представляват дружеството заедно и поотделно.

83004

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф.д. № 220/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Счетоводна кантора - Фактор” - ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Съединение 109, ет. 4, офис 5, и с предмет на дейност: финансово-счетоводни и данъчни консултации, финансови анализи, бизнеспрограми и оценка на активи, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, производство, разпространение, продажба и внедряване на програмни продукти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, производство на мебели, проектиране, външноикономическа дейност, внос, износ, реекспорт, издателска, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или предоставяне под наем, всякакви други дейности, разрешени по нормативен ред. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

83005

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.IV.2005 г. по ф.д. № 401/2001 вписа промени за “Полекс Пласт” - ООД, Шумен: заличава X.X.X. като съдружник и управител на дружеството. Дружеството се представлява само от управителя X.X.X..

83462

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.IV.2005 г. по ф.д. № 168/96 вписа промени за “БКС” - ООД, Шумен: заличава X.X.X. като управител на дружеството; вписва нов управител - X.X.X..

83463

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.IV.2005 г. по ф.д. № 23/99 вписа промени за “Полекс” - ООД, Шумен: заличава X.X.X. като съдружник и управител на дружеството; дружеството се представлява само от управителя X.X.X..

83464

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IV.2005 г. по ф.д. № 144/2003 вписа промени за “Бончев и Илиев” - ООД, Шумен: вписва като съдружник в дружеството “Стройко - Бозов и Райчев” - ООД, със седалище Шумен, рег. по ф.д. № 283/96 по описа на ШОС, представлявано от управителя X.X.X.; вписва промяна на адреса на управление на дружеството, като новият адрес е: Шумен, ул. Ришки проход 30; вписва приетия нов дружествен договор на дружеството.

83465

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 1.IV.2005 г. по ф.д. № 124/96 вписа промени за “Комекс” - ЕАД, Каспичан: вписва промяна в правно-организационната форма на дружеството от ЕАД в АД; вписва промени в устава на дружеството, приети с решение на общото събрание на акционерите от заседанието му на 11.III.2005 г.; вписва прилагането по ф.д. № 124/96 на заверен препис от изменения и допълнен устав на дружеството; вписва промяна в предмета на дейност на дружеството, като от същия се заличава текстът: “извършване на посредническа дейност по наемане на български граждани в страната и/или чужбина и/или на моряци” и става: “производство и търговия с леярски материали, стъкло, керамика, порцелан, свързочни материали, черни и цветни метали, стоки и услуги за населението, научно-производствена, проектантска и инженерингова дейност, отдаване под наем, аренда и т.н. на дълготрайни и краткотрайни активи, обмяна на левове и валута”; вписва прилагането на заверен препис от приетия годишен счетоводен отчет на “Комекс” - АД, Каспичан, за 2000 г.

83466

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.IV.2005 г. по ф.д. № 703/2004 вписа промени за “Лебед комерс” - ООД, Шумен: заличава X.X.X. като съдружник и вписва като едноличен собственик, представител и управител X.X.X.; вписва промяна във формата и наименованието на дружеството от ООД на ЕООД “Лебед комерс”; вписва и приетия от общото събрание на дружеството учредителен акт.

83467

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IV.2005 г. по ф.д. № 191/98 вписа промени за “Химера” - ООД, Шумен: вписва X.X.X. като съдружник в дружеството; вписва X.X.X. като съдружник в дружеството; вписва X.X.X. като съдружник в дружеството; заличава X.X.X. като съдружник и управител на дружеството; вписва промяна в адреса на управление на дружеството - Шумен, бул. Мадара 42; вписва X.X.X. за съуправител и представител на дружеството, като двамата управители - X.X.X. и X.X.X., имат право да действат самостоятелно (заедно и поотделно).

83468

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 638 от 4.IV.2005 г. по ф.д. № 206/2005 вписа в търговския регистъра еднолично дружество с ограничена отговорност “Хит” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Ямбол, ж.к. Златен рог, бл. 28, вх. А, ап. 18, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни сделки, вътрешни и международни превозни сделки; складови и с интелектуална собственост сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; други дейности, разрешени със закон (при спазване законовите изисквания за лицензиране); внос и износ по предмета на дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

84948

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 643 от 5.IV.2005 г. по ф.д. № 190/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Д-р X.X. - Универма” - ООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Христо Ботев 1, вх. В, ап. 34, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и търговия със селскостопански, хранителни и промишлени стоки, зърнопроизводство, животновъдство, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни, счетоводни или други услуги; комисионни, спедиционни, вътрешни и международни превозни сделки; складови сделки; други дейности, разрешени със закон (при спазване законовите изисквания за лицензиране); внос и износ по предмета на дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. за неопределен срок от време, извън компетенциите на общото събрание.

84949

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 496 от 18.III.2005 г. по ф.д. № 329/99 вписа промени за “Супер газ 99” - ООД, Ямбол: вписва освобождаване на X.X.X. като съдружник: вписва прехвърляне на дялове от капитала на дружеството от X.X.X. на съдружника X.X.X.; вписва X.X.X. като едноличен собственик на капитала; вписва промяна във фирмата на дружеството - “Супер газ 99” - ЕООД.

84950

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 635 от 4.IV.2005 г. по ф.д. № 700/99 вписа промени за “Диас - 2000” - ЕООД: вписва новия съдружник X.X.X.; вписва прехвърляне на дружествени дялове от X.X.X. на X.X.X.; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Диас - 2000” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Стара река, област Ямбол, ул. Бакаджик 6.

84951

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 611 от 31.III.2005 г. по ф.д. № 241/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Агротрейд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Ст. Стамболов 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, вътрешни и международни превозни сделки; складови и с интелектуална собственост сделки; строително-ремонтна и монтажна дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; транспортни услуги; превоз на пътници и товари; производство и продажба на стоки от и за бита; производство, обработка, преработка и търговия със селскостопански стоки, метлен клас и изделия от него, животинска продукция и пчелни продукти; ветеринарномедицински услуги и продажба на ветеринарни препарати и лекарства; механизирани услуги със селскостопанска техника; продажба и разпространение на препарати за растителна защита; други дейности, разрешени със закон (при спазване законовите изисквания за лицензиране), внос и износ по предмета на дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

84952

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 633 от 4.IV.2005 г. по ф.д. № 171/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Н.С.Н. Индъстрийс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Елхово, ул. Славянска 4, с предмет на дейност: производство на стоки с цел продажба; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос и износ на стоки; международен транспорт; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки; всякаква друга дейност, незабранена със закон или за която не се изисква специален разрешителен режим, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от управителя и едноличен собственик на капитала Марк Селби.

84953

Ямболският окръжен съд на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ с решение № 124 от 11.I.2006 г. по т.д. № 531/2005 обявява неплатежоспособността на “Герстони” - ООД, Ямбол, ул. Жорж Папазов 9, вписано в търговския регистър с решение по ф.д. № 466/97, считано от 1.II.2003 г.; обявява “Герстони” - ООД, Ямбол, в несъстоятелност; прекратява производството по несъстоятелност на “Герстони” - ООД, Ямбол. Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обнародването му в ДВ пред ВКС.

5116

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 599 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 217/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Тунджа кар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Инже войвода 1, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност; производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция, семепроизводство и агротехнически услуги; строителни дейност - покупка, строеж, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, изграждане на промишлени обекти; маркетингова, спедиционна, складова и лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество; търговия на едро и дребно с промишлени и хранително-вкусови стоки, химически продукти, торове и препарати; внос и износ по предмета на дейност; хотелиерство и ресторантьорство; транспортна и туристическа дейност в страната и в чужбина; производство и разпространение на видео- и звукозаписи; предпечатна подготовка и изготвяне на печатни произведения; търговска дейност с горива, петролни продукти, масла, газ пропан-бутан и техни производни; всички други дейности, разрешени от закона, и с капитал 6000 лв. (апортна вноска). Дружеството е с неопределен срок, управлява се от едноличния собственик на капитала “Тунджа кооп” - АД, Ямбол, и се представлява от прокуриста (търговски управител) X.X.X..

82070

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 601 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 178/2005 вписа промяна за “Лида трейд” - ЕООД: вписва промяна в седалището и адреса на управление от Сливен, ул. Илинденско въстание 5, на с. Сламино, област Ямбол, ул. Христо Ботев 3.

82071

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 583 от 28.III.2005 г. по ф.д. № 20/2005 вписа прехвърляне фирмата на ЕТ “Анжел 2000 X.X.” със седалище и адрес на управление Тополовград, ул. Г. Бенковски 24, заедно с предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения съгласно договор от 11.III.2005 г. от едноличния търговец X.X.X. на правоприемника “Анжел - ойл - 2005” - ЕООД, Тополовград.

82072

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 582 от 28.III.2005 г. по ф.д. № 174/2005 вписа прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ “Вечил - X.X.” със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Страхил войвода 31, ап. 3, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Вечил 1” - ЕООД, Ямбол.

82073

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 573 от 28.III.2005 г. по ф.д. № 220/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Пайрамид Дивелъпърс” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Преслав 4А, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и всякакви други услуги и дейности, разрешени от закона, като при необходимост ще придобива съответните лицензии, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява, представлява и подписва от едноличния собственик на капитала Томас Джон Лоу.

82074

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 577 от 28.III.2005 г. по ф.д. № 214/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Пропъртис инвестмънт” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Елхово, ул. Рила 26А, с предмет на дейност: покупка, строителство или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; хотелиерски, туристически и рекламни услуги, лизинг; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки; информационни, програмни или други услуги, търговско представителство и посредничество; всякакви други услуги и дейности, разрешени от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

82075

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 597 от 30.III.2005 г. по ф.д. № 224/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кабер” - ЕООД ( изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Елхово, ул. Славянска 5, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия с недвижими имоти; посреднически услуги; хотелиерство и ресторантьорство; маркетинг; лизинг; търговско представителство на български и чуждестранни фирми и лица, както и всякакви други услуги и дейности, разрешени от закона, кат