Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 12.XII

  • НАРЕДБА № 8 ОТ 12 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 24 ОТ 2013 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 10 ОТ 26 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В БАНКИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 51 ОТ 11 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ ОТ ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 04.08.2006 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 50 ОТ 11 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СПИРАЧНИТЕ СИСТЕМИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2000 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИИТЕ И РАЗРЕШЕНИЯТА, ИЗДАВАНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА (ОБН., ДВ, БР. 14 ОТ 2000 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 76 ОТ 2002 Г. И БР. 19 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ОБН., ДВ, БР. 24 ОТ 2000 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 87 ОТ 2001 Г. И Виж повече
  • ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ ЗА ПЕРИОДА 7 НОЕМВРИ 2003 Г. - 6 НОЕМВРИ 2006 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА ДЕЙНОСТТА ПО ЗАКУПУВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ОБМЕН И ПРОДАЖБИ НА ХЛЕБНО И ФУРАЖНО ЗЪРНО НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" И ПРОВЕРКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛА НА НАЛИЧН Виж повече
  • ПРОГРАМА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА ПЕРИОДА 2001 - 2003 Г. (Одобрена с Решение № 65 от 5 февруари 2002 г. на Министерския съвет. Виж повече
  • НАРЕДБА № 52 ОТ 11 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАБОТНОТО ПРОСТРАНСТВО, ДОСТЪПА ДО ПОЗИЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 72 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2006 Г. Виж повече