Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 89 от 6.XI

  • ЗАКОН ЗА ПОЧВИТЕ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА - ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ С НАД 50 НА СТО ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ПРЕЗ 2007 Г. Виж повече
  • МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТ, ИЗМЕРВАЩ ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА - ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ С НАД 50 НА СТО ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ПРЕЗ 2007 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ЗА 2008 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СМЕТКА НА ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2007 Г. НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НЯКОИ ЧАСТИЧНО ИЛИ НАПЪЛНО ДЕХИДРАТИРАНИ МЛЕКА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. Виж повече
  • ПОПРАВКА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 695 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНА ПРОМЯНА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА - СЪЗДАВАНЕ НА НОВО НАСЕЛЕНО МЯСТО Виж повече
  • СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА (Утвърдено с Решение № 169 от 16 март 2007 г. на Министерския съвет. В сила от 9 октомври 2007 г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките