Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 89 от 6.XI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО

ЗАПОВЕД № РД-09-637 от 3 октомври 2007 г.

На основание чл. 119, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията нареждам:

Утвърждавам Държавна профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу заболяванията по животните за 2008 г.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.

Министър: Н. Кабил

ДЪРЖАВНА ПРОФИЛАКТИЧНА ПРОГРАМА

за задължителните мерки за профилактика и борба срещу заболяванията по животните за 2008 г. съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

1. Принципи за планиране на мероприятията срещу заразните болести

С цел планиране на мероприятията срещу заразните болести съгласно настоящата програма се вземат под внимание следните обстоятелства:

- действащите нормативни документи: Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), Регламенти на Европейската общност и съответни наредби за профилактика, ограничаване и ликвидиране на огнища на заразни заболявания;

- изискванията на Международния зоосанитарен код;

- приетите програми за кофинансиране на Постоянен комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните;

- одобрените от министъра на земеделието и продоволствието програми за надзор на болестите през 2008 г.;

- списъка за общите мерки за борба със заразните и паразитните болести по животните и птиците по чл. 120 ЗВД, срещу които през 2008 г. държавните ветеринарномедицински органи ще провеждат задължителни профилактични и принудителни мероприятия;

- броя на животните в населените места, влизащи в състава на ветеринарните участъци;

- епизоотичния статус на животните в населените места, влизащи в състава на ветеринарните участъци;

- въведените мерки за биосигурност на животновъдните обекти от собствениците;

- въведената технология за отглеждане на различните видове и категории животни;

- наличието на обекти с епизоотично значение и връзките между тях с други обекти с епизоотично значение;

- епизоотичната обстановка в съседните на Р България страни и в останалите страни - членки на ЕС;

- епизоотологичната, епидемиологичната и икономическата значимост на отделните инфекциозни болести.

2. Имунопрофилактични мероприятия и диагностични изследвания, финансирани от републиканския бюджет по чл. 120, ал. 3 ЗВД

2.1. ИМУНОПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРО-ПРИЯТИЯ

2.1.1. Ваксинация против антракс:

2.1.1.1. В стационарните за антракс селища се извършва двукратна ваксинация - пролет и есен, на всички говеда и еднокопитни над тримесечна възраст и овце и кози над двумесечна възраст.

2.1.1.2. В селища, в които е констатиран антракс еднократно през последните 30 години, се извършва еднократна ваксинация на говеда, овце и еднокопитни при навършване на посочената по-горе възраст.

2.1.1.3. Ваксинация на биволи, кози и свине в райони, свободни от антракс, се извършва само при констатиране на заболяването след писмено разрешение от ЦУ на НВМС.

Забележки:

1. Стационарно за антракс е селище и територията около него, в което през последните 30 години заболяването е констатирано най-малко два пъти.

2. Всички извършени ваксинации на едрите и дребните преживни животни се въвеждат в информационната система за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти (ИС ИЖРЖО) на НВМС.

2.1.2. “Орална” ваксинация на дивите свине срещу класическа чума по свинете - НВМС изпълнява одобрена от ЕК програма за надзор и ерадикация на КЧС, включваща и ваксинация на дивите свине орално с “жива” ваксина щам “К”.

2.1.2.1. Дивите свине, отглеждани на територията на страната, се ваксинират “орално” с жива ваксина щам “К”. Ваксинацията се извършва чрез две кампании - пролет и есен, с по две залагания на ваксинални примамки през 10 - 14 дни.

2.1.3. Ваксинация срещу Нюкясълска болест (псевдочума) по птиците (кокошки, бройлери, фазани, пуйки, спортни гълъби и гълъби за представление)

Задължителна поголовна ваксинация срещу Нюкясълска болест (псевдочума) по птиците (кокошки-носачки, родителски стада и бройлери, фазани, пуйки и спортни гълъби и гълъби за представление) се извършва на основание чл. 5 от Наредба № 31 от 2005 г. във:

1. всички населени места, разположени в десеткилометровата гранична зона по границата с Румъния, Република Сърбия и Република Македония;

2. всички населени места, разположени в петкилометровата зона около промишлени птицеферми;

3. всички населени места, разположени около езера и резервати с мигриращи птици и “влажни зони”;

4. всички промишлени птицеферми в страната, регистрирани като животновъдни обекти, съгласно ЗВД;

5. ваксинация на еднодневни бройлери в люпилните в страната, регистрирани като животновъдни обекти, съгласно ЗВД;

6. ваксинация на всички птици, отглеждани в “заден двор” в населените места от областите Видин, Враца и Монтана.

Забележка. Ваксинацията срещу Нюкясълска болест (псевдочума) по птиците се извършва само с регистрирани в страната “лентогенни” ваксини, като в промишлените птицеферми и в люпилните ваксината и манипулацията е за сметка на собствениците им.

Ваксинацията по т. 1, 2 и 3 се извършва, както следва:

а) пролетна: с “лентогенни” ваксини - при младите птици, след 15-ия ден от излюпването съгласно указанията на фирмата производител;

б) есенна: реваксинация с “инактивирана” ваксина - подрастващи и възрастни птици, съгласно указанията на фирмата производител.

Ваксинацията по т. 4 и 5 се извършва на всички категории птици от ветеринарния лекар, обслужващ птицефермата или люпилнята, съгласно одобрената от директора на съответното РВМС схема, представена от собственика на птицефермата или люпилнята, като може да се използват и регистрираните в страната поливалентни ваксини.

Ваксинация на пуйки, пернат дивеч, отглеждан във ферми, и гълъби:

1. пуйките - със същите ваксини и методи с двойни дози ваксина;

2. пернатият дивеч, отглеждан във ферми (волиери), се реваксинира с ваксина “лентогенен” щам съгласно указанията на фирмата производител две седмици преди разселването му;

3. спортните гълъби и тези, предназначени за състезания и изложби, се реваксинират с “инактивирана” ваксина на четириседмична възраст и се реваксинират 4 до 6 седмици преди започване на състезателния сезон или мероприятието, в което ще участват.

За контрол на имунния статус на ваксинираните птици 15 - 20 дни след ваксинацията от всяко стадо задължително се изследват от 20 до 40 броя кръвни проби за контрол на напрежението на имунитета и контрол на извършената ваксинация.

Освен едновалентни ваксини срещу Нюкясълска болест (псевдочума) по птиците може да се използват и комбинирани поливалентни ваксини, регистрирани в Република България.

2.1.4. Бяс:

2.1.4.1. Ваксинация при констатиран случай на бяс - след лабораторно потвърждаване на болестта бяс при животните, в засегнатото населено място или в част от него задължително се ваксинират всички кучета, котки и домашни животни, излизащи на паша (съгласно чл. 17, т. 7 от Наредба № 23 от 2002 г. за профилактика и борба с болестта бяс по животните).

Ваксинацията на домашните кучета по т. 3.1.30 се извършва съгласно изискванията по чл. 120, ал. 4 ЗВД.

2.1.4.2. Ваксинация на лисиците - НВМС изпълнява одобрена от ЕК програма за орална ваксинация на лисиците. Програмата обхваща залагане на ваксина на територията на областите в Северна България, Софийска област и област София-град. На 1 кв.км се залагат от 18 до 25 ваксинални примамки.

2.1.5. Резерв от ваксини

НВМС поддържа резерв от ваксини срещу следните заболявания по животните:

· ваксина срещу КЧС - субединична (маркерна) - 150 000 дози.

Забележка. При извършване на посочените имунопрофилактични мероприятия от държавния бюджет се заплаща само стойността на ваксината и манипулацията. Всички консумативи - индивидуални игли, спринцовки, транспортни разходи и разходи по фиксиране на животните, се заплащат от собствениците на животни, с изключение на посочените при ваксинацията на птици, отглеждани в промишлените птицеферми и в люпилните, където всички разходи са за сметка на собствениците. Залагането на ваксиналните примамки против бяс по лисиците е за сметка на държавния бюджет.

2.1.6. Идентификация на животните

Всички едри, дребни преживни животни и разплодни свине се идентифицират с индивидуална(и) ушна(и) марка(и) съгласно Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти.

Свинете за угояване в промишлените свинекомплекси могат да се идентифицират с обща ушна марка, носеща уникалния номер на животновъдния обект.

При извършване на масови имунопрофилактични и диагностични мероприятия в списъка на стопаните (по образец КЗЖ - 01) се вписва пълният идентификационен номер на третираното животно.

Идентификация на пчелните семейства се извършва съгласно изискванията по чл. 4 от Наредба № 27 от 2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства.

2.2. ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

2.2.1. Алергични диагностични изследвания:

2.2.1.1. Туберкулоза говеда - НВМС изпълнява одобрена от ЕК програма за кофинансиране на надзора и ерадикацията на заболяването, включваща:

2.2.1.1.1. Еднократно интрадермално изследване (през пролетта: март - май) на всички говеда, навършили шестседмична възраст, в стада, свободни от туберкулоза. През есента (септември - ноември) се изследват всички говеда, пропуснати при пролетното изследване, и всички новородени телета, навършили шестседмична възраст, които не са били изследвани през пролетта.

2.2.1.1.2. В стада с констатирана туберкулоза по говедата изследванията се извършват съгласно чл. 30, ал. 4 от Наредба № 48 от 2006 г. за здравните изисквания към говеда и свине при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции, на които трябва да отговарят.

2.2.1.1.3. Еднократно интрадермално изследване на всички говеда, навършили шестседмична възраст, внесени в страната от трети страни, по време на задължителната карантина.

Забележка. Изследването по т. 2.2.1.1.3 се заплаща от собственика на внесените говеда.

2.2.1.2. Туберкулоза свине: еднократна туберкулинизация на всички свине и прасета, които се отглеждат съвместно с говеда, при които е констатирана туберкулоза.

Всички говеда и свине, внесени в страната, се изследват еднократно за туберкулоза през втората половина на задължителната карантина, като разходите са за сметка на собствениците им.

2.2.1.3. Туберкулоза птици (кокошки, пуйки, фазани) - еднократна туберкулинизация на 10 % от изходните линии, прародителските и родителските стада, ако се отглеждат повече от един яйценосен период.

Забележки:

1. От държавния бюджет се заплаща само стойността на диагностикума и манипулацията. Всички консумативи - игли за туберкулинизация, транспортни разходи и разходи по фиксиране на животните, се заплащат от собствениците на животни.

2. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в информационната система за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти (ИС ИЖРЖО) на НВМС.

2.2.2. Клинични диагностични изследвания:

2.2.2.1. Американски гнилец по пчелите - прегледи:

2.2.2.1.1. Задължителните пролетни и есенни профилактични прегледи на пчелните семейства се извършват от ветеринарномедицински специалист.

Период на извършване на пролетния преглед - от 01.04 до 10.05.

Период на извършване на есенния преглед - от 20.08 до 30.09.

При необходимост ветеринарномедицинският специалист може да се подпомага от пчелар-проверител. Проби при съмнение за гнилцови заболявания се вземат от ветеринарен лекар и те се придружават с писмо по утвърден образец (образец КЗЖ - 31) до съответната лаборатория за изследване.

2.2.2.1.2. През останалата част от годината при съмнение за възникване на гнилцово заболяване или при повикване от собственика на пчелина се извършва преглед от ветеринарен специалист на пчелните семейства в пчелина съгласно чл. 7 от Наредба № 30 от 2002 г. за профилактика и борба с някои заразни болести по пчелите и се взима и изпраща проба за лабораторно изследване съгласно чл. 7, ал. 2 от посочената наредба.

2.2.2.2. Нозематоза по пчелите

Задължителен преглед и вземане на проби от подмора през периода от 01.02 до 15.05 на всички майкопроизводни стопанства. Пробите се изпращат за изследване в НДНИВМИ - София. При липса на подмор взетата проба съдържа 20 - 30 стари пчели (по-черни и лъскави).

2.2.2.3. Екзотични заболявания - шап по чифтокопитните, шарка по овцете и козите, чума по говедата, чума по дребните преживни, африканска чума по свинете, син език, африканска чума коне - ежедневни клинични прегледи в селищата, разположени близо до границата с Р Турция, Р Гърция, Р Македония, Р Сърбия и Румъния, при влошаване на епизоотичната обстановка в тези страни по отношение на посочените заболявания и ежеседмични клинични прегледи в останалите селища на страната със заповед на генералния директор на НВМС.

2.2.2.4. Бяс - ежедневни клинични прегледи през 14-дневния период на изолация на животните при съмнение за бяс съгласно чл. 10, т. 3 от Наредба № 23 от 2002 г. за профилактика и борба с болестта бяс при животните.

2.2.3. Лабораторно-диагностични изследвания:

2.2.3.1. Туберкулоза говеда, свине, птици и други животни - лабораторно изследване на лимфни възли, бял дроб, черен дроб и други вътрешни органи, взети при диагностично и санитарно клане или при съмнение за туберкулозна находка по време на кланичния месопреглед при редовно заклани животни.

Лабораторно-диагностичните изследвания за туберкулоза се извършват съгласно методите, посочени в чл. 30, ал. 1 от Наредба № 48 от 2006 г. за здравните изисквания към говеда и свине при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции, на които трябва да отговарят.

2.2.3.2. Спонгиформна енцефалопатия говеда (СЕГ) - НВМС изпълнява одобрена от ЕК Програма за кофинансиране на надзора и ерадикацията на заболяването, включваща:

2.2.3.2.1. Лабораторно изследване на мозъчен ствол от:

а) всички умрели говеда на възраст над 24 месеца;

б) всички говеда, предназначени за неотложно клане, на възраст над 24 месеца;

в) всички говеда, показали клиника на заболяване (независимо какво) при извършване на предкланичния преглед, на възраст над 24 месеца;

г) всички говеда, показали клинични признаци, сходни с клиничните признаци на заболяването спонгиформна енцефалопатия.

Изследването на пробите по букви “а”, “б” и “в” се извършва чрез “бързи тестове”.

Изследванията на пробите по буква “г” се извършват съгласно приложение № 3, т. 3.1, буква “а” от Наредба № 28 от 2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по животните и условията и реда за прилагането им.

2.2.3.2.2. Лабораторно изследване чрез “бързи тестове” на проби мозъчен ствол от всички говеда, предназначени за редовно клане, на възраст над 30 месеца.

Изследванията се извършват по програма за мониторинг съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба № 28 от 2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по животните и условията и реда за прилагането им.

Забележка. Всички получени резултати се въвеждат в информационната система за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти (ИС ИЖРЖО) на НВМС.

2.2.3.3. Класическа чума по свинете - НВМС изпълнява одобрена от ЕК Програма за кофинансиране на надзора и ерадикацията на заболяването, включваща:

2.2.3.3.1. Вирусологични и серологични изследвания на свине при съмнение за възникване на заболяването съгласно изискванията по чл. 4, ал. 2 от Наредба № 4 от 2007 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта класическа чума по свинете.

2.2.3.3.2. Вирусологични и серологични изследвания на проби, взети от:

- домашни свине, отглеждани в промишлени свинекомплекси;

- домашни свине, отглеждани във ферми с търговска цел;

- домашни свине, отглеждани в “заден двор”;

- източнобалкански свине и техните кръстоски, отглеждани при пасищни условия;

- намерени умрели и отстреляни диви свине.

2.2.3.3.3. Серологични и вирусологични изследвания за КЧС на проби, взети от умрели, хронично болни и изоставащи в развитието си прасета, отглеждани в свинекомплекси и свинеферми. Броят на пробите се определя при 95 % достоверност и 10 % разпространение на вируса на КЧС съгласно приложение № 1 за определяне броя на необходимите проби.

Методите за серологично и вирусологично изследване за откриване на вируса на класическата чума по свинете са посочени в приложение № 3 към чл. 4, ал. 2, т. 2 от Наредба № 4 от 2007 г.

Забележка. Всички получени резултати се въвеждат в информационната система за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти (ИС ИЖРЖО) на НВМС.

2.2.3.4. Бруцелоза говеда (Brucella abortus) - НВМС изпълнява одобрена от ЕК Програма за кофинансиране на надзора и ерадикацията на заболяването, включваща:

2.2.3.4.1. Еднократно серологично изследване на всички говеда на възраст над 12 месеца.

2.2.3.4.2. Двукратно серологично изследване на всички абортирали крави - непосредствено след аборта и 15-20 дни след това.

2.2.3.4.3. Бактериологично изследване на всички абортирани фетуси или мъртвородени телета съгласно изискванията по чл. 42, ал. 2 от Наредба № 48 от 2006 г. за здравните изисквания към говеда и свине при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции, на които трябва да отговарят.

2.2.3.4.4. Двукратно серологично изследване на мъжките разплодни животни.

2.2.3.4.5. Двукратно серологично изследване на всички внесени в страната говеда от трети страни по време на задължителната карантина.

2.2.3.4.6. Серологични изследвания през три месеца на всички едри преживни животни и еднокопитни в населените места с констатирана бруцелоза.

Серологичните и бактериологичните лабораторно-диагностични изследвания се извършват по методи, посочени в приложение № 3 от Наредба № 48 от 2006 г.

Забележки:

1. Изследването по т. 2.2.3.4.5 се заплаща от собственика на внесените говеда.

2. Всички получени резултати се въвеждат в информационната система за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти (ИС ИЖРЖО) на НВМС.

2.2.3.5. Бруцелоза овце и кози (Brucella melitensis) - НВМС изпълнява одобрена от ЕК Програма за кофинансиране на надзора и ерадикацията на заболяването, включваща:

2.2.3.5.1. Еднократно серологично изследване на всички женски индивиди, достигнали разплодна възраст (полова зрялост или даващи мляко), в граничните общини с Р Гърция, Р Македония и Р Сърбия.

2.2.3.5.2. Еднократно серологично изследване на всички женски индивиди, достигнали разплодна възраст (полова зрялост или даващи мляко), в областите Хасково, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Смолян и Кърджали.

2.2.3.5.3. Еднократно серологично изследване на 25 % от броя на женските индивиди, достигнали разплодна възраст (полова зрялост или даващи мляко), от всяко стадо.

2.2.3.5.3.1. От стада, в които има по-малко от 50 броя женски индивиди в репродуктивна възраст, се взимат проби за серологично изследване от всички животни.

2.2.3.5.4. Всички некастрирани мъжки разплодни животни на възраст над шест месеца.

2.2.3.5.5. Двукратно серологично изследване на абортирали овце и кози при масови аборти - непосредствено след аборта и 15 - 20 дни след това, съгласно чл. 5, т. 5, буква “б” от Наредба № 28 от 2000 г. за профилактика и борба с бруцелозата по овцете и козите.

2.2.3.5.6. Бактериологично изследване на абортирани фетуси или мъртвородени агнета и ярета съгласно чл. 5, т. 5. буква “в” от Наредба № 28 от 2000 г.

2.2.3.5.7. Двукратно серологично изследване на всички внесени в страната овце и кози от трети страни над шестмесечна възраст по време на задължителната карантина.

2.2.3.5.8. Серологични изследвания през три месеца на всички дребни преживни животни в населените места с констатирана бруцелоза.

Серологичните и бактериологичните лабораторно-диагностични изследвания се извършват по методи, посочени в чл. 12 от Наредба № 28 и приложение № 4 от Наредба № 52 от 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции за здравния статус на тези обекти.

Забележки:

1. Изследването по т. 2.2.3.5.7 се заплаща от собственика на внесените овце и кози.

2. Всички получени резултати се въвеждат в информационната система за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти (ИС ИЖРЖО) на НВМС.

2.2.3.6. Бруцелоза свине (Brucella suis) - еднократно серологично изследване на 20 % от свинете майки и всички собствени ремонтни прасета в свинекомплексите и свинефермите.

2.2.3.6.1. Двукратно серологично изследване на всички нерези.

2.2.3.6.2. Изследване на свинете майки преди заплождането им.

2.2.3.6.3. Двукратно изследване през 15 дни на абортиралите свине.

2.2.3.6.4. Бактериологично изследване на абортирани фетуси и мъртвородени прасета.

2.2.3.6.5. Еднократно изследване по време на задължителната карантина на всички внесени в страната, предназначени за разплод свине.

Забележки:

1. Изследването по т. 2.2.3.6.5 се заплаща от собственика на внесените свине.

2. Всички получени резултати се въвеждат в информационната система за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти (ИС ИЖРЖО) на НВМС.

3. Серологичните и бактериологичните изследвания се извършват по методи, посочени в глава 2.6.2 в Ръководството за стандарти за диагностични тестове и ваксини на Международното бюро по епизоотии (издание 2006 г.).

2.2.3.7. Заразен епидидимит по кочовете (Brucella ovis) - двукратно серологично изследване на всички предназначени за разплод кочове - два месеца преди случната кампания и 30 дни след приключването й. Положително реагиралите кочове се изколват или кастрират под контрола на официален ветеринарен лекар, като за извършените мероприятия се съставя протокол.

Серологичното изследване за заразен епидидемит по кочовете се извършва съгласно методите, посочени в глава 2.4.1 на Ръководството за стандарти за диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2006 г.).

Еднократно серологично изследване по време на задължителната карантина на всички внесени в страната, предназначени за разплод кочове. Изследването се заплаща от собственика на внесените кочове.

Забележка. Всички получени резултати се въвеждат в информационната система за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти (ИС ИЖРЖО) на НВМС.

2.2.3.8. Ензоотична левкоза по говедата

2.2.3.8.1. Еднократно серологично изследване на всички говеда на възраст над 12 месеца.

2.2.3.8.2. При положителни резултати от изследването се извършва повторно изследване за левкоза три месеца, след като последното положително говедо в стадото е заклано, а в случай че е крава и нейното поколение е заклано - под контрола на официален ветеринарен лекар.

Изключение от това правило се прави само за телета, родени от положителни крави, в случай че от момента на отелването телето е отглеждано отделно от неговата майка и е изхранвано с мляко от отрицателна за левкоза крава или с млекозаместители.

2.2.3.8.3. Еднократно серологично изследване на всички говеда над дванадесетмесечна възраст, внесени в страната от трети страни и предназначени за разплод по време на задължителната карантина.

Забележки:

1. Изследването по т. 2.2.3.8.3 се заплаща от собствениците на внесените говеда.

2. Изследванията се извършват съгласно изискванията на приложение № 4 от Наредба № 48 от 2006 г. за здравните изисквания към говеда и свине при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции, на които трябва да отговарят.

3. Всички получени резултати се въвеждат в информационната система за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти (ИС ИЖРЖО) на НВМС.

2.2.3.9. Скрейпи - НВМС изпълнява одобрената от ЕК Програма за кофинансиране на надзора и ерадикацията на заболяването, включваща:

2.2.3.9.1. Изследват се проби от мозъчен ствол на овце и кози, както следва:

- овце на възраст над 18 месеца (имащи два броя резци, пробили венеца), предназначени за редовно клане;

- всички умрели овце и кози на възраст над 18 месеца (имащи два броя резци, пробили венеца);

- всички овце, предназначени за неотложно клане, на възраст над 18 месеца (имащи два броя резци, пробили венеца);

- всички овце и кози на възраст над 12 месеца, показали клиника, сходна с тази на заболяването “скрейпи” (нервни симптоми, чесане, сърбеж).

Изследванията се извършват чрез лабораторните методи, посочени в приложение № 3, т. 4.1, 4.2 и 4.3 от Наредба № 28 от 2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по животните и условията и реда за прилагането им.

2.2.3.9.2. При всеки констатиран положителен случай на скрейпи се извършва допълнително изследване за определяне на прион-протеиновия генотип.

2.2.3.9.3. Изследване за определяне на генотипа при различни породи овце.

Забележка. Всички получени резултати се въвеждат в информационната система за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти (ИС ИЖРЖО) на НВМС.

2.2.3.10. Лептоспироза - серологични изследвания на 20 % от кравите, всички нерези и 10 % от свинете в племенните и основните стада.

Забележки:

1. Серологичните изследвания за лептоспироза се извършват съгласно методите, посочени в глава 2.2.4 на Ръководството за стандарти за диагностични тестове и ваксини на Международното бюро по епизоотии (издание 2006 г.).

2. Всички получени резултати се въвеждат в информационната система за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти (ИС ИЖРЖО) на НВМС.

2.2.3.11. Екзотични болести:

2.2.3.11.1. Шап и син език - серологични и вирусологични изследвания съгласно програмите за надзор за тези заболявания и одобрените от ЕК програми за кофинансиране.

Серологичните и вирусологичните изследвания се извършват по методи, посочени в Наредба № 17 от 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта шап по двукопитните животни и за условията и реда за прилагането им и Наредба № 19 от 2005 г. за профилактика и борба с болестта син език по преживните животни.

Забележка. Всички получени резултати се въвеждат в информационната система за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти (ИС ИЖРЖО) на НВМС.

2.2.3.11.2. Чума по говедата, чума по дребните преживни, шарка по овцете и козите, меди-висна по овцете, артрит-енцефалит по козите, африканска чума по конете, африканска чума по свинете, везикулозна болест по свинете и везикулозен стоматит - лабораторно-диагностични изследвания при съмнение за заболяване.

Диагностичните изследвания за чума по говедата се извършват по методи, посочени в глава 2.1.4 за чума по говедата, по методи, посочени в глава 2.1.5 за чума по дребните преживни, по методи, посочени в глава 2.1.10 за шарка по овцете и козите, по методи, посочени в глава 2.4.4/5 за меди-висна и артрит-енцефалит от Ръководството за стандарти за диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2006 г.).

2.2.3.11.3. Западно нилска треска - серологични изследвания при съмнение за поява на заболяването.

2.2.3.12. Ку-треска - сондажни серологични изследвания на говеда, овце и кози в ендемичните за заболяването райони.

При констатиране на заболяването при хора процентът на сондажните серологични изследвания при животните се определя от ЦУ на НВМС.

Серологичните изследвания за Ку-треска се извършват по методи, посочени в глава 2.2.10 на Ръководството за стандарти за диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2006 г.).

2.2.3.13. Инфекциозен ринотрахеит при говедата

2.2.3.13.1. Двукратно (през 6 месеца) серологично изследване на кръвни проби и двукратно (през 6 месеца) вирусологично изследване на проби от семенна течност на бици, отглеждани в станциите за изкуствено осеменяване.

2.2.3.13.2. Еднократно серологично изследване на кръвни проби от регистрирани бици, използвани за извършване на естествено осеменяване.

2.2.3.13.3. Сондажни серологични изследвания на кръвни проби, взети от племенни крави.

2.2.3.13.4. Еднократно серологично изследване на всички говеда над шестмесечна възраст, внесени в страната от трети страни и предназначени за разплод по време на задължителната карантина.

Забележки:

1. Изследването по т. 2.2.3.13.4 се заплаща от собственика на внесените говеда.

2. Всички получени резултати се въвеждат в информационната система за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти (ИС ИЖРЖО) на НВМС.

3. Изследванията се извършват по методите, посочени в глава 2.3.5 на Ръководството за стандарти за диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2006 г.).

2.2.3.14. Мукозна болест - вирусна диария по говедата

2.2.3.14.1. Двукратно (през 6 месеца) серологично изследване на кръвни проби от бици, отглеждани в станциите за изкуствено осеменяване.

2.2.3.14.2. Серологично изследване на кръвни проби от регистрирани бици, използвани за извършване на естествено осеменяване.

2.2.3.14.3. Сондажни серологични изследвания на кръвни проби, взети от племенни крави.

Серологичните и вирусологичните изследвания се извършват по методи, посочени в глава 2.10.6 на Ръководството за стандарти на диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2006 г.).

2.2.3.15. Псевдочума (Нюкясълска болест) по птиците

2.2.3.15.1. Изследват се по 20 - 30 кръвни проби от всяко стадо птици, отглеждани в промишлените птицеферми, 20 - 25 дни след всяка проведена ваксинация за контролиране напрежението на имунитета.

Забележка. Стойността на лабораторните изследвания за контролиране на имунния титър е за сметка на собствениците на промишлените птицеферми.

2.2.3.15.2. Изследват се по 5 - 10 кръвни проби от птици, отглеждани във:

- личните дворове, отстоящи в радиус до 5 км от промишлените птицеферми;

- населените места, разположени в 10-километровата гранична зона по границите с Румъния, Република Македония и Република Сърбия.

2.2.3.15.3. Вирусологични изследвания на различни категории птици (от кокошия вид и от водоплаващите) за наличие на вируса на Нюкясълска болест съгласно Програмата за надзор върху здравния статус на стадата и разпространението на вируса на псевдочумата по птиците чрез вземане на клоакални и трахеални проби.

2.2.3.15.4. Патологоанатомични, вирусологични и серологични изследвания на проби от птици при съмнение за заболяване.

2.2.3.16. Салмонелоза по птиците и свинете - НВМС изпълнява одобрени от ЕК многогодишни програми за кофинансиране на надзора на заболяването при различните видове и категории птици и свине, включващи:

А) Салмонелоза птици

2.2.3.16.1. Извършване на ежегоден бактериологичен контрол:

- на птичи стада в птицевъдни стопанства с минимум 1 000 птици;

- на птичи стада на възраст 24 ± 2 седмици, отглеждани в сгради, където е била открита салмонела при предишно птиче стадо;

- при всеки случай на подозрение за инфекция със Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium в резултат от епидемиологично разследване на избухване на епидемия при хора, причинена от храна, в съответствие с член 8 от Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;

- на всички птичи стада в птицевъдни стопанства в случай на откриване на Salmonella enteritidis или Salmonella typhimurium, открита в птиче стадо на стопанството;

- в случаи, когато НВМС счита това за необходимо.

2.2.3.16.2. Извършване на серологични изследвания (реакция сероаглутинация) на всички птици от изходните линии и прародителските стада на 0, 4, 16, 26, 34 и на всяка 8 седмица. Всички птици, показали съмнителни резултати при изследване чрез кръвно-капчеста реакция аглутинация, подлежат на повторно серологично (реакция сероаглутинация) и бактериологично изследване.

2.2.3.16.3. Всички подрастващи птици от изходните линии и прародителските стада се изследват чрез кръвно-капчеста реакция аглутинация след навършване на двумесечна възраст, при пронасяне на стадата и не по-рано от 8 седмици преди края на производствения цикъл.

2.2.3.16.4. Изследване в люпилните - изследват се фекални проби или черупки от яйца, взети от люпилните шкафове, като целта е да се обхванат всички развъдни стада птици. Изследват се и фекалии от еднодневни пилета.

2.2.3.16.5. Изследват се фекални проби от пуйки от птицеферми с минимум 500 птици. Пробата се взима задължително до 3 седмици преди клането на пуйките.

При пуйките за разплод се взима проба от всички стада в птицевъдните обекти с минимум 250 птици в рамките на 9 седмици преди преместване на стадото.

2.2.3.16.6. Бактериологично изследване на трупове от бройлери в кланица - изследва се цял труп веднага след охлаждане, но преди по-нататъшна обработка чрез замразяване или разфасоване.

Б) Салмонелоза по свинете

2.2.3.16.7. Извършване на ежегоден бактериологичен контрол:

- на прасета за угояване:

Изследва се пакет от лимфни възли от тънките черва или най-малко 5 индивидуални лимфни възела от тънките черва от всички избрани прасета. Трябва да бъдат събрани минимум 25 г лимфни възли без мазнина или съединителна тъкан.

- на прасета за разплод:

Изследват се пресни фекалии, които трябва да бъдат взети от цялата ферма за разплодни свине. Сборната фекална проба трябва да бъде минимум 25 г.

Забележки:

1. Изследванията се извършват съгласно изискванията на Наредба № 38 от 4 април 2006 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на салмонелозите, предаващи се чрез храни.

2. Бактериологичните изследвания и реакция сероаглутинация се заплащат по чл. 120, ал. 3 ЗВД при съмнение за възникване на заболяване. Всички останали изследвания са за сметка на собственика съгласно чл. 120, ал. 4 ЗВД.

2.2.3.17. Инфлуенца (грип) по птиците: НВМС изпълнява одобрена от ЕК Програма за кофинансиране на надзора над заболяването, включваща:

2.2.3.17.1. Серологични и вирусологични изследвания на проби, взети от домашни птици от кокошевия вид, от домашни водоплаващи, от диви водоплаващи и от мигриращи птици, и изискванията на Наредба № ДВ-103 от 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците.

2.2.3.17.2. Вирусологични изследвания на клоакални и трахеални проби. Броят на пробите се определя, за да може да се открие дори и една заразена птица при 10 % разпространение на вируса на инфлуенцата по птиците с 95 % достоверност.

2.2.3.18. Кампилобактериоза при птици - НВМС изпълнява одобрена Програма за кофинансиране на надзора на заболяването, включваща бактериологично изследване за Campylobacter spp. в трупове от бройлери, добити в кланици при редовно клане.

Пробите се събират от слепи черва (цекуми) с ненарушена цялост. Вземането на пробата се извършва по време на изкормването на птиците. Трябва да се избегне външно замърсяване на труповете от съдържанието на слепите черва по време на изкормването. Взема се един ненарушен цекум от птица, който трябва да е пълен. Пробите се вземат на случаен принцип в рамките на партидата (като се избягва първата част на партидата, подлежаща на клане), но не от последователни птици.

Десетте събрани цекума от партидата се поставят в един стерилен плик за транспортиране.

2.2.3.19. Сап - коне - двукратно серологично изследване на всички регистрирани коне в Националната асоциация по коневъдство и Българската федерация по конен спорт.

Серологичните изследвания за сап се извършват по методи, посочени в глава 2.5.8 на Ръководството за стандарти на диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2006 г.).

2.2.3.20. Инфекциозна анемия - двукратно серологично изследване на всички регистрирани коне в Националната асоциация по коневъдство и Българската федерация по конен спорт.

Серологичните изследвания за инфекциозна анемия по конете се извършват по методи, посочени в глава 2.5.4 в Ръководството за стандарти на диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2006 г.).

2.2.3.21. Американски гнилец по пчелите - лабораторно-диагностични изследвания при съмнение за заболяване.

Лабораторно-диагностичните изследвания за американски гнилец по пчелите се извършват по методи, посочени в глава 2.9.2 на Ръководството за стандарти на диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2006 г.).

2.2.3.22. Нозематоза пчели - лабораторно-диагностични изследвания на проби от подмора, взети от майкопроизводни стопанства по време на извършвания преглед.

2.2.3.23. Пебрина по бубите - лабораторно-диагностични изследвания на женските пеперуди през есента и на яйцата след провокирано излюпване през месец март следващата година за наличие на Нозема бомбицис. Задължително се изследват производствените стопанства.

2.2.3.24. Антракс - лабораторно-диагностични изследвания при съмнение за заболяване.

Лабораторно-диагностичните изследвания за антракс се извършват по методи, посочени в глава 2.2.1 на Ръководството за стандарти на диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2006 г.).

2.2.3.25. Бяс - лабораторно-диагностични изследвания при съмнение за заболяване и при контрол на орална ваксинация на хищници.

Лабораторно-диагностичните изследвания за бяс се извършват по методи, посочени в глава 2.2.5 на Ръководството за стандарти на диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2006 г.).

2.2.3.26. Ехинококоза по кучетата - сондажни лабораторно-диагностични изследвания и изследвания в изпълнение на Националната програма за контрол на ехинококозата.

2.2.3.27. Холера птици - лабораторно-диагностични изследвания при съмнение за заболяване. Изследванията се извършват по методи, посочени в глава 2.7.11 в Ръководството за стандарти на диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2006 г.).

2.2.3.28. Орнитоза птици

2.2.3.28.1. Сондажни серологични изследвания на водоплаващи птици - до 20-30 проби от стадо.

2.2.3.28.2. Серологично изследване на всички внесени в страната екзотични птици.

Забележка. Изследването по т. 2.2.3.28.2 се заплаща от собствениците на птиците.

2.2.3.29. Туларемия - сондажни серологични изследвания в ендемични райони при съмнение за възникване на заболяването.

Диагностичните изследвания се извършват съгласно методите, посочени в глава 2.8.2 от Ръководството за стандарти за диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIЕ) (издание 2006 г.).

2.2.3.30. Лабораторни изследвания на фуражни проби за:

2.2.3.30.1. Контрол върху забраните за влагане на преработени животински протеини във фуражи.

2.2.3.30.1.1. Комбинирани фуражи за наличие на преработени животински протеини.

2.2.3.30.1.2. Комбинирани фуражи за наличие на ди- и трикалциев фосфат, добит от животни.

2.2.3.30.1.3. Комбинирани фуражи за преживни и свине за наличие на месо-костно брашно от сухоземни животни.

2.2.3.30.1.4. Рибно брашно за наличие на преработени животниски протеини от сухоземни животни, ди- и трикалциев фосфат, добит от животни.

2.2.3.30.2. Официален контрол върху безопасността на фуражите.

2.2.3.30.2.1. Токсикологични изследвания за определяне на остатъци от:

- хлороорганични пестициди, ДДТ+деривати, алдрин+диелдрин, линдан;

- фосфороорганични и карбаматни пестициди;

- наличие на тежки метали - олово, мед, кадмий;

- арсен.

2.2.3.30.2.2. Микотоксикологични изследвания за определяне на:

- афлатоксини В1 ;

- зеараленон, ДОН, охратоксини, фумонизини.

2.2.3.30.2.3. Микробиологични изследвания за наличие на патогенни микроорганизми.

2.2.3.30.2.4. Фармакологични и токсикологични изследвания за неразрешени за определен вид или категория животни фуражни добавки и на забранени за употреба във фуражи лекарствени субстанции.

При вземане на пробите от фуражи във връзка с изпълнение на годишния инспекционен план за официален контрол върху безопасност на фуражи се спазват инструкциите, утвърдени от генералния директор на НВМС.

3. Профилактични мероприятия, които не са включени в списъка по чл. 118, ал. 1 и следва да се заплащат от собствениците на животни съгласно чл. 120, ал. 4 ЗВД

3.1. Имунопрофилактични мероприятия

3.1.1. Ваксинация срещу лептоспироза по говедата - във ферми с установена лептоспироза и в стационарните огнища се извършва двукратна ваксинация на кравите през 10 - 15 дни, 2 до 3 месеца след заплождането им с моноваксина L. pomona. Телетата над 2 месеца в тези ферми се ваксинират двукратно през 10 - 15 дни.

3.1.2. Ваксинация срещу мукозна болест - вирусна диария - в неблагополучни за заболяването кравеферми (при доказана инфекция) два пъти годишно се ваксинират всички крави, както и биците, собственост на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция.

3.1.3. Ваксинация срещу заразен ринотрахеит - в неблагополучни за заболяването кравеферми (при установена инфекция) два пъти годишно се ваксинират всички крави, както и биците, собственост на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция.

В свободни от заболяването стада внос на говеда се допуска само при отрицателен серологичен резултат за заразен ринотрахеит.

3.1.4. Ваксинация срещу колибактериоза по телетата - прилага се в кравеферми с доказана колибактериоза, причинена от Е.coli - щам К 99, като кравите се ваксинират двукратно в напреднала бременност.

3.1.5. Ваксинация срещу салмонелоза по телетата - прилага се в кравеферми с доказана инфекция, като се ваксинират всички новородени телета над 10 дни.

3.1.6. Ваксинация срещу червенка по свинете - първата ваксинация се извършва на 90 - 120-дневна възраст, 15 дни преди или 15 дни след прехвърлянето на прасетата в групата за угояване. Свинете майки, ремонтните свине и всички нерези се ваксинират през 6 месеца.

В стационарните за червенка огнища 15 - 20 дни след първата ваксинация и след това на всеки 4 месеца до изтичане на угоителния период или изпращането им за клане се извършва реваксинация на свинете. При възможност първата ваксинация в стационарните огнища се извършва с инактивирана ваксина. Новозакупените прасета, свине и нерези за разплод или свине за угояване се ваксинират по време на карантинния период.

Петнадесет дни преди и 15 дни след ваксинацията от дажбата на свинете се изключват медикаментозните премикси.

3.1.7. Ваксинация срещу болестта на Ауески при свинете - прилага се в стационарните огнища и застрашените стада. Свинете майки се ваксинират по средата на всяка бременност, нерезите - на всеки 6 месеца, прасетата - на 50-дневна възраст, а новозакупените животни за разплод и угояване - по време на карантинния период. Използва се ваксина, добита от ваксинален щам GE - отрицателен.

3.1.8. Ваксинация срещу лептоспироза по свинете - провежда се само в стационарните огнища и застрашените стопанства с установен причинител L. pomona и L. mitis. Ваксинират се свинете майки (двукратно през 15 дни - на 30-ия и 45-ия ден след заплождането) и нерезите на всеки 6 месеца. Новозакупените свине и нерези за разплод се ваксинират двукратно през 15 дни преди изтичането на карантината.

3.1.9. Ваксинация срещу трансмисивен гастроентерит по свинете - ваксинациите се провеждат в стационарните огнища. Ваксинират се свинете майки (двукратно през 15 дни в последния месец на бременността) и новородените прасета - вътрешно (перорално), според указанията на фирмата - производител.

3.1.10. Ваксинация срещу колибактериоза по свинете - прилага се съобразно епизоотичното състояние на стадото и указанията на фирмата - производител на ваксината.

3.1.11. Ваксинация срещу салмонелоза по свинете - прилага се двукратно жива лиофилизирана ваксина в стационарните огнища (една седмица преди отбиването и 15 дни след отбиването на прасетата).

3.1.12. Ваксинация срещу анаеробна дизентерия (некротичен ентерит) по свинете - извършва се в стационарните огнища. Свинете майки се ваксинират двукратно на 75 - 80 и 90 - 95-дневна бременност.

Забележка. Разрешава се едновременно приложение на ваксини срещу ТГЕ, колибактериоза и анаеробна дизентерия в последната третина на бременността. Едновременно могат да се прилагат имунизации срещу: червенка и Ауески; колибактериоза и анаеробна дизентерия. Ваксинацията срещу червенка и Ауески се прилага едновременно в средата на бременността на свинете. Срокът от една ваксинация до друга се определя от вида на прилаганата ваксина: срещу вирусни заболявания - 21 дни, а срещу бактериални - 14 дни.

3.1.13. Ваксинация срещу ентеротоксемия - еднократна ваксинация на всички овце и двукратно на всички агнета над 3-месечна възраст. В стационарните огнища на некротичен хепатит овцете се ваксинират с асоциирана ваксина за ентеротоксемия С и D и некротичен хепатит.

3.1.14. Ваксинация срещу заразна ектима по овцете - прилага се в стационарни за болестта стада на всички бременни овце, шилета и агнета след отбиването.

3.1.15. Ваксинация срещу листериоза - еднократна ваксинация на овцете от октомври до февруари в стационарните за заболяването селища.

3.1.16. Ваксинация срещу заразна агалаксия по овцете и козите - еднократна ваксинация през сухостойния период ежегодно, до пълно прекратяване на заболяването.

3.1.17. Ваксинация срещу шаркодифтерит по птиците - ваксинират се птиците от кокошевия вид съгласно указанията на фирмата - производител на ваксината.

3.1.18. Ваксинация срещу марекова болест - ваксинират се всички птици на еднодневна възраст от кокошевия вид, които са предназначени за носачки.

При необходимост може да се извърши реваксинация на 18-ия ден.

3.1.19. Ваксинация срещу инфекциозен бурзит (болестта на Гумборо) - ваксинират се птици от кокошевия вид с жива ваксина по схема на фирмата - производител на ваксината, в зависимост от нивото на майчините антитела на пилетата и епизоотичната ситуация. Прародителските и родителските стада се ваксинират преди прехвърляне в основно стадо с инактивирана ваксина за осигуряване на пасивен имунитет на новоизлюпените пилета.

3.1.20. Ваксинация срещу инфекциозен бронхит - ваксинират се птици от кокошевия вид. Първата имунизация се извършва с щам Н-120 на 1 - 5-дневна възраст с апарат “Флокс” (спрей), напивно, очно или назално. При необходимост се извършва втора ваксинация със същия щам 3 - 4 седмици след първата. Трета ваксинация се извършва след 6-седмична възраст за яйценосното и на 18-седмична възраст за бройлерното направление с ваксина Н-52 по същите методи на приложение.

Може да се използват и други регистрирани в страната инактивирани моно- или комбинирани ваксини.

Забележка. Не се препоръчва ваксинирането с Н-52 като първа ваксинация, както и на територия, където има малки неваксинирани пилета или бройлери.

За първа ваксинация се използва жива атенуирана ваксина, а за засилване на имунитета срещу заболяването може да се използват и инактивирани ваксини в комбинация с други ваксини, регистрирани в България.

3.1.21. Ваксинация срещу инфекциозен ларинготрахеит - в зависимост от епизоотичната обстановка се ваксинират подрастващите птици от кокошевия вид, предназначени за родители и носачки в стопанства, в които е установено заболяването или са застрашени от поява и разпространението му. Първата ваксинация се прави на 4 - 6-седмична възраст, а реваксинацията - на 12 - 14-седмична възраст. Използват се само регистрирани в страната живи ваксини.

3.1.22. Ваксинация срещу инфекциозен енцефаломиелит - ваксинират се задължително птиците от кокошевия вид - изходни линии, прародители и родителски стада на 10 - 14-седмична възраст съгласно указанието на фирмата - производител на ваксината.

3.1.23. Ваксинация срещу холера - ваксинират се птици (кокошки, пуйки, фазани и водоплаващи) с инактивирана ваксина от застрашени за заразяване стада или такива, в които болестта е установена.

3.1.24. Ваксинация срещу вирусен хепатит по водоплаващите птици - ваксинацията се извършва с регистрирани в страната ваксини съгласно указанията на фирмата - производител на ваксината.

3.1.25. Ваксинация срещу парвовироза по водоплаващите птици (болест на Держи) - ваксинират се патици и гъски, предназначени за родители, по схема: на 3 - 4-седмична възраст, 23 - 24-седмична възраст и преди всеки следващ яйценосен период. Гъските и патиците за угояване се ваксинират в зависимост от епизоотичната обстановка на 17-дневна възраст или на 3 - 4-седмична възраст.

Забележка. Имунопрофилактичните програми, прилагани във ферми, регистрирани като животновъдни обекти съгласно ЗВД, подлежат на задължително ежегодно одобряване от директора на РВМС, на чиято територия са разположени птицефермите. При промяна на епизоотичната обстановка и необходимост от извършване на допълнителна ваксинация тя се съгласува и одобрява от директора на РВМС.

3.1.26. Ваксинация срещу ринопневмонит, инфлуенца (грип) и тетанус по конете - двукратна базисна ваксинация с период между двете ваксини - минимум 30 дни и максимум 90 дни, с периодични ваксинации само за инфлуенца (грип) и ринопневмонит през всеки 6 месеца, където е доказано заболяването, и еднократна - в незаразените стопанства.

В случаи на движение на коне от животновъдни обекти за участие в изложби, състезания и други се минава на двукратна базисна ваксинация и реваксинация на 6 месеца.

Използва се следната схема за различните категории:

Схема за ваксинация на еднокопитните животни срещу ринопневмонит, инфлуенца (грип) и тетанус

· Кобили - майки

Запазва се текстът в т. 3.1.26, а в случаи на бременност се извършва ваксинация с инактивирана базисна ваксина срещу ринопневмонит, както следва:

I ваксинация - на 5-ия месец от бременността;

II ваксинация - на 7-ия месец от бременността;

III ваксинация - на 9-ия месец от бременността.

След раждането кобилите се ваксинират еднократно срещу тетанус и през 6 месеца с инактивирана бивалентна ваксина срещу инфлуенца (грип) и ринопневмонит.

· Млади еднокопитни

Задължителна базисна ваксинация, след което:

I ваксинация - на четвъртия месец от раждането се извършва първа ваксинация от базисната ваксина срещу тетанус;

II ваксинация - на 6-ия месец от раждането се извършва втора базисна ваксина срещу тетанус;

III ваксинация - на 8-ия месец от раждането се извършва първата от базисната ваксина срещу ринопневмонит и грип с инактивирана ваксина;

IV ваксинация - на 9-ия - 10-ия месец от раждането се извършва втора базисна ваксина срещу ринопневмонит и грип.

След това ваксинацията продължава по схемата за възрастни коне с ежегодна ваксинация с инактивирана бивалентна ваксина срещу грип и ринопневмонит и отделно един път в началото на годината (първото тримесечие) срещу тетанус. При младите женски животни, които ще се използват за разплод, се прилага базисна ваксинация за кобили майки и реимунизации през 6 месеца до заплождане.

При пропускане на ваксинацията срещу инфлуенца (грип) на 6-ия месец ваксинацията се извършва наново, като се започва с базисна ваксинация.

· Възрастни коне, магарета, мулета и катъри

Задължителна е базисна ваксинация срещу грип и ринопневмонит (прилагане на две ваксини през 30 до 90 дни) с инактивирана комбинирана ваксина срещу грип и ринопневмонит по конете, с последващи ваксинации през 12 месеца.

Всяка година се извършва и еднократна ваксинация срещу тетанус с базисна ваксина и бяс.

Забележка. На бременните кобили не се прилага ваксина след 9-ия месец от бременността.

3.1.27. Тетанус - коне - ваксинация на всички коне над 4-месечна възраст с базисна ваксина тетанус (от 30 до 90 дни между двете ваксинации) и ежегодна ваксинация срещу тетанус без оглед на възрастта.

3.1.28. Хеморагична болест по зайците - ваксинация на зайците във всички развъдни и стокови ферми.

3.1.29. Миксоматоза по зайците - ваксинация на зайците в неблагополучни и застрашени зайцеферми.

3.1.30. Бяс - ваксинират се всички кучета.

Забележка. Профилактичните мероприятия, посочени в т. 3.1 на програмата, се извършват от ветеринарния лекар, обслужващ съответния животновъден обект, след представена от собственика или упълномощено от него лице схема или план и одобрени от директора на РВМС. Използват се само лицензирани за употреба в страната ваксини.

3.2. Пасивна имунопрофилактика

Прилагането на имунологични ветеринарномедицински продукти (серуми и гамаглобулини) за пасивна имунопрофилактика не се финансира от държавния бюджет.

Използват се само регистрирани за употреба в страната имунологични продукти.

Собствениците на животни или упълномощени от тях лица ежемесечно писмено информират официалния ветеринарен лекар на съответната община за приложените имунологични продукти и броя на третираните животни.

3.3. Диагностични изследвания

3.3.1. Болестта на Ауески по свинете - еднократно изследване на 20 % от свинете майки и нерезите, но не по-малко от 15 животни, от нуклеусовите и репродуктивните бази, от племенните свинеферми, в които не се провежда ваксинация, и на всички вносни животни, предназначени за разплод, през време на карантинния период.

Серологичните изследвания се извършват по методи, посочени в глава 2.2.2 на Ръководството за стандарти на диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2006 г.).

От свинефермите, в които се провежда ваксинация, се изследва същият брой кръвни проби от ремонтни животни между 5- и 6-месечна възраст, оставени специално за целта неваксинирани.

3.3.2. Трансмисивен гастроентерит - еднократно изследване на 20 % от свинете майки и нерезите, но не по-малко от 15 животни, от нуклеусовите и репродуктивните бази и от племенните свинеферми, в които не се провежда ваксинация, и на всички вносни животни, предназначени за разплод, през карантинния период.

Серологичните изследвания се извършват по методи, посочени в глава 2.6.4 на Ръководството за стандарти на диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2006 г.).

От свинефермите, в които се провежда ваксинация, веднъж на 6 месеца в период на изостряне на диариите при новородените прасета се изследват кръвни проби от 10 свине първескини, на които прасетата са боледували от диария, и 10 първескини от същата група, чиито прасета не са боледували от диария. Пробите се вземат в момента на отбиване на прасетата.

3.3.3. Заразен ринопневмонит и инфлуенца (грип) по конете - еднократно серологично изследвание на всички регистрирани коне в Националната асоциация по коневъдство и Българската федерация по конен спорт.

Серологичните изследвания се извършват по методи, посочени в глави 2.5.7 и 2.5.5 на Ръководството за стандарти на диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2006 г.).

3.3.4. Вирусен артерит по еднокопитните - двукратно серологично изследване (през 6 месеца) на всички регистрирани коне в Националната асоциация по коневъдство и Българската федерация по конен спорт.

Серологичните изследвания се извършват по методи, посочени в глава 2.5.10 на Ръководството за стандарти на диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2006 г.).

3.3.5. Дурин - еднократно серологично изследване на всички регистрирани коне в Националната асоциация по коневъдство и Българската федерация по конен спорт.

Серологичните изследвания се извършват по методи, посочени в глава 2.5.2 на Ръководството за стандарти на диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2006 г.).

3.3.6. Заразен метрит по кобилите - еднократно серологично изследване на кобилите, предназначени за възпроизводство.

Серологичните изследвания се извършват по методи, посочени в глава 2.5.1 на Ръководството за стандарти на диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2007 г.).

3.3.7. Трихинелоза - задължителни изследвания при клане на свине и коне съгласно чл.1, ал. 2, т. 1 от Наредба № 47 от 2001 г. за профилактика и контрол на трихинелозата.

3.3.8. Бруцелоза кучета (Brucella canis) - еднократно изследване на всички разплодни кучета на МВР, МО, абортиралите, съмнителните за заболяване и осиновените кучета в приютите.

3.3.9. Болести по рибите

3.3.9.1. Вирусни заболявания по рибите - вирусна хеморагична септицемия, инфекциозна хемопоетична некроза, инфекциозна панкреатична некроза, пролетна виремия по шарана. НВМС изпълнява одобрени от ЕК програми за надзор на посочените заболявания. Програмите се кофинансират от ЕК.

От рибовъдните ферми се вземат за изследване проби, както следва:

· от пълносистемни пъстървови стопанства по 30 проби овариална и семенна течност по време на размножителния период през ноември-март;

· от различни технологични групи риба:

- пъстървови стопанства - два пъти годишно по 30 броя риби през април-май и октомври-ноември при температура на водата не по-висока от 10 - 12 °С;

- шаранови и есетрови стопанства - два пъти годишно по 10 броя риби с живо тегло над 500 грама и по 30 броя зарибителен материал през април-май и септември-октомври.

3.3.9.2. Бактериални и паразитни заболявания по рибите - ренибактериоза, йерсиниоза, фурункулоза, миксозомоза, ихтиофтириоза.

Проби за лабораторно-диагностични изследвания се изпращат при повишаване на смъртността над технологично допустимите норми.

3.3.10. Акароза по пчелите - лабораторно-диагностични изследвания на 30 % от пчелните семейства, разположени в 5-километровата зона на границата ни с Р Турция, Р Гърция, Р Македония и Р Сърбия.

Лабораторно-диагностичното изследване се извършва по методи, посочени в глава 2.9.1 на Ръководството за стандарти на диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2006 г.).

3.3.11. Казеозен лимфаденит - сондажни серологични изследвания на дребните и едрите преживни животни, имали контакт с внесени в страната овце.

3.4. Профилактика на паразитните болести

Противопаразитните мероприятия се провеждат за ограничаване и ликвидиране на паразитозите по селскостопанските животни и птици с оглед намаляване на икономическите загуби.

Провеждането на мероприятия се съобразява със сезонната динамика на паразитозите и климато-географските особености на районите.

3.4.1. Хелминтози по свинете

- дехелминтизация на свинете майки един месец преди опрасване;

- противопаразитно третиране на отбитите прасета 10 - 14 дни след сформиране на групите подрастващи;

- обезпаразитяване на прасетата непосредствено преди прехвърлянето им в секторите угояване и ремонтни;

- дехелминтизация на ремонтните прасета през 45 - 60 дни.

3.4.2. Краста свине

Двукратна дезакаризация през 7 дни на:

- свинете майки преди опрасването им;

- ремонтните прасета преди прехвърлянето им в основно стадо;

- отбитите прасета 7 - 14 дни след прехвърлянето им в сектор подрастващи;

- нерезите на всеки три месеца;

- новозакупените карантинирани прасета, свине майки и нерези;

- прасетата за угояване 7 - 14 дни след прехвърлянето им в сектор угояване.

3.4.3. Крастни и иксодови кърлежи и други ектопаразити при овце:

- в селищата и в стопанствата, където през последните две години е констатирана краста, се провеждат двукратни изкъпвания през 7 дни пролет и есен, а на кочовете - преди и след случната кампания;

- двукратно изкъпване на новозакупените овце, агнета, шилета и кочове.

Използват се противокрастни средства в зависимост от лактационния период на животните. Не се използват органофосфорни, хлорорганични и карбаматни препарати при лактиращи животни, а само препарати от групата на синтетичните пиретроиди.

3.4.4. Пироплазмидози

- дезакаризация на овцете през 15 - 20 дни в периода юни-юли, а на говедата - май-ноември. В стационарните пироплазмидозни огнища химиопрофилактика на овцете през 15 - 20 дни с Беренил или Имизол.

3.4.5. Естроза овце

В стационарните огнища се провежда обезпаразитяване през юни, юли и началото на ноември:

- в стационарните огнища се извършва ранна химиотерапия през октомври-ноември след прибирането на животните от паша и допълнително лечебно третиране през януари-март.

3.4.6. Хиподермоза говеда и кози

- провежда се химиотерапия през октомври-ноември;

3.4.7. Трематодози по преживните животни (фасциолоза, парамфистоматоза и дикроцелиоза):

- еднократна профилактична дехелминтизация в края на октомври и началото на ноември;

- в стационарните за фасциолоза селища - двукратно третиране на овцете: първото в края на септември и началото на октомври с препарати, действащи на младите фасциоли, и второ третиране през ноември; еднократно пролетно третиране в края на март преди извеждане на животните на паша.

3.4.8. Мониезиоза:

- две до три преимагинални дехелминтизации на младите животни (агнета и ярета) през 25 - 30 дни в периода май-август;

- есенна дехелминтизация на всички овце и кози през октомври - началото на ноември.

3.4.9. Стомашно-чревни и белодробни стронгилатози:

- двукратна дехелминтизация на младите животни през юни-юли;

- есенно профилактично третиране през ноември и пролетно през март на всички животни;

- профилактично третиране 15 дни след раждането на овцете майки срещу “спящите” ларви.

3.4.10. Ехинококоза кучета

- шесткратна дехелминтизация на овчарските кучета през 60 дни, а на останалите - четирикратна през 90 дни.

3.4.11. Хелминтози по птиците

- в личния двор дехелминтизация на птиците срещу нематоди и тении през пролетно-есенния сезон.

В птицефермите с технология “подово” отглеждане дехелминтизация на птиците и пилетата след навършване на двумесечна възраст и преди комплектоване стадата за носачки.

При фазаните дехелминтизация се извършва по схема, утвърдена от ЦУ на НВМС.

3.4.12. Кокцидиоза птици

- профилактични третирания и влагане на регистрирани кокцидиостатици в комбинирани фуражи за бройлери, подрастващи родители и стокови носачки при спазване на ротационни и “шатъл” програми със спазване на изискванията за карентните срокове и недопускане употребата им при родители и стокови носачки;

- лечебно третиране с регистрирани кокцидиоцидни средства при заболяване;

- периодични изследвания на проби от фуражни смески за наличие на регистрирани кокцидиостатици съгласно нормативните изисквания на НВМС;

- при производството на комбинирани фуражи с кокцидиостатици се спазват правилата за безопасност и безвредност, включително и недопускане на остатъчни количества в други видове фураж;

“шатъл” - програма за смяна (ротация) на няколко кокцидиостатика през време на отглеждането на една партида птици.

Забележки:

- Да се спазват изискванията по отношение на карентните срокове при прилагане на противопаразитните средства.

- Да се извършва контрол на паразитния статус на животните преди третиране и ефекта от проведените дехелминтизации чрез изследване на копропроби на 10 % от поголовието с оглед развитието на антихелминтна резистентност.

4. Дезинфекции, дезинсекции, дератизации и девастация

4.1. Девастация на околната среда

- В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат мероприятия за обезвреждане на околната среда, химизация на биотопи, почистване на пасищата, хигиенизиране на водопои и др.

- За борба с преносителите на трансмисивни екзотични заболявания се използват за обработка на биотопите на “векторите” препарати с ларвицидно действие и “топъл” и “студен” аерозол за унищожаване на възрастните насекоми.

- НВМС поддържа резерв от инсектицидни препарати за борба с “векторите” на трансмисивните екзотични заболявания.

В животновъдните обекти ДДД мероприятия се извършват в зависимост от технологията на отглеждане, като се спазва принципът “всичко пълно - всичко празно”.

В обявените огнища на заразни болести се провеждат задължителни (текущи и заключителни) дезинфекции, дезинсекции и дератизации, предвидени в съответната наредба.

Дезинфекциите се контролират чрез вземане на проби - смивки, които се изпращат за изследване в лаборатории, одобрени от ЦУ на НВМС.

4.2. Дератизации

Дератизациите се извършват съобразно предварително разработена програма, одобрена от директора на РВМС, във всички животновъдни обекти и в предприятия за добив, съхранение и преработка на суровини и продукти от животински произход, фураж и фуражни компоненти, ветеринарномедицински препарати.

След извършването на дератизацията се поддържат постоянни отровни точки.

4.3. Дезинсекции

Дезинсекциите в животновъдните ферми, фуражните заводи, предприятията за добив и преработка на продукти от животински произход (месокомбинати, кланици, колбасарници, мандри, млекокомбинати, млекосъбирателни пунктове, кожарски складове и предприятия, екарисажи и др.) обхващат комплекс от мерки, насочени към унищожаване на синантропните мухи във всичките им стадии на развитие. Те се провеждат по предварително разработена програма от РВМС на базата на извършени наблюдения относно видовия състав, фенологията и сезонната динамика и в съответствие с технологичните особености на обектите.

Забележки:

- При възникване на заболяване от списъка по чл. 118, ал. 1 ЗВД ДДД мероприятия и консумативите се заплащат от бюджета съгласно чл. 120 ал. 3 ЗВД.

- Профилактичните ДДД мероприятия се договарят и заплащат от собствениците на обектите съгласно чл. 120, ал. 4 ЗВД.

5. Изпращане на материали за лабораторни изследвания

I. Организация на лабораторно-диагностичните изследвания

Лабораторно-диагностичните изследвания се извършват на 3 нива в зависимост от квалификацията и възможностите на лабораторните специалисти и обезпечеността с апаратура и диагностикуми.

I ниво - НДНИВМИ и ЦЛВСЕЕ

Националните референтни лаборатории на НДНИВМИ - София, извършват изследвания за: екзотични заболявания (шап, чума говеда, шарка и син език по овцете, псевдочума и инфлуенца (грип) по птиците; класическа и африканска чума по свинете, СЕГ, скрейпи, бяс, Меди-Висна - овце, артрит-енцефалит - кози, туберкулоза, бруцелоза, ензоотична левкоза по говедата, туларемия, вирусни болести по конете, салмонелоза птици и свине, камбилобактериоза бройлери, американски гнилец по пчелите, нозематоза пчели и пебрина по бубите; лабораторни изследвания за контрол върху забранените за влагане преработени животински протеини във фуражи и контрол върху безопасност на фуражи. Извършват още регулярни и арбитражни патохистологични, бактериологични, вирусологични, серологични (имунологични), токсикологични, микотоксикологични, паразитологични, хигиенни изследвания за хранене и отглеждане на животните и рибите и опазването на околната среда, както и ветеринарно-санитарни експертизи с диагностично значение на хранителните продукти от животински произход.

ЦЛВСЕЕ - извършва изследвания за техногенни замърсители и остатъчни количества в хранителните продукти от животински произход.

II ниво - Районен диагностичен ветеринарномедицински институт

В РДВИ - В. Търново и Ст. Загора, се извършват серологични, бактериологични, вирусологични, паразитологични, патохистологични и други изследвания. В определените им за обслужване райони се извършват изследвания за СЕГ, скрейпи и серологично-кръвни проби за КЧС.

В РДВИ - В. Търново, се извършват и лабораторни изследвания за контрол върху забранените за влагане преработени животински протеини във фуражи.

III ниво - диагностични лаборатории в РВМС

В диагностичните лаборатории в РВМС се извършват:

а) серологични изследвания за:

- бруцелоза (говеда, овце, свине, кучета);

- лептоспироза (говеда и свине);

- ензоотична левкоза по говедата;

- заразен епидидимит (бруцелоидоза) по кочовете;

- сап по еднокопитните;

- псевдочума (Нюкясълска болест) по птиците - контрол на имунния титър;

б) бактериологични изследвания за:

- антракс (едри, дребни преживни и еднокопитни);

- американски гнилец по пчелите;

- холера по птиците;

- салмонелоза по птиците;

в) паразитологични изследвания;

г) изследване на фуражи и рибни брашна за наличие и примеси на преработени животински протеини и ди-, трикалциев фосфат от животински произход - в диагностичните лаборатории на РВМС - Варна, Бургас и Пазарджик.

II. Вземане, съхранение и транспортиране на диагностичен материал за лабораторни изследвания

Резултатите от микробиологичните изследвания зависят преди всичко от това, в кой стадий, как и какъв материал е взет от болното животно или труп, как е съхраняван и в какво състояние материалът е пристигнал в диагностичната лаборатория.

За да се подбере подходящ материал, е необходимо да се вземе под внимание какви микроорганизми се очаква да се установят и особеностите на предизвиканите от тях заразни заболявания.

При септицемични заболявания, като пастьорелоза, червенка, листериоза, лептоспироза - в стадия на повишена температура се взема кръв за хемокултура, а след смъртта - части от засегнатите паренхимни органи, кръв от сърцето и т.н. При започнало загниване на трупа се вземат тъкани от периферията или тръбна кост.

При септицемични заболявания с хроничен ход, като бруцелоза, туларемия, псевдотуберкулоза - кръв за хемокултура може да се вземе само в периодите на температурните подеми. Приживе при този тип инфекции се вземат метериали и от евентуалните поражения на кожата, лигавиците, различните изтечения, абортирани плодове и т.н. Кръв за серологично изследване при болестите от тази група се взема след втората седмица от заболяването. От труповете на умрелите животни се вземат материали от предилекционните места и от съответно променените органи и тъкани със специфичните за всяка отделна болест инфекциозни изменения (грануломи, некрози, възпалителни ексудати и др.).

При групата на микроорганизмите, които предизвикват предимно локални инфекции - газ-гангренни заболявания, тетанус, актиномикоза, дерматомикози, аспергилоза, материали се вземат от местата с най-характерните поражения и изменения.

Течните или полутечните материали (кръв, жлъчка, слуз, изтечения, възпалителни ексудати, мляко и др.) се вземат в стерилни стъкла или епруветки. Материалите с по-гъста консистенция (гной, органни части, мозък, мускулатура и др.) се вземат в стерилни банки или в широки епруветки, които след заливане с 50 % глицерин се затварят добре с гумени запушалки. Желателно е труповете на малки животни (птици, зайци, абортирани плодове) да се изпращат цели, добре опаковани в непропускащи течности опаковки.

За да се предотврати загниването на материала, пробата от трупа се взема възможно най-скоро след смъртта и се изпраща в най-кратък срок в лабораторията чрез куриер.

Проби за лабораторно изследване за гнилцови заболявания - парче от пчелна пита от участък с най-типични промени в запечатаното пило. Големина на парчето - не по-малко от 8/10 сm, като съдържа запечатано и незапечатано пило. Опакова се в влагопропусклива опаковка (не в найлонова), като се изпраща в лабораторията с писмо по образец.

Проби за нозематоза - при клинични прегледи на майкопроизводни стопанства се вземат възможно по-стари, черни пчели с подути коремчета и др. признаци на заболяване (агонизиращи, трудно подвижни). Най-сигурно е да се вземат пчели от т.нар. подмор на дъното на кошера, като най-добре да се вземат в началото на февруари, когато дъната не са почистени от пчеларя или пчелите. Една проба трябва да съдържа не по-малко от 20 - 30 пчели, които се поставят в хигроскопична опаковка и се изпращат със съпроводително писмо по образец.

За поставянето на точна диагноза е необходимо: доказването на етиологичния агент във взетия материал и доказването на имунен отговор от страна на инфектирания организъм. Основно диагностично значение при серологичните изследвания има установяването на значително увеличаване титъра на антителата по време на развитието на заболяването (сероконверсия) и наблюдаваните болестни симптоми. За тази цел от болното животно се вземат два кръвни серума - първият се взема в началото на болестта, а вторият - в периода на реконвалесценция. Четирикратното увеличаване на титъра на антителата във втория серум в сравнение с първия е показателно, че изолираният причинител е и етиологичен фактор на заболяването.

За лабораторни изследвания е подходящ:

1. Материал, от който може да се изолира причинителят.

2. Двукратни кръвни серуми - първи серум заедно с материала за изолиране на причинителя и втори серум се взема 2 - 3 седмици по-късно от определен брой животни в стадото.

3. Материали за допълнителни (немикробиологични) изследвания.

Материалите, предназначени за микробиологични изследвания, се пренасят в хладилни чанти или термуси с лед. Кръвта за серологични изследвания при транспортиране се съхранява при температура от 4 до 8 °С. При по-ниска температура от 4 °С кръвта хемолизира, което значително затруднява или прави невъзможно извършването на серологични реакции (по-добре е да се изпраща не кръвна проба, а серумът отделен от нея).

При вземане на материал за хистологично изследване се спазват следните изисквания:

1. Материалът се взема непосредствено след смъртта или убиването на животното.

2. Късчетата материал да не бъдат със страни, по-големи от 2 cm, и с дебелина не повече от 5 - 6 mm. За целта първо се отрязва една лента и от нея се оформят късчета. Това се извършва с остър нож, без излишно да се смачква материалът.

3. Да се имат предвид анатомичните особености на всеки орган. От кухи органи (черво, матка, кръвоносен съд и др.) материалът се взема от цялата дебелина на стената.

4. При наличие на изменение в органа късчетата се вземат на границата между нормалната и изменената тъкан.

5. Материалите за хистологично изследване винаги се изпращат във фиксирано състояние.

За текущата патохистологична диагностична работа най-подходящ фиксатор е 10 % буфериран формалинов разтвор.

При вземането на материали за патохистологично изследване да се избягват следните грешки:

1. Поставянето на големи тъканни късове в голям съд с малко количество фиксатор.

2. Поставянето на големи тъканни късове в малък съд, които след фиксация не могат да се извадят.

3. Изпращане за изследване на нефиксиран материал.

4. Изпращане на загнил материал и неподходящи органи.

5. Изпращане на цели органи в голямо количество фиксираща течност, които се транспортират трудно и фиксирането струва скъпо.

При неблагополучие в дадена ферма за изясняването на здравния статус с цел бързото и точното поставяне на лабораторна диагноза е необходимо пробите за изследване да се изпращат: от едрите животни - 100 %, от свинете и дребните преживни - 10 % от умрелите; от птиците - 3 % от хибридните центрове, 5 % от родителските стада, 2 % от стоковите носачки и 1 % от бройлерите. Изпращат се болни птици с характерни признаци, както и трупове от умрели. Извършва се диагностичен контрол и на люпилните. От всяка люпилня за изследване се вземат по 0, 5 % умрели зародиши, 1 % от умрелите пилета и смивки за контрол на дезинфекцията.

При изпращане на проби за лабораторно-диагностични изследвания задължително се вземат проби от умрели животни в интензивни и екстензивни животновъдни обекти, както и от диви животни, птици и инсекти.

Материалите за лабораторно-диагностично изследване се вземат и изпращат от официалните ветеринарни лекари и регистрираните ветеринарни лекари на ветеринарна практика със съпроводително писмо по утвърден със заповед на генералния директор на НВМС образец. В писмото се попълват коректно всички реквизити и графи.

В изпълнение на одобрените от министъра на земеделието и продоволствието програми за надзор върху заразните заболявания при животните пробите се вземат, опаковат и транспортират по описаните в самите програми методи.

 

Приложение № 1

Определяне броя на необходимите проби за откриване на заболяване в популацията при 95 % ниво на достоверност

Големина на стадото

Процент на разпространение на заболяването в стадото (d/N)

50

40

30

25

20

15

10

5

2

1

0,5

0,1

10

4

5

6

7

8

10

10

10

10

10

10

10

20

4

6

7

9

10

12

16

19

20

20

20

20

30

4

6

8

9

11

14

19

26

30

30

30

30

40

5

6

8

10

12

15

21

31

40

40

40

40

50

5

6

8

10

12

16

22

35

48

50

50

50

60

5

6

8

10

12

16

23

38

55

60

60

60

70

5

6

8

10

13

17

24

40

62

70

70

70

80

5

6

8

10

13

17

24

42

68

79

80

80

90

5

6

8

10

13

17

25

43

73

87

90

90

100

5

6

9

10

13

17

25

45

78

96

100

100

120

5

6

9

10

13

18

26

47

86

111

120

120

140

5

6

9

11

13

18

26

48

92

124

139

140

160

5

6

9

11

13

18

27

49

97

136

157

160

180

5

6

9

11

13

18

27

50

101

146

174

180

200

5

6

9

11

13

18

27

51

105

155

190

200

250

5

6

9

11

14

18

27

53

112

175

228

250

300

5

6

9

11

14

18

28

54

117

189

260

300

350

5

6

9

11

14

18

28

54

121

201

287

350

400

5

6

9

11

14

19

28

55

124

211

311

400

450

5

6

9

11

14

19

28

55

127

218

331

450

500

5

6

9

11

14

19

28

56

129

225

349

500

600

5

6

9

11

14

19

28

56

132

235

379

597

700

5

6

9

11

14

19

28

57

134

243

402

691

800

5

6

9

11

14

19

28

57

136

249

421

782

900

5

6

9

11

14

19

28

57

137

254

437

868

1000

5

6

9

11

14

19

29

57

138

258

450

950

1200

5

6

9

11

14

19

29

57

140

264

471

1102

1400

5

6

9

11

14

19

29

58

141

269

487

1236

1600

5

6

9

11

14

19

29

58

142

272

499

1354

1800

5

6

9

11

14

19

29

58

143

275

509

1459

2000

5

6

9

11

14

19

29

58

143

277

517

1553

3000

5

6

9

11

14

19

29

58

145

284

542

1895

4000

5

6

9

11

14

19

29

58

146

288

556

2108

5000

5

6

9

11

14

19

29

59

147

290

564

2253

6000

5

6

9

11

14

19

29

59

147

291

569

2358

7000

5

6

9

11

14

19

29

59

147

292

573

2437

8000

5

6

9

11

14

19

29

59

147

293

576

2498

9000

5

6

9

11

14

19

29

59

148

294

579

2548

10000

5

6

9

11

14

19

29

59

148

294

581

2588

 

6

9

11

14

19

29

59

149

299

598

2995

 

Приложение № 2

Определяне броя на животновъдните обекти за откриване на заболяване в популацията животни при 99 % ниво на достоверност

Големина на стадото

Процент на разпространение на заболяването в стадото (d/N)

50

40

30

25

20

15

10

5

2

1

0,5

0,1

10

5

6

7

10

10

10

10

10

10

10

10

10

20

6

8

10

11

13

15

18

20

20

20

20

20

30

6

8

11

13

15

19

23

30

30

30

30

30

40

7

8

11

13

16

21

27

36

40

40

40

40

50

7

9

12

14

17

22

29

42

50

50

50

50

60

7

9

12

14

18

23

31

47

60

60

60

60

70

7

9

12

15

18

24

33

51

68

70

70

70

80

7

9

12

15

19

24

34

54

76

80

80

80

90

7

9

12

15

19

25

35

57

83

90

90

90

100

7

9

13

15

19

25

36

59

90

100

100

100

120

7

9

13

15

19

26

37

63

102

118

120

120

140

7

9

13

16

20

26

38

67

113

135

140

140

160

7

9

13

16

20

26

39

69

122

151

160

160

180

7

9

13

16

20

27

39

71

129

166

179

180

200

7

9

13

16

20

27

40

73

136

180

198

200

250

7

9

13

16

20

27

40

76

150

210

244

250

300

7

9

13

16

20

27

41

78

160

235

286

300

350

7

9

13

16

21

28

42

80

168

256

325

350

400

7

9

13

16

21

28

42

81

174

273

360

400

450

7

9

13

16

21

28

42

82

179

288

392

450

500

7

9

13

16

21

28

42

83

183

300

421

500

600

7

9

13

16

21

28

43

84

190

321

470

600

700

7

9

13

16

21

28

43

85

195

336

512

700

800

7

9

13

16

21

28

43

85

199

349

546

798

900

7

9

13

16

21

28

43

86

202

359

576

895

1000

7

9

13

16

21

28

43

86

204

368

601

990

1200

7

9

13

16

21

28

43

87

208

381

642

1175

1400

7

9

13

16

21

2

44

87

211

391

674

1348

1600

7

9

13

16

21

29

44

88

213

399

699

1510

1800

7

9

13

16

21

29

44

88

215

405

720

1661

2000

7

9

13

16

21

29

44

88

216

410

737

1800

3000

7

9

13

16

21

29

44

89

220

425

792

2353

4000

7

10

13

16

21

29

44

89

222

433

821

2735

5000

7

10

13

16

21

29

44

89

223

438

840

3009

6000

7

10

13

16

21

29

44

90

224

442

852

3214

7000

7

10

13

16

21

29

44

90

225

444

861

3373

8000

7

10

13

16

21

29

44

90

225

446

868

3500

9000

7

10

13

16

21

29

44

90

226

447

874

3604

10000

7

10

13

16

21

29

44

90

226

448

878

3689

7

10

13

16

21

29

44

90

228

459

919

4603

56785

 

ЗАПОВЕД № РД-09-668 от 19 октомври 2007 г.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива № 2007/ 50/ЕО и Директива № 2007/52/ЕО нареждам:

1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (ДВ, бр. 39 от 2006 г.), допълнен със Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.), Заповед № РД-09-1035 от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.), Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.), Заповед № РД-09-400 от 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), изменен със Заповед № РД-09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.) и Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), както следва:

Общо

име, иденти-

фикационни

номера

IUPAC

име

Чистота

Номер на

директи-

вата за

включване

Дата на

влизане

в сила

Срок за

прилагане

на разпоред-

бите на

национал-

но ниво

Срок за

приключ-

ване на

пререгист-

рацията

Специфични

условия

161. Етопро-

О-етил

>940 г/кг

2007/52/ЕО

1.10.2007 г.

1.04.2008 г.

30.09.2011 г.

ЧАСТ А

фос

S,S-дипропил

         

Може да бъде разреше-

CAS

фосфородит

         

на единствено употреба

№ 13194-48-4

           

срещу кръгли червеи и

CIPAC № 218

           

насекоми в почвата.

             

Разрешителни следва да се издават само на професионални потребители.

             

ЧАСТ Б

             

При оценяването на заявленията за разрешителни на продукти за растителна защита, съдържащи етопрофос, за употреба, различна от третирането на картофи, които не са от-глеждани за консумация от хора или животни, държавите членки обръщат специално внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и гарантират, че всички необходими данни и информация са налице преди издаването на такова разрешително.

             

За прилагането на единните принципи от приложение VI се вземат предвид заключенията от доклада за преглед на етопрофос, и по-специално допълнения I и II към него, така както е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 16 март 2007 г.

             

При тази цялостна оценка държавите членки трябва да обърнат специално внимание на:

             

- остатъците и да оценят излагането на потребителите чрез храната с оглед на бъдещо преразглеждане на максимално допустимите граници на

             

остатъчни вещества;

             

- безопасността на операторите. Разрешените условия за употреба трябва да налагат използването на подходящи средства за лична и респираторна защита, както и други мерки за намаляване на риска, като използване на затворена система за транспортиране при разпространяването на продукта;

             

- опазването на птиците, бозайниците и водните организми, както и на повърхностните или подпочвените води, които са изложени на опасност.

             

Условията за издаване на разрешително следва да включват мерки за намаляване на риска, като например буферни зони и постигане на пълно разтваряне на гранулите в почвата.

             

Заинтересованите държави членки изискват предоставяне на допълнителни изследвания за потвърждаване на оценката на риска в краткосрочен и дългосрочен план за птиците и бозайниците, които се хранят със земни червеи. Те гарантират, че нотификаторите, по чието искане етопрофос е бил

             

включен в това приложение, ще предоставят тези изследвания на комисията в срок две години от влизането в сила на настоящата директива.

               

162. Пирими-

O-2-диетил-

> 880 г/кг

2007/52/ЕО

1.10.2007 г.

1.04.2008 г.

30.09.2011 г.

ЧАСТ А

фосметил

амино-

         

Може да бъде разреше-

CAS №

6-метилпири-

         

на единствено употреба

29232-93-7

мидин-4-ил

         

като инсектицид при

CIPAC № 239

O,O-диметил-

         

складирана реколта.

 

фосфоротиоат

         

ЧАСТ Б

             

При оценяването на за-

             

явленията за разрешителни на продукти за растителна защита, съдържащи пиримифос-метил, за употреба, различна от прилагане с автоматизирана система в празни складове за зърнени култури, дър-

             

жавите членки обръщат специално внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква б), и гарантират, че всички необходими данни и информация са налице преди издаването на такова разрешително.

             

За прилагането на единните принципи от приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на пиримифос-метил, и по-специално допълнения I и II към него, така както е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 16 март 2007 г.

             

При тази цялостна оценка държавите членки трябва да обърнат специално внимание на:

             

- безопасността на операторите. Разрешените условия за употреба трябва да налагат използването на подходящи средства за лична защита, включително средства за респираторна защита и за намаляване на риска, с цел да се намали излагането на въздействие;

             

- излагането на потребителите чрез храната с оглед на бъдещо преразглеждане на максимално допустимите граници на остатъчни

             

вещества.

             

Заинтересованите държави членки изискват предоставяне на допълнителни изследвания за потвърждаване на оценката на излагането на операторите. Те гарантират, че нотификаторите, по чието искане пиримифос-метил е бил включен в това приложение, ще предоставят тези изследвания на комисията в срок две години от влизането в сила на настоящата директива.

               

163. Фипронил

(±)-5-

і 950 г/кг

2007/52/ЕО

1.10.2007 г.

1.04.2008 г.

30.09.2011 г.

ЧАСТ А

CAS №

амино-

         

Може да бъде разреше-

120068-37-3

1-(2,6-

         

на единствено употреба

CIPAC № 581

дихлоро-

         

като инсектицид за тре-

 

a,a,a-

         

тиране на семена. Пок-

 

трифлуоро-

         

риването на семената с

 

паратолил)-

         

препарата може да се

 

4-трифлуо-

         

извършва единствено в

 

рометил-

         

професионално оборуд-

 

сулфинил-

         

вани помещения за об-

 

пиразол-

         

работка на семена. В

 

3-карбо-

         

тези помещения трябва

 

нитрил

         

да се използват най-доб-

             

рите налични техники,

             

за да се избегнат големите облаци прах при складиране, транспортиране и работа с препарата.

             

ЧАСТ Б

             

За прилагането на единните принципи от приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на фипронил, и по-специално допълнения I и II към него, така както е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и

             

здравето на животните на 16 март 2007 г. При тази цялостна оценка държавите членки трябва да обърнат специално внимание на:

             

- опаковката на продуктите, пуснати на пазара, за да се избегне появата на опасни продукти на фоторазграждането;

             

- опасността от заразяване на подпочвените води, особено с метаболити, които са по-устойчиви от изходните съединения, в случаите, когато активното вещество се прилага в чувствителни райони от гледна точка на почвата и/или климатичните условия;

             

- опазването на зърноядните птици и бозайници, водните организми, нецелевите членестоноги и медоносните пчели;

             

- употребата на подходящи съоръжения, които да гарантират високо ниво на проникване в почвата и свеждане до минимум на риска от загубите по време на прилагане.

             

Условията за издаване на разрешително следва да включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

             

Заинтересованите държави членки изискват предоставяне на допъл-

             

нителни изследвания за потвърждаване на оценката на риска за зърноядни птици и бозайници, медоносни пчели и особено за пчелното пило. Те гарантират, че

             

нотификаторът, по чието искане фипронил е бил включен в това приложение, ще предостави тези изследвания на комисията в срок 1 година от влизането в сила на настоящата директива.

               

164. Бефлубу-

(RS)-N-

і 970 г/кг

2007/50/ЕО

01.12.2007 г.

01.06.2008 г.

30.11.2017 г.

ЧАСТ А

тамид

benzyl-2-

         

Разрешава се единстве-

CAS №

(4-fluoro-

         

но за употреба като хер-

113614-08-7

3-trifluoro-

         

бицид.

CIPAC № 662

methyl-

         

ЧАСТ Б

 

phenoxy)

         

За прилагането на един-

 

butanamide

         

ните принципи на при-

             

ложение VI се вземат

             

предвид заключенията в доклада за преглед на бефлубутамид, и по-специално допълнения I и II към него, така както е финализиран от Пос-

             

тоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 май 2007 г.

             

При тази цялостна оценка държавите-членки:

             

- трябва да обръщат особено внимание на риска за водните

             

организми.

             

Когато е необходимо, условията за употреба включват мерки за

             

намаляване на риска.

               

165. Spodoptera

Не е при-

 

2007/50/ЕО

01.12.2007 г.

01.06.2008 г.

30.11. 2017 г.

ЧАСТ А

exigua клетъчен

ложимо

         

Разрешава се единстве-

полихидрозен-

           

но за употреба като ин-

вирус

           

сектицид.

CIPAC №

           

ЧАСТ Б

Неразпределено

           

За прилагането на един-

             

ните принципи на приложение VI се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на Spodoptera exigua NPV, и по-специално допълнения I и II към него, така както е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 15 май 2007 г.

2. Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната служба за растителна защита.

За министър: Б. Абазов

57257

 

ЗАПОВЕД № РД-09-669 от 19 октомври 2007 г.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Решение № 2007 / 615/ЕО и Решение № 2007/553/ЕО нареждам:

1. Допълвам списъка на активните вещества, за които Европейската комисия е взела решение да не бъдат включени в списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз, и които не могат да се използват за производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба на територията на Република България, утвърден със Заповед № РД-09-245 от 2006 г. (ДВ, бр. 39 от 2006 г.), допълнен със Заповед № РД-09-561 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.), Заповед № РД-09-1080 от 2006 г. (ДВ, бр. 108 от 2006 г.), Заповед № РД-09-399 от 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-514 от 2007 г.( ДВ, бр. 67 от 2007 г.), както следва:

Общо

наименование на

активните вещества

Номер на

Решение/Регламент

за невключване

на активни вещества

в приложение I

към Директива

91/414/ЕИО

Дата на влизане

в сила

Краен срок за

прекратяване на

националните

разрешения

Краен срок за

изразходване на

наличните

количества

Монокарбамид

2007/553/ЕО

2 август 2007 г.

2 февруари 2008 г.

2 февруари 2009 г.

дихидрогенсулфат;

       

Диметипин

       
         

Бенфуракарб

2007/615/ЕО

20 септември 2007 г.

20 март 2008 г.

20 март 2009 г.

2. Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната служба за растителна защита.

За министър: Б. Абазов

57258

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-695 от 19 септември 2007 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 2 от Закона за защитените територии, с цел опазване на защитени и ендемични растителни и животински видове, като: Haberlea rhodopensis - родопски силивряк, Seseli rhodopeum - родопски скален копър, Galanthus nivalis L. - снежно кокиче, Sedum kostovi - костова тлъстига, Campanula lanata - вълнеста камбанка, Lathrea rhodopea - родопска горска майка, Genista rumelica - румелийска жълтуга; Lutra lutra - видра, Rupicapra rupicapra balcanica - дива коза, Ursus arctos - кафява мечка, Lucanus cervus - бръмбър рогач, както и природни местообитания от типа заливни гори с участието на Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior:

1. Увеличавам с 865,3 дка площта на защитена местност “Поречието на р. Девинска”, обявена със заповед № РД-618 от 8.VII.2002 г. на министъра на околната среда и водите.

2. В границите на разширението на защитената местност попадат имоти, както следва:

2.1. имоти с номера: 000301 - част (отдели 52/а, 51/а, 50/а, част от 50/б), 000300 - част (отдели 50/б, в, г, 48/б, 47/а, б, 46/а, б, 45/б), съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, община Борино, област Смолян, с обща площ 462,0 дка;

2.2. имоти с номера: 000469 - част (отдели 22/в, 23/б, в, г, 27/л), 000471 - част (7,0 дка), 000475 - част (4,3 дка), 000476 - част (28,0 дка), съгласно картата на възстановената собственост за землището на гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, община Девин, област Смолян, с обща площ 403,3 дка;

3. Общата площ на защитената местност в границите, определени със заповед № РД-618 от 8.VII.2002 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване и настоящата заповед, е 1367,3 дка.

4. В границите на разширението на защитената местност се забранява:

4.1. извеждане на голи сечи, както и отсичане на отделни стари и хралупести дървета;

4.2. залесяване с неместни за района растителни видове;

4.3. разселване на неместни за района животински видове;

4.4. корекции на речното корито и дейности, водещи до нарушаване на естественото състояние на водното течение, бреговете и прилежащите територии на реката, с изключение на такива, необходими в случай на бедствени ситуации;

4.5. къртене на камъни, копаене на пръст;

4.6. разработването на каменни кариери и варници;

4.7. добив на инертни материали;

4.8. строителство на:

4.8.1. нови пътища;

4.8.2. сгради и съоръжения, с изключение на посетителски и информационни центрове, екопътеки и съпътстващата ги инфраструктура;

4.8.3. хидроенергийни системи (ВЕЦ и МВЕЦ);

4.9. паленето на огън, извън определените за това места.

5. Тази заповед не отменя режима на дейностите, регламентиран със заповед № РД-618 от 8.VII.2002 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена местност “Поречието на р. Девинска”.

6. В срок до една година от влизане в сила на настоящата заповед РИОСВ - Смолян:

6.1. да предприеме необходимите действия по отразяване на промените на защитената територия в картата на възстановената собственост за съответните землища;

6.2. да предприеме необходимите действия за означаване границите на защитената местност с трайни и ясно видими знаци на терен.

7. Промените в границата на защитената местност да се впишат в Държавния регистър на защитените територии.

8. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

9. ...

10. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: Дж. Чакъров

57507

 

ЗАПОВЕД № РД-696 от 19 септември 2007 г.

На основание чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии, с цел опазване на природни местообитания с консервационна значимост - вътрешни лонгозни гори край р.Тунджа и р. Марица и смесени тополови гори край реките; опазване на защитени животински видове, като голям гребенест тритон (Triturus cristatus), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), каспийска блатна костенурка (Mauremys caspica), малък корморан (Haliaetor pygmaeus), нощна чапла (Nycticorax nycticorax), малък воден бик (Ixobrychus minutus), черна каня (Milvus migrans), черен кълвач (Dryocopos martius), видра (Lutra lutra)и др.; запазване на представителни съобщества и екосистеми от островен тип в поречието на р. Марица:

1. Обявявам защитена местност “Поповата ада”, землище на с. Виница, община Първомай, област Пловдив.

2. Защитена местност “Поповата ада” включва имоти с номера 006013 и 006014 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Виница, ЕКАТТЕ 11123, община Първомай, област Пловдив, с обща площ 178,867 дка.

3. В границите на защитената местност забранявам:

3.1. промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;

3.2. търсене, проучване и добив на подземни богатства;

3.3. строителство, с изключение на хидроинженерни съоръжения, свързани с осигуряване оводняването на части от острова, с цел поддържане на заливаемите гори и дейности по възстановяване на въжени мостове;

3.4. извеждане на сечи, с изключение на санитарни и сечи, свързани с премахване на неместни храстови и дървесни видове;

3.5. добив на инертни материали;

3.6. паленето на огън;

3.7. разораване и разкопаване на площи от територията на острова;

3.8. замърсяване с отпадъци;

3.9. залесяване с неместни растителни видове.

4. В срок до една година от влизане в сила на тази заповед РИОСВ - Пловдив:

4.1. да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в картата на възстановената собственост за землището на с. Виница, община Първомай, област Пловдив;

4.2. да предприеме необходимите действия съгласно законоустановената процедура за означаване границите на защитената местност с трайни и ясно видими знаци на терен.

5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии.

6. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

7. ...

8. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: Дж. Чакъров

57508

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

РЕШЕНИЕ № 120 от 15 октомври 2007 г.

На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение от 12 ноември 2007 г. като законно платежно средство банкнота с номинална стойност 20 лв., емисия 2007 г.

Характеристики, реквизити и изображения:

Номинална стойност - 20 лв.;

Наименование на емисионния институт - БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА;

Година на емисия - 2007;

Текстове “УПРАВИТЕЛ” и “ГЛАВЕН КАСИЕР” и техните подписи;

Преобладаващ цвят - син;

Размер - 131 x 73 мм;

Сериен номер - състои се от две букви и седем цифри, отпечатан долу в лявата и горе в дясната половина на лицевата страна на банкнотата;

На лицевата страна на банкнотата е изобразен портрет на X.X., отпечатани са вертикални текстове “X.X.” и “1854 - 1895” и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи;

На обратната страна на банкнотата са изобразени сградата на Народното събрание и фрагменти от Орлов мост и Лъвов мост и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи;

Знак за незрящи граждани - релефно изображение на два еднакви кръга, разположени един под друг, отпечатани в долния десен ъгъл на лицевата страна на банкнотата;

Предупредителен текст “За подправка виновните се наказват съгласно закона”, отпечатан в горния ляв ъгъл на обратната страна на банкнотата.

Защитни елементи:

Материал - хартия, тонирана в син цвят;

С релефен печат на лицевата страна на банкнотата са отпечатани портретът на X.X.; текстовете “БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” и “ДВАДЕСЕТ ЛЕВА”; числото “20”; винетката от дясната страна върху холограмната лента и текст “20 ЛЕВА” върху нея;

Холограмна лента - съдържа изображения на числото “20”, което пулсира, преливайки в различни цветове, и изображения на лъв и орел, които се редуват при промяна на ъгъла на наблюдение;

Осигурителна нишка - вградена в хартията метализирана нишка с минитекст “БНБ 20”, частично излизаща на обратната страна на банкнотата, която променя цвета си от зелен в червен при промяна на ъгъла на наблюдение и има специален поляризиращ ефект;

Воден знак - полутоново изображение на портрета от банкнотата и контрастно изображение на инициалите “БНБ”;

Регистър на проглед - правоъгълно шахматно поле, разположено долу в дясната половина на лицевата страна на банкнотата, в което при поставянето й срещу източник на светлина от двете страни на банкнотата се наблюдава числото “20”;

Скрит образ - вдясно от холограмната лента, при наблюдение на банкнотата под ъгъл 15 - 20 градуса, се появява изображение на текста “20 ЛЕВА”;

Микротекст на лицевата страна - хоризонтални линии с текст “СТЕФАН СТАМБОЛОВ” и “1854 - 1895” във фона вляво от портрета; в две вертикални линии вдясно от портрета - текст “СТЕФАН СТАМБОЛОВ”; текст “20 ЛЕВА”, запълващ числото “20”;

Флуоресценция - при осветяване с ултравиолетова лампа (365 нм):

- влакънца от хартията светят в син, зелен и червен цвят;

- на лицевата страна на банкнотата - ивицата от повтарящи се числа “20”, фонът в дясната част на банкнотата и серийният номер светят в зелен цвят;

- на обратната страна на банкнотата - част от сградата и фонът светят в зелен цвят;

Бифлуоресценция - на обратната страна изображение на орел свети в червен цвят при осветяване с ултравиолетова лампа с дължина на вълната 365 нм и в зелен цвят - при 254 нм.

Банкнотите от 20 лева, емисия 1999 година, продължават да бъдат в обращение паралелно с банкнотите от купюр 20 лева, емисия 2007 година.

Управител: Ив. Искров

55408

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-61 от 8 октомври 2007 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Веселие, община Приморско, област Бургас.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 10.ХII.2004 г. на Службата по кадастъра - Бургас.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.

Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са засегнати от подадените до съда жалби, след изтичане на срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Цв. Боев

57510

СТОЛИЧА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 971 от 11 октомври 2007 г.

На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез публичен търг за следния обект: помещение, ж.к. Дружба 2, до бл. 202, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Искър”, със съответното му право на строеж.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

3. Възлага на главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационната сделка за обекта.

Председател: Вл. Кисьов

57338

 

РЕШЕНИЕ № 972 от 11 октоври 2007 г.

На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез публичен търг за следните обекти: ателие, ж.к. Връх Манчо, бл. 2, вх. Б, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”; помещение за социални контакти, ж.к. Връх Манчо, бл. 3, вх. Г, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”; ателие, ж.к. Връх Манчо, бл. 5, вх. Д, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”; ателие, ж.к. Връх Манчо, бл. 7, вх. Д, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница” , със съответното им право на строеж.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обектите, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обектите.

3. Възлага на главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационната сделка за обектите.

Председател: Вл. Кисьов

57339

 

РЕШЕНИЕ № 973 от 11 октомври 2007 г.

На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез публичен търг за следните обекти: помещение към трафопост, ж.к. Гоце Делчев, ул. Бадемова гора, до бл. 41А, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Триадица”; помещение към трафопост, ж.к. Гоце Делчев, до бл. 114, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Триадица”; помещение към трафопост, ж.к. Гоце Делчев, до бл. 151, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Триадица”; помещение към трафопост, ж.к. Гоце Делчев, до бл. 242, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Триадица”, със съответното им право на строеж.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обектите, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обектите.

3. Възлага на главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационната сделка за обектите.

Председател: Вл. Кисьов

57340

 

РЕШЕНИЕ № 974 от 11 октомври 2007 г.

На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез публичен търг за следните обекти: помещение към трафопост, ж.к. Стрелбище, до бл. 35А, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Триадица”; помещение към трафопост, ж.к. Стрелбище, до бл. 88, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Триадица”; помещение към трафопост, ж.к. Стрелбище, до бл. 91, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Триадица”; помещение към трафопост, ж.к. Стрелбище, до бл. 97, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Триадица”, със съответното им право на строеж.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обектите, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обектите.

3. Възлага на главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационната сделка за обектите.

Председател: Вл. Кисьов

57371

 

РЕШЕНИЕ № 975 от 11 октомври 2007 г.

На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез публичен търг за следния обект: сграда с поземлен имот, с. Пасарел, м. “Елако”, им. № 257, масив 259, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Панчарево , със съответното му право на строеж.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

3. Възлага на главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационната сделка за обекта.

Председател: Вл. Кисьов

57342

РЕШЕНИЕ № 976 от 11 октомври 2007 г.

На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез публичен търг за следния обект: помещение към трафопост, кв. Филиповци, ул. Братя Найденови и ул. Суходолски път, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Люлин” , със съответното му право на строеж.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

3. Възлага на главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационната сделка за обекта.

Председател: Вл. Кисьов

57343

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 2190 от 4 септември 2007 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 651 от 12.VII.2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 18.ХII.2007 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 208, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Искър”, заедно със съответното право на строеж.

2. Начална цена - 12 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване - 800 лв.

4. Депозитът за участие - 1200 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, международен банков идентификационен код (BIC) на “Общинска банка” - АД - SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 14.ХII.2007 г. вкл. в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч., в стая 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време, след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Св. Лисичков

57122

РЕШЕНИЕ № 2203 от 14 септември 2007 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 709 от 19.VII.2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 20.ХII.2007 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение, ул. Бачо Киро 20, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Оборище”, заедно със съответното право на строеж.

2. Начална цена - 98 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване - 8000 лв.

4. Депозитът за участие - 9800 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, международен банков идентификационен код (BIC) на “Общинска банка” - АД - SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 18.ХII.2007 г. вкл. в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч., в стая 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време, след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Св. Лисичков

57123

 

РЕШЕНИЕ № 2224 от 21 септември 2007 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 769 от 26.VII.2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 19.ХII.2007 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж.к. Хаджи Димитър, до бл. 79, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Подуяне”, заедно със съответното право на строеж.

2. Начална цена - 11 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване - 500 лв.

4. Депозитът за участие - 1100 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, международен банков идентификационен код (BIC) на “Общинска банка” - АД - SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 17.ХII.2007 г. вкл. в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. в стая 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време, след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Св. Лисичков

57124

 

РЕШЕНИЕ № 2230 от 27 септември 2007 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 747 от 12.Х.2006 г., както и Решение № 900 от 23.ХI.2006 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 18.ХII.2007 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 8, ж.к. Света Троица, бл. 347Б (незавършено строителство), общински нежилищен имот, стопанисван от район “Илинден”, заедно със съответното право на строеж.

2. Начална цена - 55 000 лв. Върху достигната на търга цена се начислява ДДС.

3. Стъпка на наддаване - 5000 лв.

4. Депозитът за участие - 5500 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, международен банков идентификационен код (BIC) на “Общинска банка” - АД - SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 14.ХII.2007 г. вкл. в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч., в стая 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време, след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Св. Лисичков

57125

X.X. - министър на околната среда и водите на основание чл. 62 а от Закона за водите открива процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане на съоръжение за подземни води, предназначено за водовземане за осигуряване на вода за други цели. Съоръжението - тръбен кладенец, ще бъде изградено в кватернерния водоносен хоризонт, водното тяло BG3G00000Q012 - порови води в Кватернера - Марица изток, поземлен имот № 171015, м. “Берекет могила”, в землището на Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, при географски координати на тръбния кладенец: N - 42°23'11" и Е - 25° 37'04". При реализиране на предвиденото водовземане няма да бъдат създадени допълнителни понижения на водното ниво в съоръжения за подземни води, от които е разрешено водовземане. Проектни параметри на ползването: Дълбочина на тръбния кладенец 40 м, експлоатационна колона с диаметър Ж 200 мм от повърхността до 40 м, филтърна част от 14 м до 36 м, засипка на експлоатационната колона от 40 м до 5 м и циментация на задтръбното пространство от 5 м до повърхността. Проектен средноденонощен дебит на водочерпене - 0,5 л/сек. Проектен максимален дебит на водочерпене - 1,2 л/сек. Проектно максимално допустимо понижение на водното ниво - 1,5 м. Условия, при които ще се разреши изграждане на съоръжението: Не се разрешава ползването на черпените от съоръжението води за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване. От изграденото съоръжение да не се отказва водоснабдяване на други съседни имоти в рамките на максималния му технически възможен дебит. Изпълнение на комплексни сондажно-геофизични изследвания за изучаване на геоложкия разрез в частта от водоносния хоризонт. Провеждане на опитно водочерпене за определяне на хидрогеоложките параметри при максимално възможния постоянен дебит и на хидравличен тест при проектния максимален дебит. Оборудване на съоръжението: да се оборудва с две помпи - хоризонтална помпа с дебит 1,2 л/сек - за осигуряване на необходимите водни количества за водоснабдяване на обекта, и потопяема помпа с дебит до 5 л/сек за осигуряване на необходимите водни количества в случай на пожар. Формираните от обекта битови отпадъчни води, след пречистване да се заустят в р. Берекетска. Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването в Министерството на околната среда и водите, ул. Уилям Гладстон 67.

57509

59. - Службата по геодезия, картография и кадастър - Габрово, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на с. Славейково, община Дряново, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър - Габрово.

57111

59а. - Службата по геодезия, картография и кадастър - Разград, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на Разград. Приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти не включват територията при граници: ул. Добровка, Южен булевард, ул. Проф. Д. Ненов, бул. Априлско въстание, ул. Стефан Караджа, бул. Бели Лом, бул. Априлско въстание, ул. Ивайло, ул. Белия хълм, ул. Юмрукчал и строителната граница на населеното място и териториите на: Западна промишлена зона (кадастрален район 501), Източна промишлена зона (кадастрален район 503), Гарова промишлена зона (кадастрален район 506), с. Стражец. Кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър - Разград.

57512

59б. - Службата по геодезия, картография и кадастър - София, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за част от територията на район „Люлин” при граници: бул. Сливница, Околовръстен път, административната граница на район „Люлин” с районите “Красна поляна” и „Илинден”. Кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър - София.

57513

59в. - Службата по геодезия, картография и кадастър - Софийска област, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на с. Бели Искър, община Самоков, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър - Софийска област.

57514

 

СЪДИЛИЩА

Административният съд - Варна, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Комисия за защита на конкуренцията - София, на решение № 4387-14.1, взето с протокол № 46 от 11.Х.2006 г. на Общинския съвет - гр. Варна, с което са определени критериите и начините на оценка и класиране на кандидатите при провеждане на конкурс за възлагане на автобусни линии № 15, 15 Б, 115 и 148, по което е образувано адм. д. № 1157/2007, насрочено за 18.ХII.2007 г. в 10,30 ч. в сградата на Стоматология - Варна, бул. Съборни 24, ет. 2.

57425

Варненският административен съд, тридесет и четвърти състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес Варна, ул. Цар Асен 36, ап. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.I.2008 г. в 9 ч. като заинтересована страна по адм. д. № 1032/2007, заведено от X.X.X. срещу областния управител на област Варна. Призованата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57380

Административен съд - Стара Загора, IV състав, призовава X.X.X. с последен адрес Стара Загора, бул. Стара планина 80, вх. Г, ет. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.I.2008 г. в 14 ч. като ответница по адм.д. № 292/2007, образувано по жалба на X.X.X. против заповед № 1599 от 14.VII.2006 г. на кмета на община Стара Загора. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57485

Бургаският окръжен съд, гр. колегия, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Пловдив, район “Централен”, ул. Леонардо Да Винчи 66, сега с неизвестен, да се яви в съда на 19.ХII.2007 г. в 10 ч. като ответник по гр. д. № 283/2007, заведено от X.X.X., по чл. 254 във връзка с чл. 97, ал. 1 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57406

Варненският окръжен съд, II състав, призовава X.X.X. с последен адрес Варна, ж.к. Трошево, бл. 80, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.XII.2007 г. в 10 ч. като ответник по адм.д. № 2183/06, заведено от Митница - Варна. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57385

Варненският окръжен съд, V състав, призовава X.X.X. с последен адрес Варна, ж.к. Възраждане, 4 микрорайон № 27, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.I.2008 г. в 10,30 ч. като ответник по адм.д. № 591/06, заведено от X.X.X.. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58615

Варненският окръжен съд призовава X.X.X. от Варна, ул. Стефан Караджа 22, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.III.2008 г. в 9 ч. като ответница по адм.д. № 2496/2006. Призованата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57410

Добричкият окръжен съд призовава X.X.X., ЕГН ********** с последен адрес София, бул. Мария-Луиза 112, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.I.2008 г. в 15 ч. като ответник по гр. д. № 320/2007, заведено от X.X.X.. Ответникът да посочи съдебен адрес за призоваване, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57390

Кърджалийският окръжен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес Кърджали, кв. Възрожденци - Прилепци, бл. 157, и настоящ адрес Р. Турция, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.ХII.2007 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д. № 134/2007, заведено от Джемал Кавъклъ с постоянен адрес Р. Турция, Измир, Борнова, по чл. 26, ал. 1 и 2 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57407

Пловдивският окръжен съд, търг. отделение, ХIII с., призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 202, вх. Б, X.X.X., с последен адрес Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 14, вх. А, и X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Генерал Колев 16, сега с неизвестни адреси, да се явят в Съдебната палата, Пловдив, бул. Шести септември 167, на 12.ХII.2007 г. в 14 ч. като ответници по гр. д. № 1284/2007, заведено от X.X.X. от с. Калековец, област Пловдив, за предявен иск по чл. 45 ЗЗД. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57475

Хасковският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Черешица, община Кърджали, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.ХII.2007 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 116/2007, заведено от X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57498

Софийският градски съд, I гр. отделение, 4 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес София, бул. Витоша 71, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.ХII.2007 г. в 10 ч. като ответник по гр. д. № 3175/2006, заведено от X.X.X.. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57421

Софийският градски съд, I гр. отделение, 3 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж. к. Надежда II, бл. 220А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.II.2008 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д. № 2160/2007, заведено от “Информационно обслужване” - АД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57431

Софийският градски съд, въззивно отделение, II-Б състав, призовава X.X.X., с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.III.2008 г. в 14,30 ч. като ответник по гр. д. № 1851/2006, заведено от X.X.X.. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще бъде гледано при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57422

Айтоският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Руен, област Бургас, ул. Елин Пелин 9, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.ХII.2007 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 504/2007, заведено от X.X.X. от с. Руен, по чл. 75 и сл. СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58583

Асеновградският районен съд, IV гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Асеновград, ул. Бреза 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.XII.2007 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 882/07, заведено от X.X.X., по чл. 534, ал. 1 ТЗ. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57500

Благоевградският районен съд призовава Джън Вейдон - китайски гражданин, с последни постоянни и настоящи адреси: София, ж.к. Врабница 2, бл. 635, вх. А, ет. 10, ап. 27; София, ж.к. Надежда 4, бл. 457, ет. 4, ап. 16; София, ул. Опълченска 42, вх. А, ет. 4, и София, ж.к. Красна поляна 2 - II част, бл. 27, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.ХII.2007 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 1780/2006, заведено от ДСП - Благоевград, по чл. 26, ал. 2 от Закона за закрила на детето. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58614

Бургаският районен съд, VI състав, призовава X.X.X. с последен адрес с. Равда, област Бургас, ул. Македония 38, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.ХII.2007 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 2251/2007, заведено от ЗПАД “ДЗИ - Общо застраховане”, по чл. 402, ал. 1 ТЗ. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57401

Бургаският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен известен адрес Бургас, ж.к. “Меден рудник”, бл. 64, вх. 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.XII.2007 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1936/07, заведено от X.X.X., за иск по чл. 146 ЗЗД и чл. 171 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58592

Районният съд - гр. Бяла, област Русе, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес с. Бистренци, област Русе, ул. Преслав 2, и X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес с. Бистренци, област Русе, ул. Ягода 13, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 19.ХII.2007 г. в 10,45 ч. като ответници по гр. д. № 486/2007, заведено от X.X.X. - председател на “К - СКПК - Бяла”, по чл. 240 ЗЗД във вр. с чл. 138 и сл. ЗЗЗ. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57415

Районният съд - гр. Бяла, област Русе, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес с. Баниска, област Русе, ул. Струма 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.ХII.2007 г. в 11 ч. като ответник по гр.д. № 426/2007, заведено от X.X.X., за делба на недвижим имот. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57414

Варненският районен съд, IХ състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, и Георгиос Михаил Мавромати, с последен известен адрес Гърция, Пирея, ул. Антониу Теохари 36, сега с неизвестен адрес, да се явят в съда на 10.ХII.2007 г. в 13,30 ч. като ответници по гр. д. № 1873/2007, заведено от X.X.X. и X.X.X., за иск 343,53 лв. Ответниците да посочат съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57381

Варненският районен съд, 8 гр. състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес Варна, ул. Баучер 3, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.XII.2007 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 3893/07, заведено от “Гаранционен фонд” - София, за иск 794,78 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57386

Варненският районен съд, XVIII състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ул. Иглика 2А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.XII.2007 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.д № 5347/07, заведено от X.X.X., за иск по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57432

Варненският районен съд, ХХХIII състав, призовава X.X.X., с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.ХII.2007 г. в 14,30 ч. като ответник по гр.д. № 6105/2007, заведено от X.X.X., ЕГН **********, за иск по чл. 82, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57496

Варненският районен съд, ХVIII състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен известен адрес с. Блъсково, община Провадия, ул. Осма 12, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.ХII.2007 г. в 14 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 6023/2007, заведено от X.X.X., за иск по чл. 71, ал. 2 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57416

Варненският районен съд, ХХХI състав, призовава X.X.X., ЛНЧ 1000932573, с последен адрес Варна, ул. Радост, бл. 3, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.ХII.2007 г. в 13,30 ч. като ответница по гр. № 6199/2007, заведено от X.X.X., за 1540 лв. - главница, и претендирана мораторна лихва 150 лв. Ответницата да посочи съдебен адрес,в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57417

Варненският районен съд, ХХI състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Поморие, ул. Поп X.X. 26, сега с неизвестен адрес, и X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Бургас, ул. Поп Грую 4, сега с неизвестен адрес, да се явят в съда на 25.I.2008 г. в 8,30 като ответници по гр. д. № 5850/2006, заведено от X.X.X., ЕГН **********, по чл. 97, ал. 1 ГПК. Ответниците да посочат съдебни адреси за призоваването, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57379

Великотърновският районен съд, 8 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Велико Търново, ул. Генерал Гурко 94, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.ХII.2007 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 756/2007, заведено от Застрахователна и презастрахователна компания “Лев Инс” - София, за иск по чл. 402, ал. 1 ТЗ и чл. 213, ал. 1 КЗ. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57495

Видинският районен съд призовава X.X.X. от Видин, ул. Дунавска 36, бл. 13/60В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.I.2008 г. в 13,10 ч. като ответница по гр.д. № 1629/2007, заведено от X.X.X., по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58587

Врачанският районен съд, 5 състав, призовава X.X.X., сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.ХII.2007 г. в 10 ч. като ответник по гр. д. № 1596/2007, заведено от X.X.X. от Враца, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58595

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Габрово, ул. Златарска 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.ХII.2007 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 452/2007, заведено от Гаранционен фонд - София, за иск 1098,80 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57436

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Габрово, ул. Стефан Караджа 9, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.I.2008 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 1021Б/2007, заведено от X.X.X., за иск по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57369

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Габрово, ул. Орловска 164, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.I.2008 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 946/2007, заведено от “Цератицит България” - АД, по чл. 221 КТ. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57423

Димитровградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Димитровград, бул. Г.С. Раковски 8-А-4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.ХII.2007 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 503/2007, заведено от X.X.X., действащ със съгласието на майка си X.X.X. от Димитровград, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57392

Димитровградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Димитровград, бул. Трети март 17, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.ХII.2007 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 726/2007, заведено от X.X.X., действащ със съгласието на майка си X.X.X. от Димитровград, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57393

Димитровградският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес с. Крепост, област Хаково, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.XII.2007 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 676/07, заведено от X.X.X., по чл. 86 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57403

Димитровградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Нова Надежда, област Хасково, ул. Хасковска 20, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.XII.2007 г. в 9,30 ч. като ответница по гр.д. № 610/07, заведено от X.X.X. със съгласието на баща си X.X.X. от Димитровград, по чл. 82, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57402

Димитровградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Димитровград, бул. Димитър Благоев 7, вх. Д, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.XII.2007 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 736/07, заведено от X.X.X. със съгласието на майка си X.X.X. от Болярово, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58620

Добричкият районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Добрич, с. Посев, област Силистра, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.ХII.2007 г. в 10,30 ч. като ответник по бр. д. № 392/2007, заведено от X.X.X. от с. Пчеларово, община Ген. Тошево, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57427

Каварненският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Каварна, ул. Васил Левски 42, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.II.2008 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 69/2007, заведено от X.X.X., по чл. 258 и сл. ГПК във връзка с чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57424

Карнобатският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Карнобат, област Бургас, ул. Стара планина 13, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.ХII.2007 г. в 11,30 ч. като ответница по гр.д. № 255/2007, заведено от X.X.X. от Карнобат, по чл. 82, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58577

Козлодуйският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, с неизвестен адрес, да се явят в съдебно заседание на 10.ХII.2007 г. в 10 ч. като ответници по гр. д. № 376/2007, заведено от X.X.X., ЕГН **********, от София, по чл. 69 ЗН във връзка с чл. 34 СЗ. Ответниците да посочат съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58561

Козлодуйският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с адрес Козлодуй, общежитие 2, стая 213, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.ХII.2007 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 777/2007, заведено от X.X.X., по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58585

Кубратският районен съд, I състав, призовава X.X.X. с последен адрес гр. Кубрат, ул. Назъм Хикмет 41, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.ХII.2007 г. в 9 ч. като ответница по бр.д. № 49/2007, заведено от X.X.X., за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58580

Кубратският районен съд, I състав, призовава X.X.X. с последен адрес с. Задруга, област Разград, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.ХII.2007 г. в 9 ч. като ответница по гр. д. № 228/2006, заведено от X.X.X. и др., по чл. 86 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57388

Кърджалийският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес с. Багра, № 30, община Кърджали, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.ХII.2007 г. в 10,30 ч. като ответник по гр. д. № 847/2007, заведено от X.X.X. от с. Черешица, община Кърджали, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57391

Районният съд - гр. Левски, призовава X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес Белене, ул. Столетов 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.ХII.2007 г. в 9,30 ч. като ответница по гр.д. № 20074410100336, заведено от X.X.X. и X.X.X., за иск 1/4 от 5837,60 лв. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58622

Мездренският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Зверино, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда, ет. 1, зала № 2, на 17.XII.2007 г. в 10,30 ч. като ответница по гр.д. № 397/07, заведено от ЗПК “Лев Инс” - АД, София, по чл. 402 ТЗ. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58570

Момчилградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Крилатица, община Кирково, област Кърджали, сега в Република Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.ХII.2007 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 375/2007, заведено от X.X.X. от с. Крилатица, община Кирково, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58576

Никополският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Никопол, ул. Искър 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.I.2008 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 56/07, заведено от X.X.X. от Никопол, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57384

Новопазарският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Тодор Икономово, област Шумен, ул. Любен Каравелов 47, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.ХII.2007 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 562/2007, заведено от X.X.X., за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58586

Пазарджишкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Септември, ул. Г. С. Раковски 19, област Пазарджик, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.ХII.2007 г. в 9 ч. като ответница по гр. д. № 1613/2007, заведено от X.X.X.. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57378

Пернишкият районен съд призовава X.X.X., с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.ХII.2007 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 1628/2007, заведено от X.X.X., за отмяна на дарение. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57389

Пещерският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Пещера, ул. Малина 35, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.XII.2007 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 600/07, заведено от X.X.X., по чл. 45 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57306

Пещерският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Овча купел, бл. 39, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.XII.2007 г. в 9,45 ч. като ответник по гр.д. № 373/07, заведено от X.X.X., по чл. 87 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57307

Пещерският районен съд призовава X.X.X. (X.X.X.) с последен адрес с. Нова Махала, ул. Септемврийци 72А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.ХII.2007 г. в 9,30 ч. като ответница по гр.д. № 422/2007, заведено от Районна прокуратура - гр. Пещера, по чл. 431, ал. 3 във връзка с ал. 2 ГПК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57487

Пещерският районен съд призовава X.X.X. (X.X.X., X.X.X.) с последен адрес с. Нова Махала, ул. Изгрев 9, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.XII.2007 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 423/07, заведено от Районна прокуратура - Пещера, по чл. 431, ал. 3 във връзка с ал. 2 ГПК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57488

Пещерският районен съд призовава X.X.X. (X.X.X., X.X.X.) с последен адрес Пазарджик, ул. Георги X.X. 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.ХII.2007 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 200/2007, заведено от Районна прокуратура - гр. Пещера, по чл. 431, ал. 3 във връзка с ал. 2 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57489

Пещерският районен съд призовава X.X.X. (Хаджъали) (X.X.X. (Хаджийска) с последен адрес с. Нова Махала, ул. Преслав 5А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.ХII.2007 г. в 11 ч. като ответница по гр.д. № 435/2007, заведено от Районна прокуратура - гр. Пещера, по чл. 431, ал. 3 във връзка с ал. 2 ГПК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57490

Плевенският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен известен адрес Шумен, ул. Вичо Папазов 22, вх. 1, ет. 5, ап. 13, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.ХII.2007 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 1138/2007, заведено от X.X.X.. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57412

Плевенският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес с. Горни Дъбник, ул. Цвята Христова 15, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.ХII.2007 г. в 10 ч. като ответник по гр. д. № 1973/2007, заведено от X.X.X., за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57434

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Плевен, ж.к. Дружба, бл. 111, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.ХII.2007 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 2397/2007, заведено от X.X.X., за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57413

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Плевен, ул. Гевгели 21, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.I.2008 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 2335/2007, заведено от ЗПАД “ДЗИ - Общо застраховане” - Плевен, по чл. 274, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането и чл. 86 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57375

Пловдивският районен съд, ХII гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Хасково, ул. Климент 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.ХII.2007 г. в 13,30 ч. като ответница по гр.д. № 3739/2006, заведено от X.X.X. от Пловдив, за иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58590

Пловдивският районен съд, XII гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 125, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.XII.2007 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 2414/07, заведено от X.X.X. от Пловдив, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57426

Пловдивският районен съд, II гр. състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Пловдив, ул. Пере Тошев 99, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.ХII.2007 г. в 14 ч. като ответница по гр.д. № 1642/2007, заведено от ЗПК “Лев Инс” - АД, за иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57397

Пловдивският районен съд, III гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Победа 48, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.ХII.2007 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 2769/2007, заведено от ЗД “Евро Инс” - АД, за иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58591

Пловдивският районен съд, II гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Хан Аспарух, бл. 3, ет. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.XII.2007 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 1577/07, заведено от ЗПК “Лев Инс” - АД, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58568

Пловдивският районен съд, 16 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Чернишевски 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.ХII.2007 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 3604/2006, заведено от “Силова електроника” - ЕООД, за иск по чл. 108 ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57398

Пловдивският районен съд, 16 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Захари Стоянов 90, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.ХII.2007 г. в 14 ч. като ответница по гр.д. № 2154/2007, заведено от X.X.X., за иск по чл. 97, ал. 1 ГПК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57399

Пловдивският районен съд, 16 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Звезда 28, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.ХII.2007 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д. № 1444/2007, заведено от X.X.X., за иск по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57400

Поповският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Ябълчене, община Черноочене, област Кърджали, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.ХII.2007 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 306/2007, заведено от X.X.X. от с. Ковачевец, община Попово, по чл. 82, ал. 1 СК във връзка с чл. 126а, буква “е” ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57358

Радомирският районен съд, IV състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Перник, ул. Вела Пеева 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.ХII.2007 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 408/2007, заведено от X.X.X., по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57304

Радомирският районен съд, I състав, призовава X.X.X., с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.XII.2007 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 94/07, заведено от ЗПК “Лев Инс” - АД, София, по чл. 402, ал. 1 ТЗ и чл. 213, ал. 1 от Кодекса за застраховането. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57305

Русенският районен съд, IV състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, кв. Здравец - изток, бл. Ела, вх. Д, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.XII.2007 г. в 9,30 ч. като ответница по гр.д. № 3339/07, заведено от X.X.X., за издръжка по чл. 82, ал. 2 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57383

Русенският районен съд, ХI състав, призовава X.X.X. с последен адрес Велико Търново, ул. Никола Габровски 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.ХII.2007 г. в 14 ч. като ответница по гр. д. № 3285/2007, заведено от ЗПАД Булстрад, представлявано от X.X.X., за 170,72 лв. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58616

Русенският районен съд, VIII гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Голям Богдан 1, вх. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.ХII.2007 г. в 13,15 ч. като ответница по гр.д. № 4104/2007, заведено от X.X.X., за иск по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57394

Русенският районен съд, ХI състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Петрохан 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.I.2008 г. в 14 ч. като ответница по гр. д. № 5310/2007, заведено от X.X.X., за увеличение на издръжка. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58617

Русенският районен съд, 5 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Драган Цанков 18, вх. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.I.2008 г. в 10 ч. като ответник по гр. д. № 3085/2007, заведено от X.X.X., за ревандикационен иск по чл. 108 ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58618

Русенският районен съд, IV състав, призовава X.X.X., действаща лично и със съгласието на своята майка и законна представителка X.X.X., с последен адрес Русе, ул. Васил Априлов 1, вх. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.I.2008 г. в 9,30 ч. като ответница по гр.д. № 3462/2007, заведено от X.X.X., по чл. 93 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58584

Русенският районен съд, VI състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, бл. Каварна, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.I.2008 г. в 9,10 ч. като ответница по гр.д. № 2661/07, заведено от X.X.X., за суми по запис на заповед. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57387

Санданският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Стара Загора, кв. Зора 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.ХII.2007 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д. № 418/2007, заведено от X.X.X. от гр. Сандански, по чл. 86 СК във връзка с чл. 126а, ал. 1, буква “е” ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58623

Санданският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Сандански, област Благоевград, ж.к. Спартак, бл. 6, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.ХII.2007 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 167/2007, заведено от X.X.X. от гр. Сандански, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58619

Свищовският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Свищов, ул. Свищовски полк 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.I.2008 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 581/2007, заведено от X.X.X. от Свищов, иск по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58589

Свищовският районен съд на основание чл. 458 ГПК по повод молбата на X.X.X. от Свищов, ул. Григор Начович 33А, със заповед № 258/22.Х.2007 г. на Районен съд - Свищов: кани държателя на временно удостоверение № 1425/2000 г. за 5 акции от емисия № 1 от дата 9.ХII.1997 г. с номинална стойност един лев и номера от № 7116 до № 7120 и 750 акции от емисия № 2 от дата 29.III.1999 г. с номинална стойност един лев и номера от № 714289 до № 715038 от капитала на “Свилоза - 2000” - АД, Свищов, да заяви правата си върху това временно удостоверение най-късно до откритото съдебно заседание, насрочено за 14.I.2008 г. в 9 ч. в Районен съд - гр. Свищов, когато ще се разгледа молбата на X.X.X. от Свищов, за обезсилване на временното удостоверение. В случай, че държателят не заяви своите права, ценната книга ще бъде обезсилена. Нарежда на “Свилоза - 2000” - АД, Свищов, да не издава акции и да не извършва плащане по временното удостоверение.

57478

Свищовският районен съд на основание чл. 458 ГПК по повод молбата на X.X.X. от Свищов, ул. 27 юни 24, вх. Г, ет. 4, ап. 40, със заповед № 260/23.Х.2007 г. на Районен съд - Свищов: кани държателя на временно удостоверение № 1893/2000 г., издадено от “Свилоза” - АД, Свищов, за 5 поименни акции от емисия № 1 от дата 10.ХII.1997 г. с номинална стойност един лев и номера от № 9449 до № 9453 и 1000 поименни акции от емисия № 2 от дата 29.III.1999 г. с номинална стойност един лев и номера от № 926839 до № 927838 от капитала на “Свилоза - 2000” - АД, Свищов, да заяви правата си върху това временно удостоверение най-късно до откритото съдебно заседание, насрочено за 14.I.2008 г. в 9 ч. в Районен съд - гр. Свищов, когато ще се разгледа молбата на X.X.X. от Свищов, за обезсилване на временното удостоверение. В случай че държателят не заяви своите права, ценната книга ще бъде обезсилена. Нарежда на “Свилоза - 2000” - АД, Свищов, да не издава акции и да не извършва плащане по временното удостоверение.

57479

Свищовският районен съд на основание чл. 458 ГПК по повод молбата на X.X.X. от Свищов, ул. Стоян Ников 1А, вх. Б, ет. 5, ап. 14, със заповед № 262/23.Х.2007 г. на Районен съд - гр. Свищов: кани държателя на временно удостоверение № 894/2000 г., издадено от “Свилоза” - АД, Свищов, за 5 поименни акции от емисия № 1 от дата 5.ХII.1997 г. с номинална стойност един лев и номера от № 4466 до № 4470 и 1000 поименни акции от емисия № 2 от дата 29.III.1999 г. с номинална стойност един лев и номера от № 474514 до № 475513 от капитала на “Свилоза - 2000” - АД, Свищов, да заяви правата си върху това временно удостоверение най-късно до откритото съдебно заседание, насрочено за 14.I.2008 г. в 9 ч. в Районен съд - гр. Свищов, когато ще се разгледа молбата на X.X.X. от Свищов, за обезсилване на временното удостоверение. В случай че държателят не заяви своите права, ценната книга ще бъде обезсилена. Нарежда на “Свилоза - 2000” - АД, Свищов, да не издава акции и да не извършва плащане по временното удостоверение.

57480

Свищовският районен съд на основание чл. 458 ГПК по повод молбата на X.X.X. от Свищов, ул. 27 юни 24, вх. Г, ет. 4, ап. 40, със заповед № 263 от 23.Х.2007 г. на Районен съд - Свищов: кани държателя на временно удостоверение № 1894/2000 г., издадено от “Свилоза” - АД, Свищов, за 5 поименни акции от емисия № 1 от дата 10.ХII.1997 г. с номинална стойност 1 лв. и номера от № 9454 до № 9458 и 1000 акции от емисия № 2 от дата 29.III.1999 г. с номинална стойност един лев и номера от № 927839 до № 928838 от капитала на “Свилоза - 2000” - АД, Свищов, да заяви правата си върху това временно удостоверение най-късно до откритото съдебно заседание, насрочено за 14.I.2008 г. в 9 ч. в Районен съд - Свищов, когато ще се разгледа молбата на X.X.X. от Свищов, за обезсилване на временното удостоверение. В случай че държателят не заяви своите права, ценната книга ще бъде обезсилена. Нарежда на “Свилоза - 2000” - АД, Свищов, да не издава акции и да не извършва плащане по временното удостоверение.

57482

Свищовският районен съд на основание чл. 458 ГПК по повод молбата на X.X.X. от Свищов, ул. Академик X.X. 6, вх. Г, ет. 3, ап. 53, със заповед № 261 от 23.Х.2007 г. по гр.д. № 588/2007 на Районен съд - Свищов: кани държателя на временно удостоверение № 360/2000, издадено от “Свилоза - 2000” - АД, Свищов, за 5 акции от емисия № 1 от дата 4.ХII.1997 г. с номинална стойност 1 лв. и номера от 1796 до 1800 и 750 акции от емисия № 2 от дата 29.III.1999 г. с номинална стойност 1 лв. и номера от 212864 до 213613 от капитала на “Свилоза - 2000” - АД, Свищов, да заяви правата си върху това временно удостоверение най-късно до откритото съдебно заседание, насрочено за 14.I.2008 г. в 9 ч. в Районен съд - Свищов, когато ще се разгледа молбата на X.X.X. от Свищов, за обезсилване на временното удостоверение. В случай че държателят не заяви своите права, ценната книга ще бъде обезсилена. Нарежда на “Свилоза - 2000” - АД, Свищов, да не издава акции и да не извършва плащане по временното удостоверение.

57484

Свищовският районен съд на основание чл. 458 ГПК по повод молбата на X.X.X. от Свищов, ул. Авксентий Велешки 13, със заповед № 259 от 23.Х.2007 г. на Районен съд - Свищов: кани държателя на временно удостоверение № 181/2000 г. за 755 поименни акции с право на един глас в общото събрание на акционерите на “Свилоза - 2000” - АД, Свищов, да заяви правата си върху тези временни удостоверения най-късно до откритото съдебно заседание, насрочено за 17.I.2008 г. в 11 ч. в Районен съд - Свищов, когато ще се разгледа молбата на X.X.X. от Свищов, за обезсилване на временните удостоверения. В случай че държателят не заяви своите права, ценната книга ще бъде обезсилена. Нарежда на “Свилоза - 2000” - АД, Свищов, да не издава акции и да не извършва плащане по временното удостоверение.

57481

Свищовският районен съд на основание чл. 458 ГПК по повод молбата на X.X.X. от Свищов, ул. Алеко Константинов 20, със заповед № 264 от 24.Х.2007 г. на Районен съд - Свищов: кани държателя на временно удостоверение № 2257/2000 г., издадено от “Свилоза” - АД, Свищов, за 5 поименни акции от емисия № 1 от дата 10.ХII.1997 г. с номинална стойност 1 лв. и номера от № 11269 до № 11273 и 1000 акции от емисия № 2 от дата 29.III.1999 г. с номинална стойност един лев и номера от № 1088389 до № 1089388 от капитала на “Свилоза - 2000” - АД, Свищов, да заяви правата си върху тези временни удостоверения най-късно до откритото съдебно заседание, насрочено за 6.II.2008 г. в 11 ч. в Районен съд - Свищов, когато ще се разгледа молбата на X.X.X. от Свищов, за обезсилване на временното удостоверение. В случай че държателят не заяви своите права, ценната книга ще бъде обезсилена. Нарежда на “Свилоза - 2000” - АД, Свищов, да не издава акции и да не извършва плащане по временното удостоверение.

57483

Свищовският районен съд на основание чл. 458 ГПК по повод молбата на X.X.X. от Свищов, ул. Димитър Хадживасилев 4, със заповед № 265 от 24.Х.2007 г. на Районен съд - Свищов: кани държателя на временно удостоверение № 567/2000 г., издадено от “Свилоза - 2000” - АД, Свищов, за 5 поименни акции от емисия № 1 от дата 4.ХII.1997 г. с номинална стойност един лев и номера от № 2831 до № 2835 и 500 акции от емисия № 2 от дата 29.III.1999 г. с номинална стойност един лев и номера от № 314889 до № 315388 от капитала на “Свилоза - 2000” - АД, Свищов, да заяви правата си върху това временно удостоверение най-късно до откритото съдебно заседание, насрочено за 7.II.2008 г. в 11 ч. в Районен съд - Свищов, когато ще се разгледа молбата на X.X.X. от Свищов за обезсилване на временното удостоверение. В случай че държателят не заяви своите права, ценната книга ще бъде обезсилена. Нарежда на “Свилоза - 2000” - АД, Свищов, да не издава акции и да не извършва плащане по временното удостоверение.

57578

Силистренският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес Силистра, ул. Патриарх Евтимий 31, и настоящ адрес с. Секулово, област Силистра, ул. Кирил и Методий 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.I.2008 г. в 15 ч. като ответник по бр.д. № 732/07, заведено от X.X.X., по чл. 99 СК. Призованият да посочи съдебен адрес за призоваване, в противен случай ще се приложат разпоредбите на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57405

Сливенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Стоян Заимов 3, кв. Лозенец, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.ХII.2007 г. в 9 ч. и на 21.ХII.2007 г. в 9 ч. като ответница по гр. д. № 1143/2007, заведено от община Сливен. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58611

Софийският районен съд, гр. колегия, 69 състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Екзарх Йосиф 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.ХII.2007 г. в 10,30 ч. като ответник по гр. д. № 15742/2007, заведено от “София Франс Ауто” - АД, София, за търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57354

Софийският районен съд, 59 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ж. к. Хиподрума, бл. 110, вх. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.ХII.2007 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д. № 453/2007, заведено от ЗПАД “ДЗИ - Общо застраховане”, по търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57352

Софийският районен съд, гр. колегия, 76 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ж. к. Красно село, бл. 9, вх. Г, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда 7.ХII.2007 г. в 9 ч. като ответница по гр. д. № 21198/2006, заведено от “БТК” - АД, по търговски иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57347

Софийският районен съд, бр. отделение, 83 състав, призовава X.X.X., гражданин на Грузия, с последен адрес София, ж.к. Бъкстон, бл. 29, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.ХII.2007 г. в 11 ч. като ответник по гр.д. № 1456/2007, заведено от X.X.X. от София, по чл. 72 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57486

Софийският районен съд, 39 състав, призовава X.X.X. с известен по делото адрес София, ж. к. Левски-В, ул. 565 № 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.ХII.2007 г. в 14 ч. като ответник по гр. д. № 5324/2007, заведено от “Дженерали застраховане” - АД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57465

Софийският районен съд, 39 състав, призовава X.X.X. с известен по делото адрес София, ж. к. Красна поляна I част, бл. 16В, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.ХII.2007 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д. № 2533/2007, заведено от X.X.X.. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57494

Софийският районен съд, 26 състав, призовава Дорис Калшер с постоянен адрес София, ул. Яна Язова (447-а) 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.ХII.2007 г. в 9,30 ч. като ответница по гр.д. № 3355/2007, заведено от ЗД “Бул Инс” - АД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58574

Софийският районен съд, гр. колегия, 62 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Свищов, бул. Д-р Дим. Хр. Павлович, бл. 54, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.ХII.2007 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 17723/2005, заведено от ЗД “Бул Инс” - АД, за търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57371

Софийският районен съд, гр. колегия, 62 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ж.к. Красна поляна, бл. 8, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.ХII.2007 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 17690/2007, заведено от ЗД “Бул Инс” - АД, за търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57372

Софийският районен съд, гр. колегия, 62 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 46, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.ХII.2007 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 18894/2007, заведено от ЗД “Бул Инс” - АД, за търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57373

Софийският районен съд, гр. колегия, 62 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ул. Ген. Инзов 10А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.ХII.2007 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 17672/2005, заведено от ЗД “Бул Инс” - АД, за търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57374

Софийският районен съд, 27 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес, с. Ляхово, ул. 3-та 9, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.ХII.2007 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д. № 3347/2007, заведено от ЗД “Бул Инс”. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57408

Софийският районен съд, бр. колегия, 85 състав, призовава X.X.X. с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.XII.2007 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 2731/2007, заведено от X.X.X., по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57312

Софийският районен съд, 59 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес гр. Омуртаг, ул. Искър 20, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.ХII.2007 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 20714/2006, заведено от ЗД “Бул Инс” - АД, по търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57411

Софийският районен съд, гр. колегия, 50 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ж. к. Младост 3, бл. 364, вх. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.ХII.2007 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д. № 317/2007, заведено от ЗПАД “ДЗИ - Общо застраховане” - АД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58572

Софийският районен съд, гр. колегия, 50 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ул. Васил Левски 123, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.XII.2007 г. в 13,30 ч. като ответница по гр.д. № 1690/2007, заведено от X.X.X.. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58571

Софийският районен съд, бр. отделение, 89 състав, призовава X.X.X. с постоянен и настоящ адрес София, ж. к. Красна поляна III част, бл. 37Б, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.ХII.2007 г. в 13,10 ч. като ответник по гр. д. № 1654/2007, заведено от X.X.X. от София, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57492

Софийският районен съд, 90 състав, призовава Годуин Замит с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.I.2008 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д. № 3169/2007, заведено от X.X.X. от с. Ягодово, област Пловдив, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57491

Софийският районен съд, бр. отделение, 80 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Дружба, бл. 260, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.I.2008 г. в 14,30 ч. като ответник по гр.д. № 1487/2007, заведено от X.X.X., по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57493

Софийският районен съд, гр. колегия, 32 състав, призовава X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., всички с последен известен адрес София, ул. Осогово (X.X.) 29, сега с неизвестен адрес, да се явят в съда на 31.I.2008 г. в 13,30 ч. като ответници по гр. д. № 26168/2006, заведено от “Стефанис” - ООД, за вещен иск. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57308

Софийският районен съд, гр. колегия, 69 състав, призовава X.X.X. с последен известен адрес Стара Загора, ул. Любен Каравелов 24, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.II.2008 г. в 9 ч. като ответница по гр. д. № 4418/2006, заведено от ЗК “Български имоти” - АД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57497

Софийският районен съд, 51 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж. к. Западане парк, бл. 131, вх. Д, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.II.2008 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д. № 27181/2006, заведено от X.X.X.. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57499

Старозагорският районен съд, XII гр. състав, призовава X.X.X. с последни известни адреси Стара Загора, бул. Славянски 3, вх. Б, и Стара Загора, бул. Славянски 3, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.XII.2007 г. в 9,30 ч. като ответница по гр.д. № 826/2007, заведено от X.X.X., по чл. 34 ЗС за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57464

Тервелският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Добрич, ул. Дунав 24, вх. Ж, сега с неизвестен адрес в чужбина, да се яви на 4.II.2008 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 195/2007, заведено от X.X.X. от Добрич, по чл. 87 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес за призоваване, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57433

Тетевенският районен съд, ГК, 2 състав, призовава X.X.X. с последен и настоящ адрес Тетевен, ул. Хр. Габровчето 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.I.2008 г. в 9,30 ч. и на 14.II.2008 г. в 9,30 ч. като ответница по гр. д. № 668/2007, заведено от X.X.X. от Правец, по иск за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58613

Тетевенският районен съд, ГК, 2 състав, призовава X.X.X. с последен настоящ адрес Правец, ж. к. Север, бл. 201, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.I.2008 г. в 10 ч., на II с.з. на 14.II.2008 г. в 10 ч. и на III с.з. на 17.III.2008 г. в 10 ч. като ответница по гр. № 682/2007, заведено от X.X.X. от с. Г. извор, област Ловеч, иск по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57435

Тетевенският районен съд, ГК, 2 състав, призовава X.X.X. с последен адрес Правец, “Пеци Трейд” - ЕООД, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.I.2008 г. в 10 ч. и на II с.з. на 14.II.2008 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 672/2007, заведено от X.X.X. от с. Галата, област Ловеч, по иск за увеличение на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57367

Тутраканският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Дичево, област Силистра, ул. Втора 20, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.ХII.2007 г. в 9,30 ч. като ответница по гр.д. № 272/2007, заведено от X.X.X. от с. Дичево, по чл. 69 ЗН. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57420

Тутраканският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Ножарево, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.ХII.2007 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 325/2007, заведено от X.X.X. от гр. Главиница, по чл. 82 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57395

Тутраканският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Дичево, област Силистра, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.ХII.2007 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 320/2007, заведено от X.X.X. от Троян, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57396

Тутраканският районен съд призовава Айля Мутлу с последен адрес Тутракан, ул. Сакар планина 12, вх. Г, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.I.2008 г. в 9,30 ч. като ответница по гр.д. № 297/2007, заведено от X.X.X. от Тутракан, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57404

Хасковският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен известен дарес Димитровград, ул. Витоша 3, ет. 2, ап. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.ХII.2007 г. в 9,15 ч. като ответник по гр. д. № 1457/2007 по описа на РС - Хасково, заведено от X.X.X., с правно основание чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58594

Чирпанският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Сливен, ул. Петко Напетов 26, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.ХII.2007 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 244/2007, заведено от X.X.X., по чл. 45 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57370

Шуменският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, к-с Лазур, бл. 77, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.ХII.2007 г. в 9 ч. и 30 мин. на I с. з. като ответник по гр. д. № 860/2007, заведено от X.X.X. от Шумен, по чл. 82, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

57355

Ямболският районен съд, гр. отделение, призовава X.X.X. с постоянен адрес, на който не може да бъде призована - Ямбол, ж. к. Г. Бенковски, бл. 19, вх. В, да се яви в съда на 13.ХII.2007 г. в 9 ч. като ответница по гр. д. № 1481/2007, заведено от X.X.X. като баща и законен представител на малолетното дете X.X.X., по чл. 86 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58612

Ямболският районен съд, гр. отделение, призовава X.X.X. с постоянен адрес, на който не може да бъде призован, Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 68, вх. Г, ет. 6, ап. 88, да се яви в съда на 17.ХII.2007 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 793/2006, заведено от X.X.X. от Ямбол, по чл. 69 ЗН. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

58621

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 2568 от 9.Х.2006 г. по ф.д. № 627/2005 промени за “Бобо трейдинг” - ЕООД: освобождава като едноличен собственик на капитала и като управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

82627

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2479 от 27.IХ.2006 г. по ф.д. № 1362/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Водпроект” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, пл. Мите Марков 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски, софтуерни услуги, доставка и разпространение на интернет, обработка на дървесина и производство на мебели от дърво, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го представлява и управлява.

80237

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2464 от 26.IХ.2006 г. по ф.д. № 1349/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Евро - Бул Инвест” - ООД, със седалище и адрес на управление Банско, ул. Глазне 33, с предмет на дейност: продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови и лизингови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски и дърводелски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, финансова и счетоводна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., представлява се и се управлява от X.X.X. и е с неограничен срок.

80238

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2459 от 25.IХ.2006 г. по ф.д. № 1345/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Румба” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Евтим Драганов 21, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, административни, строително-монтажни и ремонтни услуги, транспортни услуги в страната и в чужбина с всякакви превозни средства, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, административни и консултантски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.

80239

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2462 от 25.IХ.2006 г. по ф.д. № 1348/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Илиев” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Симитли, ул. Вихрен 5, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препроаджба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, финансово-счетоводни, икономически или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, преводи, легализация на документи, издателска дейност - подготовка и разпространение на периодични и непериодични издания в страната и в чужбина, дърводобив и дървопреработка, търговия с петрол, петролни продукти и авточасти, автотранспорт, търговия с автомобили и автомонтьорски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.

80240

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2425 от 25.IХ.2006 г. по ф.д. № 1329/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “ВГ 2 - груп” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Полковник X.X. 23, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, туристически, хотелиерски, рекламни, информационни и програмни услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно, и е с неограничен срок.

80241

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2426 от 25.IХ.2006 г. по ф.д. № 1330/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Хидроенергийна компания” - ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Шар планина 21, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: проучване, проектиране, строителство и експлоатация на хидротехнически съоръжения и строителство на сгради и съоръжения, инженерингова и инвестиционна дейност, консултантски услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, проектантска дейност, складови, лицензионни, комисионни, спедиционни, превозни и сделки с интелектуална собственост, търговско представителство и посредничество, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други сделки, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно, и е с неограничен срок.

80242

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2481 от 28.IХ.2006 г. по ф.д. № 1364/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Диро” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. Опълченска 1, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки, транспорт в страната и извън нея, шивашка и други дейности, производство и търговия с хранителни, нехранителни, селскостопански стоки и услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.

80243

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 ТЗ вписа с решение № 2470 от 29.IХ.2006 г. по ф.д. № 834/2002 преобразуването на “Пирин спринг” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Пейо Яворов 9, в акционерно дружество “Пирин спринг” - АД, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Пейо Яворов 9, и с предмет на дейност: покупка на стоки и/или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и/или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем, лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка една, управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

80250

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2480 от 28.IХ.2006 г. по ф.д. № 1363/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорноснт “РС Инвест” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Разлог, ул. Александър Стамболийски 7, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, посредничество при сключване на договори за покупко-продажба на недвижими имоти, дейности, свързани с осъществяване на посредничество при сключване на сделки, сътрудничество и консултации при извършване на търговски покупко-продажби, проектиране на сгради и съоръжения, оценка на движими и недвижими вещи, консултантски услуги, изработка и търговия с изделия от благородни метали, покупка и строеж на недвижими имоти с цел продажба, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба в страната и в чужбина, лизинг, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови, лизингови и превозни сделки - превоз на пътници, стоки и товари в страната и в чужбина, внос и износ, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с промишлени стоки и стоки за бита и строителството, леки и товарни автомобили и авточасти, селскостопанска техника и инвентар, произведения на електрониката и електротехниката, както и всякакви строителни материали, оказионни и комисионни услуги, бутик, бартерни сделки, вътрешен и международен транспорт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява, и е с неограничен срок.

80251

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2460 от 25.IХ.2006 г. по ф.д. № 1346/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Баня, община Рзалог, ул. Четвърта 9, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, лизинг, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупко-продажба на благородни метали, производство и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, гъби, билки и цветя, дивеч, риба, пчелен мед, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови, лизингови и превозни сделки - превоз на пътници, стоки и товари в страната и в чужбина, внос и износ, сделки с интелектуална собственост, шивашки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с промишлени стоки и стоки за бита, леки и товарни автомобили и авточасти, селскостопанска техника и инвентар, произведения на електрониката и електротехниката, текстил и текстилни изделия, облекла и обувки, кожи и кожени изделия, вътрешен и международен транспорт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.

80252

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2478 от 27.IХ.2006 г. по ф.д. № 1361/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Парис Констракшън” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Обидим, община Банско, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, консултантски услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Парис Дейвид Каррол, който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.

80253

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2508 от 3.Х.2006 г. по ф.д. № 1379/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Талупски” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, бул. Св.св. Кирил и Методий 20, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, превозни, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем, лизингови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и програмни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.

80254

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2354 от 15.IХ.2006 г. по ф.д. № 1283/2006 вписа дружество с ораничена отговорност “Ес Ди Партнерс” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Баня, ул. Двадесет и пета 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, услуги по дървопреработване, дърводобив и преработка на обли и фасонирани дървени материали, услуги по производство на материали и стоки от дървесни частици, паркет, дограма и други изделия и стоки с дървесна суровина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки - превоз на пътници, стоки и товари в страната и в чужбина, внос и износ, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, транспорт, снабдяване със стоки, суровини, материали, извозване на готова продукция, вътрешен и международен транспорт, търговия с горива и нефтопродукти, внос на всякакви МПС и резервни части за тях и търговия с тях, сервизни услуги по поддържане и ремонт на пътни превозни средства, откриване и експлоатация на автомивки, паркинги и мотели. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управлява и представляват заедно и поотделно, и е с неограничен срок.

80255

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 ТЗ вписа с решение № 2512 от 2.Х.2006 г. по ф.д. № 1669/99 преобразуването на “Старком” - ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. П.Р. Славейков 16, в еднолично дружество с ограничена отговорност “Старком” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ж.к. Запад, бл. 40, ет. 4, ап. 8, с капитал 5000 лв.; изключва като съдружници X.X.X. и X.X.X. и ги освобождава като управители; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X., който ще управлява и представлява; премества адреса на управление от Благоевград, ул. П.Р. Славейков 16, в Благоевград, ж.к. Запад, бл. 40, ет. 4, ап. 8.

80264

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 2433 от 21.IХ.2006 г. по ф.д. № 83/2006 промени за “Папаевангелу” - ООД: освобождава като съдружници Димитриос Теодорос Папаевангелу и Фотис Йоаннис Сайнатудис; освобождава като управител Димитриос Теодорос Папаевангелу; вписва като управител Николаос Стергиос Запарас, който ще управлява и представлява дружеството; премества седалището и адреса на управление от гр. Сандански, ул. Пирин 75, в с. Катунци, община Сандански.

80265

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 2440 от 21.IХ.2006 г. по ф.д. № 772/2002 промени за “Мицански” - ООД: освобождава като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството; премества адреса на управление от гр. Сандански, ул. Македония 38, в гр. Сандански, ул. Надежда 45.

80266

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 2332 от 12.IХ.2006 г. по ф.д. № 785/2002 промени за “Марти - 2002” - ООД: освобождава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; премества седалището и адреса на управление от Банско, ул. Скопие 40, в Благоевград, ул. Александър Стамболийски 34.

80267

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 2498 от 29.IХ.2006 г. по ф.д. № 557/2000 промяна за “Янки” - ООД: допълва предмета на дейност със “създаване и поддържане н акадастрални карти и кадастрални регистри, поддържане на планове за земеразделяне и гороразделяне, геодезически дейности, геометрична фотограметрия и картография, вертикални планировки, подробни устройствени планове, планове за комасация, регулационни планове, транспортни и комуникационни проекти, проекти за пътища и линейни обекти, инфраструктурни и инвестиционни проекти, научна и развойна дейност в областта на геодезията”.

80268

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 2497 от 29.IХ.2006 г. по ф.д. № 684/2000 промяна за “Меня” - ЕООД: премества адреса на управление от Петрич, ул. Княз Борис I № 15, в Петрич, ул. Места 22.

80269

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 2499 от 29.IХ.2006 г. по ф.д. № 2318/99 промени за “Джени - Георгиос” - ЕООД: освобождава като управител Скивалаки Мария Хараламбос; вписва като управител Хадзопулу Артемис Ставрос; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Антониадис Ставрос Георгиос и от управителите Сарафиду Йоанна Димитриос, Контостати Евангелия Николаос и Хадзопулу Артемис Ставрос заедно и поотделно.

80270

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 2450 от 25.IХ.2006 г. по ф.д. № 899/2003 промяна за “Форест” - ООД: премества адреса на управление от гр. Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев - продължение, в гр. Гоце Делчев, ж.к. Дунав, бл. 28, ет. 5, ап. 13.

80271

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 2416 от 19.IХ.2006 г. по ф.д. № 1095/2003 промяна за “Бодрост Со” - ООД: вписва като управител за срок 3 години X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

80272

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 2525 от 3.Х.2006 г. по ф.д. № 1125/2006 промени за “Шоес Тале” - ООД: вписва като съдружник и управител Тимиду Лулуда; дружеството ще се управлява и представлява от Лазарос Георгиос Полихронопулос, Николаос Елефтериос Камицакис и Тимиду Лулуда заедно.

80273

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 2509 от 2.Х.2006 г. по ф.д. № 11/2004 промени за “Дионисиос дестилърс” - ЕООД: освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

80274

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа с решение № 2449 от 25.IХ.2006 г. по ф.д. № 1313/99 промяна за “Нео - Книт” - ЕАД: вписва увеличение на капитала от 231 827 лв. на 427 410 лв., разпределен в 427 410 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка една.

80275

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2526 от 4.Х.2006 г. по ф.д. № 4543/92 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “Мери - Ди - X.X. - X.X.” заедно с предприятието от X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Мери - Ди - X.X. - X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Цар Борис III № 3.

80276

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2491 от 29.IХ.2006 г. по ф.д. № 1274/99 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “Муса - 99 - X.X.” заедно с предприятието от X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Муса - 99 - X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление с. Краище, община Белица.

80277

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2492 от 29.IХ.2006 г. по ф.д. № 2/2003 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “X.X. - Тодорана” заедно с предприятието от X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Тодорана - X.X.” със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. Първи май 12.

80278

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 2482 от 28.IХ.2006 г. по ф.д. № 48/99 промени за “Рондиа - Мобили” - ООД: освобождава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X..

80279

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2429 от 21.IХ.2006 г. по ф.д. № 1333/2006 вписа промяна за “Ай - И - Доместик” - ЕООД (рег. по ф.д. № 670/2006 по описа на СГС): премества седалището и адреса на управление от София, район “Лозенец”, бул. Свети Наум 6, в Разлог, ул. Патриарх Евтимий 13А.

80280

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа с решение № 2408 от 21.IХ.2006 г. по ф.д. № 895/2005 промени за “Растон” - ЕООД: вписва прехвърляне на търговското предприятие на едноличния търговец с фирма “Растон - X.X.” (рег. по ф.д. № 4998/91 по описа на БлОС) на “Растон” - ЕООД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

80281

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 2417 от 20.IХ.2006 г. по ф.д. № 886/2003 допуска прилагане на годишния счетоводен отчет за 2005 г. на “Камбитов и син” - ЕООД, Благоевград.

80282

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2500 от 29.IХ.2006 г. по ф.д. № 63/91 допуска прилагане на годишните счетоводни отчети за 2004 и 2005 г. на “Белатур” - АД, Петрич.

80283

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2006 г. по ф.д. № 2906/2006 вписва дружество с ограничена отговорност “Коректстрой” - ООД, със седалище и адрес на управление Айтос, ул. Пазарна 10, и с предмет на дейност: строителство и търговия със строителни материали, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, маркетинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

80950

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2006 г. по ф.д. № 2905/2006 вписва дружество с ограничена отговорност “Индия къмпани” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к. Зорница, бл. 4, вх. А, ет. 1, и с предмет на дейност: производство и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, превозни, рекламни, програмни, консултантски услуги, сделки с интелектуална собственост в страната и в чужбина, стоков контрол, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерство и ресторантьорство (след получаване на разрешение), туристически сделки, туроператорска и туристическа агентска дейност (след получаване на разрешение), транспортни услуги и отдаване под наем на автомобили, производство на селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци, сделки по обмяна на валута в наличност като обменно бюро (след получаване на разрешение), внос и износ на стоки от и в чужбина, корабно и митническо агентиране (след получаване на разрешение). Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Джони Радо.

80951

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2006 г. по ф.д. № 2093/2006 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Моби груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Сердика 2, Търговски център “Трия”, ет. 3, офис 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови, валутни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Мойсес Родригес Корония.

80952

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2006 г. по ф.д. № 2902/2006 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Мак Тирнан Брадърс кънстракшън” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Константин Фотинов 29, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Джон Патрик Мак Тиернан.

80953

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2006 г. по ф.д. № 2900/2006 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Бергер” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Гурко 7А, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, валутни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, магазинерство, ресторантьорство, кафетерия, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, селски, спортен, ловен и екотуризъм. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Ланс Мартимър Бергер.

80954

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2006 г. по ф.д. № 2901/2006 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Арес - Хермес” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Антим I № 34, ет. 2, и с предмет на дейност: погребални услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизингова дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

80955

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2006 г. по ф.д. № 2857/2006 вписва дружество с ограничена отговорност “Макс Електроник” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к. Славейков, бл. 3, ет. 15, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, хотелиерски и ресторантьорски услуги, сделки по извършване на комисионни, спедиционни и транспортни услуги, сделки по покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с обекти на интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

80140

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2006 г. по ф.д. № 2851/2006 вписва дружество с ограничена отговорност “Скотиш пад” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Брястовец и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, информационни, рекламни, програмни, импресарски, туроператорски, консултантски, транспортни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Филип Андрю Дънкан.

80141

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2006 г. по ф.д. № 2859/2006 вписва дружество с ограничена отговорност “Пиксел” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к. Славейков, бл. 67, вх. А, ет. 8, и с предмет на дейност: рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, строителство и ремонт на сгради - жилищни, административни, хотели, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, счетоводни услуги и консултации, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, ресторантски услуги в страната и в чужбина, туроператорски услуги в страната и в чужбина, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

80142

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2006 г. по ф.д. № 2858/2006 вписва дружество с ограничена отговорност “МГ Инвестмънтс” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Александровска 89, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туроператорска и турагентска дейност, фризьорски и козметични услуги, импорт, експорт и реекспорт на стоки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Глен Александър Хенси.

80143

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.IХ.2006 г. по ф.д. № 2691/2006 вписва дружество с ограничена отговорност “Беруик асоциация” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Фердинандова 81, и с предмет на дейност: търговски услуги, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, преводачески, рекламни, информационни, програмни, лизингови, комисионни, спедиционни, складови и бартерни сделки, импресарски, консултантски, ел. и В и К услуги, откриване и експлоатация на магазини, ресторанти, барове, кафе-аперитиви и базари или предоставянето на други услуги, външнотърговски сделки на всякакви стоки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, транспортни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Геил Шарлот Беруик.

80144

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.IХ.2006 г. по ф.д. № 895/2006 вписва промяна за “Марак Девелопмънтс БГ” - ООД: вписва като управител Мелани Ане Килби; дружеството ще се управлява представлява от двамата управители Ричард Кеъри Еймс и Мелани Ане Килби заедно.

80145

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.IХ.2006 г. по ф.д. № 1235/200 вписа промяна за “Слънчев бряг - 2000” - АД: заличава като председател и член на СД X.X.X..

80146

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.IХ.2006 г. по ф.д. № 285/2005 вписва промени за “Сол - И. К.” - ЕООД: вписва като съдружници Фатих Явуз, Реджеб Шурух и Камил Гюлер; освобождава като съдружник и управител X.X.X.; вписва промяна на наименованието на “Сол - И. К.” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Васил Левски 7; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Фатих Явуз.

80147

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.IХ.2006 г. по ф.д. № 2830/2006 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Енерджи корпорейшън 78” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Княз Борис I № 89, и с предмет на дейност: производство, търговия и монтиране на пластмасова и алуминиева дограма, вътрешни щори и външни ролетни щори, производство и сделки с дамска, мъжка и детска конфекция, информиране и наемане на работа в чужбина на морски специалисти на кораби, плаващи под чужд флаг, планиране, разработка и поддръжка на софтуерни продукти и интернет сайтове, рекламни логота и банери, рекламно представяне в аналогови и дигитални медии, консултантски услуги в областта на високите технологии, електронна реклама и информационното обслужване, счетоводно обслужване, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, в т.ч. международна спедиция и транспорт, търговско представителство и посредничество, складови сделки, лизинг, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, свързани с туризма, сделки с интелектуална собственост, сделки с петрол и петролни продукти, откриване на валутно-обменни бюра, покупка, продажба, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, производство на готови бетонови и варови изделия и смеси, външнотърговски сделки, производство, преработка и търговия с животински и растителни продукти, консултантска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

80984

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.IХ.2006 г. по ф.д. № 2817/2006 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Нокнърий трейдинг компани” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Цар Самуил 7, и с предмет на дейност: вътрешен и международен транспорт, отдаване на автомобили под наем, покупко-продажба, строителство и ремонт на недвижими имоти, рекламни услуги и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен документ. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Катлийн Роуз Шиън.

80128

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.IХ.2006 г. по ф.д. № 2782/2006 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Кими” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Гурко 17, ет. 1, и с предмет на дейност: търговия с петролни продукти, покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, информационни, импресарски и други услуги, сделки с интелектуална собственост, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристическа, агентска и туроператорска дейност, вътрешни и международни спедиционни и превозни сделки, международен автомобилен транспорт и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 46 000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

80129

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.IХ.2006 г. по ф.д. № 2820/2006 вписва дружество с ограничена отговорност “Аква стил” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Велека 24, и с предмет на дейност: покупка и продажба на стоки в първоначален, обработен или преработен вид, строителство, изграждане на В и К инсталации, спедиция, транспорт, туризъм, външнотърговски и бартерни сделки, търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни физически и юридически лица. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

80130

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.IХ.2006 г. по ф.д. № 2825/2006 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Лукс драйв” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Хан Аспарух 9, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, транспортни услуги в страната и в чужбина, отдаване на автомобили под наем, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, програмни, туристически, рекламни, информационни, импресарски или други сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

80131

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.IХ.2006 г. по ф.д. № 2824/2006 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Калиманци хилс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Милин камък 1, ет. 1, ап. 5, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка и продажба на селскостопанска продукция, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Йоаким Ларсен.

80132

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.IХ.2006 г. по ф.д. № 2818/2006 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Чех Инвест България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Александровска 20, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, сделки с благородни метали и скъпоценни камъни (след регистрация в МФ), продажба на петролни продукти и горива, строеж и експлоатация на бензино- и газостанции, провизионно снабдяване на кораби, корабно агентиране, фрахтоване на кораби, корабен брокераж, търговско представителство и посредничество, продажба на спортни и тютюневи изделия, комисионни, спедиционни и лизингови сделки, превозни сделки в страната и в чужбина, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски (извън дома), ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, издателски, печатарски или други услуги, хазартни игри (след получаване на съответно разрешение), валутни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Мартин Урман.

80133

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2006 г. по ф.д. № 2850/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Калас - Черноморец” - ООД, със седалище и адрес на управление Созопол, ул. Ропотамо 19, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, лизинг, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, ремонтно-лъзстановителни, строително-ремонтни, проектантски, консултантски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и реализация на всякакви съоръжения и конструкции, предназначени за строителството. Дружеството е с капитал 6000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.-Лазова.

80134

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2006 г. по ф.д. № 2849/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Варни и Мейли Дивелопмънтс” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Свети Влас, в.с. Лъки 2, ап. Д 11, и с предмет на дейност: търговско представителство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни и програмни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Дейвид Пол Варни.

80135

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2006 г. по ф.д. № 2848/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Тангра 2006” - ООД, със седалище и адрес на управление Поморие, ул. Витоша 25, и с предмет на дейност: строителни и строително-монтажни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, управление на недвижими имоти, вносно-износни сделки, туроператорски услуги и туристическо агентиране, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни сделки, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерство и ресторантьорство, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг, застрахователно и презастрахователно посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

80136

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2006 г. по ф.д. № 2847/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Ейч Би - Билд” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 51, вх. 6, ет. 2, ап. 5, и с предмет на дейност: строителство, търговия с метали, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерство (след получаване на лиценз), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

80137

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.IХ.2006 г. по ф.д. № 2806/2006 вписа еднолично дуржество с ограничена отговорност “Лаф Чойс Трейдинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 57, вх. 1, ет. 1, ап. 3, и с предмет на дейност: хотелиерски, туристически, комунални, рекламни, информационни и други услуги, сделки с интелектуална собственост, стоков контрол, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителство на сгради, сделки с обектите, възникнали в резултат на собствено строителство, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

81038

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.IХ.2006 г. по ф.д. № 2813/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Романс С” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Царево, ул. Шипка 3а, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, дърводелски или други услуги, туроператорство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5500 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

80139

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.IХ.2006 г. по ф.д. № 825/2004 вписа промяна за “Ко Трейдинг - ООД: заличава като управител X.X.X..

80148

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2006 г. по ф.д. № 2854/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Хюс - 59” - ООД, със седалище и адрес на управление Айтос, ул. Странджа 17, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вносно-износна търговия, търговско представителство и посредничество и сключване на бартерни сделки в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, програмни, информационни и импресарски услуги, строително-монтажни работи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

80149

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.09.2006 г. по ф.д. № 2852/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Едстон” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Кошарица и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и консултантски сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, охранителна и рекламна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Еди Л.Л. Ивънс.

80150

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2006 г. по ф.д. № 2855/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Рафаел минджмънт енд дивелъпмънт” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Стефан Караджа 5, и с предмет на дейност: предоставяне на услуги - развитие и управление на инвестиционни проекти, услуги и посредничество при проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти, услуги, посредничество и управление при отдаване под наем на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителите X.X.X., Васос Андреу и X.X.X..

80151

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.VI.2006 г. по ф.д. № 2856/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “БЛ бриджес” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 49, вх. 7, ет. 8, ап. 22, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

80152

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.IХ.2006 г. по ф.д. № 2811/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Жор - Ал - строй” - ООД, със седалище и адрес на управление Приморско, ул. Ропотамо 76, и с предмет на дейност: строително-монтажни работи в страната и в чужбина, търговия със строителни материали, външноикономически търговски сделки, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел експлоатация и продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

80153

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.IХ.2006 г. по ф.д. № 2819/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Д.И.П. карс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Тервел 7, и с предмет на дейност: отдаване на коли под наем, турагентска и туроператорска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

80154

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.IХ.2006 г. по ф.д. № 2814/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “МГ пропърти мениджмънт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Цар Калоян 5, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, придобиване и управление на недвижимо имущество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектантска, инженерингова и строителна дейност, дейности в областта на туризма и културата, консултантска, импресарска и продуцентска дейност, реклама и маркетинг, издателска дейност, внос-износ на стоки и съоръжения, реекспорт, бартерни сделки,превоз на пътници и товари, търговия с всякакви вторични суровини, както и всякакви сделки, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

81055

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2006 г. по ф.д. № 2904/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ивена 2006” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 65, вх. 4, ет. 4, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, валутни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, магазинерство, ресторантьорство, кафетерия, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски, козметични и фризьорски услуги, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, селски, спортен, ловен и екотуризъм. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

80956

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2006 г. по ф.д. № 2893/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Славея” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур, бл. 11, вх. 1, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност, рекламно-информационна и програмна дейност, сделки с интелектуална собственост, маркетингови и социологически проучвания и анализи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

80957

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2006 г. по ф.д. № 2895/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Алиша” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Цар Асен 26, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки - превоз на пътници, стоки и товари на територията на страната и в чужбина, внос и износ, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, магазинерство и ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, стореж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Надим Рамзан.

80958

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2006 г. по ф.д. № 2832/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Природен дар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Васил Априлов 16, ет. 3, офис 1, и с предмет на дейност: планиране, разработка и поддръжка на софтуерни продукти и интернет сайтове, рекламни логота и банери, рекламно представяне в аналогови и дигитални медии, консултантски услуги в областта на високите технологии, електронна реклама и информационно обслужване, покупка на едро и дребно на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, туроператорска и турагентска дейност, транспортни, хотелиерски, туристически, информационни, рекламни, програмни, импресарски, консултантски и други незабранени със закон услуги, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, обмяна на валута, маркетинг, селски туризъм, ресторантьорство, екстериорно и интериорно строителство, строително-ремонтни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, лизинг, външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 100 000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

80959

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 25.IХ.2006 г. по ф.д. № 547/93 вписа прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ “Дивема - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “X.X.” - ЕООД, Бургас.

80960

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 18.IХ.2006 г. по ф.д. № 4/89 вписа промени за “Пасат” - АД: освобождава съвета на директорите; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и членове: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X.; допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2005 г.

80961

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2006 г. по ф.д. № 449/2002 вписа промени за “Теови - 2002” - ЕООД: вписва като съдружник X.X.X.; вписва нов предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, превоз на пътници, стоки и товари на територията на страната и в чужбина, внос и износ, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, магазинерство и ресторантьорство, хотелиерство, туристически - организиран туризъм, туроператорство, турагентство, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг; вписва промяна на наименованието: “Теови - 2002” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

80962

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2006 г. по ф.д. № 1437/2004 вписа промени за “Медицински център - Виталис” - ООД: освобождава като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала “Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Екзактлабор 2002” - ООД, София; вписва промяна в наименованието: “Медицински център - Виталис” - ЕООД; заличава като управители X.X.X. и X.X.X. вписва като управители X.X.X. и X.X.X., които ще представляват и управляват дружеството заедно; вписва нов адрес на управление: Бургас, бул. Демокрация 71, ет. 1.

80969

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2006 г. по ф.д. № 2846/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Миаги - Таж” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, к.к. Слънчев бряг - запад, комплекс Голден Дриймс, апартамент № В17, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всякакви разрешени стоки във всички разрешени форми, внос, вътрешно- и външнотърговска дейност класически тип, бартерни, многостранни, лизингови, обвързани сделки и операции, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, строителна дейност, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, производство на стоки с битово и промишлено предназначение, комисионна, спедиционна и превозна дейност, рекламни и информационни и други услуги, както и всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Мартин Макелхолм.

80970

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2006 г. по ф.д. № 2845/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Валънтайнс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, к.к. Слънчев бряг, комплекс Съни холидей, бл. А, ап. 51, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и дистрибуторски сделки, автомобилен транспорт в страната и в чужбина, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, лизинг, както и други незабранени със закон сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Колет Макгаръл.

80971

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2006 г. по ф.д. № 2844/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Шарлойс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 33, вх. 1, ет. 7, ап. 20, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X.-X..

80972

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2006 г. по ф.д. № 2843/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Л.Д. Реновейшънс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Фердинандова 5, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност, рекламно-информационна и програмна дейност, сделки с интелектуална собственост, маректингови и социологически проучвания и анализи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Джеймс Ланън.

80973

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2006 г. по ф.д. № 2841/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Дими АГ - X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Вършило и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вкл. вътрешен и международен транспорт, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, авторемонтни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, лизинг, инженерногеоложко, хидрогеоложко и геоложко проучване, изграждане на водовземни съоръжения и сондажни работи. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

80974

Бургаският окръжен съд с решение от 10.Х.2007 г. по т. д. № 12/2007 г. на основание чл. 632 във връзка с чл. 607а и 742 ТЗ: обявява свръхзадължеността на “Вид - ел” - ЕООД, със седалище Бургас и адрес на управление ул. Александровска 17, ет. 2, стая 8, представлявано от X.X.X.; определя 20.Х.2006 г. за нейна начална дата; открива производство по несъстоятелност; допуска обезпечение чрез налагане на запор върху движимите вещи и вземанията, съответно възбрана по отношение на недвижимите имоти; постановява прекратяване дейността на предприятието; обявява в несъстоятелност; спира производството по това гражданско дело № 12/2007 г. по описа на Бургаския окръжен съд.

56666

Бургаският окръжен съд с решение от 12.VII.2007 г. по т.д. № 397/2006 по описа на съда на основание чл. 631 ТЗ отхвърля молбата на СД “Гринес и с-ие” със седалище и адрес на управление с. Черни връх, община Камено, представлявано от X.X.X., против “Синтия” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Гладстон 34а, ет. 2, ап. 2, представлявано от Тони Джордж Ел Хаж Муса, за откриване на производство по несъстоятелност за ответното дружество; обявяване неплатежоспособността му и определяне датата 20.VI.2006 г. за нейна начална дата и изпълнение на всички действия по чл. 630 ТЗ.

55319

Бургаският окръжен съд с решение от 22.II.2007 г. по т.д. № 480/2006 по описа на съда на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ обявява неплатежоспособността и свърхзадължеността на “Агротех 86” - АД, в ликвидация, Бургас, с начална дата 31.XII.2005 г.; открива производство по несъстоятелност; постановява обща възбрана и запор върху имуществото; прекратява дейността на “Агротех 86” - АД, в ликвидация, Бургас, и го обявява в несъстоятелност; спира производството по несъстоятелност.

55320

Бургаският окръжен съд с решение от 16.X.2007 г. по т.д. № 319/05, на основание чл. 632, ал. 4 ТЗ заличава “Тураеро 2001” - ЕООД, в несъстоятелност, със седалище Бургас и адрес на управление ул. Милин камък 1, от търговския регистър на Бургаския окръжен съд.

57441

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 и сл. ТЗ с решение от 15.IX.2007 г. по ф.д. № 7204/91 вписва вливане на “Порт Бургас - столово хранене” - ЕООД (рег. по ф.д. № 1461/2000), в “Пристанище Бургас” - ЕАД.

53744

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 и сл. ТЗ с решение от 15.IX.2007 г. по ф.д. № 1461/2000 вписва прекратяване без ликвидация на “Порт Бургас - столово хранене” - ЕООД, поради вливането му в “Пристанище Бургас” - ЕАД (рег. по ф.д. № 7204/91).

53743

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 263в и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.IX.2007 г. по ф.д. № 2258/2005 вписва промяна за “Геа строй” - ООД; вписва вливане на “Стандарт 33” - ООД, в “Геа строй” - ООД; вписва като съдружник X.X.X.; вписва увеличаване капитала на дружеството от 5000 лв. на 10 000 лв.; вписва нов дружествен договор.

55322

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262к, ал. 2 ТЗ с определение от 31.V.2007 г. по ф.д. № 5016/95 допуска прилагането на договор за преобразуване на “Овощен разсадник” - ООД, чрез вливане на преобразуващото се търговско дружество “Овощен разсадник” в приемащото търговско дружество “Държавен разсадник” - ООД, и доклад, съставен от управителния орган на приемащото дружество.

55684

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 ТЗ с решение от 17.VIII.2007 г. по ф.д. № 3427/2000 вписа в регистъра промени за “ДАП-1” - ЕООД: вписва вливане на “ДАП-1” - ЕООД, в “Товарни превози - Варна” - АД, и прекратяване без ликвидация при условията на универсално правоприемство.

55685

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262к, ал. 2 ТЗ с разпореждане от 31.V.2007 г. по ф.д. № 1323/2000 допуска прилагането на договор за преобразуване на “Овощен разсадник” - ООД, чрез вливане на преобразуващото се търговско дружество “Овощен разсадник” в правоприемащото дружество “Държавен разсадник” - ООД, и доклад за преобразуването, съставен от управителния орган на преобразуващото се дружество.

55686

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262к, ал. 2 ТЗ с определение от 1.Х.2007 г. по ф.д. № 1022/2003 допуска прилагането на план за преобразуване на “Нева България” - ООД, чрез отделяне от него на новоучредени дружества с ограничена отговорност и доклад на управителя за преобразуването.

55531

Варненският окръжен съд, търговско отделение, с решение № 264 от 15.VI.2007 г. по т. д. № 991/2005 на основание чл. 632, ал. 5 ТЗ обявява: спира производството по несъстоятелност на “Гранат ойл” - ООД, Варна, рег. по ф. д. № 1395/99 на ВОС, обявен в неплатежоспособност с начална дата 29.ХII.2001 и в несъстоятелност; указва на заинтересованите лица, че в срок една година от обнародване на решението производството може да бъде възобновено, ако молителят удостовери, че е открито достатъчно имущество, или ако депозира сума в размер най-малко 10 000 лв. за покриване на текущи и начални разноски.

57311

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262к, ал. 2 ТЗ с определение от 25.IХ.2007 г. по ф. д. № 2235/2004 допуска прилагането на договор за преобразуване на “Булпиг” - ЕООД, чрез вливане на преобразуващото се търговско дружество “Булпиг” - ЕООД, в приемащото търговско дружество “Агрокапитал” - АД, и доклад, съставен от управителния орган на дружеството.

54733

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 ТЗ с решение от 21.IХ.2007 г. по ф. д. № 2900/2001 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Гифта” - АД: вписва преобразуване на “Гифта” - АД, и “БГ Агро” - АД, чрез отделяне на имущество от “Гифта” - АД (преобразуващо се дружество), и преминаването му към “БГ Агро” - АД (приемащо дружество), като в резултат на отделянето “БГ Агро” - АД, става правоприемник на “Гифта” - АД, за отделеното имущество при условията на сключения договор за преобразуване; вписва увеличение на капитала на “БГ Агро” - АД, Варна (рег. по ф. д. № 2759/2007 на ВОС) на 14 530 000 лв. чрез издаване на нови 14 480 000 обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв.

54732

Великотърновският окръжен съд с определение 25.X.2007 г. по гр.д. № 29/03 призовава “Ловико България” - АД, Сухиндол, кредиторите на дружеството, синдиците и Агенцията за държавни вземания да се явят в съда на 21.XI.2007 г. в 14,30 ч., в открито съдебно заседание по реда на чл. 679 във връзка с чл. 670, ал. 3 ТЗ.

57442

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г. по гр.д. № 376/2004 обявява неплатежоспособността на ЕТ “Иса - Ко - X.X.” - Велико Търново, ул. Христо Ботев 8, с начална дата 1.ХI.2004 г.; открива производство по несъстоятелност на ЕТ “Иса - Ко - X.X.” - Велико Търново; постановява обща възбрана и запор върху имуществото на ЕТ “Иса - Ко - X.X.” - Велико Търново; обявява в несъстоятелнот ЕТ “Иса - Ко - X.X.” - Велико Търново, ул. Христо Ботев 8, като постановява прекратяване дейността на предприятието; прекратавя правомощията на органите на ЕТ “Иса - Ко - X.X.” - Велико Търново, и лишава същите органи от правото да управляват и да се разпореждат с имуществото, включено в масата на несъстоятелността; спира производството по несъстоятелност.

57039

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 824 от 4.Х.2007 г. по ф.д. № 34/99 вписа в търговския регистър промени за “Дунав - 99” - ООД (в ликвидация): вписва продължаване срока на ликвидация на дружеството до 31.III.2008 г.; вписва освобождаването на ликвидатора X.X.X.; вписва като ликвидатор X.X.X..

54838

Габровският окръжен съд свиква събрание на кредиторите на ЕТ “Шама - X.X.” със седалище и адрес на управление Габрово, ул. Златен дол 8, на 30.ХI.2007 г. в 14 ч., в зала № 1 на Съдебната палата - Габрово, при следния дневен ред: изслушване на отчет на синдика X.X.X.; вземане на решение относно реда и начина на осребряване на невключената в масата на несъстоятелността част от имуществото на длъжника, методът и условията на оценка на имуществото, избор на оценител и определяне на възнаграждението му.

57430

Габровският окръжен съд свиква събрание на кредиторите на ЗК “Дъга” (н) - с. Петко Славейково, община Севлиево, на 30.ХI.2007 г. в 14 ч. в зала № 1 на Съдебната палата - Габрово, при следния дневен ред: изслушване на отчет на синдика X.X.X.; вземане на решение относно продажбата на непродадените до момента активи: административна сграда, телчарник и битовка, без прилежащата земя.

57429

Добричкият окръжен съд на основание чл. 735, ал. 2 ТЗ с решение от 17.VIII.2007 г. по т.гр.д. № 130/05: заличава в търговския регистър на Добричкия окръжен съд “Еос гард” - ООД, Добрич, регистрирано по ф.д. № 3348/93. Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в 7-дневен срок от обнародване в ДВ на обявлението за изготвянето му и на вписване в търговския регистър при ДОС.

56198

Добричкият окръжен съд на основание чл. 735 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г. по т.гр.д. № 73/2003: прекратява производството по несъстоятелност на “Ер Добруджа” - ООД, Добрич (в несъстоятелност); прекратява правомощията на синдика X.X.X.; постановява заличаване на “Ер Добруджа” - ООД, Добрич (в несъстоятелност). Решението подлежи на касационно обжалване в 7-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” пред Върховния касационен съд на Република България.

57184

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 ТЗ с решение по ф.д. № 534/2002 от 10.IХ.2007 г. вписа промени за “3 С СОТ София Дупница” - ЕООД, гр. Дупница: вписва преобразуване на “3 С СОТ София Дупница” - ЕООД, заедно с “3 С СОТ” - ООД, “Три - СН СОТ” - ООД, “3 С СОТ Люлин” - ООД, “3 С СОТ Варна” - ООД, “3 С СОТ Велико Търново” - ООД, “3 С СОТ Видин” - ООД, “3 С СОТ Враца” - ООД, “3 С СОТ Казанлък” - ООД, “3 С СОТ Плевен” - ООД, “3 С Плевен - комерс” - ЕООД, “3 С СОТ Пловдив” - ООД, “3 С СОТ Русе - ООД” - ООД, “3 С Сандански” - ООД, “3 ЕС Сандански” - ЕООД, “3 С СОТ Свищов” - ЕООД, “3 С СОТ Сливница Драгоман” - ООД, “3 С СОТ Троян” - ООД, “3 С Троян” - ЕООД, “Три - С - Търговище” - ЕООД, и “3 С СОТ Ямбол” - ЕООД, чрез сливане на тези дружества, като в резултат на сливането цялото им имущество преминава към новоучредено дружество, което става техен универсален правоприемник; новоучреденото дружество, възникващо в резултат на преобразуването, е акционерно дружество “3 С СОТ” - АД, София; заличав “3 С СОТ София Дупница” - ЕООД, гр. Дупница, поради преобразуване на дружеството чрез сливане.

54731

Окръжният съд - Монтана, с решение от 2.Х.2007 г. по гр.д. № 183/2004 обявява длъжника “Трансстрой Пловдив” - АД, със седалище и адрес на управление Монтана, бул. Трети март 35, офис 4, в несъстоятелност и постановява прекратяване дейността на предприятието; постановява обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника; прекратява правомощията на органите на длъжника - юридическо лице; лишава длъжника от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността; постановява започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество; решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред САС от обнародването в “Държавен вестник”.

57037

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение от 30.VIII.2007 г. по ф. д. № 20/93 вписва промяна за “Кооперация “Успех - 2000”, с. Смирненски: вписва удължаване срока за ликвидация на кооперацията с 6 месеца до 7.III.2008 г.

53757

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 735 ТЗ с решение от 26.IХ.2007 г. прекратява производството по несъстоятелност по гр. д. № 133/2006 и постановява заличаване на длъжника “Монти транс” - АД, Монтана, Нова промишлена зона, шосето за гр. Враца (рег. по ф. д. № 686/2003) от търговския регистър. Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Софийския апелативен съд от обнародването в “Държавен вестник”.

54352

Окръжният съд - Монтана, с решение от 1.Х.2007 г.: прекратява производството по гр.д. № 130/2006 по описа на Окръжен съд - Монтана; заличава от търговския регистър “Монти Агромикс” - АД (н), със седалище Монтана, ж.к. Пъстрина, бл. 14, вх. А, ап. 9 (рег. по ф.д. № 436/2003 по описа на МОС). Решението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в 7-дневен срок от датата на обнародването в “Държавен вестник”.

55315

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 735 ТЗ с решение от 26.IХ.2007 г. прекратява производството по гр.д. № 134/2006 и заличава от търговския регистър “Монти М” - ЕООД (н), със седалище Монтана, ж.к. Пъстрина, бл. 14, вх. А, ап. 9 (рег. по ф.д. № 570/2003 по описа на МОС). Решението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в 7-дневен срок от датата на обнародването в “Държавен вестник”.

54353

Окръжният съд - Монтана, с определение от 3.Х.2007 г. по гр. д. № 213/2004 одобрява сметката от 28.IХ.2007 г. на синдика X.X. за разпределение на осребреното имущество на “Монтана” - АД, в несъстоятелност, Монтана, на обща стойност 161 603 91 лв. по приложения списък; сметката, приподписана от съда, съставлява неразделна част от определението и подлежи на изпълнение от синдика на дружеството след влизане на определението в законна сила; определението може да се обжалва пред САС в 7-дневен срок от съобщението му на страните и да се обнародва в “Държавен вестник”.

57036

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 263в, ал. 1 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 1103/95 вписва промени в “Пътинженеринг - М” - ЕАД: вписва преобразуване на “Пътно поддържане” - ЕООД, Монтана (рег. по ф.д. № 714/2000 на МОС), чрез вливане в “Пътинженеринг - М” - ЕАД, Монтана (рег. по ф.д. № 1103/95 на МОС); вписва прекратяване без ликвидация на “Пътно поддържане” - ЕООД, Монтана.

57287

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262, ал. 1 ТЗ с решение № 1962 от 25.IХ.2007 г. по ф. д. № 3532/91 вписа в търговския регистър прекратяване без ликвидация на “Феникс Турбо” - ЕООД, Пазарджик, поради преобразуване чрез вливане в “Тойота Тиксим” - ЕООД, Пазарджик.

54151

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262, ал. 1 ТЗ с решение № 1964 от 25.IХ.2007 г. по ф. д. № 1023/96 вписа в търговския регистър преобразуване на “Тойота Тиксим” - ЕООД, Пазарджик, чрез вливане на “Автогарант С” - ЕООД, Пазарджик, ведно с клона на дружеството “Автогарант С, ЕООД - клон София”, и вливане на “Феникс Турбо” - ЕООД, Пазарджик, с цялостно поемане на техните дейности и имущество; увеличава капитала на “Тойота Тиксим” - ЕООД, от 5000 лв. на 37 100 лв.

54153

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262, ал. 1 ТЗ с решение № 1963 от 25.IХ.2007 г. по ф. д. № 2475/90 вписа в търговския регистър прекратяване без ликвидация на “Автогарант С” - ЕООД, Пазарджик, ведно с клона на дружеството “Автогарант С, ЕООД - клон София”, поради преобразуване чрез вливане в “Тойота Тиксим” - ЕООД, Пазарджик.

54152

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 1609 от 27.IХ.2006 г. по ф. д. № 762/2006 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Романтика Форест” - АД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Мильо войвода 5, с предмет на дейност: туристическа и туроператорска дейност, транспортна и спедиторска дейност, външнотърговска дейност - внос и износ, участие в други дружества или тяхното управление в страната и в чужбина, всякаква търговска дейност в страната и в чужбина, незабранена със закон, и с капитал 240 000 лв., разпределен в 240 акции на приносител и поименни с номинална стойност 1000 лв., от които 120 са поименни, а останалите 120 са на приносител. Дружеството е със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и “Хеброс Инвест” - АД, Пловдив, представлявано от X.X.X., и се представлява и управлява от изпълнителния директор X.X.X..

75573

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1595 от 26.IХ.2006 г. по ф. д. № 564/2006 вписа в търговския регистър промени за “Гочев 2006” - ЕООД, Пазарджик: заличава управителя X.X.X.; вписва промяна в адреса на управление в Пазарджик, ул. Бузлуджа 8, ет. 2, ап. 4; дружеството ще се представлява и управлява от управителя X.X.X..

75574

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1606 от 27.IХ.2006 г. по ф. д. № 760/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Алди” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Победа 4, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионна, складова, лизингова, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, както и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от двамата съдружници и управители X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

75575

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1604 от 27.IХ.2006 г. по ф. д. № 758/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Густо Дипоне” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Дунав 4, ап. 4, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство в страната и в чужбина, търговско посредничество, логистика, комисионна, спедиционна, рекламна и лизингова дейност, както и всякакъв вид дейности, сделки и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик и управител X.X.X..

75576

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1600 от 27.IХ.2006 г. по ф. д. № 503/2000 вписа в търговския регистър промяна за “Булфрукт” - ООД, Пазарджик: променя адреса на управление на дружеството в Пазарджик, ул. Антим I № 21, вх. Б, ет. 2, ап. 29.

75577

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1603 от 27.IХ.2006 г. по ф. д. № 1011/2003 вписа в търговския регистър промени за “Мода е мода сервици” - ООД, Пазарджик: заличава съдружниците Фусар Поли Лучано и Терин Гастон поради прехвърляне на дружествените дялове; променя дружеството на “Мода е мода сервици” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X.-X..

75578

Пернишкият окръжен съд, обявява, че с определение № 90 от 25.VII.2007 г. по т. д. № 896/2004; одобрява списъка на приетите и служебно вписаните вземания по чл. 686, ал. 2 и по чл. 687, ал. 2 ТЗ кредиторите на “Стоманени отливки и изковки” - ЕООД, Радомир, в несъстоятелност; оставя без разглеждането възражение с вх. № 3164 от 19.IV.2006 г. на “Радомир - метали” - АД, Радомир, срещу списъка на неприетите вземания по чл. 686, ал. 1, т. 3 ТЗ и прекратява производството в тази част.

56670

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 895 от 27.IХ.2006 г. по ф. д. № 476/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “БГ билдинг консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Васил Стоин 4, партер, и с предмет на дейност: консултантска дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, строителна, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа, рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., с неопределен срок и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

75654

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 926 от 3.Х.2006 г. по ф. д. № 489/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Коректстрой” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, ж. к. Тева, бл. 45, ет. 5, ап. 11, и с предмет на дейност: вътрешнотърговска дейност - покупка на разрешени със закон стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска и външноикономическа дейност, маркетингова, мениджмънтска, лизингова дейност, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешен и международен превоз на пътници и товари с автомобилен транспорт (при спазване на установения лицензионен режим), вътрешен и международен туризъм (при спазване на установения лицензионен режим), извършване и организиране на разрешени със закон услуги на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство на разрешените със закон стоки с цел продажба на вътрешния и външния пазар, строителство на промишлени и граждански обекти и строително-ремонтни услуги в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна и складова дейност, хотелиерска дейност (при спазване на установения разрешителен режим), покупка, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. и с едноличен собственик на капитала X.X.X.. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

75655

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл 14, ал. 4, чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с решение № 900 от 28.IХ.2006 г. регистрира по ф. д. № 995/93 промени за “Издателска къща” - ЕООД, Перник: вписва прехвърляне на притежаваните от Нихат Кушку 500 дяла от капитала на дружеството на “БЕБ Холдинг Корпорейшън”; вписва приемане на учредителен акт на дружеството със съответните изменения и допълнения; вписва ново седалище и нов адрес на управление: София, ж. к. Красно село, бл. 196, вх. 1, ет. 4, ап. 15; вписва освобождаване на досегашния управител на дружеството Нихат Кушку; вписва избиране като управител на дружеството Юсел Ватансевер; вписа като едноличен собственик на капитала Международната бизнес-компания “БЕБ Холдинг корпорейшън”, Сейшел; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Юсел Ватансевер.

75656

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 927 от 3.Х.2006 г. по ф. д. № 490/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Нео Маг” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Рахила Ангелова 10, и с предмет на дейност: продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, складови и лицензионни сделки и стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; строителни, ремонтни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и всякакви други услуги, незабранени със закон; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговска дейност във всички видове и форми, незабранени със закон (след предварително разрешение от компетентен държавен орган за всяка от изброените дейности, когато законодателството предвижда това), и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., с неограничен срок и се управлява и представлява от съдружника X.X.X..

75657

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 909 от 28.IХ.2006 г. по ф. д. № 481/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Тристан” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Рашо Димитров, бл. 95, вх. А, ет. 4, ап. 10, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, проектантска, строителна и строително-ремонтна дейност, обществено хранене, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, и с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

78760

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 904 от 28.IХ.2006 г. регистрира по ф. д. № 58/2005 промени за “Федерация на обединени дистрибутори - ФОД” - ЕООД, Перник: вписва промяна в седалището и адреса на управление на дружеството: Перник, ж. к. Тева, бл. 51, ет. 3, ап. 10; вписва нов учредителен акт (устав) на дружеството.

78761

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 898 от 27.IХ.2006 г. по ф. д. № 477/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Пентатрейд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Нови пазар 42, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност - внос, износ, бартерни и други специфични търговски операции; производство и продажба на стоки; търговско представителство и посредничество; интернет услуги и комуникации; комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки; сделки с интелектуална собственост; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; лизинг, както и всякаква друга дейност или услуги, незабранени със закон, като всички дейности и услуги, за които е необходимо разрешение или лиценз, ще се извършват след получаването им. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

78762

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 891 от 26.IХ.2006 г. по ф. д. № 473/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Контакт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Търговска, бл. 33, ет. 1, ап. 16, и с предмет на дейност: консултантска и посредническа дейност при отдаване под наем и покупко-продажба на недвижими имоти; строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, покупка на ценни книжа с цел препродажба, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна и импресарска дейност и извършването на всякакъв вид други незабранени със закон услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска и печатарска дейност, външнотърговска дейност във всичките й видове и форми в рамките на действащото законодателство, посредническа дейност при информиране и наемане на работа на територията на Република България и в чужбина, като всички дейности, за които е необходимо издаване на лиценз или разрешение, ще се осъществяват след получаването му. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

78763

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 870 от 18.IХ.2006 г. вписа по ф. д. № 162/2005 заличаването от търговския регистър на “Бимат” - ЕООД, в ликвидация, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Черешово топче, бл. 7, ап. 7.

78764

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с решение № 882 от 21.IХ.2006 г. регистрира по ф. д. № 827/98 промени за “С.А.С.” - ООД, Перник: приема като съдружници в дружеството X.X.X. и X.X.X.; освобождава X.X.X. като съдружник и управител на дружеството; избира X.X.X. за управител на дружеството; премества адреса на управление на дружеството в Перник, от ул. Батенберг 11 на ул. Бенковска, бл. 24, ап. 3; вписа промяна на дружествения договор на дружеството; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

78765

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 908 от 28.IХ.2006 г. по ф. д. № 480/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кеиди - ЕООД, със седалище и адрес на управление Радомир, ул. Любен Каравелов 2, и с предмет на дейност: изграждане и експлоатация на всякакъв вид промишлени, търговски и туристически обекти, търговия с хранителни стоки и напитки на едро и дребно, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, импорт и експорт в пълен обем, сделки с недвижими имоти, производствена дейност в пълен обем, търговско представителство и агентство, производство и търговия със спиртни напитки и тютюневи изделия, хотелиерство и ресторантьорство, ремонтно-сервизна и всякакъв друг вид дейност в сферата на автоуслугите,в сякакъв вид друга дейност, незабранена със закон, като дейностите, за които се изисква специално разрешение или са обект на специално регулиране, ще се извършват след надлежно снабдяване с разрешение или при съответно спазване на нормативните разпоредби. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

78766

Плевенският окръжен съд на основание чл. 621 ТЗ във връзка с чл. 50 ГПК с определение от 22.Х.2007 г. по т.д. № 53/98 уведомява следните кредитори, че с определение № 121 от 21.IХ.2007 г. одобрява на основание чл. 729, ал. 1 ТЗ частичната сметка за разпределение, изготвена от синдиците X.X., X.X. и X.X. от наличните суми в масата на несъстоятелността на “Нова Плама” - АД (н) - с. Ярлово, Софийска област, обявена на 2.VIII.2007 г. Определението на основание чл. 729, ал. 2 ТЗ подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”: “Лубризол” - Франция, “Ергос” - ООД, Пловдив, “Балканска банка” - АД, Скопие, и “Турист тръст” - ЕООД, “Хаилаит шипинг” - ООД, правоприемник на “Детатранс трейд” - ООД, Варна, X.X.X., X.X.X., Александра Страх. Касянова, Александър Атан. Капкин, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., Василка Кост. Петкова, X.X.X., X.X.X., Весела Георг. Данчева, Веселин Панайот. Панайотов, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., Десислава Хрис. Борисова, X.X.X., Димитрина Станк. Тодорова, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., Красимир Тод. Василев, X.X.X., X.X.X., X.X.X., Лилян Александ. Парашкевов, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., Пламен Дим. Димитров, X.X.X., X.X.X., Радослав Цв. Иванов, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., Светослав Георг. Борисов, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X..

57310

Плевенският окръжен съд на основание чл. 608, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г. по т.д. № 83/2007 обявява в свръхзадълженост и неплатежоспособност “Хидромелиоративно строителство - Надежда” - ЕООД, гр. Тръстеник, област Плевен (в ликвидация) (рег. по ф.д. № 742/98), с начална дата на неплатежоспособността 14.ХI.2006 г.; открива производство по несъстоятелност на “Хидромелиоративно строителство - Надежда” - ЕООД, гр. Тръстеник, област Плевен (в ликвидация); обявява в несъстоятелност “Хидромелиоративно строителство - Надежда” - ЕООД, гр. Тръстеник, област Плевен (в ликвидация); постановява обща възбрана и запор върху имуществото на “Хидромелиоративно строителство - Надежда” - ЕООД, гр. Тръстеник, област Плевен (в ликвидация); прекратява дейността на предприятието на “Хидромелиоративно строителство - Надежда” - ЕООД, гр. Тръстеник, област Плевен (в ликвидация); спира на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ производството по несъстоятелност по т.д. № 83/2007 по молба на “Хидромелиоративно строителство - Надежда” - ЕООД, гр. Тръстеник, област Плевен (в ликвидация); постановява “Хидромелиоративно строителство - Надежда” - ЕООД, гр. Тръстеник, област Плевен (в ликвидация), да не бъде заличено от търговския регистър на съда.

54325

Плевенският окръжен съд на основание чл. 656 ТЗ с определение № 461 от 18.IХ.2007 г. назначава за постоянен синдик в производството по несъстоятелност по т.д. № 22/2007 по описа на съда с длъжник “БМД” - ООД, Плевен (рег. по ф.д. № 287/2003), X.X.X.,ЕГН **********, от Плевен, ул. Иван Вазов 10А, офис 14, с месечно текущо възнаграждение в размер 300 лв.; определя дата за встъпване на синдика в длъжност 18.IХ.2007 г.

54326

Плевенският окръжен съд на основание чл. 692, ал. 2 и 3 ТЗ с определение от 5.Х.2007 г.: оставя без уважение подадените възражения от “Бета” - АД, Червен бряг - длъжник в производството по несъстоятелността по т.д. № 41/2006 по описа на ПлОС и Агенцията за държавни вземания - София, срещу включването в списъка на предявените и приети вземания от синдиците X.X. и X.X. вземането на “Булгарлизинг” - АД, София, в размер 11 829 066,86 лв., заедно със законната лихва върху главницата от 3 601 897,16 лв. считано от 27.III.2007 г. до окончателното изплащане, като неоснователни; оставя без уважение на основание чл. 692, ал. 2 и 3 ТЗ подаденото по несъстоятелността по т.д. № 41/2006 по описа на ПлОС срещу включването в списъка на предявените и приети вземания от синдиците X.X. и X.X. вземането на “FOXGLOVE” LLC в размер 639 262,86 лв. заедно със законната лихва от 27.III.2007 г. до окончателното изплащане като неоснователно; одобрява на основание чл. 692 ТЗ списъка на приетите от синдиците X.X.X. и X.X.X. вземания на кредитори, предявени в срока по чл. 685 ТЗ в производството по несъстоятелност по т.д. № 41/2006 г. по описа на ПлОС.

56002

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262 ТЗ с определение № 2378 от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 724/97 допуска прилагането на план за преобразуване на “Хоризонт 97” - АД, Плевен, нотариално заверен.

57286

Плевенският окръжен съд на основание чл. 608, ал. 1 ТЗ с решение от 4.X.2007 г. по т.д. № 7/2007 по описа на съда обявява в неплатежоспособност ЕТ “X.X. - Пчела - Т. Атанасова” - Плевен, ул. Илия Бешков 22, БУЛСТАТ 82412456, със съдебен адрес Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. 2, офис 5, чрез адв. X.X., вписан по ф.д. № 1524/94 по описа на съда, с начална дата на неплатежоспособността 13.X.1999 г.; открива производство по несъстоятелност ЕТ “X.X. - Пчела - Т. Атанасова” - Плевен; обявява в несъстоятелност ЕТ “X.X. - Пчела - Т. Атанасова” - Плевен; постановява обща възбрана и запор върху имуществото на ЕТ “X.X. - Пчела - Т. Атанасова” - Плевен; прекратява дейността на предприятието на ЕТ “X.X. - Пчела - Т. Атанасова” - Плевен; спира на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ производството по несъстоятелност по т.д. № 7/2007 по описа на ПлОС по молба на ЕТ “X.X. - Пчела - Т. Атанасова” - Плевен; постановява ЕТ “X.X. - Пчела - Т. Атанасова” - Плевен, да не бъде заличен от търговския регистър на ПлОС; отхвърля като неоснователна молбата по чл. 625 и сл. ТЗ на ЕТ “X.X. - Пчела - Т. Атанасова” - Плевен, за обявяването му в свръхзадълженост.

55318

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5913 от 21.IХ.2006 г. по ф. д. № 1694/2006 вписа промени за “Тита България” - ЕООД: приема за съдружници Исмаил Дюлгяр, Шерафеттин Шенерен, Доган Алпаслан, Темиз Хулюси, Йълдъз Бахаттин и Доган Баръш; променя дружеството на “Тита България” - ООД; приема дружествен договор; дружеството се управлява и представлява Хюдаи Осман Гюрели.

78768

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 25.IХ.2006 г. допуска прилагането по ф. д. № 5439/98 на представения годишен счетоводен отчет за 2005 г. на “Мембранни технологии” - АД.

78769

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 18.IХ.2006 г. допуска прилагането по ф. д. № 967/2001 на представения годишен финансов отчет за 2005 г. на “Глобъл маркет” - ЕАД.

78770

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 с определение от 20.IХ.2006 г. допуска прилагането по ф. д. № 2240/97 на представения годишен финансов отчет за 2005 г. на “Изгрев - 66” - АД.

78771

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 21.IХ.2006 г. допуска прилагането по ф. д. № 1393/2000 на представения годишен счетоводен отчет за 2005 г. на “Булсафил” - ООД.

78772

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 21.IХ.2006 г. допуска прилагането по ф. д. № 1166/2001 на представения годишен финансов отчет за 2005 г. на “Дриймвил” - ООД.

78773

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5823 от 18.IХ.2006 г. по ф. д. № 3077/2000 вписа промени за “Ови” - ООД: вписа нов адрес на управление Пловдив, ул. Полет 3, вписа промени в дружествения договор.

78774

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 5860 от 19.IХ.2006 г. по ф. д. № 5665/93 вписа промяна за “Пловдивспорт” - ЕООД, Пловдив (в ликвидация): продължава срока на ликвидация до приключване на висящо дело с “Исполит” - ООД, Габрово.

78775

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 5912 от 21.IХ.2006 г. по ф. д. № 5927/97 вписа прехвърляне на предприятие от едноличния търговец X.X.X. с фирма “Изгрев - X.X.” на “Гергина” - ООД.

78776

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5907 от 21.IХ.2006 г. по ф. д. № 3063/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Биостар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Атанас Мишев 11, с предмет на дейност: търговия с нефтохимически продукти, продажба и дистрибуция на течни енергоносители, горива, масла, греси, изграждане и експлоатация на автомивки, автокъщи и охраняеми паркинги, бензиностанции, газостанции и съпътстващи търговски обекти, разкриване и експлоатация на кафетерии и заведения за обществено хранене и развлечения, хотелиерство и съпътстващи услуги, транспортни услуги, промишлено и битово строителство, търговия с хранителни и селскостопански продукти, откриване на магазини, външнотърговска дейност, реекспорт, бартерни сделки, рекламна дейност, туристически услуги в страната и в чужбина, посреднически и комисионни услуги, покупко-продажба, внос, износ на стоки или други вещи с цел продажба, както и всякаква друга дейност или услуги, незабранени със закон, като всички дейност и услуги, за които е необходимо разрешение или лиценз, ще се извършват след получаването му. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Бюлент Басри Хафуз.

78777

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ и чл. 491а, ал. 2 ГПК с решение № 5896 от 20.IХ.2006 г. по ф. д. № 5181/99 вписа промени за “Прибор 99” - АД: допуска прилагането на представения годишен финансов отчет за 2005 г.; увеличава броя на членовете на съвета на директорите от 3 на 4 членове; избира нов СД в състав: X.X.X. - председател , X.X.X. - изп. директор, X.X.X. и X.X.X.; вписва промяна в устава съгласно решение на ОСА от 27.VII.2006 г.; дружеството се представлява от изп. директор X.X.X..

78778

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5934 от 25.IХ.2006 г. по ф. д. № 3313/2005 вписа промени за “Пик” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник и управител; вписва X.X.X. като съдружник и управител; вписва промени в дружествения договор; дружеството се управлява и представлява заедно и поотделно от X.X.X. и X.X.X..

78779

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5808 от 18.IХ.2006 г. по ф. д. № 2696/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Адела - БГ” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Прага 6, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: рекламна, маркетингова, консултантска дейност, строителна и ремонтно-строителна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерска дейност, ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

78780

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5917 от 21.IХ.2006 г. по ф. д. № 1755/2006 вписа промени за “Експрес карго” - ООД: приемане като нов съдружник X.X.X.; освобождава X.X.X. като съдружник и управител; променя наименованието на дружеството на “Тера груп” - ООД; вписа промени в дружествения договор; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

78781

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5893 от 20.IХ.2006 г. по ф. д. №3056/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Иватех” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Карлово, ул. Ангел Кънчев 10, с предмет на дейност: производство и поддръжка на елекроинсталации, електроремонтни и електромонтажни услуги, строително-монтажни работи, търговия с електроматериали, строителни материали и резервни части, битова и електронна техника, транспортна, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, както и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

78782

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5897 от 20.IХ.2006 г. по ф. д. № 1088/2006 вписа промени за “Авангард - 73” - ЕООД: заличава X.X.X. като едноличен собственик на капитала и като управител; вписа като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписа като управител на дружеството X.X.X.; променя наименованието на дружеството на “Кар парк” - ЕООД; вписа нов адрес на управление - Пловдив, ул. Булаир 1Б; вписа предмет на дейност: строителство, проектиране, покупко-продажба на недвижими имоти, охранителна дейност (след придобиване на лиценз), счетоводна и комунална дейност, внос, производствена, търговска, комисионна, посредническа, консултантска, складова, спедиторска, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна дейност, външнотърговска дейност, покупко-продажба на стоки, вътрешен и международен транспорт, транспортни услуги, покупко-продажба на стоки, замяна и отдаване под наем на превозни средства, репатриране на автомобили посредством специализирани автомобили, стопанисване и експлоатиране на зони за кратковременно паркиране, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон и подзаконови нормативни актове; вписа нов учредителен акт; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

78783

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5892 от 20.IХ.2006 г. по ф. д. № 3055/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Еко енерджи - БГ” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Иван Андонов 28, с предмет на дейност: производство и продажба на електрическа енергия, проектиране на промишлени, административни, жилищни сгради, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности и услуги, съответстващи на чл. 1 ТЗ, за които не съществува изрична забрана, като за осъществяване на дейностите, включени в предмета му, дружеството ще придобива необходимите разрешения, лицензи и др. от компетентните органи в съответствие с действащото законодателство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

78784

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5937 от 25.IХ.2006 г. по ф. д. № 2943/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Маримах - Инокс” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Александър Стамболийски 64, бл. 112, вх. А, ет. 8, ап. 22, с предмет на дейност: производствена, преработвателна, монтажна, търговска дейност на изделия и съоръжения за промишлеността, селското стопанство, търговията в страната и в чужбина, производство на нестандартно оборудване, осъществяване на търговска дейност във всички разрешени от закона форми с всички разрешени от закона стоки, външнотърговска дейност, внос-износ, реекспорт, превозни, хотелиерски, туристически, информационни и програмни услуги, производство и търговия с промишлени и хранителни стоки, както и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

78785

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 5949 от 25.IХ.2006 г. по ф. д. № 1266/97 вписа промени за “Пътища” - АД: заличава X.X.X. като член на съвета на директорите; вписва X.X.X. като член на съвета на директорите.

78786

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 5933 от 25.IХ.2006 г. по ф. д. № 2994/2006 вписа еднолично акционерно дружество “Профи глас” - ЕАД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Георги Трингов 9, с предмет на дейност: търговия с недвижими имоти, производство и търговия със стъклен амбалаж, строителство, изграждане, подобряване и експлоатация на промишлено-търговски зони, в т. ч. съществуващата инфраструктура, вкл. за изграждане или подобряването на сгради, пътища, транспортни, терминали и комуникационни връзки, благоустройствени мероприятия - сметосъбиране, сметоизвозване, снегопочистване, рекламно-консултантска дейност, свързана с изграждане на индустриали зони, посредничество, представителство, комисионерство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 акции на приносител с право на глас с номинална стойност 100 лв., собственост на “Нова принт” - АД, Пловдив, със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от председателя на СД X.X.X. и изп. директор X.X.X. заедно и поотделно.

78787

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 262и и 262к ТЗ с определение от 20.IX.2007 г. допуска прилагането по ф.д. № 4518/97 на “Атлас инвест” - АД, представените нотариално заверен договор за преобразуване на “Атлас инвест” - АД, и “Централен универсален магазин” - АД, и доклад за преобразуване.

53734

Пловдивският окръжен съд, търг. отделение, с определение № 861, от 17.VII.2007 г. по т. д. № 691/2004 г. одобрява частичната сметка за разпределение на наличните парични средства, между кредиторите на “Здравец” - ЕООД (в несъстоятелност) - Пловдив, изготвена от синдика X.X. и представена с доклада му от 25.VI.2007 г.

56732

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8166 от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 5083/97 вписа промени за “Хит - ВМД” - ЕООД: заличава X.X.X. като едноличен собственик на капитала и управител; вписва новия едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва промяна на седалището и адреса на управление на дружеството от Пловдив, ул. Цар Асен 16, на Лом, ул. Ломски казарми 38; вписва нов учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

55359

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.IХ.2006 г. допуска прилагането по ф. д. № 925/2002 на представения годишен финансов отчет за 2005 г. на “Металстрой” - АД.

78932

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5612 от 5.IХ.2006 по ф. д. № 794/2001 вписа промени за “Акцент” - ЕООД: вписа нов адрес на управление - Пловдив, бул. Източен, бл. Пежос, офис 503; вписа промяна в учредителния акт.

78933

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5737 от 13.IХ.2006 г. по ф. д. № 1911/2004 вписа промени за “Самиташ - металбау” - ООД: освобождаване на X.X.X. като съдружник и управител; приемане за съдружник и избиране за управител на Маркус Гесер; промени в дружествения договор; дружеството се представлява и представлява от управителите Хасан Дурнагьоз и Маркус Гесер заедно и поотделно.

78934

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5740 от 13.IХ.2006 г. по ф. д. № 4021/2003 вписа промени за “Евро профил” - ЕООД: приемане на X.X.X. като съдружник и избирането му за управител; промяна на фирмата на дружеството на “Евро профил” - ООД; промяна на адреса на управление Пловдив, ул. Подофицер X.X. 3; приемане на дружествен договор; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

78935

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5709 от 12.IХ.2006 г. по ф. д. № 3300/2003 вписа промени за “Хаби ел” - ЕООД: ново седалище и адрес на управление - Асеновград, ул. Славянска 1, вх. А, ет. 4, ап. 21; освобождаване на Ариф Шабан Ахмед като едноличен собственик на капитала и като управител; нов едноличен собственик на капитала и управител - X.X.X., нов учредителен акт; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

78936

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5732 от 13.IХ.2006 г. по ф. д. № 2924/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Пласт - 60” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Караджа войвода 11А, с предмет на дейност: производство, преработка на пластмаси и пластмасови изделия и търговия с тях, включително внос и износ на суровини и изделия, ремонт на електроуреди и монтаж на ел. инсталации и всяка друга незабранена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

78937

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5702 от 12.IХ.2006 г. по ф. д. № 2918/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Венера лукс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. България 2, ет. 6, ап. 84, с предмет на дейност: производство и търговия на едро и дребно на трикотажни и промишлени стоки, внос и износ и други дейности и услуги, които не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

78938

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5703 от 12.IХ.2006 г. по ф. д. № 2921/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Симплекс - спортс България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Капитан X.X. 14А, с предмет на дейност: производство, вътрешна и външна търговия със спортни продукти и всякакъв вид стоки, разрешени от закона, покупко-продажби на недвижими имоти, внос-износ, маркетингови услуги, както и всички други дейности и услуги, които не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Чарлз Совен.

78939

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5659 от 8.IХ.2006 г. по ф. д. № 2785/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Анпа” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Скайлер 3, ет. 1, с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти в страната и в чужбина, строителство, представителство, търговия на едро и дребно с всички видове стоки в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, посредническа и лизингова дейност, търговия със строителни материали, електроматериали, комисионни и консигнационни сделки, внос и износ и всички видове дейности и услуги в страната и в чужбина, незабранена със закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Елени Папайоану и Панделис Андрулис, които представляват и управляват заедно и поотделно.

78940

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5723 от 13.ХI.2006 г. по ф. д. № 2913/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “В - А комерс” - ООД, със седалище и адрес на управление Раковски, ул. Зора 3, с предмет на дейност: търговия със строителни материали, производство на строителни материали, търговия с промишлени стоки, транспортна дейност, превозна (превоз на пътници и товари в страната и чужбина), рекламна, информационна дейност, спедиционна дейност, производство и търговия на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на стоки или други вещи с цел продажба, счетоводни услуги, изготвяне на финансови отчети, износ, внос, сделки с интелектуална собственост, комисионна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, фризьорски и козметични услуги, икономически и други консултантски услуги, както и предоставянето на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външноикомическа дейност, а също и всяка друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

78941

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 8.IХ.2006 г. допуска прилагането по ф. д. № 541/2003 на представения годишен финансов отчет за 2005 г. на “ВИП Трейд” - ЕООД.

78942

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 5744 от 13.IХ.2006 г. по ф. д. № 5733/96 вписа промени за “Крон - 96” - АД: заличава X.X.X. като изп. директор; избирането на X.X.X. като изп. директор, който представлява и управлява дружеството.

78943

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 5507 от 31.ХII.2006 г. по ф. д. № 2763/2006 вписа акционерно дружество “ДГ Раковски” - АД, със седалище и адрес на управление с. Стряма, ул. Васил Коларов 96, с предмет на дейност: производство на градински продукти (отглеждане на зеленчуци, плодове, цветя, саксийни растения и т. н.) на едро, изграждане на съвременни оранжерийни съоръжения, продажба, маркетинг и износ на готова продукция, производство на електроенергия чрез регионална електроцентрала, свързана с оранжерийните съоръжения и разположена в същия обект, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 195 580 лв., разпределен в 195 580 налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв., с двустепенна система на управление, с управителен съвет с мандат до 5 години в състав: Корнелис Адрианус Питър Джоузеф Бренченс - председател, Ян Хандрик Ате Викамп - зам.-председател, X.X.X. - изпълнителен директор, с надзорен съвет с мандат до 3 години в състав: “Сиенит холдинг” - АД, Пловдив - председател, Роналд Ван Ден Бос - зам.-председател, и X.X.X.; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

78944

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5713 от 12.IХ.2006 г. по ф. д. № 3540/2002 вписа промени за “Медиа плент” - ЕООД: освобождаване на X.X.X. като управител; избиране на X.X.X. за управител; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

78945

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5726 от 13.IХ.2006 ф. д. № 1665/99 вписа промени за “Редо” - ООД: освобождаване на X.X.X. като съдружник; едноличен собственик на капитала на дружеството е X.X.X.; ново наименование дружеството - “Редо” - ЕООД; приемане на учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

78946

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5596 от 5.IХ.2006 г. по ф. д. № 2867/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Новел” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж. к. Тракия, бл. 177, вх. Б, ет. 12, с предмет на дейност: проучване, проектиране, ремонт и сервиз на хладилна, климатична, отоплителна, вентилационна и др. ел. техника, специализирани инженерингови и технически услуги, копирни услуги, ел. инсталации на промишлени и битови сгради, внос, износ и търговия на едро и дребно, търговия с хладилна и климатична техника, транспорт, консултантска дейност, както и всякакви други дейности, които не са забранени със закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

78947

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5724 от 13.IХ.2006 г. по ф. д. № 2915/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Разтранс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Дунав 76, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: транспортни и куриерски услуги в страната и в чужбина, производствена, вътрешно-и външнотърговска дейност, търговско посредничество, представителство, агентство, услуги: сервизни, спедиторски, строителни, ресторантьорски, рекламни, импресарски, шивашки, административни, както и всички дейности, незабранени от закона и подзаконовите нормативни актове. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

78948

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5693 от 12.IХ.2006 г. по ф. д. № 2881/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Хелин интернационал трейдинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. 11 август 5, ет. 1, с предмет на дейност: проектиране, строителство и ремонт на всякакъв вид сгради и други строителни обекти, строително-монтажна, проектно-конструкторска, инженерингова, мениджмънт, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цял продажба, дизайнерство, аранжиране, интериорни, екстериорни услуги, проектиране, производство и реализация на всякакъв вид изделия за бита, вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки, разрешени от закона, производство на хранителни и нехранителни стоки за продажба, търговско представителство и посредничество на български и чужди фирми в страната и чужбина, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, ресторантьорски и хотелиерски услуги (след съответното разрешение), вътрешен и международен туризъм, транспортни услуги - превоз на пътници и товари в страната и чужбина, рекламни, информационни и програмни услуги, както и други дейности и услуги, които не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Хайри Шахин.

78948

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5681 от 11.IХ.2006 г. по ф. д. № 416/2005 вписа промени за “Коан” - ЕООД: промяна в постоянния адрес на едноличния собственик на дружеството на Пловдив, ул. Крали Марко 25, ет. 5, ап. 18; допълване предмета на дейност със: “счетоводни услуги, данъчно-осигурителни консултации, съставяне и подписване на годишни финансови отчети на предприятия по реда на Закона за счетоводството; промяна в учредителния акт.

78950

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5710 от 12.IХ.2006 г. по ф. д. № 2738/2006 вписа промени за “МП груп Билдинг” - ООД: увеличаване на капитала на дружеството от 5000 на 100 000 лв.; промени в дружествения договор.

78951

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5707 от 12.IХ.2006 г. по ф. д. № 2899/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ват - строй” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Крумово, ул. Ивайло 28, с предмет на дейност: строителство на жилищни, промишлени, енергийни и селскостопански обекти, проектантска дейност и ремонтна дейност, производство и търговия на дребно и едро с хранителни и промишлени стоки, внос, износ и реекспорт на стоки, посредничество, комисионни, дистрибуторски сделки, предприемачество, консултантска дейност и услуги, транспортна дейност в страната и чужбина, хотелиерство, ресторантьорство и кафе, туризъм в страната и чужбина, и други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

78952

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5695 от 12.IХ.2006 г. по ф. д. № 1866/2006 вписа промени за “Пропърти шоп” - ООД: освобождаване на X.X.X. като съдружник и заличаването му като управител, заличаване на X.X.X. като управител, нов адрес на управление - бул. Никола Вапцаров 24, ет. 4, промени в дружествения договор; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

78953

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5698 от 12.IХ.2006 г. по ф. д. № 3852/2003 вписа промени за “Тракия - БС” - ООД: приемане за нов съдружник на X.X.X., промени в дружествения договор.

78954

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5615 от 7.IХ.2006 г. по ф. д. № 2874/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Маривия” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Капитан Райчо 89, ет. 8, ап. 48, с предмет на дейност: таксиметрова и всякаква друга транспортна дейност на пътници и товари, производство, изкупуване и търговия в страната и в чужбина, на едро и дребно, с всякакъв вид промишлени и селскостопански стоки и стоки за бита, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиторска, складова, лизингова, издателска и печатарска, рекламна, хотелиерска и ресторантьорска, туристическа, информационна, програмна дейност, покупка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел търговия, туроператорска и агентска дейност, както и всякакви други дейности и услуги за граждани и фирми, в страната и чужбина, незабранени от законодателството на Република България. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

78955

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5772 от 15.IХ.2006 г. по ф. д. № 2932/2006 вписа промени за “Бългериън Адвенчър холидейз” - ЕООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление на дружеството от Ямбол, ул. Г. С. Раковски 1А, офис 412, на Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 52, вх. В, ет. 2, ап. 7.

78956

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5767 от 14.IХ.2006 г. по ф. д. № 1581/2006 вписа промени за “Руже текстил” - ЕООД: ново седалище и адрес на управление - Ивайловград, ул. Драбишенско шосе 93, промяна в учредителния акт.

78957

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3037 от 15.V.2006 г. по ф. д. №1581/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Руже текстил” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Хан Кубрат 2, с предмет на дейност: производство и продажба на готови облекла, шивашки услуги, външно-и вътрешнотърговска дейност, производство и търговия с хранителни продукти, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция, ресторантьорство, хотелиерство, разкриване на магазини и заведения, производство и търговия на стоки, материали и суровини, складова, лизингова, маркетингова и инженерингова дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспорт на товари (стоки) и хора в страната и чужбина, комисионни сделки, внос-износ, както и всички останали сделки и услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Димитриос Панайотис Пилалас.

78958

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4669 от 21.VII.2006 г. по ф. д. № 2224/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Чар - ДК” - ООД, със седалище и адрес на управление Карлово, ул. Димитър Събев 9, с предмет на дейност: букмейкърски услуги и еврофутбол, вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки, разрешени от закона, покупка на стоки и вещи за препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия на хранителни и нехранителни стоки за продажба в т. ч. производство и търговия на мебели, търговско представителство и посредничество на български и чужди фирми в страната и чужбина, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, транспортна дейност - превоз на пътници и товари в страната и чужбина, таксиметрова дейност, хотелиерство, ресторантьорство, туристически, рекламни, информационни и програмни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и други дейности и услуги, които не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. със съдружници X.X.X. и X.X., които ще представляват и управляват заедно и поотделно.

78959

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 13.ХI.2006 г. допуска прилагането по ф. д. № 4858/93 на “Банка Хеброс” - АД, представения годишен счетоводен отчет за 2005 г.

78960

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 5760 от 14.IХ.2006 г. по ф. д. № 3525/96 вписа промени за “Стройкомплект - 96” - АД: освобождава като членове на съвета на директорите поради изтичане на мандата X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; избира нов съвет на директорите в състав: X.X.X. - изпълнителен директор, X.X.X. - председател на съвета на директорите, и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X. и председателя на съвета на директорите X.X.X. заедно и поотделно.

78961

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5789 от 15.IХ.2006 г. по ф. д. № 10617/91 вписа промени за “Тракия - РМ” - ЕООД: нов адрес на управление - Пловдив, ул. Братя Бъкстон 136; приемане на актуализиран учредителен акт.

79411

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5637 от 7.IХ.2006 г. по ф. д. № 1714/2000 вписа промени за “Родопи трейд 2002” - ЕООД: приемане на X.X.X. да съдружник; ново наименование на дружеството от на “Родопи трейд 2002” - ООД; допълване на предмет на дейност със “хазартна дейност (след лиценз)”; приемане на дружествен договор; дружеството се управлява и представлява от управител X.X.X..

79412

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 5717 от 13.IХ.2006 по ф. д. № 9801/90 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “Асорти - П-90, X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на “Асорти 2006” - ООД.

79413

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5694 от 12.IХ.2006 г. по ф. д. № 10298/92 вписа промени за “Петерс комерс” - ЕООД: вписва промяна в предмета на дейност: добив на трошен камък, чакъл и пясък, вътрешна и външна търговия и търговия на едро и дребно на стоки в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на строителни материали, обзавеждане за баня, фаянсова санитария, продажба на стоки, собствено производство, ресторантьорство, хотелиерство и експлоатация на заведения за обществено хранене, посредническа и комисионерска дейност, спедиционна и транспортна дейност в страната и в чужбина, автосервиз, консултантска дейност, маркетингова дейност, рекламна дейност, импресарска и продуцентска дейност, издателска дейност, дизайнерство, аранжиране, интериорни и екстериорни услуги, преводаческа дейност, инженерингова дейност, извършване на всякакъв вид дейност и услуги, както и всякаква друга незабранена от закона дейност; приема X.X.X., X.X.X. и X.X.X. като съдружници; промяна на фирмата на дружеството на “Кариери - БГ” - ООД; дружеството се представлява и управлява от X.X.X.; приемане на дружествен договор.

79414

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5701 от 12.IХ.2006 г. по ф. д. № 2916/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Рени - 2006” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Звънче 3, с предмет на дейност: строителство и строително-ремонтна дейност, импорт, експорт и реекспорт на стоки, създаване, разпространение и услуги с програмни продукти, пренос на данни, компютърно обучение и компютърни услуги, мениджърска, спедиторска, посредническа, комисионерска и рекламна дейност, складова и лизингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, транспортни и таксиметрови услуги, всякакъв вид дейност и услуги, разрешени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Сали Ариф Ариф.

79415

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5798 от 15.ХI.2006 г. по ф. д. № 2815/2004 вписа промени за “Дижестра” - ООД: вписва приемане на X.X.X. и X.X.X. за съдружници и управители; освобождаване на X.X.X. като съдружник и управител; нов адрес на управление - Пловдив, ул. Булаир 9, ет. 2, нов предмет на дейност: предприемачество, строителство и строително-ремонтни дейности, хотелиерство и ресторантьорство, посредническа дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, рекламна дейност, маркетинг, поддържане и ремонт на телеграфна и офис техника, вътрешно-и външнотърговска дейност, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна дейност, лизингова дейност, консултантски услуги, както и всяка друга незабранена от закона дейност, промени в дружествения договор. Дружеството се представлява и управлява от тримата управители X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

79416

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5747 от 14.IХ.2006 г. по ф. д. № 2934/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Радотранс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Гаганица 2, с предмет на дейност: транспортни и куриерски услуги в страната и чужбина, производствена, вътрешно-и външнотърговска дейност, търговско посредничество, представителство, агентство, услуги: сервизни, спедиторски, строителни, рекламни, импресарски, шивашки, административни, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа, туроператорска, туристическа, туроператорска и турагентска дейност, както и всички дейности, незабранени от закона и подзаконовите нормативни актове. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79417

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5696 от 12.IХ.2006 г. по ф. д. № 2908/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Истрой” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Димитър Талев 65, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: проучване, проектиране, строителство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантска дейност, търговия на едро и дребно със строителни материали и оборудване, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79418

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5791 от 15.IХ.2006 г. по ф. д. № 3566/2005 вписа промени за “Ес Ел Ти дивелъпмънтс” - ЕООД: промяна на фирмата на дружеството на “Британия боадисеа” - ЕООД; промяна в учредителния акт.

79419

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5766 от 14.IХ.2006 г. по ф. д. № 3624/2002 вписа промени за “Амбулатория за групова практика по първична стоматологична помощ Славкови” - ООД: приема X.X.X. като съдружник; промени в дружествения договор.

79420

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5674 от 11.IX.2006 г. по ф.д. № 2910/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Юмит пропартис” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Брезовско шосе 176А, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, внос, износ, стопанисване и управление на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, рекламни, информационни, транспортни, строително-монтажни услуги, и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

79421

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5700 от 12.IX.2006 г. по ф.д. № 2912/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Терикс - 2” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Богомил 7, ет. 6, ап. 12, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни или други услуги, както и упражняване на всякакъв вид дейност, незабранена от закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79422

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5699 от 12.IX.2006 г. по ф.д. № 2914/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Янис 07” - ООД, със седалище и адрес на управление Първомай, ул. Антон Страшимиров 1, с предмет на дейност: ресторантьорство, хотелиерство, търговия на едро и дребно - внос и износ, производствена дейност, туризъм, други дейности и услуги, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

79423

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5728 от 13.IX.2006 г. по ф.д. № 2369/2004 вписа промени за “Алди - Ко” - ЕООД: заличава X.X.X. като едноличен собственик на капитала и управител; нов едноличен собственик на капитала и управител - X.X.X.; промяна на адреса на управление Пловдив, ул. Крайречна 26, ет. 4, ап. 13; дружеството се представлява и управлява от X.X.X.; нов учредителен акт.

79424

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6023 от 27.IX.2006 г. по ф.д. № 3119/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Зидарит” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Мали Богдан 22, с предмет на дейност: проектиране и строителство, сделки с недвижими имоти и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно.

79425

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6013 от 27.IX.2006 г. по ф.д. № 3110/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Зета” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Даме Груев 24, ет. 7, ап. 19, с предмет на дейност: масажна дейност, продажба на билкови продукти, личен труд, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79426

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6056 от 29.IX.2006 г. по ф.д. № 3165/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Бултрако - Пловдив” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Пазарджишко шосе 82, с предмет на дейност: внос, търговия и износ на транспортни средства и други машини, резервни части, гориво-смазочни материали и аксесоари за транспортни средства, сервиз и поддържане на МПС, както и всякаква друга, разрешена от законодотелството дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Бултрако” - АД, София, и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X. и X.X.X..

79427

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6040 от 28.IX.2006 г. по ф.д. № 2670/2002 вписа промени за “Аполон 11” - ООД: освобождава X.X.X. като съдружник; вписа като съдружник X.X.X.; вписа актуализиран дружествен договор.

79428

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6078 от 2.X.2006 г. по ф.д. № 3036/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Салис” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Свети Горазд 1, ет. 1, ап.1, с предмет на дейност: дизайн, строителство, проектиране, услуги - архитектурни, внос и износ, търговска дейност на едро и дребно в страната и в чужбина с осъществяване на всякакви търговски операции, селскостопанско производство и търговия със селскостопански стоки, транспорт и експедиция, туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, търговско представителство и посредничество, както и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

79429

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6054 от 29.IX.2006 г. по ф.д. № 1593/2004 вписа промени за “Перфектстрой” - ООД: освобождава като съдружник Юлкю Байъндър; вписа като съдружник Ахмет Озан Зейбек; вписа актуализиран дружествен договор.

79430

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6046 от 28.IX.2006 г. по ф.д. № 3158/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Вектор 56 ВК” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Студенец 17, ет. 1, ап. 6, с предмет на дейност: всякаква търговска дейност, монтаж, ремонт и сервизно обслужване на асансьори и асансьорни съоръжения, складова, спедиторска, транспортна дейност - вътрешен и международен транспорт, транспортни услуги - превоз на пътници и товари, експорт, импорт и реекспорт, търговия с автомобили в страната и в чужбина, ресторантьорство, хотелиерство, туристическа дейност и туроператорски услуги, производство и търговия с промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, външна и вътрешна търговия, строителство, архитектура, предприемачество, комисионерска, посредническа, производствена, превозна, рекламна, издателска, фотографска, информационна дейност, търговско представителство и посредничество, всякакви други дейности, сделки и услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79431

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6042 от 28.IX.2006 г. по ф.д. № 3147/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Космо табако” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, пл. Кочо Честименски 6, ет. 3, с предмет на дейност: производство и търговия на едро и дребно с всякакви стоки, внос и износ, вътрешен и международен транспорт, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

79432

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6021 от 27.IX.2006 г. по ф.д. № 3124/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Грабо” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Луна 5, с предмет на дейност: добив и експлоатация на инертни материали за строителство, търговска дейност в страната и в чужбина със строителни, инертни материали и системи, проектиране, строителство и предприемачество, разработване, внедряване и търговия с нестандартни технологии и материали в строителството, организиране на всякакви разрешени производства и услуги в областта на промишлеността, селското стопанство, транпорта, културата, туризма и всякакви други разрешени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Гранити” - ООД, и “Строителни материали и системи АБО” - ООД, и се представлява и управлява от X.X.X..

79433

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5995 от 26.IX.2006 г. по ф.д. № 3116/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Евро 2006” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Обнова 26, с предмет на дейност: търговска дейност (вкл. внос и износ), производствена, транспортна, строителна дейност, международен превоз, спедиция, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79434

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6044 от 28.IX.2006 г. по ф.д. № 3074/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ваш дом” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Дунав 176, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: търговия с недвижими имоти, спортни стоки и аксесоари, изграждане, проектиране и продажба на компоненти за енергетиката и енергоразпределителни дружества, разработване и проектиране на софтуерни програми и модули, консултантски услуги, куриерски услуги, маркетингова и инженерингова дейност, счетоводство, рекламна и издателска дейност, търговска дейност в страната и в чужбина, вкл. внос, износ, реекспорт и други специфични вътрешнотърговски операции, производство на промишлени и хранителни стоки, спедиторски услуги, селско стопанство, автотранспорт, строителство, обществено хранене, търговия с дрехи, шивашки услуги, ресторантьорство, производство и продажба на сладкарски и тестени изделия, търговия на едро и дребно с всякакви незабранени със закон, както и всякаква друга дейност и услуги, непротиворечащи на закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79435

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6026 от 27.IX.2006 г. по ф.д. № 3139/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “С.К.Плов.” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Мусала 5, с предмет на дейност: проектиране, строителство, търговия - външна и вътрешна, покупко-продажба на недвижими имоти, както и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Роберт Лайтнер и X.X.X. и се представлява и управлява от Роберт Лайтнер.

79436

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6035 от 28.IX.2006 г. по ф.д. № 1853/2005 вписа промени за “Ауто Франс” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник; вписа промени в дружествения договор.

79437

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6070 от 29.IX.2006 г. по ф.д. № 3066/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Дани 03” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Преспа 6, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: фризьорски, козметични и други услуги, търговия и производство на стоки в страната и в чужбина, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79438

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6096 от 2.X.2006 г. по ф.д. № 3174/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Реовокс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Трети март 1, вх. А, ет. 4, ап. 37, с предмет на дейност: изработка, доставка, монтаж, ремонт, поддръжка на алуминиеви, PVC дървени дограми и профили за такива дограми, строително-монтажни и строително-ремонтни работи, компютърни услуги по изготвяне на програми и др. под., продажба на компютри, производство, продажба, вкл. и на лизинг, отдаване под наем на озвучителна техника, продажба, вкл. на лизинг, на климатици, климатични системи и резервни части за тях, покупка и продажба на недвижими имоти, сделки на търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна и складова дейност, лизингова дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капиала X.X.X..

79439

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6107 от 2.X.2006 г. по ф.д. № 2950/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Ейч Ти Трофи” - ООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Искра 53, с предмет на дейност: търговска и посредническа дейност в страната и в чужбина, както и всякаква незабранена със закон дейност (след издаване на съответните разрешителни и лицензии, когато това е необходимо). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Невин Нешад Хаджисадък и Орхан Хасан Каравели, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

79440

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6099 от 2.X.2006 г. по ф.д. № 3187/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Джеремай” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Марица 57, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, експорт, импорт и реекспорт, посреднически и комисионни услуги, транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, строителство, архитектура, златарство и бижутерство, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна дейност и всякакви дейности и услуги, които не противоречат на закон. Дружеството е с неопределен срок с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

79441

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6007 от 26.IX.2006 г. по ф.д. № 2076/2004 вписа промени за “Тракия билборд” - ООД: освобождава X.X.X. като съдружник; вписа като съдружник “Витриол медия” - ООД, Пловдив; вписа актуализиран дружествен договор.

79442

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5983 от 26.IX.2006 г. по ф.д. № 527/2003 вписа промени за “Авиус 2003” - ЕООД: вписа ново седалище и адрес на управление на дружеството: Пловдив, ул. Тодор Хрулев 7; вписа промяна в учредителния акт.

79443

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6071 от 29.IX.2006 г. по ф.д. № 3073/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Нерсисян” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Иларион Макариополски 77, с предмет на дейност: производство, търговия и услуги, откриване на магазини, складове, заведения за обществено хранене, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, изкупуване, преработка, производство и търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всякакви промишлени и селскостопански стоки, стоки за бита, както и всякакви други дейности и услуги за граждани и фирми в страната и в чужбина, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Дереник Нерсисян.

79444

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6090 от 2.X.2006 г. по ф.д. № 3163/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Консултантска кантора Профит” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Александър Стамболийски 49, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79445

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6008 от 26.IX.2006 г. по ф.д. № 621/2004 вписа промени за “МСП оптикс” - ЕООД: заличава X.X.X. като едноличен собственик на капитала и управител; вписа като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписа нов предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина с осъществяване на всякакви разрешени със закон дейности, проектиране и изграждане на комуникационни мрежи и системи, търговия с всякакви материали и консумативи в страната и в чужбина, търговия на дребно и едро, откриване и експлоатация на търговски обекти за продажба на стопански и промишлени стоки, селскостопанска продукция и други стоки, финансово-счетоводна и икономическа дейност, услуги и консултации, както и всякаква друга незабранена със закон или друг нормативен акт дейност; вписа нов учредителен акт; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

79446

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6083 от 2.X.2006 г. по ф.д. № 3134/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Алмако” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия 50, вх. Г, ет. 7, ап. 19, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с дървен материал, внос и износ на дървен материал, търговия с хранителни стоки на едро и дребно, търговия на едро и дребно с промишлени стоки и стоки за бита, електоуреди, битова електроника и химикали, разкриване на заведения за обществено хранене, ресторанти, барове, кафе-аперитив, търговия с цигари и алкохол (след издаване на съответните лицензии), посредническа и комисионна дейност, транспортна дейност с лек и товарен автопревоз в страната и в чужбина (международни превози), строително-ремонтна дейност, външно- и вътрешнотърговска дейност, хотелиерски и туристически услуги, внос и търговия с автомобили - нови и употребявани, консултантска дейност и други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и се представлява и управлява заедно и поотделно от управителите X.X.X. и X.X.X., които ще ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание, имат право да предоставят правомощията си като управители с нотариално заверено пълномощно, за което носят пълна отговорност за представените пълномощия на другото лице.

79447

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6030 от 27.IX.2006 г. по ф.д. № 3136/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Инфо - ауто плюс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Димитър Талев 136, вх. Б, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: всякаква търговска дейност, експорт, импорт и реекспорт, търговия с автомобили - нови и употребявани, транспортна дейност - вътрешен и международен транспорт, транспортни услуги - превоз на пътници и товари, организиране на дейности и услуги по отдаване на автомобили под наем, откриване, оборудване и екслоатация на автомивка, автосалони и сервизи по поддръжката на автомобили, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника, пътна помощ, търговия с авточасти и всякакви аксесоари и всички, свързани с това услуги и дейности, външна и вътрешна търговия, строителство и предприемачество, комисионерска, посредническа, производствена, складова, спедиторска, хотелиерска, туристическа дейност, строителство, архитектура, издателска, рекламна, фотограска, информационна дейност, златарство и бижутерство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, всякакви други дейности, сделки и услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79448

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6089 от 2.X.2006 г. по ф.д. № 3155/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ажефа” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Кукленско шосе 6А, с предмет на дейност: производство и търговия с детайли от пластмаси и метал, с пресформи, шприцформи и щанци, проектно-конструкторска, инженерингова, мениджмънт дейност, проектиране, строителство и ремонт на сгради и строителни обекти, монтажна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, дизайнерство, аранжиране, интериорни услуги, проектиране, производство и реализация на всякакви изделия за бита, вътрешна и външна търговия с всякакви стоки, разрешени със закон, производство на хранителни и нехранителни стоки за продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, туризъм, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, ресторантьорска, хотелиерска дейност (след съответното разрешение), както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79449

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6084 от 2.X.2006 г. по ф.д. № 3088/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Ди Джи Ес Инженеринг” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Христо Ботев 92В, ет. 5, с предмет на дейност: инженеринг, проектиране и реализация на проекти в областта на енергетиката, земеделието в страната и в чужбина, производство на селскостопански съоръжения, внос, износ, търговска дейност, търговия с всякакви стоки в страната и в чужбина, недвижими имоти, превозна, спедиционна, лизингова, транспортна дейност, изкупуване, преработка и търговия - вътрешна и външна, комисионна търговия и услуги, рекламна дейност, маркетинг, международен и вътрешен туризъм, хотелиерство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина с наши и чуждестранни фирми, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Грийн Стар” - ООД, Пловдив, и Ян Хендрик Ейт Вийкамп и се представлява и управлява от Ян Хендрик Ейт Вийкамп.

79450

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6098 от 2.X.2006 г. по ф.д. № 3176/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Вектор РВ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Брегалница 1, ет. 1, с предмет на дейност: проектиране, строителство, доставка на оборудване, консултантска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, консултации и операции в сферата на счетоводството и финансите (след издаване на съответно разрешение), посредничество, реклама, други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X.-X..

79451

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6082 от 2.X.2006 г. по ф.д. № 3079/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “М П Консултинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Руски 77, вх. В, ап. 1, с предмет на дейност: консултации, проектиране, инсталиране, трансформиране, разширяване, поддръжка и монтаж на електрически, електронни и пожароизвестителни инсталации, търговия с електрически материали, части за машини и съоръжения в страната и в чужбина, електро- и електронна автоматизация, транспортна дейност в страната и в чужбина, търговия с недвижими имоти, строителство и реконструкция, търговско представителство и посредничество, селекция на персонал, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, с капитал 5000 лв., собственост на Маурицио Парусо. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от управителя Маурицио Парусо и прокуриста Пиетро Луиджи Гиа заедно и поотделно.

79452

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5979 от 26.IX.2006 г. по ф.д. № 3105/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Геосим” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Дунав 89, ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност: производство и търговия с декоративни насаждения, строително-ремонтна дейност, проектиране, строителство и ремонт на всякакви сгради, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба на строителни материали, външнотърговска дейност - внос и износ на различни стоки, дейност по търговско представителство и посредничество, в т. ч. на чуждестранни търговци, търговия с всякакви стоки на едро и дребно в страната и в чужбина, внос и износ на различни промишлени и селскостопански стоки, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79453

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5971 от 25.IX.2006 г. по ф.д. № 3/2001 вписа промени за “Венус 1” - ООД: освобождава X.X.X. като съдружник и управител; вписа X.X.X. като съдружник; вписа промени в дружествения договор; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

79454

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6066 от 29.IX.2006 г. по ф.д. № 682/2006 вписа промени за “Прециз 2006” - ЕООД: освобождава X.X.X. като едноличен собственик на капитала и като управител на дружеството; вписа като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписа нов адрес на управление на дружеството: кв. Запад, бл. 8А/5, вх. А, ет. 2, в Асеновград; вписа нов учредителен акт; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

79455

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6010 от 26.IX.2006 г. по ф.д. № 3118/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ефе груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 147, вх. Б, ет. 4, ап. 19, с предмет на дейност: консултантска дейност, външно- и вътрешнотърговска дейност, производство и търговия с хранителни продукти, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция, ресторантьорство, хотелиерство, разкриване на магазини и заведения, производство и търговия със стоки, материали и суровини, складова, лизингова, маркетингова и инженерингова дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспорт на товари (стоки) и пътници в страната и в чужбина, комисионни сделки, внос-износ, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени от законодтелството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управява от едноличния собственик на капитала Али Фикрет Яджъ.

79456

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6059 от 29.IX.2006 г. по ф.д. № 3166/2006 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Авеста 2006” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Гълъбец 9, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: внос и износ, производство, търговия на едро и дребно, бартер и реекспорт с всякакви стоки, представителство на местни и чуждестранни фирми, комисионна, консигнационна, посредническа, инженерингова, маркетингова, рекламна, транспортна и спедиторска дейност, хотелиерство и туризъм, упражняване на всякаква стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Камел Ахмед Чростани.

79457

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 6034 от 28.IX.2006 г. по ф.д. № 673/2006 вписа промени за “Релакс СПА център” - АД: заличава X.X.X. като член на СД и изпълнителен директор; вписа X.X.X. като член на СД; заличава X.X.X. като председател на СД; вписа X.X.X. като председател на СД и X.X.X. като изпълнителен директор; вписа СД в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. и X.X.X. - изпълнителен директор; дружеството ще се представява от X.X.X..

79458

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6031 от 27.IX.2006 г. по ф.д. № 3141/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Каза Нова” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Княгиня Мария-Луиза 6Б, ет. 2, офис 5, с предмет на дейност: всякаква стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

79459

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6073 от 2.X.2006 г. по ф.д. № 2959/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Сюзан - БГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хисаря, бул. Христо Ботев 22, с предмет на дейност: издателска, печатарска, медийна, менаджерска, импресарска, продуцентска, рекламна дейност, дейност с компютърни програми и системи, обслужване, ресторантьорство, хотелиерство, туристически, транспортни услуги, производство и търговска реализация на разрешени със закон стоки в страната и в чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, строителство, предприемачество, проектиране, дизайн, търговско представителство и посредничество, складови сделки, лизинг, сделки с недвижими имоти, търговия на едро и дребно със стоки, изделия, сделки и услуги, незабранени със закон в страната и в чужбина, спедиторски и превозни сделки, селскостопанска дейност, организация и експлоатация на културни, увеселителни, развлекателни и атрактивни дейности, прояви и заведения, външноикономическа и външнотърговска дейност и специфични търговски операции и сделки, съответстващи на българското законодателство и международните договорни изисквания, както и дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Сюзан Виргиния Ривас.

79460

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6041 от 28.IХ.2006 г. по ф. д. № 3135/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Марвес - баланс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Осми март 1, с предмет на дейност: счетоводни услуги, финансови и други консултации, посредническа дейност, както и всякаква друга, незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79471

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5993 от 26.IХ.2006 г. по ф. д. № 1768/2005 вписа промени за “Билборд център” - ООД: освобождава и заличава X.X.X.X. като съдружник и управител; вписа като съдружник “Витриол медия” - ООД; вписа като управител X.X.X.-X.; вписа промени в дружествения договор; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X.-X..

79472

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 25.IХ.2006 г. допуска прилагането по ф. д. № 672/98 на представения годишен финансов отчет за 2005 г. на “Сиеком” - ООД.

79473

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 5958 от 25.IХ.2006 г. по ф. д. № 3616/2000 вписа промени за “Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” - АД: заличава X.X.X. като член на СД и изп. директор, X.X.X. като член и председател на СД, X.X.X. като член и зам.-председател на СД, X.X.X. и X.X.X. като членове на СД; вписа като членове на СД X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, X.X.X. - изп. директор, X.X.X., X.X.X..

79474

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6018 от 27.IХ.2006 г. по ф. д. № 247/93 вписа промени за “Агройокон - 92” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник; вписва X.X.X. като съдружник; вписа промени в дружествения договор; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

79475

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6039 от 28.IХ.2006 г. по ф. д. № 1982/2003 вписа промени за “Удигруп” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник; вписва като съдружник “Доби” - ЕООД, Пловдив; вписа промени в дружествения договор.

79476

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5966 от 25.IХ.2006 г. по ф. д. № 1327/98 вписа промени за “X.X. 2” - ООД: вписа X.X.X. и X.X.X. като съдружници; освобождава X.X.X. като съдружник и управител; вписа X.X.X. като управител; вписа промени в дружествения договор; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

79477

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 5932 от 25.IХ.2006 г. по ф. д. № 2039/2001 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “Кондор - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на “Райков” - ЕООД.

79478

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5957 от 25.IХ.2006 г. по ф. д. № 6066/92 вписа промени за “Юнижел” - ООД: заличава “Стейнша лимитид” като съдружник; вписа промени в дружествения договор.

79479

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4597 от 19.VII.2006 г. по ф. д. № 2366/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Астери 78” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Бяло море 11, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, търговия с промишлени стоки и предмети на бита, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; хотелски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, импресарски и други услуги; дейности, обслужващи обществото и личността; участие в търгове за обществени поръчки, организирани от държавната администрация, а също и частни юридически и физически лица - за поръчки от всякакъв тип, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

79480

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6104 от 2.Х.2006 г. по ф. д. № 3708/95 вписа промени за “Скок - С” - ЕООД: заличава X.X.X. като управител; вписва X.X.X. като управител; вписа промяна в учредителния акт; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

79461

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5980 от 26.IХ.2006 г. по ф. д. № 4562/2000 вписа промени за “Н сие М” - ООД: освобождава X.X.X. като съдружник и я заличава като управител; вписа като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписа X.X.X. като втори управител; вписа актуализиран дружествен договор; дружеството ще се представлява и управлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

79462

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 5981 от 26.IХ.2006 г. по ф. д. № 212/2001 вписа прехвърляне на търговското предприятие от едноличния търговец X.X.X. с фирма “Диал - X.X.”, Пловдив, на “Диал” - ООД, Пловдив.

79463

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 6101 от 2.Х.2006 г. по ф. д. № 3505/2002 вписа промени за “Слънчев плод” - АД: заличава като членове на СД на “Бию трейдинг” - ЕООД, София, и “Кеърсбек - България” - АД, София; вписа като членове на СД X.X.X. и X.X.X.; вписа СД в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; допуска прилагането на представения годишен финансов отчет за 2005 г.; дружеството ще се представлява от X.X.X..

79464

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5978 от 26.IХ.2006 г. по ф. д. № 3701/2002 вписа промени за “Сънсет” - ООД: освобождава Сюлейман Тунджай и Огуз Муслугил като съдружници и управители; вписа като едноличен собственик на капитала “Тунджай дажам санайи ве тиджарет лимитед шикрети” - ООД, Турция; вписа ново име на на фирмата: “Сънсет” - ЕООД; вписа учредителен акт; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Сюлейман Тунджай и Огуз Муслугил заедно и поотделно.

79465

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6087 от 2.Х.2006 г. по ф. д. № 3137/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Дубъл Й. Йорданов” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Върховръх 12, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, посреднически и комисионерски услуги, счетоводни услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, изготвяне и защита на бизнеспроекти и бизнеспланове, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, търговия с движими и недвижими имоти, всякави други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79466

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 5967 от 25.IХ.2006 г. по ф. д. № 8553/93 вписа прехвърляне на търговското предприятие от едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X.” на “Пластрой” - ЕООД, Кнежа.

79467

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6038 от 28.IХ.2006 г. по ф. д. № 4132/2001 вписа промени за “Ин тел” - ЕООД: освобождава и заличава X.X.X. като едноличен собственик на капитала и управител; вписа като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписа нов учредителен акт; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

79468

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6065 от 29.IХ.2006 г. по ф. д. № 3043/2005 вписа промени за “Хоумдизайн център” - ООД: заличава X.X. като съдружник и управител; вписа като едноличен собственик на капитала X.X.X.; променя фирмата на дружеството на “Хоумдизайн център” - ЕООД; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X.; вписа учредителен акт.

79469

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6063 от 29.IХ.2006 г. по ф. д. № 3162/2006 вписа дружество с ограничена тоговорност “Бултренд - 06” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Копривщица 19, ет. 6, ап.15, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия на едро и дребно с всякакви разрешени стоки, разкриване, поддържане и управление на складови бази, обекти за търговия на дребно и др., логистика, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, строителна дейност, транспортни услуги по превоз на пътници и товари в страната и в чужбина и всякава друга дейност и сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

79470

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 26.IХ.2006 г. допуска прилагането по ф. д. № 1497/99 на представения годишен счетоводен отчет за 2005 г. на “Рекорд кар холдинг” - АД.

79481

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 6011 от 26.IХ.2006 г. по ф. д. № 3093/98 вписа промени за “Пловдивска консерва” - АД: вписа промени в устава на дружеството, приети от ОСА, проведено на 24.VI.2006 г.

79482

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6029 от 27.IХ.2006 г. по ф. д. № 3131/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Акуму плюс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Никола Войводов 20, с предмет на дейност: търговия с акумулаторни батерии, търговска дейност (вкл. внос и износ), транспортна дейност и услуги, хотелиерство и ресторантьорство, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79483

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5994 от 26.IХ.2006 г. по ф. д. № 3113/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Геофахбау” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Д-р Чомаков 1, с предмет на дейност: геотехнически и геодезически проучвания и проектиране, инженеринг, строителство, търговия със строителни машини, съоръжения и технологично оборудване, търговия със строителни материали, внос, износ, посредничество и консултантска дейност, както и всякаква друга дейност, сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79484

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 5975 от 26.IХ.2006 г. по ф. д. № 3957/2000 вписа прехвърляне на предприятието заедно с фирмата от едноличния търговец X.X.X. с фирма “Цветелина - 2000 - X.X.” на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “Цветелина - 2000 - X.X.”.

79485

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.IХ.2006 г. допуска прилагането по ф. д. № 1869/97 на представения годишен счетоводен отчет за 2005 г. на “Балканкар - Рекорд” - АД.

79486

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6043 от 28.IХ.2006 г. по ф. д. № 3150/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ейч Джи Ей” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Георги Бенковски 24, с предмет на дейност: всякакви търговски дейности, търговия на едро и дребно, търговско посредничество и представителство в страната и в чужбина, внос и износ на стоки и услуги, производство на мъжка, дамска и детска конфекция, транспортна дейност и други дейности и услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79487

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6027 от 27.IХ.2006 г. по ф. д. № 3133/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Стакра” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Иван Вазов 11, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с промишлени, хранителни, селскостопански стоки, със строителни материали и железария, ремонт, преработка, предприемаческа и посредническа дейност, вътрешен и международен транспорт, спедиторска дейност, внос-износ, туристически услуги, превозни услуги, хотелиерство, услуги и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79488

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6064 от 29.IХ.2006 г. по ф. д. № 3175/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Бауарт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Хвойна 19, с предмет на дейност: проектиране, строителство и ремонт на сгради и строителни обекти, инженерингова, мениджмънт, монтажна дейност, консултантски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, с цел продажба, дизайнерство, аранжиране, интериорни услуги, проектиране, производство и реализация на всякакви изделия за бита, вътрешна и външна търговия с всякакви стоки, разрешени със закон, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, ресторантьорска, хотелиерска дейност (след съответното разрешение), както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79489

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6053 от 29.IХ.2006 г. по ф. д. № 2928/2002 вписа промени за “Арка - 2002” - ЕООД: освобождава и заличава X.X.X. като едноличен собственик на капитала на дружеството и управител; вписа като едноличен собственик на капитала и управител на дружеството X.X.X.; вписа учредителен акт; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

79490

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6003 от 26.IХ.2006 г. по ф. д. № 3244/96 вписа промени за “Интербридж” - ООД: премества адреса на управление в Пловдив, бул. Александър Стамболийски 9; вписа промени в дружествения договор.

79491

Разградският окръжен съд на основание чл. 692, ал. 2 ТЗ с определение № 268 от 6.VIII.2007 г. по гр. д. № 456/2005 одобрява списъка представен с молба вх. № 4209 от 28.ХI.2006 г. на приетите от синдика вземания в производство по несъстоятелност на “Съни инвест България” - ЕООД, Разград.

56671

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф. д. № 81/92 за “БКС - Кубрат” - ЕООД (в ликвидация): удължава срока на ликвидация до 30.IХ.2007 г.

57107

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2022 от 23.VIII.2006 г. по ф.д. № 298/2006 еднолично дружество с ограничена отговорност “Амбулатория за първична извънболнична стоматологична помощ - индивидуална практика - д-р X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Стефан Стамболов 1, с предмет на дейност: специализирана амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ по стоматология - индивидуална практика, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1, буква “а” ЗЛЗ, диагностика, лечение, рехабилитация и консултации, профилактика и наблюдение на болни, предписване на лабораторни и други изследвания, медицински дейности и манипулации под контрола и отговорността на лекаря, предписване на обема и вида домашни грижи и помощ за болни, предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия, експертиза за временна нетрудоспособност, наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години и възрастни, дейност по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи, издаване на документи, свързани с дейността, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, наемане на други лица съобразно обема и нуждите на лечебната дейност, търговски сделки за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване на пациентите и всякакви други дейности, подпомагащи основната дейност, и други дейности, разрешени от законодателството, като цялата дейност на дружеството се осъществява в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X.-X..

74057

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2035 от 24.VIII.2006 г. по ф.д. № 827/2006 еднолично дружество с ограничена отговорност “Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ - д-р X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Дондуков-Корсаков 9, вх. 2, ет. 7, ап. 21, с предмет на дейност: извънболнична медицинска помощ, диагностика, лечение (вкл. малки и средни хирургически интервенции), рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи, експертизи на временна нетрудоспособност, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, издаване на документи, свързани с дейността, предписване на лабораторни и други изследвания, лекарства, превързочни материали и медицински пособия, предписване на обема, вида домашни грижи и помощ за болни, медицински дейности и манипулации под контрол на лекари, работещи за дружеството, дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и имунизации, както и сключване на търговски сделки за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване на пациентите, както и всякаква друга дейност и услуги, непротиворечащи за лечебните заведения. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

74058

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2086 от 24.VIII.2006 г. по ф.д. № 857/2006 еднолично дружество с ограничена отговорност “Росбизнесконсулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Църковна независимост 27Б, и с предмет на дейност: внос и износ, реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, бартерни и комисионни сделки, производство на мебели, вътрешен дизайн, търговия с недвижими имоти, експлоатация на заведения за обществено хранене, алкохолни и безалкохолни напитки, вериги от обекти за търговия и обществено хранене, производство, монтаж, стъкларски услуги, стъклопоставяне, ремонт и сервизно обслужване на електронни системи и системи за сигурност, вътрешна и външна търговия, производство на стоки с цел продажба, проектантска, строителна и строително-ремонтна дейност, трансфер на ноу-хау, маркетинг, консултинг, инженеринг, франчайзинг и лизинг, транспортна и спедиторска дейност, преводачески услуги, внедряване и обслужване на софтуер и хардуер, информационни, комуникационни и програмни системи, реклама, издателска и импресарска дейност, валутни сделки и сделки с интелектуална собственост и други разрешени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X.й.

74059

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2077 от 29.VIII.2006 г. по ф.д. № 297/2004 промяна за “Хермес - 77” - ООД: вписва увеличаване на капитала на дружеството от 5000 лв. на 50 000 лв.

74060

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2089 от 25.VIII.2006 г. по ф.д. № 867/2006 еднолично дружество с ограничена отговорност “Лювил” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Доростол 3, вх. 2, ет. 4, ап. 11, и с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, внос, износ и реекспорт на промишлени и селскостопански стоки, търговия на едро и дребно, оказионна и комисионна търговия, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, организиране и поддържане на заведения за обществено хранене, туристическа агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

74061

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2054 от 23.VIII.2006 г. по ф.д. № 851/2006 дружество с ограничена отговорност “Маринови груп” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, кв. Здравец, ул. Алея Бели брези 1, бл. 3, вх. 2, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка на всякакви стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

74062

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2042 от 24.VIII.2006 г. по ф.д. № 837/2006 дружество с ограничена отговорност “Еком” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Зайчар, бл. Латински, вх. Г, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско посредничество и представителство, превоз на стоки в страната и в чужбина, информационна дейност, предоставяне на услуги, сделки с интелектуална собственост, туристически и консултантски услуги, строителство и търговия с недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

74063

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2034 от 23.VIII.2006 г. по ф.д. № 824/2006 дружество с ограничена отговорност “Майло индустрис” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и продажба на готови строителни продукти, услуги, търговска и инженерингова дейност в областта на строителството, реконструкцията, модернизацията и ремонта на обекти, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Майкъл Артър Робърт Напман и Луиз Анн Напман и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

74064

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2031 от 23.VIII.2006 г. по ф.д. № 813/2006 еднолично дружество с ограничена отговорност “Полет БГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Тулча, бл. 7, ет. 7, ап. 3, и с предмет на дейност: рекламна дейност, интернет търговия и услуги, предлагани по електронен начин, фотографски, копирни и видеоуслуги, дистрибуция и търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, хотелиерство, туризъм, обществено хранене и ресторантьорство, транспортни и спедиторски услуги, сделки с движимо и недвижимо имущество, търговско представителство, посредничество и агентство на наши и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, извършваща се по стопански начин. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X. и управителя X.X.X. заедно и поотделно.

74065

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2057 от 28.VIII.2006 г. по ф.д. № 1088/2000 промяна за “Тандем КСН” - ООД: премества адреса на управление на ул. Св. Горазд 1, бл. Опера, вх. Б.

74066

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2063 от 28.VIII.2006 г. по ф.д. № 1243/98 промени за “Делфин - Д” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в с. Гецово, община Разград, ул. Иван Вазов 103.

74067

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1968 от 21.VIII.2006 г. по ф.д. № 2259/91 вписа в регистъра за търговски дружества преобразуване чрез промяна на правната форма на СД “Лили - Серж къмпани Николови и сие” в дружество с ограничена отговорност “Лили Серж” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Независимост 2, с предмет на дейност: търговска и комисионна дейност, внос, износ, представителство, посредничество и агентство, производство на промишлени и селскостопански произведения, хранителни стоки, стоки за бита, произведения на художествените занаяти, строителна, транспортна и спедиторска дейност, разкриване и експлоатация на хранителни и питейни заведения, битови услуги, шивашка дейност, туристически услуги, селскостопански услуги, продуцентска и импресарска дейност, рекламна дейност и маркетинг, инженерингова дейност, хотелиерство, организиране и експлоатация на електронни, механични и забавно-развлекателни игри, разработване и мултиплициране на научноизследователски и технологични продукти, бояджийска, автосервизна, машинописна и преводаческа дейност, аудио-визуална дейност, организиране на атракционно-развлекателни и спортни дейности, отдаване под наем на вещи, автомобили, машини, търговия с лекарства, внос и износ на лекарствени средства, както и други продукти, свързани със здравеопазването. Дружеството е с капитал 180 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

74068

Русенският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 949 от 27.IV.2006 г. по ф.д. № 235/2001 вписа в кооперативния регистър промяна за кооперация “Кооперация за производство и услуги - Воден”: удължава срока на ликвидация от 3 на 6 месеца.

75279

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1961 от 9.VIII.2006 г. по ф.д. № 924/93 вписа в търговския регистър прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ “X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Балмет” - ООД (рег. по ф.д. № 1179/2005 на Русенския окръжен съд).

75280

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 148, ал. 1, т. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2061 от 30.VIII.2006 г. по ф.д. № 74/99 промени за “Алфаюнион” - ООД: вписа увеличаване на капитала на дружеството от 5000 лв. на 305 000 лв. чрез номинално увеличение стойността на дяловете.

75281

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1949 от 21.VIII.2006 г. по ф.д. № 509/2006 промени за “Денис авто” - ООД: заличава като съдружник X.X.X..

75282

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2151 от 12.IХ.2006 г. по ф.д. № 1787/97 промени за “Дунав Карс” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X..

75283

Русенският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2153 от 12.IХ.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1207/96 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на “Химснаб - Русе” - АД.

75284

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2065 от 25.VIII.2006 г. по ф.д. № 113/96 промени за “Русепроект - 95” - ООД: заличава управителя X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

75285

Русенският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2154 от 12.IХ.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 2907/91 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на “Химснаб - 7004” - АД.

75286

Русенският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2166 от 11.IХ.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1742/98 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на “Търговска база - Русе 98” - АД.

75287

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2145 от 5.IХ.2006 г. по ф.д. № 1314/98 промени за “Линия” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

75288

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2059 от 30.VIII.2006 г. по ф.д. № 74/99 промени за “Алфаюнион” - ООД: изключва съдружника X.X.X..

75289

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2085 от 24.VIII.2006 г. по ф.д. № 856/2006 еднолично дружество с ограничена отговорност “Лавли - БГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Църковна независимост 27Б, и с предмет на дейност: внос и износ, реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, бартерни и комисионни сделки, производство на мебели, вътрешен дизайн, търговия с недвижими имоти, експлоатация на заведения за обществено хранене, алкохолни и безалкохолни напитки, вериги и обекти за търговия и обществено хранене, производство, монтаж, стъкларски услуги, стъклопоставяне, ремонт и сервизно обслужване на електронни системи и системи за сигурност, вътрешна и външна търговия, производство на стоки с цел продажба, проектантска, строителна и строително-ремонтна дейност, трансфер на ноу-хау, маркетинг, консултинг, инженеринг, франчайзинг и лизинг, транспортна и спедиторска дейност, преводачески услуги, внедряване и обслужване на софтуер и хардуер, информационни, комуникационни и програмни системи, реклама, издателска и импресарска дейност, валутни сделки, сделки с интелектуална собственост и други разрешени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

75290

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2084 от 24.VIII.2006 г. по ф.д. № 855/2006 еднолично дружество с ограничена отговорност “Росбулконсулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Църковна независимост 27Б, с предмет на дейност: внос и износ, реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, бартерни и комисионни сделки, производство на мебели, вътрешен дизайн, търговия с недвижими имоти, експлоатация на заведения за обществено хранене, алкохолни и безалкохолни напитки, вериги от обекти за търговия и обществено хранене, производство, монтаж, стъкларски услуги, стъклопоставяне, ремонт и сервизно обслужване на електронни системи и системи за сигурност, вътрешна и външна търговия, производство на стоки с цел продажба, проектантска, строителна и строително-ремонтна дейност, трансфер на ноу-хау, маркетинг, консултинг, инженеринг, франчайзинг и лизинг, транспортна и спедиторска дейност, преводачески услуги, внедряване и обслужване на софтуер и хардуер, информационни, комуникационни и програмни системи, реклама, издателска и импресарска дейност, валутни сделки, сделки с интелектуална собственост и други разрешени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

75291

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2053 от 24.VIII.2006 г. по ф.д. № 850/2006 дружество с ограничена отговорност “Бег дъ пайпс” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, пл. Средец 2, с предмет на дейност: производство, преработка и търговия със селскостопански продукти, вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни и други специфични външнотърговски сделки, търговия и покупка на стоки с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Джанет Хана и Дъглас Стюарт Макферсън, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

75292

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2092 от 29.VIII.2006 г. по ф.д. № 843/2006 дружество с ограничена отговорност “Визия” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Дондуков-Корсаков 19, бл. Вулкан, вх. Б, с предмет на дейност: производство и пласмент на стоки от шивашката промишленост, в т.ч. и изработване на ишлеме на шивашки изделия, хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска дейност - организиране на екскурзии в страната и в чужбина, преработка и пласмент на селскостопанска продукция, сделки с недвижими имоти, вътрешна и външна търговия на едро и дребно с всякакви разрешени стоки, търговско посредничество и представителство и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

75293

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2072 от 24.VIII.2006 г. по ф.д. № 842/2006 дружество с ограничена отговорност “Калиман” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. X.X.X., бл. 29, вх. 2, ап. 8, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и реализация, вътрешна и външна търговия с промишлена и селскостопанска продукция от растителен и животински произход, производство и търговия с препарати за хигиена, туризъм, животновъдство и растениевъдство, хранително-вкусова промишленост, заведения за обществено хранене, търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, внос, износ, реекспорт, консигнационна и разносна търговия, лизинг, финансова, консултантска, таксиметрова и транспортна дейност, отдаване под наем, агентска и комисионна дейност, търговско представителство на местни и чуждестранни лица, продажба на готови лекарствени форми и консумативи, търговия на едро и дребно със стоки от всякакъв характер, ремонт на битова, офис техника и измервателни уреди, сервизна и контролна дейност, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

75294

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2051 от 24.VIII.2006 г. по ф.д. № 853/2006 дружество с ограничена отговорност “Хлебозавод Русе” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Потсдам 1, с предмет на дейност: производство и търговия с хляб и хлебни изделия, търговия на едро и дребно с машини за производство на хляб и хлебни изделия и отдаването им под наем, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякаква друга производствена, търговска и стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

75295

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2040 от 23.VIII.2006 г. по ф.д. № 834/2006 еднолично дружество с ограничена отговорност “Велес” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Ангел Кънчев 1, с предмет на дейност: търговска дейност, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, транспортна дейност, ресторантьорство. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, с едноличен собственик на капитала “Кредитно-спестовна кооперация “Русенска популярна каса” и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

75296

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1951 от 21.VIII.2006 г. по ф.д. № 1114/2005 промени за “Некам - строй” - ООД: вписва промяна в предмета на дейност: вътрешна и външна търговия, посредничество, услуги, представителство, комисионерство и агентство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон; заличава съдружника Мухаммад Рабиа Саляма Мухаммад Бадауи; заличава съдружника и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

75297

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2076 от 30.VIII.2006 г. по ф.д. № 1013/2005 промени за “Езги” - ЕООД: вписва промяна на наименованието и преминаването му в дружество с ограничена отговорност “ТС Хеалтх” - ООД; вписва като съдружник и управител Рузие Ружди Хаджъйомероглу, който ще управлява и представлява дружеството; заличава като управител X.X.X..

75298

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2073 от 30.VIII.2006 г. по ф.д. № 249/2005 промени за “Куул Ит” - ЕООД: заличава като собственик и управител Еидриан Уейн; вписва като едноличен собственик Хедър Доун Уилсън, който ще управлява и представлява дружеството.

75299

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 148, ал. 1, т. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2075 от 29.VIII.2006 г. по ф.д. № 471/2005 промяна за “Булмод” - ЕООД: вписва увеличаване на капитала на дружеството от 5000 лв. на 6000 лв.

75300

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2079 от 30.VIII.2006 г. по ф.д. № 984/2004 промени за “Бейском” - ООД: заличава управителя X.X.X.; вписва като управител Леман Али Ахмед.

75301

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2080 от 29.VIII.2006 г. по ф.д. № 1110/2004 промяна за “Ей Пи Интернешънъл” - ЕООД: премества адреса на управление на ул. Доростол 59, бл. Марс, вх. А, ет. 2, п.к. 2.

75302

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2078 от 29.VIII.2006 г. по ф.д. № 610/2004 промяна за “Йорг 2915” - ООД: заличава съдружника X.X.X..

75303

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2094 от 29.VIII.2006 г. по ф.д. № 997/2004 промени за “Ирини” - ООД: заличава съдружника X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X..

75304

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 2143 от 12.IХ.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1136/2002 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на “Феникс - трейд” - ООД.

75305

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2087 от 25.VIII.2006 г. по ф.д. № 1136/2001 промени за “Аргон” - ООД: заличава управителя X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

75306

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 148, ал. 1, т. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2058 от 28.VIII.2006 г. по ф.д. № 1351/2000 промяна за “Многопрофилна болница за активно лечение “X.X.” - Бяла” - ЕООД: вписва увеличаване на капитала на дружеството от 483 000 лв. на 533 000 лв.

75307

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2144 от 12.IХ.2006 г. по ф.д. № 425/2001 промяна за “Бит мебели” - ООД: вписва като съдружник X.X.X..

75308

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2145 от 12.IХ.2006 г. по ф.д. № 972/99 промяна за “БИБ - 2002” - ООД: премества седалището и адреса на управление във Варна, ул. Битоля 10.

75309

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2136 от 8.IХ.2006 г. по ф. д. № 881/2006 дружество с ограничена отговорност “Драгнев МК” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, бул. Цар Освободител 19А5, и с предмет на дейност: маркетинг, инженеринг, проектиране, производство и реализация в областта на машиностроенето, строителство, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, посредничество при сделки с недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, лизинг, внос и продажба на автомобили втора употреба, дейност по стоков контрол и оказване на хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, консултантски и счетоводни услуги, извършване на преводи, както и легализирането им, след лицензирането на тези от изброените дейности, за които се изисква това по предвидения от закона ред, извършване на посредническа дейност по наемане на български граждани в страната и/или чужбина /или на моряци и други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

76411

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2113 от 8.IХ.2006 г. по ф. д. № 895/2006 еднолично дружество с ограничена отговорност “Акси пласт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ж. к. Чародейка, ул. Тодор Икономов 4, бл. 119, вх. Е, ет. 7, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, строителни и ремонтни работи и услуги, производство на алуминиева и РVС дограма и стъклопакети. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

76412

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2117 от 11.IХ.2006 г. по ф. д. № 901/2006 еднолично дружество с ограничена отговорност “МСК - техномакс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ж. к. Здравец-север, ул. Никола Петков 4, вх. 2, ет. 4, с предмет на дейност: промишлено строителство, маркетинг, производство и монтаж на метални конструкции, машини, съоръжения и нестандартно технологично оборудване. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

76413

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2171 от 12.IХ.2006 г. по ф. д. № 3673/91 промени за “Спарки” - АД: вписва увеличаване на капитала от 214 880 лв. на 1 000 000 лв., разпределен в 1 000 000 акции по 1 лв.

76414

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2137 от 5.IХ.2006 г. по ф. д. № 890/2006 дружество с ограничена отговорност “Мармег” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Олимпи Панов 19, ет. 4, и с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, лизинг, складови сделки, комисионни и спедиционни сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други сделки с индустриална и интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, разрешена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от двамата съдружници заедно.

76415

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2167 от 11.IХ.2006 г. по ф. д. № 872/2006 дружество с ограничена отговорност “Ай-Си-М-груп” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Независимост 2, и с предмет на дейност: автосервизна дейност, разносна търговия с хранителни и нехранителни стоки, спедиторска дейност, бартерни и консигнационни сделки и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които управляват и представляват дружеството заедно.

76416

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2140 от 7.IХ.2006 г. по ф. д. № 848/2006 дружество с ограничена отговорност “Амас груп” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Борисова 70, вх. 1, ет. 1, ап. 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, почистване и зимно поддържане на улици, дърводобив и дървосеч. Дружеството е с капитал 6000 лв., с неограничен срок, със съдружници Мехмед Вели Карасюлейман, Сюлбие Адем Карасюлейман, X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителите Мехмед Вели Карасюлейман и X.X.X. заедно и поотделно.

76417

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2134 от 8.IХ.2006 г. по ф. д. № 884/2006 г. дружество с ограничена отговорност “Мотиф” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Мария Луиза 14Б, вх. 1, ет. 5, ап. 12, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия; търговско представителство, посредничество и агентство на физически и юридически лица в страната и в чужбина; издателска и импресарска дейност; рекламна; маркетинг; хотелиерство и ресторантьорство; производство, изкупуване, преработка и пласмент на стоки и продукти от леката и хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство; сделки с движими и недвижими имоти и интелектуална собственост; информационни и програмни услуги; складови сделки; консигнационна и комисионна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X.-X. и Аян Басри Сакаллъ и се управлява и представлява от управителя X.X.X.-X..

76418

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1425 от 19.VI.2005 г. по ф. д. № 552/2005 промени за “Динамика - 05” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X..

76419

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2122 от 7.IХ.2006 г. по ф. д. № 530/2001 промени за “Ведима” - ООД: вписва промяна в адреса на управление от ул. Люлин планина 1, вх. Д, ет. 8, на ул. Любен Каравелов 8, ет. 2; вписва увеличаване на капитала от 10 000 лв. на 508 200 лв.; вписва допълнителен предмет на дейност: “търговия с петролни продукти на територията на страната на едро и дребно”.

76420

Русенският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2148 от 12.IХ.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 1780/98 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на “Ковашко-пресов завод” - АД.

76421

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2146 от 12.IХ.2006 г. по ф. д. № 1780/98 промени за “Ковашко-пресов завод” - АД: заличава като членове на СД X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на СД X.X.X. и X.X.X..

76422

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2174 от 15.IХ.2006 г. по ф. д. № 873/2006 еднолично дружество с ограничена отговорност “Знак” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Борисова 81, вх. 4, ет. 9, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и търговия със селскостопански произведения, маркетинг, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, комисионни сделки, както и всички разрешени от закона дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

76423

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2185 от 15.IХ.2006 г. по ф. д. № 915/2006 дружество с ограничена отговорност “Гардения” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Муткурова 37, вх. 3, ет. 1, и с предмет на дейност: внос, износ, реекспорт, производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, ресторантьорски, хотелиерски и туристически услуги, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, складови дейност, консултантска, маркетингова и сервизна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на конфекция и ишлеме и всякакви други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от двамата съдружници заедно и поотделно.

76424

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2173 от 14.IХ.2006 г. по ф. д. № 914/2006 еднолично дружество с ограничена отговорност “Ройл” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, бул. Христо Ботев 40, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, управление и експлоатация на обекти за търговия с горива, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, маркетингови, консултантски, рекламни и информационни услуги и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

76425

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2181 от 14.IХ.2006 г. по ф. д. № 909/2006 еднолично дружество с ограничена отговорност “Ейч Ту Ви България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Неофит Бозвели 22, и с предмет на дейност: производство, преработка и търговия със селскостопански и промишлени продукти; автосервиз и пътна помощ; вътрешно- и външнотърговска дейност; бартерни, реекспортни и други специфични външнотърговски сделки; търговия и покупка на стоки с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; лизингови сделки; научно-развойна, изследователска и внедрителска дейност; маркетингова, рекламна и информационна дейност; сделки с интелектуална собственост; както и всякаква друга дейност, незабранени със закон или нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик Стивън Питър Томпсън.

76426

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2182 от 14.IХ.2006 г. по ф. д. № 910/2006 еднолично дружество с ограничена отговорност “Бийч трий дивълъпмънтс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Неофит Бозвели 22, и с предмет на дейност: производство, преработка и търговия със селскостопански и промишлени продукти; автосервиз и пътна помощ; вътрешно- и външнотърговска дейност; бартерни, реекспортни и други специфични външнотърговски сделки; търговия и покупка на стоки с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; лизингови сделки; научно-развойна, изследователска и внедрителска дейност; маркетингова, рекламна и информационна дейност; сделки с интелектуална собственост; както и всяка друга дейност, незабранена със закон или нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик Соня Ан О Халън, Великобритания.

76427

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2183 от 14.IХ.2006 г. по ф. д. № 911/2006 еднолично дружество с ограничена отговорност “Вояджър” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Неофит Бозвели 22, и с предмет на дейност: производство, преработка и търговия със селскостопански и промишлени продукти; автосервиз и пътна помощ; вътрешно-и външнотърговска дейност; бартерни, реекспортни и други специфични външнотърговски сделки; търговия и покупка на стоки с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, лизингови сделки; научно-развойна, изследователска и внедрителска дейност; маркетингова, рекламна и информационна дейност; сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик Мартин Джон Роуз-Кинг.

76428

Русенският окръжен съд на основание чл. 262к, ал. 1 ТЗ с определение № 2746 от 4.X.2007 г. допуска прилагането по ф.д. № 628/2006 на “Агрокапитал” - АД, на план (договор) за преобразуване на “Бул Пиг” - ЕООД, Русе, чрез вливането му в “Агрокапитал” - АД, и доклад на съвета на директорите.

56792

Русенският окръжен съд с определение № 69 от 1.X.2007 г. на основание чл. 656 ТЗ по т.гр.д. № 68/2007 назначава за постоянен синдик в производството по несъстоятелност на “Консервна фабрика - Юпер” - АД, по т.д. № 68/2007 X.X.X., ЕГН **********, от Велико Търново, ул. Самуил 6; определя дата на встъпване в длъжност 1.X.2007 г.; определя текущо месечно възнагражадение в размер 800 лв. за сметка масата на несъстоятелността.

55316

Русенският окръжен съд с определение № 70 от 1.X.2007 г. по т.гр.д. № 1/2007 на основание чл. 656 ТЗ назначава за постоянен синдик в производството по несъстоятелност на “Рони” - ЕООД, Русе, по т.д. № 1/2007 X.X.X., ЕГН **********, от Русе, ул. Петко Д. Петков 21, вх. Б, ет. 1; определя дата на встъпване в длъжност 1.X.2007 г.; определя текущо месечно възнаграждение в размер 800 лв. за сметка на масата на несъстоятелността.

55321

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2189 от 19.IХ.2006 г. по ф. д. № 65/2006 промени за “Микромакс Трейд” - ООД: заличава като съдружник “Микро - Макс” - ООД.

78962

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 617 от 4.VIII.2006 г. по ф.д. № 271/2006 дружество с ограничена отговорност “Севил” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Окорш, община Дулово, ул. Н. Петков 13, и с предмет на дейност: покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия на едро и дребно, външнотърговска дейност, внос и износ, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, спедиционна, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа дейност в страната и в чужбина, компютърни услуги, ресторантьорство и услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Ахмет Ипекчи и Осман Йозтюрк, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

75310

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 704 от 5.IХ.2006 г. по ф.д. № 323/2006 еднолично дружество с ограничена отговорност “Делта” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Люлин 6, и с предмет на дейност: строително-монтажни работи, проектантска дейност, строителни услуги, таксиметров превоз, инвеститорска дейност, изготвяне на строителни книжа, транспортни услуги, търговия с готов строителен продукт в страната и в чужбина, производство и реализация на селскостопанска растителна и животинска продукция, механизирани обработки в селското стопанство, селски туризъм, счетоводни услуги и консултации, финансово-икономически услуги, туристически, застрахователни, рекламни, информационни, програмни, консултантски или други услуги, търговска дейност в страната и в чужбина, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

75311

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 724 от 12.IХ.2006 г. по ф.д. № 332/2006 еднолично дружество с ограничена отговорност “Коко - 2006” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Дулово, ул. Добруджа 67, и с предмет на дейност: производство, преработка и търговия със селскостопанска и животинска продукция, покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия на едро и дребно, външнотърговска дейност, внос и износ, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, спедиционна, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа дейност, ресторантьорство, дърводелски услуги, таксиметрови услуги и всякакви други незабранени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

75312

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 731 от 13.IХ.2006 г. по ф.д. № 242/2002 промени за “Арт” - ООД, Силистра: вписва прехвърляне на дружествени дялове; заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X..

75313

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 609 от 7.VIII.2006 г. по ф.д. № 216/97 промени за “Агропом” - ЕООД: вписва прехвърляне на дружествени дялове; заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов предмет на дейност: геодезическа, кадастрална, проучвателна и проектантска дейност по създаване на регулационни и нивелетни планове в страната и в чужбина, проектно-проучвателна дейност по земеразделянето и авторизиране на основните планови книжа, оценителска дейност на недвижими имоти, земеделски земи, движимо имущество, търговска дейност и всякакви дейности, незабранени със закон.

75314

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 738 от 11.IХ.2006 г. по ф.д. № 776/93 промени за “Брезентови изделия” - АД, с. Цар Самуил: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва промяна в представителството на “Армейски холдинг” - АД, като член на съвета н адиректорите: заличава X.X.X. и вместо него вписва X.X.X..

75315

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 620 от 4.VIII.2006 г. по ф.д. № 272/2006 еднолично дружество с ограничена отговорност “Сага спектър” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Добрич 2, ет. 1, офис 4, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно в страната, външнотърговска дейност, производствена дейност, транспортни услуги в страната, международен транспорт, спедиторски услуги, таксиметрови услуги, хотелиерство и ресторантьорство и всякакви незабранени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

75316

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 631 от 9.VIII.2006 г. по ф.д. № 281/2006 еднолично дружество с ограничена отговорност “ММ - старт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Хр. Смирненски 2Б, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, както и свързаните с нея спомагателни дейности, хотелиерство и ресторантьорство, строителство, транспортна дейност, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция, търговия със стоки за бита и др. и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

75317

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 633 от 9.VIII.2006 г. по ф.д. № 178/95 вписа прехвърляне на търговското предприятие и фирмата на ЕТ “Петролни продукти - X.X.” като права и задължения от едноличния търговец X.X.X. на “Петролни продукти 2002” - ЕООД, Силистра.

75318

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 595 от 26.VII.2006 г. по ф.д. № 636/99 промени за “Заводски строежи - 99” - АД, Силистра: заличава членовете на съвета на директорите и изпълнителния директор; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като изпълнителен директор X.X.X.; допуска прилагане на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г. с определение № 109 от 25.VII.2006 г.

75319

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 702 от 4.IХ.2006 г. по ф.д. № 321/2006 дружество с ограничена отговорност “Ванини” - ООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Хаджи Димитър 24, вх. А, ет. 1, ап. 3, и с предмет на дейност: производство на сладкарски изделия, ресторантьорство, вътрешна и международна търговия, посредническа и комисионна дейност, производство на хранителни и други стоки, вътрешен и международен транспорт, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. - управител, който управлява и представлява дружеството.

75320

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 699 от 4.IХ.2006 г. по ф.д. № 318/2006 дружество с ограничена отговорност “Унивесрсстрой 2006” - ООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Добрич 101, вх. А, ет. 8, ап. 24, и с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, външна и вътрешна търговия, внос и износ, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговска дейност, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и други дейности, планиране, проектиране, оценяване и строителство на недвижими имоти, производство, преработка и пласмент на селскостопанска и друга продукция, производство и пласмент на стоки от собствено производство, разкриване на магазинна мрежа в страната и в чужбина, счетоводство и контрол на фирми, независим строителен надзор, технически контрол, управление на инвестиционни проекти, консултации в областта на строителството и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

75321

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 732 от 13.IХ.2006 г. по ф.д. № 244/2004 промени за “Добруджанска ферма” - ООД, с. Калипетрово: вписва прехвърляне на дружествени дялове; заличава като съдружници X.X.X. и “Стас - Тел” - ЕООД, представлявано от X.X.X..

75322

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 722 от 12.IХ.2006 г. по ф.д. № 292/2003 вписа прехвърляне на търговското предприятие и фирмата на ЕТ “Бимагро - Айдън Рамадан” като права и задължения от едноличния търговец Айдън Ибрям Рамадан на “Елитагро” - ООД, гр. Дулово.

75323

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 798 от 11.IХ.2006 г. по ф.д. № 296/2003 промяна за “Ейнджел” - ЕООД, гр. Дулово: допълва предмета на дейност с “организиране на хазартни игри”.

75324

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 725 от 12.IХ.2006 г. по ф.д. № 333/2006 промяна за “Профит - 2002” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление на дружеството от София, район “Сердика”, ул. Петър Величков 11, ет. 3, ап. 7, в с. Кайнарджа, област Силистра, ул. Здравец 1.

75325

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 751 от 20.IХ.2006 г. по ф. д. № 345/2006 дружество с ограничена отговорност “Ситово” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Ситово, ул. Трети март 66, вх. А, ет. 1, ап. 3, и с предмет на дейност: производство, заготовка, преработка и търговия със селскостопанска и друга продукция; търговия със суровини, ГСМ и други материали; транспортни услуги в страната и в чужбина; таксиметрови услуги, ресторантьорство, комисионна, лизингова дейност и търговско представителство; туристическа, програмна, рекламна и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. - управител, който управлява и представлява дружеството.

77506

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 728 от 13.IХ.2006 г. по ф. д. № 101/2003 промени за “Девора - Димов” - ЕООД, Силистра: увеличава капитала от 50 000 лв. на 90 000 лв. чрез приемане на нов съдружник, който извършва апортна вноска; вписва като съдружник и управител X.X.X.; дружеството се променя на “Девора - Димов” - ООД, и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

77507

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 718 от 11.IХ.2006 г. по ф. д. № 271/94 вписва прехвърляне на търговското предприятие ЕТ “Ема - X.X.” като права и задължения от едноличния търговец X.X.X. на “Ема - Аутотранс” - ООД, Силистра.

77508

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 748 от 20.IХ.2006 г. по ф. д. № 1535/92 промени за “Бойкос” - ООД, Силистра: вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като съдружник ЕТ “Бартимекс - X.X.”.

77509

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение № 749 от 20.IХ.2006 г. по ф. д. № 1623/91 промени за “Агрокомб” - АД, Дулово: вписа промяна в представителството на “Труд и капитал трейдинг” - ЕООД, като член на СД: заличава X.X.X. и вместо него вписва X.X.X..

77510

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 723 от 12.IХ.2006 г. по ф. д. № 331/2006 еднолично дружество с ограничена отговорност “Женя - 95” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Добруджанка, ул. Първа 54, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно със селскостопански и промишлени стоки, производство и реализация на селскостопанска продукция, арендуване на земеделски земи, комисионна дейност, търговско представителство, превоз на товари в страната и в чужбина, туроператорска дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, хотелиерство, ресторантьорство, експорт и реекспорт, както и всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

77511

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 750 от 20.IХ.2006 г. по ф. д. № 344/2006 еднолично дружество с ограничена отговорност “Бен Уилан” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Осен, ул. Седма 21, и с предмет на дейност: вътрешно-и външнотърговска дейност; пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; комисионни, спедиционни сделки; отдаване под наем на недвижими имоти; вътрешен и международен туризъм; хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Бенджамин Питър Уилан.

77512

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 735 от 14.IХ.2006 г. по ф. д. № 1705/91 промени за “Оргтехника” - АД, Силистра: “Оргимпекс” - ООД, член на СД, се променя на “Оргимпекс” - АД, представлявано от X.X.X.; с определение № 142 от 13.IХ.2006 г. допуска прилагането на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.

77513

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 698 от 4.IХ.2006 г. по ф. д. № 2223/91 промени за “Добруджански плод” - АД, Тутракан: заличава членовете на СД и изп. директор; вписва нов СД с членове: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.- изп. директор, която ще представлява дружеството; с определение № 133 от 1.IХ.2006 г. допуска прилагането на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.

77514

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 235, ал. 3 ТЗ регистрира с решение № 802 от 5.IХ.2007 г. по ф.д. № 2038/92 промени за “Дуло - полимер” - АД, гр. Дулово: заличава като членове на съвета на директорите “Албена Инвест холдинг” - АД, к.к. Албена, централно управление, офис 219, представлявано от X.X.X., “Алфа консулт 2000” - ЕООД, София, представлявано от X.X.X., и “Торготерм трейдинг АД” - АД, представлявано от X.X.X.; заличава като изпълнителен директор “Алфа консулт 2000” - ЕООД, София, представлявано от X.X.X.; заличава като прокурист X.X.X.; удължава срока за ликвидация до 31.ХII.2007 г.; допуска прилагането на годишен счетоводен отчет на дружеството за 2003 и 2006 г.

54735

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 730 от 13.IХ.2006 г. по ф. д. № 302/2004 промени за “Соларис М” - ЕООД, Силистра: вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството, вписва промяна в адреса на управление: от ул. Ал. Стамболийски 7, вх. Б, ет. 2, ап. 16, на ул. Стефан Караджа 19, ет. 3, кантора 10.

78963

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 763 от 26.IХ.2006 г. по ф. д. № 394/2003 вписва прехвърляне на търговското предприятие ЕТ “Гениум - X.X.” като права и задължения от едноличния търговец X.X.X. на “Гениум” - ЕООД, Силистра.

78964

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 762 от 25.IХ.2006 г. по ф. д. № 429/96 промени за “Лесилхарт” - АД, Силистра: вписва нов предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност във връзка с обработка, съхранение и превоз на товари - шосейни, водни и железопътни; складова дейност, спедиционни и други транспортни и товаро-разтоварни дейности и услуги; сделки и дейности в производството и търговията със стоки и услуги в страната и зад граница самостоятелно и в съдружие, при спазване на всички законови изисквания, както и всякакви други сделки и дейности, незабранени със закон; заличава като членове на СД “Валфин” - АД, представлявано от X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; заличава като изп. директор X.X.X.; вписва СД с членове: X.X.X., “Ханфорд кънсалтънси лимитед”, представлявано от Натали Гурегян, и X.X.X. - изп. директор.

78965

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 736 от 14.IХ.2006 г. по ф. д. № 755/93 промени за “Мир” - ООД, Силистра: вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., Севинч Раим Алиш, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.-X., Рамиз Разим Сали, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; заличава като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; изключва като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

78966

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 755 от 20.IХ.2006 г. по ф. д. № 346/2006 еднолично дружество с ограничена отговорност “Глобал” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Дулово, ул. В. Левски 13, и с предмет на дейност: строителна дейност, таксиметрови услуги; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, животновъдство; покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия на едро и дребно; външнотърговска дейност, внос и износ; производство на стоки с цел продажба; комисионна, складова, спедиционна, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска, туристическа дейност, ресторантьорство и услуги и всякакви други незабранени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Шемси Ваид Сабит.

78967

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 773 от 28.IХ.2006 г. по ф. д. № 89/2000 промяна за “Иванчев” - ЕООД, Силистра: вписва промяна адреса на управление: от ул. Седми Септември 52, на ул. Петър Мутафчиев 58.

78968

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 772 от 28.IХ.2006 г. по ф. д. № 262/2002 промяна за “Иванчеви” - ООД, с. Айдемир: премества седалището и адреса на управление в Силистра, ул. Петър Мутафчиев 58.

78969

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 774 от 29.IХ.2006 г. по ф. д. № 1792/91 промени за “Тур - Истър” - АД, Силистра: увеличава капитала от 61 004 лв. на 200 000 лв., разпределен в 50 000 акции по 4 лв. всяка; вписа промяна във вида на акциите на дружеството: поименни безналични.

78970

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1286 от 25.IХ.2006 г. по ф. д. № 676/2005 вписа промени за “Корект 2005” - ООД: заличава като съдружник X.X.X..

78525

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1290 от 26.IХ.2006 г. по ф. д. № 780/2005 вписа промени за “Промишлено газоснабдяване” - ООД: вписва като съдружник “Метан път строй” - ООД, Сливен.

78526

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1296 от 27.IХ.2006 г. по ф. д. № 178/2004 вписа промени за “Агро инвест - България” - ООД: вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. винаги заедно.

78527

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1295 от 27.IХ.2006 г. по ф. д. № 348/2003 вписа промени за “Мелница Сливен - 2003” - ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. винаги заедно.

78528

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1312 от 28.IХ.2006 г. по ф. д. № 1836/94 вписа прехвърляне предприятие с фирма “Даяна - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на приобретателя “Даяна” - ЕООД, Сливен.

78529

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 1119, ал. 2 ТЗ с решение № 1294 от 27.IХ.2006 г. по ф. д. № 642/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Жосин” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Даме Груев 34-Г-12, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид; електронна търговия в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книжа с цел продажба; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост; стоков контрол; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; хазартна дейност и всякаква друга незабранена от закона дейност, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

78530

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1285 от 25.IХ.2006 г. по ф. д. № 637/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Дидон” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Михаил Греков 14, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки и услуги; производство, преработка и реализация на промишлена, селскостопанска, животинска продукция и стоки за бита в страната и в чужбина; обработване на земеделска земя, засаждане с плодове, зеленчуци и друга селскостопанска продукция, услуги със земеделска и горска техника; месопреработка, производство и реализация на хранителни и нехранителни стоки, ресторантьорство и хотелиерство, оказионна търговия, както и всички разрешени от закона търговски услуги; посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, на металообработващи, заваръчни, бояджийски, дърводелски, строителни, зидаро-мазачески и монтьорски услуги, плетачество, откриване на кафе-аперитив, обект за обществено хранене и магазин за хранителни стоки, комисионна, складова дейност, организиране на туризъм и екскурзии в страната и в чужбина, превозна, таксиметрова, транспортна, туристическа, рекламна, информационна и програмна дейност, както и всички разрешени от закона търговски услуги, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок и ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

78531

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1284 от 25.IХ.2006 г. по ф. д. № 636/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Сине” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Сини камъни 11-Б-18, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; изкупуване и продажба на селскостопанска и друг вид продукция; строителство на сгради и ремонтна дейност; превозни, спедиционни, комисионни сделки; външна и вътрешна търговия на едро и дребно с всички видове стоки, незабранени от закона, в т. ч. с алкохол и цигари; уникати, оказионна дейност, търговия на консигнация, търговия с недвижими имоти, лизинг; хогелиерски, ресторантьорство, кафе-аперитив, сладкарски и други области на общественото хранене, козметични, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, таксиметрови и други услуги; сервизна дейност, ремонт на леки, лекотоварни и товарни моторни превозни средства; годишни прегледи на моторни превозни средства; покупко-продажба на авточасти, гуми, масла и горива; всички други дейности и услуги, посочени в търговския закон и назабранени с нормативен акт, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок и ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

78532

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1318 от 29.IХ.2006 г. по ф. д. № 656/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Стройлес” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Хан Крум 72, с предмет на дейност: търговия със строителни материали и дървен материал; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупка на всякакъв вид стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос, износ, реекспорт и бартерни сделки с всякакъв вид стоки и вещи; туристически, хотелиерски, рекламни и информационни услуги; оборудване и експлоатация на заведения за обществено хранене, хотели, кафе-сладкарници и магазини; продажба на алкохол и цигари; търговско представителство и агентство; производство и търговия с всякакъв вид селскостопанска продукция; комисионни, спедиционни, складови и лицензионни сделки; производство и търговия с хранителни и промишлени стоки; всички други услуги и сделки, извършвани по търговски начин и незабранени с ТЗ, като дейността ще се извършва в страната и в чужбина, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

78533

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1283 от 25.IХ.2006 г. по ф. д. № 635/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “ТУ Ер” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Щросмайер 41, с предмет на дейност: строително-монтажна дейност; доставка, монтаж и ремонт на отоплителни, климатични и газови инсталации; вътрешна и външна търговия и търговия с всякакъв вид стоки, незабранени от закона; комисионна, спедиционна, лизингова дейност на наши и чужди фирми; хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска и печатарска дейност, предпечатна подготовка; производство и търговия със селскостопанска продукция и услуги, като услугите ще се извършват по търговски начин, и всички видове услуги, незабранени от закона, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

78534

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1217 от 8.IХ.2006 г. по ф. д. № 598/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Грейт Британ оксижен БГ” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Арх. Й. Йорданов 10, с предмет на дейност: производство, инженеринг и търговия със: кислородни инсталации и криогенни цистерни; газово, криогенно и топломасообменно оборудване; бетонни възли; инсталации за сухи смеси и машини за хранително-вкусовата промишленост; енергетично оборудване, за вятърни електроцентрали, термопомпени и хладилни инсталации; научноизследователска дейност; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост; стоков контрол; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг и всякаква друга, незабранена със закона дейност, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници “Грейт Бритън оксижен” - ООД, София, Омар М. Н. Кадим, Бакир М.Н. Кадим, Шариф Мортада А. Джасим и се управлява и представлява от X.X.X. и Бакир М. Н. Кадим винаги заедно.

78535

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1307 от 28.IХ.2006 г. по ф. д. № 649/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “М и М проектстрой” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Г. С. Раковски 80, ап. 53, с предмет на дейност: проектантски услуги; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид; внос и износ, реекспорт и бартерни сделки с всякакъв вид стоки и вещи; хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги; оборудване и експлоатация на заведения за обществено хранене, хотели, кафе-сладкарници и магазини; представителство и агентство; производство и търговия с всякакъв вид селскостопанска и животинска продукция; комисионни, спедиционни, складови и лицензионни сделки; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; транспортни услуги; строителство и строително-монтажни услуги; както и всички други услуги и сделки, извършвани по търговски начин и незабранени от ТЗ, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок и ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

78536

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1308 от 28.IХ.2006 г. по ф. д. № 650/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Фактор консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Колю Фичето 3-А-10 с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; хотелиерски и туристически услуги; покупко-продажба на земеделска земя; хотелиерство, ресторантьорство, рекламно-информационни, програмни, импресарски или други услуги, организирани по търговски начин; външнотърговска дейност, както и всякакъв друг вид дейности и услуги, незабранени от законодателството, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

78537

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1293 от 27.IХ.2006 г. по ф. д. № 641/2006 вписа еднолично дружеството с ограничена отговорност “Ара - Ритейл” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, бул. Хаджи Димитър 3, с предмет на дейността: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина; търговия на едро и дребно; продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина; търговско представителство и посредничество, спедиционни, складови, консигнационни и бартерни сделки; превозни сделки в страната и в чужбина; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски, счетоводни и други услуги, извършвани по търговски начин; ресторантьорство; производство, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок и ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

78538

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1297 от 27.IХ.2006 г. по ф. д. № 643/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Да бест 1” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Булаир 41-А-16, с предмет на дейност: монтаж на РVС, алуминиева дограма и щори; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел продажба; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, програмни, импресарски или други услуги; строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, както и всички други услуги и производства, незабранени от закона, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок и ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

78539

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1380 от 13.Х.2006 г. по ф. д. № 723/98 вписа промени за “Разбойна” - ООД: увеличава капитала на дружеството от 6500 лв. на 50 000 лв.; вписва като съдружник X.X.X.; заличава като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва нов адрес на управление - Сливен, ул. Антон Иванов 9.

78540

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1190 от 4.IХ.2006 г. по ф.д. № 583/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Деларт” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Дружба 1-Е-11, с предмет на дейност: рекламна дейност, дизайн, вътрешно и външно оформление, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, транспортна дейност в страната и в чужбина, таксиметрови услуги, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, строително-монтажна дейност, проектиране на жилищни, стопански и други сгради, вътрешна и външна търговия на едро и дребно, вкл. бартерни сделки с всякакви стоки, незабранени със закон, в т.ч. алкохол и цигари, счетоводни услуги, хотелиерски услуги (в специално построени за целта помещения), ресторантьорство, кафе-аперитив, бар и други в областта на общественото хранене, проектиране и изграждане на кабелни мрежи и тяхната експлоатация, доставка и разпространение на интернет (след разрешение и лиценз), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други сделки, водени по търговски начин и позволени със закон, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, лизинг, както и всякакви други сделки, незабранени със закон, като сделките ще се извършват в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

74000

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1213 от 8.IХ.2006 г. по ф.д. № 595/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Счетоводна къща ВСП Финанс” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Дунав, бл. 4, ап. 11, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, международен транспорт, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, счетоводни и други услуги, лизинг, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, всякакви незабранени със закон услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от съдружниците X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

74005

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1210 от 8.IХ.2006 г. по ф.д. № 593/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Суерте” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Дружба 22-В-9, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

74006

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1212 от 8.IХ.2006 г. по ф.д. № 594/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Жеруна” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Александър Стамболийски 1-Б-7, с предмет на дейност: вътрешен и международен туризъм, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговска дейност в страната и в чужбина, внос и износ, производство и реализация на всякакви изделия за бита, хотелиерска, рекламна, превозна и импресарска дейност, маркетинг, инженеринг, реекспорт, представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви услуги, незабранени със закон или друг нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

74007

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1161 от 25.VIII.2006 г. по ф.д. № 568/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Гфак Трейдинг къмпани” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Българка, бл. 18, ап. 32, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, незабранени със закон, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки, които ще се осъществяват в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X.. Дружеството е с неограничен срок и се представлява и управлява от X.X.X..

74008

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1157 от 25.VIII.2006 г. по ф.д. № 565/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Кармар” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Великокняжевска 12, ет. 1, с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти, строителство, търговия - вътрешна и външна, със строителни материали, производство, консултантски услуги, търговия на едро и дребно с промишлени стоки, стоки за бита и стоки на леката промишленост, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица и фирми в страната и в чужбина, складова дейност, маркетингова, рекламна, проучвателна дейност, добиване и преработка, търговия с дървен материал, мебели и всякакви продукти на мебелната промишленост, ресторантьорство, хотелиерство, всякакви дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Маргарет Алис Флетчър и Карл Ерик Андреас Хлетчър и се управлява и представлява от Маргарет Алис Флетчър.

74009

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1156 от 25.VIII.2006 г. по ф.д. № 564/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Рейнбоу арт” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ж.к. Сини камъни 20-Б-39, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на произведения на изкуството, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски, както и всякакви други незабранени със закон дейности, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

74010

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1176 от 31.VIII.2006 г. по ф.д. № 576/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “БГ - НЛ” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, бул. Хаджи Димитър, бл. 62-Г-6, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, букмейкърска дейност, строителна дейност, проектиране, строеж и реставрация на сгради, производство, продажба и доставка на строителни материали, компютърни услуги, търговия с хранителни и други стоки и услуги, продажба на битова електроника, битови услуги, ремонт на битова техника и електроника, транспортни, шивашки, туристически, монтьорски, водопроводни, копирни и ксероксни услуги, поправки на обувки и чанти, производство, изкупуване, продажба, доставка, внос и износ на хранителни и промишлени стоки, стоки за народно потребление, стоки с художествена стойност, търговия със суровини, производство и търговия със селскостопанска продукция, търговско представителство и посредничество, комисионерство, маркетинг, лизинг, реклама и информационно осигуряване, издателска дейност, образователни и преквалификационни курсове и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Роналд Нико Ван Велсен и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

74011

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1170 от 29.VIII.2006 г. по ф.д. № 573/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Арт стоун - 06” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Гергевец, община Сливен, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки и услуги, покупко-продажба на земеделска земя и отдаването й под аренда, производство, преработка и реализация на промишлена, селскостопанска, животинска продукция и стоки за бита, дизайн и композиции от бетон и камък, художествено оформление на изделия от бетон, камък и други материали, изработка на ювелирни изделия от камък, таксиметрови и транспортни услуги, заваръчни, бояджийски, дърводелски, строителни, тенекеджийски услуги, хидроизолация, ел. оборудване, ел. инсталации, направа на всякакви навеси, зидаро-мазачески и монтьорски услуги, плетачество, откриване на кафе-аперитив, обекти за обществено хранене и магазини за хранителни стоки, продажба и ремонт на леки, лекотоварни и товарни автомобили и автобуси, селскостопански машини и съоръжения, както и части за тях, отдаването им под наем, продажба, търговско представителство и посредничество, търговия на едро и дребно с петрол и петролни продукти, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, програмни, импресарски и други услуги, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, лизинг, както и всякакви други услуги и производства, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

74012

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1163 от 28.VIII.2006 г. по ф.д. № 569/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Арт стоун - Н” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Гергевец, община Сливен, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, международен транспорт, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговска дейност, дизайн и изработка на интериор и екстериор на сгради, изработка на изделия и композиции от бетон и камък, художествено оформление на изделия от бетон и камък и други материали, изработка на ювелирни изделия от камък, както и предоставянето на всякакви незабранени със закон услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

74013

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1177 от 31.VIII.2006 г. по ф.д. № 577/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Ню - еко” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ж.к. Българка, бл. 15-А-9, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, изграждане и експлоатация на възобновяеми енергийни източници с електрическа мощност до 5 MW съгласно чл. 39, ал. 4 от Закона за енергетиката, продажба на енергия, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, международен транспорт, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякакви услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

74014

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1162 от 28.VIII.2006 г. по ф.д. № 582/91 вписа прехвърляне предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма ЕТ “Гита - X.X.” на “Гитекс” - ЕООД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

74015

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1199 от 5.IХ.2006 г. по ф.д. № 80/2006 вписа промяна за “Дарина” - ЕООД: вписва като прокурист и представляващ дружеството X.X.X..

74016

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1181 от 31.VIII.2006 г. по ф.д. № 448/94 вписа прехвърляне предприятието на ЕТ “Жи - Ви - Си - X.X.” от X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Жи - Ви - Си - X.X.” (по ф.д. № 579/2006).

74017

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1183 от 31.VIII.2006 г. по ф.д. № 2116/90 вписа прехвърляне предприятието на ЕТ “Данев Универсал - X.X.” от X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Данев Универсал - X.X.” (по ф.д. № 580/2006).

74018

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1179 от 31.VIII.2006 г. по ф.д. № 828/2003 вписа промяна за “Екотур” - ООД: заличава като съдружник X.X.X..

74019

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1175 от 30.VIII.2006 г. по ф.д. № 766/2003 вписа промени за “Месокомбинат Родопа НЗ” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала, управител и представител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала, управител и представител X.X.X..

74020

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1171 от 30.VIII.2006 г. по ф.д. № 348/2003 вписа промени за “Мелница Сливен - 2003” - ООД: заличава като съдружник “Агро Инвест - България” - ООД; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва изменение и допълнение на дружествения договор, приети на общото събрание на съдружниците, проведено на 25.VIII.2006 г.

74021

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1151 от 23.VIII.2006 г. по ф.д. № 81/2004 вписа промени за “X.X. 2004” - ЕООД: заличава като прокурист X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

74022

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 344 от 10.III.2006 г. по ф.д. № 159/2006 променя седалището и адреса на управление на “Болис” - ЕООД, от София, район “Средец”, ул. Гургулят 18А, ет. 1, ап. 1, в гр. Твърдица, ул. Княз Борис I № 52, вх. А, ет. 4, ап. 16.

74023

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 394 от 23.III.2006 г. по ф.д. № 191/2006 вписа промяна на седалището и адреса на управление на “Симдекс” - ЕООД, от София, район “Средец”, ул. Гургулят 18А, в гр. Твърдица, ул. Княз Борис I № 52, вх. А, ет. 4, ап. 16.

74024

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1119 от 16.VIII.2006 г. по ф.д. № 539/2006 вписа промяна на седалището и адреса на управление на “Балкан Енерго груп” - ЕООД, Бургас, ул. Паисий 3, в Сливен, ж.к. Младост, бл. 30, ап. 1.

74025

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1216 от 8.IХ.2006 г. по ф.д. № 695/2004 вписа промени за “Информационен радио-телевизионен център - Сливен” - ООД: заличава като съдружник “Алфа медиа” - ЕООД; променя фирмата на “Информационен радио-телевизионен център - Сливен” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала, управител и представляващ X.X.X..

74026

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1196 от 5.IХ.2006 г. по ф.д. № 657/99 вписа промени за “Дружество за заетост и структурно развитие - Нова Загора” - ООД: заличава като съдружник ЕТ “Инвест - X.X.”; вписва като съдружник “Роса” - ЕООД, Нова Загора; заличава вписания представител на съдружника Община Нова Загора и вписва нов - X.X.X.; заличава вписания представител на Община Твърдица и вписва нов - X.X.X..

74027

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1186 от 31.VIII.2006 г. по ф.д. № 251/2006 вписа промяна за “Долту” - ООД: премества седалището и адреса на управление във Варна, ул. Васил Априлов 6, ет. 1, ап. 1.

74028

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1167 от 29.VIII.2006 г. по ф.д. № 350/99 вписа промени за “Агро Инвест” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ X.X.X.; променя фирмата на “Агро Инвест” - ЕООД.

74029

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 1234 от 13.IХ.2006 г. по ф.д. № 1066/99 вписа промени за “Деметра” - АД: вписва изменение и допълнение в устава на дружеството; вписва промяна в системата на управление от двустепенна на едностепенна; заличава досегашните надзорен и управителен съвет; вписва съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от членовете на съвета на директорите заедно; приема и прилага заверен ГСО за 2005 г.

75558

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1238 от 14.IХ.2006 г. по ф.д. № 608/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Леском” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Димитър Добрович 13, ап. 4, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки и услуги, производство, преработка и реализация на промишлена, селскостопанска, животинска продукция и стоки за бита в страната и в чужбина, обработване на земеделска земя, засаждане на плодове, зеленчуци и друга селскостопанска продукция, услуги със земеделска и горска техника, месопреработка, производство и реализация на хранителни и нехранителни стоки, ресторантьорство, хотелиерство, оказионна търговия, както и всякакви разрешени със закон търговски услуги, металообработващи, заваръчни, бояджийски, дърводелски, строителни, зидаро-мазачески, монтьорски услуги, плетачество, откриване на кафе-аперитив, обект за обществено хранене и магазин за хранителни стоки, комисионна, складова дейност, организиране на туризъм и екскурзии в страната и в чужбина, превозна, таксиметрова, транспортна, туристическа, рекламна, информационна и програмна дейност, както и всякакви разрешени със закон търговски услуги, всякакви услуги на фирми, граждани и организации, незабранени с нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

75559

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1244 от 14.IХ.2006 г. по ф.д. № 613/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Фишкомерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Димитър Добрович 13, ап. 4, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки и услуги, производство, преработка и реализация на промишлена, селскостопанска, животинска продукция и стоки за бита в страната и в чужбина, обработване на земеделска земя, засаждане на плодове, зеленчуци и друга селскостопанска продукция, услуги със земеделска и горска техника, месопреработка, производство и реализация на хранителни и нехранителни стоки, ресторантьорство, хотелиерство, оказионна търговия, както и всякакви разрешени със закон търговски услуги, металообработващи, заваръчни, бояджийски, дърводелски, строителни, зидаро-мазачески, монтьорски услуги, плетачество, откриване на кафе-аперитив, обект за обществено хранене и магазин за хранителни стоки, комисионна, складова дейност, организиране на туризъм и екскурзии в страната и в чужбина, превозна, таксиметрова, транспортна, туристическа, рекламна, информационна и програмна дейност, както и всякакви разрешени със закон търговски услуги, всякакви услуги на фирми, граждани и организации, незабранени с нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

75560

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1231 от 13.IХ.2006 г. по ф.д. № 606/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Емекс - 2” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Дружба 23-В-2, с предмет на дейност: металообработване, търговия с метали и метални изделия в готов и преработен вид, изработка на ишлеме, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови дейности, търговско представителство, посредничество, агентство, лицензионни сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, всякакви селскостопански дейности и услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, финансово-счетоводни услуги и одит на годишни счетоводни отчети, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

75561

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1221 от 12.IХ.2006 г. по ф.д. № 599/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Гап строй” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, бул. Бургаско шосе 1, с предмет на дейност: строителство и строително-монтажни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на всякакви стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки с всякакви стоки и вещи, туристически, хотелиерски, рекламни, информационни услуги, оборудване и експлоатация на заведения за обществено хранене, хотели, кафе-сладкарници, магазини, продажба на алкохол и цигари, търговско представителство и агентство, производство и търговия с всякаква селскостопанска продукция, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, производство и търговия с хранителни и промишлени стоки, оборудване и експлоатация на бензиностанции, газостанции и автомивки, търговия с петролни продукти, както и всякакви други услуги и сделки, извършвани по търговски начин и незабранени с Търговския закон (дейността ще се извършва в страната и в чужбина), и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

75562

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1228 от 12.IХ.2006 г. по ф.д. № 604/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Ирис 4” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Асенова 12, с предмет на дейност: групова практика за специализирана извънболнична помощ, медицински консултации, прегледи и лечение, диагностика, рехабилитация и наблюдение на болни, профилактика и диспансеризация, амбулаторни операции, предписване и извършване на лабораторни и клинични изследвания, медицински дейности и манипулации под лекарски контрол, експертиза на временна нетрудоспособност, наблюдение, контрол и грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години, дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. имунизации, издаване на документи, свързани с тяхната дейност, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, откриване и експлоатация на оптика с рефракционен кабинет и лекарски кабинети, разкриване на очен медицински център, търговия на дребно с лекарства и лекарствени продукти, добавки към храненето, козметични и санитарно-хигиенни средства чрез откриване на аптека, съхраняване, приготвяне, опаковане, контролиране, отпускане по лекарско и без лекарско предписание на лекарствени продукти, разрешени за употреба в страната, търговия със стоки, имащи значение за здравето на населението, и билки чрез откриване на дрогерия, други медицински дейности, разрешени със закон, други сделки, чийто обем налага да се водят по търговски начин, за нуждите на осъществяваните от дружеството медицински дейности и за обслужване на пациентите, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

75563

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1245 от 14.IХ.2006 г. по ф.д. № 614/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Автокорект - сървиз” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, бул. Христо Ботев 8, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия и производство на всякакви стоки, незабранени със закон, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови дейности, търговско представителство, посредничество, агентство, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и предоставянето на всякакви незабранени със закон услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

75564

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1243 от 14.IХ.2006 г. по ф.д. № 612/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Гривас нутс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Сливница 7, ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия, производство и пакетиране на ядки и сушени плодове, внос и износ на ядки и сушени плодове, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови дейности, търговско представителство, посредничество, агентство, лицензионни сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и предоставянето на всякакви незабранени със закон услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

75565

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1239 от 14.IХ.2006 г. по ф.д. № 609/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Вай - стронг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Генерал Драгомиров 2, ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови дейности, търговско представителство, посредничество, агентство, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и предоставянето на всякакви незабранени със закон услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

75566

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1247 от 14.IХ.2006 г. по ф.д. № 215/2006 вписа промени за “Джей Би” - ООД: вписа като съдружници Дамяно Дал Мазо, Ренцо Скапин и Франц Йозеф Визе; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X.заедно и поотделно.

75567

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1253 от 15.IХ.2006 г. по ф.д. № 1087/93 вписа промени за “Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Сливен” - ООД: заличава като управител и представляващ X.X.X.; вписа като управител и представляващ X.X.X..

75568

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ обявява с определение № 67 от 13.IХ.2006 г. по ф.д. № 506/2002, че е приел годишен счетоводен отчет за 2005 г. на “Филкаб - Сливен” - АД.

75569

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1242 от 14.IХ.2006 г. по ф.д. № 234/2004 вписа промени за “Перфект Инвест” - ЕООД: вписа ново седалище и адрес на управление: Казанлък, ул. Тунджа, бл. 3, ап. 56.

75570

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1235 от 13.IХ.2006 г. по ф.д. № 537/98 вписа промени за “Напредък пътнически превози” - АД: заличава като управител и представляващ дружеството изпълнителния директор X.X.X.; вписва като управител и представляващ дружеството изпълнителния директор X.X.X..

75571

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1236 от 13.IХ.2006 г. по ф.д. № 1319/98 вписа промени за “Алпиа тур” - АД: заличава досегашния съвет на директорите и вписва нов: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X..

75572

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1219 от 12.IХ.2006 г. по ф.д. № 800/2004 вписа промени за “X.X. - база Ломци” - ООД: заличава като управител и представляващ X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. самостоятелно.

75573

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 1218 от 11.IХ.2006 г. по ф.д. № 1118/95 вписа заличаване на “КТД” - ООД, от търговския регистър.

75574

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1219 от 11.IХ.2006 г. по ф.д. № 454/2005 вписа прехвърляне на фирмата ведно с предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от X.X.X. с фирма “Грета комерс - X.X.” на “Грета комерс” - ЕООД.

75575

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 146, ал. 4 ТЗ с решение № 1229 от 12.IХ.2006 г. по ф.д. № 286/97 вписа промени за “Мел фураж Сунгурларе” - ООД: заличава като съдружници ЗК “Винен грозд - 93” и ЗПК “Илийца”; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно; приема и прилага заверените ГСО за 2001, 2002, 2003 и 2004 г.

75576

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1226 от 12.IХ.2006 г. по ф.д. № 267/2006 вписа промени за “Стоково тържище Сливен - 2005” - ООД: заличава като управител и представляващ X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно.

75577

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1232 от 13.IХ.2006 г. по ф.д. № 21/2003 вписа промени за “Еко - Фарм” - ЕООД: вписа като съдружници X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

75578

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1227 от 12.IХ.2006 г. по ф.д. № 218/2005 вписа промени за “Юниън трейд” - ООД: заличава като управител и представляващ X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно.

75579

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1233 от 13.IХ.2006 г. по ф.д. № 738/2004 вписа промени за “Шато Кортен” - ООД: вписа нов адрес на управление: с. Кортен, ул. Средна гора 40; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

75580

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1246 от 14.IХ.2006 г. по ф.д. № 412/2003 вписа промени за “Сиси - Т” - ООД: вписа ново име на дружеството: “Брилянтин” - ООД; премества адреса на управление от Сливен, кв. Сини камъни 14-В-4, в Сливен, бул. Стефан Стамболов 40.

75581

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1280 от 21.IХ.2006 г. по ф. д. № 725/2001 вписа промени за “Явор - 1” - ООД: заличава съдружника X.X.X.; вписа като съдружник X.X.X..

76535

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1282 от 21.IХ.2006 г. по ф. д. № 161/2006 вписа промени за “Бал - дром” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X..

76536

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1281 от 21.IХ.2006 г. по ф. д. № 972/94 вписа промени за “Синекс” - ООД: увеличава капитала от 6200 лв. на 6700 лв.

76537

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1263 от 19.IХ.2006 г. по ф. д. № 702/2002 вписа промени за “Астра - Ком” - ООД: заличава като управител и представител X.X.X.; вписва като управител и представител X.X.X..

76538

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1255 от 18.IХ.2006 г. по ф. д. № 99/2003 вписа промени за “Експрес - консулт” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; променя фирмата от “Експрес консулт” - ООД, на “Експрес консулт” - ЕООД.

76539

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1271 от 20.IХ.2006 г. по ф. д. № 627/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Жеркаф лес груп” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Твърдица, ул. Балкан 48, с предмет на дейност: организиране, добив и търговия с дървесина, определяне на подлежащи за сеч дървета и изготвяне на съпровождащите документи, производство на горски фиданки, семесъбиране и странични ползвания от горите, търговия с хранителни продукти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книги с цел продажба, производство и реализация на селскостопанска продукция, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, финансово-счетоводни услуги и одит на годишни счетоводни отчети, всички други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

76540

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1270 от 20.IХ.2006 г. по ф. д. № 626/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “МХ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Тича, ул. 9 септември 11, община Котел, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия с недвижими имоти, обработка на земя, изкупуване, производство и търговия със селскостопанска и животинска продукция, продажба на стоки от собствено производство, търговия с горива и други енергоносители, комисионни, спедиционни и превозни сделки, международен транспорт, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговска дейност, както и предоставянето на всички незабранени от закона услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Мишел Хендрикс и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

76541

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1272 от 20.IХ.2006 г. по ф. д. № 628/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Лъки - 2006” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Младово, ул. Панайот Волов 16, с предмет на дейност: откриване и експлоатация на автоморга и всички дейности, свързани с разкомплектоване, събиране, транспортиране и временно съхранение на отпаднал материал, покупко-продажба на черни и цветни метали и метални отпадъци и дейност, свързана със събиране, транспортиране, временно съхранение, предварително третиране, разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, след съответно разрешение, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки - собствено производство, търговска дейност, внос, износ, производство и реализация на всякакви изделия за бита, превозна дейност, всички незабранени услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

76542

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1273 от 20.IХ.2006 г. по ф. д. № 629/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “ЖМК (България)” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ж. к. Българка, бл. 17, вх. В, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външна и вътрешна търговия с всички видове стоки, издателство и разпространение на книги, производство и разпространение на аудио-визуални продукти, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и предоставяне на всички незабранени със закон услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Джеймс Малколм Кампбелл.

76543

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1262 от 19.IХ.2006 г. по ф. д. № 622/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Прескол” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Нова Загора, ул. Драва 4-А, с предмет на дейност: търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, след съответното разрешение, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, консултантски услуги, изработка на софтуерни продукти, търговия със софтуерни продукти, търговия с компютърна техника и консумативи, изграждане на компютърни мрежи, счетоводни услуги, строително-монтажни работи, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

76544

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1260 от 19.IХ.2006 г. по ф. д. № 620/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Колев и син” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Неофит Рилски 6, с предмет на дейност: таксиметрови и други транспортни услуги, незабранени със закон, международен транспорт, вътрешна и външна търговия и търговия с всякакъв вид стоки, незабранени със закон, комисионна, спедиционна, лизингова дейност на наши и чужди фирми, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, печатарска, консултантска дейност и услуги, както и всички видове услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

76915

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1261 от 19.IХ.2006 г. по ф. д. № 621/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Алкомерс” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ж. к. Българка, 40-А-8, с предмет на дейност: изработка и монтаж на PVC и алуминиева дограма, строително-монтажни услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки, сделки с недвижими имоти, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, таксиметрови, рекламни, лизингови и всякакви допустими от закона услуги в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които управляват и представляват заедно и поотделно.

76546

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1254 от 18.IХ.2006 г. по ф. д. № 618/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Фортуна - БГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Младост 4-В-11, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на едро и дребно, внос, износ на стоки и услуги, обработване на земеделска земя, засаждане с плодове, зеленчуци и друга селскостопанска продукция, услуги със земеделска и горска техника, масажни услуги, месопреработка, производство и реализация на хранителни и нехранителни стоки, ресторантьорство, хотелиерство, оказионна търговия, както и разрешени търговски услуги, металообработващи, заваръчни, бояджийски, дърводелски, строителни, зидаро-мазачески и монтьорски услуги, плетачество, откриване на кафе-аперитив, обект за обществено хранене и магазин за хранителни стоки, комисионна, складова дейност, организиране на туризъм и екскурзии в страната и в чужбина, програмна дейност, както и всички разрешени от закона търговски услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

76547

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1274 от 20.IХ.2006 г. по ф. д. № 630/2006 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Агрофрукт - Сливен” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, бул. Хаджи Димитър 1 - 1, с предмет на дейност: земеделие - създаване на трайни овощни насаждения и лозови масиви, създаване на овощен и лозов разсадник, оранжерийно производство, производство и търговия със селскостопанска продукция, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, програмни, импресарски, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всички други услуги и производства, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

76548

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 933 от 28.IХ.2006 г. по ф. д. № 174/96 допуска прилагането на представения годишен финансов отчет за 2005 г. на “Хевеа - Ким” - АД, Мадан, приет от ОС на акционерите на 11.VIII.2006 г.

75629

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 928 от 26.IХ.2006 г. по ф. д. № 350/2005 вписа промяна за “Саб груп” - ООД, с. Хвойна: прекратява участието в дружеството на X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

75630

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 921 от 26.IХ.2006 г. по ф. д. № 425/2006 вписа промени за “Стоймекс” - ЕООД, Смолян: освобождава като собственик и управител X.X.X.; вписа като собственик X.X.X.; вписа като управител X.X.X.; променя фирмата на дружеството на “Нипекс - Н” - ЕООД; премества адреса на управление от ул. Братан Шукеров 10 на ул. Деспот Слав 1; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

75631

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 927 от 26.IХ.2006 г. по ф. д. № 460/2006 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Елит строй” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Боровина, община Мадан, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с петролни продукти, транспортна дейност, спедиция и логистика на стоки, строителство, сделки с недвижими имоти, дърводобив и дървопреработване, разрешена със закон, външнотърговска дейност, както и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

75632

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 922 от 26.IХ.2006 г. по ф. д. № 464/2006 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Дион” - ООД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Възраждане 15, с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти, строителство на жилищни и промишлени сгради, туристически обекти и селища, строително-монтажна и ремонтна дейност, възстановяване и саниране на сгради, добив, преработка, производство и търговия с дървени материали, производство и продажба на фасониран дървен материал, мебели и изделия от дърво, вътрешен и международен туризъм, посредничество, представителство и комисионерство, експлоатация на търговски обекти, производство и търговия с хранителни и промишлени стоки и петролни продукти, сделки с благородни метали и обмяна на валута, внос и износ на стоки, рекламна и транспортна дейност, спедиционни и складови услуги, отдаване под наем, лизинг, ремонтна и сервизна дейност, селскостопанска дейност - добив, преработка и реализация на селскостопанска продукция, развлекателни игри, битови услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, дейността ще се осъществява в страната, в чужбина и в свободните безмитни зони, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Христос Томас Кацанакис и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

75633

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 939 от 2.Х.2006 г. по ф. д. № 465/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Икар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Баните, ул. Дичо Петров 50, с предмет на дейност: транспортни и таксиметрови превози в страната и в чужбина, външнотърговска дейност - производство, импорт, експорт, реекспорт, бартерни операции на селскостопанска продукция, дейност на търговско посредничество, представителство, реклама, ремонтна дейност, туристическа и туроператорска дейност, търговия със стоки, търговия с недвижими имоти, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

75634

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 904 от 15.IХ.2006 г. по ф. д. № 449/2006 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Силвър - М” - ООД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Дичо Петров 26, с предмет на дейност: проектиране, производство, доставка и монтаж на обзавеждане от ПДЧ за дома, офиса, магазина и заведението, проектиране, строителна и строително-ремонтна дейност, консултантска дейност, търговска дейност на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, внос-износ и други дейности и сделки, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Мустафа Мустафа Цико и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

75635

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 726 от 17.VII.2006 г. по ф. д. № 345/2001 вписа промяна за “Дара - Контрол” - ООД, Смолян: допълва предмета на дейност с “консултантска дейност по смисъла на ЗУТ”, в резултат на което предметът на дейност е: строителен надзор по реда на ЗУТ и консултантска дейност по смисъла на ЗУТ.

75636

Смолянският окръжен съд с решение на събранието на кредиторите на “Родопска тъкан” - АД, Смолян, от 17.Х.2007 г. по т. д. № 104/2005 насрочва на 21.ХI.2007 г. в 14 ч. събрание на кредиторите, което да разгледа и приеме план за оздравяване на “Родопска тъкан” - АД, Смолян, срещу когото е открито производство по несъстоятелност, при дневен ред - разглеждане и приемане на план за оздравяване на “Родопска тъкан” - АД, Смолян, предложен от длъжника чрез изпълнителния директор X.X.X..

57204

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 851 от 1.IХ.2006 г. по ф.д. № 42/2001 вписа промени за “Ветос” - ЕООД, с. Стойките: вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; променя фирмата на дружеството на “Ветос” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

74121

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 852 от 1.IХ.2006 г. по ф.д. № 55/2004 вписа промени за “Стал” - ООД, с. Старцево: освобождава X.X.X. като управляващ и представляващ дружеството; вписва като едноличен собственик на капитала на дружеството X.X.X.; променя фирмата на дружеството на “Стал” - ЕООД; премества адреса на управление от с. Старцево, ул. Малина 3, в Златоград, бул. България 10; дружеството ще се управлява и представлява от собственика X.X.X..

74122

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 887 от 11.IХ.2006 г. по ф.д. № 109/2005 вписа промени за “Байерн ауто лизинг” - ООД, Рудозем: вписва като едноличен собственик на капитала на дружеството X.X.X.; променя фирмата на дружеството на “Байерн ауто лизинг” - ЕООД, Рудозем; заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

74123

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 886 от 11.IХ.2006 г. по ф.д. № 188/95 вписа промени за “Родекс” - ООД, с. Баните: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала на дружеството X.X.X.; променя фирмата на дружеството на “Родекс” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

74124

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 849 от 1.IХ.2006 г. по ф.д. № 251/2002 вписа промени за “Тексима - трейдинг” - ООД, с. Баните: намалява капитала на дружеството на 5000 лв.; освобождава като съдружник X.X.X.; освобождава като управител X.X.X.; вписва X.X.X. като управител на дружеството; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

74125

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 826 от 23.VIII.2006 г. по ф.д. № 425/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Стоймекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Братан Шукеров 10, с предмет на дейност: хлебопроизводство, сладкарство, търговия и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

74126

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 881 от 11.IХ.2006 г. по ф.д. № 440/2006 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Позишайнър” - ООД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Капитан Петко войвода 9, с предмет на дейност: сделки с интелектуална собственост, регистриране и управление на патент и търговски марки, полезни модели, промишлен дизайн, организиране и провеждане на учебни курсове, лекторска и издателска дейност, научно-развойна дейност, строителство, проектиране, инженеринг и маркетинг, транспортна дейност, покупка на стоки с цел препроаджба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни, финансови и превозни сделки, лизинг, хотелиерство и ресторантьорство, туристически услуги, търговско представителство, посредничество и агентство, оказионна, комисионна и консигнационна дейност и всякакви други дейности, сделки и услуги, незабранени със закон, като дружеството ще извършва дейността си в страната, в чужбина и в свободните безмитни зони, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

74127

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 885 от 11.IХ.2006 г. по ф.д. № 442/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Абитранс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Неделино, ул. Беломорска 3А, с предмет на дейност: транспортна дейност, вътрешен и международен туризъм, вътрешна и външна търговия, производство и търговия с инертни материали, сделки с недвижими имоти, хотелиерство, ресторантьорство, проектиране и изпълнение на подземно и надземно строителство, производство, продажба и монтаж на машини и съоръжения, развитие на производствени дейности, подготовка, реализиране и управление на екологични и други проекти, строително-монтажни дейности, маркетинг, реклама, търговско представителство и посредничество, трансфер на технологии, ноу-хау, конгресно-конферентна дейност, печатна и издателска дейност, преводачески и компютърни услуги, производство на стоки и услуги, производство, изкупуване, преработване и продажба на селскостопанска продукция, дърводобив, дървопреработване, търговия с дървен материал и изделия от дърво, както и всякаква друга дейност, сделки и услуги, незабранени със закон, които ще се осъществяват в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

74128

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 882 от 11.IХ.2006 г. по ф.д. № 660/2000 вписа промени за “ЗММ - Инженеринг” - ООД, Смолян: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 25 000 лв. чрез апортни вноски на съдружниците; вписва промяна в предмета на дейност: металообработване, сервизна и ремонтна дейност, дървообработване, други дейности, незабранени със закон.

74129

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 6 от 27.IХ.2007 г. по ф.д. № 5648/91 вписа промяна за “Домо” - ЕООД, в ликвидация, Пирдоп: удължава срока за извършване на ликвидацията до 31.ХII.2007 г.

54734

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 632 ТЗ обявява, че с решение от 20.IХ.2007 г. по гр.д. № 318/2002 спира производството по несъстоятелност по отношение на “Агроремонтстрой” - ЕООД, в несъстоятелност, със седалище гр. Долна баня. Решението може да се обжалва пред ВКС в 7-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”.

55241

Софийският окръжен съд, търг. отделение, на основание чл. 623 ТЗ с определение от 17.IХ.2007 г. по гр. д. № 432/2007 обявява, че назначава X.X.X., ЕГН **********, София, ул. 11 август 12, ет. 2, за постоянен синдик на “Вита херб” - ООД, Своге, в свръхзадълженост.

55173

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 18.IX.2006 г. по ф.д. № 889/2006 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Аутопот България” - ООД, със седалище и адрес на управление Самоков, ул. Димитър Димов 15, с предмет на дейност: търговия с недвижими имоти, туристически услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Джейсън Шофийлд Ралф-Смит, Иън Стансфийлд, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., Гай Стенсфийлд, Саймън Джеймс Спрингс, Пол Едмънтс, Гари Чарлс Тейлър, Марк Кристофър Хол, Джъстин Едуърдс Хенри, Пол Ендрю Милнър, Дейвид Уорън Съфолк, Стивън Найджъл Селман и Луиджи Антъни Кристофър Куомо и се управлява и представлява от управителите Джейсън Шофийлд Ралф-Смит, Иън Стансфийлд и X.X.X. заедно и поотделно.

79022

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 25.IX.2006 г. по ф.д. № 935/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Тошко Транс” - ЕООД, със седалище и адрес на упраление с. Габра, община Елин Пелин, ул. Ален мак 2, Софийска област, с предмет на дейност: вътрешен и международен транспорт и спедиция, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

79023

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 25.IX.2006 г. по ф.д. № 913/2006 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “ДДД - М и М” - ООД, със седалище и адрес на управление Своге, община Своге, ул. Дружба 12, с предмет на дейност: дезинфекция, дезинсекция и дератизация на търговски обекти, сгради, домове, помещения, терени и др. при спазване разпоредбите на Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове за прилагането му, както и всякаква вътрешна и външна търговска дейност, експорт и реекспорт, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, изкупуване, производство, преработка, съхранение и реализация на промишлени стоки, селскостопанска продукция, предмети на бита др., строително предприемачество и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и всякакви други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

79024

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 25.IX.2006 г. по ф.д. № 934/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “АБВ Комерс - Лайф” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Златица, ул. Тодор Пеев 6, Софийска област, с предмет на дейност: охрана на физически лица и тяхното имущество, охрана на имуществото на юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, охрана със сигнално-охранителна техника, продажба на огнестрелно оръжие, вътрешна и външна търговия на едро и дребно с хранителни, нехранителни и промишлени стоки, обществено хранене, производство, покупка и продажба на селскостопанска продукция, продажба на петролни продукти в страната и в чужбина, търговия с вторични суровини, транспортни услуги, автомонтьорство, строителна дейност, сервизно обслужване, организиране на екскурзии в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79025

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 29.IX.2006 г. по ф.д. № 141/2005 вписа промени за “Бъмбъл - БГ” - ООД, Самоков: прекратява участието като съдружник на Харолд Шелдън в дружеството; променя фирмата на дружеството на “Бъмбъл - БГ” - ЕООД; освобождава като управител Харолд Шелдън; вписа нов предмет на дейност: покупко-продажба на стоки в първоначален или преработен вид, както и всякакви други сделки, незабранени със закон; премества седалището и адреса на дружеството от Самоков в София, ул. Русалийски проход 19, ет.2, офис 2; вписа нов учредителен акт.

79026

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9 от 29.IX.2006 г. по ф.д. № 1710/97 вписа промени за “Бенемакс - ИЕ” - ЕООД, Своге: премества седалището и адреса на управление на дружеството от Своге в гр. Стрелча, област Пазарджик, ул. Партизанска 3; вписа изменение на учредителния акт.

79027

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от 29.IX.2006 г. по ф.д. № 1310/97 вписа промени за “Гис перфект” - ООД, с. Драговищица: прекратява участието като съдружници на X.X.X. и X.X.X. в дружеството; вписа нов дружествен договор.

79028

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 28.IХ.2006 г. по ф. д. № 942/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Бобстар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливница, ул. Черни връх 4, Софийска област, с предмет на дейност: транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция, производство и търговия със стоки за бита и промишлени стоки, хотелиерство и ресторантьорство, организиране и експлоатация на ателиета за услуги на гражданите, туристическа дейност в страната и в чужбина, агентска и рекламна дейност, външнотърговска дейност, сервизно обслужване на автомобили и пътна помощ. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

78976

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 25.IХ.2006 г. по ф. д. № 764/2006 вписа промени за “Блу Бул” - ЕООД, с. Антон: премества адреса на управление от с. Антон, ул. Г. Димитров 1, в с. Антон, ул. България 1; вписа нов учредителен акт на дружеството, приет с решение на 20.IХ.2006 г. от едноличния собственик на капитала.

78977

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 2.Х.2006 г. по ф. д. № 601/2004 вписа промени за “Енетек” - ООД, гр. Елин Пелин: вписа като съдружник в дружеството “Бърчингаз(Фар Ийст)Лимитид” - Великобритания; вписа нов дружествен договор.

78978

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 18.IХ.2006 г. по ф. д. № 1017/2001 вписа промени за “Меник” - ООД, гр. Етрополе: премества седалището и адреса на управление от гр. Етрополе, Софийска област, ул. Кирил и Методий 43, в Пловдив, бул. Христо Ботев 138А, ет. 3; вписа нов дружествен договор с решение на общото събрание на съдружниците на 14.VII.2006 г.

78979

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от 22.ХII.2005 г. на Софийски градски съд вписва по ф. д. № 9/2006 промяна за “Дием актив” - ООД: премества седалището и адреса на управление от София, бул. Евлоги Георгиев 77, в гр. Ихтиман, ул. Отец Паисий 10.

78980

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 29.IХ.2006 г. по ф. д. № 918/2006