Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 113 от 3.XII

  • НАРЕДБА № 23 ОТ 18 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ" Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 10655 ОТ 26.11.2002 Г. ПО АДМ. Д. № 6123/2002 Г. (ОБН. ДВ, БР. 113 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЛИВАНСКАТА РЕПУБЛИКА ЗА ТЪРГОВСКО КОРАБОПЛАВАНЕ (УТВЪРДЕНА С РЕШЕНИЕ № 661 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2001 Г. НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. В СИЛА ОТ 30 ОКТОМВРИ 2002 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 393 ОТ 20.11.2002 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. Д-Р СИМЕОН ГЕОРГИЕВ БАТОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТЪРГОВСКОТО МОРЕПЛАВАНЕ (ОБН., ДВ, БР. 55 И 56 ОТ 1970 Г.; ПОПР., БР. 58 ОТ 1970 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 55 ОТ 1975 Г., БР. 10 ОТ 1987 Г., БР. 30 ОТ 1990 Г., БР. 85 ОТ 1998 Г., БР. 12 ОТ 2000 Г. И БР. 41 ОТ Виж повече
  • УКАЗ № 403 ОТ 29.11.2002 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТЪРГОВСКОТО МОРЕПЛАВАНЕ Виж повече