Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 120 от 29.XII

  • ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА Виж повече
  • 2002 - СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТОВЕТЕ, ОБНАРОДВАНИ В ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ НА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ПРЕЗ 2002 Г. Виж повече
  • 2002 - СПРАВОЧНИК НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ОБНАРОДВАНИ В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ПРЕЗ 2002 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 434 ОТ 26.12.2002 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПРОГРАМАТА НА ОБЩНОСТТА "ДЕЙСТВИЯ НА ОБЩНОСТТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА Виж повече
  • УКАЗ № 426 от 21.12.2002 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА Виж повече
  • УКАЗ № 427 ОТ 26.12.2002 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА Виж повече
  • УКАЗ № 428 ОТ 26.12.2002 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВАТА И АПТЕКИТЕ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА Виж повече
  • УКАЗ № 429 ОТ 26.12.2002 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Виж повече
  • УКАЗ № 430 ОТ 26.12.2002 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА КУВЕЙТ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОТКЛОНЕНИЕТО ОТ ОБЛАГАНЕ С Виж повече
  • УКАЗ № 431 ОТ 21.12.2002 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ ЗА ФИНАНСОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО (2001 Г.) Виж повече