Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 113 от 28.XII

  • ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН ХI, РАЗДЕЛ 43 ОТ КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРИВИЛЕГИИТЕ И ИМУНИТЕТИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЯКОИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 29 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИТЕ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА МЕСТНИ ЛИЦА КЪМ ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 17 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 14 ОТ 1999 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 346 ОТ 20.12.1999 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ Виж повече
  • УКАЗ № 347 ОТ 20.12.1999 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ Виж повече
  • УКАЗ № 348 ОТ 20.12.1999 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 349 ОТ 20.12.1999 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ВЗАИМНА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ Виж повече
Промени настройката на бисквитките